Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim"

Transkript

1 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 148 * Kasım 2009 *Fiyatı: 2 TL * ISSN: Militan, devrimci bir gençlik hareketi için Örgütlenelim YDG 4. Konferansı 5-6 Aralık ta İzmir de

2 8 Kasım Kadıköy Istanbul

3 YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Ç D E K L E N R syan YÖK Protestolar Forum... 9 Göçmen Genç Ufuk Kolektifin Sesi Gençli e Notlar Merhabalar, Yo un ve verimli geçen bir 6 Kas m sürecinin ard ndan YDG nin en üst demokratik organ olan YDG Konferans n n dördüncüsünü örgütleme sürecindeyiz. Bulgaristan, Yunanistan, Almanya dan uluslararas kat l mlar n olaca konferans m z 5-6 Aral k tarihlerinde zmir de örgütleyece iz. Konferans m zda son y llarda geliflim gösteren ve gerek harç eylemlerinde gerekse de son 6 Kas m da ivme kazanan ö renci hareketinin durumu ve gelece i ile YDG olarak bu harekete sa l kl bir yön vererek devrimci gençlik hareketinin yükseltilmesi için militan bir mücadele hatt - na olan ihtiyac ele alaca z. Bu say m zda önceki senelerden farkl olarak geçmifl süreç ve önümüzdeki süreç de erlendirmelerini taslak olarak yay nlam yoruz. Bunun yerine konferans m zdaki tart flma konular na temel oluflturmas ve alanlarda daha derinlikli tart flmalar n gerçekleflmesine katk da bulunmak amac yla militanl k üzerine anlay fl m z konu alan çeflitli yaz lara yer veriyoruz. Konferans n gündemlerini derinlefltirmesi amac yla okurlar m z n yo un iste ini alan ve Kas m ay nda ölüm y ldönümünü and m z Komünist Önder Mehmet Demirda n devrimin atak, bilgili, fedakar kadrolar olal m bafll kl makalesine de yer veriyoruz. Bu say m zda ayr ca 6 Kas m eylemlerinin haber ve deneyimleri ile Avusturya da Bologna Süreci ne karfl yap lan üniversite iflgalleri üzerine iflgallere kat lan YDG lilerin yaz s n da yay nl yoruz. Taleplerimizin ve mücadelemizin ortakl enternasyonalist bilincimize katk sunmakta ve farkl ülkelerin gençlik hareketlerinden ö renmenin önemini artt rmaktad r. YDG Merkezi Kad n Komisyonu nun öncülü ünde birçok alan m zda örgütlenen toplant larla kurulan örgütlenmelerin ilk hedef olarak belirledi i 25 Kas m Kad na Yönelik fiiddete Karfl Uluslararas Eylem Günü nün baflar l flekilde örgütlenmesi YDG aç s ndan son y llarda ön plana ç kard genç kad n çal flmas n n geliflmesi aç s ndan önemli bir yerde durmaktad r. Sayfalar m zda kad n komisyonlar ndan arkadafllar m z n haz rlad klar yaz lara yer veriyoruz. Bu say m zda dergimizin sayfa say s n 64 ten 68 e ç - kart yoruz. Daha etkili, daha nitelikli ve daha görsel bir devrimci gençlik dergisi için daha kolektif, daha elefltirel, daha sorgulay c bir çal flmaya ihtiyac m z vard r. Okurlar m z n katk lar n daha da gelifltirerek sürdürmelerini bekliyoruz. Dergimiz yaln zca halk gençli ine dayanarak yay n çal flmalar n sürdürmekte ve okurlar ndan elde etti i gelirle ayakta kalmaktad r. Ancak ekonomik krizin de etkisiyle mali konuda ciddi sorunlar yaflamaktay z. fiartlar n zorlamas sebebiyle bu say m zda dergimizin ücretini 1.5 TL den 2 TL ye ç kartt k. Okurlar m z n anlay flla karfl layaca n ve dergimize daha fazla destek sunaca m za inan yoruz. Yeni say m zda buluflmak üzere tüm okurlar m za mücadelelerinde baflar lar diliyoruz. Birlik Küçük Burjuva Gerilla Haluk Zorusevmez Genç Kad n Komünist ustalardan ö renelim Bellek UMUT YAYIMCILIK VE BASIM SANAY LTD. fit Yönetim yeri: Gureba Hüseyin A a Mah. mam Murat Sok. No: 8/1 Aksaray-Fatih/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) Sahibi ve Yaz iflleri Müdürü: Çilem ÖNSEL Bask : Yön Matbaac l k Davutpafla Cd. Güven San. Sit. B Blok, No: 366 Tel: (0212) ISSN Yeni Demokrat Gençlik in adresleri: BÜROLAR Á Kartal: stasyon Cd. Dörtler Ap. No: 4/2 Kartal, Tel: (0216) Á Ankara: Sa l k 1 Sk. No: 17/19 S hh ye/çankaya Tel: (0312) Á zmir: 856 Sk, No: 48/203 Kemeralt Konak, Tel: (0232) Á Malatya: Dabakhane Mh. Turgut Temelli Cd. Bar fl flhan No: 3 Á Erzincan: Ordu Cd. Ordu flhan Kat: 3 Tel: (0 446) Á Bursa: Selçuk Hatun Mh. Ünlü Cd. Sönmez flsaray Kat 2 No: 185 Heykel, Tel: (0224) Á Mersin: Silifke Cd. Çavdaro lu flhan Kat: 3 No: 118 Á Avrupa Merkez Büro: Weseler Str Dusburg-Almanya Tel: BANKA HESAP NUMARALARI Selma fiahin Ziraat Bankas stanbul/aksaray fib. Euro Hesab : TL Hesab :

4 2 Yeni Demokrat Gençlik PERDE KALKIYOR! Bir 6 Kas m süreci daha öncekilere benzer tart flmalarla geride kald. Siyasal öznelerin dar tart flmalar na ra men geçti imiz y llara oranla niceliksel kat l m n artt bir protesto süreci yaflad k. mzas z pankart tart flmalar n ilkesel zemine oturtan siyasi örgütlenmelerin görece artt düflünülürse ilerici gençlik hareketlerinin durumu da daha iyi anlafl lacakt r. Uzun bir polemik konusu olmas dolay s yla yaz m zda de inip geçece imiz bu anlay fl n en genifl kitle kayg - s n n hiç de gerçek olmad n, örgütsüzlü ü ilkesel lefltiren anlay fllar n niyetlerinden ba ms z olarak tasfiyecili e hizmet etti ini belirterek geçelim. Konumuz eylem imzalar olmamas na ra men emekçi kitlelerin örgütlenmesinin önemi aç kt r. Bu nedenle biçimsiz, flekilsiz örgütçükler yerine flekilli, hedefi ve anlay fl belli örgütlenmelerin yayg nlaflt r lmas, özellikle de genifl y n örgütlenmelerinin say ca ve içerik aç s ndan zenginleflmesi gereklili i önümüzde duran baflat sorunlardan birisidir. lkeselli i imza tart flmalar na indirmek yerine örgütlenme gerekliliklerine çevirmek görece daha anlafl l r olacakt r. Okul polisi uygulamalar ndan katk ve ba fl paralar na dek uzanan bir yelpazede ö renci gençli in sorunlar çeflitlenmektedir. Bologna projesi kapsam nda kurulmas çal flmalar bafllayan denetim kurullar da bu sorunlara eklenen yeni bir bafll k oldu. Üniversitelerin yönetiminde ö rencileri ve ö retim üyelerini d flar da b rakan ve asker ve patronlar n dahil olaca bu mekanizman n en ufak bir meflrulu- u bulunmamaktad r. Biriken sorunlar, ö renci gençli in artan tepkisini de beraberinde getirmektedir. Tam da bu dönemde en genifl y n örgütlenmelerine çal flmalarda a rl k vermek, her sald r ya karfl örgütlü duruflu güçlendirerek cevap olmak acil bir ihtiyaçt r. Ö retmenden fazla polis atamas yapan devlet Sorunlar sadece lise ve üniversite ö renimi dönemiyle s n rl de ildir. lkö retim okullar nda zorunlu olarak okutulan ö renci and na karfl aç lan davan n Dan fltay taraf ndan reddedilmesi, de iflen konular n dahi hayli aksak yanlar bar nd rd n gözler önüne sermektedir. Öte yandan genelde halk gençli inin yaflad iflsizlik sorunu ve özelde üniversite mezunlar n n son dönemdeki durumu gelecek aç s ndan umut vermemektedir. Kas m ay nda atama bekleyen 327 bin ö retmen aday n n yaflad s k nt bu konuda dikkat çekicidir. 10 bin sözleflmeli ö retmenin kadrolu olarak atanmas n n d fl nda atama yapmayan MEB, tepkileri üzerine çekmektedir. Buna ra men ö retmen atamas ndan daha fazla polis atamas yap lacak olmas (16 bin) egemenlerin as l ihtiyac n n ne oldu unu göstermektedir. Sadece bu veriler dahi önümüzdeki dönemde ege-

5 Yeni Demokrat Gençlik 3 menlerin kolluk güçlerine daha fazla ihtiyaç duyaca n göstermektedir. Artan tepkilerin, gösteri ve eylemlerin yaratt tedirginlik anlafl l rd r. Atamalardan afl tart flmalar na, demokratik aç l m konusundan geneti i de ifltirilmifl organizmalara, YÖK denetleme kurullar ndan ard ard na yap lan zamlara kadar çok say da konu bu tepkinin nedenlerini oluflturmaktad r. Ulusal Hareketin, demokratik aç l m sürecinde att - ad mlar sonucunda ipin ellerinden kaçmaya bafllad - n hisseden egemenlerin h zl bir manevrayla gündemi slak imza tart flmalar na kayd rmalar, aç l m noktas nda olmasa dahi demokratiklik konusunda ne kadar samimi olundu unu göstermifltir. Belli ki egemenlerin elinin alt nda gündemi meflgul etmek amac yla benzeri onlarca konu bulunmaktad r. Egemenlerin gündemi belirleme konusundaki baflar lar bu olay nezdinde bir kez daha kan tlan rken, yap lan her manevran n eskiye oranla y pranma düzeyini artt rd aç kt r. Yani egemenler gündemi de ifltirebilirler ama teflhir olmaktan kurtulamazlar. Gazetelerin, televizyonlar n canh rafl bir biçimde slak imzaya odaklanmas, bu u urda bir albay n, birkaç askerin tutuklanmas ve darbe senaryolar nihai olarak halk ilgilendirmemektedir. Sa l m zla oynanmas na izin vermeyelim Halk n sa l yla oynayanlar, sömürenler, katledenler kendilerini mazlum göstererek hesap vermekten kurtulmay planl yorlarsa yan l yorlar. Keza H1N1 afl lar n n farkl versiyonlar yla uygulanmaya çal fl lmas, bu bir yana 29 Ekim nedeniyle tatil edilen okullar n ilaçlanaca n n söylenmesine ra men ilaçlanmamas, daha do rusu sadece özel okullar n ve zengin semtlerindeki okullar n ilaçlanmas (kaynak: Kanal D Haber) sa l k alan nda halk n can konusunda nas l i renç bir oyunun oynand n gözler önüne sermektedir. Sa l k konusundaki bir di er önemli geliflme de geneti i de ifltirilmifl organizmalar n denetim alt nda tutularak ülkeye girifllerinin serbestlefltirilmesi karar olmufltur. Geneti i de ifltirilmifl organizmalar n sa l a zarar bir yana ço u tar msal ürünün neden ihraç edildi i, Türkiye nin iklimsel koflullar n n m s r, patates, pamuk, pirinç, bu day, ayçiçe i, nohut, mercimek, elma, erik, domates, biber, marul gibi ihraç edilen ürünleri üretmeye müsait olup olmad tart fl lmal d r. Tar m n emperyalizmin istekleri do rultusunda tasfiye edildi i bu ülkede tar m ürünü ihracatç s durumuna düflülmesi bafll bafl - na bir sorunken son yasa nezdinde zaten uzun bir süredir GDO lar n ihraç edildi inin ortaya ç kmas nas l izah edilebilir. Tar m Bakan n n zaten ihraç ediyorduk, denetim alt na al yoruz demesinin anlafl l r bir yan var m d r? Tart flman n bir di er can al c noktas da GDO lu ürünleri inceleyecek laboratuar say s n n Türkiye de oldukça az olmas d r. Tam da GDO tart flmalar n n ortas nda 6 fleker fabrikas n n özellefltirilmesi için teklif al nmaya bafllanmas, bahsi geçen konularda egemenlerin ne kadar samimi oldu unu göstermektedir. 450 bin pancar üreticisini oldu u kadar hepimizi yak ndan ilgilendiren bu konuya sessiz kalmak mümkün de ildir. Yaflananlar, tüm manevralar na ra men egemenlerin daha fazla teflhir olmaya bafllad n göstermektedir. Evet, perde kalk yor ancak yükselen tepkinin sadece egemenlerin sözcülerine yönelmesi, gerçek bir kazan - m n elde edilmesine engel olacakt r. Bu nedenle artan tepkiyi örgütlü güce dönüfltürmek önemli bir görevdir.

6 4 Yeni Demokrat Gençlik Postalla geldi isyanla gidecek stanbul YÖK ün kuruluflunun 28. y l nda gençlik örgütleri ve Genç-Sen Beyaz t Meydan nda farkl eylemler yapt lar. Saat 12:30 da ise Devrimci Proleter Gençlik, DGH, D P, Ekim Gençli i ve YDGM nin örgütledi i, YDG nin de kat ld YÖK Karfl t Ö rencilerin eylemi bafllad. Sloganlarla Beyaz t Meydan ndan Ü Anakap önüne yürüyen kitle hem Türkçe hem de Kürtçe pankart açt lar. ki dilde de YÖK ü sloganlarla protesto ettiler. 500 ün üstünde ö rencinin kat ld eylemde Yöke rake zaningehe r zgar bike! (YÖK ü kald r e itimi özgürlefltir! ), C wan hezen parast na z man n! (Gençlik anadilin savunucusudur! ), Be z man jiyan nabe! (Dilsiz yaflam olmaz!), Eflit- paras z- bilimsel- anadilde e itim!, Soruflturmalar, cezalar, bask lar bizi y ld ramaz!, YÖK, polis, medya bu abluka da t lacak! sloganlar coflkuyla at l rken, bas n aç klamas hem Türkçe hem Kürtçe okundu. Eyleme liseli ö renciler de destek verdi. Bas n aç klamas n n ard ndan sloganlarla Eczac l k Fakültesine yüründü. Yürüyüfl esnas nda Kürdistan faflizme mezar olacak!, Biji b ratiya gelan!, Yaflas n halklar n kardeflli i! sloganlar at ld. Eylem halaylarla bir süre devam ettikten sonra bitti. Beyaz t Meydan nda yap lan bir di er eylem ise Genç- Sen in eylemiydi. Bar nam yoruz, ulaflam - yoruz, okuyam yoruz- YÖK e karfl yürüyoruz! pankart n n aç ld eyleme Tüm Ö renci Velileri Derne i- Giriflimi, Özgür E itim Platformu, TTB T p Ö rencileri Kolu ve Ekmek ve Özgürlük de destek verdi. YÖK postalla geldi, Genç- Sen le gidecek!, Birlik mücadele dayan flma ö renciye sendika!, Ferman devletin üniversiteler bizimdir!, sloganlar n n at ld eylem, yap lan bas n aç klamas n n ard ndan 7 Kas m da Ankara da yap lacak olan mitinge ça r yap larak bitirildi. Bir baflka eylem de Ö renci Kolektifleri, Ö renci Muhalefeti, EMEP ve TKP nin beraber örgütledi i eylemdi. Kitle s k s k AKP Defol Üniversiteler Bizimdir ve Ferman Tayyip in Üniversiteler Bizimdir sloganlar atarak rektör Söylet i istifaya ça rd. Eylem tiyatro gösterimiyle son buldu. stanbul YDG Artvin 6 Kas m günü saat da Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlü ü önünde YDG ve Artvin Gençlik Derne- i nin birlikte düzenledi i bir eylem ve bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Halk için bilim, halk için e itim pankart arkas nda toplanan yaklafl k 50 kiflilik kitle rektörlü e do ru k sa bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Rek-

7 Yeni Demokrat Gençlik 5 törlük önünde okunan bas n aç klamas nda cuntan n kurdu u YÖK ün bir kara leke olarak varl n sürdürdü ü ancak YÖK e karfl devrimci gençli in mücadelesinin sona erdirilemedi i belirtildi. E itimdeki adaletsizlikler ve krizle birlikte e itim ve mesleki haklar m za dönük sald - r lar vurguland. Bas n aç klamas n n ard ndan oturma eylemi gerçeklefltirildi ve bu s rada k sa bir müzik dinletisi yap ld. Kitle okunan devrimci marfllara büyük coflkuyla kat l rken çevrede bulunanlar da alk fllarla efllik ettiler. Eylem çekilen halay n ard ndan sloganlarla son buldu. Artvin YDG Çanakkale YDG olarak 6 Kas m öncesinde izlenecek olan politikaya dair bir iç toplant ald k ve bu do rultuda 6 Kas m a 2 hafta kala yayg n flekilde YÖK ü teflhir eden YDG imzal bildiriler da tt k. 6 Kas m günü saat 12 de Fen Edebiyat Fakültesi önünde toplanan kitle rektörlü e kadar yürüyüfl yapt. Üniversite Ö rencileri pankart yla yürüyüfl yapan yaklafl k 150 kiflilik kitle sloganlarla YÖK ü protesto etti. Bas n aç klamas nda devrimci-demokrat ö rencilerin her daim YÖK e ve onun politikalar - na karfl duraca n bildiren kitle flehir merkezinde yap lacak olan bas n aç klamas na da ça r yapt. Ayn gün Halkbank önünde toplanan kitle Cumhuriyet Meydan na do ru yürüyüfle geçerek YÖK ü teflhir eden sloganlar att. YÖK postalla geldi isyanla gidecek pankart yla yürüyüfle geçen kitle Cumhuriyet Meydan nda bas n aç klamas gerçeklefltirdi. Eylemi örgütleyen kurumlar ise Ö renci Kolektifleri, YDG, SGD, DGH, Gençlik Muhalefeti ve TKP li ö renciler, destek veren kurumlar ise YDG-M ve Genç-Sen! Çanakkale YDG Dicle Üniversitesi 6 Kas m 1981 tarihinde 1980 Askeri Faflist Cuntas - n n politikalar ekseninde kurulan Yüksekö retim Kurulu (YÖK) her y l oldu u gibi bu y l da yap lan eylemlerle protesto edildi. 28 y ld r üniversiteler üzerinde uygulanan bask lar YÖK taraf ndan hayata geçirilmekte, ö rencilerin e itim hakk gasp edilmekte ve ö renciler tek tiplefltirilmek istenmektedir. E itimdeki tek tiplefltirmeye, e itimin paral laflt r lmas na, faflist bask lara, e itimin anti-bilimselli ine karfl mücadele yürüten ö rencilere soruflturmalar aç lmakta, gözalt lar yap lmakta ve zindanlar n yolu gösterilmektedir. Ancak tüm anti-demokratik uygulamalara ve bask lara karfl üniversitelerdeki muhalif ses susmamakta, susturulamamaktad r. Dicle Üniversitesi Ö renci Derne- i nin YÖK karfl t eylemi 5 Kas m günü gerçeklefltirildi. Fen-Edebiyat Fakültesi önünde toplanan yüzlerce ö renci yürüyüfle geçerek ve YÖK ü deflifre eden dövizler tafl yarak, sloganlarla birlikte T p Fakültesi önüne geldi. Burada gerçeklefltirilen bas n aç klamas nda YÖK ün oluflum koflullar anlat ld ve YÖK e karfl mücadeleye devam denildi. Her türlü bask ya karfl mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini ve mücadeleyi daha da büyüteceklerinin ifade edilmesinden sonra YÖK maketinin yak lmas yla aç klama sona erdirildi. Ard ndan tekrar Fen-Edebiyat Fakültesine do ru yürüyüfle geçildi. Burada da çekilen halaylar ve at lan sloganlarla eylem sona erdirildi. Eyleme E itim-sen de kat - larak destek verdi. 6 Kas m Cuma günü de KESK e ba l E itim-sen taraf ndan yine Fen-Edebiyat Fakültesi önünde YÖK ile ilgili bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. Bas n aç klamas n n ard ndan at lan YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleflecek vb sloganlarla birlikte eylem son buldu. Eyleme ö renciler de kat larak destek verdi. Amed YDG

8 6 zmir zmir de 6 Kas m süreci; zmir YÖK Karfl t Platform tart flmalar yla bafllad. E itim Sen in ça r s yla; esas n gençlik örgütlerinin oluflturdu u çeflitli DKÖ lerin, sendikalar n, kulüplerin de içinde bulundu u genifl bir birliktelik sa lamak amac yla platform toplant lar oldu. Politik zeminin tart fl ld toplant larda esas olarak sürecin AKP ve gericilik üzerinden mi, yoksa paral e itim ve geleceksizlefltirme sald r lar üzerinden mi örülece i tart flmalar damgas n vurdu. Bu konuyla ilgili al nan toplant larda Paral e itime, geleceksizlefltirmeye karfl eflit, paras z, bilimsel, anadilde e itim temel slogan üzerinde anlafl ld. AKP ve gericili in de alt bafll k olarak ifllenmesi kararlaflt r ld. Ancak bildirilerin de- erlendirildi i toplant da; Ö renci Kolektiflerinden arkadafllar önce bildirilerde AKP ve gericilik gündeminin yeterince ifllenmedi ini ve platformdan ayr lmay düflündüklerini söylediler, bildirilerin de ifltirilebilece i söylendi inde de ayr lma tav rlar nda srarc olduklar n söyleyerek; samimiyetten uzak bir tutumla platformdan ayr ld lar. Bu tavr n üzerine Gençlik Muhalefeti nden arkadafllar da ayr ld lar. Emek Gençli i nden arkadafllar da önce karars z kal p sonra da ayr ld lar. Birleflik, kitlesel bir 6 Kas m süreci örmek amac yla oluflturulmaya çal fl lan platform da lm fl oldu ve nihayetinde birlikte genifl bir 6 Kas m örülemedi. Platformun da lmas ndan sonra Genç-Sen, DGH ve sürece sonradan dâhil olan DÖB ile birlikte süreç yeniden örgütlendi. Sürecin daha bafl ndan beri birleflik bir 6 Kas m perspektifiyle hareket eden zmir YDG, geliflen tart flmalar n ard ndan Genç-Sen içerisinde bir faaliyet örmeyi daha uygun bulmufl ve çal flmalar n bu yönde örmüfltür. Ba ms z bir YDG faaliyeti örme konusunda çeflitli s k nt lar m z öne ç km fl olsa da 6 Kas m süreci esas anlamda olumlu geçmifltir. Her iki üniversitede de stantlarla, bildiri da t mlar yla çeflitli çal flmalar yap ld. YDG liler olarak bu çal flmalarda aktif bir biçimde yer almaya çal flt k ve özellikle Genç-Sen faaliyeti konusunda daha genifl bir perspektifimizin do mas n sa lad k. YDG çal flmas ve Genç-Sen çal flmas n n birlikte nas l ele al naca konusunda var olan sorunlar m z n giderilmesi aç s ndan bu sürecin tart flmalara neden olmas bizim için çal flmam z n önünü açacak ayr bir olumluluktur. Çal flmalar ile birlikte Ege ve Dokuz Eylül Üniversitelerinde iki ayr etkinlik ve merkezi bir yürüyüfl karar al nm fl, bu do rultuda etkinlikler düzenlenmifltir. Dokuz Eylül Üniversitesi nde de 4 Kas m günü bir etkinlik yap ld. Etkinli e havan n ya murlu olmas ndan kaynakl yeterince kat l m olmasa da coflkulu geçti. Etkinlikte; Yeni Kap Tiyatrosu, Sokak Sanatç lar ve Ay fl Tiyatro flçileri sahne ald. Dokuz Eylül de hafta boyu yap lan çal flmalarla Bornova daki eyleme kat l m sa land. Ege Üniversitesi nde ise 5 Kas m günü bir etkinlik düzenlendi ve 6 Kas m günü yürüyüfl yap ld. Ayn gün Bornova Metro dan Bornova Meydana DEÜ ö rencileriyle birlikte yürüyüfl yap ld. Eylemde Ekmek ve Özgürlük, Dev-lis ve Genç Umut da pankart açt. Eylem Bornova Meydan nda okunan bas n aç klamas yla sonland r ld. Yürüyüfl kitlesel ve coflkulu geçti ve yap lan bas n aç klamas n n ard ndan sonuçland r ld. TKP, Emek Gençli i, Ö renci Kolektifleri, Gençlik Muhalefeti ve E itim-sen 3 No lu fiube nin Basmane den AKP binas n n önüne yapt klar bir yürüyüfl ile birlikte zmir de iki 6 Kas m eylemi yap lm fl oldu. zmir YDG Ankara Yeni Demokrat Gençlik YÖK ün kuruluflunun 28. y l nda tüm Türkiye de oldu- u gibi Ankara da da gençlik sokaktayd. Güçlü, birleflik bir YÖK eylemi gerçeklefltirme konusunda geçen y ldan daha olumsuz bir tablo ortaya ç km fl olsa da YÖK e hay r! fliar bu y lda coflkulu bir flekilde hayk r ld. Yeni Demokrat Gençlik, Devrimci Proleter Gençlik, Ekim Gençli i, Özgür E itim Platformu, Sürekli Devrim Hareketi ve TÜM- GD olarak düzenledi imiz eylem 6 Kas m günü da Sakarya Caddesi nde toplan lmas yla bafllad. Ard ndan sloganlarla Yüksel Caddesi ne yürüyen kitle burada bir bas n aç klamas gerçeklefltirdi.

9 Yeni Demokrat Gençlik 7 Bas n aç klamas nda YÖK ün amac n n geçmiflten günümüze ifllevinin üniversitelerde özgürlük ad - na en ufak bir k r nt b rakmamak, bilimsel e itimi ortadan kald rarak robotlar yaratmak, sorgulamaktan, düflünmekten, konuflmaktan, örgütlenmekten çekinen bir gençlik kufla yetifltirmek oldu u belirtildi. YÖK ün son dönem e itimi ticarilefltirme yönlü att ad mlar vurguland. Ard ndan YÖK ü teflhir eden bir sinevizyon gösterimiz yap ld ve halaylar, sloganlarla eylem sonland r ld. Biz de YDG olarak Üniversitelerde E itimin Piyasalaflt r lmas na Geçit Yok! fliarl pankart m z açarak eyleme kat ld k. Diplomal iflsizli e, anadilde e itim talebimize iliflkin sloganlar att k. Gerçeklefltirilen eylem genel olarak olumlu olsa da kitleselli inin zay f oluflu ve genel olarak Ankara daki 6 Kas m süreci için yaklafl k 6-7 tane eylemin olmas büyük bir olumsuzluktu. 7 Kas m günü E itim- Sen ve Genç-Sen in ça r s yla bir araya gelen 25 kurumun örgütledi i miting Ankara da gerçeklefltirildi. Üniversiteler Bizimdir ve Eflit, Paras z, Bilimsel, Anadilde E itim stiyoruz fliar yla örgütlenen miting Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü önünden yürüyüfle geçilmesiyle bafllad. Kolej Meydan na gelen kitle burada mitinge devam etti. Genç-Sen in merkezi ele ald mitinge kat l m n n geçen seneye oranla daha kitlesel olmas, Genç-Sen in örgütsüz kitle için bir alternatif olabilece ini yeniden göstermesi aç s ndan önemliydi. Biz de YDG olarak üniversitelerde piyasalaflt rmaya geçit yok yaz l pankart m zla mitinge kat ld k. Alanda ise yo un dergi da t m gerçeklefltirdik. Yap lan konuflmalar n ard ndan müzik dinletisi ile eylem sonland - r ld. Ankara YDG Mersin Mersin Üniversitesi nde YÖK protestosu bu y l 5 Kas m da gerçekleflti. YÖK Karfl t Birlik imzal pankart arkas nda Mühendislik Fakültesi nden bafllayarak, yemekhanenin önünden Cumhuriyet alan na do ru bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. YÖK karfl t sloganlar n at ld yürüyüflte Ceylan Önkol un hesab n n sorulaca na yönelik sloganlar da at ld. YÖK ün kurulufl amac ve uygulamalar n n yan s ra aç l m süreci ad alt nda gerçekleflen sald r lara da de inilen bas n metninin okunmas n n ard ndan eylem halaylarla sona erdi. Eyleme birçok devrimci, demokrat örgütlerin kat l m gerçekleflirken bizler de Genç-Sen dahilinde süreçteydik. 7 Kas m da Çarfl Merkez de gerçeklefltirilen, Liseli K v lc m, Liseli Genç Umut, Mersin LÖB, DEV-L S, YDG nin örgütledi i YÖK protestosu kapsam nda KESK binas önünden bafllayarak Tafl Bina önüne kadar gerçeklefltirilen yürüyüflte YÖK e ve liselerde uygulanan bask lara karfl sloganlar at ld. Güzergah üzerindeki dershanelerden ilgi toplayan eylem, YÖK ün uygulamalar n n liselerdeki bask lardan ba ms z olmad n vurgulayan bas n metninde bu sald r lara karfl ortak mücadele edilmesine de inildi. Eylem küçük bir müzik dinletisiyle sonland r ld. Mersin YDG Çukurova Üniversitesi 6 Kas m günü Kürtçe ve Türkçe Eflit, paras z, bilimsel, anadilde e itim pankart yla bir eylem gerçeklefltiren Çukurova Üniversitesi ö rencileri, Son Durak tan Amfi Kantini ne ve oradan da Yemekhane ye kadar yürüdü. Okunan bas n aç klamas nda YÖK ün ve akademik haklar m za yönelik sald r lar n yan s ra Kürt halk na ve devrimci demokratik harekete yönelik bask lar teflhir edildi ve mücadele ça r s yap ld. Çukurova Üniversitesi YDG Dersim 6 Kas m günü Dersim de YDG, DGH, SGD ve DSG taraf ndan örgütlenen eylemde Sanat Soka ndan Yer alt Çarfl s na kadar bir yürüyüfl gerçeklefltirildi. Okunan bas n aç klamas nda YÖK le birlikte artan sald r lara karfl bilimsel, demokratik, anadilde e itim mücadelesinin sürece i ve YÖK ün da t laca ifade edildi. Eylem sloganlarla sona erdi. Dersim YDG Antep Antep te 6 Kas m günü Genç-Sen taraf ndan bir yürüyüfl örgütlendi. Paras z ulafl m, paras z yurt, paras z e itim için YÖK e karfl yürüyoruz pankart n n aç ld eylem Yemekhanenin önünden bafllad ve üniversite kap s na kadar devam etti. Eyleme YDG ve SGD de destek verirken, eylem bas n aç klamas n n ard ndan sloganlarla sonland r ld. Antep YDG

10 8 412 M Z GER ST YORUZ! 9 Eylül Üniversitesi nin kampüslerinde ücretsiz servis yapan belediyenin 412 nolu otobüsünün kald r lmas üzerine DEÜ Genç-Sen olarak bir çal flma bafllatt k. Üniversitede ve kantinlerde yapt m z bildiri da t mlar nda ö renciler ile yapt m z sohbetlerde ücretsiz ulafl m hakk m z n gasp edildi ini, belediyenin yeni ç kartaca Kent Kart ile birlikte cebimizdeki paraya göz dikti ini, bu uygulamalara karfl mücadele etmemiz gerekti- ini anlatarak yapaca m z eyleme ça r da bulunduk. 21 Ekim günü zmir Büyükflehir Belediyesi önünde bas n aç klamas gerçeklefltirdik. Yap lan bas n aç klamas n n ard ndan 3 ö renci arkadafl m z CHP li Belediye Baflkan Aziz Kocao lu ile görüflmek üzere belediyeye girdi. Ancak özel kaleminin Kocao lu nun olmad n söylemesi üzerine belediye baflkan ile görüflme yap lamad. Özel Kalem Müdürü, ö rencilere yapt aç klamada ise di er bölgelerden gelen ö rencilerin otobüs ücretini ödedi ine de inilerek böylesi bir uygulama ile var olan eflitsizli in ortadan kald r ld söylendi. Sermaye bursumdan, ulafl m mdan, yeme- inden, cebimden elini çek! yaz l pankart n n aç ld eylemde ö renciler belediye önünde uzun süre Yeni Demokrat Gençlik oturma eylemi gerçeklefltirdi ve s k s k Eflit, paras z, bilimsel, anadilde e itim, Baflkan Aziz bakiyemiz yetersiz sloganlar n att. Paras z Ulafl m Hakt r Yine 412 gündemiyle ilgili bir di er eylem de T naztepe de yap ld. GENÇ-SEN, Gençlik Muhalefeti, Emek Gençli i, Ö renci Kolektifleri ve DGH n örgütleyici oldu u eyleme di er gençlik örgütleri de destek verdiler. 27 Ekim Sal günü saat de di er kampüslerdeki ö rencilerin de gelmesiyle birlikte T naztepe Serpen Cafe önünde toplanan kitle, Yerleflke otobüsünün güzergâh nda yürüyüfle geçti. Sloganlar n at ld eylem, yemekhane önünde bas n aç klamas n n okunmas yla bitirildi. Bas n aç klamas nda; belediyenin astronomik seçim harcamalar n n faturas n ö renciye kesmek istedi ine, sosyal belediyecilik iddias yla yola ç kan belediyenin krizi bahane ederek ö rencileri, emekçileri ma dur etti- ine, paras z e itim ve ulafl m n bir hak oldu una, ö renciler olarak bu hakka sahip ç k ld na vurgu yap ld. Eylem kitlesellik (yaklafl k olarak 200 kifli) ve benzeri yönlerden olumlu olmas yla birlikte baz olumsuzluklar da bünyesinde bar nd rmaktayd. Eylemin yemekhane önünde bitirilmesi ve yolun kapat lmamas ise eylemin eksikliklerini oluflturmaktayd. Dokuz Eylül Üniversitesi YDG Çanakkale de Genç-Sen paneli Çanakkale de 25 Ekim günü Genç-Sen taraf ndan bir panel gerçeklefltirildi. Panelist olarak E itim-sen den, Genç-Sen MYK dan ve ÇOMÜ ö rencilerinden iki temsilci konuflma gerçeklefltirdi. Panelin örgütlenme sürecinde oluflan s k nt lardan kaynakl kitlesel geçmeyen panelde; harç zamlar ndan bar nma sorununa, ulafl mdan e itim sorununa kadar birçok konu tart fl ld, çözümler arand. Geçmifl sürecin elefltirisi ve özelefltirisinin de yer ald panel serbest kürsüyle sona erdi. Çanakkale YDG

11 Yeni Demokrat Gençlik 9 Kuflat lm fll ktan kurtulmak için Bin bir türlü kuflat lm fll n alt nda insano lunu yapayaln z k ld lar. Ellerini, dillerini, bak fllar n kopar p ald lar. Ve ac bir sürgüne mahkum ettiler. Onu, kendinden uza- a sürdüler. flte Ankara YDG Kültür-Sanat Komisyonu tam da burada kurulma karar ald. nsan n insandan ve kendinden uzaklaflt yerden tutup çekmek için. lk toplant m zda kültür ve sanat n bizim için nerede durdu u üzerine konufltuk. Bu alan n kesinlikle bofl b rak lmamas gerekti ini, komisyonun çal flmalar yla söylemek istediklerimizi daha etkili bir flekilde söyleyebilece- imizi, çal flmalar n bize daha derin bir bak fl kazand raca n vurgulad k. Ard ndan kendi gerçekli imiz içinde neler yapabilece imizi konufltuk. Belirli aral klarla bülten MUNZUR Ç N MEfiALEL YÜRÜYÜfi Dersim de kendilerine Munzur Do a Aktivistleri ad n veren çevreciler, 21 Ekim Çarflamba günü saat 17:30 da, Yeralt Çarfl s üstünde toplanarak sloganlar eflli inde çarfl merkezinden Dersim halk n n kutsal mekanlar ndan olan Gola çetu ya meflaleli bir yürüyüfl gerçeklefltirdi. Yaklafl k olarak 2500 kiflinin kat ld yürüyüfl kolu Gola Çetu ya vard nda Munzur Do a Aktivistleri ad na bir aç klama yap ld. Aç klamada Munzur un bugün ve bundan sonra daha fazla sahiplenilmesi ve Dersim halk n n birlik olmas gerekti i vurguland. Aç klaman n ard ndan kat l mc lar son kez ibadetlerini gerçeklefltirip yanlar nda getirdikleri Niyaz lar n da- t p mumlar n yakt ktan sonra eylem sonland r ld. Dersim YDG ç karmaya karar verdik. kinci toplant m zda Ankara YDG Kad n Komisyonu nun haz rland ve bize de ça r yapt 25 Kas m Kad na Yönelik fiiddetle Uluslararas Mücadele Günü etkinli i için neler yapabilece imizi tart flt k. Bu ba lamda Kad n konulu bir foto raf çal flmas bafllatt k ve etkinli e dair sorumluluklar ald k. Toplant lar m z oldukça coflkulu geçti. Kararlar h zl ca ve uzlaflarak almam z ve önümüze somut hedefler koyup kararl bir flekilde gerçeklefltirmemiz komisyonun k sa zamanda oturup baflar l çal flmalar yapaca na dair umutlar m z güçlendiriyor. ANKARA YDG KÜLTÜR-SANAT KOM SYONU GENÇ-SEN ÇADIRKENT KURDU! Üniversitelerde kontenjanlar n artmas ile birlikte, ö rencilerin yaflad bar nma sorunu da artm fl durumda! Üniversite kontenjanlar artarken, devlet yurtlar n n kapasitesinde herhangi bir art fl olmad. Herkes devlet yurtlar na giremedi i gibi devlet yurtlar nda bar nan ö renciler için yurtlar büyük s k nt teflkil etmektedir. Bu durum Ege Üniversitesi nin devlet yurtlar nda da kendini en yo un flekilde göstermektedir. Kontenjan yetersizli inden dolay birçok ö renci bar nma ihtiyac n karfl layamam fl, yurtlara yerleflen ö renciler de bal k istifi gibi yurtlarda kalmak zorunda b rak lm flt r. Bu sorunlara dikkat çekmek ve bar nma sorununun çözülmesi için Ö renci Gençlik Sendikas (Genç- Sen) üyeleri Ege Üniversitesi Bornova Kredi Yurtlar Kurumu yurdu karfl s nda çad r kent kurdu. 8 gün boyunca çad rlarda kalan ö renciler kurduklar çad r kentte, standlar açarak bar nma sorunlar yla ilgili taleplerini içeren dilekçeler toplad lar, müzik, tiyatro, söylefli, film gösterimi gibi etkinlikler düzenlediler. 8. günün sonunda GENÇ-SEN hayk r bar nma hakt r, Ücretsiz, Nitelikli, Sa l kl bar nma istiyoruz, Savafla de il, e itime bütçe sloganlar eflli inde yürüyüfle geçen ö renciler bas n aç klamas n n ard ndan dilekçelerini Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlü ü ne göndererek çad r kenti sonland rd lar. Ege Üniversitesi YDG

12 10 Yeni Demokrat Gençlik f rum 6 KASIM YÖK PROTESTOLARI; DAHA SIKI B R ÇALIfiMA Ülkemizde tafl d sembolik önem itibariyle ö renci gençlik hareketinin somut durumunu izah etmesi aç s ndan 6 Kas m YÖK protestolar önemli veriler sunmaktad r. YDG aç s ndan, eylem alanlar na yans - yan niceli in d fl nda esasta hangi talepler ve politik hatt n öne ç kt ve 6 Kas m çal flmalar n n ele al n fl flekli bu sürecin tamam boyunca öne ç kan kitle çal flmas ndaki performans daha önde gelmektedir. Yaln z genel anlamda YÖK e karfl sokaklara dökülen kitlenin durumu bahsi geçen çal flman n ölçümünde ve genel olarak ö renci hareketinin e ilimini belirlemede önemli bir etkendir. Genel olarak ö renci gençlik hareketinin yükseldi ine dair yap lan tespitler büyük oranda bu 6 Kas m sürecinde do rulanm flt r. Özellikle birçok taflra üniversitesinde birleflik ve etkili eylemler örgütlenmifl, genifl bir ö renci kitlesi etkinlefltirilebilinmifltir. Toplamda genifl bir kitlenin protestolara kat ld ülke genelinde özellikle büyük üniversiteler baflta olmak üzere parçal duruflun afl lamam fl olmas önemli ve büyük bir s k nt d r. Bu parçal tablo içerisinde Genç-Sen önemli ve birlefltirici bir araç olarak ortaya ç kman n ötesinde daha genifl bir kitleyi de harekete geçirmenin bir arac olmufltur. Genç-Sen ve Merkezi Ankara Eylemi Son 6 Kas m eylemlerinin de gösterdi i gibi Genç- Sen önemli bir bofllu u ö renci gençlik aç s ndan giderebilecek bir araçt r. Temel anlamda ö renci gençli in öz taleplerini yans tmakta ciddi s k nt lar olsa da do ru bir yönelimle bu aflamaya varmas mümkün olacakt r. Bu gerçekli in yan nda özellikle merkezi 7 Kas m mitingi birçok aç dan hem bizler hem de genel ö renci gençlik hareketi için ayr ve önemli bir yerde durmaktad r. Özellikle eylemin birçok özne taraf ndan örgütlenmifl olmas ve birleflik bir görüntünün sergilenmesi önemlidir. Ayr ca yine çeflitli DKÖ lerle birlikte örülmüfl olmas öne ç kan birçok eksikli e ra men önemli ve gelifltirilmesi gereken bir pratiktir. Tüm bunlar n yan nda esas önemli nokta ise ö renci hareketinin çeflitli bileflenlerinin ve çeflitli devrimci gençlik örgütlerinin birlikte kendi güçlerine dayanarak bir 6 Kas m mitingi düzenlemifl olmalar d r. Burada özellikle Genç-Sen in birlefltirici yönünün öne ç kt na vurguda bulunmak san r z abart olmayacakt r. Bu yönleriyle 7 Kas m eylemi önemli bir geliflimin göstergesidir. YDG ve 6 Kas m Süreci Özellikle politik anlamda net bir yaklafl ma hayat vermeye çal flt m z 6 Kas m süreci genel için olumlu bir prati e iflaret etmektedir. YDG gereksiz tart flmalarla süreci bo maktan özellikle kaç nm fl ve politik zeminde birleflik bir sürecin örülmesine azami gayret göstermifltir. Baz yerellerde bu pratik hat hayat bulmuflken genel için bunun iddia edilmesi mümkün de ildir. Di er yandan önemli oranda 6 Kas m sürecinde kitle faaliyeti yürütme konusundaki çeflitli eksikliklerimizin varl na iflaret etmek ve bu yönlü tart flma ve çal flmalara tekrar tekrar yo unlaflmak bir gerekliliktir. Özellikle sistemli bir çal flmam z n nispeten oturdu u alanlarda 6 Kas m süreci verimli ve etkili geçirilmifltir. Bu durum kurumsal örgütlenmelere duydu umuz ihtiyac n somut bir yans mas d r. Sonuç olarak bu 6 Kas m süreci daha genifl bir kitlenin paras z e itim talebi baflta olmak üzere birçok talep için bir araya geldi i ve ilerici ö renci hareketindeki k - p rdanman n yo unlaflt bir 6 Kas m süreci olmufltur. Ö renci gençli in bu noktadaki hareketinin geliflim yönü ileriye dönüktür. Ve bu tablo içerisinde özellikle Gençsen birlefltirici ve etkili bir araç olarak öne ç kmaktad r. Bu tablonun bir yan nda ise kitle çal flmas nda daha aktif fakat önemli oranda kurumsallaflma sorunu yaflayan YDG durmaktad r. Üniversitelerdeki faaliyetimiz önemli ve önemli oldu u kadar da dönemsel anlamda esas bir yerde durmaktad r. Fakat kurumsallaflmaya ve geliflmeye ihtiyac olan bir üniversite faaliyeti gerçekli imiz bulunmaktad r. Kitlelerin artan ilgisi ancak bu flekilde karfl lanacakt r.

13 Yeni Demokrat Gençlik 11 Özellikle muhalif ve devrimci ö rencilerin sesini bast rmak için üniversitelerde devletin de iflik yapt r mlar - na, politikalar na tan k olduk tarihte. Bunu 80 öncesinde de iflik metotlarla uygularken, 12 Eylül sonras Askeri Faflist Cunta n n ürünü olan YÖK ü ç kard lar karfl m za. Amaç asl nda belliydi; düflünmeden, sorgulamadan verilen bilgiyi do ru kabul eden koyun gibi bir ö renci profili yaratmak. Peki ya düflüneni ne yapacaklard? Kendisine gösterilen bilginin do rulu unu sorgulayan, dünyay anlayan ve sadece anlamakla kalmay p onun de ifltirilmesi gerekti ini düflünen ö rencileri ne bekliyordu? Cevap asl nda çok aç k; soruflturmalar, uzaklaflt rmalar Bu y l da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsün de de iflen bir fley yoktu asl nda Her sene yaflanan sorunlar artarak devam ediyor. Ö renciler yine bitmek bilmeyen otobüs kuyruklar ndan, ulafl m n pahal l - ndan, kampüs içindeki ö renci evlerinin fahifl fiyatlar ndan, kantinlerin azl ndan vs. flikâyetçiler. Ö rencilere yönelik bask lar da ayn flekilde devam ediyor. Ama pardon ayn flekilde devam etmiyor. Yeni bir uygulama getirildi: Valili in karar ile daha önceleri kampüs içinde görmeye al flt m z jandarmalar yerini polise b rakt. Nitelik olarak de iflen bir fley yok tabii ki bu durumda. Kampüsümüzde yaflad m z sorunlar n çözümü için, bütün ö rencilerin yaflad e itimin ticarileflmesi vs. gibi sald r lara karfl muhalif ö renciler de çeflitli ajitasyonpropaganda araçlar yla faaliyetlerini yürütüyorlar. Ancak bu muhalif, devrimci ö rencilerin karfl s nda derinleflen krizin, ö renci gençli e yönelen sald r lar n artmas na paralel olarak çok daha azg nlaflm fl bir zihniyet var. Okullar n aç ld günden beri rektörlü ün emriyle ÖGB ler ö rencilere afifl ast rmamak, masa açt rmamak, bildiri ve broflür da tt rmamak için ellerinden geleni yap yorlar. flte yine ÖGB nin bu tarz sald r lar n n oldu u günlerden birinde, 26 Ekim de belki de kampüsümüzün yaflad en kötü günlerden birini yaflad k. Ö le saatlerinde TKP, Gençlik Muhalefeti ve Ö renci Kolektiflerinin ortak çal flmalar için açt klar masaya müdahale edildi ini duyduk. Hemen oraya do ru yöneldik. O gün S hhiye Kampüsündeki bütün ÖGB lerin Beytepe ye geldi ini BEYTEPE DE POL S STEM YORUZ! gördük. Bu da bize yönelen sald r n n bir plan dâhilinde oldu unu gösteriyordu. Haz rl k Binas n n önünde beklerken karfl m zda duran ÖGB y n n içinden üniformas z birinin oldu unu ve bizi kameraya çekti ini gördük. Bu kiflinin kim oldu unu sorduk ve kimli ini göstermesini istedik. Bu olanlar yetmezmifl gibi okula çevik kuvvet y ld ve kütüphaneye giren arkadafllar m z n çevresini sard lar. D flar da kalanlar olarak biz de sloganlar att k. Yaklafl k 200 kifli toplanm flt k, aram zda daha önce görmedi imiz çok say da ö renci vard. Polis d flar da kalanlara da müdahale etti, bizi çok yo un biber gaz yla da tmaya çal flt. Ancak biz her seferinde yeniden toplan p arkadafllar m z n b rak lmas n istedik. Sivil polislerin yo unlu u dikkat çekiciydi. Bir süre sonra kütüphane içindeki arkadafllar m z gözalt arac na bindirildi. Bizler de arkadafllar m z götürmemeleri için direnifle karar verdik. Arabalar Beytepe den ç karmama konusunda kararl yd k. Biz d flar da ne yapaca m z tart fl rken tam 69 arkadafl m z gözalt ndayd. Biz arabalar ç karmamak için direnifle geçince polis bir kez daha panzerlerle, biber gaz yla sald rd. Bizler barikatlar kurup, polise tafllarla karfl l k verdik. Ard ndan rektörlü e yürüyüfle geçtik. ki arkadafl m z rektörle görüflmeye gitti ve döndüklerinde stant aç lmas n n, bildiri da t lmas n n valilik taraf ndan yasakland n n söylendi- ini ö rendik. Bunun üzerine ertesi günü bir aç k toplant yap p ne yapabilece imizi konuflma karar ald k. Ertesi gün aç k toplant da uzun tart flmalar sonras nda rektörlü e yürüme karar ald k. Rektörlü e çok kitlesel bir yürüyüfl gerçeklefltirdik. Sloganlar m zla, ajitasyonlar çekerek, yaflanan olaylar teflhir ederek rektörlük önüne geldik. Burada ortak metnimiz okundu ve gözalt na al nana bir arkadafl yaflad klar n anlatt. Oturma eylemi yaparak eylemimizi bitirdik. Okuldan ç kt ktan sonra mahkemeye sevk edilen arkadafllar beklemeye gittik. Gözalt lar n tamam serbest b rak ld ve bizler onlar sloganlarla karfl lad k. Bir kez daha belirtelim ki devrimciler ve muhalif ö renciler bu bask lar karfl s nda y lmayacaklar. Çal flmalar na aral ks z devam edeceklerdir. Hacettepe Üniversitesi nden bir YDG li

14 12 Yeni Demokrat Gençlik MÜTEVELL HEYETLER (PATRON KULÜPLER ) Her ne kadar YÖK taraf ndan üniversitelerde tek adam yönetimine son verecek, farkl toplum kesimlerini üniversite yönetimine kat lmas n sa layacak bir giriflim olarak sunulmaya çal fl lsa da üniversitelerin kap lar n patronlara sonuna kadar açan YÖK, üniversitelerin gerçek sahiplerine kap lar kapam flt r. Tarihin her döneminde egemen s n flar e itimin kendi ç karlar na göre flekillenmesi için yo un bir mücadele yürütmüfllerdir. Son dönemde de gerek dünyada gerek ülkemizde e itimin egemen sistemin ç karlar na hizmet etmesi do rultusunda birçok yeni politika belirlenmektedir. Avrupa da 1999 y l nda bafllayan ülkemizin 2001 y l nda dâhil oldu u Bologna projesi bu politikalar dâhilinde geliflen yeniden yap land rma ad alt nda üniversitelerin piyasan n koflullar na göre flekillendirilmesini ve üniversite e itiminin tamamen piyasan n ihtiyaçlar na göre yap land r lmas n hedefleyen bir projedir. Bologna projesi ülkemizde YÖK eliyle yürütülmektedir. Ülkemizde bu proje kapsam nda e itim alan nda birçok sald r paketi haz rlanm fl ve sözleflmeli ö retmenlik, yetkin mühendislik, ücretli avukatl k gibi paketler uygulamaya konulmufltur. Son olarak bu sald r paketlerinden biri olan üniversitelerde mütevelli heyetleri di er ad yla dan flma kurullar uygulamas YÖK taraf ndan gündeme getirilmifltir. YÖK taraf ndan Üniversite Rektörlüklerine, Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüklerine ve Vak f Meslek Yüksek Okulu Müdürlüklerine gönderilen tasla, kurumlar n inceleyip görüfl bildirmeleri istenmifltir. Dan flma kurullar üyeleri kimlerdir? Yüksek Ö retim Kurulu öncülü ünde üniversitelerin bulundu u her ilde kurulacak olan dan flma kurullar üyeleri: - O ildeki Sanayi ve Ticaret Odas Baflkanlar veya temsilcileri; - O ildeki TMMOB a ba l meslek odalar n n baflkanlar ; - O ilin Belediyesi veya Büyükflehir Belediyesi Baflkan veya temsilcisi; - Üniversite Mezunlar Derne i Baflkan - O ildeki Milli E itim Müdürü ve di er kamu kurulufllar içinden Valili in belirleyece i di er iki kurumun Müdürü; - O yüksek ö retimin bulundu u ildeki paydafl olan di- er sivil toplum örgütlerinden ikisinin baflkanlar (senatonun önerisi ile); - Rektör, Dekanlar, Meslek Yüksek Okullar Koordinatörü, o yüksekö retim kurumu içinde varsa TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) üyesi olanlar, o üniversitede daha önce rektörlük yapm fl olanlar; - Rektör yard mc lar, Enstitü Müdürleri (gözlemci olarak). Rektörün baflkanl k etti i dan flma kurulu üyelerinin görev süreleri 3 y l olarak belirtilmifltir. Patronlar n, sermaye temsilcilerinin üniversiteler üze-

15 Yeni Demokrat Gençlik 13 rinde tamamen söz sahibi oldu u, ama bunun yan nda üniversitelerin as l bilefleni olan ö rencilere ve bilim emekçilerine en ufak bir söz hakk verilmedi i dan flma kurullar üniversitelerde bilimin yerine sermayenin ç karlar n gözetmektedir. Dan flma kurullar neye hizmet eder? Dan flma kurullar n n neye hizmet etti i YÖK ün ilgili taslakta belirtti i paydafllar n n ihtiyaçlar do rultusunda programlar n gelifltirilmesi amac yla ifadesiyle aflikârd r. Her ne kadar YÖK taraf ndan üniversitelerde tek adam yönetimine son verecek, farkl toplum kesimlerini üniversite yönetimine kat lmas n sa layacak bir giriflim olarak sunulmaya çal fl lsa da üniversitelerin kap lar n patronlara sonuna kadar açan YÖK, üniversitelerin gerçek sahiplerine kap lar kapam flt r. Bu durum YÖK ün farkl toplum kesimlerinden sadece sermaye sahiplerini (Sanayi ve Ticaret Odalar temsilcileri) anlad n göstermektedir. Sermayenin ihtiyaçlar na cevap olacak flekilde üniversite e itiminin düzenlenmesi, gelifltirilmesi kurul üyelerinin kimli inden anlafl lmaktad r. Dan flma kurullar yla yap lmak istenen nedir? Dan flma kurullar fikri Bologna projesinden ba ms z de ildir, onun ürünüdür. Bologna projesinin ana hedefi olan üniversitelerin sermaye piyasas n n koflullar na göre flekillendirilmesi kapsam ndad r. Üniversitelerin bir ticarethaneye dönüfltürülmesini için bir ad md r dan flma kurullar. YÖK ün dan flma kurullar yönetmelik tasla n n kapsam bölümünde belirtti i yüksekö retim kurumlar nda e itim programlar n n ilke, hedef ve ö renci kazan mlar n n de erlendirilmesi ve gerek ulusal gerek uluslararas akademik geliflmeler, gerek yüksekö retim paydafllar n n ihtiyaçlar do rultusunda programlar n gelifltirilmesi amac yla oluflturulan dan flma kurullar n n ibaresi ile ne yap lmak istendi i ortadad r. Yukar da yüksekö retim paydafllar n n kimler oldu unu belirtmifltik. Bu kurullarla yap lmak istenen paydafllar n yani patronlar n, sermaye temsilcilerinin ihtiyaçlar na hizmet edecek bir yüksekö retim alan yaratmakt r. Üniversiteler bilim üretmek yerine sermayenin ihtiyaçlar na göre ucuz iflgücü olacak emekçiler yetifltiren sömürü yuvalar haline getirilmeye çal fl lmaktad r. zmir den bir YDG li Genç-Sen den 7 Kas m Büyük Ö renci Mitingine Ça r Genç-Sen 28 Ekim günü Taksim de yapt bir eylemle 7 Kas m da Ankara da yap lacak Ö renci Mitingine ça r yapt. Çok say da ö renci Tünel Meydan ndan sloganlarla Tramvay Dura na yürüdü. Eylem s ras nda Hacettepe Üniversitesi nde ve pekçok üniversitede yaflanan bask c ve y ld rmaya yönelik olaylar k nand. Coflkuyla at lan YÖK Kalkacak, Polis Gidecek, Üniversiteler bizimle özgürleflecek!, Eflit, Paras z, Bilimsel, Anadilde E itim, Genç-Sen hayk r, e itim hakt r. sloganlar na kitle de alk fllar yla destek verdi. Eylem, tramvay dura nda yap lan bas n aç klamas yla sona erdi. stanbul YDG

16 14 Yeni Demokrat Gençlik Devlet patron, idareci tafleron, ö renci ise müflteri! Gelece imizi belirleyecek(!) olan s nava eflit flartlarda girmedi imiz apaç k ortadad r. Paras olan n özel okullarda, dershanelerde, özel derslerde e itim ald halde paras olmayan n da devlet okullar nda 40 kiflilik s n flarda k r k s ra ve kara tahtalarda e itim gördü ünü biliyoruz. Bütün bunlara ek olarak stanbul-bahçelievler de Yenibosna Lisesi nde yeni bir uygulamaya geçildi. Emekçi bir semt olan Yenibosna da okuyan ö rencilerin ço unun maddi durumu oldukça düflük. Buna bir çözüm bulan okulumuz maddi durumu kötü ö rencilerle maddi durumu onlardan biraz daha iyi olan ö rencileri ay rd - lar. Bu do rultuda ders notlar iyi olan ö rencileri 500 liraya kadar varan paralar karfl l nda özel s n flara ald - lar. Para veremeyen ö rencileri de notlar iyi olmas na ra men bu s n flara almad lar. Biraz bu özel s n flardan bahsedelim. S n flar özel okul s n f statüsünde, tek kiflilik s ralar n, projeksiyon makinesinin, özel panjur perdelerin, beyaz marker kalem tahtas n n bulundu u s n flard r. Bizim s n flar m z ise k r k s ralar n bulundu u, çok eski kara tahtalar n oldu- u, perdenin bile olmad s n flard r. E itimdeki adaletsizli in bilincindeydik ama ayn okulda s n f fark yaflanmas traji-komik ve rencide edici bir durum. Paras olmad için o lüks s n flarda olamayan ö rencilerde psikolojik olarak eziklik duygusunun geliflmesi hiç de flafl rt c bir durum de il. Lüks s n fta e itim gören arkadafllar m zla aram zdaki tek fark onlar n paras n n olmas. Biz s n flarda fl n tahtaya vurmas nedeniyle tahtay göremezken, belki de en yak n arkadafl m z n böyle bir sorunu yok. Biz sadece tahtay görebilmek için duvar kenar ndaki s ralar di er s - ralarla birlefltiriyoruz hatta camlara gazete yap flt r yoruz. Okul yönetimi de durumdan pek memnun de il. Devletin okullara bütçe ay rmamas ndan kaynakl okul yönetimi de bütçe aray fl na giriyor. Sisteme uygun, tamamen bireyci bir kafayla en az ndan paras olan iyi s - n fta okusun mant yla hareket eden idareciler bu durumdan kendilerinin de hoflnut olmad n belirtiyorlar. Devletin okullardaki elektrik, su, kömür d fl ndaki hiçbir fleye ödenek sa lamamas ndan dolay okul idaresi de zor durumda kalmaktad r. Hatta geçmifl dönemde dört ayl k ücretini alamayan temizlik iflçileri ve çal flanlar okul idaresinin üzerine yürümüfltü. Defalarca devletten ödenek isteyen idarenin talebi karfl lanmay nca, gözler ö rencinin cebine dikildi. Sistemin politikalar yla idareciler ö retmen olduklar n unutup tüccarlafl yorlar. Amaçlar bize bir kelime fazla ö retmek olmas laz mken bir kurufl daha fazla almak oluyor. Bu oyunda devlet büyük patronu, idareci ve ö retmenler tafleronlar ya da tüccarlar, biz de müflterileri oynuyoruz. Evet, sistemin yapmaya çal flt tam olarak bu. Baflar s z oldu u da söylenemez E itimin paras z olmad n bir kez daha görüyoruz. Paras z e itim naralar atan devlet, okullar kendi hallerine terk ediyor. dareciler, devletin karfl lamad okul giderlerini ö rencilerden karfl lamaya çal fl yorlar. Hiçbir yasall bulunmayan kay t paras ve katk paylar zorla ö rencilerden al nmaya çal fl l yor. Bu kimi zaman okula kay t etmem fleklinde, kimi zaman not istiyorsan veya devams zl k sorunun varsa katk pay n verirsen hallederiz fleklinde tehditle yap l yor. Bu s n f fark hayat n birçok alan nda yaflan yor. Örne in; emekçi bir semtte lüks bir site yap larak etraf onlarca metre duvarlarla örülüyor. Biz emekçilerden s n f olarak üstün olanlar her yerde kendilerini soyutluyorlar, baflka bir dünyada yafl yorlar. Avrupa Konutlar n n reklamlar nda da söyledi i gibi seçkin komflular n ar yorlar. Bütün bunlara karfl ö renciler tepki gösterdi i zaman okul idarecileri ve ö retmenleri taraf ndan bask görüyor. Kiflilerin bireysel tepkileri teker teker sindiriliyor. Devrimci bir kurumun faaliyetinin olmad bir okulda bu ifl çok daha kolaylafl yor. Ö renciler örgütlenmedi i, birleflmedi i zaman kolay lokmalar! flte tam da bu yüzden liselerde ö rencilerin örgütlenme hakk yoktur. Ancak ö renciler birleflti i zaman, örgütlendi i zaman bu sorunlar çözülebilir. Okullar onlar n de il bizimdir! Yenibosna dan bir Liseli YDG li

17 Yeni Demokrat Gençlik 15 SÖMÜRÜNÜN YEN ADI: YDG, LYS MERHABA ARKADAflLAR, Hepimizin bildi i gibi bu sene ÖSS sistemi de ifltirildi ve sistem tamam yla özel sektörün tekeli alt na girmeye do ru h zla ilerlemekte. Bu sene ÖSS ye girecekler belki bu de iflimin sadece onlar vurdu undan yak n yor olabilirler. Ama bu de- iflim sadece bu sene s nava girecek olanlar de il kendilerinden sonra s nava girecek arkadafllar m z n özellikle emekçi ve yoksul aile çocuklar n daha da zor duruma sokuyor. Okumam z n, sistemin deyimiyle adam olmam z n önüne set çekmeye devam ediyor, edecektir. Bugün ÖSS; LYS ve YGS olmak üzere ikiye ayr ld. Nisan ay nda girece imiz YGS (yüksek ö retime geçifl s nav ) LYS ye girebilmemiz için bir basamak olarak gösterilmektedir. Bu s nav n 3 çeflit baraj bulunmaktad r. 1.si aç k ö retim s nav na girebilmek için aflmam z gereken baraj, 2.si LYS ye girebilmek için aflmam z gerek baraj, 3.sü meslek lisesi mezunlar n n tercih yapabilmesi için aflmas gerek barajd r. LYS ye girmek isteyenler 2. baraj aflmak zorunda b rak l yor. LYS 5 aflamadan oluflan bir s nav olarak karfl m za ç k - yor. LYS1; matematik-geometri derslerinden olufluyor, LYS2; fizik-kimya-biyoloji derslerinden olufluyor, LYS3 Türkçe testlerinden olufluyor, LYS 4; co rafya-edebiyat-felsefe derslerinden olufluyor, LYS5 ise dil s nav ndan olufluyor. Bu s navda ortak alan kald r ld için ö rencinin tercih yelpazesi geniflledi i söylenirken göz ard edilen bir fley var. Bu s navlar n her birine girerken para yat r lmak zorundad r. ÖSS de bir kerede yat rd m z paray bu aflamalar n her birine girerken yat rmak zorunday z. Bugün ülkemizde diploma paras veremedi i için diplomas n alamayan ö renciler varken sistem bunca ö rencinin bu kadar s nava girerken her birine nas l para yetifltirece ini düflünmeyip, görmezden gelmifltir. Bizler bu paray nas l verece imizi sordu umuzda sistemin verece i cevap net ve aç kt r; o zaman s nava girme ya da bir aflamaya gir yeter. flte bu cevap sistemin niteli ini gözler önüne sermektedir. Sistem iflyerlerinde, tarlalarda ve daha birçok alanda iflçi-köylü ve tüm emekçilerimize yapt bask y bugün ÖSS üzerinden emekçi çocuklar na da yani bizlere de dolay s yla yine ailemize yapmaktad r. Bu yolla okumam z n önüne bir set çekmekte, adeta var olan ya ma sistemini daha da kastlaflt rmak için çaba harcamaktad r. flçinin evlad iflçi, köylünün evlad köylü olsun mant yla düzenlenen sinsi bir oyundur yeni s - nav sistemi! E er bu s nava para bulup da üniversiteyi kazanabildiysek halimiz daha yaman. Bugün üniversite har(a)çlar - na getirilen zamlar ve daha birçok zorluk göz önüne al n rsa sizler de halimizin daha kötü olaca n anlayacaks n zd r. Bizler YDG liler olarak bu oyunun fark nday z, bunu bir avantaj bilmeliyiz ve liselileri demokratik halk liseleri mücadelemiz do rultusunda YDG saflar nda örgütleyerek tüm halk gençli ine sistemi teflhir etmeliyiz. Erzincan Liseli YDG

18 16 Yeni Demokrat Gençlik GAZ BOMBALARI ÖLÜM SAÇMAYA DEVAM ED YOR! Abdullah Öcalan n Suriye den ç kmas n n y ldönümü olan 9 Ekim de birçok ilde protesto gösterileri yaflanm flt. Protesto gösterilerinde ezber oldu u üzere polisin eylemcilere gaz bombas, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalesi sonucunda eylemin bilançosu çok say da gözalt, 14 yaral ve 18 ayl k Mehmet Uytun un katli olmufltur. Türkiye de polisin gerçeklefltirilen hemen her eylemde kulland gaz bombalar, kullan lmaya baflland 2000 y l ndan itibaren birçok kiflinin hayat na mal olmufl, bomban n insan vücuduna isabet etmesi sonucunda kurflundan daha tehlikeli bir etkiye sahip oldu u ortaya ç km flt r. flte birkaç veri: - 19 Aral k 200 y l nda hapishanelere yönelik bafllat lan ve çok say da tutsa n yaflam n yitirmesine yol açan Hayata Dönüfl(!) operasyonunda, lker Babacan bafl na, Sultan Sar gö süne isabet eden gaz bombas sonucu; Nilüfer Alcan ise gaz bombas ndan zehirlenerek hayat n kaybetti da, yaflam n yitiren 14 HPG gerillas için yap lan anmaya polisin gaz bombas yla müdahalesi sonucu, Hüseyin Demir zehirlenerek hayat n kaybetti. - Yine 2006 da, 4 HPG gerillas n n cenazesinin Diyarbak r a gelmesinin ard ndan bafllayan serh ldanda kullan lan gaz bombalar sonucu Tar k Atakaya ve Mahsum M zrak hayat n kaybetti. - 1 May s 2007 de polisin sokakta att gaz bombas sonucu 75 yafl ndaki brahim Sevindik fenalaflarak hayat n kaybetti. - 4 Nisan 2009 da Amara daki protestolarda Mustafa Da, bafl na gaz bombas isabet etmesi sonucu hayat n kaybetti. - 6 Ekim 2009 da IMF protestolar s ras nda kullan - lan gaz bombalar sonucu, 55 yafl ndaki shak Kalvo kalp krizi geçirerek hayat n kaybetti. - Ve Mehmet Uytun. Annesinin kuca nda süt emmekte olan 18 ayl k Mehmet Uytun, Cizre deki 9 Ekim protestolar nda polisin rast gele att gaz bombas n n bafl na isabet etmesi sonucu yaflam n yitirdi. Valilik yaflananlar n ard ndan olay örtbas ederek, Mehmet Uytun un ölüm nedeninin eylemcilerin att tafllar nedeniyle kaynakland n söylerken baba Uytun: Ben ve annesi tan y z, gaz bombas n polisler ald götürdü. fiimdi de tafl att lar. demeye getiriyorlar. Bu uydurmad r. diyerek tepkisini dile getirmifltir. Diyarbak r Devlet Hastanesi nde verilen raporda ise Künt travmaya ba l beyin kanamas, sa tamponal bölgede çökme var. V fleklinde bir yara oluflmufl, metale ba l olabilir. denilmifltir. Mehmet Uytun un yaflam n yitirmesinin ard ndan haberi alan Cizre esnaf kepenk kapatarak yaflananlar protesto etmifl, Diyarbak r da her hafta oturma eylemi yapan kay p yak nlar, Mehmet Uytun için de bir oturma eylemi gerçeklefltirmifl, faillerin bulunmas ve hesap sorulmas n talep etmifllerdir. Mersin den bir YDG li Pülümür Y BO ya ödenek bulamayan devlet! Okullar n aç ld ve e itim sisteminin niteli inin tart fl ld bir dönemden geçmekteyiz. Kamu okullar n n her geçen gün niteliksizlefltirildi i, özel okul ve kolejlerin önlerinin aç ld, paras olan n okuma hakk oldu u, paras olmayan halk gençli inin ise okuyamaz hale geldi- i bir süreçteyiz. Bunun son örneklerinden biri de Dersim/Pülümür ilçesinde yer alan Pülümür Y BO ve ö rencilerinin durumudur. Pülümür Y BO daki ö renciler henüz e itim ve ö renimlerine bafllayamad lar. Bunun nedeni ise ne ö retmen eksikli i ne de gidecek herhangi bir okullar n n olmamas. Yaln zca devletin Pülümür Y BO ya yeterli ödene i ay rmamas ndan kaynaklan yor. Ders zillerinin çalmas ile okullar na gelen ö renciler tekrar köylerine dönmek zorunda kald lar. Devletin yetkili a zlar s kl kla flunu söylemektedirler: çocuklar gelece imizdir. Asl nda kula a hofl gelen bu kavramlar n ezilen halk gençli i söz konusu oldu u zaman görmezden ve duymazl ktan gelindi ini hepimiz çok iyi bilmekteyiz. Evet okullar aç ld ancak paras olana, bizim içinse hâlâ kapal. Ki Pülümür Y BO okulu ö rencileri alsa dahi askeri karakolla iç içe olmas ndan dolay ö rencilerin bildi imiz derslerinden baflka bir de askeri e itim mi alacaklar sorusu geliyor ak llar m za. Dersim den Liseli bir YDG li

19 Yeni Demokrat Gençlik 17 Göçmen Genç Sinemay ne zaman b rakacaks n z? Bu soru, yaflam n sinemaya adayan ve bu u urda mevcut sistem taraf ndan istenmeyen kifli ilan edilen Y lmaz Güney için cevaplanmas s k c bir soru olsa gerek. Çünkü onca tutsakl k, sürgünler ve daha nice bedeller ödeyerek yaratt devrimci sanat sevdas n n bilinçli bir görül(e)meyifli gizliydi sanki soruda Yaflam anlaml k lmak isteyen birey, toplumun hareket tarz n kavramak ve buradan kendi sorumlulu unu ç karmakla yükümlüdür. Böylesi bir yönelim, zaman içinde bulundu u toplumsal geliflmelerle birleflerek bireyin kendini yani kimli ini oluflturur. Günümüz dünyas nda, ezen ya da ezilen cephesinde yer alan tüm kimlikler, bu toplumsal koflullar n bireyde kendini nas l var etti i ile do rudan ilintilidir. Do aya bak p onlarca iliflkinin birbirleriyle olan ba n kavrayamayan bir düflünce, do ru toplumsal geliflmelerle e itilemedi inde pekâlâ bir imam kimli ine bürünebilmektedir. Ya da tersi... Yoksul bir iflçinin patrona duydu u kini, do ru/devrimci toplumsal geliflmelerle e itildi inde devrimci bir kimli e evrilebilmektedir. 60 ve 70 li y llar Türkiye aç s ndan s n f mücadelesinin yükselifle geçti i bir dönem oldu u bilinmektedir. Dünyada esen devrimci dalgan n da etkisiyle Türkiye devrimci hareketinin ciddi bir güç haline geldi i, 500 bin kiflinin kat ld 1 May s gibi etkili durufllar n yarat ld önemli bir dönemdir bu y llar. Gecekondulardan fabrikalara, üniversitelerden köylere her yanda kitlesel bir devrimci yo unlaflman n oldu u bu y llar, nas l bir yaflam? tart flmas yapanlara s n f bilincinin yüksek sesle hayk r larak devrimcilefltirildi i parlak bir dönemdir. Y lmaz Güney, bu dönemin sosyal yap s içerisinde s n f bilincini edinmifl ve savafl m n kültür sanat cephesinden vermeyi tercih eden bir kimlik olarak ç k yor karfl m za. çinde bulundu u toplumsal yap n n s k nt lar ve alternatifi olarak gördü ü s n f mücadelesini 50 li y llarda tan maya bafllayan Y lmaz Güney, sanata edebiyat alan ndan dahil olur. Lise y llar nda hikayeler yazmaya bafllayan Y lmaz Güney, yay nlanan üç bilinmeyenli eflitsizlik denklemi hikayesinde, komünizm propagandas yapt gerekçesiyle yarg lan r ve tutuklan r. Ölüm Beni Ça r yor, Salpa, San k, Hücrem ve Selimiye Mektuplar, O luma Hikayeler, Boynu Bükük Öldüler ve Soba, Pencere Cam ve ki Ekmek stiyoruz vd. kitaplar yazan Y lmaz Güney, ayn zamanda birçok ilerici film çekerek devrimci sanatç olman n sorumlulu unu baflar yla yerine getiren nadir sanatç lardand r. Onu bu denli önemli k lan, sanat n ezilenlerden yana bir silah olarak kullanmas n n yan s ra, bu konudaki srarl durufludur. Ne tutsakl k, ne sürgünler, ne de bask lar onu bu duruflundan vazgeçirebilmifl, aksine tüm s - k nt l süreçlerden yeniyi üreterek ç kabilmeyi baflarm flt r. S n rl olanaklara ra men, cezaevinde senaryolar, kitaplar yazm fl 12 Eylül faflizminin yaratt y k mlara ra men dik durabilmifl, sürgünde olmas na ra men ülkesinin toplumsal geliflmelerinden kopmam flt r. Ve bu denli dik durabilmesini sa layan s n f mücadelesine olan inanc ndan rahats z olanlar, ona hep ayn soruyu sordular. Ne zaman sinemay b rakacaks n z? Filmlerde anlatt m ac ve sömürüler bitti i zaman! *** AT K-YDG, 5 Aral k günü gerçekleflecek olan 19. YDG Gençlik Kültür Sanat Festivali ni ölümünün 25. y l vesilesiyle Y lmaz Güney e atfetmifltir. Festivalimiz, devam etmekte olan ac ve sömürüler in kayna n daha güçlü hayk rmak ve karfl bir durufl sergilemek amac yla tüm YDG lilerin srarl çabalar yla büyütülmesi gereken önemli bir mevzidir. Türkiye den YDG lilerin de festivalimize fliir, öykü, k sa film dallar nda kat larak katk sunmalar ortak de erler etraf nda birleflmenin de anlaml bir örne i olacakt r. AT K-YDG

20 18 Yeni Demokrat Gençlik Bologna Süreci ne karfl Avusturya ve Almanya da iflgaller Avusturya da Üniversite flgalleri! Ekimin ikinci haftas ö renciler, e itim sistemindeki özellefltirmelere ve üniversitelerin ticarethanelere dönüflmesine karfl Viyana Üniversitesi ni iflgal ettiler. Art k kapitalist e itim sistemi tamam ile tekellerin eliyle toplumun belirli bir üst elitine meta olarak sunulmaktad r. E itim sistemindeki eflitsizlikle birlikte art k zenginlerin istedi i gibi bir e itim ve di er ö rencilere ise çeflitli bask araçlar ile y pratma, sindirme politikalar uygulanmaktad r. flte tam da bu noktada sald r lar n ö renciler, iflçiler ve gençlik üzerinde daha da keskinleflti i bir süreçte, Avusturya ö renci hareketinde 68 kufla ndan sonra en etkili hareketlenme yaflanmaktad r. Bologna Süreci ne karfl mücadelenin ana gündemini oluflturan eylemlerde, üniversite ve di er okullarda harçlar n kald r lmas, e itim alanlar nda bütünlüklü demokrasinin sa lanmas, bireysel seçim ve ö renim hakk, sermayenin isteklerine göre de il bilime ve ö rencilerin bütününe göre belirleyici bir e itim, üniversiteye bafllama s navlar n n kald r lmas ve Bologna projesinin bitirilmesi gibi talepler oluflturmakta. Ö rencilerden gelen bir baflka aç klama ise; bu talepler istenilen düzeyde yerine getirilmedi i taktirde iflgal eyleminin devam edece i noktas nda oldu. Viyana üniversitesinde bafllat lan iflgal hareketi son bir hafta içerisinde, art k ileriye yönelik kendi perspektiflerini b rak rken ve iflgal kültürü ve amaçlar politik içerik kazanmaya bafllarken, özellikle baflta Avrupa s n f hareketlerinden gelen dayan flma aç klamalar ve yaz lar ile enternasyonal bir hava yakalamaya bafllam flt r. 500 kifli ile Viyana Üniversitesinde bafllat lan iflgal eylemi 2000 kifliye ulaflt. Ve bu sürecin pratik belirleyicili i ile Viyana da Sanat Akademisi ve Teknik Üniversite de iflgal edildi. Politik çal flman n ve planlaman n tamam ile var olmamas na ra men önemli pratiklerin ortaya ç kt bu süreçte, iflgal hareketi ve eylemlilikler bütün Avusturya ya yay ld. Bu sürecin devam nda tarihinde Graz Üniversitesi nin en büyük salonu 100 ün üzerinde bir ö renci kitlesi ile iflgal edildi ve devam nda 600 kifliyi geçkin bir iflgale dönüfltü. Viyana ve Graz ile sürdürülen direnifl tarihinde Linz Üniversitesi nin iflgali ile devam etmekte, yine buna paralel olarak Klagenfurt Üniversitesi nin baz e itim salonlar iflgal edildi. Baflta Avusturya YDG-ÜGK s olarak, somut geliflmeleri mevcut gücümüz dâhilinde de erlendirerek, yönelimler ve çal flma tarz belirledik. Viyana Merkez Üniversitesi ile bafllayan bu süreç, Viyana`da art k birçok çal flma grubu ile ço unluk demokrasisi ismini alan iflgal süreci buna ra men kendi içerisinde olumlu ve programatik bir yol alm fl durumda. Linz de de Viyana tecrübelerine dayanarak çal flma gruplar kuruldu. Viyana Merkez Üniversitesi nde YDG olarak belirledi imiz çal flma yöntemi ile baflta göçmenler çal flma grubu nun kurulmas nda yo un ve pratik bir rol oynad k. Yine devam nda iflgalin devrimci bir eyleme ve kültüre do ru dönüflmesi aç s ndan Marksist Perspektifler ad alt nda bir çal flma grubuna dahil olarak, çal flma grubunun faaliyetlerinin sürmesinde önemli pozisyonlar edindik. Viyana YDG Çal flma grubunun yo unlaflmaya çal flt bu süreçte gücümüz

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL

DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL Özgür Bir Ülke, Onurlu Bir Yaflam çin! Karkerê Hemû Welatan û Gelê Bîndest Yêkbin!.. DENGÊ KURDÎSTAN Pûflper-Tîrmeh-Gelawêj/Haziran-Temmuz-A ustos 2004 Hejmar/Say : 11 Biha/Fiyat : 1 Milyon TL MLKP Kürdistan

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU

YÖNET M KURULU ONUR KURULU DENETLEME KURULU TTB DELEGASYONU YÖNET M KURULU Dr. A. Özdemir AKTAN Dr. Hüseyin DEM RD ZEN Dr. Nergis ERDO AN Dr. Özgür KASAPÇOPUR Dr. Ayflegül B LEN Dr. Nazmi ALGAN Dr. Ali KÜÇÜK ONUR KURULU Dr. Coflkun YORULMAZ Dr. Gazi ZORER Dr. Kemal

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez

UYAN TÜRK YEM. DENKTAfi KES N KONUfiTU: Bu plan asla kabul edilemez Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 5 N SAN 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... UYAN ÜRK YEM ürkiye Kamu-Sen Genel Baflkan Bircan Aky ld z dan tarihi ça

Detaylı

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen

Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen Praksis 9 Sayfa: 301-319 1980 den Günümüze Sa l k Politikalar Ata Soyer Sa l k hizmetlerinde 1980 den bu yana gerçeklefltirilen de ifliklikler, dönem boyunca yürürlükte olan neoliberal politikalar n önemli

Detaylı

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler

TDBD95 içindekiler. TDB GÜNDEM ASKER M Z LÜBNAN A G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler TDBD95 içindekiler BfiYZI 13 TDB GÜNDEM SKER M Z LÜBNN G TMEMEL Bakanlar Kurulu nun Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi karar do rultusunda Lübnan a asker gönderme karar almas üzerine TDB bir bas n

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı