DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý"

Transkript

1 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1

2 DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. - Cihazý solvent ya da benzeri bir madde ile temizlemeye çalýþmayýnýz. Sadece kuru bez kullanýnýz. -Baðlantýlarý kontrol ediniz. -Elektriksel cihazlar sadece bayiniz tarafýndan tamir edilmelidir. -Cihaz sadece pano tipi montaj içindir. -Kullanýlacak sigorta F tipi olmalý ve gerilim sýnýr deðeri 1A olmalýdýr. - Bu þartlarýn dikkate alýnmamasý durumunda ortaya çýkacak sonuçlardan üretici firma ya da yetkili satýcýsý sorumlu deðildir. GÜENLÝK Sadece ters yönde sýnýrý geçtiðinde görünür. Cihazý kullanmadan önce kullanma talimatýnýnýn tamamýný okuyunuz. Kutunun içinde tehlikeli gerilim vardýr. Baðlantý ve servis sadece eðitimli servis elemaný tarafýndan yapýlmalýdýr. YKSK LTG Ters yönde sýnýrý geçtiðinde görünmez. Cihazýn ölçüm giriþine 200'dan büyük veya -200'dan küçük gerilim uygulandýðý takdirde yandaki uyarý ekraný görünür. 1 Uyarýlar - Þebeke ve cihazýn besleme giriþleri arasýna bir buton veya devre kesici baðlayýnýz. - Baðlanan buton veya devre kesici cihaza yakýn olmalýdýr. - Baðlanan buton veya devre kesicinin cihazý þebekeden ayýrmak için kullanýlacaðý iþaretlenmelidir. Cihaza Uygulanan Standartlar EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN Garanti Cihazýn garanti süresi iki (2) yýldýr. Herhangi bir arýza durumunda cihazýn tamiri sadece yetkili teknik servis tarafýndan yapýlmalýdýr, aksi durumlarda cihazýn garantisi geçersiz olur. Ýçindekiler 1. GÝRÝÞ UYGULAMALAR GENEL ÖZELLÝKLER ÖN PANEL DONANIM ÖZELLÝKLERÝ CÝHAZIN KULLANIMI MENÜ KULLANIMI E AYARLAR ANA MENÜLER PERIYOT AYAR MENÜSÜ ALARMLAR MENÜSÜ ANALOG ÇIKIÞ AYAR MENÜSÜ RS-485 SERÝ HABERLEÞME AYARLARI

3 RE MENÜSÜ EKRAN AYAR MENÜSÜ DÝL AYAR MENÜSÜ FABRÝKA AYAR MENÜSÜ GÜENLÝK AYAR MENÜSÜ ANA MENÜDEN ÇIKIÞ MONTAJ BOYUTLAR E MONTAJ BAÐLANTI ÞEMASI PC BAÐLANTISI FABRÝKA ÇIKIÞ DEÐERLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLER REGISTER TABLOSU MENÜ HARÝTASI GÝRÝÞ 1.1.UYGULAMALAR: Cihaz ile aþaðýdaki ölçüm ve uygulamalarý yapabilirsiniz. - Ölçülen tüm deðerler MODBUS protokolü ile RS485 hat üzerinden aktarýlabilir, menü ayarlarý uzaktan yapýlabilir. (DC-10S/10CS/11S/11CS) - Programlanabilen 2 Adet Alarm Rölesi ile sistemdeki gerilim deðerinin seyretmesi istenilen aralýk belirlenip gerilim bu deðerin dýþýna çýktýðýnda Alarm1 (C1) ve Alarm2 (C2) kontak çýkýþlarý vasýtasýyla kullanýcýya uyarý sinyali vermesi saðlanabilir. (DC-10C/10CS/11C/11CS) - Programlanabilen Analog Çýkýþ ile ölçülen gerilim deðerine göre akým veya gerilim çýkýþý vermesi saðlanabilir. (DC-10A/11A) - Ölçülen Maksimum-Minimum deðerler YUKARI/AÞAÐI tuþlarý kullanýlarak öðrenebilir. - Aydýnlatmalý LCD ekran ile ayarlara kolay eriþim ve her türlü ortamda en iyi okunabilirlik saðlar sn aralýðýnda ayarlanabilen ölçüm periyodu ile ölçüm sonuçlarýnýn istenilen sürede hesaplanmasý saðlanabilir. - Geniþ besleme aralýðý ile esnek kullaným saðlar AC/DC (DC-10/10A/10C/10S/10CS), 9-56 DC (DC-11/11A/11C/11S/11CS ) - Güvenlik menüsünden 4 haneli bir kullanýcý þifresi belirlenerek, cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesi önlenebilir. 1.2 GENEL ÖZELLÝKLER Cihaz DC bir sistemin gerilimini ölçmek için tasarlanmýþtýr. 3 4

4 1.3 ÖN PANEL Cihaz 2.5' aydýnlatmalý LCD ekrana sahiptir. LCD ekran üzerinde nümerik ve alpha numerik olmak üzere iki satýr, uyarý ve bilgilendirme sembolleri bulunmaktadýr. Cihazý programlamak üzere 3 adet buton bulunmaktadýr. Ekran ve butonlar ile ilgili açýklamalar yan tarafta anlatýlmýþtýr DC OLTMETER Rx/Tx% SIFRE C1 C DC-10S Ön Panel ve Tuþlarýn Kullanýmý: 1. Yukarý tuþu. 2. Set tuþu, menüye giriþ ve deðer giriþ tuþu. 3. Aþaðý tuþu. 4. Þifre korumasýnýn etkin olduðunu gösterir. 5. Haberleþmenin varlýðýný gösterir. Haberleþme anýnda bu iþaret yanýp söner.(dc-10s/10cs/11s/11cs) 6. Ölçülen parametrelerin gösterildiði satýr. 7. Ölçülen gerilim yönünü gösterir. 8. Hangi menüde olduðunu veya bilgilendirme mesajlarýný gösterir. 9. Ölçüm ve analog çýkýþ parametrelerine ait birimler. 10. Kontak veya kontaklarýn yüksek hataya geçtiðini gösterir. Yüksek Alarm tipinde alarm parametreleri, Range Alarm tipinde Düþük Alarm parametreleri ayarlanýrken sürekli, Range alarm tipinde Yüksek alarm parametreleri ayarlanýrken yanýp söner.(dc-10c/10cs/11c/11cs) 11. Kontak veya kontaklarýn düþük hataya geçtiðini gösterir. Düþük Alarm tipinde alarm parametreleri, Range Alarm tipinde Yüksek Alarm parametreleri ayarlanýrken sürekli, Range alarm tipinde Düþük alarm parametreleri ayarlanýrken yanýp söner.(dc-10c/10cs/11c/11cs) Kontak Çýkýþý. (DC-10C/10CS/11C/11CS) Kontak Çýkýþý. (DC-10C/10CS/11C/11CS) Kontaklarýn çekili olduðunu gösterir.(dc -10C/10CS/11C/11CS) 5 6

5 Tuþlara Ait Özel Fonksiyonlar YUKARI tuþu: Ölçme konumunda maksimum gerilim deðerinin görüntülenmesini saðlar. Program modunda cihaz parametrelerinin deðiþtirmekte kullanýlýr. tuþu: 3 sn. Basýlý tutulduðunda ANA MENÜ moduna geçiþi saðlar. ANA MENÜ den ALT MENÜLERE girmek ve parametredeki deðiþiklikleri kayýt etmek için kullanýlýr. Kilit fonksiyonu aktifse sistem gerilimi ayarlanan sýnýr dýþýna çýktýðýnda alarm çýkýþý kontaklarýný açar. Gerilim sýnýrlar içine girdiðinde alarm çýkýþ kontaklarý kapanmaz (kilitlenir-tutulur). tuþu kullanýlarak çýkýþ kontaklarý kapatýlýr AÞAÐI tuþu: Ölçme konumunda minimum gerilim deðerinin görüntülenmesini saðlar. Program modunda cihaz parametrelerinin deðiþtirmekte kullanýlýr. 1.4 DONANIM ÖZELLÝKLERÝ - Gerilim ölçüm konnektörü (2-pin, +, -) - 0/2-10, 0-4/20 ma Analog Çýkýþ konnektörü (3-pin,, GND, I)(DC-10A/11A) - RS-485 konnektörü (4-Pin)(DC-10S/10CS/11S/11CS) - 2 adet Röle konnektörü ( 4-pin)(DC-10C/10CS/11C/11CS) - Besleme giriþi (2-pin) ( AC/DC (DC-10/10A/10C/10S/10CS), 9-56 DC (DC-11/11A/11C/11S/11CS)) 2- CÝHAZIN KULLANIMI: 2.1 MENU KULLANIMI E AYARLAR: Cihazýn baðlantýlarýný kullanma talimatýnda verilen baðlantý þekline uygun olarak yaptýktan sonra enerji veriniz.(bkz. baðlantý þemasý) Ölçüm ve uygulamalarýnýn doðru olmasý için menüleri kullanarak gerekli ayarlamalarýn yapýlmasý gerekmektedir. 2.2 ANA MENÜLER: ANA Menüler; Cihazda, ölçüm ve kullaným ayarlarý için 10 tane ana menü bulunmaktadýr. Ölçüm ekranýnda set tuþuna 3 sn basýldýðýnda ANA MENÜ'lere geçiþ saðlanýr. Herhangi bir ANA MENÜ'de tuþuna basarak ilgili menünün ALT MENÜ'lerine geçiþ yapýlýr. Not: Menüde yaptýðýnýz bir deðiþikliðin geçerli olmasý için menüden çýkarken deðiþiklikler için onay vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde deðiþiklikler geçerli olmayacaktýr. 7 8

6 ANA MENU AKIÞI: PERIYOT Periyot Ayar Menüsü Cihaz belirli bir süre boyunca örnek aldýktan sonra bu örneklerin ortalamasýný alarak ölçüm sonucunu hesaplamaktadýr. Örnek alma süresini bu menü sayesinde ayarlayabilirsiniz. Periyot deðeri 1-600sn arasýnda ayarlanabilir Sadece DC-10C/10CS/ 11C/11CS 3 sn. basýnýz için geçerlidir. Sadece DC-10A/11A için geçerlidir. Sadece DC-10S/10CS/ 11S/11CS için geçerlidir. PERIYOT PERIYOT 01 PERIYOT PERIYOT periyot 001 MENU CIK ALARMLAR GUENLIK ANLG CIK HAYIR FBRK AYAR RS 485 DIL ttr RE EKRAN AYARI ALARMLAR Alarmlar Menüsü DC -10C/10CS/11C/11CS Cihazlarý iki adet normalde açýk (NO) kontak çýkýþýna sahiptir. Bu menüde alarmlarýn çalýþma þekli ayarlanmaktadýr. Her alarm 6 çalýþma modundan birine ayarlanabilir. Bu modlar yüksek alarm, düþük alarm, yüksek-düþük (range) alarm ve bunlarýn tersi þeklinde çalýþan diðer 3 moddur. Bu menünün 4 alt menüsü bulunmaktadýr. ALARM1, ALARM2, TRIP, KÝLÝT. ALARMLAR ALARM 1 ALARM 2 TRIP HAYIR KILIT HAYIR GERI DON 9 10

7 ALARM1 Alarm 1 Ayar Menüsü Cihazýn üzerinde bulunan rölenin çalýþma þekli ve çalýþma þekline göre parametrelerinin ayarlandýðý menüdür. 1. Alarm rölesine ait ayarlarýn tamamý bu menüden yapýlýr. 2. Alarm rölesine ait ayarlar ALARM2 menüsünden ayarlanabilir. Bu menünün 1 alt menüsü vardýr. ALARM 1 ALRM DRMU GERI DON "ALRM DRMU"Alarm Durumu Ayar Menüsü Bu menüde rölenin alarm fonksiyonunun aktivasyonu yapýlýr. Bu menüde "OFF" seçeneði seçilirse o röleye ait alarm parametrelerine ulaþýlamaz. Alarm fonksiyonu kullanýlacaksa bu menüde "ALRM DRMU" seçeneði "ON" yapýlmalýdýr. Alarm durumu ON yapýldýðýnda bu menünün 2 alt menüsü aktif hale gelir. Bu menüler "KONTK POZ" ve "ALRM TIPI" menüleridir. ALRM DRMU OFF ALRM DRMU KONTK POZ OFF ALRM TIPI YHSEH GERI DON KONTK POZ Kontak Pozisyonu Ayar Menüsü Bu menüde alarm rölesinin çýkýþýnýn nasýl baþlayacaðý ayarlanýr. Herhangi bir hata durumu oluþmadýðýnda bu seçenek OFF seçilirse kontak çýkýþý açýk, ON seçildiðinde kapalý baþlar. Fabrika çýkýþ ayarý OFF olarak ayarlanmýþtýr. KONTK POZ OFF ALRM TIPI Alarm Tipi Ayar menüsü Bu menüde alarmýn nasýl çalýþacaðý ayarlanýr. Alarm 3 þekilde çalýþabilir bunlar, Yüksek, Düþük ve Range (Yüksek-düþük). ALRM TIPI YHSEH KONTK POZ ALRM TIPI KONTK POZ ON ALRM TIPI DUSUH 11 12

8 Alarm tipi Yüksek Alarm seçildiðinde ölçülen gerilim deðeri ayarlanan maksimum gerilim deðerinden ( YKSK DGRI ) daha yüksek bir deðere ulaþýrsa ve ani açma (trip) özelliði etkin deðilse girilen hataya geçme süresi ( Y GECME S ) sonunda birinci kontak çýkýþýný açar, LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar.ölçülen gerilim deðeri ayarlanan maksimum gerilim ( YKSK DGRI ) degerinin girilen histeresiz gerilimi ( YKSK HIS ) kadar altýna düþtüðünde eðer kilit özelliði aktif deðil ise girilen hatadan dönüþ süresi ( Y DONME S ) sonunda birinci çýkýþý kapar, LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti söner. Alarm tipi Düþük Alarm olarak seçildiðinde gerilim deðeri ayarlanan minimum gerilim ( DSK DGRI ) deðerinden daha düþük bir deðere ulaþýrsa ve trip özelliði etkin deðilse girilen hataya geçme süresi ( D GECME S ) sonunda birinci kontak çýkýþýný açar, LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar. Ölçülen gerilim deðeri ayarlanan minimum gerilim ( DSK DGRI ) deðerinin girilen histeresiz gerilimi ( DSK HIS ) kadar üzerine çýktýðýnda eðer kilit özelliði aktif deðil ise girilen hatadan dönüþ süresi ( D DONME S ) sonunda birinci çýkýþý kapar, LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti söner. Alarm tipi Yüksek-Düþük Alarm ( Range) olarak seçildiðinde DSK DGRI için düþük alarm, YKSK DGRI için yüksek alarm olarak çalýþýr. Bu alarm tipi seçiliyken minimum gerilim deðeri ( DSK DGRI ), maksimum gerilim deðerinden ( YKSK DGRI ) büyük ayarlanamaz. YÜKSEK ALARM YKSK DGRI Ölçülen gerilimin ulaþmasýný istediðiniz en yüksek gerilim deðerinin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda bir deðer girilebilir. Deðer 0 (sýfýr) girilirse yüksek alarm iptal edilir. YKSK DGRI 100 YKSK HIS Yüksek gerilim uyarýsýndan geriye dönüþ (normale dönüþ) için gerekli olan histeresiz geriliminin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda girilebilir. YKSK HIS 050 YKSK DGRI 00 YKSK HIS Y GECME S Yüksek gerilim uyarýsýna ait hataya geçme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. YKSK DGRI YKSK HIS YKSK DGRI YKSK HIS Y GECME S Y GECME S 50.0 Y GECME S Y GECME S

9 Y DONME S Yüksek gerilim uyarýsýna ait hatadan dönme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. Y DONME S Y DONME S Y DONME S Y DONME S DÜÞÜK ALARM DSK DGRI Ölçülen gerilim deðerinin ulaþmasýný istediðiniz en düþük gerilim deðerinin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda bir deðer girilebilir. Deðer 0 (sýfýr) girilirse düþük alarm iptal edilir. DSK DGRI 100 DSK DGRI DSK HIS Düþük gerilim uyarýsýndan geriye dönüþ (normale dönüþ) için gerekli olan histeresiz gerilimin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda girilebilir. DSK HIS 050 DSK HIS 50 DSK DGRI DSK HIS DSK DGRI DSK HIS D GECME S Düþük gerilim uyarýsýna ait hataya geçme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. D GECME S D GECME S D GECME S D GECME S D DONME S Düþük gerilim uyarýsýndan ait hatadan dönme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. D DONME S D DONME S D DONME S D DONME S TRIP TRIP fonksiyonu EET seçildiðinde ölçülen gerilim deðeri, belirlenen yüksek gerilim deðerinin 1,5 katýný aþarsa ilgili alarma ait kontak çýkýþýný gecikmesiz açar. LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve ilgili alarma ait C segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar. Ölçülen gerilim deðeri, belirlenen düþük gerilim deðerinin 0.5 katýnýn altýna düþerse ilgili alarma ait kontak çýkýþýný gecikmesiz açar. LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve ilgili alarma ait C segmentinin içerisindeki nokta segmenti yanar

10 TRIP HAYIR TRIP TRIP EET ANLG CIK Analog Çýkýþ Ayar Menüsü ANLG CIK Cihaz ölçülen gerilim deðerine göre seçime baðlý olarak akým ya da gerilim çýkýþý verebilmektedir. Analog çýkýþ deðeri 0-10, 2-10, 0-20mA veya 4-20mA seçeneklerinden biri olarak ayarlanabilir. Kullanýcý bu menüde analog çýkýþ tipini ayarlayabilir, analog çýkýþý kapatabilir ya da aktif analog çýkýþ tipini öðrenebilir, cihazýn analog çýkýþý üretirken baz alacaðý en düþük ve en yüksek deðerleri ayarlayabilir. KILIT ( LATCH ) Kilit fonksiyonu EET seçildiðinde herhangi bir alarm durumu oluþtuðunda ilgili alarma ait kontak çýkýþý açýk duruma geçer. Alarm koþulu ortadan kalktýktan sonra açýk durumunu korur. (kilitlenir-tutulur) Alarm durumu ortadan kaltýktan sonra çýkýþlarý kapalý duruma getirmek için set tuþuna basýlýr. Kilit fonksiyonu HAYIR seçildiðinde alarm koþulu ortadan kalktýðýnda açýk olan çýkýþ hatadan dönüþ süresi sonunda kapanýr. ANLG CIK ANLG CIK 0-20mA ANLG CIK ANLG CIK ANLG CIK ANLG CIK KILIT ma ma KILIT HAYIR KILIT EET EN YUKSEK 200 EN DUSUK 000 GERI DON 17 18

11 EN YUKSEK Bu menüde seçilmiþ olan analog çýkýþ tipinin maksimum deðerine karþýlýk gelen gerilim deðeri ayarlanýr. Bu deðer arasýnda girilebilir. Örnek: Analog çýkýþ tipi 0-20 ma seçildiðinde EN YUKSEK degeri 100'a ayarlanýrsa cihaz 100 ölçtüðünde analog çýkýþtaki gerilim 20 ma olacaktýr. EN YUKSEK 200 EN DUSUK Bu menüde seçilmiþ olan analog çýkýþ tipinin minimum deðerine karþýlýk gelen gerilim deðeri ayarlanýr. Bu deðer arasýnda girilebilir. Örnek: Analog çýkýþ tipi 0-20 ma seçildiðinde EN DUSUK degeri 10'a ayarlanýrsa cihaz 10 ölçtüðünde analog çýkýþtaki gerilim 0 ma olacaktýr. EN DUSUK 000 EN YUKSEK 00 EN DUSUK 00 EN YUKSEK 10 EN DUSUK EN YUKSEK 100 EN DUSUK RS-485 Seri Haberleþme Ayarlarý Cihaz tarafýndan ölçülen tüm deðerler MODBUS protokolü ile RS-485 hat üzerinden aktarýlabilir, menü ayarlarý uzaktan yapýlabilir. Not: Haberleþme özelliði DC-10S/10CS/11S/11CS modelinde mevcuttur. Bilgisayar ile haberleþmenin yapýlabilmesi için Adres, Baudrate ve Parite deðerleri cihaza doðru olarak girilmelidir. RS 485 menüsünün 3 alt menüsü vardýr. ADRES, BAUDRATE, PARITE. RS-485 ADRES Adres Ayarý Adres bilgisi arasýnda bir deðer girilebilir. ADRES ADRES 001 ADRES 01 BAUDRATE 9600 ADRES PARITE ADRES YOH GERI DON 19 20

12 BAUDRATE Baudrate Ayarý 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, bps, bps deðerlerinden haberleþme yazýlýmýnda tanýmlý deðeri girin. BAUDRATE BAUDRATE Seçilmiþ parametre görünür BAUDRATE MODBUS RTU PROTOKOLÜ Standart MODBUS RTU mesaj formatý aþaðýdaki þekildeki gibidir. T ADRES 8 BIT FONKSÝYON 8 BIT DATA N x 8 BIT CRCH CRCL T Baþlangýç ve bitiþ T zamanlarý (3.5 karakter süresi) hatta baðlý cihazlarýn mesaj baþlangýcý ya da sonu olarak deðerlendirebilmeleri için data hatlarýnýn deðiþmeden kalmasý gereken süredir. Adres alaný (1-247 arasý) hatta baðlý cihazýn seri adresini belirtir. Data alaný slave den master a ya da master den slave cihaza gönderilen datayý içerir. CRC MODBUS RTU protokolünde kullanýlan hata tespit yöntemidir ve iki byte tan oluþur. PARITE Parite Ayarý Parite ayarýný Yok, Tek, Çift olarak girebilirsiniz. PaRITE YOK PaRITE Seçilmiþ parametre görünür PaRITE CIFT Modbus Fonksiyonlarý: 03H REGISTER OKUMA 06H TEK REGISTER YAZMA 10H ÇOKLU REGISTER YAZMA 2BH CÝHAZ BÝLGÝLERÝ OKUMA 21 22

13 Register okuma (03H) fonksiyonu ölçülen parametreleri (anlýk ölçüm deðeri, minimum ve maksimum ölçüm deðerleri) ve cihazýn diðer ayarlarýný okumak için kullanýlýr. Bu alanlar dýþýnda bir register okunmak istenirse cihaz hata mesajý gönderir. Örneðin ölçülen gerilim deðerini okumak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: 01 Cihaz adresi Tek register yazma fonksiyonu (06H) cihazýn ayarlarýný deðiþtirmek ve ölçülmüþ olan minimum maksimum ölçüm deðerlerini resetlemek için kullanýlýr. Örneðin periyod deðerini 100 e ayarlamak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: 01 Cihaz adresi 03 Fonksiyon 06 Fonksiyon 00 MSB Adres 80 MSB Adres 00 LSB Adres 27 LSB Adres 00 Register sayýsý MSB 00 Data MSB 01 Register sayýsý LSB 64 Data LSB 84 CRC MSB 11 CRC MSB 0A LSB EA CRC LSB Cihaz bilgilerini okuma (2BH) fonksiyonu üretici adýný, cihaz kodunu, donaným ve yazýlým versiyonunu öðrenmek için kullanýlýr. Cihaz bilgilerini okumak için cihaza gönderilmesi gereken sorgu paketi : 01 2B 0E RE Reset Menüsü Ölçülen gerilim deðerinin içinden maksimumu ve minimumu cihaz içinde kaydedilir. Kaydedilen bu deðerlerin silinmesi için bu menü kullanýlýr. RE menüsünün 2 alt menüsü vardýr. SIL MIN, SIL MAKS. Ölçülen minimum ve maksimum gerilim deðerlerini görebilmek için bu talimatýn tuþlara ait özel fonksiyonlar bölümüne bakýnýz. NOT: Hafýzada kayýt edilen bilgiler elektrik kesilmelerinden etkilenmez. RE menüsünde, silmek istediðiniz deðere ait menüde EET seçeneði seçilip çýkýldýðýnda yapýlan deðiþikliklere onay verilirse, haberleþme üzerinden bu deðerlerin tutulduðu adreslere sýfýr 0 deðeri yazýlýrsa maksimum ve minimum ölçüm deðerleri silinir. Çoklu register yazma fonksiyonu (10H) birden fazla register deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr. Konstrat deðerini 10 a, Periyod deðerini 100 e ayarlamak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: RE sil MIN sil MAKS GERI DON 01 Cihaz Adresi 10 Fonksiyon 80 MSB Adres 26 LSB Adres 00 Register sayýsý MSB 02 Register sayýsý LSB 04 Byte sayýsý 00 Data MSB 0A Data LSB 00 Data MSB 64 Data LSB 31 CRC MSB B2 CRC LSB 23 24

14 SIL MIN Minimum Deðeri Silme Menüsü Kaydedilen minimum gerilim deðerini silme menüsüdür. sil MIN EKRNAYARI Ekran Ayar Menüsü Cihaz ekran ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. Ekran ayarý menüsünün 2 alt menüsü vardýr. AYDINLTMA, KONTRAST. sil MIN sil MIN EKRNAYARI AYDINLTMA EET KONTRAST 15 GERI DON SIL MAKS Maksimum Deðeri Silme Menüsü Kaydedilen maksimum gerilim deðerini silme menüsüdür. AYDINLTMA LCD Ekran Aydýnlatmasý Ayar menüsü Cihazýn ekranýnýn aydýnlatma kýsmýdýr. HAYIR Kapalý. EET Açýk. "30 s" 30 saniye, "60 s" 1 dakika, "300 s" 5 dakika, "900 s" 15 dakika boyunca herhangi bir tuþa basýlmazsa cihazýn aydýnlatmasý yanar bu süreler sonunda söner. sil MAKS sil MAKS sil MAKS AYDINLTMA EET AYDINLTMA Seçilmiþ parametre görünür AYDINLTMA 30 S 25 26

15 KONTRAST Kontrast Ayar Menüsü Kontrast ayarýnýn yapýldýðý menüdür. 00 ile 15 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir. KONTRAST KONTRAST 5 KONTRAST KONTRAST DIL Dil Ayar Menüsü Cihazýn dil ayar menüsüdür. Tr Türkçe ve Eng Ýngilizce olmak üzere iki dil seçeneði mevcuttur FBRK AYAR Fabrika Ayarlarý Menüsü Fabrika ayarlarýnýn yüklendiði menüdür. Fabrika ayarlar menüsüne girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer þifre aktif ise ana menü giriþinde sorulduðu için bu menüye giriþte tekrar þifre sorulmaz. Bu menüde EET seçeneði seçilip menüden çýkýþta KAYIT sorusu onaylanýnca fabrika ayarlarýna dönüþ iþlemi tamamlanýr. (Bkz. fabrika çýkýþ deðerleri) FBRK AYAR Þifre Etkin deðilse SFR GIR 000 Þifre Etkin ise SFR GIR 000 Þifre Doðru ise Þifre Yanlýþ ise SFR GIR HATA FBRK AYAR DIL DIL TR LANGUAGE EN G AYARLAR BITTI NOT: Fabrika ayarlarýný yükleme iþlemi yapýldýðýnda dil seçimi deðiþtirilmez, dil seçeneði en son ayarlanan seçenekte kalýr

16 2.2.9 GUENLIK Güvenlik Ayar Menüsü Cihaz þifre ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. GUENLIK menüsünün 2 alt menüsü vardýr. SFR ACIK, SFR DGSTR. Bu menülerde þifre aktivasyon ve þifre deðiþim iþlemleri yapýlýr. Fabrika çýkýþ þifresi 0000 dýr. SFR DGSTR Þifre Deðiþimi Menüsü Þifre deðiþikliliðinin yapýldýðý menüdür. eski SFR eski SFR SFR DGSTR YENI SFR 000 GUENLIK sfr ACIK HAYIR SFR DGSTR GERI DON SFR DGSTI TEKRAR TEKRAR YENI SFR 111 SFR ACIK Þifre Aktivasyon Menüsü Þifre korumasýnýn pasif ve aktif olarak ayarlanabildiði menüdür MENU CIK Ana Menüden Çýkýþ Ana menüden çýkýþ için kullanýlýr. Ana menülerde bir deðiþiklik yapýldýysa yapýlan deðiþikliði kaydetmek için onay istenir. Hiçbir deðiþiklik yok ise ölçüm sonuçlarý gösterim menüsüne direkt geçilir. SFR GIR SFR GIR sfr ACIK HAYIR Seçilmiþ parametre görünür sfr ACIK EET MENU CIK KAYIT Deðiþiklik kaydedildi Deðiþiklik iptal ÖLÇÜM EKRANI

17 3. MONTAJ 3.1. BOYUTLAR E MONTAJ Boyutlar Kontrol Panel Kesim Ölçüsü 3.2. BAÐLANTI ÞEMASI 48mm 44mm RELAY 1 RELAY 2 GND A * ** TR B A GND *** RS mm T P PR 20 (48x96) 91mm T P PR 20 (48x96) in AC/DC ***** **** Un -**** Kontrol Panel Alan Ölçüsü Duvar 54mm 200 DC 1A 43mm 50mm 63mm * Sadece DC-10C/10CS/11C/11CS ** Sadece DC-10A/11A *** Sadece DC-10S/10CS/11S/11CS **** Sadece DC-11/11A/11C/11S/11CS ***** DC-10/10A/10C/10S/10CS AC/DC, DC-11/11A/11C/11S/11CS 9-56 DC T P PR 20 (48x96) 31 32

18 3.3. PC BAÐLANTISI AYNI HATTA MAX. 31 CIHAZ BAÐLANABÝLÝR TR B A GND TR B AGND TR B A GND DC-10S/10CS -31. DC-11S/11CS -31. KUETLENDÝRÝCÝ KULLANILARAK AYNI HATTA 247 CIHAZ BAÐLANABÝLÝR TR BA GND... MAX mt. DC-10S/10CS DC-11S/11CS MAX mt. DC-10S/10CS -2. DC-11S/11CS -2. DC-10S/10CS -1. DC-11S/11CS -1. MAX mt.... GND 33 B A RS-485 / RS-232 GND Çevirici SÝNYAL DC-10S/10CS -31. DC-10S/10CS -2. DC-10S/10CS -1. KUETLENDÝRÝCÝ DC-11S/11CS -31. DC-11S/11CS -2. DC-11S/11CS -1. B A RS-485 / RS-232 Çevirici PC PC 4. FABRÝKA ÇIKIÞ DEÐERLERÝ: Alarmlar:(DC-10C/10CS/11C/11CS) 1.Alarm: Alarm Durumu : Pasif Kilit (Latch) : Kapalý Ani Açma (Trip) : Kapalý Kontak Pozisyonu (Output Inverse) : Kapalý Alarm Tipi : Yüksek Alarm Yüksek Alarm Deðeri : 100 Düþük Alarm Deðeri : 10 Yüksek Alarm Histeresiz : 10 Düþük Alarm Histeresiz : 5 Yüksek Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Yüksek Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_off_time) : 10s Düþük Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Düþük Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_off_time) : 10s 2.Alarm: Alarm Durumu : Pasif Kilit (Latch) : Kapalý Ani Açma (Trip) : Kapalý Kontak Pozisyonu (Output Inverse) : Kapalý Alarm Tipi : Yüksek Alarm Yüksek Alarm Deðeri : 100 Düþük Alarm Deðeri : 10 Yüksek Alarm Histeresiz : 10 34

19 Düþük Alarm Histeresiz : 5 Yüksek Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Yüksek Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_off_time) : 10s Düþük Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Düþük Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_off_time) : 10s RS 485: (DC-10S/10CS/11S/11CS ) Adres : 1 Baudrate : 9600 Parite : Yok Analog Çýkýþ: (DC-10A/11A) Analog Çýkýþ : 0-20 ma Assign Hi : 200 Assign Lo : 0 Periyot : 1 (saniye) Ekran Aydýnlatma : Açýk Kontrast : 15 Guvenlik Sifre Aktif : Kapalý Þifre : 0 5. TEKNÝK ÖZELLÝKLER: Ýþletme Gerilimi (Un) : AC/DC (DC-10/10A/10C/10S/10CS), 9-56 DC (DC-11/11A/11C/11S/11CS) Frekans :50/60 Hz (DC-10/10A/10C/10S/10CS) Besleme Giriþi Güç Tüketimi :< 4 A Ölçme Giriþi Güç Tüketimi :< 1 A Ölçme Giriþ Direnci (Rin) :< 2M in :+/- 200 Doðruluk :%0.5 ±1 Digit [(%10 - %100) x tam skala] Röle Çýkýþlarý (2 adet) :2 NO, 5A 1250 A (DC-10C/10CS/11C/11CS) Haberleþme :MODBUS RTU (RS-485) Programlanabilir.(DC-10S/10CS/11S/11CS) Baudrate : Adres :1-247 Parite :Yok, Tek, Çift Analog Çýkýþ :(DC-10A/11A) Analog Gerilim Çýkýþý :0-10 veya 2-10 Yük Direnci :>= 1K2 Güncelleme Periyodu :100ms (mili saniye). Analog Akým Çýkýþý :0-20 ma veya 4-20 ma Yük Direnci :<= 500ohm Güncelleme Periyodu :100ms (mili saniye). Doðruluk :±0.01 % FS Periyot :1-600 saniye 35 36

20 Ortam sýcaklýðý : C Gösterge :2.5 inç Aydýnlatmalý LCD Ekran Boyutlar :PR-20 Cihaz Koruma Sýnýfý :Çift Yalýtým - Sýnýf II ( ) Kutu Koruma Sýnýfý :IP 40 Terminal Koruma Sýnýfý :IP 00 Kablo Kesiti (Klemens için) :2.5mm2 Kutu Malzemesi :Yanmaz Baðlanti Þekli :Panoya Önden ( PR-20 ) Aðýrlýk :0.240 kg Montaj Sýnýfý :Sýnýf III Pano Delik Ölçüleri :48X96 mm (PR-20) 6. REGISTER TABLOSU: Açýklama gerilim * * W/R Aralýk Birim Çarpan Format Kilit Kilit Ani açma Ani açma * Sadece DCA-10/10A/10C/10S/10CS/11/11A/11C/11S/11CS için geçerlidir

21 Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format v v v v Kilit Kilit Ani açma Ani açma 39 40

22 Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format 2 2 v v 1 1 v v 41 42

23 Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format 2 2 v v Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format Kapalý Açýk 43 44

24 7. MENÜ HARÝTASI Sifre pasif ise 3sn Sifre aktif ise yanar SIFRE SIFRE Sifre dogru ise Sifre yanlis ise SIFRE PERIYOT 001 Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir PERIYOT PERIYOT REGISTER OKUMA TEK REGISTER YAZMA 45 46

25 ALARM1 ALARM DRMU OFF ALARM DRMU ALARM DRMU Sadece DC-10C/10CS/11C/11CS için geçerlidir. GERI DON Ekranda seçilmiþ parametre görünür. ALARM 2 Hangi alarm ayarýndan geri dönüyorsa o alarma döner KONTK POZ OFF KONTK POz KONTK POz ALRM TIPI YKSEK ALRM TIPI ALRM TIPI ALRM TIPI ALARMLAR ANI ACMA HAYIR KILIT HAYIR Ekranda seçilmiþ parametre görünür. ANI ACMA ANI ACMA Ekranda seçilmiþ parametre görünür. KILIT KILIT GERI DON YKSK DGRI 100 YKSK HIS 005 Y GECME S DSK DGRI 010 DSK HIS 005 Y DONME S YKSK DGRI 100 D GECME S GERI DON YKSK HIS 010 D DONME S Y GECME S GERI DON Y DONME S DSK DGRI 010 DSK HIS 010 D GECME S D DONME S GERI DON GERI DON Ekranda seçilmiþ alarm tipi görünür

26 Sadece DC-10A/11A için geçerlidir. Sadece DC-10S/10CS/11S/11CS için geçerlidir. ANLG CIK 0-20 ma ANLG CIK RS 485 adres 001 BAUDRATE 9600 parite YOK GERI DON ANLG CIK ANLG CIK ANLG CIK ma ma EN YUKSEK 100 EN DUSUK 000 Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir EN YUKSEK Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir EN DUSUK EN YUKSEK EN DUSUK adres Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir BAUDRATE Ekranda seçilmiþ parametre görünür. parite Ekranda seçilmiþ parametre görünür. ANLG CIK GERI DON 49 50

27 RE SIL MIN SIL MAKS GERI DON SIL MIN SIL MAKS DIL TR Ekranda seçilmiþ parametre görünür. DIL LANGUAGE FBRK AYAR Sifre etkin degilse SFR GIR Sifre etkin ise SFR GIR Sifre yanlis ise SFR GIR Sifre dogru ise EKRNAYARI AYDINLTMA KONTRAST GERI DON EET 15 AYDINLTMA Ekranda seçilmiþ parametre görünür. KONTRAST Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir 51 KONTRAST 5 1 FBRK AYAR 52 AYARLAR BITTI

28 GUENLIK SFR ACIK SFR DGSTR GERI DON HAYIR ESKI SFR ESKI SFR Sifre dogru ise YENI SFR 000 YENI SFR 111 SFR GIR SFR GIR Sifre yanlis ise SFR GIR Sifre yanlis ise ESKI SFR Sifre yanlis ise TEKRAR Sifre dogru ise Ekranda seçilmiþ parametre görünür. SFR ACIK SFR DGSTI TEKRAR 111 TEKRAR 000 MENU CIK KAYIT Deðiþiklik kaydedildi Deðiþiklik iptal Bu ürün, tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve EK-1A madde 9 kapsamýndadýr

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

DC AMPERMETRE DCA-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DC AMPERMETRE DCA-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DC MPERMETRE DC-10 / 10 / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11 / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý 4741 / Rev.1 www.entes.com.tr DÝKKT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU

CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU 10.09.2008 CAMÝ ISITMA SÝSTEMLERÝ KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKÝNA SANAYÝÝ ve TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ DR. MEDÝHA ELDEM SOKAK 69/3 KOCATEPE /ANKARA TEL : 312 433 31 33 (PBX) FAKS : 312 434 05 22 E-POSTA :

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme

GERÝÝM KORUMA RÖESÝ Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý 3 Fazlý bir sistemde; sistemin Faz-Nötr, Faz-Faz arasý gerilimlerini ve sistemin frekansýný ölçme GERÝÝM KORUMA RÖESÝ 1 2 3 N ÝÇÝNDEKÝER Baðlantý Þemasý - Teknik Özellikler...1 Doðru Kullaným ve Güvenlik Þartlarý...1 Ön Panel ve Tuþlarýn Kullanýmý...1 Genel Bilgi ve Kullaným Alanlarý...2 Tuþlara Ait

Detaylı

Dijital Fark Ýndikatörü

Dijital Fark Ýndikatörü Dijital Fark Ýndikatörü DI 7-2120.D Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý Fark Ýndikatörü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Display nokta pozisyonu

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý TC 7-2130 1 2 3 4 5 Set2 Set3 Prog Out 1 Out 2 Out 3 Set Reset Fx Temperature Controller 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 dijit LED display 14 mm : Proses deðeri

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 )

AKIÞ ÖLÇER FLC-80 KULLANMA KILAVUZU ( V 5.4 ) FLC-80 AKIÞ ÖLÇER Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi Ývedik Organize San. 21. Cad. No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel : (312)394 59 83-394 59 84 Fax: 394 59 87 www.sistekelektronik.com e-posta:sistek@sistekelektronik.com

Detaylı

DTR-20 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-20 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-20 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A4993 / Rev.3 www.entes.com.tr DTR-20 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422

KLEMENS BAÐLANTILARI. Bilgisayarsýz Barkod Basma ve Kalite Kontrol Sistemi RS-232/422 KLEMENS BAÐLANTILARI YAZILIM OTOMASYON ELEKTRONIK SAN.TIC.LTD.STI. 2 0 2.88 ARMAN TEKSTÝL TOP NO Kumaþ Cinsi Hata Sayýsý 00278 32 03 RS-232/422 Normalde kapalý Ortak (Faz) Normalde açýk PEYKAN YAZILIM

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý

Kümes Kontrol Cihazý. 1 adet sürücü ile devir ayarý yapýlabilen fan kontrol çýkýþý Kümes Kontrol Cihazý BPC-1000-BASIC Kümes Kontrol Cihazý Kümes içi sýcaklýk ölçümü için 4 sensör giriþi Dýþ ortam sýcaklýðý için 1 sensör giriþi Rutubet, iç basýnç, silodaki yem aðýrlýk ölçümü 7 adet fan

Detaylı

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260

Görüntü Konumunu Ayarlama. DocuColor 242/252/260 701P46952 2007 'daki özelliði, yazdýrýlan görüntünün iki yönde tam olarak deðiþtirilmesine olanak tanýr. Görüntü kaðýt kaseti, ortam türü ve iki taraflý kopyalama seçeneklerine göre ayarlanabilir. Görüntü

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

RG32C/CS ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler... Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler.... GÝRÝÞ...2. Genel bilgiler...2.2 Ön panel...2.3 Arka panel...4 2. RG32C/CS

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer

Tek Setli, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer Tek li, Tek Çýkýþlý Hýz Ölçer TCS37-100.S TCS37-100 Timer&Counter&Speed Tek li, Tek Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Hýz Ölçer 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Ýki ayrý çarpým faktörü(00.0001...

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

MCB-50t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

MCB-50t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý MCB-50t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5305 / Rev.3 www.entes.com.tr MCB-50t saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan ayarlanan saatlerine göre kontaklarýna baðlý cihazlarý kontrol

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ

AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ AN 96L ENERJİ ANALİZÖRÜ 1-Akım Trafo Oranı ayarı: Set tuşuna basılır. Ekranda : akım trafo oranı mesajı görülür. Tekrar Set tuşuna basılır. Ekranda önceden ayarlanmış olan akım trafo oranı değeri görülür.yukarı,

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC38R-120 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC37-120 TC37-120 Prog Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

DTR-10t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10t Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5300 / Rev.3 www.entes.com.tr Gün Tarih gg.aa.yy Saat SS:dd:ss ESC tuþu SET tuþu ESC 1 2 3 4 5 6 7 AUTO MANUAL SET Yaz / Kýþ saati uygulama durumu Pil durumu

Detaylı

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý

Kümes Kontrol Cihazý. Düþük. Ýç Sýcalýk Set. Rutubet ( %Rh ) Basýnç. Dýþ Sýcaklýk. Soðutma (Pad motor), ýsýtma ve minimum havalandýrma çýkýþlarý Kümes Kontrol Cihazý BPC-500 BPC - 500 Ýç Sýcaklýk Yüksek / Düþük (Min.) (1) (6) Rutubet Yüksek / Düþük Pad (2) (7) Ýç Sýcalýk Set Dýþ Sýcaklýk Düþük Þebeke Arýza Heat (3) (8) Rutubet ( %Rh ) Basýnç Termik

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek

Enerji yüklerini akýllýca düþürmek E n e r j i K o n t r o l M o n i t ö r S i s t e m i Enerji yüklerini akýllýca düþürmek Desentral I/O Profibus DP V0 Modbus RTU Modem/PC Yazýcý Prorem ý Enerji Kontrol Monitör Sistemi Kullanýmý Kullanýmý

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI

S32 2 EKSEN POZÝSYON KONTROL CÝHAZI S32 2 EKSEN POZÝSON KONTROL CÝHAZI KARAÇÝM ELEKTRONÝK BEÞEVLER KÜÇÜK SANAÝ SÝTESÝ ERTUÐRUL CAD. SATIÞ BLOKLARI NO:18/3 - BURSA TEL : +90 (224) 441 12 97 FA : +90 (224) 441 98 05 e-mail : info@karacimelektronik.com

Detaylı

RKR-1T07C/1T12C. Hi -Tech Akıllı Reaktif Güç Kontrol Rölesi

RKR-1T07C/1T12C. Hi -Tech Akıllı Reaktif Güç Kontrol Rölesi RKR-1T07C/1T12C Hi -Tech Akıllı Reaktif Güç Kontrol Rölesi İÇERİKLER - - - 1. 2. 3. 3.1. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.. Ön Panel Görünüşü ve Fonksiyonları Bağlantı

Detaylı

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar:

AN 96LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ. Enerji analizörünün 6 adet ayarı vardır. Bu 6 ayar: AN 9LH HABERLEŞMELİ ENERJİ ANALİZÖRÜ Enerji analizörünün adet ayarı vardır. Bu ayar:. Akım Trafo Oranı ayarı. Gerilim Trafo oranı ayarı. LCD stili ayarı. Adres ayarı. Baud ayarı. Parite ayarı. Akım Trafo

Detaylı

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK

BQ Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal PT100 - PT1000 Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 22.04.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm...

Detaylı

ANC SERİSİ. ANNUNCIATOR Alarm Anonsiyatör. Kullanım Kılavuzu

ANC SERİSİ. ANNUNCIATOR Alarm Anonsiyatör. Kullanım Kılavuzu ANC SERİSİ ANNUNCIATOR Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Semboller... 3 Doğru Kullanım ve Güvenlik Şartları... 3 Cihaz Hakkında Genel Bilgi... 4 Sinyal Girişi... 4 Led Göstergesi... 5 Ön Panel Tuşları... 5

Detaylı

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM- 3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3711-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, ON / OFF Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi

Detaylı

MPR50 EEKTROÝK ÞEBEKE AAÝZÖRÜ DÝKKAT : Bu kullaným kýlavuzuna uyulmasý, arýzasýz bir çalýþma ve garanti haklarýnýn kaybolmamasý için þarttýr. Bu nedenle, cihaz devreye alýnmadan önce bu kullanma talimatý

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 7-2120. Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 7-2120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 + 4 Gösterge 14mm ve 10mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME:

S-16 S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI + - Y G 1 KÙ + - ALARM TAMPER. Trafo KULLANILAN DÝRENÇLER : ÖRNEK BÖLGELENDÝRME: S.O.S S-16 8 BÖLGE BAÐLANTI ÞEMASI TELEF HATTI S-16 PHE PHE 18V AC +AUX +BELL Y G PGM1 PGM2 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 1.1K Trafo + - Y G SK 16 TUÞTAKIMI NC MK 41 MANYETÝK KTAK + - ALARM TAMPER AC 150 PIR

Detaylı

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES

REAKT F GÜÇ KONTROL RÖLES A7680b/Rev.1 ÝÇÝNDEKÝLER Güvenlik ve Baðlantý için Alýnmasý Gereken Önlemler...1 Þebeke Baðlantýsý için Dikkat Edilecek Önlemler...1 1. GÝRÝÞ...2 1.1 Genel bilgiler...2 1.2 Ön panel...2 1.3 Arka panel...4

Detaylı

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2

Dijital Ýndikatör. Set1 Set2 Prog Peak Out1 Out2 Dijital Ýndikatör DI 37-120 DI37-120 Prog Digital Indicator Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 4 dijit gösterge, 9 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme

Detaylı

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU GERGİ DENETİM CİHAZI KULLANIM KLAVUZU Cihaz üzerinde görülen tuşların fonksiyonları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Programa giriş ve çıkış yapmayı sağlar.5 sn basılı tutmak gerekir Dara alma işlemini

Detaylı

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Farksal Sýcaklýk Kontol Cihazý SC4-100 SC4-100 Prg Disp. Solar Controller Farksal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Ýki sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden

Detaylı

Eko Seri Dijital Kasalar

Eko Seri Dijital Kasalar Eko Seri Dijital Özellikler: 3 hatalý kod giriþinden sonra kasa 3 dakika süre ile bloke olacaktýr. Yaklaþýk 00,000 farklý kombinasyon sayesinde yüksek güvenlik saðlar. Düþük pil uyarýsý 2 adet Yale mekanik

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü

Sayýcý ve Takometre. Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Sayýcý ve Takometre CTH 7-2200 CTH 7-2200 Tacho Alr. Set Tacho Out Cntr Out Cntr Set Tacho Alr. Set Counter Set Counter & Tachometer Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý, Akýþ Ölçer + Miktar Ölçümü Uygulamalar:

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

20 Adým Profil Kontrol Cihazý

20 Adým Profil Kontrol Cihazý Profil Kontrol Cihazý PRFC7-2100 PRFC 7-2100 Out3 Start/Pause Profile Controller 20 Adým Profil Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma 20 adýma kadar program

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre TCS7-2200.FBT Pulse Giriþli Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Algılayıcılar / Transmitter

Algılayıcılar / Transmitter 1 Algılayıcı / Transmitter ATH100L Algılayıcılar / Transmitter ATH100L Kullanım Kılavuzu [Rev_1.0_ATH100L] 2 Algılayıcı / Transmitter ATH100L İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 3 1.1. ATH100L... 3 1.2.

Detaylı

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü

Dijital Ýndikatör DI 38R Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü Dijital Ýndikatör DI 38R - 120 Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý ve Tepe Deðer Ölçümü 3 dijit gösterge, 8 mm Farklý alarm seçenekleri Alarm fonksiyonlarý için çekmede-býrakmada gecikme zamaný Tepe deðer ölçüm fonksiyonu

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS7-2200.SC Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý ölçümü ve akýþkan miktarý toplamýnýn ölçüleceði uygulamalarda, kullanýlabilir.

Detaylı

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm

UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Üniversal Ölçüm Cihazý UMG 503 Mükemmel Seviyede Dijital Ölçüm Modem Yazýcý Profibus PC Desentral I/O Üniversal Ölçüm Cihazý Kullanýmý Kullanýmý UMG 503 düþük gerilim ve orta gerilim þebekelerindeki elektriksel

Detaylı

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ

MPR-63 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ MPR63 ŞEBEKE NLİZÖRÜ www.entes.com.tr HRMONIK ÖLÇÜMÜ MEMORY Modbus Harmonikler Hafıza Digital I/O nalog Çıkışlar m BŞL MPR63 MENÜ HRİTSI NLIK DEĞERLER Gerilim L N Gerilim L L kımlar Güç Fakt Cos ktif Reaktif

Detaylı

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2

MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MODEL OP-LP1 MODEL OP-LP2 MESAFE / POZİSYON ÖLÇME VE KONTROL CİHAZI Sürüm 2.0 KULLANMA KILAVUZU UYARI! CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE DİKKATLİCE OKUYUNUZ 1. Cihazın elektriksel bağlantılarını son sayfada belirtilen

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ

ENDA MODBUS PROTOKOLÜ 1. GÝRÝÞ ENDA MODBUS PROTOKOLÜ Modbus protokolü istemci/sunucu mimarisine dayalý bir endüstriyel iletiþim protokolüdür. Ýlk kez Modicon firmasý tarafýndan geliþtirilmiþ bir standart olup sahadaki cihazlar

Detaylı

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK

BQ370-02 Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK Modbus Analog Giriş Kartı 6 Kanal 4 20mA Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 03.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 3 1. Genel Görünüm... 4 2. Cihaz

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-4935 96x48 DIN 1/8 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96x48 DIN 1/8 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-4935 96 x 48 DIN 1/8 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC4-2100 TC4-2100 Out1 Reset Temperature Controller Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P)

Detaylı

Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri

Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri www.federal.com.tr Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri Butonlarýn görevleri Kesicinin

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

ENDA ET1121 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL ADIM KONTROL CÝHAZI

ENDA ET1121 (MASTER) RAY MONTAJLI PID UNIVERSAL ADIM KONTROL CÝHAZI Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki uyarýlara uyulmamasýndan kaynaklanan zarar, ziyan ve þahýslarýn uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullanýcýya aittir.

Detaylı

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Sýcaklýk Kontrol TC7-2100 Çift Set'li ON/OFF, Oransal Sýcaklýk Kontrol Cihazý Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi (Output-1 ve Output-2) ON/OFF veya Oransal (P) Çalýþma (Output-1) ON/OFF Çalýþma veya Alarm

Detaylı

KLEA Enerji Analizörü

KLEA Enerji Analizörü KLEA Enerji Analizörü Kolay panel montajı sistem bağlantısı Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Veri Toplama Platformu Tüm enerji tüketimleri bir KLEA

Detaylı

Pulse Giriþli Debimetre

Pulse Giriþli Debimetre Pulse Giriþli Debimetre FBT 7-2200 Pulse Giriþli ve Analog Çýkýþlý Debimetre Uygulamalar: Akýþkan hýzý ölçümü ve miktarýnýn ölçüleceði uygulamalarda kullanýlabilir. Özellikler: 6 + 6 dijit LED Display

Detaylı

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý

Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý Soðutma Kontrol TC37-050 TC37-050 Cooling Controller Fan,Defrost,Compresör Çýkýþlý ;iki Dijital Giriþli ON/OFF Soðutma Kontrol Cihazý ON/OFF çalýþma Defrost,Fan,Compresör çýkýþ Max. ve Min. sýcaklýk alarmý

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý

Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Hýz Ölçer + Sayýcý TCS9-2200.SC TCS 9-2200 Prog Out1 Out2 Set 1 Set 2 Reset Timer & Counter & Speed Çok Fonsiyonlu Hýz Ölçer + Sayýcý Uygulamalar: Hýz ölçüm ve pulse sayma uygulamalarýnda, Akýþkan hýzý

Detaylı