ÖRTÜLÜ BİLGİNİN PERFORMANSA ETKİSİ : ULUSLARARASI BİR BANKA UYGULAMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRTÜLÜ BİLGİNİN PERFORMANSA ETKİSİ : ULUSLARARASI BİR BANKA UYGULAMASI"

Transkript

1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s ÖRTÜLÜ BİLGİNİN PERFORMANSA ETKİSİ : ULUSLARARASI BİR BANKA UYGULAMASI Doç. Dr. Halil ZAİM*, Dr. İrfan KURT**, Araş. Gör. Gökhan SEÇGİN*** ÖZET Günümüzde organizasyonların sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmasında bilgi kaynaklarının rolü önemlidir. Örtülü bilgi ise bu kaynaklar içerisinde buzdağının görünmeyen kısmını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı örtülü bilginin kurumsal ve bireysel performansa etkilerini ölçmek için geçerli bir model oluşturmak ve söz konusu modelin sonuçlarını veriye dayalı biçimde test etmektir. Araştırmada çalışanların örtülü bilgisini ölçmeyi hedefleyen aynı zamanda algısal olarak kurum ve birey performansını ölçmeye yönelik sorular içeren beşli Likert ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen en önemli sonuçlardan biri örtülü bilgi ile hem kurumsal hem de bireysel performans arasında doğru yönlü, olumlu bir ilişki olduğudur. Anahtar Kelimeler: Örtülü Bilgi, Performans EFFECT OF TACIT KNOWLEDGE ON PERFORMANCE: AN APPLICATION OF INTERNATIONAL BANK ABSTRACT Today, leveraging knowledge sources for organizations to obtain sustainable competitive advantage is important. Moreover, tacit side of knowledge forms the unseen part of the iceberg. The aim of this study is to construct a valid model in order to measure the impacts of tacit knowledge on institutional and individual performance, and to test the results empirically. Five point likert scale, which includes questions measuring individual and institutional performance and employees level of tacit knowledge, was conducted. One of the most significant findings of the study is that there is a positive lineer correlation between tacit knowledge, individual and institutional performance. Key Words: Tacit Knowledge, Performance * Doç. Dr. Halil Zaim, Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşetme Bölümü, Büyükçekmece İSTANBUL ** Dr. İrfan Kurt, Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, Mecidiyeköy - İSTANBUL, edu.tr *** Ar. Gör. Gökhan Seçgin, Fatih Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşetme Bölümü, Büyükçekmece İSTANBUL, 425

2 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin 1. GİRİŞ Günümüzde organizasyonların sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmasında bilgi kaynaklarını etkili biçimde kullanmanın önemi herkes tarafından kabul edilmiştir. Organizasyonlardaki bilgi kaynaklarını bir buz dağına benzetecek olursak bunun suyun üstünde kalan küçük kısmı açık bilgi, suyun altında kalan büyük kısmı ise örtülü bilgidir. Bu sebeple örtülü bilginin daha iyi anlaşılması ve yönetilmesi organizasyonların başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Ancak yakın zamana kadar bilgi yönetimi ile ilgili çalışmalar ağırlıklı olarak açık bilgiye odaklanmıştır. Son yıllarda örtülü bilgi üzerine yapılan çalışmaların arttığı dikkat çekerken halen örtülü bilginin ölçülmesi ve yönetilmesine dair kavramsal modellere ve bunların uygulanıp test edileceği saha çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı örtülü bilginin kurumsal ve bireysel performansa etkilerini ölçmek amacı ile geçerli bir model oluşturmak ve söz konusu modelin sonuçlarını veriye dayalı bir çalışma ile test etmektir. Makale iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm, literatür taramasından meydana gelmektedir. Literatür taramasında özellikle bilgi ve bilginin türleri, örtülü bilgi kavramı, örtülü bilginin türleri ve önemi ele alınmıştır. Makalenin ikinci bölümünde ise vaka çalışması yer almaktadır. Vaka çalışmasında, örtülü bilginin kurumsal ve bireysel performansa etkilerini ölçmek amacıyla bir model ortaya konmuş ve söz konusu model, uluslararası bir bankadan toplanan verilerle analiz edilmiştir. 2. BİLGİNİN TANIMI VE TÜRLERİ Öteden beri tüm dinlerin, felsefenin ve pozitif bilimlerin yakından ilgilendiği bir kavram olan bilginin tanımına yönelik pek çok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar içinde en yaygın olarak kabul edilen tanımı ile bilgi doğrulanabilir gerçek inanç olarak ifade edilmektedir (Nonaka ve Krogh, 2009: ). Bilgi yönetimi literatüründe ise bilgi, veri ve enformasyon kavramları ile birlikte tanımlanmaktadır. (Nonaka, Toyama ve Konno, 2000:5-34) Buna göre veri ham gerçekler, enformasyon organize edilmiş, biçimlendirilmiş veri kümesi, bilgi ise anlam kazanmış enformasyon dur (Bhatt, 2002:30-38). Bilginin aksiyona yönelmiş, davranışa dönüşmüş biçimine de irfan denilmektedir (Kakabatse, Kakabadse ve Kouzmin, 2003:75-91). Diğer yandan bilgi yönetimi literatüründe bilginin tasnifi ve türleri ile ilgili de pek çok farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın olarak kullanılan yaklaşım açık ve örütlü bilgi ayrımıdır ( Oğuz ve Şengün, 2011: ). Bu iki farklı bilgi türü ve bilginin bu iki türün birinden diğerine dönüştürülmesinin sonuçları ile ilgili yaklaşımlar (Chua, 2002: 70-75) bilgi yönetimi modellerinde oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır (Geisler, 2007:84-91). Bu yaklaşım bilgiyi, bir ucunda hiçbir şekilde ifade edilmesi mümkün olmayan, tasnif edilemeyen ve yapılandırılmamış örtülü bilgi diğer ucunda ise bütünüyle tasnif edilmiş, göresel hale getirilmiş ve yapılandırılmış açık bilgi bulunan bir tayf (spektrum) biçiminde ele almaktadır (Herrgard, 2000: ). 426

3 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s Söz konusu tayfın iki ucu da aslında ifrat ve tefriti yansıtmaktadır. Bu sebeple bilgiyi mutlak olarak açık veya mutlak olarak örtülü biçiminde ayırmak doğru değildir. Zira örtülü bilgi içinde açık, açık bilgi içinde de örtülü bir boyut olması her zaman mümkündür. Genellikle bilgi bu iki uç nokta arasında, birine veya diğerine daha yakın bir şekilde bulunur ( Oğuz ve Şengün, 2011: ). Ancak uygulamada, model oluşturmada ve kavramsallaştırmada kolaylık sağlamak ve meleseyi daha anlaşılır kılmak açısından belirli özellikleri dikkate alınarak açık veya örütlü bilgi ayrımı yapılmaktadır (Meyer ve Sugiyama, 2007: 17-35). Açık bilgi, saklı nispeten açıklanması ve anlaşılması daha kolay bir bilgi türüdür (Collins ve Hitt, 2006: ). Bilgi yönetimi ile ilgili çalışmaların öncelikli olarak açık bilgiye yönelmesi sebebi ile açık bilginin kavramsal olarak açıklanması, modellenmesi, tasnifi, saklanması, paylaşılması, kullanılması üzerine zengin bir literatür bulunmaktadır. Bu kapsamda açık bilgi ile ilgili pek çok tanım ve yaklaşım bulunmaktadır. Söz konusu yaklaşımlar ışığında müşterek bir tanım yapılacak olursa, açık bilgi, rakamlar ve kelimelerle ifade edilebilen, bilimsel formüllerde, veri formlarında, kitaplarda, el kılavuzlarında (Jennex, 2008:136) bulunabilen; bireyler (Stover, 2004:164), gruplar ve topluluklar (Elsevier, 2005:77) arasında biçimsel ve sistematik olarak (Stover, 2004:164) iletilmesi mümkün olan sarih ve kesin olan (Elsevier, 2005:77) bilgidir. Açık bilgi şekilsel bir formda olması ya da şekilsel bir forma dönüşebilir olma kabiliyetinden dolayı kolayca belirlenebilen, tanımlanabilen ve genel olarak kabul edilen bilgidir. Açık bilgi türleri mantıksal ifadeler, teknik özellikler, şartnameler, kılavuzlar vb. gibi herkes için aynı bilgiyi arz eden çeşitli formlarda bulunabilir (Elsevier, 2005:77). 3. ÖRTÜLÜ BİLGİ KAVRAMI Bilgi, en kısa ifadesi ile insanın bildiği şey dir (Nonaka ve Nishiguchi, 2001:34). Ancak insan ifade edebildiğinden, kelimelere, formüllere veya rakamlara dökebildiğinden daha fazlasını bilir. Buradan hareketle kelimelere dökülebilen, formüllerle, şekillerle veya rakamlarla ifade edilebilen, nesnel belirli bir kişiye özgü olamayan ve sahibinden bağımsız- bilgiye açık bilgi denilirken (Chua, 2002: 70-75) kişilerin zihinlerinde olan, bildikleri ancak çoğu zaman ifade edemedikleri bilgiye ise zımni bilgi veya örtülü bilgi adı verilmektedir (Dixon, 2000:26). Örtülü bilgi, kişinin inançları, değerleri, hisleri, kabiliyetleri ve tecrübeleri ile yakından alakalı (Nonaka, 1998:26), ileri derecede öznel, durumsal ve kişiye özeldir (Chua, 2002: 70-75). Örtülü bilgi kavramı, ilk kez Micheal Polanyi (1962) (Polanyi, 1962: ) tarafından dile getirilmiştir. Yazara göre örtülü bilgi kavramının temelinde insanın ifade edebildiğinden çok daha fazlasını bildiği, düşüncesi yatmaktadır (Polanyi, 1966:3-4). Polanyi, örtülü bilgi kavramını, bilim felsefesinde sorunlu bir kavramsallaştırma anlayışının var olduğu düşüncesine dayanarak geliştirmiştir (Mooradian, 2005:105). Polanyi nin örtülü bilgiye dair teorisi, bilginin insanlar tarafından nasıl geliştireceğini ve kullanılacağını tanımlamaktadır. Söz konusu teori eylem yönelimlidir ve eylemin gerçekleştiği süreçlere odaklanmaktadır (Johannessen, Olaisen ve Olsen, 2001:8). 427

4 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin 3.1. Örtülü Bilginin Özellikleri Daha önce de ifade edildiği gibi örütülü bilgi, açık bilginin zıddıdır ve ifade edilmesi zor, biçimselleştirilemeyen veya paylaşılamayan bilgi anlamına gelmektedir (Lubit, 2001:166). Bu sebeple örtülü bilginin en önemli özelliklerinden biri yazıya, kelimelere, şekillere veya herhangi bir görsel biçime aktarılmasının zorluğudur (Mayfield, 2010:24-26). Zira örtülü bilgi oldukça kişisel, biçimsel hale getirilmesi zor, iletişimi ve paylaşımı oldukça güç olan bilgi türüdür. Sübjektif (öznel) anlayışlar, sezgiler, önseziler, duygular, değerler, inançlar ve idealler örtülü bilgiyi oluşturan unsurlardandır (Jennex, 2008:136). Nonaka ya göre örtülü bilgi kendi içinde iki bileşene ayrılmaktadır. Bunlardan ilki teknik bileşen olarak ifade edilir ve tecrübe, birikim, zanaat, ustalık bilgisi (knowhow) gibi unsurları ihtiva eder. İkincisi ise zihni bileşen dir. Zihni bileşen duygu, inanç, değer yargısı, fikir, ideal gibi kişinin maneviyatı, iç dünyası ve düşünce yapısıyla alakalı unsurları ihtiva etmektedir (Nonaka, 1998). Diğer yandan örtülü bilginin özelliklerini dört başlık altında sıralayan Johannessen ve Olsen (2011) örtülü bilginin birbirinden çok farklı öğrenme süreçleri neticesinde ortaya çıktığını vurgulamaktadır. Söz konusu süreçlerin en önemlileri zihinsel, fiziki, algısal ve duygusal öğrenme süreçleridir. Bu dört öğrenme süreci sonucunda elde edilen dört örtülü bilgi türü deneme-yanılma, sezgi, örüntü (model) ve bütüncül (nedensel) kavramsal bilgidir (Johannesen ve Olsen, 2011: ). Uygulamaya yönelik ortaya çıkışından dolayı örtülü bilgi uygulamanın içinde bilme olarak da ifade edilmektedir. Çalışan bir birey, çalıştığı alanda sahip olduğu uzmanlık bilgisi üst düzeye ulaştığı zaman, herhangi bir problemle karşılaşması durumunda, sahip olduğu uzmanlık ile diğer meslektaşlarına nispeten sezgisel olarak daha hızlı çözüm üretebilmektedir. Bahsedilen sezgisel oluşum ancak bireyin bir konuda şümullü bilgiye sahip olması ve dolayısıyla bireyin sahip olduğu örtülü bilginin oluşması ile mümkün hale gelmektedir (Stover, 2004:165). Bu noktada tecrübe de önemli bir yer teşkil etmektedir. Bir eylemin sürekli tekrarlanması kişinin o eyleme yönelik melekelerini geliştirecektir. Melekelerin gelişmesi de bir yönüyle örtülü bilginin oluşması anlamına gelmektedir. Örtülü bilginin bir diğer özelliği onun teknik ya da bilişsel yönüdür. Teknik bilgi oluşu bir şeyin nasıl yapıldığı bilgisini ifade etmektedir. Teknik örtülü bilgi, spesifik bilgiye sahip olunması gereken bir sahada çalışan bireylerin, tıpkı ustalık gerektiren bir alanda faaliyette bulunan bir bireyde olduğu gibi, uzmanlaşması ve becerilerini tekrar tekrar kullanması ile ortaya çıkar. Bilişsel bilgiden kasıt ise örtülü bilginin, zihinsel modellerin, inançların, değerlerin, bakış açılarının, sezgilerin ve varsayımların toplamından hasıl olan bilgi olmasıdır (Smith, 2001:314). Bilişsel örtülü bilgi, algıları ve örtülü zihinsel modelleri birleştirir. Diğer bir ifadeyle zihinsel modeller ve algılar, insanların zihinlerinde yerleşmiş olduğunu kabul ettikleri olgulardır. Bilişsel modeller, insanların dünyada cereyan eden olayları nasıl algıladıklarını etkiler. İnsanlar sahip oldukları örtülü bilgilerini, metaforlar, analojiler, ispatlar ve hikayelerini kullanarak 428

5 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s diğer bireylere taşırlar. Dinleyiciler bu bilgilerin içeriğini ve hikayesini değerlendirir ve kendilerine mal ederek uygulamaya geçirirler ya da bundan uzak kalırlar. Bir örnek vermek gerekirse, enformasyon teknolojileri ve danışmanlık sahasında faaliyet gösteren Data fusion isimli firmada konferanslarda fotoğraflar çekilir ve çekilen bu fotoğraflar meslektaşlar ile paylaşılır. Paylaşılan fotoğraflar çalışanların hikayelerini, bazı notları, açıklamaları ve açık bilgileri içerir. Örtülü bilginin diğer bir özelliği de sosyal bir yönünün olmasıdır. Zira sosyal etkileşimlerde, sosyal uygulamalarda (aktivite) ve daha genel anlamda bir bireyin, grubun ya da kurumun işleri nasıl yaptığını tarif etmek için kullanılmaktadır (Linde, 2001:160). Örtülü bilgi sohbet etme, öğretme ve öğrenme, takım çalışması, karşılıklı fikir alışverişi gibi sosyal süreçlerden büyük ölçüde etkilenmektedir (Ichijo ve Nonaka, 2007:7). Bu yönü ile de aynı zamanda geliştiği ortamdan ve kişilerden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Ba olarak da ifade edilebilecek olan bağlam örtülü bilginin şekillenmesinde büyük önem arz etmektedir (Nonaka, Toyama ve Konno, 2000:5-34). Ba kelimesi ortam, bağlam veya mekan olarak tercüme edilmektedir. Ancak söz konusu ortamın mutlaka aynı fiziki mekanı paylaşmak şekilnde anlaşılmaması gerekir. Bağlamın fiziki, zihinsel, duygusal hatta sanal unsurlar içerebildiği ifade edilmektedir. Ancak araştırmacılar örtülü bilginin elde edilmesi ve kullanılmasında söz konusu bağlamın büyük önem taşıdığı hususunda hemfikirdirler (Choo ve Neto, 2010: ) Örtülü Bilginin Önemi Örtülü bilginin önemine dair en önemli yaklaşımlardan biri kaynak bağımlılığı teorisidir. Buna göre organizasyonlar açısından sürdürülebilir stratejik rekabet üstünlüğü, organizasyonun sahip olduğu kaynakları en etkili biçimde kullanması ile elde edilir. Bu kaynakların stratejik rekabet üstünlüğü sağlayabilmesi için değerli, zor elde edilir (az bulunur), zor taklit edilir olması ve ikame edilmesinin zor olması gerekir. Örtülü bilgi söz konusu özelliklerin hepsini taşıdığından organizasyonlar açısından stratejik bir öneme sahiptir (Pathirage, Amaratunga ve Haigh, 2007: ). Diğer bir yaklaşıma göre örtülü bilgi, bireysel ve örgütsel bilgi tabanının büyük bölümünü oluşturmakta ve söz konusu bilgi kaynağının kullanılması ve değerlendirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır (Wu, Senoo ve Magnier- Watanabe, 2010: ). Bilginin kullanılmasında en yaygın biçimde kabul gören SECI modeli büyük ölçüde örtülü ve açık bilgi arasındaki dönüşüme odaklanırken özellikle örtülü bilginin bu süreçte oynadığı kritik role vurgu yapmaktadır. (Nonaka, Toyama ve Konno, 2000:5-34). Ayrıca, açık bilgiden gereği kadar istifade edebilmek için onun tecrübe, davranış, ustalık, mesleki sezgi ve uzmanlık bilgisi gibi örtülü bir biçime dönüşmesi gerekmektedir. Nitekim, örgütsel bilginin değeri onun örtülü kısmı ile ve söz konusu örtülü kısmının nasıl kullanıldığı ile yakından ilişkilidir (Johannessen ve Olsen, 2011: ). Örtülü bilginin stratejik önemine vurgu yapan diğer bir yaklaşım da dinamik kabiliyetler yaklaşımıdır. Söz konusu yaklaşım organizasyonların hayatta kalabilmesi için çevresel değişimlere en hızlı biçimde uyum sağlamasında ve sürekli yenilikçi olabilmelerine bağlı olduğunu öne sürmektedir. Örtülü bilgi hem çevresel değişimlerin za- 429

6 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin manında algılanmasında hem bu değişime uyum kabiliyetinin yükseltilmesinde büyük önem taşımaktadır. Özellikle örtülü bilginin yenilikçilik açısından sahip olduğu değer dinamik kabiliyetler açısından büyük önem arz etmektedir (Zheng, Zhang, Wu ve Du, 2011: ). Bu sebeple örtülü bilgiyi elinde bulunduran organizasyonlar hayatta kalma adına mukayeseli olarak daha güvende olacaklardır. Bu güveni sağlayan öürtülü bilgi, diğer organizasyonlar tarafından anlaşılması güç, taklit edilmesi zor ve stratejik açıdan öneme sahip olan bilgidir. Organizasyonların sahip olduğu bilgi tabanının en stratejik kısmı söz konusu örtülü bilgidir. Bu bağlamda örtülü bilgi, organizasyonlar için onların temel kabiliyetlerini oluşturan en önemli unsurlardan biridir (Chen ve Mohamed, 2010: ). Örtülü bilginin organizasyonlara kattığı bir diğer avantaj ise bu bilgi türünün tabiatı itibariyle bir belirsizliğe sahip olmasıdır. Belirsizlik sayesinde örtülü bilginin rakipler tarafından ortaya çıkartılması çok zordur. Zaten organizasyon için örtülü bilginin temel bir kabiliyete dönüşmesi bu sayede olmaktadır. Belirsizliğin azalması ile örtülü bilginin organizasyon için sağladığı avantaj(lar)da azalabilmektedir. Örtülü bilginin sağladığı bir diğer fayda ise inovasyona yaptığı katkıdır (Jasimuddin, Klein ve Connell, 2005:105). 4. VAKA ÇALIŞMASI Vaka çalışmasında ismini açıklamak istemeyen uluslarası bir banka ele alınmıştır. Vaka seçiminde söz konusu kuruluşun seçilmesine etki eden temel sebepler arasında bankacılık sektöründa bilgi yönetiminin öneminin büyük ölçüde idrak edilmiş olması, sektörün rekabetçi yönünün güçlü olması, seçilen kuruluşun kurumsal kimliğinin güçlü olması ve kurum yetkililerinin veri toplama konusunda yardımcı olmaları sayılabilir. Seçilen uluslararası banka yurt içinde yaygın şube ağına sahip, yurt içi ve yurt dışında ciddi bir deneyim ve birikimi olan, son beş yılda yıllık ortalama %30 büyüyen köklü ve gelişen bir bankadır. Organizasyonel açıdan Kurumsal bir yapıya sahip olan banka, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında da örnek uygulamaları ile sektöre yön veren bir konumdadır Yöntem Araştırmada kullanılan ölçek, ilk olarak Halil Zaim ve Selim Zaim tarafından 2007 (Zaim H. Ve Zaim S., 2007) yılında geliştirilmiştir. Yapılan pilot çalışmanın ardından 2008 yılında ufak değişikliklerle uygulanmıştır (Zaim S. ve Zaim H., 2008) yılında Bedrow ve Evers in Temel Yetkinlik (2009) (Berdrow ve Evers, 2009:1-16) modelinden esinlenerek yeniden tasarlanan ölçek, uzmanlarla yapılan odak grup çalışmaları 2011 yılında son şeklini almıştır. Çalışanların örtülü bilgisini ölçmeyi hedefleyen ölçek algısal olarak kurumsal ve bireysel performansı ölçen sorlar da ihtiva etmektedir. Ankette beşli Likert Ölçeği tekni- 430

7 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s ği kullanılmıştır. Kullanılan Likert ölçeğinde olumludan olumsuza doğru yapılan dereceye göre; 5 ile tamamen aynı fikirdeyim ve 1 ile ise kesinlikle karşı fikirdeyim ifade edilmektedir. 1 ile 5 arasındaki rakamlar ise bu iki ifade arasında bir dereceyi temsil etmektedir. Vaka çalışmasında kullanılan verilen Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası bir bankadan toplanmıştır. Anket soruları e-posta yolu ile genel müdürlükte ve şubelerde görev yapan yaklaşık 1000 kişiye yollanmış, bunlardan 385 i geri dönüş yapmıştır. Ankete katılanların kurumdaki posizyonlarına göre dağılımı tablo 1 de yer almaktadır. Katılımcıların sayısı ve pozisyonlara göre dağılımı kurumun bütününü temsil açısından yeterli görülmüştür. Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Kurumdaki Pozisyonlarına Göre Dağılımı Kurumdaki Pozisyonu Katılım Yüzdesi (%) Üst Düzey Yönetici 5 Orta Kademe Yöneticisi 10 Alt Kademe Yöneticisi 12 Uzman/Memur 73 Toplam Model ve Hipotezler Araştırmada kullanılan modelde örtülü bilgi üç farklı boyutu ile ele alınmıştır. Bunlar çalışanların şahsi bilgisi, mesleki bilgisi ve müşterek (kolektif) bilgisidir. Modelde bağımlı değişken olarak yer alan Performans ise çalışanların performansı, kurumsal performans ve bu ikisinin toplamından oluşan toplam performans olarak üç ayrı farklı biçimde ele alınmıştır. Araştırmanın temel varsayımı örtülü bilgi ile performans arasında doğru yönlü pozitif bir ilişki olduğudur. Bu doğrultuda üç hipotez ortaya atılmıştır. Bunların ilki : Hipotez 1 :Örtülü bilgi ile çalışanların performansı arasında doğru yönlü ve olumlu bir ilişki vardır. Y 1 =β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 Söz konusu hipotezde bağımlı değişken çalışanların performansıdır. Bağımsız değişkenler ise sırası ile yönetim bilgisi (X 1 ), mesleki bilgi (X 2 ) ve müşterek bilgi (X 3 )dir. 431

8 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin Şekil 1: Örütlü Bilgi Performans Modeli Hipotez 2: Örtülü bilgi ile Kurumsal Performans arasında doğru yönlü ve olumlu bir ilişki vardır. Y 2 =β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 Söz konusu hipotezde bağımlı değişken (Y 2 ) Kurumsal Performanstır. Bağımsız değişkenler ise sırası ile yönetim bilgisi (X 1 ), mesleki bilgi (X 2 ) ve müşterek bilgi (X 3 )dir. Hipotez 3: Örtülü bilgi ile Toplam Performans arasında doğru yönlü ve olumlu bir ilişki vardır. Y 3 =β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 Söz konusu hipotezde bağımlı değişken (Y 3 ) Toplam Performanstır. Bağımsız değişkenler ise sırası ile yönetim bilgisi (X 1 ), mesleki bilgi (X 2 ) ve müşterek bilgi (X 3 )dir Analizler Araştırmanın analiz kısmı iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilkinde örtülü bilgiyi meydana getirdiği varsayılan faktörlerin doğrulanması amacıyla faktör analizi yapılmış ve daha sonra söz konusu faktörlerin güvenilirliği analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise söz konusu faktörler ile çalışanların performansı, kurumsal performans ve toplam performans arasında varsayılan olumlu doğrusal ilişki regresyon analizleri ile test edilmiştir Faktör Analizi İlk olarak örtülü bilgiyi meydana getiren faktörleri tespit etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda toplam 22 değişken 3 faktör etrafında toplan- 432

9 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s mıştır. Bu faktörler Yönetim Bilgisi, Mesleki Bilgi, ve Müşterek Bilgi dir. Daha sonra bu faktörlerle ilgili güvenilirlik testi yapılmış ve tamamının güvenilir olduğu tespit edilmiştir. Faktörlere ilişkin Cronbach Alpha değerleri yönetim bilgisi için 0,95, mesleki bilgi için 0,92, müşterek bilgi için de 0,92 olarak ölçülmüştür. Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları DEĞİŞKENLER Yönetim Bilgisi Mesleki Bilgi Müşterek Bilgi Yenilikçi düşünme 0,81 0,25 0,26 Organizasyon bilgisi 0,78 0,32 0,22 Olaylara farklı bakabilme 0,75 0,36 0,27 Planlama bilgisi 0,73 0,31 0,29 Liderlik bilgisi 0,72 0,31 0,32 İdrak (algılama) kapasitesi 0,72 0,32 0,19 Vizyon bilgisi 0,72 0,38 0,32 Koordinasyon bilgisi 0,71 0,30 0,28 genel eğitim düzeyi 0,24 0,73 0,20 mesleki bilgisi 0,38 0,73 0,20 sorumluluk bilinci 0,37 0,71 0,27 mesleki eğitim düzeyi 0,30 0,71 0,30 iş disiplini 0,24 0,68 0,35 öğrenme istek ve kabiliyeti 0,24 0,68 0,24 kişisel gelişim 0,40 0,67 0,31 mesleki tecrübe 0,39 0,65 0,27 Yardımlaşma 0,22 0,25 0,79 arkadaşlık ve sosyal iletişim 0,11 0,31 0,78 bilgi paylaşımı 0,35 0,27 0,72 takım çalışması 0,45 0,24 0,72 İletişim 0,37 0,35 0,71 müşterek çalışma kabiliyeti 0,46 0,31 0, Regresyon Analizleri Daha önce de ifade edildiği üzere, araştırmanın üç temel varsayımı bulunmaktadır. Bu sebeple her bir varsayım için ayrı ayrı regresyon analizi yapılacaktır Örtülü Bilgi ile Çalışan Performansı İlişkisi Buradaki varsayım örtülü bilgi ile çalışanların performansı arasında doğru yönlü, olumlu bir ilişki olduğudur. Söz konusu varsayımın doğruluğunu test etmek amacıyla lineer (doğrusal) bir model oluşturularak tahmini en düşük kareler (Ordinary least squares estimates) yöntemiyle regresyon analizi yapılmıştır. Aşağıda yer alan modelde 433

10 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin bağımlı değişken (Y 1 ) çalışanların performansı, bağımsız değişkenler de yönetim bilgisi (X 1 ), mesleki bilgi (X 2 ) ve müşterek bilgi (X 3 )dir. Modeldeki β 1, β 2, β3, katsayıları X1, X2 ve X3 deki bir birimlik artışın bağımlı değişkeni ne kadar değiştireceğini göstermektedir. Ayrıca çoklu regresyon analizine (multiple regression anaysis) başlamadan önce doğrusal regresyonun tüm varsayımları test edilmiş ve bu varsayımlarda herhangi bir problem görülmemiştir. Y 1 =β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 Modelin anlamlılığını ölçmek için yapılan Anova testinin hipotezleri şu şekildedir : H 0 : β 1 = β 2 = β 3 = 0 H 1 : β 1, β 2 veya β 3 ten en az biri 0 Yapılan testin sonuçları tablo 3 te görülmektedir. Buna göre anlamlılık seviyesi 0.05 ten küçük olduğu için model anlamlıdır. Tablo 3: Y 1 İçin Anova (F) Testi Model Karelerin Toplamı df Karelerin Ortalaması F Değeri Anlamlılık Oranı 1,000 Regresyon 166,667 3,000 55, ,839 0,000 Residual 91, ,000 0,242 Toplam 258, ,000 Bir sonraki aşamada bağımlı değişkenin ne oranda bağımsız değişkenler tarafından açıklandığına bakılmalıdır. Tablo 4 te görüldüğü gibi, modelde bağımlı değişkenin %64 ü (R 2 = 0,642) bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Bu oran modelde kullanılan değişkenlerin çalışan performansını açıklamada önemli oranda yeterli olduğunu göstermektedir. Şüphesiz çalışan performansını etkilediği halde modelde yer almayan unsurların olduğu kabul edilmektedir. Tablo 4: Y 1 İçin Modelin Özeti Model Özeti Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Model R Değeri R 2 Düzenlenmiş Tahmini Standart Hata 1,000 0,803 0,645 0,642 0,492 R 2 Son olarak T testi sonuçlarına bakılmalıdır. T testi sonuçları tablo 5 de görülmektedir. Buna göre faktörlerin anlamlı olduğu görülmektedir. Beta değerlerine bakıldığında çalışan performansını en çok etkileyen faktörün yönetim bilgisi olduğu (0,51) görülmektedir. Yönetim bilgisinden sonra çalışan performansı açısından mesleki bilginin (0,26) önem taşıdığı görülmektedir. Müşterek bilginin ise çalışan performansını en az etkileyen faktör olduğu (0,09) dikkati çekmektedir. 434

11 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s Tablo 5 : Katsayılar İçin T Testi Sonuçları Model Standart Standart Olmayan Katsayılar Katsayılar B Std. Hata Beta t Değeri Anlamlılık Oranı 1 (Sabit) 0,383 0,122 3,139 0,00 Müşterek Bilgi 0,088 0,045 0,093 1,938 0,05 Yönetim Bilgisi 0,489 0,049 0,511 10,009 0,00 Mesleki Bilgi 0,280 0,054 0,263 5,172 0, Örtülü Bilgi ile Kurumsal Performans İlişkisi Buradaki varsayım örtülü bilgi ile Kurumsal Performans arasında doğru yönlü, olumlu bir ilişki olduğudur. Söz konusu varsayımın doğruluğunu test etmek amacıyla lineer (doğrusal) bir model oluşturularak tahmini en düşük kareler (Ordinary least squares estimates) yöntemiyle regresyon analizi yapılmıştır. Aşağıda yer alan modelde bağımlı değişken (Y 2 ) kurumsal performans, bağımsız değişkenler de yönetim bilgisi (X 1 ), mesleki bilgi (X 2 ) ve müşterek bilgi (X 3 )dir. Modeldeki β 1, β 2, β3, katsayıları X1, X2 ve X3 deki bir birimlik artışın bağımlı değişkeni ne kadar değiştireceğini göstermektedir. Ayrıca çoklu regresyon analizine (multiple regression anaysis) başlamadan önce doğrusal regresyonun tüm varsayımları test edilmiş ve bu varsayımlarda herhangi bir problem görülmemiştir. Y 2 =β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 Modelin anlamlılığını ölçmek için yapılan Anova testinin hipotezleri şu şekildedir : H 0 : β 1 = β 2 = β 3 = 0 H 1 : β 1, β 2 veya β 3 ten en az biri 0 Yapılan testin sonuçları tablo 6 da görülmektedir. Buna göre anlamlılık seviyesi 0.05 ten küçük olduğu için model anlamlıdır. Tablo 6: Y 2 İçin Anova (F) Testi Model Karelerin Karelerin Anlamlılık df F Değeri Toplamı Ortalaması Oranı 1,000 Regresyon 152,369 3,000 50, ,060 0,000 Residual 125, ,000 0,332 Toplam 278, ,

12 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin Bir sonraki aşamada bağımlı değişkenin ne oranda bağımsız değişkenler tarafından açıklandığına bakılmalıdır. Tablo 7 de görüldüğü gibi, modelde bağımlı değişkenin %54 ü (R 2 = 0,54) bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Bu oran modelde kullanılan değişkenlerin kurumsal performansı açıklamada yeterli olduğunu göstermekle birlikte modelde açıklanmayan faktörlerin de önemli ölçüde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Tablo 7: Y 2 İçin Modelin Özeti Model Özeti Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Model R Değeri R 2 Düzenlenmiş R 2 Tahmini Standart Hata 1,00 0,74 0,55 0,54 0,58 Son olarak T testi sonuçlarına bakılmalıdır. T testi sonuçları tablo 8 de görülmektedir. T testi sonuçlarına göre müşterek bilgi ve mesleki bilgi ile kurumsal performans arasında (0,05 aralığında) anlamlı bir ilişki görülmezken (0,10) aralığında anlamlı bir ilişki görülmektedir. Söz konusu aralıktaki anlamlılık ilişkisi dikkate alındığında mesleki bilginin kurumsal performansı müşterek bilgiden daha fazla etkilediği görülmektedir. Diğer yandan yönetim bilgisi ile kurumsal performans arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Örtülü bilgiyi meydana getiren faktörler arasında kurumsal performansı en yüksek oranda etkileyen faktör de (0,58) yönetim bilgisi olarak görülmektedir. Tablo 8: Katsayılar İçin T Testi Sonuçları Model Standart Olmayan Katsayılar Standart Katsayılar t Değeri Anlamlılık Oranı B Std. Hata Beta 1 (Sabit) 0,456 0,143 3,187 0,002 Müşterek Bilgi 0,097 0,053 0,099 1,830 0,068* Yönetim Bilgisi 0,576 0,057 0,579 10,056 0,000** Mesleki Bilgi 0,118 0,063 0,106 1,862 0,063* *p 0,10 ** p 0, Örtülü Bilgi ile Toplam Performans İlişkisi Araştırmadaki üçüncü varsayımımız örtülü bilgi ile Kurumsal Performans arasında doğru yönlü, olumlu bir ilişki olduğudur. Daha önce de olduğu gibi söz konusu varsayımın doğruluğunu test etmek amacıyla lineer (doğrusal) bir model oluşturularak tahmini en düşük kareler (Ordinary least squares estimates) yöntemiyle regresyon analizi yapılmıştır. Aşağıda yer alan modelde bağımlı değişken (Y 3 ) toplam performans, bağımsız değişkenler de yönetim bilgisi (X 1 ), mesleki bilgi (X 2 ) ve müşterek bilgi (X 3 ) dir. Modeldeki β 1, β 2, β3, katsayıları X1, X2 ve X3 deki bir birimlik artışın bağımlı değişkeni ne kadar değiştireceğini göstermektedir. Ayrıca çoklu regresyon analizine 436

13 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s (multiple regression anaysis) başlamadan önce doğrusal regresyonun tüm varsayımları test edilmiş ve bu varsayımlarda herhangi bir problem görülmemiştir. Y 3 =β 0 + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 Modelin anlamlılığını ölçmek için yapılan Anova testinin hipotezleri şu şekildedir : H 0 : β 1 = β 2 = β 3 = 0 H 1 : β 1, β 2 veya β 3 ten en az biri 0 Yapılan testin sonuçları tablo 9 da görülmektedir. Buna göre anlamlılık seviyesi 0.05 ten küçük olduğu için model anlamlıdır. Tablo 9: Y 3 İçin Anova (F) Testi Model Karelerin Karelerin Anlamlılık df F Değeri Toplamı Ortalaması Oranı 1,000 Regresyon 157,988 3,000 52, ,371 0,000 Residual 81, ,000 0,216 Toplam 239, ,000 Bir sonraki aşamada bağımlı değişkenin ne oranda bağımsız değişkenler tarafından açıklandığına bakılmalıdır. Tablo 10 da görüldüğü gibi, modelde bağımlı değişkenin %66 sı (R 2 = 0,658) bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Bu oran modelde kullanılan değişkenlerin kurumsal performansı açıklamada yeterli olduğunu göstermektedir. Tablo 10: Y 3 İçin Modelin Özeti Model R Değeri R 2 Düzenlenmiş R 2 Tahmini Standart Hata 1,00 0,813 0,660 0,658 0,464 Son olarak T testi sonuçlarına bakılmalıdır. T testi sonuçları tablo 11 de görülmektedir. T testi sonuçlarına göre tüm faktörler anlamlıdır. Toplam performansı en çok etkileyen faktör yönetim bilgisi (0,58), en az etkileyen faktör ise müşterek bilgi (0,1) olarak görülürken mesleki bilgi 0,2 oranında bir etkiye sahiptir. Tablo 11: Katsayılar İçin T Testi Sonuçları Model Standart Olmayan Katsayılar Standart Katsayılar t Değeri Anlamlılık Oranı 3 Yapılan ilk analizde bu değişkenin modele doğrusal bir fonksiyon olarak dahil edilmesine karar verilmişti. Bu nedenle logaritması alınmış değişkenle oluşturulan modelin pürüzsüz fonksiyonla oluşturulan modele göre daha üstün olması beklenen bir durumdur. Bu durumda, oluşturulacak en son modelde bu değişkenin logaritmik olarak modele dahil edilmesi gerekmemektedir. 4 Olasılık değerinin hesaplanamamasının nedeni, salon değişkenine sapma analizi yapıldığında karşılaşılan durumun aynısıdır. Burada, salon değişkeni gibi doğrusal bir ilişkinin kesinliği değil, doğrusal olmayan bir ilişkinin kesinliği söz konusudur ve test edilecek bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle, her koşulda koridor değişkeni modele düzgünleştirilerek yani pürüzsüz bir fonksiyon olarak dahil edilecektir. 437

14 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin B Std. Hata Beta 1 (Sabit) 0,427 0,116 3,696 0,000 Müşterek Bilgi 0,092 0,043 0,101 2,145 0,033 Yönetim Bilgisi 0,533 0,046 0,578 11,553 0,000 Mesleki Bilgi 0,197 0,051 0,191 3,836 0, Sonuç ve Değerlendirme Çalışmanın ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri örtülü bilgi ile hem kurumsal hem de bireysel performans arasında doğru yönlü, olumlu bir ilişki olduğudur. Çalışmada örtülü bilgi; yönetim bilgisi, müşterek bilgi ve mesleki bilgi olarak üç faktörde ele alınmıştır. Yapılan analizler neticesinde, söz konusu faktörler içinde kurum ve birey perforformansını en yüksek oranda etkileyen faktörün yönetim bilgisi olduğu tespit edilmiştir. Çoğu kurumlar mesleki ve şube içi (birim içi) eğitimlere ağırlık vererek, çalışanların mesleki bilgilerini arttırıp, eğitim maliyetlerini azaltıp, toplam eğitim saatlerini artırmakla, istedikleri hedeflere ulaşabileceklerini ve istedikleri performansı ortaya koyabileceklerini düşünürler. Oysa ki bu çalışmada elde edilen verilere göre; yönetim bilgisinin bireysel ya da kurumsal olarak bir performansa ulaşılmasında önemli bir etken olduğu görülmektedir. Yönetim bilgisi, çalışma hayatında belki de en fazla göz ardı edilen, işinde uzman bir çalışanın yönetici olarak atandığında en fazla ihtiyaç duyduğu, eksiklik halinde hem çalışanın kariyerine ve performansına hem de kurumun performansına en çok olumsuz etki yapan bilgi türüdür. Yönetim bilgisi çalışanları ve kurumlarını geliştirerek, planlama, organizasyon ve liderlik becerileri, olaylara farklı açıdan yaklaşma, vizyoner bakış açısı ve koordinasyon becerileri ile hem mesleki bilginin hem de müşterek bilginin gelişmesini de sağlamış olacaktır. Yönetim bilgisi değişkenlerinden yenilikçi düşünme ve vizyon sürdürülebilir rekabette Kurumsal Performans için önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekabetin globalleştiği günümüzde bu bilgiye sahip olamayan şirketler hızlı bir şekilde pazar payını kaybetmekte ve varlıklarını devam ettirmekte zorlanmaktadır. 5 Yapılan ilk analizde ve logaritmik karşılaştırmada bu değişkeninin modele doğrusal bir fonksiyon olarak dahil edilmesine karar verilmişti. Bu nedenle karesel modelin pürüzsüz fonksiyonla oluşturulan modele göre daha üstün olması logaritmik karşılaştırmada olduğu gibi beklenen bir durumdur. Bu nedenle, oluşturulacak en son modelde bu değişkenin ne logaritmasının ne de karesinin modele dahil edilmesi gerekmemektedir. 6 Bu durum, balkon değişkeni için logaritmik model ile temel modelin karşılaştırılmasında ortaya çıkan durumun aynısıdır. Doğrusal olmayan ilişki çok belirgindir. Bundan dolayı karesel modele karşı test edecek bir durum söz konusu değildir ve koridor değişkeni modele pürüzsüz bir fonksiyon olarak dahil edilmelidir. 7 Koridor değişkeninde açıklanan nedenden dolayı olasılık değeri hesaplanamamıştır. Doğrusal olmayan ilişki çok belirgindir. Bundan dolayı karesel modele karşı test edecek bir durum söz konusu değildir ve balkon değişkeni modele pürüzsüz bir fonksiyon olarak dahil edilmelidir. 438

15 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s İnsan kaynağının en önemli sermaye olarak adlandırıldığı günümüzde çalışanların sahip oldukları yönetim bilgisinin, edinilmesi ve aktarılması güç olan bir değer olduğu görülmektedir. Böyle olunca kurumlar performanslarını en fazla etkileyen bir unsur olan yönetim bilgisine sahip olan çalışanlarını elde tutmak, örtülü bilgiyi diğer çalışanlara aktarabilmesi için gerekli alanlar oluşturmak, yönetimin fonksiyonlarını da içeren liderlik gelişim programları ile bilgiyi güncellemek ve geliştirmek için yatırımlar yapmalıdır. Artık bilginin ve kurumların globalleştiği günümüzde, yenilikçi düşünen, vizyoner, organizasyon yönetimi ve liderlik becerilerine sahip, bilgiyi davranışa ve performansa dönüştürerek rol model olan çalışanlar en değerli sermaye olarak görülecek ve bu sermayeye yatırım yapan kurumlar gelecekte varlıklarını devam ettireceklerdir. Araştırmanın en önemli kısıtı şüphesiz verilerin yalnızca tek bir kuruluştan toplanmış olmasıdır. Bilindiği gibi, tek kuruluştan veri toplanarak yapılan vaka çalışmalarında elde edilen sonuçlardan genel hükümler çıkarmak mümkün değildir. Ancak Türkiye de faaliyet gösteren uluslararası bir banka örneği örtülü bilgi performans ilişkisini görmek açısından kanaatimizce önemli ipuçları ortaya koymaktadır. Araştırmada elde edilen sonuçların daha geniş ölçekli, farklı sektörlerden kurumları da içine alan bir saha çalışması ile karşılaştırılmasında fayda görülmektedir. KAYNAKÇA Berdrow. I., Evers. F.T., (2009), Bases Of Competence: An Instrument For Self And Institutional Assessment, Assessment & Evaluation In Higher Education, Cilt. 34, (Sayı:1), Bhatt. G., (2002), Managing Strategies For Individual Knowledge And Organizational Knowledge, Journal of Knowledge Management, Cilt: 6, (Sayı:1), Chen. L., Mohamed. S., (2010), The Strategic Importance Of Tacit Knowledge Management Activities In Construction, Construction Innovation, Cilt: 10, (Sayı:2), Choo. C. W., Neto. R.C.D.A., (2010), Beyond The Ba: Managing Enabling Contexts In Knowledge Organizations, Journal Of Knowledge Management, Cilt: 14, (Sayı:4), Chua. A., (2002), Taxonomy Of Organizational Knowledge, Singapore Management Review, Cilt :24, (Sayı: 2), Collins. J. D., Hitt. M. A., (2006), Leveraging Tacit Knowledge In Alliances:The Importance Of Using Relational Capabilities to Build And Leverage Relational Capital, Journal Of Engineering and Technology Management, Cilt:23, Dixon, N., (2ooo), Common Knowledge, Boston, Harvard Business School Press. Elsevier, (2005), Information and Knowledge Management: Management Extra. Burlington: Elsevier. Geisler. E., (2007), A Typology Of Knowledge Management: strategic groups and role behavior in organizations, Journal of Knowledge Management, Cilt:11, (Sayı:1), Herrgard. T. H., (2000), Difficulties in Diffusion of Tacit Knowledge in Organizations, Journal of Intellectual Capital, Cilt: 1, (Sayı: 4), Hori. K., (2000), An Ontology of Knowledge: Key Concepts and Applications, Knowledge Based System, Cilt: 13,

16 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin Ichijo, K., Nonaka, I., (2007), Knowledge Creation and Management: New Challenges for Managers, Oxford: Oxford University Press. Jasimuddin. S. M., Klein J.H., Connell. C., (2005), The Paradox of Using Tacit and Explicit Knowledge, Management Decision, Cilt:43, (Sayı:1), Jennex, M. E., (2008), Knowledge Management: Concepts, Methodologies, Tools and Applications, Hershey: Information Science Reference. Johannessen. J., Olaisen.J., Olsen. B., (2001), Mismanegement of Tacit Knowledge: The Importance of Tacit Knowledge, The Danger of Information Technology, and What to Do About It, International Journal of Information Management, Cilt: 21, Johannessen. J., Olsen. B., (2011),s Aspects of a Cybernetic Theory of Tacit Knowledge and Innovation, Kybernetes, Cilt: 40, (Sayı:1/2), Journal Of Knowledge Management, Cilt: 5, (Sayı:4), Kakabatse. N., Kakabadse. A., Kouzmin. A., (2003), Reviewing The Knowledge Management Literature: Towards A Taxonomy, Journal Of Knowledge Management, Cilt: 7, (Sayı:4), Knowledge Creation, Long Range Planning, Cilt: 33, Linde. C., (2001), Narrative and Social Tacit Knowledge, Journal of Knowledge Management, Cilt:5, (Sayı:2), Lubit. R., (2001), The Keys to Sustainable Competitive Advantage. Organizational Dynamics, Cilt: 29, (Sayı: 4 ), Mayfield. M., (2010), Tacit Knowledge Sharing: Techniques For Putting A Powerful Tool In Practice, Development and Learning in Organizations, Cilt: 24, (Sayı:1), Meyer. B., Sugiyama. K., (2007), The Concept Of Knowledge In KM:A Dimensional Model, Journal Of Knowledge Management, Cilt: 11, (Sayı:1), Mooradian. N., (2005), Tacit Knowledge: Philosophic Roots And Role In KM. Journal Of Knowledge Management, Cilt: 9, (Sayı:6), Nonaka, I., (1998), The Knowledge Creating Company, Harvard Business Review On Knowledge Management, U.S.A, Harvard Business School Press. Nonaka. I., Nishiguchi. T, (2001), Conclusion: Social, Technical, and Evolutionary Dimensions of Knowledge Creation, Oxford and New York, Oxford University Press. Nonaka. I., Krogh. G., (2009), Tacit Knowledge and Knowledge Conversion:Controversy and Advancement in Organizational Knowledge Creation Theory, Organization Science, Cilt: 20, (Sayı: 3), Nonaka. I., Toyama. R., Konno. N., (2000), SECI, Ba and Leadership: A United Model Of Dynamic. Oğuz. F., Şengün. A. E., (2011), Mystery Of The Unknown: Revisiting Tacit Knowledge In The Organizational Literature, Journal Of Knowledge Management, Cilt: 15, (Sayı: 3), Pathirage. C. P., Amaratunga D. G., Haigh. R.P., (2007), Tacit Knowledge And Organisational Performance: Construction Industry Perspective, Journal of Knowledge Management, Cilt:11, (Sayı: 1), Polanyi, M., (1966), The Tacit Dimension, New York, Doubleday & Company Inc. Polanyi. M., (1962), Tacit Knowing: Its Bearing On Some Problems Of Philosophy, Reviews of Modern Physics,

17 İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 11 Sayı: 21 Bahar 2012 / 1 s Smith. E. A., (2001), The Role of Tacit and Explicit Knowledge in The Workplace, Journal Of Knowledge Management, Cilt: 5, (Sayı:4), Stover. M., (2004), Making Tacit Knowledge Explicit: The Ready Reference Database as Codified Knowledg, Reference Services Rewiev, Cilt: 32, (Sayı:2), Wu. Y., Senoo. D., Magnier-Watanabe. R., (2010), Diagnosis For Organizational Knowledge Creation: An Ontological Shift SECI Model, Journal Of Knowledge Management, Cilt: 14, Sayı:6), Zaim. H., Zaim. S., (2007), The Impacts of Tacit Knowledge on Organizations Performance, 6 th International Congress on Knowledge, Management and Economy, İstanbul, Turkey. Zaim. S., Zaim. H., (2008), Implementation of Tacit Knowledge in a Participation Bank : Evaluating the Impacts of Tacit Knowledge on Organizational Performance, First International Conference on Management and Economics, Tirana/Albania. Zheng. S., Zhang. W., Wu. X., Du. J., (2011), Knowledge-Based Dynamic Capabilities And Innovation In Networked Environments, Journal Of Knowledge Management, Cilt:15, (Sayı: 6),

18 Doç.Dr. Halil Zaim, Dr. İrfan Kurt, Araş.Gör. Gökhan Seçgin 442

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

Bilgi yönetiminde bilgi dönüştürme ve SECI Modeli: Hizmet sektöründe bir alan araştırması

Bilgi yönetiminde bilgi dönüştürme ve SECI Modeli: Hizmet sektöründe bir alan araştırması İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Administration Cilt/Vol:41, Sayı/No:1, 2012, 1-12 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2012 Bilgi yönetiminde

Detaylı

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI

OKYANUS İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ İŞ ANALİZLERİ VE İŞ TANIMLARININ HAZIRLANMASI OKYANUS Okyanus İnsan Kaynakları Eğitimleri İş Analizleri, İş Tanımları Mülakat Teknikleri Yetkinlik Yönetimi Performans Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynaklarına Geçiş İŞ ANALİZLERİ

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Hedef Sürdürülebilir rekabet avantajını ve buna ulaşmak için gerekli değişiklikleri hayata

Detaylı

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ

YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ YÖNETİCİ YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME EĞİTİM PROGRAMI İÇERİĞİ 2017 HEDEF KİTLE: Yöneticilik görevine yeni başlayanlar Yönetim pozisyonunda bulunanlar Şirket içi potansiyel yönetici adayları YÖNETİM DAVRANIŞI

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul

İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri. Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul İK nın Değişen Rolü Beklentiler Çözüm Önerileri Emre Kavukcuoğlu Mart 2015, İstanbul Rekabetin Değişen Kaynağı Maddi Varlıklar Maddi Olmayan Varlıklar 68% 80% 17% 32% 1975 1985 1995 2010 Kaynak: Ocean

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU

Doç.Dr. Yavuz CABBAR Dr. Mustafa Kemal TOPCU Çalışanların Beklenti ve Yükümlülüklerinin İşgücü Verimliliğine Etkilerinin Psikolojik Sözleşme Kuramı Bağlamında Değerlendirilmesi: Ankara Sanayi Odası Üyeleri Örnekleminde Bir Araştırma Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erdem KIRKBEŞOĞLU Doğum Tarihi: 12 Ocak 1982 Unvanı: Öğr. Gör. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sigortacılık ve Risk Yönetimi Başkent

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198

Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Doi Number : ISSN : QR InMaR Journal The Journal of International Management Research Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi,Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan 2016, s. 190-198 Murat YORULMAZ 1 DENİZCİLİK İŞLETMELERİNDE

Detaylı

BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISI VE BİLGİ YÖNETİMİ PERFORMANSI: TÜRKİYE DE BİR SAHA ÇALIŞMASI

BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISI VE BİLGİ YÖNETİMİ PERFORMANSI: TÜRKİYE DE BİR SAHA ÇALIŞMASI Sosyal Siyaset Konferansları, Sayı: 59, 2010/2, s. 51 67. 52 HALİL ZAİM ABSTRACT BİLGİ YÖNETİMİNİN ALT YAPISI VE BİLGİ YÖNETİMİ PERFORMANSI: TÜRKİYE DE BİR SAHA ÇALIŞMASI Doç. Dr. Halil ZAİM* ÖZET Bilgi,

Detaylı

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları

Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Dış Ticarete Giriş (LOJ 209) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dış Ticarete Giriş LOJ 209 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği.

Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. Yayın Tarihi : Eylül 2017 MindMomentum by Selim Geçit Teknoloji Şirketleri için Yönetim & Liderlik MasterClass Oturumları Kurgusu ve İçeriği. i DÖKÜMANIN AMACI Çalışan sayısı arttıkça karmaşıklaşan yönetsel

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KALEDATA BİLGİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. www.kaledata.com kaledata@kaledata.com Avrupa yolunda neredeyiz? Geleceğin Avrupa sında yerimizi nasıl almak istiyoruz? Organizasyonel Öğrenme Şart!...Organizasyonlar

Detaylı

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMI Sistem yaklaşımı veya sistem analizi diye adlandırılan bu yaklaşım biyolog olan Ludwig Van Bertalanffy tarafından ortaya atılan ve modern yönetim teorisinin felsefe temelini

Detaylı

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar

1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER. 1.1. Sosyal Bilimlerde Nedensel Açıklamalar 1. İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK ANALİZLER Daha önceki derslerimizde anlatıldığı bilimsel araştırmalar soruyla başlamaktadır. Ancak sosyal bilimlerde bu soruların cevaplarını genel geçerli sonuçlar

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Müfredat I. Yarıyıl Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat İŞL YL 501 Kredi AKTS Güz 3 3 6 Dili Seviyesi Yüksek Lisans Türü Zorunlu Amacı Öğrencilerin bilim ve bilim felsefesi konusunda

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ

araştırma alanı Öğrenme Bellek Algı Heyecanlar PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ PSİKOLOJİNİN ALANLARI Doç.Dr. Halil EKŞİ GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Yaşa bağlı organizmadaki değişimleri inceler Çocuk psikolojisi Ergen Psikolojisi Yetişkin Psikolojisi Deneysel Psikoloji Temel psikolojik süreçler

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ

BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ BİYOİSTATİSTİK DERSLERİ AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM I-I. DERS KURULU Konu: Bilimsel yöntem ve istatistik Amaç: Biyoistatistiğin tıptaki önemini kavrar ve sonraki dersler için gerekli terminolojiye hakim olur.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?

İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz? Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere

Detaylı

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi

İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi İnşaat Sektöründe Eğitim Başarı / Başarısızlık İlişkisinin İncelenmesi Gökhan Arslan, Serkan Kıvrak Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İki Eylül Kampüsü 26555 Eskişehir Tel: (222) 321 35 50

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer

Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması. A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servislerinde Kullanıcı Güveni: Facebook ve Linkedin Karşılaştırması A.Kübra Özkoç Bilgisayar Ortamında Sanat ve Tasarım Seminer Sosyal Ağ Servisleri, kişilerin fiziksel dünyada oluşturdukları

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS İŞLETME İ ANABİLİM DALI, BİLİM DALI DERS HAVUZU DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları

Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Kurumsal Yönetim ve Değişim (ISE 502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kurumsal Yönetim ve Değişim ISE 502 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL

NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL NEAR EAST UNIVERSITY ÖĞRENCİ EL KİTABI EĞİTİMDE İNSAN KAYNAKLARI YL 2016-2017 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAM: Eğitimde İnsan Kaynaklarını Geliştirme YL PROGRAMIN AMACI İnsan

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR?

İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? İK YÖNETİMİ NASIL ALGILANIYOR? Amaç ve Kapsam Richard Bach, Algı, kendimizin ya da başkalarının zihninde oluşan, bilgilenme, yargılama, ilişkiler gibi etkileşimlerle biçimlenen bir imgedir der. Kişisel

Detaylı

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings

Sunulan Bildiriler Presented Proceedings Sunulan Bildiriler Presented Proceedings İŞLETMELERDEKİ PLANLAMANIN ÖRGÜTLEME VE KARAR ALAMAYA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet GÜVEN 1, SaidPATIR 2, Selman YÜKSEL 3 ÖZET Günümüz işletmeleri için planlama

Detaylı

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon

Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon Korelasyon, Korelasyon Türleri ve Regresyon İçerik Korelasyon Korelasyon Türleri Korelasyon Katsayısı Regresyon KORELASYON Korelasyon iki ya da daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 3: Portföy Teorisi. Bölüm 1: Problemi Oluşturmak

15.433 YATIRIM. Ders 3: Portföy Teorisi. Bölüm 1: Problemi Oluşturmak 15.433 YATIRIM Ders 3: Portföy Teorisi Bölüm 1: Problemi Oluşturmak Bahar 2003 Biraz Tarih Mart 1952 de, Şikago Üniversitesi nde yüksek lisans öğrencisi olan 25 yaşındaki Harry Markowitz, Journal of Finance

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları

Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi (ISE 511) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bilgi Teknolojileri Stratejik Planlama ve Yönetimi

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

17 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi

17 Ekim Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge. 1 Yıldız Teknik Üniversitesi ÇOK DEĞİŞKENLİ REGRESYON ANALİZİ: TAHMİN Hüseyin Taştan 1 1 Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Ders Kitabı: Introductory Econometrics: A Modern Approach (2nd ed.) J. Wooldridge 17 Ekim 2012 Ekonometri

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

BİLİMSEL YAKLAŞIMIN ESASI. Bilimsel yaklaşım, herhangi bir olayı anlama ve açıklamada bilimsel yöntemin (metodun) kullanılmasını ifade eder.

BİLİMSEL YAKLAŞIMIN ESASI. Bilimsel yaklaşım, herhangi bir olayı anlama ve açıklamada bilimsel yöntemin (metodun) kullanılmasını ifade eder. BİLİMSEL YAKLAŞIMIN ESASI Bilimsel yaklaşım, herhangi bir olayı anlama ve açıklamada bilimsel yöntemin (metodun) kullanılmasını ifade eder. Pozitivizm bakış açısı, güvenilir bilgi nin, değer yargıları,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları

Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Liderlik Teorileri ve Pratiği I (PR 413) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Liderlik Teorileri ve Pratiği I PR 413 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları

Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Lojistikte Güncel Konular (LOG425) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Lojistikte Güncel Konular LOG425 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ

YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ SİRKÜLER (G-2014) YÖNETİCİLER İÇİN LİDERLİK EĞİTİMİ Sayın Üyemiz, OAİB bünyesinde Dale Carnegie Training aracılığıyla Yöneticiler için Liderlik eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu eğitim için

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi MIT Sloan School of Management Çaba Göstermeyi Destekleyen Faktörler Maaş Primler Terfi İzleme İş arkadaşları tarafından Yönetim tarafından Kültür Mini Ders Takımlar

Detaylı

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*, A.Meliha CANPOLAT* *Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNE MOTIVASYONEL YÖNELİMİN FİZİKSEL AKTİVİTEYE YÖNELİK ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ: Okul Türü ve Cinsiyet Değişkeninin Yarattığı Farklılıklar Olcay KİREMİTCİ*, LaleYILDIZ*,

Detaylı

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 302) Ders Detayları

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 302) Ders Detayları Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları (LOJ 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları LOJ 302 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul

Detaylı

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları

Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optimizasyona Giriş MFGE 412 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MATH 275 Lineer Cebir

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Güven SAĞDIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012)

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS Ders Notları II (19 Nisan 2012) Aşağıdaki analizlerde lise öğrencileri veri dosyası kullanılmıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY. 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor. 4. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: E. Görkem KAYAALP ERSOY 2. Doğum Tarihi: 22.10.1980 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1998-2002

Detaylı

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1

İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 İNSAN MÜHENDİSLİĞİ 1 Prof.Dr.Coşkun Can Aktan İnsan mühendisliği, insanı yönetme sanatıdır. Bir başka ifadeyle insan mühendisliği, insanı yönetme sanatı ve insan kalitesi ni arttırmaya yönelik tüm çaba

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Sosyal Bir Sistem Olarak Okul, 1 Teori, 2 Teori ve Bilim, 2 Teori ve Gerçek, 4 Teori ve Araştırma, 4 Teori ve Uygulama, 6 Bir Sistem Perspektifi, 8 Rasyonel Sistemler: Bir Makine Modeli,

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık KORELASYON ve REGRESYON ANALİZİ Doç. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Bir değişkenin değerinin diğer değişkendeki veya değişkenlerdeki değişimlere bağlı olarak nasıl etkilendiğinin istatistiksel

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

Liderlik Teorileri ve Pratiği II (PR 414) Ders Detayları

Liderlik Teorileri ve Pratiği II (PR 414) Ders Detayları Liderlik Teorileri ve Pratiği II (PR 414) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Liderlik Teorileri ve Pratiği II PR 414 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE YÖNETİM SÜRECİNE BAKIŞ 1. YÖNETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 2 1.1. Yönetimin Anlamı ve Tanımı... 3 1.2. Yönetici Tanımı... 5 1.2.1. Yöneticinin Nitelikleri...

Detaylı

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle..

Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Gözler ve beyin insan için neyse, ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Yani.. Gözler ve beyin insan için neyse, Vizyon ve muhakeme (doğru karar alma) ihtiyaç belirleme de eğitim için öyle.. Çoğu eğitimden

Detaylı

TFF- Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Yetiştirme Eğitimi Ders Notları - 1. Modül 2013, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Psikolog

TFF- Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Yetiştirme Eğitimi Ders Notları - 1. Modül 2013, Prof. Dr. Acar BALTAŞ, Psikolog Futbolda Psikolojik Performans Danışmanı Eğitim Programı Prof. Dr. Acar Baltaş Psikolog 4 Haziran 2013 SON YILLARIN MODA YAKLAŞIMI! İstersen başarırsın! 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 8/5/2013 SON

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı

6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı 6. Uluslararası Sosyal Güvenlik Sempozyumu İzmir de Başladı Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı(ISSA) işbirliği ile Stratejik İnsan Kaynakları Politikaları ve İyi Yönetişim

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş (ISE 102) Ders Detayları

Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş (ISE 102) Ders Detayları Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş (ISE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş ISE 102 Bahar 3 0 0 3 5 Ön

Detaylı

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları

Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Elektronik Ticaret (LOJ 409) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Elektronik Ticaret LOJ 409 Seçmeli 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları

İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi MFGE 420 Bahar 3 0

Detaylı

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ

SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ , ss. 51-75. SANAYİ İŞÇİLERİNİN DİNİ YÖNELİMLERİ VE ÇALIŞMA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ - ÇORUM ÖRNEĞİ Sefer YAVUZ * Özet Sanayi İşçilerinin Dini Yönelimleri ve Çalışma Tutumları Arasındaki İlişki - Çorum

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

ORGANİZASYONEL ÖZELLİKLERİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMA BAŞARISINA ve ALGILANAN ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ

ORGANİZASYONEL ÖZELLİKLERİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMA BAŞARISINA ve ALGILANAN ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi 10-12 Mayıs 2012 - Konya 1005 ORGANİZASYONEL ÖZELLİKLERİN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMA BAŞARISINA ve ALGILANAN ORGANİZASYONEL PERFORMANSA ETKİSİ Yrd. Doç. Dr.Yaşar

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİNE YÖNELİK URGE PROJE YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

Detaylı

Dengeli Kurumsal Karne M. Görkem Erdoğan 13 Mayıs 2016 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5 2. DENGELİ KURUMSAL KARNE NEDİR? 7 3. DENGELİ KURUMSAL KARNENİN TARİHİ 9 4. DENGELİ KURUMSAL KARNE DÖRTLÜSÜ 11 4.1.Finansal

Detaylı

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM

PAZARLAMA FİNANS KURUMSAL YÖNETİM KURUMSAL CHECK UP PAZARLAMA FİNANS ÜRETİM KURUMSAL CHECK UP İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM Kurumsal Check-Up uygulaması ile firmanızın güçlü ve geliştirilmesi gerekli alanlarını, yeteneklerini analiz ederek,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ

ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ WEBB İN BİLGİ DERİNLİĞİ SEVİYELERİNE GÖRE ANALİZİ Öğr. Gör. Dr. Canel Eke Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ceke@akdeniz.edu.tr Özet Bu çalışmanın

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com.

EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com. EĞİTİM KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ VE ÖLÇÜMÜ Kemal Pehlivanoğlu Genel Müdür - İNKA Eğitim ve Danışmanlık A.Ş kpehlivanoglu@inkadanismanlik.com.tr Performans yönetim sistemi, gerçekleştirilmesi beklenen

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar)

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) BASEL II RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) Temerrüde düşmemiş krediler için Basel II düzenlemelerinde Korelasyon Katsayısı, Vade ayarlaması, Sermaye Yükümlülüğü oranı, Sermaye yükümlülüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1

3. TAHMİN En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 3. TAHMİN 3.1. En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi 1 En Küçük Kareler (EKK) yöntemi, regresyon çözümlemesinde en yaygın olarak kullanılan, daha sonra ele alınacak bazı varsayımlar altında çok aranan istatistiki

Detaylı