40 Hədis. Müəllif: Yəhya ibn ġərəf ən-nəvəvi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 Hədis. Müəllif: Yəhya ibn ġərəf ən-nəvəvi"

Transkript

1

2 40 Hədis Ġmam Nəvəvi Müəllif: Yəhya ibn ġərəf ən-nəvəvi Tərcüməçi: Ramil Həsənov Tərtib edən: Zeyd Sələfi "Hər bir elm tələbəsi Qırx hədis kitabını əzbərləməli, mənasını baģa düģməli və tələblərinə uyğun əməl etməlidir. (Muhəmməd əs-saleh)

3 BĠRĠNCĠ HƏDĠS (Əməllər niyyətlərə görədir) Möminlərin əmiri Əbu Həfsə Ömər ibn əl-xattab (radiyallahu anhu) demiģdir: Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurduğunu eģitdim: "Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Hər bir insana onun niyyət etdiyi verilər. Kimin hicrəti Allah və onun Peyğəmbərinə tərəfdirsə, onun hicrəti Allah və Onun Peyğəmbərinə tərəf olar. Kimin də hicrəti dünya, onun əldə edilməsi və ya qadınla nikahlanmaqdırsa, o hicrət etdiyinə tərəf yönələr". Rəvayəti iki hədis alimi Əbu Abdulla Muhəmməd ibn Ġsmayıl ibn Ġbrahim ibn əl- Muğira ibn Bərdizbəh əl-buxari və Əbul Hüseyn Müslim ibn əl-həccac ibn Müslim əl-quģeyri ən-neysəburi öz "Səhih" adlı əsərlərində nəql etmiģlər. Həmin əsərlər ən mötəbər kitablar sayılır. [əl-buxari: "Vəhyin baģlanması" fəsli, "Peyğəmbərə vəhy gəlməsi necə baģlamıģdır" bölmü, 1-ci hədisdə; Müslim: "Əmirlik" fəsli, "Peyğəmbərin ``Həqiqətən də əməllər niyyətlədir`` kəlamı və bu hədisin döyüģ və s. əməlləri Ģamil etməsi" bölümü, 155 və 1907 rəqəmli hədislərdə rəvayət etmiģdir.] ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Ġslam, Ġman və Ġhsan) Həmçinin Ömərdən (radiyallahu anhu) rəvayət edilir ki, o belə demiģdir: "Bir gün biz Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) hüzurunda oturmuģduq. Yanımıza düm ağ paltarlı, zil qara saçlı bir kiģi gəldi. Üst-baĢında səfər niģanələri yox idi. Onu bizlərdən heç kəs tanımırdı. O, Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) qarģısında oturub dizlərini onun dizinə söykədi və əllərini budunun üzərinə qoyub dedi: "Ey Muhamməd! Mənə İslam barəsində xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu

4 aleyhi va salləm) buyurdu: "İslam, sənin Allahdan başqa haqq məbud olmadığına və Muhəmmədin Allahın elçisi olduğuna şəhadət etmən, namaz qılman, zəkat vermən, Ramazan orucunu tutman və yola çıxmağa gücün çatırsa, Evə həcc etməndir". KiĢi dedi: Doğru söylədin. Biz onun sual verib sonra da təsdiqləməsinə çox təəccübləndik. KiĢi yenidən dedi: "Mənə iman barəsində xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə və qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməyindir". KiĢi dedi: "Doğru söylədin. Mənə ihsan barəsində xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Allaha Onu görürmüş kimi ibadət etməyindir. Sən onu görməsən də bil ki, O, səni görür." KiĢi dedi: "Mənə Qiyamət saatı barəsində xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Bu barədə soruşulan soruşandan çox bilmir." Həmin adam dedi: "Elə isə mənə onun əlamətləri barədə xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Kəniz öz xanımını doğacaq. Ayağı yalın, çılpaq və kasıb qoyun otaranların uca bina tikməkdə yarışacaqlarını görəcəksən." Sonra o adam getdi. Mən bir müddət dayandım. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Ey Ömər, sual verənin kim olduğunu bilirsənmi?" Mən dedim: "Allah və Onun Rəsulu daha yaxģı bilir". O buyurdu: "Şübhəsiz ki, o, Cəbrail idi. Yanınıza gəlmişdi ki, sizə dininizi öyrətsin." Müslim rəvayət edib. ÜÇÜNCÜ HƏDĠS (Ġslamın əsasları) Əbu Abdurrahman Abdulla ibn Ömər ibn əl-xattab (radiyallahu anhu) demiģdir: "Mən eģitdim ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurdu: "İslam beş əsasın üzərində qurulmuşdur: Lə iləhə illallah və Muhəmmədən rasulullah şəhadəti, namaz qılmaq, zəkat vermək, həcc etmək və Ramazan orucunu tutmaq." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [əl-buxari: "Ġman" kitabı, "Sizin duanız imanınızdır. Çünki Allah buyurur: (Ey Rəsulum, bu Məkkə müģriklərinə) de: "Əgər ibadətiniz olmasa Rəbbimin yanında nə qədir-qiymətiniz olar?" bölümü, Nº 8; Müslim: "Ġman" kitabi, "Ġslamın əsaslarının bəyanı" bölümü, Nº 16, Nº 21.] DÖRDÜNCÜ HƏDĠS (Ġnsanın yaradılıģı və aqibəti)

5 Abdulla ibn Məsuddan (radiyallahu anhu) rəvayət olunur ki, doğru danıģan və doğruluğu təsdiqlənən Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) bizə danıģdı ki: "Sizlərdən hər biriniz ana bətnində yığılıb yaradılarkən qırx gün nütfə halında, sonra o vaxt qədər laxta qan halında, sonra həmin vaxt qədər dişlənilmiş ət parçası halında olur. Daha sonra ona ruh üfürəcək bir mələk göndərilir. Mələyə dörd kəlmə əmr verilir: (İnsanın) ruzisini, əcəlini, əməlini, bədbəxt yoxsa xoşbəxt olacağını yazmaq. Özündən başqa (haqq) ilah olmayan Allah and olsun, sizlərdən biri Cənnət əhlinin əməlini edər. Nəhayət onunla Cənnət arasında bir dirsək qədər məsafə qaldıqda kitab onu qabaqlayar və o, Cəhənnəm əhlinin əməlini edərək ora daxil olar. Həmçinin sizlərədən biri də Cəhənnəm əhlinin əməlini edər. Nəhayət onunla Cəhənnəm arasında bir dirsək qədər məsafə qaldıqda kitab onu qabaqlayar və o, Cənnət əhlinin əməlini edərək ora daxil olar." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [əl-buxari: Vəhyin baģlanması kitabı, Mələklərin zikri bölümü, Nº 3208; Müslim: Qədər kitabı, Ġnsanın necə yaradılması bölümü, Nº 2643.] BEġĠNCĠ HƏDĠS (Bidətlərin rədd edilməsi) Möminlərin anası ummu Abdulla (künyəli) AiĢə (radiyallahu anhə) demiģdir: Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Kim bizim bu işimizə ondan olmayan bir yenilik gətirərsə, o rədd olunar."* əl-buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Müslimin rəvayətində deyilir: "Kim bizim etmədiyimiz bir əməli edərsə, o rədd olunar."** [* əl-buxari: "əs-sulh" kitabı, "Ġzə istalahu..." bölümü, Nº 2697; Müslim: "əl-əqdiyə" kitabı, "Nəqd əl-əhkəm əl-bətilə" bölmü, Nº ** Müslim, "Hökümlər" kitabı, "Saxta hökümlərin pozulması və bidət əməllərin rədd edilməsi" bölümü, 1718-ci hədis.] ALTINCI HƏDĠS (Halal və haram) Əbu Abdulla Numan ibn BəĢir (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) belə dediyini eģitdim: "Həqiqətən halal da bəllidir, haram da. Onların arasında (halal və ya haramlığı bəlli olmayan) şübhəli şeylər vardır ki, bir çox insanlar bunu bilməzlər. Kim şübhəli şeylərdən çəkinərsə, dinini və namusunu qorumuş olar. Kim ki, şübhəli

6 şeylərə düşərsə, harama düşmüş sayılar. Onun halı qoruğun ətrafında sürüsünü otaran çobana bənzəyir ki, az qala (sürü) qoruğa girsin. Bilin ki, hər bir hökmdarın qadağa bölgəsi (qoruğu) vardır. Allahın qoruğu isə Onun qoyduğu qadağalardır (haramlardır). Bunu da bilin ki, bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o sağlam olarsa, bütün bədən də sağlam olar. Yox əgər o fəsada uğrayarsa, bütün bədən də fəsada uğrayar. Diqqət edin, o (ət parçası) qəlbdir." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [ əl-buxari: "Ġman" kitabı, "Dinini qoruyanın fəziləti" bölümü, Nº 52; Müslim: "əl-məsəqa" kitabı, "Halalı götürmək və Ģübhələri tərk etmək" bölümü, Nº 1599.] YEDDĠNCĠ HƏDĠS (Din nəsihətdir) Əbu Ruqeyyə Təmim ibn Əus əd-dəridən (radiyallahu anhu) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurduğu nəql edilir: "Din nəsihətdir." Biz dedik: "Kimin üçün, ey Allahın Elçisi?" O (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Allah üçün, Kitabı üçün, Peyğəmbəri üçün, müsəlmanların imamları (başçıları) və rəiyyətləri üçün." Müslim rəvayət etmişdir. SƏKKĠZĠNCĠ HƏDĠS (Müsəlmanın haqları) Ġbn Ömərdən (radiyallahu anhu) rəvayət olunur ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) demiģdir: "Mənə insanlar "Lə iləhə illəllah və Muhəmmədən rasulullah" şəhadətini deyənə, namaz qılana və zəkat verənə qədər onlarla vuruşmaq əmr olunmuşdur. Əgər bunu etsələr canlarını və mallarını məndən qorumuş olarlar. Yalnız İslamın haqqı müstəsnadır. Onların sorğu-sualı Allah təaləyə aiddir." Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. DOQQUZUNCU HƏDĠS (Hər insan gücü çatan qədər mükəlləfdir) Əbu Hüreyrə (künyəli) Abdurrahman ibn Saxr (radiyallahu anhu) demiģdir: Mən eģitdim ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurdu: "Mən sizə nəyi

7 qadağan edirəmsə, ondan çəkinin. Nəyi sizə əmr edirəmsə, onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Həqiqətən də sizdən əvvəlkiləri çox sual vermələri və peyğəmbərləri ilə mübahisə etmələri həlak etdi." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişdir. [əl-buxari: "Kitab və Sünnədən yapıģmaq" kitabı, "Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) sünnələri ilə getmək" bölümü, Nº 6777; Müslim: "Fəzilətlər" kitabı, "Peyğəmbəri (sallallahu aleyhi va salləm) uca tutmaq" bölümü, Nº 1337.] ONUNCU HƏDĠS (Halal qazanc va duaların qəbulu) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Həqiqətən də Allah təalə Tayyibdir (pakdır) və yalnız təmiz olanı qəbul edir. Şübhəsiz ki, Allah peyğəmbərlərə əmr etdiyini möminlərə də əmr etmiş və buyurmuşdur: "Ey peyğəmbərlər! Təmiz (halal) nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün!" (əl-muminun, 51). Başqa ayədə buyurur: "Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz ruzilərin (təmiz və) halalından yeyin!" (əl-bəqərə, 172). Sonra o, uzun müddət səfərdə olan saçı dağınıq, üstü toz-torpaqlı bir kiģini xatırlatdı. Həmin kişi əllərini göyə açaraq: Ey Rəbbim, ey Rəbbim deyirdi. Onun yediyi də haram, içdiyi də haramdır. O, haramla bəslənibdir. Haradan duası qəbul olunsun?" Müslim rəvayət etmişdir. [Müslim, "Zəkat" kitabı, "Təmiz (halal) qazancdan olan sədəqənin qəbul olunması" bölümü, 1015-ci hədisdə rəvayət etmiģdir.] ON BĠRĠNCĠ HƏDĠS (ġübhələrdən uzaq durmaq) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) nəvəsi və onun reyhanı Əbu Muhamməd Həsən ibn Əli ibn Əbu Talib (radiyallahu anhu) demiģdir: Mən, Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi va salləm) əzbərlədim ki: "Səni şübhələndirən işi tərk et, şübhələndirməyəni götür." ət-tirmizi və ən-nəsai rəvayət etmişlər. ət- Tirmizi demişdir: Hədis həsən səhihdir.

8 ON ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Faydasız Ģeyləri tərk etmək) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "İnsanın İslamının gözəlliyi, ona aid olmayan işləri tərk etməsidir." Həsən hədisdir. Tirmizi və başqaları bu cür rəvayət etmişlər. [ət-tirmizi, "Zühd" kitabı, "Aidiyyəti olmayan sözləri danıģan haqqında" bölümü, 2318-ci hədisdə; Ġbn Məcə, "Fitnələr" kitabı, "Fitnələr zamanı dili qorumaq" bölümü, 3976-cı hədisdə rəvayət etmiģdir.] ON ÜÇÜNCÜ HƏDĠS (Ġslam qardaģlığı) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) xidmətində dayanan Əbu Həmzə Ənəs ibn Məlik (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Sizlərdən biri özünə istədiyini qardaşına istəməyincə, iman gətirmiş sayılmaz." Buxari və Müslim. [Buxari: Nº 13; Müslim: Nº 71.] ON DÖRDÜNCÜ HƏDĠS (Müsəlmanın toxunulmazlığı) Ġbn Məsud (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Müsəlmanın qanı halal sayılmır. Yalnız üç hal müstəsnadır: Evli zinakar, cana can (qisası) və dinini tərk edib camaatdan ayrılan." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişdir. [əl-buxari: "Qanbahası" kitabı, "Allahın ayəsi: qulaq qulağa, diģ... bölümü, Nº 6484; Müslim: "əl-qasamə" kitabı, Nº 1676]

9 ON BEġĠNCĠ HƏDĠS (Gözəl söz danıģmaq, qonģunun və qonağın haqqını qorumaq) Əbu Hüreyrə (radiyallaru anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurmuģdur: "Kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, qonşusuna yaxşılıq etsin. Kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, qonağına yaxşılıq etsin." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [Buxari: Nº 6110; Müslim: Nº 74.] ON ALTINCI HƏDĠS (Qəzəblənməmək) Əbu Hüreyrə (radiyallaru anhu) rəvayət etmiģdir ki, bir kiģi Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) yanına gəlib dedi: "Mənə nəsihət et!" Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Qəzəblənmə!" Həmin kiģi dediyini dəfələrlə təkrarladı. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) yenə: "Qəzəblənmə!" --- deyə cavab verdi." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [Buxari: Nº Müslim: Nº 2449.] ON YEDDĠNCĠ HƏDĠS (Hər iģdə yaxģı və gözəl davranmaq) Əbu Yalə ġəddəd ibn Əus (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Allah hər şeyə yaxşılıq etməyi vacib etmişdir. (Düşməni) öldürdükdə yaxşı öldürün, heyvanı kəsdikdə yaxşı kəsin. Bıçağınızı yaxşı itiləyib kəsdiyiniz heyvanı rahat edin". Müslim rəvayət etmişdir. [Hədis səhihdir. əl-ġrva: Nº 2540; Müslim: 3/ 1548/ Nº 1955; Tirmizi: 2/ 431/ Nº 1430; Əbu Davud: 8/ 10/ Nº 2797; Nəsai: 7/ 227; Ġbn Məcə: 2/ 1058/ Nº 3170.]

10 ON SƏKKĠZĠNCĠ HƏDĠS (Təqva və gözəl əxlaq) Əbu Zər Cundəb ibn Cunədə (radiyallahu anhu) və Əbu Əbdürrəhman Muaz ibn Cəbəl (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģlər ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdu: "Harada olsan Allahdan qorx. Pislik etdikdən sonra yaxşılıq et ki, onu silsin. İnsanlarla gözəl əxlaqla davran." ət-tirmizi rəvayət etmiş və demişdir: "Həsən hədisdir." Bəzi nüsxələrdə demişdir: "Həsəndir səhihdir." [ət-tirmizi, "YaxĢılıq" kitabı, "Ġnsanlarla ünsiyyətdə olmaq" bölümü, 1987-ci hədisdə rəvayət etmiģdir.] ON DOQQUZUNCU HƏDĠS (Allahın hüdudlarını aģmamaq) Əbul Abbas Abdulla ibn Abbas (radiyallahu anhu) demiģdir: Bir gün mən Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) arxasında idim. O (sallallahu aleyhi va salləm) dedi: "Ay uşaq, mən sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəyəm: Allahı qoru ki, O da səni qorusun. Allahı qoru ki, Onu önündə görəsən. Bir şey istəyəndə Allahdan istə. Kömək dilədikdə Allahdan dilə. Bil ki, əgər ümmət birləşib sənə xeyir vermək istəsə, yalnız Allahın yazdığı qədər xeyir verə bilərlər. Əgər toplaşıb sənə zərər vermək istəsələr, yalnız Allahın yazdığı qədər zərər verə bilərlər. Qələmlər qaldırılıb, vərəqlər quruyubdur."* ət-tirmizi rəvayət etmiş və demişdir: "Həsən-səhih hədisdir." Ət-Tirmizidən baģqalarının rəvayətində deyilir: "Allahı qoru, Onu qarşında görərsən. Rahatlıq vaxtı Allaha tanışlıq ver ki, çətin anda səni tanısın. Bil ki, başına gəlməyəcək işin olması mümkün deyildir. Başına gələndən isə, qaça bilməzdin. Bil ki, qələbə səbirlədir. Şübhəsiz ki, sevinc də kədərlədir. Hər çətinlikdən sonra asanlıq gəlir."** [*ət-tirmizi: "Qiyamətin necəliyi" kitabı, Nº **Ġmam Əhməd: (1/307); Hakim: "əl-müstədrək" əsəri (3/624).] ĠYĠRMĠNCĠ HƏDĠS (Həya imandandır) Əbu Məsud Uqbə ibn Amr əl-ənsari əl-bədri (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki,

11 Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Əvvəlki peyğəmbərlikdən insanlara çatan söz belədir: Əgər utanmırsansa, istədiyini et." əl-buxari rəvayət etmişdir. [Buxari: Nº 5769.] ĠYĠRMĠ BĠRĠNCĠ HƏDĠS (Allaha iman gətir və doğru yolu tut) Əbu Amr (yaxud da bəzilərinin dediyinə görə) Əbu Amratə Süfyan ibn Abdulla (radiyallahu anhu) demiģdir: "Ey Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm), mənə Ġslamda elə bir söz söylə ki, o haqda səndən sonra heç kimdən soruģmayım." Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Allaha iman gətirdim de, sonra düz ol." [Müslim: "Ġman" kitabı, "Ġslamın bütün vəsfləri" bölümü, Nº 38] ĠYĠRMĠ ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Cənnətə aparan yol) Əbu Abdulla Cabir ibn Abdulla əl-ənsari (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, bir kiģi Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi va salləm) sual verərək dedi: "Necə bilirsən, mən vacib namazları qılsam, Ramazan orucu tutsam, halalı halal, haramı haram saysam və buna heç nə əlavə etməsəm Cənnətə girərəm?" Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Bəli". Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. "Haramı haram saysam" yəni, ondan çəkinsəm. "Halalı halal" yəni, onun halal olduğunu etiqad edərək yerinə yetirsəm. [Müslim: "Ġman" kitabı, "Ġmanın bəyanı" bölümü, Nº 18.] ĠYĠRMĠ ÜÇÜNCÜ HƏDĠS (Hər xeyirli əməl sədəqədir) Əbu Məlik əl-haris ibn Asim əl-əģari (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Təmizlik imanın yarısıdır. Əlhəmdulilləh* tərəzini doldurur. Sübhənallah** və əlhəmdulilləh

12 (zikirlərini demək) göylə yer arasını doldururlar - və ya doldurur. Namaz nurdur. Sədəqə sübutdur. Səbir işıqdır. Quran ya leyhinə ya da əleyhinə dəlildir. Bütün insanlar səhər erkən çıxır və nəfsini sataraq ya onu azad edir, ya da tələf edirlər."*** Müslim rəvayət etmişdir. [* Zikirdir. Mənası: "Həmd Allaha məxsusdur." ** Zikirdir. Mənası: "Allah pak və nöqsansızdır." *** Müslim: "Təmizlik kitabı, "Dəstəmazın fəziləti" bölümü, Nº 233] ĠYĠRMĠ DÖRDÜNCÜ HƏDĠS (Zülmün qadağan edilməsi) Əbu Zər əl-ğifəri (radiyallahu anhu) Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi va salləm), o da izzət və cəlal sahibi Rəbbindən rəvayət etmiģdir ki, Allah təalə buyurmuģdu: "Ey qullarım! Mən nəfsimə zülmü haram etdim. Onu sizin aranızda da haram etdim. Bir-birinizə zülm etməyin. Ey qullarım! Mənim haqq yola (hidayətə) yönəltdiyim müstəsna olmaqla hamınız zəlalətdəsiniz. Məndən hidayət istəyin, sizi ona yönəldim. Ey qullarım! Mənim yedirtdiyim istisna edilməklə hamınız aclıq içindəsiniz. Məndən sizi yedirtməmi diləyin, sizi yedirdim. Ey qullarım! Mənim geyindirdiyim müstəsna olmaqla hamınız çılpaqsınız. Məndən sizi geyindirməyimi diləyin, sizi geyindirim. Ey qullarım! Siz gecə-gündüz günahlar edirsiniz. Mən bütün günahları bağışlayıram. Məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayım. Ey qullarım! Siz zərərimə qalib gəlib Mənə zərər verə bilməzsiniz. Siz xeyrimə qalib gəlib Mənə xeyir verə bilməzsiniz. Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və axrıncınız, insanınız və cininiz aranızdakı ən təqvalı bir kişinin qəlbinə malik olsa belə, bu Mənim mülkümdə heç nə artırmayacaq. Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və axrıncınız, insanınız və cininiz aranızdakı ən pis əmələ sahib bir kişinin qəlbinə malik olsa belə, bu Mənim mülkümdən heç nə azaltmayacaq. Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və axrıncınız, insanınız və cininiz bir daşın üzərinə çıxıb Məndən istəsələr onların hər birinə istədiyini verərəm və bu Məndə olanlardan heç nəyi azaltmaz. Yalnız dənizə batırılmış iynənin götürdüyü qədər müstəsnadır. Ey qullarım! Bunlar sizin əməllərinizdir. Mən onları sizin üçün sayıram. Sonra sizə tam şəkildə qaytaracağam. Kim bir xeyir taparsa, Allaha həmd etsin. Kim başqa bir şey taparsa, ancaq özünü qınasın." Müslim rəvayət etmişdir. [Müslim: "Xeyirxahlıq" kitabı, "Zülmün haramlığı" bölümü, Nº 2577.]

13 ĠYĠRMĠ BEġĠNCĠ HƏDĠS (Uca Allahın lütfü və rəhmətinin geniģliyi) Əbu Zərr (radiyallahu anhu) yenə rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) əshabələrindən (radiyallahu anhum) ibarət bir dəstə insan Ona (sallallahu aleyhi va salləm) belə dedi: "Ey Allahın elçisi, imkanlılar savabları apardılar. Onlar bizim qıldığımız kimi namaz qılır, oruc tutduğumuz kimi oruc tuturlar. Mal-mülklərinin artıq qalanından sədəqə verirlər." Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Məgər Allah sizə sədəqə üçün nə isə verməyib? Hər bir sübhənallah sədəqədir. Hər bir Allahu əkbər sədəqədir. Hər bir əlhəmdulilləh sədəqədir. Hər bir Lə iləhə illəllah sədəqədir. Sizdən birinizin öz zövcəsi ilə yaxınlığı sədəqədir." Onlar dedilər: "Ey Allahın elçisi, Ģəhvətin olmasında kiməsə savab var?" Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyururdu: "Necə bilirsiniz, əgər onu (şəhvətini) harama yönəltsə, günah yazılar? Eləcə də halala yönəltsə, ona savab yazılar." Müslim rəvayət etmişdir. [Müslim: "Zəkat" kitabı, "Bütün yaxģı iģlərə sədəqə adının verilməsi" bölümü, Nº 1006.] ĠYĠRMĠ ALTINCI HƏDĠS (Ġnsanları barıģdırmaq, ədalətli və yardımsevər olmaq) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) demiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "İnsan, günəşin çıxdığı hər bir gün oynaqlarının sədəqəsini verməlidir. İki nəfərin arasında ədalətli olmaq sədəqədir. İnsana miniyində kömək etmək, onu miniyinə əyləşdirmək və yükünü miniyinə qaldırmaq sədəqədir. Gözəl söz sədəqədir. Namaza gedərkən atılan hər bir addım sədəqədir. Yoldan narahatçılıq törədən bir şeyi götürmək sədəqədir." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [əl-buxari: "Sülh" kitabı, "Ġnsanların arasını düzəltməyin fəziləti" bölümü, Nº 2707; Müslim: "Zəkat" kitabı, "Sədəqənin adının açıqlanması" bölümü, Nº 1009.] ĠYĠRMĠ YEDDĠNCĠ HƏDĠS (YaxĢılıq, gözəl əxlaq və günah) Ən-Nəvvas ibn Siman (radiyallahu anhu) demiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu

14 aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Günah, nəfsində sıxıntı keçirdiyin və insanların bilməsini xoşlamadığındır."* Müslim rəvayət etmişdir. Vabisə ibn Məbəd (radiyallahu anhu) demiģdir: "Mən Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) hüzuruna gəldim. O (sallallahu aleyhi va salləm) mənə dedi: "Yaxşılıq və günah haqqında soruşmağa gəldin?" Mən dedim: "Bəli". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Qəlbindən soruş. Yaxşılıq nəfsin qəlbə, qəlbin də nəfsə arxayın olduğudur. Günah nəfsdə keçirilən sıxıntı və qəlbdəki tərəddüddür. İnsanlar sənə nə fitva versələr də bu belədir."** Həsən hədisdir. İmam Əhməd və əd-dariminin "Müsnəd" əsərində bizə həsən sənədlə rəvayət edilmişdir. [*Müslim: "Xeyirxahlıq" kitabı, "Xeyirxahlığın və günahın təfsiri" bölümü, Nº **Ġmam Əhməd: "Müsnəd" (4/228); əd-darimi (2/ ).] ĠYĠRMĠ SƏKKĠZĠNCĠ HƏDĠS (Sünnəyə tabeçilik və bidətlərdən uzaqlaģmaq) Əbu Nəcih əl-ġrbəd ibn Səriyə (radiyallahu anhu) demiģdir: Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) bizə elə nəsihət etdi ki, bundan dolayı qəlblər titrədi, gözlər doldu. Biz dedik: "Ey Allahın elçisi, bu sanki vidalaģanın nəsihətidir. Bizə öyüdnəsihət ver." O (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Sizə Allahdan qorxmağı, üzərinizə kölə başçı qoyulsa da, eşidib itaət etməyi tövsiyə edirəm. Sizlərdən uzun ömür yaşayan, çoxlu ixtilaflar görəcək. Sizə Mənim sünnəmlə və doğru yolda olan xəlifələrin sünnəsi ilə getməyi tapşırıram. Ondan azı dişlərinizlə yapışın. Sizi (dində) yeniliklərdən çəkindirirəm. Həqiqətən də hər bir yeni iş bidətdir. Hər bir bidət isə zəlalətdir." Əbu Davud və ət-tirmizi rəvayət etmişlər. ət-tirmizi: "Həsən-səhih hədisdir" demişdir. ĠYĠRMĠ DOQQUZUNCU HƏDĠS (Cənnətə aparan və cəhənnəmdən uzaqlaģdıran səbəblər) Muaz ibn Cəbəl (radiyallahu anhu) deyir ki, mən dedim: "Ey Allahın elçisi (sallallahu aleyhi va salləm), məni Cənnətə salacaq və Cəhənnəmdən uzaqlaģdıracaq əməl haqqında agah et." O (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Sən çox böyük məsələ haqqında soruşdun. Bunu Allah kimin üçün asanlaşdırıbsa, həmin şəxslərə asandır. Gərək Allaha ibadət edib Ona heç nəyi şərik qoşmayasan. Namaz qılasan, zəkat verəsən, Ramazan orucu tutasan və

15 Evi həcc edəsən." Sonra (sallallahu aleyhi va salləm) dedi: "Sənə xeyir qapılarını işarə edimmi? Oruc sipərdir. Sədəqə günahları, su odu söndürən kimi söndürür. Kişinin gecə yarı qıldığı namaz da belədir." Sonra Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) (ayə) oxudu: "Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar... " və "heç kəs bilməz!" (əs-səcdə, 16-17) yerinə çatdı. Sonra (sallallahu aleyhi va salləm) dedi: "Sənə ən əsas işi, onun sütununun və zirvəsini xəbər verimmi?" Mən dedim: "Bəli, ey Allahın elçisi." O buyurdu: "Ən əsas iş İslamdır. Onun dayağı namazdır. Hürgücünün zirvəsi isə cihaddır." Sonra dedi: "Bütün bunların hamısına malik olan barədə sənə xəbər verimmi?." Mən dedim: "Bəli, ey Allahın elçisi." O (sallallahu aleyhi va salləm) dilini tutaraq dedi: "Buna hakim ol." Mən dedim: "Ey Allahın elçisi, biz danıģdıqlarımıza görə sorğu-sual olunacağıq?" Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Anan sənə ağlasın, ey Muaz. Məgər insanlar üzü (və ya burnu) üstə odun içində dillərinin danışdığına görə sürünmürlərmi?" ət- Tirmizi rəvayət etmiş və: "Həsən-səhih hədisdir" demişdir. [Tirmizi: Nº 2825,] OTUZUNCU HƏDĠS (Allahın hədlərinə bağlılıq) Əbu Sələbə əl-xuģani Cursum ibn NaĢir (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurmuģdur. "Həqiqətən də, Allah vacib olanları vacib etmişdir, onları tələf etməyin. Hədlər qoymuşdur, onları aşmayın. Müəyyən şeyləri haram etmişdir, onları etməyin. Bəzi işlər barədə unutqanlıqdan deyil, sizə mərhəmət olaraq susmuşdur, onları axtarmayın. " [əd-dəraqutni (4/185); əl-hakim (4/115); əl-beyhəqi (10/12).] OTUZ BĠRĠNCĠ HƏDĠS (Zahidliyin* mahiyyəti və səmərəsi) Əbul Abbas Səd ibn Səhl əs-səidi (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, bir kiģi Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın elçisi, mənə elə bir əməli göstər ki, onu edəndən sonra məni Allah da sevsin, insanlar da sevsin." O (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Dünyada zahidlik et, Allah səni sevsin. İnsanlarda olanlara qarşı zahid ol, insanlar səni sevsin."** Həsən hədisdir. İbn Məcə və qeyriləri həsən sənədlərlə rəvayət etmişlər.

16 [*Zahidlik: Dünyaya çox bağlanmamaq, dünya malına həris olmamaq. ** Ġbn Məcə: Nº 4241; Əlbani "Səhih hədislər silsiləsi" Nº 944.] OTUZ ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Qəsdli, yaxud qəsdsiz zərər vurmaq) Əbu Səid Səd ibn Məlik ibn Sinən əl-xudri (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Zərər toxundurmaq olmaz. Zərər vurmaq da olmaz." Həsən hədisdir. Onu İbn Məcə, əd-dəraqutni və başqaları müsnəd olaraq, Məlik isə "Muvatta" kitabında mürsəl olaraq Amr ibn Yəhyadan o da atasından o da Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi va salləm) rəvayət etmişdir, lakin Əbu Səidi qeyd etməmişdir. Rəvayətin bir neçə (nəql) yolu var. Onlar bir-birini əsaslandırırlar. [Ġbn Məcə: Nº 2340; Ġbn Əhməd: 1/313; əl-beyhəqi: 6/7.] OTUZ ÜÇÜNCÜ HƏDĠS (Ġslam hüququnun əsasları) Ġbn Abbas (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Əgər insanlara iddialarına görə verilsəydi, onlar camaatın malını və canını iddia edərdilər. Lakin dəlil iddiaçı tərəfdə, and içmə isə inkar edən tərəfdədir." Həsən hədisdir. əl-beyhəqi və başqaları bu cür rəvayət etmişlər. Hədisin bir hissəsi "Səhiheyn" (iki səhih: Buxari və Müslimin) əsərlərindəndir. [Beyhəqi: Nº ] OTUZ DÖRDÜNCÜ HƏDĠS (Pislikdən çəkindirmək imandandır) Əbu Səid əl-xudri (radiyallahu anhu) demiģdir: Mən Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurduğunu eģitdim: "Sizlərdən kim bir pis əməli görərsə, onu əli ilə, əgər bacarmasa dili ilə, əgər bacarmasa qəlbi ilə dəyişsin.

17 Bu ən zəif iman sayılır." [Müslim: "Ġman" kitabı, "Pis əməlin qadağan edilməsi imandandır" bölümü, Nº 49.] OTUZ BEġĠNCĠ HƏDĠS (Ġslamda qardaģlıq və müsəlmanın haqları) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Bir-birinizə həsəd aparmayın. Bir-birinizə kələk gəlmək məqsədilə malın qiymətini qaldırmayın. Bir-birinizə nifrət etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Kimsə qardaşının alveri üstündən alver etməsin. Ey Allahın qulları! Qardaş olun (və ya Allahın qardaş etdiyi qullar olun). Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu zəlil etməz, ona yalan danışmaz, onu təhqir etməz. Təqva bax buradadır. (O, üç dəfə sinəsinə iģarə etdi.) İnsanın şər etməsi üçün müsəlman qardaşını təhqir etməsi kifayətdir. Hər bir müsəlmanın canı, malı və şərəfi digər müsəlmana haramdır." Müslim rəvayət etmişdir. [Müslim: "Xeyirxahlıq" kitabı, "Müsəlmana zülm etməyin haramlığı" bölümü, Nº 2564.] OTUZ ALTINCI HƏDĠS (Xeyirxahlıq yolları) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Kim bir müsəlmanın üzərindən dünya kədərlərindən birini götürərsə, Allah da onun üzərindən Qiyamət gününün kədərlərindən birini götürər. Kim çətinə düşənin işini asanlaşdırarsa, Allah da onun dünya və axirət işini asanlaşdırar. Kim müsəlmanı örtərsə, Allah da onu dünya və axirətdə örtər. İnsan qardaşının köməyində dayanana qədər Allah da onun köməyində dayanar. Kim elm iltimas etmək üçün yola çıxarsa, Allah onun Cənnətə yolunu asanlaşdırar. Allahın evlərindən birinə toplaşıb Onun Kitabını oxuyan və bir-birinə öyrədən camaatın üzərinə sükunət nazil olar. Onları mərhəmət bürüyər və mələklər dövrəyə alar. Allah onları Öz dərgahındakılara xatırladar. Kimin əməli onu gecikdirərsə, nəsli onu tələsdirməz." Müslim bu mətnlə rəvayət etmişdir.

18 [Müslim: "Zikr" kitabı, "Quran oxumaq və zikr etmək üçün toplanmağın fəziləti" bölümü, Nº 2699.] OTUZ YEDDĠNCĠ HƏDĠS (Uca Allahın ədaləti, lütfü və qüdrəti) Ġbn Abbas (radiyallahu anhu) Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi va salləm), o da izzət və cəlal sahibi Rəbbindən rəvayət etmiģdir ki, Allah təalə buyurmuģdur: "Həqiqətən də Allah savab və günah işləri yazmış, sonra onları açıqlamışdır. Kim bir savab iş görmək istəyib onu etməzsə, Allah ona Öz dərgahında tam bir savab yazar. Onu istəyib icra edərsə, Allah ona Öz dərgahında on savabdan yeddi yüzə qədər və daha çox sayda yazar. Əgər bir günah etmək istəyərsə, amma etməzsə, Allah ona tam bir savab yazar. Əgər istəyib edərsə, Allah ona bir günah yazar." əl-buxari və Müslim "Səhih" əsərlərində bu sözlərlə rəvayət etmişlər. [əl-buxari: "ər-riqaq" kitabı, "Savab və günah etmək istəyən haqda" bölümü, Nº 6491; Müslim: "Ġman" kitabı, "Qul savab etmək istəyərsə yazılar, günah etmək istəyərsə yazılmaz" bölümü, Nº 131.] OTUZ SƏKKĠZĠNCĠ HƏDĠS (Uca Allaha yaxın olmağın və sevgisini qazanmağın yolları) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) demiģdir: "Allah təalə buyurmuģdur: "Kim Mənim dostumla düşmənçilik edərsə, ona müharibə elan edərəm. Qulumun Mənə yaxınlaşmaq üçün etdiyi işlərdən Mənim üçün ən sevimli olanı ona vacib etdiklərimdir. Qulum nafilə ibadətlər etməklə Mənə o qədər yaxınlaşar ki, hətta onu sevərəm. Əgər onu sevdimsə, onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və gəzən ayağı olaram. Məndən istəsə, mütləq ona verərəm. Məndən sığınma diləsə, mütləq ona sığınacaq verərəm." əl-buxari rəvayət etmişdir. [əl-buxari: "Qəlbi yumģaldan əməllər" kitabı, "Təvazökarlıq" bölümü, Nº 6502.]

19 OTUZ DOQQUZUNCU HƏDĠS (Dində çətinliyin olmaması) Ġbn Abbas (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Allah mənə görə ümmətimin xata, unutqanlıq və məcbur edildikəri işlərini bağışlamışdır." Həsən hədisdir. İbn Məcə, əl-beyhəqi və başqaları rəvayət etmişdir. (Hədis zəifdir) [Ġbn Məcə: "Talaq" kitabı, "Məcbur edilərək və unutqanlıqla talaq" bölümü, Nº 2045; əl-beyhəqi: (7/357); əd-dəraqutni: (4/170); Ġbn Hibban "Səhih" əsərində (16/202).] QIRXINCI HƏDĠS (Dünya axirətin tarlasıdır) Ġbn Ömər (radiyallahu anhu) demiģdir: Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) mənim çiyinlərimdən tutaraq buyurdu: "Dünyada bir qərib, yaxud yol keçən adam kimi ol." Ġbn Ömər deyərdi: "AxĢama çıxdıqda səhəri gözləmə, səhərə çıxdıqda axģamı gözləmə. Səhhətindən xəstəliyin, həyatından ölümün üçün götür." əl-buxari rəvayət etmişdir. [əl-buxari: "Qəlbi yumģaldan əməllər" kitabı, "Peyğəmbərin kəlamı: "Dünyada qərib və ya yol keçən adam kimi yaģa" bölümü, Nº 6416.] QIRX BĠRĠNCĠ HƏDĠS (Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi va salləm) tabeçiliyin vacibliyi) Əbu Muhamməd Abdulla ibn Amr ibn əl-as (radiyallahu anhu) demiģdir: Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Sizlərdən hər birinizin istəyi Mənim gətirdiyimə tabe olmayınca o, iman gətirmiş sayılmaz." Həsənsəhih hədisdir. Onu "əl-hüccə" kitabında səhih sənədlə rəvayət etmişik. [əl-bəğəvi: "ġərh Sünnə" (1/213) kitabında nəql etmiģdir.]

20 QIRX ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Uca Allahın məğfirətinin geniģliyi) Ənəs ibn Malik (radiyallahu anhu) demiģdir: Mən eģitdim ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurur: Allah təalə demiģdir: "Ey Adəm övladı, sən Mənə nə vaxt dua etdin və Mənə nə vaxt ümid bəslədin, Mən sənin etdikərini heç nəyə əhəmiyyət vermədən bağışladım. Ey Adəm övladı, əgər sənin günahların göyün yüksəkliyinə çatarsa və sonra sən Məndən bağışlanma diləyərsənsə, səni bağışlayaram. Ey Adəm övladı, əgər Mənim yanıma yer boyda günahla gəlsən və sonra Mənə şərik qoşmadan Mənimlə qarşılaşsan, sənin yanına yer boyda məğfirətlə gələrəm." ət-tirmizi rəvayət etmiş və həsənsəhih olduğunu söyləmişdir. [ət-tirmizi: "Dualar" kitabı, "Allah yüz mərhəmət yaratdı" bölümü, Nº 3540.]

Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı. Cümə gününün fəziləti

Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı. Cümə gününün fəziləti Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı Müsəlmanlar müxtəlif vaxtlarda bir sıra ibadətləri yerinə yetirmək üçün bir yerə toplaşırlar. Bu ibadətlərə gün ərzində qılınan beş vaxt namaz, həftədə

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 CELIL MEMMEDGULUZADE NİN MÜSLÜMAN KADINININ HAYATINI ELE ALAN MİZAHİ ŞİİRLERİ Özet Makalede XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının

Detaylı

Orucluq F tvalar. T rcüm çi. AbdurRahim Muradl

Orucluq F tvalar. T rcüm çi. AbdurRahim Muradl Orucluq F tvalar T rcüm çi AbdurRahim Muradl Orucluq fətvaları... İbn Teymiyyə, İbn Bəzz, İbn Useymin - 3 - بسم االله الرحمن الرحيم Ramazan ayını oruc tutmaq və bu ayda ibadət etməyin fəziləti (savabı).

Detaylı

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! RƏŞİDİ XƏLİFƏLƏR

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! RƏŞİDİ XƏLİFƏLƏR Uca Allah buyurur: بسم االله الرحمن الرحیم Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! RƏŞİDİ XƏLİFƏLƏR «(İslamı) ilk əvvəl qəbul edib (başqalarını bu işdə) qabaqlayan mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin, yaxşı

Detaylı

Ramazan ayının təqvimi

Ramazan ayının təqvimi Ramazan ayının təqvimi Ramazan günlərinin duaları Ramazan ayı boyu hər gün iftar açarkən bu duanı oxumaq lazımdır: Ya Allah, Sənin üçün oruc tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftarımı açıram və Sənə təvəkkül edirəm.

Detaylı

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dővlət Dəstəyi Şurası

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

#ŞƏRHSİZ. tağı nurullayev

#ŞƏRHSİZ. tağı nurullayev #ŞƏRHSİZ tağı nurullayev 1 01. An... (Müəllif) Zaman böyük bir boşluq təsiri oyadır. Hər kəs bu boşluqda xəbərsizcə aşağıya doğru yuvarlanır və geriyə yolun olmadığını da hamı çox gözəl dərk edir. Sadəcə,

Detaylı

şərq fəlsəfi incilərindən Budda Dhammapada

şərq fəlsəfi incilərindən Budda Dhammapada şərq fəlsəfi incilərindən Budda Dhammapada Budda DHAMMAPADA Vilhelm Reyx 108 səhifə. Tərcümə: Müşviq Şükürov Redaktor: Ümid Əhmədov Kompüter dizaynı: Yaşar Şahlaroğlu Çap tarixi: 22.06.2013 Format: 70x90

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI TƏZKİRƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ ÖZET Vüsale Musalı * Ortaçağ'dan bugüne

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır Áèëèðñÿí, íÿ åòìèø êöðäëÿð áèð çàìàí? Ãÿäèì Àâðîïàíûí õà ïÿðÿñòëÿðè, Ìöñÿëìàí êå ìèøèí þéðÿíñÿ ÿýÿð, Ñÿù. 4 Ñÿù.

xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır Áèëèðñÿí, íÿ åòìèø êöðäëÿð áèð çàìàí? Ãÿäèì Àâðîïàíûí õà ïÿðÿñòëÿðè, Ìöñÿëìàí êå ìèøèí þéðÿíñÿ ÿýÿð, Ñÿù. 4 Ñÿù. 1:4-=.QXD 7/31/2011 6:38 AM Page 1 KÜRD DÎPLOMAT xalqı mübariz vя qяhrяman xalqdır. Diplomata-kurdi.com H.Əliyev Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò Rojnama heftename civakî ` sîyasî Ãèyìÿòè, Hêjaye 40 ãÿïèê

Detaylı

Azərbaycan tarixi haqqında

Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycan tarixi haqqında Azərbaycan tarixçiləri (Güneli-Quzeyli) bir yerə yığışıb (əgər toplaşmağa imkan versələr və yaxud biz toplaşmağı bacarsaq) Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin araşdırılmasının

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

1915 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı ve 1918 Kafkas İslam Ordusu Anısına

1915 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı ve 1918 Kafkas İslam Ordusu Anısına ШЦЩЕДА МЕКТУПЛАРЫ Шцщеда Мектупларда Юьренжилер Шещитликлерде Булушуйор Проъе Мектуплары 1915 Çanakkale Savaşlarının 100. Yılı ve 1918 Kafkas İslam Ordusu Anısına Derleyen: Ömer DURAK Bakü Türk Anadolu

Detaylı

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ

MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ MÜASİR ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQDA ŞƏRQ-QƏRB KONTEKSTİNİN TƏDQİQİ Öz Günümüzde, küreselleşme koşullarında Doğu-Batı çatışması özel aciliyet arz etmektedir. Doğu ülkelerinin zengin kültürel geleneğe sahip edebiyatı

Detaylı

Mən inanmıram ki, İslamın mahiyyətini, onun gerçək fəlsəfəsini dərk edən kimsə ondan üz döndərə bilsin.

Mən inanmıram ki, İslamın mahiyyətini, onun gerçək fəlsəfəsini dərk edən kimsə ondan üz döndərə bilsin. İslam haqqında Mən inanmıram ki, İslamın mahiyyətini, onun gerçək fəlsəfəsini dərk edən kimsə ondan üz döndərə bilsin. İslam dini təlim kimi də çox mükəmməldir. İslamda elə sual yoxdur ki, ona cavab verilməsin.

Detaylı

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK

BİZ BİLİYİ QİYMƏTLƏNDİRİRİK MƏNTİQİ TƏFƏKKÜRÜN YOXLANILMASI ÜZRƏ TEST TAPŞIRIQLARI 1. Ədədi ardıcıllıqda sual işarəsi yerinə hansı ədəd gəlməlidir? 5? 7 7 14 11 16 15? A) 32; 4 B) 3; 32 C) 13; 5 D) 32; 7 E) 3; 8 2. Qanunauyğunluğu

Detaylı

TÜRKÜN SÖZÜ TÜRK ÜN SÖZÜ

TÜRKÜN SÖZÜ TÜRK ÜN SÖZÜ AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI FOLKLOR İNSTİTUTU Hacalı NƏCƏFOĞLU Azərbaycanda və Türkiyədə TÜRKÜN SÖZÜ Azerbaycan da ve Türkiye de TÜRK ÜN SÖZÜ Türk mədəniyyətinin yorulmaz tədqiqatçısı, Azərbaycan

Detaylı

FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI QAYDALARI

FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI QAYDALARI FƏRDİ QƏZA SIĞORTASI QAYDALARI Bakı 18 Mart 2014 AzInsurance.SQ.05/Nəşr 02/Tarix 04.04.2014 Səh 1 / 20 MÜNDƏRİCAT FƏSİL 1. ÜMUMI MÜDDƏALAR Maddə 1. Sığorta qaydaları üzrə ümumi müddəalar Maddə 2. Sığortanın

Detaylı

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu.

Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. 1 Kompüter nədir? 2 Kompüter (computer) verilənləri emal etmək üçün istifadə edilən proqramlaşdıra bilən elektron qurğu. Analoq kompüterlər analoq (kəsilməz) siqnallarını toplayır və vurur Rəqəmsal kompüterlər

Detaylı

Azərbaycan xalqı artıq müsavatçılıq ideologiyasıyla yaşayır və ona meyllidir; qoy kim nə ediretsin.

Azərbaycan xalqı artıq müsavatçılıq ideologiyasıyla yaşayır və ona meyllidir; qoy kim nə ediretsin. Müsavatçılıq Haqqında Azərbaycan xalqı artıq müsavatçılıq ideologiyasıyla yaşayır və ona meyllidir; qoy kim nə ediretsin. MÜSAVATÇILIQ elə-belə yaranmayıb - o, Azərbaycan xalqının mənəvi ehtiyaclarından

Detaylı

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Cahid Ġsmayıloğlu. Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) www.kitabxana.net. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında www.kitabxana.net Rufət Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Gənc yazarın e-kitabı N 46 (18-2013) Cahid Ġsmayıloğlu MAHMUD KAġĞARLININ «DĠVANÜ LÜĞAT-ĠT-TÜRK» ƏSƏRĠNDƏ ONOMASTĠK LEKSĠKA və baģqa yazılar

Detaylı

BAĞIMSIZLIK SONRASINDA, TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN AZERî TÜRKÇESİNE GEÇEN KELİMELER

BAĞIMSIZLIK SONRASINDA, TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN AZERî TÜRKÇESİNE GEÇEN KELİMELER BAĞIMSIZLIK SONRASINDA, TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEN AZERî TÜRKÇESİNE GEÇEN KELİMELER Dr. Erdal KARAMAN Qafqaz Üniversitesi, Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bakü/Azerbaycan erdalkaraman@yahoo.com

Detaylı

Tez-tez soruşulan suallar

Tez-tez soruşulan suallar Tez-tez soruşulan suallar Sual 1. Mən ARDNŞ-yə işə qəbul olmaq üçün nə etməliyəm? Cavab: ARDNŞ-nin www.socar.az korporativ veb-saytının karyera bölməsinin işə qəbul bölümünün vakansiyalar hissəsini mütəmadi

Detaylı

Təpə Göz. Başlanış. Tayfamızda ağ qaradan Başı çıxan, Bircə mənim anam idi. O da ancaq düz ya qələt, Fəqət quran oxuyardı.

Təpə Göz. Başlanış. Tayfamızda ağ qaradan Başı çıxan, Bircə mənim anam idi. O da ancaq düz ya qələt, Fəqət quran oxuyardı. Təpə Göz Başlanış Son illərdə Bir şərqli biliklinin Söhbətinə qulaq asdım: Səvadsız bir ailədə Mən doğulub boy atmışam. Atam, bütün yazılardan, Təkcə kiçik ədədləri, Tanıyardı. Bir də niyə, Əyri üyri bir

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

MÂTEM-İ HUSEYN. Osmanlı Medeniyetinde Muharrem Ayı Mâtemi Osmanlı Mədəniyyətində Məhərrəm Ayı Matəmi

MÂTEM-İ HUSEYN. Osmanlı Medeniyetinde Muharrem Ayı Mâtemi Osmanlı Mədəniyyətində Məhərrəm Ayı Matəmi Osmanlı Medeniyetinde Muharrem Ayı Mâtemi Sûre-i Ahzab 33. ayetin yer aldığı celî sülüs hat. İnnemâ yürîdüllâhu li yüzhibe ankümü r-ricse Ehle l Beyti ve yütahhiraküm tathira. Allah yalnızca siz Ehl-i

Detaylı

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr)

Vəli Əliyev. Qarabağ. (Qədim dövr) Vəli Əliyev Qarabağ (Qədim dövr) - 3, 3 /'W )* < 0 3 + g 3,«-/( i - W ) Vəli Əliyev. Qarabağ (Q əd im dövr) (A zərbaycan, türk, rus v ə in gilis dillərində) Bakı. Ç aşıoğlu - M ultim edia, 2010-2 0 4 səh.

Detaylı

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1

EDİTÖR DEN. Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe. Eşq olsun belə dostluğa. və qardaşlığa. www.petkim.com.tr - 1 EDİTÖR DEN Aşk olsun böyle dostluğa ve kardeşliğe PETKİM YAŞAM ın 1-4 Haziran 2010 tarihleri arasında Bakü de düzenlenen Caspian Oil & Gas (COG) Fuarı için hazırladığımız özel sayısı ile karşınızdayız

Detaylı

Fərman Kərimzadə. Xudafərin körpüsü. Tarixi roman

Fərman Kərimzadə. Xudafərin körpüsü. Tarixi roman www.kitabxana.net Milli Virtual Kitabxana Təqdimatında Fərman Kərimzadə Xudafərin körpüsü Tarixi roman 1 Elektron kitab N 5 Rəqəmsal e-nəşr Redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov),

Detaylı

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ

AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİ Elşən Bağırzadə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru Bakı - 2014 XARİCİ İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ Bir ölkənin xarici iqtisadi əlaqələri əsasən aşağıdakı istiqamətlər

Detaylı

Əlavə 1. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə

Əlavə 1. İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə Əlavə 1 İnsan Hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə Preambula Bəşər nəslinin bütün üzvlərinə məxsus olan ləyaqətin və onların bərabər və ayrılmaz hüquqlarının tanınmasının azadlıq, ədalət və ümumi sülhün

Detaylı

EPİK STİLDƏ TELEVİZİYA TAMAŞASI

EPİK STİLDƏ TELEVİZİYA TAMAŞASI EPİK STİLDƏ TELEVİZİYA TAMAŞASI TAMAŞANIN İŞTİRAKÇILARI: ÇIMNAZ - 18 yaşlarında qəşəng bir qız. YALÇIN - 20 yaşlarında dalğın, uzun saçlı oğlan. GÜLLÜ xala - Yalçının anası, mehriban bir qadın. NƏCƏF kişi

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası nın təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 8 oktyabr tarixli

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ- METODİKA ŞÖBƏSİ MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI OXUCULARIN MÜTALİƏSİNƏ RƏHBƏRLİK (Uşaq mütaliəsinə rəhbərlik

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR Print Date: 17/03/2009 AJ0037-EA01CX Page 1 of 15 KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI Bundan sonra mətndə Qaydalar adlanacaq A-Qroup Sığorta Şirkətinin Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları Azərbaycan Respublikası

Detaylı

"Tap və qazan" tirajlı stimullaşdır ıcı lotereyasının keçirilməsi qaydaları və lotereyada iştiraketmə şərtləri

Tap və qazan tirajlı stimullaşdır ıcı lotereyasının keçirilməsi qaydaları və lotereyada iştiraketmə şərtləri "Tap və qazan" tirajlı stimullaşdır ıcı lotereyasının keçirilməsi qaydaları və lotereyada iştiraketmə şərtləri 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın adı: "Tap və qazan" (daha sonra mətn boyu "Lotereya").

Detaylı

1.3. Komitə öz fəaliyyəti barədə yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası qarşısında ildə bir dəfədən az olmayaraq hesabat verir.

1.3. Komitə öz fəaliyyəti barədə yalnız Səhmdarların Ümumi Yığıncağı və Müşahidə Şurası qarşısında ildə bir dəfədən az olmayaraq hesabat verir. 1. Ümumi müddəalar 1.1. Audit Komitəsi (bundan sonra Komitə ) Banklar haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, Daxili Audit haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının

Detaylı

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU

AVRASİYA SOSİAL ELMLƏR FORUMU II CİLD Azərbaycan Dövlət Hacettepe Qırğızıstan-Türkiyə Ahmet Yesevi İqtisad Universiteti Universiteti Manas Universiteti Universiteti Dünya İqtisadiyyatının İnkişaf Paradiqması: Bazar və Sonrası mövzusunda

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

BAYRAK Arif Nihat ASYA Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim

Detaylı

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI

Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti SU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİ SIĞORTASININ QAYDALARI RAZILAŞDIRILMIŞDIR: Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Sığorta Nəzarəti Xidmətinin rəisinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən N.Xəlilov 2009-cu il TƏSDİQ EDİRƏM: A-Qroup Sığorta Şirkəti ASC-nin

Detaylı

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I!

H E S A B A T Q E Y D Ə A L I N D I! R Ə S M İ S T A T İ S T İ K A H E S A B A T I 1-İstehsal -li forma Hesabatı təqdim edən müəssisənin adı: Bazarstore Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Müəssisənin kodu: 1173024 Hesabat dövrü: 2016 -ci il 9

Detaylı

2015 Vivo-book.com TARİX-İ QEZELBAŞAN

2015 Vivo-book.com TARİX-İ QEZELBAŞAN 2015 Vivo-book.com «Tarix-i Qezelbaşan» PDF hazırladı - Nizami Əlisoy (lisoynizami@gmail.com) Vivo-Book.com Bakı - 2015 4 Q 16 (93) Redaktoru V. Qardaşlı Tərcümə və şərhlər M.Ə. Məhəmmədinindir. XVII əsrin

Detaylı

TÜRKÜN (ilk) RUHANİYYAT OCAĞI İNAM ATANIN (Asif Atanın) MÜTLƏQƏ İNAM OCAĞI

TÜRKÜN (ilk) RUHANİYYAT OCAĞI İNAM ATANIN (Asif Atanın) MÜTLƏQƏ İNAM OCAĞI TÜRKÜN (ilk) RUHANİYYAT OCAĞI İNAM ATANIN (Asif Atanın) MÜTLƏQƏ İNAM OCAĞI 2 İNAM ATA MÜTLƏQƏ İNAM PEYĞƏMBƏRİ 3 4 İNAM ATA (Asif Ata) ON KUTSAL BİTİQ (Mütləqə İnam Fəlsəfəsi və Ruhaniyyatı) KUTSAL QURUCULUQ

Detaylı

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Postmodernizm Kulturoloji materiallar toplusu N 2 E-kitab N 33

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Postmodernizm Kulturoloji materiallar toplusu N 2 E-kitab N 33 www.kitabxana.net Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Postmodernizm Kulturoloji materiallar toplusu N 2 E-kitab N 33 Ümumi redaktə: yazar-kulturoloq Aydın Xan (Əbilov) YYSQ-nin rəqəmsal elektron nəşri

Detaylı

Film Fiction Aprel, 8

Film Fiction Aprel, 8 1 2 FİLM FİCTİON Aprel, 8 8 Film Fiction 2012 / Aprel 8 Salam hörmətli oxucular. Aprel ayı sayımızı artıq oxuyursuz. Düzdü ay başa çatır və jurnalın gecikməsi səbəbləri var idi. Belə ki, "Film Fiction"

Detaylı

N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn Baþ Katibi

N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn Baþ Katibi "Ýnsan hüquqlarý arasýnda bir ierarxiya mövcud deyildir. Lakin bel? bir ierarxiya olsaydý,söz v? ifad? azadlýðý bu sýranýn?n yuxarýsýnda yer alardý..." N? Z? RÝYY? V? T? CRÜB? D? Terri Devis Avropa Þurasýnýn

Detaylı

KIBRIS TÜRK VE AZERBAYCAN MASALLARINDAKİ ORTAK DİL ÖZELLİKLERİ

KIBRIS TÜRK VE AZERBAYCAN MASALLARINDAKİ ORTAK DİL ÖZELLİKLERİ Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2013-2 (Temmuz-Aralık) (Kıbrıs Özel Sayısı-II), s.179-195 Kıbrıs Türk ve Azerbaycan Masallarındaki Ortak Dil Özellikleri / M.GÖKÇEOĞLU KIBRIS TÜRK VE AZERBAYCAN MASALLARINDAKİ

Detaylı

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N

Bakalavr. Tədris semestri Payız Kəmalə Əliyeva. Telefon: N Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı Departament Uşaq Psixologiyası,PSYC310, 3kredit Psixologiya Proqram (bakalavr, magistr) Bakalavr Tədris semestri Payız 2016 Fənni tədris edən müəllim

Detaylı

m nim oxu materialı Uşaqlar üçün tapmacalar

m nim oxu materialı Uşaqlar üçün tapmacalar Hyvanlar - m nim dostumdur! Uşaqlar üçün oxu matrialı v tapmacalar Bu kitabda siz hyvanlar haqqında bəzi məlumatlar əldə dəcəksiniz: onların ncə yaşadığını, bir-biri ilə ncə rəftar tdiyini və nə kimi tələbatlarının

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò

Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò KÜRD DÎPLOMAT Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò www. Diplomata-kurdi.com ¹ 3 (247) 13-19 yanvar, Çileya paş, sal 2014 Ji meha,`bat] sala 2003-a t] we,andin xalqı mübariz və qəhrəman xalqdır Rojnama heftename

Detaylı

Bu sayımızda Azerbaycan dan Ulduz, Kırım dan Yıldız, Kırgızistan dan Kırgız Edebiyatı dergilerinin belirteçlerini bulacaksınız.

Bu sayımızda Azerbaycan dan Ulduz, Kırım dan Yıldız, Kırgızistan dan Kırgız Edebiyatı dergilerinin belirteçlerini bulacaksınız. 1 Sevgili Okuyucu, Gönül kardeşliği yolunda Kardeş Kalemlerin yeni bir sayısıyla tekrar merhaba! Birliğimiz ve dergimiz gönül coğrafyamızdan derlediği ıtırları sizlere ulaştırmaya devam ediyor. Kardeş

Detaylı

QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan

QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan M A T E R İ A L L A R QAFQAZ UNİVERSİTETİ 11-13 Oktyabr 2012-ci il, Bakı, Azərbaycan Prof. Misir Mərdanov Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri M A T E R İ A L L A R HƏMSƏDRLƏR Prof. Dr. Ahmet Saniç

Detaylı

Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò

Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò KÜRD xalqı mübariz və qəhrəman xalqdır DÎPLOMAT Hÿftÿlik Èúòèìàè-ñèyàñè ãÿçåò www. Diplomata-kurdi.com Ñÿù.8 Mela Bextiyar: Kilîta stratejîk a çareseriya doza Kurd li bakûrê Kurdistanê ye На следующей

Detaylı

K U R S I Ş I Mövzu: Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin riyazi məsələlərin həllinə tətbiqi

K U R S I Ş I Mövzu: Turbo Pascal proqramlaşdırma dilinin riyazi məsələlərin həllinə tətbiqi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Qərb Universiteti 1 Fakültə: Kompüter elmləri və Dizayn Kafedra: Riyaziyyat və kompüter texnologiyaları İxtisas: İnformasiya texnologiyaları sistemləri və mühəndisliyi

Detaylı

Milli Kitabxana. Kitabımın işıq üzü görməsinə görə oğlum Eldara ana sevgisi və sayqısıyla təşəkkürümü bildirirəm

Milli Kitabxana. Kitabımın işıq üzü görməsinə görə oğlum Eldara ana sevgisi və sayqısıyla təşəkkürümü bildirirəm Kitabımın işıq üzü görməsinə görə oğlum Eldara ana sevgisi və sayqısıyla təşəkkürümü bildirirəm Redaktor: Dayandur Sevgim Bəddi tərtibat: Hənifə Əlihəsən qızı Karrektor: Aygün Əliqızı Texniki redaktor:

Detaylı

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Hüquqi şəxslərin Elektron imza sertifikatı almaları üçün E-ərizə ilə müraciət xidməti üzrə İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI Mündəricat: 1. Giriş... 3 2. Elektron xidmətin məzmunu... 3 3. Elektron xidməti göstərən dövlət

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. UŞAQLARIN YAXIN DOSTU (metodik məktub)

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ. UŞAQLARIN YAXIN DOSTU (metodik məktub) AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ F.KÖÇƏRLİ ADINA RESPUBLİKA UŞAQ KİTABXANASI ELMİ METODİKA ŞÖBƏSİ Şair Zahid Xəlilin anadan olmasının 70 illik yubileyi münasibətilə UŞAQLARIN YAXIN

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Azərbaycan Milli Kitabxanası

Azərbaycan Milli Kitabxanası SÜLEYMAN RÜSTƏM Rüstəmzadə Süleyman Əliabbas oğlu. Onun qayğısız uşaqlıq illəri öz doğma kəndi Novxanıda mavi Xəzərin sahilində keçmişdir. Süleyman Rüstəm şair, dramaturq, 1934-cü ildən ildən AYB-nın üzvü,

Detaylı

İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine

İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine Dil Araştırmaları Sayı: 11 Güz 2012, 147-161 ss. İşarə, anlam, məna və məzmun anlayışları haqqında İşaret, Anlam, Mana ve İçerik Kavramları Üzerine F. Y. Veysəlli * 1 Özet: Makalede, dil felsefesi ve lengüistik

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 31.07.2010 Əmtəə nişanlarının qeydə alınması barədə iddia sənədinin verilməsi və ekspertizası Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI "Əmtəə nişanları

Detaylı

X - Letif eler - Fıkralar

X - Letif eler - Fıkralar X - Letif eler - Fıkralar Molla Nesreddin Yeqin Dovşan Azıbdı Bir gün Molla Nesreddin bazara çıxır. Bazarda gezende görür ki, bir ovçu iki dovşan satır. Molla cebinde olan pulunu 1 verib dovşanlarm ikisini

Detaylı

KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR:

KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR: KARTLARLA ƏMƏLİYYAT ÜZRƏ TARİFLƏR: Xidmətin növü İnter net kartı Debit MC/ Elec tron Debit MC/ Electron Əmək haqqı kartı Lokal əmək haqqı kartı Debit MC/ Electron Depozit kartı 4 MC Standar d/ Classic

Detaylı

VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK

VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK HAZİRAN 2012 Caspian Oil & Gas Fuarı Özel Sayısı VALUE-SITE HEDEFİMİZE KOŞAR ADIM İLERLİYORUZ VALUE-SITE HƏDƏFİMİZƏ DOĞRU İRİ ADDIMLARLA İRƏLİLƏYİRİK 82 - HAZİRAN 12 EDİTÖR DEN REDAKTORDAN Kafkaslar ın

Detaylı

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler

HAC BÖLÜMÜ. 233) Hac İle İlgili Hadisler HAC BÖLÜMÜ 233) Hac İle İlgili Hadisler Bu bölümdeki bir ayet ve 14 hadis-i şeriften, gücü yeten kimselere haccın farz kılındığını, haccı inkar edenlere Allah ın ihtiyacı olmadığını, haccın İslamın 5 temel

Detaylı

ORTAQ VALYUTA VƏ AVROPA VAHİD VALYUTA SİSTEMİ

ORTAQ VALYUTA VƏ AVROPA VAHİD VALYUTA SİSTEMİ ORTAQ VALYUTA VƏ AVROPA VAHİD VALYUTA SİSTEMİ Dr. Osman Nuri Aras onaras@yahoo.com Elçin Süleymanov elchin@qafqaz.edu.az Qafqaz Unıversıtesı Bakı/Azərbaycan Xülasə Ortaq pul sistemi, iqtisadi bloklaşma

Detaylı

ZAMANIN İÇİNDƏ. (Səməd Vurğunun yaradıcılığı üstə)

ZAMANIN İÇİNDƏ. (Səməd Vurğunun yaradıcılığı üstə) Soylu Atalı ZAMANIN İÇİNDƏ (Səməd Vurğunun yaradıcılığı üstə) Şeir duyğuların həqiqətlə görüşündən doğan ali həyat nəğməsidir. Bu nəğməni müqəddəs avazla oxuyan adam şair olur. Şeir ömrə sevgi kimi gəlir.

Detaylı

yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ İDARƏ OLUNMASI Metodiki vəsait

yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ İDARƏ OLUNMASI Metodiki vəsait Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası QEYRİ HÖKUMƏT TƏŞKİLATLARININ İDARƏ OLUNMASI Metodiki vəsait BAKI-2010 Tərtib etdi:

Detaylı

Demokratik Vətəndaşlıq üçün Təhsil və Đnsan Hüquqları Təhsili üzrə Müəllimlərin Tədris Vəsaiti

Demokratik Vətəndaşlıq üçün Təhsil və Đnsan Hüquqları Təhsili üzrə Müəllimlərin Tədris Vəsaiti DEMOKRATĐK VƏTƏNDAŞLIQ ÜÇÜN TƏHSĐL (DVT) 2001-2004 Demokratik Vətəndaşlıq üçün Təhsil və Đnsan Hüquqları Təhsili üzrə Müəllimlərin Tədris Vəsaiti Yazarlar: Rolf Qollob Edvard Hadlston Piter Krapf Mariya-Helena

Detaylı

AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLĠ ADAMLARI NƏSĠMAN YAQUBLU MƏMMƏD ƏMĠN RƏSULZADƏ

AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLĠ ADAMLARI NƏSĠMAN YAQUBLU MƏMMƏD ƏMĠN RƏSULZADƏ AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLĠ ADAMLARI NƏSĠMAN YAQUBLU MƏMMƏD ƏMĠN RƏSULZADƏ BAKI. GƏNCLĠK, 1991. 1 Rəyçi filologiya elmləri doktoru, professor Şamil Qurbanov Redaktoru Elmira Fərruxzadə Y 15 Yaqublu N. Q. Məmməd

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Bakı-2016 Yay Olimpiya Oyunları büdcəsi:

Bakı-2016 Yay Olimpiya Oyunları büdcəsi: Bakı-216 Yay Olimpiya Oyunları büdcəsi: Rəqiblərlə müqayisə Fariz Hüseynov Memfis Universitetinin (ABŞ) maliyyə ixtisası üzrə doktorantı fhuseynv@memphis.edu Cəmiyyətdə gedən proseslərin, xüsusilə büdcə

Detaylı

MÜNDƏRİCAT FƏSİL 1. MACROMEDİA FLASH HAQQINDA...

MÜNDƏRİCAT FƏSİL 1. MACROMEDİA FLASH HAQQINDA... MÜNDƏRİCAT Giriş... 4 FƏSİL 1. MACROMEDİA FLASH HAQQINDA... 5 1.1 İstehaslı və xidmətləri... 5 1.2 Flash 8 in sturukturu... 7 1.3 Flash 8 də qrafika... 9 1.4 Mətnlər... 10 1.5 Simvollar... 11 1.6 Animasiyalar...

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Avropada vəkil peşəsinə dair əsas prinsiplər haqqında Xartiya və Avropa vəkillərinin davranış Kodeksi

Avropada vəkil peşəsinə dair əsas prinsiplər haqqında Xartiya və Avropa vəkillərinin davranış Kodeksi Avropada vəkil peşəsinə dair əsas prinsiplər haqqında Xartiya və Avropa vəkillərinin davranış Kodeksi "Azərbaycan Hüquq İslahatları Mərkəzi" İB fəaliyyətinin əsas məqsədini ölkəmizdə aparılan mütərəqqi

Detaylı

Məmməd Quliyev MÜSTƏNTİQİN ETİRAFI. (roman)

Məmməd Quliyev MÜSTƏNTİQİN ETİRAFI. (roman) Məmməd Quliyev MÜSTƏNTİQİN ETİRAFI (roman) Bakı MÜTƏRCİM 2014 2 Məmməd Quliyev Müstəntiqin etirafı 3 Quliyev Məmməd Abbas oğlu 05 avqust 1959-cu ildə Ordubad şəhərində anadan olmuşdur. Rusiya Federasiyasının

Detaylı

I fəsil Ümumİ müddəalar

I fəsil Ümumİ müddəalar Nəşriyyat işi haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun nəşriyyat işinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir, nəşriyyat fəaliyyətinin təşkili və həyata keçirilməsi ilə əlaqədar nəşriyyat işinin

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan

İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan İSLAM DA RESMİN HÜKMÜ... 2 Müsavvir (Şekillendiren) Allah tır... 2 Kur an-ı Kerim de Heykel, Put Ve Resimlerin Hükmü... 2 Resim Konusunda Varid Olan Hadisler... 2 İstisna Edilen Resimler... 4 Fotoğraf

Detaylı

Françayzinq: Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi

Françayzinq: Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi Françayzinq: Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi Bakı 2014 Françayzinq: Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi. Bakı, 2014, 48 səh. Müəllif: Elnur İslamov Günel Musayeva Babək Babaşov Şirin Ağayeva Redaktor: Qalib

Detaylı

Azərbaycan Hava Yollarının (AZAL) ABŞ istiqamətində / ABŞ-dan yerinə yetirilən reyslərində sərnişinlərə xidmət planı

Azərbaycan Hava Yollarının (AZAL) ABŞ istiqamətində / ABŞ-dan yerinə yetirilən reyslərində sərnişinlərə xidmət planı Azərbaycan Hava Yollarının (AZAL) ABŞ istiqamətində / ABŞ-dan yerinə yetirilən reyslərində sərnişinlərə xidmət planı Sərnişinlərə xidmət planı ABŞ-ın müvafiq hava limanlarından və ya hava limanlarına yerinə

Detaylı

Norveçdə turizm işinin təşkili

Norveçdə turizm işinin təşkili Norveçdə turizm işinin təşkili Turizm Turizm fransız sözü olub mənası gəzinti istirahət və əyləncə deməkdir. Lakin bu sözün başqa mənaları da var. Məsələn: Tuirzm insanın istirahət etdiyi zaman bütün mürəkkəb

Detaylı

DEMOQRAFİK VƏZİYYƏT VƏ DAVAMLI İNKİŞAF: TÜRKİYƏ NÜMUNƏSİ

DEMOQRAFİK VƏZİYYƏT VƏ DAVAMLI İNKİŞAF: TÜRKİYƏ NÜMUNƏSİ DEMOQRAFİK VƏZİYYƏT VƏ DAVAMLI İNKİŞAF: TÜRKİYƏ NÜMUNƏSİ Eyüp ZENGİN Türkiyə Cümhuriyyəti Başbakanlığı, Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf İdarəsi Başqanlığı Fəlsəfə elmləri namizədi, ekspert Ankara / TÜRKİYƏ

Detaylı

MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK

MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK MƏNZIL HAQQINI VƏ MƏNZİL-KOMMUNAL XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ HAQQINI ÖDƏYİRİK 1. Bu sənəd nələri ehtiva edir? Dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində yerləşən yaşayış sahəsindən istifadə haqqı (mənzil haqqı).

Detaylı

Allahverdiyeva N.R., Namazov M.B. C dilində proqramlaşdırma MÜNDƏRİCAT

Allahverdiyeva N.R., Namazov M.B. C dilində proqramlaşdırma MÜNDƏRİCAT 0 Allahverdiyeva N.R., Namazov M.B. C dilində proqramlaşdırma 1 MÜNDƏRİCAT 1. SADƏ PROQRAMLAR... 9 PROQRAMLAŞDIRMANIN MAHIYYƏTI... 9 PROQRAMLARIN HAZIRLAMA MƏRHƏLƏLƏRI... 9 C DILINDƏ SADƏ PROQRAM... 10

Detaylı

TURAN-SAM YIL:1 SAYI:2 İLKBAHAR 2009 TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ www.turansam.org

TURAN-SAM YIL:1 SAYI:2 İLKBAHAR 2009 TURAN STRATEJİK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ DERGİSİ www.turansam.org 1 2 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. KÉREŞÉN TATARLARI veya TAPINDIRILMIŞ TATARLAR 6 Yrd. Doç. Dr. İklil KURBAN MİRALİ SEYİDOV ve TÜRK HALK BİLİMİ 12 Emin AĞAYEV

Detaylı

Azərbaycan Hava Yolları aviabiletlərin qiymətinin endirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib

Azərbaycan Hava Yolları aviabiletlərin qiymətinin endirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib Azərbaycan Hava Yolları aviabiletlərin qiymətinin endirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib Bakı, 27 iyul, AZƏRTAC Nazirlər Kabinetinin 2015-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına

Detaylı

Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisleri - HZ.MUHAMMED(S.A.V) - Gizli ilimler Sitesi

Peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisleri - HZ.MUHAMMED(S.A.V) - Gizli ilimler Sitesi peygamber Efendimiz (sav)'in Güzel Ahlakla İlgili Hadisler Allah a takva ve güzel ahlak. (En ziyade neyin insanları cennete sokacağını soruyorlar.) (Tirmizi, Birr 62, kutub-ı sıtte, 16. Cilt, sf. 329)

Detaylı

Beynəlxalq Əmək Konfransı Tövsiyə N 200. QĐŞS/AĐDS və əmək dünyası haqqında Tövsiyə

Beynəlxalq Əmək Konfransı Tövsiyə N 200. QĐŞS/AĐDS və əmək dünyası haqqında Tövsiyə Müqəddimə Bu kitabça BƏT-in 2010-cu ilin 200 saylı əmək dünyası və QĐÇS/IIV haqqında Tövsiyənin nüsxəsini və BƏT-in üçtərəfli partnyorların güclu dəstəyini əks etdirən Tövsiyənin həyata keçirilməsi və

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. 525 kitab seriyası SÖHRAB SİPEHRİ SUYUN AYAQ SƏSİ

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. 525 kitab seriyası SÖHRAB SİPEHRİ SUYUN AYAQ SƏSİ Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi 525 kitab seriyası SÖHRAB SİPEHRİ SUYUN AYAQ SƏSİ ŞEİRLƏR VƏ POEMA Bakı Mütərcim 2010 1 Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin

Detaylı

Bülleten No: 22 / oktyabr 2014 OKTYABR 2014

Bülleten No: 22 / oktyabr 2014 OKTYABR 2014 Bülleten No: / oktyabr OKTYABR Bцlleten No: / oktyabr Prezident İlham Əliyev və xanımı IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun açılış mərasimində iştirak etmişlər Oktyabrın -də Heydər Əliyev Mərkəzində

Detaylı

XML İLƏ XƏSTƏ PASİYENTLƏRİN MÜALİCƏSİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR

XML İLƏ XƏSTƏ PASİYENTLƏRİN MÜALİCƏSİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR XML İLƏ XƏSTƏ PASİYENTLƏRİN MÜALİCƏSİ ÜÇÜN TÖVSİYƏLƏR Avropanın European LeukemiaNet təşkilatı tərəfindən 2013-cü ildə işlənib hazırlanmış xroniki mieloid leykozun müalicəsi üzrə tövsiyələrin pasiyentlər

Detaylı

Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər

Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər 2-ci Xülasə Yanvar 2011-ci il Dövlət satınalmaları Dövlət satınalmalarında iqtisadi məsələlər MÜNDƏRİCAT Mərkəzləşdirilmiş və ya desentralizasiya edilmiş satınalma yanaşması Ən yaxşı müqavilə növü Tenderin

Detaylı