YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ TÜRK TİCARET KANUNU"

Transkript

1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYGULAMASI H. Kürşat ŞAHİN Yeminli Mali Müşavir Şubat 2012

2 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU de yürürlüğe giriyor. 6 kitaptan ve 1535 maddeden oluşuyor. Mevcut kanun 1957 yılında uygulamaya başlanmıştı. - Ticari İşletme - Ticaret Şirketleri - Kıymetli Evrak - Taşıma İşleri - Deniz Ticaret Hukuku - Sigorta Hukuku

3 İkincil mevzuat 3 Tüzük, 9 Yönetmelik, 17 Tebliğ den oluşuyor. HAZIRLANACAK TÜZÜKLER - Ticaret Sicili Tüzükleri (Md. 26) - Denetleme Tüzüğü - Elektronik Ortamda Genel Kurul Tüzüğü

4 YENİ TTK İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK YÖNETMELİKLER - Ticaret Sicili Müdürlüklerinin Kurulmasında Aranan şartlar ve Odalar Arası işbirliği Yönetmeliği (Madde 24/3) - Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (Madde 400/1) - Denetçinin Denetimi Yönetmeliği - Kobi Tanımı Yönetmeliği (Madde 1522) - İnternet Sitesi Yönetmeliği (Madde 1524/4) - Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Yönetmeliği (Madde 1527/6) - Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği - Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (Kendisine Genel Kurulda katılma hakkı veren) - Yıllık Faaliyet Raporu Zorunlu Asgari İçeriğinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik

5 YENİ TTK İLE İLGİLİ OLARAK HAZIRLANACAK TEBLİĞLER - Defterlerin Onayına İlişkin Tebliğ - İzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği - Birikimli Oy Tebliği - Kâr Avansı Tebliği - Uygulama Tebliği - Şirketler Topluluğu Tebliği - Kayıtlı Sermaye Tebliği - Finansal Tabloların İlanı Tebliği - Eski Türe Dönüş Tebliği - Anonim şirketlerin Genel Kurullarının Çalışma Esas Ve Usullerine ilişkin Tebliğ - Geçici Yönergede Yer Alacak Asgari Unsurların Belirlenmesine ilişkin Tebliğ - Unvan da iltibas Tebliği/Genelgesi (Birbirine benzeyenleri ayrıştırma)

6 TEK KİŞİLİK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET - Tek kişilik A.Ş ve Ltd. Şti Kuruluşu mümkün - Yönetim Kurulu tek kişi de olabilecek - Yönetim kurulu üyesinin Ortak olması şart değil - Mevcut şirketlerin tek kişiliğe dönüştürmek mümkün, -Şirketler Basit veya Nitelikli usulle kurulur. Ayni sermaye konuluyorsa, devralma veya birleşme varsa veya kuruculara kardan pay veriliyorsa Şirket nitelikli olarak kurulmak zorundadır. -Mevcut kanundaki Tedrici Kuruluş kaldırılmıştır.

7 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLERİ Anonim ve limited şirketler 14 Ağustos 2012'ye kadar sözleşmelerini Yeni TTK ile uyumlu hale getirecekler. (Md. 22) Bunun için Yeni TTK nın şirketler yönünden incelenip değişikliklerin belirlenmesi gerekiyor.

8 ASGARİ SERMAYE Şirket kuruluşlarında asgari sermaye Limited Şirket 10 bin TL, Anonim Şirketler 50 bin TL, Çıkarılmış sermaye uygulanacaksa asgari tutar TL Sermayesi bu tutarın altında olan mevcut şirketlerin 3 yıl içinde ( 'e kadar) sermayesini asgari bu tutarlara yükseltmesi gerekiyor. Aksi halde bu şirketler infisah etmiş sayılacak. (6103 Sayılı Kanun Md. 20)

9 TEK KİŞİLİK ŞİRKETİN BİLDİRİMİ Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren herhangi bir sebeple tek ortağa düşen anonim ve limitet şirketin tek pay sahibi yedi gün içinde, bu durumu anonim şirketlerde yönetim kuruluna, limitet şirketlerde müdüre veya müdürlere yazılı olarak bildirir.yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren durumu Ticaret Siciline tescil ettirir. ( Md 338)

10 BORÇLANMA YASAĞI - Şirket Ortakları - Yönetim Kurulu Üyeleri - Yönetim Kurulu Üyelerinin Akrabaları Şirketten borç para alamazlar ( Md. 358) - Borç para çekene 300 Günden Az 730 günden fazla olmamak üzere adli para cezası kesilebilecek. (Md. 562/C) - Para Cezası Ödenmezse en az 300 gün hapis cezasına hükmedilebilir.

11 ORTAKLARIN ŞİRKETE OLAN BORÇLARININ TASFİYESİ Anonim ve limitedşirketlerin ortakları şirkete olan borçlarını Kanun'un yürürlüğünden itibaren üç yıl içinde nakdi ödeme ile kapatmak zorundadır. Aksi halde şirket alacaklıları şirkete borçlu ortağı takip yoluyla şirketten alacaklarını tahsil edebileceklerdir. Ayrıca borcunu kapatmamış borçlu ortağa 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecektir. (TTK Md.562)

12 AVANS KAR DAĞITIMI Yeni TTK'nın 509. Maddesine Göre; - Kâr Payı Avansı dağıtılabilir. Uygulama şekli için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir Tebliğ yayımlaması gerekmektedir.

13 TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER, TASDİK ETTİRİLMESİ VE SAKLANMASI Tutulacak Ticari Defterler; (Md. 64) - Yevmiye Defteri - Defteri Kebir - Envanter Defteri - Pay Defteri - Yönetim Kurulu Karar Defteri - Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri Yukarıda belirtilen defterlerin her yıl açılış ve kapanış tasdikinin yaptırılması zorunludur. Kapanış tasdikleri en geç ertesi yılın 6. ayı sonuna kadar yaptırılır. Ticari defterler ile dayanağı olan belgeler, gönderilen ve alınan mektuplar, raporlar, mali tablolar 10 yıl süre ile saklanmak zorundadır. Saklama, fiziki olarak olabileceği gibi elektronik ortamda da olabilir. (Md. 82) Defterlerin tutulmaması, tasdik ettirilmemesi ve saklanmaması halinde 200 günden az olmamak üzere adli para cezası kesilir. (562/1-a)

14 BELGELERİN SAKLANMASI İşletmeyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin; - Fotokopisi, - Karbonlu kopyası, - Mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzeri bir kopyasını Yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklanması zorunludur. (Y. TTK Md. 64/2) Aksi halde 4-20 bin TL arasında adli para cezası uygulanacak, para cezası ödenmez ise hapis cezası uygulanabilecek (Md. 562/1-b)

15 TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ LEHİNE DELİL OLMASI Mevcut TTK.da ticari defterler sahibi lehine delil olurken, dünyada bu yönde bir uygulama olmadığı gerekçesiyle Yeni TTK ticari defterlerin kesin delil olma özelliğini kaldırıyor ve bu defterleri hakimin takdirine bağlı delil haline getiriyor.

16 DEFTERLERE ZAMANINDA KAYIT YAPILMAMASI Defterlere; - Zamanında kayıt yapılmaması - Eksik kayıt yapılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde 200 günden başlayan adli para cezası uygulanacaktır. (Md. 562/1-d) Adli para cezası hakimin takdirine bağlı olarak günlük 20 TL ile 100 TL arasında değişiyor.

17 DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ ETMEMEK VEYA EKSİK İBRAZ ETMEK Defter ve belgelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim Defter ve belgelerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına ibraz edilmemesi ya da eksik ibraz edilmesi halinde 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır. (Md. 562/4)

18 BELGELERDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER Şahıs işletmesi ve şirketler fatura, fiş, gider pusulası ve kullandıkları her türlü kağıda ve belgeye; sicil numarası, ticaret ünvanı, işletmenin merkezi, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürler ve yöneticilerin adısoyadı yazılacak. Ayrıca bu belgelere taahhüt edilen ve ödenen sermaye ve internet sitesi adresi de yazılacak. (Md. 39/2)

19 İNTERNET SİTESİ MECBURİYETİ Şirketler 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 ay içinde ( 'e kadar) internet sitesi oluşturmak, internet sitesi olanlar da sitelerini kanunun aradığı şartları sağlayacak şekilde yeniden düzenlemek zorundadırlar. Şirketin Finansal Tabloları, Denetim Raporları (Denetçi, Özel Denetçi ve İşlem Denetçisi) Yönetim Kurulu Başkan, Üye ve Yönetici Ücretleri, ödenen her türlü paralar mali tablo dipnotlarında belirtilecek ve bu bilgiler en az 6 ay, finansal tablolar 5 yıl internet sitesinde kalacak. (Md. 1524)

20 İNTERNET SİTESİ OLMAMASI YA DA EKSİK OLMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZA İnternet sitesinin hiç olmaması halinde 6 aya kadar hapis ve 300 güne kadar adli para cezası, sitelere konulması zorunlu olan bilgilerin siteye eksik konulması halinde 3 aya kadar hapis 100 güne kadar adli para cezası uygulanacaktır. (Adli para cezası ödenmezse hapse çevriliyor) (Md. 562/12)

21 MUHASEBE STANDARTLARI KURUMU Yeni TTK da belgeler, bilanço, defterler vs. ile bağlantılı Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu lağvedildi. Kamu Gözetim ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu oluşturuldu ve tüm yetkiler bu kuruma devredildi. Denetimdeki çok başlılık ortadan kaldırıldı. Bundan böyle, şirketler ve kişiler bazında denetçi lisansları Kamu Gözetimi Kurumu tarafından verilecek ve denetimler bu kurum tarafından denetlenecek.

22 SPK, BDDK, EPDK DENETİM YETKİLERİ KALDIRILDI 2 Kasım 2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan 660 sayılı kanun ile bağımsız denetim yetkisi SPK ve TÜRMOB dan alındı. TMSK tasfiye edildi. SPK, BDDK, EPDK nın lisans verme, Sınav yapma ve bağımsız denetim yetkileri kaldırıldı.

23 DENETİM VE STANDARTLAR Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarını oluşturacak. Bağımsız Denetim tek bir merkezden sevk ve idare edilecek.

24 ŞİRKET KURULUŞUNDA SERMAYE BANKAYA YATIRILACAK Şirket kuruluşlarında taahhüt edilen sermayenin % 25 i tescilden önce gerisi de tescili izleyen 24 ay içinde şirket adına bankaya yatırılacak. Bankaya yatırılan para şirket tüzel kişilik kazanınca serbest bırakacak. Mevcut TTK. daki tedrici kuruluş kaldırılmıştır.

25 YÖNETİM KURULU - Yönetim kurulu tek kişilik de olabiliyor (Md. 359). -Yönetim Kurulu Üyesinin ortak olması şartı kaldırıldı. -Tüzel kişi de yönetim kurulu üyesi olabilir. Kendisini bir gerçek kişi ile temsil ettirir. Ancak, eski kanunun aksine temsil eden kişinin kararlarından doğacak sorumluluk TAMAMEN tüzel kişiye aittir. Gerçek kişinin arkasına saklanarak sorumluluktan kurtulamaz. -Yönetim kurulunun en az dörtte biri yüksek okul mezunu olacak. (Md.359/3) (Tek üyelik de yok) --Tek kişili yönetim kurulundaki üyenin Türk vatandaşı olması gerekiyor.

26 YÖNETİM KURULU - Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek. - Yönetim kurulu en çok 3 yıl süreyle seçiliyor (Md. 362) - Aynı kişi tekrar seçilebilir. - Üyelik boşalırsa, yönetim kurulu seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. - Genel kurul haklı bir sebep varsa Yönetim Kurulu her zaman görevden alabilir (Md. 364). -Toplantı nisabı adi çoğunluktur. Kararlar toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır, oylar eşit çıkarsa ikinci toplantı yapılır ve aynı nisap aranır, oylar yine eşit çıkarsa öneri reddedilmiş sayılır.

27 SORUMLULUKLARIN DEVRİ (MEVCUT TTK) Mevcut TTK da, sadece A.Ş. lerde; Ana sözleşmede hüküm bulunması kaydıyla, Görev, yetki ve sorumluluklar murahhas azalara ve ortak olmayan murahhas müdürlere devredilebiliyordu. Bu devir özellikle de naylon fatura ve kaçakçılık suçu olayında önemliydi (Md. 317, 319).

28 YENİ TTK YÖNETİMİN VE SORUMLULUKLARIN DEVRİ Ana sözleşmeye konulacak bir hükümle, görev dağılımı yapacak ve düzenlenecek bir İÇ YÖNERGEYE göre, yönetim kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devredilebilecek. (Md. 366, 367) Şirketin kendi paylarını alması, üst yönetimin atanması gibi bazı yetkiler devredilemez. Güç yoğunlaşmasını önlemek için yetki devri aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan genel müdüre yapılamaz. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu ile karar alınır. Birbirini temsilen oy ya da vekil aracılığıyla toplantıya katılma mümkün değil. Kararlar, toplanmadan bir üyenin yazılı önerisinin üye tam sayısının onayı ve kararın imzalanması ile de alınabilir.

29 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MALİ HAKLARI Tutarı ana sözleşmeyle ya da genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak koşuluyla yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, kardan pay ödenebilir.

30 YÖNETİM KURULU Yönetimin Devri : Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönetmeliğe göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Yönetimin bu anlamda devri, organsal işlevin devridir. Devir, bir devir yönergesi ile yapılacaktır. Yönetmelik üretim öncesini, üretimi, pazarlamayı, muhasebenin yapısını, işleyişini, görev tanımlarıyla şemasını içerir; "yönetimi" bir bütün halinde düzenler. Yönetmelikte örgüt şemasının verilmesi yeterli değildir; karar ve atama yetkiler ile işletmenin teknik, ticari ve hukuki açından yönetimine ilişkin esasları da içermelidir.

31 YÖNETİM KURULU SİGORTA Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarara, şirket sermayesinin yüzde yirmi beşini aşan bir bedelle sigorta ettirilerek; şirket teminat altına alınabilir. (Md. 361)

32 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU - Yönetim Kurulu üyeleri, yükümlülüklerini ihlal ederlerse ve kusurlarının bulunmadığını ispatlamazlarsa; şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. ( Md. 553) - Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi halinde zarardan sorumludur. ( Md. 553)

33 ŞİRKET KENDİ PAYLARINI ALABİLİR Bir şirket kendi paylarını, esas ve çıkarılmış sermayesinin en çok % 10'u oranında iktisap veya rehin olarak kabul edebilir. Genel kurul, yönetim kurulunu en çok 5 yıl süre ile yetkilendirebilir.(md. 379) Yakın ve ciddi bir tehlikeyi önlemek amacıyla GK.dan izin almadan ve %10 sınırı ile Yakın ve ciddi bir tehlikeyi önlemek amacıyla GK.dan izin almadan ve %10 sınırı ile bağlı olmadan Şirket kendi paylarını alabilir. Bu hüküm özellikle hisseleri borsada işlem gören şirketler için önemlidir. ( Md 381) %10 u aşan iktisapların aşan kısmı 6 ay içinde elden çıkarılmak zorundadır. ( Md 385)

34 GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA -Genel kurul toplantıya, ana sözleşmede belirtilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, toplantı tarihinden "en az iki hafta önce" yapılır. -Pay sahiplerine de toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Eski TTK nın 370. maddesindeki çağrısız toplantı uygulaması, Yeni TTK da da aynen yer almaktadır. - Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilirler ve bu toplantı nisabı (yetersayısı) var olduğu sürece, karar alabilirler. - Gündeme, oy birliğiyle olmak koşuluyla madde eklenebilir.

35 GENEL KURULA KATILMAYA YETKİLİ PAY SAHİPLERİ - Genel kurul toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen "hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilir. -Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en az bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak, giriş kartı alırlar. Daha ağır bir nisap yoksa SERMAYENİN EN AZ DÖRTTE BİRİNİ karşılayan payların sahipleri veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. -İlk toplantı yapılamazsa ikinci toplantıda bu nisap da aranmaz. - Genel kurulun çalışma esaslarını gösteren İç Tüzük hazırlanır.

36 TEK KİŞİLİK A.Ş. DE İBRA - Tek kişilikse A.Ş. lerde İBRA olayı ortadan kalkıyor. Çünkü pay sahibi kendini ibra edemez. (Md 436) - Pay sahibi dışında başka biri Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş ise o takdirde İBRA kararı alınmak zorundadır.

37 ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİŞİ Ana sözleşme değişikliği şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda mevcut oyların çoğunluğu ile alınır.

38 AZLIK HAKKI - Şirket sermayesinin en az onda birini (halka açık şirketlerde en az yirmide birini) oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan; Genel kurulu toplantıya çağırmasını, Genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları, gündeme koymalarını noter aracılığıyla isteyebilirler. - Yönetim kurulu en geç 15 gün içinde gerekli çağrıyı yapmazsa, çağrı istem sahiplerince yapılır.

39 ŞİRKETİ TEMSİL YETKİSİ -Ana sözleşmede aksi öngörülmemişse veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa, temsil yetkisi "çift imza" kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. -Yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye ya da müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin bulunması şarttır.

40 BAĞIMSIZ DENETİM -Şirketlerin faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar ( 31 Mart 2013 ) bağımsız denetçi seçmesi zorunludur. ( Md 399) -Yıl sonu stok sayımı bağımsız denetçi gözetiminde yapılacaktır. -Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu bağımsız denetimden geçecektir. - Bağımsız denetçinin, finansal tablolar hakkında olumsuz görüş vermesi veya görüş vermekten kaçınması durumunda, genel kurulda denetlenen yıla ait kâr veya zarar ile ilgili karar alınmayacaktır. - Yönetim kurulu 4 iş günü içinde istifa edecek.

41 PAY (HİSSE) SENETLERİ 1) Hamiline Yazılı 2) Nama Yazılı olabilir. - "Hisse senedi" terimi yerine "Pay senedi" terimi, kanuni terim olarak kabul edilmiştir. - Bedelleri tamamen ödenmemiş paylar için "hamiline yazılı" pay senetleri çıkarılamaz. - Payların bedelleri tamamen ödendiğinde hamiline yazılı hisse senedi çıkartılabilir.

42 PAY SENEDİ VE GEÇİCİ İLMÜHABER -Eski Ticaret Kanunu'nun 411. Maddesinde "Geçici ilmühaberin hisse senedinin yerini alacağı" yönünde hüküm vardı. Yeni TTK'da da bu yönde bir hüküm yer almaktadır. Buna göre; pay senedi bastırılıncaya kadar "ilmühaber" çıkartılabilir. Pay senetlerini bastırmak izne tabi değil. - Paylar hamiline yazılı ise, yönetim kurulu pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren, "üç ay içinde" pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağımak zorundadır.(md. 486/2). -Yönetim kurulunun "Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı" tescil ve ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesine konulur. -

43 PAY SENEDİ VEYA GEÇİCİ İLMUHABER OLMADAN HİSSE SATIŞI - Şirket hissesi pay senedine bağlanmamışsa, hisse devir sözleşmesi düzenlenir. Bu devir pay defterine yazılmakla hüküm ifade eder. - Pay senedi veya geçici ilmuhabere bağlı olmayan hisseler, ne zaman satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç vergiye tabidir. -Yeni kanunda Ltd. Şti. için de hisse senedi veya geçici ilmuhaber bastırılma imkanı getirilmiştir. Eski kanunda yoktu ve hisse devrinde vergileme açısından ( KDV ) sıkıntılar yaratıyordu.

44 PAY SENETLERİNİN ŞEKLİ Pay Senetlerinde; - Sermaye tutarı, - Tertibi ve yönetim kurulu kararının tescil tarihi, - İtibari değeri, - En az iki yetkilinin imzası, bulunmalı ve pay defterine kayıt edilmeli.

45 PAY SENETLERİNİN DEVRİ - Hamiline Yazılı pay senetlerinin devri; şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. - Nama Yazılı paylar; aksi öngörülmedikçe, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın devredilebilir. -Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir. -Miras, mirasın paylaşımı ve eşler arasındaki mal rejimi hükümleri ve cebri icra bunun istisnalarıdır.

46 PAY SENETLERİNİN DEVRİ Şirket; - Senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle intifa hakkı sahiplerini, adı, soyadı, ünvanı ve adreslerini, pay defterine kaydeder. - Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir.

47 HÜKÜMET KOMİSERİ Komiser kavramı HÜKÜMET TEMSİLCİSİ olarak değiştirilmiştir. Genel kurul toplantıları hükümet temsilcisinin katılımı ile yapılmak zorundadır. Uygulama esasları bir yönetmelikle belirlenecektir.

48 A.Ş. LERDE MURAKIP (DENETÇİ) KALKIYOR A.Ş.lerde halen uygulanmakta olan "murakıplık" kaldırılmış, bunun yerine Bağımsız Denetçi sistemi getirilmiştir. En az bir SMMM veya YMM ya da Bağımsız Denetim kuruluşu denetçi olabilecektir.

49 DENETÇİLERİN SEÇİLMESİ VE GÖREVDEN ALINMASI Denetçi, Şirket genel kurulunca; Seçimden sonra, yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi; a) Yönetim kurulunun, b) Haklı sebeplerin gerektirmesi ve denetçinin taraflı davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir.

50 DENETİMİN ÖNEMİ Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. (Md. 397/2)

51 DENETİMİN SONUÇLARI 1) Olumlu Görüş 2) Sınırlı Olumlu Görüş 3) Olumsuz Görüş 4) Görüş Bildirmekten Kaçınma 3 ve 4 ün olması halinde; Yönetim Kurulu nun Genel Kurulu 4 işgünü içinde toplantıya çağırma ve istifa etme yükümlülüğü

52 ÜÇ AYRI DENETİM DÜZENLENİYOR İhtiyaç duyulmasına bağlı olarak; 1) Bağımsız Denetim 2) İşlem Denetçisi 3) Özel Denetçi Görevlendirilebilecek.

53 İŞLEM DENETÇİSİ Şirket kuruluşunun, Sermaye artırımı veya azaltılması kararlarının, Birleşme sözleşmesi ve Raporunun, Bölünme sözleşmesinin, Menkul kıymet ihracının vs. denetlenmesiyle görevli

54 ÖZEL DENETÇİ Hakim şirket yavru şirket ilişkileri yönünden uygulama alanı var. Yönetim kurulunun kararlarıyla şirketi zarara uğratması söz konusu ise, - Herhangi bir pay sahibi Asliye Ticaret Mahkemesinden isteyebiliyor. - Genel kuruldan da istenebiliyor.

55 DENETİM SÜREKLİ OLACAK - Büyük, küçük ve orta ölçekli, - Halka açık olan/olmayan, - Özel ve kamu, - Tüm anonim şirketleri -Sürekli denetimi yasa açıdan zorunlu. -Şirket ortağı, Şirket yöneticisi veya çalışanı -Denetlenecek şirketin yön.kur. üyesi veya yöneticisinin üçüncü derece dahil akrabası -Denetçi olamazlar.

56 DENETÇİ EN FAZLA 7 YIL Denetçi bir şirkette kesintisiz olarak arka arkaya 7 yıl görev Denetçi bir şirkette kesintisiz olarak arka arkaya 7 yıl görev yapabiliyor. 7 yıl dolunca en az 2 yıl o şirkette görev yapamıyor.

57 ŞİRKET İLE DENETÇİ ARASINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI Şirket ile denetçi arasında; - Şirketin ve topluluğun yılsonu hesaplarına, - Finansal tablolarına ve yönetim kurulunun faaliyet raporuna ilişkin, - İlgili kanunun, idari tasarrufun veya esas sözleşme hükümlerinin yorumu veya uygulanması konusunda doğan görüş ayrılıkları hakkında, - Yönetim kurulunun veya denetçinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi dosya üzerinden karar verir. - Verilen bu karar kesin olup, dava giderlerinin borçlusu şirkettir.

58 LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ Zorunlu hükümler belirtilecek (Md.576) - Ticaret ünvanı, merkezi - Esas noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış işletme konusu - Esas sermayenin tutarı ve varsa imtiyazlar - Müdürler (adı-soyadı, ünvanları, vatandaşlıkları) - Yapılacak ilanların şekli (ŞİRKETİN MÜDDETİ KALDIRILDI)

59 LTD SÖZLEŞMESİNDE VARSA BAĞLAYICI - Sermaye payı devrini sınırlama - Ortakların payı ön alım hakkı, - Şirket yönetiminin üçüncü kişiye bırakılması - Bilanço kârının kullanılması hakkındaki kanundan ayrılan özel hükümler

60 LTD DE PAY DEVRİ - Noterden onaylı devir sözleşmesi ile gerçekleştirilir. - Sözleşmede ek ödeme, ön alım vb. koşullar varsa uyulması gerekir. - Genel kurul onayı gerekiyor (tek kişilikte yok). - GK. Her hangi bir sebep belirtmeden kaçınabilir. - Sözleşme ile sermaye payının devri yasaklanabilir. - Pay devri onayına ilişkin genel kurul kararı sicile tescil ettirilir. Limited şirketlere "nama yazılı pay senedi" çıkarma olanağı getirilerek ortaklık ispat kolaylığı, hem de yükümlülükleri senede yazılarak şeffaflık sağlanıyor.

61 LTD DE PAY DEFTERİ Ortakların paylarının kaydedildiği ve diğer ortakların incelemelerine açık pay defteri tutulması zorunlu (Md.594) Açılış ve kapanışı tasdike tabi. Tek kişilik ortaklıkta da gerekli.

62 LTD DE DENETİM Yaklaşık 750 bin Ltd şirket denetçi bulundurmak zorunda olacak. 1 Mart 2013'e kadar denetçi atayacak. Ayrıca gerektiğinde işlem denetçisi olacak.

63 LTD DE BORÇLAR VE ORTAKLAR Şirket borçlarından dolayı ortaklar şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarını ödemekle yükümlü. Sözleşmede ön ödeme ve yan edim yükümlülüğü varsa onu da yerine getirecek. Ancak, Vergi ve Primde borçlarından dolayı ortaklık hisseleri oranında sorumlu olacaklar.

64 FATURA VE ÖDEME Sözleşmede ödeme günü belirtilmemişse; borçlu aşağıdaki sürelerin sonunda ihtara gerek kalmadan mütemerrit sayılır ve alacaklı faize hak kazanır. 1- Faturanın borçlu tarafından alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda 2- Faturanın alınma tarihi belirsizse, mal veya hizmetin alınmasını izleyen 30 günlük sürenin sonunda 3- Borçlu faturayı mal veya hizmetin tesliminden öne almışsa, mal veya hizmetin teslim tarihini izleyen 30 günün sonunda Alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla anlaşma ile daha uzun süre belirlemek mümkündür.

65 YENİ TTK NDA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR 1) Anonim ve Limited Şirketlerde Defter Tutma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenler. Kanunda sayılan defterleri hiç tutmayanlar veya Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun belirlediği standartlara göre tutmayanlar hakkında 200 günden az olmamak üzere adli para cezası kesilir. ( Md.562/1-a) 2) Her tacir, işletmesi ile ilgili her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı ve benzeri şekildeki kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler 200 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaktır. 3) Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikini yaptırmayanlar 200 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar. 4) TTK.nun 66. Maddesine sayılan standartlara aykırı olarak hileli envanter çıkaranlar 200 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar. ( Md 562/1-f )5)

66 YENİ TTK NDA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR 5) Elektronik ortamda saklanan kayıtların dayanağını oluşturan muhasebe belgeleri ibraz etmeyenler hakkında 200 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır. 6) Ticari defterlerin ve finansal raporların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak tutulmaması halinde 100 günden 300 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. 7) Yeni TTK.nun 199/1. Maddesine göre; bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek zorundadırlar. Bu rapor bağlı şirketlerin kendi aralarındaki ve hakim şirketle aralarındaki yarar/zarar ilişkilerini, özeli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlemiş bir rapor hazırlayacaktır. Söz konusu raporu düzenlemeyenler iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılırlar. 8) Defter ve belgelerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı elemanlarına verilmemesi halinde üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

67 YENİ TTK NDA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR 9) Şirket Kurucularrının kanuna aykırı beyanda bulunmaları halinde 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar. 10) İşlem Denetçileri kanuna ve gerçeğe aykırı rapor vermeleri halinde 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar.( 562/V-b) 11 ) Yeni TTK:nun 358. Maddesine göre pay sahiplerinin şirkete borçlanmaları yasaklanmıştır. Bu hükme aykırı olarak şirkete borçlanan pay sahipleri 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılıcaklardır. ( Md. 562/V-c) 12) TTK.nun 395/II. Maddesinde, yönetim kurulu üyesinin, onun eşinin, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının şirkete karşı borçlanamayacakları hüküm altına alınmıştır. Bu yasağa aykırı hareket edenler 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

68 YENİ TTK NDA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR 13) Şirketler bilanço gününden itibaren 6 ay içinde finansal tablolarını, yönetim kurulu faaliyet raporlarını, genel kurul kararlarını, denetçi görüşünü T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirmesi ve şirketin internet sitesine koyması gerekmektedir. Bu ilanları yaptırmayanlar hakkında 200 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacaktır. 14) Şirketin kuruluşu, sermaye artırımı veya azatlımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamenin, taahhütnamenin, beyanların, garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olması, gerçeğin saklanması ve kanuna aykırılıklar içermesi halinde bu suçu işleyenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 15) Sermaye tamamen taahhüt edilmemiş veya karşılığı ödenmemişken taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler, kusurlu olmaları şartıyla şirket yetkilileri, bu payları ustlenmiş kabul edilecekler ve payların karşılığı ile zararı faizi ile birlikte ödeyeceklerdir. ( Md 550) Bu düzenlemeye aykırı hareket edenler ayrıca üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacaklardır.

69 YENİ TTK NDA ANONİM ŞİRKETLER İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR 16) Şirkete konulacak ayni sermayeye emsaline oranla yüksek değer biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler yada başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar bundan doğan zarardan sorumlu olacaklardır. ( Md. 551) Ayrıca, bu düzenlemeye aykırı hareket edenler üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır. 17) Şirketler tarihinden itibaren internet sitesi kurmak ve şirkete ait bazı bilgileri sitede yayınlamak zorundadırlar. İnternet sitesi kurmayan veya mevcut internet sitesini kanunda belirtilen bilgi ve belgeler yayınlayacak hale getirmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında altı aya kadar hapis cezası ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezası hükmolunur. İnternet sitesine konulması gereken bilgileri koymayan veya içeriği kanunda belirtilen şartlara uymayan aynı kişiler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar. ( Md. 562/XII)

70 YENİ TTK YA GELEN ELEŞTİRİLER ve BAKANLIĞIN CEVAPLARI Eleştiri: Ticari defterlerin açılış tasdiklerinin unutulmuş olması. Cevap - Açılış ve kapanış detayları tebliğlerle belirlenecek. Eleştiri - Açılış tasdikine tabi ticari defter sayısının artırılması. Cevap - Defter sayısı 6'dan 7'ye çıkarıldı. Eleştiri - Bazı defterlerin her yıl bastırılması zorunluluğu. Cevap - Boş sayfalar izleyen yılda da kullanılabilecek.

71 YENİ TTK YA GELEN ELEŞTİRİLER ve BAKANLIĞIN CEVAPLARI Eleştiri - Kapanış tasdikine tabi defter sayısının artırılması. Cevap - Ticari defterlerin tamamı kapanış tasdikine tabi tutularak bu sayı 2'den 7'ye çıkarıldı. Eleştiri - Uygun defter tutmayanların hapse girmesi. Cevap - 4 bin TL ön ödeme ile kamu davası ortadan kaldırılabilecek. Eleştiri Tutulması ve saklanması zorunlu belgelerin ibraz süresinin bulunmaması. Cevap - Denetim usulüyle ilgili esaslar tüzük ve yönetmeliklerle belirlenecek.

72 YENİ TTK YA GELEN ELEŞTİRİLER ve BAKANLIĞIN CEVAPLARI Eleştiri - Belgelerin aslı ve fotokopisinin bir arada olmamasına onbinlerce lira ceza verilmesi. Cevap - Sadece isletme dışına gönderilen belgeler için kopyasını bulundurma şartı var. Eleştiri - Şirketten borçlanmaya getirilen yasaklamalar. Cevap - Eski TTK ortaklarını şirkete borçlanmalarını hak olarak düzenlemediği için bunun ihlali de herhangi bir müeyyideye bağlanmamıştı. Anonim ve limited şirket ortaklarının, şirkete borçlanmaları bu kişilerin şirkete sermaye olarak vermiş oldukları tutarları şirketten istemeleri anlamına gelir. Her borç verme işlemi sermayeyi azaltacağı için şirket alacaklılarının güvencesin erozyona uğrayacaktır. Ortak olmayan müdürlerin ve bu kişilerin üçüncü derece dahil kan ve kayın hısımlarının şirkete borçlanmalarına dair bir yasak bulunmuyor.

73 YENİ TTK YA GELEN ELEŞTİRİLER ve BAKANLIĞIN CEVAPLARI Eleştiri - Anonim ve limited şirket yöneticilerine yönelik bilgilerin yazar kasa fişlerine nasıl yazılacağı. Cevap - Kanun'da gecen "her türlü kağıt ve belge"den ne anlaşılması gerektiği tebliğlerle düzenlenecek. Eleştiri - Urdu Dilini, Hungaroloji ve Sinoloji bölümlerini bitirenlerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilecekleri. Cevap - Yüksek öğrenimli olmak şartıyla herkes yönetim kurulu üyesi olabilir

74 YENİ TTK YA GELEN ELEŞTİRİLER ve BAKANLIĞIN CEVAPLARI Eleştiri - Cezalar ağır olduğu için yöneticilerin hapse gireceği. Cevap - Şirket kuruluşu ve sermayesiyle ilgili belgelerin; yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olması, gerçeğin saklanması dışındaki tüm cezalar erteleme ve ön ödeme kapsamında. Eleştiri-Ticari sırrın açıklanmasının da açıklanmamasının da hapis cezasına tabi olması. Cevap- Yasaklanan ve cezai yaptırıma bağlanan fiil; şirketin ticari sırlarına herhangi bir şekilde vakıf olan kişilerin bu sırları, şirketin izni veya bilgisi dışında açıklaması veya kullanması. İnternet sitesinde yayımlanması öngörülen bilgilerin şeffaflık ilkesi çerçevesinde açıklanması suç teşkil etmiyor.

75 YENİ TTK YA GELEN ELEŞTİRİLER ve BAKANLIĞIN CEVAPLARI Eleştiri - Borçlanma yasak faiz serbest Cevap - Anonim, limited ve sermayesi paylara Cevap - Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler sermaye şirketi, kollektif ve komandit şirketler de şahıs şirketi olup borçlanma yasağı, sermaye şirketlerinin ortaklarını kapsıyor. Şahıs şirketlerinde, şirkete konulan sermaye karşılığında ortaklara faiz ödenmesi mümkün iken sermaye şirketlerinde, şirkete konulan sermaye karşılığında ortaklara faiz ödenemeyecek.

76 YENİ TTK YA GELEN ELEŞTİRİLER ve BAKANLIĞIN CEVAPLARI Eleştiri - Şirket yöneticilerine ödenen paraların internette ilan edilmesi. Cevap - Yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve yöneticilere ödenen ücretler tek tek değil toplu olarak yayımlanacak.

77 TEŞEKKÜRLER H. KÜRŞAT ŞAHİN

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu Mart 2012

100 Soruda Yeni Türk Ticaret Kanunu Mart 2012 Mart 2012 tebkobitv.com S 1 : Yeni Türk Ticaret Kanunu kaç maddeden oluşuyor? C 1 : Kanun 6 kitap ve 1535 maddeden oluşuyor. Bu 6 kitap; 1. Ticari İşletme 2. Ticaret şirketleri 3. Kıymetli Evrak 4. Deniz

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirküler Rapor 07.09.2012/162-1 TARİHLER İTİBARİYLE YENİ TTK YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ÖZET : Yeni Türk Ticaret Kanunu esas itibariyle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME

2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME Sirküler Rapor 16.12.2011/ 147-1 2011 YILINA AİT DEFTERLERİN KAPANIŞ TASDİKLERİNDE UYGULANACAK DÜZENLEME ÖZET : 2011 yılına ait defterlerin kapanış tasdiklerinde uygulanacak düzenleme İlgili Kanun : 213

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83 KONU: Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı. 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete de 6335 Sayılı Türk Ticaret

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NDA 6335 VE 6353 SAYILI KANUNLARLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1. GİRİŞ 14/02/2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı istisnaları dışında

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor Çok önemli değişiklikler var. Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var. Ciddi para cezaları ve hapis cezaları var. YENİ TÜRK

Detaylı

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar

Ticaret Sicil Müdürlüğü. Tescil ve İlan İşlemleri. Yeni Mersis Sistemi Uygulaması. ve Genel Kurullar Ticaret Sicil Müdürlüğü Tescil ve İlan İşlemleri Yeni Mersis Sistemi Uygulaması ve Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Eskişehir Ticaret Sicil Müd.lüğü Eskişehir Ticaret İl Müd.lüğü Bakanlık Temsilcisi Bulundurma

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-68 Sirküler Tarihi :12.12.2013 Konu : Defter Tasdikleri ve Sicil Tasdiknamesi 1. Vergi Usul Kanunu Uyarınca 2014 Yılında Kullanılacak Defterlerin Tasdiki Vergi Usul Kanunu nun Tasdike

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk.

Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. Sirküler No : 332/2012-12 Sirküler Tarihi : 13.07.2012 Konusu : 6335 Sayılı Kanun İle 6102 Sayılı TTK da Yapılan Önemli Değişiklikler Hk. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun;

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler.

Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Yapılacak Değişiklikler. Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 14 Şubat 2011 tarihli

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU :

KARAKO LAW OFFICE. 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : 1- ŞİRKETLERİN KURULUŞU ve ŞİRKETLER TOPLULUĞU : Limited Şirketlerin sermayesi 10.000.- TL, Anonim Şirketlerin sermayesi 50.000.- TL. ve kayıtlı sermaye sistemini kabul eden Anonim Şirketlerde 100.000.-

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 6335 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi ATILIM ÜNİVERSİTESİ 8 Kasım 2012 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TTK BÜYÜK BİR İHTİYAÇTI. TBMM'DE İKTİDAR VE MUHALEFET

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/157-1 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28502 TEBLİĞ. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından: TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Ama ç MADDE

Detaylı

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ

TEKSTİL BANKASI A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ VE GEREKÇELERİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 38 Yönetim Kurulu, Banka işleri gerektirdikçe her zaman toplanır. Ancak, ayda en az bir toplantı yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Yönetim

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Yeni Türk Ticaret Kanunu na Göre Tutulacak Ticari Defterler ve Açılış ve Kapanış Onayları Genel Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 64 Maddesi uyarınca ticari defterler; Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, Envanter

Detaylı

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 29.08.2012/159-1 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğde, çoğunluğa sahip olmayan

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER

A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER A. ÜYELERİMİZİN 2014 YILINDA TUTMALARI ZORUNLU OLAN TİCARÎ DEFTERLER 1. Gerçek Kişi Tacirler 1.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar İçin (Tebliğ, m.5/f.1) 1.1. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar

Detaylı

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012

Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Sirküler no: 100 İstanbul, 10 Ağustos 2012 Konu: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2014 / 13 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 03.01.2014 ALFA GENELGE 2014 / 13 Konu : 01.01.2014

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE AÇILIŞ VE KAPANIŞ TASTİKİ YAPILACAK DEFTERLER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 64. Defter tutma yükümlülüğü: (1) (Değişik fıkra: 6335 S.K. 26.06.2012/m.8) "Her tacir, ticari

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Yeni TTK da Uygulama ve Takvim

Yeni TTK da Uygulama ve Takvim Yeni TTK da Uygulama ve Takvim M U S T A F A U Ç K A Ç ALİ KARAKUŞ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU

: 2014/03 21.02.2014 DUYURU Duyuru : 2014/03 21.02.2014 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: Yeni ticaret kanunu hükümlerine göre şirketlerin, şirket yönetici ve idarecilerinin dikkat etmesi gereken çok önemli hususlar

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1)

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU CEZALAR TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 CEZAYI GEREKTİREN FİİL TESCİL VE KAYIT İÇİN GERÇEĞE AYKIRI BEYANDA BULUNMAK (TTK.38/1) TACİRİN, TİCARİ İŞLETMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİ, TİCARET UNVANIYLA YAPMAMASI VE İŞLETMESİYLE İLGİLİ

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2015 011 04.03.2015. Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Sirküler Sayı: 2015 011 04.03.2015 Konu: Anonim ve Limited Şirketlerde Olağan Genel Kurul Zorunluluğu Anonim ve Limited Şirketlerde olağan genel kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 409 ve

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu www.pwc.com.tr A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu 2. Yönetim ve temsil yetkisinin

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu

www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetim 2. Genel Kurul un onaylayacağı finansal tablolar 3. İnternet sitesi yükümlülüğü

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ

ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET KAVRAMI VE KURULUŞ SÜRECİ ANONİM ŞİRKET TANIMI VE TEMEL ÖZELLİKLERİ Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal varlığıyla

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/83. Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapan 6335 Sayılı Kanun Resmi Gazete de Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net 03 Temmuz 2012

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Son Değişiklikler.

TTK. Dijital. Uyum. Şeffaflık. Analizi. Kurumsal Risk. Hukuki. Raporlama. Yeni Türk Ticaret Kanunu nda Son Değişiklikler. Ana Sözleşme Yeni Sermaye Finansal Raporlama UFRS Dönüşümü İç Kontrol Bağımsız Denetçi Bilanço Muhasebe Sistemleri Yönetim Kurulu Elektronik İmza TTK Hukuki Proje Fina orlama Yönetimi Kur Hukuki Gereklilikler

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA LİMİTED ŞİRKETLERİN TUTMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLERİ Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanun un (TTK) tacirlerin tutmakla yükümlü olduğu defterler,

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır.

SİRKÜLER ( ) Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır. İstanbul, 02.12.2013 SİRKÜLER (2013-18) Konu: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun defterler, defter tutma ve envanterle ilgili düzenlemeleri, tasdik zamanları ve kayıtlar hk. Sayın Şirket yetkilisi, Bilindiği

Detaylı

KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI

KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI Sirküler Tarihi: 13.01.2014 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1502 KONU : ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ BASTIRILMASI Türk Ticaret Kanunu na göre; BEDELİ TAMAMEN ÖDENEN HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİ İÇİN

Detaylı

Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye

Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye 27 EKĐM 2011 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor? Uyum Süreci - Deloitte Bakış Açısı Yeni

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009. Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009. Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/009 Ref: 4/009 Konu: TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı

Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Sirküler No : 2013-18 Ana Sözleşme Değişikliğini İçeren Örnek Genel Kurul Toplantısı Gündem ve Tutanağı Tarih: 21032013 Bilindiği üzere sermaye şirketleri yeni TTK kapsamında esas (ana) sözleşmelerini

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014

SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 SİRKÜLER: 2014/006 BURSA, 13.01.2014 Konu: TTK da Cezalar ve Son durum Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 39 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme; Ticari belge kavramında

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI

TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI Sirküler Rapor 16.07.2012/135-1 TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİKYAPILDI ÖZET : 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmeden önce 6102

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

DSZ Law & Consultancy Office www.dszlawoffice.com

DSZ Law & Consultancy Office www.dszlawoffice.com 1 Ultra Vires (şirketlerin işletme konusu dışında yaptıkları hukuki işlemlerin geçersiz olması kuralı) düzenlenmemiştir. Sermaye olarak konulabilecek unsurlar genişletilmiştir(ör: sanal ortam adları, işaretler,

Detaylı

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

[ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 2012 [ ] Avukat Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 82. maddesinde yer alan, ticari defterlerin delil olma şartları ve ispat kuvvetine ilişkin hükümler, 1 Temmuz

Detaylı

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE

İTİMAT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. TEBLİĞ HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE 19 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28446 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ Amaç HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

A)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER:

A)-TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TUTULACAK VE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER: Değerli Mükellefimiz 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun getirmiş olduğu yeniliklerden birisi de ticari defterler konusu ile ilgili hükümleridir. Yıl sonuna, (Hesap

Detaylı

Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler

Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Neden Yeni Bir TTK - Uyum Süreleri Kanunun Sistematiği - İkincil Düzenlemeler Başlangıç Maddelerinde Yapılan Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu Sirküleri 1 ÖNSÖZ Türkiye bir taraftan AB üyeliğine hazırlanırken,

Detaylı

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER 2012/50. : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. SİRKÜLER 2012/50 10.08.2012 KONU : Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK) nun 509 uncu

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı