KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KRONİK HASTALIK ANEMİSİ. İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak 2012"

Transkript

1 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ İNT.DR.KÜBRA ÖZATA Ocak

2 GİRİŞ VE TANIM Kronik hastalık anemisi (KHA); infeksiyon, inflamasyon, neoplastik hastalıklar, ağır travmalar, kalp yetersizliği, diabetes mellitus, akut veya kronik immun aktivasyon sırasında görülen anemi halidir. 2

3 Laboratuar bulguları Genellikle hafif bir anemi vardır (Hb g/dl), ancak hastaların % 20 kadarında daha ağır (Hb 8 g/dl) bir anemi saptanabilir. Eritrositler normokrom normositerdir, hastalık uzadıkça hipokrom mikrositer eritrositler görülebilir. Mutlak retikülosit sayısı genellikle düşüktür (< μl). Anemi ile beraber sitokinler (örn. IL-6) ve akut faz reaktanlarında (fibrinojen, ESH, CRP gibi) artma gözlenebilir. 3

4 Laboratuar bulguları Serum demir (SD) ve transferrin (TDBK) seviyesi düşüktür. Transferrin satürasyonu (TS) normaldir. Ancak, KHA li hastaların %20 sinde transferrin satürasyonu demir eksikliğinde görülen sınırlara yakın derecede (%10 kadar) düşük saptanabilir. 4

5 KHA yı demir eksikliği anemisinden (DEA) ayırmak için transferrin reseptörü ve/veya özel eritrosit indeksleri kullanılabilir. Demir eksikliğinde hücre membranında transferrin reseptörü (TfR), serumda da stfr artar. KHA yı demir eksikliğinden ayırmak için bir diğer yol da hastaya demir tedavisi verip yanıtı gözlemektir. 5

6 Laboratuar bulguları Ferritin indeksi (stfr/log. Ferritin) olarak hesaplanır. Bu indeks <1.0 ise KHA, >2.0 ise ya demir eksikliği ya da KHA+DEA düşünülmelidir. Kemik iliği değerlendirilmesinde; eritroid öncüllerde azalma veya yokluk saptanırken demir boyası ile makrofajlarda demir miktarı normal veya artmış olarak gözlenir. 6

7 YAŞLILARDA KRONİK HASTALIK ANEMİSİ 7

8 PATOFİZYOLOJİ 1. Eritrosit ömrünün kısalması/hemoliz 2. Gastrointestinal sistemden demir absorbsiyonunun azalması 3. Anemiye kemik iliği cevabının azalmış olması 8

9 1. Eritrosit ömrünün kısalması/hemoliz Eritrositlerin normal ömürleri 120 gündür. Kronik hastalık anemisinde bu sayı 60 ila 90 güne düşmektedir. Bunun sebebi olarak ise; eritrositlerin ömrünü kısaltan bazı substans ya da faktörlerin salgılanması makrofajların artmış fagositik aktivitesi bakteriyel toksinlerin ya da tümör sekresyonlarının yol açtığı hemoliz 9

10 2. Gastrointestinal sistemden demir absorbsiyonunun azalması Kronik hastalık anemili hastalarda kemik iliğinin prusya mavisi ile boyanması aşırı miktarda demir depolarını gösterse bile, demirin bu depolardan plazmaya transferinde bir defekt varmış gibi görünmektedir. 10

11 Normalde yaşlı eritrositlerin içindeki demir, karaciğer ve dalaktaki makrofajlar tarafından tutulur. Bu demir transfer defekti için iki hipotez öne sürülmüştür. İlki; solubl demir taşıyıcı protein olan apotransferrin, retiküloendotelyal sistemdeki makrofajlara bağlanır ve transferrin şeklindeki demiri alır. Transferrine bağlanan makrofajlar kemik iliğine dolaşımla geçer ve hemoglobin üretimi için eritropoetik öncüller burada demirden arınırlar. Demirin transferi ile birlikte apotransferrin plazmaya geri döner. 11

12 Diğer bir hipoteze göre ise apolaktoferrin adlı demir bağlayıcı bir başka protein malign ve inflamatuvar durumlarda aşırı miktarlarda üretilir ve normalden daha fazla miktarlardaki demiri bağlayarak plazmaya çok az demirin geçmesine sebep olur. Bunun sonucunda makrofajlar içinde demir depolanması olur ve bu demir eritropoez için kullanılamaz. 12

13 3. Anemiye kemik iliği cevabının azalmış olması Azalmış oksijen taşıma kapasitesine karşı organizmanın normal cevabı EPO üretiminin artırılmasıdır. EPO böbrekler tarafından sentez edilmektedir ve eritrositlerin üretimini hızlandırmaktadır. EPO kemik iliğindeki eritrosit prekürsörlerini stimule ederek maturasyonlarını ve dolaşıma salıverilmelerini hızlandırmaktadır. KHA'de ya EPO yetersizliği söz konusudur ya da yeterince EPO varlığına rağmen kemik iliğinin cevapsızlığı söz konusudur. 13

14 Normal şartlar altında kemik iliği, eritrosit üretimini arttırabilir fakat KHA'de bu gerçekleşmez. Çünkü subakut veya kronik inflamasyon durumlarında gama interferon, TNF-α (doku nekrozis faktör-α) ve İnterlökin-1 (İL-1) kemik iliği cevabını baskılamaktadır. İL-1, diğer demir bağlayıcı protein olan apolaktoferrin'in nötrofillerden salınımını stimule eder. Apolaktoferrin, apotransferrin ile demire bağlanmak için yarışır. 14

15 SINIFLANDIRMA 1-SİDEROPENİK ANEMİ 2-NONSİDEROPENİK ANEMİ 15

16 SİDEROPENİK ANEMİ Başlangıçta, kronik hastalık sideropenik anemisi hipokromiktir ve hipoferremi ve bazı inflamatuvar hastalık tipleri ile birlikte görülür. Anemi daha şiddetlenir ve kronikleşirse mikrositik hale dönüşür. Bu tip anemiler dereceli olarak 1-2 aydan sonra ortaya çıkar ve hematokrit (Hct) %30-35 arasında stabil hale gelir. 16

17 SİDEROPENİK ANEMİ nedenler örnekler 17

18 Sideropenik anemi-lab Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) düşük veya normal, ortalama eritrosit hacmi (MCV) normal veya düşük, serum demir seviyesi düşük, transferrin düzeyinin normal veya düşük, total demir bağlama kapasitesinin düşük veya normal, düşük demir-transferrin saturasyonu, serbest eritrosit protoporfirininin yükselmiş olması ve artmış serum bakır düzeyi (seruloplazminde artış) ferritin düzeylerinde yükselme ile (akut faz reaktanı) 18

19 Bu bulgular sıklıkla yanlış tanıya yönlendirebilir. Demir ve demir transferrin saturasyonunun düşük olması; yanlışlıkla demir eksikliği anemisi olarak tanımlanabilir. 19

20 20

21 Malignitelerde Anemi Malignitelerle birlikte görülen anemiler, kronik hastalıklardaki sideropenik aneminin hem fenotipi hem de fizyopatolojisi ile benzerlik gösterir. Bununla beraber malignitelerde görülen anemiyi kısmen veya tamamen komplike eden faktörler de vardır. 21

22 22

23 NONSİDEROPENİK ANEMİ Vital organ yetmezliğinin neden olduğu kronik hastalıklarda nonsideropenik anemi gelişir. Bu tip anemiler genelde normokrom normositer tipte olup, mutlak veya rölatif hipoeritropoietinemi sözkonusudur. 23

24 nedenler örnekler 24

25 Kronik Renal Yetmezlik Organ yetmezliği sonucu ortaya çıkan nonsideropenik anemiler içinde en sık görülen, kronik böbrek yetmezliği sonucu ortaya çıkan anemidir. EPO böbreklerde yapıldığından hemostat bozulur ve anemi meydana gelir (hematokrit düzeyi genellikle %20-25 arasında değişir). Karaciğerde az miktarda EPO üretimi olduğundan hematokritin daha da düşmesi önlenmiş olur. EPO sentezindeki yetmezliğe ilave olarak, üremik toksinlerin de eritrositlerin yaşam süresini etkilediği ve kronik böbrek yetmezliğinde görülen anemiden sorumlu olabileceği öne sürülmüştür. 25

26 Karaciğer Yetmezliği Karaciğer yetmezliğinde görülen anemi multifaktöriyel olup nonmegaloblastik makrositik anemidir. 26

27 Karaciğer yetmezliğindeki anemiye katkıda bulunan faktörler Rölalif hipoeritropoietinemi Eritrositlerin yaşam süresinin kısalması ("spur cell hemolysis") Portal hipertansiyona bağlı plazma volümünün artması Gastrointestinal kanama ve demir eksikliği Nutrisyonel folat eksikliği Alkol kullanımına bağlı karaciğer yetmezliği olanlarda etanolün neden olduğu hem biyosentezinin kesintiye uğraması ve ineffektif eritrosit yapımı. 27

28 Hipotiroidizm Hipotiroidi olgularının %22'sinde hipokrommikrositer anemi, %43'ünde normokromiknormositer ve %35'inde de makrositer anemi görülür. Hipokromik mikrositer anemi gerçek demir eksikliği sonucu ortaya çıkar. Bunun nedeni tiroid hormon yetersizliğine bağlı demir absorbsiyonundaki azalma ve aklorhidri tablosudur. 28

29 Hipotiroidi olgularında görülen normokrom normositer aneminin nedeni rölatif hipoeritropoetinemidir. Hipotiroidide metabolizmanın azalmış olması, hemostatı da düşürür. EPO düzeyi düşüklüğü fizyolojik olup, metabolizma hızının azalmasına bağlı olarak hematokrit normale getirilir. 29

30 Hipotiroidi olgularında görülen makrositik anemi, genellikle megaloblastik anemi olup B12 vitamin eksikliği veya pernisiyöz anemiye bağlıdır. Otoimmün bozukluk olması hipotiroidizmde sık görülen bir beraberliktir. İntrinsik faktör ve/veya parietal hücre sitoplazmalarına karşı antikor gelişmiş olmasından kaynaklanabilir. 30

31 Hipoadrenalizm Adrenal bez yetmezlikli (Addison hastalığı) kişilerde, hipotiroidizmden farklı olarak başlangıçta anemi yoktur. Hastalar kortikosteroid replasman tedavisine başlandıktan sonra anemik hale gelirler. Hematokrit düzeyi yalancı normal sınırlardadır; çünkü plazma volüm eksikliğine bağlı olarak dehidratasyon durumunda bu sonuç görülür. Endokrin yetersizlik tedavi edildiğinde plazma volümü artar ve anemi ortaya çıkar. Kortikosteroid tedavisine başlandıktan l -2 ay sonra anemi düzelir. birliktedir. 31

32 Hipopituitarizm Burada görülen anemi sekonder hipotiroidizm ve hipoadrenalizmin bir fizyopatolojik sonucu olduğu gibi hipogonadizmin de sekonder etkilerindendir. 32

33 Hipogonadizm Normokrom normositer tipte bir anemidir ve sadece erkeklerde görülür. Androjenlerin EPO üretimini stimule ettiği ve buna bağlı olarak, erkeklerin kadınlardan daha fazla eritrosit sayısına sahip olduğu bilinmektedir. Kastre edilen erkeklerin hematokrit düzeyi kadınlarla karşılaştırıldığında, normal sınırlarda düşüş olduğu görülür. 33

34 Yaşlı erkeklerde düşük serum testosteron düzeyi ve yüksek seks hormon bağlayıcı globulin düzeyi söz konusudur ve hipogonadizmde görülen hematolojik bulgular görülür. Sirotîk, kronik böbrek yetmezlikli veya hemakromatozisli hastalar özellikle risk altındadır. Hipogonadizm prostat kanserli hastalarda orşiektomi veya hormonal tedavi sonucu ortaya çıkan ve hedeflenen bir sonuçtur. 34

35 TEDAVİ 35

36 Öncelikle kronik hastalıkların sideropenik anemisi demir eksikliğinden ayırt edilmeli; uygun tedavi kararları verilerek, yanlış olarak aşırı demir yüklemeden kaçınmalı ve anemiden sorumlu altta yatan hastalık tedavi edilmelidir. Kronik böbrek yetmezliği dışında, diğer kronik hastalıklara bağlı anemilerde direkt olarak anemiye yönelik tedavi uygulanmasını gerektirecek bir durum yoktur. 36

37 Endokrin bez yetmezliğine bağlı nonsideropenik anemi vakalarında eksik olan hormonun yerine konması anemiyi düzeltecektir. Şuna dikkat edilmelidir ki; hipotiroidizmde demir eksikliği, demir replasman tedavisine ve vitamin B12 eksikliği de parenteral vitamin B12 enjeksiyonlarına cevap verir. Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde transplantasyon yapıldığında, transplant başarılı olur ise anemi düzelecektir. 37

38 Transfüzyonlar Çeşitli durumlarda altta yatan hastalığın tedavisi mümkün veya etkili olmayabilir. Refrakter maligniteler, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan yaşlı hastalar, transplantasyon için uygun bulunmayan olgular, belirgin kronik infeksiyonu olanlar ve çeşitli kollajen vasküler hastalıklar bu durumlara örnek olabilirler. 38

39 Transfüzyon tedavisi yaşlılarda konjestif kalp yetmezliği gibi tıbbi problemlere de yol açabilmektedir. Yaşlı hastalar ani volüm değişikliklerini tolere edemeyebilirler. Bu nedenle transfüzyon yaşlı kişilerde rölatif olarak kontrendikedir. 39

40 Rekombinan Eritropoetin Transfüzyona alternatif olarak anemiyi düzeltmek için rekombinan insan eritropoietin (Eprex R) enjeksiyonları yapılabilir. Bu tedavi kesin veya rölatif hipoeritropoietinemiyi düzeltme esasına dayanır. 40

41 Rekombinan EPO'nun romatoid artrit, malignite ve kanser kemoterapisine bağlı anemiler gibi diğer kronik hastalık anemilerinde faydalı olduğu bulunmuştur. 41

42 EPO istenen Hb seviyesine ulaşmak için vücut demir depoları yeterli olmalıdır. Bu nedenle TS satürasyonunu %20 ve serum ferritin seviyesini 100 ng/ml tutacak şekilde demir tedavisinin verilmesi önerilir. İlk olarak oral demir tedavisi verilir. Yanıt vermeyen hastalarda parenteral demir tedavisi denenmelidir. 42

43 Rekombinan EPO uygulanması ile eritrosit parametrelerinde kalıcı düzelmeler sağlanır. Transfüzyonlarda görülen yükselme geçicidir. EPO dozu bu çalışmalarda ünite /kg SC haftada 3 kez ünite/kg İV haftada 2 kez 43

44 Rekombinan EPO'nun çok az yan etkisi vardır. Renal yetmezliği olanlarda hipertansiyonun alevlenmesi sık karşılaşılan bir durumdur fakat normal renal fonksiyonu olanlarda genelde hipertansiyon gelişmemektedir. 44

45 Altta yatan hastalık tedavi edilmesine ve EPO kullanılmasına rağmen semptomatik seyreden anemili hastalara eritrosit süspansiyonu verilebilir. 45

46 KAYNAKLAR KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2011 TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ YAŞLILARDA KRONİK HASTALIK ANEMİSİNİN TANISI VE TEDAVİSİ Geriatri 3 (4): , 2000 Turkish Journal of Geriatrics Dr. Deniz ENGİN GÖK,Dr. Teoman DOĞRU, Dr. Vedat TURHAN, Dr. Fikri KOCABALKAN 46

Klinik Laboratuvar Testleri

Klinik Laboratuvar Testleri Klinik Laboratuvar Testleri HEMOGRAM (TAM KAN SAYIMI) Diğer adı ve kısaltma: Tam kan sayımı, CBC. Kullanım amacı: Genel sağlık durumunun kontrolü, kemik iliğinin hücre üretim faaliyetinin ve beslenme ile

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN

Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN Kan Fizyolojisi Dr. Mehmet İNAN 1 Ekstrasellüler sıvının (hücre dışı sıvısı) bir parçası olan kan, plazma adı verilen sıvı ortam içinde kan hücrelerinin (eritrosit, lökosit, trombosit) süspansiyon halinde

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011

KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI. Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI Int. Dr. Melek YALÇIN Nisan 2011 SUNUM PLANI KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN HAZIRLANMASI KAN TRANSFÜZYONU ENDİKASYONLARI KAN TRANFÜZYONU KOMPLİKASYONLARI -ERKEN/GEÇ -İMMUNOLOJİK/NON-İMMUNOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ LEUCOSTIM 30 MIU S.C./I.V. kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bir kullanıma hazır enjektör, 1.0 ml'de 30 milyon ünite

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12

YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12 YAŞLILIK ve VĐTAMĐN B12 Yaşlanma; Organizmanın biyolojik yeterliliğini sürdüren kapasitenin ilerleyici biçimde azalmasıdır. Tıbbi ve toplumsal gelişmelerin yaşlılığın sınırını sürekli olarak yukarı çekmelerine

Detaylı

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi

Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi SıvıElektrolit ve AsitBaz Dengesi 1 Dr. Tevfik ECDER, 2 Dr. Sezai VATANSEVER, Dr. Kerim GÜLER İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 1 Nefroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Acil

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: GLİFİX 15 mg Tablet FORMÜLÜ: Her tablette; Tiazolidindion grubu ilaçlar (rosiglitazon, pioglitazon) konjestif kalp yetmezliğine neden olabilir ya da mevcut konjestif kalp yetmezliğini şiddetlendirebilir.

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır

Normal olarak çok az - glukoz - keton cisimleri veya - amino asidler atılır BÖBREK BREK FONKSİYONLARI Böbrekler günde 0,5-10 litre idrar çıkarabilir Günlük ortalama hacim 1-2 litredir Metabolizma ürünlerini atabilmek için gerekli hacim yaklaşık 0,5 litre/24 saattir Normal olarak

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT*

Sepsis Tanısı. N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* Sepsis Tanısı N. Defne ÖNÜR ALTINTAŞ*, Arzu TOPELİ İSKİT* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, ANKARA Diagnosis of Sepsis Key Words: Sepsis, Systemic

Detaylı

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment

Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment doi: 10.5262/tndt.2011.1002.02 Derleme/Review Hiponatremi; Güncel Tanı ve Tedavisi Hyponatremia; Current Diagnosis and Treatment Öz Hiponatremi; klinik uygulamada en sık görülen elektrolit bozukluğudur.

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın

Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın PEDİATRİK TROMBOSİTOPENİLER Leyla Zümrüt Uysal Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Trombositler; trombosit plağının geliştiği hemostazın ilk fazında yer alan çok

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı