KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS)"

Transkript

1 KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETĠM SĠSTEMĠ (KPHYS) PERSONEL ÖDEMELERİ 2015 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 1

2 FĠHRĠST A- MAAġ ĠġLEMLERĠ A.1- Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara ĠliĢkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu SözleĢme Hükümlerinin Uygulanması A.1.1- Katsayıların Güncellenmesi A.1.2- Toplu SözleĢme Ġkramiyesi A.1.3- Hakim ve Savcılara Ek Tazminat Ödenmesi A sayılı KHK nın Geçici 11 inci Maddesi ve 161 Seri No lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin B.5.b Maddesinin Uygulanması A.2-14 Günlük Fark MaaĢ ĠĢlemleri A.3- Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel MaaĢları A.3- MaaĢ Banka Listelerinin Ġlgili Banka ġubelerine Elektronik Ortamda Gönderilmesi A.4- MaaĢ Kontrol ĠĢlemleri ve Ödeme Emri Belgesinin MuhasebeleĢtirilmesi A.4.1- Harcama Birimlerince Ġlave Yapılacak Kontroller A.4.2- Muhasebe Birimlerince Yapılacak Ġlave Kontroller A.4.3- MuhasebeleĢtirme ĠĢlemleri A.4.4- Kapatılan, Devredilen veya BirleĢtirilen Harcama Birimleri B- BAġKA BĠRĠMLER ADINA ĠZLENEN ALACAKLAR (ĠCRA, NAFAKA VB.) MAAġTAN KESĠLMESĠ C- BÜTÇE DIġI AVANSLARIN MAHSUP ĠġLEMĠ D- DÖNER SERMAYE KATKI PAYI MATRAH ĠġLEMLERĠ D.1- Döner Sermaye Matrahının BirleĢtirilmesi D.2- Üretimi TeĢvik Primi Alan Personelle Ġlgili ĠĢlemler E- MUHASEBE BĠRĠMĠ, KURUM VE BĠRĠM KODU DEĞĠġEN HARCAMA BĠRĠMLERĠ PERSONELĠNĠN YENĠ BĠRĠMĠNE DEVĠR ĠġLEMLERĠ F- MAAġ BÜTÇE TERTĠPLERĠNĠN KONTROLÜ F.1- Genel Bütçeli Ġdarelerde F.2- Özel Bütçeli Ġdarelerde Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 2

3 A. MAAġ ĠġLEMLERĠ A.1- KAMU GÖREVLĠLERĠNĠN GENELĠNE VE HĠZMET KOLLARINA YÖNELĠK MALĠ VE SOSYAL HAKLARA ĠLĠġKĠN 2014 VE 2015 YILLARINI KAPSAYAN 2. DÖNEM TOPLU SÖZLEġME HÜKÜMLERĠNĠN UYGULANMASI A.1.1- Katsayıların Güncellenmesi 2015 yılında uygulanacak katsayılar sistemde güncellenmiģtir. A.1.2- Toplu SözleĢme Ġkramiyesi ; Toplu SözleĢme Ġkramiyesi sistemde 60,00 TL olarak güncellenmiģtir. A.1.3- Hakim ve Savcılara Ek Tazminat Ödenmesi Bilindiği üzere, tarihli ve sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu Ġle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında Yargıtay Birinci BaĢkanı, DanıĢtay BaĢkanı, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcısı, DanıĢtay BaĢsavcısı, Yargıtay Birinci baģkanvekilleri, DanıĢtay baģkanvekilleri, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcıvekili, Yargıtay ve DanıĢtay daire baģkanları, Adalet Bakanlığı MüsteĢarı, Yargıtay ve DanıĢtay üyeleri, birinci sınıf hâkim ve savcılar, birinci sınıfa ayrılmıģ hâkim ve savcılar ve diğer hâkim ve savcılara (15.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ek tazminat ödenir. Bu Kanuna tabi olan hâkim ve savcılardan Anayasa Mahkemesinde görev yapanlara ödenen aylık ek ödenek ve UyuĢmazlık Mahkemesinde görev yapanlara ödenen ödenek ile bu fıkrada belirlenen ek tazminattan yalnızca biri ve yüksek olanı ödenir. hükmü yer almaktadır. Buna göre, merkezden 10- Hakim ve Savcı Hizmetleri Sınıfı nda bulunan aģağıdaki unvanlara Diğer Tazminat Bilgi giriģi Formundan 76- Ek Tazminat 2806/106) tazminat kodu yüklenmiģtir. KBS Ġnceleme ve Kontrol Raporları < MaaĢ Unsurları Kontrol Dökümleri altında bulunan Hakim ve Savcı Ek Tazminat Kontrol Raporu nun seçilerek dökümünün alınıp kontrol edilmesi; özellikle, ilgili personelin unvan ve hizmet sınıfı bilgileri ile merkezden yüklenen Ek Tazminat 2806/106 nın kontrol edilerek hatalı yüklenmiģ olanlarının silinmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu ek tazminatın ödenmesi gerektiği halde sistemdeki unvan kodu veya hizmet sınıfı kodunun farklı girilmesi nedeniyle merkezden yükleme yapılamayan personelin tespit edilerek Diğer Tazminat Bilgi giriģi formundan 76- Ek Tazminat 2806/106 koduyla giriģ yapılması gerekmektedir. Unvan Kodu Üye 7054 BaĢkan Vekili BaĢsavcı Tetkik Hakimi Hakim Savcı BaĢyardımcısı Uzman Denetçi Genel Sekreter 3006 Kurul BaĢmüfettiĢi 3256 Kurul MüfettiĢi 109 MüsteĢar Unvan Adı Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 3

4 2303 Adli Sicil Ve Ġstatistik Genel Müdürü 505 BaĢkan Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı 3062 Raportör (Doktor AraĢtırma Görevlisi) Denetçi 2188 Ceza Ve Tevkif Evleri Genel Müdürü 2413 Avrupa Birliği Genel Müdürü Eğitim Dairesi BaĢkanı 7600 Eğitim Merkezi BaĢkan Yardımcısı Daire BaĢkanı 7062 Birinci BaĢkan Vekili 7757 Genel Müdür Yardımcısı 3110 Ġç Denetçi Hakim Ve Savcı (Anayasa Mahkemesi Raportörü) Savcı Adalet BaĢ MüfettiĢi 554 Cumhuriyet BaĢsavcısı Raportör (Hakim Ve Savcı) 3064 Raportör (Raportör Yardımcısı) 513 Birinci BaĢkan Savcı Yardımcısı Denetçi Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı 307 MüsteĢar Yardımcısı 1867 A.P.K. Kurulu Üyesi 2890 Uluslararası Hukuk Ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürü Eğitim Merkezi Müdürü Raportör (BaĢdenetçi) Daire Rapörtörü 712 TeftiĢ Kurulu BaĢkan Yardımcısı 2170 Ceza ĠĢleri Genel Müdürü 7104 Cumhuriyet BaĢsavcı Vekili Raportör (Denetçi) Kurul BaĢrapörtörü Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanı 6304 Eğitim Merkezi BaĢkanı Hakim Ve Savcı Cumhuriyet BaĢsavcısı Vekili 3030 Anayasa Mahkemesi Raportörü (Hakim Ve Savcı) Uzman Denetçi (Anayasa Mahkemesi Raportörü) BaĢ Denetçi 1404 TeftiĢ Kurulu BaĢkanı 1131 Bakanlık Yüksek MüĢaviri 5058 Personel Genel Müdürü 572 Strateji GeliĢtirme BaĢkanı Ġdari Ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanı Adalet MüfettiĢi Cumhuriyet BaĢsavcısı 8508 Asil Üye 8557 Yedek Üye Raportör (Uzman Denetçi) Raportör (Doçent) Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 4

5 3060 Raportör (Yardımcı Doçent) 2204 Hukuk ĠĢleri Genel Müdürü 2253 Kanunlar Genel Müdürü A sayılı KHK nın Geçici 12 inci Maddesi ve 161 Seri No lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin B.5.b Maddesinin Uygulanması 666 sayılı KHK nın II ve III sayılı cetvelinde sayılan unvanda bulunan personel için 666 sayılı KHK nın Geçici 12 inci maddesi ve 161 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin B.5.b fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde yeni katsayılar üzerinden maaģ karģılaģtırmasının yapılarak maaģının eski maaģ sistemi (gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, zam ve tazminatlar, ek ödeme vb.) üzerinden mi yoksa yeni maaģ sistemi (ücret ve tazminat göstergesi) üzerinden mi yapılması gerektiğinin tespit edilerek, sistemde buna göre gerekli bilgi giriģinin/değiģikliğinin yapılması gerekmektedir. A.2-14 GÜNLÜK FARK MAAġ ĠġLEMLERĠ A.2.1- Katsayı artıģından kaynaklanan 14 günlük fark maaģ hesaplama iģlemi Ocak ayının 15 i itibarıyla muhasebe birimlerinin kullanımına açılacaktır. Ayrıca, katsayı artıģından kaynaklanan 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplaması, 01 Ocak Ocak 2015 maaģ dönemine ait maaģ hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır. Bu nedenle, tarihinden sonra iģe baģlayan ve Ocak-2015 dönemi tam maaģı ile birlikte (varsa) Ocak 2015 dönemi kıst maaģı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaģı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir. Ancak, maaģ döneminde eski katsayı üzerinden maaģını alan personel, çeģitli nedenlerle (nakil vb) 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplama Formuna aktarılmamıģ ise bu gibi durumda olan personelin 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplama Formuna aktarılması için Fark MaaĢ ĠĢlemleri menüsüne 14 GÜNLÜK FARK TABLOSUNA AKTAR formu eklenmiģ ve yetki seviyesi 500, 505 olan personelin kullanımına açılmıģtır. Katsayı artıģından kaynaklanan 14 günlük fark maaģ ödemesi yapılması gerektiği halde 14 Günlük Fark MaaĢ Bilgi GiriĢi Formunda kaydı bulunmayan personel için; 14 GÜNLÜK FARK TABLOSUNA AKTAR Formunda Sorgu Gir butonuna tıklanarak personelin numarası girildikten sonra sırası ile Sorgu ÇalıĢtır butonuna ve AKTAR butonuna basılarak ilgili personelin 14 Günlük Fark MaaĢ Bilgi GiriĢi formuna aktarımının yapılması gerekmektedir. A.2.2- Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Formundan 27-Fark Tazminatı ve 29- Devir ve ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı Koduyla GiriĢ Yapılan Personelin 14 Günlük Fark MaaĢları ÖzelleĢtirme nedeniyle baģka kamu kurum ve kuruluģlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Formunda Tazminat kodu 27- ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı veya 29- Devir ve ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı girilen personele fark maaģ hesaplaması yapılmamaktadır. Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiģ veya kurumda çalıģan emsali personelinin maaģıyla karģılaģtırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beģinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark ödenmesi gerekiyorsa, 14 Günlük Fark MaaĢ Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 5

6 Bilgi GiriĢi Formunda Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Tablosundan 27- ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı kodunun silinip, fark maaģların yeniden hesaplatılması gerekmektedir. A.2.3- KBS Yeni MaaĢ Bilgi GiriĢi Modülü Pilot Uygulaması KBS Yeni MaaĢ Bilgi GiriĢi Modülü pilot Uygulama baģlatılması ile ilgili 2014 yılında çıkarılan Genel Yazı ve KBS Duyuruları ile pilot uygulama kapsamına alınan Bakanlığımıza bağlı merkez ve taģra harcama birimleri, Üniversitelerin idari birimleri ile Karaman ve Karabük illerindeki tüm harcama birimlerinin 14 günlük fark maaģ hesaplama iģlemleri KBS Yeni MaaĢ Bilgi GiriĢi Modülü içerisinde bulunan 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplama formundan yapılacaktır. A.3- KADRO KARġILIĞI SÖZLEġMELĠ PERSONEL MAAġLARI Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel için Ocak ayı maaģının hesaplanmasından önce Sistemde bulunan Kadro KarĢılığı SözleĢmeli Personel MaaĢları<Uygulanacak Zam Oranı< SözleĢme Ücretlerine Uygulanacak Zam GiriĢi formunda Zam Oranı (%): % 3 ekranda görünecek olup, kullanıcı tarafından sadece form üzerinde bulunan ZAM ORANINI UYGULA butonuna basılacaktır. A.4- MAAġ BANKA LĠSTELERĠNĠN ĠLGĠLĠ BANKA ġubelerġne ELEKTRONĠK ORTAMDA GÖNDERĠLMESĠ MaaĢ Banka Listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması kapsamında ĠĢ Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank ve Garanti Bankası uygulama kapsamına alınmıģ olup, maaģlarını bahsi geçen banka Ģubelerinden alan harcama birimlerinin maaģ banka listeleri bu bankalara elektronik ortamda gönderilmektedir. Diğer bankaların da uygulama kapsamına alınmasına yönelik çalıģmalar devam etmektedir. Bu çerçevede, maaģ banka listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması kapsamında, ilgili harcama biriminin yeni bir promosyon anlaģması yapması nedeniyle banka Ģubesini değiģtirmesi durumunda maaģ ödemesinde sorun yaģanmaması bakımından ilgili harcama biriminin MaaĢ Referans Bilgileri menüsünde bulunan; 1- Harcama Birimleri Vergi Kimlik No, Banka Bilgi GiriĢi Formu ndan önceden girilmiģ olan Banka ġube Kodu, Banka Hesap No ve IBAN Bilgisinin güncellenmesi, 2- Disket Banka Kod Bilgileri Formu ndan Banka ġube Kodu, Firma Kodu (MüĢteri No) ve Firma Hesap No (MüĢteri Hesap numarası) bilgilerinin ilgili banka Ģubelerinden öğrenilerek güncellenmesi gerekmektedir. Yine, harcama birimlerinde maaģ iģlemlerini yürütmekle görevli gerçekleģtirme görevlilerinin (eski adıyla maaģ mutemetleri) maaģ ödeme gününden en az iki iģ günü öncesine kadar Banka Aktarım ĠĢlemleri Formunda bulunan Banka Listesi Kontrol Dökümünü alıp banka listesini kontrol etmeleri, Banka Listesi Gönder butonuna basmaları ve uygulama kılavuzunda belirtilen uygulama esaslarına göre iģlemlerini yürütmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 14 günlük fark maaģ banka listelerinin ilgili banka Ģubelerine elektronik ortamda gönderilmesi çalıģmaları henüz tamamlanmamıģ olup, bu nedenle,14 günlük fark maaģ banka listelerinin önceden olduğu gibi disket,cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka Ģubelerine ulaģtırılması gerekmektedir. Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 6

7 A.5- MaaĢ Kontrol ĠĢlemleri ve Ödeme Emri Belgesinin MuhasebeleĢtirilmesi A.5.1- Harcama Birimlerince Ġlave Yapılacak Kontroller Harcama birimleri yetkilileri tarafından gerekli kontrollerin yapılabilmesi için ödeme emri belgesi ve eki raporlar dıģında, KBS MaaĢ Modülü < MaaĢ Raporları içerisine MAAġ ĠNCELEME VE KONTROL DÖKÜMLERĠ menüsü içerisinde bulunmakta olup, harcama yetkilileri ile maaģ mutemetlerince her ay söz konusu kontrol raporlarından gerekli kontrollerin yapılması gerekmektedir. A.5.2- Muhasebe Birimlerince Yapılacak Ġlave Kontroller Muhasebe birimleri tarafından, Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında 1 Sıra No lu Genel Müdürlüğümüz Genel Tebliğinde belirtilen sürelere uygun olarak maaģ iģlemlerinin yürütülmesi ve maaģ iģlem süreçlerinin (nakit talebinin yapılıp yapılmama durumu dahil) kontrolüne iliģkin hazırlanan MaaĢ Kontrol Dökümleri menüsünde bulunan raporlardan özellikle, - MaaĢ Kontrol Dökümü (Muhasebe Birimi), - Harcama Birimleri MaaĢ Bilgileri, raporlarının alınması ve harcama birimlerinden gelen ıslak imzalı ödeme emri belgesi ile sistemde otomatik olarak muhasebeleģtirilen ödeme emri belgesinin (Bu kontrol özellikle Ġl, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde birleģtirilen öğretmenevleri, okullar ve Sağlık Bakanlığı taģra birimlerinden birleģtirilen harcama birimlerinin maaģ iģlemlerinde önemli olup, MaaĢ Hesaplama Formunda hatalı olarak MuhasebeleĢtir butonuna tıklanması neticesinde birleģtirilen birimlerden sadece tek birimin ödeme emri belgesinin oluģturulmasının önlenmesi bakımından önem arz etmektedir) karģılıklı kontrol edilerek onaylanması gerekmektedir. Ayrıca, daha önce çeģitli tarihlerde yapılan KBS (say2000i) duyurularında belirtildiği üzere; muhasebe birimleri tarafından Ödeme Emri Belgesi, Bordro Ġcmal ve Banka Listesi karģılıklı Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 7

8 kontrol edilecek, maaģ ödemelerine iliģkin nakit talepleri zamanında yapılacak (maaģ ödeme gününden en az 2 iģ günü öncesi maaģ iģlemleri tamamlanmıģ ve nakit talebi yapılmıģ olmalı) ve bu hususta harcama birimleri bilgilendirilecektir. A.5.3- MuhasebeleĢtirme ĠĢlemleri Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemin (say2000i) de, MaaĢ Hesaplama Formunda bulunan ONAY butonuna basılmaması nedeniyle Emsan TXT dosyalarının oluģmaması, bordroların e- Bordro sistemine yansımaması gibi durumlar yaģanmakta ve bu gibi eksik ya da hatalı yapılan iģlemin sonucunun merkezden düzeltilmesi talep edilmektedir. Uygulama sürecinde, bu tür hatalı ya da eksik iģlemler nedeniyle sıkıntılar yaģanmaması ve onaysız bordrolara ait bilgilerin maaģ raporlarında gösterilmemesi için uygulama yazılımında değiģiklik yapılmıģtır. Buna göre; maaģ ödeme emri belgesi eki bordro icmal, banka listesi gibi kanıtlayıcı belgelerin KBS üzerinde oluģturulabilmesi ve alınabilmesi için MaaĢ Hesaplama Formunda kurum ve birim kodu girildikten sonra, sırasıyla HESAPLA, ÖDEME EMRĠ BELGESĠ ve ONAY butonlarına basılmak suretiyle hesaplanmıģ olan bordroların onaylanması gerekmektedir. ONAY butonuna basıldıktan sonra Bordro Ġcmal, Banka Listesi gibi Sistemde bulunan tüm raporlar alınabilecektir. Harcama biriminden ıslak imzalı evraklar geldikten sonra, MaaĢ Hesaplama Formundan kurum, birim kodu girilerek doğrudan MUHASEBELEġTĠR butonuna basılmak suretiyle ödeme emri belgesinin otomatik olarak muhasebeleģtirilmesi gerekmektedir. A.5.4- Kapatılan, Devredilen veya BirleĢtirilen Harcama Birimleri Kapatılan, devredilen veya baģka bir birimle birleģtirilmiģ olan harcama birimlerinin maaģ ödemesi için bankalarla yaptıkları promosyon anlaģmalarının devam etmesi durumunda, maaģ ve diğer özlük ödemeleri önceden tanımlı olan birim kodlarından yapılmaya devam edilecektir. Ancak, ilgili kurumsal kodun altında farklı bir birim kodu tanımlı değilse Uygulama Destek hattı üzerinden çağrı açmak suretiyle (çağrı Muhasebe Uygulamaya açılacaktır) yeni bir birim kodu açtırılacaktır. Bu birimlerin bankalarla yapmıģ oldukları promosyon anlaģması bittiğinde kayıtlı olan personelin tamamı yeni birim kodlarına aktarılacaktır. Önemli Not: MaaĢ Bilgi GiriĢi Formunda ilgili memurun Banka IBAN NO alanına kesinlikle harcama biriminin ortak maaģ hesabına ya da baģkasına ait IBAN bilgisi girilmeyecek olup, maaģ ödemesinin doğru bir Ģekilde gerçekleģebilmesi için söz konusu alana mutlaka ilgili personelin kendi IBAN Bilgisinin girilmesi gerekmektedir. B- BAġKA BĠRĠMLER ADINA ĠZLENEN ALACAKLAR (ĠCRA, NAFAKA VB.) MAAġTAN KESĠLMESĠ B.1- KBS-Yeni MaaĢ Bilgi GiriĢi Modülünü Pilot Olarak Kullanan Birimler Ġlgilinin maaģından icra vb. (baģka birimler adına yapılacak diğer kesintiler) yapılabilmesi için muhasebe biriminin hesapları ile BaĢka Birimler Adına Ġzlenen Alacak Dosyalarının 2015 Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 8

9 yılına devir iģlemlerinin yapılmıģ olması gerekmektedir (1 nolu açılıģ kaydının oluģturularak dosyaların devrinin yapılmıģ olması). B.2- Pilot Uyguma Kapsamına AlınmamıĢ Olan Diğer Birimler Muhasebe birimlerinin hesaplarının 2015 yılına devir iģlemleri beklenilmeksizin Ocak 2015 maaģ dönemine mahsus olmak üzere 948- BaĢka Birimler Adına Ġzlenen Alacaklar Hesabının detay ekonomik kodlarında takibi yapılan Normal Ġcra Kesintisi, Nafaka Kesintisi, Taahhütlü Ġcra Kesintisi ve diğer detay ekonomik kodlardan yapılması gereken kesintilerle ilgili giriģ iģlemi, doğrudan MaaĢ Bilgi GiriĢi Formunda bulunan MaaĢ Kesinti Bilgileri formundan ilgili kesinti kodları girilerek yapılacaktır yılına devir iģlemleri tamamlandıktan sonra BaĢka Birimler Adına Ġzlenen Alacaklar Dosya Bilgi GiriĢi Formundan açılan dosyalar ile muhasebe kaydı arasında bağlantı kurulabilmesi için 948- BaĢka Birimler Adına Ġzlenen Alacaklar Hesabında düģme kaydı yapılacaktır (Muhasebe kaydı yapılırken Kesintinin MaaĢtan Yapılmasını Kabul Ediyor musunuz? sorusuna HAYIR seçeneğinin iģaretlenmesi gerekmektedir). C- BÜTÇE DIġI AVANSLARIN MAHSUP ĠġLEMĠ Muhasebe birimleri tarafından Aralık ayının 15 inde yapılan maaģ ve ücret ödemelerinden Ocak dönemine karģılık gelen ve 162-Bütçe DıĢı Avans ve Krediler Hesabının, MaaĢ Avansları ekonomik koduna borç kaydedilerek ertesi yıla devrettirilen tutarlar, yeni yılın baģında en geç üç hafta içinde HYS üzerinden (manuel olarak) 630-Giderler Hesabı (Ġlgili Ekonomik Kodlar) borç, MaaĢ Avansları alacak, yansıtma kaydı olarak Bütçe Giderleri Hesabına (Ġlgili Ekonomik Kodlar) borç ve 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydı girilmek suretiyle düzenlenecek ödeme emri belgesinin imza süreci tamamlanmak suretiyle mahsup iģlemi gerçekleģtirilecektir. D- DÖNER SERMAYE KATKI PAYI MATRAH ĠġLEMLERĠ D.1- Döner Sermaye Matrahının BirleĢtirilmesi Ocak maaģ döneminde, Aralık ayına ait döner sermaye katkı paylarının Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi Formundan giriģi ile ilgili olarak Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının tarihli ve sayılı görüģü esas alınmak suretiyle aģağıda yapılan açıklamalara göre iģlemlerin yapılması gerekmektedir; Aralık-2014 dönemine ait döner sermaye katkı payı tutarı Ocak ayı içerisinde tahakkuk ettirilip yine Ocak ayı içerisinde (2015 yılında yeni vergi dilimi üzerinden gelir vergisi hesaplandığı takdirde) ödenmiģse, bu durumda bu hesaplamadan oluģan vergi matrahının maaģ hesabına dahil edilebilmesi için harcama birimlerince KBS de bulunan Döner Sermaye Formundan brüt ve net tutar alanlarına giriģ yapılması ve muhasebe birimine gönder iģleminin yapılması; muhasebe birimlerince de Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi formundan Sorgu Gir butonu (kurum, birim kodu ile ay ve yıl bilgisi girilerek Sorgu ÇalıĢtır butonuna tıklanır) harcama birimlerince girilmiģ olan döner sermaye katkı payı bilgisinin ekrana getirilmesi ve gerekli kontrollerin yapılmasından sonra matrahları birleģtirmek üzere ONAY butonuna basılması gerekmektedir. Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 9

10 Aralık-2014 dönemine ait döner sermaye katkı payı tutarı, Aralık ayı içerisinde tahakkuk ettirilip (2014 yılında devam eden vergi diliminden gelir vergisi hesaplandığı takdirde) aynı ay içerisinde ödenmiģse; Aralık döneminde tahakkuk ettirilip (2014 yılında devam eden vergi diliminden gelir vergisi hesaplandığı takdirde) Ocak döneminde ödenmiģse; Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢ formundan Brüt Tutar alanına giriģ yapılmayacak olup, maaģ hesabında döner sermaye katkı payının mahsup edilebilmesi için Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi Formunda sadece Net Tutar alanına giriģ yapılacaktır. Aralık-2014 dönemine ait döner sermaye katkı payı tutarı Ocak ayı içerisinde tahakkuk ettirilip yine Ocak ayı içerisinde (2015 yılında yeni vergi dilimi üzerinden gelir vergisi hesaplandığı takdirde) ödenmiģse, bu durumda bu hesaplamadan oluģan vergi matrahının maaģ hesabına dahil edilebilmesi için Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi Formunda brüt ve net tutar alanlarına giriģ yapılması gerekmektedir. Aralık-2014 dönemine ait döner sermaye katkı payı tutarı Ocak ayı içerisinde 2014 yılı devam eden gelir vergisi dilimi uygulanmak suretiyle (daha yüksek vergi diliminden) gelir vergisi tahakkuk ettirildikten sonra personele ödeme yapılması durumunda Döner Sermaye Katkı Payı GiriĢi Formunda sadece net tutar alanına giriģ yapılması gerekmektedir. Bu durumda, döner sermaye katkı payından oluģan vergi matrahı maaģ hesabına dahil edilmeyecektir. D.2- Üretimi TeĢvik Primi Alan Personelle Ġlgili ĠĢlemler 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükme istinaden ve 161 Seri Nolu DMK Tebliğinde açıklandığı üzere; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretimi teģvik priminden yararlanan personeline anılan maddenin birinci fıkrasına göre ek ödeme yapılmayacağından bir önceki yıl/dönem ödenen üretimi teģvik primi toplam tutarının Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Formundan 55 -Önceki Yıl Döner Sermaye Katkı Payı Toplamı tazminat koduyla sisteme girilmesi gerekmektedir. E- MUHASEBE BĠRĠMĠ, KURUM VE BĠRĠM KODU DEĞĠġEN HARCAMA BĠRĠMLERĠ PERSONELĠNĠN YENĠ BĠRĠMĠNE DEVĠR ĠġLEMLERĠ Not: Bu form, ilgili harcama biriminde kayıtlı personelin tamamının baģka bir birime devredilmesi durumunda kullanılacaktır. Ġlgili birimdeki personelin tamamı değil de bazıları aktarılacaksa Naklen Geçme, Naklen alma iģlemi yapılacaktır. Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 10

11 1- Devir Alacak Muhasebe Birimince (Yeni muhasebe birimi) Yapılacak ĠĢlemler: Muhasebe Referans Bilgileri<Daire ve Birim Bilgileri Tablosunda harcama birimi kodunun tanımlı olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Söz konusu Formda harcama birim kodu tanımlı ise, maaģ iģlemlerinin sistemden yürütülebilmesi için Muhasebe Referans Bilgileri < Daire ve Birim Bilgileri formundan ilgili birim sorgulanarak DURUM alanına 2 rakamı yazılmalı (505 yetki seviyesine sahip personel tarafından), tanımlı değilse Uygulama Destek Hattı üzerinden Uygulama grubu seçilmek suretiyle çağrı açılarak sistemde birim kodu tanımlatılacak ve merkezden verilecek olan birim kodu üzerinden iģlem yapılacaktır. 2- Devredecek Muhasebe Birimince (Eski muhasebe birimi) Yapılacak ĠĢlemler: Muhasebe biriminde 500 ya da 505 yetki seviyelerine sahip personel tarafından, MaaĢ Bilgileri menüsünde bulunan SAYMANLIK VE KURUM BAZINDA PERSONEL AKTARMA FORMU aracılığıyla personelin harcama birimleri arasında devir iģlemi aģağıda belirtildiği Ģekilde yapılacaktır; 2.1-Aynı Muhasebe Biriminde Kayıtlı Farklı Bir Harcama Birimine Aktarılması: Form açıldığında, ESKĠ MUHASEBE BĠRĠMĠ bölümünde personelin halen kayıtlı bulunduğu harcama birimine iliģkin kurumsal kodu (devredilen harcama biriminin kurum ve birim kodu) girilerek ENTER tuģuna basılacaktır. YENĠ MUHASEBE BĠRĠMĠ bölümünde ise, personelin bilgilerinin aktarılacağı yeni harcama biriminin kodu yazılarak enter tuģuna basıldıktan sonra MUHASEBE / HARCAMA BĠRĠMĠ DEĞĠġTĠR butonuna basılacaktır BaĢka Bir Muhasebe Birimindeki Harcama Birimine Aktarılması: Söz konusu formda YENĠ MUHASEBE BĠRĠMĠ alanında önce devralacak muhasebe biriminin kodu yazılacak ve ENTER tuģuna basılacaktır. Sonra da aktarılacak harcama biriminin kodu yazılarak sırasıyla Enter tuģuna ve MUHASEBE / HARCAMA BĠRĠMĠ DEĞĠġTĠR butonuna basılacaktır. 3- Tanımlama ĠĢlemleri: 3.1-Muhasebe birimlerince, harcama birim kodu ile muhasebe birim kodu değiģikliği tamamlandıktan sonra gerekli kontroller karģılıklı olarak yapılacak ve devralan muhasebe birimlerince ilgili harcama birimi kullanıcılarının KBS de yetkilendirilmesi iģlemleri yapılacaktır. 3.2-Sosyal güvenlik mevzuatına iliģkin iģ ve iģlemlerin (iģyeri bildirgesi iģlemleri vb.) ivedilikle tamamlanması ve herhangi bir cezai durumla karģılaģılmaması için iģ yeri değiģikliği vb iģlemlerin harcama birimlerince yapılmasına yönelik gerekli bilgilendirme yapılarak, Muhasebe Modülünün SGK Kesenek Gönderme ĠĢlemleri menüsünün altına eklenen SGK (Memur) ĠĢyeri Sicil No Kayıt Formu ndan EM. SAN. SAYM. KODU ve EM.SAN. KURUM KODU bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. 3.3-MaaĢ Hesaplama iģleminin yapılabilmesi için, MaaĢ Referans Bilgileri Menüsünde bulunan Harcama Birimi Vergi Kimlik No, Banka Bilgi GiriĢi Formu ndan Sorgu Gir-Sorgu ÇalıĢtır iģlemi ile harcama birimleri ekrana getirilerek, harcama birimlerinin vergi numarası ile maaģ ödemesi yapılan kurum maaģ hesabının bulunduğu banka Ģube kodu ve IBAN bilgilerinin mutlaka girilmesi gerekmektedir. 3.4-MaaĢ banka listelerinin aktarma iģleminin elektronik ortamda yapılabilmesi için MaaĢ Referans Bilgileri Menüsünde bulunan Disket Banka Kod Bilgileri Formu ndan Banka ġube Kodu, Firma Kodu (MüĢteri No) ve Firma Hesap No (MüĢteri Hesap numarası) bilgilerinin girilmesi/güncellenmesi gerekmektedir. Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 11

12 F- MAAġ BÜTÇE TERTĠPLERĠNĠN KONTROLÜ F.1- GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE; Harcama birimimin maaģ ödemesini yaptığı bütçe tertibinin yeni yılda değiģmesi nedeniyle MaaĢ Hesaplama Formundan ödeme emri belgesinin oluģturulamaması ya da hatalı oluģması durumunda ilgili tertibin merkezden tanımlanabilmesi için maaģın hangi fonksiyon kodundan ödeneceğini belirtir Ģekilde Uygulama Destek Hattından çağrı açılması (Personel Ödemeleri seçilmek suretiyle) gerekmektedir. F.2- ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELERDE; MaaĢ hesaplama, bordrolarının oluģturulması ve muhasebe kaydının otomatik olarak yapılması iģlemlerini KBS (say2000i) sistemi üzerinden gerçekleģtiren Özel Bütçeli Ġdare Muhasebe Birimlerinde, maaģ bütçe tertipleri 500 ve 505 yetki seviyesine sahip kendi personeli tarafından tanımlanabilmesine iliģkin yazılım çalıģması tamamlanmıģ ve sisteme atılmıģtır. Buna göre; MaaĢ Referans Bilgileri menüsünde bulunan MaaĢ Bütçe Tertipleri GiriĢi (Fonksiyonel Kod) Formunda maaģ hesaplaması yapılan harcama birimlerinin kurum ve birim kodu girilerek ENTER tuģuna tıklanır ve ilgili harcama biriminin maaģ bütçe tertibine iliģkin Fonksiyonel Kodları ile Finansman Tipi girilerek KABUL butonuna basılır. Sistemde girilen bütçe tertibi Muhasebe Referans Bilgileri Menüsünde bulunan Bütçe Tertip Tablosunda kayıtlı bütçe tertipleri ile kontrol edilmekte ve hatalı tertip giriģi engellenmektedir /01/ Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 12

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ

KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ KAMU PERSONEL HARCAMALARI YÖNETİM SİSTEMİ PERSONEL ÖDEMELERİ 2013 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi Sayfa 1 FİHRİST A- MAAŞ İŞLEMLERİ A.1- Bireysel Emeklilik Sistemine

Detaylı

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN)

say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ say2000i PERSONEL MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU (GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER İÇİN) AĞUSTOS - 2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi

Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi Samsun Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü İşlem Yönergesi Bu Yönerge; Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında yer alan Defterdarlık İşlem Yönergelerine yönelik 4.1.4, 4.1.5, 8.1.2,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK. 0.02.05.00/X 1093.37.283/820 03/08/2012 Konu : E-Ödenek Programı GENELGE 2012/28 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU OCAK - 2010 (Revizyon 29.06.2010) BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ Kamuda

Detaylı

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KASIM - 2012 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak istihdam edilen, -657 sayılı Devlet Memurları

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/166 18/03/2011 Konu: Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına iliģkin

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI

(A) T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KĠTAPÇIK TÜRÜ GENEL BÜTÇELĠ ĠDARELER VE ÖZEL BÜTÇELĠ ĠDARELER MUHASEBE YETKĠLĠSĠ SERTĠFĠKA SINAVI Sınav Tarihi : 07 MART 2015 Sınav BaĢlangıç Saati : 10:00

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 166 18/03/2011 Konu: Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına iliģkin

Detaylı

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...

KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi... KESENEK BİLGİ SİSTEMİ KULLANMA KLAVUZU...2 I-GENEL AÇIKLAMA...2 II-PROGRAMIN KULLANILMASI...3 1-Bilgisayara Java Programın Yüklenmesi...3 2-Kesenek Bilgi Sistemine Giriş...4 3-Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi

Detaylı

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1

ÇALIġMA REHBERĠ AYLIK BÜLTEN www.calismarehberi.com 2012/1 31 OCAK 2012 TARĠHLĠ RESMĠ GAZETE SAYI. 28190 MALĠYE BAKANLIĞINDAN: DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 162) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde, 11/10/2011

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI. 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2011 TARĠHĠNDEN ĠTĠBAREN YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR VE PRATĠK BĠLGĠLER KATSAYILAR 01/07/2011-31/12/2011 Tarihi arası AYLIK KATSAYI 0,06446 TABAN AYLIK KATSAYISI

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun

Detaylı

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)

KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK

Detaylı

SİRKÜLER. Bilindiği gibi 2012 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01 Nisan 25 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir.

SİRKÜLER. Bilindiği gibi 2012 yılına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 01 Nisan 25 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gerekmektedir. SİRKÜLER SAYI : 2013/31 İstanbul,01.04.2013 KONU : 2012 Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Kesin Mizan Bildirimi ve Mükellef Bilgileri Bildirimi Formu hakkında hatırlatmalar Bilindiği gibi

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1

Mahsup Rehberi. Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN. www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Mahsup Rehberi Muharrem ÇEVİK Kemal DOĞAN 2014 www.ktbtbs.gov.tr Sayfa 1 Rehber hazırlanırken 09.05.2014 tarih itibariyle yürürlükte olan mevzuattan yararlanılmıştır. Mevzuatta ve Uygulamalarda oluşacak

Detaylı

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 54 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51..

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/51.. T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.08.00/ Konu : Kayıt dıģı istihdam ile mücadele GENELGE 2011/51.. BaĢkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli ve

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2009 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Rize 2010 Rize Üniversitesi Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı 2010 Ġçindekiler SUNUġ I- GENEL BĠLGĠLER...

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak...

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak... PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠġLEM YÖNERGESĠ... BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 3 Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Hukuki dayanak... 3 Tanımlar... 3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM... 4 Personel Müdürlüğünün görevleri

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.0.10.07.01/01-031/ 368 Konu : YurtdıĢı borçlanma ve tahsis iģlemleri 08/06/2011 G E N E LG E 2011 /48 BaĢkanlık

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı