40 Hədis. Müəllif: Yəhya ibn ġərəf ən-nəvəvi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "40 Hədis. Müəllif: Yəhya ibn ġərəf ən-nəvəvi"

Transkript

1

2 40 Hədis Ġmam Nəvəvi Müəllif: Yəhya ibn ġərəf ən-nəvəvi Tərcüməçi: Ramil Həsənov Tərtib edən: Zeyd Sələfi "Hər bir elm tələbəsi Qırx hədis kitabını əzbərləməli, mənasını baģa düģməli və tələblərinə uyğun əməl etməlidir. (Muhəmməd əs-saleh)

3 BĠRĠNCĠ HƏDĠS (Əməllər niyyətlərə görədir) Möminlərin əmiri Əbu Həfsə Ömər ibn əl-xattab (radiyallahu anhu) demiģdir: Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurduğunu eģitdim: "Həqiqətən əməllər niyyətlərə görədir. Hər bir insana onun niyyət etdiyi verilər. Kimin hicrəti Allah və onun Peyğəmbərinə tərəfdirsə, onun hicrəti Allah və Onun Peyğəmbərinə tərəf olar. Kimin də hicrəti dünya, onun əldə edilməsi və ya qadınla nikahlanmaqdırsa, o hicrət etdiyinə tərəf yönələr". Rəvayəti iki hədis alimi Əbu Abdulla Muhəmməd ibn Ġsmayıl ibn Ġbrahim ibn əl- Muğira ibn Bərdizbəh əl-buxari və Əbul Hüseyn Müslim ibn əl-həccac ibn Müslim əl-quģeyri ən-neysəburi öz "Səhih" adlı əsərlərində nəql etmiģlər. Həmin əsərlər ən mötəbər kitablar sayılır. [əl-buxari: "Vəhyin baģlanması" fəsli, "Peyğəmbərə vəhy gəlməsi necə baģlamıģdır" bölmü, 1-ci hədisdə; Müslim: "Əmirlik" fəsli, "Peyğəmbərin ``Həqiqətən də əməllər niyyətlədir`` kəlamı və bu hədisin döyüģ və s. əməlləri Ģamil etməsi" bölümü, 155 və 1907 rəqəmli hədislərdə rəvayət etmiģdir.] ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Ġslam, Ġman və Ġhsan) Həmçinin Ömərdən (radiyallahu anhu) rəvayət edilir ki, o belə demiģdir: "Bir gün biz Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) hüzurunda oturmuģduq. Yanımıza düm ağ paltarlı, zil qara saçlı bir kiģi gəldi. Üst-baĢında səfər niģanələri yox idi. Onu bizlərdən heç kəs tanımırdı. O, Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) qarģısında oturub dizlərini onun dizinə söykədi və əllərini budunun üzərinə qoyub dedi: "Ey Muhamməd! Mənə İslam barəsində xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu

4 aleyhi va salləm) buyurdu: "İslam, sənin Allahdan başqa haqq məbud olmadığına və Muhəmmədin Allahın elçisi olduğuna şəhadət etmən, namaz qılman, zəkat vermən, Ramazan orucunu tutman və yola çıxmağa gücün çatırsa, Evə həcc etməndir". KiĢi dedi: Doğru söylədin. Biz onun sual verib sonra da təsdiqləməsinə çox təəccübləndik. KiĢi yenidən dedi: "Mənə iman barəsində xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına, peyğəmbərlərinə, axirət gününə və qədərin xeyrinə və şərinə iman gətirməyindir". KiĢi dedi: "Doğru söylədin. Mənə ihsan barəsində xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Allaha Onu görürmüş kimi ibadət etməyindir. Sən onu görməsən də bil ki, O, səni görür." KiĢi dedi: "Mənə Qiyamət saatı barəsində xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Bu barədə soruşulan soruşandan çox bilmir." Həmin adam dedi: "Elə isə mənə onun əlamətləri barədə xəbər ver". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Kəniz öz xanımını doğacaq. Ayağı yalın, çılpaq və kasıb qoyun otaranların uca bina tikməkdə yarışacaqlarını görəcəksən." Sonra o adam getdi. Mən bir müddət dayandım. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Ey Ömər, sual verənin kim olduğunu bilirsənmi?" Mən dedim: "Allah və Onun Rəsulu daha yaxģı bilir". O buyurdu: "Şübhəsiz ki, o, Cəbrail idi. Yanınıza gəlmişdi ki, sizə dininizi öyrətsin." Müslim rəvayət edib. ÜÇÜNCÜ HƏDĠS (Ġslamın əsasları) Əbu Abdurrahman Abdulla ibn Ömər ibn əl-xattab (radiyallahu anhu) demiģdir: "Mən eģitdim ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurdu: "İslam beş əsasın üzərində qurulmuşdur: Lə iləhə illallah və Muhəmmədən rasulullah şəhadəti, namaz qılmaq, zəkat vermək, həcc etmək və Ramazan orucunu tutmaq." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [əl-buxari: "Ġman" kitabı, "Sizin duanız imanınızdır. Çünki Allah buyurur: (Ey Rəsulum, bu Məkkə müģriklərinə) de: "Əgər ibadətiniz olmasa Rəbbimin yanında nə qədir-qiymətiniz olar?" bölümü, Nº 8; Müslim: "Ġman" kitabi, "Ġslamın əsaslarının bəyanı" bölümü, Nº 16, Nº 21.] DÖRDÜNCÜ HƏDĠS (Ġnsanın yaradılıģı və aqibəti)

5 Abdulla ibn Məsuddan (radiyallahu anhu) rəvayət olunur ki, doğru danıģan və doğruluğu təsdiqlənən Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) bizə danıģdı ki: "Sizlərdən hər biriniz ana bətnində yığılıb yaradılarkən qırx gün nütfə halında, sonra o vaxt qədər laxta qan halında, sonra həmin vaxt qədər dişlənilmiş ət parçası halında olur. Daha sonra ona ruh üfürəcək bir mələk göndərilir. Mələyə dörd kəlmə əmr verilir: (İnsanın) ruzisini, əcəlini, əməlini, bədbəxt yoxsa xoşbəxt olacağını yazmaq. Özündən başqa (haqq) ilah olmayan Allah and olsun, sizlərdən biri Cənnət əhlinin əməlini edər. Nəhayət onunla Cənnət arasında bir dirsək qədər məsafə qaldıqda kitab onu qabaqlayar və o, Cəhənnəm əhlinin əməlini edərək ora daxil olar. Həmçinin sizlərədən biri də Cəhənnəm əhlinin əməlini edər. Nəhayət onunla Cəhənnəm arasında bir dirsək qədər məsafə qaldıqda kitab onu qabaqlayar və o, Cənnət əhlinin əməlini edərək ora daxil olar." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [əl-buxari: Vəhyin baģlanması kitabı, Mələklərin zikri bölümü, Nº 3208; Müslim: Qədər kitabı, Ġnsanın necə yaradılması bölümü, Nº 2643.] BEġĠNCĠ HƏDĠS (Bidətlərin rədd edilməsi) Möminlərin anası ummu Abdulla (künyəli) AiĢə (radiyallahu anhə) demiģdir: Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Kim bizim bu işimizə ondan olmayan bir yenilik gətirərsə, o rədd olunar."* əl-buxari və Müslim rəvayət etmişdir. Müslimin rəvayətində deyilir: "Kim bizim etmədiyimiz bir əməli edərsə, o rədd olunar."** [* əl-buxari: "əs-sulh" kitabı, "Ġzə istalahu..." bölümü, Nº 2697; Müslim: "əl-əqdiyə" kitabı, "Nəqd əl-əhkəm əl-bətilə" bölmü, Nº ** Müslim, "Hökümlər" kitabı, "Saxta hökümlərin pozulması və bidət əməllərin rədd edilməsi" bölümü, 1718-ci hədis.] ALTINCI HƏDĠS (Halal və haram) Əbu Abdulla Numan ibn BəĢir (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) belə dediyini eģitdim: "Həqiqətən halal da bəllidir, haram da. Onların arasında (halal və ya haramlığı bəlli olmayan) şübhəli şeylər vardır ki, bir çox insanlar bunu bilməzlər. Kim şübhəli şeylərdən çəkinərsə, dinini və namusunu qorumuş olar. Kim ki, şübhəli

6 şeylərə düşərsə, harama düşmüş sayılar. Onun halı qoruğun ətrafında sürüsünü otaran çobana bənzəyir ki, az qala (sürü) qoruğa girsin. Bilin ki, hər bir hökmdarın qadağa bölgəsi (qoruğu) vardır. Allahın qoruğu isə Onun qoyduğu qadağalardır (haramlardır). Bunu da bilin ki, bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o sağlam olarsa, bütün bədən də sağlam olar. Yox əgər o fəsada uğrayarsa, bütün bədən də fəsada uğrayar. Diqqət edin, o (ət parçası) qəlbdir." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [ əl-buxari: "Ġman" kitabı, "Dinini qoruyanın fəziləti" bölümü, Nº 52; Müslim: "əl-məsəqa" kitabı, "Halalı götürmək və Ģübhələri tərk etmək" bölümü, Nº 1599.] YEDDĠNCĠ HƏDĠS (Din nəsihətdir) Əbu Ruqeyyə Təmim ibn Əus əd-dəridən (radiyallahu anhu) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurduğu nəql edilir: "Din nəsihətdir." Biz dedik: "Kimin üçün, ey Allahın Elçisi?" O (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Allah üçün, Kitabı üçün, Peyğəmbəri üçün, müsəlmanların imamları (başçıları) və rəiyyətləri üçün." Müslim rəvayət etmişdir. SƏKKĠZĠNCĠ HƏDĠS (Müsəlmanın haqları) Ġbn Ömərdən (radiyallahu anhu) rəvayət olunur ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) demiģdir: "Mənə insanlar "Lə iləhə illəllah və Muhəmmədən rasulullah" şəhadətini deyənə, namaz qılana və zəkat verənə qədər onlarla vuruşmaq əmr olunmuşdur. Əgər bunu etsələr canlarını və mallarını məndən qorumuş olarlar. Yalnız İslamın haqqı müstəsnadır. Onların sorğu-sualı Allah təaləyə aiddir." Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. DOQQUZUNCU HƏDĠS (Hər insan gücü çatan qədər mükəlləfdir) Əbu Hüreyrə (künyəli) Abdurrahman ibn Saxr (radiyallahu anhu) demiģdir: Mən eģitdim ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurdu: "Mən sizə nəyi

7 qadağan edirəmsə, ondan çəkinin. Nəyi sizə əmr edirəmsə, onu bacardığınız qədər yerinə yetirin. Həqiqətən də sizdən əvvəlkiləri çox sual vermələri və peyğəmbərləri ilə mübahisə etmələri həlak etdi." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişdir. [əl-buxari: "Kitab və Sünnədən yapıģmaq" kitabı, "Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) sünnələri ilə getmək" bölümü, Nº 6777; Müslim: "Fəzilətlər" kitabı, "Peyğəmbəri (sallallahu aleyhi va salləm) uca tutmaq" bölümü, Nº 1337.] ONUNCU HƏDĠS (Halal qazanc va duaların qəbulu) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Həqiqətən də Allah təalə Tayyibdir (pakdır) və yalnız təmiz olanı qəbul edir. Şübhəsiz ki, Allah peyğəmbərlərə əmr etdiyini möminlərə də əmr etmiş və buyurmuşdur: "Ey peyğəmbərlər! Təmiz (halal) nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər görün!" (əl-muminun, 51). Başqa ayədə buyurur: "Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz ruzilərin (təmiz və) halalından yeyin!" (əl-bəqərə, 172). Sonra o, uzun müddət səfərdə olan saçı dağınıq, üstü toz-torpaqlı bir kiģini xatırlatdı. Həmin kişi əllərini göyə açaraq: Ey Rəbbim, ey Rəbbim deyirdi. Onun yediyi də haram, içdiyi də haramdır. O, haramla bəslənibdir. Haradan duası qəbul olunsun?" Müslim rəvayət etmişdir. [Müslim, "Zəkat" kitabı, "Təmiz (halal) qazancdan olan sədəqənin qəbul olunması" bölümü, 1015-ci hədisdə rəvayət etmiģdir.] ON BĠRĠNCĠ HƏDĠS (ġübhələrdən uzaq durmaq) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) nəvəsi və onun reyhanı Əbu Muhamməd Həsən ibn Əli ibn Əbu Talib (radiyallahu anhu) demiģdir: Mən, Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi va salləm) əzbərlədim ki: "Səni şübhələndirən işi tərk et, şübhələndirməyəni götür." ət-tirmizi və ən-nəsai rəvayət etmişlər. ət- Tirmizi demişdir: Hədis həsən səhihdir.

8 ON ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Faydasız Ģeyləri tərk etmək) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "İnsanın İslamının gözəlliyi, ona aid olmayan işləri tərk etməsidir." Həsən hədisdir. Tirmizi və başqaları bu cür rəvayət etmişlər. [ət-tirmizi, "Zühd" kitabı, "Aidiyyəti olmayan sözləri danıģan haqqında" bölümü, 2318-ci hədisdə; Ġbn Məcə, "Fitnələr" kitabı, "Fitnələr zamanı dili qorumaq" bölümü, 3976-cı hədisdə rəvayət etmiģdir.] ON ÜÇÜNCÜ HƏDĠS (Ġslam qardaģlığı) Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) xidmətində dayanan Əbu Həmzə Ənəs ibn Məlik (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Sizlərdən biri özünə istədiyini qardaşına istəməyincə, iman gətirmiş sayılmaz." Buxari və Müslim. [Buxari: Nº 13; Müslim: Nº 71.] ON DÖRDÜNCÜ HƏDĠS (Müsəlmanın toxunulmazlığı) Ġbn Məsud (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Müsəlmanın qanı halal sayılmır. Yalnız üç hal müstəsnadır: Evli zinakar, cana can (qisası) və dinini tərk edib camaatdan ayrılan." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişdir. [əl-buxari: "Qanbahası" kitabı, "Allahın ayəsi: qulaq qulağa, diģ... bölümü, Nº 6484; Müslim: "əl-qasamə" kitabı, Nº 1676]

9 ON BEġĠNCĠ HƏDĠS (Gözəl söz danıģmaq, qonģunun və qonağın haqqını qorumaq) Əbu Hüreyrə (radiyallaru anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurmuģdur: "Kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, ya xeyir danışsın, ya da sussun. Kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, qonşusuna yaxşılıq etsin. Kim Allaha və axirət gününə iman gətiribsə, qonağına yaxşılıq etsin." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [Buxari: Nº 6110; Müslim: Nº 74.] ON ALTINCI HƏDĠS (Qəzəblənməmək) Əbu Hüreyrə (radiyallaru anhu) rəvayət etmiģdir ki, bir kiģi Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) yanına gəlib dedi: "Mənə nəsihət et!" Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Qəzəblənmə!" Həmin kiģi dediyini dəfələrlə təkrarladı. Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) yenə: "Qəzəblənmə!" --- deyə cavab verdi." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [Buxari: Nº Müslim: Nº 2449.] ON YEDDĠNCĠ HƏDĠS (Hər iģdə yaxģı və gözəl davranmaq) Əbu Yalə ġəddəd ibn Əus (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Allah hər şeyə yaxşılıq etməyi vacib etmişdir. (Düşməni) öldürdükdə yaxşı öldürün, heyvanı kəsdikdə yaxşı kəsin. Bıçağınızı yaxşı itiləyib kəsdiyiniz heyvanı rahat edin". Müslim rəvayət etmişdir. [Hədis səhihdir. əl-ġrva: Nº 2540; Müslim: 3/ 1548/ Nº 1955; Tirmizi: 2/ 431/ Nº 1430; Əbu Davud: 8/ 10/ Nº 2797; Nəsai: 7/ 227; Ġbn Məcə: 2/ 1058/ Nº 3170.]

10 ON SƏKKĠZĠNCĠ HƏDĠS (Təqva və gözəl əxlaq) Əbu Zər Cundəb ibn Cunədə (radiyallahu anhu) və Əbu Əbdürrəhman Muaz ibn Cəbəl (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģlər ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdu: "Harada olsan Allahdan qorx. Pislik etdikdən sonra yaxşılıq et ki, onu silsin. İnsanlarla gözəl əxlaqla davran." ət-tirmizi rəvayət etmiş və demişdir: "Həsən hədisdir." Bəzi nüsxələrdə demişdir: "Həsəndir səhihdir." [ət-tirmizi, "YaxĢılıq" kitabı, "Ġnsanlarla ünsiyyətdə olmaq" bölümü, 1987-ci hədisdə rəvayət etmiģdir.] ON DOQQUZUNCU HƏDĠS (Allahın hüdudlarını aģmamaq) Əbul Abbas Abdulla ibn Abbas (radiyallahu anhu) demiģdir: Bir gün mən Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) arxasında idim. O (sallallahu aleyhi va salləm) dedi: "Ay uşaq, mən sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəyəm: Allahı qoru ki, O da səni qorusun. Allahı qoru ki, Onu önündə görəsən. Bir şey istəyəndə Allahdan istə. Kömək dilədikdə Allahdan dilə. Bil ki, əgər ümmət birləşib sənə xeyir vermək istəsə, yalnız Allahın yazdığı qədər xeyir verə bilərlər. Əgər toplaşıb sənə zərər vermək istəsələr, yalnız Allahın yazdığı qədər zərər verə bilərlər. Qələmlər qaldırılıb, vərəqlər quruyubdur."* ət-tirmizi rəvayət etmiş və demişdir: "Həsən-səhih hədisdir." Ət-Tirmizidən baģqalarının rəvayətində deyilir: "Allahı qoru, Onu qarşında görərsən. Rahatlıq vaxtı Allaha tanışlıq ver ki, çətin anda səni tanısın. Bil ki, başına gəlməyəcək işin olması mümkün deyildir. Başına gələndən isə, qaça bilməzdin. Bil ki, qələbə səbirlədir. Şübhəsiz ki, sevinc də kədərlədir. Hər çətinlikdən sonra asanlıq gəlir."** [*ət-tirmizi: "Qiyamətin necəliyi" kitabı, Nº **Ġmam Əhməd: (1/307); Hakim: "əl-müstədrək" əsəri (3/624).] ĠYĠRMĠNCĠ HƏDĠS (Həya imandandır) Əbu Məsud Uqbə ibn Amr əl-ənsari əl-bədri (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki,

11 Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Əvvəlki peyğəmbərlikdən insanlara çatan söz belədir: Əgər utanmırsansa, istədiyini et." əl-buxari rəvayət etmişdir. [Buxari: Nº 5769.] ĠYĠRMĠ BĠRĠNCĠ HƏDĠS (Allaha iman gətir və doğru yolu tut) Əbu Amr (yaxud da bəzilərinin dediyinə görə) Əbu Amratə Süfyan ibn Abdulla (radiyallahu anhu) demiģdir: "Ey Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm), mənə Ġslamda elə bir söz söylə ki, o haqda səndən sonra heç kimdən soruģmayım." Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Allaha iman gətirdim de, sonra düz ol." [Müslim: "Ġman" kitabı, "Ġslamın bütün vəsfləri" bölümü, Nº 38] ĠYĠRMĠ ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Cənnətə aparan yol) Əbu Abdulla Cabir ibn Abdulla əl-ənsari (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, bir kiģi Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi va salləm) sual verərək dedi: "Necə bilirsən, mən vacib namazları qılsam, Ramazan orucu tutsam, halalı halal, haramı haram saysam və buna heç nə əlavə etməsəm Cənnətə girərəm?" Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Bəli". Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. "Haramı haram saysam" yəni, ondan çəkinsəm. "Halalı halal" yəni, onun halal olduğunu etiqad edərək yerinə yetirsəm. [Müslim: "Ġman" kitabı, "Ġmanın bəyanı" bölümü, Nº 18.] ĠYĠRMĠ ÜÇÜNCÜ HƏDĠS (Hər xeyirli əməl sədəqədir) Əbu Məlik əl-haris ibn Asim əl-əģari (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Təmizlik imanın yarısıdır. Əlhəmdulilləh* tərəzini doldurur. Sübhənallah** və əlhəmdulilləh

12 (zikirlərini demək) göylə yer arasını doldururlar - və ya doldurur. Namaz nurdur. Sədəqə sübutdur. Səbir işıqdır. Quran ya leyhinə ya da əleyhinə dəlildir. Bütün insanlar səhər erkən çıxır və nəfsini sataraq ya onu azad edir, ya da tələf edirlər."*** Müslim rəvayət etmişdir. [* Zikirdir. Mənası: "Həmd Allaha məxsusdur." ** Zikirdir. Mənası: "Allah pak və nöqsansızdır." *** Müslim: "Təmizlik kitabı, "Dəstəmazın fəziləti" bölümü, Nº 233] ĠYĠRMĠ DÖRDÜNCÜ HƏDĠS (Zülmün qadağan edilməsi) Əbu Zər əl-ğifəri (radiyallahu anhu) Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi va salləm), o da izzət və cəlal sahibi Rəbbindən rəvayət etmiģdir ki, Allah təalə buyurmuģdu: "Ey qullarım! Mən nəfsimə zülmü haram etdim. Onu sizin aranızda da haram etdim. Bir-birinizə zülm etməyin. Ey qullarım! Mənim haqq yola (hidayətə) yönəltdiyim müstəsna olmaqla hamınız zəlalətdəsiniz. Məndən hidayət istəyin, sizi ona yönəldim. Ey qullarım! Mənim yedirtdiyim istisna edilməklə hamınız aclıq içindəsiniz. Məndən sizi yedirtməmi diləyin, sizi yedirdim. Ey qullarım! Mənim geyindirdiyim müstəsna olmaqla hamınız çılpaqsınız. Məndən sizi geyindirməyimi diləyin, sizi geyindirim. Ey qullarım! Siz gecə-gündüz günahlar edirsiniz. Mən bütün günahları bağışlayıram. Məndən bağışlanma diləyin, sizi bağışlayım. Ey qullarım! Siz zərərimə qalib gəlib Mənə zərər verə bilməzsiniz. Siz xeyrimə qalib gəlib Mənə xeyir verə bilməzsiniz. Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və axrıncınız, insanınız və cininiz aranızdakı ən təqvalı bir kişinin qəlbinə malik olsa belə, bu Mənim mülkümdə heç nə artırmayacaq. Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və axrıncınız, insanınız və cininiz aranızdakı ən pis əmələ sahib bir kişinin qəlbinə malik olsa belə, bu Mənim mülkümdən heç nə azaltmayacaq. Ey qullarım! Əgər sizin əvvəlinciniz və axrıncınız, insanınız və cininiz bir daşın üzərinə çıxıb Məndən istəsələr onların hər birinə istədiyini verərəm və bu Məndə olanlardan heç nəyi azaltmaz. Yalnız dənizə batırılmış iynənin götürdüyü qədər müstəsnadır. Ey qullarım! Bunlar sizin əməllərinizdir. Mən onları sizin üçün sayıram. Sonra sizə tam şəkildə qaytaracağam. Kim bir xeyir taparsa, Allaha həmd etsin. Kim başqa bir şey taparsa, ancaq özünü qınasın." Müslim rəvayət etmişdir. [Müslim: "Xeyirxahlıq" kitabı, "Zülmün haramlığı" bölümü, Nº 2577.]

13 ĠYĠRMĠ BEġĠNCĠ HƏDĠS (Uca Allahın lütfü və rəhmətinin geniģliyi) Əbu Zərr (radiyallahu anhu) yenə rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) əshabələrindən (radiyallahu anhum) ibarət bir dəstə insan Ona (sallallahu aleyhi va salləm) belə dedi: "Ey Allahın elçisi, imkanlılar savabları apardılar. Onlar bizim qıldığımız kimi namaz qılır, oruc tutduğumuz kimi oruc tuturlar. Mal-mülklərinin artıq qalanından sədəqə verirlər." Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Məgər Allah sizə sədəqə üçün nə isə verməyib? Hər bir sübhənallah sədəqədir. Hər bir Allahu əkbər sədəqədir. Hər bir əlhəmdulilləh sədəqədir. Hər bir Lə iləhə illəllah sədəqədir. Sizdən birinizin öz zövcəsi ilə yaxınlığı sədəqədir." Onlar dedilər: "Ey Allahın elçisi, Ģəhvətin olmasında kiməsə savab var?" Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyururdu: "Necə bilirsiniz, əgər onu (şəhvətini) harama yönəltsə, günah yazılar? Eləcə də halala yönəltsə, ona savab yazılar." Müslim rəvayət etmişdir. [Müslim: "Zəkat" kitabı, "Bütün yaxģı iģlərə sədəqə adının verilməsi" bölümü, Nº 1006.] ĠYĠRMĠ ALTINCI HƏDĠS (Ġnsanları barıģdırmaq, ədalətli və yardımsevər olmaq) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) demiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "İnsan, günəşin çıxdığı hər bir gün oynaqlarının sədəqəsini verməlidir. İki nəfərin arasında ədalətli olmaq sədəqədir. İnsana miniyində kömək etmək, onu miniyinə əyləşdirmək və yükünü miniyinə qaldırmaq sədəqədir. Gözəl söz sədəqədir. Namaza gedərkən atılan hər bir addım sədəqədir. Yoldan narahatçılıq törədən bir şeyi götürmək sədəqədir." əl-buxari və Müslim rəvayət etmişlər. [əl-buxari: "Sülh" kitabı, "Ġnsanların arasını düzəltməyin fəziləti" bölümü, Nº 2707; Müslim: "Zəkat" kitabı, "Sədəqənin adının açıqlanması" bölümü, Nº 1009.] ĠYĠRMĠ YEDDĠNCĠ HƏDĠS (YaxĢılıq, gözəl əxlaq və günah) Ən-Nəvvas ibn Siman (radiyallahu anhu) demiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu

14 aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Yaxşılıq gözəl əxlaqdır. Günah, nəfsində sıxıntı keçirdiyin və insanların bilməsini xoşlamadığındır."* Müslim rəvayət etmişdir. Vabisə ibn Məbəd (radiyallahu anhu) demiģdir: "Mən Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) hüzuruna gəldim. O (sallallahu aleyhi va salləm) mənə dedi: "Yaxşılıq və günah haqqında soruşmağa gəldin?" Mən dedim: "Bəli". Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Qəlbindən soruş. Yaxşılıq nəfsin qəlbə, qəlbin də nəfsə arxayın olduğudur. Günah nəfsdə keçirilən sıxıntı və qəlbdəki tərəddüddür. İnsanlar sənə nə fitva versələr də bu belədir."** Həsən hədisdir. İmam Əhməd və əd-dariminin "Müsnəd" əsərində bizə həsən sənədlə rəvayət edilmişdir. [*Müslim: "Xeyirxahlıq" kitabı, "Xeyirxahlığın və günahın təfsiri" bölümü, Nº **Ġmam Əhməd: "Müsnəd" (4/228); əd-darimi (2/ ).] ĠYĠRMĠ SƏKKĠZĠNCĠ HƏDĠS (Sünnəyə tabeçilik və bidətlərdən uzaqlaģmaq) Əbu Nəcih əl-ġrbəd ibn Səriyə (radiyallahu anhu) demiģdir: Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) bizə elə nəsihət etdi ki, bundan dolayı qəlblər titrədi, gözlər doldu. Biz dedik: "Ey Allahın elçisi, bu sanki vidalaģanın nəsihətidir. Bizə öyüdnəsihət ver." O (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Sizə Allahdan qorxmağı, üzərinizə kölə başçı qoyulsa da, eşidib itaət etməyi tövsiyə edirəm. Sizlərdən uzun ömür yaşayan, çoxlu ixtilaflar görəcək. Sizə Mənim sünnəmlə və doğru yolda olan xəlifələrin sünnəsi ilə getməyi tapşırıram. Ondan azı dişlərinizlə yapışın. Sizi (dində) yeniliklərdən çəkindirirəm. Həqiqətən də hər bir yeni iş bidətdir. Hər bir bidət isə zəlalətdir." Əbu Davud və ət-tirmizi rəvayət etmişlər. ət-tirmizi: "Həsən-səhih hədisdir" demişdir. ĠYĠRMĠ DOQQUZUNCU HƏDĠS (Cənnətə aparan və cəhənnəmdən uzaqlaģdıran səbəblər) Muaz ibn Cəbəl (radiyallahu anhu) deyir ki, mən dedim: "Ey Allahın elçisi (sallallahu aleyhi va salləm), məni Cənnətə salacaq və Cəhənnəmdən uzaqlaģdıracaq əməl haqqında agah et." O (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Sən çox böyük məsələ haqqında soruşdun. Bunu Allah kimin üçün asanlaşdırıbsa, həmin şəxslərə asandır. Gərək Allaha ibadət edib Ona heç nəyi şərik qoşmayasan. Namaz qılasan, zəkat verəsən, Ramazan orucu tutasan və

15 Evi həcc edəsən." Sonra (sallallahu aleyhi va salləm) dedi: "Sənə xeyir qapılarını işarə edimmi? Oruc sipərdir. Sədəqə günahları, su odu söndürən kimi söndürür. Kişinin gecə yarı qıldığı namaz da belədir." Sonra Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) (ayə) oxudu: "Onlar ibadət üçün yataqlarından qalxar... " və "heç kəs bilməz!" (əs-səcdə, 16-17) yerinə çatdı. Sonra (sallallahu aleyhi va salləm) dedi: "Sənə ən əsas işi, onun sütununun və zirvəsini xəbər verimmi?" Mən dedim: "Bəli, ey Allahın elçisi." O buyurdu: "Ən əsas iş İslamdır. Onun dayağı namazdır. Hürgücünün zirvəsi isə cihaddır." Sonra dedi: "Bütün bunların hamısına malik olan barədə sənə xəbər verimmi?." Mən dedim: "Bəli, ey Allahın elçisi." O (sallallahu aleyhi va salləm) dilini tutaraq dedi: "Buna hakim ol." Mən dedim: "Ey Allahın elçisi, biz danıģdıqlarımıza görə sorğu-sual olunacağıq?" Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Anan sənə ağlasın, ey Muaz. Məgər insanlar üzü (və ya burnu) üstə odun içində dillərinin danışdığına görə sürünmürlərmi?" ət- Tirmizi rəvayət etmiş və: "Həsən-səhih hədisdir" demişdir. [Tirmizi: Nº 2825,] OTUZUNCU HƏDĠS (Allahın hədlərinə bağlılıq) Əbu Sələbə əl-xuģani Cursum ibn NaĢir (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurmuģdur. "Həqiqətən də, Allah vacib olanları vacib etmişdir, onları tələf etməyin. Hədlər qoymuşdur, onları aşmayın. Müəyyən şeyləri haram etmişdir, onları etməyin. Bəzi işlər barədə unutqanlıqdan deyil, sizə mərhəmət olaraq susmuşdur, onları axtarmayın. " [əd-dəraqutni (4/185); əl-hakim (4/115); əl-beyhəqi (10/12).] OTUZ BĠRĠNCĠ HƏDĠS (Zahidliyin* mahiyyəti və səmərəsi) Əbul Abbas Səd ibn Səhl əs-səidi (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, bir kiģi Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) yanına gəlib dedi: "Ey Allahın elçisi, mənə elə bir əməli göstər ki, onu edəndən sonra məni Allah da sevsin, insanlar da sevsin." O (sallallahu aleyhi va salləm) buyurdu: "Dünyada zahidlik et, Allah səni sevsin. İnsanlarda olanlara qarşı zahid ol, insanlar səni sevsin."** Həsən hədisdir. İbn Məcə və qeyriləri həsən sənədlərlə rəvayət etmişlər.

16 [*Zahidlik: Dünyaya çox bağlanmamaq, dünya malına həris olmamaq. ** Ġbn Məcə: Nº 4241; Əlbani "Səhih hədislər silsiləsi" Nº 944.] OTUZ ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Qəsdli, yaxud qəsdsiz zərər vurmaq) Əbu Səid Səd ibn Məlik ibn Sinən əl-xudri (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Zərər toxundurmaq olmaz. Zərər vurmaq da olmaz." Həsən hədisdir. Onu İbn Məcə, əd-dəraqutni və başqaları müsnəd olaraq, Məlik isə "Muvatta" kitabında mürsəl olaraq Amr ibn Yəhyadan o da atasından o da Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi va salləm) rəvayət etmişdir, lakin Əbu Səidi qeyd etməmişdir. Rəvayətin bir neçə (nəql) yolu var. Onlar bir-birini əsaslandırırlar. [Ġbn Məcə: Nº 2340; Ġbn Əhməd: 1/313; əl-beyhəqi: 6/7.] OTUZ ÜÇÜNCÜ HƏDĠS (Ġslam hüququnun əsasları) Ġbn Abbas (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Əgər insanlara iddialarına görə verilsəydi, onlar camaatın malını və canını iddia edərdilər. Lakin dəlil iddiaçı tərəfdə, and içmə isə inkar edən tərəfdədir." Həsən hədisdir. əl-beyhəqi və başqaları bu cür rəvayət etmişlər. Hədisin bir hissəsi "Səhiheyn" (iki səhih: Buxari və Müslimin) əsərlərindəndir. [Beyhəqi: Nº ] OTUZ DÖRDÜNCÜ HƏDĠS (Pislikdən çəkindirmək imandandır) Əbu Səid əl-xudri (radiyallahu anhu) demiģdir: Mən Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi va salləm) belə buyurduğunu eģitdim: "Sizlərdən kim bir pis əməli görərsə, onu əli ilə, əgər bacarmasa dili ilə, əgər bacarmasa qəlbi ilə dəyişsin.

17 Bu ən zəif iman sayılır." [Müslim: "Ġman" kitabı, "Pis əməlin qadağan edilməsi imandandır" bölümü, Nº 49.] OTUZ BEġĠNCĠ HƏDĠS (Ġslamda qardaģlıq və müsəlmanın haqları) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Bir-birinizə həsəd aparmayın. Bir-birinizə kələk gəlmək məqsədilə malın qiymətini qaldırmayın. Bir-birinizə nifrət etməyin. Bir-birinizə arxa çevirməyin. Kimsə qardaşının alveri üstündən alver etməsin. Ey Allahın qulları! Qardaş olun (və ya Allahın qardaş etdiyi qullar olun). Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. Ona zülm etməz, onu zəlil etməz, ona yalan danışmaz, onu təhqir etməz. Təqva bax buradadır. (O, üç dəfə sinəsinə iģarə etdi.) İnsanın şər etməsi üçün müsəlman qardaşını təhqir etməsi kifayətdir. Hər bir müsəlmanın canı, malı və şərəfi digər müsəlmana haramdır." Müslim rəvayət etmişdir. [Müslim: "Xeyirxahlıq" kitabı, "Müsəlmana zülm etməyin haramlığı" bölümü, Nº 2564.] OTUZ ALTINCI HƏDĠS (Xeyirxahlıq yolları) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Kim bir müsəlmanın üzərindən dünya kədərlərindən birini götürərsə, Allah da onun üzərindən Qiyamət gününün kədərlərindən birini götürər. Kim çətinə düşənin işini asanlaşdırarsa, Allah da onun dünya və axirət işini asanlaşdırar. Kim müsəlmanı örtərsə, Allah da onu dünya və axirətdə örtər. İnsan qardaşının köməyində dayanana qədər Allah da onun köməyində dayanar. Kim elm iltimas etmək üçün yola çıxarsa, Allah onun Cənnətə yolunu asanlaşdırar. Allahın evlərindən birinə toplaşıb Onun Kitabını oxuyan və bir-birinə öyrədən camaatın üzərinə sükunət nazil olar. Onları mərhəmət bürüyər və mələklər dövrəyə alar. Allah onları Öz dərgahındakılara xatırladar. Kimin əməli onu gecikdirərsə, nəsli onu tələsdirməz." Müslim bu mətnlə rəvayət etmişdir.

18 [Müslim: "Zikr" kitabı, "Quran oxumaq və zikr etmək üçün toplanmağın fəziləti" bölümü, Nº 2699.] OTUZ YEDDĠNCĠ HƏDĠS (Uca Allahın ədaləti, lütfü və qüdrəti) Ġbn Abbas (radiyallahu anhu) Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi va salləm), o da izzət və cəlal sahibi Rəbbindən rəvayət etmiģdir ki, Allah təalə buyurmuģdur: "Həqiqətən də Allah savab və günah işləri yazmış, sonra onları açıqlamışdır. Kim bir savab iş görmək istəyib onu etməzsə, Allah ona Öz dərgahında tam bir savab yazar. Onu istəyib icra edərsə, Allah ona Öz dərgahında on savabdan yeddi yüzə qədər və daha çox sayda yazar. Əgər bir günah etmək istəyərsə, amma etməzsə, Allah ona tam bir savab yazar. Əgər istəyib edərsə, Allah ona bir günah yazar." əl-buxari və Müslim "Səhih" əsərlərində bu sözlərlə rəvayət etmişlər. [əl-buxari: "ər-riqaq" kitabı, "Savab və günah etmək istəyən haqda" bölümü, Nº 6491; Müslim: "Ġman" kitabı, "Qul savab etmək istəyərsə yazılar, günah etmək istəyərsə yazılmaz" bölümü, Nº 131.] OTUZ SƏKKĠZĠNCĠ HƏDĠS (Uca Allaha yaxın olmağın və sevgisini qazanmağın yolları) Əbu Hüreyrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) demiģdir: "Allah təalə buyurmuģdur: "Kim Mənim dostumla düşmənçilik edərsə, ona müharibə elan edərəm. Qulumun Mənə yaxınlaşmaq üçün etdiyi işlərdən Mənim üçün ən sevimli olanı ona vacib etdiklərimdir. Qulum nafilə ibadətlər etməklə Mənə o qədər yaxınlaşar ki, hətta onu sevərəm. Əgər onu sevdimsə, onun eşidən qulağı, görən gözü, tutan əli və gəzən ayağı olaram. Məndən istəsə, mütləq ona verərəm. Məndən sığınma diləsə, mütləq ona sığınacaq verərəm." əl-buxari rəvayət etmişdir. [əl-buxari: "Qəlbi yumģaldan əməllər" kitabı, "Təvazökarlıq" bölümü, Nº 6502.]

19 OTUZ DOQQUZUNCU HƏDĠS (Dində çətinliyin olmaması) Ġbn Abbas (radiyallahu anhu) rəvayət etmiģdir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Allah mənə görə ümmətimin xata, unutqanlıq və məcbur edildikəri işlərini bağışlamışdır." Həsən hədisdir. İbn Məcə, əl-beyhəqi və başqaları rəvayət etmişdir. (Hədis zəifdir) [Ġbn Məcə: "Talaq" kitabı, "Məcbur edilərək və unutqanlıqla talaq" bölümü, Nº 2045; əl-beyhəqi: (7/357); əd-dəraqutni: (4/170); Ġbn Hibban "Səhih" əsərində (16/202).] QIRXINCI HƏDĠS (Dünya axirətin tarlasıdır) Ġbn Ömər (radiyallahu anhu) demiģdir: Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) mənim çiyinlərimdən tutaraq buyurdu: "Dünyada bir qərib, yaxud yol keçən adam kimi ol." Ġbn Ömər deyərdi: "AxĢama çıxdıqda səhəri gözləmə, səhərə çıxdıqda axģamı gözləmə. Səhhətindən xəstəliyin, həyatından ölümün üçün götür." əl-buxari rəvayət etmişdir. [əl-buxari: "Qəlbi yumģaldan əməllər" kitabı, "Peyğəmbərin kəlamı: "Dünyada qərib və ya yol keçən adam kimi yaģa" bölümü, Nº 6416.] QIRX BĠRĠNCĠ HƏDĠS (Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi va salləm) tabeçiliyin vacibliyi) Əbu Muhamməd Abdulla ibn Amr ibn əl-as (radiyallahu anhu) demiģdir: Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurmuģdur: "Sizlərdən hər birinizin istəyi Mənim gətirdiyimə tabe olmayınca o, iman gətirmiş sayılmaz." Həsənsəhih hədisdir. Onu "əl-hüccə" kitabında səhih sənədlə rəvayət etmişik. [əl-bəğəvi: "ġərh Sünnə" (1/213) kitabında nəql etmiģdir.]

20 QIRX ĠKĠNCĠ HƏDĠS (Uca Allahın məğfirətinin geniģliyi) Ənəs ibn Malik (radiyallahu anhu) demiģdir: Mən eģitdim ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi va salləm) buyurur: Allah təalə demiģdir: "Ey Adəm övladı, sən Mənə nə vaxt dua etdin və Mənə nə vaxt ümid bəslədin, Mən sənin etdikərini heç nəyə əhəmiyyət vermədən bağışladım. Ey Adəm övladı, əgər sənin günahların göyün yüksəkliyinə çatarsa və sonra sən Məndən bağışlanma diləyərsənsə, səni bağışlayaram. Ey Adəm övladı, əgər Mənim yanıma yer boyda günahla gəlsən və sonra Mənə şərik qoşmadan Mənimlə qarşılaşsan, sənin yanına yer boyda məğfirətlə gələrəm." ət-tirmizi rəvayət etmiş və həsənsəhih olduğunu söyləmişdir. [ət-tirmizi: "Dualar" kitabı, "Allah yüz mərhəmət yaratdı" bölümü, Nº 3540.]

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. İtmiş Oğul

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. İtmiş Oğul Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir İtmiş Oğul Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Lazarus Uyğunlaşdıran: Ruth Klassen; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Allah İbrahimin sevgisini sınayır

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Allah İbrahimin sevgisini sınayır Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Allah İbrahimin sevgisini sınayır Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Byron Unger; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Tammy S. Tərcümə edən: Günay Əsədova

Detaylı

Səid bin Əli bin Vahf əl-qahtani RƏSULULLAHIN ÜMMƏTİ ÜZƏRİNDƏKİ HAQLARI

Səid bin Əli bin Vahf əl-qahtani RƏSULULLAHIN ÜMMƏTİ ÜZƏRİNDƏKİ HAQLARI Səid bin Əli bin Vahf əl-qahtani RƏSULULLAHIN ÜMMƏTİ ÜZƏRİNDƏKİ HAQLARI 0 Rəsulullahın (s.a.v.) öz ümməti üzərində çoxlu haqları vardır. Onlardan bir neçəsi aşağıdakılardır: Birinci, Ona tam şəkildə iman

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Daniel və şirlərin quyusu

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Daniel və şirlərin quyusu Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Daniel və şirlərin quyusu Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Jonathan Hay Uyğunlaşdıran: Mary-Anne S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children

Detaylı

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edir, Onu köməyə çağırır, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik, nəfslərimizin şərindən

Detaylı

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə!

Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Mərhəmətli, Rəhmli Allahın adı ilə! Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edir, Onu köməyə çağırır, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik, nəfslərimizin şərindən

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Zəngin Adam, Kasıb Adam Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Zəngin Adam, Kasıb Adam Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən:

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Nil Çayından Çıxarılan Şahzadə Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: M. Maillot; Lazarus Uyğunlaşdıran: M. Maillot; Sarah S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim

Detaylı

Kitabın müəllif hüquqları qorunur.

Kitabın müəllif hüquqları qorunur. Ömər ibn Muhəmməd əs-subeyl DİLİ HARAMDAN QORUMAQ www.islamevi.az Bu kitab, DİNİ QURUMLARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN 27/09/2006 tarixli DK 377d saylı razılığı ilə nəşr edilmişdir. Kitabın müəllif hüquqları

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Möcüzələr adamı, Elişa

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Möcüzələr adamı, Elişa Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Möcüzələr adamı, Elişa Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Lazarus Uyğunlaşdıran: Ruth Klassen Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children

Detaylı

ÖLÜMƏ QƏDƏR. Ramil Soltanov. Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Bakı 2007

ÖLÜMƏ QƏDƏR. Ramil Soltanov. Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Bakı 2007 Ramil Soltanov ÖLÜMƏ QƏDƏR Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi

Detaylı

Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı. Cümə gününün fəziləti

Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı. Cümə gününün fəziləti Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı Müsəlmanlar müxtəlif vaxtlarda bir sıra ibadətləri yerinə yetirmək üçün bir yerə toplaşırlar. Bu ibadətlərə gün ərzində qılınan beş vaxt namaz, həftədə

Detaylı

Abdu`l-BARİ əs-subeyti MÜSƏLMAN AİLƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Abdu`l-BARİ əs-subeyti MÜSƏLMAN AİLƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ Abdu`l-BARİ əs-subeyti MÜSƏLMAN AİLƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ www.islamevi.az Bu kitab, DİNİ QURUMLARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN 27/09/2006 tarixli DK 377d saylı razılığı ilə nəşr edilmişdir. Kitabın müəllif

Detaylı

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Yeşaya Gələcəyi Görür

Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir. Yeşaya Gələcəyi Görür Uşaqlar üçün Müqəddəs Kitab təqdim edir Yeşaya Gələcəyi Görür Müəllif: Edward Hughes İllüstrasiya edən: Jonathan Hay Uyğunlaşdıran: Mary-Anne S. Tərcümə edən: Günay Əsədova Təqdim edən: Bible for Children

Detaylı

DAVETLİSİ

DAVETLİSİ DAVETLİSİ -------------- O zaman ki, İsa sizin ürəyinin qapını ayaqları ve knocks. siz onun səsini eşitmək, onun ruh və Allahın Spirit gəlmək və sizin ruhu ilə əbədi və onlardan bir ilə olacaq ürəyin qədər

Detaylı

Ramil Soltanov CAMAAT NAMAZI

Ramil Soltanov CAMAAT NAMAZI Ramil Soltanov CAMAAT NAMAZI Bakı-2007 Camaat namazı Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlanma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik,

Detaylı

Abdu`r-RAHMAN əs-sudeys MƏKKƏ HÜZUR VƏ ƏMİN-AMANLIQ YURDU

Abdu`r-RAHMAN əs-sudeys MƏKKƏ HÜZUR VƏ ƏMİN-AMANLIQ YURDU Abdu`r-RAHMAN əs-sudeys MƏKKƏ HÜZUR VƏ ƏMİN-AMANLIQ YURDU www.islamevi.az Bu kitab, DİNİ QURUMLARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN 27/09/2006 tarixli DK 377d saylı razılığı ilə nəşr edilmişdir. Kitabın müəllif

Detaylı

Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı

Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı Mərhəmətli, Rəhimli Allahın adı ilə. Cümə namazı Müsəlmanlar müxtəlif vaxtlarda bir sıra ibadətləri yerinə yetirmək üçün bir yerə toplaşırlar. Bu iba dət lərə gün ərzində qılınan beş vaxt namaz, həftədə

Detaylı

Ramil Soltanov CAMAAT NAMAZI

Ramil Soltanov CAMAAT NAMAZI Ramil Soltanov CAMAAT NAMAZI 1 Bakı-2007 Camaat namazı Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edirik, Onu köməyə çağırırıq, Ondan bağışlan ma və bizi doğru yola yönəltməyi diləyirik,

Detaylı

İslamda Təqlidin Yeri

İslamda Təqlidin Yeri İslamda Təqlidin Yeri Həzrət İbrahim (əs) və onun əziz soyuna, Həzrət Muhəmməd (səas) və Həzrət Əli (əs) ın əziz soylarına, Və onlar kimi, bütləri qırmaq istəyənlərin xatirəsinə hədiyyə edilmişdir. Özlərini

Detaylı

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347

A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 51, ERZURUM 2014, 341-347 CELIL MEMMEDGULUZADE NİN MÜSLÜMAN KADINININ HAYATINI ELE ALAN MİZAHİ ŞİİRLERİ Özet Makalede XX. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının

Detaylı

İSA MƏSİHİN HEKAYƏSİ. David C Cook. All Rights Reserved

İSA MƏSİHİN HEKAYƏSİ. David C Cook. All Rights Reserved HEKAYƏSİ İSA MƏSİHİN BU İSA MƏSİHİN HƏQİQİ HEKAYƏSİDİR. O İNSAN İDİ, AMMA O İNSANDAN QAT-QAT ARTIQ İDİ. O ALLAHİN VAHİD OĞLUDUR. O ƏLBƏTTƏ Kİ QÜDRƏTLİ İDİ. HƏTTA KÜLƏK VƏ DƏNİZ ONA İTAƏT EDİRDİ. AMMA DƏNİZİN

Detaylı

Müsafirin cib kitabı

Müsafirin cib kitabı Müsafirin cib kitabı Tərcüməçi: Redaktorlar: Əlixan Musayev M. Qarayev F. Sələfi R. Soltanov www.burhan-az.com www.azerislam.com 2 بسم االله الرحمن الرحیم Ön söz Həqiqətən şükür və tərif yalnız Allaha

Detaylı

Namaz. Dəstəmaz Dəstəmaz namazın müqəddiməsidir. Namaza başlamazdan əvvəl mütləq dəstəmaz alınmalıdır. Dəstəmazsız namaz düzgün deyildir və batildir.

Namaz. Dəstəmaz Dəstəmaz namazın müqəddiməsidir. Namaza başlamazdan əvvəl mütləq dəstəmaz alınmalıdır. Dəstəmazsız namaz düzgün deyildir və batildir. Namaz Hər bir müsəlmаnа gündə 17 ruкət nаmаz qılmаq vаcibdir. Sübh 2 ruкət, zöhr 4 ruкət,əsr 4 ruкət,şаm 3 ruкət və хiftən 4 ruкət.аllаh-təаlа Qurаni-Кərimdə buyurur:həqiqətən nаmаz insаnı çirкin işlərdən

Detaylı

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! RƏŞİDİ XƏLİFƏLƏR

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! RƏŞİDİ XƏLİFƏLƏR Uca Allah buyurur: بسم االله الرحمن الرحیم Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! RƏŞİDİ XƏLİFƏLƏR «(İslamı) ilk əvvəl qəbul edib (başqalarını bu işdə) qabaqlayan mühacirlərə və ənsarlara, həmçinin, yaxşı

Detaylı

Orucluq F tvalar. T rcüm çi. AbdurRahim Muradl

Orucluq F tvalar. T rcüm çi. AbdurRahim Muradl Orucluq F tvalar T rcüm çi AbdurRahim Muradl Orucluq fətvaları... İbn Teymiyyə, İbn Bəzz, İbn Useymin - 3 - بسم االله الرحمن الرحيم Ramazan ayını oruc tutmaq və bu ayda ibadət etməyin fəziləti (savabı).

Detaylı

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF

Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? İN S I V SİNİF 1 Mən hansı ədədəm? Mən hansı ədədəm? 1 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 9802 Altından xətt çəkilmiş rəqəm hansı ədədi göstərir? 846513 2 3 Ədədin yazılışının mövqeli sistemi 93765 Yüzlük

Detaylı

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv

MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv MÜTƏXXƏSSİSLƏR dünya standartları tələblərinə cavab verən, 6 ayından 6 yaşınadək uşaqlar üçün inkişafetdirici oyuncaqlar əsasında xüsusi olaraq bütöv bir ERKƏN İNKİŞAF SİSTEMİ hazırlamışlar. Bizim SERTIFIKATLAŞDIRILMIŞ

Detaylı

Ramazan ayının təqvimi

Ramazan ayının təqvimi Ramazan ayının təqvimi Ramazan günlərinin duaları Ramazan ayı boyu hər gün iftar açarkən bu duanı oxumaq lazımdır: Ya Allah, Sənin üçün oruc tutdum. Verdiyin ruzi ilə iftarımı açıram və Sənə təvəkkül edirəm.

Detaylı

БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ

БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН ELMИ МЯЪМУЯСИ 10 SENTYABR (EYLÜL) 2008 230 Dinlərarası Barışın Qurani Təməlləri Müxtəlif dinlərin birlikdə yaşamalarını təmin edən əsas amillərin başında

Detaylı

KÜLTÜR EVRENİ - ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРЫ - UNIVERSE OF CULTURE KÜLTÜR EVRENİ

KÜLTÜR EVRENİ - ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРЫ - UNIVERSE OF CULTURE KÜLTÜR EVRENİ KÜLTÜR EVRENİ ВСЕМИРНАЯ КУЛЬТУРЫ - UNIVERSE OF CULTURE Bahar/Весна/Spring 2009 Yıl / Год / Year 1 Sayı / Число / Number 2 ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANAN ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

Detaylı

tək qoyub, özü onlara tamaşa edib görsün, doğrudan necə adamlardı. Odu ki, qapının dalında əyləşib onları seyr eləməyə başladı. Böyük oğlan ortadakı q

tək qoyub, özü onlara tamaşa edib görsün, doğrudan necə adamlardı. Odu ki, qapının dalında əyləşib onları seyr eləməyə başladı. Böyük oğlan ortadakı q Biri var idi, biri yox idi, bir padşah var idi. Bu padşah çox pul xərcləyib oğlanlarını oxutmuşdu. Oğlanlar öz zamanlarının dərslərini irəvan eləyib elm dəryası olmuşdular. Günlərin bir günündə xəbər çıxdı

Detaylı

İngilis dilindən tərcümə: Anna Sedova Orijinal kitabın adı: Five Kings of Judah Müəllif: Cennifer Haayer

İngilis dilindən tərcümə: Anna Sedova Orijinal kitabın adı: Five Kings of Judah Müəllif: Cennifer Haayer Yəhudanın şahları İngilis dilindən tərcümə: Anna Sedova Orijinal kitabın adı: Five Kings of Judah Müəllif: Cennifer Haayer Xahiş edirik, DİQQƏTLİ OLUN! Təklif etdiyimiz dərslərin əyani vəsaitlərini BUM-in

Detaylı

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ

DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ DÜNYA GƏNC TÜRK YAZARLAR BİRLİYİ dgtyb@box.az; akber_q@yahoo.com Tel.: +99450 33 937 55 TÜRKÜN SƏSİ Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökümət Təşkilatlarına Dővlət Dəstəyi Şurası

Detaylı

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu

Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu Təcrübəçi və Yeni Məzunların işə qəbulu 2013 Məzmun Nə etməli Texniki müsahibəyə dair məsləhətlər Seçim prosesinə ümumi baxış Gənc mütəxəssis (Challenge) proqramı Nə etməli Müsahibədə uğur qazanmaq üçün

Detaylı

QURANDA EVLİLİK MÜNAQİŞƏLƏRİNİN HƏLLİ

QURANDA EVLİLİK MÜNAQİŞƏLƏRİNİN HƏLLİ Əbdülhəmid əbu Süleyman QURANDA EVLİLİK MÜNAQİŞƏLƏRİNİN HƏLLİ Beynəlxalq İslam Fikri İnstitutu BAKI 2014 İdrak İctimai Birliyi AZ1100, Bakı ş., Bakı Universiteti MTK, M. Seyidov 3138, D korpusu, 1-ci mərtəbə

Detaylı

Avesta. YYSQ Zərdüşt Peyğəmbər. Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında. Parçalar

Avesta. YYSQ  Zərdüşt Peyğəmbər.  Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında. Parçalar YYSQ www.yysq.org www.kitabxana.net Milli Virtual-Elektron Kitabxananın təqdimatında e Klassik Azərbaycan dini-fəlsəfi düşüncəsi N 01 (83-2015) Zərdüşt Peyğəmbər Parçalar YYSQ - Milli Virtual-Elektron

Detaylı

UÇAN BOŞQABLAR SON ZAMANLARIN PEYĞƏMBƏRLİYİDİR

UÇAN BOŞQABLAR SON ZAMANLARIN PEYĞƏMBƏRLİYİDİR UÇAN BOŞQABLAR SON ZAMANLARIN PEYĞƏMBƏRLİYİDİR Toni Alamo Rəbb tərəfindən mənə verilən fövqəltəbii görümlər, əlamətlər və xariqələr haqqında artıq bir neçə məqalə yazmışam. 1 Haqqında yazmadığım hələ çoxlu

Detaylı

Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir?

Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir? Müvəqqəti sığınacaq üçün icazə: sizin üçün bu nə deməkdir? Sizin sığınacaq üçün müraciətinizə müsbət cavab verilib. Sizə müvəqqəti sığınacaq üçün icazə verilir. Bu İmmiqrasiya və Naturalizasiya xidməti

Detaylı

Antuan dö Sənt Ekzüperi BALACA ŞAHZADƏ

Antuan dö Sənt Ekzüperi BALACA ŞAHZADƏ Antuan dö Sənt Ekzüperi BALACA ŞAHZADƏ Fransız dilindən tərcümə edənlər: Əziz Gözəlov, Yaqut Qurbanova Tərcüməçilər kitabın nəşrinə göstərdiyi kömək üçün Fransanın Azərbaycandakı Səfırliyinə öz təşəkkürünü

Detaylı

Qurani-Kərimi əzbərləmək üçün QIZIL QAYDALAR

Qurani-Kərimi əzbərləmək üçün QIZIL QAYDALAR Qurani-Kərimi əzbərləmək üçün QIZIL QAYDALAR 2 Qızıl qaydalar silsiləsindən olan ilk cib kitabçasında oxucuların nəzərinə müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimi əzbərləmək üçün on bir qızıl qayda təqdim olunur.

Detaylı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ KAFEDRA: QİDA MƏHSULLARININ TEXNOLOGİYASI FƏNN: BİOTEXNOLOGİYANIN ƏSASLARI GENETIK MÜHƏNDISLIK VƏ ONUN ƏSAS ANLAYIŞLARI Tərtib etdi: Dos.,t.e.n. Qədimova Natəvan

Detaylı

N.ƏHMƏDOV Nəvələrə nəsihət, Bakı, 68 səh. 208

N.ƏHMƏDOV Nəvələrə nəsihət, Bakı, 68 səh. 208 ~1~ N.ƏHMƏDOV Nəvələrə nəsihət, Bakı, 68 səh. 208 İnformasiyanın bolluğu əsrdə insanlar çoxsaylı mənbələrdən, böyük həcmli məlumatlardan lazımi səviyyədə istifadə etməkdə problemlərlə rastlaşır. Xüsusilə,

Detaylı

haqqında ətraflı məlumat

haqqında ətraflı məlumat Texniklərin işə qəbul proqramına sənəd vermək haqqında ətraflı məlumat Hörmətli namizəd, Bu təlimat sizə Texniklərin işə qəbul proqramı na elektron ərizə təqdim etməkdə köməklik göstərəcəkdir. Sənədi uğurla

Detaylı

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ / TEŞKİLAT KOMİSYONU Çağ Öğretim İşletmeleri Qafqaz Universiteti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) MÜLKİ HÜQUQ BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM M ATERİ ALLAR ÖZEL HUKUK ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİ ĞLER Bakı Azərbaycan

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Azerbaycan Cumhuriyeti Hakkında Genel Bilgiler...5 Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

Qeyd: Hər hansı bir sualınız yaransa müraciət etməkdə çəkinməyin : Ichimoku Kinko Hyo

Qeyd: Hər hansı bir sualınız yaransa müraciət etməkdə çəkinməyin : Ichimoku Kinko Hyo Qeyd: Hər hansı bir sualınız yaransa müraciət etməkdə çəkinməyin : efshar.esgerov@box.azd Salam Forex Treyderləri! Ichimoku Kinko Hyo Bu kitabda biz Ichimoku indikatoru haqqinda söhbət edəcəyik və Sizin

Detaylı

Elmi redaktoru Filologiya elmləri doktoru, professor Kamil VƏLİYEV Rəssamı Fuad Fərəcov Redaktoru Məlahət Əsədova

Elmi redaktoru Filologiya elmləri doktoru, professor Kamil VƏLİYEV Rəssamı Fuad Fərəcov Redaktoru Məlahət Əsədova BBK 9 (S42) P58 Elmi redaktoru Filologiya elmləri doktoru, professor Kamil VƏLİYEV Rəssamı Fuad Fərəcov Redaktoru Məlahət Əsədova Fəzlullah RəĢidəddin P 58 Oğuznamə - B.: Azərnəşr. 1992, 72 səh. Kitabda

Detaylı

Rəşid bəy və Səadət xanım İsmayıl bəy Qutqaşınlı

Rəşid bəy və Səadət xanım İsmayıl bəy Qutqaşınlı VIVO-BOOK.COM İsmayıl bəy Qutqaşınlı İsmayıl bəy Qutqaşınlı hekayə Tərcümə: Səlim bəy Behbudov PDF hazırladı - Nizami Əlisoy Vivo-Book.com Bakı - 2014 4 Mündəricat İsmayıl bəy Qutqaşınlı.........................................

Detaylı

Qunça. A.Elyar. 1.Səhnə - Xiyavan

Qunça. A.Elyar. 1.Səhnə - Xiyavan Qunça A.Elyar 1. Pərdə Karakterlər: Qunca 8-9 yaşında qız, gülsatan 24 yaşında müəllim, yazıçı Cəlal 26 yaşında müəllim, nəqqaş, ın dostu Ana Qunçanın anası,30 yaş. Kiçik qız 9yaş.Qonçanın tanışı Kiçik

Detaylı

Füzuli YAVƏR TELEVİZİYA PYESİ TELEVİZİYA PYESİ

Füzuli YAVƏR TELEVİZİYA PYESİ TELEVİZİYA PYESİ Füzuli YAVƏR TELEVİZİYA PYESİ TELEVİZİYA PYESİ Qapı. Bir qədər açıq. Yazıçı onun qarşısında donub qalıb. Bilmir qapını döysün, ya elə-belə keçsin içəri. Necəsə bir maraqla, ehmallıca otağa boylanır. Alt

Detaylı

Xalid Hüseyni Min Möhtəşəm Günəş. Bütün dünyada inanılmaz uğur qazanan Çərpələng uçuran ın yazarından

Xalid Hüseyni Min Möhtəşəm Günəş. Bütün dünyada inanılmaz uğur qazanan Çərpələng uçuran ın yazarından Xalid Hüseyni Min Möhtəşəm Günəş Bütün dünyada inanılmaz uğur qazanan Çərpələng uçuran ın yazarından 1 Xalid Hüseyni Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə bir diplomat ailəsində doğulmuşdur. Ailəsi 1980-ci ildə

Detaylı

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( )

AMEDIA Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:( ) / ( ) AMEDIA 2016 Ünvan: Bakı, Azərbaycan / C.Cabbarlı 44 / Caspian Plaza Tel.:(+994 12) 4369846 / (+994 77) 4100004 E-mail: info@amedia.az www.amedia.az HAQQIMIZDA AMEDIA komandası olaraq biz böhranda şirkətlərin

Detaylı

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar

Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Kredit bürosu borcalanlar üçün əla imkanlar Bu məqalə Kredit Bürolarının yaradılması vasitəsilə kredit məlumatının mübadiləsinin əsas prinsiplərini təsvir edir. 15 dekabr 2009-cu il tarixdə Bakı şəhərində

Detaylı

https://www.facebook.com/ramizatabeypage Taksi

https://www.facebook.com/ramizatabeypage Taksi https://www.facebook.com/ramizatabeypage Taksi Bir başqa xoşbəxt idik o günlərdə. Çox şeyə qarşılıq olaraq azad idik. Kitab almağa pulumuz olmasa da, ucuz tütün çəksək də çox bahalıydı düşüncələrimiz...

Detaylı

#ŞƏRHSİZ. tağı nurullayev

#ŞƏRHSİZ. tağı nurullayev #ŞƏRHSİZ tağı nurullayev 1 01. An... (Müəllif) Zaman böyük bir boşluq təsiri oyadır. Hər kəs bu boşluqda xəbərsizcə aşağıya doğru yuvarlanır və geriyə yolun olmadığını da hamı çox gözəl dərk edir. Sadəcə,

Detaylı

Mark Tven. "İblislə sövdələşmə" (hekayə)

Mark Tven. İblislə sövdələşmə (hekayə) Mark Tven "İblislə sövdələşmə" ABŞ ədəbiyyatının tanınmış klassik nasirindən çox oxunaqlı bir bədii nəsr nümunəsi (hekayə) Belə bir şəraitdə qəlbimi İblisə satmaq qərarına gəldim polad səhmlərinin məzənnəsi

Detaylı

Acronis True Image Home 2012

Acronis True Image Home 2012 1 Acronis True Image Home 2012 Müəllif: Qubadov Qüdrət Müəllif Hüquqları Qorunur. 2 Giriş Komputerinizi her dəfə işlətdikdə daxildə gedən proseslər nəticəsində tullantılar yaranır komputer dilində desək,

Detaylı

Şahin Xəlil. Bakı 2011

Şahin Xəlil. Bakı 2011 1 Şahin Xəlil 13 Bakı 2011 2 Redaktor: Şahin Xəlil Korrektor: Ferat Design and cover: Ferat Şahin Xəlil. 13. Bakı, 2011 Zırrama Nəşriyyatı Zırrama Production e-mail: zırrama.production@gmail.com No limit!

Detaylı

Şahin Xəlil. Bakı 2011

Şahin Xəlil. Bakı 2011 1 Şahin Xəlil 13 Bakı 2011 2 Redaktor: Şahin Xəlil Korrektor: Ferat Design and cover: Ferat Şahin Xəlil. 13. Bakı, 2011 Zırrama Nəşriyyatı Zırrama Production e-mail: zırrama.production@gmail.com No limit!

Detaylı

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri

ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Dünyanı Dəyişdirən İnnovativ Texnologiyalar və Həllər ETGi Video Konfrans E-Learning, Uzaqdan Təhsil Həlləri Məhsullar Həllər Xidmətlər Video Konfrans Xidmət içi Təhsil Qurumsal Kommunikasiya Sadəcə Software

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:118-138 ISSN: 2147-8872 AZƏRBAYCAN VƏ OSMANLI TƏZKİRƏLƏRİNİN MÜQAYİSƏSİ ÖZET Vüsale Musalı * Ortaçağ'dan bugüne

Detaylı

Ana kart (Motherboard)

Ana kart (Motherboard) 1 Ana kart (Motherboard) 2 Ana lövhə və ya ana kart (ing. motherboard) mürəkkəb çoxqatlı çap lövhəsində fərdi kompüterin əsas komponentləri (mərkəzi prosessor, operativ yaddaşın kontrollerləri, operativ

Detaylı

"DEYİRDİM Kİ, BU QURULUŞ DAĞILACAQ" Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy lə Ədalət Tahirzadə nin söhbəti ( 17 oktyabr aprel 1992 )

DEYİRDİM Kİ, BU QURULUŞ DAĞILACAQ Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy lə Ədalət Tahirzadə nin söhbəti ( 17 oktyabr aprel 1992 ) "DEYİRDİM Kİ, BU QURULUŞ DAĞILACAQ" Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəy lə Ədalət Tahirzadə nin söhbəti ( 17 oktyabr 1991-15 aprel 1992 ) Əbülfəz bəy, istəyirəm bu söhbəti hələlik siyasətdən

Detaylı

Xoxan. Gənc yazarın e-kitabı. Günay Dağlı. Poetik və nəsr toplusu. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Xoxan. Gənc yazarın e-kitabı. Günay Dağlı. Poetik və nəsr toplusu.  Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında www.kitabxana.net Rufət Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Gənc yazarın e-kitabı Günay Dağlı Xoxan Poetik və nəsr toplusu Gənc müəllifin bu birinci e-nəģri onun ilk kitabı əsasında hazırlanıb: topludakı

Detaylı

AZƏRBAYCAN DİLİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ NDE GEÇEN KUVVETLENDİRME EDATLARI

AZƏRBAYCAN DİLİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ NDE GEÇEN KUVVETLENDİRME EDATLARI AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:5 Sayı:11 Temmuz 2017 Türkiye AZƏRBAYCAN DİLİNİN İZAHLI LÜĞƏTİ NDE GEÇEN KUVVETLENDİRME EDATLARI Yrd.Doç.Dr.Birol İPEK Bu çalışmada Azerbaycan Türkçesinin

Detaylı

Ernest Heminquey KİLİMANCARO QARLARI

Ernest Heminquey KİLİMANCARO QARLARI Ernest Heminquey KİLİMANCARO QARLARI 1 Kilimancaro 19 710 fut hündürlükdə yerləşən əbədi qarlarla örtülü uca dağ silsiləsi, Afrikanın ən yüksək nöqtəsidir. Masai qəbiləsinin sakinləri onu Allahların evi

Detaylı

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında www.kitabxana.net Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında ÇağdaĢ Azərbaycan poeziyası : N 25 (12-2014) Bu elektron nəģr http://www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxananın ÇağdaĢ Azərbaycan poeziyası

Detaylı

Seyid Ramin YAŞASIN ÖLMƏK!

Seyid Ramin YAŞASIN ÖLMƏK! Seyid Ramin YAŞASIN ÖLMƏK! P AO 2009 1 RƏHMAN VƏ RƏHİM OLAN ALLAHIN ADI İLƏ Seyid Ramin YAŞASIN ÖLMƏK! Bakı - May 2009 Seriya: P AO KİTABXANASI Kitabın üz fotosu: www.azerphoto.az Kitabın üz və arxa dizaynı:

Detaylı

2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları

2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları 2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarında Biologiya fənni üzrə istifadə olunmuş test tapşırıqları İXTİSAS QRUPU IV TEST TAPŞIRIĞI 25 QAPALI 21 AÇIQ HESABLAMA 1 SEÇİM 2 UYĞUNLUĞU MÜƏYYƏN

Detaylı

Edqar Allan Po Morq küçəsində qətl

Edqar Allan Po Morq küçəsində qətl Edqar Allan Po vivo-book.com Edqar Allan Po hekayə PDF hazırladı - Nizami Əlisoy (lisoynizami@gmail.com) Vivo-Book.com Bakı - 2015 4 s ə h i f ə *** Dəniz pəriləri necə mahnılar oxudular, yaxud Axilles

Detaylı

Şahin Xəlil. Oxuyana...lənət!

Şahin Xəlil. Oxuyana...lənət! 1 Şahin Xəlil Oxuyana...lənət! Bakı 2011 2 Designed by Ferat Redaktor: Ferat Şahin Xəlil. Oxuyana lənət! Bakı, 2011. Tel: (+ 994 51) 816 57 01 (+ 994 55) 563 33 41 Oxuyana lənət! Şahin Xəlilin müəllifi

Detaylı

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri

Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri Əlavə C3 ƏMSSTQ Əlavəsi Düzəlişlər Reyestri QOŞMA C3 ƏMSSTQ SƏNƏDİNƏ ƏLAVƏYƏ DÜZƏLİŞLƏRİN REYESTRİ Qoşma C3: ƏMSSTQ sənədinə Əlavəyə Düzəlişlərin Reyestri i MÜNDƏRİCAT 1 MÜQƏDDİMƏ... I Cədvəllər Cədvəl

Detaylı

Giriş Növbəti kitabını yazmağa hazırlaşan müəllif iş həyatında uğurlar qazanmış bir gənclə görüşməyə başlayır. Yazıçı gəncdən məktəbdə öyrədilməyən

Giriş Növbəti kitabını yazmağa hazırlaşan müəllif iş həyatında uğurlar qazanmış bir gənclə görüşməyə başlayır. Yazıçı gəncdən məktəbdə öyrədilməyən Giriş Növbəti kitabını yazmağa hazırlaşan müəllif iş həyatında uğurlar qazanmış bir gənclə görüşməyə başlayır. Yazıçı gəncdən məktəbdə öyrədilməyən həqiqətləri və insanı xoşbəxt edəcək formulun sirrini

Detaylı

SƏNİ YARADANI SEVİRƏM...

SƏNİ YARADANI SEVİRƏM... ZAUR QƏRİBOĞLU SƏNİ YARADANI SEVİRƏM... (Cizgilər) 1 2 Səni yaradanı sevirəm... kitabı müasir Azərbaycan ədəbiyyatının maraqlı imzalarından biri olan yazar Zaur Qəriboğlunun Lal məhəbbət, Kamilliyə doğru

Detaylı

WWW.SUPERSAYT.WORDPRESS.COM Tərcümə: Səfər İskəndərov Edqar Allan Po Morq küçəsində qətl (hekayə) Dəniz pəriləri necə mahnılar oxudular, yaxud Axilles qadınlar arasında gizlənəndə özünə hansı adıuydurdu

Detaylı

Uilyam Somerset Moem Həyati hadisələr

Uilyam Somerset Moem Həyati hadisələr Uilyam Somerset Moem Həyati hadisələr Henri Qarnetin adətiydi: günorta şəhərdən çıxanda nahar etmək üçün evə getməzdən qabaq öz klubuna baş çəkər və bric oynardı. O, elə adam idi ki, onunla oynamaq xoş

Detaylı

İBTIDAI SINIFLƏRDƏ RIYAZIYYAT TAPŞIRIĞI ÜZRƏ KARTOÇKALAR. İstifadə təlimatı

İBTIDAI SINIFLƏRDƏ RIYAZIYYAT TAPŞIRIĞI ÜZRƏ KARTOÇKALAR. İstifadə təlimatı İBTIDAI SINIFLƏRDƏ RIYAZIYYAT TAPŞIRIĞI ÜZRƏ KARTOÇKALAR İstifadə təlimatı Bu materialın hazırlanması Amerika xalqının xeyirxah arzusu və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə mümkün olmuşdur.

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

SUPER EŞŞƏK. Yusif Nazim. Gənc yazarın e-kitabı. Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında

SUPER EŞŞƏK. Yusif Nazim. Gənc yazarın e-kitabı.  Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında www.kitabxana.net Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında Gənc yazarın e-kitabı Yusif Nazim SUPER EŞŞƏK Gənc satirik şair, dövri mətbuat və İnternet ədəbi saytlarında mütəmadi poetik-yumoristik, lirik

Detaylı

HTML İLK ANLAYIŞLAR. HTML - Hyper Text Mark-up Language (Hiper Mətn Hazırlamaq üçün Dil)

HTML İLK ANLAYIŞLAR. HTML - Hyper Text Mark-up Language (Hiper Mətn Hazırlamaq üçün Dil) HTML DƏRSLİK 1. HTML - HAQQINDA İLK ANLAYIŞLAR 2. HTML - FAYLINI YARATMAQ 3. HTML - KODLARI 4. HTML İLƏ SADƏ SAYT HAZIRLAMAQ Müəllif: Amil Atakişiyev ADAU 2015 HTML - Hyper Text Mark-up Language (Hiper

Detaylı

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları

Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin qaydaları 1. Ümumi müddəalar. 1.1. Bu Qaydalar Gözəl anlarını Azercell 4G ilə paylaş! Instagram müsabiqəsinin (bundan sonra Müsabiqə) keçirilmə

Detaylı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı

ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI. Brendlərin Uçuş Zolağı ƏVVƏLKİ VƏ YENİ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM MƏKANLARI Brendlərin Uçuş Zolağı MÜNDƏRİCAT BİZ KİMİK? VİZYONUMUZ YENİ TERMİNALA BİR NƏZƏR NİYƏ BEYNƏLXALQ TERMİNALDA REKLAM? HƏDƏF KÜTLƏMİZ MƏHSULLARIMIZ BİZ

Detaylı

KURS İŞİ. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası

KURS İŞİ. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Fakültə: İ BİM və MF Kafedra: Tətbiqi riyaziyyat Qrup: 751-8 İxtisas: Tətbiqi riyaziyyat KURS İŞİ Fənn: Mövzu: Əməliyyat sistemləri

Detaylı

Şir u Xurşid Teatrının Salonunda

Şir u Xurşid Teatrının Salonunda ا چيق سو ز www.achq.org Şir u Xurşid Teatrının Salonunda Təqribən il yarım bundan əvvəl bu salonda iranın bu müharibədən salım çıxıb öz istiqlalını hifz edəbiləcəyini dəlillərlə isbat etmişdim. İndi də

Detaylı

Azərbaycanda arı ailələrinin məhvinə səbəb olan təhlükəli xəstəliklər Qədimov V.Ə. Sumqayit Dövlət Universiteti

Azərbaycanda arı ailələrinin məhvinə səbəb olan təhlükəli xəstəliklər Qədimov V.Ə. Sumqayit Dövlət Universiteti Azərbaycanda arı ailələrinin məhvinə səbəb olan təhlükəli xəstəliklər Qədimov V.Ə. Sumqayit Dövlət Universiteti Valeh_qedimov@mail.ru Dünyada arıçılıqla məşğul olan bütün coğrafi bölgələrdə bir çox bal

Detaylı

Ona göre de exlaq anlayışının dinimizde yeri çox böyükdür. Burada exlaqi deyerlere, normalara da böyük yer verilir. Exlaq haqqında çoxlu hedisler

Ona göre de exlaq anlayışının dinimizde yeri çox böyükdür. Burada exlaqi deyerlere, normalara da böyük yer verilir. Exlaq haqqında çoxlu hedisler Ailə tərbiyyəsi Aile ata-ana ve övladların qarşılıqlı sevgisi ve hörmeti esasında var olan müqeddes qurumdur. Her bir ailenin öz qayda-qanunları, exlaqi deyerleri olur. Ailede mesuliyyetli ve exlaqlı övladların

Detaylı

MƏSİAĞA MƏHƏMMƏDİ ŞƏMS VƏ MÖVLANA Bakı

MƏSİAĞA MƏHƏMMƏDİ ŞƏMS VƏ MÖVLANA Bakı MƏSİAĞA MƏHƏMMƏDİ ŞƏMS VƏ MÖVLANA Bakı - 2010 Elmi redaktoru: Ön sözün müəllifi: Səadət Şıxıyeva, filologiya elmləri namizədi Cavanşir Yusifli, filologiya elmləri doktoru Məsiağa Məhəmmədi. Şəms və Mövlana.

Detaylı

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan

Detaylı

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE)

OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) OUTDOOR Çöl reklamları, binaların üzərində, stadionlarda, avtobus üzərində reklam. INDOOR BTL (ING: BELOW-THE-LINE) - Dadızdırma stendləri - Dadızdırma aksiyalarının təşkili - Marka və ya məhsul tanıtma

Detaylı

AZERBEYCAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATININ GELİŞMESİNDE HÜSEYİN CAVİD İN RÖLÜ

AZERBEYCAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATININ GELİŞMESİNDE HÜSEYİN CAVİD İN RÖLÜ Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması İlahe NOVRUZOVA * NOVRUZOVA, İlahe (2014). Azerbaycan Kültürü ve Edebiyatının Gelişmesinde Hüseyin Cavid in Rolü. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi:

Detaylı

BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ

BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ Bakı 2007 BİU ZAQATALA ŞÖBƏSİ NƏŞRİ 03 İSLAM DÜŞÜNCƏSİ Dr. Rafiz Manafov Azərbaycan Respublikası Bakı İslam Universiteti Zaqatala Şöbəsi Kitabın adı İslam Düşüncəsi Müəllif Dr. Rafiz Manafov Məsləhətçi

Detaylı

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları

Məxfilik Siyasəti. Əhatə dairəsi. Məlumatın növü və Toplanma Metodları Məxfilik Siyasəti Bu Məxfilik Siyasətində ("Siyasət") biz Qualcomm Incorporated və filiallarımızın (kollektiv şəkildə "biz", "bizi" və yaxud "bizim") şəxsi məlumatları necə toplaması istifadə etməsi, emal

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

Millət bir insan toplumudur. O toplum bir mədəniyyəti daşıyır, bir dildə danışır, bir əqidə və məfkurənin daşıyıcılarını birləşdirir.

Millət bir insan toplumudur. O toplum bir mədəniyyəti daşıyır, bir dildə danışır, bir əqidə və məfkurənin daşıyıcılarını birləşdirir. Millət və millətçilik haqqında İdealist düşüncədə millət böyük bir ruhdur, ruhun törədicisidir; deməli, o parçalana bilməz. Millətimiz yalnız ərazi baxımından parçalanıb. Ruhu təmsil edən millətin mədəniyyəti,

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı

DAŞINMA) ƏMLAK AGENTLİKLƏRİ ÜÇÜN ƏMLAK BAZASI. atışda, i a ədə olan əmlaklar barədə məlu atla ın dağı ı fo ada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s.

DAŞINMA) ƏMLAK AGENTLİKLƏRİ ÜÇÜN ƏMLAK BAZASI. atışda, i a ədə olan əmlaklar barədə məlu atla ın dağı ı fo ada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s. Daşıaz Əlak Bazası haıda atışda, iaədə olan əmlaklar barədə məluatlaın dağıı foada dəftərdə, kompyuterdə qovluqlarda və s. saxlanası əmlak agentlikləii işii səmərəliii aşağı salı. Buu əzərə alaraq Əlak

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı