Dernekler Proje Başvuru Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dernekler Proje Başvuru Rehberi"

Transkript

1 İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik ve İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında derneklere proje bazlı hibe imkânları sunmaktadır. Her yılın Mayıs ve Eylül aylarında uygun görülen projeler Bakanlık tarafından desteklenmektedir. Başvuru Koşulları: 1. Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik kapsamında başvuru yapacak derneklerin ve projelerin taşıması gereken kriterler; MADDE 5 1. Projenin toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması ile toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, 2. Teşekkülün, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki dernek ve vakıflardan olmaması, 3. Teşekkülün, Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış faaliyetlerde bulunmamış olması, 4. Teşekkülün, üyelerine veya ortaklarına kazanç paylaşımı veya kâr dağıtımı amacının bulunmaması, gerekir. 2. İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında başvuru yapacak derneklerin ve projelerin taşıması gereken kriterler; MADDE 4 Dernek: 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununun kapsamına giren tüzel kişiliğe sahip kuruluşları ifade eder sayılı Dernek Kanunu kapsamında Dernek, Federasyon ve Konfederasyonlar tüzel kişiliğe haiz olarak ifade edilirken Platform, Şube ve Temsilcilikler tüzel kişiliğe haiz olmayan organizasyonlar olarak ifade edilmektedir. Açıklama: Yukarıdan da anlaşılacağı üzere bir derneğin herhangi bir şubesi tüzel kişiliğe haiz olmadığından hibe başvurusunda bulunamaz. Örneğin, Merkezi İstanbul da bulunan bir derneğin Siirt teki şubesi proje başvurusunda bulunmak istiyorsa izlenecek yol şu şekilde olmalı; T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 1

2 Proje başvurusu genel merkez yönetim kurulu kararı ile genel merkez tarafından İstanbul Valiliği ne yapılır. Genel merkez yönetim kurulu kararında projenin Siirt te Siirt Şubesi tarafından uygulanacağı belirtilir. MADDE 5 Yardım yapılabilecek konuların; a) Kamu yararına ilişkin olması, b) Derneğin tüzüğündeki amaçları ve çalışma konuları ile örtüşmesi, c) Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, d) Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik olması, şartıyla, hangi konulardaki projelerin destekleneceği her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirlenir ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanır. MADDE 6 Yardım yapılabilecek derneklerde aşağıdaki şartlar aranır: a) Tüzüklerinde belirtilen amacının, toplumun ihtiyaç ve sorunlarını çözmeye ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya yönelik olması, b) Mevcut yöneticilerinin dernek iş ve işlemlerinden dolayı son üç yıl içinde herhangi bir hapis veya adli para cezası almamış olması, c) Anayasa ve kanunlarla yasaklanmış veya konusu suç teşkil eden faaliyetlerde bulunmamış olması, d) Haklarında feshe ilişkin devam eden bir dava olmaması, e) 02/01/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki derneklerden olmaması. MADDE 7 Yardım talebinde bulunan dernek, aşağıda belirtilen başvuru dosyasını dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine teslim eder. Açıklama: Proje başvuruları Mayıs ve Eylül olmak üzere 2 dönemde incelenmektedir. Mayıs dönemi için yapılacak başvurularıyla ilgili projelerin 1 Ocak 1 Nisan tarihleri arasında dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Eylül dönemi için yapılacak başvurularla ilgili projelerin ise 1 Mayıs 1 Ağustos tarihleri arasında dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine teslim edilmiş olması gerekmektedir. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 2

3 Başvuru dosyasında; a) Ek-1 deki örneğine uygun başvuru formu, b) Ek-2 deki örneğine uygun olarak hazırlanan yardım projesi, c) Proje gerekçesini de içeren yönetim kurulu kararının fotokopisi, d) Bir önceki yıla ait mali bilanço, gelir gider tablosu veya işletme hesabı tablosu ile faaliyet raporu, Ayrıca; Ek-1 ve Ek-2 dokümanlarını Pdf veya Word olarak içeren CD, bulunur. MADDE 9 Dernekler tarafından sunulan projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar; a) Projenin yürütülebilmesi için gerekli olan fiziki ve personel imkânlarının yeterli olması, b) Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerine yer verilmemiş olması, c) Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami ölçüde yararlanılmış olması, d) Proje hakkında valiliğin ve varsa ilgili kurumların uygun görüşünün olması, e) Avans verilmesini gerektiren bir proje olmaması. Bütçesinin bir kısmı dernek tarafından karşılanan projelere, amacına uygun olarak proje sonuçlandırmış olan derneklerin projelerine veya birden fazla derneğin işbirliği ile yürütülecek olan projelere öncelik verilir. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ve devam etmekte olan proje sonuçlandırılmadan, aynı derneğin ikinci yardım başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Proje Konuları: Desteklenecek proje konuları her bütçe yılında Bakanlık tarafından belirlenir, Bakanlık ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanır. Bakanlıkça belirlenen konuların kapsamına girmeyen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 3

4 Proje Dokümanlarının Hazırlanması: 1- EK-1 T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 4

5 EK-1 in Doldurulması: Projenin sayısı ve konusu yazılır. yerine derneğin tam adı yazılır. Projenin İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edildiği tarih yazılır. yerine dernek merkezinin bulunduğu İl in adı yazılır Derneğin Adı ve Kütük Numarası: Derneğin tüzüğünde yer alan tam adı ve İl Dernekler Müdürlüğü nde kayıtlı kütük numarası yazılır. Açıklama: Derneğin kütük numarası derneğin bilgilerine sistem üzerinden ulaşmada önem arz ettiğinden doğru yazılması gerekmektedir. Derneğin kütük numarasını gerekli görürseniz İl Dernekler Müdürlüğü nden kontrol ediniz. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 5

6 1.2. Derneğin İletişim Bilgileri: Derneğin adresi ile Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Sorumlusunun telefon ve faks numaraları ile e- posta adresleri yazılır Projenin Adı: Projenin tam adı yazılır. Açıklama: Proje adının; projenin içeriği hakkında fikir verecek nitelikte ve mümkün olduğunca kısa ve öz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Proje adının slogan halinde olmasının projeye olumlu bir katkısı yoktur Projenin Konusu: Projenin ne ile ilgili olduğunu yazınız. Açıklama: Bakanlıkça başvuru yapılan yıl için belirlenen Desteklenecek Proje Konuları kapsamına girmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Projenin konusu; projenin tamamıyla ilgili genel bir görüş veren özeti halindedir. Bu kısımda projenin 1-2 cümlede özetlenmesi gerekir. Kısaca projenin ne ile ilgili olduğunu 1-2 cümle ile belirtiniz. Örneğin; T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 6

7 1.5. Projenin Süresi: Projenin süresini ay olarak belirtiniz. Açıklama: Proje Süresi, projenin başlangıç ve bitiş tarihini ifade eder. Projelerin değerlendirilmesi, protokollerin imzalanması ve de hibelerin aktarılmasında gecikmeler olabilme ihtimali göz önüne alınarak, Mayıs Dönemi için başvuracak derneklerin proje başlangıç tarihini en erken 1 Temmuz, Eylül Dönemi için yapılacak başvuruların ise 1 Kasım olarak belirlemelerini önemle tavsiye ediyoruz. Proje başlangıç tarihten önce projeyle ilgili yapılan harcamalar proje kapsamında yapılan uygun harcamalar olarak kabul edilmeyecektir. Projenin bitiş tarihi ise, proje kapsamındaki bütün faaliyetlerin sona ermesi gereken son tarihi ifade eder Projenin Toplam Bütçesi: Projenin toplam maliyetini gösteren tutarı yazınız. Açıklama: Projenin EK-2 de belirtilecek olan maliyet analizindeki tutar ile buradaki tutarın eşit olması gerekmektedir. Buradaki tutar maliyet analizinde detaylandırılan proje ile ilgili yapılması öngörülen harcamaların toplamına eşittir Talep Edilen Yardım Miktarı: Derneğin proje harcamaları için Bakanlık tan talep ettiği yardım miktarını yazınız. Açıklama: Derneğin kendi katkısı, işbirliği yapacak dernek, kurum ve kuruluşların katkısı dışında kalan ve Bakanlık tan talep ettiği yardım miktarını ifade eder. Derneğin ve işbirliği yapılacak dernek, kurum ve kuruluşların katkısının yüksek olması projeye artı değer katacaktır. Not: EK-1 uygun şekilde doldurulduktan sonra Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 7

8 2- EK-2 1. Derneğe Ait Bilgiler Bölümü T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 8

9 Derneğe Ait Bilgilerin Doldurulması Derneğin tüzükte yer alan tam adı yazılır. Bu kısımda derneğin adı ile ilgili kısaltmaları kullanmayınız. Derneğin açık adresini yazınız. Derneğin iletişim bilgilerini yazınız. Açıklama: Derneğin iletişim bilgileri yardım yapılaması kararlaştıran derneğe ulaşma adına önem arz etmektedir. Projesi kabul edilen derneğin iletişim bilgilerinin yanlış olması veya verilen iletişim bilgilerinden derneğe ulaşılamaması durumunda proje başvurusu geçersiz sayılacaktır. Derneğin yönetim kurulu üyelerinin ad soyad ve iletişim bilgilerini yazınız. Açıklama: Derneğin bütün yönetim kurulu üyelerinin bilgileri yazılmalıdır. Yönetim kurulu üyeleri hali hazırda görevde olan yönetim kurulu üyeleri olmalıdır. Bütün yönetim kurulu üyelerinin bilgilerinin yer almadığı proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca proje Dernekler Dairesi Başkanlığına gönderdikten sonra dernekte yönetim kurulu değişikliği olursa yeni yönetim kurulunun projeyi desteklediğine dair yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulunun yeni üyelerinin bilgileri acilen İl Dernekler Müdürlüğü ne, Başkanlığa gönderilmek üzere iletiniz. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 9

10 Derneğin amacını tüzüğünde belirtildiği şekilde kısaca yazınız. Açıklama: Derneğin amacını tüzüğünde belirtildiği şekilde 3-4 cümleyi geçmeyecek şekilde yazınız. Burada yazılacak amaç projenin amacı değil derneğin tüzüğünde yazılan amacıdır. Derneğe ait vergi numarasını yazınız. Derneğe ait banka hesap bilgilerini yazınız. Açıklama: Derneğe ait banka hesap adı ile derneğin vergi numarasının kayıtlı olduğu ad derneğin tüzüğünde belirtilen adı ile aynı olmalıdır. Derneğin tüzüğündeki adı, banka hesap adı veya vergi dairesinde kayıtlı adlardan herhangi biri farklı olursa para transferinde problemlerle karşılaşılmakta ve projesi kabul edilen derneğe para transferi gerçekleştirilememektedir. Ayrıca burada belirtilecek hesap numarasının (IBAN numarasını yazınız) sadece proje gelir ve giderleri için kullanılması gerekmektedir. Derneğin son üç yıla ait gelir ve giderlerini yazınız. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 10

11 Varsa derneğin geçmişte uygulamış olduğu proje buraya yazınız. Açıklama: Derneğin daha önce uygulamış olduğu bir veya birden fazla proje varsa buraya hepsini yazınız. Derneğin geçmişte uygulamış olduğu projelerin olması proje yürütme konusunda deneyimli olduğunu gösterir ve bu değerlendirme açısından artı değer sağlayacaktır. Ceza durumunu buraya belirtiniz. Alınmış bir ceza varsa bunların neler olduğunu açıklayınız. Dava durumunu belirtiniz. Devam eden bir dava varsa nedenini belirtiniz. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 11

12 2. İşbirliği Yapılacak Derneğe Ait Bilgiler Bölümü Açıklama: Bu kısım derneğin projede işbirliği yaptığı dernek varsa doldurulacaktır. Derneğin işbirliği yaptığı dernek yoksa boş bırakılacaktır. Derneğin projeyi bir başka dernekle işbirliği içinde yürütmesi projeye artı değer katacaktır. Derneğin projeyi 2-3 dernekle işbirliği halinde yürütmesini tavsiye ederiz. İşbirliği yapılan dernek ve/veya kurum ve kuruluş var ise işbirliği yapılacağına dair yazışmalar proje başvuru dosyasına eklenmelidir. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 12

13 İşbirliği Yapılacak Derneğe Ait Bilgilerin Doldurulması T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 13

14 3. İşbirliği Yapılacak Kuruma Ait Bilgiler Bölümü İşbirliği Yapılacak Kuruma Ait Bilgilerin Doldurulması T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 14

15 4. Projeye İlişkin Bilgiler Bölümü Açıklama: Projeye ilişkin bilgiler bölümü proje hakkında bilgi verilecek bölümdür. Projeyi değerlendiren uzmanlar bu bölüme bakarak projeyi değerlendirmektedirler. Bu kısımda eksik yazılan veya yazılmayan bölümler projenin notunu düşürecektir. Dolayısıyla projenin iyi bir not alması için bu kısım daha dikkatli ve gerektiği gibi doldurulmalıdır. İstenen bilgiler açık ve anlaşılır bir şekilde çok fazla detaya girmeden kısa ve öz olarak yazılmalıdır. Kelime sınırlamalarına da dikkat edilmelidir. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 15

16 Projenin tam adı yazılır. Açıklama: Proje adının; projenin içeriği hakkında fikir verecek nitelikte ve mümkün olduğunca kısa ve öz olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Proje adının slogan halinde olmasının projeye olumlu bir katkısı yoktur. Projenin amacını 50 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazınız. Açıklama: Projenin amacı; bu proje ile ne yapılmak istendiği, projenin kimlerin sorunlarına veya hangi problemlere çözüm üreteceğini ifade eder. Amaç birden fazla olabilir, ancak bu amaçlardan hangisi daha genelse ve proje kapsamında asıl yapılmak istenen neyse o amacı yazmanız tavsiye edilir. Projenin konusunu 3-4 cümle ile yazınız. Açıklama: Bakanlıkça başvuru yapılan yıl için belirlenen Desteklenecek Proje Konuları kapsamına girmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 16

17 Projenin konusu; projenin tamamıyla ilgili genel bir görüş veren özet halindedir. Bu kısımda projenin 3-4 cümlede özetlenmesi gerekir. Kısaca projenin ne ile ilgili olduğunu ne tür faaliyetler yapılacağını 3-4 cümle ile belirtiniz. Proje gerekçesini 50 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve maddeler halinde belirtiniz. Açıklama: Proje gerekçesi; Bu projeye neden ihtiyaç duyulduğunu ifade eder. Gerekçe kısmında projenin ne tür sorunlara yönelik hazırlandığı kısaca anlatılmalıdır. Proje gerekçesinde mümkünse konuyla ilgili yapılan araştırmalara ve sayısal verilere de yer verilmelidir. Proje gerekçesinin somut nedenlere bağlanması ve bu nedenlerin sayısal verilerle desteklenmesi projeye olumlu bir katkı sağlayacaktır. Projenin süresini ay olarak belirtiniz. Açıklama: Proje Süresi, projenin başlangıç ve bitiş tarihini ifade eder. Projelerin değerlendirilmesi, protokollerin imzalanması ve de hibelerin aktarılmasında gecikmeler olabilme ihtimali göz önüne alınarak, Mayıs Dönemi için başvuracak derneklerin proje başlangıç tarihini en erken 1 Temmuz, Eylül Dönemi için yapılacak başvuruların ise 1 Kasım olarak belirlemelerini önemle tavsiye ediyoruz. Proje başlangıç tarihten önce projeyle ilgili yapılan harcamalar proje kapsamında yapılan uygun harcamalar olarak kabul edilmeyecektir. Projenin bitiş tarihi ise, proje kapsamındaki bütün faaliyetlerin sona ermesi gereken son tarihi ifade eder. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 17

18 Projenin yönetici ve/veya yöneticileri ile ilgili bilgileri yazınız. Açıklama: Proje yöneticileri bir veya birden fazla kişi olabilir. Proje yöneticileri projeyi koordine edecek kişilerdir. Bu kişi veya kişiler projenin yürütülmesi ile ilgili sorumlu kişi veya kişiler olacaktır. Dernek, yönetim kurulu kararı ile bu kişiyi projeyle ilgili sorumlu (koordinatör) olarak belirler. Projeyle ne gibi hedeflere ulaşılmak istendiğini belirtiniz. Açıklama: Projenin öngörülen hedefleri projenin neden yapıldığı, projenin uygulanması sonucunda ne gibi sorunlara çözüm bulacağının belirtildiği yerdir. Proje ile ilgili olarak bütün hedefler maddeler halinde ve açıkça burada yazılmalıdır. Soyut kavramlar yerine somut kavramlar kullanılmalıdır. Mümkünse veriler kullanılmalıdır (Örneğin: 450 derneğe eğitim verildi, 520 öğrenci üniversite sınavını kazandı gibi). Proje hakkında bize fikir veren yerlerden biriside bu kısım olduğundan önem arz T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 18

19 etmektedir. Yardımı yapacak kurum yapılan yardımdan nasıl bir sonuç sağlayacağını bu yardımın topluma ne gibi faydaları dokunacağını bu kısımda görmek ister. Hedef kitlenizin kimler olduğunu, kaç kişi olduğunu ve projeye nasıl katılacaklarını belirtiniz. Açıklama: Hedef kitle projeden faydalanacak, yararlanacak kişiler demektir. Yani projenin kimler için yazıldığı sorusunun cevabıdır. Bu kısımda projeden kaç kişinin yararlanacağı, bu kişilerin nasıl belirleneceği ve projeye nasıl katılım sağlayacakları, projedeki rolleri belirtilmelidir. Projenin uygulanacağı yeri yazınız. Proje birkaç ilde veya bir ilde veya bir ilin sadece bir ilçesinde uygulanacak olabilir. Proje İçişleri Bakanlığı dışında başka bir kurum veya kuruluşa sunulmuşsa bu kısma belirtiniz. Açıklama: Bir proje birden fazla kurum veya kuruluşa sunulmuş olabilir aynı zamanda birkaç kurum ve kuruluştan da yardım almış olabilir. Ancak projedeki aynı harcama kalemi için sadece bir kurum veya kuruluştan yardım alınabilir. (Örneğin; aynı bilgisayar için hem a kurumundan hem de b kurumundan yardım alınamaz.) Proje maliyetleri ile ilgili bilgileri giriniz. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 19

20 Açıklama: Derneğin kendi katkısı, işbirliği yapacak dernek, kurum ve kuruluşların katkısı dışında kalan ve Bakanlık tan talep ettiği yardım miktarını ifade eder. Derneğin ve işbirliği yapılacak dernek, kurum ve kuruluşların katkısının yüksek olması projeye artı değer katacaktır. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 20

21 Dernekler Proje Başvuru Rehberi Ayları projenin başlayacağı aya göre kendiniz sıralayınız. Proje uygulama takvimini gerekli açıklamaları yaparak doldurunuz. Açıklama kısmı daha küçük yazı boyutu ile yazılabilir. Her yapılacak iş için ayrı hücreler doldurulmalı ana faaliyet koyu renklerle başlık halinde, alt faaliyetler ise maddeler halinde yazılmalıdır. Faaliyet hangi ayda yapılacaksa o aya ait hücreyi renklendiriniz. Ana Faaliyet. Alt Faaliyetler Yapılacak faaliyetlerle ilgili açıklamalar. Gerekirse maddeler arttırılabilir. Ne kadar faaliyet varsa o kadar madde eklenebilir. Açıklama: Proje uygulama takvimi proje kapsamında nelerin yapılmak istendiği, ne tür faaliyetlerin gerçekleştirilmek istendiğini belirtir. Proje uygulama takvimi değerlendiricinin proje kapsamında ne tür faaliyetler yapılmak istendiğini görmesi açısından çok önemlidir. Proje uygulama takvimi eksik veya yetersiz şekilde doldurulmuş olan projenin başarılı olabilmesi çoz zordur. Proje kapsamında ne yapılmak isteniyorsa hepsi tarih sıralamasına göre tek tek yazılmalı ve açıklama kısmına da o faaliyetle ilgili gerekli açıklamalar yazılmalıdır. Faaliyetin nerede yapılacağı, bu faaliyete kaç kişinin katılacağı, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı 21

22 falaliyette nelerin yapılacı hepsi tek tek açıklanmalıdır. Her faaliyet için ayrı hücreler doldurulmalı ana faaliyet koyu renklerle başlık halinde yazılmalı ve ana faaliyeti gerçekleştirmek için yapılması gereken alt faaliyetlerde örnekte olduğu gibi ana faaliyetin altına maddeler halinde yazılmalıdır. Bu kısım olabildiğince detaylı olmalıdır. Gerekirse maddeler arttırılabilir. Açıklama: Maliyet analizinde her harcama kalemi ile ilgili birim maliyetler açıklamalar kısımında belirtilmelidir. Proje kapsamında yapılacak bütün harcama kalemleri maliyet analizi kısımında belirtilmelidir. Maliyet analizinde belirtilmeyen harcamalar proje kapsamında yapılan harcamalardan sayılmayacaktır. Derneğin proje faaliyetleri gönüllülük esasına göre yürütüleceğinden personel ve eğitimci gibi giderlerin olmaması veya az olması projeye artı değer katacaktır. SATIN ALMA İŞLEMLERİ Proje kapsamında satın alınan araç, gereç, malzeme ve demirbaşların proje bittikten sonra nasıl değerlendirileceğini belirtiniz. T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 22

23 Proje Hazırlamada Dikkat Edilecek Hususlar Projenin İlgililiği - Projenin Bakanlıkça belirlenen konular kapsamında olması, - Projenin, hedef bölgenin ve hedef kitlenin sorunlarıyla ilgili olması, - Kamu yararı ile ilgili olması, - Derneğin tüzüğündeki amaç ve çalışma konuları ile ilgili olması, - Öncelikle toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlaması, - Toplumsal gelişmeye katkıda bulunulması, - Proje Bütçesinin bir kısmının dernek tarafından karşılanması, - Projenin birden fazla derneğin işbirliği ile yürütülecek olması. Mali ve Uygulama Kapasitesi - Derneğin fiziki ve personel kapasitesinin yeterli olması, - Dernek ile proje ortaklarının projenin konusu ile ilgili birikime sahip olması, Yöntem - Projenin gerekçesi olan sorun ve ihtiyaçların iyi analiz edilmiş olması, - Hedeflerin belirli, ölçülebilir, makul maliyetle elde edilebilir, gerçekçi ve zamanla sınırlı olması, - Faaliyetlerin uygulanabilirliği, hedef, amaç ve beklenen sonuçlarla tutarlı olması, - Faaliyetlerin ölçülebilir, basit ve anlaşılır, gerçekçi, yapılabilir olması; mantıklı bir sıra takip etmiş olması, - Proje hedef kitlesinin ideal büyüklükte olması, - Proje Ortaklarının projeye olan destek ya da katılım düzeylerinin yeterli olması, - Proje faaliyet programının açık ve uygulanabilir olması, - Projenin sonuçlarına yönelik doğrulanabilir göstergelerin yer alması, Bütçe Değerlendirme Ölçütleri - Projenin gider kalemleri içinde, derneğin zorunlu ve yönetim giderlerinin bulunmaması, - Projenin bütçesi belirlenirken mahalli imkânlardan ve diğer kaynaklardan azami ölçüde yararlanılmış olması, - Proje harcamalarının gerekçelendirilmiş ve açık olması, - Proje harcamalarının projenin uygulanması için gerekli olması, - Proje harcamalarının yeterli düzeyde olması, Projenin Sürdürülebilirliği - Projenin, yararlanıcılar üzerinde kalıcı etkisinin olması, - Yararlanıcıların sosyal, ekonomik, kültürel, vb. konularda bireysel gelişimine katkı sağlaması, - Proje sonuçlarının yinelenebilir olması, - Projenin daha geniş alanları etkileyebilmesi, - Bakanlık desteği sona erdikten sonra faaliyetlerin sürdürülebilmesi için mali imkânların yeterli olması, - Kurumsal sürdürülebilirlik açısından, proje faaliyetlerinin devamı için oluşturulan işbirliklerinin veya çeşitli yapıların devamının sağlanabilmesi ve projenin sahiplenilmesi, T. C. İ ç i ş l e r i B a k a n l ı ğ ı D e r n e k l e r D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı 23