DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý"

Transkript

1 DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5015 / Rev.1

2 DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. - Cihazý solvent ya da benzeri bir madde ile temizlemeye çalýþmayýnýz. Sadece kuru bez kullanýnýz. -Baðlantýlarý kontrol ediniz. -Elektriksel cihazlar sadece bayiniz tarafýndan tamir edilmelidir. -Cihaz sadece pano tipi montaj içindir. -Kullanýlacak sigorta F tipi olmalý ve gerilim sýnýr deðeri 1A olmalýdýr. - Bu þartlarýn dikkate alýnmamasý durumunda ortaya çýkacak sonuçlardan üretici firma ya da yetkili satýcýsý sorumlu deðildir. GÜENLÝK Sadece ters yönde sýnýrý geçtiðinde görünür. Cihazý kullanmadan önce kullanma talimatýnýnýn tamamýný okuyunuz. Kutunun içinde tehlikeli gerilim vardýr. Baðlantý ve servis sadece eðitimli servis elemaný tarafýndan yapýlmalýdýr. YKSK LTG Ters yönde sýnýrý geçtiðinde görünmez. Cihazýn ölçüm giriþine 200'dan büyük veya -200'dan küçük gerilim uygulandýðý takdirde yandaki uyarý ekraný görünür. 1 Uyarýlar - Þebeke ve cihazýn besleme giriþleri arasýna bir buton veya devre kesici baðlayýnýz. - Baðlanan buton veya devre kesici cihaza yakýn olmalýdýr. - Baðlanan buton veya devre kesicinin cihazý þebekeden ayýrmak için kullanýlacaðý iþaretlenmelidir. Cihaza Uygulanan Standartlar EN , EN , EN , EN , EN , EN , EN Garanti Cihazýn garanti süresi iki (2) yýldýr. Herhangi bir arýza durumunda cihazýn tamiri sadece yetkili teknik servis tarafýndan yapýlmalýdýr, aksi durumlarda cihazýn garantisi geçersiz olur. Ýçindekiler 1. GÝRÝÞ UYGULAMALAR GENEL ÖZELLÝKLER ÖN PANEL DONANIM ÖZELLÝKLERÝ CÝHAZIN KULLANIMI MENÜ KULLANIMI E AYARLAR ANA MENÜLER PERIYOT AYAR MENÜSÜ ALARMLAR MENÜSÜ ANALOG ÇIKIÞ AYAR MENÜSÜ RS-485 SERÝ HABERLEÞME AYARLARI

3 RE MENÜSÜ EKRAN AYAR MENÜSÜ DÝL AYAR MENÜSÜ FABRÝKA AYAR MENÜSÜ GÜENLÝK AYAR MENÜSÜ ANA MENÜDEN ÇIKIÞ MONTAJ BOYUTLAR E MONTAJ BAÐLANTI ÞEMASI PC BAÐLANTISI FABRÝKA ÇIKIÞ DEÐERLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLER REGISTER TABLOSU MENÜ HARÝTASI GÝRÝÞ 1.1.UYGULAMALAR: Cihaz ile aþaðýdaki ölçüm ve uygulamalarý yapabilirsiniz. - Ölçülen tüm deðerler MODBUS protokolü ile RS485 hat üzerinden aktarýlabilir, menü ayarlarý uzaktan yapýlabilir. (DC-10S/10CS/11S/11CS) - Programlanabilen 2 Adet Alarm Rölesi ile sistemdeki gerilim deðerinin seyretmesi istenilen aralýk belirlenip gerilim bu deðerin dýþýna çýktýðýnda Alarm1 (C1) ve Alarm2 (C2) kontak çýkýþlarý vasýtasýyla kullanýcýya uyarý sinyali vermesi saðlanabilir. (DC-10C/10CS/11C/11CS) - Programlanabilen Analog Çýkýþ ile ölçülen gerilim deðerine göre akým veya gerilim çýkýþý vermesi saðlanabilir. (DC-10A/11A) - Ölçülen Maksimum-Minimum deðerler YUKARI/AÞAÐI tuþlarý kullanýlarak öðrenebilir. - Aydýnlatmalý LCD ekran ile ayarlara kolay eriþim ve her türlü ortamda en iyi okunabilirlik saðlar sn aralýðýnda ayarlanabilen ölçüm periyodu ile ölçüm sonuçlarýnýn istenilen sürede hesaplanmasý saðlanabilir. - Geniþ besleme aralýðý ile esnek kullaným saðlar AC/DC (DC-10/10A/10C/10S/10CS), 9-56 DC (DC-11/11A/11C/11S/11CS ) - Güvenlik menüsünden 4 haneli bir kullanýcý þifresi belirlenerek, cihazýn ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesi önlenebilir. 1.2 GENEL ÖZELLÝKLER Cihaz DC bir sistemin gerilimini ölçmek için tasarlanmýþtýr. 3 4

4 1.3 ÖN PANEL Cihaz 2.5' aydýnlatmalý LCD ekrana sahiptir. LCD ekran üzerinde nümerik ve alpha numerik olmak üzere iki satýr, uyarý ve bilgilendirme sembolleri bulunmaktadýr. Cihazý programlamak üzere 3 adet buton bulunmaktadýr. Ekran ve butonlar ile ilgili açýklamalar yan tarafta anlatýlmýþtýr DC OLTMETER Rx/Tx% SIFRE C1 C DC-10S Ön Panel ve Tuþlarýn Kullanýmý: 1. Yukarý tuþu. 2. Set tuþu, menüye giriþ ve deðer giriþ tuþu. 3. Aþaðý tuþu. 4. Þifre korumasýnýn etkin olduðunu gösterir. 5. Haberleþmenin varlýðýný gösterir. Haberleþme anýnda bu iþaret yanýp söner.(dc-10s/10cs/11s/11cs) 6. Ölçülen parametrelerin gösterildiði satýr. 7. Ölçülen gerilim yönünü gösterir. 8. Hangi menüde olduðunu veya bilgilendirme mesajlarýný gösterir. 9. Ölçüm ve analog çýkýþ parametrelerine ait birimler. 10. Kontak veya kontaklarýn yüksek hataya geçtiðini gösterir. Yüksek Alarm tipinde alarm parametreleri, Range Alarm tipinde Düþük Alarm parametreleri ayarlanýrken sürekli, Range alarm tipinde Yüksek alarm parametreleri ayarlanýrken yanýp söner.(dc-10c/10cs/11c/11cs) 11. Kontak veya kontaklarýn düþük hataya geçtiðini gösterir. Düþük Alarm tipinde alarm parametreleri, Range Alarm tipinde Yüksek Alarm parametreleri ayarlanýrken sürekli, Range alarm tipinde Düþük alarm parametreleri ayarlanýrken yanýp söner.(dc-10c/10cs/11c/11cs) Kontak Çýkýþý. (DC-10C/10CS/11C/11CS) Kontak Çýkýþý. (DC-10C/10CS/11C/11CS) Kontaklarýn çekili olduðunu gösterir.(dc -10C/10CS/11C/11CS) 5 6

5 Tuþlara Ait Özel Fonksiyonlar YUKARI tuþu: Ölçme konumunda maksimum gerilim deðerinin görüntülenmesini saðlar. Program modunda cihaz parametrelerinin deðiþtirmekte kullanýlýr. tuþu: 3 sn. Basýlý tutulduðunda ANA MENÜ moduna geçiþi saðlar. ANA MENÜ den ALT MENÜLERE girmek ve parametredeki deðiþiklikleri kayýt etmek için kullanýlýr. Kilit fonksiyonu aktifse sistem gerilimi ayarlanan sýnýr dýþýna çýktýðýnda alarm çýkýþý kontaklarýný açar. Gerilim sýnýrlar içine girdiðinde alarm çýkýþ kontaklarý kapanmaz (kilitlenir-tutulur). tuþu kullanýlarak çýkýþ kontaklarý kapatýlýr AÞAÐI tuþu: Ölçme konumunda minimum gerilim deðerinin görüntülenmesini saðlar. Program modunda cihaz parametrelerinin deðiþtirmekte kullanýlýr. 1.4 DONANIM ÖZELLÝKLERÝ - Gerilim ölçüm konnektörü (2-pin, +, -) - 0/2-10, 0-4/20 ma Analog Çýkýþ konnektörü (3-pin,, GND, I)(DC-10A/11A) - RS-485 konnektörü (4-Pin)(DC-10S/10CS/11S/11CS) - 2 adet Röle konnektörü ( 4-pin)(DC-10C/10CS/11C/11CS) - Besleme giriþi (2-pin) ( AC/DC (DC-10/10A/10C/10S/10CS), 9-56 DC (DC-11/11A/11C/11S/11CS)) 2- CÝHAZIN KULLANIMI: 2.1 MENU KULLANIMI E AYARLAR: Cihazýn baðlantýlarýný kullanma talimatýnda verilen baðlantý þekline uygun olarak yaptýktan sonra enerji veriniz.(bkz. baðlantý þemasý) Ölçüm ve uygulamalarýnýn doðru olmasý için menüleri kullanarak gerekli ayarlamalarýn yapýlmasý gerekmektedir. 2.2 ANA MENÜLER: ANA Menüler; Cihazda, ölçüm ve kullaným ayarlarý için 10 tane ana menü bulunmaktadýr. Ölçüm ekranýnda set tuþuna 3 sn basýldýðýnda ANA MENÜ'lere geçiþ saðlanýr. Herhangi bir ANA MENÜ'de tuþuna basarak ilgili menünün ALT MENÜ'lerine geçiþ yapýlýr. Not: Menüde yaptýðýnýz bir deðiþikliðin geçerli olmasý için menüden çýkarken deðiþiklikler için onay vermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde deðiþiklikler geçerli olmayacaktýr. 7 8

6 ANA MENU AKIÞI: PERIYOT Periyot Ayar Menüsü Cihaz belirli bir süre boyunca örnek aldýktan sonra bu örneklerin ortalamasýný alarak ölçüm sonucunu hesaplamaktadýr. Örnek alma süresini bu menü sayesinde ayarlayabilirsiniz. Periyot deðeri 1-600sn arasýnda ayarlanabilir Sadece DC-10C/10CS/ 11C/11CS 3 sn. basýnýz için geçerlidir. Sadece DC-10A/11A için geçerlidir. Sadece DC-10S/10CS/ 11S/11CS için geçerlidir. PERIYOT PERIYOT 01 PERIYOT PERIYOT periyot 001 MENU CIK ALARMLAR GUENLIK ANLG CIK HAYIR FBRK AYAR RS 485 DIL ttr RE EKRAN AYARI ALARMLAR Alarmlar Menüsü DC -10C/10CS/11C/11CS Cihazlarý iki adet normalde açýk (NO) kontak çýkýþýna sahiptir. Bu menüde alarmlarýn çalýþma þekli ayarlanmaktadýr. Her alarm 6 çalýþma modundan birine ayarlanabilir. Bu modlar yüksek alarm, düþük alarm, yüksek-düþük (range) alarm ve bunlarýn tersi þeklinde çalýþan diðer 3 moddur. Bu menünün 4 alt menüsü bulunmaktadýr. ALARM1, ALARM2, TRIP, KÝLÝT. ALARMLAR ALARM 1 ALARM 2 TRIP HAYIR KILIT HAYIR GERI DON 9 10

7 ALARM1 Alarm 1 Ayar Menüsü Cihazýn üzerinde bulunan rölenin çalýþma þekli ve çalýþma þekline göre parametrelerinin ayarlandýðý menüdür. 1. Alarm rölesine ait ayarlarýn tamamý bu menüden yapýlýr. 2. Alarm rölesine ait ayarlar ALARM2 menüsünden ayarlanabilir. Bu menünün 1 alt menüsü vardýr. ALARM 1 ALRM DRMU GERI DON "ALRM DRMU"Alarm Durumu Ayar Menüsü Bu menüde rölenin alarm fonksiyonunun aktivasyonu yapýlýr. Bu menüde "OFF" seçeneði seçilirse o röleye ait alarm parametrelerine ulaþýlamaz. Alarm fonksiyonu kullanýlacaksa bu menüde "ALRM DRMU" seçeneði "ON" yapýlmalýdýr. Alarm durumu ON yapýldýðýnda bu menünün 2 alt menüsü aktif hale gelir. Bu menüler "KONTK POZ" ve "ALRM TIPI" menüleridir. ALRM DRMU OFF ALRM DRMU KONTK POZ OFF ALRM TIPI YHSEH GERI DON KONTK POZ Kontak Pozisyonu Ayar Menüsü Bu menüde alarm rölesinin çýkýþýnýn nasýl baþlayacaðý ayarlanýr. Herhangi bir hata durumu oluþmadýðýnda bu seçenek OFF seçilirse kontak çýkýþý açýk, ON seçildiðinde kapalý baþlar. Fabrika çýkýþ ayarý OFF olarak ayarlanmýþtýr. KONTK POZ OFF ALRM TIPI Alarm Tipi Ayar menüsü Bu menüde alarmýn nasýl çalýþacaðý ayarlanýr. Alarm 3 þekilde çalýþabilir bunlar, Yüksek, Düþük ve Range (Yüksek-düþük). ALRM TIPI YHSEH KONTK POZ ALRM TIPI KONTK POZ ON ALRM TIPI DUSUH 11 12

8 Alarm tipi Yüksek Alarm seçildiðinde ölçülen gerilim deðeri ayarlanan maksimum gerilim deðerinden ( YKSK DGRI ) daha yüksek bir deðere ulaþýrsa ve ani açma (trip) özelliði etkin deðilse girilen hataya geçme süresi ( Y GECME S ) sonunda birinci kontak çýkýþýný açar, LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar.ölçülen gerilim deðeri ayarlanan maksimum gerilim ( YKSK DGRI ) degerinin girilen histeresiz gerilimi ( YKSK HIS ) kadar altýna düþtüðünde eðer kilit özelliði aktif deðil ise girilen hatadan dönüþ süresi ( Y DONME S ) sonunda birinci çýkýþý kapar, LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti söner. Alarm tipi Düþük Alarm olarak seçildiðinde gerilim deðeri ayarlanan minimum gerilim ( DSK DGRI ) deðerinden daha düþük bir deðere ulaþýrsa ve trip özelliði etkin deðilse girilen hataya geçme süresi ( D GECME S ) sonunda birinci kontak çýkýþýný açar, LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar. Ölçülen gerilim deðeri ayarlanan minimum gerilim ( DSK DGRI ) deðerinin girilen histeresiz gerilimi ( DSK HIS ) kadar üzerine çýktýðýnda eðer kilit özelliði aktif deðil ise girilen hatadan dönüþ süresi ( D DONME S ) sonunda birinci çýkýþý kapar, LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve C1 segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti söner. Alarm tipi Yüksek-Düþük Alarm ( Range) olarak seçildiðinde DSK DGRI için düþük alarm, YKSK DGRI için yüksek alarm olarak çalýþýr. Bu alarm tipi seçiliyken minimum gerilim deðeri ( DSK DGRI ), maksimum gerilim deðerinden ( YKSK DGRI ) büyük ayarlanamaz. YÜKSEK ALARM YKSK DGRI Ölçülen gerilimin ulaþmasýný istediðiniz en yüksek gerilim deðerinin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda bir deðer girilebilir. Deðer 0 (sýfýr) girilirse yüksek alarm iptal edilir. YKSK DGRI 100 YKSK HIS Yüksek gerilim uyarýsýndan geriye dönüþ (normale dönüþ) için gerekli olan histeresiz geriliminin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda girilebilir. YKSK HIS 050 YKSK DGRI 00 YKSK HIS Y GECME S Yüksek gerilim uyarýsýna ait hataya geçme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. YKSK DGRI YKSK HIS YKSK DGRI YKSK HIS Y GECME S Y GECME S 50.0 Y GECME S Y GECME S

9 Y DONME S Yüksek gerilim uyarýsýna ait hatadan dönme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. Y DONME S Y DONME S Y DONME S Y DONME S DÜÞÜK ALARM DSK DGRI Ölçülen gerilim deðerinin ulaþmasýný istediðiniz en düþük gerilim deðerinin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda bir deðer girilebilir. Deðer 0 (sýfýr) girilirse düþük alarm iptal edilir. DSK DGRI 100 DSK DGRI DSK HIS Düþük gerilim uyarýsýndan geriye dönüþ (normale dönüþ) için gerekli olan histeresiz gerilimin girildiði menüdür. Bu deðer arasýnda girilebilir. DSK HIS 050 DSK HIS 50 DSK DGRI DSK HIS DSK DGRI DSK HIS D GECME S Düþük gerilim uyarýsýna ait hataya geçme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. D GECME S D GECME S D GECME S D GECME S D DONME S Düþük gerilim uyarýsýndan ait hatadan dönme süresidir. Gireceðiniz süre saniye cinsindendir arasýnda bir deðer alabilir. D DONME S D DONME S D DONME S D DONME S TRIP TRIP fonksiyonu EET seçildiðinde ölçülen gerilim deðeri, belirlenen yüksek gerilim deðerinin 1,5 katýný aþarsa ilgili alarma ait kontak çýkýþýný gecikmesiz açar. LCD üzerinde bulunan yukarý segmenti ve ilgili alarma ait C segmentinin içerisinde bulunan nokta segmenti yanar. Ölçülen gerilim deðeri, belirlenen düþük gerilim deðerinin 0.5 katýnýn altýna düþerse ilgili alarma ait kontak çýkýþýný gecikmesiz açar. LCD üzerinde bulunan aþaðý segmenti ve ilgili alarma ait C segmentinin içerisindeki nokta segmenti yanar

10 TRIP HAYIR TRIP TRIP EET ANLG CIK Analog Çýkýþ Ayar Menüsü ANLG CIK Cihaz ölçülen gerilim deðerine göre seçime baðlý olarak akým ya da gerilim çýkýþý verebilmektedir. Analog çýkýþ deðeri 0-10, 2-10, 0-20mA veya 4-20mA seçeneklerinden biri olarak ayarlanabilir. Kullanýcý bu menüde analog çýkýþ tipini ayarlayabilir, analog çýkýþý kapatabilir ya da aktif analog çýkýþ tipini öðrenebilir, cihazýn analog çýkýþý üretirken baz alacaðý en düþük ve en yüksek deðerleri ayarlayabilir. KILIT ( LATCH ) Kilit fonksiyonu EET seçildiðinde herhangi bir alarm durumu oluþtuðunda ilgili alarma ait kontak çýkýþý açýk duruma geçer. Alarm koþulu ortadan kalktýktan sonra açýk durumunu korur. (kilitlenir-tutulur) Alarm durumu ortadan kaltýktan sonra çýkýþlarý kapalý duruma getirmek için set tuþuna basýlýr. Kilit fonksiyonu HAYIR seçildiðinde alarm koþulu ortadan kalktýðýnda açýk olan çýkýþ hatadan dönüþ süresi sonunda kapanýr. ANLG CIK ANLG CIK 0-20mA ANLG CIK ANLG CIK ANLG CIK ANLG CIK KILIT ma ma KILIT HAYIR KILIT EET EN YUKSEK 200 EN DUSUK 000 GERI DON 17 18

11 EN YUKSEK Bu menüde seçilmiþ olan analog çýkýþ tipinin maksimum deðerine karþýlýk gelen gerilim deðeri ayarlanýr. Bu deðer arasýnda girilebilir. Örnek: Analog çýkýþ tipi 0-20 ma seçildiðinde EN YUKSEK degeri 100'a ayarlanýrsa cihaz 100 ölçtüðünde analog çýkýþtaki gerilim 20 ma olacaktýr. EN YUKSEK 200 EN DUSUK Bu menüde seçilmiþ olan analog çýkýþ tipinin minimum deðerine karþýlýk gelen gerilim deðeri ayarlanýr. Bu deðer arasýnda girilebilir. Örnek: Analog çýkýþ tipi 0-20 ma seçildiðinde EN DUSUK degeri 10'a ayarlanýrsa cihaz 10 ölçtüðünde analog çýkýþtaki gerilim 0 ma olacaktýr. EN DUSUK 000 EN YUKSEK 00 EN DUSUK 00 EN YUKSEK 10 EN DUSUK EN YUKSEK 100 EN DUSUK RS-485 Seri Haberleþme Ayarlarý Cihaz tarafýndan ölçülen tüm deðerler MODBUS protokolü ile RS-485 hat üzerinden aktarýlabilir, menü ayarlarý uzaktan yapýlabilir. Not: Haberleþme özelliði DC-10S/10CS/11S/11CS modelinde mevcuttur. Bilgisayar ile haberleþmenin yapýlabilmesi için Adres, Baudrate ve Parite deðerleri cihaza doðru olarak girilmelidir. RS 485 menüsünün 3 alt menüsü vardýr. ADRES, BAUDRATE, PARITE. RS-485 ADRES Adres Ayarý Adres bilgisi arasýnda bir deðer girilebilir. ADRES ADRES 001 ADRES 01 BAUDRATE 9600 ADRES PARITE ADRES YOH GERI DON 19 20

12 BAUDRATE Baudrate Ayarý 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, bps, bps deðerlerinden haberleþme yazýlýmýnda tanýmlý deðeri girin. BAUDRATE BAUDRATE Seçilmiþ parametre görünür BAUDRATE MODBUS RTU PROTOKOLÜ Standart MODBUS RTU mesaj formatý aþaðýdaki þekildeki gibidir. T ADRES 8 BIT FONKSÝYON 8 BIT DATA N x 8 BIT CRCH CRCL T Baþlangýç ve bitiþ T zamanlarý (3.5 karakter süresi) hatta baðlý cihazlarýn mesaj baþlangýcý ya da sonu olarak deðerlendirebilmeleri için data hatlarýnýn deðiþmeden kalmasý gereken süredir. Adres alaný (1-247 arasý) hatta baðlý cihazýn seri adresini belirtir. Data alaný slave den master a ya da master den slave cihaza gönderilen datayý içerir. CRC MODBUS RTU protokolünde kullanýlan hata tespit yöntemidir ve iki byte tan oluþur. PARITE Parite Ayarý Parite ayarýný Yok, Tek, Çift olarak girebilirsiniz. PaRITE YOK PaRITE Seçilmiþ parametre görünür PaRITE CIFT Modbus Fonksiyonlarý: 03H REGISTER OKUMA 06H TEK REGISTER YAZMA 10H ÇOKLU REGISTER YAZMA 2BH CÝHAZ BÝLGÝLERÝ OKUMA 21 22

13 Register okuma (03H) fonksiyonu ölçülen parametreleri (anlýk ölçüm deðeri, minimum ve maksimum ölçüm deðerleri) ve cihazýn diðer ayarlarýný okumak için kullanýlýr. Bu alanlar dýþýnda bir register okunmak istenirse cihaz hata mesajý gönderir. Örneðin ölçülen gerilim deðerini okumak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: 01 Cihaz adresi Tek register yazma fonksiyonu (06H) cihazýn ayarlarýný deðiþtirmek ve ölçülmüþ olan minimum maksimum ölçüm deðerlerini resetlemek için kullanýlýr. Örneðin periyod deðerini 100 e ayarlamak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: 01 Cihaz adresi 03 Fonksiyon 06 Fonksiyon 00 MSB Adres 80 MSB Adres 00 LSB Adres 27 LSB Adres 00 Register sayýsý MSB 00 Data MSB 01 Register sayýsý LSB 64 Data LSB 84 CRC MSB 11 CRC MSB 0A LSB EA CRC LSB Cihaz bilgilerini okuma (2BH) fonksiyonu üretici adýný, cihaz kodunu, donaným ve yazýlým versiyonunu öðrenmek için kullanýlýr. Cihaz bilgilerini okumak için cihaza gönderilmesi gereken sorgu paketi : 01 2B 0E RE Reset Menüsü Ölçülen gerilim deðerinin içinden maksimumu ve minimumu cihaz içinde kaydedilir. Kaydedilen bu deðerlerin silinmesi için bu menü kullanýlýr. RE menüsünün 2 alt menüsü vardýr. SIL MIN, SIL MAKS. Ölçülen minimum ve maksimum gerilim deðerlerini görebilmek için bu talimatýn tuþlara ait özel fonksiyonlar bölümüne bakýnýz. NOT: Hafýzada kayýt edilen bilgiler elektrik kesilmelerinden etkilenmez. RE menüsünde, silmek istediðiniz deðere ait menüde EET seçeneði seçilip çýkýldýðýnda yapýlan deðiþikliklere onay verilirse, haberleþme üzerinden bu deðerlerin tutulduðu adreslere sýfýr 0 deðeri yazýlýrsa maksimum ve minimum ölçüm deðerleri silinir. Çoklu register yazma fonksiyonu (10H) birden fazla register deðerini deðiþtirmek için kullanýlýr. Konstrat deðerini 10 a, Periyod deðerini 100 e ayarlamak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj: RE sil MIN sil MAKS GERI DON 01 Cihaz Adresi 10 Fonksiyon 80 MSB Adres 26 LSB Adres 00 Register sayýsý MSB 02 Register sayýsý LSB 04 Byte sayýsý 00 Data MSB 0A Data LSB 00 Data MSB 64 Data LSB 31 CRC MSB B2 CRC LSB 23 24

14 SIL MIN Minimum Deðeri Silme Menüsü Kaydedilen minimum gerilim deðerini silme menüsüdür. sil MIN EKRNAYARI Ekran Ayar Menüsü Cihaz ekran ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. Ekran ayarý menüsünün 2 alt menüsü vardýr. AYDINLTMA, KONTRAST. sil MIN sil MIN EKRNAYARI AYDINLTMA EET KONTRAST 15 GERI DON SIL MAKS Maksimum Deðeri Silme Menüsü Kaydedilen maksimum gerilim deðerini silme menüsüdür. AYDINLTMA LCD Ekran Aydýnlatmasý Ayar menüsü Cihazýn ekranýnýn aydýnlatma kýsmýdýr. HAYIR Kapalý. EET Açýk. "30 s" 30 saniye, "60 s" 1 dakika, "300 s" 5 dakika, "900 s" 15 dakika boyunca herhangi bir tuþa basýlmazsa cihazýn aydýnlatmasý yanar bu süreler sonunda söner. sil MAKS sil MAKS sil MAKS AYDINLTMA EET AYDINLTMA Seçilmiþ parametre görünür AYDINLTMA 30 S 25 26

15 KONTRAST Kontrast Ayar Menüsü Kontrast ayarýnýn yapýldýðý menüdür. 00 ile 15 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir. KONTRAST KONTRAST 5 KONTRAST KONTRAST DIL Dil Ayar Menüsü Cihazýn dil ayar menüsüdür. Tr Türkçe ve Eng Ýngilizce olmak üzere iki dil seçeneði mevcuttur FBRK AYAR Fabrika Ayarlarý Menüsü Fabrika ayarlarýnýn yüklendiði menüdür. Fabrika ayarlar menüsüne girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer þifre aktif ise ana menü giriþinde sorulduðu için bu menüye giriþte tekrar þifre sorulmaz. Bu menüde EET seçeneði seçilip menüden çýkýþta KAYIT sorusu onaylanýnca fabrika ayarlarýna dönüþ iþlemi tamamlanýr. (Bkz. fabrika çýkýþ deðerleri) FBRK AYAR Þifre Etkin deðilse SFR GIR 000 Þifre Etkin ise SFR GIR 000 Þifre Doðru ise Þifre Yanlýþ ise SFR GIR HATA FBRK AYAR DIL DIL TR LANGUAGE EN G AYARLAR BITTI NOT: Fabrika ayarlarýný yükleme iþlemi yapýldýðýnda dil seçimi deðiþtirilmez, dil seçeneði en son ayarlanan seçenekte kalýr

16 2.2.9 GUENLIK Güvenlik Ayar Menüsü Cihaz þifre ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. GUENLIK menüsünün 2 alt menüsü vardýr. SFR ACIK, SFR DGSTR. Bu menülerde þifre aktivasyon ve þifre deðiþim iþlemleri yapýlýr. Fabrika çýkýþ þifresi 0000 dýr. SFR DGSTR Þifre Deðiþimi Menüsü Þifre deðiþikliliðinin yapýldýðý menüdür. eski SFR eski SFR SFR DGSTR YENI SFR 000 GUENLIK sfr ACIK HAYIR SFR DGSTR GERI DON SFR DGSTI TEKRAR TEKRAR YENI SFR 111 SFR ACIK Þifre Aktivasyon Menüsü Þifre korumasýnýn pasif ve aktif olarak ayarlanabildiði menüdür MENU CIK Ana Menüden Çýkýþ Ana menüden çýkýþ için kullanýlýr. Ana menülerde bir deðiþiklik yapýldýysa yapýlan deðiþikliði kaydetmek için onay istenir. Hiçbir deðiþiklik yok ise ölçüm sonuçlarý gösterim menüsüne direkt geçilir. SFR GIR SFR GIR sfr ACIK HAYIR Seçilmiþ parametre görünür sfr ACIK EET MENU CIK KAYIT Deðiþiklik kaydedildi Deðiþiklik iptal ÖLÇÜM EKRANI

17 3. MONTAJ 3.1. BOYUTLAR E MONTAJ Boyutlar Kontrol Panel Kesim Ölçüsü 3.2. BAÐLANTI ÞEMASI 48mm 44mm RELAY 1 RELAY 2 GND A * ** TR B A GND *** RS mm T P PR 20 (48x96) 91mm T P PR 20 (48x96) in AC/DC ***** **** Un -**** Kontrol Panel Alan Ölçüsü Duvar 54mm 200 DC 1A 43mm 50mm 63mm * Sadece DC-10C/10CS/11C/11CS ** Sadece DC-10A/11A *** Sadece DC-10S/10CS/11S/11CS **** Sadece DC-11/11A/11C/11S/11CS ***** DC-10/10A/10C/10S/10CS AC/DC, DC-11/11A/11C/11S/11CS 9-56 DC T P PR 20 (48x96) 31 32

18 3.3. PC BAÐLANTISI AYNI HATTA MAX. 31 CIHAZ BAÐLANABÝLÝR TR B A GND TR B AGND TR B A GND DC-10S/10CS -31. DC-11S/11CS -31. KUETLENDÝRÝCÝ KULLANILARAK AYNI HATTA 247 CIHAZ BAÐLANABÝLÝR TR BA GND... MAX mt. DC-10S/10CS DC-11S/11CS MAX mt. DC-10S/10CS -2. DC-11S/11CS -2. DC-10S/10CS -1. DC-11S/11CS -1. MAX mt.... GND 33 B A RS-485 / RS-232 GND Çevirici SÝNYAL DC-10S/10CS -31. DC-10S/10CS -2. DC-10S/10CS -1. KUETLENDÝRÝCÝ DC-11S/11CS -31. DC-11S/11CS -2. DC-11S/11CS -1. B A RS-485 / RS-232 Çevirici PC PC 4. FABRÝKA ÇIKIÞ DEÐERLERÝ: Alarmlar:(DC-10C/10CS/11C/11CS) 1.Alarm: Alarm Durumu : Pasif Kilit (Latch) : Kapalý Ani Açma (Trip) : Kapalý Kontak Pozisyonu (Output Inverse) : Kapalý Alarm Tipi : Yüksek Alarm Yüksek Alarm Deðeri : 100 Düþük Alarm Deðeri : 10 Yüksek Alarm Histeresiz : 10 Düþük Alarm Histeresiz : 5 Yüksek Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Yüksek Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_off_time) : 10s Düþük Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Düþük Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_off_time) : 10s 2.Alarm: Alarm Durumu : Pasif Kilit (Latch) : Kapalý Ani Açma (Trip) : Kapalý Kontak Pozisyonu (Output Inverse) : Kapalý Alarm Tipi : Yüksek Alarm Yüksek Alarm Deðeri : 100 Düþük Alarm Deðeri : 10 Yüksek Alarm Histeresiz : 10 34

19 Düþük Alarm Histeresiz : 5 Yüksek Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Yüksek Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_off_time) : 10s Düþük Alarm Hataya Geçme Süresi (d_on_time) : 20s Düþük Alarm Hatadan Dönme Süresi (d_off_time) : 10s RS 485: (DC-10S/10CS/11S/11CS ) Adres : 1 Baudrate : 9600 Parite : Yok Analog Çýkýþ: (DC-10A/11A) Analog Çýkýþ : 0-20 ma Assign Hi : 200 Assign Lo : 0 Periyot : 1 (saniye) Ekran Aydýnlatma : Açýk Kontrast : 15 Guvenlik Sifre Aktif : Kapalý Þifre : 0 5. TEKNÝK ÖZELLÝKLER: Ýþletme Gerilimi (Un) : AC/DC (DC-10/10A/10C/10S/10CS), 9-56 DC (DC-11/11A/11C/11S/11CS) Frekans :50/60 Hz (DC-10/10A/10C/10S/10CS) Besleme Giriþi Güç Tüketimi :< 4 A Ölçme Giriþi Güç Tüketimi :< 1 A Ölçme Giriþ Direnci (Rin) :< 2M in :+/- 200 Doðruluk :%0.5 ±1 Digit [(%10 - %100) x tam skala] Röle Çýkýþlarý (2 adet) :2 NO, 5A 1250 A (DC-10C/10CS/11C/11CS) Haberleþme :MODBUS RTU (RS-485) Programlanabilir.(DC-10S/10CS/11S/11CS) Baudrate : Adres :1-247 Parite :Yok, Tek, Çift Analog Çýkýþ :(DC-10A/11A) Analog Gerilim Çýkýþý :0-10 veya 2-10 Yük Direnci :>= 1K2 Güncelleme Periyodu :100ms (mili saniye). Analog Akým Çýkýþý :0-20 ma veya 4-20 ma Yük Direnci :<= 500ohm Güncelleme Periyodu :100ms (mili saniye). Doðruluk :±0.01 % FS Periyot :1-600 saniye 35 36

20 Ortam sýcaklýðý : C Gösterge :2.5 inç Aydýnlatmalý LCD Ekran Boyutlar :PR-20 Cihaz Koruma Sýnýfý :Çift Yalýtým - Sýnýf II ( ) Kutu Koruma Sýnýfý :IP 40 Terminal Koruma Sýnýfý :IP 00 Kablo Kesiti (Klemens için) :2.5mm2 Kutu Malzemesi :Yanmaz Baðlanti Þekli :Panoya Önden ( PR-20 ) Aðýrlýk :0.240 kg Montaj Sýnýfý :Sýnýf III Pano Delik Ölçüleri :48X96 mm (PR-20) 6. REGISTER TABLOSU: Açýklama gerilim * * W/R Aralýk Birim Çarpan Format Kilit Kilit Ani açma Ani açma * Sadece DCA-10/10A/10C/10S/10CS/11/11A/11C/11S/11CS için geçerlidir

21 Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format v v v v Kilit Kilit Ani açma Ani açma 39 40

22 Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format 2 2 v v 1 1 v v 41 42

23 Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format 2 2 v v Açýklama W/R Aralýk Birim Çarpan Format Kapalý Açýk 43 44

24 7. MENÜ HARÝTASI Sifre pasif ise 3sn Sifre aktif ise yanar SIFRE SIFRE Sifre dogru ise Sifre yanlis ise SIFRE PERIYOT 001 Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir PERIYOT PERIYOT REGISTER OKUMA TEK REGISTER YAZMA 45 46

25 ALARM1 ALARM DRMU OFF ALARM DRMU ALARM DRMU Sadece DC-10C/10CS/11C/11CS için geçerlidir. GERI DON Ekranda seçilmiþ parametre görünür. ALARM 2 Hangi alarm ayarýndan geri dönüyorsa o alarma döner KONTK POZ OFF KONTK POz KONTK POz ALRM TIPI YKSEK ALRM TIPI ALRM TIPI ALRM TIPI ALARMLAR ANI ACMA HAYIR KILIT HAYIR Ekranda seçilmiþ parametre görünür. ANI ACMA ANI ACMA Ekranda seçilmiþ parametre görünür. KILIT KILIT GERI DON YKSK DGRI 100 YKSK HIS 005 Y GECME S DSK DGRI 010 DSK HIS 005 Y DONME S YKSK DGRI 100 D GECME S GERI DON YKSK HIS 010 D DONME S Y GECME S GERI DON Y DONME S DSK DGRI 010 DSK HIS 010 D GECME S D DONME S GERI DON GERI DON Ekranda seçilmiþ alarm tipi görünür

26 Sadece DC-10A/11A için geçerlidir. Sadece DC-10S/10CS/11S/11CS için geçerlidir. ANLG CIK 0-20 ma ANLG CIK RS 485 adres 001 BAUDRATE 9600 parite YOK GERI DON ANLG CIK ANLG CIK ANLG CIK ma ma EN YUKSEK 100 EN DUSUK 000 Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir EN YUKSEK Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir EN DUSUK EN YUKSEK EN DUSUK adres Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir BAUDRATE Ekranda seçilmiþ parametre görünür. parite Ekranda seçilmiþ parametre görünür. ANLG CIK GERI DON 49 50

27 RE SIL MIN SIL MAKS GERI DON SIL MIN SIL MAKS DIL TR Ekranda seçilmiþ parametre görünür. DIL LANGUAGE FBRK AYAR Sifre etkin degilse SFR GIR Sifre etkin ise SFR GIR Sifre yanlis ise SFR GIR Sifre dogru ise EKRNAYARI AYDINLTMA KONTRAST GERI DON EET 15 AYDINLTMA Ekranda seçilmiþ parametre görünür. KONTRAST Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir 51 KONTRAST 5 1 FBRK AYAR 52 AYARLAR BITTI

28 GUENLIK SFR ACIK SFR DGSTR GERI DON HAYIR ESKI SFR ESKI SFR Sifre dogru ise YENI SFR 000 YENI SFR 111 SFR GIR SFR GIR Sifre yanlis ise SFR GIR Sifre yanlis ise ESKI SFR Sifre yanlis ise TEKRAR Sifre dogru ise Ekranda seçilmiþ parametre görünür. SFR ACIK SFR DGSTI TEKRAR 111 TEKRAR 000 MENU CIK KAYIT Deðiþiklik kaydedildi Deðiþiklik iptal Bu ürün, tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve EK-1A madde 9 kapsamýndadýr

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A4993 / Rev.10 www.entes.com.tr DTR-20 / DTR-20M güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman

Detaylı

DTR-25 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-25 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-25 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5079 / Rev.3 www.entes.com.tr DTR-25 güneþin doðma, batma zamanlarýna ilave olarak Sabah, Öðle, Ýkindi, Akþam ve Yatsý Namaz vakitlerini otomatik olarak hesaplayan,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL...

ÝÇÝNDEKÝLER ...1 2. KABLONUN BAÐLANMASI...2 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 1. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI... 4. STANDART PANEL... TÜRKÇE ÝÇÝNDEKÝLER. KUMANDA PANELÝNÝN TAKILMASI....... KABLONUN BAÐLANMASI... 3. KUMANDA PANELÝ NASIL KULLANILIR...3 3-. Parçalarýn isimleri ve iþlevleri... 3 3-. Kumanda paneli ekran kontrastýnýn ayarlanmasý...

Detaylı

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL

OTOMASYON HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL OTOMASYON AC SÜRÜCÜ ve YUMUªAK YOLVERÝCÝ EÐÝTÝM DÖKÜMANLARI HAZIRLAYAN : GÖKÇEN BABAOÐLU MERVE TONGEL Ýçindekiler 1.Asenkron Motor Kontroluna Ýliºkin Genel Bilgiler...4 2.Yumuºak Yolverici (Soft Starter)...6

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský

Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu. 9356356 1. baský Nokia 6220 Kullaným Kýlavuzu 9356356 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-20 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm

Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm Microsoft Auto sistemine dayanan ve araç için yenilik getiren bir çözüm İÇİNDEKİLER GENEL BÝLGÝLER... 3 Serbest konuþma tertibatý... 3 Mesaj okuyucu... 5 Media Player... 6 Trafikte güvenlik... 7 DÝREKSÝYONDAKÝ

Detaylı