Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Uzm.. Dr. Rukiye BERKEM Uzm S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi Kasım 2012

2 Akreditasyon; sağlık hizmeti sunan bir sağlık kuruluşunun hizmet kalitesini geliştirmek için önceden belirlenmiş ve yayınlanmış standartlara uygunluğunun, tüm taraflarca kabul gören bir tüzel kişilik tarafından değerlendirilip onaylandığı resmi bir süreçtir. (Rooney ve Ostenberg 1999)

3 Akreditasyon; sağlık hizmetleri organizasyonlarının, hasta bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını saptamak üzere bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi sürecidir.

4 Akreditasyon işlemi; hasta bakım kalitesini artırmak için ihtiyaç duyulan standartların sağlık kurumlarındaki uygulama yeterliğinin, bağımsız bir kuruluş tarafından belgelendirilmesi işlemidir.

5 Akreditasyon standartları; genellikle optimum seviyede hasta bakım hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesi, güvenli hasta bakım ortamı sağlanması, hasta ve hizmet verenlerin risklerinin azaltılması, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının devamlılığını sağlayan, sağlık kurumunun kurum taahhüdü olan standartlardır.

6 Akreditasyon standartları genellikle en uygun ve ulaşılabilir standartlar olarak kabul edilir. Akreditasyon bir kuruluş tarafından hasta bakımının kalitesini iyileştirmek, güvenli bir çevre sağlamak, hastalar ve personele yönelik riskleri azaltmak için sürekli çalışmak üzere görünür bir taahhüdü temsil eder.

7 Akreditasyon, etkili bir kalite değerlendirme yönetim aracı olarak dünya çapında ilgi odağı olmaktadır.

8 Sağlık hizmetlerinin akreditasyonu; Sağlık hizmetinin güvenilirlik ve kalitesinin sürekli olarak yükseltilmesi ve bu alanda oluşturulan standartların sağlık kuruluşlarında yerleştirilmesidir. Bu amaçla hastanın değerlendirilmesi, bakımı, tedavi sürecine etkisi olan hasta yakınlarının eğitimi, hasta hakları ve yönetimle ilgili süreçlere kadar uzanan oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır.

9 Akreditasyonun temel amaçları; sağlık hizmeti sunan kurumlara yönelik standartları karşılamada optimal başarı hedefleri koyarak sağlık hizmetlerinin kalitesini geliştirmek, sağlık hizmetlerinin yönetim yapısını geliştirmek, seçilmiş yapı, süreç ve sonuç standartlarını veya kriterlerini karşılayabilmek için sağlık hizmetleri kuruluşlarının karşılaştırmalı veri tabanını oluşturmak,

10 Akreditasyonun temel amaçları; hizmetlerin artan verimliliği ve etkililiği üzerine odaklanarak sağlık hizmetleri maliyetlerini düzenlemek, sağlık hizmetleri kuruluşlarına, yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına; sağlık hizmetlerinde kalite geliştirme stratejileri ve En İyi Uygulamalar konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamak, halkın, sağlık hizmetlerinin kalitesine olan güvenini sağlamak, hastalar ve personelle ilgili olarak yaralanma ve enfeksiyonlara bağlı riskleri azaltmak olarak sıralanabilir.

11 Akreditasyonun yararları; iyi hizmet veren sağlık kuruluşlarının resmi olarak tanınmaları, kurumu değerlendirecek bir mekanizmanın yaratılması, faaliyetlerin geliştirilmesi için akreditasyonun hedeflenmesi,

12 Akreditasyonun yararları; personelin çalıştığı kurumla gurur duymasının sağlanması, personel arasında iletişimin geliştirilmesi, personel katılımının desteklenmesi, kurumun işletme politikalarının belgelendirilmesinin sağlanması, çalışmalarda yeterliliğin arttırılması olarak tanımlanabilmektedir.

13 Değerlendirme kuruluşları özellikle sağlık kurumlarında hasta güvenliği, tesis güvenliği, enfeksiyonların önlenmesi, yanlış uygulamaların önlenmesi, hasta ve yakınlarının korunması ve bilgilendirilmesi, kişisel hak ve gizliliklerin korunması, olumsuz olayların kayıt altına alınması ve sürekli izlenerek düzeltilmesi,

14 Değerlendirme kuruluşları gibi konularda standartlar geliştirmekte ve sağlık kurumlarının bu standartlara uyumunu denetleyip başarılı olanları akredite etmektir.

15 Sağlık hizmetlerinde akreditasyon dünyada giderek yaygınlaşmaktadır. Tüm dünyada sağlık hizmetlerinde bir standardizasyona gidilmeye çalışılmaktadır.

16 Sağlık hizmetlerinde akreditasyon uygulamaları gönüllü, yarı gönüllü veya zorunlu olarak gerçekleştirilmektedir. Bazen ülkeler belirli uygulamaları zorunlu kılmakta, bazen yapılmasında fayda olduğunu belirterek tavsiye etmekte bazen de uygulamaları kurumların serbest iradesine bırakmaktadır.

17 Sağlık hizmetlerinde akreditasyon uygulamaları 2000 li yıllarda sağlık hizmetleri alanında dünyada 25 örgüt akreditasyon hizmetleri sağlarken 2010 yılında yaklaşık 40 örgüt akreditasyon hizmetleri sağlamaya başlamıştır.

18 Uluslararası Standartlar Örgütü (International ISO nun hem genel hem de sağlık sektörüne özgü oluşturduğu birçok standart vardır. Organization for Standardization Standardization)) Ülkemizde en çok bilinen ve uygulanan, ISO 9001:2000 standardıdır. Sağlık kuruluşları için ISO 9001:2000 standardı akreditasyon için uygun bir zemin hazırlamaktadır.

19 Bu standart şartlarını etkin olarak uygulamak; sağlık kuruluşlarına ciddi iyileştirmeler yapma fırsatı vermekte, yasal denetimlerde kolay ilerleme olanağı sağlamakta, üst düzey çalışmalar için uygun şartların temelinin atılmasına fırsat vermekte, hasta haklarının en iyi şartlara gelmesini mümkün kılmakta, sağlık kuruluşlarına büyük katma değerler sağlamaktadır.

20 ISO standardı ISO (DIN EN ISO Medical laboratories laboratories- Particular requirements for quality and competence competence)) standardı, tıbbi laboratuarlara özgü yeterlilik ve kalite ile ilgili şartları belirlemektedir. ISO 212 numaralı Teknik Komitesi tarafından tıbbi laboratuarlara özgü hazırlanmış bir standarttır.

21 ISO standardı Tıbbi Laboratuarların Kalite ve Yeterlilik için Spesifik Gereklilikleri; ISO ve ISO 9001:2008 standartlarının tıbbi laboratuarlar için düzenlenmesinden meydana gelmiştir. ISO un temel amacı; tıbbi tahlil laboratuarların akreditasyonu, test sonuçlarının hasta ve sağlık personeli temelinde güvence altına alınmasını sağlamaktır.

22 ISO standardı 212 numaralı ISO Teknik Komitesi; Komitesi; Klinik Laboratuar Test İşlemleri ve Vücut Dışında kullanılan Test Sistemleri ile ilgili tek başına bir standart olan Medikal Laboratuarlar Kalite ve Yeterlilik için Özel Gereksinimler standardını ISO/IEC 15189:2003 yayımlamıştır.

23 ISO standardı Kapsamı: Ölçüm sistemleri analizi, Süreç haritalama ve süreç yönetimi, Ölçüm belirsizliği, Kalibrasyon, validasyon ve doğrulama, İç denetim yönetimi, Yetkili kurum eğitimi gibi alanları içerecek bir yapı talep etmektedir.

24 ISO standardı 2003 yılından itibaren uluslar arası düzeyde kabul edilmiş ve uygulanmaktadır. Laboratuarlar için tanımlanmış uluslararası standartlar içinde tıbbi laboratuarların kalitesi ve güvenilirliği açısından da en önemli referans standart olma özelliğini taşımaktadır.

25 ISO standardı Amacı; tıbbi laboratuarlarda güvenirliliği, yapılan analizlerde hastaların ve klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitenin sağlanmasıdır. Yönetsel ve Teknik Şartların yanı sıra Tıp Etiği ve laboratuar bilgi sistemleri konularında kurum/kuruluşlara referans olacak standartlar sunmaktadır.

26 Akreditasyonla hasta veya laboratuardan hizmet alan klinisyenlere güvenilir, kaliteli ve teknik yönden yetkin hizmet alma garantisi verilmeye çalışılmaktadır.

27 Ülkemizde bu tür faaliyetleri akredite etmeye yetkili makam TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) dır.

28 Tıbbi laboratuarların akreditasyonu Ulusal akreditasyon sistemine baktığımızda önemli hizmet alanlarından birinin laboratuar sektörü olduğunu görmekteyiz. Bu sektörde; deney, analiz ve kalibrasyon laboratuarları yer almaktadır. Bu laboratuarlarda yapılan çalışmaların doğruluğunu sağlayıcı bir ölçme altyapısı, ölçüm güvenilirliği, laboratuarca yerine getirilen ölçümlerin izlenebilirliği ve ölçüm çalışmalarının homojenliğinin sağlanması gerekmektedir.

29 Tıbbi Laboratuarların akreditasyonu Deney/kalibrasyon laboratuarlarının akreditasyonu için TÜRKAK tarafından kullanılan temel doküman, TS EN ISO/IEC no'lu uluslararası standartdır. standartdır. Tıbbi laboratuarların akreditasyonu için ise TS EN ISO Tıbbi Laboratuarlar Kalite ve Yeterlilik için özel şartlar standardı esas alınmaktadır.

30 Ülkemizde, laboratuarların akreditasyonu gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bir laboratuar TSE EN ISO/IEC ve TS EN ISO standardına uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Ancak, bu standarda ilave olarak laboratuarların çalışma alanıyla ilgili ek kriterleri içeren dokümanların da gerektiğinde kullanılması söz konusudur.

31 TSE EN ISO/IEC ve TS EN ISO Standardı sadece genel esasları, genel yaklaşımları, politikaları ve teknik yeterlilik bakımından alınması gerekli tedbirleri ortaya koymaktadır. Spesifik uygulamalar için, ek kriterler Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından, laboratuarların çalışma alanlarına göre ayrı ayrı hazırlanmıştır.

32 EA'nın oluşturduğu standart ve ek kriterleri içeren dokümanların, laboratuarların bünyelerine ne şekilde uygulanacağı konusunda da EA tarafından rehber dokümanlar hazırlanmış ve tarafların kullanımına sunulmuştur. Laboratuar akreditasyonu ile ilgilenen tarafların akreditasyona hazırlık sürecinde bunlardan yararlanması tavsiye edilmektedir.

33 TÜRKAK kendisine gelen bu tür talepleri incelemekte ve uzman denetçilerini ilgili laboratuara göndererek denetim yapmakta ve o laboratuarın alt yapısı, personel imkanları, cihaz ve ekipmanları, dokümantasyonu ve uygulamalarının akreditasyon şartlarını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmekte ve uygun olanları sürekli gözetim altında tutmak üzere akredite etmektedir.

34 Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında sağlık hizmetlerinde birçok değişim yaşanmaktadır. Sertifikasyon ve akreditasyon ile ilgili Sağlık Bakanlığının 2005 yılından itibaren başlattığı çalışmalar, yayınlanan Hastane Hizmet Kalite Standartları (HKS) ile şuan ki düzeyine ulaşmıştır.

35 Oluşturulan bu standartlar performansa dayalı ek ödeme sistemi için de önemli bir yere sahiptir. HKS kamu hastaneleri için uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasında, kamu ve özel sektörde farklı uluslararası standartlar ve akreditasyon programları uygulanmaktadır.

36 Sağlık hizmetleri, hizmetleri, sürekli olarak yeniliğe ve gelişmeye açık bir hizmet alanıdır, bu yenilik ve gelişmeler bir yandan rekabetin ve teknolojik gelişmenin gerektirdiği iyileştirme çabaları olarak öte yandan da sağlık otoritesinin doğrudan veya dolaylı olarak müdahalesi ile kendini göstermektedir.

37 Dünya istatistikleri incelendiğinde günümüzde sağlık hizmeti sunumunun özellikle güvenlik açısından olması gerekenden çok uzaklarda olduğu sonucudur. Hasta güvenliği, güvenliği, dünya çapında sağlık hizmeti kalitesinin yükseltilebilmesi için çok önemli ve kritik bir konudur. Hasta güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemlerden biri de güvenli kan ve güvenli transfüzyon uygulamalarının sağlanmasıdır.

38 Hasta güvenliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi hasta bakım hizmetlerinde daha sağlıklı ve verimli sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacaktır. Sağlık hizmet sunumunda kalite ve güvenliğin ön plana çıkmasında akreditasyon değerlendirmeleri lokomotif rol oynarken teknolojik değişim ve yenilikler sağlık sistemlerinde maliyet etkinliğin ve kalite geliştirme stratejilerinin yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.

39 Toplam kalite yönetimi çalışmalarına yön veren bir etken ise hasta memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalardır. Hasta memnuniyetine yönelik yapılan çalışmalar hasta beklentilerini üst düzeylere çıkarmaktadır. Sağlık otoritelerinin de bu talebi karşılama çalışmaları toplumun artan beklentileri sonucu meydana gelen toplum baskısı sonucudur.

40 Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi, sağlık kuruluşlarında standardizasyona gitmektedir. Bu standardizasyon üst kurumların etkisiyle akreditasyon şekline dönüşmektedir.

41 Sağlık hizmetlerinde başarılı kalite geliştirme faaliyetleri; raporları, bakım kalitesinin gelişimine ilişkin göstergeleri, hataların azaltılmasını, hasta güvenliğinin iyileştirilmesini, bakım kalitesinin arttırılmasını görev edinen sürekli organizasyonların kurulmasını teşvik etmekle mümkün olabilir.

42 Sağlık kuruluşlarında kalite yönetim sistemlerinin oluşturulması, tıbbi hataların azaltılmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sağlık kuruluşlarında akreditasyon şartlarının yerine getirilmesi, tüm sağlık personelinin güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir. Akreditasyon sadece hasta güvenliğinde değil aynı zamanda çalışanların da sağlık hizmeti uygulamalarında ve iş güvenliğinde önemli bir rol oynayacaktır.

43 Önemli olan akreditasyon belgesinin alınması değil, sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında öğrenen ve uygulayan sağlık çalışanlarının güvenli hasta bakım hizmetlerini gerçekleştirmesidir.

44

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları

TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları TÜRKAK ve Akreditasyon Çalışmaları Erdinç MALHATUN Türk Akreditasyon Kurumu Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Başdenetçi 1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya/Ankara

Detaylı

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi

Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Günümüz İşletmelerinde Yönetim Sistemleri ve Entegre Yönetim Sisteminin Gerekliliği ve Rekabet Açısından Önemi Yrd.Doç.Dr. Kasım BAYNAL Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI DERS NOTLARI Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Detaylı

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I)

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) 1 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI (DERS NOTLARI/BÖLÜM-I) Kalite güvencesi bir ürün veya hizmetin kalite konusunda belirtilmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2014 FAALİYET RAPORU ŞUBAT 2015 2 BAKAN SUNUŞU TÜRKAK bakımından 2014 yılındaki en önemli gelişme, günden güne artan akreditasyon taleplerinin karşılanabilmesi için Kurumun ihtiyaç

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI COSO İÇ KONTROL STANDARTLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI ZÜHAL KORKMAZ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI

SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI SİSTEM GELİŞİM VE DESTEK GELİŞİM PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi... ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi... ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Araçları... OHSAS 18001: 2007

Detaylı

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi

Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Kalite Yönetimi, Kalite Sistem Dokümantasyonu ve ISO Standartlarında Belge Yönetimi Özgür Külcü * Öz: Kurumsal kaliteye ulaşma, günümüz işletmelerinin öncelikli amaçları arasındadır. Bu da, kaliteyi bir

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org

GROUP ADAMS BELGELENDİRME DANIŞMANLIK GROUP ADAMS ACADEMY GROUP ADAMS. www. groupadams. org GROUP ADAMS, Ulusal sermayenin ve ulusal beyin gücünün meydana getirdiği, güçlü mali ve teknik imkanları ile; ülkemiz kalite alt yapısının oluşumunda temel yapı taşlarından biri olmayı hedefleyen ve bu

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi

Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi 1 Ortak Değerlendirme Çerçevesi (ODÇ) Kuruluşun Özdeğerlendirme Aracılığıyla Geliştirilmesi Ortak Değerlendirme Çerçevesi 2006 İçindekiler Giriş Girdi Kriterleri Kriter 1: Liderlik Kriter 2: Strateji ve

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ UYGULAMALARI ERDAL DURAN Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001

Eğitim. Kataloğu. YENİ YENİ. BSI Eğitimleri ile Tecrübenizi Uzmanlığa Dönüştürün. ISO 9001 ve ISO 14001 YENİ ISO 9001 ve ISO 14001 yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri eklenmiştir. Eğitim ISO 9001 ve ISO 14001 Kataloğu. yeni revizyon eğitimleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği YENİ

Detaylı

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul

ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul ISO 9001:2015 REVİZYON BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 03 Mart 2015 İzmir l 17 Mart 2015 İstanbul Nesrin SERİN Genel Müdür Hürriyet Bulvarı. No:4/1 Kavala Plaza K:1 D:101 35230 Çankaya / İZMİR T. +90 232 446 49

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ. Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Amaç İSG alanında yaygın olarak kullanılan İSG yönetim standartlarını öğrenmek. Öğrenim hedefleri Yönetim sistemlerinin kurulması, uygulamaya geçirilmesi ve sürdürülmesi

Detaylı

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü.

KALİTE EL KİTABI. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No. 00 --.--.---- İlk Yayın 20. Hazırlayan Merkez Koordinatörü. Revizyon Takip Tablosu No Tarih Açıklama Sayfa No 00 --.--.---- İlk Yayın 20 Sayfa 1 / 20 RATEM MEYESER Kalite El Kitabı aşağıda verilen bölümlerden oluşmaktadır. Kalite El Kitabı TS EN ISO/IEC 17024 standardının

Detaylı

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr

Dr.FÜSUN YÖNDEM MAKASCIOĞLU mfusun@metu.edu.tr TKPR 202 KALİTE GÜVENCE/KONTROL ve STANDARDLAR I. STANDARDİZASYON A. STANDARDİZASYON ve STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ B. TSE ve STANDARDİZASYON II. KALİTE ve KALİTE KAVRAMLARI A. KALİTE KAVRAMI ve

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLAR KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ BÖLÜM 4 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE ISO 9000 SERİLERİ ISO 9000 bir kalite sistemi oluşturulması için izlenmesi gerekli yolu gösteren ve oluşturulmuş kalite sistemlerini de değerlendirmekte kullanılan, kalite

Detaylı

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın

Kurumsal Risk Hizmetleri. Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri Oyunu kuralına göre oynayın Kurumsal Risk Hizmetleri 2 İçindekiler Kontrollerin dönüşümü ve güvencesi İç denetim Bilgi ve kontrol güvencesi hizmetleri Sürdürülebilirlik ve iklim

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı