Bölüm 5 Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bölüm 5 Doğal Kaynaklar Ekonomisi"

Transkript

1 Bölüm 5 Doğal Kaynaklar Ekonomisi İçerik 1. Kaynak, Doğal Kaynak ve Çevre Kavramları 2. Doğal Kaynakların Sınıflandırılması 3. Doğal Kaynaklardan Yararlanma İlkeleri 4. Çevre ve Doğal Kaynakların Değeri ve Değerleme 1

2 KAYNAK, DOĞAL KAYNAK VE ÇEVRE KAVRAMLARI Kaynak: Mal ve hizmet üretimini destekleyen veya üretim sürecinde kullanılan canlı ve cansız varlıkların tamamına kaynak denir. Diğer bir ifade ile insanların beşeri gereksinimlerinin giderilmesi ve sosyal amaçların gerçekleştirilmesini olanaklı kılan ve kolaylaştıran araçlara genel olarak kaynak adı verilmektedir. Bir varlığın kaynak olarak kabul edilebilmesi için nispeten kıt olması gerekmektedir. 2

3 Doğal Kaynak: Doğal çevrede bulunan ve insanların gereksinimlerini gidermede kullanılabilen varlıkların tamamı doğal kaynak olarak tanımlanmaktadır. Ekonomide kullanılan kaynaklara geniş kapsamlı olarak yaklaşıldığında, insandan başka doğada bulunan bütün varlıkları doğal kaynak olarak tanımlamak mümkündür. Kaynağa değer veren ve bunu kullanan insan olduğundan, herhangi bir doğal varlığa kaynak kıymeti verilmesi, insanların kararları olarak ortaya çıkar. Bir varlığın doğal kaynak olarak kabul edilebilmesi için işlenmemiş olması gerekmektedir (Nehir Suyu Şişe Suyu). 3

4 Doğal Kaynakların Başlıca Özellikleri: Doğal kaynaklar, insan yapımı veya insan eliyle üretilmiş varlıklar değildir. Bu bakımdan genellikle doğal kaynakların orijinal ve özellikle yenilenemeyen kaynakların bilinen miktarları değiştirilememektedir. Hava, su, ıslak alanlar ve yeraltı suyu bu kapsamdaki doğal kaynaklardan bazılarıdır. Doğal kaynaklar insanlar tarafından üretilememektedir ve kendiliğinden üretken kaynaklar değillerdir. Bu bakımdan özellikle mevcut yenilenemeyen doğal kaynak stoku (arzı) zamana bağlı olarak arttırılamamaktadır. 4

5 Doğal kaynaklar genellikle kamu (kamusal) malı özelliğine sahip olduklarından, bu kaynaklar üzerinde özel mülkiyet söz konusu olmamaktadır. Kamu ve özel mülkiyet yanında özellikle doğal kaynakların toplumsal mülkiyete konu olması üzerinde yoğun tartışmalar yapılmaktadır. Böylece doğal kaynakların mülkiyeti topluma ait olacağından, toplumun bütün bireyleri söz konusu kaynakları (su, yol, hava ve park gibi) belirli bir bedel ödeyerek veya ödemeden kullanabilecektir. 5

6 Doğal kaynaklar birincil mallar değillerdir. Birincil mallar, doğrudan doğruya tüketime ve kullanılmaya uygun olan mallardır. Meyve, kalem ve gömlek gibi mallardır. Daha yüksek derecede mallar ise, tüketim ve kullanılmaya elverişli malların üretimine hizmet eden mallardır. Örneğin, kazak, birinci derecede ve iplik ikinci derecede ve pamuk yumağı ise üçüncü derecede mallardır. Bunun anlamı, doğal kaynaklar üretimde girdi olarak kullanıldığından tükenmekte ve aynı zamanda kullanılmadan kalan doğal kaynak stokunun oranı azalmaktadır. Özellikle yenilenemeyen doğal kaynaklar bu özellikleri taşımaktadır. 6

7 Çevre: Çevreyi; insan faaliyetlerini ve canlı varlıkları etkileyebilecek doğal (fiziksel, kimyasal ve biyolojik) ve kültürel (sosyolojik) koşulların tamamı olarak tanımlamak mümkündür. Diğer bir ifade ile çevre, bir organizmanın veya organizmalar topluluğunun yaşamı üzerinde etkili olan bütün faktörler veya canlıların yaşamasını ve gelişmesini sağlayan fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlerin bütünü olarak tanımlanır. Çevre kavramı öncelikle fiziksel çevre ve insan çevresi olarak ikiye ayrılabilir. Fiziksel çevre kavramına dahil olan kaynaklar; 7

8 sürekli kaynaklar (güneş, rüzgar ve dalga enerjisi gibi), yenilenebilen kaynaklar (bitki, hayvan, su, toprak kaynakları gibi) ve yenilenemeyen kaynaklar (fosil yakıtlar ve diğer mineral kaynaklar gibi) olarak üçe ayrılabilir. Doğa: Evrende yaratılmış olan ve insan müdahalesi olmayan her şeyi kapsamaktadır. Çevre kavramına, doğaya insanın yaptığı katkıların (yapay çevre) eklenmesi gerekir. Doğa kavramı ile doğal kaynak kavramı büyük ölçüde özdeş olarak görülmektedir. ***Çevre ve doğal kaynak kavramlarının özdeş olmadığı bilinmelidir. 8

9 Doğal kaynaklar ve çevre tartışmaları ile ilgili değerlendirmeler: Doğal kaynaklar genellikle toplumun ortak malıdır. Çevre sorunlarının çözümü genellikle mülkiyet haklarının ayrımında değişiklikler yapılmasını gerektirmektedir. Kaynak kullanımı geri dönüşümsüz olmaktadır. Doğal kaynakların kullanımı, yenilenemeyen kaynakların tükenmelerine neden olmakta ve bu süreç genellikle engellenememektedir. Kaynak kullanımı genellikle doğrudan insan refahını etkilemektedir. 9

10 Belirli tiplerdeki faaliyetlerin çevresel etkileri kümülatif olduğundan, bu etkiler gelecekte belirli bir zaman sonra fark edilebilecek düzeye ulaşmaktadırlar. Ekonomik faaliyetlerin çevresel sınırları genellikle belirsizdir. Kaynaklar çok yönlü olup, kaynakların miktar, kalite, zaman ve mekan boyutları bulunmaktadır. Örnek: Yeryüzünde birçok yerde havanın bulunan miktarı, talebe oranla çok fazla miktarda olduğundan, hava bir doğal kaynaktan çok serbest mal gibi görünmektedir. Ancak hava kirliliği olan bir şehirde yada bir uzay aracında havanın kalitesi, miktarı ve dolayısıyla değeri farklı olacaktır. 10

11 DOĞAL KAYNAKLARIN SINIFLANDIRILMASI Ekonomide Kaynakların Sınıflandırılması 11

12 Doğal kaynaklar, ülke ekonomisinin önemli bir unsurunu ve hatta temel dayanağını oluşturmaktadır. Ülkelerin doğal kaynak arzı ve kaynakların çeşitleri azalırsa, ülke ekonomisi olumsuz etkilenebilecek ve ülkede yaşam standardı, ülkede azalan üretim ve istihdam hacmine bağlı olarak gerileyecektir. Bu bakımdan doğal kaynaklardan bugünkü kuşakların yararlanma düzeyinin gelecek kuşakların söz konusu kaynaklara olacak talepleri dikkate alınması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 12

13 Bu durum dikkate alındığında doğal kaynakları: 1. Tükenen Tükenmeyen 2. Yenilenen Yenilemeyen olarak sınıflandırmak mümkündür. Buradaki tükenme kavramı ekonomik tükenme anlamındadır. Doğal kaynakların tükenen ve tükenmeyen kaynak olarak sınıflandırılmasında belirli bir kesinlik bulunmamakta veya bu ayrım birçok yönden belirsizlik içermektedir. 13

14 Doğal kaynakların yenilenen ve yenilenemeyen olarak sınıflandırılması, kaynakların tükenen ve tükenmeyen olarak ayırımına oranla daha mantıklı ve gerçekçi görülmektedir. Zaman içinde ülkelerin sahip oldukları kaynakların toplam fiziki miktarları önemli ölçüde artırılamıyorsa, bu kaynaklara yenilenemeyen veya stok kaynaklar denir. Kaynakların toplam miktarları önemli ölçüde arttırılabiliyorsa bu kaynaklara da yenilenebilen kaynaklar denir. 14

15 DOĞAL KAYNAKLARDAN YARARLANMA İLKELERi Yeryüzünde hemen her ülkenin farklı nitelik ve miktarlarda doğal kaynak arzına sahip olduğu görülmektedir. Ülkelerin farklı miktar, nitelik ve koşullardaki doğal kaynak arzından yararlanmada ilk sıraların veya önceliklerin hangi kaynaklara verilmesi gerekeceği veya çeşitli doğal kaynaklardan öncelikle geliştirilmesi gerekenlerin miktar ve bileşimleri, ülkenin ekonomik, sosyal ve fiziksel koşullarına bağlı olarak değişecektir. 15

16 Kaynaklardan yararlanma düzeylerinin analizinde birçok faktör dikkate alınabilir. Bu faktörlerden göreli olarak daha fazla önem taşıyanlar bulunmakta olup, bunlar; 1. bireysel fertlerin istekleri 2. gruplar veya toplumsal istekler 3. teknolojik yenilikler 4. kuruluşların koşulları 5. kültürel çevre 6. fiziki çevredir. 16

17 Ülkelerin kaynakları ile nüfus varlığı ve sanayileşme düzeyleri arasındaki ilişkiler, ekonomik kalkınma veya geri kalmışlık ve yoksulluğu ortaya çıkarır. Bu ilişkiler, yeryüzünde gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke ve geri kalmış ülke tanımlarının ortaya çıkışına olanak vermiştir. Bu koşullarda hemen her ülkede mevcut kaynakların geliştirilmesi ve yararlanmada, öncelikler sıralamasının yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 17

18 Kaynaklardan yararlanma önceliklerinin tespitinde dikkate alınması gereken başlıca faktörler: Kaynaklara olan gereksinimin derecesi Kaynaklardan yararlanma ile ilgili acil önlem alınmasına duyulan gereksinim Ülkenin genel ihtiyaçlarının karşılanması Kaynaklardan sağlanacak gelir ve faaliyetlerin etkinliği Kaynaklardan sağlanan sonuçların devamlılığı Ülkedeki çeşitli ekonomik faaliyetlerin kaynaklardan etkilenme derecesi Kaynaklardan yararlanmanın maliyeti Zaman faktörüdür. 18

19 ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERi VE DEĞERLEME Üretim Faktörleri: Doğa - Emek - Sermaye Girişimci Teknik Bilgi Ekonomik faaliyetlerin dışsallığı: (üretim sürecinin diğer bireylere veya çevreye yaptığı katkı açısından) Pozitif dışsallık: olumlu katkılar. Negatif dışsallık: olumsuz katkılar. Sürdürülebilir Üretim: Bugünkü kuşakların ihtiyaç duydukları ürünleri elde ederken gelecek kuşakların ihtiyaçlarının tehlikeye düşürülmemesidir. 19

20 TOPLAM EKONOMİK DEĞER Kullanım Değeri Kullanıma Bağlı Olmayan Değer Doğrudan Kullanım Ekolojik Fonksiyon Opsiyon Değeri Varolma Değeri Miras Değeri DOĞAL KAYNAKLARIN TOPLAM EKONOMİK DEĞERİ 20

21 Çevresel Malların Değerlemesinde Kullanılan Yöntemler - Fayda Maliyet Analizi: Planlanan bir faaliyetin ortaya çıkaracağı gelir ve giderlerin analiz edilmesidir. (Çevresel Etki Değerlemesi Sosyal Etki Değerlendirilmesi) - Şartlı Değerleme : Bu yöntemde doğrudan değerleme yapılmakta olup, çevre kalitesinin korunması için tüketicilerin elde ettikleri fayda karşılığında biçtikleri değere, diğer bir deyişle gönüllü ödeme isteğine dayanmaktadır. 21

22 - Hedonik Fiyat Yöntemi: Farklı çevre koşullarından etkilenen mal ve hizmet fiyatlarının etkilenme düzeyini ölçmeye dayanır. - Seyahat Maliyeti Yöntemi: Özellikle doğal güzelliği olan çevre varlıklarının değerleri bunları ziyaret eden bireylerin yaptıkları seyahat harcamaları ve kaynağı görmek için ödedikleri giriş ücretlerinin toplamından yararlanılarak yapılan hesaplama yöntemidir. - Verimlilik Değişimi Yardımıyla Ölçülmesi: Çevre kirliliği, doğal afetler veya bazı uygulamaların neden olduğu kayıpların belirlenmesinde öncelikle bölgedeki normal verimler tespit edilmektedir. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan verimler belirlenir. Zarar öncesi ve sonrası verim farkları ürün fiyatı ile çarpılarak üreticinin uğradığı zarar tespit edilir. 22

23 Tarım Arazilerinin Değerlerinin Biçilmesinde Kullanılan Yöntemler - Gelir Yöntemi: Bir malın değeri ortalama gelirin geçerli olan faiz oranına göre kapitilizasyonuna veya bir malın değeri ondan elde edileceği varsayılan bütün ortalama gelirlerin bugüne biriktirilmesine eşittir. Başka bir deyişle bir taşınmaz malın kıymeti, ondan gelecekte elde edilecek tüm gelirlerin toplamının şimdiki değerine eşittir. (Kira Geliri Yaklaşımı ve Artık Gelir Yaklaşımı) - Pazar Değeri Yöntemi: Bir malın pazardaki olası fiyatı esas alınarak onun değerinin biçilmesi esasına dayanır. 23

24 - Kapitalizasyon Faiz Oranı: Araziden Elde Edilen Net Gelir Arazinin Değeri = Kapitalizasyon Faiz Oranı 24

25 - Gelir Yöntemi: - Kira Geliri Yaklaşımı: Arazinin bulunduğu bölgede kiracılık veya ortakçılık yaygın ise arazi kiraları veya ortakçılıkta mal sahibine düşen payın değeri, kapitalize edilerek arazi gelirine ulaşmada bir değer olarak kullanılabilir. - Artık Gelir Yaklaşımı: Bu yaklaşım Gayri Safi Üretim Değerinden arazi dışındaki diğer faktörler için yapılan tüm masraflar çıkartılarak araziye düşen payın bulunmasına dayanır. 25

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİMDALI EKONOMİK BÜYÜME VE SAĞLIK HARCAMALARI İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan YASEMİN FİLİZ Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. SALİH AK

Detaylı

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ KAMU MALİYESİ ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ Kamu Maliyesinin Konusu: Dar anlamda kamu kelimesi, toplumu yöneten kesimi, başka bir ifadeyle devlet

Detaylı

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları

ÇEVRE HUKUKU. Ders Notları ÇEVRE HUKUKU Ders Notları Bu çalışma Çevre Hukuku-I dersine katılan öğrencilerin faydalanması için hazırlanmış ders notu niteliğindedir. Bu itibarla bilimsel atıf kuralları, dikkate alınmamıştır. Çalışmanın

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÖNEMİ 522EE0421 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI YILLIK KAMU YATIRIM PROGRAMI TEKLİFLERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE RAPORLANMASI SÜRECİ SERAP ŞEN ERİŞKİN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi. Yrd. Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ Ankara Üniversitesi. Dr. Erdemir GÜNDOĞMUŞ Ankara Üniversitesi TÜRKİYE DE SULAMA İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDEN ŞEBEKELERİN BİRLİK VE KOOPERATİFLERE DEVRİ İLE SU FİYATLANDIRMA YÖNTEMLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ OLANAKLARI Prof. Dr. Ahmet ÖZÇELİK Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÜNİTE İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. Prof.Dr.Ö.Faruk İŞCAN

ÜNİTE İŞLETME BİLİMLERİNE GİRİŞ İÇİNDEKİLER HEDEFLER İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR. Prof.Dr.Ö.Faruk İŞCAN HEDEFLER İÇİNDEKİLER İŞLETME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR İşletme Kavramı ve İşletmelerin Doğası Üretim ve Üretim Faktörleri İnsan İhtiyaçları Ekonomi ve Ekonomik Sistemler Yönetici Maliyet ve Gelir Verimlilik

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ

ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ Dumlupınar Üniversitesi Sayı: 3 Sosyal Bilimler Dergisi Kasım 1999 ÇEVRE SORUNLARI BAĞLAMINDA DIŞSAL EKONOMİLER VE EKONOMİK ETKİLERİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Ergin UZGÖREN* Arş. Grv. Önder YÜCEL** ÖZET

Detaylı

6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi. Prof. Dr. Ramazan Aktaş

6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi. Prof. Dr. Ramazan Aktaş 6. Bölüm Yatırım Kriterleri ve Sermaye Bütçelemesi Prof. Dr. Ramazan Aktaş Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: İşletmenin yatırım kararı alırken

Detaylı

Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman

Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. DEĞERLEME (EKSPERTİZ) RAPORU HAZIRLAMA ESASLARI Hazırlayan: Dr. Ünal ÇAMDALI Kd. Uzman TEKNOLOJİ İZLEME ve ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2007 ANKARA İÇİNDEKİLER SUNUŞ... iv 1.

Detaylı

KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN

KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN KAMU HARCAMALARININ YANSIMA ANALİZİ A.BORA ELÇİN ANKARA, 2012 İÇİNDEKİLER ŞEKİL DİZİNİ...ii GİRİŞ... 1 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 1.1. Kamu Gelirleri... 2 1.2. Kamu Harcamaları... 2 1.3. Kamu Gelirleri(vergi)

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET

GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET GAYRİ RESMİ TERCÜME TÜRKİYE ORMANCILIK SEKTÖR İNCELEMESİ GENİŞ ÖZET Giriş Ormanlar, Türkiye yüzölçümünün %25 ini kapsamakta ve önemli ekonomik, kültürel ve çevresel fonksiyonlara sahip bulunmaktadır. Türkiye

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK SEKTÖRÜNDE HİZMET KONUMLANDIRMASI: ANKARA İLİNDE KAMU HASTANESİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ET SANAYİ İŞLETMELERİNDE, PARÇALAMA DEPARTMANI BİRLEŞİK ÜRÜNLERİNDE ÇEŞİTLİ MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Çiğdem

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003)

Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003) Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003) MAYIS 2003 Yayın No DPT 2671 İLLERİN VE BÖLGELERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI ARAŞTIRMASI (2003)

Detaylı

KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARININ KÜRESEL KAMUSAL MALLAR PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation Of Global Enviroment Policies From Global Public Goods Perspective Küresel Çevre Politikalarının 288 ÖZ

Detaylı

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI

FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1996-27 FIZIBILITE RAPORU HAZıRLAMA ESASLARı VE ÖRNEKLERI YATIRIM KARAR TEKNİKLERİ Prof. Dr. i. Doğan KARGÜL Kitabın her hakkı İstanbul Ticaret Odası'na ait olup, İstanbul

Detaylı

T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ VE KENTİÇİ ULAŞIMI DERSİ ULAŞTIRMA A.B.D. ÖGR.GÖR.KÜRŞAT KAYMAZ TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

ÜLKEMİZE YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ

ÜLKEMİZE YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜLKEMİZE YÖNELİK TURİZM TALEBİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Rabia DEMİREL ARALIK-2012 ANKARA T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri

Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yoksullukla Mücadelede Mikro Kredi Uygulamaları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Proje Destekleri Sosyal Yardım Uzmanlık

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ

ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ ULUSLARARASI TİCARET KALKINMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE ÇEVRE ÜZERİNE BAKIŞ 1. GİRİŞ Çevre ve ticaret özellikle de uluslararası ticaret önemi gün geçdikçe artan uluslararası gündem

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Alper EMNİYETLİ. Programı: YAPI MÜHENDİSLİĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ. Alper EMNİYETLİ. Programı: YAPI MÜHENDİSLİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE PAZAR ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Alper EMNİYETLİ Anabilim Dalı : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Programı: YAPI MÜHENDİSLİĞİ EKİM 2007 İSTANBUL

Detaylı

SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME

SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME Hacı Hayrettin TIRAŞ, ÖZ Sağlık hizmeti sunan organizasyonlar tıbbi kuruluşlar oldukları kadar ekonomik ve sosyal amaçları da olan yapılardır. Sağlık sistemi ve ekonomik

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ BÖLÜM 2: 1. MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİNİN KURAMSAL TEMELLERİ Yatırım, bir miktar kaynağın ya da paranın, daha yüksek bir miktar olarak geri döneceği beklentisiyle belli bir süre

Detaylı