AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )"

Transkript

1 FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No: Ostim/ANKARA Tel : (312) Fax: KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

2 ÝÇÝNDEKÝLER SAYFA - FLC-80 HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER 2 - TEKNÝK ÖZELLÝKLER 3 - GÝRÝÞ 4 - KEYBOARD 5 - CÝHAZIN MONTAJI 6 - CÝHAZIN PROGRAMLANMASI 6 1.SET DEÐERLERÝNÝN GÝRÝLMESÝ 6 2.KONFÝGÜRASYON KALÝBRASYON TOPLAM DEÐERÝ SIFIRLAMA 16 - YAZICI ZAMANI SIFIRLAMA 16 - CÝHAZIN NORMAL ÇALIÞMASI 16 - BAÐLANTI ÞEMASI 17 1

3 FLC-80 HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER BAÐLANTI ÞEMASI NPN OUT S - S - PE IN - Reset input IN - N IN + IN + FLC-80 L S + S + S - IN - Pulse input DIG INP2 DIG INP 1 OUT IN + PNP S + SUPPLY PT 100 INPUT 1 A S - B1 IN - B2 IN S + + INP - INP NO + 24 NC SET 3 SET 2 SET 1 Besleme : 220 V AC COM NO Seri No: xxxxxx INPUT 2 INPUT 3 OUT + INP - INP + 24 NC + INP COM - INP NO NC TEL:(312) COM Pt100, 2 telli, 4 telli transmitter ve dijital input baðlantýsý FLC-80 cihazý, sývýlarda ve gazlarda akýþ ölçümü amacýyla her türlü endüstriyel uygulamada kullanýlýr. Deðiþik akýþ ölçümü uygulamalarýnda, fark basýnç yöntemi (orifis, anubar), türbinmetre, manyetik akýþ ölçer, ultrasonic akýþ ölçer, mass flowmetre vb. gibi farklý sensörlerle kullanýlýr. - Mikro iþlemci denetimli olup, deðiþik birçok giriþ tipine göre konfigüre edilebilir. 0-20, 4-20 ma, Pals çýkýþlý sensör giriþleri seçilebilir. Ayrýca istenildiðinde basýnç ve sýcaklýk kompanzasyonu yapýlabilir. Cihazda basýnç ve sýcaklýk kompanzasyonu için analog giriþler bulunmaktadýr. - Kontrol þekli, ihtiyaca göre konfigüre edilebilir. Çýkýþ röleleri alarm, dozaj kontrol amacýyla kullanýlabilir. - Kalibrasyon ve set noktasýnýn deðiþtirilmesi gibi iþlemler ön paneldeki tuþlar ile yapýlýr. - Seri haberleþme kanalý ile merkezi bilgisayar veya PLC ile haberleþebilir. Ayrýca seri haberleþme kanalý ile PC üzerinden kullanýcý dostu yazýlýmýyla kolay þekilde konfigüre edilebilir. - RS 232 haberleþme portu - Çok kanallý ölçümlerde anlýk akýþ deðeri ve toplam deðer her kanal için ayrý ayrý gösterilebilir. Toplam akýþ deðerleri pil destekli RAM de saklanýr Cihazda karekök alma fonksiyonu bulunmaktadýr. Ayrýca keyboard ile giriþ deðerlerini, maximum skalasýný ve noktanýn yerini ayarlamak mümkündür. Toplam deðeri pil yedekli hafýzada saklanýr. 220 V Ac Besleme Pt100 2 wire transmitter wire transmitter -+ 2

4 TEKNÝK ÖZELLÝKLER FLC-80 Mikroiþlemci denetimli, basýnç ve sýcaklýk kompanzasyonlu akýþ ölçerdir. Cihaz Boyutlarý : 144 x 144 x 155 mm Pano Kesiti : 138 x 138 mm Çalýþma Gerilimi : 220 V AC + % 10 Çalýþma Sýcaklýðý : 0 50 C Depolama sýcaklýðý : C Relatif Nem : % C de (yoðunlaþma olmamalý). Güç Sarfiyatý : 8 VA Hafýza : EEPROM Koruma sýnýfý : IP 54 (ön) IP 20 (arka) Giriþ Sinyali Çýkýþ Sinyali : 1 adet 0-20 / 4-20 ma debi bilgisi 1 adet 0-20 / 4-20 ma basýnç bilgisi 1 adet 0-20 / 4-20 ma veya PT100 sýcaklýk bilgisi 2 adet digital input : 1adet 4-20 ma TOPLAM DEÐERÝ SIFIRLAMA Cihaz normal olarak çalýþýrken sað ok tuþuna basýlýrsa LCD ekranýnýn alt satýrýnda TOPLAYICI RESET mesajý belirir. Eðer toplayýcý sýfýrlanmak isteniyorsa ENTER tuþuna basýlýr. Ayrýca cihazýn arkasýndaki digital input' ta cihazý sýfýrlamak için kullanýlýr. YAZICI ZAMANI SIFIRLAMA Cihaz normal olarak çalýþýrken sol ok tuþuna basýlýrsa LCD ekranýnýn alt satýrýnda PRINT ZAMANI SÝL mesajý belirir. Eðer yazýcýdaki zamanýn 0 dan baslamasý isteniyorsa ENTER tuþuna basýlýr. Röle Display sayýsý Kalibrasyon : 3 adet konfigüre edilebilir alarm röle çýkýþý : 8 digit toplam 6 digit anlýk akýþ 2X16 alphanumeric LCD display : Keyboard ile CÝHAZIN NORMAL ÇALIÞMASI Cihaz normal çalýþmada toplam göstergesinde toplamý, akýþ göstergesinde akýþý gösterir. Aþaðý yukarý ok tuþlarýna basarak diðer göstergeler birimleri ile birlikte seçilir. Normal çalýþma göstergeleri Keyboard : Membrane tip 6 adet Haberleþme : RS232 - (Yazýcý çýkýþý) opsiyonel olarak PC arayüzü ile cihazýn PC üzerinden kontrolü yapýlabilir. Cihazda karekök alma fonksiyonu bulunmaktadýr. Ayrýca keyboard ile giriþ deðerlerini, maximum skalasýný ve noktanýn yerini ayarlamak mümkündür. Toplam deðeri batery back-up hafýzasýnda saklanýr. AKIS birim -> kompanse edilmiþ deðer. birim -> toplayýcý birimi HAM AKIS birim -> kompanse edilmemiþ deðer. birim -> toplayýcý birimi BASINC birim -> basýnc deðeri birim -> toplayýcý birimi SICAKLIK -> sýcaklýk deðeri birim -> toplayýcý birimi 3 16

5 LCD ekranýnda Input 1 Zero KALÝBRASYON mesajý belirir, Aþaðý yukarý tuþlarý ile zero veya Max. kalibrasyonu seçilir. -Zero kalibrasyonu Cihazýn giriþi ne 0 ma uygulanýr. (cihazýn giriþi boþta býrakýlýr.) Ekranda Zero mesajý var iken ENTER tuþuna basýlýr. Ekranda Input 1 Zero DEGER DOGRUMU mesajý belirir. Cihazýn alt göstergesinde ölçüm deðeri belirir. Eðer giriþe 0 ma uygulanmýssa ENTER tuþuna basýlýr. Cihaz 0 kalibrasyonunu yapmýþ olur. - Maksimum kalibrasyon Cihazýn giriþine 20 ma uygulanýr. Kalbrasyon konumunda 20 ma karsýlýðýnda 4000 deðeri gözükmesi gerekir. Eðer bu deðer 4000 deðerinden farklý ise cihazýn max kalibrasyonunu yenilemek gerekir. Ekranda Max. mesajý var iken ENTER tuþuna basýlýr. Cihazýn alt göstegesindeki deðer sað,sol, aþaðý, yukarý tuþlarýnýn yardýmý ile 4000 deðerine getirilir deðeri yazýlýnca ENTER tuþuna basýlýr. Ekranda Input 1 Max DEGER DOGRUMU mesajý belirir. Eðer kalibrasyon doðru bir þekilde yapýldýysa ENTER tuþuna basýlýp yeni kalibrasyon deðeri kabul ettirilir. Eðer F tuþuna basýlýrsa eski kalibrasyon deðerine geri dönülür. GÝRÝÞ FLC-80 fark basýncý, basýnca ve sýcaklýða göre kompanze ederek akýþý ve toplamý gösteren bir cihazdýr. Cihazda alttaki dört digitlik display akýþ, üstteki sekiz digitlik displayde toplam görülür. Cihazda fark basýnç ve basýnç maksimum skala deðerleri için tam skala Pd, çýkýþ minimum ve çýkýþ maximum deðerlerinin programlanmasý keyboarddan yapýlýr. Ayrýca akýþ ve toplamdaki noktanýn yerleri programlanabilir. Akýþ gösterme displayinde fark basýnç, basýnç ve sýcaklýk görülebilir. Cihaz kompanzasyonu aþaðýdaki formülle yapar. Debi (kompanze edilmiþ) = Burada : Debi (ham) P Pd T Td Debi * (P*Td ) / (T*Pd) : Karekökü alýnan fark basýnç (ölçülen) : Ölçülen basýnç : Orifis tasarýmýndaki basýnç deðeri : Ölçülen sýcaklýk (Kelvin) : Oifis tasarýmýndaki sýcaklýk deðeri Cihazda EEPROM bulunduðundan programlanan deðerler elektrik kesintilerinden etkilenmez. Ayrýca batery back-up devresiyle toplam deðeri yaklasýk 7 güne kadar olan elektrik kesintilerinden etkilenmez. Input 3 için giriþ tipi 0-20 veya 4-20 ma seçilmisse yukarýdaki yöntemler kullanýlýr. Eðer Giriþ tipi Pt100 seçilmiþ ise Minimum kalibrasyon için 0 derecenin karþýlýðý 100 ohm girilir. Maksimum kalibrasyon içinse derece arasýnda ki geðere karþýlýk gelen kalibrasyon direnci girilir. Maksimum kalibrasyonda bu deðer ekrana yazýlarak kalibrasyon yapýlýr. 15 4

6 KEYBOARD Keyboard üzerindeki tuþlarýn anlamlarý Fonk No= 80 Seri çýkýþ Periyodu (Yazýcý yazma periyodu) Ekranda Fon=80 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=80 mesajý sabitleþir. üst ekranda dd--ss (dakika ve saniye cinsinden yazýcý yazma periyodu) periyodu belirir. Print Zamani (dak:san) Bu deðer aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile yenilenerek ENTER tuþuna basýlýr F Fonk No= 81 Yazýcý ara çizgi Ekranda Fon=81 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=81 mesajý sabitleþir. LCD ekranda Print Ara Cizgi (var) Aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile var veya yok seçilerek ENTER tuþuna basýlýr. Bu moda göre yazýcýya bili gönderilirken ara çizgili veya çizgisiz olarak gönderilir sistek FLC KALÝBRASYON Cihaz normal olarak çalýþýrken F tuþuna basýlýr. Aþaðý, yukarý tuþlarýna basarak LCD ekranda FONKSÝYON SECIMI KALÝBRASYON 1- Fonksiyon tuþu 2- Sol ok tuþu 3- Sað ok tuþu 4- Enter tuþu 5- Yukarý ok tuþu 6- Aþaðý ok tuþu 7- Toplam akýþ göstergesi 8- Anlýk akýþ göstergesi 9- Mesaj göstergesi 10- Röle göstergeleri mesajý seçilir. Ekranda bu mesaj var iken ENTER tuþuna basýlýr. LCD ekranýnda Input 1 (Akýþ) KALÝBRASYON mesajý belirir. Aþaðý yukarý tuþlarý ile Input2, Input3 mesajlarý seçilir. Hangi kanal kalibre edilecekse LCD ekranýnda kalibre edilecek input seçilir ve ENTER tuþuna basýlýr. 5 14

7 Fonk No= 60 Toplayýcý birimi. Ekranda Fon=60 yanýps önerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=60 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý tuþlarý ile akýþýn birimi seçilir.. TOPLAYICI ton toplayýcý birimi akýþ birimi ile ilgili olarak seçilebilir. Bazý durumlarda kullanýcýya tek seçenek býrakabilir. Fonk No= 61 Toplam göstergesinde noktanýn yeri Ekranda nokta iþareti yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, ekran sabitleþir ve sað,sol tuþlarý ile akýþýn noktasýnýn yeri seçilir. TOPLAM NOKTA Cihazýn toplam göstergesinde Noktanýn yeri gözükür, _ noktanýn yeri seçilip ENTER tuþuna basýlýr. Toplamda noktanýn yer seçimi, akýþ birimi, akýþ noktasý ve toplam birimi ile ilgili olarak seçilebilir., Fonk No= 71 Orifis tasarýmýndaki basýnç deðeri Ekranda Fon=71 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=71 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile orifis tasarýmýndaki basýnç deðeri girilir. ORIFIS DESIGN Pr Pd Orifis tasarýmýndaki basýnç deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr. Fonk No= 72 Orifis tasarýmýndaki sýcaklýk deðeri Ekranda Fon=72 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=72 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile orifis tasarýmýndaki sýcaklýk deðeri girilir. ORIFIS DESIGN Pr Td Orifis tasarýmýndaki sýcaklýk deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr 13 CÝHAZIN MONTAJI Cihazýn beslemesi R ve Mp, topraklamasý G klemensinden yapýlýr. Fark basýnç, basýnç, sýcaklýk giriþ baðlantýsý 17. sayfada gösterilmiþtir. CÝHAZIN PROGRAMLANMASI Cihazýn programlanmasý için F tuþuna basýlýr. Aþaðý yukarý tuþlarý ile programlama modlarý seçilir. Programlama modlarý: 1-Set deðerleri 2-Konfigürayon 3-Kalibrasyon 1-SET DEÐERLERÝNÝN GÝRÝLMESÝ Cihazýn F tuþuna basýldýðýnda aþaðýdaki mesaj belirir. FONKSÝYON SECIMI SET DEGERI Bu konumda ENTER tuþuna basýldýðýnda SET1-AKIÞ SET DEGERI mesajý ekranda belirir. Cihazýn 3 adet röle çýkýþý vardýr. Aþaðý yukarý tuþlarý yön tuþlarý ile bu rölelere ait set noktalarý seçilir. set 3 konfigürasyonuna baðlý olarak SET2-TOPLAM SET DEGERI, SET3-AKIÞ SET DEGERI veya SET3-TOPLAM SET DEGERI mesajlarý belirir. Ayarlanmak istenilen set noktasý seçildiðinde ENTER tuþuna basýlýr. Enter tuþuna basýnca en saðdaki hane yanýp sönmeye baþlar. Yukarý ve aþaðý ok tuþlarýyla bu hane istenilen deðere ayarlanýr. Bu hanenin programlanmasýndan sonra sol ok tuþuyla bir sonraki hanenin programlanmasýna geçilir. Bütün haneler istenilen deðere ayarlanýr. Enter tuþuna basýnca yeni set deðeri kabul edilmiþ olur. 6

8 2-KONFÝGÜRASYON Cihaz normal olarak çalýþýrken F tuþuna basýlýr. Aþaðý, yukarý tuþlarýna basarak LCD ekranda FONKSÝYON SECIMI KONFIGÜRASYON mesajý seçilir. Ekranda bu mesaj var iken önce sað ok tuþuna basýlýr ve ardýndan yaklaþýk 5 sn. süreyle ENTER tuþuna basýlýr. Toplam göstergesinde Fonksiyon No ( Fon=XX) belirir. Aþaðý, yukarý tuþlarý ile iistenilen fonksiyon no su seçilir, enter tuþuna basýlarak ilgili fonksiyon no parametresi seçilir. Fonk No= 05 Çalýþma modu Ekranda Fon=05 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=05 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý tuþlarý ile cihazýn çalýþacaðý çalýþma modu seçilir. CALISMA MODU dp Bu modda kompanzasyon yoktur. Cihazýn 1. Giriþindeki bilgi akýþ bilgisi olarak kabul edilir. CALISMA MODU dp+p COMP. Bu modda Basýnç kompanzasyonu yapýlýr. CALISMA MODU dp+t COMP. Bu modda Sýcaklýk kompanzasyonu yapýlýr. CALISMA MODU dp+(p+t)comp. Bu modda Basýnç ve Sýcaklýk kompanzasyonu yapýlýr. CALISMA MODU SAVAK TIPI Bu modda savak tipi akýs ölcümü yapar. Ýistenilen mod seçilerek enter tuþuna basýlýr. Eðer baþka bir fonksiyona girilmeyecekse F tuþuna basýlýr. Cihaz normal çalýþma moduna geri döner. Fonk No= 11 Giriþ Cinsi (input1, DIG INP) Ekranda Fon=11 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=11 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý tuþlarý ile akýþýn giriþ cinsi seçilir., 0-20 ma Fonk No= 43 Röle3 alarm tipi Ekranda Fon=43 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=43 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile röle3 için alçak veya yüksek alarm tipi seçilir. ROLE 3ALARM YUKSEK, ROLE 3ALARM ALCAK ENTER tuþuna basýlarak röle 3 tipi seçilir. Röle 3' e ait set noktasý konfügürasyona göre anlýk akýþ, veya toplam deðer için fonksiyon gösterir Fonk No= 44 Röle 3 fonksiyon seçimi Ekranda Fon=44 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=44 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile röle3 ' ün akýþa veya toplama göre çalýþma durumu seçilir ROLE 3 FONKSIYON, ROLE 3 FONKSÝYON TOPLAM ENTER tuþuna basýlarak röle 3 fonksiyonu seçilir. Fonk No= 50 Cýkýþ akýmýnýn minumun deðeri. Ekranda Fon=50 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=50 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile akýþ çýkýþ akýmýnýn minimum deðeri girilir. CIKIS MIN DEGER Bu deðer, çýkýþ akýmýnýn 4 ma olacaðý akýþ deðeridir. Minimum çýkýþ deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr. Fonk No= 51 Cýkýþ akýmýnýn maksimum deðeri. Ekranda Fon=51 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=51 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile akýþ çýkýþ akýmýnýn maksimum deðeri girilir. CIKIS MAX DEGER Bu deðer, çýkýþ akýmýnýn 20 ma olacaðý akýþ deðeridir. Maksimum çýkýþ deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr 7 12

9 Fonk No= 34 Sýcaklýk göstergesinde minimum deðer. Ekranda Fon=34 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=34 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile sýcaklýk input deðerinin minimum akýmýnda göstereceði deðer girilir. SICAKLIK MIN DEGER, 4-20 ma PULSE Minimum sýcaklýk deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr. (Sýcaklýk giriþ tipi PT100 Seçildiðinde bu fonksiyon kullanýlmaz.) Fonk No= 35 Sýcaklýk göstergesinde maksimum deðer. Ekranda Fon=35 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=35 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile sýcaklýk input deðerinin maksimum akýmýnda göstereceði deðer girilir. SICAKLIK MAX DEGER Maksimum sýcaklýk deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr. Fonk No= 41 Röle1 alarm tipi Ekranda Fon=41 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=41 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile röle1 için alçak veya yüksek alarm tipi seçilir. ROLE 1ALARM YUKSEK, ROLE 1ALARM ALCAK ENTER tuþuna basýlarak röle 1 tipi seçilir. Röle 1' e ait set noktasý anlýk akýþ için fonksiyon gösterir. Fonk No= 42 Röle2 alarm tipi Ekranda Fon=42 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=42 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile röle2 için alçak veya yüksek alarm tipi seçilir. ROLE 2ALARM YUKSEK, ROLE 2ALARM ALCAK ENTER tuþuna basýlarak röle 2 tipi seçilir. Röle 2' e ait set noktasý toplam için fonksiyon gösterir giriþ transmitterinin tipine göre 0-20 ma,4-20 ma ve ya Pulse (frekans) olarak seçilir. Fonk No= 12 Akýþ Birimi Ekranda Fon=12 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=12 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý tuþlarý ile akýþýn birimi seçilir.. m3/h m3\h,kg\h,t\h,nm3\h,m\s,m\min,lt\h min birimlerinden kullanýlacak birim seçilir. Fonk No= 13 Akýþ göstergesinde noktanýn yeri Ekranda Fon=13 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=13 mesajý sabitleþir ve sað,sol tuþlarý ile akýþýn noktasýnýn yeri seçilir. NOKTA Cihazýn ölçüm göstergesinde Noktanýn yeri gözükür, _ noktanýn yeri seçilip ENTER tuþuna basýlýr. Fonk No= 14 Akýþ göstergesinde minimum deðer. Ekranda Fon=14 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=14 mesajý sabitleþir ve giriþ cinsi 0-20 ma veya 4-20 ma seçilmiþse LCD ekranda aþaðýdaki mesaj görülür. MIN DEGER Minimum akýþ deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr. Giriþ cinsi PULSE olarak seçilmiþse, Mak.Frekans Hz mesajý görülür. Giriþe gelebilecek Maksimum Pulse Sayýsý girililerek ENTER tuþuna basýlýr. Yükseklik cm. BAÞLANGIÇ DEGERÝ Eger kontrol modu savak seçilmiþse 11 8

10 Fonk No= 15 Akýþ göstergesinde maksimum deðer. Ekranda Fon=15 yanýps önerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=15 mesajý sabitleþir ve giriþ cinsi 0-20 ma veya 4-20 ma seçilmiþse LCD ekranda aþaðýdaki mesaj görülür. MAX DEGER Maksimum akýþ deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr. Giriþ cinsi PULSE olarak seçilmiþse, M.Fr.Disp.Deðeri mesajý görülür. Girilen Maksimum Frekansa Karþýlýk gelecek Display Deðeri girilerel ENTER basýlýr. Yükseklik cm. SENSÖR KARAKTERÝ Kontrol modu savak seçilmiþse. Fonk No= 16 Akýþ giriþinin karekök seçimi. Ekranda Fon=16 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=16 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý tuþlarý ile LINEAR veya karekök fonksiyonu seçilir. veya LINEAR KAREKOK Fonsiyonu seçilip ENTER tuþuna basýlýr. Fonk No= 21 Basýnç giriþi (input2) Ekranda Fon=21 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=21 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý tuþlarý ile basýncýn giriþ ma cinsi seçilir. BASINC 0-20 ma veya BASINC 4-20 ma giriþ transmitterinin tipine göre 0-20 ma veya 4-20 ma seçilir. Fonk No= 22 Basýnç Birimi Ekranda Fon=22 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=22 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý tuþlarý ile basýncýn birimi seçilir.. BASINC mbar mbar, bar,kgf\m2 birimlerinden kullanýlacak birim seçilir. Fonk No= 23 Basýnç göstergesinde noktanýn yeri Ekranda Fon=23 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=23 mesajý sabitleþir ve sað,sol tuþlarý ile akýþýn noktasýnýn yeri seçilir. BASINC NOKTA Cihazýn ölçüm göstergesinde noktanýn yeri gözükür, _ noktanýn yeri seçilip ENTER tuþuna basýlýr. Fonk No= 24 Basýnç göstergesinde minimum deðer. Ekranda Fon=24 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=24 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile basýnç input deðerinin minimum akýmýnda göstereceði deðer girilir. BASINC MIN DEGER Minimum basýnç deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr. Fonk No= 25 Basýnç göstergesinde maksimum deðer. Ekranda Fon=25 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=25 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý sað, sol tuþlarý ile akýþ input deðerinin maksimum akýmýnda göstereceði deðer girilir. MAX DEGER Maksimum basýnç deðeri girilince ENTER tuþuna basýlýr. Fonk No= 31 Sýcaklýk giriþi (input3) Ekranda Fon=31 yanýp sönerken ENTER tuþuna basýlýrsa, Fon=31 mesajý sabitleþir ve aþaðý, yukarý tuþlarý ile sýcaklýk giriþ cinsi seçilir. veya SICAKLIK 0-20 ma, SICAKLIK 4-20 ma, 9 SICAKLIK PT100 giriþ transmitterinin tipine göre 0-20 ma 4-20 ma veya PT100 seçilir. 10

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

BANT KANTARI BK-2 KULLANMA KILAVUZU ( V 4.4 ) Ývedik OSB Cad (eski 21.Cad.) No: Ostim/ANKARA

BANT KANTARI BK-2 KULLANMA KILAVUZU ( V 4.4 ) Ývedik OSB Cad (eski 21.Cad.) No: Ostim/ANKARA Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394 59 83 Fax: (312)394 59 87 Web: www.sistekelektronik.com eposta: sistek@

Detaylı

ST-20MPS ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ST-20MPS ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ST-0MPS ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik OSB..Cad (eski.cad.) No:98 080 Ostim/ANKARA Tel: ()9 9 8 Fax: ()9 9 87 Web: www.sistekelektronik.com

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

SICAKLIK TARAYICI CİHAZI KULLANMA KILAVUZU/ V-5.4 TRC-6/TRC-12. sistek TRC RESET SET TIME MAN

SICAKLIK TARAYICI CİHAZI KULLANMA KILAVUZU/ V-5.4 TRC-6/TRC-12. sistek TRC RESET SET TIME MAN SICAKIK TARAYICI CİAZI KUANMA KIAVUZU/ V-5.4 RESET SET TIME TRC 3 6 9 F 2 5 8 0 sistek 1 4 7 MAN 88 8888 TRC-6/TRC-12 Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret td. Şti. İvedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.)

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Rezistans termometreler endüstride hassas sýcaklýk ölçümü istenilen yerlerde kullanýlmaktadýr. Ýletkenin elektriksel direncinin sýcaklýða baðlý olarak deðiþim temeline dayanýr. Ýletken olarak emaye, cam

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr.

2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ. www.tesantr.com tesan@tesantr. 2011 FİYAT LİSTESİ ISI KONTROL CİHAZLARI DİJİTAL PANELMETRELER ZAMAN RÖLELERİ DİJİTAL SAYICILAR ZAMAN SAATLERİ www.tesantr.com tesan@tesantr.com EKONOMİK SERİ PID SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI 6 GELİŞMİŞ

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by

ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ. powered by ENDÜSTRİYEL TİP GAZ DEDEKTÖRLERİ IPACK ENDÜSTRİYEL GAZ ÖLÇÜMLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ Endüstriyel işletmelerde kullanılan yanıcı parlayıcı patlayıcı ve/veya toksik gazların anlık veya sürekli olarak tespiti

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

32 680.0. Kullaným Kýlavuzu. E-680 Serisi Üniversal Üniversal Giriþli Geliþmiþ Tarayýcý / Alarm Cihazý. Elimko

32 680.0. Kullaným Kýlavuzu. E-680 Serisi Üniversal Üniversal Giriþli Geliþmiþ Tarayýcý / Alarm Cihazý. Elimko Serisi Üniversal Üniversal Giriþli Geliþmiþ Tarayýcý / Alarm Cihazý CHANNEL MEASUREMENT ALARM 32 680.0 Program SET2 SET1 Manuel Set1 Set2 Elimko A/M 680 Elimko Elektronik Ýmalat ve Kontrol Ltd. Þti. 8.

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu

ELG ELG MANYETÝK BY-PASS SEVÝYE GÖSTERGESÝ. ELG ELGs ELGp ELGk ELGy ELGu manyetik by-pass seviye göstergeleri tank, kazan ve depolarýn dýþ veya üst yüzeylerine monte edilir. Seviyeyi kolaylýkla ve yüksek doðrulukla görme imkaný verir. Diðer mekanik yöntemli ölçüm sistemlerine

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

VC211L ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ

VC211L ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ VC211L ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ VC211L ELEKTRONİK HACİM DÜZELTİCİ GÜÇ KAYNAĞI GİRİŞ / ÇIKIŞ Analog Girişler: 2 kanal, yüksek gerilim / akım korumalı, 020mADC, 24 bit çözünürlük, 150Ω, 2500VRMS

Detaylı

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03

ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 ORION ECHO ECH0201 Kullanıcı Kitapçığı Ver. 1.03 İÇİNDEKİLER 1.0. Orion ECH 0201 Ultrasonic Seviye Transmitteri 3 1.1. Ech_0201 Dc Hata Kontrolü Özellikleri 3 1.2. Uygulamalar 3 1.3. Teknik Özellikler

Detaylı

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI

E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI E-48 SER S SAYISAL KONTROL C HAZI C HAZIN TANIMI E-48 Serisi kontrol cihazlar ; aç k/kapal ve PID kontrol formlar nda, 48 x 48 mm ebatlar nda, geliflmifl yeni nesil mikrokontröler kullan larak tasar mlanm

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

UIC-20 ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI

UIC-20 ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.6) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20 ÖLÇÜ VE KTROL CİHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İvedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

PRO/EVO SERÝSÝ ENDÜSTRÝYEL PROSES KONTROL CÝHAZLARI KULLANIM KILAVUZU

PRO/EVO SERÝSÝ ENDÜSTRÝYEL PROSES KONTROL CÝHAZLARI KULLANIM KILAVUZU R P R 8. 2 ELECTRONlC PROCESS CONTROLLER R1 R2 R3 R4 R5 ELECTRONlC PROCESS CONTROLLER ELECTRONlC PROCESS CONTROLLER PRO 8.2 R1 R3 R2 R4 R5 PRO 8.1 R1 R3 R2 R4 R5 EVO 8.1 E V ELECTRONlC PROCESS CONTROLLER

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr

GEMO. www.gemo.com.tr GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. OCAK 2014 AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER. www.gemo.com.tr Çamlıtepe Cad. No: 297 / 3-4 Siteler / ANKARA Tel: (0312) 350 39 00 Fax: (0312) 351 11 17 GÜRBÜZOĞLU ELEKTRONĐK SANAYĐ VE TĐCARET LTD. ŞTĐ. AR2 SERĐSĐ PLC / AKILLI RÖLELER Yetkili Bayi: OCAK 2014 Cihaz

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

UIC-20. sistek KULLANMA KILAVUZU. (v-1.6) ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI. sistek 1 2 UIC-20

UIC-20. sistek KULLANMA KILAVUZU. (v-1.6) ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI. sistek 1 2 UIC-20 UIC-20 ÖLÇÜ VE KTROL CİHAZI sistek 1 2 UIC-20 sistek KULLANMA KILAVUZU (v-1.6) İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No UIC-20 hakkında genel bilgi 2 Teknik özellikler. 2 Montaj 3 Klemens bağlantısı 4 Keyboard 5 Çalışma

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı

Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Serisi Basınç Sensörü Bilgi Dökümanı Delta DPA serisi basınç sensörlerini seçtiğiniz için teşekkürler. DPA yı kullanmadan önce bu bilgi dökümanını dikkatlice okuyunuz. İhtiyaç olduğunda kullanmak amacıyla

Detaylı

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks.

Özellikleri : MODE ES B0 Tx ES B03 Tx ES-P02 Tx Þamanýra Malzemesi Islak Kýsým Malzemesi Boru Malzemesi Þamanýra Tipi Çalýþma Sýcaklýðý Maks. C Maks. ES Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktaýr. Sývý seviyesine göre tüp oyunca hareket een þamanýra içineki mýknatýsýn manyetik alaný, ree sensörün hizasýna çeliðine elektrik evresini

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü

Seviye Transmitteri. Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25. Temassız Ultrasonik Sensörlü Seviye Transmitteri Temassız Ultrasonik Sensörlü Tank Envanteri, Seviye Gözlemleme ve Kontrolü için Seviye Gösterici Transmitter --------------------------------------- Model LIT25 Kimyasal Depolama Tankları,

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları

Elektrik Bağlantı Şeması ve Sensor Ayarları Teknik Özellikler: Mikrobilgisayar kontrollü Gerçek zaman saati Kalibrasyon gerektirmeyen hassas nem ve ısı sensörü (Nem hassasiyeti %3 sıcaklık %0,5) 2 farklı program kontrollü, 4 vana çıkışı (24 Vac

Detaylı

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20

İçindekiler. Teknik Özellikler 6. Parametre Tablosu 8. Kullanıcı Arabirimi 10. Montaj 16. Ürün Seçimi 20 İçindekiler Teknik Özellikler 6 Parametre Tablosu 8 Kullanıcı Arabirimi 10 Montaj 16 Ürün Seçimi 20 Teknik Özellikler 6 Teknik Özellikler AC Besleme DC Besleme Giriş Voltajı 100 220 VAC ± %10 24 VDC ±

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

ALP 94-UNI ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU. 4 20 ma ANALOG GİRİŞ 0 10 V ANALOG GİRİŞ POTANSİYOMETRİK GİRİŞ

ALP 94-UNI ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU. 4 20 ma ANALOG GİRİŞ 0 10 V ANALOG GİRİŞ POTANSİYOMETRİK GİRİŞ ALP 94-UNI ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI 0 20 ma ANALOG GİRİŞ 4 20 ma ANALOG GİRİŞ 0 10 V ANALOG GİRİŞ POTANSİYOMETRİK GİRİŞ KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL

Detaylı

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ

ELStx. ELS Tx SEVÝYE TRANSMÝTTERÝ EStx Seviye sensörleri tank seviye ve kontrolü için kullanýlmaktadýr. Sývý seviyesine göre tüp boyunca hareket eden þamandýra içindeki mýknatýsýn manyetik alaný, reed sensörün hizasýna çeldiðinde elektrik

Detaylı

JUMO itron 04 B Kompakt Mikroişlemcili Kontrolör

JUMO itron 04 B Kompakt Mikroişlemcili Kontrolör JUMO GmbH & Co. & Co. KG KG Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Delivery address:mackenrodtstraße 36039 Fulda, 14, Almanya Posta adresi: 3603936035 Fulda, Fulda, Germany Almanya Postal address: 36035

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU

ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ALP 44 L ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİKLER... 1 2. BAĞLANTILAR... 2 3. ÖN PANEL TANIMLARI. 3 4. CİHAZIN PROGRAMLANMASI. 4 4.1. Skala Değerinin Girilmesi (S_Lo /

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ

MODEL OP-CN4. Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU ARTIMSAL SAYICI UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ MODEL OP-CN4 ARTIMSAL SAYICI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen şekilde yapınız. 2. Elektriksel

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu

Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505. Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 505 Þebeke Analizi ve Enerji Yüklerinin Optimizasyonu Modem Yazýcý LON Mobus PC I/O Kullanýmý LON Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý UMG 505 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki

Detaylı

ENDA ETM742 DÝJÝTAL ZAMAN RÖLESÝ

ENDA ETM742 DÝJÝTAL ZAMAN RÖLESÝ Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkalice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aiir.

Detaylı

DCAS NGP operatör panel

DCAS NGP operatör panel operatör panel 8739-70 OPERATÖR PANEL 8739-71 PLC MINI OPERATÖR PANEL 4 Adet PNP Input 2 Adet Relay Output 8739-72 PLC MINI II OPERATÖR PANEL 6 Adet PNP Input 4 Adet Relay Output 2 Adet NPN - PNP HSC Input

Detaylı

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları

Yumuşak Yolvericiler. Kalkış için kontrollü yol verme fonksiyonları. Duruş için özellikle pompa uygulamalarına yönelik yumuşak duruş fonksiyonları Yumuşak Yolvericiler Vektör kontrollü AKdem dijital yumuşak yol vericisi, 6-tristör kontrollü olup, 3 fazlı sincap kafesli motorlarda yumuşak kalkış ve duruş prosesleri için tasarlanmıştır. Vektör kontrol,

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu

Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu Sport Expert MPS 501 Kullaným kýlavuzu, CÝHAZIN ÖN PANELÝNDEKÝ TUÞLARIN TANIMLARI + TM Sport Expert Professionel Sport Technologies CHRONO Deðiþtirilmek üzere seçilen

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU

10-00 20-00 MEÞGULÝYET PANOSU. TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU DSS DSS 10-00 20-00 07/2004 TEKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Dikkat Edilecek Hususlar: Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde tekrar kullanmak üzere saklayınız. Cihazınızın

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

PRC100 BANT KANTARI CĐHAZININ ÖNDEN GÖRÜNÜMÜ

PRC100 BANT KANTARI CĐHAZININ ÖNDEN GÖRÜNÜMÜ PRC100 BANT KANTARI CĐHAZI KULLANIM KILAVUZU PRC100 BANT KANTARI cihazı endüstriyel ortamlarda kantar bantlarının izlenmesi ve kontrolü amacı için tasarlanmıştır. Yüksek hassasiyetlidir. Bant üzerinden

Detaylı

ABKR ABK 2310 Kafes Tavukçuluğu Yemleme, Sulama ve Aydınlatma Kontrolörü KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 2310 Kafes Tavukçuluğu Yemleme, Sulama ve Aydınlatma Kontrolörü KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 2310 Kafes Tavukçuluğu Yemleme, Sulama ve Aydınlatma Kontrolörü KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER - GENEL - TUŞLARIN İŞLEVLERİ - LED GÖSTERGE FORMATI - ÇALIŞMA EKRANI - SET MENÜLERİ - CİHAZIN ÇALIŞMASINA

Detaylı

ABKR ABK2120. Poultry Climate And Alarm Controller KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK2120. Poultry Climate And Alarm Controller KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK2120 Poultry Climate And Alarm Controller KULLANMA KILAVUZU ABK2120 Poultry Climate And Alarm Controller Tavukhane, Hayvan Damı vb. kapalı yerlerin ısıtma,soğutma,minimum havalandırma ve fanlarını

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-318

Kullanım Kılavuzu PCE-318 PCE-318 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/06/2016 İçindekiler 1 Güvenlik bilgisi... 3 2 Genel açıklama / Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 EKRAN... 6 5 PİL... 6 6 KALİBRASYON İŞLEMİ... 7 7 Ölçüm...

Detaylı

2-YOLLU PNÖMATİK KONTROL VANASI Model : ecoflo-gv2-0-150-f3-900-st-ip2-pt-fr Bağlantı : DN150 PN40 flanşlı 2-yollu glob tip gövde Kvs değeri : 338

2-YOLLU PNÖMATİK KONTROL VANASI Model : ecoflo-gv2-0-150-f3-900-st-ip2-pt-fr Bağlantı : DN150 PN40 flanşlı 2-yollu glob tip gövde Kvs değeri : 338 2-YOLLU PNÖMATİK KONTROL VANASI Model : ecoflo-gv2-0-150-f3-900-st-ip2-pt-fr Bağlantı : DN150 PN40 flanşlı 2-yollu glob tip gövde Kvs değeri : 338 Kontrol karakteristiği : Eşyüzdeli Gövde malz. : AISI

Detaylı

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, Minimum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý Dahili Buzer ESM-3711-CL 77 x 35 DIN Boyutlu, imum ve Maksimum Sýcaklýk Kaydý Yapan Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU

B603 - B603B SERİSİ FREKANS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLANMA KILAVUZU B603 - B603B SERİSİ FREKNS KONTROLLÜ SÜRÜCÜLER KULLNM KILUZU İÇERİK Sayfa BĞLNTI E KULLNIM BİLGİLERİ... 1 1.0 Elektriksel bağlantılar... 1 1.1 na terminal... 1 1.2 Kontrol devresi bağlantıları... 1 2.0

Detaylı

1 Nem Kontrol Cihazı v3

1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM KONTROL CİHAZI v5.0 Nem Kontrol Cihazı v3.0 1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim

Detaylı

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI

TECO N3 SERİSİ HIZ KONTROL CİHAZLARI 1/55 TECO N3 SERİSİ HIZ 230V 1FAZ 230V 3FAZ 460V 3FAZ 0.4 2.2 KW 0.4 30 KW 0.75 55 KW 2/55 PARÇA NUMARASI TANIMLAMALARI 3/55 TEMEL ÖZELLİKLER 1 FAZ 200-240V MODEL N3-2xx-SC/SCF P5 01 03 Güç (HP) 0.5 1

Detaylı

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI

MEGA-CHECK 10ST KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KAPLAMA KALINLIĞI ÖLÇME CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Bms Bulut Makina Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 İkitelli / İSTANBUL Tel : 0 212 671

Detaylı

ALP 44 ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU. Potansiyometrik (ALP44P) 0-10 V (ALP44V) 4-20 ma (ALP44A) Analog Giriş

ALP 44 ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU. Potansiyometrik (ALP44P) 0-10 V (ALP44V) 4-20 ma (ALP44A) Analog Giriş ALP 44 Potansiyometrik (ALP44P) 0-10 V (ALP44V) 4-20 ma (ALP44A) Analog Giriş ÖLÇÜ VE KONTROL CİHAZI 48X48 MM EBAT 4MS (SANİYEDE 250 DEFA) ÖRNEKLEME SÜRESİ 2 SATIR, 4 DİJİT GÖSTERGE 2 ADET RÖLE ÇIKIŞI

Detaylı

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri.

Tespit Vidasý. Ýç Ölçüm Çeneleri. Verniyer Skalasý. (Metrik) Dýþ Ölçüm Çeneleri. Ýç Ölçüm Çeneleri. Fonksiyon Düðmeleri. Dýþ Ölçüm Çeneleri. KUMPASLAR KUMPAS HAKKINDA Kumpaslar parçalarýn iç, dýþ, yükseklik ve derinlik gibi boyutlarýný ölçmek için kullanýlýrlar. Ýç Ölçüm Çeneleri Tespit Vidasý Verniyer Skalasý (Ýnç) Ana Skala (Ýnç) KUMPAS ÇEÞÝTLERÝ

Detaylı