VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu"

Transkript

1 VIII. Çözüm OrtaklığıPlatformu Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde Değerlendirilmesi 22 Aralık 2009

2 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Ticaret Kanunu ve Vergi MevzuatıÇerçevesinde Değerlendirilmesi Ticaret Kanunu Çerçevesinde Hisse Senedi ve İlmühaberler Vergi MevzuatıÇerçevesinde Hisse Senedi ve İlmühaberler

3 Hisse Senedi Hisse Senetlerinin Çıkarılma Zamanı Hisse Senetlerinde Şekil Hisse Senetlerinin Türleri Hamiline yazılıhisse Senetleri Nama yazılıhisse Senetleri Bağlı Nama YazılıHisse Senetleri Gerçek Nama YazılıHisse Senetleri İlmühaberler Genel Olarak İlmühaberler İlmühaber Türleri

4 Hisse Senedi Anonim şirketin esas sözleşmesinde özellikleri belirlenen paylarıtemsil etmek üzere,kıymetli evrak ve menkul kıymet niteliği taşıyan, kanunun aradığışekil şartlarına uygun olarak çıkarılabilen belgelerdir. Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca payın hisse senedine bağlanmasızorunlu değildir. Şirket ana sözleşmelerine konulacak hükümlerle hisse senedi çıkartılmasızorunluluk haline getirilebilir. Slide 4

5 Hisse Senedi Payın senede bağlanmasının sonuçları Paya tedavül olanağıkazandırır Hisse senedi haczedilebilir Hisse senedi hapis hakkına konu olabilir Hisse senedi üzerine rehin ve intifa hakkıkonabilir Vergi istisnalarından yararlanmak için gereklidir Slide 5

6 Hisse Senedi Hisse Senetlerinin Çıkarılma Zamanı Anonim şirketin kuruluşundan veya sermaye arttırımından önce hisse senedi çıkartılamaz. Çıkartılmalarıhalinde geçersizdirler. Hisse senedinin geçersiz olmasıhisse sahibinin sermayeye katılma taahhüdünü etkilemez. Aynıdurum anonim şirketlerin sermaye arttırımlarında da geçerlidir. Slide 6

7 Hisse Senedi Hisse Senetlerinde Şekil Hisse Senetlerinin, çıkartan Anonim Şirketin; 1) unvanını, 2) esas sermaye miktarını, 3) tescil tarihini, 4) senedin türünü, 5) itibari değerini ihtiva etmesi zorunludur. Ayrıca şirkette yapılan sermaye arttırımlarıda esas alınarak, hisse senedinin tertibi de belirtilmelidir. Slide 7

8 Hisse Senedi Hisse Senetlerinde Şekil Hisse senetlerinin Anonim Şirket adına imzaya yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmesi gerekmektedir. Anonim Şirketi tek başına imzaya yetkili olanların imzalarıhisse senedi için yeterli değildir. Hisse senedi çıkartmak için YK kararıalınmasıkonusunda Kanunda bir açıklık olmamakla birlikte uygulamada ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi açısından mutlaka YK kararıalınmasıtavsiye edilir. Nama yazılıhisse senetlerinin ayrıca sahiplerinin (i) ad ve soyadını, (ii) ikametgahını, (iii) senet karşılığıödenmiş miktarıda ihtiva etmesi mecburidir. Slide 8

9 Hisse Senetlerinin Türleri Hamiline yazılıhisse Senetleri Nama yazılıhisse Senetleri Bağlı Nama YazılıHisse Senetleri Gerçek Nama YazılıHisse Senetleri

10 Hisse Senetlerinin Türleri Hamiline YazılıHisse Senetleri Hamiline yazılıhisse senedi, Türk Ticaret Kanunu nun 570. maddesi uyarınca, senedin metin veya şeklinden hamili kim ise o kimsenin kimsenin pay (hak) sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak hamiline yazılıhisse senedi sayılır. Hamiline yazılıhisse senetleri teslim ile devredilebilirler. Devrin Anonim Şirkete bildirilmesi veya bir yere kayıt edilmesi zorunlu değildir. Devrin gerçekleşmesi için hamiline yazılıhisse senedinin zilyedliğinin, mülkiyeti devir amacıile geçirilmesi gerekmektedir. Slide 10

11 Hisse Senetlerinin Türleri Hamiline YazılıHisse Senetleri Hamiline yazılıhisse senetlerinin çıkarılabilmeleri için pay bedellerinin tamamen ödenmişolmasıgerekmektedir. Pay bedelleri tamamen ödenmeden çıkarılan hamiline yazılı hisse senetleri geçersizdir. Geçersiz senedi devralan kimse pay sahipliği sıfatınıkazanamaz ancak tazminat hakları saklıdır. Hamiline yazılıhisse senetleri rehne konu olabilirler, üzerlerinde intifa hakkıtesis edilebilir. Slide 11

12 Hisse Senetlerinin Türleri Nama YazılıHisse Senetleri Nama yazılıhisse senetleri, belli bir kişi adına yazılıolan ve Anonim Şirket teki payıbildirici biçimde içeren kanunen emre yazılıkıymetli evraktır. Nama yazılıhisse senetlerinin devri ciro ve zilyedliğin geçirilmesi ile yapılmaktadır. Ciro ve zilyedliğin geçirilmesi ile gerçekleştirilen devir Anonim Şirket pay defterine yapılacak kayıt ile Anonim Şirkete karşıileri sürülebilir. Senedin devir alınmasıyeterli değildir. Devir alanın pay defterine kayd olmasıgerekir. Aksi takdirde devir şirkete karşıhüküm ifade etmez. Slide 12

13 Hisse Senetlerinin Türleri BağlıNama YazılıHisse Senetleri Anonim Şirketlerin esas sözleşmelerinde yer verilecek hükümlerle payın devrini zorlaştıran ve güçleştiren hükümler bağlam meydana getiriler ve bu tür senetlere de bağlı nama yazılıhisse senetleri adınıalırlar. Bağlınama yazılıhisse senetleri, nama yazılıhisse senetleri gibi ciro ve zilyedliğin geçirilmesi ile devredilirler. İki senet arasındaki fark bağlınama yazılıhisse senetlerinin bağlama tabi olmasındadır. Bağlınama yazılıhisse senedini alan taraf bağlama uymuyorsa, pay defterine kaydışirket yönetim kurulu tarafından yapılmaz ve şirkete karşı paysahipliğini kazanamaz. Slide 13

14 Hisse Senetlerinin Türleri Gerçek Nama YazılıHisse Senetleri Gerçek nama yazılıhisse senetleri tam anlamıile nama yazılıkıymetli evraktır. Senedin emre olmadığınıaçıkça belirten bir ibarenin senet üzerinde bulunmasıgerekir. Gerçek nama yazılıhisse senetlerinin devri için: - Ciro değil, alacağın temlik hükümlerine göre devir edilir. - Yazılıtemlik beyanında bulunulmalıdır. - Hisse senedi devredenden devralana geçirilmelidir. - Devreden devretmeye yetkili olmalıdır. Slide 14

15 İlmühaberler Türk Ticaret Kanunu uyarınca, ilmühaber, geçici veya ara senettir. İlmühaber, ister hamiline ister nama yazılıolsun hisse senedinin yerini tutmak amacıyla bir ara devre için çıkarılan geçici senettir. Bir ilmühaberde toplanan pay miktarıönemli değildir. Slide 15

16 İlmühaberler İlmühaberlerin şekli Ticaret Kanunu nda ilmühaberlerin şekline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Örnekseme yoluyla, ilmühaberlerde sahibinin ; 1) adı, soyadı, 2) ikametgahı, 3) türü, 4) hangi tür hisse senedinin yerini tutmak için çıkarıldığı, 5) hangi şirkete ait olduğu, 6) ödenmişmiktarı, 7) yetkili imzalar mutlaka bulunmalıdır. Slide 16

17 İlmühaberler Anonim şirketin esas sözleşmesinde aksi yer almadıkça anonim şirketin ilmühaber çıkartma zorunluluğu bulunmamaktadır. Anonim şirketin tescilinden önce ilmühaber çıkartılamayacağıgibi, anonim şirketin hisse senedi çıkartmasıhalinde de, bu senetler, ilmühaberi ile değiştirilir. Nama yazılıhisse senetlerinin yerini tutmak için çıkartılmışilmühaberler için pay defteri esas alınır. Slide 17

18 İlmühaberler İlmühaber Türleri Türk Ticaret Kanunu nun 441. ve 409. maddesi uyarınca ilmühaberler; 1) Nama yazılıhisse senetleri için çıkarılan nama yazılı ilmühaberler 2) Hamiline yazılıhisse senetleri için çıkarılan nama yazılı ilmühaberler 3) Hamiline yazılıhisse senetleri için çıkarılan hamiline yazılıilmühaberler. Slide 18

19 İlmühaberler Nama yazılıhisse senetleri için çıkarılan nama yazılı ilmühaberler Kanunen kıymetli evrak niteliği taşırlar. Nama yazılıhisse senetlerin devri gibi ciro ve teslim ile devredilirler. Çıkarılabilmesi için taahhüt edilen payların tamamen ödenmesine gerek yoktur, kısmıödeme halinde de çıkartılabilirler. Nama yazılıilmühaberlerin de nama yazılıhisse senetleri gibi bağlam kapsamında çıkartılmasımümkündür. Slide 19

20 İlmühaberler Hamiline yazılıhisse senetleri için çıkarılan nama yazılı ilmühaberler Hamiline yazılıhisse senetlerinin yerini tutmak için, payların bedellerinin tamamen ödenmediği durumlarda nama yazılı ilmühaberler çıkartılabilir. Hamiline yazılıhisse senetleri için çıkarılan hamiline ilmühaberler. yazılı Türk Ticaret Kanunu nun 409. maddesi uyarınca, hisse bedellerinin tamamının ödendiği hallerde, hamiline yazılı ilmühaber çıkartılabilmesi mümkündür. Slide 20

21 Vergi MevzuatıÇerçevesinde Hisse Senedi ve İlmühaberler Hisse Senetler, ve İlmühaberlerin Elden Çıkarılması 1. Anonim Şirketler Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi 2. Limited Şirketler Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi

22 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Vergi MevzuatıAçısından Değerlendirilmesi Anonim Şirketler Açısından Durum Elden Çıkaranın Gerçek Kişi OlmasıDurumunda: Gelir Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi: İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkartılmasına ilişkin sağlanan kazançlar gelir vergisine tabi değildir (GVK mük. Md. 80/1). Hisse senetleri basılıdeğil ise, elde tutma süresine bakılmaksızın hisse senedinin elden çıkartılmasından doğan kazanç değer artışkazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır. (GVK mük. Md. 80/4) İlmühaberlerin durumu: Hisse senedi bastırmayan bir anonim şirket, hisse senedinin yerine geçici ilmühaber bastırabilir. 232 Seri No lu GVK Genel Tebliği nde, ilmühaberlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde, GVK nun hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasının gerektiği belirtilmektedir. Bu kapsamda, geçici ilmühabere dayanarak yapılan anonim şirket hisse satışı, iki yıldan fazla elde tutulmasışartıyla, gelir vergisinden istisna olacaktır. Slide 22

23 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Vergi MevzuatıAçısından Değerlendirilmesi Anonim Şirketler Açısından Durum Elden Çıkaranın Tüzel Kişi OlmasıDurumunda: Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi: İştirak hisselerinin satılmasından doğan kazancın %75 i aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. (KVK md. 5/e) 1. En az iki tam yıl süreyle aktifte yer alması, 2. Satıştan doğan kazancın 5 yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabında tutulmasıveya sermayeye eklenmesi, 3. Satışbedelinin satışın yapıldığıyılıizleyen ikinci takvim yılısonuna kadar tahsil edilmesi Satışın yapıldığıdönemin tespiti: TTK nun 417.maddesine göre, hisse senedini ciro edilmek suretiyle teslim alan kişi, bunu pay defterine kayıt ettirdiği anda ortak sıfatınıkazanmaktadır. Görüldüğü üzere, hisse senetlerinin devri yani satışı, teslim ve pay defterine kayıt ile gerçekleşmektedir. Slide 23

24 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Vergi MevzuatıAçısından Değerlendirilmesi Anonim Şirketler Açısından Durum Elden Çıkaranın Gerçek Kişi OlmasıDurumunda: Gerçek kişilerin KDV mükellefiyeti bulunmadığından, hisse senedi veya geçici ilmühaberin elden çıkarılmasıkdv ye tabi olmayacaktır. Elden Çıkaranın Tüzel Kişi OlmasıDurumunda: Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi: KDV Kanunu nun 17/4-g maddesinde, hisse senedi satışlarının elde tutma süresi dikkate alınmaksızın KDV den istisna olduğu belirtilmiştir. Geçici ilmühaber ile yapılan satışlar da GVK 232 Seri No lu Genel Tebliğuyarınca hisse senedi satışıolarak kabul edildiğinden, geçici ilmühaberlerin satışıda KDV den istisna olmalıdır. Hisse senedi ya da ilmühaber basılıdeğil ise: İştirak edilen anonim şirketin, hisse senedi ya da ilmühaberi basılıdeğil ise, edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde satılan hisse %18 KDV ye tabidir. Ancak KDV Kanunu nun 17/4-r maddesinde belirtildiği üzere, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde bulunan iştirak hisselerinin Satışsuretiyle gerçekleşen devirleri KDV den istisnadır. Slide 24

25 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Vergi MevzuatıAçısından Değerlendirilmesi Limited Şirketler Açısından Durum Elden Çıkaranın Gerçek Kişi OlmasıDurumunda: Gelir Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi: Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar GVK mük. Md. 80/4 uyarınca değer artışkazancına tabidir. Limited şirketlerde, hisse senedi ya da ilmühaber çıkartılamadığıiçin, şirket hissesinin satılması elde tutma süresine bakılmaksızın değer artışkazancı olarak gelir vergisine tabi olacaktır. ( tarihinden itibaren elde edilen değer artışkazancının TL si gelir vergisinden istisna edilmiştir.) Elden Çıkaranın Tüzel Kişi OlmasıDurumunda: Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi: Anonim şirketlerde olduğu üzere, limited şirketlerde de iştirak hisselerinin satılmasıhalinde, satıştan doğan kazancın %75 i Kurumlar Vergisi Kanunu ndaki şartların sağlanmasıkoşuluyla kurumlar vergisinden istisna olacaktır. Slide 25

26 Hisse Senedi ve İlmühaberlerin Vergi MevzuatıAçısından Değerlendirilmesi Limited Şirketler Açısından Durum Elden Çıkaranın Gerçek Kişi OlmasıDurumunda: Gerçek kişilerin KDV mükellefiyeti bulunmadığından, hisse senedi veya geçici ilmühaberin elden çıkarılmasıkdv ye tabi olmayacaktır. Elden Çıkaranın Tüzel Kişi OlmasıDurumunda: Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi: KDV Kanunu md. 17/4-r uyarınca, limited şirket ya da başka bir şirkete ait iştirakin, edinme tarihinden itibaren iki yıl içinde elden çıkartılması%18 KDV ye tabidir. Ancak, kanunda iki yıldan uzun süre ile elde tutulan hisse senedinin satışıkdv den istisna tutulmuştur. Slide 26

27 İletişim Bilgilerimiz Burcu Canpolat Sorumlu Otrak Tel: Nilgün Serdar Şimşek Direktör Tel: e-posta: Slide 27

28 Sorularınız? All rights reserved. refers to the network of member firms of International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of LLP (US).

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 23.05.2011 Sayı : 2011/17 Değerli Müşterimiz, Gerçek kişilerin şahsi mülkiyetinde bulunan hisse senetleri ve iştirak hisseleri ile bunların elden çıkarılmasından elde edilen

Detaylı

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Ocak 2015 sayısında yayınlanmıştır. Limited Şirket Pay Senedi Satış Kazancında Değer Artış Kazancı Hükümleri Ve Yurtdışındaki Şirketin Türkiye de Sahip Olduğu Limited Şirket Pay Senedinin İktisap Edilmesi Halinde Kdv Sorumluluğu Güray ÖĞREDİK

Detaylı

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV

AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV AKTİFE KAYITLI TAŞINMAZLARIN BAŞKA ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULMASINDA KDV Yazar:HayreddinERDEM* Yaklaşım / Eylül 2009 / Sayı: 201 I- GİRİŞ Şirket(1) ortakları, sermaye taahhütlerini nakdi veya

Detaylı

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\

YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE\ YABANCI BİR ŞİRKETİN TÜRKİYE DEKİ İŞTİRAK HİSSELERİNİ ELDEN ÇIKARMASI HALİNDE VERGİLEME Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir

Ahmet GÜZEL Yeminli Mali Müşavir I. GİRİŞ 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu (ETK), anonim şirketler tarafından çıkarılacak hisse senetlerine münhasır olarak detaylı hükümler içermesine rağmen pay sahipliği yönünden hisse senedi bastırılmasını

Detaylı

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri

Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Hisse Senedi Alım-Satım Kazancının Vergilendirilmesindekiş Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Mehmet ERKAN Hesap Uzmanı Hasan KARAÇAM Hesap Uzmanı GİRİŞ : Hisse senetleri, anonim ortaklık ya da sermayesi paylara

Detaylı

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ 01.10.2013 ( Yönlendirilmiş Mesaj ) KUMPORT LİMAN HİZMETLERİ VE LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİLİ YENİ METİN ESKİ METİN HİSSE SENETLERİ MADDE 7 : Hisse senetlerinin tamamı

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME

ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME ADİ ORTAKLIĞA AİT İŞTİRAK HİSSELERİNİN DEVRİNDE VERGİLENDİRME AYHAN MUTLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir, Denetçi 1 ADİ ORTAKLIK NEDİR? 6098 Sayılı Borçlar Kanunu nun 620. maddesi adi ortalığı şu şekilde

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f)

GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. (5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, Md.5/1-c, 5/1-e, ve 5/1-f) Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

KAYDİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN PAY SENETLERİNİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA TESLİM ETMEYEN KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU

KAYDİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN PAY SENETLERİNİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA TESLİM ETMEYEN KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU KAYDİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN PAY SENETLERİNİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA TESLİM ETMEYEN KİŞİLERİN HUKUKİ DURUMU Huriye KUBİLAY * ÖZET 6111 sayılı Yasa ile 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun Geçici 6. Maddesine

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM

KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM KURUMLAR VERGİSİ NOTLARI Abdullah TOLU YMM 1 Kurumlar vergisinden istisna edilen kurum kazançları, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 ve 5/B maddelerinde sayma yöntemiyle düzenlenmiştir. Söz konusu hükmün incelenmesinden

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRK TİCARET KANUNU ve TASARI AÇISINDAN ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN

Detaylı

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB

Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1. 200 Soruda İMKB Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi.Sayfa 1 200 Soruda İMKB 1- Piyasa Nedir, Kaça Ayrılır? Piyasa, alıcı ve satıcıların karşılaştıkları; mal dolaşımının gerçekleştirildiği yerdir. Piyasalar, iktisadi

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma

Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Halka Açık Anonim Ortaklıkların Ortaklık Yapısı Değişikliklerinde Kamuyu Aydınlatma Güzin Şahin SPK Uzmanı Fonların tasarruf sahiplerinden fon talep edenlere doğrudan finansman modeli ile aktarıldığı sermaye

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ

GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ 1 GELİR VERGİSİ BEYANNAME (TOPLAMA) KURALLARINA TOPLU BİR BAKIŞ A.Bumin DOGRUSOZ * (YAKLAŞIM/ŞUBAT-1996) I GİRİŞ Gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratları safi tutarı üzerinden

Detaylı

Hisse Senetleri. Hisse senetlerinin itibari kıymeti en az beş yüz liradır. Bu kıymet ancak yüzer lira olarak yükseltilebilir.(5)

Hisse Senetleri. Hisse senetlerinin itibari kıymeti en az beş yüz liradır. Bu kıymet ancak yüzer lira olarak yükseltilebilir.(5) Hisse Senetleri Prof. Dr. Mehmet Ali Canoğlu 1. Tanımı Hisse senetleri anonim ve hisseli komandit şirketlerde payları temsil etmek üzere şirketçe düzenlenen şekil şartlarına tabi kıymetli evrak niteliğinde

Detaylı

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar İLYAS EMRE YAYLA Eski Hesap Uzmanı Öz Karın sermayeye eklenmesi neticesinde verilen bedelsiz

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Şibli GÜNEŞ* 1- GİRİŞ Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında

Detaylı

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Diğer Sermaye Piyasası Araçları 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI 10.1 Genel Bilgiler Sermaye piyasası araçları, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır (SPK, md.3). Sermaye Piyasası Araçları Menkul Kıymetler Diğer Sermaye

Detaylı