KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Nikah ĠĢlemleri (Yazı ĠĢleri Müdürlüğü) 1- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi. 2- Nüfus Kayıt Örneği (Ġlk BaĢvuruda Ġstenmemekte, Gerekli Görülen Durumlarda Talep Edilmektedir). 3-6 Adet Vesikalık Fotoğraf, 4- Aile Hekimliğinden AlınmıĢ Sağlık Raporu. 5- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Küçük YaĢta Olan VatandaĢlardan Ġstenmekte ve Aileleri Ġle Birlikte BaĢvuruda Bulunmaları Gerekmektedir). 15 Dakika 2 Meclis-Encümen Karar Sureti ĠĢlemleri (Yazı ĠĢleri Müdürlüğü) 10 Dakika BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : AyĢegül ALTINBAġ Ġsim : A.Celil DURDU Unvan : Yazı ĠĢleri Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : (7172) Tel : Faks : Faks : E-posta : E-posta : 1

2 VETERĠNER ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 3 Evcil Hayvan Poliklinik Hizmetleri (Veteriner Müdürlüğü) 1- Hayvanlara Ait AĢı Karnesi (Mevcut Ġse) Tedavinin Niteliği Gereği Süresi DeğiĢken 4 Evcil Hayvan Kayıt ĠĢlemleri (Veteriner Müdürlüğü) 1- Hayvanlara Ait AĢı Karnesi (Mevcut Ġse) 1 Saat 5 Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Hizmetleri (Veteriner Müdürlüğü) 1-Telefon Ġle Doğrudan Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüze BaĢvuru Yeterlidir. Tedavinin Niteliği Gereği Süresi DeğiĢken 6 Sokak Hayvanları KısırlaĢtırma- ĠĢaretleme- AĢılama ÇalıĢmaları (Veteriner Müdürlüğü) 1- BaĢvuru Ġstek Dilekçesi 10 Gün 7 Kuduz Ġle Mücadele ÇalıĢmaları (Veteriner Müdürlüğü) 1- Isırılma-tırmalanma Vakalarında Telefon Ġle Doğrudan Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüze BaĢvuru Yeterlidir. 2- Isırılan KiĢinin Tedavi Gördüğü Kurumun Düzenlediği AĢı Takip Kartı. 1 Gün 8 Evcil ve Sokak Hayvanları Ġle Ġlgili ġikayetler (Veteriner Müdürlüğü) 1- Evcil, Sahipli Hayvanlarla Ġlgili Belediyemiz basın yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne; Telefon, e-posta, Dilekçe Ġle BaĢvuru Yapılabilir. 2- Hasta, Yaralı Ve Kaza GeçirmiĢ Durumdaki Sokak Hayvanları Ġle Ġlgili Telefon Ġle Doğrudan Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüze BaĢvuru Yeterlidir. 3- Sokak Hayvanlarını KısırlaĢtırma Ġle Ġlgili BaĢvurular Doğrudan Veteriner ĠĢleri Müdürlüğümüze veya Basın yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne Dilekçe Ġle Yapılmalıdır. Hasta, Yaralı, Kaza Vb. Gibi Acil Vakalar Aynı Gün, Diğer Vakalar 15 Gün 2

3 9 MenĢei Belgesi (Veteriner Müdürlüğü) 1- Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda Maddeleri Naklini Yapacak Araç ve ġoförüne Ait Bilgileri Ġçeren Dilekçe 1 Saat BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Ender ÇAM Ġsim : Mehmet YUNAK Unvan : Veteriner ĠĢleri Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Veteriner ĠĢleri Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : E-posta : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 10 Budama ve Ağaç Kesimi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü). 2- Tapu Fotokopisi. 3- Yönetim Kurulu Kararı veya Salt Çoğunluk Kararı (Apartman Ġçin). 4- Kesilecek Ağacın Orman Ağacı Vasfında Olması Halinde Orman ĠĢletme ġefliğinden AlınmıĢ Ġzin Yazısı. Budama Mevsimi Ġtibariyle 30 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Hesna CIKCIK Ġsim : Eser ATAK Unvan : Park ve Bahçeler Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : E-posta : 3

4 ETÜD ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 11 Ġmar Planı/ Plan DeğiĢikliği (Etüd ve Proje Müdürlüğü) (Parsel Maliklerinin ve Varsa Ġntifa Hakkı Sahiplerinin Tamamı veya Vekili, Tüzel KiĢi Ġse Yetkili Temsilcisi) 2- Vekil BaĢvuruyorsa Noter Tasdikli Vekaletname.( Tüm Maliklere Ait ve Ġmar DeğiĢikliği Yaptırmaya Yetkili Kılındığını Ġfade Eden Vekaletname) 3- Tapu ve Tapu Kaydı. (Son Bir Ay Ġçinde Onaylı) 4- Etüd ve Tasarım Gerektiren Durumlarda ġehir Plancısı Tarafından HazırlanmıĢ Plan/DeğiĢiklik Önerisi ve Açıklama Raporu. (3Adet) 5- Plan DeğiĢikliği Önerisinin Niteliğine Göre Gerektiğinde Ġlgili Kurum ve KuruluĢ GörüĢleri. (VatandaĢ Tarafından Alınan veya Belediye Meclis i Gündemine Getirilmeden Belediye Tarafından Alınacak.) 6- Jeolojik Açıdan Sınırlama GetirilmiĢ Alanlarda veya Gerektiğinde, Ġlgili Kurumlarca Onaylı Jeolojik-Geoteknik-Jeofizik Etüt Raporu) 7- Planlama Bölgesine Ait Fotoğraf. 8- Çap ve Ġmar Durumu (Varsa) 9- Meclis Tektik Ücretinin Yatırıldığına Dair Makbuz. 10- Taahhütname. Ġlk Meclis Toplantısına Sunulur. (Ancak Plan DeğiĢikliği Önerisinin Niteliğine Göre Ġlgili Kurum ve KuruluĢ GörüĢü Gerekmesi Halinde GörüĢlerin Tamamlanması Beklenir.) Onay-Hizmetin Tamamlanma Süreci Belediye Meclis Karar AĢamalarına Göre DeğiĢebilmektedir. 12 Ġmar Planı Sureti (Etüd ve Proje Müdürlüğü) 2- Harç Makbuzu 1 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Etüd Proje Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Neslihan YALNIZKOÇ Ġsim : Nurcihan ÖZER Unvan : Etüd ve Proje Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Etüd ve Proje Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : /1249 E-posta : E-posta : 4

5 DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 13 Yaz Spor Okulları (DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü) 1- Kayıt Formu 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Sağlık Raporu 1 Saat BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Mehmet YUNAK Ġsim : Mehmet YUNAK Unvan : DıĢ ĠliĢkiler Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi DıĢ ĠliĢkiler Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : - E-posta : 5

6 EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ /3290/3366 Sayılı Ġmar Affı Yasasına Göre Müracaat EtmiĢ Hak Sahiplerine Tapu Tahsislerinin Yapılması. (Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü) 2- Ġmar Affı Müracaat Belgesi 3- Kimlik Fotokopisi 3-2 Adet Fotoğraf 45 Gün 15 Mülkiyeti Belediyemiz ile Hisseli Olan Diğer Hissedarın Müracaatı Üzerine 3194 Sayılı Ġmar Kanunun 17. Maddesine Göre Hisse SatıĢının Yapılması. (Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü) 2- Tapu Aslı veya Onaylı Sureti 3- Ġmar Durumu (Son 6 Ay Ġçerisinde AlınmıĢ) 4- Kimlik Fotokopisi 45 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Kazım ÇIRAK Ġsim : Nurcihan ÖZER Unvan : Emlak ve Ġstimlak Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : /1249 E-posta : E-posta : 6

7 16 Bilgi Edinme Hakkı (Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü) BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Dilekçe Ġle Gerçek KiĢiler Ġçin: Ad-Soyad, Ġmza ve Adres Tüzel KiĢiler Ġçin Unvan, Adres Yetki Belgesi ve Ġmza, Elektronik Ortamda Gerçek kiģiler Ġçin:Yukarıdaki Bilgilere Ek TC Kimlik Numarası, Tüzel KiĢiler Ġçin: Yukarıdaki Bilgilere Ek Yetkili KiĢinin TC Kimlik Numarası istenmektedir. Kurum Ġçi: 15 ĠĢ Günü Kurumlar Arası: 30 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Nursel CIKLA Ġsim :Eser ATAK Unvan : Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : E-posta : PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Sayılı Ġmar Kanunun 18. Madde Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesine Göre Düzenleme sahası Seçilmesi. (Plan ve Proje Müdürlüğü) 2- Tapu Belgesi Aslı 3- Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden Son 6 Ay Ġçerisinde AlınmıĢ Ġmar Durumu Belgesi 4- Düzenleme Sahası Harcı 5- Vekaletname (Gerekirse) 15 Gün (ĠĢlemin Encümene Ġntikaline Kadar Yapılan YazıĢmalar Nedeniyle Beklenen Süre Hizmetin Tamamlanma Süresine Dahil Değildir.) 7

8 Sayılı Ġmar Kanunun 18. Maddesine Göre Yapılan Ġmar Planı Uygulaması (Plan ve Proje Müdürlüğü) (Plan ve Proje Müdürlüğü) 2- Serbest ÇalıĢan Harita Mühendisince Yasa ve Yönetmeliklere Göre Hazırlanan ĠĢlemli Dosya Mimari Projelerin Hazırlanmasına Altlık TeĢkil 2- Tapu Belgesi Aslı Eden Ve Ġmar Durumu 3- Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden Son 6 Ay Ġçerisinde Belgesine Göre Serbest AlınmıĢ Ġmar Durumu Belgesi ÇalıĢan Harita Mühendisince 4- Aplikasyon Krokisi Hazırlanan Yapı Yeri 5- Serbest ÇalıĢan Harita Mühendisince Hazırlanan ĠĢlemli Dosya Uygulama Ve Kot Krokisinden OluĢan ĠĢlemli Dosyanın Teknik Uygulama Sorumluluğu (T. U. S) Kontrolü Kırmızı Kot (Yol Profili) Kontrolü (Plan ve Proje Müdürlüğü) Temel Vizesi Kontrolü (Plan ve Proje Müdürlüğü) Aplikasyon Vizesi Kontrolü (Plan ve Proje Müdürlüğü) Su Basman Vizesi Kontrolü (Plan ve Proje Müdürlüğü) (ĠĢlem tescil AĢamasına Gelene Kadar Yapılan YazıĢmalar, Alınacak Encümen Kararları, Kontrol Sırasında Tespit Edilen Eksikliklerin Yüklenicisince Tamamlanması, Askı Süresi vs. Nedeni Ġle ĠĢlem En Uygun Süre Ġçerisinde Tamamlanır.) 7 Gün 2- Serbest ÇalıĢan Harita Mühendisince Hazırlanan Yol Projesi 7 Gün 2- Yapı Ruhsat Aslı 3- ĠĢlemin Proje ve Eklerine Uygun Olduğunu; Vizenin Yapılmasında Mahsur Olmadığını Bildirir Sorumlu Denetim Bürosu Yazısı 2- Yapı Ruhsat Aslı 3- ĠĢlemin Proje ve Eklerine Uygun Olduğunu; Vizenin Yapılmasında Mahsur Olmadığını Bildirir Sorumlu Denetim Bürosu Yazısı 2- Yapı Ruhsat Aslı 3- ĠĢlemin Proje ve Eklerine Uygun Olduğunu; Vizenin Yapılmasında Mahsur Olmadığını Bildirir Sorumlu Denetim Bürosu Yazısı 5 Gün 5 Gün 5 Gün 8

9 Sayılı Ġmar Kanununun 16. Madde Uygulamaları (Yola Terk, Yoldan Ġhdas, BirleĢtirme, Ayırma) (Plan ve Proje Müdürlüğü) Numarataj Belge Ve Krokisi Talebi (Plan ve Proje Müdürlüğü) 2- Tapu Belgesi Aslı 3- Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünden Son 6 Ay Ġçerisinde AlınmıĢ Ġmar Durumu Belgesi 4- Aplikasyon Krokisi 5- Serbest ÇalıĢan Harita Mühendisince Hazırlanan ĠĢlemli Dosya 15 Gün (ĠĢlem tescil AĢamasına Gelene Kadar Yapılan YazıĢmalar, Alınacak Encümen Kararları, Kontrol Sırasında Tespit Edilen Eksikliklerin Yüklenicisince Tamamlanması, Askı Süresi vs. Nedeni Ġle ĠĢlem En Uygun Süre Ġçerisinde Tamamlanır.) 1- Tapu Fotokopisi 2- Yapı Ruhsatı Fotokopisi (Var Ġse) 3- Nüfus Cüzdanı 5 Gün 26 Adres Tespiti Talebi (Plan ve Proje Müdürlüğü) Nüfus Cüzdanı 2 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Plan ve Proje Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : S.Arzu SEZER Ġsim :Nurcihan ÖZER Unvan : Plan ve Proje Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : /1249 E-posta : E-posta : 9

10 MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 27 Gelir Tahsili ĠĢlemleri (Mali Hizmetler Müdürlüğü) Tahsilat 1-TC Nosu Ve Kentli Sicil Nosu Tahakkuk 1- Beyanname 2- Tapu Fotokopisi 3- Veraset Ġlamı 4- Nüfus Fotokopisi 5- Numarataj 6- Yapı Kullanma Ġzin Belgesi 10 Dakika BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Esra Zeynep KELEBEK Ġsim : Sinan TOYGUN Unvan : Mali Hizmetler Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : E-posta : 10

11 RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 28 Ruhsat ve Denetim ĠĢleri (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) 1- BaĢvuru Beyan Formu 2- Kimlik Fotokopisi 3- Tapu Fotokopisi veya yapı Kullanma izin Belgesi 4- Kira Kontratı Fotokopisi 5- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi 6- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 7- Ticaret Sicil Gazetesi Ġmza Sirküsü 8- Ġtfaiye Raporu 9- Mesafe Krokisi 10- Ustalık Belgesi 11-5 Adet Fotoğraf 12- Kat Malik Ġzni 13- ÇTV Kaydı 14- HaĢere Ġlaçlama Faturası 15- Bitkisel Atık Yağları Geri Kazanım SözleĢmesi 16- Filtre Program Uygulaması 17- Devirden Ġse Noterden Devir SözleĢmesi 18- ÇalıĢanlara Ait Adli Sicil Kaydı 19- Sağlık Raporu 1 Ay 29 Ölçü Ve Ayar ĠĢleri (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) Ocak ve ġubat Aylarında VatandaĢlardan Ölçü ve Ayar Tartı Aletleri Ġçin Beyanname Alınıp Verilen Tarihte Kontrol Tamamlanıyor. Verilen Tarihte Kontrol Tamamlanıyor 11

12 30 2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatları (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) 1- BaĢvuru Beyan Formu 2- Ticaret Sicil Gazetesi Ġmza Sirküsü 3- Tapu Fotokopisi veya yapı Kullanma izin Belgesi 4- ĠĢ Akım ġeması ve Açıklama Raporu 5- Çevre Kirlenmesini Önlemek Amacıyla Hazırlanan Proje 6- Onaylı Vaziyet Planı-Numarataj Belgesi 7- Makine YerleĢim Planı 8- Kira Kontrası 9- Motor Beyan 10- Bayilik SözleĢmesi (LPG SatıĢ Yeri) 11- Kurma Ġzin Belgesi- Bölge ÇalıĢma Müdürlüğü 12- ġehir ġebeke Yeri Bulunmayan Yerlerde Ġçme ve Kullanma Suyunun Temini Ġle Ġlgili Açıklama Raporu 13- Derin Kuyulardan Su Temin Edilmesi Halinde DSĠ Müdürlüğünden Alınacak Kuyu Suyu Kullanma Belgesi 14- Vergi Levhası 15- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 16-Sorumlu Müdür SözleĢmesi Diploma Sureti 17- Ġtfaiye Raporu 18- TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi 19- Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü GörüĢü 20- Tabip ve Sağlık Personeli SözleĢmesi 21- Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü GörüĢü 22- UlaĢım GörüĢü 23- ĠZSU Genel Müdürlüğünden Atık Su GörüĢü 24- Emisyon Ġzni 25- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası 26- LPG Eğitim Sertifikası 27- ÇTV Kaydı 28- ġehir ġebeke Suyuna Bağlantı Belgesi 29-2 Adet Fotoğraf 1 Ay 31 Canlı Müzik Yayını Ġzin Belgesi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü) 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Ruhsat Fotokopisi 1 Ay 12

13 BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Kemal SELVĠTOPU Ġsim : A.Celil DURDU Unvan : Ruhsat ve Denetim Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : E-posta : SOSYAL YARDIM ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 32 Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (4109 Sayılı Kanun) (Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü) 1- Ġkametgah Belgesi (BaĢvuru Yapan KiĢi Adına) 2- Aile Sicil Beyannamesi 3- Kirada Oturuyor Ġse Noter Onaylı Kira Kontratı 4- Nüfus Kayıt Örneği 20 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Ġsim : Zerrin POLAT Ġsim : Mehmet YUNAK Unvan : Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürü Unvan : Belediye BaĢkanı Adres : Konak Belediyesi Sosyal Yardım ĠĢleri Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : E-posta : 13

14 SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 33 Cenaze Hizmeti (Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü) 1-Ölen KiĢinin Nüfus Cüzdanı 2- Varsa Hastalık Raporları 2 Saat BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Özgür DUMAN Ġsim : Mehmet YUNAK Unvan : Sağlık ĠĢleri Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : E-posta : ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 34 Ġmar Durumu Belgesi 2- Aplikasyon Krokisi 3- Tapu Fotokopisi 4- Kimlik Fotokopisi 5- Vekil Ġse Vekaletname Örneği 6- Varis Ġse Veraset Ġlamı 7- ġirket Ġse Ġmza Sirküleri 8- BaĢvuru ücreti 5-7 Gün 35 Yazılı Ġmar Durumu Belgesi 2- Tapu Fotokopisi 3- Kimlik Fotokopisi 4- Vekil Ġse Vekaletname Örneği 5- Varis Ġse Veraset Ġlamı 6- ġirket Ġse Ġmza Sirküleri 7- BaĢvuru ücreti 1-2 Gün 14

15 Ġmar Plan Kopyası Yer Seçim Belgesi Kısıtlılık Belgesi 2- Tapu Fotokopisi 3- Kimlik Fotokopisi 4- Vekil Ġse Vekaletname Örneği 5- Varis Ġse Veraset Ġlamı 6- ġirket Ġse Ġmza Sirküleri 7- BaĢvuru Ücreti 2- Tapu Fotokopisi 3- Kimlik Fotokopisi 4- Vekil Ġse Vekaletname Örneği 5- Varis Ġse Veraset Ġlamı 6- Kiracı ise Kira Kontratı Örneği 7- ġirket Ġse Ġmza Sirküleri ve Vergi Numarası 8- BaĢvuru Ücreti 2- Tapu Fotokopisi 3- Kimlik Fotokopisi 1 Gün 2-3 Gün 1-2 Gün Muvakkat ĠnĢaat Taleplerinin Belgesi Muvakkatlık ġerhinin Kaldırılması Kitle Tasdiki 1-Dilekçe 2- Tapu Fotokopisi 3- Kimlik Fotokopisi 4-5 Yıllık Ġmar Programına Dair Yazı 5- Ġmar Durumu Belgesi 6- BaĢvuru Ücreti 2- Kimlik Fotokopisi 3- Tapu Kaydı 4- Varsa ĠnĢaat Ruhsat Örneği 5- Varsa Oturma Ruhsatı Örneği 6- BaĢvuru Ücreti 2- Tapu Fotokopisi 3- Kimlik Fotokopisi 4- Vekil Ġse Vekaletname Örneği 5- ġirket Ġse Ġmza Sirküleri 6- Kitle Tastiği Paftaları (5 Kopya) 7- Aplikasyon 8- Metraj Yüksek Yapı ise; ek olarak çizimlerin CD ile telsim edilmesi gerekmektedir Gün 7-15 Gün 5-7 Gün 15

16 42 Ruhsat Yenileme (mal sahibi / vekili / imza beyannamesi) 2- Kimlik fotokopisi 3- Son ay vizeli tapu kaydı 4- Vekil ise vekaletname aslı 5- Varisi ise verasetname asılları 6- Tüm mal sahiplerinin son ay vizeli tapu kayıtları (Tüm binanın ruhsat yenilemesi ise) 7- Fenni mesuliyet taahhütnamesi 8- Fenni mesul atama yazısı 9- Fenni mesul büro tescil belgesi fotokopisi (geçerli yıla ait) 10- Tetkik aģamasında istenecek ilave evrakl 15 Gün 43 Yıkım Ġzni (mal sahibi / vekili / imza beyannamesi) 2- Mal sahiplerinin %80'inin bizzat imzaları veya noter onaylı karar defteri sunulacaktır. 3- Kimlik fotokopisi 4- Son ay vizeli tapu kaydı 5- Vekil ise vekalet aslı 6- Ġmar durumu aslı 7- Onaylı numarataj aslı 8- ĠBġB Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı AYKOME'den alınan yazı aslı 9- Muhtarlıktan alınan her bağımsız bölümün tahliye edildiğine ait belge 10- ĠZSU iliģik kesme belge asılları (her bağımsız bölüm için ayrı) 11- TEDAġ iliģik kesme belge asılları (her bağımsız bölüm için) 12- Doğalgaz iliģik kesme belge asılları (her bağımsız bölüm için) 13- Fenni mesul taahhütnamesi 14- Mal sahibi fenni mesul atama yazısı 15- Yıkım sözleģmesi 16- Hafriyat Toprağı ve ĠnĢaat/Yıkıntı Atıkları TaĢıma ve Kabul Belgesi 17- Müteahhit evrakları(oda kaydı aslı / vergi levhası /imza sirküleri aslı 18- Tetkik aģamasında istenecek ilave evraklar 7 Gün 16

17 44 Yeni ĠnĢaat Ruhsatı (Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü (Mal sahibi bizzat imzaya gelecek veya imza beyannamesi/ imza sirküleri/ vekalet aslı/ Çoklu mal sahiplerinde %80 inin onayı) 2- Son ay vizeli tapu./tapu aslı 3- Numarataj krokisi/üst yazısı aslı 4- Ġmar Durumu.Aslı (Yeni tarihli) 5- Kadastro Aplikasyon Krokisi 6- Yapı Yeri Uygulama Krokisi / Yol GeniĢliğini Gösterir Belge 7- Yapı Kot Krokisi Müteahhit Yetki Belgesi (çevre ve Ģehircilik md) 8- a) Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde; Ticaret odası kaydı aslı Vergi sicil numarası Ġmza beyannamesi Mal sahibi Müteahhit taahhütnamesi b) Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise Ticaret odası kaydı aslı Vergi levhası fotokopisi Müteahhit Ģirket ise imza sirküleri aslı ve fotokopisi Müteahhit taahhütnamesi 9- Arsa kıymet bedeli ve vergi sicil no 10-Mal sahibi ve müteahhit arasında yapılan sözleģme 11-Proje müelliflerinin ilgili taahhütnameleri Mimar onaylı taahhütname ĠnĢaat Mühendisi onaylı taahhütname Makina Mühendisi onaylı taahhütname Elektrik Mühendisi onaylı taahhütname Jeoloji Mühendisi onaylı taahhütname Jeofizik Mühendisi onaylı taahhütname Zemin etüt sorumluluk taahhütnamesi 12-Riskli yapıya girenlerin Bakanlıktan aldığı yazı aslı 13-Doğalgaz ısıtma sistemli yapılar için Ġzmirgaz dan alınan yazı aslı 14- Yol belgesi (Makbuz aslı) 15-Kanal belgesi (ĠnkiĢaf sahasında ise) 15 Gün 17

18 16-YDK gereken tüm yapılarda ġantiye ġefi-müteahhit sözleģmesi ġantiye ġefi onaylı taahhütname ġantiye ġefi ikametgah belge 17- Muvakkat yapılar için Encümen kararı 18- Ġmar Yönetmeliğine göre mevcut sunulacak projeler. YDK onaylı, Mimari proje YDK onaylı, Statik proje YDK onaylı, Elektrik projesi YDK onaylı, Mekanik Tes. Projesi, 3 tk.ısı yalıtım raporu Asansörlü ise asansör avan projesi Isıtma Sistemi projesi 19-Mimari proje CD Yapı Denetimi Ġçin Ġstenen Belgeler: 1- Yapı Denetim Firması izin belgesinin noter tastikli sureti. 2- Yapıya iliģkin bilgi formu. 3- Yapı Denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleģme. (planlanan Ģekliyle inģaata baģlama ve bitirme tarihleri belirtilecek, her sayfaya tüm mal sahiplerinin ve yapı denetim yetkilisinin imzası) 4- Yapı Denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname. 5- Ġdarenin açmıģ olduğu Yapı Denetim Hesabına yatan hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz (Makbuz aslı ve fotokopisi)(1000 m²'den küçük ise tamamı yatacak) (TETKĠK AġAMASINDA ĠSTENECEK) 6- YDK'nun imza sirküleri 7- Y.D.K'nun inģaatta görevlendirdiği Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi ikametgah belgesi 8- Y.D.K'nun inģaatta görevlendirdiği Yardımcı Kontrol elemanının ikametgah belgesi 9- Yapı Denetim Sicil Gazetesi fotokopisi 10- YDK onaylı kontrol formu belgesi 11- Mal sahibi, müteaahhit, proje müellifleri ve Yapı Denetçilerinin T.C. Kimlik Numaraları 12- Tetkik aģamasında istenecek ilave evraklar. 18

19 45 Tadilat ĠĢlemlerinde (Mal sahibi bizzat imzaya gelecek veya imza beyannamesi/ imza sirküleri/ vekalet aslı/ Çoklu mal sahiplerinde %80 inin onayı) 2- Kimlik fotokopisi 3- Sona ay vizeli tapu (Tapudan alınacak) 4- Proje müellifi onaylı tadilat çizimi(2 nüsha) 5- Proje Müellifi farklı ise yeni müellifin sicil durum belgesi/taahhütname 6- Proje Müellifi farklı ise Eski Mimarın Noter onaylı muvafakatı 7- Vekil ise vekaletname aslı (Tadilat yetkisi içeren) 8- ġirket ise imza sirküleri / Vergi No 9- Hak sahiplerinin imzaları 10- Mal sahibi, müteahhit,proje müellifi ve yapı denetçilerin T.C. kimlik numaraları 11- Ortak mahalde yapılan tadilatlarda (%80 Diğerleri %100 noterden muvafakatname) 12- Apartman karar defterinin Noter Tasdikli sureti veya Noterden muvafakatname 13- DönüĢüm tadilatlarında %100 muafakatname (Dükkan birleģtirme/ ayırma) Mal sahibinin tamamının noterden muvafakatnameleri veya bizzat imzaları 15- Tadilat Statik açıdan değerlendirilmesi gerektirdiği durumlarda Karot demir deneyleri Statik rapor (ydk veya inģ.müh) Performans Analizi. Güçlendirme Proje ve Hesapları. Yapı Denetimi Gerektiren Tadilatlarda Ġstenen Belgeler: Yapı Denetim Firması izin belgesinin noter tastikli sureti Yapıya iliģkin bilgi formu Yapı Denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleģme. (planlanan Ģekliyle inģaata baģlama ve bitirme tarihleri belirtilecek, her sayfaya tüm mal sahiplerinin ve yapı denetim yetkilisinin imzası) Yapı Denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname Ġdarenin açmıģ olduğu Yapı Denetim Hesabına yatan hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz (Makbuz aslı ve fotokopisi TETKĠK AġAMASINDA YATIRILABĠLĠR) 15 Gün 19

20 YDK'nun imza sirküleri Y.D.K'nun inģaatta görevlendirdiği Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi ikametgah belgesi Y.D.K 'nun inģaatta görevlendirdiği Yardımcı Kontrol elemanının ikametgah belgesi Yapı Denetim Sicil Gazetesi fotokopisi YDK onaylı kontrol formu belgesi Fenni Mesul ile olabilen tadilatlarda Fenni Mesul taahhütnameleri. Fenni Mesul atama yazısı Fenni Mesul büro tescil belgesi fotokopisi ( Yıla ait) Tetkik aģamasında istenecek ilave evraklar (mal sahibi / vekili / imza beyannamesi) Kimlik fotokopisi Tapu fotokopisi Vekil ise vekaletname Kiracı ise kira kontratı Suret ġirket ise imza sirküsü Vefat ise verasetname Yönetici ise Apt.Karar Defteri Fotokopisi 3 Gün 1- Yapı Denetim KuruluĢu Ġzin Belgesinin Noter Tasdikli Sureti 2- Bakanlığın Ġnternet Sayfasından AlınmıĢ Yapıya ĠliĢkin Bilgi Formu Aslı -Bir Parselde Birden Fazla Bina Olması Halinde Her Bina Ġçin Ayrı YĠBF Formu Alınacaktır. 3- Yapı Denetim KuruluĢu Ġle Mal Sahibi Arasındaki Yapı Denetimi Hizmet SözleĢmesi (Planlanan ġekli ile ĠnĢaatın BaĢlama ve Bitirme Tarihleri Belirtilecek.) 4- Yapı Denetim Firmasının Yapı Denetimini Üstlendiğine Dair Taahhütname 20

21 47 Ġstinat Duvarı GENEL 27. Dilekçe (mal sahibi bizzat imza 28. Mimari+ B.A. hesapları atacak / imza beyannamesi / vekalet) 29. Vekil ise vekaletname aslı (her nevi inģ.lar yaptırmaya) 30. Müt.Yetki Belgesi 31. Kimlik fotokopisi 32. a)yapı Müt. Mal sahibi ise -Ticaret odası kaydı, Vergi sicil no, Yapı Müt.üstlendiğine dair noter taahütname. 33. Son ay vizeli tapu kaydı (tüm kat maliklerinin) 34. b)yapı Müt.yapacak ise- Ticaret odası kaydı, vergi levhası, imza sirküleri, sertifikalı usta çalıģtırma taahhütnamesi, mal sahibi-müteahhit arasında sözleģme 35. Numarataj 36. ġantiye ġefi onaylı taahhütname, Mimar onaylı taahhütname, ĠnĢ.Müh.onaylı taahhütname (Ġstinat için düzenlenmiģ 3 takım) 37. Ġmar Durumu 38. Mimari Proje 3 takım (Vaziyet planı, 1/50 planlar, kesitler) 39. Aplikasyon 40. Statik Proje 2 Takım 41. Yapı Yeri Uygulama, Yapı Kot Krokisi 42. Zemin etüdü 2 Takım 43. ġantiye ġefi Müt. sözleģmesi ġantiye ġefi Ġkametgahı YAPI DENETIM EVRAKLARI (GEREKLĠ DURUMLARDA) 48. YDK izin belgesi 49. YDK inģaat mühendisi ikametgah belgesi (tadilatın yapıldığı yıl tarihli) 50. Yapı bilgi formu 51. YDK yardımcı kontrol elemanı ikametgah belgesi (tadilatın yapıldığı yıl tarihli) YDK - mal sahibi sözleģmesi 52. YDK sicil gazetesi YDK, hesabına imza yapı sirküsü denetiminin yatan hizmet bedeli YDK Mal Tetkik sahibi, onaylı aşamasinda müteahhit, kontrol formu istenecek yapı denetim ilave 56. üstlenildiğine (tetkik aģamasında dair taahütname istenecek) elemanları evraklar ve proje müellifinin T.C. kimlik numaraları 15 Gün 21

22 48 (mal sahibi / vekili / imza beyannamesi) Kimlik fotokopisi Nitelik Belgesi Tapu fotokopisi Vekil ise vekaletname Kiracı ise kira kontratı ġirket ise imza sirküsü Vefat ise verasetname Tetkik aģamasında istenen ilave evraklar 3 Gün (mal sahibi bizzat imza atacak veya imza beyannamesi imza sirküleri/vekalet asılları) Kimlik fotokopisi Tam tapu kaydı (tapudan alinacak) Vekil ise vekalet aslı Vefat ise verasetname aslı Ġmar durumu asli 2014 Ġmar Affı Rölöve projesi Aplikasyon asli Yapının 10/11/1985'ten önce yapıldığının belgesi (Ġmar Affı Tespit Formu) Tetkik aģamasında istenebilecek ilave evraklar 15 Gün 22

23 50 Güçlendirme Tadilatı (Mal sahibi bizzat imzaya gelecek veya imza beyannamesi/ imza sirküleri/vekalet aslı/ Çoklu mal sahiplerinde %100 ünün onayı) Kimlik fotokopileri Son ay vizeli tapu (Tapudan alınacak) Numarataj krokisi Ġmar Durumu (Yeni tarihli) Müteahhit Yetki Belgesi (Çevre ve ġehircilik Müd.) Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde; Ticaret odası kaydı, aslı Vergi sicil numarası Ġmza beyannamesi aslı Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise; Ticaret odası kaydı, aslı Vergi levhası fotokopisi Müteahhit Ģirket ise imza sirküleri aslı Mal sahibi ve müteahhit arasında yapılan sözleģme Mal sahibi ve müteahhitten sertifikalı usta çalıģtırılacağına dair taah Proje müelliflerinin ilgili meslek oda sicil kaydı Mimar onaylı taahhütname ĠnĢaat Mühendisi onaylı taahhütname YDK gereken tüm yapılarda ġantiye ġefi-müteahhit sözleģmesi ġantiye ġefi onaylı taahhütname ġantiye ġefi ikametgah belge 15- Mimari proje CD 15 Gün 23

24 51 Ġrtifak Tesisi 52 Ön Onay Yapı Denetimi Gerekli ise Ġstenen Belgeler: 1- Yapı Denetim Firması izin belgesinin noter tastikli sureti. 2- Yapıya iliģkin bilgi formu. 3-Yapı Denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleģme. (planlanan Ģekliyle inģaata baģlama ve bitirme tarihleri belirtilecek, her sayfada tüm mal sahiplerinin ve yapı denetim yetkilisinin imzası bulunacaktır.) 4-Yapı Denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname. 5-Ġdarenin açmıģ olduğu Yapı Denetim Hesabına yatan Hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz (Makbuz aslı ve fotokopisi) 6-YDK'nun imza sirküleri 7-Y.D.K'nun inģaatta görevlendirdiği Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi ikametgah belgesi 8-Y.D.K'nun inģaatta görevlendirdiği Yardımcı Kontrol elemanının ikametgah belgesi 9-Yapı Denetim Sicil Gazetesi fotokopisi 10-YDK onaylı kontrol formu belgesi 11- Tetkik aģamasında istenecek ilave evraklar. 2-Kimlik Fotokopisi 3- Ġmar Durumu Aslı Aplikasyon Aslı 5-2 Tapu Ġçinde Son Ay Vizeli Tapu Kaydı 6- Proje Müellifi Onaylı 2 Takım Proje 7- Yapı Yeri Kot Krokisi Aslı 8- Yapı Yeri Uygulama Krokisi Aslı 9- Proje Müellifi Onaylı Taahhütname 10- ġirket Ġse Ġmza Sirküleri Aslı 11- Vekil Ġse Vekaletname (2 Mal Sahibinden) 12- Varisleri Ġse Verasetname Asılları 13-Tüm Evrak Asılları Ġki Parsel Ġçin De Hazırlanacaktır 14-Harita mühendisi onaylı irtifak tesisi tasarım krokisi (4 adet) (mal sahibi imzalı veya imza beyannamesi imza sirküleri/vekalet aslı 1- iletilecektir) Dilekçe 2-2- Tapu Kimlik Örneği fotokopisi 3- Ġmar durumu aslı 3- Vekil Ġse Vekaletname Örneği 4- Aplikasyon aslı 4- Varis Ġse veraset Ġlamı 5-5- Son Yapı ay Ruhsatı vizeli tapu Aslı kaydı 6-6- Proje Yapı Denetim müellifi onaylı Kurumu 4 takım Taahhütnamesi rölöve ve restorasyon projeleri 7- Proje müellifi taahhütnamesi 8- ġirket ise imza sirküleri aslı 9- Vekil ise Vekaletname aslı yılı öncesini gösteren vukuatlı tapu örneği (rolöve) 11- Tetkik aģamasında istenecek ilave evraklar 15 Gün 15 Gün 24

25 53 Ġksa Ruhsatı 1-ĠnĢaat ruhsatı içerir dilekçe;(mal sahibi bizzat imza atacak/imza beyannamesi/vekalet)vekil ise vekaletname aslı 2- Son ay vizeli tapu./tapu aslı 3- Müteahhit Yetki Belgesi 4- Ġmar Durumu aslı (Yeni tarihli) 5- Kadastro Aplikasyon Krokisi 6- Yapı Yeri Uygulama Krokisi / Yol GeniĢliğini Gösterir Belge 7- Yapı Kot Krokisi 8- Yapının müteahhitliği mal sahibince üstlenildiği takdirde; 9- Ticaret odası kaydı,aslı 10- Vergi sicil numarası 11- Yapı müteahhit tarafından yapılacak ise Ticaret odası kaydı Vergi levhası fotokopisi Müteahhit Ģirket ise imza sirküleri aslı ve fotokopisi Arsa kıymet bedeli ve vergi sicil no Mal sahibi ve müteahhitten sertifikalı usta çalıģtırılacağına Mal sahibi ve müteahhit arasında yapılan sözleģme Proje müelliflerinin ilgili meslek odası sicil kaydı Mimar onaylı taahhütname ĠnĢaat Mühendisi onaylı taahhütname Jeoloji Mühendisi onaylı taahhütname Jeofizik Mühendisi onaylı taahhütname Zemin etüt sorumluluk belgesi Ġmar Yönetmeliğinin 68. maddesine göre; YDK onaylı Mimari proje (3 takım), vaziyet planı- kesiti, YDK onaylı Statik proje (hesapları ile birlikte 3 takım) YDK onaylı, Zemin etüt raporu (1 takım) YDK gereken tüm yapılarda ġantiye ġefi-müteahhit sözleģmesi ġantiye ġefi onaylı taahhütname ġantiye ġefi ikametgah belgesi 15 Gün 25

26 54 Riskli Bina Yıkım Yapı Denetim KuruluĢu Ġle Ġlgili Ġstenen Belgeler: Yapı Denetim Firması izin belgesinin noter tastikli sureti Yapıya iliģkin bilgi formu Yapı Denetim firması ile yapı sahibi arasında yapılan sözleģme. 13. (planlanan Ģekliyle inģaata baģlama ve bitirme tarihleri belirtilecek, 14. her sayfaya tüm mal sahiplerinin ve yapı denetim yetkilisinin imzası) Yapı Denetim firmasının yapı denetimini üstlendiğine dair taahhütname. 5- Ġdarenin açmıģ olduğu Yapı Denetim Hesabına yatan Hizmet bedelinin ilk taksitinin yatırıldığına dair makbuz (Makbuz aslı ve fotokopisi/tetkik aģamasında istenecek) 6-YDK'nun imza sirküleri 6-7- Y.D.K'nun inģaatta görevlendirdiği Yapı Denetçisi ĠnĢaat Mühendisi ikametgah belgesi 7-8- Y.D.K'nun inģaatta görevlendirdiği Yardımcı Kontrol elemanının ikametgah belgesi 8-9- Yapı Denetim Sicil Gazetesi fotokopisi YDK onaylı kontrol formu belgesi Tetkik aģamasında istenecek ilave evraklar. (mal sahibi / vekili / imza beyannamesi) 2- Mal sahiplerinin %60'ının bizzat imzaları veya noter onaylı karar defteri sunulacaktır. 3- Kimlik fotokopisi 4- Son ay vizeli tapu kaydı 5- Vekil ise vekalet aslı 6- Ġmar durumu aslı 7- Onaylı numarataj krokisi aslı 8- ĠBġB Fen ĠĢleri Daire BaĢkanlığı AYKOME'den alınan yazı aslı 9- Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü'nden alınan riskli yapı tespit formu 10- Muhtarlıktan alınan her bağımsız bölümün tahliye edildiğine ait belge 11- ĠZSU iliģik kesme belge asılları (her bağımsız bölüm için ayrı) 12- TEDAġ iliģik kesme belge asılları (her bağımsız bölüm için) 13- Doğalgaz iliģik kesme belge asılları (her bağımsız bölüm için) 14- Fenni mesul taahhütnamesi 15- Mal sahibi fenni mesul atama yazısı 16-Yıkım sözleģmesi 17- Müteahhit evrakları(oda kaydı aslı / vergi levhası / imza sirküsü aslı 18- Tetkik aģamasında istenecek ilave evraklar 19- Hafriyat Toprağı ve ĠnĢaat / Yıkıntı Atıkları TaĢıma ve Kabul Belgesi 20- T.C Numaraları 15 Gün 26

27 HakediĢ Bayındırlık Bakanlığı,Sistem GiriĢi/Veri Aktarımı ĠĢyeri Teslim Tutanağı Seviye Tespiti Yıl Sonu Seviye Tespiti 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Dekont 3- Fatura 4- Son Durum Tespit Tutanağı 5- Demir Faturası 6- Kalıp, Demir Tutanakları 7- Çelik Çubuk Çekme Deneyi 8- Isı Yalıtım Ve Kaba ĠnĢaat Vizesi 9- Demir Numune Alma Tutanağı 10- HakediĢ Raporu 11- Müteakip Bölüme Ait Dekont 12- ĠĢyeri Teslim Tutanağı 13- Ġhrazat Raporu 14- Beton Döküm Tutanakları 15- Beton Basınç Dayanım Raporu 16- Personel Bildirgesi 17- Yapı Denetim Hizmet SözleĢmesi 18- Topraklama Tutanağı 1- Ruhsat Onayı 2- Seviye Onayı 3- YĠBF Güncellemesi 4- HakediĢ Ödendi Onayı 5-Yıl Sonu Seviye Onayı 6-Bakanlık YazıĢmaları 7-Ġstinat ĠĢ Bitirme Tutanağı 8- ĠĢyeri teslim Tutanağının Bakanlık Sisteminde Aktarılması ve Güncellenmesi. 1- Yapı Denetim BaĢvuru Dilekçesi 2- ĠĢyeri Teslim Tutanağı 3- Ruhsat Fotokopisi 4- Sıfır YĠBF in Çıktısı 1-BaĢvuru Dilekçesi 2-Ruhsat Fotokopisi 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- Ruhsat Fotokopisi 3- Fotoğraflı Seviye tespiti 4- Yıl Sonu Seviye Tespit Tutanağı. 7 Gün 1 Gün 2 Gün 2 Gün 2 Gün 60 Denetçi DeğiĢikliği 1- BaĢvuru Dilekçesi 2-Seviye Tespit Tutanağı. 3- Ġstifaname (Noterden) 1 Gün 27

28 Ġstinad ĠĢ Bitirme Tutanağı Tamirat Ġzni Yapı Kullanma Ġzni Suret Yapı Kullanma Ġzni 1- BaĢvuru Dilekçesi 2- ĠĢ Bitirme Tutanağı 3- Denetim Taahhütnamesi 1-Dilekçe(Mal sahibi) 2- Kimlik Fotokopisi 3- Son Ay vizeli tapu (Tapudan alınacak) 4- Komple Apartman ise %80 inin imzası 5- Ġmar Durumu Fotokopi ve asılları 6- Tetkik aģamasında istenecek ilave evraklar. 1- Tapu örneği 2- Vekil ise Vekaletname örneği 3- Kiracı ise kira kontratı 4- ġirket ise imza sirküleri ve vergi numarası 5- Kimlik fotokopisi 2- Tapu Fotokopisi (Kat Ġrtifakı Tapusu) 3- DıĢ Kanal Belgesi (ĠZSU). 4- Telekom Olur yazısı. 5- Sigorta Ġl Müdürlüğünden borcu yoktur 6- Enerji Kimlik Belgesi 7- Yapı Den. Ve Proje Müellifleri Raporları (4708'e göre Ruhsat Alan Binalarda %95 HakediĢ Ödemesinin tamamlanmıģ olması aranır.) (Ayrıca Isı yalıtım vizesinin tamamlanmıģ olması aranır.) (3194'e göre Ruhsat Alan Binalarda Tüm Fenni Mesullerin Uygunluk Raporu) 8- Cephe Fotoğrafları (13 x 18) 9- Bina Asansörlü ise; Asansör Firmasından, TSE Belgeleri - Garanti Belgesi - Mühendislerin SSM Belgeleri - Tescil Belgesi (3 Adet) - Uygulama Projeleri ( Oda Tasdikli). 10- Sığınak Uygunluk Belgesi ( Binada sığınak var ise Yapı Den. Firmasından) 11- Otopark Taahhüt. Varsa tüm taksitlerin yatırılması 12-9 Eylül Vergi Dairesinden ĠliĢ. Kesme Belgesi. 7 Gün 7 Gün 2 Gün 30 Gün 28

29 65 Basit Onarım Ön Ġzin Belgesi KUDEB 1-Dilekçe 2-Son ay vizeli tapu kaydı 3-Müracaat tapu sahibi tarafından yapılmadıysa,müracaat yapan kiģi için düzenlenmiģ vekaletname, 4-Ġmar durumu belgesi 15 Gün 66 Onarım Ön Ġzin Belgesi KUDEB 1-Dilekçe 2-Son ay vizeli tapu kaydı 3-Müracaat tapu sahibi tarafından yapılmadıysa,müracaat yapan kiģi için düzenlenmiģ vekaletname, 15 Gün 67 Mühür Kaldırma Tutanağı BaĢvurusu KUDEB 1-Dilekçe 2-Son ay vizeli tapu kaydı 3-Müracaat tapu sahibi tarafından yapılmadıysa,müracaat yapan kiģi için düzenlenmiģ vekaletname 15 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Selin ZAGPUS YĠĞĠTOĞLU Ġsim : Nurcihan ÖZER Unvan : Ġmar ve ġehircilik Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : /1249 E-posta : E-posta : 29

30 TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Süpürme, Temizlik, Çöp Toplama Ve Nakli Hizmetleri Ġle Ġlgili ġikayet ve Taleplerin Değerlendirilmesi (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) Vidanjör Hizmeti (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) Talep ( - Telefon) 1-Dilekçe 2-Tahsil Makbuzu 2 ĠĢ Günü 1 Sonraki ĠĢ Günü Atık Pil Geri DönüĢüm Projesi Kapsamında Atık Pillerin Toplanması Hizmeti (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) Geri DönüĢüm Projesi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Hizmeti (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) Talep ( - Telefon) Talep ( - Telefon) 1 Sonraki ĠĢ Günü 2 ĠĢ Günü 71 Konteynır Bakım-Onarım Ve Temizliği Hizmeti/ Konteynır Temini Hizmeti (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) 1-Dilekçe Talep ( - Telefon) 2-Tahsil Makbuzu 1 Sonraki ĠĢ Günü 72 Moloz Konteynırı Kaldırma Hizmeti (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) 1-Dilekçe Talep ( - Telefon) 2-Tahsil Makbuzu 1 Sonraki ĠĢ Günü 73 Kireçle Badana Hizmeti (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) 1-Dilekçe Talep ( - Telefon) 1 Sonraki ĠĢ Günü 30

31 74 Katı Atık Toplama Aracı Hizmeti (Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü) 1-Dilekçe Talep ( - Telefon) 2-Tahsil Makbuzu 1 Sonraki ĠĢ Günü BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Nail BAġPINAR Ġsim : A.Celil DURDU Unvan : Temizlik ĠĢleri Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : E-posta : E-posta : FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 31

32 72 Yol Bedeli (Fen ĠĢleri Müdürlüğü) 2- Aplikasyon Krokisi 3- Ġmar Durumu 4- Tapu Fotokopisi 5- Vekaletname 3 Gün 73 ĠĢ Deneyim Belgesi (Fen ĠĢleri Müdürlüğü) 1- SözleĢme 2- HakediĢ Raporları 3-Biten ĠĢlerde Geçici Kabul Tutanağı 4- Tasfiye Tutanağı 5- Kesin HakediĢ Raporu 6- KeĢif AtıĢ Olurları 7- Devir SözleĢmesi 2 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Servet Mücella BAYTUĞ Ġsim : Eser ATAK Unvan : Fen ĠĢleri Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : /7260 Tel : E-posta : E-posta : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 32

33 74 ĠĢyeri Projeye Uygunluk Belgesi (Yapı Kontrol Müdürlüğü) 2- Kimlik Fotokopisi 3- Harç Makbuzu 4- Tapu Kaydı 5- Yapı Kullanma Ġzin Belgesi (Yok Ġse; Vukuatlı Tapu Kaydı) 6- Özel Ġdare Kaydı. 15 Gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenilmesi veya baģvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri: Yapı Kontrol Müdürlüğü Ġkinci Müracaat Yeri : Bağlı Bulunulan BaĢkan Yardımcısı Ġsim : Tülay MARAL ERDOĞMUġ Ġsim : Nurcihan ÖZER Unvan : Yapı Kontrol Müdürü Unvan : BaĢkan Yardımcısı Adres : Konak Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Adres : Konak Belediyesi Tel : Tel : /1249 E-posta : E-posta : 33

KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER. YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KONAK BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Nikah ĠĢlemleri

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 İmar Plan Kopyası 3 Yer Seçim Belgesi 4 Muvakkat İnşaat Taleplerinin Belgesi 2-Güncel

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Kart İrtifakı 3 Kat Mülkiyeti 4 İnşaat Ruhsatı İşleri BAŞVURUDA

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Durumu 2 İnşaat Ruhsatı NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER Tapu, Çap Ve Ebatlı

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI İmar Durumu (İmar Durumu Birimi) Kitle Onayı (İmar Durumu Birimi) (Teknik Komisyon) Ön Olur Onayı Yeni İnşaat Ruhsatı İSTENEN BELGELER, Gerekiyorsa

Detaylı

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yeni İnşaat Ruhsatı (

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP

1- Dilekçe 2- Tapu 3- Tevhitli imar durumu taleplerinde hissedar muvafakati 4- ÇAP FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ĐMAR VE ŞEHĐRCĐLĐK MÜDÜRLÜĞÜ HĐZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENĐLEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ(ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli Yazılı

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. MUġ ĠL ÖZEL ĠDARESĠ ĠMAR VE KENTSEL ĠYĠLEġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN SIRA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESĠ 1-1- BaĢvuru Dilekçesi ( Amaca

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NİLÜFER BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İmar Durumu

Detaylı

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi

5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no belirtilmiş. 6-Zemin Etüd Ödendi Belgesi HİZMET REHBERİ Sıra No İşlem Gerekli Evrak Listesi Süre 1-İmar durumu 2-Tapu 3-Kot-Kesit 1 Zemin Etüt Onayı 2 Tesisat Proje Onayı 4-İnşaat-istikamet rölevesi 5-Talep Dilekçesi (Adres ve T.C. kimlik no

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. Resmi Yazı veya Dilekçe ile bildirim yapıldığında (3194 sayılı İmar Kanununun 39. ve 40.maddelerine göre; kesme yazıları YUNUSEMRE BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ) SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Metruk Yapıların Yıkılması İşi Yanan Yıkılan Bina Formu Düzenlemesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO ĠMAR VE ġehġrcġlġk DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠ TAMAMLANM A SÜRESĠ HĠZMETĠ SAĞLAYA N BĠRĠM Panonun ölçülendirilmiģ tasarım örneği

Detaylı

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çizimli

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yapı Kullanım izin Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Isı Yalıtım

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1- Dilekçe 2- Harç makbuzu fotokopisi 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BETON VE ZEMİN LABORATUARI BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Yapı kullanım izin belgesi 1. Tapu fotokopisi 2. Mal sahibi, mimar, yapı denetim firması imzalı başvuru dilekçesi 3. SSK dan ilişiksiz belgesi

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NO 1 YENİ İNŞAAT RUHSATI -DİLEKÇE (GEREKİRSE VEKALETNAME) -TAPU BELGESİ(1

Detaylı

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 1 Kadrolu Personel Alımı 2 SözleĢmeli Personel Alımı 3 Geçici ĠĢçi Alımı 4 Eski Hükümlü ve Özürlü ĠĢçi Alımı 5 Stajyer Öğrenci Alımı İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI (3194-4708 5216 SAYILI YASALAR GEREĞİ) 1 YAPI KONTROLÜ A) 1 LU HAKEDİŞ (Proje İnceleme Bedeli - %10) - Yapı Denetim

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI ĠNSAN KAYNAKLARI ve EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI 1 ĠĢ BaĢvuru Talebi 1) Tarsus Belediyesi ĠĢ Talep Formu Personel Ġhtiyacına ve Yasal Mevzuata Bağlı Ġlk Müracaat Yeri: Ġnsan Kaynakları ve Eğt.

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmar kanunun 23. Maddesi gereği teknik alt yapı bedeli

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER TUŞBA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI Plankote İmar Durum (çap) Belgesi 2 İmar Durum Belgesi 3 Harç Makbuzu 1 Matbu Dilekçe 2 Tapu Fotokopisi

Detaylı

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN

LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) HİZMETİN LAPSEKİ BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 2 3 HİZMETİN ADI İnşaat Suyu Aboneliği Mesken Aboneliği Depozito İadesi ve Abonelik Kapama İSTENİLEN BELGELER 1-Abonelik ve Depozito Ödeme Makbuzu 2-İnşaat

Detaylı

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MERKEZEFENDĠ BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SI RA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ SÜRE) ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 1 Ġmar Durumunun

Detaylı

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR

ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR 4- Ġfraz veya tevhid tescil dosyası 11 Köy YerleĢik Alan Sınır Haritası BaĢvuru dilekçesi ĠL ÖZEL ĠDARECE VERĠLMEKTEDĠR MUĞLA İL ÖZEL İDARESİ ORTACA İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu Ġzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 Ġl Özel Ġdaresine Ait

Detaylı

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Yaz Spor Okulları 4 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 SUNULAN HİZMET PLAN DEĞİŞİKLİĞİ/ TADİLATI MİMARİ 2 PROJE İNCELEME MİMARİ 3 TADİLAT İNCELEME 4 KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Üst yazı/dilekçe 2- Plan değişikliği

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE

DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ TAPU FOTOKOPİSİ DİLEKÇE DİLEKÇE KİMLİK FOTOKOPİSİ MAİLİ İNDİHAM RAPORU DİLEKÇE SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI 18. MADDE (ŞUYULANDIRMA)YA İTİRAZ 1975 ÖNCESİNE AİT OLDUĞUNA DAİR YAZI B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE 4 B.K.T.V.K.K. KARARI 5 BASİT TAMİR TADİL YAZISI 6 ÇATI İZNİ 7 HİSSE SATIŞ

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1- Sıhhi Müesseselerin

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ADI SÜRESİ (EN GEÇ) 1 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ 2- PLAN DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ (A Grubu Plancı İmzalı) 3- TAPU 4- NOTER VEKÂLETİ (gerektiğinde) 5- MUVAFAKATNAME (gerektiğinde) 6 AY 2 RESMİ İMAR DURUMU 3- ÇAP (gerektiğinde)

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Dilekçe 1 Çap 2- Tapu veya tapu kayıt sureti 2 gün 3- Ölçü krokisi 1- Başvuru yazısı veya dilekçesi 2- Çap 3- Tapu kayıt sureti ( son 3 aya ait ) 4- Tapu ölçü krokisi 30 gün

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım)

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 4-Değişiklik Dosyası(4 Takım) SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE ) 1 İmar

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İmar Plan Tadilat Talepleri - Başvuru dilekçesi ( T.C. Kimlik No) - Tapu Örneği - Mevcut Plan Örneği - Kadastro Planı Örneği - Öneri Plan

Detaylı

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK 2 KÜRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (409 Sayılı Kanun) 2 Nikah İşlemleri 3 Sosyal Yardımlar - Askerlik Şubesinden Alınan Resmi Yazı 2- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 3- Malmüdürlüğünden Alınan Vergi Kaydı

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 KARAHALLI ĠLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ 1 Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydı 1.Tüzel Kişilerden, Ticaret Sicil

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası

BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER. 4. İfraz ve tevhid tescil dosyası BATMAN VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VATANDAŞA SIRA SUNULAN HİZMETİN NO ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İMAR İŞLEMLERİ 2. Tapu Kaydı (İFRAZ,

Detaylı

SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI

SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SÜLEYMANPAġA BELEDĠYESĠ - ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HĠZMETĠN ADI Ġmar Planı ve DeğiĢikliği Tekliflerinin Değerlendirilmesi BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1. Taşınmaz Malik

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu

KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Ücret makbuzu SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 3 Toprak Etüt Hizmetleri 4 Köy Gelişim Alanı İmar Planı 5 İfraz

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Katı Atık Düzenli Depolama Alanı İşletilmesi 2 Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması ve Bertaraftı 3 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2872 Sayılı Çevre

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MÜDÜRLÜKLER

MEZİTLİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MÜDÜRLÜKLER MEZİTLİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MÜDÜRLÜKLER 1 Yazı İşleri Müdürlüğü 2 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 4 Bilgi İşlem Müdürlüğü 5 Basın Yayın ve

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ALTINORDU BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İmar Arşiv Bilgi Talebi 1 1-Nüfus Cüzdanı 2-Telefon Numarası 2 İmar Arşivi Birimi Mimari Proje İnceleme 2-Tapu Kaydı (Son 1 Aylık) Hisseli İse Hissedarlardan Muvafakat 3-Mimarlar Odası Tarafından Onaylanmış

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIRA NO 1 2 3 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ Arşivden Dosya Çıkartılması Asansör Periyodik Kontolünün Yapılması Asansör

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ALMUS KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Emniyet Amirliği HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI 1 Elektronik Posta T.C. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1-E-Posta-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer (bimer@basbakanlık.gov.tr) 2-Bilgi Edinme, Ġhbar, ġikayet ve diğer HĠZMETĠN TAMAMLANMA

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOLARI

SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOLARI SĠVAS BELEDĠYE BAġKANLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOLARI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALĠZASYON

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER

DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER DEFNE BELEDĠYESĠ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN 1 SIHHĠ ĠġYERLERĠNDEN (ġahislar 2- Yapı Kullanma İzni Belgesi(Yok ise 2004 ten elektrik abone kayıt bilgisi Tedaş tan)

Detaylı

KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU

KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU RA SUNULAN 1 NİKÂH İŞLEMLERİ 1- NÜFUS CÜZDANI, 2- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, 3- EVLENME BEYANNAMESİ, 4- FOTOĞRAF, 5- SAĞLIK RAPORU, 6- İZİN BELGESİ (BAŞKA ŞEHİRLERDE NİKÂH YAPTIRMAK İSTEYENLER İÇİN), 7- RESİMLİ

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1 SUNULAN HİZMET Sicil Açma ve Güncelleme BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1.Kişi için Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 2.Kurum için Vergi Levhası 3.Adres ve Telefon Bilgileri 4.Firma Kaşesi (Kurum

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ORDU İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçmesuyu Analizleri

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Aylin YEMİŞCİ İmar ve Şehircilik Müdürü Tlf:(0232)4147680 imarsehircilik@karabaglar.bel.tr İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YAPI RUHSAT BİRİMİ

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU 1 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KAMU HĠZMET STANDART TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI Hava Kirliliği Denetimi Çevresel Gürültü Denetimi Yakıt Analizi (Kömür Analizi) Spekt Değerlere

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) 1 İNŞAAT RUHSAT İŞLEMLERİ Müracaat ve Ön

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı