ISPARTA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISPARTA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI"

Transkript

1 ISPARTA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLAN i

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUŞ... v 1. ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASININ TARİHÇESİ ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASININ GÖREVLERİ ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASININ ORGANİZASYON YAPISI PLANLAMA SÜRECİ ve PLAN KOMİSYONU DURUM ANALİZİ Kurum İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevre Analizi Fırsatlar TEHDİTLER GELECEĞE BAKIŞ Öz Görev (Misyon) Öz Ülkü (Vizyon) Temel Değerlerimiz Paydaşlar Paydaşlarımız Paydaşlarımızdan Beklentiler Varsayımlarımız Stratejik Amaçlarımız (Stratejik Amaç, Hedef ve Faaliyetler) Stratejik Amaçlarımızla İlgili Sorumluluklarımız Stratejik Amaçlar UYGULAMA STRATEJİSİ İŞ PLANI BÜTÇE İZLEME ve DEĞERLENDİRME ii

3 Sanayileşmek, en büyük milli davalarımız arasında yer almaktadır. Çalışması ve yaşaması için ekonomik elemanları memleketimizde mevcut olan büyük, küçük her çeşit sanayii kuracağız ve işleteceğiz. En başta vatan savunması olmak üzere, ürünlerimizi değerlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve mutlu Türkiye idealine ulaşabilmek için, bu bir zorunluluktur. ( 1937 ) Mustafa Kemal ATATÜRK iii

4 Tüccar, Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zekâsına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. Mustafa Kemal ATATÜRK iv

5 SUNUġ Değerli üyelerimiz, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası nın (ITSO) tarihindeki ilk stratejik planı elinizde tutuyorsunuz. Bundan büyük bir heyecan ve mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Plan, Avrupa Birliği ne üye ülkelerdeki odalar kalitesinde hizmet verdiğimizi belgeleyen Oda Akreditasyon Belgesi nin bir gereği olarak hazırlanmıģtır. Böylelikle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) üye 364 oda ve borsa arasında, hem adı geçen belgeye hem de bir stratejik plana sahip seçkin odalardan birisi konumuna geldiğimizi hatırlatmak isterim. Aslında stratejik plan, stratejik yönetimin bir parçasını oluģturuyor. Stratejik yönetim ise sadece günlük iģleri takip etmeyi bir yönetim becerisi saymayı bırakıp, kurumunuzun önüne yeni hedefler koyarak, onlara ulaģmak için çalıģmanız anlamına geliyor. Stratejik yönetim sizi benzerlerinizden farklı kılacak, onlardan bir adım öne geçirecek alanlara yönelmek demek aslında Stratejik plan iģte böyle bir yönetim anlayıģının önemli parçalarından birisini oluģturuyor. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası stratejik plan hazırlamakla kurumsal olarak kendine Ģu temel soruları sormuģ oluyor: ITSO olarak Ģu an neredeyiz? Nereye gitmeyi hedefliyoruz? Varmak istediğimiz hedeflere nasıl ulaģabiliriz? Ġstediğimiz yere ulaģıp ulaģmadığımızı nasıl kontrol v

6 edebiliriz? Bu soruları sormakta ise tek bir amacımız var: ITSO olarak üyelerimize ve Isparta ya, daha farklı ve daha iyi ne tür hizmetleri sunabileceğimizi ortaya çıkarmak. Bu planla, 5 yıllık bir dönem içerisinde ITSO nun, Isparta ticareti sanayisi, tarımı ve turizmi ile alakalı neler yapabileceğini belirlemeye çalıģtık. Planımızı mümkün olan en katılımcı anlayıģla hazırlamaya gayret ettik. Çünkü her Ģeyden önce Belediye, Valilik, SDÜ, giriģimci ve iģadamları dernekleri gibi yereldeki tüm kamusal ve özel aktörler bizim stratejik plan hedeflerimize varmamızda vazgeçemeyeceğimiz stratejik paydaģlarımızı oluģturuyor. Hem hazırladığımız stratejik planımızın hem de katılımcı yaklaģımımızın Isparta daki tüm kurumlarımıza örnek teģkil edeceğini ümit ediyoruz. Ayrıca, hazırladığımız stratejik planının her Ģeyden önce ITSO nun kendi kurumsal planı olduğunu anımsatmak isterim. Stratejik hedef ve faaliyetlerimizi belirlerken, hiçbir kurumumuzun yetki alanına girmemeye veya onların rolünü çalmak olarak adlandırılabilecek bir yaklaģımda olmamaya özel önem gösterdik. Fakat diğer taraftan, stratejik planda çizdiğimiz ufkun kaçınılmaz olarak bir Isparta ufku olacağının da farkındayız. Burada elbette kamuya, özel sektöre ve sivil topluma da önemli görevler düģmektedir. Bu vesileyle son olarak, stratejik planımızın da ana çerçevesini belirleyen genel bakıģ açımızı ve ilkelerimizi bir kez daha sizlerle paylaģmak istiyorum. ITSO, ekonomiyi düzgün değerlendirmek ve yapılması gerekenleri gerçekçi bir Ģekilde belirlemek için doğru bakıģ açısına sahip olmayı hayati önemde görmektedir. ITSO, baģkalarından bekleme hastalığını terk etmenin önemine inanmaktadır. ĠĢte stratejik plan, kendi program ve projesini ortaya koyan, varılmak istenen sonuçları baģkasının iģi değil ilk önce kendi iģi gören bu bakıģ açısıyla hazırlanmıģtır. Stratejik planla ITSO, baģkasını suçlamak veya baģkasından beklemek yerine bizzat ITSO ya ne görevler düģtüğünü sorgulamıģ ve ortaya çıkanları kendi hedef ve faaliyetleri olarak belirlemiģtir. Bu planın katkısıyla Isparta nın, genel olarak ekonomide yaģanan değiģim ve dönüģüme uyum sağlama yeteneğini artırmayı hedefliyoruz. ĠnĢallah stratejik planımız, bu yolda sadece bir plan olmanın ötesine geçecek ve uygulanma fırsatı bularak Isparta nın talihini değiģtirmeye destek olacaktır. Hasan Hüseyin KAÇIKOÇ Yönetim Kurulu Başkanı vi

7 1. ISPARTA TĠCARET VE SANAYĠ ODASININ TARĠHÇESĠ 1930 gül yağı fabrikasında imbikten gülyağı çıkarma iģlemi (Resim:Isparta , Isparta Valiliği) Isparta Ticaret ve Sanayi Odası nın 1867 yılında kurulduğu TOBB tarafından tescil edilmiģtir. ITSO 1867 yılında Mutasarrıf ġevket Bey tarafından kurulmuģtur yıllarında Isparta'da Mutasarrıf olarak görev yapan ġevket Bey Ticaret Odasının kuruluģuna öncülük etmiģtir yılında Çallızade Hacı Mehmet Efendi Ticaret Odası BaĢkanı olarak atanmıģtır. Altı KiĢiden oluģan Oda Meclisine ise Vanlızade Hacı Ahmet Bey, Yunuszade Fevzi Bey ve tüccardan Bakkalzade Hacı Ġbrahim Efendi ile ayrıca ikisi Rum, birisi Ermeni temsilci tayin edilmiģtir (1) yılında yayımlanan bir nizamname ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası yasal hüviyet kazanmıģtır Sümerbank halı fabrikasında halı kırkanlar(resim:isparta , Isparta Valiliği) Ġlk olarak amatör bir meslek örgütü olarak kurulmuģ ve Isparta da bir ticaret pazarı oluģturulmuģtur. KurtuluĢ savaģının baģlamasıyla birlikte ve Isparta'daki Rumların baģka vilayetlere göçleri sebebiyle 1921 yılında Odanın faaliyetleri durmuģtur. Rumların KurtuluĢ SavaĢını müteakiben sınır dıģı edilmesi sırasında eģyalarının halk tarafından satın alınması sebebiyle halkın elinde yeterli sermaye birikimi kalmaması ile dönemin sermaye sahiplerinin 1

8 tefecilik yaparak halkı sömürmesine tekrar seyirci kalmak istemeyen ve tüccarın bankalardan kredi almasını sağlamak isteyen Isparta eģrafının ileri gelenlerinin çalıģmaları sonucu Sümerbank halı fabrikasındaki eksperler (Resim:Isparta , Isparta Valiliği) yılında yeniden Oda faaliyete geçirilmiģtir. Yeniden faaliyete baģlayan Odanın baģkanlığına Sarı Hacıoğlu Süleyman, sekreterliğe Arapzade ġükrü Bey, üyeliklere ise Kaçkınzade Hasan Hüseyin Bey, Ciğerzade Hacı Ali Bey, Bakkalzade Ġbrahim Bey seçilmiģlerdir (2) iplik fabrikası(resim:isparta , Isparta Valiliği) 1949 Isparta tabakhanesi çay boyu (Resim: Isparta , Isparta Valiliği) Günümüze kadar 19 Yönetim Kurulu BaĢkanı ve 10 Meclis BaĢkanı odamızda görev aldığı yazılı belgelerden elde edilen bilgidir. Odamız 5174 sayılı Kanun hükmüne göre, hükmi Ģahsiyeti haiz kamu kurumu niteliğinde bir mesleki teģekkül olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kaynaklar (1) KuruluĢundan Bugüne Isparta Tarihi Dr. Suat Seren Ġstanbul 1983 (2) Yeni Ün Dergisi Eylül 1968 Sayı 29 / Sayfa (3) Isparta , Isparta Valiliği, Ġstanbul:2001 2

9 ISPARTA Koru, koru, bahçe, bahçe KuĢlar ses verir, ses alır. Parkında çiçek tarhları, Halılardan ders alır Isparta nın erenleri Gül suyuyla abdest alır. Çiçekten, yemiģten, aģktan Muradını herkes alır Isparta da göğüsler gül Kokusundan nefes alır Isparta nın erenleri Gül suyuyla abdest alır. Arif Nihat ASYA Gül Bahçeleri-1945 (Resim:Isparta , Isparta Valiliği) Gül Bahçesi-2010 (ITSO ArĢivinden) 3

10 4

11 5

12 2. ISPARTA TĠCARET VE SANAYĠ ODASININ GÖREVLERĠ Odalar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluģudur. Anayasanın 135. Maddesi, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarını belli bir mesleğe mensup olanların müģterek ihtiyaçlarını karģılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaģtırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak geliģmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan iliģkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzelkiģilikler olarak tanımlamıģtır. Anayasa, odaların kurulmasını, müģterek ihtiyaçların karģılanması, mesleki faaliyetlerin kolaylaģtırılması, mesleki disiplin ve ahlakının korunmasını sağlanması amacıyla odaların kurulmasını düzenlemiģtir sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12.maddesi de odaların görevlerini Ģu Ģekilde sıralamıģtır: a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyelerin adına veya kendi adına dava açmak. f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek. g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine çalışmak. k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları, konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 6

13 s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek. u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek. Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde; a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik lâboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katılmak, e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmektir. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gerek Anayasa, gerek kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan görevlerini yerine getirmenin ötesinde, ülkemiz ve Isparta nın ekonomik ve sosyal yararına olan her türlü faaliyet ve çalıģmaya da destek vermekte ya da bizzat yapmaktadır. Faaliyetlerini ve görevlerini yerine getirirken, sürekli iyileģtirme prensibini amaç edinmiģ olup, 50 meclis üyesi, 11 yönetim kurulu üyesi, 17 meslek komitesi, 16+3 (2 TSE, 1 KOSGEB sorumlusu) donanımlı personeli ile 4639 üyesine (2010 Mayıs tarihi itibariyle 3335 faal, 1304 askıda olmak üzere) ekonomiye değer katan herkese, sosyal sorumlulukları çerçevesinde hizmet vermeye devam etmektedir. 7

14 3. ISPARTA TĠCARET VE SANAYĠ ODASININ ORGANĠZASYON YAPISI 8

15 4. PLANLAMA SÜRECĠ ve PLAN KOMĠSYONU Stratejik plan çalıģmasına, sistemin iyileģtirme prensibini benimseyen tüm kalite yönetim sistemlerinde olduğu gibi stratejik planlama sürecinde de önce Yönetim Kurulunun sürece air eklentilerinin alınması ve karģılıklı bilgilendirmenin yapılması bağlamında stratejik planlama uzmanı tarafından Stratejik Yönetim ve Stratejik Planın Sisteme Getirdikleri hakkında sunum yapılarak baģlanmıģtır. Yönetim Kurulu planlama kararını vermiģ, ancak konunun oda meclisinde de görüģülmesi ve bir plan komisyonu oluģturulmasına karar verilmiģtir. Meclis BaĢkanlığınca Oda Meclisi Stratejik Planlama gündemiyle olağan üstü toplantıya çağrılmıģ, konu Oda Meclisi nde enine boyuna tartıģılmıģ, konunun önemi vurgulanmıģ ve dönemi ITSO stratejik planının hazırlamak üzere 20 kiģilik bir planlama komisyonu belirlenmiģtir. Bu isimler Ģunlardır: ISPARTA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLAN KOMĠSYONU BaĢkan Yönetim Kurulu Üyesi Osman ġahlan Koordinatör Genel Sekreter Doç. Dr. Adem KORKMAZ Koordinatör DanıĢman Doç. Dr. Murat OKCU Koordinatör Uzman Öğr. Gör. Buket KARATOP Üye Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. Ahmet Tahir BAKAL Üye Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ġükrü BAġDEĞĠRMEN Üye Yönetim Kurulu Üyesi Yunus KARABULUT Üye Yönetim Kurulu Üyesi Salih SARIKAYA Üye Yönetim Kurulu Üyesi Ġsa ĠPEKÇĠ Üye Meclis Üyesi Ġbrahim GÖÇER Üye Meclis Üyesi Oğuzhan TORTOP Üye Meclis Üyesi Ümit ÇEVĠKBAġ Üye Meclis BaĢkan Yardımcısı Ali Ġhsan ALTIOK Üye Meclis Üyesi Mehmet AKAY Üye Meclis Üyesi Kenan ÇELĠK Üye Meclis Üyesi Necip ALTINOK Üye Meclis Üyesi Cem TOPALOĞLU Üye Meslek Komite BaĢkanı Prof. Dr. Veysel AYHAN Üye Genel Sekreter Yardımcısı Nihal ĠSPĠR DEMĠRGĠL Üye Genel Sekreter Yardımcısı Gürol ÖZDUMAN 9

16 Stratejik planlama süreci ağırlıklı olarak; etkili ve verimli olabilecek kararların hızlı alınmasını sağlayan, 2 tip çalıģtayla hazırlanmıģtır. Birinci tür ve en önemli çalıģtaylarımız, planlama komisyonu ile yapılanlardır. Bu çalıģtaylarda komisyon üyeleri Stratejik Planlama konusunda bilgilendirildikten sonra, bilgi birikimlerini ITSO için kullanarak teknik bilgileri uygulamaya dökmüģlerdir. Bu çalıģtaylar 10 farklı oturum olarak düģünülmüģ, uygulamada ise planlanan hedef aģılarak 11 kez toplanılmıģ, aktif katılımla ana stratejiler tespit edilmiģtir. Stratejik Plan ÇalıĢmaları ve ÇalıĢma Takvimi: ÇalıĢmanın Birimi Ġçeriği Adet Tarih 1.Yönetim Kurulu Plan Kararı, Değerlendirme, Planın Kabulü 3 Aralık 2009 ġubat 2010 Ekim ITSO Meclisi Plan Komisyonunun TeĢkili 1 2.Mart Plan Komisyonu ÇalıĢtay 11 ġubat-mart PaydaĢ Beklenti ÇalıĢtayı PaydaĢların ITSO yu nerede gördükleri, nerede görmek istedikleri, beklentiler ve geliģtirilmesini istediğimiz yönlerin sorgulandığı beklenti çalıģtayı 1 2.Nisan Meslek Komiteleri 6. Uzman GörüĢü Komitelerimizin, odamızla ilgili görüģleri, beklentileri, sorunları, geliģtirmemiz gereken yönlerimizin tartıģıldığı toplantı Stratejik Amaçlar tespit edildikten sonra, ilgili baģlık çalıģılırken, konunun uzmanı akademisyen, sivil toplum örgüt ya da sektör temsilcileri ile yapılan görüģmelerdir. Tarım baģlığında Ziraat Fakültesi, bölgesel geliģme baģlığında Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Teknoloji baģlığında Mühendislik Fakültesi, Turizm baģlığında Turizm Derneklerinin uzman ve temsilcileri ile birebir görüģmeler yapılmıģ, değerlendirmeler bire bir alınmıģtır. 1 2.Nisan.2010 Nisan- Mayıs- 13 Haziran Planlama sürecinin her aģamasında, haftada ortalama 2-3 Haziran- 7. Dar Çekirdek Kadronun Toplantıları kez çalıģılarak, diğer toplantılardan elde edilen veriler plan sistematiği ve uygun akademik bir yöntemle planın yazımı 34 Temmuz- Ağustos- yapılmıģtır

17 Stratejik plan hazırlama komisyonu ile yapılan çalıģtaylardan görüntüler (2010) Ġkinci tür çalıģtaylarımız (meslek komiteleri ve çalıģanlar dıģında) ilimizdeki tüm paydaģlarımızla yaptığımız PaydaĢ Beklenti ÇalıĢtayı ve meslek komiteleri ile yaptığımız PaydaĢ Beklenti ÇalıĢtayı ndan oluģmaktadır. Her iki grup ile ayrı ayrı yapılan bu çalıģtaylarda katılımcılara stratejik planımızın hazırlık süreci anlatılmıģ ve kendilerine yöneltilen 4 soruya yorum yapmaları ve görüģlerini bildirmeleri istenmiģtir. Sorular Ģöyledir; 1. ITSO yu Ģu an nerede görüyorsunuz? 2. ITSO yu nerede görmek istiyorsunuz? 3. ITSO dan beklentileriniz nelerdir? 4. ITSO nun geliģtirmesini istediğiniz yönler nelerdir? Tüm olumlu ve/veya olumsuz eleģtiriler ile öneriler kayda geçirilerek incelenmiģ, stratejik plan içine yansıtılmıģtır. 11

18 PaydaĢ beklenti çalıģtayından görüntüler (2010) ÇalıĢtay sonunda verilen anketlerle paydaģlarımızın farklı açılardan Odamızla ilgili düģüncelerini yazmaları sağlanmıģtır. Ankette ucu açık sorular kullanılmıģ, hiçbir Ģekilde yönlendirme yapılmamıģtır. Değerlendirme aģaması zor olan bu tip anket kullanılmasının faydası anketler geldiğinde görülmüģtür. PaydaĢ beklenti çalıģtayı sunumundan bir görüntü (2010) Plan hazırlığı sürecinde politik, ekonomik, sosyolojik, teknolojik ve sektörel (PESTS) analizleri yapabilmek için uzmanlarla 13 toplantı yapılmıģtır. Uzmanlardan elde edilen veriler ile araģtırmalar neticesinde elde edilen istatistik verilerin düzenlenmesi için 34 ayrı toplantı düzenlenmiģtir. Yukarıda anlatılan etkinliklerden elde edilen verilerin yazıya yansıtılması stratejik planlama uzmanı baģkanlığındaki çekirdek kadro ile yapılmıģtır. Yazım süreci revizelerle birlikte 3 ay sürmüģtür. ÇalıĢanların, üyelerin ve tüm paydaģlarımızın görüģlerine yer verilerek geniģ tabana yayılan bir plan olmasına dikkat edilmiģtir. 12

19 5. DURUM ANALĠZĠ 5.1. Kurum Ġçi Analiz Kurum içi analiz, bir öz değerlendirme aracı olup, kurumun sürekli gelişmesi için sistematik olarak yapılması gerekenleri ortaya koyan bir süreçtir. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, öz değerlendirmesini sistematik olarak yapmaktadır Güçlü Yönler Paydaşlarımızla yaptığımız çalıştay, toplantı, görüşme ve 150 anket sonucunda ITSO nun güçlü yönleri olarak belirtilenler aşağıda verilmiştir. 1. Oda nın köklü bir geçmiģe sahip olması: ITSO 1867 yılında kurulmuģtur ve TOBB tarafından da tescillendiği üzere ülkemizin en eski ticaret odasıdır. Kurulduğu koģullar dikkate alındığında Isparta nın o zamanlar bölgesel nitelikte de olsa bir oda kurarak, ekonomi konusunda çok büyük bir ileri görüģlülükle hareket ettiği ortadadır. Çünkü tarihsel incelemelerin de gösterdiği gibi o güne kadar ekonomi bilimine ve çağın ekonomik geliģmelerine uzak kalmıģ olan Osmanlı toplumu ancak 19. Yüzyılın ortalarında yavaģ yavaģ bu alana ilgi duymaya baģlamıģtır. Örneğin, 1859 da Osmanlı da yaģayan azınlıklardan olan Sehak Efendi, Fransız bir iktisatçının görüģlerini içeren kitabını devrin padiģahına hediye olarak sunmuģtur. Osmanlıda ilk iktisat kitabının yazılması ve basılması için 1881 yılını beklemek gerekmiģtir. Ohannes Efendi nin yazdığı ve daha sonraları Siyasal Bilgiler Okulu adını alacak olan Mektep-i Mülkiye de okutulan kitapta ne yazık ki sanayileģme Osmanlı devleti için bir kaynak israfı olarak gösterilmiģtir. Fakat öte taraftan, Kazan lı bir göçmen olan Musa Akyiğitzade Harbiye de verdiği Ġlm-i Servet dersinde bu görüģlere karģı çıkmıģtır da yayımladığı kitabında gazeteci Ahmet Mithat Efendi ise, Osmanlı ekonomisinin nasıl yağma edildiğini, Müslümanların ekonomi yönetimi dıģına nasıl itildiğini anlatmaya çalıģmıģtır. Kısacası, Ġlber Ortaylı nın tabiriyle, Osmanlı nın en uzun yüzyılı olan 19. yüzyılda Anadolu halkı bir yandan savaģlardan yorgun ve yılgın, diğer yandan modern iktisadi geliģmeler karģısında ĢaĢkın, ne yapacağını bilmez bir halde kendisine yön gösterilmesini beklemiģtir. Aynı dönemlerde 13

20 Anadolu nun bağrında bir kent olan Isparta da 1867 yılında, dönemin mutasarrıfı olarak Isparta da görev yapan ġevket Bey, ticaret odasının kuruluģuna öncülük etmiģtir. Vanlızade Hacı Ahmet Bey, Yunuszade Fevzi Bey, Bakkalzade Hacı Ġbrahim Efendi, iki Rum ile bir Ermeni vatandaģtan oluģan oda meclisinin baģkanlığını Çallızade Hacı Mehmet Efendi yapmıģtır yılı Isparta ekonomisinin ve onun öncü ismi Isparta Ticaret ve Sanayi Odası nın tarihindeki altın yerini almıģtır. Böylece gücünü dayanıģmadan, iģbirliğinden alması gereken Türk iģ dünyasına günümüzden yaklaģık bir buçuk asır önce Isparta dan yakılan öncü meģale etrafını aydınlatmaya baģlamıģtır. GiriĢim o zamanın koģullarında beraberce hareket etmenin önemini ortaya koymuģtur. YaklaĢık 145 yıllık bir geçmiģi olan Odamızın bu özelliği tarihi, sosyal ve ticari misyonunu artırmaktadır. Odamız köklü geçmişinden güç alarak emin adımlarla geleceğe stratejiler hazırlamaktadır. 2.Akreditasyon ve Kalite Belgelerine Sahip Olması: ITSO, Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet halinde olan odaların kalitesinde hizmet verdiğini gösteren Akreditasyon Belgesi ni tarihinde almıģtır. Böylelikle o tarihte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) bağlı 364 oda ve borsa arasında akredite olan 53 oda arasına girmeyi de baģarmıģtır. Dâhil olduğumuz Oda Akreditasyon Modeli TOBB, Avrupa Odalar Birliği (Eurochambers) ve Ġngiltere Odalar Birliği iģbirliğinde geliģtirilmiģtir. Bu sistem içinde yer almamız, verdiğimiz hizmetin kalitesini ve üyelerimizin memnuniyetini artırma yönündeki azmimizi daha da güçlendirmiģtir. Avrupa standartlarında hizmet verildiğini gösteren bu belgenin yanında ITSO, Türkiye deki kalite standartları açısından da önemli olan TSE EN ISO 9001:2000 sertifikasını almıģtır. Böylece kalitemiz hem Türkiye den hem de Avrupa dan tescillenmiģtir. Ayrıca kaliteye verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak dönemimizde ITSO da bir TSE temsilciliği açılmıģtır. Böylelikle üyelerimiz kalite belgelendirmesi iģlerinde Antalya ya gitmekten kurtarılmıģtır. Kalite belgesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir sistem kurmuģ olan Odamız için kalite ve stratejik plan hazırlığı çalıģmaları kurumsallaģmanın bir aģaması olmaktadır. 14

21 3. Sosyal Sorumluluk Projelerine Önem Vermesi: Odamız, sosyal sorumluluğu; toplumun yaģam kalitesini iyileģtirmek için çalıģanları ve onların aileleri, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal geliģmeye destek verme sorumluluğu olarak algılamaktadır. ITSO bu sorumluluğu kendi faaliyetlerinin ve paydaģlarıyla yaptığı etkinliklerin bir parçası haline getirerek paydaģlarına ve topluma karģı etik ve sorumlu davranmakta, bu yönde kararlar almaktadır. Günümüzde insan merkezli yönetim anlayıģını benimseyen kurum ve kuruluģlar, insanı ilgilendiren tüm konularda projeler üretmeyi ön plana almıģtır. Bu noktada ortaya çıkan sosyal sorumluluk, kurumların dünyaya bakıģ açılarını ve algılayıģlarını göstermektedir. Isparta nın baģarılı atletlerine destek sağlandı (2008) Odamız ticaret ve sanayi ile ilgili etkinliklerinin yanı sıra topluma karģı sosyal sorumluluğunun da farkındadır. Bu bağlamda doğrudan yardım politikasını kurumsal olarak görmemekle birlikte ihtiyaç sahiplerinin baģvurularını değerlendirerek özellikle çocuk ve kadınlara yönelik eğitim ve diğer yardımlarda bulunmuģtur. Her yıl özellikle eğitim yardımı için ayrılan bütçemiz ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaģtırılmaktadır. Sosyal sorumluk projelerinden biri yıllarında tamamlanan Isparta Kilimcilik Eğitim Destek ve Pazarlama Projesi dir. Bu proje bizden önceki yönetimce hazırlanmıģ ve kabul edilmiģ olmasına karģın yönetimimiz, kurumsallaģmanın bir gereği olarak bu projeyi sürdürmüģ; proje kapsamında 120 kadın kilim dokuyucu ve 15

22 140 genç, kilim dokuma ve satıģ pazarlama konusunda eğitim alarak istihdam fırsatı yakalamıģtır. Sosyal sorumluluğunu etik sorumluluğu ile bir arada kullanan Odamız, stratejik plan döneminde sosyal projelere vereceği destekleri artırmayı ve aynı zamanda kendi proje ekibinin yazacağı sosyal sorumluluk projelerinin nitelik ve niceliğini artırmayı planlamaktadır. 4. Resmi Kurumlarla ve Çevre Odalarla Güçlü ĠletiĢim Kurması: PaydaĢlarla iletiģim, stratejik plan açısından önemli olduğu kadar kurumlar arası koordineli çalıģmanın ilk basamağı olması bakımından da önemlidir. Soldan Sağa: ITSO BaĢkanı Hasan Hüseyin KAÇIKOÇ, Isparta Valisi Ali Haydar ÖNER, Isparta Belediye BaĢkanı Yusuf Ziya GÜNAYDIN Günümüzde iletiģim çağına ilk uyum sağlayan kurumların baģında Ticaret ve Sanayi Odaları gelmektedir. ĠletiĢimin daha hızlı ve pek çok noktadan ulaģılabilir hale gelmesi Oda ve Borsaları birbirine yaklaģtırmıģtır. TOBB un önderliğinde baģlatılan birçok yeni görev ve sorumluluklar, odaların akredite olması, AB fonlarından odalar ve borsalar için fonlar ayrılması ve odaların birbiriyle ortak projelere imza atması Odamızın bölgemizde diğer odalarla olan diyaloğumuzu artmasına ve projelerden iyi çıktılar alınmasına neden olmuģtur. Bölgemiz içerisinde bulunan odaların bütçe ve üye sayılarına bağlı olarak lider bazı odalar son zamanlarda öne çıkmaktadır. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, bölgemizdeki en büyük odalardan birisi olarak üzerimize 16

23 düģen bu sorumluluğun bilincinde hareket ederek ortak hareket edebileceğimiz tüm proje ve etkinliklerde diğer oda ve borsalarla birlikte çalıģmaktadır. 5. Bürokrasiye Takılmadan Hızlı ve Esnek Hizmet Etmesi: Isparta Ticaret ve Sanayi Odasının karar alma mekanizmaları kuruluģ yapısından dolayı oldukça hızlıdır. Karar alma mekanizmaları olağan durumlarda haftada bir toplanan yönetim kurulu ile ayda bir toplanan Oda Meclisi ile çalıģmaktadır. Olağan dıģı durumlarda Meclis BaĢkanı ve/veya Yönetim Kurulu BaĢkanı toplantıya çağırabilir. Bu bağlamda Odamız aldığı kararları en kısa sürede hizmete dönüģtürebilmektedir. 6. Uyum Ġçinde ÇalıĢan Yönetim Kurulu na Sahip Olması: ITSO Yönetim Kurulu, gündemle ilgili her türlü konunun enine boyuna tartıģıldığı ve konuyla ilgili gerekirse uzman kiģilerin davet edildiği ve sonuçta alınan kararların bilimsel ve sosyal tabanda gerçekleģtirildiği bir yapıdır. 7. Üyelerinin Ġhtiyaçlarına Etkin Cevap Vermesi: Oda, üyelerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmak için gerekli iradeyi sergilemekte, kararları vermekte ve öncü rol üstlenmektedir. Örneğin bu bağlamda, sadece üyelerimize değil, esnaf ve sanatkarlar odası üyelerine de hitap eden bir ĠĢ Rehberi hazırlanmıģtır. Üyelerin dıģ ticaret kapasitesini arttırmak amacıyla projeler ve dıģ geziler düzenlenmektedir 8. Samimi ve Kararlı Yönetim AnlayıĢına Sahip Olması: PaydaĢ anketlerinden elde edilen sonuçlardan birisi ITSO nun samimi ve kararlı bir yönetim anlayıģına sahip olduğu yönündeki algıdır ve bu algı ITSO yönetiminin güvenirliliğini göstermektedir. Yönetimimiz, baģarılı olmak için gereken Ģartların baģında samimi ve kararlı olmanın geldiğinin farkındadır. Zira tek baģına kalite sistemini kurmak bile kararlı üst yönetimin varlığı gerektirir. PaydaĢlarına daha hızlı ve sürekli iyileģtirilen bir hizmet vermeyi, hem yönetim anlayıģı hem de kalite sisteminin bir gereği olarak yapan Odamız, samimi ve kararlı olmak durumundadır. Bizim ne kadar iyi olduğumuz tabi ki önemlidir, ancak asıl önemli olan bizim paydaģlarımız tarafından nasıl algılandığımızdır. Bu bağlamda paydaģ anketlerimiz ve paydaģ beklentileri toplantılarından belirlediğimiz güçlü yönlerimizden olan samimi 17

24 ve kararlı yönetim anlayıģı, üzerinde hassasiyetle durduğumuz konunun paydaģlarımız tarafından da doğru algılandığıdır. 9. Odamızın Diğer Kurumlar Ġle ĠĢbirliği Yapabilme Kapasitesinin Yüksek Olması: ITSO; Isparta nın geliģmesi, dolayısıyla ülkemizin geliģimi için kurumlar arası iletiģimin güçlü, iģbirliği yapma kapasitesinin yüksek olması ile sağlanabileceğinin farkındadır. Bu bağlamda Odamızın, stratejik plan hazırlığı döneminde paydaģ anketlerine önem vermesi ve sıklıkla paydaģlarla toplantılar, çalıģtaylar yaparak stratejik plan sürecimizi paylaģmamız ve katkı istememiz bu savımızı güçlendirmektedir. 10. Verdiği Hizmetlerin Kaliteli Olması: Odamız verdiği hizmetlerin sayısının çokluğundan daha çok niteliğinin yani kalitesinin yüksek olmasına özen göstermektedir. Ancak bilindiği gibi kalite sürekli geliģen yani sürekliliği olan bir süreçtir. Bu merkezden hareketle Odamız, hizmetlerinin kalitesinin artması konusunda gerekli etkinliklere (akreditasyon, kalite denetim sistemi) devam etmekte ve kalite geliģtirme sürecinin kurum kültürü olması için çalıģmaktadır. Kalite verimliliktir. Yani bir iģi ilk seferde doğru yapmaktır. Aynı zamanda kalite etkin olmaktır. Yani bir iģi doğru yapmanın yanı sıra hızlı yapmaktır. Bu bağlamda Odamız, verdiği hizmetlerin kalitesini artırmaya devam ederken hizmet sayısını artırmaya yönelik çalıģmalar da yapmaktadır. 11. Bölgesinde Etkili Bir Oda Olması: Bölge odaları içinde üye sayımızın fazla olması, sermayemizi güçlü kılmakta aynı zamanda yetiģmiģ personeli ile üst yönetimin etkin ve tecrübeli olması da bölgesinde etkin olmasını sağlamaktadır. 18

25 Soldan Sağa: Isparta Valisi Ali Haydar ÖNER, Burdur Valisi Ġbrahim ÖZÇĠMEN, TOBB BaĢkanı Rıfat HĠSARCIKLIOĞLU Ayakta: ITSO BaĢkanı Hasan Hüseyin KAÇIKOÇ (2008) 12. Güvenilir ve Saygın Olması: Ülkemizdeki tüm ticaret ve sanayi odaları bulunduğu ilde ve bölgesinde saygınlığı ve güvenirliği olan kuruluģlar olduğu unutulmamalıdır. Bu bağlamda Isparta Ticaret ve Sanayi Odası köklü ve saygın geçmiģi; sosyal, kültürel, ekonomik ve politik konulardaki tutarlılığı ile bölgedeki tüm kiģi ve kuruluģların güvenini kazanmıģtır. 13. Bilgiye Değer Vermesi: Ġçinde yaģadığımız yeniçağda, zenginlik bilginin ürünüdür. Bilgi, ekonominin baģlıca hammaddeleri ve en önemli ürünleri haline gelmiģ bulunuyor. Günümüzde zenginlik yaratmak için gerek duyulan sermaye varlıkları arazi, bedensel emek, imalat aletleri ve fabrikalar değildir. Bunların yerini bilgi almıģ durumdadır (Thomas A. Stewart) Yakın zamana kadar Bilgi Çağı kavramı hızlı teknolojik geliģmelerle birlikte kullanılan bir kavram olmuģtur. Fakat bilgiyi bilgi yapan en önemli unsur insandır, bilginin kullanılmasıdır. Bilim adamları bilgi çağı kavramından bilgi toplumu nitelemesine geçmiģtir. Bilgi toplumu, yeni temel teknolojilerin geliģmesiyle bilgi sektörünün, bilgi üretiminin, bilgi sermayesinin ve nitelikli insan faktörünün önem kazandığı, eğitimin sürekliliğinin ön plana çıktığı, iletiģim teknolojileri, bilgi otoyolları, elektronik ticaret gibi yeni geliģmeler ile toplumu ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal açıdan sanayi toplumunun ötesine taģıyan bir geliģme aģaması olarak tanımlanabilir. (http://www.canaktan.org/yeni-trendler/bilgi-toplumu/bilgi_toplumu-ozellik.htm) 19

26 Odamız bilgi toplumunun oluģmasının zor bir süreç olduğunun farkındadır. Ancak stratejilerini oluģtururken göz ardı edilmemesi gereken önemli bir odak noktası olması gerektiğini düģünmektedir. Aynı zamanda Odamız Yönetimi, Süleyman Demirel Üniversitesi ne destek vermekte, bilimsel çalıģmaları önemsemekte ve desteklemekte, Üniversite den de sürekli destek almaktadır. 14. Yeni Teknolojiye Göre Kendini Yenileyen Bir Oda Olması: Teknoloji çağının getirilerinden olan bilgiye hızla ulaģma Odamız tarafından etkin olarak kullanılmaktadır. Ayrıca fuarlara katılmak üyelerimizin yeni teknolojileri takip etmesinde önemli unsurdur. Bunların yanı sıra üniversite sanayi iģbirliğini gerekliliğini savunan Odamız, üniversitelerde yapılan Ar-Ge çalıģmalarını da takip ederek yeni teknolojileri kaynağından öğrenme ve hatta uygulamaya geçirilmesini önemsemektedir. 15. Akademik Kurumlarla ve Eğitmenlerle Olan Güçlü Diyaloglar: ITSO, Isparta da Süleyman Demirel Üniversitesi nin bilimsel gücü ve Ģehre katkısından en çok istifade eden kurum olduğu iddiasındadır. Dönem içerisinde Oda genel sekreterliğine üç ayrı akademisyenin getirilmiģ olması ve yine bir baģka akademisyenin baģkanlık danıģmanı görevini sürdürmesi bunun en somut göstergelerinden birisidir. Üniversite nin özellikle Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile çok yakın iliģkiler ve iģbirliği geliģtirilmiģtir. Öte taraftan Isparta ya verilmesi düģünülen teģvikler konusunda ITSO dıģında çok az kurum ne olup bittiğini bilimsel bir gözle inceleyerek talepte bulunmuģtur. Oysa bu süreç içerisinde ITSO, SDÜ den öğretim üyelerine bilimsel bir teģvik raporu hazırlatmıģtır. Bu raporda Isparta da öne çıkan ve teģvik verilebilecek sektörler ayrıntılı Ģekilde incelenmiģtir. Ayrıca anılan rapor dönemin Sanayi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN a da sunulmuģtur. Üniversite ile iģbirliği çerçevesinde Isparta da öne çıkan sektörler bilimsel raporlarla incelemeye alınmıģtır. Bu kapsamda Orman Ürünleri ve Ağaç Sektörü raporu 20

27 tamamlanıp kamuoyuna sunulmuģ, ardından Maden Sektörü araģtırması neticelendirilmiģtir. Yine üniversite öğretim üyelerinin katkı ve iģbirliği ile yerel TV kanalı olan Kanal 32 de iki sezondur bir ekonomi programı yapılmakta olup program devam edecektir. Yakın zamanda Isparta Valisi nin öncülüğünde toplanan Isparta nın sorunları ve çözüm önerileri toplantılar serisinde Sanayi ve Ġstihdam oturumu için Üniversiteden öğretim elemanları ile ortak çalıģma içersinde olunmuģtur. 16. Ekonomik Güce Sahip Olması: Üye sayımızın fazla olması, Odamızın ekonomik olarak güçlenmesini sağlamaktadır. Ekonomik güce sahip olan bir oda, Ar-Ge, fuar, yurt dıģı gezileri, eğitimler ve benzeri etkinlikleri gerçekleģtirme kolaylığını da rahatlıkla elde eder. Bunların yanı sıra kamuoyu oluģturulmasında üye sayısının fazla olması ve ekonomik güce sahip olması önemli unsurlardır. Odamız için ekonomik güce sahip olmak; mali kaynağı daha akılcı kullanmak, sosyal projelerle topluma daha çok hizmet vermek, akademik ve bilimsel yöntemlerle az kaynak kullanarak daha çok sonuç elde etmek anlamına gelmektedir. 17. Basın-Yayın Faaliyetlerinde Bulunması ve Medya Ġle Etkili ĠletiĢim Gücüne Sahip Olması: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası nda 2007 Haziran ayı itibariyle bir Basın Yayın birimi oluģturulmuģtur. Birim teģkil edilirken iki nokta hedeflenmiģtir. Bunlardan birincisi, Basın Yayın biriminin yapacağı yayın faaliyetleriyle, üyelere daha iyi hizmet götürmek ve Oda faaliyetlerini üyelerle paylaģabilmektir. Daha öncesinde Süleyman Demirel Üniversitesi nden bir grup akademisyene ITSO ile ilgili yapılan anket çalıģmasında üyelere ITSO da olmayan fakat olmasını istediğiniz hizmetler nelerdir? diye sorulmuģ ve buna %67 oranında dergi, bülten ve gazete gibi oda faaliyetlerinden haber veren yayınların çıkarılması cevabı alınmıģtır. 21

28 ITSO BaĢkanı KAÇIKOÇ, Mesleki Eğitimle ilgili CNN Türk televizyonunda canlı yayında (2008) Basın Yayın birimi kurulmasındaki ikinci temel neden ise, bunun Akredite Oda olabilmek için gerekli koģullardan birisi olmasıdır. Böylelikle ITSO, doğrudan üyelerin göstermiģ olduğu yolda, onların yönlendirmesi doğrultusunda hareket etmenin ve üyelerinin emir telakki ettiği isteklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaģamaktadır. Bu bağlamda 2007 yılında ITSO Haber Bülteni yeni bir anlayıģla güncelleģtirilerek iki ayda bir yayımlanmaya baģlanmıģtır. Ayrıca yine aynı yıl ITSO Faaliyetler ve Basında ITSO kitapları yayımlanmıģtır. 18. TSE ve KOSGEB i Bünyesinde Bulundurarak GeniĢ Hizmet Alanına Sahip Olması: Odamız TSE ve KOSGEB temsilciliklerini bünyesinde bulundurmakta, bu iki kuruluģa gerekli altyapı desteği sunarak kalite çalıģmalarına ve üyelerimizin kendini geliģtirmesine ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Üyelerimiz aynı bina içinde olan TSE için daha önce Antalya ya gitmeleri gerekirken Ģimdi TSE den daha etkin olarak faydalanabilmektedirler. 19. Yüksek Proje Kapasitesine Sahip Bir Oda Olması: ITSO, sürekli iyileģtirme prensibine göre sorunları çözümleriyle düģünmekte bu da sorunu projelendirme gereğini ortaya koymaktadır. Bugüne kadar pek çok AB ve ĠĢ Kur projesinin tamamlamıģ olan Odamız, kendi bünyesinde ekonomik araģtırmalar ve projeler birimi kurmaktadır. Bu birim üyelerimize proje hazırlama konusunda yardımcı olurken, Odamızın projelerini hazırlama ve yürütme iģini takip edeceklerdir. Ayrıca 22

29 Odamız, projecilik konusunda bir ilke daha imza atmıģ, ĠġKUR ile iģbirliği içinde Isparta nın proje kabiliyetini artırmaya yönelik bir projeyi de sürdürmektedir. 20. BAGEV Deneyimine Sahip Olması: 2000 yılında, Akdeniz Belediyeler Birliği, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Antalya Deniz Ticaret Odası (Kaldırıldı), Antalya Sanayici ve ĠĢadamları Derneği, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Burdur Ticaret Borsası, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Ticaret Borsası, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kurulan Batı Akdeniz GeliĢtirme Vakfı nın (BAGEV) kuruluģ amacı; Antalya Burdur Isparta illeri ve ilçelerinde ekonomik, sosyal, kültürel, çevresel ve bilimsel geliģim ve kalkınmaya katkıda bulunmak, bölgenin stratejik geliģim planını hazırlamak ve bu bağlamda her türlü çalıģmanın yapılmasını sağlamaktır. BAGEV e 2003 yılında Afyon Ticaret ve Sanayi Odası, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası da eklenerek üye sayısı 12 ye yükselmiģtir. Batı Akdeniz Ekonomisini GeliĢtirme Vakfı 2000 li yıllardan itibaren ülkemizde merkezi politikaların etkinsizliği karģısında yerelden hareket eden kalkınma amaçlı örgütlenmelerin en önemlisi olarak ortaya çıkmıģtır. 90 ların ortalarından baģlayan giriģimler Isparta Ticaret ve Sanayi Odası nın öncülüğünde bir vakıf kurma sürecine dönüģmüģtür. Ardından yöredeki diğer oda ve borsalar ile üniversitelerin vakfın kuruluģ sürecine katılımı izlemiģtir. Böylece sivil temelli bölgesel bir kalkınma arayıģı harekete geçmiģtir. Bu açıdan baktığımızda Batı Akdeniz bölgesi ekonominin değiģen yüzünü ilk fark eden, bölge kavramının ekonomik kalkınmanın en önemli aktörleri arasına girdiğini ilk anlayan bölgeler arasında yer almıģtır. BAGEV bu bilincin somut bir yansıması olarak ortaya çıkmıģtır. KomĢu iki il, Isparta ve Burdur arasında ekonomik göstergeler açısından büyük bir farklılık bulunmamaktadır. Bölgesel kalkınma açısından en önemli faktör olan sosyal doku benzerliği bölgede zaten mevcuttur. Bu açıdan hem vakfın kendisi hem de yayınlayacağı rapor ve yapacağı çalıģmalar bölge için ortaya konan bir tür görünmez sermaye yatırımı olarak algılanmalıdır. 23

30 Önümüzde uzanan dönemde, BAGEV kapsamı ve etki alanı içerisine giren iller arasında hissedilebilir bir karģılıklı bağımlılık yaratmak, yani illerin birbirini tamamlayıcısı olmasını sağlamak zorundayız. Kalkınma odaklı somut bir yapının Ģemsiyesi altında bölgenin sosyo-ekonomik potansiyelinin ayrıntılandırılması ve bu çerçevede bölgesel bir planlamanın yapılabilmesi öncelikler arasında olmalıdır. BAGEV, bölgede, Türkiye ortalamasının üstünde seyreden nitelikli eğitim potansiyelini yine bölgenin ekonomik-sosyal gereksinimleri doğrultusunda yönlendirmelidir. Diğer taraftan, baģarılı bir bölgesel kalkınma için, ortak çıkar tanımının yapılması hayati öneme sahiptir. BAGEV, tüm bölgesel aktörlerin bu tanımı yapmak için sürekli bir araya gelebileceği bir kurum olmalıdır. Bu doğrultuda bölgesel kalkınma çabalarının kendisi kadar tanıtım ve halkla iliģkiler boyutunun önemi ortaya çıkmaktadır. Aslına bakılırsa kalkınma konusunda sınırlı sayıda aktörün uzlaģması yeterli değildir. Kalkınma ile iliģkili bütün aktörlerin nasıl katkı yapabileceği ve bu katkıdan nasıl fayda sağlanabileceği belirlenmelidir. Unutulmamalıdır ki sınırlı tanıtım beraberinde sınırlı etkinlik getirir. Ġyi iģleyen bir BAGEV, sorunları yerinde çözme kapasitesi demektir BAGEV, kalkınma anlayıģında geleneksel araç ve politikaların ötesine geçme baģarısı demektir BAGEV, deneyimsiz yerel bakıģ açılarının olgunlaģarak, süreklilik arz eden bir dinamizme dönüģme olanağını bulacağı bir platform demektir BAGEV, Batı Akdeniz bölgesinin kendi geleceğine iliģkin söyleyecek bir sözü olması demektir Öte taraftan ITSO, Isparta ve Burdur un üst düzey yöneticileri ile iģ adamlarını bölgesel iģbirliği kapsamında bir araya getirmiģtir. Isparta nın geliģmesi ve önünün açılması adına birçok projeye öncülük eden ve bu yönde çalıģmalarını hız kesmeden sürdüren ITSO Isparta ve Burdur lu üst düzey yönetici ve iģadamlarından oluģan yaklaģık 200 kiģiyi Isparta Gölcük te düzenlediği pikniklerle bir araya getirmiģtir. Davetliler bir yandan yemek yerken bir yandan da tanıģma ve iki ilin sorunlarını tartıģma fırsatı bulmuģlardır. 24

31 Isparta ve Burdur illeri üst düzey bürokrat ve iģadamları bölgesel iģbirliği için Gölcük te bir araya geldiler (2008) 21. Topluma ve Kendi Üyelerine KarĢı ġeffaf Olması: Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, temel değerlerinden olan Ģeffaflık ilkesi gereği yaptığı çalıģmalar hakkında Meclis, Meslek Komiteleri ve üyelerine düzenli bilgi vermektedir. Oda, Ģeffaflık ilkesini yalnızca bilgi vermek olarak görmemekte, geri besleme yaparak kendini yenileme aracı olarak ta görmektedir. Aynı zamanda stratejik plan hazırlama sürecinde tüm paydaģlarımızla; medya, toplantı ve çalıģtay aracılığı ile Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda bilgi paylaģımı yapılmıģtır. Kontrolsüz güç, güç değildir fikrini benimseyen ITSO, gücünü hem arttırmaya hem de etkin kullanmaya yönelik stratejiler belirlemeyi hedeflemiştir. 25

32 5.1.1 Zayıf Yönler Odamız gelişmeye açık yönlerinin açık gönüllülükle belirlenmesini önemsemektedir. Çünkü Odamız, teşhis edilemeyen, gözden kaçan zayıflıkların kurumlara ne kadar onarılamaz zararlar verebileceğinin bilincindedir. 1. Odanın Yeterince ġeffaf Olmadığı Algısı: Algılar bazen gerçekliğin önüne geçer ve önyargıların oluģmasına neden olur. ġeffaflık ilkesini benimseyen Odamız, paydaģ anketlerinden elde ettiği veriler ıģığında Oda nın yeterince Ģeffaf olmadığı Ģeklinde bir algının varlığını belirlemiģtir. Odamız Yönetimi, sorunun bir parçası olmaktansa çözümün bir parçası ol prensibini benimsemekte, yapıcı eleģtirileri değerlendirmektedir. Aynı zamanda yapıcı eleģtirileri kalite artıģı için itici güç olarak görmektedir. Odamız, sürekli geliģmenin araçlarından biri olan öz değerlendirmeyi periyodik olarak yapmayı planlamaktadır. Planlanan Ortak Akıl ve Beyin Fırtınası Takımı toplantıları görüģ, öneri ve eleģtiriler için de uygun ortam sağlayacaktır. Oda yönetimi, baģta oda meclisi, meslek komiteleri ve üyelerin oda çalıģmalarından daha fazla bilgi edinmeleri, oda faaliyetlerinin tabana yayılması ve odanın yönetimi konusunda daha fazla bilgiye sahip olmaları konusundaki görüģleri önemsemektedir. 2. KurumsallaĢma Süreci Devam Eden Bir Oda Olması: KuruluĢların faaliyetlerini kiģilere bağlı olmadan sürdürebilmesini ve geliģtirebilmesini sağlayan bir yapı oluģturmasını kurumsallaģma olarak niteleyebiliriz. HazırlanmıĢ olan stratejik plan da bu sürecin önemli bir parçasıdır. Çünkü, kurum ve kuruluģların tüm stratejik kararlarına yön veren analizler ve vizyon; kurumun üstlendiği ana görevini tanımlayan misyon; karar alma sürecini ve kurumumuza yön veren etik alanı belirleyen değerler; izlediği yol ve yöntemleri yansıtan politikalar ve hedeflerine ulaģmak için sürdüreceği uygulamaların belirli bir niteliğe, heyecana ve sürekliliğe sahip olması da kurumsallaģmadır. Plan dönemi sonunda, oda hizmetlerinin kalitesi ve çalıģanların hizmet anlayıģı oda yönetimlerinden bağımsız olarak yüksek bir kaliteye ulaģmıģ olmalıdır. 26

33 3. Meslek Komitelerinin Etkin ÇalıĢtırılamaması: Odamızın çalıģmalarında önemli yer tutan meslek komitelerinin periyodik olarak toplanması zaten hukuki bir zorunluluktur. Ancak stratejik plan kapsamında meslek komiteleri ile yapılan çalıģtay sonucunda meslek komiteleri çalıģmalarının istenen düzeyde olmadığı, sadece yasal zorunluluğun yerine getirildiği anlaģılmıģtır. Bu bağlamda yine aynı çalıģtayda olası çözümler de konuģulmuģ ve çözüm önerileri dikkate alınarak konuyla ilgili hedef ve faaliyetler belirlenmiģtir. 4. Odamızın Bazı Fiziksel ve Mekansal Yetersizliklere Sahip Olması: Odamızın hizmet birimlerinin ve fonksiyonlarının geniģliğine rağmen fiziksel kapasitenin yetersizliği sıkıntı oluģturmaktadır. Ayrıca, hizmet binasının Ģehir merkezinde bulunması araç park sorunu yaģanmasına neden olmaktadır. 5. Odanın Bünyesinde Üyelere Yönelik Sosyal Aktivitelerin Yetersiz Olması: Önemli paydaģlarımızdan olan üyelerimizden aldığımız geri bildirim bilgilerine göre; odamızda düzenlenen sosyal etkinliklerin yetersiz olduğu anlaģılmıģtır. Buna karģın Odamız sıkça fuarlara geziler düzenlemekte ve bu geziler üyelerimiz tarafından sosyal etkinlik olarak değerlendirilmemekte, iģimizin bir parçası olarak ele alınmaktadır. 6. Üyeler Ġçin Sağlanacak Ayrıcalıkların Yetersizliği: Odamız yönetimi, kültürümüzden de gelen insan merkezli yönetim anlayıģını ve çağdaģ yönetim anlayıģlarından iyi yönetiģim ilkelerini benimseyerek kararlarını vermektedir. Ġyi yönetiģim ilkeleri; yönetim ahlakı, yönetimde açıklık, katılım, iletiģim, diyalog, uzlaģma, denetim, toplam kalite yönetimi gibi unsurları içinde barındırdığı için Odamız Yönetimi tarafından benimsenmiģtir. Bu pencereden baktığımızda en önemli paydaģımız olan üyelerimizin motivasyonu ve aidiyet duygusunu artırmak için bazı ayrıcalıklar sağlanıp sağlanamayacağının araģtırılması gereği ortaya çıkmıģtır. Oda üye kartlarının daha iģlevsel hale getirilerek kartlara sağlanan indirimlerin artırılması ve/veya geniģletilmesi konusunda çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. 7. Sektörlere Yönelik ÇalıĢmaların Yeterli Olmaması: Odamız 2009 yılında baģladığı ve 2010 yılında tamamladığı ĠĢ Rehberi dıģında sektörlere yönelik çalıģmalarının sayısını artırması gerektiği anketlerimizde ortaya çıkan, geliģtirilmesi gereken yönlerimizden biridir. Bu anlamda Odamız, ĠĢ Rehberinin sürekli 27

34 güncellenmesi, sektörlere yönelik yayınlar serisi ile ilgili çalıģmalar yaparken markalaģmayı ve giriģimciliği destekleyen etkinlikler de planlamaktadır. Odamızın plan döneminde sektörel sorunların tartıģıldığı ve çözümler üretilerek somut eylemlere dönüģtürüldüğü dinamik bir yapı örgütlenmesi düģünülmektedir. 8. Verilen Eğitimlerin Sayısının Yeterli Olmaması: Odamız, verdiği ve/veya verilmesini sağladığı eğitimlerin yüksek nitelikte olmasına dikkat etmektedir. Ancak niteliğin fazlalığı kadar niceliğin de fazla olması gerekmektedir. Üreterek geliģmeyi kendisine prensip edinen Odamız; üyelerinin, çalıģanlarının ve diğer paydaģlarının geliģmesinin aslında Odamızın da geliģmesi anlamına geldiğinin farkında olarak özellikle eğitime daha da önem vermektedir. Çünkü üreterek geliģmenin ilk basamağı bilgidir ve bilgi için eğitim gereklidir. Bilgiye değer veren Odamız, daha önceki yıllarda verilen eğitim sayılarının yetersiz olduğu kararına varmıģ, eğitim sayılarının artırılması için tedbirler almıģtır. ITSO, sosyal sorumluluk çerçevesinde topluma yönelik eğitim çalıģmalarını da programına almıģtır. Sorununuzla değil çözüm projenizle konuģunuz prensibini benimseyen Odamız, aktif öğrenmeyi sağlayacak olan yaģayarak öğrenmeyi ve kültür Ģifrelerimizde kodlanmıģ olan yaģam boyu öğrenmeyi önemsemektedir. EĞĠTĠMĠN VERĠLDĠĞĠ TARĠH EĞĠTĠMĠN KONUSU Eylül DıĢ Ticaret Eğitimi TSE EN ISO Revizyon Eğitimi (Üyelere) 2009 K Belgeleri Bilgilendirme Toplantısı (Üyelere) TÜBĠTAK TEYDEP TTGV Destekleri Hk (Üyelere) AB Çerçeve Programları Ve TÜBĠTAK Destekleri (Üyelere) 2009 Teminat Sıkıntısı Ġle Ġlgili Kredi Garanti Fonu nun Faydaları Hk (Üyelere) 2009 Ġhracatta E Pazarlama Uygulamaları, Ġnternette MüĢteri Bulma Ve Pazarlama (Üyelere) 28

35 9. Bürokrasi Üzerindeki Etkinin Az Olması: Bir Ģehirde/bölgede sürdürülebilir geliģmeyi sağlamak, hatta daha da önemlisi sürekli geliģmeyi bir kültür haline getirmek için ilgili yerin kamu kurumları, üniversitesi ve sivil toplum kuruluģlarının sıkı bir koordine içinde çalıģması gerekmektedir. Odamız bu durumun farkındadır. Ancak üyelerimizin, kamu kurumlarından bekledikleri ilgiyi göremediği ve bu kurumlarla bazı sorunlar yaģadıkları alınan geri bildirimlerden tespit edilmiģtir. Bu tespitin sonrasında yapılacak ortak akıl toplantılarında eleģtiri ve önerilerin konuģulması ve sorunların çözülmesi konusunda somut adımların atılması hedeflenmektedir. 10. Üyeleri Motive Edici Faaliyetlerin Eksikliği: Üyelerimizde alınan geri bildirimler neticesinde Odamızdan üyeleri motive edici faaliyetler istendiği ortaya çıkmıģtır. Üyelerimizin motivasyonunu en çok etkileyen konuların baģında meslek komitelerinin aktif çalıģmaması gelmektedir. Meslek komitelerinin daha da aktifleģtirilmesi yani etkin çalıģmasının sağlanması konusunda stratejiler plana alınmıģtır. 11. Web Sayfası ve Web Tabanlı Hizmetlerin Yeterli Olmaması: Odamız web sayfamızın ve web tabanlı üye hizmetlerinin yetersizliğini bilmektedir ve konuyla ilgili çalıģmaları iģ takvimine almıģtır. Gelişmeye açık yönlerimizi belirlememiz, bu zayıf halkaları güçlendirme stratejimizi uygulamak içindir. 29

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KALİTE VE AKREDİTASYON

KALİTE VE AKREDİTASYON 2017 EK.02 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI Revizyon Tarihi Sayfa No Rev.01 24.02.2017 1/14 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KALİTE VE AKREDİTASYON EL KİTABI DOK NO. EK 02 SAYFA 2/14 REVİZYON VE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR

GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR GÜNEġĠN EN GÜZEL DOĞDUĞU ġehġrden, ADIYAMAN DAN MERHABALAR ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAġARILI YÖNETĠMDE ĠLETĠġĠM Hastane İletişim Platformu Hastane ĠletiĢim Platformu Nedir? Bu

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI

GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI GÜMÜŞHANE TİCARET VE SANAYİ ODASI PERSONEL EL KİTABI ODAMIZIN FAALİYETLERİ a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun olarak gelişmesine

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

2017 YILLIK İŞ PLANI

2017 YILLIK İŞ PLANI 2017 YILLIK İŞ PLANI İLGİLİ/PERSONEL BİRİM OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK BÜTÇE FAALİYET 1.1.1.1 ISO 2-6 Ocak 2017 9001/2008 KYS Revizyonuna ilişkin her yıl

Detaylı

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Kırıkhan Ticaret ve Sanayi Odası 2014 Yılı Faaliyet Raporu BAŞKANDAN Odamızın kurumsal yapısı ve yarım asırlık tarihinden elde ettiği tecrübe ve birikim sayesinde, son derece sağlam temeller üzerinde yapılanmıştır.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2017 YILI FAALİYET TAKVİMİ Ocak Şubat 1 PERSONEL TOPLANTISI Ayın İlk Salı Günü Aylık personel toplantısı gruplar ayın 23'ü 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞTAY RAPORU DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU Ġdris YEKELER (1078) İÇ DENETÇİLER YaĢar ÖKTEM (1056) Sedat ERGENÇ (1028)

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Siirt Üniversitesinden: SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 2 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29255 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ YABAN HAYVANLARI KORUMA, REHABĠLĠTASYON UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ

TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ TÜRKĠYE TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERĠ 3 TEMEL DESTEĞĠ MEVCUTTUR 1- Ar-Ge Proje Destekleri 2- Çevre Projeleri Destekleri 3- Teknolojik Girişimcilik Destekleri Ar-Ge Proje Destekleri a) Teknoloji

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER

GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Aşağı Nohutlu Mahallesi, Sakarya Caddesi, Açıkgöz Apt Kat:2 Nu:4 Web:www.yozgattb.org.tr Tel: l:(0354)2129677 Fax:(0354)2170164 email: yozgattb@tobb.org.tr GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER Borsamızın da Katılımıyla

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı

ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı ÖZ DEĞERLENDİRME EYLEM PLANI ŞABLONU- KURUM DÜZEYİNDE Öz Değerlendirme Eylem Planı Okul: VAN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ Eylem Planının Süresi: 6 ay Geliştirilecek Alanlar (ÖD Raporundan Aktarılacak)

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER)

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (ÇEVMER) Organizasyon ġeması REKTÖR Mühendislik Fakültesi ÇEVMER MÜDÜRÜ ÇEVMER YÖNETĠM KURULU Ziraat Fakültesi MÜDÜRYARD. MÜDÜR YARD. ÇEVMER

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (27.12.2009 gün ve 27445 Sayılı Resmi Gazete) ATILIM ÜNİVERSİTESİ ELEKTRO-EROZYON İLE İŞLEME TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: HEDEF 1.1 HEDEF 1.2 HEDEF 1.3 HEDEF 1.4 Üyeler ile iletişim verimliliğini arttırmak Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak Üyelere danışmanlık hizmeti sunmak Lobi

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Mayıs 2011 gün ve 27948 Sayılı Resmi Gazete ATILIM ÜNİVERSİTESİ DEMİRYOLU MALZEMELERİ UYGULAMA VE Amaç ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü

YALVAÇ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2016 YILI FAALİYET TAKVİMİ PLANLANAN FAALİYET TARİHİ. Her Hafta Çarşamba günü Her Hafta Haftalık Olağan Toplantısı Meslek Kom. Ocak Şubat 4 PERSONEL EĞİTİM TALEPLERİNİN ALINMASI Ay İçerisinde Personel eğitim talepleri alınması 5 PERSONEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMELERİNİN YAPILMASI

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı