Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009"

Transkript

1 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Vergide Son Gelişmeler 2009 da Neler Oldu? 22 Aralık 2009

2 Gündem 2009 da Neler Oldu? Bir bakışta 2009 Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu Vergi Usul Kanunu Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Varlık BarışıKanunu Anayasa Mahkemesi İptal Kararları Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları

3 Bir bakışta GENEL TEBLİĞ BAKANLAR KURULU KARARI SİRKÜLER Slide 3

4 Bir bakışta 2009 Genel Tebliğ Bakanlar Kurulu Kararı Sirküler Gelir Vergisi Kanunu 272 (12/08) (03/02) (03/02) 71 (06/02) 72 (25/03) 73 (14/08) Kurumlar Vergisi Kanunu 4 (13/08) (03/02) (03/02) (03/06) (05/09) 15 (06/02) Katma Değer Vergisi Kanunu 112 (12/02) 113 (05/12) (16/03) (29/03) (14/04) (22/98) 52 (06/10) Slide 4

5 Bir bakışta 2009 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Bakanlar Kurulu Kararı (16/03) (14/04) (16/06) (15/07) (22/08) Sirküler 1 (28/04) 2 (12/06) 3 (18/09) 4 (06/10) Damga Vergisi Kanunu 52 (07/07) Harçlar Kanunu 59 (14/03) (29/03) 9 (26/06) Slide 5

6 Bir bakışta 2009 Genel Tebliğ Bakanlar Kurulu Kararı Sirküler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Gider Vergileri Kanunu (Özel İşlemVergisi) Emlak Vergisi Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu 33 (25/03) 5 (02/05) 15398(05/09) 55 (28/10) 36 (15/01) 37 (12/08) Slide 6

7 Bir bakışta 2009 Genel Tebliğ Bakanlar Kurulu Kararı Sirküler Vergi Usul Kanunu 390 (17/01) 391 (25/06) 392 (14/11) 39 (05/01) 40 (16/02) 41 (12/05) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Seri C No 1 (21/11) (19/11) Slide 7

8 Bir bakışta Sayılı Kanun Genel Tebliğ Bakanlar Kurulu Kararı Sirküler 1 (19/03) 5811 Sayılı Kanun 2 (20/02) 3 (12/08) (30/09) Slide 8

9 Bir bakışta Sayılı Kanun BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 28/ Sayılı Kanun 5917 Sayılı Kanun GELİR VERGİSİKANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN BÜTÇE KANUNLARINDA YER ALAN BAZI HÜKÜMLERİN İLGİLİ KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERE EKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 03/07 10/07 Slide 9

10 GELİR VERGİSİKANUNU Genel Tebliğ- 272 (12/08) İşe başlatmama tazminatlarının vergilemesi ile ilgili düzenleme Bakanlar Kurulu Kararı ve (03/02) Geçici 67. madde (%0 lık istisna kalktı. VOB da yapılan işlemlerde dan itibaren %10 stopaj oranı uygulamasıbaşladı) madde (yeni bir değişiklik yok) Sirküler - 71 (06/02) 72 (25/03) 73 (14/08) 71 (06/02) sayılıbkk ile ilgili 72 (25/03) Yıllık GV Beyanname süresinin uzatılması 73 (14/08) Basit usulde vergileme ile ilgili Slide 10

11 KURUMLAR VERGİSİKANUNU Genel Tebliğ- 4 (13/08) 5904 SayılıKanun la yapılan ve dan geçerli olacak değişiklikler - T. Kızılay Derneğine makbuz karşılığıyapılan nakdi yardımların indirimi, - Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağışve yardımların tamamının indirimi - Bölünme işlemlerinde TTK 404. madde hükmünün uygulanmayacağı - Tarım ürünleri lisanslıdepoculuk kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerine ilişin istisna - KOBİbirleşmesi Slide 11

12 KURUMLAR VERGİSİKANUNU (devam) Bakanlar KK ,14594 (03/02); (03/06); (05/09) madde (Yabancıdevletler, uluslararasıkurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmişolup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıklarıfonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr paylarıdahil) %0, Katılım bankalarıtarafından ödenen kâr paylarıhariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden %5) Slide 12

13 KURUMLAR VERGİSİKANUNU (devam) Bakanlar KK ,14594 (03/02); (03/06); (05/09) madde (Türkiye'de kurulu; portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalıyatırım fonlarıveya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan istisna kazançlarına uygulanacak vergi kesintisi oranıdışında yeni bir değişiklik yok) Uluslararasıhavayolu taşımacılığına özel bir karar Gç. 5.madde (KOBİbirleşmesinde uygulanacak olan %5 lik KV ) Sirküler - 15 (06/02) ve sayılıbakanlar Kurulu kararlarıile belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar. Slide 13

14 KATMA DEĞER VERGİSİKANUNU Genel Tebliğ- 112 (12/02) ve 113 (05/12) 112 (12/02) - Altın, gümüşve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetlerle ilgili istisnaya ilşkin yeni düzenlemeler - Ulusal güvenlik amaçlıteslim ve hizmetlere ilişkin istisna ile ilgili düzenlemeler - İhraç kaydıyla teslim edilen malların süresinde ihraç edilmemesi halinde ek süre talebi ile ilgili düzenlemeler 113 (05/12) - Yabancısinama yapımcılarına tanınan istisna - Başbakanlık merkez teşkilatına yapılacak araç teslimlerine ilişkin istisna - Öğrenci yurtlarıtarafından bedelsiz olarak verilen yurt hizmetlerine ilişkin istisna - Konut yapıkoop. Üyelerine konut teslimlerine ilişkin istisna Slide 14

15 KATMA DEĞER VERGİSİKANUNU (devam) Genel Tebliğ- 112 (12/02) ve 113 (05/12) 113 (12/02) devam - Hizmet ihracıistisnası - Diplomatik istisna - Kullanım süresi geçen ya da kullanılamayacak hale gelen mallara ilişkin yüklenilen KDV hakkında yapılacak işlem Bakanlar Kurulu Kararı (16/03),14812 (29/03),14881 (14/04), (22/98) /06 ya kadar 150 m2 nin üzerindeki konut teslimlerinde %8 KDV /06 ya kadar işyeri teslimlerinde %8 KDV Sirküler - 52 (06/10) Gümrüksüz satışmağazalarına yurtiçinden yapılacak teslimler ile bu mağazalar tarafından gerçekleştirilecek teslim ve ithalatta katma değer vergisi uygulamasına ilişkin Slide 15

16 VERGİUSUL KANUNU Genel Tebliğ- 390 (17/01), 391 (25/06), 392 (14/11) 390 (17/01) Borsada rayici olmayan yabancıparaların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2008 yılısonu itibariyle uygulanacak kurlar 391 (25/06) Vergi borcu olanlara ilişkin ilanlar 392 (14/11) 2009 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı(%2,2) Sirküler - 39 (05/01), 40 (16/02), 41 (12/05) 39 (05/01) 2008 yılına ilişkin BA/BS formlarıverme süresinin uzatılması 40 (16/02) Sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin vergilendirilmesi 41 (12/05) Vadeli çeklerde reeskont uygulaması Slide 16

17 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Genel Tebliğ- Seri C No 1 (21/11) Tecil faizi oranı: %19 ( Eski oran :%24) 21/11 den itibaren Gecikme zammıoranı: %1.95 ( Eski oran %2.5) 19/11 den itibaren Bakanlar KK (19/11) Gecikme Zammı oranıhakkında Slide 17

18 VARLIK BARIŞI KANUNU Genel Tebliğ- 2 (20/02), 3 (12/08) Bakanlar KK (30/09) Son tarih Şirket adına yurt dışından bildirilen varlıklar defterlere kaydolunacak Ödenmemişsermaye olsa bile bu yasa kapsamında beyan edilen tutarlar sermayeye ilave edilebilecek, Gayrimenkullerin sermaye şirketleri adına tescilinde harç ve damga vergisi hesaplanmayacak, 01/06/09 itibariyle varlıkların bulunduğu ispat edilecek, 1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında elde edilen Yurt dışıiştirak kazançları, yurt dışışube kazançlarıile yurt dışı iştirak hissesi satışkazançları28/2/2010 tarihine kadar, Kanuni ve işmerkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların 1/11/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasındaki tasfiyelerinden elde edilen kazançlar ise 31/12/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmeleri şartıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacaktır. Slide 18

19 ANAYASA MAHKEMESİİPTAL KARARI Anayasa Mahkemesi nin 15/10/2009 tarihli toplantısında alınan kararlar Yatırım İndiriminde iptal Kullanılmayan yatırım indirimi için yıl sınırlamasıortadan kalktı. Yürürlük: Gerekçeli kararın RG de yayını Ücretlerle ilgili iptal Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde düşük oran uygulamasına son veren düzenleme iptal edildi. Yürürlük: Gerekçeli kararın RG de yayınından 6 ay sonra. Dar Mükelleflerle ilgili iptal Tam mükelleflerle dar mükellefler arasında farklılık yaratan uygulama iptal edildi. Yürürlük: Gerekçeli kararın RG de yayınından 9 ay sonra. Mahkeme kararının yayınlanmamış, Gelir İdaresi nin de konu ile ilgili açıklama yapmamışolmasınedeniyle mükellefler tereddür yaşıyorlar. Slide 19

20 ÇİFTE VERGİLEMEYİÖNLEME ANLAŞMALARI Almanya Anlaşmasıiptal edildi Yeni anlaşmalar/protokoller imzalandı Almanya tarihinde anlaşmayıfeshettiğini bildirdi. Fesih tarihinden itibaren geçerli olacak. Dolayısıile 2009 ve 2010 yıllarıiçin anlaşma yürürlükte. Ancak tarihine kadar taraflar anlaşıp da yeni bir anlaşmayıyürürlüğe sokamazlarsa her iki tarafta yatırımıolanlara ilişkin sorun doğacak. Gürcistan, Yemen ve Umman la ÇVÖA larıimzalandı. Kanunlaştı. Lüksemburg la bir protokol imzalanarak yürürlüğe koyuldu Kanada ve Finlandiya ile anlaşmalar imzalandı. İsviçre ile parafe edildi. Slide 20

21 İletişim Bilgilerimiz Ersun BAYRAKTAROĞLU, Ortak, YMM Tel: e-posta: Slide 21

22 Sorularınız? All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US).

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu

VII. Çözüm Ortaklığı Platformu VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Serbest Bölgeler Konusundaki Son Gelişmeler ve Değişiklikler Yüksel Toparlak Ortak, YMM, Vergi Hizmetleri PwC Konular Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılan değişiklikler ve

Detaylı

Sirküler No : 331/2012-11 Sirküler Tarihi : 21.06.2012 : 6322 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 331/2012-11 Sirküler Tarihi : 21.06.2012 : 6322 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk. Sirküler No : 331/2012-11 Sirküler Tarihi : 21.06.2012 Konusu : 6322 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Hk. 1) Kanunun 1. maddesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklar Tahsili Usulü Hakkında

Detaylı

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII)

YENİ VERGİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ SİRKÜLERİ (XXXIII) 1 SİRKÜLER - XXXIII Sirküler Tarihi: 02.05.2012 Sirküler No : XXXIII Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel:

Detaylı

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar 12 Aralık 2007

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar 12 Aralık 2007 VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Gayrimenkul Sektöründe Önemli Vergi Konuları ve Yeni Yaklaşımlar Ersun Bayraktaroğlu, YMM, Ortak Hürol Genç, Müdür PwC Đçerik Bölüm 1 Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösterenlerin

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı

BÜLTEN. KONU: Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet Đşhanı K:5 35210 Alsancak - Đzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 19.06.2012 SAYI :2012-048

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/93

Mali Bülten No: 2014/93 ` Mali Bülten No: 14/93 Vergi/ 12 Eylül 14 Vergi Affı nı da İçeren Torba Yasa Yürürlüğe Girdi kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: Kamuoyunda Torba Yasa tasarısı olarak bilinen 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014

Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Erdal Çalıkoğlu Yeminli Mali Müşavir 1 Nisan 2014 Verginin Konusu KVK nın 1. maddesinde sayılan kurumların kazançları kurumlar vergisinin konusunu oluşturmaktadır. Kurum kazancı gelir vergisinin konusuna

Detaylı

2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?

2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor? www.pwc.com.tr 2013 te Neler Yaşadık? 2014 te Bizi Neler Bekliyor?. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu 9 Aralık 2013 İçerik 1. 2013 yılı yasal düzenlemelerine genel bakış 2. 2013 de önemli düzenlemeler 3. 2014

Detaylı

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Kapsam Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 uygulanmasına ilişkin

Detaylı

2014 YILI VERGİ HARCAMALARININ KANUNİ DAYANAKLARINA İLİŞKİN LİSTE

2014 YILI VERGİ HARCAMALARININ KANUNİ DAYANAKLARINA İLİŞKİN LİSTE 2014 YILI VERGİ HARCAMALARININ KANUNİ DAYANAKLARINA İLİŞKİN LİSTE KANUN ADI VE NUMARASI MADDE NO MADDE AÇIKLAMASI 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 9 Vergiden Muaf Esnaf 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ

2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Tarih No İçerik 30.12.2013 117 2013 MALİ YILI SİRKÜLER LİSTESİ Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası ve İbrazına Dair Usul ve Esaslar Hakkında 431 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Detaylı

5520 s. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN (VAKIFLARLA İLGİLİ MADDELERİ) 5520 s. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM.

5520 s. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN (VAKIFLARLA İLGİLİ MADDELERİ) 5520 s. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU KURUMLAR VERGİSİ KANUNU BİRİNCİ KISIM. 5520 s. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNUN (VAKIFLARLA İLGİLİ MADDELERİ) 5520 s. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Kanun No : 5520 Kabul Tarihi : 13/06/2006 Resmi Gazete No : 26205 Resmi Gazete Tarihi :21/06/2006 KURUMLAR

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi

Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları. KPMG Türkiye Vergi Türev İşlemlerinde Vergi Uygulamaları KPMG Türkiye Vergi Haziran 2012 Önsöz Değerli Okuyucular, Türkiye finans piyasaları son yıllarda önemli büyüklüklere ulaşmıştır. 2012 Mayıs ayı itibariyle Vadeli İşlem

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir

2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI. A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 2010 YILI ŞAHSİ GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ve BEYANI A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir 1 GELİRİN TANIMI VE UNSURLARI Gelir, Gelir Vergisi Kanunu nun 1. maddesinde bir gerçek kişinin bir takvim yılı

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 31 Aralık 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28514 (4. Mükerrer) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 7) Bu Tebliğde, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

KONU : 7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

KONU : 7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR KONU : 7 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR 31.12.2012 tarih ve 28514 sayılı (4.mükerrer) resmi gazetede 7 seri nolu kurumlar vergisi genel tebliği yayımlanmıştır. Tebliğ ile 1 seri

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. (Mayıs 2003)

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. (Mayıs 2003) SEÇİLMİŞ MEVZUAT Bakanlar Kurulu Kararları : (Mayıs 2003) - 2003/5549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer

Detaylı

Sirküler no: 017 İstanbul, 28 Ocak 2011

Sirküler no: 017 İstanbul, 28 Ocak 2011 Sirküler no: 017 İstanbul, 28 Ocak 2011 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı nın vergi mevzuatında değişiklik içeren hükümleri. Özet: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013. KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 12/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı ÖZET: 7 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde; İştirak

Detaylı

Giderler, İndirimler ve İstisnalar

Giderler, İndirimler ve İstisnalar Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanmasında Giderler, İndirimler ve İstisnalar Recep Bıyık, PwC Türkiye Mevzuat, Araştırma ve Eğitim Başkanı, YMM Ersun Bayraktaroğlu, PwC Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı,

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Nisan 2002 )

SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Nisan 2002 ) SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Nisan 2002 ) 2002/3849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölge müdürlüklerinin ve başmüdürlüklerin kaldırılması ve alınacak tasarruf tedbirlerine

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

YURT DIŞI FİRMADAN ALINAN KREDİ FAİZİNDE STOPAJ

YURT DIŞI FİRMADAN ALINAN KREDİ FAİZİNDE STOPAJ YURT DIŞI FİRMADAN ALINAN KREDİ FAİZİNDE STOPAJ 1. KONU: Ülkemizin dış ticaret hacmindeki ve yabancı yatırımlardaki genişlemesinin sonucu olarak yurt dışında yerleşik firmalardan yurt içi firmalar çeşitli

Detaylı

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/1 3 Ocak 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş.

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/1 3 Ocak 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. NELER OLDU? Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. A- GEÇEN YILIN SON GÜNÜNDE ÖNEMLİ TEBLİĞLER YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı, 4. mükerrer Resmi Gazete

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 31 Mart 1987 SALI KANUNLAR

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 31 Mart 1987 SALI KANUNLAR T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 31 Mart 1987 SALI Sayı : 19417

Detaylı