VALEO GRUBU ETIK KURALLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VALEO GRUBU ETIK KURALLAR"

Transkript

1 VALEO GRUBU ETIK KURALLAR 1

2 Đçerik I ETĐK KURALLARIN KONUSU II TEMEL KURALLARA UYUM 1. Çocukların Çalışması 2. Özürlü ve Engellilerin çalışması 3. Ayrımcılık 4. Cinsel Yada Manevi Taciz 5. Đşçi Sağlığı ve Đş güvenlik III SÜRDÜRÜLEBĐLĐR GELĐŞMEYĐ DESTEKLEMEK 1. Çevre 2. Đnsan Kaynakları a) Şirket içi iletişim b) Çalışan potansiyelini geliştirme 3. Toplumsal Đyileştirmeler a) Valeo nun profesyonel eğitime katkıları b) Đş edindirme ve yerleştirme programları c) Otomobilin toplum yararına kullanılması için Ar&Ge çalışmaları IV TĐCARĐ ETĐK 1. Valeo Grubu nun Fon, Hizmet yada varlıklarının yasal kullanımı a) Politika b) Siyasi yardımlar c) Devlet kurumları yada memurlara yasa dışı ödemeler d) Hesap, defter ve kayıtların kanunlara uygunluğu 2. MÜŞTERĐLER VE TEDARĐKÇĐLERLE OLAN ĐLĐŞKĐLER 2

3 a) Hediyeler ve davetler (i) Hediye alınması (ii) Hediye teklif edilmesi b) Tedarikçilerin seçimi c) Danışmanlar ve diğer hizmet sağlayıcılar d) Tedarikçi firmalara yatırım yapma e) Şahsi kullanım için tedarikçilerden mal yada hizmet satın alma 3. DÜRÜST REKABET 4. ÜÇÜNCÜ KĐŞĐLER ENDÜSTRĐYEL MÜLKĐYET HAKLARINA SAYGI V PROFESYONEL ETĐK 1. Gizlilik a) Kişisel bilgilerin gizliliği b) Valeo Grubu nun döküman ve verilerinin gizliliği (i) Prensip (ii) Şirket içi ticaret Valeo Grup hisselerinin alım satımı 2. Valeo Grubu nun malvarlığının korunması 3. Sadakat 4. Çıkar çatışması 5. Alkol, sigara ve uyuşturucu VI BU ETĐK KURALLARA UYUM 3

4 I ETĐK KURALLARIN KONUSU Valeo Grubu ve ona bağlı yan kuruluşları (Valeo olarak anılacaktır) tüm faaliyetlerini aşağıda belirtilen konularak uyarak gerçekleştireceğini taahhüt eder: Valeo nun faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan tüm ulusal yada uluslararası yasalar ve kurallar; Valeo Grubu tarafından hazırlanmış, mevcut Etik Kurallar ile diğer prosedür ve talimatlar. Bu nedenden dolayı Etik Kuralların amacı Valeo nun, ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlamaktır. Bu kurallar, Valeo Grubu nun bünyesindeki halihazırda yürürlükte olan diğer kural ve prosedürlerin ör. Grup Hukuksal Prosedürler, Grup Pazarlama Prosedürleri, Satış Taktikleri, Đdari ve Finansal Kurallar (MAF) veya Đyi Davranış Kurallarının yerine geçmez. Valeo Grubu nun her idareci yada çalışanı, bu Etik Kurallara yada uygulanabilir mevzuatlara aykırı sözleşme, karar ve başka anlaşmalar gerçekleştiremezler. II TEMEL KURALLARA UYUM Birleşmiş Milletler Örgütü nün Küresel Sözleşmesine katılarak Valeo, Đnsan Hakları, haysiyet ve insan değeri, ücretlilerin özel hayatı ve kadın ve erkek haklarının eşitliği konusundaki Evrensel Beyanatça kabul edilen temel haklara saygı duyma ve uygulama yükümlülüğünü kabul eder. Valeo Grubu, özellikle Birleşmiş Milletler Organizasyonu nun Küresel Sözleşmesi nce belirlenmiş Đnsan Hakları, çalışma koşulları ve çevre konularına uymaya dikkat eder : 1. ÇOCUKLARIN ÇALIŞMASI Valeo Grubu, çocukların çalışması ile ilgili yasalara ve ulusal mevzuatlara uyar ve, her durumda: 16 yaşından küçük çocukların çalıştırılması kesinlikle yasaktır yaş arası çocukların çalışmaları hususunda ki Uluslararası Çalışma Örgütü nü nin 138 no.lu Kararı hükümlerine uyar. Valeo, tedarikçilerinin ve ortaklarının da aynı duyarlılığı göstermelerine dikkat eder. 4

5 2. ÖZÜRLÜ VE ENGELLĐLERĐN ÇALIŞMASI Valeo Grubu, özürlü ve engellilerin çalışması ile ilgili yasalara ve ulusal mevzuatlara uyar ve onların çalışmalarını destekleyen faaliyetlere katılır. 3. AYRIMCILIK Valeo Grubu, ayrımcılık konusundaki ulusal kanunlara uyar. Özellikle, hiçbir aday, işe alım, staja kabul veya firmada eğitim fırsatlarından yoksun bırakılamaz ve hiçbir ücretli cezalandırılamaz, işten çıkartılamaz yada direk veya dolaylı olarak, özellikle ücret, eğitim, uyarlama, sınıflandırma, terfii, mutasyon yada özellikle soyu, ailesi, serveti, filozofik inançları, cinsiyeti, cinsel yönelimi, yaşı, ailevi durumu, kalıtımsal özellikleri, gerçek yada umulan bir etnik soya veya ırka bağlılığı yada bağlı olmaması, politik fikirleri, sendikal aktiviteleri, dini tercihleri, dış görünümü, sağlık problemleri yada fiziki engeli, mümkün yada olası hamileliği veya soyadı, ayrımcılığa sebep olamaz. Hiçbir çalışan, yukarıda sayılan durumlardan dolayı, iyi niyetli olarak ifade vermesi yada bu hareketlerden bahsetmesi sebebinden ötürü cezalandırılamaz, işten çıkartılamaz yada ayrımcılığa maruz bırakılamaz. 4. CĐNSEL YADA MANEVĐ TACĐZ Tüm çalışanlar, Valeo nun faaliyette bulunduğu ülkenin mevzuat ve adetlerine göre yasak sayılan tacizden arındırılmış, sağlıklı bir ortamda çalışma hakkına sahiptir. Valeo, ast-üst ilişkisi bulunmasa dahi, çalışanları arasında her türlü cinsel yada manevi taciz kabul edilen davranışları kesinlikle yasaklar. Cinsel yada manevi taciz kabul edilen, yasa dışı ve yasak davranışlar, aşağıdaki şekillerdedir: Bu davranışın, gizli yada aleni bir şekilde, kişinin işe alınması durumunda bir koşul olarak ortaya çıkması, Bu davranışın kabul yada reddedilmesi durumunda, sözkonusu kişinin işini etkileyecek bir karar verilmesi, yada; Bu tip bir davranışın, bireyin işini yapmasını manevi olarak etkilemesine, caydırıcı, muhalif yada saldırgan bir ortamın doğmasına sebep olması veya bu yönde etkilemesi. Taciz konusunda yapılan tüm şikayetlerle büyük gizlilik içerisinde ilgilenilecektir. Tacize uğradığını düşünen her çalışan, derhal hiyerarşik amirini yada direk olarak Grubu (Grubun Đnsan Kaynakları Direktörü nü, Grup Hukuk Bölümü nü yada Yönetim Kurulu Başkanı nı) durumdan haberdar etmelidir. Bu kuralın çiğnenmesi yol açan davranış hakkında derhal bir soruşturma ve değerlendirme prosedürü başlatılacaktır. Bu tür bir şikayetin doğru çıkması durumunda, bu davranışların sahiplerine uygun disiplin cezaları verilecektir. 5

6 5. ĐÇĐ SAĞLIĞI VE Đ GÜVENLĐĞĐ Her çalışma alanı, özellikle araştırma, geliştirme, ve üretim alanları sağlık, güvenlik ve ergonomi gereksinimlerine uygun olmalıdır. Bu gereklilik, üretimin daha tasarı aşamasından başlayarak dikkate alınmalıdır. III SÜRDÜRÜLEBĐLĐR GELĐŞMEYĐ DESTEKLEMEK 1. Çevre Çevreye saygı ve korunması için sürekli iyileştirilme yollarının geliştirilmesi, Valeo Grubu nun önceliğidir. ISO normlarına uygun bir Çevre Yönetim Sisteminin (ÇYS) kullanılması sayesinde, Valeo Grubu, tasarı, üretim, dağıtım, kullanım ve yeniden dönüşüm aşamalarında, çevreyi koruma, hammadde ve enerji tüketiminde azalma, doğal kaynakların etkin kullanımı ve atıkların azaltılmasını hedeflemektedir. Đnsan sağlığı ve çevre için kabul edilemez bir risk bulunan, özellikle amyant içeren ürünlerin üretilmeleri yada satılmaları kesinlikle yasaktır. Çevre korunmasına ilişkin kuralların uygulanması ve denetlenmesi, Grubun Hukuksal Prosedürlerinde detaylı olarak açıklanmıştır a) Đfade özgürlüğü ve şirket içi iletişim 2. ĐNSAN KAYNAKLARI Valeo, çalışma ortamının iyileştirilmesi için, çalışanlarının kendilerini serbest bir şekilde ifade etmesini destekleyerek, her düzeyde karşılıklı bir güven ilişkisinin geliştirilmesini taahhüt eder. Valeo, çalışanları ile sorumlu bir işveren diyaloğu geliştirmeyi beklemektedir. Bu amaçla, Valeo Grubu gerekli zamanlarda çalışanlarını yada temsilcilerini faaliyetlerinden, çalışanları bilgilendirme ve danışma konusundaki kanunlar ve mevzuatlar sınırlarında haberdar eder. b) Çalışan potansiyelini geliştirme Valeo Grubu, personelin aşağıda belirtildiği şekillerde katılımlarını desteklemektedir: 6

7 eğitim ve yetkinin kazandırılması, sorumlu ve bağımsız kılma, tüm kademelerde daimi gelişmeye katkı, kariyer gelişimi ve eşit ücret politikası Bu prensipler, personelin hangi coğrafyada çalışıldığına bakılmaksızın Valeo Grubu nun tüm çalışanlarının gelişimi için uygulanır. 3. TOPLUMSAL ĐYĐLEŞTĐRMELER a) Valeo nun profesyonel eğitim programlarına katılımı Valeo Grubu, strajyerlere olanak tanıyarak, profesyonel gelişme düzeninde aktif bir rol oynama taraftarıdır. b) Đş edindirme ve yerleştirme Programları Endüstriyel rekabetini en iyi duruma getirmek, bazı kuruluşlarını kapatma endişesi yarattığında, Valeo, bu tekrar yapılanmanın sosyal etkisini azaltmak ve çözümlemek için büyük dikkat harcar. Bu nedenle Valeo işçiler ve kompetanlar için, öngörülen bir yönetim politikasına öncelik vermeye ve personelin tekrar iş edinmesi çözümleri aramaya yönelir: Grup içinde bir mütasyon, bireysel ve gruplar halinde sınıflandırmalar, tekrar işe alım araştırması, iş havuzlarının sanayileştirilmesi ve yerel ekonomik gelişim. c) Otomobilin toplum yararına kullanılması için Ar&Ge çalışmaları Valeo ürünleri, otomobilin toplumun ve çevrenin bir parçası olabilmesi için aşağıdaki nedenlere dayanarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir: seyahat etmeyi kolaylaştırmak, özellikle taşıt maliyetini toptan azaltmak, araç kullanmayı rahat ve kolay hale getirmek, sürücü, yolcu ve yayaların güvenliğini arttırmak, gürültü ve sarsıntıyı azaltmak, enerji harcamasını azaltmak, tehlikeli egzoz gazlarının çıkışını sınırlandırmak. 7

8 IV TĐCARĐ ETĐK 1. VALEO GRUBU NUN FON, HĐZMET YADA VARLIKLARININ YASAL KULLANIMI a) Prensip Valeo Grubu nun fon, hizmet ve varlıklarının herhangi bir yasa dışı yada uygunsuz bir amaç için kullanımı kesinlikle yasaktır. Hiç bir kişi yada kuruluş, rüşvet, hediye yada diğer yollarla Valeo adına çıkar sağlayamaz. Aynı şekilde yerli yada yabancı hiç bir kişi yada kuruluş, kanun ve mevzuatlara aykırı olarak para yada çıkar kabul edemez. b) Siyasi yardımlar Valeo Grubu, siyasi partilere, resmi görevlilere yada adaylarına, ülkenin kurallarına göre yapılması yasal olsa dahi nakit para yardımı yada hizmette bulunamaz. c) Devlet kurumları yada çalışanlarına yasa dışı ödemeler Herhangi bir resmi kuruluşa, olumlu bir etki elde etmek amacı ile hiçbir ödeme yapılamaz. Bu tip kuruluş çalışanlarına veya yöneticilerine hediyeler, hizmet yada davet tarzında önerilerde bulunmak, bu tür davranışların, Valeo Grubunun idari ve resmi kararları etkilemeye çalıştığı şeklinde anlaşılacağı için yasaktır. d) Hesap, defter ve kayıtların kanunlara uygunluğu Valeo Grup şirketlerinin her türlü mal varlıkları, borçları, alacakları ve diğer alış verişleri muhasebe prensiplerine ve yasalara uygun bir şekilde kayıt edilip muhafaza edilmek zorundadır. Valeo Grup şirketleri yada diğer ortaklıkları herhangi bir şekilde gizli yada kayıt dışı fon yada mal varlığı bulunduramaz ve bunları muhafaza edemez. Bu türden ticari yada finansal kayıtları içeren belgeler, her türlü muhasebe hareketleri şeffaf bir şekilde yansıtmalıdır. Ödeme belgesinde bulunan amacın tamamen yada kısmen dışında kullanılacağı tahmin edilen yada bilinen hiçbir ödeme onaylanamaz yada gerçekleştirilemez. Sebep ne olursa olsun, Valeo Grubu ve şirketlerine ait defter ve kayıtlarda, hiçbir yanlış yada kanıtlanamayan hesap bulunamaz. 8

9 2. MÜŞTERĐLER, VE TEDARĐKÇĐLERLE ĐLĐŞKĐLER a) Hediyeler ve davetler (i) Hediye alınması Müşterilerden veya yan sanayicilerden, sembolik bir değeri olsa dahi, şekli ne olursa olsun, para, malzeme, hizmet, eğlence, seyahat ve benzeri her tür hediye yada ikramiye kabul etmek yasaktır. Daha önceden alındı ise, bu hediyeler ve ikramiyeler, sahiplerine geri verilmek zorundadır. Hediyenin reddedilmesi yada geri verilmesi nezaketsiz bir davranış olarak değerlendirilirse, hediye teklif edilen kişi, sorumluluğu altında olduğu mevcut kurallar doğrultusunda, sözkonusu hediye ile ilgili olarak alınacak önlemler konusunda karar vecek olan Đnsan Kaynakları Direktörü ve Hukuk Direktörü nü bilgilendirmek zorundadır. Hediye teklif edilen kişi ayrıca, yan sanayiciye yada müşteriye gelecekte kendisine hediyeler sunmaktan vazgeçmesini talep etmelidir. (ii) Hediye verilmesi Bir anlaşma yapmak, ticari yada finansal bir fayda elde etmek amacı ile, müşteri temsilcisine yada yan sanayiciye, direk yada dolaylı olarak, nakit yada diğer bir şekilde (rüşvet gibi), hiç bir türlü ödeme yapmak yasaktır. Her durumda, var olan yada olası müşteri yada yan sanayicilere, sembolik olmanın dışında hediyeler yada yardımlar kesinlikle verilemez. b) Tedarikçilerin seçimi Valeo Grubu için, mal yada hizmet sağlayan tedarikçilerin seçimi kalite, ihtiyaç, performans ve maliyet kriterlerine göre gerçekleştirilmelidir. Yan sanayiciler ile pazarlık sırasında, dostluğa dayalı ilişkiler yada mevcut kurallarca yasak olan ayrımcılık kriterlerinden uzak olarak, Valeo Grubu nun kurallar çerçevesinde menfaatlerini ön planda tutmak, en iyi seçenekleri toplamak ve en iyi şartları elde etmek, Valeo Grubu nun her bir çalışanının ve idarecisinin sorumluluğudur. c) Danışman ve diğer hizmet sağlayıcılar Anlaşma yapılan Valeo Grubu nun vekilleri, temsilcileri yada danışmanları, gerçekleştirecekleri hizmeti, karşılık yada ücretini, ve tüm diğer yükümlülüklerin sınır ve şartlarını açık bir şekilde belirtilmelidir. Tüm karşılıklar, gerçek yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi ile belirlenecek ve ödenecektir. Sözkonusu vekiller, temsilciler ve danışmanlar, yetkili bir Valeo temsilcisinin yazılı bir izni olmaksızın Valeo Grubu adına ve hesabına hareket etme hakkına sahip değildirler. 9

10 d) Tedarikçilere yatırım yapma Hiçbir ücretli yada idareci, direk yada dolaylı olarak, Valeo Grubu ile ilişkileri olan bir yan sanayicinin kapitaline, ana yada yan kuruluşuna yatırım yapamaz, borç veremez. Yasal piyasa koşullarında satılan hisse senetleri bu kuralın dışındadır. e) Şahsi kullanım için sanayicilerden mal yada hizmet satın alma Çalışanlar ve idareciler, Valeo Grubu bünyesinde çalışmaktan faydalanarak, Valeo yan sanayicilerinden, şahsi ihtiyaçları için, Valeo Grubu na uygulanan aynı avantajlardan yararlanamazlar. 3. DÜRÜST REKABET Valeo, Avrupa Birliği ile faaliyette bulunduğu diğer ülkelerdeki rekabete ilişkin kural ve yasalara kesinlikle uyulması inancındadır. Dürüst rekabet yasa ve kurallarının yazılı yada yazısız olarak yasakladığı fiyatlar, bölgeler, pazar payları yada müşterileri konusunda anlaşma, proje, ayarlama yada koordoneli çalışmaları gibi kurallar olabilir. Valeo grubu idarecileri ve çalışanlarının, Valeo Grubu rakipleri ile bu tip anlaşma yada uyuşma imzalamaları yasaktır. Ayrıca, rakip şirket çalışanlarının da üye olduğu profesyonel derneklere katılım, ilgili Valeo Đş Grubu Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan ı nın onayını gerektirir. 4. ÜÇÜNCÜ TARAF ENDÜSTRĐYEL MÜLKĐYET HAKLARINA SAYGI Gereklilik durumu ne olursa olsun, (pazar payını kaybetme riski, işleri geliştirme olanağı, bir siparişin ele geçirilmesi, vb...), aleni olarak üçüncü taraf endüstriyel mülkiyet haklarını çiğnemek Valeo tarafından kesinlikle yasaklanmıştır. V PROFESYONEL ETĐK a) Kişisel bilgilerin gizliliği 1. GĐZLĐLĐK Çalışanların özel yaşamları, performans değerlendirmeleri, atamaları ve ücretlerine ait bilgiler kesinlikle gizli tutulur. Bu tip bilgiye ulaşım, sadece uygun şekilde yetki verilmiş kişilere aittir. 10

11 Benzer şekilde, her çalışan kendisine ait verilerin gizliliğini korumak zorundadır. Görev gereği olmadığı müddetçe, diğer çalışanlara ait bu tür verilerin araştırılması yasaktır. Yetkili kişiler dışında, çalışanlar sadece kendileri ile ilgili bilgilere ulaşabilirler. b) Valeo Grubu nun döküman ve verilerinin gizliliği (i) Prensip Hiçbir çalışan, Valeo Grubu bünyesinde çalışıyor olduğu süre içerisinde yada ayrıldıktan sonra, kaynağı veya elde etme metodu ne olursa olsun, Valeo Grubu na ait gizli bilgileri kullanamaz yada başka birisine ifşa edemez. Bu kuralın çiğnenmesi, Đş kanunu yada Ceza kanunları çerçevesinde hukuki soruşturmalara sebep olur. Özellikle aşağıda sıralanan; Valeo Grubu nun proje ve ticari sözleşmelerinin var olduğu bunların sonuç ve şartları, Valeo Grubu nun finans bilgileri, birim başı maliyeti, teknolojik bilgiler, telif hakları, normal iş faaliyetinde kullanıldığı bilgisayar program yada donanımları gibi diğer hassas veriler gizlidir. Bu tür bilgilerin, iş grubu müdürü yada ilgili şirket müdürünün izni olmadan ifşa edilmesi yasaktır. Kontratları bitmekte olan yada bir iş kontratı ile artık Valeo Grubu na bağlı olmayan kişiler, bu bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler. (ii) Şirket içi ticaret Grup hisselerinin alım satımı Borsaya ilişkin düzenlemeler, Valeo Grubu (veya bütün diğer şahsiyetler, rakipler, yan sanayiciler, müşteriler veya Valeo Grubu nun ticari ilişkiler yürüttüğü kişiler dahil olmak üzere) ile ilgili dahili hassas (bir başka değişle münhasır ) ve halk tarafından bilinmeyen bilgilere ulaşımı olan, Valeo tarafından piyasaya sürülmüş mali enstrümanları (veya bunlara bağlı diğer enstrüman türevleri) direk olarak kendi başına veya bir başkası aracılığı ile, kendi namına yada bir başkası hesabına satın alan veya satan veya bunların alım satımını üçüncü şahıslara tavsiye eden, (özellikle arkadaşlar veya aile mensupları) veya dahası bu bilgileri bu amaçla yada sahip olma nedenleri dışındaki bir başka amaç uğruna ulaştıran bütün çalışanların ( ve sadece idareciler değil) sorumluluğunun olması açısından önemli bir risk oluşturur. Dahası, hukuki sorumluluğu ve bazı durumlarda, katılanın cezai ve idari sorumluluğunun sözkonusu olmasından başka, Valeo Grubu yeni katılanların işlemlerini çevreleyen reklamın Grup ve hissedarlar üzerindeki aleyhe etkisinin endişesini taşımaktadır. Valeo Grubu tarafından tutulan gizli bilgilere birçok çalışan ulaşabilir. Bu hiçbir zaman çalışanların Valeo Grubu aksiyonlarını alıp satamayacakları anlamına gelmez. Hukuksal risk sadece bilginin bir yatırımcı yada borsacı için hassas olması halindedir, yani bir yatırımcının Valeo hisse senetlerini satınalma, satma yada saklama konusunda karar vermesini sağlayacak bir bilgi olduğunda. Genel bir anlamda, halka açık olmayan münhasır bir bilgi, halka açıldığında, ilgili olduğu hisse senedinin gidişatını etkiler. Her bir durumda, bir bilginin imtiyazlı olması hali herkesin takdirine kalır. 11

12 Valeo da, alışkın olunmayan özel durumlar dışında, en bilinen hassas bilgi yada münhasır örneği, henüz halka duyurulmadan önce ciro ve sonuçlar hakkındaki bilgidir. Geri dönüşü olmayan durumlar ile sonuçlanan münhasır bilgiler örneği ise yatırım, satın alma, yatırımdan dönme operasyonları, önemli üretim ünitelerinin durumları, belirleyici kontratların sona ermeleri yada fesh edilmeleri, ürünlerin lansmanı yada geri çekilmeleri, idarede yada genel müdürlükte belirleyici değişiklikler, kapitali yada bölünen payı etkileyen operasyonlardır. Đhtiyat politikası, bilginin halka duyurulmasından önce alım-satım gerçekleştirmemektir. Yukarıda bildirilen kural, hisse senetlerinin, katılım veya hisse senedi satın alma vaadlerinin kullanımı sonucu elde edilmesiyle ilgili değildir (çünkü hisse senetlerinin satın alım veya katılım fiyatı Valeo Grubu nun yönetim kurulu tarafından önceden belirlenir ve kesinleşir), fakat bu kural katılım veya hisse senedi satın alma vaatleri planı çerçevesinde elde edilen bütün hisse senetlerinin satışında uygulanır. Ayrıca, bu kural Valeo hisselerine bağlı bütün finansal araç veya ürüne uygulanır (örneğin, yatırım fonları veya diğer ürünler). Nihayet, yukarıda bildirilen kurallar aynı zamanda Valeo Grubu ile ilişkileri olan şirketlerede uygulanır (özellikle, rakip firmalar, yan sanayiciler, müşteriler veya Valeo Grubu nun iş ilişkisinde bulunduğu şahıslar). 2. VALEO GRUBU NUN MALVARLIĞININ KORUNMASI Valeo çalışanları ve idarecileri; telif hakları da dahil olmak üzere Grubun malvarlığı, teknoloji, bilgisayar donanım ve programları, taşınmaz mallar, takımlar, makina ve aletler, bileşim maddeleri, hammaddeler, ve Grubun nakte çevrilebilir varlıklarını gerektiği şekilde düzgün kullanmakla sorumludurlar. Bu amaçla Valeo çalışanları ve idarecileri: Mal varlıklarının Valeo kural ve prosedürlerine göre kullanmaları; yetkisi olmayan (aile bireyleri dahil) üçüncü bir şahıs tarafından kullanılmasını engellemeleri; özellikle izin verilmiş alanlar dahilinde kullanmalı, evlerinde ise sadece profesyonel amaçla kullanmaları; Valeo Grubu nun bilgisayar sistemine izinsiz girişe engel olmak için tüm şifre ve kodları saklamaları; Herhangi bir yetkili kişinin izni olmaksızın, Valeo bünyesinde geliştirilmiş programların, prosedür, kod, açıklama, sunum, eğitim yada programların kopyalamamaları; daha genel anlamda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı üzerine konulmuş kurallara uygun olarak Valeo Grubu nun bilgi ve iletişim yeni teknolojilerini kullanmaları, her ne sebepten olursa olsun, Valeo Grubu ndan ayrılması durumunda (emeklilik, kontratın sonuna gelmesi yada başka bir sebep), kopya saklamadan, kendi himayesinde bulunan, yukarıda bahsedilen (başlık V) gizli bilgiler içeren tüm dökümanları Đnsan Kaynakları bölümüne iade etmeleri gerekmektedir. 12

13 3. SADAKAT Valeo Grubu çalışanları ve idarecileri, görev ve sorumluluklarını dürüstçe yerine getirmelidirler. Valeo Grubu bünyesinde idarecilik yada yöneticilik görevi tam günlük bir çalışma ifade eder. Dolayısı ile, tüm kadrolu yada yönetimde çalışanlar, ikinci bir profesyonel aktivite sahibi olamaz, iş kontratında belirtilen görevi dışında kendi yada şirket zamanı gerektiren bir iş sahibi olamaz yada kuramaz. Bu kural; eşin yada bir diğer aile ferdinin sahip olduğu yada işlettiği, Valeo Grubun rakibi olmayan herhangi bir işte, normal mesai saatleri dışında geçici olarak çalışmayı kapsamaz. Dolayısıyla, çalışanlarla Valeo arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek hiçbir faaliyete girişilemez. 4. ÇIKAR ÇATIŞMASI Çıkar çatışmasından anlaşılan; bir çalışanın yada yakınının Valeo Grubu içindeki bir kişi ile yapılan bir alış veriş sonucu şahsi çıkar sağlayacak olması, yada yine bir çalışanın, böylesi bir alış verişi kendisinin yada bir yakınının finansal çıkarlarının bulunduğu, kendisine yada dolaylı olarak başkasına ait bir firma ile yapması durumlarıdır. Böyle bir durumun olabileceğinden şüphelenen Valeo çalışanı, bir amirine giderek, tasarlanan alış verişin çıkar çatışması oluşturup oluşturmayacağı konusunu netleştirmelidir. 5. ALKOL, SĐGARA VE UYUŞTURUCU Valeo Grubu, çalışma alanlarında kanun dışı sayılan uyuşturucunun dağıtımı, satışı, satın alınması, teslimatı, sahip olunması yada kullanımına izin vermez. Aynı yasaklar, iç kurallara göre kesinlikle izin verilmeyen alkol içinde geçerlidir. Sigara için ayrılmış özel alanlar dışında, çalışma alanlarında sigara içmek yasaktır. 13

14 VI BU KURALLARIN UYGULANMASI 1. Valeo Grubu nun her çalışan ve idarecisi bu Etik Kuralları okuması, anlaması ve uygulaması zorunludur, ihtiyaç durumunda bu kural ve prensipleri işyerindeki görevine bağlı olarak diğer kişilere hatırlatılacaktır. Grup ve Đş grubunun yöneticileri, mevcut kuralların tüm çalışanlar tarafından bilindiği ve uygulandığından emin olunduğunu sağlayacaktırlar. 2. Đstisnalar: Etik Kurallar da belirtilen prensiplerde olabilecek yada bundan doğabilecek istisnalar, aksi ifade edilmediği takdirde yalnızca Yönetim Kurulu Başkanı nın yazılı izni ile gerçekleştirilebilir. 3. Kuralların Đhlali: Valeo çalışanları, yaptıkları davranışların mevcut Kurallara uymadığı yada şüphelerinin olması durumunda, amirleri ile konuşmaları, Grup Đnsan Kaynakları Direktörü yada Grup Hukuk Direktörlüğünden, konu hakkında görüş almaları tavsiye edilir. 4. Taahhütname: Şirket Genel Müdürü tarafından belirlenecek olan personelden, yıllık değerlendirmeler sırasında, Etik Kurallara uydukları konusunda taahhütname imzalamaları istenebilir. 5. Açıklamalar: Etik Kuralların yorumlanması, kapsamı ve uygulaması ile ilgili olan her türlü sorular, şirket Genel Müdürü ne iletilerek Grup Hukuk Departmanından açıklama istenir. 6. Yaptırımlar: Etik Kuralların ihlal edilmesi bir yaptırıma yol açabilir. Bu cezalandırma, ücretliye uyarı yada kuralları çiğneme şekli ve önemine göre ve ülkedeki yasalara bağlı olarak işten çıkartma şeklinde olabilir. VALEO 3/

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct)

Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) Voith Grubu Davranış Kuralları (Code of Conduct) İçindekiler Voith Gmbh Genel Müdürlüğünden Önsöz 3 Voith Grubunun Kurumsal Değerleri ile Uyumlu Hareket etmek 1. Giriş ve İlkelerin Açıklanması 4 2. Müşteriler,

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK)

İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) İŞ ETİĞİ KURALLARI (KORDSA GLOBAL ETİK) Versiyon : 2 Onaylayan : Kordsa Global Yönetim Kurulu Onay Tarihi : 15 Eylül 2009 NOT: Bu el kitabı Kordsa Global çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları,

Detaylı

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ

ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ ARÇELİK A.Ş. ETİK DAVRANIŞ KURALLARI VE UYGULAMA PRENSİPLERİ Bu doküman, yazılı izin alınmaksızın, hangi amaç için olursa olsun elektronik ortamda ya da başka biçimlerde kısmen veya tamamen ve herhangi

Detaylı

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları

İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları İş Ahlakına Dair Davranış Kuralları 2011 Sayın Citi Çalışanları: 200. kuruluş yıldönümümüze yaklaştığımız bugünler, iş yapma şekillerimizi gözden geçirmemiz ve davranış biçimlerimizin en yüksek standartlara

Detaylı

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak

DuPont İş Etiği Yönetmeliği. Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak DuPont İş Etiği Yönetmeliği Sürdürülebilir Bir Gelecek Sağlamak Temel Değerlerimiz Ocak 2015 CEO dan Mesaj Yüzyıllar boyunca DuPont çalışanları sürekli değişen bir dünyada fark yaratmak için pazar odaklı

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU. 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim İlkeleri nin hayata geçirilmesinde, ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi ve Şirket in

Detaylı

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur

Güven Kazanmak. İşimizin Temeli. Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur Güven Kazanmak İşimizin Temeli Davranış Kurallarımız her durumda ilkelerimize sadık kalmamıza yardımcı olur AEGON Hakkında* AEGON uluslararası bir hayat sigortası, emeklilik ve varlık yönetimi şirketidir.

Detaylı

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları

BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları BORUSANLI NIN EL KİTABI İş İlkeleri, İş Etiği ve İnsan Kaynakları Uygulamaları 2012 Değerli Borusanlılar, Borusan Grubu nun 1944 yılından bu yana benimsediği kurumsal değerleri ve çalışma prensipleri çalışanlarımız

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek

DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI. Güven inşa etmek DAVRANIŞ VE ETİK KURALLARI Güven inşa etmek Mütevelli Heyeti Başkanı ndan Mesaj İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, dürüstlüğümüz ve etik hareket tarzımız sayesinde sahip olduğumuz itibardan gurur duymaktayız.

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak

Davranış Kuralları Xxxxxxxx. Vodafone Davranış Kuralları. Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Vodafone Davranış Kuralları 1 Vodafone Way İlkeleri Doğrultusunda Çalışmak Davranış Kuralları Xxxxxxxx Yaptığımız her şeyde güven esastır. 2 Davranış Kuralları Xxxxxxxx İcra

Detaylı

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber

SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI. Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI Shell Genel İş İlkelerine ve Temel Değerlerimize uygun bir çalışma yaşamı için rehber SHELL DE ÇALIŞMA KURALLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bu Shell de Çalışma Kuralları size yönelik

Detaylı

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları...

CEO umuzun Mesajı... i. Davranış Kuralları ve Yasalar... 1. Uyumlu ve Dürüst Çalışma İlkesi... 4. Kişisel Sorumluluk... 7. İşyeri Davranışları... Davranış Kuralları Bu Davranış Kuralları boyunca MetLife ve Şirketimiz kelimeleri, MetLife Inc. ve tüm iştiraklerini ifade etmektedir. İştirak, bir veya daha fazla aracı vasıtasıyla MetLife Inc. şirketinin

Detaylı

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM BEYANI 1 Ocak - 31 Aralık 2014 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 3 Ocak 2014 tarih, 28871

Detaylı

Çıkar Çatışması Politikası

Çıkar Çatışması Politikası Çıkar Çatışması Politikası Yazan: Mevzuata Uygunluk Bölümü Onay tarihi: Onaylayan: Yapı Kredi Yatırım Yönetim Kurulu Gözden Geçirme Tarihi: Versiyon: 1.0 Geçerlilik: Yapı Kredi Yatırım Son Değişiklikler

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma

İÇİNDEKİLER. Ücretli İzinler İş Yerine ve İş Yerinden Ulaşım. Mesai Saatleri ve İş Yerinde Bulunma Çalışan El Kitabı İÇİNDEKİLER 1 Kurumsal Değerlerimiz 2 Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 3 Performans Yönetim Sistemi 4 Yetkinlikler 7 Eğitim / Gelişim Çalışmaları Rotasyon Ücretler 9 İşe Devam ve Tatiller

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI

AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI AYTEKİN SEROL MÜHENDİSLİK, MÜTEAHHİTLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ İŞ ETİĞİ PROGRAMI İş Etiği Politikamız Aytekin Serol firması tüm faaliyetlerinde iş etiği standartlarını en üst düzeyde tutmayı

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

Anadolu Grubu olarak bizler,

Anadolu Grubu olarak bizler, Anadolu Grubu ailesi, her ailenin olduğu gibi, köklerini kurucularının çalışma felsefelerinden alan ortak değerlere sahiptir. Bu değerler Anadolu Grubu nu Anadolu Grubu yapan değerlerdir. Bunlar Anadolu

Detaylı

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK

2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK 2012 İŞ İDARESİ ETİK VE STANDARTLARI KURALLARIMIZ VE DEĞERLERĠMĠZ İLE DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK ETMEK BRISTOL-MYERS SQUIBB MİSYONU VE HEDEFİ Şirketimizin misyonu, hastaların ciddi hastalıkları yenmelerine yardımcı

Detaylı

ETİK DEĞERLER EL KİTABI

ETİK DEĞERLER EL KİTABI ETİK DEĞERLER EL KİTABI 1 İÇİNDEKİLER Başyazı 1 Giriş BÖLÜM 1 DAVRANIŞ İLKELERİMİZ I. Dürüstlük II. Bireye Saygı III. Karşılıklı Saygı IV. Fikri ve Sınai Mülkiyete Saygı V. Açık Kapı Politikası VI. Firma

Detaylı

Pirelli Grubu nun Etik Kodu

Pirelli Grubu nun Etik Kodu Pirelli Grubu nun Etik Kodu Pirelli Grubu nun kimliği, geleneksel olarak, daima hepimiz tarafından izlenmiş ve korunmuş değerler bütünü üzerine kurulmuştur. Bu değerler, yıllar içinde, kurumsal kültürümüzün

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Corporate Compliance

Corporate Compliance Corporate Compliance Önsöz 3 Giriş Neden «Corporate Compliance»? 4 Davranışlarımızın Esasları 1. Biz adil rekabet taahhüdünde bulunuyoruz 7 yasak kartel anlaşmalarını desteklemiyoruz 2. Biz ticari ilişkilerde

Detaylı

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI

GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları GENİŞ KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI Ders Kodu: 1002 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı,

Detaylı