MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU"

Transkript

1 MEME DIŞI SOLİD TÜMÖRLERDE YÜKSEK DOZ TEDAVİ VE OTOLOG PERİFERİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU Bir çok kanserde, başarılı bir tedaviyi engelleyen en önemli iki faktör, tümör volümü ve intrensek tümör direncidir. Bu vakalarda kemoterapinin dozunun artırılması tedavi başarısını artırabilir. Ancak en önemli kısıtlayıcı faktör, kemik iliği ve organ toleransıdır. Bu nedenle, son yıllarda, hematolojik maliğnitelerde olduğu gibi solid tümörlerde de yüksek doz kemoterapi uygulamaları ve otolog periferal kök hücre transplantasyonuna ilgi artmaktadır. Solid tümörlerde yüksek doz tedavi ve otolog PKHT uygulamaları, bazı kanserlerde başarılı olurken, bazılarında ise hayal kırıklığına yol açmıştır. Yapılan kontrollü çalışmalar sonunda EBMT tarafından 2000 yılında solid tümörlerde OPKHT endikasyonları yönünden bir gaydline hazırlanmıştır. Tablo-: Erişkinlerde EBMT (2000) tarafından önerilen meme dışı solid tümörlerde transplantasyon endikasyonları Hastalık yaş Hastalık durumu OPKHT Testis (Germ <60 Sensitif relaps Rutin hücreli) tm Testis (Germ <60 Refrakter İleri Araştırma hücreli) tm Olarak Over Kanseri <60 Minimal Residuel Klinik Araştırma Hastalık Protokolü ile Over Kanseri <60 Refrakter Hastalık Tavsiye Edilmiyor Glioblastom <60 Cerrahi sonrası İleri Araştırma Olarak Küçük Hücreli <60 Erken evre, sınırlı Klinik Araştırma Akciğer Kanseri hastalık Protokolü ile KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ KHAK standart tedavi yaklaşımı kemoterapidir (KT). Sisplatin, etoposid, ifosfamid, siklofosfamid (cy), vinkristin ve doksorubisin gibi kemoterapotik ajanların çeşitli kombinasyonları ile çok iyi palyasyon sağlanabilmektedir. Toraksa sınırlı evre hastalıkta olguların %20-40 ı ve yaygın evre hastalıkta ise olguların %5 inden daha azı 2 yıldan uzun süre yaşayabilmektedir (3,4). Başlangıç tedavileri ile tam veya kısmi yanıt alınan hastalarda YDT ile maksimal tümör yükü eradikasyonu sağlanabilmektedir. Bu görüşü destekleyen teorik noktalar ise şunlardır; 1. Konvansiyonel tedaviye yanıt veren hastaların YDT den faydalanmaları daha belirgin olmaktadır. 2. Konvansiyonel tedaviden sonra tümör yükü azalacağından hastalar YDT ye daha iyi yanıt verecektir. 3. Konvansiyonel tedavi sonrası kalan rezidüel tümör, uygulanacak yoğun tedaviye daha az direnç gösterecektir. 4. Başlangıçta konvansiyonel tedaviye yanıt veren hastalar daha sonra uygulanacak YDT ye daha iyi klinik performans durumunda gireceklerdir.

2 Bu şekilde kemosensitif olduğu bilinen KHAK de YDT ile birlikte otolog kök hücre nakli uygulamaları çeşitli araştırıcılar tarafından geçerli bir tedavi yöntemi olarak öne sürülmüştür. Ancak akciğer kanserli hastaların tanı anında ortalama yaşında olmaları, altta yatan sigara ile ilişkili kardiyovasküler ve pulmoner faktörlerin bulunması, yüksek doz tedavi (YDT) uygulamalarını kısıtlamaktadır. Arriagada ve ark. (17) hastaları, 6 siklus konvansiyonel dozda KT ve tek siklus yüksek doz KT koluna randomize etmiştir. Yüksek doz tedavi alan hastalarda tam remisyon (TR) ve sağkalım avantajı görülmüştür (17). Yüksek doz tedavi ile özellikle erken dönemde ve toraksa sınırlı evre hastalıkta daha iyi sonuçların alınabileceği iddia edilmektedir. Çünkü KHAK çok erken dönemde hematojen yayılım ile uzak metastazlar yapabilmekte ve standart tedavi yaklaşımları ile uzun süreli remisyon elde etmek mümkün olmamaktadır. Hastaların çoğunda 1 yıl içinde relaps ve 18 ay içinde ölüm görülmektedir. Otolog kemik iliği transplantasyonu (BMT) yapılan küçük hücreli akciğer kanserli hastalar; daha önce aldığı tedavi, tedaviye yanıt durumu (refrakter/relaps veya kısmi yada tam yanıt), hastalık evresi (sınırlı veya yaygın evre hastalık), hastalıksız yaşam süresi ve genel sağkalım süresine göre analiz edilmiş, 14 ayrı çalışmadaki 52 hastanın sonuçları bildirilmiştir (tablo-88-1) (25-38). Bu çalışmalarda, TR %19, PR %37 ve median yanıt süresi 2-3 ay olarak gözlemlenmiştir. Multipl alkilleyici ajan içeren kombine KT rejimleri daha etkili (yanıt oranı %58, TR %26) fakat daha toksik bulunmuştur (ölüm oranı %18 vs %6). Tablo- KHAK de yüksek doz tedavi a N TR (%) DFS (%) Toksik ölüm oranı (%) Relaps/refrakter İlk tedavi İlk PR/S İlk TR YH SH a : median takip 3 yıl PR/S: kısmi yanıt veya stabl hastalık, TR:tam yanıt, YH:yaygın evre hastalık, SH:sınırlı evre hastalık, DFS: Hastalıksız yaşam süresi İlk tedavi olarak YDT uygulanan 103 KHAK olgusunda (73 ü sınırlı evre hastalık) toplam yanıt oranı %84 ve TR oranı %42 bildirilmiştir (39-46). Daha önce tedavi almamış, yeni tanı KHAK olgularında transplantasyon, kontrol altına alınmamış hastalık ve otolog kök hücre içerisisnde yüksek oranda tümör hücresi kontaminasyonu olması nedeniyle önerilmemektedir. İlk tedaviye yanıt veren 334 hastaya konsolidasyon amaçlı YDT ve otolog KİT yapılmıştır (tablo-88-2) (47). İndüksiyon tedavisi ile PR yanıt elde edilen hastalarda YDT ile %40-50 oranında TR elde edilmiştir. En iyi sonuçlar YDT uygulaması sırasında TR da ve toraksa sınırlı hastalık evresinde olan olgularda görülmüştür. Median 3 yıllık takipte PFS %35 bildirilmiştir. Tablo-: İlk tedaviye yanıt veren KHAK olgularında YDT ve otolog KİT ile konsolidasyon Çalışma sayısı Göğüs RT Hasta sayısı DFS% Tek ajan Tek alkilleyici ve etoposid

3 Kombine alkilleyiciler Göğüs RT uygulaması olmaksızın Göğüs RT uygulaması ile birlikte KHAK de en geniş kapsamlı randomize çalışmada, Humblet ve ark (60) 5 kür konvansiyonel KT ve profilaktik kranial RT ve takiben hastalar ya yüksek doz yada konvansiyonel dozda siklofosfamid + etoposid + Carmustin den oluşan tedaviye randomize edilmiştir. Ancak göğüs bölgesine RT uygulanmamıştır. YDT den sonra PR dan TR a dönüşüm olguların %77 sinde görülürken konvansiyonel dozda tedavi uygulananlarda bu düzelme görülmemiştir. Yüksek doz tedavi alan grupta DFS, standart tedavi alan gruptan anlamlı oranda daha yüksek (10 haftaya karşılık 28 hafta) ve sağkalım süresinin ise daha iyi olduğu bildirilmiştir (55 hafta - 68 hafta). Ancak YDT kolunda %18 gibi yüksek oranda toksik ölüm görülmesi, YDT nin KHAK de standart tedavi yaklaşımı olarak düşünülmemesine neden olmuştur. Ayrıca bu çalışmada göğüs bölgesine RT uygulanmadığı için tüm relapslar toraks bölgesinde izlenmiştir. (41,56). Göğüs bölgesinde relaps görülmesi tek başına KT uygulamasını takiben 3 yılda %90, konvansiyonel doz RT uygulamasını takiben ise %60 oranında görülmektedir. Bu nedenle bulky hastalık bölgesine RT uygulaması küratif tedavi yaklaşımlarında mutlaka düşünülmesi gereken temel tedavi yaklaşımı gibi görünmektedir. Spitzer ve ark. nın çalışmasında 13 hastadan 5 inde transplantasyondan 4 yıl sonra hala TR da olduğu gözlenmiştir. Elias ve ark.nın çalışmasında 19 hastanın 15 inde TR elde edilmiş ve 2 yıllık yaşam süresi %53 rapor edilmiştir. Brugger ve ark.nın çalışmasında da tüm hastalara 50 Gy göğüs bölgesine RT ve profilaktik kranial ışınlama uygulanmıştır. Median 14 aylık takipde 13 hastanın 9 unda progresyon görülmemiştir Tomeczko ve ark. (63) çalışmasında toraksa sınırlı evre 6 hastaya ve yaygın evre 20 hastaya indüksiyon tedavisi olarak 2 kür yüksek doz siklofosfamid ve etoposid tedavisi uygulanmıştır. İndüksiyon tedavisini takiben toraksa sınırlı evrede olan 6 hasta aynı ilaçlarla ve yaygın evrede ki 20 hasta ise Carmustin ile tedavi edilmiştir. Her 2 gruptaki hastalara da mediastinal ve kranial RT uygulanmıştır. 19 hastanın 7 sinde yanıt parsiyel den tam yanıta dönmüştür. TR elde edilen hastaların %29 unda DFS 2 yıldan daha uzun süreli rapor edilmiştir (63). Brugger ve ark (64) toraksa sınırlı evre 13 hastaya (%72) yüksek doz ifosfamid, karboplatin ve etoposid (ICE) ve epirubisin tedavi şeması uygulamışlar ve median 14 aylık takipde (3-45 ay) EFS % 69 olarak bildirilmiş ve 9 hastada takip süresi içinde progresyon görülmemiştir (64). Dana Farber Cancer İnstitute (DFCI) ve Beth İsrael Hospital (BIH) da toraksa sınırlı evre de 50 hasta ve yaygın evre de 25 hastaya konvansiyonel doz indüksiyon tedavisi verilmiştir. İndüksiyon tedavisi sonrası yanıt alınan hastalara daha sonra yüksek doz kombine alkilleyici ajanlar ile tedavi protokolü uygulanmıştır. Minumum 36 ay takip sürecinde (36 ay 10 yıl) 5 yıllık EFS %52 rapor edilmiştir. Yaygın evre hastaların %15-20 sinde YDT sonrası PFS 2 yıldan daha uzun bildirilmiştir. Tüm relapsların %50 sini lokal-regional relapsların oluşturduğu görülmüştür. Perey ve ark (77) EBMT verilerini bildirmiştir. Epirubisin ve G-CSF ile mobilizasyon işlemini takiben 3 kür ICE tedavisi uygulanmış ve göğüs ve kranial bölge RT si önerilmiştir. Yanıt oranı %69 bildirilirken mortalite %14 izlenmiştir. Humblet ve ark (81) yaşları arasında değişen 37 toraksa sınırlı evre olgulara ifosfamid ve etoposid ile karboplatin ve etoposid tedavi protokolünü değişimli olarak 4 kür uygulamışlardır. Eş zamanlı olarak da 10 Gy göğüs bölgesine RT

4 uygulanmıştır. 31 hastada (%65 TR, %35 PR) yanıt gözlenmiştir. Median takip süresi 16 ay olup median EFS 18 ay olarak bildirilmiştir. Takip süresi içinde 30.ayda olguların %80 ninin hayatta olduğu gözlenmiştir. Proflaktik kranial ışınlama yapılmamasından dolayı 13 relapsın 8 i beyinde görülmüş ve mortalite oranı yaklaşık %3 bildirilmiştir. Sonuç olarak; KHAK olguları özellikle hastalığın başlangıcında kemoterapiye verdikleri iyi cevap nedeniyle YDT ye potansiyel olarak iyi adaydırlar. YDT, KHAK de sadece toplam yanıt oranını artırmaktadır, ancak toplam sağkalımı değiştirmemektedir. KHAK de genellikle hastaların primer tutulum bölgelerinden progresyon göstermeleri ve YDT sırasındaki toksisite nedeniyle oluşan ölümler nedeniyle toplam sağkalımda uzama olmamaktadır. Daha etkin YDT ve RT nin daha erken dönemde kombine edilmesi, özellikle toraksa sınırlı evre KHAK olgularında yaşam süresini uzatabilir. OVER KANSERİ Over kanserinde, kemoterapi uygulamalarında, doz-cevap ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, başlangıç tedavisinin yetersiz olduğu hastalarda kötü prognozun varlığı nedeniyle YDT ve OPKHT denenmiştir. Cerrahi tedaviye ek olarak cisplatin içeren kombine kemoterapi ile tedavi edilen evre III over kanserli olguların sadece %20-30 u 5 yıl hayatta kalabilmektedir. Evre IV olgularda ise bu oran %5 civarındadır (12). Platinum duyarlı nüks epitelyal over kanserinde tedavi seçenekleri ve yanıt oranları tablo- da özetlenmiştir Tablo-: Nüks platinum duyarlı epitelyal over kanserinde tedavi seçeneklerinin karşılaştırılması Tedavi PFS (ay) OS (ay) Platinum Paclitaxel Topotecan a Heksametilmelamin 5 16 Yüksek doz kemoterapi/hkt b a : üçde biri platinum dirençli hastalık, b : 3 yılda %15-20 plato, PFS: progresyonsuz yaşam süresi, OS: toplam sağkalım, HKT: hematopoetik kök hücre transplantasyonu Over kanserli hastalarda başlangıçtaki kemoterapiye duyarlılık, zamanla kendisini gelişen ilaç direnci nedeniyle refrakterliğe bırakmaktadır. Bu nedenle bu olgularda konvansiyonel tedaviye alınan cevap %10-40 arasında olup, cevap süresi de ortalama 6 aydır. Platinum grubu ilaçlara dirençli nüks epitelyal over kanserinde tedavi seçenekleri ve yanıtları tablo- da gösterilmiştir. Tablo-: Nüks platinum dirençli epitelyal over kanserinde tedavi seçeneklerinin karşılaştırılması Tedavi PFS (ay) OS (ay) Paclitaxel Topotecan a Ifosfamid - 9 Heksametilmelamin - 5

5 Lipozomal doksorubisin Vinorelbin 4 10 Yüksek doz kemoterapi/hkt b PFS: progresyonsuz yaşam süresi, OS: toplam sağkalım, HKT: hematopoetik kök hücre transplantasyonu Nüks over kanserinde konvansiyonel tedavi ve transplantasyon uygulamaları tablo- da gösterilmiştir. Tablo-: 12 aydan daha uzun süreli ilk relapsda transplantasyona karşılık KT(Loyola KİT verileri) Taxol (86) CAP(86) Sisplatin tabanlı OKİT (87) Hasta sayısı İlk remisyon (ay) Tedavi siklusu sayısı Klinik TR oranı (%) Median NR sağkalım süresi (ay) Sağkalım oranı ayda %93, (%) 48 ayda %63 KİT: kemik iliği transplantasyonu, CAP: siklofosfamid, doksorubisin, sisplatin;nr: ulaşılmadı YDT nin uygulandığı over kanseri ile ilgili çalışmaların çoğu, refrakter hastalardan oluşan heterojen grupları kapsamaktadır. Çalışmaların çoğunda YDT ile konvansiyonel kemoterapiden daha yüksek oranda yanıt (%70-82) elde edilmesine karşın, uzun süreli sağkalıma katkısı henüz netlik kazanmamıştır. Bu konuda birikmiş bilgi retrospektif çalışmalara ve heterojen hasta gruplarına dayanmaktadır. Legros ve ark. evre III ve IV over kanserli olgularda YDT + PKHT ile 5 yıllık sağkalımı %59.9 olarak bildirmişlerdir (13). YDT ve HKHT ile ilgili 100 hastayı kapsayan ilk multivariate analiz 1997 de Stiff ve ark. tarafından bildirilmiştir (85). Olguların 66 sı platinum dirençli hastalık ve 61 i de 1 cm den daha büyük bulk tümör kitlesi olan hastalardan oluşmaktaydı. Yanıt oranları Platinum duyarlı hastalıkta veya 1 cm den küçük bulk hastalığı olanlarda sırasıyla %94 ve %97 iken dirençli ve 1 cm den fazla bulk hastalığı olanlarda ise %81 ve %78 bulunmuştur. Stiff in çalışmasında tümörün duyarlılığı, tümör kitlesinin <1 cm olmasının YDT için en ideal özellikler olduğu, refrakter ve bulky olgulara YDT uygulanmaması gerektiği belirtilmiştir (14). Platinum duyarlılığı ve düşük tümör yükü HKHT yapılan over kanserlerinde önemli prognostik faktörlerdendir. Bu durumların varlığında erken dönemde HKHT uygulamasının sonuçlarının daha iyi olacağı bildirilmektedir. Bazı pilot çalışmalarda ikinci bakış cerrahisini takiben transplantasyon uygulamaları yapılmıştır (tablo-).

6 Tablo-: Yaygın over kanserinde ikinci bakış cerrahisini takiben YDT uygulamaları Mulder (89) Legros (91) Viens(93) Extra (94) N İndüksiyon tedavisi Platinum tabanlı Siklofosfamid, doksorubisin, sisplatin, UM 26+8-FU Siklofosfamid, doksorubisin, sisplatin + heksametilmela min Siklus sayısı NA Hazırlama Siklofosfamid+e Melfelan rejimi toposid TR 6/11 (%55);5 inde patolojik Melfelan (23);siklofosfam id+karboplatin (30) Platinum tabanlı melfelan(3) veya karboplatin (14) ile Siklofosfamid, abdomianl RT, PFS NA 24 ay 2 yılda %47 3 yılda %46 a OS 23 ay 66 ay - 32 ay Bazı pilot çalışmalarda yaygın over kanserinde indüksiyon tedavisini takiben YDT kullanılmıştır (tablo-). Tablo-: Yaygın over kanserinin başlangıç tedavisinde ikinci bakış cerrahisini takiben YDT Benedetti-Panici (97) Menichella (98) Palmer (99) Fennelly (103) N İndüksiyon Sisplatin/siklofos famid Sisplatin/siklofos famid Sisplatin/paclitax el Siklus sayısı Hazırlama rejimi Sisplatin/karbopl Sisplatin/karbopl Melfelan + atin/etoposid atin/etoposid mitoksantron (20); karboplatin/melf elan/etoposid (15) siklofosfamid/pa clitaxel Siklofosfamid, karboplatin x 4 Patolojik TR 10/24 (%42) 4/13 (%31) 5/7 (%71) 5/16 (%39) Yaygın epitelyal over kanserinde konvansiyonel tedavi yaklaşımları ile, yeni ilaç ve rejimlere rağmen sonuçlar iyi değildir. Over kanserinde taxan tabanlı rejimler ile median sağkalım süresinde iyileşme elde edilmesine rağmen güncel konvansiyonel yaklaşımlar ile sağkalımda belirgin düzelme sağlanması olası değildir. Minimal, platinum duyarlı, relaps hastalıkta HKHT konvansiyonel yaklaşıma göre sağkalım avantajı sağlıyor görünmektedir ve %20 PFS bildirilmektedir. Over kanserinde HKHT hastalığın erken döneminde uygulanmalıdır. Bazı yazarlar YDT nin çok toksik olduğunu düşünmesine rağmen bazıları da konvansiyonel tedavinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Kuşkusuz over kanserinde YDT nin yerini ve yararını halen devam eden randomize çalışmaların tamamlanması belirleyecektir.

7 TESTİS KANSERİ Testisin germ hücreli tümörleri nisbeten daha nadir görülen bir malignitedir ve erkeklerde tüm kanserlerin yaklaşık %1 ini oluşturur (1). Adolesan ve genç erişkinler de daha sık görülür ve kürabl bir hastalıktır. İyi risk grubunda olan germ hücreli kanserler ya 3 kür BEP ( bleomisin, etoposid ve sisplatin) veya 4 kür EP ( etoposid, sisplatin) ile kür elde etmek mümkün olabilir. Kötü prognostik özellikli hastaların tedavisinde yaygın olarak kullaılan konvansiyonel tedavi şeması 4 kür BEP dir. Bu standart tedavi şeması ile bu hastaların %60 ında kür elde edilebilmektedir. Çeşitli YDT şemaları bu kötü prognostik özellikli hastaların tedavisinde uygulanmaktadır. İleri evre ve dirençli testis kanserlerinde prognoz kötüdür. Son yıllarda nüks testis kanserlerinde YDT ve OPKHT uygulanmaya başlanmış ve bu hastalarda % 40 tam cevap ve 1 yıldan fazla hastalıksız yaşam bildirilmiştir. Daha önceki kemoterapilerden cevap alınamayan hastalarda bile OPKHT desteğinde yüksek doz tedavinin etkili olacağı düşünülmektedir. (261) Germ hücreli tümörlerde primer konvansiyonel tedavi ve sonuçları tablo- da özetlenmiştir. Tablo-: Germ hücreli tümörlerde primer tedavi Evre Tedavi DFS I Radikal orşiektomi ve retroperitoneal LN %95 diseksiyonu II, III Radikal orşiektomi x BEP + retroperitoneal İyi risk grubunda %80, LN diseksiyonu/2 x BEP (PR ve rezidüel hastalık Kötü risk grubunda varsa) %60 İleri evre germ hücreli tümörlü olguların %20-30 unda ilk tedavi olarak uygulanan sisplatin içeren konvansiyonel rejimlerle TR elde edilememekte ve bu olgularda uzun süreli sürvi sağlamak mümkün olmamaktadır. Nüks eden hastalara ilave olarak, bu hastalar da YDT adayıdırlar. İndiana universitesinde standart salvage tedavi şeması olarak vinblastin, ifosfamid ve sisplatin (VeIP) uygulanmıştır (33). Primer BEP tedavisi ile TR elde edilemeyen 77 hastanın 17 sinde VeIP ile TR sağlanmıştır. Bu sonuçlar McCaffrey ve ark. ları tarafından da doğrulanmıştır. İkinci basamak tedavinin artmış toksisitesi ve azalmış etkinliği nedeniyle bu hastalarda tedavi planı önemlidir. Tablo-: Germ hücreli tümörlerde otolog transplantasyon endikasyonları 1. BEP remisyon indüksiyon tedavisi sırasında progresyon 2. İlk relaps/ ikinci remisyon Konvansiyonel tedavi ile yanıt alınamayan bu hastaların bir kısmında YDT + PKHT ile uzun süreli sağkalım ve kür sağlanabilmektedir. İndiana üniversitesinde 1986 yılında 33 hasta yüksek doz karboplatin ve etoposid ve otolog KİT uygulanmıştır(43). 33 hastanın 7 si tedavi ile ilişkili toksisite nedeniyle ölmüştür. 8 hastada TR, 6 hastada PR elde edilmiş olup toplam yanıt oranı %44 olarak izlenmiştir. 310 hastalık bir serinin sonuçlarına göre, yüksek doz tedavinin başarısı, prognostik faktörlere (progresif hastalık, mediastinal nonseminomatoz germ hücreli tümör, standart doz sisplatine cevapsızlık, ve HCG <1000 düzeyine) göre değişmektedir. İyi risk grubuna dahil hastalarda 2 yıllık hastalıksız yaşam %51, genel sağkalım % 61, Orta risk grubunda 2 yıllık

8 hastalıksız yaşam % 27, genel sağkalım % 34, Kötü risk grubunda ise hastalıksız yaşam % 5, genel sağkalım % 8 olarak gözlenmiştir. (264) Beyer ve ark.nın çalışmasında konvansiyonel kemoterapinin yetersiz kaldığı ileri evre germ hücreli hastalarda YDT + PKHT uygulandığında, olguların %30 unda uzun süreli remisyonlar elde edilebildiği bildirilmiştir(15). Broun ve ark.ları relaps/refrakter germ hücreli 40 hastada çift otolog KİT uygulamışlar ve bu hastalarda %15 uzun süreli sağkalım izlenmiştir. Nichols ve ark. refrakter germ hücreli hastalarda yüksek doz karbopatin ve etoposid ve otolog KİT den oluşan ECOG protokolü uygulamışlardır(45).38 hastanın 22 sine de (%58) ikinci bir YDT protokolü uygulanmıştır. 9 hastada (%24) TR, 8 hastada PR elde edilmiş ve toplam yanıt oranı %45 olarak bildirilmiştir. TR ların 3 ü ilk KİT dan sonra görülmüştür. PR elde edilen 4 hastada ikinci KİT dan sonra TR sağlanmıştır. TR sağlanan 9 hastanın 5 i en az 18 aylık takip süresi içinde hastalıksız yaşadığı bildirilmiştir. PR elde edilen olguların ise hepsinde progresyon gözlenmiş ve median remisyon süresi 2.5 ay olarak izlenmiştir. Rosti ve ark.nın çalışmasında 21 hastaya yüksek doz karbopatin, etoposid ve ifosfamid uygulanmıştır.1-33 ay arasında değişen 8 TR elde edilmiştir.(53). Konvansiyonel tedaviler ile kür sağlanamayan hastalarda YDT ile kür sağlanabilmektedir. Ancak daha önce yoğun tedavi uygulanmış hastalarda YDT ile uzun süreli hastalıksız sağkalım %15-20 civarındadır ve toksisite artmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda yüksek riskli olgulara YDT nin daha erken dönemde ve ilk seçenek olarak uygulanmasına yönelik araştırmalar önem kazanmaktadır. Yüksek riskli olgularda kötü prognostik faktörler olarak ekstragonadal tümörler, büyük tümör kitlesi, tümör markerlarında tedaviye rağmen devam eden yükseklik genel kabul görmektedir. Memorial Sloan Ketring Cancer Center den Motzer ve ark. kötü risk faktörlü germ hücrelerde birincil olarak uyguladıkları YDT + PKHT ile uzun süreli sağkalımın %50 lere (15/30 olguda uzun süreli hastalıksız yaşam) çıkarabileceğini göstermiştirler (16). Droz ve ark çalışmasında konvansiyonel tedavinin başarısız olacağı düşünülen kötü prognostik özellikli 32 hastaya kısa süreli konvansiyonel indüksiyon tedavisi ve takiben PEC yüksek doz tedavisi uygulanmıştır. Median 18 aylık takip süresinde 15 hasta hastalıksız yaşamakta olduğu izlenmiştir. Germ hücreli tümörlü hastaların genç olgular olmaları ve bu tümörlerin kemik iliğine yayılma olasılıklarının düşük olması, bu olguların YDT + PKHT için ideal hastalar haline getirmektedir. Ancak daha önce tedavi almamış kötü risk grubundaki hastalar, ilk tedaviye yanıt vermeyen veya multipl kemoterapilere yanıt vermeyen olgularda YDT ve KHT uygulamalarının yararı tartışmalıdır. NÖROBLASTOMA Periferik sinir sistemi tümörü olan nöroblastoma, çocukluk çağının en sık ekstrakranial solid tümörüdür ve 15 yaş altında çocuklarda insidansı yaklaşık 1/7.000 dir(1). Olguların %60 ı sıklıkla evre IV de tanınmaktadır. Konvansiyonel tedaviler ile en iyi şartlarda bu olguların ancak %10-15 i 2 yıldan fazla hastalıksız kalabilmektedir. Tablo-: Yüksek riskli nöroblastomada genel tedavi planı Tedavi fazı amaç Tedavi İndüksiyon Tümör yükünü azaltmak KT; sisplatin, etoposid, siklofosfamid (4,36); Siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, sisplatin, etoposid (42) Kemik iliği veya periferal kan kök hücre

9 Konsolidasyon Tümör hücrelerini eradike etmek Post-konsolidasyon Minimal rezidüel hastalığı eradike etmek harvesti, purging ve kriyoprezervasyon Cerrahi ve lokal irradyasyon Myeloablatif tedavi + OHKHT (karboplatin, etoposid, melfelan ve TBI) (4) veya sadece lokal irradyasyon (5,92) Biyolojik tedavi (13-cis retinoik asit) (7,8) EBMT, Children Cancer Study ve Pediatric Oncology gruplarının gerçekleştirdikleri 3 büyük çalışmada 2 yıllık hastalıksız yaşam YDT+RT ile %30-40 olarak bulunmuştur ve bu konvansiyonel tedavilerden daha iyidir (20). Yüksek riskli nöroblastomada YDT ve OKHT şemaları ve sonuçları tablo- ve tablo- da özetlenmiştir. Tablo-: Yüksek riskli nöroblastomada progressif hastalık öncesi OKHT Rejim n 2 yıllık 3 yıllık Median takip referans PFS PFS süresi, ay L-PAM L-PAM L-PAM/carm/tenip(x 1 veya 2) L-PAM/TBI L-PAM/vinc/TBI L-PAM/tenip/dox/sisplat/TBI L-PAM/tenip/dox/cisplat/TBI Carm/tenip/carbo+L-PAM/vinc/TBI L-PAM/etop/carbo/TBI Bu: busulfan, carbo:karboplatin, carm:karmustin, cisplat:sisplatin, Cy. Siklofosfamid, dox:doksorubisin, etop: etoposid, LI:lokal irradyasyon, L-PAM:L-fenilalanin mustard (melfelan), tenip:teniposid, ninc:vinkristin, TBI: total vucut ışınlaması, NA:mevcut değil Tablo-: Yüksek riskli nöroblastomada progressif hastalık sonrası OKHT Rejim n 2 yıllık 3 yıllık Median takip referans PFS PFS süresi, ay L-PAM/TBI L-PAM/tenip/dox/TBI L-PAM/etop/carbo/LI NA 14 5 Bu: busülfan, carbo:karboplatin, carm:karmustin, cisplat:sisplatin, Cy. Siklofosfamid, dox:doksorubisin, etop: etoposid, LI:lokal irradyasyon, L-PAM:L-fenilalanin mustard (melfelan), tenip:teniposid, ninc:vinkristin, TBI: total vucut ışınlaması, NA:mevcut değil BEYİN TÜMÖRLERİ Beyin tümörlerinin bir çok farklı histopatolojik alt grubu vardır ve santral sinir sisteminin farklı bölümlerinden köken almaktadırlar. Bu nedenle farklı klinik seyir ve tedavi seçenekleri gösterebilirler. Erişkin primer beyin tümörleri tedavisi başlıca cerrahi ve RT dir. Bazı beyin tümörlerinin kemosensitif olduğunun tanınmasından sonra bu hastaların prognozunda iyileşmeler elde edilmiştir. Bundan dolayı da YDT ve HKHT uygulamaları beyin tümörlerinde son yıllarda uygulanmaya başlamıştır.

10 YDT beyinin yüksek dereceli glial tümörlerinde erken dönemde cerrahi ve radyoterapiye eklenmiş, ancak yanıt oranı artmasına rağmen uzun süreli sağkalım da değişiklik görülmemiştir. Olguların çoğu yine 2 yıl içinde ölmektedir. Tablo- de beyin tümörlerinde YDT ve HKHT sonuçları özetlenmiştir. Tablo-: Yüksek dereceli astrositomalarda YDT ve HKHT sonuçları Rejim N Hastalık durumu Sonuç Ref Thiotepa-siklofosfamid nüks, 2 yeni 1 inde PFS (30 ay) 26 tanı Thiotepa-siklofosfamid 3 Yeni tanı 1 inde PFS (22 ay) 27 Siklofosfamid-melfelan veya busulfanmelfelan 6 2 nüks, 4 yeni 1 inde EFS 29 veya karboplatin-etoposid tanı Thiotepa-etoposid (+ BCNU veya 36 Nüks %22 EFS (4 yıl) karboplatin) Tablo-: Epandimomalarda YDT ve HKHT sonuçları Rejim N Hastalık Sonuç Ref durumu Busulfan-thiotepa 16 Nüks 3 inde EFS (15-27 ay) 37 Siklofosfamid-melfelan veya busulfanmelfelan 3 nüks, 1 inde EFS (22 ay) 29 veya karboplatin-etoposid 2 yeni tanı 2 inde EFS (22-29 ay) Thiotepa-etoposid (+ karboplatin) 15 Nüks 1 inde OS (25 ay) 38 Tablo-: Medullablastomada YDT ve HKHT sonuçları Rejim N Hastalık Sonuç Ref durumu Busulfan-thiotepa 20 Nüks %50 EFS (31 ay) 54 Siklofosfamid-melfelan 8 Nüks 2 sinde OS(24-25 ay) 28 Siklofosfamid-melfelan veya busulfanmelfelan 18 nüks, 4 inde EFS (27-49 ay) 29 veya karboplatin-etoposid Karboplatin-Thiotepa-etoposid 23 Nüks %34 EFS (36 ay) 56 EWİNG SARKOMU VE DİĞER SARKOMLAR Ewing sarkomu YDT+OPKHT ile tedavi edilebilecek tümörlerdendir. Bu hastalarda standart doz kemoterapi ve lokal radyoterapi ile lokalize hastalıkta % 50, metastatik hastalıkta % 35 uzun süreli hastalıksız yaşam elde edilmiştir. Kötü prognozlu Ewing sarkomlu olgularda YDT+OPKHT ile 2 yıllık sağkalım %31 olarak bulunurken (18), indüksiyon tedavisinden sonra tam cevap elde edilebilen olgularda YDT ile 3 yıllık sağkalım %69 lara ulaşabilmektedir(19). NCI çalışmasında ise, YDT+OPKHT ile orta derecede daha iyi sonuçlar bildirilmiştir. Metastatik hastalıkta genel sağkalım % 26, metastatik olmayan grupta % 44 bulunmuştur. (295, 296) Kötü prognostik faktörlü fakat kemoterapiye iyi cevap veren Ewing sarkomlu hastalarda, YDT+OPKHT nin yararı gösterilmiştir. Bu hastalarda 6 yıllık hastalıksız sağkalım % 48 bulunmuştur. Metastatik veya rezektabl olmayan osteosarkom olgularında YDT + otolog PKHT ile 5 yıllık toplam sağkalım %30 ve medyan sağkalım 14 ay olarak bildirilmektedir (17).

11 Yumuşak doku sarkomları nisbeten nadir görülen tümörlerdendir ve standart ve yüksek doz kemoterapileri karşılaştırldığı bir çalışma yapılmamıştır. Standart doz kemoterapi ile % 29 ile % 69 arasında cevaplar bildirilmiş, genel sağkalım ise ay olarak bulunmuştur. Yumuşak doku sarkomlu hastalarda YDT+OPKHT konsolidasyon amacıyla uygulandığında, cevap oranı % arasında, ortalama sağkalım 4 26 ay, 5 yıllık sağkalım % arasında bulunmuştur. İleri evre ya da metastatik yumuşak doku sarkomlarında YDT+PKHT ile 3 yıllık toplam sağkalım %30 lar dolaylarındadır. Dirençli hastalarda YDT+OPKHT ile % 43 cevap alınmıştır. Standart tedavilerden biraz daha iyi görünen bu sonuçların randomize çalışmalarla kanıtlanmaları gereklidir. MALİĞN MELANOM, KOLON KANSERİ VE DİĞER SOLİD TÜMÖRLER YDT+otolog PKHT, malign melanomda, kolorektal kanserli olgularda, mide kanserinde, nazofarinks kanserinde, nöroendokrin tümörlerde denenmiş, ancak genellikle başarısız sonuçlar alınmıştır. Metastatik malign melanom olgularında YDT ile alınan cevap %60 lara çıkmasına karşın, cevap süresi 3-6 ayı geçmemektedir. Olguların ancak %10 unda yanıt süresi 1 yılı geçmektedir. Malign melanomada YDT ile ilgili çalışmalar son yıllarda daha çok yüksek riskli evre II ve III olgulara yönelik yapılmaya başlamıştır. Kolorektal ve mide kanserinde yapılan YDT denemeleri genellikle başarısız olmuştur. Bu tümörlerin tedavisinde önemli bir ilaç olan flurourasilin doz sınırlayıcı etkilerinden dolayı YDT ye elverişli olmaması ve bu nedenle kullanılamaması bu başarısızlığın sebeblerinden biri olabilir.

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM

ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM ONKOLOJİDE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ ORGAN YETMEZLİKLERİNDE ETKİLEŞİM İlaç etkileşiminde rolü olan organlar Böbrek Karaciğer Akciğer GİS Kalp Organ fonksiyonlarının değerlendirilmesi Böbrek (üre, kreatinin, GFR)

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ

XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ XVII. ULUSAL KANSER KONGRESİ İnteraktif Olgu Sunumu KEMİK TÜMÖRLERİ . 17 yaşında bayan hasta. 2.5 yıldır sol bacakda yürürken ağrı Enfeksiyon ve dolaşım bozukluğu tedavisi uygulanmış. Son 6 aydır ağrı

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser

Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Quantec Özefagus kanseri Mide kanseri Hepatobilier ve pankreas kanseri Kolorektal kanser Radyasyon tolerans dozu aşılmışsa Organ fonksiyonu bozulmuşsa EK TEDAVİ SAKINCALI İlk RT dozu İlk RT volümü Tedaviler

Detaylı

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ

İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ İNVAZİF MESANE KANSERİNDE ORGAN KORUYUCU TEDAVİLER METASTATİK MESANE KANSERİNİN TEDAVİSİ Dr.Cavit Can Eskişehir Osmangazi Ün. Tıp Fak. Üroloji AD Organ Koruyucu Tedaviler Transüretral rezeksiyon Parsiyel

Detaylı

Testis Germ Hücreli Kanser. Prof.Dr.Necdet Üskent

Testis Germ Hücreli Kanser. Prof.Dr.Necdet Üskent Testis Germ Hücreli Kanser Primer Tedavi Standartları ve Prensipleri Prof.Dr.Necdet Üskent Artan İnsidans, Azalan Mortalite İnsidans Erkek Malinitelerinin %1 Görülme Oranı/100.000 Mortalite 15-35 yaş aralığı

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Başlıca Çocukluk Çağı Tümörleri Lenfoma Ewing's ve diğer sarkomlar Wilms Tümörü Baş-Boyun Kanserleri Nöroblastom SSS Tümörleri

Detaylı

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya

Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi. Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkom Tedavisinde Neoadjuvan Tedavi Dr. Bülent Yalçın 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 19-23 Mart 2014 Susesi Otel, Antalya Osteosarkoma-1 Nadir tümörler (2-3/100.000), Çalışma yapmak zor (çok merkezli,

Detaylı

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak

SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ. Doç. Dr. Mert Saynak SEMİNOM-DIŞI TESTİS TÜMÖRLERİNİN TEDAVİSİNDE RADYOTERAPİ Doç. Dr. Mert Saynak Clinical Radiation Oncology, Third Edition OLGU 30 yaşında bir hentbol oyuncusu, Migren tanısı var Son maçı esnasında

Detaylı

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Yaşar BEDÜK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Seminom GHTT in %60 ı Seminom dur Ayrıca %10 kadar da mix tümörler içinde yer alırlar Tanı anında %75-80 i Evre I Diğer türlere göre daha iyi prognozlu

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

[MEHMET ERTEM] BEYANI

[MEHMET ERTEM] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [MEHMET ERTEM] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Nonseminamatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Güncel Tedaviler. Dr. Işıl Somalı DEÜ Onkoloji Enstitüsü UKK 2013

Nonseminamatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Güncel Tedaviler. Dr. Işıl Somalı DEÜ Onkoloji Enstitüsü UKK 2013 Nonseminamatöz Germ Hücreli Testis Tümörlerinde Güncel Tedaviler Dr. Işıl Somalı DEÜ Onkoloji Enstitüsü UKK 2013 2007 yılı, 29 yaşında VAKA Sol testis tm nedeniyle, sol inguinal orşiektomi (Kasım 2007)

Detaylı

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. Zeynep Özsaran. E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Dr. Zeynep Özsaran E.Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi AD Son cümle: Geçmiş yıllarda yapılan randomize çalışmalarda endometrium kanserinde RT nin rolü tanımlanmıştı Ancak eksternal RT nin yeri yüksek risk faktörlü

Detaylı

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ

SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ SERVİKS KANSERİNDE RADYOTERAPİ Prof. Dr. Sait Okkan İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Adana, 2004 Erken Evre Serviks Kanseri Tedavi Seçenekleri * Cerrahi * Radyoterapi *

Detaylı

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler

Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Rekürren/Metastatik Baş Boyun Kanserleri Tedavisinde Son Gelişmeler Dr. Mustafa Özdoğan Medstar Antalya Hastanesi Tıbbi Onkoloji 60 yaşında, erkek, inşaat işçisi, VAKA 60 paket/yıl sigara öyküsü, İlk başvuru:

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi

Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi Lokal ileri evre akciğer kanserli olgularda cerrahi tedavi, akciğer rezeksiyonu ile birlikte invaze olduğu organ ve dokuların rezeksiyonunu

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi?

Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Lokal İleri Baş Boyun Kanserinde İndüksiyon Tedavisi mi? Eşzamanlı Kemoradyoterapi mi? Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Sunum Akışı Giriş Lokal ileri

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Güz Dönemi Klinik Radyasyon Onkolojisi (TRF5003) Ders Programı

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Güz Dönemi Klinik Radyasyon Onkolojisi (TRF5003) Ders Programı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 2013-2014 Güz Dönemi Klinik Radyasyon Onkolojisi (TRF5003) Ders Programı Klinik Radyasyon Onkolojisi Dersleri Pazartesi günleri saat

Detaylı

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi

Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Lokal İleri Küçük K Hücreli H DışıD Akciğer Kanserinde Eş E Zamanlı Kemoradyoterapi Doç. Dr Esra Kaytan SAĞLAM i.ü.onkoloji Enstitüsü Ardışık Kemoradyoterapi Eş zamanlı Kemoradyoterapi İndüksiyon konsolidasyon

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER

Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları. Prof.Dr. Serra KAMER Multiple Myelom Radyoterapi Uygulamaları Prof.Dr. Serra KAMER Cevap Aranan Sorular Kemik Lezyonlarında Palyatif Radyoterapi Plazmositom tedavisinde küratif radyoterapi Kim ne zaman- tedavi sıralaması?

Detaylı

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği

Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım. Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Yinelemiş Yüksek Dereceli Beyin Tümörlerine Yaklaşım Dr. Yıldız Yükselen GÜNEY Ankara Onkoloji E.A.H Radyasyon Onkolojisi Kliniği Modern radyoterapi teknikleri ile ikinci seri ışınlama yinelemiş YDG larda

Detaylı

İkincil Kanserler SUNA EMİR. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği

İkincil Kanserler SUNA EMİR. Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği İkincil Kanserler SUNA EMİR Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH Çocuk Hematoloji Onkoloji Kliniği Sunum akışı İkincil kanser tanımı Neden önemli bir konu? İkincil kanser oluşumunda

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler

YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER. Dr. Elif Güler YUMUŞAK DOKU SARKOMLARINDA KONVANSİYONEL KEMOTERAPİ VE YENİ TEDAVİLER Dr. Elif Güler Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü Mezenkimal hücrelerden kaynaklanır Her yerde olabilir

Detaylı

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA

KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR. Doç.. Dr. Murat BOZLU Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA İNVAZİF F MESANE TÜMÖRÜNDET KEMOTERAPİ NEOADJUVANT VE ADJUVANT UYGULAMALAR Doç.. Dr. Murat BOZLU Mersin Üniversitesi Tıp T p Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 8 MART 2008 - ANTAKYA MESANE TÜMÖRÜT SIKLIĞI

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD

NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK HEMATOLOJİ BD NÜKS VE DİRENÇLİ HODGKİN LENFOMA PROGNOZ BELİRTEÇLERİ VE TEDAVİ DR.NAHİDE KONUK AÜTF HEMATOLOJİ BD HODGKĠN HASTALIĞI Hodgkin, modern tedavilerle, % 85-90 kür sağlanan bir hastalıktır. Buna rağmen, % 10-20

Detaylı

Onkolojide Sık Kullanılan Terimler. Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013

Onkolojide Sık Kullanılan Terimler. Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013 Onkolojide Sık Kullanılan Terimler Yrd.Doç.Dr.Ümmügül Üyetürk 2013 Kanser Hücrelerin aşırı kontrolsüz üretiminin, bu üretime uygun hücre kaybıyla dengelenemediği, giderek artan hücre kütlelerinin birikimi..

Detaylı

Ders 10 - II. Bölüm Normal Dokuların Yeniden Işınlamaya Toleransı

Ders 10 - II. Bölüm Normal Dokuların Yeniden Işınlamaya Toleransı Ders 10 - II. Bölüm Normal Dokuların Yeniden Işınlamaya Toleransı Temel Klinik Radyobiyoloji Kursu 19-20 Şubat 2010 Ankara Dr. Mine Genç minegenc@gmail.com Yeniden Işınlama Radyasyon tolerans dozu aşılmışsa

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan Yoğun kemoterapi protokolleri ve kan ürünleri transfüzyonları, antibiyotik tedavisi gibi destek tedavilerinin artışı ile akut lenfoblastik lösemili (ALL)

Detaylı

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE

LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE LOKAL ILERI REKTUM TÜMÖRLERINDE NEOADJUVAN KıSA DÖNEM VE UZUN DÖNEM KEMORADYOTERAPI SONRASı HAYAT KALITESI DEĞERLENDIRILMESI SORUMLU ARAŞTIRMACI: Prof.Dr.ESRA SAĞLAM YARDIMCI ARAŞTIRMACI: Dr. ŞÜKRAN ŞENYÜREK

Detaylı

Doç. Dr. Fadime Akman

Doç. Dr. Fadime Akman RADYOTERAPİNİN TÜMÖR ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Fadime Akman DEÜTF Radyasyon Onkolojisi AD 2005 TÜMÖR HÜCRELERİ NELER YAPIYOR? Prolifere olan steril Veya farklılaşmış Dinlenme veya G0 ÖLÜ Radyasyonun etki mekanizmaları

Detaylı

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi

AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ. Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi AKCİĞERİN NÖROENDOKRİN TÜMÖRLERİ Doç. Dr. Mutlu DEMİRAY Bursa Medical Park Hastanesi Nöroendokrin tümörlerde 2004 WHO sınıflaması Tümör Tipi Tipik Karsinoid Atipik Karsinoid Büyük Hücreli nöroendokrin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.İEG.0.06.00.01-22816 Konu : Kemoterapotik İlaçların Endikasyon Dışı Kullanımı 20.04.2007 GENELGE 2007/29 Bilindiği gibi endikasyon

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON. Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı AKCİĞER TÜMÖRLERİNDE RE-İRRADYASYON Prof. Dr. Mustafa Cengiz Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Çıkar çatışmam yok Kongre desteğini saymazsanız mcengiz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA

Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Dr Arzu OĞUZ 3. Kanserde Destek tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu 28-29 Mayıs 2016; ADANA Myeloid hücrelerinin prolif; farklılaşmasını, canlılığını ve aktivasyonunu regüle ederler Nötropeni insidans

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem

Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Radikal Prostatektomi Sonrası Yüksek Riskli Grupta RT: Erken mi Geç mi? Dr Şefik İğdem Günün Menüsü 1. Adjuvan Radyoterapi Rasyonel/Kanıt Kimin için? Doz? Toksisite Androjen Deprivasyonu 2.Kurtarma Radyoterapisi

Detaylı

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Dilek Bayramgürler Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa tavsiyeleri 2006 2008 Japon kılavuzu 2013 Amerika kılavuzu 2007 her yıl revizyon Alman kılavuzu 2013 Birinci basamak tedavilere yanıt vermeyenler

Detaylı

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ

KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ KANSER TEDAVİSİNE BAĞLI ORTAYA ÇIKAN MUKOZİTLER İÇİN MASSC/ISOO KANITA DAYALI KLİNİK UYGULAMA REHBERİ ÖZET BELGE TARİHİ: 7 KASIM 2014 ORAL MUKOZİT (listelenmiş tedavi uygulamalarının etkinliğini destekleyen

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ. Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Üroonkoloji Derneği

YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ. Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı. Üroonkoloji Derneği YÜZEYEL MESANE TÜMÖRLERİNDE RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ Dr.Bülent Soyupak Ç.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Yüzeyel Mesane Kanseri Yağ Adele Konnektif doku Mukoza Mesane duvarı Yüzeyel mesane tümörü

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM. Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD YÜKSEK DERECELİ GLİAL TÜMÖR TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM Dr. Melek Nur Yavuz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Yüksek Dereceli Glial Tümör SSS tümörlerinin %8-12 Anaplastik astrositom

Detaylı

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

İleri evre mesane kanseri tedavisi. Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü İleri evre mesane kanseri tedavisi Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Mesane ca kemosensitiftir! Kombinasyon tedavileriyle ~%50-60 yanıt oranı ve %20-30 tam yanıt elde edilebilir.

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI. Prof. Dr. Rejin KEBUDİ ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ TPOG ÇALIŞMA SONUÇLARI Prof. Dr. Rejin KEBUDİ İ.Ü., Cerrahpaşa T. F., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D. & İ.Ü., Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Hematolojik-Onkoloji B.D. ÇOCUKLUK

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk

Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer Kutluk İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı Sempozyum Dizisi No: 49 Mayıs 2006; s.11-15 Çocukluk Çağı Kanserlerinin Epidemiyolojisi Prof. Dr. Tezer

Detaylı

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM

KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM KOLON KANSERİ VAKASI-1/ LOKAL İLERİ REKTUM KANSERİ- EŞ ZAMANLI REZEKTABL KARACİĞER METASTAZI DR DİLEK ERDEM VAKA 44 yaş, K Rektum 2-3. cmde kitle Bx:adenokarsinom Batın MR: 1. Karaciğerde 2 adet 4 cm ve

Detaylı

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER

RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER RADYOTERAPİYE BAĞLI KANSERLER Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziantep Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi AD TOD-;14 Haziran 2008 RADYASYONUN GEÇ ETKİLERİ Toplumda kanser oranının

Detaylı

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi

Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Adrenokortikal Karsinom Tek merkezin 10 yıllık deneyimi Erman Alçı, Özer Makay, Adnan Şimşir*, Yeşim Ertan**, Ayşegül Aktaş, Timur Köse***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız Ege Üniversitesi Hastanesi, Genel

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ ÇOCUKLUK ÇAĞI SOLİD TÜMÖRLERİNDE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONUNUN YERİ Serap Aksoylar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, İzmir 1950 li yıllardan günümüze çocukluk çağı

Detaylı

ği Derne Üroonkoloji

ği Derne Üroonkoloji İNTRAVEZİKAL BCG UYGULAMALARI ÖNCESİ PPD. TESTİ ÖLÇUM DEĞERİ ILE IDRAR IL-2 VE IL-lO DÜZEYLERİ ARASINDAKİ KORELASYON AMAÇ Transizyonel hücreli mesane karsinomlarında transüretral tumör rezeksiyonu sonrası

Detaylı

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan

OLGU SUNUMU. Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan OLGU SUNUMU Araştırma Gör. Dr. N. Volkan Demircan Anamnez 32 yaş, kadın Öğretmen Ek hastalık yok G2P2 Premenopozal Kullandığı ilaç yok Annede rektum ca Estetik amaçlı bilateral redüksiyon mammoplasti+

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi

Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi Sık Görülen Cilt Lenfomaları Radyasyon Onkoloğu Gözüyle Radyoterapi İçerik T-hücreli cilt lenfomasında radyoterapinin yeri Lokal radyoterapi Tüm cilt elektron tedavisi B-hücreli cilt lenfomasında radyoterapinin

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?)

Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Metastatik Prostat Kanseri Tedavisinde Tartışmalı konular (Erken ve geç tedaviler, kombinasyon tedavileri ve optimal ne olmalı?) Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi

Detaylı

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge

Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi. Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanserinde Rezeksiyon Sonrası Adjuvan Tedavi Dr. Orhan Bilge Pankreas Kanseri %90 ductal adenokanser Kanser tanısında 10. sırada Kanser ölümünde 4. sırada Pankreas Kanseri Tanı sırasında %20 rezektabl

Detaylı

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi

Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Merkel Hücreli Karsinom

Merkel Hücreli Karsinom Merkel Hücreli Karsinom Doç. Dr. Filiz Canpolat Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği IV. DOD Dermatoloji Gündemi, 3-6 Eylül 2015, Eskişehir Merkel Hücreli Karsinom

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

Dr. Hasan Şenol COŞKUN

Dr. Hasan Şenol COŞKUN Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Dr. Hasan Şenol COŞKUN Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi 21 Mart 2014, Perşembe ANTALYA o o S01:AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA SERUM VİSFATİN SEVİYESİ

Detaylı

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA. Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD

KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA. Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI VE KUSMA Prof Dr Deniz Yamaç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Giriş Kemoterapiye bağlı bulantı/kusma hastanın yaşam kalitesini etkilediği gibi, devam edecek

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı