KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE"

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE (Cicer arietinum L.) VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ 1 Effect of Different Sowing Densities on the Yield and Yield Components of Some Chickpea (Cicer arietinum L.) Cultivars that Sown in Winter and Spring in Kahramanmaraş Region Didem YİĞİTOĞLU Tarla Bitkileri Anabilim Dalı A. Emin ANLARSAL Tarla Bitkileri Anabilim Dalı ÖZET Bu araştırma, Kahramanmaraş bölgesinde nohutta (Cicer arietinum L.), en uygun ekim zamanı, çeşit ve ekim sıklığını saptamak amacıyla, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında ve yıllarında erken ilkbahar ve erken kış ekimleri halinde bölünmüş parseller deneme desenine göre, dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada, farklı ekim zamanı (Erken Kış ve Erken İlkbahar) ve sıklığının (15, 25, 35 ve 45 bitki/m 2 ) dört nohut çeşidinde (İzmir-92, Menemen-92, Akçin-91 ve Diyar- 95) verim ve verimle ilgili özelliklere etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda her iki yılda ele alınan farklı ekim zamanı ve sıklıkların tane verimi üzerine istatistiksel olarak önemli etkide bulunduğu saptanmıştır. Ele alınan çeşitlerde tane verimi değerleri iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda erken kış ekimlerinde kg/da, erken ilkbahar ekimlerinde kg/da arasında değişmiştir. İki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre en yüksek tane verimi Menemen-92 ve Diyar-95 çeşitlerinden ve m 2 de 45 bitki ekim sıklığından elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Nohut (Cicer arietinum L.), çeşit, ekim zamanı, ekim sıklığı,verim ABSTRACT This study was carried out to aim to determine the most suitable sowing time, cultivar and density in chickpea (Cicer arietinum L.) at the Kahramanmaraş Agricultural Research Institute Research Land, and years, as early winter and early spring sown, according to the split plot experiment design with four replications. In the study, the affects of two different sowing times (Early Winter and Early Spring), and plant densities (15, 25, 35 and 45 plant per m 2 ) on the yield and yield components of four chickpea cultivars (İzmir-92, Menemen-92, Akçin-91 and Diyar-95) were investigated. As a result of this study, it was determined that different sowing times and densities had statistically important effect on the seed yield. The values of the seed yields of the varieties as combined results of two years values were changed between kg/da in early winter sowing, kg/da in early spring sowing. 1 Doktora Tezi-PhD. Thesis

2 The means of two years, the highest seed yields were obtained from Menemen-92 and Diyar-95 cultivars and 45 plant/m 2 plant density. Key Words: Chickpea (Cicer arietinum L.), cultivar, sowing time, plant rate, yield Giriş Gen merkezinin Güneydoğu Anadolu olduğu bildirilen nohut (Cicer arietinum L.), Leguminosae familyasından tek yıllık bir bitkidir. Nohudun diğer baklagillere olan üstünlüğü yaygın kullanımıyla da sınırlı değildir. Taneleri oldukça yüksek düzeyde protein içeren nohut, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir gıda maddesidir. Nohudun, Rhizobium ciceri bakterisi ile vejetasyonu süresince toprağa 5-8 kg/da saf azot bırakan derin ve yayılıcı kökleri, hiç durmadan yaşlanan dünyamızın toprakları için ıslah kaynağıdır. Ülkemizde 1960 yılında 86 bin ha olan nohut ekim alanları 1980 yılında dış isteklerin artışıyla genişleme göstermiştir (272.9 bin ha) yılında Türkiye nohut ekim alanları, ha olan yemeklik tane baklagil ekim alanlarının % 43.6 sını oluşturmaktadır ( ha). Üretimi yemeklik tane baklagiller içindeki % 38.3 payla ton, verimi ise 108 kg/da dır (Anon., 2005). Kahramanmaraş ovasında nohut, yaygın olarak ilkbaharda ekilmekle birlikte, soğuğa dayanıklı çeşitlerin kışlık ekimleri de görülebilmektedir. İklim koşullarının uygun olması nedeniyle yetiştiriciler, ekim zamanının belirlenmesinde oldukça rahat davranmakta ve bu konuya gereken önemi vermemektedir. Bu kadar geniş bir döneme yayılan ekim zamanı uygulamalarının ve çeşitli ekim zamanları için kullanılması gereken bitki sıklıkları ve çeşit seçiminin verimi ne ölçüde etkilediği konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, nohudun kış ve ilkbahar ekimlerinde farklı çeşit ve bitki sıklıklarının verimi ne ölçüde etkilediğinin ortaya konulması önem taşımaktadır. Dünyada ve Ülkemizde yörelere göre nohut için en uygun ekim zamanı, sıklığı ve uygun nohut çeşitlerini belirlemek üzere çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalardan bazıları aşağıda özetlenmiştir. Pramanik ve ark. (1990) bitki boyu hariç tüm birincil ve ikincil verim unsurlarının bitki sıklığının artması ile azaldığını, tane verimi ve biyolojik verimin bitki sıklığı arttıkça arttığını bildirmişlerdir. Tekin (1994), 100 tane ağırlığı bakımından çeşitler arasındaki farkın önemli olduğunu bildirmiştir. McKenzie ve Hill (1995), tane verimi yönünden yıllar arasındaki farkın önemli olduğunu bildirmişlerdir. Anlarsal ve ark. (1999) tane sayısı ile 100 tane ağırlığı arasında olumsuz bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir. Yürürdurmaz (2000) Kahramanmaraş İlinde yapılan çalışmalarda bitki boyu değerinin cm arasında değiştiğini bildirmiştir. Altınbaş ve Sepetoğlu (2002), 100 tane ağırlığı bakımından yıllar arasındaki farkın önemli olduğunu bildirmişlerdir. Özdemir ve Karadavut (2003), kışlık ekimle birlikte bitki boyu, bitkide dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bakla tutan dal uzunluğu ve 100 tane ağırlığının arttığını ve sonuçta tane veriminin daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Üstün ve Gülümser (2003), ekim zamanı geciktikçe bitki boyu, dal sayısı, bin tane ağırlığı ile verimde azalmaların olduğu bildirmiştir. Machado ve ark. (2003), tane veriminin ekim zamanından etkilendiğini ve

3 çeşitlere göre önemli farklılıkların belirlendiğini bildirmişlerdir. Yau (2004), erken ekimin geç ekime göre tane verimi üzerine önemli ve olumlu etkide bulunduğunu bildirmiştir. Bu araştırmada yörede daha önceki denemelerde ümitli görülen dört nohut çeşidi Aralık ayı başları ve Şubat ayı ortalarında m 2 de 15, 25, 35 ve 45 bitki olmak üzere ekilmiş ve yöre için en uygun çeşit, ekim sıklığı ve ekim zamanının belirlenmesine çalışılmıştır. Materyal ve Yöntem Materyal Araştırmada, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü nden sağlanan İzmir-92 ve Menemen-92, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü nden sağlanan Akçin-92 ve Diyarbakır Tarımsal Araştırma Enstitüsü nden sağlanan Diyar-95 olmak üzere tescilli dört nohut çeşidi materyal olarak kullanılmıştır. Araştırma Yerinin İklim ve Toprak Özellikleri Araştırmanın yürütüldüğü yıllarda, en düşük ortalama sıcaklık üretim sezonunda Ocak ayında (4.9 C), üretim sezonunda Aralık ayında (5.4 C) ; en yüksek ortalama sıcaklık değeri ise her iki yılda sırasıyla 25.8 C ve 24.4 C ile Haziran ayında saptanmıştır. Diğer taraftan toplam yağışa bakıldığında ise en düşük değer her iki yılda da Haziran ayında (sırasıyla 0 mm yağış yok, 8.1 mm); en yüksek değer ise üretim sezonunda Ocak ayında (251.6 mm), üretim sezonunda Kasım ayında (263.2 mm) saptanmıştır. Araştırma yeri toprakları kumlu-killi yapıya sahip, ph: 8.81, % kireç: yok, % total tuz: 0.324, Fosfor (P 2 O 5 ): 2.04, % organik madde: 0.87 olarak belirlenmiştir. Yöntem Araştırma, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında, yetiştirme döneminde 25 Kasım ve 10 Şubat, yetiştirme döneminde ise sürekli yağışlar nedeniyle 14 Aralık ve 20 Şubat tarihlerinde, erken kış ve erken ilkbahar ekimleri halinde, bölünmüş parseller deneme desenine göre dört tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırmada çeşitler ana parsel olarak ele alınmış, ekim sıklıkları alt parselleri oluşturmuştur. Araştırmada farklı kaynaklardan sağlanan dört nohut çeşidi kullanılmıştır. Toprak analizi sonuçlarına göre önerilen 5.01 kg/da saf azot ve 6.9 kg/da saf fosfor tüm deneme alanında uygulanmıştır. Ekimler her parsel 5 sıra olmak üzere, sıra arası 45 cm sabit tutularak markör ile açılan 5 m uzunluğundaki sıralara elle yapılmıştır. Parsel boyutları 5 x 2.25 =11.25 m 2 olarak belirlenmiştir. Ekim sıklığı olarak 15, 25, 35, 45 bitki/ m 2 olacak şekilde sırasıyla her bitki sıklığı için her sıraya 34, 56, 79 ve 101 adet tohum atılmıştır. Bitki çıkışları, birinci deneme yılında çeşitlere ve ekim sıklıklarına göre değişmekle birlikte, erken kış ve erken bahar ekimlerine göre sırasıyla birinci deneme yılında Aralık 2003 ve 6-8 Mart 2004 tarihlerinde; ikinci deneme yılında ise Ocak 2005 ve Mart 2005 tarihlerinde gerçekleşmiştir

4 Ekimlerden sonra yağışların yeterli olması nedeniyle sulama yapılmamıştır. Araştırma alanındaki bitkilerin hasat olgunluğu çeşitlere, ekim sıklıklarına ve ekim zamanlarına göre değişmekle birlikte yetiştirme mevsiminde Haziran; yetiştirme mevsiminde Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Singh ve ark. (1991) tarafından uluslararası baklagil denemelerinde uygulanan yöntemler esas alınarak, bazı bitkisel ve tarımsal özellikler incelenmiştir. İncelenen özelliklere ilişkin veriler her parsele ait kenar tesirleri işaretlendikten sonra parsel hasadı yapılan bitkilerden elde edilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen verilere, her yıl için ayrı ayrı, farklı yerlerde tekrarlanan bölünmüş parseller ve bunlara ek olarak yıllar birleştirilerek çeşitli yıllar ve yerlerde tekrarlanan bölünmüş parseller deneme desenlerine göre, MSTATC paket programı kullanılarak varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen ortalamaların karşılaştırılması Duncan (%5) testine göre yapılmıştır. (Düzgüneş ve ark, 1987). Araştırma Bulguları ve Tartışma Bitki Boyu (cm) Erken kış ve erken ilkbahar ekimlerinde saptanan bitki boyları sırasıyla yılında ve cm, yılında ve cm, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise ve cm arasında değişim göstermiştir. Anılan özellik bakımından ekim zamanları arasındaki fark önemli bulunmuştur. Her iki deneme yılında ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda erken kış ekimleri en yüksek bitki boyu değeri göstermiştir. Erken kış ekimlerinde çıkışların daha erken ve çiçeklenmeye kadar geçen sürenin uzun olması nedeniyle bitkiler vegetatif olarak daha fazla gelişmiştir. Bunun sonucunda da bitki boyu değerleri artış göstermiştir. Özdemir ve Karadavut (2003) da erken kış ekiminin bitki boyu üzerine önemli ve olumlu düzeyde etkide bulunduğunu bildirmişlerdir. Aralarındaki fark önemli olmamakla birlikte farklı çeşitler için saptanan bitki boyları yılında cm, yılında cm, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise cm arasında değişim göstermiştir. Şehirali (1988), nohudun bitki boyunun çeşitlere ve bölgelere göre değişebileceğini ve cm arasında olduğunu bildirmiştir. Yürürdurmaz (2000), Kahramanmaraş İlinde yaptığı çalışmada bitki boyu değerinin cm arasında değiştiğini bildirmiştir. Farklı ekim sıklıklarında saptanan bitki boyu ortalama değerleri yılında cm, yılında cm ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise cm arasında değişim göstermiştir. Anılan özellik bakımından Tekin (1994) in bildirdiğinin aksine ekim sıklıkları arasındaki farkın önemli buluduğu ve yılları ile iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda, en yüksek değer metrekarede 45 bitki ekim sıklığından elde edilmiş, bunu önemsiz farkla metrekarede 35 bitki ekim sıklığı izlemiştir. En düşük bitki boyu değerleri metrekarede 15 bitki sıklığından elde edilmiş, yalnız yılında metrekarede 25 bitki ekim sıklığı ile arasındaki fark önemli olmamıştır. Birim alandaki bitki

5 sayısı arttıkça bitkilerin güneş ışığından daha fazla yararlanabilmek için rekabete girmiş olabileceği ve böylece bitki boylarının artacağı söylenebilir. Pramanik ve ark. (1990) da bitki boyunun ekim sıklığı arttıkça arttığını bildirmiştir. Çizelge 1. Farklı Ekim Zamanları ve Sıklıklarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Saptanan Bitki Boyu (cm) ve Ana Dal Sayısına (adet/bitki) İlişkin Ortalama Değerler ve Oluşan Gruplar* Bitki Boyu (cm) Ana Dal Sayısı (adet/bitki) Ekim İki yıl ort İki yıl ort zamanı Erken kış a a A 3.46 a Erken b b B 2.63 b İlkbahar Çeşit İzmir b 2.86 bc 2.89 B Menemen a 3.07 ab 3.13 A Akçin b 2.82 c 2.87 B Diyar a 3.10 a 3.12 A Ekim sıklığı b c C 3.37 a 3.30 a 3.34 A b b B 3.12 b 3.07 b 3.09 B a ab A 2.93 bc 2.80 c 2.87 C a a A 2.76 c 2.67 c 2.71 D Ortalama *Aynı harf grubuna ait değerler Duncan %5 e göre farklı değildir Ana Dal Sayısı (adet/bitki) Erken kış ve ilkbahar ekimlerinde saptanan ana dal sayıları sırasıyla yılında 3.46 ve 2.63 adet, yılında 3.23 ve 2.69 adet, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise 3.34 ve 2.66 adet olarak saptanmıştır. Bununla birlikte her iki yılda ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ana dal sayısının erken kış ekimlerinde erken ilkbahar ekimlerine göre önemli ölçüde yüksek olduğu izlenmiştir. Erken kış ekimlerinde vejetasyon süresi erken ilkbahar ekimlerine göre yaklaşık 2 ay daha uzun olduğundan, uzun gün bitkisi olan nohut generatif döneme daha uzun bir zaman diliminde geçmiştir. Bu dönem içerisinde topraktan alınan bitki besin elementleri ile güneş ışığından elde edilen enerji daha fazla dal oluşumuna yol açmıştır. Böylece ana dal sayısı değerleri erken kış ekimlerinde daha yüksek olmuştur. Üstün ve Gülümser (2003) de benzer bulgular bildirmişlerdir. Farklı nohut çeşitlerinde saptanan ana dal sayıları; yılında adet, yılında adet ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise adet arasında değişim göstermiştir. Anılan özellik bakımından yılı ile iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda Menemen-92 çeşidi ilk grupta yer alırken, Diyar-95 çeşidi ile arasındaki fark önemli olmamış; yılında

6 ise Diyar-95 çeşidi ilk grupta yer alırken, Menemen-92 çeşidi ile arasındaki fark önemli olmamıştır. Her iki yıl ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre, Akçin-91 çeşidi en düşük ana dal sayısı değeri ile son grupta yer alırken, İzmir-92 çeşidi ile aralarındaki fark istatistiksel yönden önemli bulunmamıştır. Nohutta dallanma, genotip ve çevre koşullarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu araştırmada yer alan çeşitlerin farklı genetik yapıya sahip olmaları farklı sayıda dal oluşturmalarına neden olmuştur. Yücel (2004) de ana dal sayısı bakımından çeşitler arasındaki farkın önemli olduğu bildirilmiştir. Farklı ekim sıklıklarında saptanan ana dal sayıları yılında adet, yılında adet, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise adet arasında değişim göstermiştir. Her iki yıl ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre, ana dal sayısı bakımından ekim sıklıkları arasındaki farklar önemli olmuş; her iki yıl ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre, m 2 deki bitki sayısı arttıkça bitkide ana dal sayısı azalmış ve m 2 de 15 bitki ekim sıklığı ilk grupta, m 2 de 45 bitki ekim sıklığı ise son grupta yer almıştır. Metrekaredeki bitki sayısı arttıkça bitki başına düşen toplam alan azalmakta ve böylece bitkilerin birbirleriyle rekabeti artmaktadır. Buna bağlı olarak m 2 deki bitki sayısı arttıkça bitkilerin dallanmaları da azalmıştır. Brinsmead (2005) de bulgularımıza benzer şekilde m 2 de bitki sayısı arttıkça ana dal sayısının azaldığını bildirilmiştir. Tane Verimi (kg/da) Tane verimi yönünden yıllar arasındaki fark önemli bulunmuş ve yılındaki tane verimi değeri yılına göre daha yüksek olmuştur. Araştırmanın ikinci yılında ekimlerin yağışlar yüzünden daha geç yapılması, çiçeklenme döneminde ortaya çıkan aşırı yağışlar ve sürekli kapalı hava çiçeklenmeyi ve bakla bağlamayı geciktirmiş, tane veriminin de azalmasına neden olmuştur. Bu durum tane verimine de yansımış ve yılı tane verimi değeri daha düşük bulunmuştur. Yücel (2004) de tane verimi yönünden yıllar arasındaki farkın önemli olduğunu bildirmiştir. Erken kış ve ilkbahar ekimlerinde saptanan tane verimleri sırasıyla yılında ve kg/da, yılında ve kg/da, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise ve kg/da olarak saptanmıştır. Her iki yılda ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda tane veriminin erken kış ekimlerinde erken ilkbahar ekimlerine göre önemli ölçüde yüksek olduğu izlenmiştir. Erken kış ekimlerinde vejetasyon süresi erken ilkbahar ekimlerine göre yaklaşık 2 ay daha uzun olduğundan, uzun gün bitkisi olan nohut generatif döneme daha uzun bir zaman diliminde geçmiş, bu dönemde topraktan alınan bitki besin elementleri ile güneş ışığından elde edilen enerji daha fazla bakla oluşumuna yol açmıştır. Bu durum tane verimi değerine de yansımış ve tane verimi erken kış ekimlerinde daha yüksek olmuştur. Diğer taraftan erken ekimin geç ekime göre tane verimi üzerine önemli ve olumlu etkide bulunduğu bazı araştırmacılar tarafından da bildirilmiştir (Üstün ve Gülümser, 2003; Yau, 2004). Farklı nohut çeşitlerinde saptanan tane verimleri yılında

7 197.2, tane verimi bakımından çeşitler arasındaki farkların önemli bulunduğu yılında kg/da, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise kg/da arasında değişim göstermiştir. Anılan özellik bakımından yılı ile iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda, Menemen-92 çeşidinde en yüksek değer elde edilmekle birlikte, Diyar-95 çeşidi ile aralarındaki fark istatistiksel yönden önemsiz bulunmuştur yılında Akçin-91 çeşidi en düşük tane verimi değeri ile son grupta yer alırken, İzmir-92 çeşidi ile aralarındaki fark önemli olmamış; iki yıllık birleşmiş ortalamalarda ise İzmir-92 çeşidi son grupta yer alırken Akçin-91 çeşidi ile aralarındaki fark önemli olmamıştır. Tane verimi yönünden çeşitler arasında oluşan bu farklılık, çeşitlerin çıkış gücü, dal sayısı, bakla sayısı, tane sayısı ve tane ağırlıkları ile çeşitlerin bölge iklim koşullarına göstermiş olduğu uyumdan kaynaklanmaktadır. Yücel (2004), tane verimi bakımından çeşitler arasındaki fark ile ilgili olarak benzer bulgular bildirmiştir. Çizelge 2. Farklı Ekim Zamanları ve Sıklıklarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Saptanan Tane Verimi(kg/da) ve 100 Tane Ağırlığına(g) İlişkin Ortalama Değerler ve Oluşan Gruplar* Tane Verimi(kg/da) 100 Tane Ağırlığı(g) Ekim İki yıl ort İki yıl ort zamanı Erken kış a a A Erken b b B İlkbahar Çeşit İzmir b B b B B Menemen a A b C C Akçin b B b B B Diyar ab A a A A Ekim sıklığı d d D c c C c c C b b B b b B ab a A a a A a a A Ortalama A B a B *Aynı harf grubuna ait değerler Duncan %5 e göre farklı değildir Farklı ekim sıklıklarında saptanan tane verimleri yılında kg/da, yılında kg/da, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise kg/da arasında değişim göstermiştir. Her iki yıl ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre, tane verimi bakımından ekim sıklıkları arasındaki farklar önemli olmuş; ekim sıklığı arttıkça tane verimi artış göstermiştir. Anılan özellik bakımından m 2 de 45 bitki ekim sıklığı ilk grupta, m 2 de 15 bitki ekim sıklığı

8 ise son grupta yer almıştır. Yüksek ekim sıklığında tane veriminin artması birim alanda daha fazla bitki bulunmasıyla ilgilidir. Yüksek ekim sıklığında bitki başına daha az bakla oluşmasına rağmen, 100 tane ağırlığının artması ve birim alanda daha fazla bakla olması nedeniyle tane verimi de daha yüksek olmaktadır. Machado ve ark. (2003), bulgularımıza benzer şekilde metrekaredeki bitki sayısı arttıkça tane veriminin (kg/da) arttığını bildirilmişlerdir. İki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda önemli olan ekim zamanı x çeşit x ekim sıklığı interaksiyonuna ilişkin tane verimi kg/da arasında değişim göstermiştir. Anılan özellik yönünden iki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre, erken kış ekimlerinde Menemen-92 çeşidinin m 2 de 35 bitki ekim sıklığı en yüksek tane verimi değerine sahip olarak ilk grupta yer almıştır. Bunun yanında erken ilkbahar ekimlerinde İzmir-92 çeşidinin m 2 de 15 bitki ekim sıklığı son grupta yer alırken, Menemen-92 ve Akçin-91 çeşitlerinin m 2 de 15 bitki ekim sıklıkları ile aralarındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. Diğer taraftan erken kış ekimlerinde tüm çeşitlerde m 2 de 45 bitki ekim sıklığından elde edilen tane verimleri diğerlerinden önemli düzeyde yüksek olmasına karşın, ilkbahar ekimlerinde tane verimi bakımından Menemen-92 ve Akçin-91 çeşitlerinin m 2 de 35 ve 45 bitki ekim sıklıkları arasında önemli bir fark bulunmamıştır. 100 Tane Ağırlığı (g) 100 tane ağırlığı yönünden yıllar arasındaki fark önemli bulunmuş ve yılındaki ortalama değerler yılına göre daha yüksek olmuştur. Araştırmanın ikinci yılında ekimlerin yağışlar yüzünden daha geç yapılması ve çiçeklenme döneminde ortaya çıkan aşırı yağışlar ve sürekli kapalı hava çiçeklenmeyi ve bakla bağlamayı geciktirmiş, döllenme ve tohum oluşumunun daha sıcak dönemlere rastlaması nedeniyle 100 tane ağırlığının azalmasına neden olmuştur. Bazı araştırmacılar da 100 tane ağırlığı bakımından yıllar arasındaki farkın önemli olduğunu bildirmişlerdir (Yücel, 2004). Aralarındaki fark önemli olmamakla birlikte erken kış ve ilkbahar ekimlerinde saptanan 100 tane ağırlıkları sırasıyla yılında ve g, yılında ve g, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise ve g olarak saptanmıştır. Farklı nohut çeşitlerinde saptanan 100 tane ağırlıkları yılında g, yılında g, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise g arasında değişim göstermiştir. Anılan özellik bakımından yılı ile iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda Diyar-95 çeşidi ilk grupta yer alırken, Menemen-92 çeşidinin 100 tane ağırlığı değeri en düşük olmuş ve son grupta yer almıştır. Ancak yılında Diyar-95 dışında kalan tüm çeşitler son grubu oluşturmuştur. Aynı çizelgeden izlendiği gibi, tane sayısı yüksek olan Menemen-92 çeşidinin 100 tane ağırlığı, tane sayısı daha düşük olan Diyar-95 çeşidinin 100 tane ağırlığından daha düşük olduğu izlenmiştir. Bu durum tane sayısı az olan çeşitlerin daha iri tane oluşturabileceğini ortaya koymaktadır. (Muehlbauer ve Singh, 1987). 100 tane ağırlığı bakımından çeşitler arasındaki farkın önemli olduğu diğer bazı

9 araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Yücel, 2004). Farklı ekim sıklıklarında saptanan 100 tane ağırlıkları yılında g, yılında g, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda ise g arasında değişim göstermiştir. Her iki yıl ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre, 100 tane ağırlığı bakımından ekim sıklıkları arasındaki farklar önemli olmuştur. Anılan özellik bakımından her iki yıl ve iki yıllık birleştirilmiş ortalamalara göre, m 2 de 35 ve 45 bitki ekim sıklığı ilk grupta, m 2 de 15 bitki ekim sıklığı ise son grupta yer almıştır. Bu çalışmada metrekaredeki bitki sayısı arttıkça bitki başına düşen tane sayısının azalmasına karşın 100 tane ağırlığı artış göstermiştir (Anlarsal ve ark., 1999). Sonuç Ekim zamanlarına göre tane verimleri incelendiğinde, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda erken kış ekimlerinden elde edilen tane verimleri, erken ilkbahar ekimlerine göre önemli düzeyde yüksek olmuştur. Farklı nohut çeşitlerinde saptanan tane verimleri incelendiğinde, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda, Menemen-92 ve Diyar-95 çeşitlerinin tane verimlerinin diğer çeşitlerden önemli düzeyde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte çeşitlerin tane verimleri ekim zamanlarına göre değişmiştir. Buna göre erken kış ekimlerinde Menemen-92, erken ilkbahar ekimlerinde ise Diyar-95 çeşitlerinden en yüksek tane verimleri elde edilmiştir. Ancak Diyar-95 çeşidinin başarılı bir şekilde kışlık olarak yetiştirilmesi de mümkün görülmektedir. Ekim sıklıklarına göre tane verimleri incelendiğinde, iki yıllık birleştirilmiş ortalamalarda m 2 de 45 bitki ekim sıklığından elde edilen tane verimleri, diğer sıklıklardan önemli düzeyde daha yüksek olmuştur. Bununla birlikte, ekim sıklıklarının tane verimine etkisinin çeşit ve ekim zamanlarına göre değiştiği saptanmıştır. Buna göre, yüksek tane verimi bakımından erken kış ekimlerinde Menemen-92 çeşidinin m 2 de 35 bitki ekim sıklığı, erken ilkbahar ekimlerinde ise, Diyar-95 çeşidinin m 2 de 45 bitki ekim sıklığı önerilebilir. Kaynaklar ALTINBAŞ, M., SEPETOĞLU, H., Kışlık ekime Uygun Nohut Geliştirmede Bazı Tarımsal Özellikler için Genotipik ve Çevresel Etki Değerlendirmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 39(3): ANLARSAL, A.E., YÜCEL, C., ÖZVEREN, D., Çukurova Koşullarında Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Hatlarının Verim ve Verimle İlgili Özelliklerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. Cilt III, Çayır Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, Adana, ANONYMOUS, DİE. BRINSMEAD, B., Chickpea Response to Row Space and Plant Population in the Western Downs/Maranoa. DPI Farming System Institute, Hermitage Research Station, Warwick. http: www. apsru.gov.au/ apsru/projects/wfs/achievement/tecn Artic.htm-39k

10 DÜZGÜNEŞ, O., KESİCİ, T., KAVUNCU, O., GÜRBÜZ, F., Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodlan-H). Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları: 1021, Ders Kitabı: 295. Ankara, 381. MACHADO, S., HUMPHREYS, C., TUCK, B., DARNELL,T., CORP, M., Variety, Seeding Date, Spacing, and Seeding Rate Effects on Grain Yield and Grain Size of Chickpeas (Cicer arietinum L.) in Eastern Oregon. Agricultural Experiment Station Oregon State University Special Report 1047, June McKENZIE, B.A., HILL, G.D., Growth and Yield of Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties in Centerbury, New Zealand. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science. 23: ÖZDEMİR, S., KARADAVUT, U., Comparison of the Performance of Autumn and Spring Sowing of Chickpeas in a Temperate Region. TÜBİTAK, Türk J. Agric. For. 27: PRAMANIK, M.H.R., KHAN, M.A.H., MUSHI, A.A.A., SADEQUE, M.A., Optimum Plant Population for Chickpea in Bangladesh. Progressive Agriculture. Bangladesh, 1(1): SINGH, K.B., HOLLY, L., BEJIGA, G., A Catolog of Kabuli Chickpea Germplasm. ICARDA, p TEKİN, K., Yabancı Kaynaklı Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Agronomik, Fizyolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Adana, D.Baş No: ÜSTÜN, A., GÜLÜMSER, A., Orta Karadeniz Bölgesinde Nohut için Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi Ekim 2003 Diyarbakır. Bitki Yetiştirme Teknikleri II. Cilt Sayfa YAU, S-K., Optimal Sowing Time and Seeding Rate for Winter-Sown, Rain- Fed Chickpea in a Cool Mediterranean Area. Adaptation of Plants to Water Limited Mediterranean Type Environments Perth, Western Australia September. YÜCEL, D., Çukurova Koşullarında Farklı Ekim Zamanları ve Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim ile ilgili Özelliklere Etkisi Üzerine Araştırmalar. Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi. Adana, 53. YÜRÜRDURMAZ, C., Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Yazlık ve Kışlık Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi. K.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Mardin Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının Nohutta (Cicer arietinum L.) Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 5(1): 73-81, 2015 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Didem YİĞİTOĞLU KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ KIŞLIK VE YAZLIK EKİLEN BAZI NOHUT ÇEŞİTLERİNDE (Cicer arietinum L.) VERİM

Detaylı

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri

Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 417-421 Kuru ve Sulu Koşullarda Farklı Bitki Sıklıklarının Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Necat TOĞAY 1 Yeşim TOĞAY

Detaylı

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi

Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak Yetiştirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Van Gevaş Ekolojik Koşulların Da Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin İkinci Ürün Olarak

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 285-290 KAHRAMANMARAŞ KOŞULLARINDA DEĞİŞİK KIŞLIK MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi

Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):49-56 ISSN 1018-8851 Kışlık Ekilen Nohut Hatlarında Verim ve Bazı Tarımsal Özellikler İçin Performans ve Adaptasyon İlişkisi Metin ALTINBAŞ 1 Hasan SEPETOĞLU 2

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 19 (3), 135-143, 2015 ISSN 2148-5003, Araştırma Makalesi Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim

Detaylı

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ Lütfullah ÖZCAN Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana-TURKEY

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 25 (2): (2011) 17-23 ISSN:1309-0550 Melezleme Yöntemiyle Elde Edilen Yemeklik Bezelye (Pisum sativum

Detaylı

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI **

ÖZET. İlhan TURGUT * Arzu BALCI ** Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 79-91 Bursa Koşullarında Değişik Ekim Zamanlarının Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinin Taze Koçan Verimi İle Verim Öğeleri Üzerine Etkileri

Detaylı

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Farklı Dönemlerde Ekilen Nohut Çeşitlerinde (Cicer arietinum L.) Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi

Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi. Farklı Dönemlerde Ekilen Nohut Çeşitlerinde (Cicer arietinum L.) Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Selçuk Tar Bil Der, 3(1): 25-29 25 Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi Farklı Dönemlerde Ekilen Nohut Çeşitlerinde (Cicer arietinum L.) Bazı Tarımsal Özelliklerin Belirlenmesi Fatma Ceran 1,* Mustafa Önder

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Medeni YAŞAR DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI NOHUT (Cicer arietinum L.) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars

Rüveyde TUNÇTÜRK 1* Effects of Different Row Spacings on the Yield and Quality in Coriander (Coriandrum sativum L.) Cultivars YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(2): 89-97 Geliş Tarihi (Received): 09.12.2010 Kabul Tarihi (Accepted): 21.12.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Kişniş (Coriandrum sativum

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (37): (2005) 13-20 BURÇAK (Vicia ervilia (L.) Willd.) TA EKİM ZAMANININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİ ÜZERİNE ETKİSİ 1 Abdullah ÖZKÖSE 2 Hayrettin EKİZ 3 2 Selçuk Üniversitesi,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Stratejilerinin Kışlık Ve Yazlık Ekilen Nohut Bitkisinin Verim Ve Su Kullanım Randımanına Etkileri

Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Stratejilerinin Kışlık Ve Yazlık Ekilen Nohut Bitkisinin Verim Ve Su Kullanım Randımanına Etkileri Damla Yöntemiyle Uygulanan Farklı Sulama Stratejilerinin Kışlık Ve Yazlık Ekilen Nohut Bitkisinin Verim Ve Su Kullanım Randımanına Etkileri Effects Of Various Irrigation Strategies Applied Through Drip

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi Akademik Ziraat Dergisi 1(1): 29-36 (2012) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Seçilmiş bazı nohut (Cicer arietinum L. ) hatlarının agronomik ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi

Detaylı

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma

Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 25-34 Bazı Soya Fasulyesi [Glycine max (L.) Merill] Çeşitlerinin Bursa Koşullarına Adaptasyonu Konusunda Bir Çalışma Abdullah KARASU * Mehmet ÖZ ** A. Tanju GÖKSOY

Detaylı

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması

Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (1) 78-85 Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinin Van Ekolojik Koşullarında Verim ve Verim Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması Murat TUNÇTÜRK 1 İbrahim

Detaylı

Van Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının ve Ekim Şekillerinin Mercimek (Lens culinaris Medic.) de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (1)

Van Koşullarında Farklı Bitki Sıklıklarının ve Ekim Şekillerinin Mercimek (Lens culinaris Medic.) de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 8, 18(1): 35-47 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 18.09.7 Kabul Tarihi: 12.12.7 Van Koşullarında Farklı Bitki

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

Farklı Çinko ve Fosfor Dozlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (1)

Farklı Çinko ve Fosfor Dozlarının Mercimek (Lens culinaris Medic.) de Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2008, 18(1): 49-59 Araştırma Makalesi/Article Geliş Tarihi: 18.09.2007 Kabul Tarihi: 12.12.2007 Farklı Çinko ve Fosfor

Detaylı

Effect of Different Sowing Dates on Seed Yields and Yield Components of Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Benthmam ) in Autumn Sowing Period

Effect of Different Sowing Dates on Seed Yields and Yield Components of Phacelia (Phacelia Tanacetifolia Benthmam ) in Autumn Sowing Period YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2016, 26(3): 366-371 Geliş Tarihi (Received): 06.04.2016 Kabul Tarihi (Accepted): 27.05.2016 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Arı Otu Bitkisinin Sonbahar

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Cüneyt KÖSEOĞLU ÇUKUROVA KOŞULLARINDA FARKLI EKİM SIKLIKLARINDA BAKLA ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNDE

Detaylı

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri)

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19 22 Ekim 2009 Hatay, (Sunulu Bildiri) ESKĐŞEHĐR KOŞULLARINDA BAZI NOHUT ÇEŞĐT ve HATLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI ve SIRA ARASI MESAFELERĐNĐN VERĐM, VERĐM UNSURLARI ve KALĐTE ÜZERĐNE ETKĐSĐ Evren ATMACA 1 Cemalettin Y. ÇĐFTÇĐ 2 Sabri ÇAKIR 1

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

Farklı Gübreleme Yöntemlerinin Nohut (Cicer arietinum L.) ta Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri *

Farklı Gübreleme Yöntemlerinin Nohut (Cicer arietinum L.) ta Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (3) 252-258 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Farklı Gübreleme Yöntemlerinin Nohut (Cicer arietinum L.) ta Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkileri * Nurdan ŞAHİN 1 H.

Detaylı

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):230-234 Araştırma Makalesi (Research Article) Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Çeşitlerinde Yem ve

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(2):225-23 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(2): 225-23 BAZI BAKLA (Vicia faba L.) POPULASYONLARININ BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ VE TAZE BAKLA VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ Aysun PEKŞEN

Detaylı

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları

Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015, Cilt 29, Sayı 1, 57-65 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Bazı İleri Aspir Hatlarının Eskişehir Koşullarındaki Performansları Mehmet Demir KAYA

Detaylı

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, Cilt 22, Sayı 1, 55-62 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L. Merr.) Hatlarının Bursa Ekolojik Koşullarında Bazı

Detaylı

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA BAZI MACAR FİĞ (Vicia pannonica CRANTZ) HAT VE ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KURU ŞARTLARINA ADAPTASYONU ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A Study On Adaptatıon Of Some Hungarıan Vetch (Vicia Pannonica Crantz) Lines And Cultıvars

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 26,21(3): 318-322 J. of Fac. of Agric., OMU, 26,21(3): 318-322 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI BURÇAK (Vicia ervilia L.) HATLARININ OT VE TOHUM VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ İlknur

Detaylı

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi

Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Yetiştirme Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 91 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Şeker Mısırda Ekim Zamanı ve Tekniğinin Hasıl Verim ve Bazı Özelliklere Etkisi Leyla İDİKUT 1, Cüneyt CESUR

Detaylı

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK

Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Danışman: Doç. Dr. Mehmet AYÇİÇEK BAZI NOHUT(Cicer arietinum L.) ÇEŞİTLERİNİN BİNGÖL KOŞULLARINDAKİ VERİM VE ADAPTASYON YETENEKLERİNİN BELİRLENMESİ Veysel BEYSARI Yüksek Lisans Tezi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2007,22(1):79-85 J. of Fac. of Agric., OMU, 2007,22(1):79-85 SONBAHAR VE İLKBAHARDA EKİLEN BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNİN BAZI BİTKİSEL ÖZELLİKLER VE TANE VERİMİ BAKIMINDAN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mahmut TANTEKİN DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ

Detaylı

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu

Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 2006 82 KSU. Journal of Science and Engineering 9(1), 2006 Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'de İlk Gelişme Döneminde Kök ve Toprak Üstü Organlarının Durumu Vahdettin

Detaylı

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 259-266 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. oleifera L.) Çeşitlerinde Fosforlu Gübrelemenin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi

Detaylı

Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ ve Morfin Miktarının Belirlenmesi

Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ ve Morfin Miktarının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):296-300 Araştırma Makalesi (Research Article) Haşhaşta (Papaver somniferum L.) Bazı Fizyolojik ve Morfolojik Özellikler ile Yağ

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Van-Gevaş Koşullarında Farklı Sıra Aralıklarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) de Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi

Van-Gevaş Koşullarında Farklı Sıra Aralıklarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) de Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(1): 57-62 Geliş Tarihi: 10.04.2004 Van-Gevaş Koşullarında Farklı Sıra Aralıklarının Fasulye (Phaseolus vulgaris

Detaylı

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri

Hatay Amik Ovası Ana Ürün Koşullarında Bazı Atdişi Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verimle İlişkili Özellikleri Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University Araştırma Makalesi Research Article Geliş Tarihi: 23.06.2015 Kabul Tarihi: 04.09.2015 ISSN:1300-9362

Detaylı

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri

Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),40-47 Tohum Miktarlarının Tritikale (x Triticosecale Wittmack) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Öğelerine Etkileri M. ATAK 1,

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2005,20(3):88-95 J. of Fac. of Agric., OMU, 2005,20(3):88-95 SAMSUN KOŞULLARINDA BAZI FASULYE (Phaseolus vulgaris L.) GENOTİPLERİNİN TANE VERİMİ VE VERİMLE İLGİLİ ÖZELLİKLER BAKIMINDAN

Detaylı

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi

Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2004, 21 (2), 86-93 Bazı Makarnalık Buğday Çeşitlerinin (T.durum Desf.) Erbaa Şartlarında Adaptasyonlarının İncelenmesi Fahri Sönmez A.Safi Kıral Gaziosmanpaşa Üniversitesi,

Detaylı

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Adıyaman Koşullarında Yazlık- Kışlık Kolza (Brassica sp.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Öğelerinin

Detaylı

VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK

VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ. Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2007; 4(1-2) : 69-76 KOLZA ( Brassica napus ssp. oleifera L.) ÇEŞİTLERİNDE EKİM ZAMANLARININ VERİM * VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ Halil ÇELİK, Mustafa Ali KAYNAK 1 2 ÖZET

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris Medik.) Genotiplerinin Verim ve Verim Öğelerinin Belirlenmesi Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt 5(1) 27-34 2016 DOI: 10.17100/nevbiltek.56241 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.56241 Şanlıurfa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Kırmızı Mercimek (Lens culinaris

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN:

Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) ISSN: 2 Sorumlu Yazar: eceyhan@selcuk.edu.tr www.ziraat.selcuk.edu.tr/dergi Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 23 (49): (2009) 67-73 ISSN:1309-0550 FASULYE GENOTİPLERİNİN BAZI TARIMSAL

Detaylı

Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Farklı Çevrelerde Antraknoz (Ascochyta rabiei) a Dayanımları ve Tane Verimleri Üzerine Bir Araştırma*

Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Farklı Çevrelerde Antraknoz (Ascochyta rabiei) a Dayanımları ve Tane Verimleri Üzerine Bir Araştırma* GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 87-97 Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerinin Farklı Çevrelerde Antraknoz (Ascochyta rabiei) a Dayanımları ve Tane Verimleri Üzerine Bir Araştırma* Oral

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinde Verim ve Verimle İlgili Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Dr. Ali Osman SARI E-mail: aliosmansari@aari.gov.tr Ç. KAYA, T. KUŞAKSIZ: FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN MISIR (Zea mays L.) 1 ANADOLU, J. of AARI 22 (2) 2012,

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HATAY İLİ EKOLOJİK ŞARTLARINDA BÖRÜLCE (Vigna sinensis (L.) Savi) ÇEŞİTLERİNİN TANE VERİMİ VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE FARKLI BİTKİ SIKLIKLARININ

Detaylı

Geliş Tarihi:

Geliş Tarihi: TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 13 (1) 17-21 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L. em Thell) Çeşitlerinde Ana Sap ve Fertil Kardeşlerin Bitki Tane Verimi ve Verim

Detaylı

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi

Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Farklı Ekim Zamanı ve Potasyum Uygulamasının Aspirde (Carthamus tinctorius L.) Tohum Verimi ve Bitkisel Özelliklere Etkisi Fatih Kıllı 1 Ayşe H. Küçükler 2 ÖZET Ekim zamanı ve potasyum gübrelemesinin aspirde

Detaylı

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM

BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(3), 337-341 BATI AKDENİZ SAHİL KUŞAĞINDA SORGUM (Sorghum bicolor L.), SUDANOTU (Sorghum sudanense Staph.) VE MISIRIN (Zea mays L.) İKİNCİ ÜRÜN OLARAK

Detaylı

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(1): 1-9 Geliş Tarihi: 24.10.2004 Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) inde Verim

Detaylı

BİTKİ GELİŞMESİ, VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

BİTKİ GELİŞMESİ, VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Atatürk Ü.Zir.Fak.Der. 28 (3), 405-412,1997 FARKLI DİKİM ZAMANLARININ KIRMIZIBAŞ LAHANADA (Brassica Oleracea var. Capitata Subvar. F. rubra) BİTKİ GELİŞMESİ, VERİM VE BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Hüseyin

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) ISSN: Araştırma Makalesi www.ziraat.selcuk.edu.tr/ojs Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (1): (2012) 27-33 ISSN:1309-0550 Yozgat Ekolojik Şartlarında Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri

Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane Verimine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 1, 11(1):63-68 Geliş Tarihi: 20.11.0 Bazı İki Sıralı Arpa ve Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Azot ve CCC Dozlarının Tane

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine TEKİN GÜNDÜZ DİYARBAKIR KOŞULLARINDA KARIŞIM ORANININ MACAR FİĞİ (Vicia pannonica Crantz)+ BUĞDAY (Triticum aestium var. aestium L.)

Detaylı

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları

Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bazı Çerezlik Ayçiçeği (Helianthus Annuus L.) Çeşitlerinin Tekirdağ Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Y. Ergen C. Sağlam T.Ü.. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, TEKİRDAĞ Araştırma;

Detaylı

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317

Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana Cilt III, Çayır-Mera Yembitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller, 312-317 ARI OTUNDA (Phacelia tanacetifolia) FARKLI EKİM ZAMANLARININ ÇİÇEKLENME

Detaylı

YAĞ KALİTESİ YÜKSEK BAZI YAZLIK YAĞŞALGAMI (Brassica campestris L.) ÇEŞİTLERİNDE EKİM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİLERİ

YAĞ KALİTESİ YÜKSEK BAZI YAZLIK YAĞŞALGAMI (Brassica campestris L.) ÇEŞİTLERİNDE EKİM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİLERİ Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi (2004) YAĞ KALİTESİ YÜKSEK BAZI YAZLIK YAĞŞALGAMI (Brassica campestris L.) ÇEŞİTLERİNDE EKİM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ VERİM VE VERİM ÖĞELERİNE ETKİLERİ

Detaylı

Effects of Cycocel Application Times and Doses on Yield, Yield Components and Protein Content of Chickpea

Effects of Cycocel Application Times and Doses on Yield, Yield Components and Protein Content of Chickpea YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(1):6-15 Geliş tarihi:14.05.2009 Kabul tarihi:12.11.2009 Araştırma Makalesi / Article CCC (Cycocel) Uygulama Zamanı ve Dozlarının Nohutta Verim, Verim Unsurları

Detaylı

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ *

ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * ÇUKUROVA BÖLGESİNDE ANA ÜRÜN KOŞULLARINDA BAZI SOYA ÇEŞİT VE HATLARININ VERİM VE TARIMSAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * Determınation of Yıeld and Important Plant Characteristics of Some Soybean Varieties

Detaylı

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi

Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya (Glycine Max. (L.) Merill) Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Reseach Article JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN:

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (1):42-47 Araştırma Makalesi (Research Article) Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Çeşitlerinin Ot Verim ve Kalitelerinin

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

*E-posta: fatmakayacetin@hotmail.com/tel:3123401050-5332315031/faks: 3123272893

*E-posta: fatmakayacetin@hotmail.com/tel:3123401050-5332315031/faks: 3123272893 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2010, 20(2): 107-122 Geliş Tarihi(Received) : 15.12.2009 Kabul Tarihi(Accepted) : 27.01.2010 Araştırma Makalesi/Article Ankara Koşullarında Ekim Makineleri, Bitki Sıklıkları

Detaylı

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA OMÜ Zir. Fak. Dergisi, 2006,21(1):1-5 J. of Fac. of Agric., OMU, 2006,21(1):1-5 SAMSUN EKOLOJİK KOŞULLARINA UYGUN KIŞLIK KETEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Orhan KURT Hüseyin DOĞAN

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA

t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA t GAP II. TARIM KONGRESİ. 24-26 EKİM 2001. ŞANLIURFA ÇUKUROVA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİNİN SULU KOŞULLARINDA BAZI ÇOKYILLIK BAKLAGİL VE BUĞDAYGİL YEMBİTKİLERİNİN OT VERİMLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMALAR*

Detaylı

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi

Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Başaktaki Sıra Sayısının Arpada Verim, Bazı Kalite ve Morfolojik Parametrelere Etkisi a Enver

Detaylı