info ENERGY EÜAfi, Elektrik Üretim A.fi. AKENERJ Elektrik Üretim A.fi. ExxonMobil AKENERJ A.Ümit DANIfiMAN EÜAfi Halil ALIfi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "info ENERGY EÜAfi, Elektrik Üretim A.fi. AKENERJ Elektrik Üretim A.fi. ExxonMobil AKENERJ A.Ümit DANIfiMAN EÜAfi Halil ALIfi"

Transkript

1 info ENERGY EÜAfi, Elektrik Üretim A.fi. AKENERJ Elektrik Üretim A.fi. ExxonMobil EÜAfi Halil ALIfi AKENERJ A.Ümit DANIfiMAN ExxonMobil Güney Devrim LD R

2 Güney Devrim ldiri ile enerji devi ExxonMobil in sürdürülebilirlik anlay fl n ; konuyla ilgili dünyada ve Türkiye de yapt çal flmalar ve madeni ya daki baflar lar n konufltuk. Sürdürülebilirli i Mobil Oil Türk, Endüstriyel Direkt Sat fllar Müdürü Güney Devrim ldiri Çok Yönlü Ele Alıyoruz 20 Sürdürülebilirlik konusunu sorumlu bir iflveren, iflorta ve dost olarak hareket etme odakl taahhüdümüzün bir parças olarak yönetiyoruz. Ürünlerimiz, süreçlerimiz ve çal flanlar m zla sürdürülebilirli i harekete geçiriyoruz Life&Security Haziran/ 2011 Fatih Çil smet Yonucu Enerji, ekonomik büyümenin ve yaflam kalitesinin bir baflka ifade ile hayat n en büyük girdisi. Petrol ve gaz ise modern dünyan n en stratejik enerji kayna. Dilerseniz buradan bafllayal m. Exxon Mobil Outlook for Energy: A View to 2030 bafll yla bir öngörü yay nlad. Öngörüler hakk nda biraz bilgi verir misiniz? Rapor nelere dikkat çekiyor? 2030 un enerji dünyas nas l flekilleniyor? Enerji aç s ndan, bugünden 2030 y l na bakt m zda bir çok umut verici fley görüyoruz; ekonomik toparlanma ve geliflme, iyilefltirilmifl yaflam standartlar ve azalm fl fakirlik ve çok fley vadeden yeni enerji teknolojileri. Fakat ayn zamanda çok büyük zorluklar da görüyoruz: Enerji kullan m n n çevre üzerindeki etkisini azalt rken nas l dünyan n büyüyen enerji ihtiyaçlar n karfl layaca z. ExxonMobil olarak, ekonomik krizin 2009 y l ndaki enerji talebini bast rma etikisi dikkate ald m zda dahi, küresel enerji ihtiyac n n 2030 y l nda, 2005 göre %35 daha yüksek olaca n bekliyoruz. Büyümede liderli i OECD üyesi olmayan, Çin ve Hindistan gibi, ülkelerin tafl yaca n düflünüyoruz. Ayr ca, toplam elektrik üretiminin 2030 daki küresel enerji ihtiyac n n % 40 l k bir bölümünü oluflturaca n tahmin ediyoruz y l nda petrol ve do al gaz ana kaynaklar olmay sürüdüreceklerdir. Bununla birlikte nükleer ve yenilenebilirler (rüzgar, günefl, vb.) gibi di er kaynaklar n önemi gün geçtikçe artacakt r. ExxonMobil olarak inan yoruz ki; çevresel riskleri düflürürken gelece in enerji ihtiyaçlar n n karfl lanmas bütünleflmifl bir seri çözüm gerektirmektedir. Ürünlerimiz, süreçlerimiz ve çal flanlar m zla çözümün bir parças olmay hedefliyoruz. Enerji ihtiyac n n inan lmaz artt, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklar n n önem kazand, di er enerji kaynaklar n n verimli kullan larak her aç dan sürdürülebilir k l nmas gerekti i bir dünya karfl m za ç karken sürdürülebilirlik, çevreye ve çal fl lan co rafyalara sayg önem kazan yor. Bu noktada size Exxon Mobil in sürdürülebilirlik yaklafl m ile kurumsal vatandafll k anlay fl n sormak isteriz? Bugünün global pazar nda sürdürülebilirli in; ekonomik büyüme,

3 Yar n Koruyun, Bugün den Sürdürülebilirlik platformumuz ExxonMobil'in alt temel kurumsal vatandafll k odak alan n do rudan yans t r. Bu odak alan na flu konular dahildir; Çevresel performans, klim de iflikli i risklerini yönetimi, emniyet ve sa l k, ekonomik geliflme, kurumsal yönetim, nsan haklar ve güvenlik. Kurumsal vatandafll günlük ifl süreçlerine dahil ederek sürdürülebilirli in çok yönlü ve geliflen taraflar n ele almaktay z. sosyal geliflme ve çevreyi korumay dengeleyerek gelecek nesillerin bugün al nan aksiyonlar taraf ndan riske at lmamas n n öneminin fark nday z. Sürdürülebilirlik konusunu sorumlu bir iflveren, iflorta ve dost olarak hareket etme odakl taahhüdümüzün bir parças olarak yönetiyoruz. Ürünlerimiz, süreçlerimiz ve çal flanlar m zla sürdürülebilirli i harekete geçiriyoruz. Asl nda, sürdürülebilirlik platformumuz ExxonMobil'in alt temel kurumsal vatandafll k odak alan n do rudan yans t r. Bu odak alan na flu konular dahildir; Çevresel performans, klim de iflikli i risklerini yönetimi, Emniyet ve sa l k, Ekonomik geliflme, Kurumsal yönetim, nsan haklar ve güvenlik. Kurumsal vatandafll günlük ifl süreçlerine dahil ederek sürdürülebilirli in çok yönlü ve geliflen taraflar n ele almaktay z. Büyük resim içinde bakarsak verimlili in hayatiyet kazand ve dolay s yla endüstride, ulafl mda, enerji üretiminde ve di er sektörlerde ya lama ürünlerinin de çok önem kazand bir dünya var karfl m zda diyebiliriz herhalde. ExxonMobil bu alanda ne gibi çal flmalar içinde? ExxonMobil in, Mobil Oil Türk le Türkiye de daha çok madeni ya lar noktas nda etkin olmas bu konuya dikkatimizi çekti. Bu gözlemimiz do ru mu sizce? Karadeniz de TPAO ile ortak petrol arama çal flmalar yürütüyoruz. Bunun d fl nda Türkiye de en aktif oldu umuz alan, evet madeni ya lar. Sürdürülebilirli e kendini adam fl küresel bir kurulufl olarak, bizler de inan yoruz ki; ürünlerimiz ekonomik büyüme için 21 EXXON South Hook LNG Terminali interview reportaj

4 Sürdürülebilirli i Çok Yönlü Ele Alıyoruz Exxon Mobil Endüstriyel Direkt Sat fllar Müdürü Güney Devrim ldiri 22 gerekliler ve sosyal kalk nmay destekliyorlar. Bu nedenle, sürdürülebilirlik konusunda çözümlerimizden birisi de geliflmifl ürünlerimizdir. Endüstriyel ya lardan araç motor ya lar na, denizcilik ve havac l k ya lar ndan özel ürünlere kadar, ifl çözümlerine ve iflin geliflmesine yard m eden yenilikçi ürün ve servisleri pazara sunarken, bir yandan da ekonomik, çevresel ve sosyal varl klar koruyor, gelifltiriyor ve sürdürüyoruz. Endüstri lideri teknolojimizi ve mühendislik kaynaklar m z gelifltirerek, performans ve sürdürülebilirlikle ilgili somut yararlar sa lamaya yard mc en yenilikçi ya lar ve özel ürünlerden baz lar n sunuyoruz. Bu noktada tekrar ülkemize dönersek yaflam kalitemizi artt r p ekonomik büyümemizi sa layan üretim ve ulafl m araçlar n n verimli kullan l p korunmas konusunda dikkatli ve seçici olmam z gerekti i aç k. Madeni ya aç s ndan bakarsak Siz bu konuda bir fark ndal k görüyor musunuz? Türkiye gelifltikçe, tüketicinin de bu konudaki bilinci ve fark ndal her geçen gün art yor. Bunun çeflitli sebepleri mevcut. Bir yandan mevcut ekonomik flartlar ve rekabet bunu zorunlu k larken, bir yandan da tüketicilerin hepsi bir ö renme sürecinden geçiyor. Bu süreci desteklemek için biz Mobil Oil Türk olarak çeflitli platformlarda e itimler düzenlemekteyiz. Endüstri lideri teknolojimizden ve mühendislik kaynaklar m zdan yararlanarak sanayiciler ve tüketiciler için önemli ekonomik faydalar n yan nda performans ve sürdürülebilirlik konusunda da somut avantajlar elde etmeye yarayan baz yenilikçi ya lama ürünleri, özel da somut avantajlar elde etmeye yarayan baz yenilikçi ya lama ürünleri, özel ürünler ve servisler sunmaktay z. Örne in; ileri teknoloji ya lar m z ekipman korumaya ve ömrünü uzatmaya yard m ederek, yeni ekipman al m ihtiyac n ve bununla ilgili bak m, elden ç karma ve yenileme maliyetlerini en aza indirmeye önemli ölçüde yard mc oluyor. Mobil EAL (Çevre Koruma Bilinçli Ya lar) ile toprak, yer alt sular veya yüzey su sistemleri yak n ndaki uygulamalarda azami koruma sa lamaya yard mc olan yeni bir kategorinin öncülü ünü yapt k. Di er yandan Enerji sektöründe; Mobil Endüstriyel Ya lar rüzgar türbinlerinde, jeotermal ve kojenerasyon tesislerinde, hidroelektrik santrallerinde ve nükleer tesislerde kullan lan elektrik üretim uygulamalar nda önemli rol oynamaktad r Madeni ya sektörü için çarp k ve disipline olmayan bir sektör deniyordu ama son zamanda sektörde hukuk, çevre ve e itim yönünden güzel ifllere imza at l yor. Mobil Oil Türk bu konuyu nas l de erlendiriyor ve özellikle çevre ve e itim konusunda neler yap yor? ExxonMobil'in "Yar n Koruyun. Bugünden" fleklindeki kurumsal inisiyatifiyle tutarl olarak L&S ürünlerimizin imalat, da t m, kullan lmas ve imhas n n çevreye etkilerini azaltmaya çal flmaktad r. Bu yaklafl mla ürünler ve servisler Mobil Oil Türk madeni ya sektöründe kaynaklar n ömrü uzat lmakta ve uzun hangi alanlarda hizmet veriyor ve sundu u ürünlerle bu alanlarda nas l art de erler yarat yor? sunmaktay z. vadede güvenilir enerji arz gelifltirilmektedir. fiirketimiz madeni ya sektöründe flu an için; Binek araç yilefltirilmifl yak t ekonomisi/enerji verimlili i/emisyonlar, ya lar, Ticari araç ya lar, Endüstriyel ya lar, Havac l k ya lar ekipman ömrünün uzamas ve ya ömrünün ve Denizcilik ya lar alan nda ürün ve servisler sunmaktad r. uzamas /kullan lm fl ya üretiminin azalmas gibi avantajlar Endüstri lideri teknolojimizden ve mühendislik kaynaklar m zdan olan teknoloji lideri ürünler ve hizmetler sunuyoruz. yararlanarak sanayiciler ve tüketiciler için önemli ekonomik faydalar n yan nda performans ve sürdürülebilirlik konusunda Yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz ve yönetmelik yoksa

5 Mobil Oil Türk Güney Devrim LD R Industrial Direct Sales Manager Sürdürülebilirli e kendini adam fl küresel bir kurulufl olarak, bizler de inan yoruz ki; Ürünlerimiz ekonomik büyüme için gerekliler ve sosyal kalk nmay destekliyorlar. güvenilir standartlar uyguluyoruz, di er taraftan da L&S Standards of Environmental Care (Çevre Bak m Standartlar ) gibi programlar uygulayarak iflletmelerimizin çevre performans n sürekli olarak iyilefltiriyoruz. Son olarak Mobil ya sektöründe en çok bilinen markalardan biri. Sizce bu baflar n n arkas ndaki en önemli s r nedir? Firmam z n vizyonu Dünya s n f markalar, En son teknoloji, flletme mükemmelli i ve Mali disiplin bak m ndan kendi endüstrimizde en sayg n hale gelmek" tir. flimizi yaparken ve dünyan n ihtiyaç duydu u ürünleri üretirken ekonomik büyümeyi, sosyal kalk nmay ve çevrenin korunmas n dengeleyecek ve bugün at lan ad mlarla gelece i riske sokmayacak biçimde çal fl yoruz. Sürekli gelifltirmeye devam etti imiz endüstri lideri teknolojimiz ve mühendislik kaynaklar m z, ürünlerimizin performans ve sürdürülebilirlikle ilgili somut yararlar sa lamas nda yard mc oluyor. Sürdürülebilirlikle ilgili durum analizleri sadece bir bilgi olarak paylafl lmakla kalm yor; ürün bültenlerimizde belirgin biçimde detayland r l yor, laboratuar, ekipman üreticisi ve/veya saha test verileriyle destekleniyorlar. We are Handling Multi-dimensional and Flourishing Aspects of Sustainability In today s global market, we are aware of sustainability and importance of the balance between economical growth, social development and environmental protection in order not to put next generations in risk by the the actions taken today. We are conducting the subject of sustainability as part of our commitment which is focused on acting as a responsibe employer, a business partner and a friend. We are mobilizing sustainability with our products, processes, employees. Actually our sustainability platform reflects ExxonMobil s six basic corporate citizenship focus areas directly. These focus areas consists of as follows ; Environmental performance, Management of climate change risks, Safety and health, Economic development, Corporate governance, Human rights and security. We are handling multi-dimensional and flourishing aspects of sustainability by adding corporate citizenship in to daily business processes. Full Text: 23 interview reportaj

Yetenek Yönetimi Sürdürülebilir Baflar Örgütlenme Özgürlü ü ve Toplu Sözleflme ç letiflim Çal flan Geliflimi Kampüsten Kariyere fl Sa l Ve Güvenli i

Yetenek Yönetimi Sürdürülebilir Baflar Örgütlenme Özgürlü ü ve Toplu Sözleflme ç letiflim Çal flan Geliflimi Kampüsten Kariyere fl Sa l Ve Güvenli i Sürdürülebilirlik Raporu 2013 Sorumluluklar m z n bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya b rakmaya çal fl yoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, de erlerimiz ve etik ilkelerimiz

Detaylı

Baflar y Teflvik Etmek

Baflar y Teflvik Etmek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Mevlana n n Kentinde Anadolu çin Bulufltuk 2003 Y l Vehbi Koç Ödülü Sahibi: AÇEV Koç Holding Enerji Grubu Baflkan Ömer M. Koç nsan Kaynaklar 14 Adil ve Eflit Bir De

Detaylı

Yetenek Yönetimi nsan ve Çal flan Haklar na Sayg Çal flan letiflimi Çal flan Geliflimi fl Sa l ve Güvenli i

Yetenek Yönetimi nsan ve Çal flan Haklar na Sayg Çal flan letiflimi Çal flan Geliflimi fl Sa l ve Güvenli i Sürdürülebilirlik Raporu 2014 Sorumluluklar m z n bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya b rakmaya çal fl yoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, de erlerimiz ve etik ilkelerimiz

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Bir lk

Otomotiv Sektöründe Bir lk ç i n d e k i l e r Otomotiv Sektöründe Bir lk Küresel Vizyon 4 Koç Holding Kurumsal letiflim ve D fl liflkiler Baflkan Hasan Bengü Röportaj KalDer in Büyük Ödülü Otokoç un Teknolojiye Hakimiyet, Farkl

Detaylı

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z,

Genel Müdür ün Mesaj. Sayg de er Paydafllar m z, Genel Müdür ün Mesaj Sayg de er Paydafllar m z, Arçelik A.fi. nin sürdürülebilir geliflim oda yla hareket ederek gerçeklefltirdi i baflar l performans na iliflkin beflinci raporunu sizlerle paylaflmaktan

Detaylı

Siemens Business Services. Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com/sbs

Siemens Business Services. Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler. www.siemens.com/sbs Siemens Business Services Üretim Sektörüne Yönelik Hizmetler www.siemens.com/sbs Bugünün üretim sektörü Siz de biliyorsunuz ki; marka gücünü koruyabilmenin en önemli kurallar ndan birisi, yapt n z her

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji

kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji kat yoruz Teknolojiye hayat Hayata teknoloji 2 çindekiler Kurumsal Profil Finansal Göstergeler 2007 den 2008 e Özetle Vestel Zorlu Grubu ve Vestel Grubu Hakk nda Vestel in Strateji ve Hedefleri Vestel

Detaylı

Hedef dünya liderli i

Hedef dünya liderli i ingenicopos04 2/21/08 4:03 PM Page 2 Ekim-Kas m-aral k 2007 Say : 04 Ingenico Türk Türk ekiplerinin tecrübesine güveniyor. Hedef dünya liderli i Ingenico dan taks cilik sektörüne dev yenilik; Taksilerde

Detaylı

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK

ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER. BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK ORTADO U UZMANI ÇET NSAYA DAN ÇARPICI ANAL ZLER BU YIL STANBUL A KONGRE Ç N 50 B N K fi GELECEK e k o n o m i s t. c o m. t r 20-26 fiubat 2011 Y l 21 152273 Say 2011/8 3 TL K.K.T.C. fiyat 3.75 TL Ford

Detaylı

Ekonomilerin Can Damar : KOB ler Kobiline dan Türkiye deki KOB lere Büyük Destek

Ekonomilerin Can Damar : KOB ler Kobiline dan Türkiye deki KOB lere Büyük Destek Aral k 2003 Say 309 Ekonomilerin Can Damar : KOB ler Kobiline dan Türkiye deki KOB lere Büyük Destek Koç Holding 40 Yafl nda Koç Holding Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa V. Koç: ddial Oldu umuz Sektörlere

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü.

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü. SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! 7 Manflet: Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir

Detaylı

FAAL YET RAPORU. çindekiler

FAAL YET RAPORU. çindekiler FAAL YET RAPORU çindekiler Kurumsal Profil Vizyon-Misyon, Stratejimiz 1 Finansal Göstergeler 2 Do ufl Otomotiv Tarihinden Kilometre Tafllar 4 Do ufl Otomotiv Yönetim Kurulu 5 Do ufl Otomotiv cra Kurulu

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor 15 TEMMUZ 2011 Kale Kilit çevreci yaklaflımlara de er veriyor SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Çocuklar m za yaflanabilir bir dünya b rakmal y z Küresel s nma, kaynaklar n tükenmesi ve artan nüfus; dünya ve insano

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

Özet Finansal Veriler

Özet Finansal Veriler 2007FaaliyetRaporu Özet Finansal Veriler Özet Finansal Veriler (Konsolide - SPK - Milyon - YTL) 2007 2006 2005 Sat fl Hacmi (milyon ünite kasa) 480 424 318 Net Sat fllar 1.926 1.667 1.184 Esas Faaliyet

Detaylı

2014 FAAL YET RAPORU

2014 FAAL YET RAPORU Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri. fl Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri fl Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri Türkiye Türkiye'de d fl kaynak kullan m n n gelifliminde Siemens IT Çözümleri ve Hizmetleri'nin

Detaylı

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions

Siemens IT Solutions and Services. SAP Çözümleri. www.siemens.com.tr/it-solutions Siemens IT Solutions and Services SAP Çözümleri www.siemens.com.tr/it-solutions Gelecek için donan ml m s n z? Performans n zdan memnun musunuz? Cevab n z evetse hep ayn performans gösterebilece inizi

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı