TS-EN 15038:2006 Standardının Çeviri Hizmet Sağlayıcılarına Getirdikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TS-EN 15038:2006 Standardının Çeviri Hizmet Sağlayıcılarına Getirdikleri"

Transkript

1 TS-EN 15038:2006 Standardının Çeviri Hizmet Sağlayıcılarına Getirdikleri Hizmet Kalitesini sağlamak ve iyileştirmek üzere oluşturulan standartlar (ISO 9001 gibi) her ne kadar tüm sektörlere uygulanabilir şekilde hazırlansa da sektöre özel olarak hazırlanan standartlar sektör kuruluşları için çok daha kolay uygulanabilir ve amaca yönelik olmaktadır. Çeviri Hizmeti Sağlayan (ÇHS) bürolar için hazırlanan TS-EN standardı da böyle bir standart ve Türkiye de de Çeviri Hizmeti Sağlayan bürolar bu standarda uyumlu sistemlerini oluşturmaya başladılar. TS-EN Çeviri Hizmetleri - Hizmet Gerekleri standardı, Ġnsan kaynakları, Dilbilimindeki yeterlilik, Teknik kaynakların yeterliliği, Proje yönetimi, Müşteri ilişkileri ve Kalite yönetimi konusundaki temel kavramlar hakkında kılavuz bilgiler vermektedir. Başka bir değişle bu standart, çeviri hizmeti alacak olan bir kuruluşun (müşterinin), Çeviri Hizmet Sağlayıcısının, hizmet seviyesini ölçebilmesi ve çeviri kalitesi hakkında karar verebilmesi için gerekli tüm temel unsurları kapsamaktadır. Günümüzde birçok kuruluş yasal düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemeler, bağımsız ve tarafsız kuruluşların yaptığı ölçümlere göre değerlendirilmekte ve/veya kabul görmüş standartlar referans alınarak uygunluk değerlendirilmesi yapılmaktadır. Tüm dünyada Çeviri Hizmet Sağlayıcıları için EN bu anlamda büyük önem arz etmekte ve kabul edilmektedir. TSE tarafından Türkçeye tercüme edilmiş olan standart, Çeviri Hizmetleri - Hizmet Gerekleri adıyla yayınlanmıştır. TS-EN Tüm Dünya da olduğu gibi Türkiye de de TS-EN Belgesi birçok Çeviri Hizmet Sağlayıcısı tarafından talep edilmektedir. TS-EN Belgesi, Çeviri Hizmet Sağlayıcıları için ne kadar önemli ise, hizmet alan müşteriler tarafından da o derecede büyük önem taşımaktadır. TS-EN Standardı, Çeviri Hizmet Sağlayıcılarının değerlendirilmesinde kesin çözüm olmasa da, hizmet alan müşteriler için iyi bir başlangıç olmaktadır. Hizmet şartları standardı 3 temel bölüme ayrılmış durumdadır. 1. Genel Kurallar, 2. Müşteri-Çeviri Hizmeti Sağlayıcısı ilişkileri ve 3. Çeviri Hizmetlerinde Yöntemler VERICERT 1

2 Genel Kurallar EN standardında temel gerekler bölümü şu alanları kapsamaktadır; Ġnsan Kaynakları, Teknik Kaynaklar, Kalite Yönetim Sistemi ve Proje Yönetimi. İNSAN KAYNAKLARI Ġnsan Kaynakları bölümü öncelikle çeviri projesinde çalışan dil bilimcinin yetkinliklerini ele almaktadır. Standart bu yetkinlikleri 5 kategoriye bölmektedir. Bu bölümler; 1. Çeviri yeterliliği. Dilbilimcisi çeviriyi yaparken, terminolojiyi, hedef dilin gramerini, ifade tarzını, stili ve bu çeviriyi okuyacak kişileri dikkate alarak çeviriyi yapmalıdır. Aynı zamanda müşterinin beklentileri ve şartları karşılanmalıdır. 2. Kaynak ve hedef dilde teknik ve dilbilimi yeterliliği. Dilbilimci kaynak dile yüksek düzeyde hâkim olmalıdır ve hedef dilde uzmanlaşmış olması gereklidir. 3. Araştırma yeterliliği bilgi edinme ve işleme. Dilbilimci tercüme ettiği konu hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için çeşitli araçları kullanmaya yatkın olmalıdır. 4. Kültürel yeterlilik. Çeviri yapılırken, çeviriyi okuyacak hedef kitlenin değer sistemleri, davranış standartları ve mahalli uygulamaları dikkate alınmalıdır. 5. Teknik yeterlilik. Çeviriyi yapan kişinin, yazılım ve donanım kullanımına yatkın olması gerekmektedir. Bu yeterlilikler çeviri yapan kişilerde aranmaktadır. Bu kişilerin bu yeterliliklere sahip olduklarını gösterecek dokümanlar ise ; Çeviri konusunda yüksek öğrenim gördüğüne dair belge Bir çeviri hizmet sağlayıcısında 2 yıllık deneyim ve/veya 5 yıllık çeviri deneyimi olmalıdır. Bu deneyimlerin tümünün belge ile ispatlanabilir olması gerekmektedir. Düzeltmenlerin (editör) ise yukarda tanımlanan yeterliliklere haiz olmasını öngörmektedir. Projede görev alan denetmenlerin ise ilgili konuda uzman olmaları gerekmektedir. (örneğin, medikal cihazlar, finans veya tüketici elektroniği vs.) TEKNİK KAYNAKLAR Standartta teknik kaynaklar her ne kadar çok fazla derinlemesine incelenmese de, bazı kısımların teknik olarak güvenceye alınmasını talep etmektedir. Çeviri Hizmet Sağlayıcının (ÇHS) projeleri yürütebileceği ekipmanlara sahip olduğu ve müşteri dokümanlarının hem fiziksel olarak hem de elektronik ortamda güvenli ve gizli tutulduğu güvence altına almalıdır. VERICERT 2

3 Bununla beraber ÇHS uygun yazılıma, donanıma ve iletişim araçlarına sahip olmalıdır. ÇHS nin Ġlgili bilgi kaynakları ve kitle iletişim araçlarına erişimi olmalıdır. Günümüzde teknoloji o kadar büyük bir hızla değişmektedir ki, bu bölümde teknoloji ile çok fazla detay verilmemektedir. Daha hızlı işlemciler, güncellenmiş işletim sistemleri ve farklılaşan bilgi depolama metotları, içerik yönetiminin gelişmesi, makinaların yaptıkları tercümelerle, çeviri alanında yazılan özel yazılımlar, yönetmelikleri kısa sürede geçersiz kılmaktadır. ÇHS lerin elektronik ortamda gerçekleşecek felaketleri önlemek için hazırlıklı olmaları ve bir takım tedbirler almaları gerekmektedir. (Yedekleme sistemleri, fiziksel bozulmalar için tedbirler vs.) Ayrıca yazılımların güncellemelerinin de yapılması ve takip edilmesi projelerin sıkıntısız şekilde yürütülmesini temin etmek için çok önemlidir. Burada özellikle belirtilmese de Çeviri Hafızası (ÇH) bu bölümde ele alınır. Çeviri Hafızası, daha çok önceden çevirisi yapılmış tâbirlerin daha sonraki projelerde kullanılmasını amaçlamaktadır. Böylelikle projeler arasında tutarlılığın sağlanması ve maliyetlerin azaltılması mümkün olmaktadır. Burada önemli olan Çeviri Hafızasının Çeviri Hizmet Sağlayıcısının ihtiyaçlarını ne düzeyde karşıladığıdır. KALİTE SİSTEMİ ÇHS kendi yapısına ve büyüklüğüne göre bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olmalıdır. Bu Kalite Yönetim Sistemi de dokümante edilmiş olmalıdır. Sürdürülen Kalite Sisteminde hedeflerin belirtilmiş olması, projelerin kalitesinin izlemesini sağlayacak bir sistem oluşturulmalıdır. Projelerde oluşan hataların düzeltmesi ve bir daha tekrar etmemesi için bir sistemin tanımlanmış olması ve müşteriden alınan bilgi ve materyallerin işlenmesi ile ilgili iyi tanımlanmış bir sürecin bulunması istenmektedir. Burada bu sistemin oluşturulmasında en basit ve kabul görmüş yönetim sistemi ISO 9001 olarak görülse de daha basit ve az maliyetli çözümler de üretilebilir. PROJE YÖNETİMİ En basit haliyle TS-EN standardı her bir çeviri projesinde bir proje yöneticisinin atanmasını belirtmektedir. ÇHS projelerin nasıl yönetildiğine dair bir prosedür tanımlanmalıdır. Bu prosedür her bir projenin belirlenen beklentilere ve gereklere göre yürütüldüğünü güvence altına almalıdır. Müşteri-ÇHS Ġlişkisi TS-EN Standardının ikinci bölümü olan müşteri-çhs ilişkisi bölümü kısa bir bölümdür. Bu bölümde ele alınan kısım, projelerin nasıl değerlendirildiği, nasıl teklif verildiği, nasıl yürütüldüğü ve tamamlandığı ile ilgilidir. Bu bölüm ÇHS ye müşteri tarafından gelen çeviri taleplerinin nasıl değerlendirildiğini ve yapılabilirliklerinin nasıl belirlendiği ile ilişkilidir. VERICERT 3

4 ÇHS herhangi bir projeyi kabul ettiğinde, o projeyle ilgili yeterli kaynaklara (insan ve teknik) sahip olduğunu, dokümanlarla kanıtlaması gerekmektedir. ÇHS ler müşterine teklif verirken tekliflerinde en az fiyat ve teslim detaylarının bulunmasına dikkat etmelidirler. Bir proje teklifi geldiğinde ÇHS nin bu proje ile ilgili bir proje iş programı oluşturması gerekmektedir. Genelde proje iş programında, projenin teslim detaylarının da (teslim süresi, teslim şekli vs) tarif edildiği varsayılmaktadır ve müşteri açısından fiyat kadar önemlidir. TS-EN standardı, müşterilerle ÇHS nin yaptığı anlaşmalara çok genel olarak değinmektedir. Çok temel olarak ele alınan bu madde de Müşteri ile ÇHS arasında bir anlaşmanın yapılması istenmekte, bu anlaşmada da yasal hükümlerin, ticari hükümlerin, karşılıklı sorumlulukların ve anlaşmazlıkların nasıl çözümleneceğinin belirtilmesi istenmektedir. Belirsizliklerin nasıl çözümleneceği ile kısımların açıklığa kavuşturulmasından ÇHS sorumludur. Bu özellikle ÇHS ile Müşteri arasında iyi bir ilişkinin oluşması içinde önemlidir. Bütün bunlar genel bir sözleşmede veya proje teklifinde belirtilebilir. ÇHS nin dokümantasyonu arasında, projeye nasıl başlayacağını, projenin hangi aşamalardan geçeceğini ve nasıl tamamlayacağını anlatan bir prosedürü bulunmalıdır. Bu prosedür teslim sonrası faaliyetleri de kapsamalıdır. Teslim sonrası faaliyetler arasında; arşivleme, Çeviri Hafızasının oluşturulması, referansların güncellenmesi, müşteri memnuniyetinin değerlendirilmesi gibi faaliyetler bulunabilir. Projenin tamamlanmasından sonra proje değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmede, müşteri ile ÇHS projenin iyi ve kötü taraflarını ele almalı ve ilerde yapılacak iyileştirmelere imkan sağlayabilmelidir. Çeviri Hizmeti Prosedürleri TS-EN in son bölümü projelerin nasıl yürütüleceğinin anlatıldığı bölümdür. ÇHS, öncelikle proje yönetimini nasıl yapacağını belirlemeli ve buna dair bir prosedür oluşturmalıdır. Bu prosedürde şunlardan bahsedilmelidir; 1. Hazırlıkların izlenmesi ve denetlenmesi - proje başlangıç toplantısının yapılması, teklifin ve şartların gözden geçirilmesi, vs. 2. Projeye bir çevirmenin atanması, 3. Bir düzeltmenin (editör) atanması, gerekli görülürse bir denetmenin atanması, 4. Projeye ilişkin talimatların ilgili taraflara bildirilmesi, 5. Tutarlılığın izlenmesi ve sağlanması - bu kısım sözlükler, kılavuzlar ve Çeviri Hafızaları ile mümkün olmaktadır, 6. Çalışma zaman çizelgesinin izlenmesi ve denetlenmesi, 7. Müşteri de dahil olmak üzere ilgili taraflarla iletişim içinde olunması, 8. Müşteriye projenin nasıl teslim edileceğinin belirtilmesi. VERICERT 4

5 Birçok ÇHS da Proje Yöneticisi diye bir unvan olsa da, yukarda tanımlanan işler birden fazla kişi tarafından gerçekleştiriliyor olabilir. Yukarda tanımlanan işler birden fazla kişi tarafından gerçekleştiriliyorsa, bu işlerin kimler tarafından ve nasıl gerçekleştirildiği dokümantasyonda belirtilmelidir. TS-EN standardında, her projenin belirli detayların tanımlanması istenmektedir. Aşamalar tanımlanırken yönetsel, teknik ve dilbilimi aşamalarının tanımlanması gerekmektedir. Yönetsel Aşamalar- Burada 2 nokta öne çıkartılmıştır. Projelerin her aşaması kayıt edilmelidir, böylelikle projenin herhangi bir zamanda ne aşamada olduğu belirlenebilmelidir. Ayrıca eğer uygunsa proje için atanmış iç ve dış kaynaklar izlenebilirlik açısından kayıt edilmelidir. Teknik Aşamalar- Uygun teknik kaynaklar kullanılmalıdır ve çeviri öncesi teknik işlemlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Bu işlemler metnin düzenlenmesi, çeviri hafızasının düzenlenmesi olabilir. Dilbilimi Aşamaları - Projede ve/veya müşteri talepleri doğrultusunda, dile ilişkin şartların kayıt edilmesidir. Bu hazırlıklar, stile ilişkin kılavuzları veya hedef okuyucuya göre belirli uyarlamalara ilişkin kuralları kapsayabilir. Hedef metin, sektöre veya firmaya özgün terminoloji dikkate alınarak çeviri problemlerinin yaşanmasını engellemek için analiz edilmelidir. ÇHS tarafından yukarda tanımlanan hazırlık kısmı için ön-proje prosedürlerinin veya soru listelerinin (Check-List) hazırlanması faydalı olacaktır. Bütün bu hazırlık ve dokümantasyon ÇHS nin yaptığı projeleri ne kadar etkili yaptığı gösterir delilleri (kayıtları) oluşturmasıyla birlikte, bağımsız bir belgelendirme kuruluşundan da denetlenebilir hale gelmesini sağlamaktadır. TS-EN kısaca etkili bir çevirinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi vermekte ve temel kurallar tarif etmektedir. Bu yetkin ve yeterli personelin bulundurulmasını ve sürecin her aşamasında çevirinin kontrol edilmesini içermektedir. Standart açısından temel olarak şunlar kontrol edilmelidir; a. Proje adım adım hangi aşamalardan geçmiştir? b. Düzeltmen (Editör) görev almış mıdır? c. Düzeltmen ayrı bir kişi midir? d. Dili kontrol eden kişinin yaptığı kalite kontrolleri nelerdir? Oluşturulacak olan Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte her projede uygulanacak olan bu temel yaklaşım Çeviri Hizmet Sağlayıcının DOĞRU iş yapmasına (etkili olmasına) imkan sağlayacaktır. VERICERT 5

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009

GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR. Rev: 02 16.04.2009 GAB 2009 YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLAR Rev: 02 16.04.2009 0. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TERİMLER VE TANIMLAR 3. GAB YÖNETİM SİSTEMİ 3.1 Genel Şartlar 3.2 Doküman Yönetimi 3.3 Kayıtların Yönetimi 3.4 GAB El Kitabı

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ

ISO 9001:2008 KALİ KAL TE YÖNET E İ T M SİSTEMİ EĞİTİMİ ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ KALİTE Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek, mümkünse daha fazlasını başarabilme becerisidir. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN S ORTAYA ÇIKIŞI Ş Bitmiş

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 03.120.01; 67.020; TÜRK STANDARDI TS EN ISO 22000:2005 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD Bu standard metni 24 Nisan 2006 tarihli TSE Teknik Kurul toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup metin

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU HİZMETE ÖZEL T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI KILAVUZU V.1 2014 I Bu kılavuz çevre duyarlılığı kapsamında kâğıt ortamda basılmayarak; elektronik

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06-3896 2 NİSAN 2007 Konu : Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları. GENELGE 2007/6 Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi VERSİYON 1.0 Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu ANKARA Ocak 2014 İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 TABLOLAR LİSTESİ... 3 SUNUŞ... 4 Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: SUNUŞ OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER Operasyonel riskin

Detaylı

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı