TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı"

Transkript

1 1

2 2

3 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı TRB1 Bölgesi nde; mevcut turizm ürünlerinin geliştirilmesi, alternatif turizm olanaklarının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, turizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, doğal ve kültürel varlıkların turizme kazandırılması sağlanarak bölgenin turizm potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlamaktır. 3

4 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Öncelikleri Öncelik 1 : Yenilikçi yöntemlerle bölge tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmesi Öncelik 2 : Doğal ve kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi Öncelik 3 : Turizm sektöründe insan kaynaklarının geliştirilmesi Öncelik 4 : Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması Öncelik 5 : Turizm alanlarında çevresel duyarlılığın artırılması 4

5 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Bütçesi Yapım ĠĢleri harcamaları toplamı < Toplam Desteğin %30 u Ġnsan Kaynakları ve Seyahat harcamaları toplamı < Toplam Desteğin %10 u Programın Bütçesi TL Azami Destek Oranı : % 75 Proje Destek Tutarı Asgari Destek: TL Azami Destek: TL Asgari Proje Bütçesi ~ TL Azami Proje Bütçesi TL Asgari Destek Oranı : %25

6 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Süre Azami süre 12 ay Sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün başlar. Yer TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Gerekçelendirildiği takdirde bazı alt faaliyetler bölge dışında olabilir. 6

7 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Kimler BaĢvurabilir? Kaymakamlıklar Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler İl Özel İdareleri Belediyeler 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Birlikler Üniversiteler Sivil Toplum Kuruluşları Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 7

8 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Örnek Proje Konuları Şelale, göl, akarsu, mağara gibi doğal alanlarda turizm faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj ve tasarım projelerinin uygulanması Turizmde markalaşmanın sağlanması, kalite sistemi ve benzer uygulamalarla hizmet kalitesinin iyileştirilmesi Geleneksel ve yerel ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması Turistlerin bölgede ortalama kalma sürelerini artırmaya yönelik faaliyetler Tarihi ve kültürel yapıların turizm amaçlı kullanılmasına yönelik faaliyetler Turizm alanında verilen kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik projeler 8

9 9

10 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı Turizm ve sanayi sektörünün gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi. 10

11 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Öncelikleri Öncelik 1: Turizm potansiyeline sahip alanlarda altyapıların geliştirilmesi Öncelik 2: Turizmin çeşitlendirilmesine yönelik altyapıların iyileştirilmesi Öncelik 3: OSB ve KSS altyapılarının iyileştirilmesi Öncelik 4: Gıda sanayisine yönelik modern tarımsal ürün toplama, depolama, akreditasyon ve Ar-Ge altyapılarının kurulması. 11

12 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Bütçesi Ġnsan kaynakları ve seyahat harcamaları toplamı < Toplam Desteğin %10 u Programın Bütçesi TL Azami Destek Oranı : % 75 Proje Destek Tutarı Asgari Destek: TL Azami Destek: TL Asgari Proje Bütçesi TL Azami Proje Bütçesi TL Asgari Destek Oranı : %25

13 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Süre Yer Azami süre 24 ay Sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün başlar. TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Gerekçelendirildiği takdirde bazı alt faaliyetler bölge dışında olabilir. 13

14 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Kimler BaĢvurabilir? Valilikler Belediyeler Kaymakamlıklar İl Özel İdareleri Organize Sanayi Bölgeleri Küçük Sanayi Siteleri Üniversiteler Bölge ve İl Müdürlükleri Ticaret ve Sanayi Odaları Ticaret Borsaları 14

15 TURĠZM VE SANAYĠ ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ Örnek Proje Konuları Tarihi yapıların restorasyonu, ışıklandırılması ve çevre düzenlenme çalışmalarının yapılması Sokak sağlıklaştırması Jeotermal, kış, inanç, spor, kültür, sanat ve kongre turizmi ile flora ve fauna izleme/araştırmaya yönelik altyapının geliştirilmesi Özgün el sanatları ve yöresel ürünlerin teşhir ve satışına yönelik pazar yeri düzenlemelerinin yapılması OSB ve KSS altyapılarının iyileştirilmesi Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesi Endüstriyel atık yönetimine yönelik çalışmalar yapılması Küçük ölçekte üretilen tarımsal ürünlerin katma değerini artırmak üzere ürün toplamaya, depolamaya ve paketlemeye yönelik altyapı çalışmaları yapılması 15

16 16

17 UYGUNLUK KRĠTERLERĠ Başvuru Sahibinin Uygunluğu Ortakların Uygunluğu Faaliyetlerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu 17

18 BAġVURU SAHĠBĠN UYGUNLUĞU Proje konusu, talepte bulunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunmalıdır. Başvuru Sahibinin TRB1 Bölgesi'nde merkezinin ya da yasal Ģubesinin kurulu ve kayıtlı olması gerekmektedir (Temel faaliyetlerin bölge içinde gerçekleştirilmesi veya amacının bölgeyle ilişkisi uygun biçimde gerekçelendirildiği takdirde bu şart aranmaz). Başvuru Sahibinin proje talebinin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması (aracı olmaması) gerekmektedir. 18

19 BAġVURU SAHĠBĠN UYGUNLUĞU Bir Başvuru Sahibi veya Proje Ortağı, Ajansın 2011 yılı içerisinde uygulayacağı tüm proje teklif çağrıları kapsamında (aynı veya farklı proje teklif çağrısı) toplamda en fazla 4 ayrı proje başvurusunda bulunabilir ve farklı programlardan olmak kaydıyla en fazla 2 baģvurusu mali destek alabilir. Program kapsamında, Başvuru Sahibinin birden fazla projesinin başarılı bulunması durumunda, sadece en yüksek puan alan başvuruya mali destek sağlanabilir. 19

20 ORTAKLIKLARIN UYGUNLUĞU Fırat Kalkınma Ajansı nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesi'nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgelerde bulunması dıģında, BaĢvuru Sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. Teknik ve mali destek sağlama, uzmanlık aktarımı, sponsorluk gibi konularda iştirakçiler de projede rol alabilir; ancak iştirakçilerin yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. 20

21 UYGUN OLMAYAN FAALĠYETLER DESTEKLENMEZ!!! Sadece eğitim faaliyetlerinden oluşan projeler Sadece akademik araştırma/fizibilite çalışmalarından oluşan projeler Sadece fuar katılım faaliyetleri ve gelenekselleşmiş festival türü faaliyetler Yerel kuruluşların rutin faaliyetlerini finanse etmeyi teklif eden projeler Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetler Diğer kaynaklardan hibe yoluyla finanse edilen projeler 21

22 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Maliyetlerin; Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması, orijinal belgelerle desteklenmesi gerekir. 22

23 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Projede görevlendirilmiş yeni personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Kamu görevlilerinin maaşları, yalnızca eş-finansman olarak kabul edilmektedir), Yolculuk ve gündelik giderleri (Gündelik giderleri yurtiçi 75 TL, yurtdışı 200 TL'yi aşmamalıdır), Yeni ekipman satın alımları (Projenin uygulanması ve sürdürülebilirliği için zorunlu olmayan ekipmanlar için kiralama yöntemi ile hizmet alımı yapılmalıdır), Yapım işleri ve kontrolörlük maliyetleri, Denetim maliyetleri (Ajans destek miktarı> tl ise), Hizmet alımları, Sarf malzemesi maliyetleri, Tanıtım ve görünürlük maliyetleri, Uygun dolaylı maliyetler. 23

24 BAġVURU SÜRECĠ BaĢvuru Sırasında Sunulacak Belgeler EKLER EK A EK B EK C EK D EK E EK ADI Başvuru Formu Bütçe Mantıksal Çerçeve Kilit Personelin Özgeçmişleri Yetkilendirme Belgesi 24

25 BaĢvuru Sırasında Sunulacak Belgeler BAġVURU SÜRECĠ Destekleyici Belgeler Kamu Kurum ve Kuruluşu olmayan Başvuru Sahibi ve her ortak kuruluşun tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi, Başvuru Sahibinin bağımsız bir denetim şirketi/serbest muhasebeci mali müşavir veya yerel vergi dairesi tarafından onaylanmış son üç yıla ait hesapları (kâr ve zarar hesabı ve bilanço). Bilançosu olmayan kurumlar için onaylanmış en son kesin hesapları, bilançosu olmayan belediyeler için ise sadece onaylanan en son bütçeleri, TL ve üzeri tüm hizmet ve mal alımlarında teknik şartname ve farklı tedarikçilerden alınmış 2 adet proforma fatura, Yapım işlerine yönelik teknik projeler ve keşif özetleri (Malzeme, metraj, keşif listesi). 25

26 BAġVURU SÜRECĠ Başvuru Dosyaları: Başvuru Formu (EK A), Bütçe (EK B), Mantıksal Çerçeve Tablosu (EK C), Kilit Personelin Özgeçmişleri (EK D) ve Yetkilendirme Belgesi (EK E) ile rehberde belirtilen sıralamaya göre diğer destekleyici belgeler şeklinde sıralanarak 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Başvuru zarfının üzerine 2011 Yılı Program Adı ve TRB1/2011/MDP/xx açık bir şekilde yazılmalıdır. 26

27 BAġVURU SÜRECĠ Proje başvuruları, basılı olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) aşağıdaki adrese yapılır. Başvuru Sahibinin birden fazla başvuruda bulunması halinde, her bir başvurunun ayrı ayrı teslim edilmesi gerekmektedir. FIRAT KALKINMA AJANSI Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139 (Çevre Yolu Şeker Fabrikası Karşısı) Merkez /MALATYA 27

28 BAġVURU SÜRECĠ Programa ilişkin sorular, 27/07/2011 tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarası belirtilerek, e- posta adresine iletilebilecektir. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır. Son Başvuru Tarihi 15 Ağustos 2011 Saat: 20.00

29 BAġVURU SÜRECĠ Proje Yazma Eğitim Programı İnternetten kayıt Tunceli Eğitim Toplantısı Bingöl Eğitim Toplantısı Elazığ Eğitim Toplantısı Malatya Eğitim Toplantısı Eğitim Yeri Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Elazığ TSO Büyük Toplantı Salonu Fırat Kalkınma Ajansı Seminer Salonu Eğitim Tarihi 14 Temmuz 2011 Perşembe 09:30-16:30 14 Temmuz 2011 Perşembe 09:30-16:30 18 Temmuz 2011 Pazartesi 09:30-16:30 18 Temmuz 2011 Pazartesi 09:30-16:30 29

30 TEKLĠF ÇAĞRISI SÜRECĠ ÖZETĠ 30

31 444 5 FKA 352

32 32

33 PROGRAMIN AMACI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Bölge potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik stratejik araģtırma, planlama ve fizibilite hazırlama faaliyetleri Bölge için önemli fırsatlardan yararlanmaya ve muhtemel tehditleri önlemeye yönelik acil nitelikli faaliyetler Büyük hacimli yatırım kararlarına etki edecek ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak faaliyetler 33

34 PROGRAM BÜTÇESİ Programın Bütçesi Azami Destek Oranı % 100 Proje Destek Tutarı 34 Asgari: TL Azami: TL Asgari Destek Oranı %20 Asgari Proje Bütçesi TL Azami Proje Bütçesi TL

35 MALİ ESASLAR Proje Eş Finansmanı: Proje ortakları, iştirakçiler ve üçüncü taraflardan nakdi katkı Banka ya da finans kurumundan kredi Eş finansman yükümlülüğü, yararlanıcının kendi taahhüdü Projede alınacak ekipmanlar, kredi veya borç karşılığı rehin olarak gösterilemez. Ayni katkılar, eş finansman olarak kabul edilmez. 35

36 SÜRE VE YER SÜRE Azami süre : 3 ay Sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün başlar YER TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Gerekçelendirildiği takdirde bazı alt faaliyetler bölge dışında 36

37 UYGUNLUK KRİTERLERİ Başvuru Sahibinin Uygunluğu Faaliyetlerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu 37

38 BAġVURU SAHĠBĠNĠN UYGUNLUĞU UYGUNLUK KRİTERLERİ Kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Sivil toplum kuruluşları Kâr amacı gütmeyen birlik ve kooperatifler 38

39 BAġVURU SAHĠBĠNĠN UYGUNLUĞU UYGUNLUK KRİTERLERİ Faaliyet konusu, Başvuru Sahibinin görev ve yetki alanı içerisinde Merkez ya da yasal şubesinin TRB1 Bölgesi'nde kurulu ve kayıtlı olması (Gerekçelendirildiği takdirde bu Ģart aranmaz.) Faaliyetin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olmaması Ortakların, proje maliyet ve faaliyetlerine etkin olarak katılımı 39

40 UYGUNLUK KRİTERLERİ FAALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Sadece eğitim içerikli faaliyetler Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini ve faaliyet giderlerini kapsayan faaliyetler Sözleşme imzalanmadan önce başlatılan faaliyetler Diğer kaynaklardan finanse edilen faaliyetler Bireysel sponsorluklar ve burslar Hibe veya kredi sağlama amaçlı faaliyetler %15 ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetleri içeren faaliyetler Döviz spekülasyonu, mali spekülasyonlar ve borsa yatırımlarını içeren faaliyetler Gayrimenkul yatırımları 40

41 UYGUNLUK KRİTERLERİ MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Yararlanıcı veya proje ortağı tarafından gerçekleştirilen Orijinal belgelerle desteklenen maliyetler Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Kamu görevlilerinin maaģları yalnızca eģ finansman olarak kabul edilir.) Yolculuk ve gündelik giderleri (Yurtiçi en fazla 75 TL, yurtdışı 200 TL) Yeni ekipman satın alma Projenin uygulanabilmesi için gerekli hizmet alımları Sarf malzemesi maliyetleri Tanıtım ve görünürlük maliyetleri Uygun dolaylı maliyetler 41

42 UYGUNLUK KRİTERLERİ MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU Sözleşme imzalanmadan önce gerçekleşmiş harcamalar Başka bir kaynaktan finanse edilen maliyet kalemleri Başvuru Formunda yazılmayan ama bütçede yazılan maliyetler Yararlanıcının kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak giderler Borçlar, zarar veya borç karşılıkları Arazi veya bina satın alma ve kiralama giderleri İkinci el ekipman satın alma giderleri Kur farkından doğan zararlar Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler Proje ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar 42

43 UYGUNLUK KRİTERLERİ BAġVURUYA ĠLĠġKĠN ÖZEL DÜZENLEMELER Kabul edildiği halde sözleşmesi imzalanmamış 2010 yılında reddedilen ve üzerinde değişiklik yapılmadan tekrar sunulan faaliyet teklifleri reddedilir. 43

44 BAŞVURU SÜRECİ BAġVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER EKLER EK ADI EK A EK B EK C EK D Başvuru Formu Bütçe Kilit Personelin Özgeçmişleri Yetkilendirme Belgesi 44

45 BAġVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER DESTEKLEYĠCĠ BELGELER BAŞVURU SÜRECİ Kamu Kurum/Kuruluşu olmayan kurumların tüzük veya kuruluģ sözleģmesi Kooperatif ve Birlikler için : Üyelerine kar dağıtılmasını yasaklayan tüzük veya gelecek 5 yıl için üyelerine kar dağıtmayacağına dair karar Son 2 yıl içerisinde olağan genel kurul toplantılarının yapıldığına dair belge Toplam maliyeti TL ve üzeri mal/hizmet alımlarında teknik Ģartname ve farklı firmalardan alınmış 2 adet proforma fatura Yapım işlerini içeren projelerde gerekli ise ön fizibilite çalıģması, teknik tasarımlar, keģif özeti ve maliyet tahmini 45

46 BAŞVURU SÜRECİ Ekler ve belirtilen sıralamaya göre sıralı diğer destekleyici belgeler 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak Başvuru zarfının üstüne 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı ve TRB1/2011/DFD/01 yazılı Basılı olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü posta, kargo veya elden adresimize başvuru Başvuru Sahibinin birden fazla destek talebinde, her başvurunun ayrı teslimi FIRAT KALKINMA AJANSI Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139 (Çevre Yolu Şeker Fabrikası Karşısı) Merkez /MALATYA 46

47 BAŞVURU SÜRECİ SON BAŞVURU TARİHİ 30 Aralık 2011 saat 18:30 Başarılı projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi sınırına bu tarihten önce ulaşması durumunda PROGRAM SONLANDIRILIR, WEB SİTESİNDEN DUYURU 47

48 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Ajans uzmanlarından oluşan en az 3 kişilik komisyon tarafından Ön inceleme, teknik ve mali değerlendirme olmak üzere 2 aşamalı değerlendirme Değerlendirme raporu ve tekliflerin Ajans Genel Sekreteri tarafından onayı Uygun bulunan başvuruların ilk Yönetim Kurulu onayı Başarılı başvurular, Ajans internet sitesinde yayınlanır. Tebliğden sonra en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalanır. 48

49 444 5 FKA 352

50 50

51 TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEKNĠK DESTEK NEDĠR? Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Danışmanlık sağlama, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliģtirici teknik faaliyetlere verilen destektir. Ajans uzmanları veya Ajans'ın belirlediği uzman/danışman tarafından hizmet alımı 51

52 TEKNİK DESTEK PROGRAMI TEKNĠK DESTEK NEDĠR? Mayıs 2011'den itibaren sürekli olarak başvuru İkişer aylık dönemler halinde değerlendirme DÖNEM REFERERANS NO SON BAġVURU TARĠHĠ Mayıs-Haziran TRB1/2011/TD/01 30 Haziran 2011, PerĢembe 18:30 Temmuz-Ağustos TRB1/2011/TD/02 26 Ağustos 2011, Cuma 18:30 Eylül-Ekim TRB1/2011/TD/03 31 Ekim 2011, Pazartesi 18:30 Kasım-Aralık TRB1/2011/TD/04 30 Aralık 2011, Cuma 18: yılı bütçesinin faaliyet yılı bitmeden kullandırılması durumunda, program sonlandırılır. 52

53 PROGRAMIN AMACI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Bölgedeki kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik alanlara yönelik uzman desteği sağlamaktır. 53

54 PROGRAM BÜTÇESİ Programın Bütçesi TL Bütçe ve personel imkanları çerçevesinde Ajans personeli Zorunlu hallerde Ajans tarafından hizmet alımı Proje Destek Tutarı Hizmet alımında Azami TL 54

55 SÜRE VE YER SÜRE Azami süre 1 ay Sözleşmenin imzalandığı günden bir sonraki gün başlar. YER TRB1 Bölgesi (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Gerekçelendirildiği takdirde bazı alt faaliyetler bölge dışında 55

56 UYGUNLUK KRİTERLERİ Başvuru Sahibinin Uygunluğu Faaliyetlerin Uygunluğu Maliyetlerin Uygunluğu 56

57 BAġVURU SAHĠBĠNĠN UYGUNLUĞU UYGUNLUK KRİTERLERİ Kamu kurum ve kuruluşları Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Sivil toplum kuruluşları Gerçek kiģiler ve Kar amacı güden kurum ve kuruluģlar BAġVURAMAZ 57

58 BAġVURU SAHĠBĠNĠN UYGUNLUĞU UYGUNLUK KRİTERLERİ Destek konusu, Başvuru Sahibi görev ve yetki alanı içerisinde Merkezinin ya da yasal şubesinin TRB1 Bölgesi'nde kurulu ve kayıtlı olması (Gerekçelendirildiği takdirde bu Ģart aranmaz.) Desteğin hazırlığından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı olmaması Ortakların, proje maliyet ve faaliyetlerine etkin olarak katılımı 58

59 FAALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU UYGUNLUK KRİTERLERİ Sadece aşağıdaki kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlanabilir: Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Danışmanlık sağlama, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma. 59

60 UYGUNLUK KRİTERLERİ FAALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU ÖRNEK KONULAR Sosyal Yapının ve BeĢeri Sermayenin Güçlendirilmesi Kamu, Özel Sektör ve STK lar Arası İşbirliği Kültürünün Geliştirilmesi Tarihi ve Kültürel Varlıkların Değerlendirilmesi Tarım ve Gıda Sektörlerinin GeliĢtirilmesi Organik, Örtü Altı ve İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Modern Hayvancılık Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması Sanayi ve Hizmet Sektörlerinin GeliĢtirilmesi Dış Ticaret ve Pazarlama Kapasitesinin Geliştirilmesi Kalite Yönetim Uygulamalarının Geliştirilmesi 60

61 UYGUNLUK KRİTERLERİ FAALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU ÖRNEK KONULAR Teknik Altyapının GeliĢtirilmesi Arazi Kullanım Planlarının Çıkarılması Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Kırsal Kesimde YaĢam Kalitesinin Artırılması Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Yöresel Zanaat ve El Sanatlarının Ekonomiye Kazandırılması Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması Doğal Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı Modern Zirai İlaçlama ve Gübreleme Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması 61

62 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU UYGUNLUK KRİTERLERİ Kurum/uzman maliyetleri; EK B'de yer alan forma göre EK B'de en az iki kurum/uzman önerisi Önerilen kurum/uzman, "Eğitmen - DanıĢman BaĢvuru Formu"nu doldurmalı En az iki kurum/uzmandan teklif 62

63 MALĠYETLERĠN UYGUNLUĞU UYGUNLUK KRİTERLERİ Yararlanıcıya bir yılda en fazla iki hafta geçici uzman personel görevlendirme Hizmet alımı halinde sadece uzman/danıģman kurum ücreti ve bu kişilerin yol-konaklama giderleri Yararlanıcıdan nakdi katkı (eģfinansman) talep edilmez. ÇalıĢma materyalleri ile eğitim, çalıģtay vb. çalıģmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler ayni katkı olarak sağlanır. Ayni katkılar, Talep Formunda ayrı bir liste halinde sunulmalı 63

64 UYGUNLUK KRİTERLERİ BAġVURUYA ĠLĠġKĠN ÖZEL DÜZENLEMELER Başvuru Sahibi ve ortaklar için : Bir dönem içerisinde en fazla iki, aynı yıl içerisinde en fazla dört destek talebi Bir dönem içerisinde en fazla bir, aynı yıl içerisinde en fazla iki destek Daha önce Ajans tarafından desteklenen aynı proje veya faaliyet için Teknik Destek sağlanmaz. Yararlanıcı, doğrudan gelir elde edemez. Ajans, aynı içerikteki destekleri birleģtirebilir. 64

65 BAŞVURU SÜRECİ BAġVURU SIRASINDA SUNULACAK BELGELER EKLER EK ADI EK A EK B EK C EK D Teknik Destek Talep Formu Teknik Destek için Önerilen Uzman/Kurum ile Öngörülen Bütçe Eğitim Müfredatı (Eğitim faaliyeti içeren başvurular için) Yetkilendirme Belgesi DESTEKLEYĠCĠ BELGELER Sivil Toplum Kuruluşu olan Başvuru Sahibi ve ortaklardan kuruluģ tüzüğü veya kuruluģ sözleģmesi, Eğitim faaliyeti dışındaki başvurular için teknik Ģartname. 65

66 BAŞVURU SÜRECİ Ekler ve belirtilen sıralamaya göre sıralı diğer destekleyici belgeler 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak Zarfın üzerine 2011 Yılı Teknik Destek Programı ve TRB1/2011/TD/0X yazılı Basılı olarak ve kapalı zarf içinde taahhütlü posta, kargo veya elden adresimize başvuru Başvuru Sahibinin birden fazla destek talebinde, her başvurunun ayrı teslimi FIRAT KALKINMA AJANSI Turgut Özal Mah. Ankara Caddesi No:139 (Çevre Yolu Şeker Fabrikası Karşısı) Merkez /MALATYA 66

67 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Ajans uzmanlarından oluşan en az 3 kişilik komisyon tarafından Başvuru döneminden sonraki dönemin ilk on günü içerisinde Ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere 2 aşamalı değerlendirme Taleplerin değerlendirme raporu ve tekliflerin Ajans Genel Sekreteri tarafından onayı Başarılı başvurular, Ajans internet sitesinde yayınlanır. En geç on iģ günü içinde sözleşme imzalanır. 67

68 BAŞVURU SÜRECİ Daha fazla bilgi için: E-posta adresi : Faks : +90 (422) İnternet Adresi : Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olup Sıkça Sorulan Sorular listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Başvuru Sahipleri ve Fırat Kalkınma Ajansı için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. 68

69 444 5 FKA 352

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu.

2014 YILI. Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000. Son Başvuru Tarihi. Toplam Bütçe (TL) Kodu. ARALIK 2013 2014 YILI Program Adı Program Kodu Toplam Bütçe (TL) AFETLERE HAZIRLIK AFK 10.000.000 Proje başına asgariazami destek tutarları (TL) 200.000-1.000.000 Proje başına asgari-azami destek oranı

Detaylı

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI

FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI 1 FKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ EKONOMİ 8.500.000 TL ÜRETİMDE ODAK ALANLAR 5.000.000 TL TOPLAM HİBE TUTARI : 13.500.000 TL ÖNGÖRÜLEN PROJE HACMİ: 25.000.000 TL 2 FKA 2014 MALİ DESTEK

Detaylı

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI

14.07.2011 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler uygun kabul edilir? Başvuru belgeleri nelerdir? Nasıl, ne zaman, nereye yapılır? Süreç nasıl işleyecek? Değerlendirme kriterleri nelerdir? 14.07.2011 ANKARA

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ

Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Mehmet Emin ÇAKAY Birim Başkanı DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2011 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BAŞVURU REHBERİ Programın Amacı Programın amacı; TRB2 bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP 1 2 3 Dicle Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Teknik Destek Programıyla neyi hedeflemektedir? Ajans, Teknik Desteği hangi yollarla sağlar? Ajans ın Teknik Destek Programı kapsamında destek sağlayacağı

Detaylı

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi

PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi PROGRAM BİLGİLERİ PROGRAMA İLİŞKİN KURALLAR BAŞVURU SÜRECİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Programın amacı Program öncelikleri Programın bütçesi ve süresi Başvuru sahipleri ve ortakların uygunluğu Faaliyetlerin uygunluğu

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI

EKONOMİK GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI 1 PROGRAMIN GENEL AMACI İstihdamın ve refah seviyesinin artırılması için girişimciliği ve yatırımları teşvik ederek İşletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması için, yenilikçilik ve teknoloji kullanımına

Detaylı

TOPLANTI GÜNDEMİ ANKARA KALKINMA AJANSI 2 /24

TOPLANTI GÜNDEMİ ANKARA KALKINMA AJANSI 2 /24 TOPLANTI GÜNDEMİ 09:45 10:00 Kayıt 10:00 10:30 2013 Teknik Destek Programı 10:30 11.00 2013 Doğrudan Faaliyet Destek Programı 11:00 11:15 Çay/kahve arası 11:15 12:15 DFD KAYS Başvuru Eğitimi 12:15 12:30

Detaylı

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Isparta 07.01.2013 Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı:

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

T.C. FIRATKALKINMA AJANSI

T.C. FIRATKALKINMA AJANSI T.C. FIRATKALKINMA AJANSI 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ PROGRAM ÖZETİ ADI AMACI BÜTÇESİ BAŞVURU YERİ DESTEK TUTARI PROJE SÜRESİ UYGUN BAŞVURU SAHİBİ TEKNİK DESTEK Bölgedeki kurum ve

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Karacadağ Kalkınma Ajansı 1 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine,

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI ORTAK HUSUSLAR ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 6 Ocak 2015 Sunum Planı Uygunluk Kriterleri Başvuru Süreci Değerlendirme Süreci Önemli Hatırlatmalar Uygunluk

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ 1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI SUNUM PLANI I. KALKINMA AJANSLARI II. 2010-2013 TR61 BÖLGE PLANI III. MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2 TR61 2010-2013 BÖLGE PLANI Ulusal öncelikleri

Detaylı

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı 2015 Teknik Destek Programı td@oka.org.tr Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 0362 431 24 00 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

Detaylı

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 13 1 KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere Bölgenin kaynak ve olanaklarının tespit edilmesine, ekonomik ve sosyal

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI İSTANBUL KALKINMA AJANSI GİRİŞİMCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM TANITIMI Sunum Planı İstanbul Kalkınma Ajansı ve Bölge Planı 2016 Yılı Mali Destek Programları Girişimcilik Mali Destek Programı Uygunluk

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Soru 1: Sosyal güvenlik primi, vergi borcu ya da Ajanstan

Detaylı

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir.

2015 Yılı GEKA Proje Teklif Çağrısı ilan edilmiştir. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2015 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kâr Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm, Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı,

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU

2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2010 TÜRKİYE - SURİYE BÖLGELERARASI İŞBİRLİĞİ PROGRAMI V. TEKLİF ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME SUNUMU 2 Program Hakkında: 2006 yılından bu yana uygulanan ve Türkiye de Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin; Suriye

Detaylı

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Teknik Destek Nedir? Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı?

1. GENEL SORULAR. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? 1. GENEL SORULAR 1. SORU: PCM Eğitimi dokümanları internet sitenize konulacak mı? CEVAP: İlgili belgeler için lütfen http://www.mevka.org.tr adresine bakınız. 2. CEVAP: Projelerin hazırlanması sürecinde

Detaylı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik Mali Destek Programı 02 İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir il sınırları dâhilinde faaliyet gösteren, sorumlu bulunduğu bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak üzere bölgenin

Detaylı

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz

2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI. Açılış Törenine Hoşgeldiniz 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Açılış Törenine Hoşgeldiniz 30.01.2015 1 Rekabet Gücünün Artırılması ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Program bütçesi: 15.000.000 TL Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi 5 dönemde gerçekleştirilmektedir. Batı Karadeniz 2. Dönem: 3 Haziran-28

Detaylı

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI

MAKiNA imalat. MALi DESTEK PROGRAMI 1 2 3 4 MAKiNA imalat MALi DESTEK PROGRAMI 5 Programın Amacı Makina İmalat Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı nın genel amacı makina imalat sektöründe ithal edilen ve yüksek katma değerli ürünlerin

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU İçerik İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Bütçesi Programın Amacı ve Öncelikleri Uygun Başvuru Sahipleri Başvuru

Detaylı

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI

26.11.2013 ANKARA KALKINMA AJANSI GÜNDEM Amaçlar Programların amaçları nelerdir? Programların öncelikleri nelerdir? Uygunluk Kriterleri Kimler başvurabilir? Hangi maliyetler-faaliyetler uygun kabul edilir? Başvuru Süreci Değerlendirme

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 27.12.2013) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MALİ DESTEK PROGRAMLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi İnternet üzerinden son başvuru tarihi: Mardin Batman KOBİ tanımına uyan işletmeler

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Sektörel Rekabet Edebilirlik Mali Destek İnternet üzerinden son başvuru

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI

ANKARA KALKINMA AJANSI ANKARA KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2012 TEKLİF Ç A Ğ R I S I Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile rekabet eden, düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara Ankara Kalkınma Ajansı Ülkelerin hatta şehirlerin

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 1 Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUġLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUġLAR SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TARIM VE KIRSAL KALKINMA MALĠ DESTEK PROGRAMI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUM/KURULUġLAR BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN UYGUNLUĞU SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 S. Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI Program Yönetimi Birimi T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2013 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI I. Mali Destek Programları Tema Belirleme II. Mali Destek Programları Bütçeleri ve Öncelikleri III. Mali Destek Programları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK

2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK 2011 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI NO SORU CEVAP DAYANAK 1 Serhat Kalkınma Ajansı nın 2011 yılı Teknik Destek Programı için belirlemiş olduğu öncelikler nelerdir? SERKA

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM

2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROGRAM 09.30-10.00 Kayıt 10.00-10.30 Açılış Ankara Kalkınma Ajansı Kısa Tanıtımı 10.30-11:15 Program Amaç ve Öncelikleri 11.15-11:30 Kahve Arası 11:30-12:00

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI PROGRAM YÖNETİM BİRİMİ 1 2 Karacadağ Kalkınma Ajansı Karacadağ Kalkınma Ajansı, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerini kapsayan TRC2 Bölgesi nin sürdürülebilir kalkınmasını

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME NOTU SözleĢmeye Davet Edilen BaĢvuru Sahiplerinin Dikkatine! 23 Ağustos 2010 1 SÖZLEġMEYE DAVET EDĠLEN BAġVURU SAHĠPLERĠNĠN DĠKKATĠNE! Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak

Detaylı

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (DERNEKLER, VAKIFLAR, ODALAR) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. Dernek ve Vakıflar için son başvuru tarihinden 3 ay önce kurulmuş olma

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN)

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI (ORAN) 2011 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI JEOTERMAL VE MADENCİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR72-11-İKP-02 İÇİNDEKİLER. Sayfa 1. JEOTERMAL ve MADENCİLİK

Detaylı

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA

2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri. 14 Temmuz 2011 ANKARA 2011 Teklif Çağrısı Bilgilendirme Sunumları Program Amaç ve Öncelikleri 14 Temmuz 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları Bütçeler ve Destek Oranları Turizm Potansiyelinin

Detaylı

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS

PROJELERİN UYGUNLUĞU NO SORU CEVAP REFERANS DİCLE KALKINMA AJANSI 00 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI BAŞVURU SAHİBİNİN UYGUNLUĞU Belediyeler, sosyal sigorta prim borçları olması halinde proje başvurusu

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013

2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği. T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013 2013 Yılı Teknik Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI Proje Uygulama Birimi Haziran 2013 1 İçerik Teknik Destek Programı o Amaç ve Öncelikleri o Kimler Başvurabilir

Detaylı

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) FAALİYETLERİ (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi Eylül 2010 SUNUŞ Fırat Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI Önceki Mali Destek Programları 2010 Mali Destek Programı Sözleşme imzalanan proje sayısı: 38 Toplam hibe miktarı: 10.000.000 TL 2011

Detaylı

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI

T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI T.C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2013 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No: TRB1/2013/DFD İÇİNDEKİLER PROGRAM ÖZETİ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ... 4 3. PROGRAMA

Detaylı

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME Başvuru Sahibi Program Özeti İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler OSB ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüler,

Detaylı

2013 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

2013 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 2013 YILI TEKNİK DESTEK VE DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği; - 5449 sayılı kanun hükümleri, -Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, - Bölge planı

Detaylı

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 -

2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - 2014 Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi MDP (TR51/14/SOSKA) Sıkça Sorulan Sorular - 1 - ÖNEMLİ UYARI Sosyal Kalkınma Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında projelerin tümünde,

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ

Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ Mutlu Yaşam Bölgesi BATI AKDENİZ 1 BATI AKDENĠZ KALKINMA AJANSI SUNUM PLANI I. KALKINMA AJANSLARI II. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) ORGANİZASYON YAPISI YÖNETİM KURULU KALKINMA KURULU GENEL SEKRETERLİK

Detaylı

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi E. Alkım KARAAĞAÇ Ankara Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi 07 Mayıs 2015 Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Kalkınma Ajansları Destek Mekanizmaları Destek Programları Başvuru Koşulları Başvuru Değerlendirme

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22)

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU (EK-İ-22) T.C. İzleme ve Değerlendirme Birimi 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM KAPANIŞ RAPORU () Haziran - 2013 PROGRAM KAPANIŞ RAPORU 1. GİRİŞ Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Detaylı

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS

2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 2014 YILI TARIM VE KIRSAL KALKINMA MİLİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA SIKCA SORULAN SORULAR NO SORU CEVAP REFERANS 1 Öncelik 2 kapsamında yerel ürünlere yönelik başvurularda proje konusunun tarımsal ürün

Detaylı

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır.

EK-C: MANTIKSAL ÇERÇEVE. Projenin Mantıksal Çerçevesi (EK-C) doldurulmalıdır. EK-A: BAŞVURU FORMU Başvuru formu ve ekleri KAYS üzerinden doldurulmalıdır. Başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Proje teklifi Türkçe olarak doldurulmalıdır. Başvuru formu

Detaylı

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1

(KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 TURİZM VE ÇEVRE MALİ DESTEK PROGRAMI (KAMU KURUMLARI VE YEREL YÖNETİMLER) SIKÇA SORULAN SORULAR BÖLÜM 1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN UYGUNLUĞU S. İlköğretim okulları, liseler ve halk eğitim merkezleri Turizm ve

Detaylı

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi (Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015) + Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu 1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının

Detaylı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı

Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞVURULARININ ANALİZİ Erhan DEMİRCAN PPKB Uzmanı Ocak, 2014 Diyarbakır İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI... 4 2.1. Diyarbakır/Şanlıurfa Dağılımı...

Detaylı

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri

2016 Ankara Mali Destek Hibeleri 2016 Ankara Mali Destek Hibeleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2015 yılı ikinci teklif çağrısı kapsamında üç ayrı mali destek programı ile toplam 21.000.000 TL tutarında desteği aşağıda belirtildiği şekilde

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI 14 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı Program Tanıtım Broşürüş Referans No: TRC2-11 - DFD Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2011 Saati: 18.00* *Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1-

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ -1- SORU 1 CEVAP 1 Projelerde ortak zorunlu mudur? Eğer zorunlu ise ortak sayısını artırmanın artı puan değeri var mıdır? Projelerde ortaklık oluşturulması zorunlu değildir. Bununla birlikte başvuru rehberinin

Detaylı

Proje sizden, destek bizden Destek Programları

Proje sizden, destek bizden Destek Programları Proje sizden, destek bizden Destek Programları FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ İzmir Kalkınma Ajansı, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerel otorite ile merkezi yönetim arasındaki

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLLERİMİZ AVRUPA BİRLİĞİNE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 23 Şubat 2011 Bülent ÖZCAN Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Proje Uygulama Başkanı SUNUM İÇERİĞİ

Detaylı

Yönetim Danışmanları Derneği. Sun Danışmanlık

Yönetim Danışmanları Derneği. Sun Danışmanlık Yönetim Danışmanları Derneği Sun Danışmanlık Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Destek Programları Mevcut durumda kamu kurumları başta olmak üzere ülkemizde kar maçı gütmeyen kurum ve kuruluşlara

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Kalkınma Proje Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi İller Program Bütçesi (TL) Başvuru Yapabilecek Kişi/Kurum/Kuruluşlar Ayrıntılı Bilgi Ahiler Kalkınma Teknik Destek Başvurular ikişer aylık dönemler halinde

Detaylı

KALKINMA AJANSI 2014 YILI. Tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat:23:50 07.03.2014 Cuma Saat:17:00. Referans No: TR83/14/YEN

KALKINMA AJANSI 2014 YILI. Tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat:23:50 07.03.2014 Cuma Saat:17:00. Referans No: TR83/14/YEN KALKINMA AJANSI 2014 YILI Referans No: TR83/14/YEN on Ba Tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat:23:50 07.03.2014 Cuma Saat:17:00 28.02.2014 saat 23:50 ye kadar Kal Sistemi :50 posta yolu ile 07.03.2014 Nereye ve

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR

2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR 2014 YILI DOĞRUDAN FAALIYET DESTEĞI (DFD) PROGRAMI, SIKÇA SORULAN SORULAR Bu teklif çağrılarına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberlerinin dikkatli bir şekilde okunmasıyla cevaplandırılabilir.

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU Ağustos 2010 DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ BİLGİLENDİRME SUNUMU SUNUM PLANI KALKINMA AJANSI HAKKINDA ÖN BİLGİLER DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMININ AMAÇLARI

Detaylı

Referans NO: TRC2/14/DFD

Referans NO: TRC2/14/DFD 9 Referans NO: TRC2/14/DFD PROGRAMIN AMACI TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde

Detaylı

AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı. Hibe Rehberi

AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı. Hibe Rehberi AK PARTİ GENEL MERKEZ GENÇLİK KOLLARI Araştırma Geliştirme ve Eğitim Başkanlığı Hibe Rehberi 2016 1 1.) Avrupa Birliği Bakanlığı 1.1.) Erasmus + Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekliyor? Avrupa Birliği'nin

Detaylı

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B)

Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) Proje Bütçe Formunun Doldurulması (Ek B) GÜNDEM Maliyetlerin Uygunluğu Bütçe Formu (EK B) Faaliyet Bütçesi (EK B-1) Beklenen Finansman Kaynakları (EK B-2) Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi (EK B-3) 2 MALĠYETLERĠN

Detaylı

BAŞVURU REHBERİ YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. www.baka.org.tr

BAŞVURU REHBERİ YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. www.baka.org.tr BAŞVURU REHBERİ 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI www.baka.org.tr BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI BAŞVURU REHBERİ 2012 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi Referans No:TR61/12/TD Son başvuru tarihi:

Detaylı

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı

TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı 1 2 TURĠZM SEKTÖRÜNÜN GELĠġTĠRĠLMESĠ Programın Amacı TRB1 Bölgesi nde; mevcut turizm ürünlerinin geliştirilmesi, alternatif turizm olanaklarının oluşturulması, hizmet kalitesinin artırılması, turizm faaliyetlerinin

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI. TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI TRA2 DÜZEY 2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) BÖLGESİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN Serhat Kalkınma Ajansı tarafından TRA2 Düzey 2 (Ağrı, Kars, Iğdır,

Detaylı

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 2 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR? Güdümlü Proje Desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi

Detaylı

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği

DAYANAK. 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı. 2014-2023 Bölge Planı. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği DAYANAK 2013 DAKA Bütçe ve Çalışma Programı 2014-2023 Bölge Planı Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu PROGRAMIN AMACI Yatırım teşvik uygulamaları

Detaylı