ERİŞKİNLERDE AKUT ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM. Dr.Servan KARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERİŞKİNLERDE AKUT ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM. Dr.Servan KARA"

Transkript

1 ERİŞKİNLERDE AKUT ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM Dr.Servan KARA

2 GİRİŞ Akut üst gastrointestinal (GI) kanaması olan hastalar hematemez (kan veya kahve telvesi gibi kusma) ve / veya melena ile (siyah, katran gibi dışkı) başvururlar. Akut üst GİS kanaması olan hastaların ilk değerlendirilmesi hemodinamik stabiliteyi ve gerekirse resüsitasyonu içermektedir.

3 GİRİŞ Bu makale 2010 yılında güncellenmiş olan uluslararası multidisipliner konsensüs bildirisi (tablo1), Amerikan GİS endoskopisi derneği tarafından yayınlanan 2012 yılı kılavuzu ve Amerikan gastroenteroloji koleji tarafından yayımlanan kılavuzlardan esas alınmıştır.(tablo2)

4 İLK DEĞERLENDİRME Klinik olarak anlamlı akut üst gastrointestinal kanama şüphesi olan bir hastanın ilk değerlendirilmesini öykü, fizik muayene, laboratuvar testleri ve bazı durumlarda nazogastrik lavaj içermektedir. İlk değerlendirmede amaç, kanama şiddetini, kanamanın potansiyel nedenlerini belirlemek ve tedaviyi etkileyebilecek mevcut koşullar olup olmadığını tespit etmektir.

5 Üst GİS kanamalı hastaların metaanalizinde prediktif faktörler olarak hastanın tariflediği yada muayene ile tespit edilen melena, ng den kan yada kahve telvesi içerik gelmesi ve kan üre azotu kreatin oranının 30 dan büyük gelmesi belirlenmiştir.

6 Diğer taraftan, dışkıda kan pıhtılarının varlığında bir üst GİS kanaması daha az olasıdır. Şiddetli kanama ile ilişkili faktörler nazogastrik lavajdan kırmızı kan gelmesi, taşikardi ve hb düzeyinin 8 in altında olmasıdır.

7 Kanama belirtileri - Hematemez (kırmızı kan ya da kahve-toprak rengi kusma) Treitz ligamentinin proksimal kısmındaki kanamayı göstermektedir. Kanlı kusma kanamanın şiddetleneceğini gösterirken, kahve telvesi kusma kanamanın sınırlandığına işaret etmektedir.

8 İnce bağırsak yada sağ kolon kaynaklı olabilse de melena daha çok (%90) kanamanın treitz ligamanının proksimal kısmında olduğunu gösterir. Melena en az 50 ml lik kan kayıplarında izlenmektedir.hematoçezya (dışkıda kırmızı veya bordo kan) genellikle alt GİS kanamalarından kaynaklanmaktadır. Ancak ortostatik hipotansiyon ile ilişkili, masif üst gastrointestinal kanamalarda da görülebilir.

9 Özgeçmiş- Hastaların daha önce üst GİS kanama öyküsü sorgulanmalı, öyküsü pozitif hastaların %60 ı aynı lezyon yerinden kanamaktadır.buna ek olarak hastanın medikal özgeçmişi üst GİS kanamasına neden olabilecek komorbid durumlar olabileceğinden ve sonraki yönetimi değiştireceğinden dolayı gözden kaçırılmamalıdır.

10 Hastanın tıbbi öyküsünden elde edilebilecek potansiyel kanama nedenleri: Varisler veya karaciğer hastalığı ya da alkol bağımlılığı öyküsü olan bir hastada portal hipertansif gastropati Abdominal aort anevrizması öyküsü veya aort greft bir hastada Aorto-enterik fistül Böbrek rahatsızlığı olan anjiodisplazili hasta, aort stenozu yada herediter hemorajik teleenjektazi

11 Helicobacter pylori veya sigara öyküsü olan bir hastada Peptik ülser hastalığı Bir sigara öyküsü, alkol ya da H. pylori enfeksiyonu olan bir hastada malignite Bir gastrointestinal sistem anastomoz olan bir hastada Marjinal ülser (anastomoz yerinde ülser)

12 Hasta yönetimini etkileyen komorbid hastalıklar: Hipoksemiye daha duyarlı olan hastalarda(kah,pulmoner hastalık) olmayanlara göre hb seviyelerinin daha üst seviyede tutulması gerekir Yüklenmeye yatkın hastalarda (kalp yetmezliği,böbrek yetmezliği) resüsitasyon esnasında daha invazif takip gerekebilir.

13 Kanama kontrolü zor olan hastalarda (örn:koagülopatiler, trombositopeniler, ciddi hepatik disfonksiyon) tdp veya trombosit transfüzyonu gerekebilir. Aspirasyona meyilli hastalarda (örn:demans, hepatik ensefalopati) endotrakeal entübasyon gerekebilir.

14 İlaç geçmişi -Kapsamlı olarak bu hastalarda ilaç öyküsü sorgulanmalıdır: Peptik ülser oluşumuna yol açan aspirin ve diğer NSAİD kullanımı İlaç özefajiti bağlantısı Antiplatelet(ör:klopidogrel) ve antikoagülan kullanımı Bizmut ve demir gibi dışkıyı siyaha boyayabilen ilaç kullanımı

15 Belirtilerin değerlendirilmesi - Potansiyel kanama nedenleri ve şiddetini değerlendirmek amacı ile belirtiler göz önüne alınmalıdır.şiddetli kanama belirtileri olarak ortostatik başdönmesi,konfüzyon,angina,ciddi çarpıntı,soğuk/nemli ekstremiteler olarak gösterilebilir.

16 Üst GİS kanamasının spesifik nedenleri hastanın semptomları ile desteklenir: Peptik ülser: Epigastrik veya sağ üst kadran ağrısı Özofagus ülseri: odinofaji, gastroözofageal reflü, yutma güçlüğü Varis kanaması veya portal hipertansif gastropati: Sarılık, halsizlik, yorgunluk, iştahsızlık, Karın şişliği Malignite: Disfaji, erken doyma, istemsiz kilo kaybı, kaşeksi

17 Fizik muayene - Fizik muayene hemodinamik stabilite değerlendirmesinin önemli bir bileşenidir.hipovolemi belirtileri şunlardır: Hafif ve orta hipovolemi:dinlenme sırasındaki taşikardi Kan hacminde en az %15 kayıp: Ortostatik hipotansiyon(yatar pozisyondan ayakta pozisyona geçişte sistolik basınçta 20mmHG'dan fazla azalma veya kalp tepe atımında 20/dk artış) Kan hacminde en az %40 kayıp: süpin hipotansiyon

18 Dışkı renginin incelenmesi kanamanın yerinin belirlenmesi için faydalı olabilir, ancak güvenilir bir belirteç değildir. Ciddi hematoçezyası(dışkıda kırmızı veya bordo kan) olan 80 hastalık bir seride, %74 kolon lezyonu, %11 üst gis lezyonu, %9 muhtemel ince barsak lezyonu görülmüş, %6 hastada kaynak bulunamamıştır. NG lavaj kanama kökeninde şüphe varsa yapılmalıdır.

19 Abdominal ağrı varsa, özellikle istemsiz defans ve rebound alınıyorsa, perforasyon şüphesi artar. Akut batın bulgusu görülürse endoskopiden önce perforasyon açısından hastanın ileri incelemesi yapılmalıdır. Ayrıca hastanın anamnezine göre mevcut komorbid hastalıklar da dikkat alınmalıdır.

20 Labaratuar Bulguları - Akut üst GİS kanaması olan hastalarda tam kan sayımı, serum biyokimyası, karaciğer testleri ve koagülasyon testleri yapılmalıdır. Bunlara ek olarak yaşlı, koroner arter hastalığı olan veya göğüs ağrısı veya dispnesi olan MI riski mevcut hastalarda kardiak enzim takibi ve seri EKG çekimi yapılmalıdır.

21 Kanın ekstravasküler alana geçişi nedeniyle ve resüsitasyon esnasında verilen sıvı nedeniyle hem kayıp hem de dilüsyona bağlı olarak hb değerinde azalma olacaktır.bundan dolayı aşırı hidrasyonun düşük hb değerine neden olabileceği akılda tutulmalıdır. Başlangıç hemoglobin düzeyi kanamanın şiddetine bağlı olarak, her iki ila sekiz saat arasında izlenmelidir.

22 Akut kanamalı hastalarda normositer kırmızı kan hücreleri görülmelidir. Mikrositer kırmızı kan hücreleri veya demir eksikliği anemisi, kronik kanamayı gösterir.kan ince barsaklardan geçerken emilime bağlı olarak renal perfüzyon azalır, akut üst gis kanaması olan hastalarda tipik olarak yükselmiş olan kan üre azotu(bun)/kreatin yada üre/kreatin oranı (sırasıyla 20/1,100/1) beklenir.yüksek oran kanamanın üst gis kaynaklı olduğunu gösterir.

23 Nazogastrik lavaj - Şüpheli akut üst GİS kanaması olan tüm hastalara nazogastrik tüp (NGT) gerektirip gerektirmediği çalışmalarda klinik sonuçlar açısından yararının gösterilememesi nedeniyle yeri tartışmalıdır.örnek olarak GİS kanama ile başvuran 632 hastada yapılan bir retrospektif çalışmada nazogastrik sondanın klinik yararına bakılmış. NGT lavaj uygulanan hastalar NGT lavaj uygulanmayan hastalar ile karşılaştırılmış. Ancak, NGT lavaj yapılmamış olanlar ile mortalite, hastanede kalış süresi, cerrahi veya transfüzyon gereksinimi açısından hiçbir fark tespit edilmemiş.

24 Sık olarak devam eden kanamalarda ve endoskopiye hemen alınamayan hastalarda yararlı olabilir. Buna ek olarak, nazogastrik tüp lavajı endoskopiyi kolaylaştırmak için mide partiküllerini, taze kan pıhtılarını çıkarmak için de kullanılabilir. Kırmızı kan yada kahve telvesi gibi materyalin aspire edilmesi kanamanın üst GİS kaynaklı olduğunu ve kanamanın devam ettiğini yada kanamanın yüksek oranda tekrarlayabileceğini tahmin etmemizi sağlar.

25 Kanamanın durması yada kapalı pylorun ötesinde bir yerde olması durumunda lavaj pozitif olmayabilir.kan içermeyen safralı sıvının varlığı pylorun açık olduğunu ve pylorun distalinde aktif üst GİS kanamasının olmadığını gösterir. We suggest that patients only undergo NGT lavage if particulate matter, fresh blood, or clots need to be removed from the stomach to facilitate endoscopy.

26 GENEL YÖNETİM Triyaj - Hemodinamik instabilite (şok, ortostatik hipotansiyon) veya aktif kanaması (hematemez, parlak kırmızı kan veya hematokezya ile kendini gösteren) olan tüm hastalar otomatik kan basıncı izleme, elektrokardiyogram izleme ile resüsitasyon ve yakın gözlem için bir yoğun bakım ünitesine kabul edilmelidir.

27 Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

28 Düşük riskli olanlar dışında tüm hastalarda elektrokardiyografik izlem önerilir.ayakta tedavi yönetimi bazı düşük riskli hastalar için uygun olabilir. Genel Destek -Hastalar nazal kanül ile oksijen almalı ve oral alımları kesilmelidir. İki büyük kalibreli (16 gauge veya daha büyük)periferikintravenözkateter veya santral venözkateter takılı olmalıdır ve bir pulmoner arter kateterinin yerleştirilmesi hemodinamikinstabilitesi olan hastalarda yada resüsitasyon sırasında yakından izlenmesi ihtiyacı olanlara düşünülmelidir.

29 Devam eden hematemez veya değişen solunum ya da zihinsel durumu olan hastalarda endotrakealentübasyon endoskopiyi kolaylaştırmak ve aspirasyon riskini azaltmak için akılda tutulmalıdır.

30 Sıvı replasmanı Endoskopi öncesinde tedaviye bağlı komplikasyonları en aza indirmek için yeterli resüsitasyon ve stabilizasyon esastır.aktif kanaması olan hastalara kan transfüzyonuna kadar İV sıvı replasmanı yapılmalıdır. (ör:normalsalin 500 cc 30 dk içinde) Aşırı sıvı yüklenmesi riski olan hastalarda pulmoner arter kateteri ile yoğun gözetim gerekebilir.kan basıncı sıvı resüsütasyonuna yanıt vermezse sıvının uygulama hızının artırılması gerekir.

31 Kan transfüzyonu Kan transfüzyonunu başlatmak için karar bireyselleştirilmelidir. Yüksek riskli hastalarda (örneğin, yaşlılar ya da koroner arter hastalığı veya siroz gibi ciddi komorbid hastalıklara sahip olanların) en az 10 g / dl hemoglobin düzeyini korumak için paketlenmiş kırmızı kan hücresi transfüzyonu verilmelidir. Düşük riskli hastalarda (komorbid hastalıklar olmadan örneğin, genç yetişkinler) düşük hemoglobin düzeyleri tolere edilebilir ve hemoglobin 7 g / dl 'nin altına düşene kadar transfüzyon gerektirmeyebilir. Diğer taraftan, aktif kanama ve hipovolemisi olan hastalarda görünüşe göre, normal hemoglobin düzeyine rağmen, kan transfüzyonu gerekebilir.

32 Aktif kanama ve pıhtılaşma bozuklukları olan hastalar (> 1.5 INR uzamış protrombin zamanı) veya düşük trombosit sayısı (<50,000 / microl) sırasıyla, taze donmuş plazma (TDP) ya da trombositler ile transfüzeedilmelidir.hasta transfüzyon sırasında hemodinamik olarak stabil ise aynı anda endoskopik çalışma yürütülebilir ancak koagülopati düzeltilene kadar endoskopi ertelenmelidir.

33 İNR>3 olan hastalarda İNR değeri 3ün altında olana kadar endoskopi ertelenmeli,halen>1.5 ve üzeri ise endoskopi esnasında TDP ye devam edilmelidir.çalışmalar hafif ve orta derecede antikoagülasyon uygulanan hastalarda endoskopinin güvenli olduğunu belirtmektedir.ek olarak ES pıhtılaşma faktörleri içermediğinden her 4 ünite ES sonrası 1 ünite TDP verilmelidir.

34 Trombosit transfüzyonu ayrıca aspirin veya klopidogrel gibi antitrombosit ajanlar almış hayatı tehdit eden kanaması olan hastalarda düşünülmelidir.eğer hasta yeni vazküler stentli (1<) yada akut koroner sendromu geçirmiş ve ilaç alıyorsa ilacın stoplanması veya trombosit transfüzyonu açısından kardiyolojiye konsulte edilmelidir.

35 Şüpheli varis kanaması olan hastalarda aşırı transfüzyon kanamayı kötüleştireceğinden dolayı dikkatli olunmalıdır.bu tür hastalarda önerilen hb düzeyi 10 gr/dl yi geçmemelidir.

36 İlaçlar Asit supresyonu-akut üst gastrointestinal kanama ile hastaneye başvuran hastalar genellikle proton pompa inhibitörü (PPI) ile tedavi edilir. Biz akut üst GİS kanamalı hastalarda intravenözppi ınampirik olarak başlanmış olması gerektiğine inanıyoruz.başvuruda ve kanama nedeni teyit edilinceye kadar PPI infüzyonuna devam edilir.

37 Çeşitli çalışmalardan endoskopi öncesi ve sonrası verilen asit supresyonunun rolü incelenmiş.h2 reseptör antagonistleri ile yapılan asit supresyonunda ülserin yeniden kanama olasılığını azalttığı anlamlı olarak gösterilememiş.bunun aksine, PPI bir intravenöz infüzyonu ile yüksek doz antisekretuvar tedavisi belirgin kanama ülser olan hastalarda standart tedavi ile karşılaştırıldığında tekrar kanama oranını azaltır.oral ve IV PPI tedavisinin aynı zamanda hastanede kalış süresini, yeniden kanama oranını ve kan transfüzyonuna olan ihtiyacı azalttığı gösterilmiş. PPİ Ayrıca ülser dışındaki lezyonları olan hastalarda hemostazı artırır.

38 Akut üst gastrointestinal kanaması olan hastalarda endoskopik tedaviden önce verilen bir intravenöz PPI kanama ve endoskopik tedavi ihtiyacınıazaltabilir.bu yaklaşımın değerlendirildiği çalışmalardan birinde üst GİS kanaması olan 638 hastaya endoskopi öncesinde İV omeprazol ve plasebo verilmiş ve omeprazol verilen grupta daha kısa hastanede kalış süresi, daha az kanamalı ülser(6ya karşı yüde 15) ve daha fazla temiz tabanlı ülser olduğu tespit edilmiş.cerrahi ihtiyacı veya tekrarlayan kanama açısından anlamlı fark bulunamamış.birkosteffektif çalışmada endoskopi öncesi verilen IV PPI ın endoskopi sonrası verilen PPI dan daha pahalı ve etkili olduğu gösterilmiş.

39 En çok üzerinde çalışılan IV form omeprazol olmasına rağmen diğer alternatiflerde bulunmaktadır.esomeprazol ve pantoprazolün IV formu mevcut olmakla beraber lansoprazolün IV formu dünya pazarından kaldırılmıştır.intravenözpantoprazolün önerilen dozu 80 mg bolusu takiben 8 mg/h ten infüzyondur.omeprazol ve esomeprazol da 80 mg bolusu takiben 8 mg/h ten idame infüzyon olarak kullanılmaktadır.infüzyon genellikle 72 saat boyunca devam edebilir.tekrarlayan kanama söz konusu değilse oral 40 mg pantaprazol yada 20 mg omeprazolegeçeilebilinir.intravenözformülasyonlar kullanılabilir değilse bir oral proton pompa inhibitörü iki kez günlük doz şeklinde makul bir alternatif olabilir.

40 Prokinetikler Hem eritromisin ve hem de metoklopramid akut üst GİS kanaması olan hastalarda çalışılmıştır.prokinetiklerin kullanılmasının amacı endoskopi esnasında midedeki kan pıhtılarını, yiyecek artıklarını uzaklaştırarak daha iyi görüntü elde etmektir.midede büyük miktarda kan olan hastalara eritromisin verilmesi önerilmiştir.makul doz endoskopiden 30 ila 90 dk öncesinde İV olarak 3 mg/kg dozda 20 ila 30 dk da gidecek şekilde verilmelidir.

41 Eritromisin, motilin reseptör agonisti etkisi ile gastrik boşalmayı sağlamaktadır.eritromisinin gastrik görselleştirmeyi sağladığına dair en az dört çalışma bulunmaktadır.çalışmalarda endoskopiden 20 ila 120 dakika öncesinde verilen eritromisinin tek bir dozunun endoskopi süresini kısalttığı, ikinci endoskopi ihtiyacını azalttığı ve tedavinin güvenli olduğunu göstermiştir.

42 Beş çalışmanın incelendiği bir metaanalizde 316 hasta eritromisin, metoklopromid ve plasebo olarak ayrılmış.analiz sonucunda prokinetik ajan kullanımının ikinci olarak endoskopi bakı ihtiyacını azalttığı ancak hastanede kalış süresini, kan transfüzyonu ihtiyacını veya cerrahi müdahale oranını etkilemediği gösterilmiş.subgrup analizinde eritromisinin ikinci endoskopi ihtiyacını azalttığı gösterilmişken metoklopromidde bu etkinin olmadığı belirlenmiş.

43 Dört çalışmanın içerdiği ikinci bir metaanalizde eritromisin ile kontrol grubu ayrılmış ve eritromisin alan hastalarda endoskopi sırasında daha boş ve iyi vizüalize edilebilen mide ile karşılaşılmıştır.(yüzde 69 a 37) Eritromisin ile tedavi edilen hastalarda ikinci endoskopi ihtiyacı, transfüze edilecek kan hacmi ve hastanede kalış süresi için önemli azalmalar vardı.son olarak eritromisin ile tedavi edilen hastalarda endoskopi süresinin ve mortalitenin azaldığı belirlenmiştir.

44 Eritromisin nazogastrik lavaj ile de karşılaştırılmıştır.253 hasta ile yapılan çalışmada eritromisini ng lavaj ve ng lavaj+eritromisin alan grup karşılaştırılmış ve mide görselliği açısından anlamlı fark bulunamamıştır.ayrıca gruplar arasında yeniden kanama oranı,transfüzyon ihtiyacı, ikinci endoskopi ihtiyacı ve mortalite açısından fark bulunamamıştır.

45 Somatostatin ve analogları Somatostatin yada analoğu olan oktreotit varise bağlı kanamaların tedavisinde kullanılmakla beraber varis dışı nedenlerle olan kanamalarınriskini azaltmak için kullanılabilir. Şüphelenilen varis kanamalı hastalarda, oktreotid 20 ila 50 mikrogram İV bolusu takiben 25 ila 50 mikrogram/h ten infüzyon devam edilir.

46 Oktreotid akut varis dışı üst gastrointestinal kanaması olan hastalarda rutin olarak kullanılması tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.endoskopiye gidemeyen yada stabilize edilmek istenen hastalarda rolü bulunmaktadır.

47 Sirozlu hastalar için Antibiyotikler Üst GİS kanaması ile gelen hastaların %20 sinden fazlasında bakteriyel enfeksiyon bulunmaktadır.%50 sinden fazlasında hastanede kalış sırasında enfeksiyon gelişmektedir ve buda mortaliteyi artırmaktadır. Kanama nedeniyle hastaneye yatırılan sirotik hastalarda profilaktik antibiyotiklerin etkinliğini değerlendiren birçok çalışmada enfeksiyöz komplikasyonlarda ve mortalitede azalma gösterilmiştir.antibiyotikler özofagus varis kanayan yatan hastalarda tekrarlayan kanama riskini azaltabilir.

48 Bu verilerden makul bir sonuca ulaşıldığında akut üst gastrointestinal kanama (varisler veya diğer nedenlerden kaynaklanan) ile başvuran sirozlu hastalarda tercihen endoskopi öncesi profilaktik antibiyotikler, (endoskopi sonrası verildiğinde etkinliği de kanıtlanmıştır ) verilmelidir.

49 Traneksamik asit -Traneksamik asit üst GİS kanamalı hastalarda çalışılmış bir antifibrinolitik ajandır. Üst GİS kanamalı hastalarda traneksamik asit yedi randomize çalışmaların yer aldığı bir meta-analizde mortalite açısından faydası olduğu ancak kanama, cerrahi veya transfüzyon gereksinimleri ile ilgili olmadığı gösterilmiştir. Sadece çalışmalarda kullanılan antiülser ilaçlar ve / veya endoskopik tedavi dahil edildiğinde, hiçbir yararlı etkisi gösterilememiş.ppi ve endoskopik tedavinin yapıldığı üst GİS kanamada traneksamik asitin rolü bulunmamaktadır.

50 Antikoagülanlar ve antiplatelet ajanlar Üst GİS kanamalı hastalarda antiplatellet ve antikoagülanlar yeniden düzenlenmelidir.ancak antikoagülasyonun kesilmesi ile trombotik sürecin başlaması veya yeniden kanama riski tartılarak bu konudaki izlenecek yol bireyselleştirilmelidir. Bazı durumlarda (örneğin, hafif eklem ağrısı için onu alıyor bir hastada non-steroid anti-inflamatuar ilaç durdurma), bu aracıları durdurma kararı basit olabilir. Bununla birlikte, daha karmaşık durumlarda, antiplatelet / antikoagülan ilaç tedavisinin devamı için bu tedaviyi başlayan hekime danışılmalıdır.

51 Konsultasyonlar Klinik olarak şüpheli akut üst GİS kanaması olan tüm hastalara gastroenteroloji konsultasyonu istenmelidir.endoskopi öncesinde cerrahi yada girişimsel radyoloji konsultasyonları persistan yada tekrarlayan kanama yada endoskopik riskler varlığında (perforasyon,masif kanama varlığı) düşünülmelidir.genel kural olarak endoskopinin başarısız olabileceği durumlarda,hastaların endoskopide yeniden kanama riskinde yada aortaenterik fistül şüphesinde cerrahi konsultasyon istenir.buna ek olarak bir cerrah tüm şiddetli üst GİS kanamalarda haberdar edilmelidir.

52 TEŞHİS ÇALIŞMALARI Üst endoskopi Üst endoskopi akut üst GİS kanaması için tercih edilen tanı yöntemidir. Endoskopi Üst gastrointestinal kanama lezyonlarını bulmak ve tanımlamak için yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Bir kanamalı lezyon tespit edildikten sonra ek olarak, terapötik endoskopi ile akut hemostaz elde edebilir ve çoğu hastada tekrarlayan kanama riski önlenebilir.her ne kadar erken endoskopinin etki ve yararı konusunda çekinceler varsada tüm üst GİS kanamalı hastalara erken endoskopi(24 saat içinde) önerilmektedir.

53 Peptik ülser hastalarında endoskopik bulgular forrest sınıflaması ile tarif edilir. Bulgular fışkırarak kanama (sınıf Ia) (resim 1), sızma şeklinde kanama (sınıf Ib), bir nonbleeding görünür damar (sınıf IIa) (resim 2), yapışık, pıhtı (sınıf IIb) (resim 3), düz pigmente spot (dahil sınıf IIc) ve temiz bir ülser tabanı (sınıf III) olarak sınıflanır.

54 Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

55 Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

56 Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

57 Çoğunlukla midenin irrigasyonu endoskopi öncesinde mide içeriğinin ve kan artıklarının temizlenmesi açısından yararlıdır.ancak irrigasyona rağmen midede gizlenmiş kan teşhis ve/veya tedaviyi zorlaştırabilir.kanaması spontan duran hastalarda ikinci bakı endoskopi tanı için gerekli olabilir ancak rutin olarak önerilmez.

58 Endoskopi Riskleri Üst endoskopinin riskleri; aspirasyon, bilinçli sedasyon yan etkileri, perforasyon ve terapotik girişim esnasında artan kanamalardır.hastalar endoskopi öncesinde hemodinamik olarak stabil olmalıdır.verilerin çoğunda güvenli endoskopi için normal htc değeri gerektiği önerilmemiştir. Buna ek olarak, endoskopi hafif ile orta antikoagüle hastalar için güvenli görünmektedir.üst GİS kanamalı ve endoskopisi yapılan 920 hastada yapılan retrospektif bir çalışmada düşük htcli hastalarla(<30) yüksek htcli(>30) hastalar arasında kardiyovasküler komplikasyonlar ve mortalite açısından benzer sonuçlar elde edilmiştir.

59 233 hastanın dahil edildiği diğer bir retrospektif çalışmada endoskopi uygulanan üst GİS kanamalı hastalarda yüksek İNR değerinin tekrar kanama riski, transfüzyon gereksinimi, cerrahi, hastanede kalış süresi ve mortalite ile ilişkili olmadığı gösterilmiş.hastaların %95inde İNR 1.3 ila 2.7 arasında belirlenmiş ve bu sonuçlara göre otorler hafif ve orta derece antikoagülan hastalarda uygulanabileceğini önermişlerdir.

60 Üst endoskopinin yarar ve riskleri yakın zamanda MI geçirmiş yüksek riskli hastalarda değerlendirilmelidir. Bir çalışmada, örneğin, miyokard infarktüsü (Mİ) sonrası 30 gün içinde endoskopi uygulanan 200 hasta yaş, cinsiyet, ve endoskopik endikasyon için eşleştirilmiş 200 kontrol grubu ile karşılaştırılmış. Komplikasyonlar (solunum arresti benzeri tablo,ölümcül ventriküler taşikardi, hafif hipotansiyon dahil) yeni MI geçiren hastalarda (8 karşı yüzde 2) daha sık görülmüş.komplikasyonlar çok hasta olan grupta daha sık(%21 e karşı 2) görülmüş.

61 Diğer tanı testleri Akut üst GİS kanamanın diğer tanısal testleri anjiografi ve işaretlenmiş kırmızı kan hücre görüntülenmesidir ve aktif kanama tespit edilebilir.akut üst GİS kanamanın başlangıcında baryumlu üst Gİ çalışmalar kontrendikedir çünkü endoskopi,cerrahi müdahale ve anjiografi gibi çalışmaları olumsuz etkilemektedir.

62 Hemoteçezya ve negatif üst endoskopisi olan hastalarda kolonoskopi kanamanın tespiti için alternatif bir kaynaktır. Buna ek olarak, melenası olan ve negatif üst endoskopi hastalarında sıklıkla lezyonlar melena yakınmaları ile ortaya çıktığı için, kanamanın sağ kolonik kaynaklı olduğunu ekarte etmek için kolonoskopi gereklidir.1743 kolonoskopik çalışma yapılan bir hasta grubunda üst endoskopileri negatif bulunmasına rağmen %5 hastada kanamanın kaynağı bulunmuş bu sonuç 194,979 yüksek risk tarama kontrollerinden elde edilen orandan daha yüksek bulunmuştur.(yüzde 1)Melena olan hastalarda göreli olarak düşük verimde olmasına rağmen, rutin olarak aynı zamanda hematokezya olan hastalarda olduğu gibi, melena ve bir negatif üst endoskopi olan hastalarda Kolonoskopi yapılmalı.

63 RİSK SINIFLAMASI Endoskopik klinik ve laboratuvar özellikleri akut üst gastrointestinal kanama ile başvuran hastalarda risk sınıflandırması için yararlı olabilir ve risk araçlarının kullanımı Uluslararası Konsensus Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Konferans Grubu tarafından tavsiye edilmiştir.

64 Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

65 Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın İkinci düzey Üçüncü düzey Dördüncü düzey Beşinci düzey

66 Bir metaanalizde yeniden kanama ile ilişkili faktörler: Hemodinamikinstabilite (sistolik kan basıncı en az 100 mmhg, dakikada 100 atım daha fazla kalp hızı) Hemoglobin 10 g/dl den az olması Endoskopi sırasında aktif kanama Geniş ülser tabanı(çeşitli çalışmalara göre 1-3 cm den büyük olması) Ülser lokalizasyonu (posterior duodenal veya gastrik kurvaturun biraz aşağısı)

67 Çeşitli araştırmacılar tekrarlayan veya hayatı tehdit eden kanama riski düşük olan hastaların tanımlanmasına izin veren kurallar ve prediktif modeller geliştirmiştir. Bu tür hastalar erken taburculuk ve hatta ayaktan takip için uygun olabilir.böylelikleakut üst GİS kanama ile gelen hastalarda internasyonu ile karşılaştırıldığında daha az kaynak kullanımına neden olmaktadır.

68 Risk skorları İki tür sık kullanılan puanlama sistemleri olanrockall skoru ve Blatchford skoru şunlardır: Rockall skorlaması yaş,komorbidite,şok varlığı ve son kanamanın endoskopik stigmatasına dayanır(calculator 1) Bu skorun doğrulama çalışmasında 744 hastanın 32 sinde (yüzde 4) 2 puan ve daha az almalarına rağmen yeniden kanamış ve sadece 1 i kaybedilmiş. Daha sonra yapılan bir çalışmada kanayan peptik ülser nedeniyle endoskopik terapiye giden 247 hastada yeniden kanama riski açısından kötü performans gösterdiği ve yeniden doğrulama açısından daha çok çalışmaya ihtiyacı olduğu belirtilmiş

69 Blatchford skoru (ayrıca Glasgow Blatchford skoru olarak da bilinir), Rockall skoru aksine endoskopik veri dikkate almazken hastanın başvuru anını dikkate alır. (hesap makinesi 2) Skorlama kan üre nitrojen, hemoglobin, sistolik kan basıncı, nabız vemelena, senkop, karaciğer hastalığı ve /veya kalp yetmezliği varlığına dayanır.puan sıfır ile 23 arasında değişmektedir ve endoskopik girişim gerektirme riski artan skoru ile belirlenir. Bir meta-analiz sıfır Blatchford skorunun acil endoskopik müdahale ihtiyacının düşük bir olasılığı ile ilişkili bulunmuş. (olasılık oranı 0.02, [CI] 0-0,05% 95 güven aralığı)

70 Modifiye Glasgow Blatchford skoru olarak bilinen skoru daha basit bir versiyonu, sadece kan üre nitrojen, hemoglobin, sistolik kan basıncı ve nabız kullanılarak hesaplanır. Skoru 0 ile 16 arasında değişmektedir.ikiskorlamanın değerlendirildiği prospektif çalışmada klinik müdahale, yeniden kanama ve mortalite tahmini açısından Blatchford skorunun daha uygun olduğu gösterilmiştir.

71 AIMS65 endoskopi öncesinde mevcut veri kullanan başka bir puanlama sistemidir.çalışmalar üst GİS kanaması nedeniyle yatan hastalarda mortalitenin belirlenmesinde yüksek doğruluk oranına sahip olduğunu göstermiştir.skorlama ABD deki 187 hastaneden elde edilen veritabanından esas alınmıştır.29,222 hastane başvurusu kullanılmıştır.skor daha sonra başvuru bilgileri içeren ayrı bir veri seti kullanılarak doğrulanmıştır.çalışma sonunda yatarak mortalite ile ilişkili 5 faktör bulunmuştur:

72 Albüminin 3.0g/dl den az olması INR nin1.5 den yüksek olması Değişmiş Mental durum(gks 14 ten küçük, dezoryantasyon, stuporyada koma) Sistolik kan basıncının 90 mmhgyada küçük olması 65 yaştan büyük olma

73 Risk faktörlerinin sayısı arttıkça mevcut olarak doğrulama kohortunda, ölüm oranı önemli ölçüde artmıştır: Sıfır risk faktörleri: yüzde 0.3 Bir risk faktörü: yüzde 1 İki risk faktörleri: yüzde 3 Üç risk faktörleri: yüzde 9 Dört risk faktörleri: yüzde 15 Beş risk faktörleri: yüzde 25

74 Mortaliteyi öngörmesinin yanında artan skor hastane yatış süresinin uzama riskini artırmakta ve maliyetin de artmasına yol açmaktadır.(sıfır risk faktörü 5647 ABD doları,5 risk faktörü dolar)

75 ÖZET VE ÖNERİLER Tablo 2 ile akut üst GİS kanama acil durum yönetimi özetlenmiştir.varis dışı üst GİS kanaması olan hastaların tedavisi için uluslararası konsensüs bildirisi hazırlanmıştır(tablo1) Dikkatli ve ayrıntılı öykü FM Karın ağrısı, ciddi hassasiyet ve rebound varlığı perforasyon açısından endoskopi öncesi ileri tetkik gerektirir. Lab Kanamanın şiddetine göre hospitalizasyonyada yoğun bakım

76 Destekleyici unsurlar: Nazal oksijen Oral stop İki büyük kalibreli (16 gauge veya daha büyük) periferikkateterler veya santral venözkateter Bir pulmoner arter kateterinin yerleştirilmesi hemodinamikinstabilitesi olan hastalarda düşünülebilir veya resüsitasyon sırasında yakından izlenmesi ihtiyacı olan hastalara edinilmelidir. İV PPI Endoskopi öncesinde midede kan içeriğinin fazla olduğu düşünülen hastalara eritromisin uygulanması önerilir. Tercihen endoskopi (Grade 1A) önce, akut üst GİS kanaması ile başvuran siroz olduğu bilinen hastalarda antibiyotik alması tavsiye edilir. Üst GİS kanama değerlendirme ve yönetimi için endoskopi.

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Gastrointestinal Kanamalar Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Giriş Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları acil servislere en sık başvuru nedenlerinden biridir. Mortalite oranı %10 Üst GİS

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur.

Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar. Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Treitz ligamanı altından köken alan akut veya kronik kanamalar Tüm GIS kanamalarının %10-20 sini oluşturur. Hemodinami daha stabil Ortostatik değişiklik daha az (%19 vs.%35) Daha az kan trans. ihtiyacı

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları

Gastrointestinal Sistem Kanamaları Gastrointestinal Sistem Kanamaları Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Erken başvuru ve yatış Mortalite %10 Tanı > tedavi Kkanlı kusma Kanlı dışkılama Hipovolemi Halsizlik Baş dönmesi Bayılma

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TANIM Gastrointestinal kanamaları; ağızdan rektuma kadar sindirim kanalında görülen kanamalar Treitz ligamenti

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

07.04.2012 GIS KANAMALARINDA GÜNCEL TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ ETYOLOJİ TANI GİRİŞ. Üst GIS kanamaları. İnflamatuar barsak hastalıkları

07.04.2012 GIS KANAMALARINDA GÜNCEL TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ ETYOLOJİ TANI GİRİŞ. Üst GIS kanamaları. İnflamatuar barsak hastalıkları GİRİŞ GIS KANAMALARINDA GÜNCEL TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr.Selcan ENVER DİNÇ 27.12.2011 AÜTF ACİL TIP AD GİS kanamaları acil serviste erken konsultasyon ve yatış gerektiren sık karşılaşılan problemlerden

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) Hemofilide Cerrahi Çalıştayı Uzlaşı Raporu Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Hemofili/Hemostaz/Tromboz Alt Çalışma grubu tarafından 25 Eylül 2010 tarihinde düzenlenen

Detaylı

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD

PERİOPERATİF ANEMİ. Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD PERİOPERATİF ANEMİ Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK İnönü Ün. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Rean AD 1 SORU? Anemi Neden Önemli? 2 SORU? 3 İnsidans Önemi ANEMİ Tanı Tedavi 4 Anemi Nedir? WHO Hb < 13 g/dl Hb

Detaylı

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara

KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA. Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara KARACİĞER SİROZLU HASTALARDA ERCP : KOMPLİKASYONLARDAN KAÇINMA Dr Erkan Parlak TYİH, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara Safra kese taşı sıklığı yüksek Sekonder biliyer siroz CCA KC S ERCP HCC Alkol..Pankreas

Detaylı

NTESTİNAL NAL KANAMALAR GASTROİNTEST GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ GİRİŞ

NTESTİNAL NAL KANAMALAR GASTROİNTEST GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ GİRİŞ GASTROİNTEST NTESTİNAL NAL KANAMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Dr.İlker GÜNDÜZ 16-02-2010 1 GİRİŞ Aksi ispat edilinceye kadar hayatı tehdit edici ve acil servislerde sık

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri. Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Parasetamol ve Salisilat Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örnekleri Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk kriterleri

Detaylı

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri

Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Travma Hastalarında Traneksamik Asit Kullanımının Yeri Dr. Fa8h DOĞANAY Fa8h Sultan Mehmet EAH Mayıs 2016 Trabzon Fa8h Sultan Mehmet EAH Acil Ailesi Sunum Planı Traneksamik asit Genel özellikler, metabolizma,

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

GİS KANAMALAR. Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı

GİS KANAMALAR. Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı GİS KANAMALAR Prof. Dr. M. Murat Tuncer İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İçHastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı HEMATEMEZ-MELENA MELENA-HEMATOKEZYA CTF-GASTROENTEROLOJ GASTROENTEROLOJİ BİLİM

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf

ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf ÇOCUKLARDA GİS KANAMALARINA YAKLAŞIM 5. Sınıf HEMATEMEZ Kanlı kusma Treitz ligamanının proksimalinden MELENA Siyah, pis kokulu, cıvık dışkılama Özofagus, mide, proksimal ince bağırsaktan HEMATOKEZYA Kanlı

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi

Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Hipotetik vaka sunumu: yüksek kanama riski ve komorbiditeleri olan hastada strok riskinin ve çarpıntının tanımlanması ve yönetimi Dr. Mustafa Akçakoyun Kartal Kosuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ

ANAFLAKSİ. Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ ANAFLAKSİ Uzm. Dr. Alpay TUNCAR KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ Hayatı tehdit eden birçok hastalığın ilk tanı ve tedavisi Acil Servis te yapılıyor Anafilaksi gibi, bu hastalıkları içeren kılavuzlar diğer kliniklerce

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER. Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği KOAGÜLOPATİDE YATAKBAŞI TANISAL YÖNTEMLER Dr Reyhan POLAT Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Kış Sempozyumu 6-9 Mart 2014 Sunum Planı Hemostaz Monitörizasyonu Standart Koagülasyon

Detaylı

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas

TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM. Dr.Suat Altınmakas TRANSRADİAL KORONER GİRİŞİM Dr.Suat Altınmakas TARİHÇE Radial arterden ilk koroner anjiografi Campeau tarafından 1989 da gerçekleştirldi. İlk geniş çaplı çalışma 1992 yılında yayımlandı. Rutin klinik uygulamaya

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu. Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Travmada Sıvı ve Kan Transfüzyonu Dr. Murat ORAK Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Tarihçe MS 160-200 Kanın epilepsi tedavisinde kullanımı (Roma ve Yunan kaynakları) 15. ve 16. yüzyıl(ms

Detaylı

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi

Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Kahramanmaraş 1. Biyokimya Günleri Bildiri Konusu: Romatizmal Mitral Darlığında Fetuin-A Düzeyleri Ve Ekokardiyografi Bulguları İle İlişkisi Mehmet Aydın DAĞDEVİREN GİRİŞ Fetuin-A, esas olarak karaciğerde

Detaylı

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016

Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 Uz.Dr. Seval AKPINAR Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19/11/2016 En çok kullanılan destek tedavilerinden Yaşam kurtarıcı Ölümcül yan etkileri Enfeksiyon etkenlerinin bulaşması Riskler

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR?

5.) Aşağıdakilerden hangisi, kan transfüzyonunda kullanılan kan ürünlerinden DEĞİLDİR? DERS : KONU : MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU 1.) Kanın en önemli görevini yazın : 2.) Kan transfüzyonunu tanımlayın : 3.) Kanın içinde dolaştığı damar çeşitlerini yazın : 4.)

Detaylı

ACİL SERVİSE ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI İLE BAŞVURAN HASTALARDA SKORLAMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

ACİL SERVİSE ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI İLE BAŞVURAN HASTALARDA SKORLAMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL SERVİSE ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI İLE BAŞVURAN HASTALARDA SKORLAMA SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. Hakan

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır.

Hasar Kontrol Cerrahisi yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Doç. Dr. Onur POLAT Hasar Kontrol Cerrahisi 1992 yılında Rotonda ve Schwab hasar kontrol kavramını 3 aşamalı bir yaklaşım olarak tanımlamışlardır. Hasar Kontrol Cerrahisi İlk aşama; Kanama ve kirlenmenin

Detaylı

Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları. dr.bülent Güzel

Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları. dr.bülent Güzel Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları dr.bülent Güzel Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları Üst GIS kanamaları Treitz ligamentinin proksimalinden kaynaklanan kanamalar olarak tanımlanır öykü,

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

TANIM Orofarinks ile anüs arasından kaynaklanan kanamalar. Gastrointestinal kanamalar tek başına bir hastalık değil, kanamaya neden olan hastalığın semptomudur. ÜST GĐS: Farinks, Özofagus, Mide, Duodenum

Detaylı

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi

FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi FEN kurs 2009 risk değerlendirmesi Prof. Dr. Volkan Korten Marmara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İnfeksiyon Hastalıklar kları ve Klinik Mikro. ABD. Risk? Başlangıç tedavisine yanıtsızlık değil. Ciddi

Detaylı

Asistan Oryantasyon Eğitimi

Asistan Oryantasyon Eğitimi Türkiye Acil Tıp Derneği Asistan Oryantasyon Eğitimi ST YÜKSELMESİZ Akut Koroner Sendrom SOAP/NSTEMI Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 02.04.2011 Sunumu Hazırlayan Dr. Mehmet Mahir KUNT Hacettepe

Detaylı

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi

Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı. Dr Özlem Özcan Çelebi Atriyal Fibrilasyonda Akılcı İlaç Kullanımı Dr Özlem Özcan Çelebi Akılcı İlaç Kullanımı Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre; uygun ilacı uygun süre ve dozda en uygun maliyetle ve

Detaylı

Acil Serviste NSTEMI Yönetimi. Dr. Özer Badak

Acil Serviste NSTEMI Yönetimi. Dr. Özer Badak Acil Serviste NSTEMI Yönetimi Dr. Özer Badak Sağ koroner Arter (RCA) Sol sirkumfleks Arter (LCx) Sol ön inen koroner arter (LAD) OLGU 3 Ö. Badak BAŞVURU Göğüs ağrısı / göğüste rahatsızlık hissi Bay Mehmet

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı Portal Hipertansiyon Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 GİS Dalak Portal Ven Karaciğer Hepatik Ven Hepatik Arter Portal Hipertansiyonun Tanımı Portal hipertansiyon:

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI

AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI AKUT KORONER SENDROMLARDA OLASILIK SKORLARI VE STRES TESTLERİNİN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Arif Onur EDEN ERZİNCAN ÜNİVERİSTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI AKUT KORONER SENDROM (AKS) Tanı Kriterleri:

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz

ÜRÜN BİLGİSİ. CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 1. ÜRÜN ADI ÜRÜN BİLGİSİ CLAVOMED FORTE 250 mg / 62,5 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 5 ml de; Amoksisilin Klavulanik asit 250.00 mg 62.5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir

Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp Yetersizliğinde Güncel Tedavi Doç. Dr. Bülent Özdemir Kalp yetmezliği Ventrikülün dolumunu veya kanı pompalamasını önleyen yapısal veya işlevsel herhangi bir kalp bozukluğu nedeniyle oluşan karmaşık

Detaylı

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak

İNME. Yayın Yönetmeni. TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü. Prof. Dr. Rana Karabudak İNME Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Rana Karabudak TND Beyin Yılı Aktiviteleri Koordinatörü Türk Nöroloji Derneği (TND) 2014 Beyin Yılı Aktiviteleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Tüm hakları TND ye aittir. Kaynak

Detaylı

Özofagus varislerinde endoskopik tedavi. Dr. Ömer Topalak D.E.Ü.T.F Gastroenteroloji Kliniği İzmir

Özofagus varislerinde endoskopik tedavi. Dr. Ömer Topalak D.E.Ü.T.F Gastroenteroloji Kliniği İzmir Özofagus varislerinde endoskopik tedavi Dr. Ömer Topalak D.E.Ü.T.F Gastroenteroloji Kliniği İzmir SİROZ direnç SINUSOID SİNUZOİD VARİS portal basınç Splanknik vazodilatasyon Akım Mezenterik damarlar SPLENO-

Detaylı

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ

ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ ACİL HEMŞİRELER DERNEĞİ İÇERİK Acil nedir? Acil Hasta nedir? Acil hemşireliği nedir? Riskli hasta nedir? Acil serviste riskli hastalar hangileridir? Neler risk düşündürmeli? Ne yapılmalı? ACİL NEDİR? Acil

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü

İçerik AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI. Testler. Öykü ve fizik muayene. Öykü 1 2 AKUT APANDİSİT TANISINDA TESTLERİN DEĞERİ VE KULLANIMI İçerik Karın ağrısı olan hastanın akut apandisit olup olmadığını değerlendirmede kullandığımız testlerin değerliliği kullanımları tartışılacaktır

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi

En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi İNME SONRASI TEDAVİ En iyi yöntem inmeden korunma Risk faktörlerinin belirlenmesi Birincil Koruma Amaç asemptomatik kişilerde inmeye neden olabilecek risk faktörlerini belirlemek, önlemek ve kontrol altına

Detaylı

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD

ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım. Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD ST elevasyonlu Akut Miyokard İnfarktüsünde Acil Yaklaşım Dr. Şerife Özdinç Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD İçerik Tanım EKG Tedavi 2 3 4 5 Tanım MI a ait tipik klinik bulgular Anamnez

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun

Detaylı

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması Bölüm 11 Astım ve Cerrahi İşlemler Astım ve Cerrahi İşlemler Dr. Gözde KÖYCÜ ve Dr. Ferda Öner ERKEKOL Astım hastalarının hava yollarındaki aşırı hassasiyet, hava akım kısıtlanması ve aşırı mukus salgılanması

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın Ankara Atatürk EAH Acil Tıp Kliniği

Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın Ankara Atatürk EAH Acil Tıp Kliniği Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın Ankara Atatürk EAH Acil Tıp Kliniği STEMI NSTE-AKS NOACs Antikoagulanlar platellet aggregasyonu ve pıhtı oluşumunu engeller, trombogenezisi inhibe eder Böylece arteryel

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI

TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI TEŞHİSTEN TEDAVİYE > ALT EKSTREMİTE ATARDAMARI HASTALIĞI Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Mahmut Şahin Düzenleme, Gözden

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad

β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad β Bloker ve Kalsiyum Kanal Bloker Zehirlenmeleri Uzm. Dr. Yusuf Ali Altuncı Ege Ünv. Tıp Fak. Acil Tıp Ad Sunu planı Sunu hedefleri Olgu örneği Genel yaklaşım Spesifik tedavi yöntemleri Yatış taburculuk

Detaylı

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI Hemşire, Songül Gültekin, Endoskopi, 544 44 37, songul.gultekin@acibadem.com.tr Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Aysun Çakır, 544 45 25,aysunca@acibadem.com.tr

Detaylı

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL

Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL Yazar Ad 157 Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE - KUTSAL Yaşlanma ile birlikte organlarda ve organ sistemlerinde ortaya çıkan değişiklikler sonucunda, vücudun çeşitli stres ve değişen koşullara adaptasyonu azalmıştır.

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Olgu sunumu. Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Olgu sunumu Dr. Gülten AYDOĞDU TAÇOY Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ventriküler septal defekt İlk tanımlanma 1879 yılında En sık gözlenen doğumsal kalp anomalisi Embriyolojik

Detaylı

SEPSİSTE YENİ TANIMLAMALAR NE DEĞİŞTİ? Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci

SEPSİSTE YENİ TANIMLAMALAR NE DEĞİŞTİ? Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci SEPSİSTE YENİ TANIMLAMALAR NE DEĞİŞTİ? Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci Sepsis enfeksiyona bağlı oluşan günümüzde sık karşılaşılan ve ciddi mortalitesi olan bir durum. -Yaşlı nüfus sayısında artma -İmmünbaskılı

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK

Abdominal Aort Anevrizması. Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK Abdominal Aort Anevrizması Dr.Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Giriş ve tanım Epidemiyoloji Etyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı, ayırıcı tanı Tedavi Giriş ve Tanım Anevrizma,

Detaylı

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ

ACİL TIP ANABİLİM DALI NA HASTA KABUL KRİTERLERİ Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Acil Tıp Anabilim Dalı acil servisine 18 yaşın üzerindeki tüm hastalar ve 18 yaş altı travma ve yanık hastaları kabul edilir ve UÜ-SK Acil

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Prof. Dr. Birol ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu, İstanbul, 2015 Tanım Kronik karaciğer hastalığı

Detaylı

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? ATRİYAL FİBRİLASYON ABLASYONU KİMLERE, NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Dr. Serkan Topaloğlu 3. Atriyal Fibrilasayon Zirvesi 2014 Hız ve Ritm Kontrolü Hastanın tercihi Semptomatik durum (EHRA skoru) AF nin süresi

Detaylı

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

AYAKTAN HASTA DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 24.03.2014 CureMed te tanımlanmış anamnez modüller eklendi. 01 FTR Tedavi Formu prosedüre tanımlandı. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Hasta Değerlendirme

Detaylı

HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi

HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi HCV ye Bağlı Dekompanze Karaciğer Sirozu Hastalarında Pegileİnterferon Alfa-2a + Ribavirin Tedavisi Fatih Tekin, Fulya Günşar, Zeki Karasu, Ulus Akarca, Galip Ersöz Ege ÜTF Gastroenteroloji Bilim Dalı,

Detaylı

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi M. Cavidan ARAR, Alkin ÇOLAK, Turan EGE*, Sevtap Hekimoğlu Şahin, Bülent Yıldız, İlker Yıldırım, Nesrin Turan** Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kalp Damar

Detaylı