TÜRKİYE DE BİLİME YAKLAŞIM*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE BİLİME YAKLAŞIM*"

Transkript

1 Bengü Bitig. Dursun Yıldırım Armağanı. Ed. B. Gül, F. Ağca, F. Gökçe, Ankara, Türkbilig, 2013, s TÜRKİYE DE BİLİME YAKLAŞIM Prof. Dr. Bahaeddin YEDİ YILDIZ Hacettepe Üniversitesi [Türkiye] Türkiye de en yaygın kullanılan kelimelerden birisi bilimdir. Buna aralarında fark olup olmadığı tartışmasına girmeksizin ilim de diyebiliriz. Her fırsatta çağımızın bilim çağı olduğu, hurafelerin bir tarafa bırakılıp her işin bilimin ışığında yapılmasının zorunlu olduğu söylenir. Medyanın haberine göre, Atatürk ün başlattığı Çankaya Sofrası Geleneğini sürdüren Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, Türkiye nin Bilimsel Geleceğim değerlendirmek üzere bilim dünyasından temsilcilerle bir araya gelmiştir1. Atatürk ten Gül e bir asra yakın bir süredir, en yüksek ilgiye rağmen acaba bu sihirli kelimenin Türkiye deki serüveni nedir? Nasıl bir yol kat etmiştir? Acaba bilim ile uğraşan kurum ve kuruluşlarımız, bilimin işlevinin, tabiat ve insanın -ilkçağdan günümüze kadar ortaya konulmuş- bilinen bilgisi dışında, bunları bilerek, bunların haricindeki bilinmeyenlerini bilinir hale getirmek olduğunun idrakinde midirler? Burada söz konusu olan kurum ve kuruluşlar elbette başta üniversiteler ve sayısı çok az olan birkaç araştırma kurumudur. Gelişmiş ülkelerde üniversiteler birbirleriyle yarış hâlindedirler. Bu yarış elbette öncelikle üniversitenin asıl işlevi olan Araştırma- Geliştirme ve özgün bilgi üretme konusundadır. Bu işlevi yerine getirebilmek için elbette üniversitenin sahip olması gereken şartlar vardır. Bu şartlara göre belirli zamanlarda üniversiteler arasında karşılaştırmalar ve sınıflamalar yapılır. Meselâ Çin de her yıl dünya üniversiteleri sıralamaya tabi tutularak ilk beş yüze girenler ilan edilir. Bu sıralama yapılırken öncelikle üniversitelerin Nobel Ödülü alan mezunlarının (%10) ve çalışmakta olan bilim adamlarının sayısına (% 20) bakılır. Ayrıca yirmi bir araştırma kategorisinde kendilerine en çok atıf yapılan bilim adamları sayısı (% 20), Science ve Nature dergilerinde çıkan makale sayısı (% 20), tanınmış indeksler tarafından taranan dergilerde yayınlanan makale sayısı (% 20) ve öğretim üyesi başma düşen makale sayısı (% 10) dikkate alınır. Bu kıstasların nesnel olup olmadıkları tartışılabilir2. Üniversiteleri değerlendirmede başka kıstaslar da vardır. İyi bir üniversiteden uluslararası tanınmış olması ve öğrencilerinin istihdamda tercih edilmesi beklenir. Üniversitenin tanınmışlığı açısından, eğitim seçeneğinin çokluğu ve kalitesi, okumak isteyen herkesin istediği bölümü bulabilmesi, en başarılı öğrencileri çekebilmesi ve ders dışı sosyal faaliyetlerin Bu yazı 6 Mart 2009 da Gazi Üniversitesi ve Türk Ocakları Genel M erkezi nin ortaklaşa düzenlediği Üniversite, Bilim ve Toplum Sempozyumu'nda yapmış olduğum konuşmanın gözden geçirilerek yeniden kaleme alman biçimidir Nisan

2 Bahaeddin YEDİYILDIZ çeşitliliği son derece önemlidir. Sıralamada iyi bir yer alabilmesi için üniversitenin zengin bir kütüphaneye, uygun ve yeterli laboratuvar, stüdyo ve çalışma mekânlarına ve teknolojik altyapıya sahip olması icap eder. Bütün bunlarm olabilmesi ve böylece genel imajının yükselebilmesi, bünyesindeki öğretim üyelerinin -daha doğrusu bilim insanlarının- sayısı ve niteliklerine, araştırmaya ayırdığı paraya, aldığı Patent sayısına ve nihayet topluma ve kültüre katkısma bağlıdır. Bütün bu kıstasların özü, gerçek bir üniversitenin, önce kendi toplumunun ve aynı zamanda bütün insanlığın refahını ve mutluluğunu artıracak yeni, doğru ve uygulanabilir bilgi üretmesi gerektiği anlamına gelir. Bu bilim yapmaktır. Bilim yapmak özgün bilgi üretmektir. Geçmişte ya da başka ülkelerde bilineni nakletmek değildir. Bilinenleri öncelikle bilmek zaten bilimin elifbasıdır. Bunları bilirken zaten binlerce yeni bilinmeyen ortaya çıkacaktır. İşte, ister tabiat ile ister insan ile ilgili olsun bu bilinmeyenlerden birini bilinir hale getirmek özgün bilgi üretmektir. Bilimden kasıt budur. Tekrarlayacak olur isek, yeni ya da özgün bilgiden dünyanın hiçbir yerinde mevcut olmayan, bir bilinmeyeni bilinir hale getirmek suretiyle yaratılmış bilgiyi anlamak gerekir. Yoksa başka bir ülkeden ya da eski ya da yeni başka bir kültürden alınmış bilgiyi değil. Özgün bilgi üretiminde Türkiye nerededir? Bu sorunun cevabını aramak üzere, on üç yıl önce Hacettepe de, Cumhuriyet Türkiye sinde Bilimsel Gelişmeler adıyla bir bilimsel toplantı düzenlemiştim. Bu toplantıda, tarihten felsefeye, sosyolojiden antropolojiye, dilbilimden eğitim bilimlerine, iktisattan kamu yönetimine, kimya ve fizikten biyolojiye, matematikten istatistiğe ve yer bilimlerinden tıbbın değişik dallarına kadar yirmi sekiz bilim dalında, bu alanların uzman bilim adamları tarafından Türkiye nin özgün bilgi üretiminde nerede olduğu sorgulanmıştık Yapılan tahliller durumun pek iç açıcı olmadığını gösteriyordu. Zaten, bildiri sunan bilim adamlarının bir kısmı, sunumunda özgün bilgi üretiminden çok, bu bilim dallarının üniversitelerde nasıl teşkilatlandığını, öğrenci ve öğretim üyeleri sayılarının nereden nereye ulaştığını ve benzeri konulan anlatmakla yetinmişlerdi. İşin özünü kavrayanlar ise olumlu sonuçlara ulaşamamışlardı. Sadece iki üç örnek verecek olursak, Tarihçimiz,...akademik bilimsel tarihçiliğin ülkemizde kökleştiğini, ancak hâlâ çağdaş tarih anlayışının tam anlamıyla gerçekleştirilemediğini, çeşitli sebeplerden dolayı içe dönük bir tarih anlayışının yerleştiğini belirtiyordu4. Kimyacımız, 1995 yılında, kimya alanında patent başvurusu İngiltere de 115 binden, ABD'de 235 binden ve Japonya da 385 binden daha fazla iken Türkiye de sadece 1698 olduğunu anlatıyordu5. Yunanistan da bile neredeyse bizim üç katımıza yakındı. Son örneğimiz daha da çarpıcıdır. Kamuoyunda genel anlamda tıbbın Türkiye de son derece gelişmiş olduğu söylenir ve böyle bilinir. Uluslararası indekslerde taranan dergilerde en fazla yayın yapan bilim adamları gurubundan biri de ftpç/lardır. Tıp fakültelerinin, öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin sayılarında büyük artışlar olmuştur. Hastalıklarla 3 B. Yediyıldız (ed.), A tatü rk ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Türkiye sinde Bilim sel G elişm eler Sempozyumu (8-10 Kasım 2000) - B ildiriler ve Tartışmalar-, H.Ü. Atatürk tikeleri ve inkılâp Tarihi Enstitüsü Yayını, Ankara 2001, 369 s. (Bundan sonra B. Yediyıldız, Bilim sel A raştırm alar). 4 M. Öz, Cumhuriyet Döneminde tarih Araştırmaları, B. Yediyıldız, Bilim sel Araştırmalar, s M. Doğan, Cumhuriyet Türkiye sinde Kimya Alanındaki Gelişmeler, B. Yediyıldız, Bilim sel Araştırmalar, s

3 TÜRKİYE DE BİLİME YAKLAŞIM mücadelede de durumumuz oldukça iyidir. Ne var ki, Türkiye de son yüz yılda tıp biliminin gelişmesini tahlil eden tıp uzmanımız, söz konusu başarıları ve benzerlerini anlattıktan sonra, Türkiye deki tıp bilimini özgün bilgi üretimi açısından şöyle değerlendiriyordu: Batı ülkeleri ile aramızdaki fark zaman zaman onlu, hatta yirmili yıllara çıkmaktadır (Tablo III ve IV). Ancak üzülerek itiraf etmeliyiz ki esasında bütün bunlar tıptaki gelişimler değil, gelişmelerin taklit edilme yıllandır. Yoksa adını hastalıklara vermiş (Hulusi Behçet gibi) veya adı ile anılan yeni aletler ve yöntemler geliştirmiş (Gazi Yaşargil gibi) hekimlerimizin sayısı çok azdır 6. Uzmanımız değerlendirmesine şöyle devam ediyor: Ülkemizin sağlık düzeyinin tek sorumlusunun hekimler olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bununla birlikte hekimler olarak bizler yeterince görevlerimizi yapıyor muyuz sorusuna da cevap vermek zorundayız. Hekim tıp bilgisini ve tıbbi teknolojiyi uygulayan kimsedir. İyi bir hekim olabilmek için öncelikle iyi bir tıp bilgisine sahip olunması gerekir. Bunun tek yolu da iyi bir okuldan mezun olmaktır (doğal olarak istisnalar kaideyi bozmaz). İkincisi tıbbi teknolojinin kullanılmasıdır. Esasında tıbbi teknoloji önce üretilir, sonra kullanılır (vurgu bana ait BY). Gelişmiş ülkelerdeki durum böyledir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde (geri kalmış demeye dilim varmıyor) ise gelişmiş ülkelerin geliştirdikleri teknoloji uygulanır. Bu durum hekimlerin taklitçi bir konuma gelmelerine yol açmakta; toplumda ve hekim çevrelerinde teknolojik ürünlerle oynaşmanın en yüksek düzeyde bilimsel tavır olduğu şeklinde bir anlayışın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kişi bu taklitçilik batağına saplanırsa, bir yandan teknoloji emperyalizminin oyuncağı veya uşağı olmakta, öte yandan taklitçiliğin doğasından dolayı öncelikle hep taklit edilmesi gereken şeyin yaratılmasını beklemekte, yani daha baştan kendini geri kalmaya mahkûm etmektedir. Artık bilimsel araştırmalar yapan, ülkemizin sorunlarına ve koşullarına yönelik teknolojik gelişmeler peşinde koşan hekimler değil, başkalarının yaptıklarını taklit eden, onlann geliştirdikleri cihazları kullanmakla yetinen hekimler rağbet görmektedir. Özel hastaneler de menfaatleri gereği bu ortamı desteklemektedir. Bu taklitçilikten kurtulmanın tek yolu içimizdeki 4yaratıcı düşünce'yi harekete geçirebilmemizdir. Son derece düşündürücü bir sonuca ulaşan başka bir bilimsel toplantıyı da TOBB ETU de Kasım 2006 da, rahmetli Süleyman Santaş ile birlikte gerçekleştirmiştik8. Konu, kültürün en önemli unsurlanndan birisi olan Türk Teknolojisi nin, Cumhuriy e t in kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği merhalelerin ve dünya teknolojisi içindeki yerinin sorgulanması ve evrensel bir muhasebesinin yapılması idi. Sorgulama ve muhasebe özgün bilgi üretimi ve bunun uygulanması açısından yapılacaktı. 6 M. Yurdakök, "Cumhuriyet Dönemi Türkiye sinde Tıp Alanındaki Gelişmeler, B. Yediyıldız, Bilim sel Araştırmalar, s M. Yurdakök, agm, s Atatürk'ün Doğumunun 125. Yıldönümü M ünasebetiyle Türk Teknolojisinin Dünya Teknolojisi içindeki Yeri Sempozyumu (09-10 Kasım 2006 TOBB ETÜ Mavi Amfi. İki buçuk günlük bu bilimsel toplantının bütün kayıtlan arşivimde mevcuttur, ancak henüz yayımlanamamıştır. Mutlaka kitaplaştırtması gereken bir çalışmadır. 595

4 Bahaeddin YEDİYILDIZ Toplantıya üniversitelerden, Koç, Zorlu gibi büyük firmalardan, TÜBİTAK, DPT, Sanayi Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarından, büyük ve küçük Kobilerden ve Otomotiv Sanayicileri Demeği gibi ilgili sivil toplum kuruluşlarından otuz temsilci katıldı. Öncelikle kuramsal çerçevede bütün boyutlarıyla bilim ve teknoloji ilişkileri sorgulandı. Özgün üretim ve yenilikçilik yani inovasyon kavramları tartışıldı. Cumhuriyet dönemi Türk teknolojisinin genel tablosu çizildi. Teknoloji transferinden teknoloji üretimine geçiş sürecinde, Türk sanayisinde AR-GE çalışmaları, bilişim ve kalkınma ilişkileri ile tasarım ve üretim teknolojileri ele alındı. Daha sonra, beyaz eşya, elektronik, cam, inşaat, otomotiv, savunma, tekstil, eneıji, yazılım, malzeme ve makine teknolojilerinin son yüzyılda Türkiye de nereden nereye ulaştıkları ve bugün dünya teknolojileri içinde hangi seviyede bulundukları sorularına, bizzat bu alanlarda başan göstermiş bazı büyük firmaların ve Kobilerin temsilcileri tarafından cevaplar arandı ve değerlendirmeler yapıldı. AR-GE, özgün tasarım ve özgün üretim kavramları esas alınarak gerçekleştirilen iki buçuk günlük bu tahlillerden maalesef ortaya çok mutlu bir tablo çıktığını söylememiz mümkün değildir. Manzara aynen, yukarıda tıp bilimi hakkında çizilen tabloya benzemektedir. Bununla birlikte, kendi AR-GE çalışmalarıyla alanında özgün bilgi üreten ve bunu teknolojiye dönüştürerek yurt içinde pazarlayan ve yurt dışına ihraç eden üç kuruluşumuzun mevcut olduğunu da bu toplantıda müşahede etmiş bulunmaktayız. Bunlardan birisi, 1934 yılında kurulan AR-GE çalışmalarıyla kendine özgü bilgi üretimini ve bunun sanayiye dönüşümünü gerçekleştirerek, cam sanayisinde önemli başanlara imza atmış ve dünyaya açılmış bulunan Şişecam dır. Kimyasallarda, özellikle boyada, Kimetsan bir kimyacının kurduğu aile şirketiyle işe başlayan, önce özgün bilgi icat edip sonra üretime geçen ve yurt dışma teknoloji ihraç eden bir kuruluştur. Yaptığı icada önce Türkiye de yüz veren olmamıştır. Ne zaman ki ABD de NASA ilgi göstermeye başlamış, ondan sonra Türkiye deki ilgililerin dikkatini çekmiştir. Bugün Kimetsan'ın ürünleri Türkiye de ve dünyada askerî ve sivil birçok kuruluş tarafından kullanılmaktadır10. Hidromek, 1978 yılında Ankara da sitelerde 100 m2 bir atölyede iş makineleri hidrolik komponentlerinin tamiri ve imalatıyla iş hayatına başlamıştır. Başlangıçta o da teknoloji transfer etmiştir. Fakat oraya saplanıp kalmamıştır. AR-GE çalışmaları yaparak, transfer ettiği bilgiyi özümledikten sonra kendi özgün teknolojisini yaratmıştır. Bugün dünyaya iş makineleri ihraç etmektedir11. Bunlar özgün bilgi üretimi açısından önemli başarılardır. Demek ki, isteyince ve çalışınca başanlabilmekte, yaratılabilmekte, özgün bilgi üretilebilmekte ve teknolojiye dönüştürülerek ihraç edilebilmektedir. Evet, insanca yaşamanm en önemli amillerinden biri, özgün bilgi üretimi ve onun teknolojiye dönüştürülerek üretiminin yapılmasıdır. Ama açıkça görülmektedir ki, istisnalar hariç, Türkiye de, ne özgün bilgi üretme bilinci ne de isteği ve çabası var 9 Yıldırım Teoman, Şişecam da Araştırma ve Teknolojik Geliştirme, Türk Teknolojisinin Dünya Teknolojisi İçindeki Yeri Sempozyumu'na sunulan bildiri. 10 Erol Özensoy, Kimetsan Subazlı Endüstriyel ve askerî Kamuflaj Boyalan / Kaplamaları - Teknoloji İthalâtından Teknoloji İhracâtına-, Türk Teknolojisinin Dünya Teknolojisi İçindeki Yeri Sempozyumu'na sunulan bildiri. 11 Haşan Basri Bozkurt, Teknoloji Transferinden Teknoloji Üretimine", Türk Teknolojisinin Dünya Teknolojisi İçindeki Yeri Sempozyumu'na sunulan bildiri. 596

5 TÜRKİYE DE BİLİME YAKLAŞIM dır. Bu bilinç, istek ve çaba, siyasette de, bürokraside de, iş dünyasında da ve ne yazık ki üniversitede de yoktur. Bu bir vizyon, ufuk meselesidir. Eğer kasıt yoksa öylesine bir bilinçsizlik hâkimdir ki, meselâ bir üniversitemiz, senatosunda kararlaştırdığı ve web sayfasına koyduğu özgün bilgi üretimini hedefleyen vizyonunu, çağdaş bilgiyi elde edip onu yeniden ü r e t m e şekline dönüştürebilmiştir12. Çünkü dünya sisteminin Türkiye de özgün bilgi üretilmesine ihtiyacı yoktur. Bu sistem için Türkiye nin kol gücünü devreye sokması ve tüketim ekonomisi uygulayarak Pazar işlevini görmesi yeterlidir. Daha önce yayımladığım Türkiye de Üniversiteler ve Özgün Bilim Üretimi adlı bir incelememde maalesef, bir kaçı hariç, diğer üniversitelerimizin de vizyon açısından yukarıda bahsettiğim üniversiteden daha iyi olmadığı ortaya çıkmıştır1-'. Bundan dokuz yıl önce yeni kurulan bir üniversitemizin açılışı münasebetiyle, Nasıl Bir Üniversite konulu bir panel düzenlenmişti. Panele yurt dışında tanınmış üniversitelerde çalışan ve alanlarında başarılı olmuş bulunan sekiz Türk bilim insanı davet edilmişti14. Türk üniversiteleri hakkında, bu bilim insanlarının çizdiği tablo da yukarıdaki manzaraya benziyordu. Bazısı yurt dışında doktora yaptıktan sonra Türkiye ye döndüklerinde kendilerine üniversite kapılarının nasıl kapandığını ve geri dönmek zorunda kaldıklarını, böylece dışa beyin göçü yaşandığını anlatmıştır. Diğerleri, zaman zaman Türkiye ye geldiklerinde, TÜBİTAK ya da başka kuramlarda, yeni bilgi üretimine yönelik başlattıkları çalışmalann, ikinci gelişlerinde nasıl terk edilmiş olduğunun hikâyesini nakletmişlerdir. Bütün mesele, toplumun kendini hor görmemesi, kendine güvenmesi, ezber ve taklitten kurtulması ve özgün bilgi üretimine geçmesiydi. Tabii bu arada yabancı dilde eğitim de tartışılmıştı. Özgün bilgi üretimi için eğitimin mutlaka Türkçe olmasını savunanlar olduğu gibi pek fark etmez görüşünde olanlar da vardı. Bu konuyu daha önce pek düşünmediğini ama İngilizce de yapılmasının yararlı olacağını savunan Prof. Dr. Ümran İnan, Amerika ya döndüğü gün bize bir mektup yazmıştı. Bu mektupta, bizden ayrıldıktan sonra konuyu ODTÜ ve Bılkent teki arkadaşlarıyla da tartıştığını; onlann da yabancı dille eğitimde başarılı olunamadığım, Türkçe yapılsa daha iyi olacağını söylediklerini; kendisinin de yolculuk esnasında bu konuyu düşünüp değerlendirdiğini, sonuçta eğitimöğretimin Türkçe ile yapılmasının daha doğra olacağı kanaatine vardığmı bildirmiş 12 Başkalarının ürettiği bilgiyle yetinmeyi teklif eden bu vizyon söz konusu üniversitenin web sayfasında hala durmaktadır. 13 Bahaeddin Yediyıldız, Türkiye de Üniversitelerin Vizyonu ve Özgün Bilim Üretimi, Türk Kültürü - Türk Kültürü Araştırm aları D ergisi-, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayını, Ankara <Bahar> 2008, s Panele davet edilenler, yurt dışında önemli başarılara imza atmış olan aşağıdaki Türk bilim insanları idi: Prof. Dr. İlhan Aksay (Princeton), Prof. Dr. Nihat Berker (MIT), Prof. Dr. A li Erdemir (Argone National Laboratory), Prof. Dr. Osman İnal (New M exico Institude o f M ining and Technology), Prof. Dr. Ümran İnan (Stanford University), Prof. Dr. Gülnur Muratoğlu (City University), Prof. Dr. Tuncer Ören (School o f Information Technology and Engineering) ve Prof. Dr. Ömer Savaş (University o f Califom ia and Berkeley). Tartışmalara bir zemin hazırlamak üzere, Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız, aynı konuda uzun bir açış konuşması yapmış ve paneli kendisi yönetmişti. İkinci gün de konu üniversitenin öğrencileri ile tartışılmıştı. Henüz basılmayan bu konuşmalar arşivimde mevcuttur. Basılmasının çok yararlı olacağını düşünüyorum. 597

6 Bahaeddin YEDİYILDIZ ti'3. İşte Türk üniversitelerinde de olması gereken gerçek ve örnek bilim adamı davranışı budur. Bu panelde, Prof. Dr. İlhan Aksay ın üniversite, sanayi ve devlet üçlüsünün özgün bilgi üretecek uzun dönemli projeler yapmaları gerektiği konusundaki görüşleri de son derece ilgi çekiciydi. Aksay a göre de, üniversitenin temel işlevi, bilim yapmak, yani yeni ve doğru bilgi üretmektir. Bilim adamı merak saikıyla araştırma yapar. Başarılı da olur. Araştırmalarının sonucunun uygulamaya dönüştürülmesi endişesi taşımaz. Merakını tatmin dışında Devlet ten ya da başka bir yerden beklentisi de olmaz. Türkiye de bu anlamda yeni ve doğru bilgi üreten bilim adamlarımız 15 Prof. Dr. Ümran İnan ın Süleyman Santaş. Rasih Demirci ve Bahaeddin Yediyıldız a yazdığı ve e.posta ile gönderdiği mektup (28 Şubat 2005). İnan, daha sonra Koç Üniversitesi Rektörü olmuştur. Çok önemli olduğuna inandığım söz konusu mektubun ilgili kısmını olduğu gibi buraya alıyorum: Gerek TED/Ankara Kolejinde ve gerekse de ODTU'de İngilizce tedrisattan yetişm iş birisi olarak, ve özellikle de İngilizcesi oldukça iyi olan bir öğrenci olarak öğrenme güçlüğünü kendim çekmediğim için, TOBB ETU'de derslerin Türkçe olması doğrusu ilk bakışta bana bir dezavantaj olarak göründü. Bunun yanında gerek ODTÜ, gerek BILKENT ve gerekse diğer okullarda (örneğin Gazi U.) birçok hocamızın İngilizce anlatmakta güçlük çektiği ve (dolayısı ile) öğrencilerimizin de anlamakta güçlük çektiği bir gerçek. Bunu Cuma günü öğleden sonra ODTÜ ve BILKENT deki arkadaşları ziyaret ettiğimde de tekrar ve yerinde gözledim. Senelerdir İngilizce ders anlatan ve benimle mezun olmuş olan arkadaşlar bile, zorlanınca Türkçe izah ettiklerini söylediler. Bu durumda öğrencinin anlamakta devamlı güçlük çektiği ve resmen bir eli arkasında bağlı olarak boks yapmaya zorlandığı açık bir gerçek olsa gerek. Dönüş yolculuğum sırasında bu konuyu (yani eğitim Türkçe mi İngilizce mi) tekrar etraflıca düşünme fırsatım oldu. Sonuç olarak her ülkenin olduğu gib i Turkiyemizin de en önemli kaynağının "insanlarımız" olduğu ve eğitim ciler olarak bizim görevim izin de bu insanlarımızın her birinin içinde doğuştan var olan yaratıcı güçlerini en iyi şekilde geliştirmemiz ve kullanmamız olduğu kanaatine vardım (Vurgu bana ait BY). Bu bağlamda, öğrencinin anlatılan konuyu en iyi şekilde anlayabilmesi için ne gerekiyor ise onu yapmamız ön plana çıkmış oluyor. Yani öğrencinin İngilizce bilmesinden, İngilizce anlatım yapabilmesinden veya İngilizce yaym yapabilmesinden daha önemlisi okuduğu konuların teknik içeriğini anlaması onun yeni buluşlar ve yöntemler yaratabilmesi için esas olmuş oluyor. Toplumumuzun gelişm esinde sıçramalar, yani dışarıda yapılan ve icat edilenlerin Türkiye de taklidi veya uygulaması ile yetinmeyip, gerçek sıçramalar ancak böyle olacaktır diye düşünüyorum. En azından öğrencilerimizin çoğunluğu için böyle olması gerektiğini düşünüyorum; istisnalar tabii ki olacaktır ve bazı (hatta birçok) öğrencimiz İngilizce de öğrenip yaratıcı olabilirler. Başbakanımızın da konuşmasında "insan" kaynağımızın en önemli kaynak olduğunu vurgulaması benim de düşünerek vardığım sonuca paralel olmuş oluyor. Özet olarak teknik konularda bile Türkçe eğitimin ülkemizin geleceği için, ve insanlarımızın içlerinde var olan sınırsız potansiyellerini toplumumuz için en iyi şekilde kullanabilmemiz için daha sıhhatli olduğu kararına ulaştım. Yani bir sene hazırlık okutup, İngilizce eğitimine de Üniversite sırasında devam etmek ve öğrencilerin icabında İngilizce ders dinleyebilecek olmalarını sağlamak (örneğin yabancı öğretim üyeleri TOBB ETU ya geldiği zaman), ama Türk öğretim üyelerinin derslerini Türkçe vermelerinde ısrar etmek. Yani tedrisatın Türkçe olmasını sağlamak... Türk kültürü ve sosyal ve ekonomi gibi konularda bunun böyle olması gerektiği oldukça açık zaten, ama dediğim gibi derinlemesine düşününce teknik konularda da ayni yöntemi uygulamanın doğru olduğu kanaatine vardım (Ümran İnan). Yabancı dille eğitim ve özgün bilgi üretimi arasındaki ilişki konusunda önemli bir çalışma için bkz. B. Yediyıldız (ed.), Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü yayını, Ankara 2003, 365 s. 598

7 TÜRKİYE DE BİLİME YAKLAŞIM vardır. Ama bu tür araştırmalardan mevcut sistemleri değiştirip dönüştürebilecek özgün bilgi üretilmesi zordur. Onun için ihtiyaca ve hedeflere göre üniversite, Devlet, toplum ve sanayinin ikili ya da üçlü işbirliği yapmaları suretiyle yürütülmesi gereken uzun süreli projelere ihtiyaç vardır (vurgu bana ait BY). Bunlar arasında uyum sağlamak mümkündür ve zorunludur. Türkiye de Devlet gibi büyük şirketler de, araştırmalardan kısa dönemde sonuç bekliyor. ABD de yıl süreli araştırmaları destekleyen şirketler var. Ayrıca, savunma bakanlığı (DOD), eneıji bakanlığı (DOE), uzay kuruluşu (NASA), sağlık kuruluşu (NIH) ve bizim TÜBİTAK benzeri ulusal bilim vakfı (NSF) gibi devlet kuruluşları da uzun süreli araştırmaları desteklemektedir. Mesela NASA mn desteklediği kuş gibi uçacak uçak projesi yıllık bir projedir. Bu proje için üniversiteye aktardıkları para, yıllık 30 milyon doların üzerindedir. Araştırmalar bir kartalın uçuşunu taklit edip aynı şekilde uçabilecek ve şekil değiştirecek uçakların yapılmasını hedeflemektedir. Bu sayede uçakların kuşlar gibi yavaş kalkması ve yavaş inmesi sağlanmış olacaktır. Kendilerini onarabilen malzemeler geliştirilir ve bunların içine uyarıyı alan ve uyarıya cevap veren ölçekler yerleştirildiğinde, NASA nın düşündüğü uçak kuş gibi uçacaktır. Princeton Üniversitesi nde bu projede çalışan İlhan Aksay, bu hedefe elli yılda olmasa da yüz yılda ulaşılacağını söylüyor. Türkiye bugün için bu çapta projeler tasarlayamayabilir. Burada bakış ufku ve mekanizma önemlidir. Aksay, bu eşgüdüm kurulabilirse, Türkiye nin birçok problemini çözecek tasanmlar üzerinde örgütlenebileceğim belirtmektedir16. Özgün bilgi üretimi açısmdan yukarıda resmedilen manzara bazıları tarafından karamsar bir tablo olarak algılanabilir. Bu manzara, üç ayn İlmî toplantıda altmış yedi bilim adamı ve uzmanın olanı olduğu gibi yansıtan çalışmalarının ortaya koyduğu bir tablodur. Olanı olduğu gibi anlayabilmek ve açıklamak, karamsarlığın değil umudun işareti olabilir. Çünkü bu sayede toplum başkalarının çizdiği değil kendisinin tasarladığı ve yeniden inşa edeceği doğru yolu bulacak ve bütün enerjisini ve gücünü bu yöne teksif ederek yepyeni bir dünya yaratacaktır. Ben bunun kısa sürede başarılacağına inanıyorum. Yeter ki sadece üniversitelerimiz değil, devletin ve toplumun bütün kesimlerinde, yeni ve doğru bilgi üretimi bilinci ve isteğini uyandırabilelim; bu hedefe kilitlenerek örgütlenelim, lisans öğrencilerini de faal araştırmacılar olarak telakki edelim ve çalışalım. Böyle bir seferberliğin sonucu, Türkiye de bir bilgi ve refah toplumunun doğuşu olacaktır. Bu konuşmayı tam dört yıl önce yapmıştım. Bu konuşmadan beş ay sonra, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı görevine atandım. Orada üç yıl boyunca, yaş haddinden emekli oluncaya kadar, Türk bilim hayatmın sorumluluğunun yükü altında, bilinçli bir şekilde, özgün bilgi üretimi için bir araştırma ortamı ve bir altyapı oluşturma gayreti içinde oldum. Bünyesindeki araştırma birimleriyle, maddî ve manevî imkânlarıyla, millî ya da yabancı üniversite ve araştırma kurumlan ile iş yapabilme gücüyle bu kurum, böyle bir bilim merkezi olma kabiliyetini haiz bulunmaktadır. Bu dönemde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname, yönetmelikler ve yönergeler ile Bütünleşik Bilgi Sistemi, Çeviri Hareketi ve Burs Sistemi projeleri, nihayet Bilişim Uzmanlığı kadroları ve Yüksek Kurum Uzmanlığı kadroları, birbirleriyle ilişkileri çerçevesinde bütün olarak değerlendirildiğinde, nasıl olumlu bir artı 16 Prof. Dr. îlhan Akay ın yukarıda bahsedilen paneldeki sunumundan. 599

8 Bahaeddin YEDİYILDIZ gücün (sineıjinin) ortaya çıkabileceği tahayyül edilebilir. Bunların hepsini bütünü itibariyle tek bir proje olarak düşünmek gerekir. Bu da - Akay m yukarıda anlattığı elli ya da yüz yılda gerçekleştirilecek olan kuş misali sühuletle inip kalkabilen uçak projesi gibi-, Türk bilim ve medeniyetinin elli ya da yüz yılda yeniden kurularak yapılanması projesi olarak değerlendirilebilir. Bu bir merhaledir, devamı mutlaka gelecektir. 600

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 2009-2013 DÖNEMİNDEKİ 5 YILLIK PERFORMANS RAPORU 9 MAYIS 2014

ÜNİVERSİTELERİMİZİN 2009-2013 DÖNEMİNDEKİ 5 YILLIK PERFORMANS RAPORU 9 MAYIS 2014 ÜNİVERSİTELERİMİZİN 2009-2013 DÖNEMİNDEKİ 5 YILLIK PERFORMANS RAPORU 9 MAYIS 2014 [Metni yazın] 09/05/2014 URAP (University Ranking by Academic Sayfa 0 Performance) www.urapcenter.org info@urapcenter.org

Detaylı

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014

2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 2014 YILINDA ÜNİVERSİTELERİMİZİN DÜNYA SIRALAMALARINDA GENEL VE ALAN BAZINDAKİ DURUMU 2 TEMMUZ 2014 [Metni 02/05/2014 yazın] URAP (University Ranking by Academic Performance) Sayfa 0 www.urapcenter.org

Detaylı

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2015-2016 ALAN SIRALAMASI 9 EYLÜL 2016 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerini belirlemelerine

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012

URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 URAP BİLİM VE TEKNOLOJİ RAPORU 12 ARALIK 2012 TÜRKİYE, TEMEL BİLİM VE MÜHENDİSLİKTE DOKTORA SAYILARIYLA İLK 15 E VE AR-GE PAYIYLA İLK 16 YA GİRDİ Scientific American Dergisi nin sıraladığı, Bilimde Dünyanın

Detaylı

Nasıl Bir Üniversite?*

Nasıl Bir Üniversite?* TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Söğütözü, Ankara 24 Şubat 2005 Açılış Paneli Nasıl Bir Üniversite?* Tuncer Ören (Emeritüs Profesör Dr.) Ottawa Üniversitesi Ottawa, ON, Kanada * http://www.site.uottawa.ca/~oren/pres/2005/pres-02-24-tobb.pdf

Detaylı

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU

SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU SCIMAGO VE ARWU 2012 DÜNYA SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi üniversitelerimizin ilk 500 e girdiği çok tartışılmaktadır. Dünya üniversitelerini

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları

Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinde Araştırma Süreçlerinin Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkıları Mühendislik Fakültelerinin Araştırma ve Teknoloji Transferi Ekosistemine Katkılarının Değerlendirilmesi Paneli

Detaylı

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ AMAÇ Madde 1. Bu ilkelerin amacı, Ankara Üniversitesi nde çalışan araştırmacıların gerçekleştirdiği bilimsel etkinliklerinin/yayınlarının

Detaylı

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI

SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI etkinlikler SANAYİ LOKOMOTİF SEKTÖR OLMAKTAN ÇIKTI IV. Makina Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi sekretaryalığında düzenlendi... IV. Makina Tasarım ve İmalat

Detaylı

Beyin Gücünden Beyin Göçüne...

Beyin Gücünden Beyin Göçüne... On5yirmi5.com Beyin Gücünden Beyin Göçüne... Beyin göçü, yıllardır pek çok ülkenin kan kaybı... Peki gençler neden ülkelerini tekederler? Hangi sebepler ülkelerin beyin gücünü kaybetmesine sebep olur?

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr

ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi. Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın. www.absam.com.tr ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi Danışmanlık Araştırma Eğitim Yazılım Yayın www.absam.com.tr HAKKIMIZDA ABSAM Sağlık Araştırmaları Merkezi; sağlık, sağlık hizmetleri vesağlık sistemlerinin başta politika,

Detaylı

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA

Tanıtım Sunumu. Prof.Dr.Hüseyin KARA Tanıtım Sunumu Prof.Dr.Hüseyin KARA FEN FAKÜLTESİ İçindekiler Söylem ve Vizyon Temaları 2023 Vizyonu Temel Alanlar, Stratejik Alanlar Bölümler ve Kontenjanları Öğretim Elemanları Lisans üstü çalışmalar

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü

Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Teknoloji Geliştirme Alanında Üniversite Sanayi Ortak Çalışmalarında Deneyimler Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Üniversite Sanayi İşbirliğinde Yaklaşımlar 29 Mart 2013 Elazığ Önsöz Çeşitli

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI

EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI EUROSTUDENT ULUSAL ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE SONUÇLARI Prof. Dr. Nezih Güven (ODTÜ, Rektör Danışmanı) Doç. Dr. Ayşe Gündüz Hoşgör (ODTÜ,Sosyoloji Blm.) Y. Doç. Dr. Mustafa Şen (ODTÜ, Sosyoloji Bölümü) Bağlantı

Detaylı

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir.

Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Sayın Sizleri şahsım ve TOBB adına saygıyla selamlıyorum. Biliyorsunuz başkasına gönderilen selam kişinin üzerine emanettir. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu TUSAF yönetimi başta olmak üzere, kongremizin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYIN VE ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Cumhuriyet Üniversitesinde görev yapan öğretim elemanı ve araştırıcıların uluslararası

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost

ATILIM ÜNİVERSİTESİ. Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Prof. Dr. Hasan U. Akay Provost Oryantasyon Eğitim Araştırma Atama ve Yükseltme Akademik Performans Bazı Hizmet Birimleri Dış Değerlendirmeler. 2 Modül 1: Akademik ve İdari Konular Sunan: REKTÖRLÜK, 3

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği

Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Teknoloji Geliştirmede ve Eğitimde Üniversite Sanayi İşbirliği Dr.- Ing. Yalçın Tanes Ak-Kim Ar-Ge Direktörü Ulusal Ar-Ge Merkezleri Sempozyumu 10-11 Nisan 2012 Adana İçerik Türkiye de Satış dan Ar-Ge

Detaylı

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur.

Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. BULUŞLARVE TEKNOLOJİK GELİŞMELER Bütün icat ve buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur. Tekerlek, ulaşım ve taşıma ihtiyacından, telefon iletişim ihtiyacından doğmuştur. Buluşlar teknolojik gelişmeleri

Detaylı

Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1 Elektronik Mühendisliği Bölümü Tanıtım Gösterisi Hazırlayan: Arş. Gör. Hasan Hüseyin Sönmez İçerik 1. Üniversitemiz 2. Elektronik Mühendisliği 3. Bölümümüz 4. Son Sözler

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI

DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMALARI ARWU: Dünyadaki üniversitelerin ilk çok amaçlı sıralaması Academic Ranking of Worldwide Universities (Dünya Üniversitelerinin Akademik Sıralaması) adı altında Çin de Şanghay

Detaylı

İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi

İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı İzmir Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi Projesi İzmir Bölge Planı Hazırlık Toplantısı 21 Eylül 2011 Ussal Şahbaz Yerel Medya İzmir Yerel

Detaylı

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU

AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU AR-GE ANKETİ ANALİZ RAPORU Eylül 2006 İÇİNDEKİLER Önsöz...3 TÜBİTAK Ar-Ge Anketi Soruları Analizi...4 1. Genel Bilgiler İle İlgili Sorular...4 2. Proje Sunum ve Destekler İle İlgili Sorular...12 3. Üniversite

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OFFSET (SİP) UYGULAMALARI 02.04.2015 1 OFFSET E İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 663 sayılı KHK nın 13. ve 50. maddeleri, 6518 sayılı Kanunun 45. ve 52. Maddelerine istinaden Bilim, Sanayi

Detaylı

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU

ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU ÜNİVERSİTE SIRALAMALARINDA TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN 2011 YILI DURUM RAPORU Dünya üniversite sıralamalarında hangi Türk üniversitelerinin ilk 500 e girdiği son yıllarda çok tartışılmaya başladı. Dünya üniversitelerini

Detaylı

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 )

2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (16 Şubat-27 Mart 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim. 1 GÜLER SABANCI KONUŞMA METNİ 12. ARAŞTIRMACILAR ZİRVESİ 12. Araştırmacılar Zirvesi nin açılış konuşmasını yapmak için beni davet etmenizden, bana bu fırsatı vermenizden dolayı sizlere teşekkür ederim.

Detaylı

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler

Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO. 16 Mayıs 2014 Cuma. Dr.Alper Ünler Atılım Üniversitesi Araştırma, Geliştirme, Danışmanlık ve Teknoloji Transfer Ofisi ARGEDA-TTO 16 Mayıs 2014 Cuma Dr.Alper Ünler VİZONTELE 16.05.2014 Dr.Aiper Ünler 2 SUNUM PLANI İnovasyon, teknoloji transferi

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi. Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım.

Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi. Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Karabük Üniversitesi / İşletme Fakültesi Girişimcilik Bölümü Merakınızın peşinden gidin: Benim özel bir yeteneğim yok. Yalnızca tutkulu bir meraklıyım. Einstein Geleceğin mesleğini arayan üniversite adaylarını,

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL ETKİNLİKLER RAPORU

TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL ETKİNLİKLER RAPORU TÜBİTAK-BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ (FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI SOSYAL ETKİNLİKLER RAPORU LİSE-1 (ÇALIŞTAY 2011) 9 17 Temmuz 2011 (Çanakkale) FİZİK Türkçede bilimsel

Detaylı

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir.

Öğrencilerimize bu ortamı hazırlamak bölüm olarak temel görevimizdir. Genel Bilgiler Bölümümüz, 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Henüz yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmadığı için bölümümüze öğrenci alımı yapılmamaktadır. Bölümümüzde

Detaylı

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi

Türkiye de ArGe. AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Türkiye de ArGe AHMET HAMDİ ATALAY İstanbul Mayıs 2014 8 Mayıs 2014, ISTANBUL Netaş İcra Kurulu Üyesi Teknolojiler Evrimi Dünya Ekonomik Güç Merkezi Kayması Kaynak: Strategy, scenarios, and the global

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 16 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE) 19 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) TIP FAKÜLTESİ 125 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 236 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 10 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Kod 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111, 112, 113, 114, 115, 116), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No

Detaylı

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET

HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN VE TERCİH EĞİLİMLERİ ÖZET HUKUK TABAN PUANLARI, KONTENJAN ve TERCİH EĞİLİMLERİ i GİRİŞ Hukuk adaylar tarafından en fazla tercih edilen ve popüler bölümlerden biri. Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

KTÜ. Teknoloji Transfer O si BÜLTEN KTÜ TTO BÜLTEN KASIM 2015 İÇERİK KASIM 2015 / SAYI 1

KTÜ. Teknoloji Transfer O si BÜLTEN KTÜ TTO BÜLTEN KASIM 2015 İÇERİK KASIM 2015 / SAYI 1 BÜLTEN KASIM 2015 / SAYI 1 KTÜ Teknoloji Transfer O si KTÜ TTO BÜLTEN KASIM 2015 İÇERİK 1.TÜBİTAK - BİREYSEL GENÇ GİRİŞİM (BİGG) Değerli iş fikri sahipleri, TÜBİTAK 1512 Programı bu yıl isim ve içerik değişikliği

Detaylı

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA!

TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! TEKNOVERSİTE YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA! KOSGEB ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) arasında Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği protokolü imzalandı Küçük

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE İKTİSAT BÖLÜMÜ Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü Anadoluhisarı Kampüsü 34810 Beykoz İstanbul Tel: (+90) 216 308 22 26 pbx

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

QS in DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI VE ÜNİVERSİTELERİMİZİN YERİ 14 EYLÜL 2013

QS in DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI VE ÜNİVERSİTELERİMİZİN YERİ 14 EYLÜL 2013 QS in DÜNYA ÜNİVERSİTE SIRALAMASI VE ÜNİVERSİTELERİMİZİN YERİ 14 EYLÜL 2013 Üniversitelerimiz 2013 yılında yapılan dünya sıralamalarında genel sıralamalarda olduğu gibi bilim alanlarında da dünyanın en

Detaylı

Türkiye'nin Bilim Dallarına Göre Bilimsel Yayın Potansiyeli ve Dünya İle Karşılaştırması

Türkiye'nin Bilim Dallarına Göre Bilimsel Yayın Potansiyeli ve Dünya İle Karşılaştırması Türkiye'nin Bilim Dallarına Göre Bilimsel Yayın Potansiyeli ve Dünya İle Karşılaştırması Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Çukurova Üniversitesi, iortas@cu.edu.tr ULAKBİM yakın geçmişte Türkiye Bilimsel yayın Göstergeleri

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği

Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayar Mühendisliği Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Günümüzde, finans, tıp, sanat, güvenlik, enerji gibi bir çok sektör, bilgisayar mühendisliğindeki gelişimlerden

Detaylı

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam

Tablo 35 İldeki OSB lerin Elektrik ve Doğalgaz Tüketimi, OSB lerde bulunan Firma Sayıları ve İstihdam SANAYİ İldeki 3 ilçede üretim aşamasına geçmiş 4 OSB bulunmaktadır. İlde üretim aşamasına geçmiş OSB bulunan ilçeler; Kütahya Merkez (2 adet), Gediz ve Tavşanlı dır. Ayrıca Simav ilçesinde ise aktif olmayan

Detaylı

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok

Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok Dünyada Bölge Planlama Egitimi Ela Babalık-Sutcliffe Tuna Taşan-Kok ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İÇERİK Şehir ve Bölge Planlama Lisans Eğitiminde Bölge Planlamanın yeri Bölge Planlamaya yönelik

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi

SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi SAÜ Fizik Bölümü Mezunları Anketi Değerli SAÜ Fizik Mezunu, bu anketin amacı siz değerli mezunlarımızın görüşleri doğrultusunda bölümümüz ile ilgili çeşitli eğilimleri, beklentileri, eksiklik ya da memnuniyeti

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü

KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü On5yirmi5.com KPSS'de çok konuşulan 'vitamin' sorusu ve çözümü Kaç gündür bir 'vitamin' sorusudur gidiyor. İşte geçtiğimiz günlerde yapılan KPSS sorularında yer alan 'vitamin' sorusu ve çözümü... Yayın

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME ve ATAMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında öğretim üyesi adaylarında

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ

UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ UBC Derecenize Doğru İlk Adımınız BAŞLANGIÇ NOKTANIZ Uluslararası Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Yenilikçi, Entegre Bir Program ULUSLARARASI PROGRAM UBC lisans programınıza İngilizce dil eğitimi ile akademik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Pınar AKER Bilimsel Programlar Uzmanı 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 Ar-Ge ve yenilik

Detaylı

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu:

Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün Vizyonu: Uluslararası düzeyde ilişkiler kuran, üniversitemizin akademik, kültürel, kültürlerarası gelişim ve ilişkilerine katkı sağlayan bir bölüm olmak. Bölümümüzün Misyonu: Ulusal ve uluslararası

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres:

Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket Tarih: Kime: Ekler: Tuğba ÇETİN Tel: Fax: Adres: Ürün Tasarımının yapılıp yapılmadığı hakkında anket odalar-bounces@tobb.org.tr [odalar-bounces@tobb.org.tr], TUĞBA ÇETİN [tugba.cetin@tobb.org.tr] adına Tarih: 18 Ağustos 2010 Çarşamba 14:54 Kime: odalar

Detaylı

İAFİP İSTANBUL ATATÜRK FEN İŞ PLATFORMU İAFEST 14 SPONSORLUK DOSYASI

İAFİP İSTANBUL ATATÜRK FEN İŞ PLATFORMU İAFEST 14 SPONSORLUK DOSYASI İAFİP İSTANBUL ATATÜRK FEN İŞ PLATFORMU İAFEST 14 SPONSORLUK DOSYASI 1 Birlikte Daha Güçlüyüz! İAFL ortak paydasında bir araya gelerek dayanışma ve yardımlaşma kültürümüzü geliştirmek önceliğimizdir. İş

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE KULÜBÜ YEŞİL SEKTÖR TANITIM DOSYASI HAKKIMIZDA Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Kulübü (YTÜÇEV); sürdürülebilir gelişim sürecinde sanayi, sosyal yaşam ve çevre boyutlarının

Detaylı

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi

Özyeğin Üniversitesi. Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Özyeğin Üniversitesi Kuruluş : 18 Mayıs 2007 Açılış : 15 Eylül 2008 Kampüs : Çekmeköy, Türkiye nin ilk LEED Sertifikası alan kampüsü 220 bin m2 alana kurulu

Detaylı

Avrupa ve Amerika da Diş Hekimliği Eğitimi

Avrupa ve Amerika da Diş Hekimliği Eğitimi Avrupa ve Amerika da Diş Hekimliği Eğitimi Avrupa da Diş Hekimliği Eğitimi Mustafa Özcan Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Paris, Amsterdam, Barselona, Viyana, Londra, Berlin

Detaylı

BİZ KİMİZ? ODTÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu, Atatürk ü ve ideolojisini daha iyi tanımak ve tanıtmak için 1989 yılında ODTÜ Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan bir düşünce topluluğudur. Atatürkçü

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 2013 YILI PERFORMANS ENDEKSİ KASIM 2014 İÇİNDEKİLER Mevcut Durum Performans Endeks

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ NE HOŞGELDİNİZ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrencilerimiz; 2008 yılında kurulan Gümüşhane Üniversitesi nin dünyaya açılan penceresi sloganıyla kısa sürede büyük gelişim sağlayan Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi,

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer

TürkiyeEnerjiForumu. Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! ANTALYA. 15-19 Nisan 2014. Club Med Palmiye, Kemer Uluslararası 06 TürkiyeEnerjiForumu 12. Yıl Club Med Palmiye, Kemer 2014 ANTALYA 15-19 Nisan 2014 Enerji profesyonellerinin vazgeçilmez doruğu 12.yaşında! Antalya da unutulmuz tarihi zirve için geriye

Detaylı

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI

İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI İKTİSAT (EKONOMİ) ÖĞRETİMİ ÇALIŞTAYI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ BÖLÜMÜ 27-29 Mart 2015 Düzenleme Komitesi: Prof. Dr. N. Oğuzhan Altay Doç. Dr. Umut Halaç Arş. Gör.

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı