Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayın Kiracımız, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız."

Transkript

1 Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve Kiralanandan azami yararın elde edilebilmesi amacıyla açıklayıcı bilgileri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nun Finansal Kiralama ile ilgili bir kısım hükümlerini içerdiğini önemle bildiririz. Finansal kiralama işlemlerinin temelde bir finansman yöntemi olduğunu, Kiracının, işletmesinde kullanacağı, ihtiyaç duyduğu malları ve ekipmanları, teknik özelliklerini iradesini ile belirleyerek, uzun bir piyasa araştırması sonucu bulduğu Satıcıdan, Satıcılardan, Satıcı ile aralarında anlaşarak inceleyerek satın alındığını, ancak finansal kiralama yöntemi gereği ve yasal zorunluluk nedeniyle faturanın, finansal kiralama şirketi adına tanzim edildiğini hatırlatırız. Kiracı, Kiralananın toplam maliyetini kararlaştırılan ödeme planı çerçevesinde ödeyerek kendisine sağlanan finansmandan yararlanabilmekte, sözleşme süresinin sonunda Kiralananın mülkiyetini de kazanabilmektedir. Finansal kiralama işlemlerinde temel olarak 6361 sayılı Kanun ve ilgili Mevzuat hükümleri uygulama alanı bulacağından, bu Kanun ve ilgili sair mevzuat metinlerini de internet sitemizde bulabilir, inceleyebilirsiniz. Şirketimizin internet sitesinden serbestçe elde edebileceğiniz finansal kiralama sözleşmesi ve eklerini, gerekli görmeniz halinde hukuk danışmanınız ile birlikte değerlendirmenizi, anılan siteden alacağınız çıktılarda, çıktı tarihinin de yer almasını özellikle duyuruyoruz. Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR I.1.TANIMLAR VE SÖZLEŞMENİN KONUSU Sözleşmenin 1. maddesinde ve sözleşmenin giriş kısmında, sözleşmede sıkça kullanılan kavramlar tanımlanmıştır. Kiracı, Müteselsil Kefillerin ad ve soyadlarına, ticaret unvanlarına, ticaret merkezlerine, yerleşim yerlerine, sözleşmenin konusu mala, TABLO A da yer verilmiştir. Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan TABLO A ve Sözleşme Ekinde bulunan proforma fatura muhteviyatı olan sözleşme konusu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kiralanması sözleşme konusu olarak tanımlamıştır. II- KİRALAMANIN GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 2.KİRALAMA SÜRESİ Sözleşmenin 2.maddesi hükmünde kiralama süresi tanımlanmış, finansal kiralama süresine, TABLO A da yer verildiği açıklanmıştır. 3.KİRALANANIN MÜLKİYETİ VE TASARRUF HAKKI Sözleşmenin 3.maddesi hükmünde, Kiralananın mülkiyetinin ilgili mevzuat hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketine ait olması gerekliliği, kiralayanın kiralananı kiracıya bildirerek devir ve temlik edebileceği, Kiralananın üzerindeki fiili hakimiyetin, zilyetliğinin Kiralanandan iktisadi faydayı 1

2 da kapsayacak şekilde ve en geniş ölçüde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun unda açıklanan çerçevede Kiracıya ait bulunduğu açıklanmaktadır. 4.KİRACININ BAZI HUKUKİ VE MALİ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sözleşmenin 4. maddesi hükmünde, Kiracı tarafından işletmesi için ihtiyaç duyduğu ekipmanın en iyi şekilde değerlendirerek tespit ve Satıcısının da temininden sonra, Kiralananın satıcısından işletmesine nakli, kuruluşu, çalıştırılması ve kiralama süresince gerekli tüm faaliyetlerin, izin, ruhsat, kayıt gibi işlemlerinin kendisi tarafından alınması, yenilenmesi gerektiği, tüm vergi, harç, resimlerin tarafına ait olacağı, finansal kiralama şirketine fatura karşılığı ödeneceği, Kiralananın maliki finansal kiralama şirketinin izni olmaksızın başka bir yere nakledilmeyeceği, nakline izin verilen ya da niteliği gereği hareketli Kiralananın güzergâhının, kiracının ortaklık yapısı ve işleyişi ile ilgili değişiklikleri yine Şirkete bildirilmesi gerektiği, bunun yanında kiracının kiralayana verdiği tüm bilgi ve belgelerin gerçek ve doğru bilgiler olduğu kabul edilmekle, aksine davranışın, ekipmanın zarar görmesine, sigorta teminatı dışında kalabilmesine sebep olacağından, sözleşmenin ağır ihlalini teşkil edebileceği, Kiralayan açısından çekilmezlik unsurunu oluşturacağından, 6361 sayılı Kanunun 31/2. maddesi hükmü uyarınca sözleşmenin feshine yol açacağı bildirilmektedir. 5. SAHTE VEYA TAHRİF EDİLMİŞ, GERÇEĞE AYKIRI BELGELER Sözleşmenin 5. maddesi hükmünde, Kiracı ve/veya temsilcilerinin, vekillerinin Kiralananla ilgili olarak gerek kendi nam ve hesaplarına, gerek Kiralayan namına gerçekleştirecekleri işlemlerde kullanacakları belgelerin, verecekleri bilgi ve beyanların gerçek olmaması, sahte ya da tahrif edilmiş bulunmaları halinde tüm sorumlukların Kiracıya ait olacağını içeren bu hüküm, kişinin kendi hukuka aykırı fiillerinden doğan sonuçlara katlanması gerektiği yolundaki temel hukuk kuralının bir tekrarıdır. 6.KİRALANANIN KİRACIYA TESLİM EDİLMESİ, ZİLYETLİĞİN KİRACI YA DEVREDİLMESİ Kiralananın sözleşmenin 6. maddesinde, Kiracı tarafından seçilip, beğenilen ve Finansal Kiralama Şirketinin satın alacağı malın devri düzenlenmekte, Kiralayan nın, Kiracı nın sözleşmeye aykırı davranışı halinde Kiralananın Kiracı ya teslim edilemeyeceği ve bu sebeple Kiralayan ın uğrayacağı zararların Kiracı tarafından karşılanacağı belirtilmektedir. 7,8 KİRACININ, KİRALAN I SATICI DAN TESLİM ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sözleşmenin 7. ve 8. maddesi hükümlerinde, Kiralananın zilyetliğinin Kiracıya devrine, Kiralananın satıcıdan teslim alınmasına, Kiralanandaki eksiklik ve ayıpların tespitine ilişkin bu hükümler, Satıcıya karşı talep haklarının nasıl kullanılacağı, açılacak davaların takibi, Kiralananın ve satıcının, Kiracı tarafından belirlenmesi, Kiralanan konusunda Kiracının uzmanlık ve deneyimlerinin bulunduğu, bulunması gerektiği temel esasına dayanmaktadır. İşletmesinin gerektirdiği şartları ve buna uygun Kiralananı, satıcısını da en iyi şekilde değerlendirerek tespit eden, etmesi gereken Kiracının, söz konusu satıcı ve ekipmanla ilgili rizikoları taşıması, sonuçlarına katlanmasına ilişkin bu hükümlerde, sadece bir finansal kuruluş olan Kiralanan ve işletmenin niteliğini, özelliğini, spesifikasyonlarını değerlendirme imkanı da olmayan Finansal Kiralama Şirketlerinin, Kiralanana ve satıcıya ait olabilecek ayıplardan, rizikolardan, zararlardan sorumlu tutulamayacağı Satıcı ya karşı kullanılabilecek talep hakkının kullanılmasına ilişkin esaslar yer almaktadır. IV. KİRALANAN IN BEDELİNİN SATICI YA ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR 2

3 Sözleşmenin 9. Maddesi hükmünde, Kiralanan ın bedelinin Satıcı ya ödenebilmesi ile ilgili olarak Kiracı nın yerine getirmesi gereken hususlar düzenlenmekte, sözleşmenin 10. Maddesi hükmünde ise, Kiralanan ın Türkiye dışından temin edilmesi halinde uyulması gereken diğer yükümlülükler yer almaktadır. V. KİRALAMA BEDELLERİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR Sözleşmenin 11,12 ve 13. maddeleri hükümlerinde, Kiralananı ve satıcısını tespit ederek, finansal kiralama şirketi tarafından satın alınmasını talep eden Kiracının, Kiralanandaki her türlü ayıp ve eksiklikten sorumlu olması gerektiğine dayalı olarak kiralama bedellerini ödemekten kaçınmayacağı, sözleşmenin imzası tarihinden sonra maliyeti etkileyen kalemlerde, vergilerde meydana gelecek tüm artışların da kira bedeline yansıtılacağı ya da ayrı olarak ödenmesinin talep edilebileceği, çok sayıdaki finansal kiralama şirketi arasından, Kiracı tarafından piyasa şartları araştırıldıktan sonra seçilen finansal kiralama şirketine karşı, ileride uyarlama davasının açılması hakkında basiretli tacir olan Kiracının feragatini, Kiracının temerrüdünün sonuçlarını, kira bedellerinin vadelerinden önce kısmen ya da tamamen ödenmesi ihtimalinde finansman borcundan indirim yapılmayacağının gerekçeleri yer almaktadır. Yine bu hükümlerde temerrüt halinin başlangıç tarihi, uygulanacak temerrüt faizi oranlarının hesabı tarzı, temerrüt halinde sözleşmenin fesih edilebileceği düzenlenmektedir. VI. KİRACI NIN, KİRALANAN I KULLANMASI İLE İLGİLİ TEMEL ESASLAR Sözleşmenin 14,15 ve 16. maddeleri hükümlerinde, Kiracı nın, Kiralananın korunması, kullanılması, bakımı ve onarımı ile Kiralananın garanti koşullarına uyma yükümlülüğüne ilişkin esaslar düzenlenmekte, bu hususlara uymamanın 6361 sayılı Kanunun 31/2 maddesi hükmü kapsamında sayılacağı ve Kiralayan a derhal sözleşmeyi fesih hakkı vereceği, garanti belgelerinin düzenlenme ve teslimine ilişkin esaslar ile Kiralanan ın mülkiyetinin Kiracı ya devrini takiben de 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mevzuat hükümleri ile getirilen yükümlülüklerin Kiracı ya ait olacağı yer almaktadır. VII- KİRACI NIN KİRALANAN I ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA DEVİR ETMEME, KULLANDIRMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Sözleşmenin 17. maddesi hükmü, Kiracının Kiralananı üçüncü şahıslara bedelli ya da bedelsiz kullandırmaması, devir etmemesi, yararlandırmaması, terk etmemesi gerektiği, aksine davranışının Kiralayanın bu sebeple uğrayabileceği zararının tazmini borcunu doğuracağını ve ayrıca sözleşmenin Kiralayan tarafından derhal sona erdirilmesine imkan verebileceğini içermektedir. Kiracının bu sözleşmeden doğan haklarının devrinin Kiralayanın ın yazılı iznine bağlı bulunduğu belirtilmektedir. Kiralayanın malik sıfatının korunmasının yanı sıra sigorta tazminatı talebi hakkının düşmemesi amaçlanmaktadır. VIII- KİRACI NIN KİRALANAN I SÖZLEŞME SÜRESİ SONUNDA SATIN ALMA HAKKI VE KİRACI NIN BU HAKKINI KULLANMASI İLE İLGİLİ ESASLAR Sözleşmenin 18. maddesi hükmünde Kiracı nın, Kiralananın mülkiyet hakkının devrine ilişkin talep hakkının doğmasının, kullanabilmesinin şartları, usulü ve Kiracı nın bu yükümlülüklerine, şartlara aykırılığının sonuçları düzenlenmektedir. IX- KİRALANAN IN SİGORTA EDİLMESİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 3

4 Sözleşmenin 19,20,21,22,23,24 ve 25. maddeleri hükümlerinde, Kiralananın Kiralayan adına tüm rizikolara karşı, primleri Kiracı tarafından ödenmek kaydıyla sigorta ettirilmesi zorunluluğu, Kiracının sigorta primlerinin ödenmesinde temerrüdünün, sigorta tazminatı kaybının, rizikonun gerçekleşmesi, rizikonun artması halinde yapılacak işlemler ve sonuçları, sigorta tazminatının tahsis tarzı ile Kiracının bu hükümleri ihlalinin sonuçları düzenlenmekte, Kiralayanın bu sebeple sözleşmeyi fesih hakkı yer almaktadır. Tarafların, Kiralanan ın sigortasının Kiracı tarafından yaptırılmasını kararlaştırdıkları hallerde alternatif 19. madde hükmü uygulama alanı bulacak, sigortaya ilişkin diğer hükümler aynen muhafaza olunacaktır. X- TESLİMİN GERÇEKLEŞMEMESİ Sözleşmenin 26. ve 27. maddelerinde, Kiralanın tesliminin gerçekleşmemesine bağlı sonuçlar ile sözleşmenin sona ereceği haller ve Kiralananın Kiracıya tesliminden sonra, fiili hakimiyetinin kalktığı ya da hükümde yer alan sair durumlarda, Kiracının sözleşme ile üstlendiği yükümlülükleri ifadan kaçınmayacağı belirtilmektedir. Ayrıca Kiralanan sebebiyle üçüncü şahısla ve çevreye verilen zararlar da dahil olmak üzere tüm sorumluluğun Kiracıya ait olacağı da bu maddelerde yeralmaktadır. XI- KİRACI NIN DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ Sözleşmenin 28. ve 29. maddelerinde Kiracı nın mali tabloları, Kiralayan a vermesine ilişkin esaslar ve ilgili mevzuat hükümlerine uyma zorunluluğu düzenlenmekte, 29. maddesinde ise, Kiralayan a sözleşmenin akdedilmesinden sonra çıkan bazı durumları sebebiyle teminat, ilave teminat ya da mevcut teminatların değiştirilmesi talep hakkını veren haller yer almakta ve Kiracı nın işbu yükümlülüklerine aykırı davranışının, sözleşmenin feshi sebebi sayılacağı açıklanmaktadır. Sözleşmenin 30 ve 31. maddelerinde Kiracı ve Kefillerin temsil ve ilzamında, unvanında, ticaret merkezinde, yerleşim yerlerinde, ortaklık yapılarında ve başkaca sair hususlarda meydana gelebilecek değişiklikleri Kiralayan a bildirmesi gerekliliği konusunda açıklamalar yer almaktadır. Sözleşmenin 32. maddesi hükmünde Tebligat Kanununa ilişkin açıklamalar yer almaktadır. XII- MÜTESELSİL KEFALET İLE İLGİLİ ESASLAR Sözleşmenin 34. Maddesi hükmünde, kefillerin müteselsil kefil sıfatı ile sorumlu olduğu, sorumluluklarının kapsamı, sonuçları, azami kefalet limiti ve sözleşmenin sonunda, Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde öngörülen unsurlar düzenlenmektedir. XIII- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE SÖZLEŞMENİN KİRALAYANIN FESİH HAKKINI KULLANMASI İLE SONA ERECEĞİ SAİR HALLER Sözleşmenin, sona ermesini ve sonuçlarını düzenleyen 35,36,37 ve 38. maddelerinde Kiralananın, Kiracı ya satılması ile sözleşmenin son bulması, Kiralayan ın fesih hakkını kullanması ile sözleşmenin sona ereceği sair haller ve sonuçları, Kiralayan ın sözleşme süresinden önce fesih hakkı bulunduğu durumlar, Kiralayan ın hakları ve bu hakların kullanılmasının sonuçları düzenlenmektedir. Kiracı nın Kiralananı iade borcu, usulü, bu konudaki yükümlülükleri, kira bedellerinin muacceliyeti halleri yer almaktadır. Bunun gibi Kiracı nın sigorta primlerini ödemede temerrüde düşmesi ve Kiralanan ın tam ziyaı, hasarı hali ve bunlara bağlanan sonuçlar da, bu hükümlerde düzenlenmektedir. XV- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN HÜKÜMLERİ 4

5 Sözleşmenin her ne sebeple olursa olsun sona erdiği hallerde Kiracı nın Kiralanan ı iade borcu, usulü, Kiracı nın bu konudaki yükümlülükleri, kira bedellerinin muaccel hale geleceği, sözleşmenin 39 ve 40. maddelerinde hüküm altına alınmıştır. XVI- KİRALAYAN IN DAVA TAKİP VE SATMA HAKKI Kiracı nın borçlarının kısmen ve tamamen muacceliyeti, Kiracı nın temerrüdü halinde Kiralayan ın Kiracı ve müteselsil kefillere karşı açacağı takip ve davalar ile Kiralanan ın satılmasına, teminatların nakde tahviline ilişkin izlenecek usul sözleşmenin 42. maddesinde düzenlenmektedir. XVII- KİRACI NIN DEVİR YASAĞI Sözleşmenin 43. maddesinde, Kiracı nın Kiralayan dan her ne sebeple ve nam altında olursa olsun doğmuş, doğabilecek hak ve alacaklarının temliki yasaklanmakta, sözleşmenin 44.maddesinde, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri gereği sözleşmelerde yer alması zorunlu bulunan açıklayıcı hükme yer verilmektedir. XVIII- MÜTEFERRİK HÜKÜMLER Sözleşmenin 45. maddesi hükmünde, tarafların birbirleri hakkında edindikleri bilgileri açıklama yasağı ile gizli bilgilerin açıklanabileceği çerçeve yer almaktadır. Sözleşmenin 46. maddesi hükmü, taraflar arasında uyuşmazlık çıkması halinde Kiralayan ın defter, kayıt ve müstenidatlarının kesin delil teşkil edeceği yolundaki bu hüküm, H.M.K nun 193. maddesi çerçevesinde delil anlaşması niteliğindedir. Sözleşmenin 47. Maddesi hükmünde Kiralayan ın hukuki niteliğinin finansal kiralama yapan bir finansal şirket olduğu, bu nedenle Kiralanan ve Satıcı ile akdolunan anlaşmalardan, ifa etmeme, geç ifa ile ilgili herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı, ayrıca Kiralanan sebebi ile meydana gelebilecek her türlü zarardan Kiracı nın sorumlu olduğu belirtilmektedir. Sözleşmenin 48. Maddesinde taraflarca kararlaştırılan ifa yeri hüküm altına alınmıştır. Sözleşmenin 49. Maddesi, taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin olup, bu hüküm yetki anlaşması niteliğindedir. Sözleşmenin 50. Maddesi hükmünde, taraflar arasında akdolunan Finansal Kiralama Sözleşmesinin yürürlüğe girebilmesi için gerçekleşmesi gerekli şartlar sayılmıştır. 5

6 TABLO A Finansal Kiralama Sözleşmesinin TABLO A başlığını taşıyan bu ekinde, Kiracı ve Müteselsil Kefillerin ad ve soyadları, unvanları, ticaret merkezleri, yerleşim yerleri, tebligat adresleri, Kiralananın tanımı ve sözleşmenin süresi içinde bulundurulacağı yer, kiralama bedellerinin hesaplanmasında esas alınan maliyetin kapsamı, tutarı ve masraf ve giderlerin ödeme şekli, temerrüt faizi oranı yeralmaktadır. 6

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Kiracımız, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan ve tarafımıza müzakere edilmek/incelenmek üzere elden teslim edilen finansal kiralama sözleşmesi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Sayın Kiracımız, Ekte, bir örneği yer alan ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle,

Detaylı

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ,

SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, SAYIN KİRACIMIZ VE KEFİLİMİZ, Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan finansal kiralama sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE AÇIKLAMALAR Sayın Kiracımız ve Kefilimiz; Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmış bulunan Finansal Kiralama Sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını, finansal kiralama ilişkilerinin

Detaylı

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z.

Daha fazla bilgi almak, görü mek istedi iniz takdirde, önceden randevu alarak irketimizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyar z. Say n Kirac z, irketimiz in internet sitesinde yay mlanm bulunan finansal kiralama sözle mesi ve eklerinin a da bilgilerinize sunulan genel i lem artlar, finansal kiralama ili kilerinin sa kl yürütülebilmesi

Detaylı

VAKIF FİNANS FACTORING HİZMETLERİ A.Ş. GENEL İŞLEM ŞARTLARI BİLGİLENDİRME FORMU

VAKIF FİNANS FACTORING HİZMETLERİ A.Ş. GENEL İŞLEM ŞARTLARI BİLGİLENDİRME FORMU VAKIF FİNANS FACTORING HİZMETLERİ A.Ş. GENEL İŞLEM ŞARTLARI BİLGİLENDİRME FORMU Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize

Detaylı

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız.

Sayın Müşterimiz, Daha fazla bilgi almak, görüşmek istediğiniz takdirde, önceden randevu alarak Şirket imizi ziyaret etmenizden memnuniyet duyarız. Sayın Müşterimiz, Şirketimiz in internet sitesinde yayımlanmış bulunan faktoring sözleşmesi ve eklerinin aşağıda bilgilerinize sunulan genel işlem şartlarını ve faktoring işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No :

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ No : Bir taraftan kanuni ikametgahı Nispetiye Cad.Akmerkez B Kulesi Kat 10 Etiler-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili Müd.Sicil No:263846, Mersis No:133 749

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:8 Levent/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O. (ki aşağıda kısaca KİRALAYAN olarak anılacaktır)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR

DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I. GENEL HÜKÜMLER 1. TARAFLAR DÜZENLEME ŞEKLİNDE FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: I GENEL HÜKÜMLER 1 TARAFLAR : İşbu Finansal Kiralama Sözleşmesi, işbu sözleşmenin 1(bir) numaralı eki olan Özel Şartlar(EK-1) bölümünde belirtilen

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. Firma Adı Adres Telefon : : : : GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad.

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih: Bir tarafta, Büyükdere Caddesi Stad Han No: 85 Kat:4-5 34387 Mecidiyeköy - İSTANBUL adresinde mukim ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. (Faktor) İle diğer tarafta adresinde mukim

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ Bir taraftan merkezi Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad. Engin Sok. No:9 K:5 34752 İçerenköy - Ataşehir / İSTANBUL adresinde bulunan VFS Finansal Kiralama A.Ş.(bundan böyle Kiralayan

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU ÖNEMLİ UYARI :Ekte bir örneği yer alan Genel Faktoring Sözleşmesi nin (Sözleşme) imzalanması suretiyle şirketimizle

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı

I. GENEL HÜKÜMLER. 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları:

I. GENEL HÜKÜMLER. 1. Kredinin Limiti ve Kullandırım Koşulları: Bir tarafta; Büyükdere Caddesi No: 129 80300 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde mukim Finansbank A.Ş. ("Banka ) ile diğer tarafta......... adresinde mukim... ( Müşteri ) aşağıda belirtilen hükümlerde anlaşmışlar

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Şube Kodu : Sıra No : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Turkland Bank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı