KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS)"

Transkript

1 KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS) PERSONEL ÖDEMELERİ 2015 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 1

2 FĠHRĠST A- MAAġ ĠġLEMLERĠ A.1- Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ĠliĢkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu SözleĢme Hükümlerinin Uygulanması A.1.1- Katsayıların Güncellenmesi A.1.2- Toplu SözleĢme Ġkramiyesi A.1.3- Hakim ve Savcılara Ek Tazminat Ödenmesi A sayılı KHK nın Geçici 11 inci Maddesi ve 161 Seri No lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin B.5.b Maddesinin Uygulanması A.2-14 Günlük Fark MaaĢ ĠĢlemleri A.3- Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel MaaĢları A.3- MaaĢ Banka Listelerinin Ġlgili Banka ġubelerine Elektronik Ortamda Gönderilmesi A.4- MaaĢ Kontrol ĠĢlemleri ve Ödeme Emri Belgesinin MuhasebeleĢtirilmesi A.4.1- Harcama Birimlerince Ġlave Yapılacak Kontroller A.4.2- Muhasebe Birimlerince Yapılacak Ġlave Kontroller A.4.3- MuhasebeleĢtirme ĠĢlemleri A.4.4- Kapatılan, Devredilen veya BirleĢtirilen Harcama Birimleri B- BAġKA BĠRĠMLER ADINA ĠZLENEN ALACAKLAR (ĠCRA, NAFAKA VB.) MAAġTAN KESĠLMESĠ C- BÜTÇE DIġI AVANSLARIN MAHSUP ĠġLEMĠ D- DÖNER SERMAYE KATKI PAYI MATRAH ĠġLEMLERĠ D.1- Döner Sermaye Matrahının BirleĢtirilmesi D.2- Üretimi TeĢvik Primi Alan Personelle Ġlgili ĠĢlemler E- MUHASEBE BĠRĠMĠ, KURUM VE BĠRĠM KODU DEĞĠġEN HARCAMA BĠRĠMLERĠ PERSONELĠNĠN YENĠ BĠRĠMĠNE DEVĠR ĠġLEMLERĠ F- MAAġ BÜTÇE TERTĠPLERĠNĠN KONTROLÜ F.1- Genel Bütçeli Ġdarelerde F.2- Özel Bütçeli Ġdarelerde Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 2

3 A. MAAġ ĠġLEMLERĠ A.1- KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN GENELĠNE VE HĠZMET KOLLARINA YÖNELĠK MALĠ VE SOSYAL HAKLARA ĠLĠġKĠN 2014 VE 2015 YILLARINI KAPSAYAN 2. DÖNEM TOPLU SÖZLEġME HÜKÜMLERĠNĠN UYGULANMASI A.1.1- Katsayıların Güncellenmesi 2015 yılında uygulanacak katsayılar sistemde güncellenmiģtir. A.1.2- Toplu SözleĢme Ġkramiyesi ; Toplu SözleĢme Ġkramiyesi sistemde 60,00 TL olarak güncellenmiģtir. A.1.3- Hakim ve Savcılara Ek Tazminat Ödenmesi Bilindiği üzere, tarihli ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında Yargıtay Birinci BaĢkanı, DanıĢtay BaĢkanı, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı, DanıĢtay BaĢsavcısı, Yargıtay Birinci baģkanvekilleri, DanıĢtay baģkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcıvekili, Yargıtay ve DanıĢtay daire baģkanları, Adalet Bakanlığı MüsteĢarı, Yargıtay ve DanıĢtay üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmıģ hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hâkim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve UyuĢmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir. hükmü yer almaktadır. Buna göre, merkezden 10- Hakim ve Savcı Hizmetleri Sınıfı nda bulunan aģağıdaki unvanlara Diğer Tazminat Bilgi giriģi Formundan 76- Ek Tazminat 2806/106) tazminat kodu yüklenmiģtir. KBS Ġnceleme ve Kontrol Raporları < MaaĢ Unsurları Kontrol Dökümleri altında bulunan Hakim ve Savcı Ek Tazminat Kontrol Raporu nun seçilerek dökümünün alınıp kontrol edilmesi; özellikle, ilgili personelin unvan ve hizmet sınıfı bilgileri ile merkezden yüklenen Ek Tazminat 2806/106 nın kontrol edilerek hatalı yüklenmiģ olanlarının silinmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu ek tazminatın ödenmesi gerektiği halde sistemdeki unvan kodu veya hizmet sınıfı kodunun farklı girilmesi nedeniyle merkezden yükleme yapılamayan personelin tespit edilerek Diğer Tazminat Bilgi giriģi formundan 76- Ek Tazminat 2806/106 koduyla giriģ yapılması gerekmektedir. Unvan Kodu Üye 7054 BaĢkan Vekili BaĢsavcı Tetkik Hakimi Hakim Savcı BaĢyardımcısı Uzman Denetçi Genel Sekreter 3006 Kurul BaĢmüfettiĢi 3256 Kurul MüfettiĢi 109 MüsteĢar Unvan Adı Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 3

4 2303 Adli Sicil Ve Ġstatistik Genel Müdürü 505 BaĢkan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 3062 Raportör (Doktor AraĢtırma Görevlisi) Denetçi 2188 Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürü 2413 Avrupa Birliği Genel Müdürü Eğitim Dairesi BaĢkanı 7600 Eğitim Merkezi BaĢkan Yardımcısı Daire BaĢkanı 7062 Birinci BaĢkan Vekili 7757 Genel Müdür Yardımcısı 3110 Ġç Denetçi Hakim Ve Savcı (Anayasa Mahkemesi Raportörü) Savcı Adalet BaĢ MüfettiĢi 554 Cumhuriyet BaĢsavcısı Raportör (Hakim Ve Savcı) 3064 Raportör (Raportör Yardımcısı) 513 Birinci BaĢkan Savcı Yardımcısı Denetçi Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı 307 MüsteĢar Yardımcısı 1867 A.P.K. Kurulu Üyesi 2890 Uluslararası Hukuk Ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürü Eğitim Merkezi Müdürü Raportör (BaĢdenetçi) Daire Rapörtörü 712 TeftiĢ Kurulu BaĢkan Yardımcısı 2170 Ceza ĠĢleri Genel Müdürü 7104 Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili Raportör (Denetçi) Kurul BaĢrapörtörü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanı 6304 Eğitim Merkezi BaĢkanı Hakim Ve Savcı Cumhuriyet BaĢsavcısı Vekili 3030 Anayasa Mahkemesi Raportörü (Hakim Ve Savcı) Uzman Denetçi (Anayasa Mahkemesi Raportörü) BaĢ Denetçi 1404 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı 1131 Bakanlık Yüksek MüĢaviri 5058 Personel Genel Müdürü 572 Strateji GeliĢtirme BaĢkanı Ġdari Ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı Adalet MüfettiĢi Cumhuriyet BaĢsavcısı 8508 Asil Üye 8557 Yedek Üye Raportör (Uzman Denetçi) Raportör (Doçent) Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 4

5 3060 Raportör (Yardımcı Doçent) 2204 Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü 2253 Kanunlar Genel Müdürü A sayılı KHK nın Geçici 12 inci Maddesi ve 161 Seri No lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin B.5.b Maddesinin Uygulanması 666 sayılı KHK nın II ve III sayılı cetvelinde sayılan unvanda bulunan personel için 666 sayılı KHK nın Geçici 12 inci maddesi ve 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin B.5.b fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde yeni katsayılar üzerinden maaģ karģılaģtırmasının yapılarak maaģının eski maaģ sistemi (gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, zam ve tazminatlar, ek ödeme vb.) üzerinden mi yoksa yeni maaģ sistemi (ücret ve tazminat göstergesi) üzerinden mi yapılması gerektiğinin tespit edilerek, sistemde buna göre gerekli bilgi giriģinin/değiģikliğinin yapılması gerekmektedir. A.2-14 GÜNLÜK FARK MAAġ ĠġLEMLERĠ A.2.1- Katsayı artıģından kaynaklanan 14 günlük fark maaģ hesaplama iģlemi Ocak ayının 15 i itibarıyla muhasebe birimlerinin kullanımına açılacaktır. Ayrıca, katsayı artıģından kaynaklanan 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplaması, 01 Ocak Ocak 2015 maaģ dönemine ait maaģ hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır. Bu nedenle, tarihinden sonra iģe baģlayan ve Ocak-2015 dönemi tam maaģı ile birlikte (varsa) Ocak 2015 dönemi kıst maaģı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaģı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir. Ancak, maaģ döneminde eski katsayı üzerinden maaģını alan personel, çeģitli nedenlerle (nakil vb) 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplama Formuna aktarılmamıģ ise bu gibi durumda olan personelin 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplama Formuna aktarılması için Fark MaaĢ ĠĢlemleri menüsüne 14 GÜNLÜK FARK TABLOSUNA AKTAR formu eklenmiģ ve yetki seviyesi 500, 505 olan personelin kullanımına açılmıģtır. Katsayı artıģından kaynaklanan 14 günlük fark maaģ ödemesi yapılması gerektiği halde 14 Günlük Fark MaaĢ Bilgi GiriĢi Formunda kaydı bulunmayan personel için; 14 GÜNLÜK FARK TABLOSUNA AKTAR Formunda Sorgu Gir butonuna tıklanarak personelin numarası girildikten sonra sırası ile Sorgu ÇalıĢtır butonuna ve AKTAR butonuna basılarak ilgili personelin 14 Günlük Fark MaaĢ Bilgi GiriĢi formuna aktarımının yapılması gerekmektedir. A.2.2- Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Formundan 27-Fark Tazminatı ve 29- Devir ve ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı Koduyla GiriĢ Yapılan Personelin 14 Günlük Fark MaaĢları ÖzelleĢtirme nedeniyle baģka kamu kurum ve kuruluģlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Formunda Tazminat kodu 27- ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı veya 29- Devir ve ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı girilen personele fark maaģ hesaplaması yapılmamaktadır. Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiģ veya kurumda çalıģan emsali personelinin maaģıyla karģılaģtırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beģinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark ödenmesi gerekiyorsa, 14 Günlük Fark MaaĢ Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 5

6 Bilgi GiriĢi Formunda Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Tablosundan 27- ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı kodunun silinip, fark maaģların yeniden hesaplatılması gerekmektedir. A.2.3- KBS Yeni MaaĢ Bilgi GiriĢi Modülü Pilot Uygulaması KBS Yeni MaaĢ Bilgi GiriĢi Modülü pilot Uygulama baģlatılması ile ilgili 2014 yılında çıkarılan Genel Yazı ve KBS Duyuruları ile pilot uygulama kapsamına alınan Bakanlığımıza bağlı merkez ve taģra harcama birimleri, Üniversitelerin idari birimleri ile Karaman ve Karabük illerindeki tüm harcama birimlerinin 14 günlük fark maaģ hesaplama iģlemleri KBS Yeni MaaĢ Bilgi GiriĢi Modülü içerisinde bulunan 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplama formundan yapılacaktır. A.3- KADRO KARġILIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL MAAġLARI Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel için Ocak ayı maaģının hesaplanmasından önce Sistemde bulunan Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel MaaĢları<Uygulanacak Zam Oranı< SözleĢme Ücretlerine Uygulanacak Zam GiriĢi formunda Zam Oranı (%): % 3 ekranda görünecek olup, kullanıcı tarafından sadece form üzerinde bulunan ZAM ORANINI UYGULA butonuna basılacaktır. A.4- MAAġ BANKA LĠSTELERĠNĠN ĠLGĠLĠ BANKA ġubelerġne ELEKTRONĠK ORTAMDA GÖNDERĠLMESĠ MaaĢ Banka Listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması kapsamında ĠĢ Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank ve Garanti Bankası uygulama kapsamına alınmıģ olup, maaģlarını bahsi geçen banka Ģubelerinden alan harcama birimlerinin maaģ banka listeleri bu bankalara elektronik ortamda gönderilmektedir. Diğer bankaların da uygulama kapsamına alınmasına yönelik çalıģmalar devam etmektedir. Bu çerçevede, maaģ banka listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması kapsamında, ilgili harcama biriminin yeni bir promosyon anlaģması yapması nedeniyle banka Ģubesini değiģtirmesi durumunda maaģ ödemesinde sorun yaģanmaması bakımından ilgili harcama biriminin MaaĢ Referans Bilgileri menüsünde bulunan; 1- Harcama Birimleri Vergi Kimlik No, Banka Bilgi GiriĢi Formu ndan önceden girilmiģ olan Banka ġube Kodu, Banka Hesap No ve IBAN Bilgisinin güncellenmesi, 2- Disket Banka Kod Bilgileri Formu ndan Banka ġube Kodu, Firma Kodu (MüĢteri No) ve Firma Hesap No (MüĢteri Hesap numarası) bilgilerinin ilgili banka Ģubelerinden öğrenilerek güncellenmesi gerekmektedir. Yine, harcama birimlerinde maaģ iģlemlerini yürütmekle görevli gerçekleģtirme görevlilerinin (eski adıyla maaģ mutemetleri) maaģ ödeme gününden en az iki iģ günü öncesine kadar Banka Aktarım ĠĢlemleri Formunda bulunan Banka Listesi Kontrol Dökümünü alıp banka listesini kontrol etmeleri, Banka Listesi Gönder butonuna basmaları ve uygulama kılavuzunda belirtilen uygulama esaslarına göre iģlemlerini yürütmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 14 günlük fark maaģ banka listelerinin ilgili banka Ģubelerine elektronik ortamda gönderilmesi çalıģmaları henüz tamamlanmamıģ olup, bu nedenle,14 günlük fark maaģ banka listelerinin önceden olduğu gibi disket,cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka Ģubelerine ulaģtırılması gerekmektedir. Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 6

7 A.5- MaaĢ Kontrol ĠĢlemleri ve Ödeme Emri Belgesinin MuhasebeleĢtirilmesi A.5.1- Harcama Birimlerince Ġlave Yapılacak Kontroller Harcama birimleri yetkilileri tarafından gerekli kontrollerin yapılabilmesi için ödeme emri belgesi ve eki raporlar dıģında, KBS MaaĢ Modülü < MaaĢ Raporları içerisine MAAġ ĠNCELEME VE KONTROL DÖKÜMLERĠ menüsü içerisinde bulunmakta olup, harcama yetkilileri ile maaģ mutemetlerince her ay söz konusu kontrol raporlarından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. A.5.2- Muhasebe Birimlerince Yapılacak Ġlave Kontroller Muhasebe birimleri tarafından, Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında 1 Sıra No lu Genel Müdürlüğümüz Genel Tebliğinde belirtilen sürelere uygun olarak maaģ iģlemlerinin yürütülmesi ve maaģ iģlem süreçlerinin (nakit talebinin yapılıp yapılmama durumu dahil) kontrolüne iliģkin hazırlanan MaaĢ Kontrol Dökümleri menüsünde bulunan raporlardan özellikle, - MaaĢ Kontrol Dökümü (Muhasebe Birimi), - Harcama Birimleri MaaĢ Bilgileri, raporlarının alınması ve harcama birimlerinden gelen ıslak imzalı ödeme emri belgesi ile sistemde otomatik olarak muhasebeleģtirilen ödeme emri belgesinin (Bu kontrol özellikle Ġl, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde birleģtirilen öğretmenevleri, okullar ve Sağlık Bakanlığı taģra birimlerinden birleģtirilen harcama birimlerinin maaģ iģlemlerinde önemli olup, MaaĢ Hesaplama Formunda hatalı olarak MuhasebeleĢtir butonuna tıklanması neticesinde birleģtirilen birimlerden sadece tek birimin ödeme emri belgesinin oluģturulmasının önlenmesi bakımından önem arz etmektedir) karģılıklı kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir. Ayrıca, daha önce çeģitli tarihlerde yapılan KBS (say2000i) duyurularında belirtildiği üzere; muhasebe birimleri tarafından Ödeme Emri Belgesi, Bordro Ġcmal ve Banka Listesi karģılıklı Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 7

8 kontrol edilecek, maaģ ödemelerine iliģkin nakit talepleri zamanında yapılacak (maaģ ödeme gününden en az 2 iģ günü öncesi maaģ iģlemleri tamamlanmıģ ve nakit talebi yapılmıģ olmalı) ve bu hususta harcama birimleri bilgilendirilecektir. A.5.3- MuhasebeleĢtirme ĠĢlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemin (say2000i) de, MaaĢ Hesaplama Formunda bulunan ONAY butonuna basılmaması nedeniyle Emsan TXT dosyalarının oluģmaması, bordroların e- Bordro sistemine yansımaması gibi durumlar yaģanmakta ve bu gibi eksik ya da hatalı yapılan iģlemin sonucunun merkezden düzeltilmesi talep edilmektedir. Uygulama sürecinde, bu tür hatalı ya da eksik iģlemler nedeniyle sıkıntılar yaģanmaması ve onaysız bordrolara ait bilgilerin maaģ raporlarında gösterilmemesi için uygulama yazılımında değiģiklik yapılmıģtır. Buna göre; maaģ ödeme emri belgesi eki bordro icmal, banka listesi gibi kanıtlayıcı belgelerin KBS üzerinde oluģturulabilmesi ve alınabilmesi için MaaĢ Hesaplama Formunda kurum ve birim kodu girildikten sonra, sırasıyla HESAPLA, ÖDEME EMRĠ BELGESĠ ve ONAY butonlarına basılmak suretiyle hesaplanmıģ olan bordroların onaylanması gerekmektedir. ONAY butonuna basıldıktan sonra Bordro Ġcmal, Banka Listesi gibi Sistemde bulunan tüm raporlar alınabilecektir. Harcama biriminden ıslak imzalı evraklar geldikten sonra, MaaĢ Hesaplama Formundan kurum, birim kodu girilerek doğrudan MUHASEBELEġTĠR butonuna basılmak suretiyle ödeme emri belgesinin otomatik olarak muhasebeleģtirilmesi gerekmektedir. A.5.4- Kapatılan, Devredilen veya BirleĢtirilen Harcama Birimleri Kapatılan, devredilen veya baģka bir birimle birleģtirilmiģ olan harcama birimlerinin maaģ ödemesi için bankalarla yaptıkları promosyon anlaģmalarının devam etmesi durumunda, maaģ ve diğer özlük ödemeleri önceden tanımlı olan birim kodlarından yapılmaya devam edilecektir. Ancak, ilgili kurumsal kodun altında farklı bir birim kodu tanımlı değilse Uygulama Destek hattı üzerinden çağrı açmak suretiyle (çağrı Muhasebe Uygulamaya açılacaktır) yeni bir birim kodu açtırılacaktır. Bu birimlerin bankalarla yapmıģ oldukları promosyon anlaģması bittiğinde kayıtlı olan personelin tamamı yeni birim kodlarına aktarılacaktır. Önemli Not: MaaĢ Bilgi GiriĢi Formunda ilgili memurun Banka IBAN NO alanına kesinlikle harcama biriminin ortak maaģ hesabına ya da baģkasına ait IBAN bilgisi girilmeyecek olup, maaģ ödemesinin doğru bir Ģekilde gerçekleģebilmesi için söz konusu alana mutlaka ilgili personelin kendi IBAN Bilgisinin girilmesi gerekmektedir. B- BAġKA BĠRĠMLER ADINA ĠZLENEN ALACAKLAR (ĠCRA, NAFAKA VB.) MAAġTAN KESĠLMESĠ B.1- KBS-Yeni MaaĢ Bilgi GiriĢi Modülünü Pilot Olarak Kullanan Birimler Ġlgilinin maaģından icra vb. (baģka birimler adına yapılacak diğer kesintiler) yapılabilmesi için muhasebe biriminin hesapları ile BaĢka Birimler Adına Ġzlenen Alacak Dosyalarının 2015 Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 8

9 yılına devir iģlemlerinin yapılmıģ olması gerekmektedir (1 nolu açılıģ kaydının oluģturularak dosyaların devrinin yapılmıģ olması). B.2- Pilot Uyguma Kapsamına AlınmamıĢ Olan Diğer Birimler Muhasebe birimlerinin hesaplarının 2015 yılına devir iģlemleri beklenilmeksizin Ocak 2015 maaģ dönemine mahsus olmak üzere 948- BaĢka Birimler Adına Ġzlenen Alacaklar Hesabının detay ekonomik kodlarında takibi yapılan Normal Ġcra Kesintisi, Nafaka Kesintisi, Taahhütlü Ġcra Kesintisi ve diğer detay ekonomik kodlardan yapılması gereken kesintilerle ilgili giriģ iģlemi, doğrudan MaaĢ Bilgi GiriĢi Formunda bulunan MaaĢ Kesinti Bilgileri formundan ilgili kesinti kodları girilerek yapılacaktır yılına devir iģlemleri tamamlandıktan sonra BaĢka Birimler Adına Ġzlenen Alacaklar Dosya Bilgi GiriĢi Formundan açılan dosyalar ile muhasebe kaydı arasında bağlantı kurulabilmesi için 948- BaĢka Birimler Adına Ġzlenen Alacaklar Hesabında düģme kaydı yapılacaktır (Muhasebe kaydı yapılırken Kesintinin MaaĢtan Yapılmasını Kabul Ediyor musunuz? sorusuna HAYIR seçeneğinin iģaretlenmesi gerekmektedir). C- BÜTÇE DIġI AVANSLARIN MAHSUP ĠġLEMĠ Muhasebe birimleri tarafından Aralık ayının 15 inde yapılan maaģ ve ücret ödemelerinden Ocak dönemine karģılık gelen ve 162-Bütçe DıĢı Avans ve Krediler Hesabının, MaaĢ Avansları ekonomik koduna borç kaydedilerek ertesi yıla devrettirilen tutarlar, yeni yılın baģında en geç üç hafta içinde HYS üzerinden (manuel olarak) 630-Giderler Hesabı (Ġlgili Ekonomik Kodlar) borç, MaaĢ Avansları alacak, yansıtma kaydı olarak Bütçe Giderleri Hesabına (Ġlgili Ekonomik Kodlar) borç ve 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydı girilmek suretiyle düzenlenecek ödeme emri belgesinin imza süreci tamamlanmak suretiyle mahsup iģlemi gerçekleģtirilecektir. D- DÖNER SERMAYE KATKI PAYI MATRAH ĠġLEMLERĠ D.1- Döner Sermaye Matrahının BirleĢtirilmesi Ocak maaģ döneminde, Aralık ayına ait döner sermaye katkı paylarının Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi Formundan giriģi ile ilgili olarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının tarihli ve sayılı görüģü esas alınmak suretiyle aģağıda yapılan açıklamalara göre iģlemlerin yapılması gerekmektedir; Aralık-2014 dönemine ait döner sermaye katkı payı tutarı Ocak ayı içerisinde tahakkuk ettirilip yine Ocak ayı içerisinde (2015 yılında yeni vergi dilimi üzerinden gelir vergisi hesaplandığı takdirde) ödenmiģse, bu durumda bu hesaplamadan oluģan vergi matrahının maaģ hesabına dahil edilebilmesi için harcama birimlerince KBS de bulunan Döner Sermaye Formundan brüt ve net tutar alanlarına giriģ yapılması ve muhasebe birimine gönder iģleminin yapılması; muhasebe birimlerince de Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi formundan Sorgu Gir butonu (kurum, birim kodu ile ay ve yıl bilgisi girilerek Sorgu ÇalıĢtır butonuna tıklanır) harcama birimlerince girilmiģ olan döner sermaye katkı payı bilgisinin ekrana getirilmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasından sonra matrahları birleģtirmek üzere ONAY butonuna basılması gerekmektedir. Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 9

10 Aralık-2014 dönemine ait döner sermaye katkı payı tutarı, Aralık ayı içerisinde tahakkuk ettirilip (2014 yılında devam eden vergi diliminden gelir vergisi hesaplandığı takdirde) aynı ay içerisinde ödenmiģse; Aralık döneminde tahakkuk ettirilip (2014 yılında devam eden vergi diliminden gelir vergisi hesaplandığı takdirde) Ocak döneminde ödenmiģse; Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢ formundan Brüt Tutar alanına giriģ yapılmayacak olup, maaģ hesabında döner sermaye katkı payının mahsup edilebilmesi için Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi Formunda sadece Net Tutar alanına giriģ yapılacaktır. Aralık-2014 dönemine ait döner sermaye katkı payı tutarı Ocak ayı içerisinde tahakkuk ettirilip yine Ocak ayı içerisinde (2015 yılında yeni vergi dilimi üzerinden gelir vergisi hesaplandığı takdirde) ödenmiģse, bu durumda bu hesaplamadan oluģan vergi matrahının maaģ hesabına dahil edilebilmesi için Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi Formunda brüt ve net tutar alanlarına giriģ yapılması gerekmektedir. Aralık-2014 dönemine ait döner sermaye katkı payı tutarı Ocak ayı içerisinde 2014 yılı devam eden gelir vergisi dilimi uygulanmak suretiyle (daha yüksek vergi diliminden) gelir vergisi tahakkuk ettirildikten sonra personele ödeme yapılması durumunda Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi Formunda sadece net tutar alanına giriģ yapılması gerekmektedir. Bu durumda, döner sermaye katkı payından oluģan vergi matrahı maaģ hesabına dahil edilmeyecektir. D.2- Üretimi TeĢvik Primi Alan Personelle Ġlgili ĠĢlemler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme istinaden ve 161 Seri Nolu DMK Tebliğinde açıklandığı üzere; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretimi teģvik priminden yararlanan personeline anılan maddenin birinci fıkrasına göre ek ödeme yapılmayacağından bir önceki yıl/dönem ödenen üretimi teģvik primi toplam tutarının Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Formundan 55 -Önceki Yıl Döner Sermaye Katkı Payı Toplamı tazminat koduyla sisteme girilmesi gerekmektedir. E- MUHASEBE BĠRĠMĠ, KURUM VE BĠRĠM KODU DEĞĠġEN HARCAMA BĠRĠMLERĠ PERSONELĠNĠN YENĠ BĠRĠMĠNE DEVĠR ĠġLEMLERĠ Not: Bu form, ilgili harcama biriminde kayıtlı personelin tamamının baģka bir birime devredilmesi durumunda kullanılacaktır. Ġlgili birimdeki personelin tamamı değil de bazıları aktarılacaksa Naklen Geçme, Naklen alma iģlemi yapılacaktır. Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 10

11 1- Devir Alacak Muhasebe Birimince (Yeni muhasebe birimi) Yapılacak ĠĢlemler: Muhasebe Referans Bilgileri<Daire ve Birim Bilgileri Tablosunda harcama birimi kodunun tanımlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Söz konusu Formda harcama birim kodu tanımlı ise, maaģ iģlemlerinin sistemden yürütülebilmesi için Muhasebe Referans Bilgileri < Daire ve Birim Bilgileri formundan ilgili birim sorgulanarak DURUM alanına 2 rakamı yazılmalı (505 yetki seviyesine sahip personel tarafından), tanımlı değilse Uygulama Destek Hattı üzerinden Uygulama grubu seçilmek suretiyle çağrı açılarak sistemde birim kodu tanımlatılacak ve merkezden verilecek olan birim kodu üzerinden iģlem yapılacaktır. 2- Devredecek Muhasebe Birimince (Eski muhasebe birimi) Yapılacak ĠĢlemler: Muhasebe biriminde 500 ya da 505 yetki seviyelerine sahip personel tarafından, MaaĢ Bilgileri menüsünde bulunan SAYMANLIK VE KURUM BAZINDA PERSONEL AKTARMA FORMU aracılığıyla personelin harcama birimleri arasında devir iģlemi aģağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır; 2.1-Aynı Muhasebe Biriminde Kayıtlı Farklı Bir Harcama Birimine Aktarılması: Form açıldığında, ESKĠ MUHASEBE BĠRĠMĠ bölümünde personelin halen kayıtlı bulunduğu harcama birimine iliģkin kurumsal kodu (devredilen harcama biriminin kurum ve birim kodu) girilerek ENTER tuģuna basılacaktır. YENĠ MUHASEBE BĠRĠMĠ bölümünde ise, personelin bilgilerinin aktarılacağı yeni harcama biriminin kodu yazılarak enter tuģuna basıldıktan sonra MUHASEBE / HARCAMA BĠRĠMĠ DEĞĠġTĠR butonuna basılacaktır BaĢka Bir Muhasebe Birimindeki Harcama Birimine Aktarılması: Söz konusu formda YENĠ MUHASEBE BĠRĠMĠ alanında önce devralacak muhasebe biriminin kodu yazılacak ve ENTER tuģuna basılacaktır. Sonra da aktarılacak harcama biriminin kodu yazılarak sırasıyla Enter tuģuna ve MUHASEBE / HARCAMA BĠRĠMĠ DEĞĠġTĠR butonuna basılacaktır. 3- Tanımlama ĠĢlemleri: 3.1-Muhasebe birimlerince, harcama birim kodu ile muhasebe birim kodu değiģikliği tamamlandıktan sonra gerekli kontroller karģılıklı olarak yapılacak ve devralan muhasebe birimlerince ilgili harcama birimi kullanıcılarının KBS de yetkilendirilmesi iģlemleri yapılacaktır. 3.2-Sosyal güvenlik mevzuatına iliģkin iģ ve iģlemlerin (iģyeri bildirgesi iģlemleri vb.) ivedilikle tamamlanması ve herhangi bir cezai durumla karģılaģılmaması için iģ yeri değiģikliği vb iģlemlerin harcama birimlerince yapılmasına yönelik gerekli bilgilendirme yapılarak, Muhasebe Modülünün SGK Kesenek Gönderme ĠĢlemleri menüsünün altına eklenen SGK (Memur) ĠĢyeri Sicil No Kayıt Formu ndan EM. SAN. SAYM. KODU ve EM.SAN. KURUM KODU bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. 3.3-MaaĢ Hesaplama iģleminin yapılabilmesi için, MaaĢ Referans Bilgileri Menüsünde bulunan Harcama Birimi Vergi Kimlik No, Banka Bilgi GiriĢi Formu ndan Sorgu Gir-Sorgu ÇalıĢtır iģlemi ile harcama birimleri ekrana getirilerek, harcama birimlerinin vergi numarası ile maaģ ödemesi yapılan kurum maaģ hesabının bulunduğu banka Ģube kodu ve IBAN bilgilerinin mutlaka girilmesi gerekmektedir. 3.4-MaaĢ banka listelerinin aktarma iģleminin elektronik ortamda yapılabilmesi için MaaĢ Referans Bilgileri Menüsünde bulunan Disket Banka Kod Bilgileri Formu ndan Banka ġube Kodu, Firma Kodu (MüĢteri No) ve Firma Hesap No (MüĢteri Hesap numarası) bilgilerinin girilmesi/güncellenmesi gerekmektedir. Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 11

12 F- MAAġ BÜTÇE TERTĠPLERĠNĠN KONTROLÜ F.1- GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE; Harcama birimimin maaģ ödemesini yaptığı bütçe tertibinin yeni yılda değiģmesi nedeniyle MaaĢ Hesaplama Formundan ödeme emri belgesinin oluģturulamaması ya da hatalı oluģması durumunda ilgili tertibin merkezden tanımlanabilmesi için maaģın hangi fonksiyon kodundan ödeneceğini belirtir Ģekilde Uygulama Destek Hattından çağrı açılması (Personel Ödemeleri seçilmek suretiyle) gerekmektedir. F.2- ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE; MaaĢ hesaplama, bordrolarının oluģturulması ve muhasebe kaydının otomatik olarak yapılması iģlemlerini KBS (say2000i) sistemi üzerinden gerçekleģtiren Özel Bütçeli Ġdare Muhasebe Birimlerinde, maaģ bütçe tertipleri 500 ve 505 yetki seviyesine sahip kendi personeli tarafından tanımlanabilmesine iliģkin yazılım çalıģması tamamlanmıģ ve sisteme atılmıģtır. Buna göre; MaaĢ Referans Bilgileri menüsünde bulunan MaaĢ Bütçe Tertipleri GiriĢi (Fonksiyonel Kod) Formunda maaģ hesaplaması yapılan harcama birimlerinin kurum ve birim kodu girilerek ENTER tuģuna tıklanır ve ilgili harcama biriminin maaģ bütçe tertibine iliģkin Fonksiyonel Kodları ile Finansman Tipi girilerek KABUL butonuna basılır. Sistemde girilen bütçe tertibi Muhasebe Referans Bilgileri Menüsünde bulunan Bütçe Tertip Tablosunda kayıtlı bütçe tertipleri ile kontrol edilmekte ve hatalı tertip giriģi engellenmektedir /01/ Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 12

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS)

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS) KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS) PERSONEL ÖDEMELERİ 2017 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA-2017 Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi

Detaylı

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ PERSONEL ÖDEMELERİ 2013 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 1 FİHRİST A- MAAŞ İŞLEMLERİ A.1- Bireysel Emeklilik Sistemine

Detaylı

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS)

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS) KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS) PERSONEL ÖDEMELERİ 2016 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA-2016 Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi

Detaylı

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS)

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS) KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ (KPHYS) PERSONEL ÖDEMELERİ 2014 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 1 FİHRİST A- MAAŞ İŞLEMLERİ A.1- Kamu Görevlilerinin

Detaylı

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ)

KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) KBS - MATRAH BİRLEŞTİRME (KBS DIŞINDA HESAPLANARAK ÖDENEN DÖNER SERMAYE KATKI PAYI VB. ÖDEMELERE AİT MATRAHLARIN MAAŞ MATRAHLARI İLE BİRLEŞTİRİLMESİ) UYGULAMA KILAVUZU (VERSİYON-2) PERSONEL YAZILIM VE

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine tıklanır. Açılan sayfada KBS GİRİŞ butonuna tıklanır.

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 4) Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ŞUBAT 2014 http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ

KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ KPHYS KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ MAAŞ HATA KONTROL RAPORLARI VE İSTİSNA GİRİŞ SAYFASI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi NİSAN-2015 FİHRİST 1. Bölüm: MAAŞ BİLGİ

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE KESİN HESAP RAPORLARI UYGULAMA KILAVUZU (ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ GİRİŞ 5018 sayılı

Detaylı

Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU

Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU Bİ REYSEL EMEKLİ Lİ K (OTOMATİ K KATİLİM) Sİ STEMİ NE İ Lİ ŞKİ N UYGULAMA KLAVUZU Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Bu doküman KPHYS üzerinden maaşları hesaplanarak ödeme yapılan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ MART 2016 Bilindiği üzere, Akademik Teşvik Ödeneği 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ MAAŞ DİSKETİNİ BANKAYA AKTARMA UYGULAMA KILAVUZU ANKARA 2010 1 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-UYGULAMA

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU

HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU HYS TEMİNAT MEKTUBU TEYİT MODÜLÜ KILAVUZU NİSAN-2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ... 2 1. Yetkilendirme İşlemleri... 3 2. Teminat Mektubu Teyit İşlemi... 5 2.1. Harcama

Detaylı

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU Kamu Mevzuatı Takip Derneği İktisadi İşletmesi KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU 2011NİSAN 1 KAMU MEVZUATI TAKİP DERNEĞİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ Devlet Memurlarına yapılan sosyal hak ve yardımlardan; - Doğum yardımı (15.05.2015 öncesi doğumlar) - Ölüm yardımı - Ödül (Emniyet ve 657 SK.122) - İkramiye - Öğretim yılına

Detaylı

İdari Personel Maaş İşlemleri

İdari Personel Maaş İşlemleri İdari Personel Maaş İşlemleri Üniversitemize bağlı; Daire Başkanlıkları, Özel Kalem Rektörlük, Genel Sekreterlik Özel Kalem in Hukuk Müşavirliğinin, Personel Daire Başkanlığı idari Personel Şube Müdürlüğünden

Detaylı

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİ SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ SAYMANLIK HESAPLARININ ÜNİVERSİTE MUHASEBE BİRİMLERİNE DEVRİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU Üniversitelerin Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimlerine ait hesapların,

Detaylı

KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ

KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ KBS MALĠ ĠSTATĠSTĠK VERĠ GĠRĠġ ĠġLEMLERĠ Soner ÖZKIR Maliye Uzmanı Genel Yönetim Mali Ġstatistik ġubesi 18-23/11/2012 ANTALYA SUNUM TANIġMA SUNUMUN AMACI KBS GENEL BĠLGĠ MALĠ ĠSTATĠSTĠK MODÜLÜ GENEL BĠLGĠ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5 Sayı : 39608046 1).,0\ 4. 4%'2..0. b~ ~'L SAÖLIK BAKANLIGı GENELGE 20141 1[5 Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE8R45AP7* Sayı :45869894-010.07.02- Konu :Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Dağıtım Yerlerine KBS - Kamu Personel Harcamaları

Detaylı

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ TAM GÜN SABİT ÖDEMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE HESAPLAMA ÖRNEKLERİ Bakanlığımız Döner Sermaye Sabit Ödeme Uygulaması konulu 2010/53 nolu genelgesinin uygulanmasına ilişkin işlem süreci ve hesaplama örnekleri

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU BĠM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ ANKARA 2011 1-SĠSTEME GĠRĠġ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU

MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2009 GENEL YÖNETİM VE MALİ İSTATİSTİKLERİ ŞUBESİ MAHALLİ İDARE BİRİMLERİNİN BÜTÇE TAHMİNLERİ GİRİŞİNE İLİŞKİN UYGULAMA

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı SAYI : B.17.0.SGB- 0.11.00.00-840-971 06.02.2012 KONU: 2012 Mali Yılı Ödeneklerinin Kullanımı GENELGE 2012/ 02 Bakanlığımızın 2012 mali yılı bütçesinde yer alan merkez ve taģra teģkilatı kuruluģlarına

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BĠLĠġĠM SĠSTEMĠ (KBS) MAAġ BĠLGĠ GĠRĠġĠ EKRANI UYGULAMA KILAVUZU BĠM PERSONEL YAZILIM VE UYGULAMA DAĠRESĠ ANKARA 2011 1-SĠSTEME GĠRĠġ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı

BAYBURT ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı Kontrol TeĢkilatının OluĢturulması ĠĢ AkıĢı DAĠRE BAġKANI ġube MÜDÜRÜ YAPI DENETĠM GÖREVLĠSĠ YÜKLENĠCĠ Yapı Denetim Görevlileri onaylandı mı? Yapı Denetim Görevlilerine iliģkin Teklifin Hazırlanması SözleĢmenin

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 Genel İşleyiş HARCAMA YETKİLİSİ/GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİNCE YAPILACAK İŞLEMLER Kullanıcı, http://www.kbs.gov.tr internet adresinden Kamu Harcama

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU OCAK - 2010 (Revizyon 29.06.2010) BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ Kamuda

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

Sirküler Rapor Mevzuat 07.07.2015/130-2 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.7.2015-31.12.2015 tarihinden arasında geçerli olmak üzere uygulanacak Gelir Vergisinden istisna

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI KAMU MUHASEBE VE BİLİŞİM SİSTEMİ VE MODÜLLERİNİN TANITIMI Mayıs 2016 1 SUNUM PLANI Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Tanıtımı Harcama Yönetim Sistemi (HYS)Tanıtımı Taşınır Kayıt ve Yönetim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0. 19-115708-184 Konu : Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun

Detaylı

MAAŞ EKDERS VE NÖBET ÜCRETLERİ

MAAŞ EKDERS VE NÖBET ÜCRETLERİ MAAŞ EKDERS VE NÖBET İŞLEMLERİ ❶ MAAŞ EKDERS VE NÖBET ÜCRETLERİ Birime gelen maaş evrakları(nakil gelen, ayrılan, istifa, icra vb..), ek ders çizelgeleri, nöbet ücreti çizelgeleri incelenerek ilgili birime

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım TAHSİLAT ve MUTABAKAT UYGULAMASI

Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım TAHSİLAT ve MUTABAKAT UYGULAMASI Bireysel Emeklilik Sistemi Otomatik Katılım TAHSİLAT ve MUTABAKAT UYGULAMASI Sayın Yetkili, Bireysel Emeklilik Sisteminde Otomatik Katılım Uygulaması kapsamında sisteme dahil edilen çalışanlara ilişkin

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDEN İSTİSNA SINIRI Özet: 01.01.2015 30.06.2015 ile 01.07.2015 31.12.2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BEA545Z0N* Sayı :45869894-010.07.02- Konu :Teminat Mektubu Elektronik Teyidi Dağıtım Yerlerine Maliye Bakanlığınca, mükellef

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017

AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI. HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 AKADEMİK PERSONEL MAAŞ HESABI HAZIRLAYAN Emel POSTACI Mali Hizmetler Uzmanı 2017 GÖSTERGE AYLIĞI 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36, 43/a, 149, 150, 154, ve 155.nci maddeleri ile 2914 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MEMUR MAAŞLARI HESABI

MEMUR MAAŞLARI HESABI MEMUR MAAŞLARI HESABI MEMUR MAAŞ HESAPLANMASINA ESAS VERİLER MAAŞ HESAPLAMA ŞEKLİ MAAŞ KATSAYISI Yayınlanan güncel katsayı alınacak(bumko) TABAN AYLIK KATSAYISI Yayınlanan güncel katsayı alınacak (BUMKO)

Detaylı

TAAHHÜT KARTI VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAZILIMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

TAAHHÜT KARTI VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAZILIMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TAAHHÜT KARTI VE MUHASEBE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAZILIMDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK KILAVUZU Bilindiği üzere, 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır.

BAŞLANGIÇ. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. Ömer alisdemir Üniversitesi Bor alil Zöhre Ataman eslek Atanan Personel İşlemleri 25 Dk. Tahakkuk Birimi tarafından atanan personelin SGK sisteminde İşe Başlama Bildirgesi için sisteme giriş yapılır. 0

Detaylı

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP

Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP 150 253-255 Taşınır İşlem Fişi Düzenleme Kılavuzu BAP FİRMA Faturayı keser ve faturayı malzemeyle birlikte ya BAP Birimi Satınalma Ofisine ya da ilgili Proje Yürütücüsüne Teslim eder. BAP Birimi Satınalma

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ HARCAMA MODÜLÜ PERİYODİK ABONELİK ÖDEMELERİ Yetki ve Yetkililer Harcama modülü, harcama yetkilisi, muhasebe yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi yetkilisinden oluşur. Modül Ekranları H-01 Abonelik Girişi,

Detaylı

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ

2) PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLME ŞEKLİ, SÜRESİ VE ÖDENMESİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI OLARAK GÖREV YAPAN KADROLU PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI PRİM BELGELERİNİN GÖNDERİLMESİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sayı : 88701720/0100701 Konu : 2015 Mali Yılsonu İşlemleri Kurumumuz halk sağlığı müdürlüklerinin ve sağlık kurumları döner sermaye saymanlıklarının yılsonu

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-953.02.03.06-1698 19/02/2014 Konu : Bedelli Askerlik Özel Hesabından Yapılacak Harcamalar Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununa

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ

KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ KONYA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MUHASEBE BİRİMİ DEVİR SÜRECİ İTİBARİYLE KARŞILAŞILAN EKSİKLİKLER HARCAMA EVRAKLARINDA ORTAK PROBLEMLER Ödeme Emri Belgeleri (ÖEB) sisteme girilirken ödeme

Detaylı

SAY2000İ KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİ (KBS) UYGULAMALARI TANITIMI

SAY2000İ KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİ (KBS) UYGULAMALARI TANITIMI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAY2000İ KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİ (KBS) UYGULAMALARI TANITIMI KAZIM GENÇ DEVLET MUHASEBE UZMANI (Şube Yöneticisi) HAZİRAN 2009- Ankara SUNU PLANI GİRİŞ

Detaylı

e-yolluk Bildirim Hazırlama Kılavuzu

e-yolluk Bildirim Hazırlama Kılavuzu e-yolluk Bildirim Hazırlama Kılavuzu 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında düzenlenen yurtiçi geçici görev yolluğu bildirimine ait e-yolluk hazırlama kılavuzu 15.03.2012 Hatasız ve hızlı bir yolluk bildirimi

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU Mart -2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU 20.03.2015 AÇIKLAMA

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu

Ömer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu Atanan Personel İşlemleri 40 Dk. Rektörlük Makamı (Personel D.Başkanlığı) tarafından açıktan veya naklen atanan personelin atama kararnamesi üst yazı ile Müdürlüğe gönderilir. 5 Dk. Birime açıktan veya

Detaylı

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat

Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Mali Faaliyetlere İlişkin Başlıca Mevzuat Personel Ödemeleri İşlemleri Satın Alma, İhale İşlemleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 2489 Sayılı Kefalet Kanunu 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2914 Sayılı

Detaylı

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım

Zorunlu BES Kılavuzu PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU. Datasoft Yazılım PERSONEL BORDROSU PROGRAMINDA ZORUNLU BES İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Zorunlu BES Kılavuzu Datasoft Yazılım 2017.01.30 datasoft@datasoft.com.tr Datasoft Yazılım Zorunlu BES Kılavuzu İçindekiler Zorunlu

Detaylı

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ MUHASEBE BİRİMİ AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI AYLIK BAKIM FATURALARININ ÖDENMESİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İlgili ayın sonunda o aya ait bakım faturası alınır. 1. Hak ediş formu hazırlanıp firma, muhasebe memuru, gerçekleştirme görevlisi ve harcama yetkisinin

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 09.01.2017/15-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1.1.2017-30.06.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere uygulanacak gelir

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA TTS ve SAY2000İ YE YAPILACAK GİRİŞLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa Ekli E cetvelinin 52 inci maddesinin birinci paragrafındaki; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

Detaylı

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU Bu kılavuzda gönderme emirlerinin KEÖS üzerinden Merkez Bankasına aktarılmasına ilişkin formlar hakkında bilgi verilmektedir. KEÖS Bilindiği üzere 18/06/2011

Detaylı

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI

VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI 10.07.2017/92-1 VERGİDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI, ÇOCUK YARDIMI VE AİLE YARDIMI İÇİN YAPILAN ÖDEMELERDE İSTİSNA SINIRI ÖZET : 1 Temmuz.2017 tarihinden itibaren, Gelir Vergisinden istisna edilecek kıdem

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE

KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN MALĠ HAKLARININ DÜZENLENMESĠ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/666 Kamu görevlilerinin bazı

Detaylı

İADE İŞLEMLERİ. Şekil-1

İADE İŞLEMLERİ. Şekil-1 İADE İŞLEMLERİ Sigortalı işsizler tarafından çekilmeyerek Kurumumuz emanet hesabına aktarılan ödeneklerin ilgililere ödenmesi veya ilgililerin borcuna mahsup edilmesi işlemleri ile ilgili olarak PORTAL

Detaylı

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş Sisteme Giriş: E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Hukuk Müşavirliği

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU VERSİYON 2

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU VERSİYON 2 EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU VERSİYON 2 EYLÜL - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı

Detaylı

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011

Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Strateji GeliĢtirme Dairesi 16 Aralık 2011 Gündem Genel Bilgilendirme Yapılan İşler Devam Eden İşler Planlanan İşler İşbirliği, Koordinasyon Sorunları Talep ve İhtiyaçlar Geliştirme Çalışmaları Genel Değerlendirme

Detaylı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ I. BÜTÇE MODÜLÜ Yetki ve Yetkililer DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ oluşur. Bütçe modülü, işletme veri giriş yetkisi, işletme bütçe onay yetkisi ve merkez bütçe onay yetkilerinden ve yetkililerinden

Detaylı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Ömer Halisdemir Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAP DÖNMİ CTVLLRİNİN AZIRLANMASI 2 GÜN Muhasebe döneminin sona ermesi ile Say2000i sistemi üzerinden ilgili yıl hesapları kapatıldıktan sonra işlemlere başlanır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği esap

Detaylı

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27179 Resmi Gazete Tarihi 24/03/2008 Kapsam Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ Sayı : B.30.2.UFK.0.71.00.00/ 12/12/2012 Konu : Doçentlik sınav Jüri Üyeliği ile Yrd.Doçent-Doçent-Profesör jüri üyeliği ücretleri. GENELGE 2012/14 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/09/2012 tarih ve

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu

Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Toplu İşlem ve Talep Dosyası Kullanım Kılavuzu Kurumsal İnternet şube menü ağacında bulunan Grup işlemleri adımı içerisindeki Toplu işlem ve Talep dosyası indir butonuna tıklanır. Açılan Dosya masa üstüne

Detaylı