Toplantı : YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Toplantı : 7. 1968 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe"

Transkript

1 Tplantı : 7 CUMHURİYET SENATOSU I A S. Sayısı : U 968 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

2

3 İstanbul Üniversitesi 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe K Kmisynu rapru (/436) T. C. Başbakanlık 30.. Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayt : 7-635/770 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K tarihinde kararlaştırılan «istanbul Üniversitesi 968 yılı Bütçe kanunu ta gerekçesi ve eki cetveller ilişik larak sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını rica ederim. Süleyman Demirel Başbakan İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

4 * İstanbul Üniversitesi 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı GEREKÇESİ İstanbul Üniversitesinin 967 yılı (A/l) cari harcamalar bütçesi lira, (A/2) yatırımlar bütçesi 32 6 ve transfer harcamaları bütçesi ile de ira lmak üzere cem'an lira larak kabul edilmiş lar, (A/2) yatırım harcamaları ve (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bütçeleri yekûnu 967 yılına lira larak teklif edilmektedir. Üniversitemizin her sene mevcudu artan öğrenci sayısına paralel larak artmakta lan öğretim, araştırma ve masraf lan karşılamak maksadiyle aşağıda izah edildiği üzere, bütçenin muhtelif tertiplerine lira ekle lira düşülmüş lduğundan geçen seneye nazaran genel fazlalık liradır. Bölüm Madde (A/l) CARİ HARCAMALAR PERSONEL GİDERLERİ: Aylıklar Rektörlük ve fakültelerde idare ve öğretim hizm öğretim üyeleri ile asistanların 908 yılı aylıkların nek istenilmiştir. 968 yılında geçen seneye naz istenilmesinin sbebi aşağıda izah edilmiştir.. Karnini terfi müddetlerini dldurmuş ibulun dımcılarına terfi farklarının ödenmesi, ve 242 sayılı kanunlar- gereğince kad alanların kanuni farklarının verilmeısi, 3. Fen, İktisat ve Onman fakültelermdten öğr retim üyesi kadrlarının artırılması (maksadiyle! görülen kadrların karşılığıdır Ücretler Rektörlük ve fakültelerim bür enstitü, labr iminde kullanılan hastane ve kliniklerin idari hiz lan hizmetlilerin ücretlerinin ödenmesi, İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

5 5 Bölüm Madde Ssyal yardımlar 2.40 Ek çalışma Karşılıkları 2.50 Tazminatlar 2.60 ikramiye ve mükâfatlar 2. Üniversitemizin her sene artan öğrenci s fakültelerde artan iş hacımi dlayısiyle hizmeti maksadiyle 968 yılında (D) ve (E) cetveline miş lması, 3. Üniversitemiz tarafından istimlâk edilen dâvaları il, karşı farafm tezyidi bedel dâval dafaa etmek üzere tutulacak sözleşmeli avukat bahsi g-eçen kadr isteklerimizin ödeneğini karş lira ödenek istenilmesi zaruri görülmüştür Üniversitemizin Rektörlük ve fakültelerindeki a gereğince ödenmesi gereken çcuk zammı, dğ derleri ve 5434 saydı Kanun gereğince ımaaşlı Sandığına ödenecek emekli kesenekleri karşılı na ödenecek prim karşılıkları için lira Fakültelerde neşredilen Türkçe ve yabancı dild lerinde çalıştırılan öğretim üyelerine, 3'656 say versite Yayın Yönetmeliği gereğince ödenecek ması ve fakültelerin öğretim ve araştırma çalışm larında muhtelif mevzularda verilmekte lan ve alâka ile takibedilen knferansların masrafların retlerini ödemek maksadı ile 968 yılında Rektörlük, dekan kul müdürlerine verilmekte Müdürlüğünde Kanunu gereğince kasa tazminat cek tazminat ile 4936 sayılı Kanuna ek 5 sayı asistan ve uzmanlara verilecek üniversite tazmin için liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır İlim müesesesi lan Üniversitemizde yabancı di cı dil imtihanına girip kazandıkları takdirde ken İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

6 Bölüm Madde 2.8 Yklîuklar YÖNETİM GİDERLERİ 3.0 Genel yönetimle ilgili 3.90 alımlar 3.20 Genel yönetimle ilgili giderler 3.40 Ulaştırma giderleri Taşıt ilşetme ve Onarma giderleri 3.60 Kira giderleri HİZMET GİDERLERİ 4.0 Genel yönetimle ilgili 4.30 hizmet giderleri 6~ maddesi gereğince verilecek ikramiyenin ödenmesi miştir Her sene bir vilâyette yapılmakta lan Üniversite mensuplarının yönetimi ilgilendiren seyahatleri, ö yurt içinde ve dışında yapacakları bilimsel araştır cakları seyahatlerin yl masrafları ile yevmiyeleri ödendk istenilmesi zarureti hâsıl lmuştur Rektörlük ve fakültelerin kırtasiye, basılı kâğıt alım giderleri, yayın alımları, yakacak alımları, hizmetl der tertiplerini içine tplıyan bu kesimler için 96 ihtiyaç lacağı anlaşılmıştır, Geniş bl'klar halinde bulunan Üniversitemizin fak nin su, temizlik, aydınlatma ve bahçelerinin tanzim maksadı ile lira ödenek istenilmiştir. Rektörlük, fakülte ve hastanelerin psta - telgraf ücretlerini ödemek üzere lira ödenek istenil Fakültelerde mevcut bulunan taşıtların her nevi a yenilenmesi, patinaj zinciri ve yedek parçalar ve ç liraya ihtiyaclacağı anlaşılmıştır. Vakıflar İdaresince yeniden restre edilen Kuyucu hesindeki dükkânlar, Biylji Enstitüsü tarafında lında kirasını karşılamak üzere lira ödenem Üniversite binaları ile hastane ve kliniklerin yangı zemenin alınması için lira ödenek istenilm İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

7 Bölüm Madde 4.34 Güvenlik giderleri Malî hizmetlerle ilgili giderler 4.50 Eğitim ve araştırma giderleri 4.79 Sağlık hizmetleri giderleri KURUM GİDERLERİ : 5.29 Okular giderleri Eğitim kurumlan giderleri 5.4 Araştırma kurumlan giderleri 5 00 Üniversitenin güvenlik giderleri için 5 00 lira öde Üniversite ve fakültelerin tahakkuk edecek bina harçlarının ödenmesi için liraya ihtiyaç Fakültelerin araştırma, inceleme giderlerinin ge kültelere bağlı kürsülerde araştırma ve inceleme le ödenecek yevmiyeleri karşılamak üzere ve Fen arazi üzerinde yapacakları tatbikatla ilgili gider ödenek istenilmiştir ni müteraviz öğrencisi bulunan üniversi ve her biri için tutulacak sağlık fişlerinin dld muayenesinden geçirilmesinin temini ve ilâç ya lında G58 88 lira talebedilmiştir Yabancı diller ve Veteriner Fakültesinin bür, temini ile lâbratuvarlarmın mdern cihazlarla karşılamak üzere lira ödenek talebedilm Üniversite merkez kütüpanesi, fakülte kütüpan meslekî kitap ve dergilerin tamamlanması, yeni ma, giyim - kuşam ve malzeme giderlerinin tem lerinin müzeleri giderleri için lira öde Üniversite Film Merkezi ile Tıp, Hukuk, Edebi fakültelerine bağlı enstitülerin ilmî araştırmal İstanbul U. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

8 S Bölüm Madde 5.59 Yataklı tedavi Kurumları giderleri ÇEŞİTLİ GİDERLER: 6.2 Lâbratuvar 6.29 giderleri Prpaganda ve tanıtana giderleri : 6.40 Uluslararası ilişkiler giderleri: 6.70 Temsil, ağırlama ve tören giderleri samaidan yürütülimesini, üniversitelere girecek öğ Elektrnik Hesap Merkezlinin bür, ulaştırma, kir ve giderleri ile enstitülerin araştırmalarında ça ücretlerinin ödenmesi için lira ödenek (is Tıp ve Cerrahpaşa Tıp fakültelerinin öğreniminde rahpaşa hastanelerinde bulunan kliniklerinin bür zeme alımı ve giderleri, ıbelediye Ye Efkaf daire ile persnelin yiyecek giderleri için li Tıp, Edebiyat, Fen> Orman, Eczacılık, Dişhekiml rinin lâfbratuvarlarında ilmî araştırma, inceleme tirdiği 'bür, ulaştırma, giyim - kuşaim, malzeme lira ödenek taleîbedilmiştir. ' Üniversitemizin gerek yurt içinde ve gerekse yu ve yapılacak prpaganda giderleri için lira öd Rektörlük ve fakültelerin yurt dışında ve yurt i lantılarına üniversitemizi temisilen katılacak öğret tekabiliyet esasına dayanılarak yabancı üniversite öğrenci mülbadelesiinin gerektirdiği masrafları kar istenilmesi zaruri görülmüştür. 40 Üniversitemizi ziyaret edecek lan misafirlerin a yapılacak güderleri karşılamak üzere 40 lira İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

9 Bölüm Madde Balam ve küçük narım giderleri Geniş blklar halinde bulunan fakülte vte klini narım, badana, bya ve bakım giderleri için nilmiştir. CARİ HARCAMALAR TOPLAMI A/2 Yatırım Harcamaları Bütçesi Gerekçesi ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : Eğitim Sektörü : YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : Eğitim Sektörü : Üniversite istimlâk sahalarının etüt ve prje g ve ylluğunu karşılamak üzere lira ö yılında istenilen 27 9 lira ödenekle rımlar için Devlet Plânlama Dairesi ile varılan lev aşağıda gösterilmiştir. Hangi iş için istenildiği Eğitim Sektörü : (Devam eden işler) Üniversite Merkez kütüphanesi inşaatı Fen Fakültesi Bilji Enstitüsü İktisat Fakültesi inşaatı Dişçilik Fakültesi inşaatı Veteriner Fakültesi inşaatı Eczacılık Fakültemi ilâve inşaatı İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

10 0 Bölüm Madde Tıp Fakültesi Mrflji kuruluş binası inşaatı Çapa Klinikleri merkezi teshin Sağlık Sektörü : (Devam eden işler) Çapa Klinikleri tâdili Çcuk Psikiyatri Kliniği C. Paşa Cerrahı Kliniği ilâve inşaatı ve Mrflji irtibat binası Eğitim Sektörü : (Yeni işler) Astrnmi enstitüsüne ek dersane ve öğretim üyesi binası inşaat Üniversite bahçesinin sula.ma tesisi Üniversite Merkez bahçesi ylları Üniversite bahçesi elektrik hatları yenilenmesi Üniversite Merkezi teshin tesisleri bakımı Çapa da tnluk su depsu Çapa, Klinikler arası ylları Çapa telefn santralı Cerrahpaşa telefn santralı Enstitülerin tamiri (Tıp Fakültesi) Hukuk Fakültesi kuma daları Fen Fakültesi Hidrbilji Enstitüsü rıhtım ve bahçe tanzimi Fen Fakültesi Hidrbilji Enstitüsü kalrifer tesisi Kuyucu Murat Paşa Medresesi kalrifer tesisi Fen Fakültesi lâbratuvar yapımı ve su ylları yenilenmesi Türkiye Enstitüsü kalrifer tesisi Fen Fakültesinde yapılacak insektarium Cerrahpaşa Mrflji kuruluş binası Çapa asansörleri Muhtelif narımlar Sağlık sektörü : (Yeni işler) Çapa Eadyterapi Kliniği hasta ve çcuk asansörleri Çapa Dkubank binası hasta ve çamaşır asansörü istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

11 Bölüm Madde Teknik persnel ücretleri Teknik persnel geçici görev ylluğu T MAKİNA, TEÇHİZAT, TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI Eğitim sektörü 7 5 Rektörlük ve fakültelere alınacak makina, teçh Hidrbilji Enstitüsüne alınacak Pick - up içi Devlet Plânlama Dairesi ile varılan mutabakata riyle dağılışı aşağıda gösterilmiştir. Tıp Fakültesi Enstitülerin makina ve teçhizatı Çapa klinikleri makina ve teçhizatı Cerrahpaşa klinikleri makina ve teçhizatı Fen Fakültesi makina ve teçhizatı İktisat Fakültesi makina ve teçhizatı Orman Fakültesi makina ve teçhizatı Eczacılık Fakültesi makina ve teçhizatı Dişhekimliği Fakültesi makina ve teçhizatı üniversite Film Merkezine alınacak arazi Pick - up Fen Fakültesi Hidrbilji Enstitüsüne alınacak arazi binek Tpl (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLİ : Döner sermayelere ödemeler : İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 064)

12 2 Bölüm Hadde Medik - Ssyal Merkezi döner sermayesi : KAMULAŞTIRMA VE SA- TINALMALAR : Kamulaştırma ve satınalma bedeli : MALÎ TRANSFERLER : Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler : Uluslararası teşekküllere ödemeler : Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler : ödül, ikramiye, mükâfat ve yardımlar : SOSYAL TRANSFERLER : Emekli Sandığına ödemeler : Medik - Ssyal merkezi için açılan maddenin lira ödenek istenilmiştir. Veteriner Fakültesi yapılmak üzere millî emlâkt taksidi lan lira, Vakıflar Genel Müdürl bina ve arsalarının 968 yılı tak&idi l gelişme sahası dahilindeki gayrimcnkullerin k lira ki, cem'an 968 yılında sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre millî aidat için lira ödenek istenilmiştir. Üniversitemiz ve fakültelerin üye bulundukları U re verecekleri aidatların ödenmesi için lir Aylık ve ücret tertiplerine knulmuş bulunan isandığına ödenecek karşılıklar ile emekliye ayrıl verilecek emekli ikramiyesi ve 5434 sayılı Ka si gereğince Emekli Sandığına yapılacak ödemel nek talebedilmiştir Emekli, dul ve yetim aylıklarının tediyesi için 4 İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

13 3 Bölüm Madde Dernek, birlik, krum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere yardımlar : BORÇ ÖDEMELERİ : Geçen yıllar brçları : Sermaye teşkili ve transfer harcamaları tplamı : Üniversite öğrencilerine ucuz ve kaliteli yem ve fakültelerde yardıma muhtaç öğrencilere lira istenilmiştir. Üniversite merkez ve rman fakültesi memur v te talebe birliğine yapılacak yardımlar bu te ile karşılanacaktır. Rektörlük ve fakültelerde geçen yıl brçları den ödenmesi gereken tahakkukların tediyesi Tplamı istanbul üniversitesi 968 yılı (B) gelir bütçesi gerekçesi İstanbul Üniversitesi 968 yılı (A/l) cari harcamalar bütçesi lira, (A/2) yatırını harcamaları sermaye teşkili ve transfer harcamaları bütçesi de lira lmak üzere tplam larak çesi açıklandığı üzere karşılanmış lacaktır.. Tahsili tahmin edilen harçlardan lira, döner sermaye gelirlerinden , kitap satışın tecrübe ücretlerinden lira, diğer çeşitli gelirlerden lira ve bağışlardan lira, geçm'iş ; yılla da 000 lira lmak üzere gelir yekûnumuz liraya baliğ lmaktadır. ' / 2. Gelir bütçesinin tplamı lan liradan lira çıkarıldığı takdirde gerice kalan 3 lacak yardım ile karşılanacağı hesabedilerek gelir bütçesi bu hesaba göre hazırlanarak sunulmuştur.' İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

14 4. Rapr Karma Bütçe Kmisynu Başkanlığına istanbul Üniversitesi prblemleri özet larak ve üç bölüm halinde belirtmeyi uygun gördük :. Bina ve malzeme ihtiyaçları; 2. öğretim üyesi ve yardımcıları, prblemleri; 3. öğrenci knuları; Ayrıca raprumuzun snunda teklif Ve temennitelirimizi sunmaktayız. BlNA VE MALZEME İHTİYAÇLARI istanbul Üniversitesi, kuruluşundan bu yana hizmetlerinde büyük inkişaflar kaydetmiş ve bu arada ö 708 iken de çıkmıştır. Bu inkişafa rağmen Üniversitenin nrmal tedrisat yapabilmesi için zar hizmetin gerektirdiğ ölçüde inkişaf edememiştir. 965 yılında, Çapa, 967 yılında Cerrahpaşa'nın Üniv kal etmiş lması nispî bir ferahlık yaratmış ise de öğrenci sayısı nazarı itibara alnıdığından bugünkü ders bakımından nrmal tedrisatın yürütülmesi çk müşkül lmaktadır. Buma paralel larak istanbul Üniversitesini tenin temsilcilerinin katıldığı rektörlükte 965 ten İflTri çalışmıya başlıyan inşaat ve inkişaf Kmisynunun hazırladığı p binaların, yapımına başlanmış öteki yandan da ör.'i nüzdeki Beş Yıllık ikinci Plân devresinde Üniversite ihtiyaçlarını Teşkilâtına sunulmuş lduğu görülmüştür. Bu çalışmaların uygulanması, 965 ten itibaren 8. milyndan 32 milyn nin hemen tamamının sarfını mümkün kılmıştır. Bu suretle talebe kantin binası inşaatı bitmiş, Gazetecilik Enstitüsü Kürsüsü enstitüleri, Veteriner Fakükesi yakında bir temel bilimler fakültesi haline gelecek lan Zlji ve Btanik Enstitüsü iç hastalıkları klinik binası, Diş Hekimliği Fakültesi binası, Eczacılık Fakültesi Enstiüleri Cerrahpaşa bâzı ları ki, tplamı 50 milyn lirayı bulm sıktadır. Hemen tamamen ihale edilmek suretiyle bir kısmının inşaası ta prgrama göre ve her yıl alınan ödenek ölçüsünde devam etmekte bulunduğu tesbit edilmiştir. Yalnız i sitece hazırlanan ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile ilk yapılan knuşmalarda bu yıl yaptırılması uygun len binalardan ikinci Dahiliye Kliniği gibi inşaatı devam etmekte bulunan binalarla Üniversite bakım bancı Diller Okulu, ki, öğrencinin ihtiyacına cevap verecektir, binası ödeneği bunun yanında Edebiy ödeneği ayrıca Cerrahpaşa'da öğretimine devam eden istanbul Üniversitesi Çcuik Hastalıkları Kürüsüsü b tarafından Üniversiteye bilgi verilmeden bu yıl tahsisatından çıkarılmış lduğu görülmüştür. istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

15 5 ÖĞRETİM ÜYESİ VE YARDIMCILARI PROBLEMLERİ Halen İstanbul Üniversitesinde öğrenciye öğretim yapan 26 prfesör 27 ecnebi prfesör ve dır. Bu duruma göre öğretim üyeleri başına 70 ilâ 80 talebe düşmektedir. Batı üniversiteleri ile kıya elverişsiz üniversitelere göre Î0, ideal kadr-lu üniversitelere göre ise en az kat, İstanbul Üniversites rülmektedir. Türk üniversiteleri ile mukayesede, İstanbul Üniversitesi aşağı - yukarı buna yakın bir dur mek ve eğitimi mdern seviyeye yükseltme amacı ile bir yandan yapım işlerine önem verilirken bir y nunu ile İstanbul Üniversitesine verilmiş lan bu yetersiz ve cılız kadryu istenen ölçüye yaklaştırmak hazırlanan ve 20 yıl snrayı dikkate alan yeni Teşkilât Kanunu öntasarı teklifimin Maliye Bakanlığınc tir. Yalnız 5 numaralı Kanunun getirdiği hükümlerle asistan kadrlarını işgal eden dçentlere kendi yerlerin sıyan bir kanun yürürlüğe girmiş ve üniversitece de hemen uygulanmıştır. Geçen yıllık bütçe raprunda da zikredildiği üzere asistanlar birçk fakültelerde sayı bakımından ihtiyacı Önemlisi birçk fakülteler ve kürsüler bş lan kadrlarını dlduramamaktadırlar. Nitekim tari asistan kadrsundan 08 i bş bulunmaktadır. Bunun iki önemli sebebi vardır. a) Bir kısım kürsülere asistan lacak gcnçleı üniversite, dışında malî ve iktisadi yönden, üniversitenin sağlad ölçüde tatmin edilmektedir. b) önceleri, isteklisi çk lan bir kısım kürsülerde de, Devlet Sektörü içinde ve aynı disiplinde çalışan gen sağlanan dengesiz imkânlar gençlerin daha uygun yerlere kaymasına sebeblmaktadır. Bu itibarla memleket hizmetinde görev alacak kadryu yetiştirmek üzere Asistanlık Müessesesini cazip hale alan tedbirler ciddiyetle düşünülmelidir. 967 yılında üniversite tarafından yayınlanan kitaplar 73, dergi sayısı 38 dir. ÖĞRENCI PROBLEMLERI Geçen yılki Bütçe raprunda zikredilen öğrenci prblemleri aynen devam etmektedir. Dünyada, gerçek üniver yılan müesseselerde öğrenci sayısı i geçmemektedir. Memleketimiz için de bunu temin etmek ve ihtiyaca g retim kulları açmak prgramlanmalıdır. Bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığının hazırladığı Ki nun tasarısı ye sitelerde kabil lmıyan kalabalık kalmıyacak ve liselerden mezun ve her yıl sayısı büyük ölçüde artan gençle Karadeniz Teknik Üniversitesinin kuruluşundan bu yana büyük ölçüde desteği lmuş ve bu üniversite de Orman Fakültesinin Kuruluş çalışmaları da ele alınmıştır. İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

16 6 Ayrıca istanbul Üniversitesi, hem bilimsel gelişmeleri gereği gibi takip ve daha mükemmel müesseselerde me çüde kaliteli aydın yetiştirmek amaciyle 4 yeni fakülte kurulmuştur. Kimya Fakültesi, işletmecilik Fakültesi, Tıp Fakültesi, 0 sene snra talebe sayısının e indirecek bir plânın da uygulanmasına başlanmıştır. Fakat b teler ikili öğretim ve gece öğretimi yaptıkları için bütün dershaneler sabahın 8 inden akşam 6 ya kadar işgal edilm Dil öğretimi üniversite dışı Eğitim mücsseselerindeelverişsiz şartlarda yapılmakta ve öğrenciler en az 8 e kadar b tadır. öğrencilerin ssyal prblemleri üzerinde önemle durulması gereken bir knu teşkil etmektedir, istanbul zinin iki senedir hazırladığı istatistiklere göre öğrencilerin % 32.5 nun aylık geliri 50 ilâ 200 lira arasındadır. A bir gekr sağlıyabilmektedir. Buna karşılık 2876 öğrenci, miktarı 250 lirayı geçmiyen resmî burslardan yalnız G lanabilin ektedir. Yine aynı istatistiğe göre, öğrencilerin % 54 ü aile ve akrabaları yanında kalmakta % 3 ü res geri kalanları özel yurtlarda pansiynlarda, da ve tellerde yatıp kalkmaktadırlar. Talebe kantinine yapılan le ancak 3 talebe faydalanabilin ektedir. Yemek listesi tamamen öğretim üyeleri yemek listesinin aynı lan v nalı ile idare edilen kantinden faydalanan bu öğrencilerin Maliyeti 4 lira civarında lan yemeği 000 tanesinin nin de iki lira ödemek suretiyle faydalandıkları tesıbiıt lunmuştur. Bu suretle geçen sene üniversitece uygulanac le girmiş lması memnuniyet verici lmuştur. Yalnız gerek burs ve gerek yemekten faydalanan talebe sayısı ile y tarı kişilik bir üniversitenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaktan çik uzaktır. Kantinden 5 talebenin ren üniversite düşüncesi, Plânlama Teşkilâtının Kantini genişletmek amacı ile teklif edilen bir milyn lirayı ö bütçeden çıkarmış lmasıyla bu yıl tahakkuk edemiyecektir. İki yıldır istanbul Üniversitesi tarafından idare lu sürat ve sıhhat içinde yürütüldüğü memnuniyetle müşahede edilmiştir. Bu yıl İstanbul Üniversitesine 5 97 öğre Türk 376 sı yabancı uyrukludur. Ayrıca Gazetecilik Enstitüsüne de. 94 Türk 2 si Ecnebi lmaik üzere 96 öğrenci Geçen yıl ki bütçe raprunda belirtilen ve yukarda arz ve izah eylediğimiz nedenlerle üniversitenin bir talebe ması zarureti rtadadır. Bu suretle, kişilik tplantı, knferans salnu, kütüphane, turma daları açık ve kapalı spr salnu ve öğrencilerin çeşitli kültür kllarımın ihtiyaçlarını karşılayacak yerleriyle i vap verecek Batı üniversitelerinde örneklerini gördüğümüz bir merkezî tesis yapılmasına ve şehir içinde çık da nan yurtların bir araya tplanmasına imkân hâsıl lacaktır. Yukarda belirttiğimiz faydalar yanında çk öneml öğretim üyelerinin teması klaylaşacak çeşitli fakülte öğrencilerinin bir arada bulunmaları ile kültür mübadeles idari ssyal ve eknmik yönlerden birçk faydalar elde edilecektir. Üniversiteyi, faydalanmanın ötesinde bir istismar knusu larak mütalâa eden yıllanmış öğrencilerin şikâyet vermek maksadiyle hazırlanan yönetmelik takdire şayan görülmüştür. Bugün Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş bulunan talebe cemiyetleri dernek, birlik ve federasynların hayırmdaki gayeye tevcih edebilmek için bu mevzuun ehemmiyetle ele alınması ve bütün üniversitelere ve yük ye sahip kılınması temenniye şayan görülmüştür. Ayrıca istanbul Üniversitesi Filim Merkezinde hazırlanan ve sayısı 9 u bulan kültür filimleri memleket dışı İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

17 - 7 çklarının yabancı televizynlarında defalarca gösterildiği büyükelçiliklerimizin yazılarından anlaşılmış ve a gili eserler ve diğer medeniyetler filmi Berlin Filim festivalinde gümüş madalya kazanmış Ben Asitavandas Festivalinde birincilik almıştır. Bu filimler memleketin Batı ve Dğu birçk il merkezlerinde de ilim adamla edilmiştir. 967 BÜTÇE UYGULAMASI Yapılan ödem Cari harcama Yatırım Sermaye teşkili ve transferler Tplam Kasım ayı snu itibariyle bütçe yılının tamamlanmasına üç ay kala henüz kullanılmamış ödenek miktarının Bu az harcama sebeplerinin başlıcasım üniversite muhasebesine Maliyece zamanında nakit gönderilememesi te lanların ifadelerine göre masraf tahakkuk evrakına bağlandığı halde ödenmeyen istihkaklar vardır. 968 Bütçesi cari harcamalarda bir evvelki yıldan lira, yatırım harcamalarında 2 96 ve se rında lira lmak üzere ceman lira fazladır, ödenek'lerleki artış daha ziyade yeni kuru transfer harcamalarındaki artışlardan dlayı dğmuştur. Üniversite gelirlerinin, umumi gelirin ödenek yekûnunun %' 7,93 ü karşıladığı görülmektedir. Gelirlerle k da da belirtildiği üzere çk azdır. Üniversitenin gelirlerini artırıcı tedbirlerin düşünülmesi sırasında alman lerdeki uygulama da nazara alınarak şartlarımıza uygun bir ölçünün bulunması gerekmektedir. Ayrıca diğe birler.manzumesinin kanun ve mevzuatla ıtahkim edilerek alınmasını tavsiyeye şayan görmekteyiz. TEKLİF VE TEMENNİLER Üniversiteler bütçeleri arasında dengesizlikler müşahede edildiğinden gelecekte tahsisatın tevziinde belli v yece gayan görülmüştür. Gayet tabiidir ki bu ölçüler müşterek bir çalışma içinde fakültelerin özelliklerine takdirde bâzı haklı şikâyetlerin önlenmesi mümkün lacaktır. İstanbul Ü.' Bütçesi (S. Sayısı : 054)

18 Yeni üniversiteler arasında bütçe tatbikatı yönünden sarf hususundaki yetkilerin farklılık gösterdiği ve bu müşahede edilmiştir. Bu bakımdan bütçe tatbikatını klaylaştırıcı hüküm'leriıı.müesseselere seyyanen imkân ve mütalâa edilmiştir. Raprumuzun başından beri işaret ettiğimiz meselelerin halli hususunda ihtiyaç duyulan kanunların biran dir. Bu meyanda geçen sene Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabakata varılmasına rağmen Maliye Bakaukğından luş kadrları Kanunları tasarısının. Kimya Fakültesi Teşkilât Kanunu, Dişhekimüği Fakültesi Teşkilât Kanunu, Kanunu, Veteriner Fakültesi kuruluş Kanunu tasarılarının biran evvel çıkarılması ve yine yeni kurulmuş bul Kanununa ait hazırlığın bitirilmesi lüzumuna ir anmaktayız. İstanbul Üniversiteli bütçesiyle ilgili değişiklik tekliflerimizi gerekçelerini, önergelerimizde arz ve izah etmek yr; i :.. Rektörlük: 2.20 (Hizmetliler ücreti) 5 40 lira, (Yabancı uzmanlarla yardımı*!jarı ücreti).0 keseneği karşıhkları) 9 84 lira, (5u>sya! İOgnialar Kurumlan kepenek ve prim karşılıkla:]) 0 45 lira, İ lira; nci bölüm (Kurum, giderleri, kulla:' giderleri, İ detme Fakültesi giderleri) ilgili maddelerine Rektörlük: (A/2) Yatınmharcamaları, eğitbrı sektörü 22.8! nci maddeye (Yapı icris ve büyük narım Eğitiri sektörü (taş:t alımları) maddesine lira, ilâvesini. 3. Rektörlük:. (A/5) Sermaye teşkili ve tran a-r aareamaian, nci maddeye (Takibe kantinlerine yardım (iv a m ula'4ııana ve satmalma) uue5.laadusmc (.iülanaui ükıdiyesıue, yapılan aıu'üşma gereğince öden lira; ilâvs'ni. 4. istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesin:?). (A/S) Cari harcamalar cetveli 5.50 nci bür giderleri maddesind alını ve giderici) maddesinden Ura ki ceman l lirama duşülre!-: 2.20 (I lizmeuiler nereli) mad maddeye yine liranın daha ilâvesi:..i. 5. Edebiyat Fakültesi (A/î) Cari harcamalar 5. M0 (Yayın alımları ve giderleri) m a-dd.es ine lira, 5 desine 2 lira, ve 5.46 (Malzeme alım ve giderlerine) 2 lira, G. İktisat Fakültesi (A/l) Cari harcamalar cetveli 2. (öğretim üyeleri, görevlileri ve yarduacıları ile u cetvelinden çıkarılan iki acîed. 800 iirakk Dçmıt kadrcunun tenzil edilerek liranın ilâvesini (Emdkli keseneği karşılıkları) maddesine 68 lira ve (A/5) Ssyal transferler (% ek karş sini, 5.45 nci bür giderleri maddesine lira, ayrıca nci ulaştırma giderleri maddesine G 000 lira 7. Eczacılık Fakültesi (Üniversite tazminatı) maddesinden G 544 liranın tenzili ile 2.20 (Hizmetli (Emekli keseneği karşılıkları) maddesine 000 lira ve (% ek karşılıkları) maddesine 54 liranın 8. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3.40 (Psta, telgraf giderleri) maddesine lira, (Telefn gid 8 istanbul U. Bütçesi (S. Sayısı: 054)

19 (Araştırma ve inceleme giderleri) maddesine lira, 5 46 (Malzeme alım ve giderleri) maddesine 2 maddesine 000 lira, (Malzeme alım ve giderleri) maddesine 000 lira, 6.2 (Bür giderler (Malzeme alım ve giderleri) maddesine 000 lira, 6.40 (Uluslararası yurt içi tplantıları giderleri) maddes rımı) maddesine lira, 9. Kimya fakültesi (geçici hizmetliler ücreti) maddesine lira, ilâvesini ve 3 40 (Psta - bu maddeye lira, ilâvesini Arz ve teklif ederiz. İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven Trabzn Milletvekili Ali Rıza Uzuner İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

20 20 i Bütçe Karına Kmisynu rapru Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Kmisynu Esas N. : /436 Karar N. : 00 Cumhuriyet Senatsu Başkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisine tarihinde sunularak kmisynumuza havale edilen. (İstanbul Ü tasarısı) Millî Eğitim Bakanı, Rektör ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de kaılması ile incelen li ve görüşüldü İstanbul Üniversitesi 968 yılı Bütçe Kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde göster rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös erikliği üzere lira, sermaye teşkili ve transfer harca velde gösterildiği üzere lira ki, tplanı larak lira ödenek teklif lunmak 'ad ir. Bu yıl istersen ödenek miktarı geçen yıla na :aran lira fazlalık göstermektedir. Bu fazlalığın hem runda lduğu tesislerinin ikmali, bu tesislerin muhtaekluğu teçhizatın alınması ile üniversite/e devrlunan gerektirdiği yatınmlarında'n ileri gelmektedir. Kmisynumuzda, kmisynumuz adına inec'eme yapan raprtörlerimizin rapru kunduktan snra görüşme ve Ektör geniş bilgiler vermişlerdir. Memleketi ub.la mı eski ve en büyük ilim ve irfan cağı h m İstanbul da lduğu gibi memleket sınırları dışında da. fiy-ıı yaygın şöhrete ulaşmıştır. Üniversitenin fakül" ve enstitü g men karşdıyaeak lan yeni inşaatların bir kısmı îıitmlş, bir kısmının da inşaatlarına devanı lun maktadır. Öğre tanları nktasından İstanbul Üniversitesi emsali üniversitelerle kıyaslanırsa snucun İstanbul üniversitesi ale üyeleri de bilhassa asistan bulmakta güçlük çe'.ilmekte lduğu bir vakıadır. Bunun da sebebi, kadrlarının k kadrsunun üniversite dışında imkânlar bulma andan ileri gelmektedir. Öğrencileri her yıl çığ gibi artan ün ci prblemleri de büyük bir yer tutmaktadır. Öğrencilerin üniversite içindeki çalışmalarından sn a faydalanaca rneseksl istenen seviyeye henüz ulaşamamıştır. Bu hususta dünyadaki emsalleri gibi bir talebe sitesine imkân öğretim üyeleriyle öğrencilerin teması klaylaşacağı gibi kültür mübadelesi yükselecek, idari, ssyal ve eknm lacaktır. Üniversitenin srunları üzerindeki görüşmeleri lumlu karşılıyan kmisynumuz maddelerin müzake zakeresinde; birinci madde, maddeye bağlı (A/l) işaretli cetvelin Rektörlük kısmında bö'üm 2.20 (H kurulan İşletme Fakültesinin hizmetlilerinin özü'ik haklarından lan ücretleri için 5 4J0 lira, (Yaban ti) maddesine lira, (Emekli keseneği karşılıkları) maddesine 9 84 lira, (Ssyal Sigrta karşılıkları) maddesine 0 45 lira, 2.83 (Geçici görev ylluğu) maddesine lira, İşletme Fakültesinin fakülte ve kullar giderlerini karşılamak üzere bölümde yeni açılan 5.28 (Bü lira, (Ulaştırma giderleri) maddesine lira, (Taşıt işletme ve narma giderleri) maddesine İstanbul Ü. 'Bütçesi (S. Sayısı : 054)

21 2 ri) maddesine lira, (Giyim - kuşam alım ve giderleri) maddesine lira, (Malzeme alım ve (Diğer alım ve giderleri) maddesine de lira, 'Tıp Fakültesinin bölüm 2.20 (Hizmetliler ücreti) maddesine Tıp Fakültesi (D) cetveline ilâve edile sadiyle lira, (Emekli keseneği karşılığı) maddesine, ilâve edilen kadrların kesenek karşılığ lenen miktarların 000 lirası 5.59 (Bür giderleri) maddesinden, lirası da (Malzeme alım mek suretiyle bu kıcumda yap::lan ilâvelerin % 50 si Falkültcnin diğer ihtiyaçlarından kesilerek kaıvşılanmıgtı İşletme Fak "il tisinin ihtiyaç'arınm ıbir ii^.smı rektödırk k-smına- ilâve edilmişti. Oenye kabın ihtiyaçları d cağından İktisat Fakültesinin bölüm (öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile tıkmanlar a (Ihmvkli ke;seneği karşılıkları) m:u! ı.lvdı de 084 lira, Ecsacî'bk Frıkültesinbı bölüm (Üniversite tazminatı) maddesinden lira düzülerek bu bir lâbnraııt kcdrısmum ücreti ka liranın ayın bölümdeki 2 20 ücretliler maddesine, i 003, lirası lıkları) maddesine eklenmiştir. Cerrahpaşa.Fakültesinin bölüm 3.40 (Yayın alımları ve giderleri) maddesine, bu. Fakültenin kitap şjlamrk ü/,ere 50 OOO lira, 4000 bölüm (Araştırma' ve inceleme giderleri) maddesine araştırma ve in bölüm 3 80 (Bina narımı) maddesine -Belediyeden alman binaların narılmas'nı temin :>;ı lir Kimya. Ikıkü^tcskıin.2000 bölümünde 89 savdı lv:uıumın gereğini yc-'irıe getirm-ık için yeniden açılacak. yapılaer.lk ödemeler) maddecine lira, Fakültenin pasta - teir^rai: 'giderlerini karşılamak üzere 3.00 bölümünde ta - tcdgraf giderleri) maddesine lira, ekleterek (A/l) işaretli cetvelde yapılan ilâveler ve maddeler (A/l) i;.artli cetvel bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. (A/2) işaretli cetvelim rektörlük kısmında.bölüm (Yapı, tesis ve büyük na-ım giderleri.) Yabancı Diî'ler Okulu binalarının tamamlanması için i 000 lira, 22 9 (Yapı, tesis ve büyük narım, gider ait binaların inşaatında kullanılmak üzere ) lira, bölüm (Taşıt alımları) maddesine Ormanı aknmainnı teminen üıra, eklenmek suretiy ; e (A/2) işaretli ctvel, bu -değişik şekli ile kabul. edilmiştir. (A/3) işaretli cetvelin rektörlük kısmında bölüm 3İ20 (% ek karşılıkları) maddesine İşi etme Fakü lerin karşılıkları larak 54 lira, 35 G48 (Talebe 'kantinlerine yardım) maddesine öğrencilerin araması sebe lmaması içiın 000 lira, Tıp Fakültesinin bölüm (% ek karşılıkları) maddesine Tıp Fakültesine verilen kadrlardaki lira, İktisat Fakültesinin bölüm (% k karşılıkları) maddesine İşletme Fakültesine verilen kadtf rak 259 lira, Eczacılık Fakültesinin bölüm (% ek karşılkları) maddesine bu Fakülteye verilen bir kadrd eklenmek suretiyle birinci madde, cetvellerinde yapılan bu değişik şekli ile kabul edilmiştir. istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

22 22 İkinci madde, birinci maddeye yapılan ilâvelerden dlayı dengeyi sağlamak amaciyle bölüm lira, (Geçmiş yıldan devreden nalkit) maddesine lira eklenmek suretiyle bu değiş Tasarımın 3 ncü maddesi bağlı catveli ile aynen kabul edilmiştir. Tasarının 4 ncü maddetsi, madde metni aynen bağlı cetveli değiştirilerek ıkaltml edilmiştir. Tasarının 5 nci maddesi bağlı cetveli ile aynen kabul edilmiştir. Tasarının 6 ncı maddesi, madde metni aynen bağlı cetveli değiştirilerek kaibul edilmiştir. 7, 8, 9, 0, ve 2 nci maddeler ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. Başkan Aydın /. Sezgin Ankara T. Köker Elâzığ K. Nedimğîu istanbul Muhalifim 8. Aren Kayseri yi. Hacıpaşağlu Sakarya 0. Salihğlu Başkan V. Aydın t. Cenap Ege Ankara M. K Yılmaz Erzurum C. Önder İstanbul H. Berkl Kcaeli L. Tkğlu Samsun Y. Akal t Trabzn A. t Birinciğlu Ö. Sözcü Sakarya JV. Byar Aydın Söz hakkım mahfuzdur M. Ş. Kç Eskişehir. Angı İstanbul N. Erğan Muğla T. Şahin Samsun 8. Kılıç Kâtip Blu //.. Cp Burdur /, H. Byacığlu Giresun. E. Kıhçğlu İstanbul M. Güven Niğde R. Syer ısinp Söz hakkı n mahfuzd ur H. İşgüzar Trabzn Trabzn Uşak L. Hcağl u Söz hakkın mahfuzdur M. F. Atayurt A.. B. Uzuner Adıyam M. A. A Cumhurbaşka R. Ün Gümüş 8. Sav îzmi /. Gür Rize E. Y. A Tabiî Ü S. Kara İstanbul Ü. /Bütçesi (;S. Sayısı : 054)

23 HÜKÜMETİN TEKLİFİ İstanbul üniversitesi 968 yılı Bütçe kanunu tasarısı MADDE. İstanbul Üniversitesine aşağıda gösterildiği ihere (A/) cari harcamaları için l'ra, (A/2) yatırım harcamaları için lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 2 GOS 803 Ura ki, tplam larak G3 lira ödenek verilmiştir. (A/3) (A/l) (A/2) Sermaye tenkili Cari Yatırım ve transfer jrarc.-nuvjar ilarc'imakm narear.ıaian Trva.m BÜTÇE KARMA KOMİSYO İstanbul Üniversitesi 968 y MADDE. İstanbul Üniversit (A/l) cari harcamaları için 99 G50 4 için lira, (A/3) sermaye t de, lira ki, tplam lara miştir. (A/l) Cari Harcamalar ( Y Har Rektörlük Tıp Fakültesi ilıkıık Fakültesi Edb'yat Fakültesi Fen Faikü-ltesi İktisat Fakültesi Orman Fakültesi E : acılık Fakültesi D'şheklmliği Fak. Cerrahpaşa Tıp Fak, Kimya Fakültesi G G43 42 O.)0 nrr i i u.j G G O G G " G 90 09G G7 'Rektörlük Tıp Fakültesi i fukuk Fakiıl tesi Edebiyat Fakültesi Ff-Ti Fakültesi İktisat Fakültesi Orman Fakültesi Ee-aıiık Fakültesi Dişhekimliği Fak. Cerrahpaşa Tıp Fa. Kimya Fakültesi Tplam 9G G M 3 Tplam MADDE 2. İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere lira larak talimin edilmiştir. MADDE 2. İstanbul Üniversite cetvelde gösterildiği üzere İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

24 (Hükümetin Teklifi) MADDE 3. İstanbul Üniversitesince 968 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 968 bütçe yılında da devam lunur. MADDE 4. istanbul Üniversitesinin tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrlar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince, geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadr alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrlar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunlann eldeki kadrlara ek lmaması şarttır. MADDE 5. istanbul Üniversitesince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (Gr) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE 6. istanbul Üniversitesinin kuruluşu hakkındaki tarihli ve 5247 sayılı Kanuna ve buna ek 557, 76, 7259, 43, 44, 85 ve 582 sayılı kanunlara bağlı () sayılı cetvelde yazılı kadrlardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 968 bütçe yılında kullanılamaz. MADDE 7. Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı tesir, ve büyük narım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma, ve satınalmalar) bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. MADDE 8. Üniversite bütçesinin Rektörlük,.fakülteler ve kullar kısımlarına dâhil tertipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. (Bütçe Karma Kmisy MADDE 3. Tasarının 3 ncü m MADDE 4. Tasarının 4 ncü m MADDE 5. Tasarının 5 nci ma MADDE 6. Tasarının 6 ncı ma MADDE 7. Tasarının 7 nci ma MADDE 8. Tasarının 8 nci ma İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısr: 054)

25 (Hükümetin Teklifi) MADDE 9. (Geçen yıllar brçları) maddesindeki ödeneğin yetmemesi halinde : a) 967 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan brçlar ilgili ldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, b) bütçe yıllarına aldlııp da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış, karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan brçlar, 968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar brçları) maddesine; Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. MADDE 0. Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara frmül, bağılı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. MADDE. Bu kanun Mart 968 tarihinde yürürlüğe girer. ilişkin MADDE 2. Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim bakanları yürütür. (Bütçe Karma Kmisy MADDE 9. Tasarının 9 neu ma MADDE 0. Tasarının 0 ncu m MADPE. Tasarının nei m MADDE 2. Tasarının 2 nci m Başbakan 8. Demirel Devlet Bakanı S. öztürk Devlet Bakanı H. Atabeyli Devlet Bakanı K. Ocak Devlet B 8. T. Müft Millî Savunma Bakanı A. Tpalğlu içişleri Bakanı F. Sükan Dışişleri Bakanı /. S. Çağlayangil Maliye Bakanı C. Bilgehan Millî Eğitim. Erte Ticaret Bakanı A. Türkü Sağ. ve Ss. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı V. Â. Özkan î. Tekin Ticaret Bakanı B. Dağdaş Ulaştırma 8. Bil Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Balvanı Turizm ve Ta. Bakanı M. Turgut B. Sezgin N. Kür ad İmar ve İskân Bakanı H. Menteşeğlu İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

26 Rektörlük 26 (A/l) CARÎ HARCAMALAR Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplam t II ükümetç e istenen Madde Bölüm tp PERSONEL GİDERLERİ D AYLIKLAR G n el M a re aylıkları Öğretim üyeleri, görevli'!eri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 89 sayılı Kanam gereğince yapılacak ödemeler ÜCRETLER i 480! ; IIfemetlü.er üc retî Geçici hizmetliler ücreti Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti Sözleşmeli persnel ücreti İşçi ücretleri! G SOSYAL YARDIMLAR j Çcuk zammı Dğum yardımı ölüm yardımı Tedavi ve cenaze giderleri Emekli keseneği karşılıkları Ssyal sigrtalar kurumları, kesenek ve prim karşılıkları İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

27 Rektörlük 27 - Bölüm Madde ödeneğin çeşidi EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI Ksim tplamı..2.4 Fazla çalama ücreti 2.42 Giriş imtihanlarında çalışacaklara verilecek fazla çalışma ücreti (Fazla çalışma ücreti! tplamı : 05 00) Knferans ücreti Ders ücreti TAZMİNATLAR Ek görev tazmksatı Kasa tazminatı İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 2.60 Yabancı dil ikramiyesi 937 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe istenen Madde Bölüm t Li YOLLUKLAR / - Yurt içi yllukları YÖNET İM YOLLUKLARI 2.8 Sürekli görev ylluğu 2.83' Geçici görev ylluğu 2.85 Sözleşmeli persnel geçici görev ylluğu ÖĞRETİM YOLLUKLARI Kurs ylluğu Knferans için getirtileceklerin ylluğu istanbul Ü. ıbütçcsi (,S. Sayısı : 054)

28 Rektörlük ödeneği Madde Bölüm tplamı Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Hükümetçe istenen Madde Bölüm t DİĞER YOLLUKLAR 2.84 Tedavi ylluğu 2 (Yurt i'çi yllukları tplamı : 00) // - Yurt dışı yllukları YÖNETİM YOLLUKLARİ Yurt dışı geçici görev ylluğu Yabancı uzmanlarla, yardımcı lan yurt dışı geçici görev ylluğu 37 ÖĞRUTİM YOLLUKLARI 2.87 Yurt dışı staj ve öği'enim ylluğu Yurt dışı kngre ve knferans ylluğu Yurt dışı araştırma ve inceleme ylluğu Yurt dışı kurs ylluğu l Knferans için yurt dışından getirtil eceklerin ylluğu (Yurt dışı yllukları tplamı : ) YÖNETİM GİDERLERİ GENEL YÖNETİMLE LAR İLGİLİ ALIM Kırtasiye alımları ve giderleri Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri Döşeme ve demirbaş alımlan ve giderleri Yayın alımları ve giderleri.3.50 y Yakacak alımları ve giderleri.3.60 ; Hi'zmetKi giyim alımları ve giderleri Diğer alımlar ve giderler İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : Kİ' 34)

29 Rektörlük 29 Bölüm Madde ödenegü* çeşidi GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER LER 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe istenen Madde Bölüm t Li Su gi'derleri Temizlik giderleri Aydınlatma giderleri Balı e. e giderleri Diğer yönetim giderleri ULAŞTRMA GİDERLERİ LU İ Psta - telgraf giderleri Telefn giderleri TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ DERLERİ Rektörlük taşıt işletme ve narma giderleri ?> KİRA GİDERLERİ Kira bedeli HİZMET GİDERLERİ GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ Yangından krunma ve sigrta giderleri Mahkeme harçları ve giderleri İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054) 4 770

30 Sektörlük 30 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı lira Hükümetçe istenen Madde Bölüm tp GÜVENLİK GİDERLERİ sayılı Kanunun' 3 ncü maddesmn gerektirdiği giderler sayılı Kamına dayanılarak çıkanları Tüzüğün 9 ncu maddesinin gerektirdiği giderler MALÎ HİZMETLERLE ÎLGİLl GİDER LER VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 4.44 Bina ve arazî vergifleri! Diğer vergi, resîm ve harçlar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 4.50 Kurs giderleri Araştırma ve inceleme giderleri (5 S. K. verilen fn karşılığı) Staj ve öğrenim giderleri DİĞER EĞlTLM GİDERLERİ Spr giderleri İstanbul Ü. (Bütçesi (S. Sayısı : 054)

31 Rektörlük 3 Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe istenen Madde Bölüm t Lir SAĞLIK HİZMETLERİ GİDERLERİ MEDtKO - SOSYAL MERKEZÎ GİDER- LERl 4.79 Bür giderleri Ulaştırma giderleri Kira bedeli Giyim - kuşam alım ve giderleri i 4.7% Mal'ze'me a hm ve giderleri Dl^er alımlar ve giderler C ) r \, KURUM GÎDERLERÎ 6ö 7 FAKÜLTE VE OKULLAR GİDERLERİ İŞLETME FAKÜLTESİ GİDERLERİ 5.28 Bür giderleri Ulaştırma giderleri Taşıt isletme ve narma giderleri Kira giderleri Giyim - kuşam alım ve giderleri Malzeme alım ve giderleri Diğer alım ve giderleri (işletme Fakültesi giderleri tplamı : ) İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı ; 054)

32 O: OT OT OT OT OT ',,. Jf. rfi. îf^. '^ r-l _ı h-i t_* i-k!fl CS M M M 3 S ast g. OT OT OT OT OT w w iy w "c ~3-3 <! -^ - CO O OT to I k H3 CJ-W tel Q< p er P re CT5 ı-s. OT OT OT OT OT to LO tş -.. t t O O O «P^ s 5 *? p % 2 C re en? 2,,g a" * s 5 3 p re ^ --s P re. Sİ" a I* -- er? O g c I I, fi* re re O: 4. P* 3 4X ö as OT OT OT OT O O O O S :? E. P «> -J l_a re ç O -a öden Böl f= : J? ^ 3 *3< ^ <-«e Ö. t-* O. C5 ı-i OT O O O O O O O CO O O c c O) - c OT CO OT c Ol OT 83 OT OT t re i - O H OT O O O O CÖ 8 LO O M ~q OT O CJ O OT c en OT OT O O t * p > < P * C- p O. -4 S" O -L P - 3 I «w C: 0 B tp P re 3 W mi Sü' ^ nca fsr EL g, re Ki O 8 yılı t

33 Rektörlük 33 Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe istenen Madde Bölüm t ÇEŞİTLİ GİDERLER PROPAGANDA VE TANİTMA GİDER LERİ Üniversite prpaganda: ve tanıtma; giderleri ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER LERİ 6.40 Uluslararası yurt içi tplantıları giderleri J Uluslararası yurt dışı tplantıları giderleri î6.430 Uluslararası prfesör, uzman, memur ve öğrenci mübadelesi giderleri TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ DERLERİ 6.70 Temsil giderleri BAKIM VE KÜGÜK ONARIM GİDER LERİ 6.80 Bina narımı Makina ve teçhizat narımı İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

34 Rektörlük ödeneği Hükümetçe istenen Madde Bölüm tplamı Madde Bölüm t Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lir PERSONEL GİDERLERİ Bölümü tplamı YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü tplamı HİZMET GİDERLERİ Bölümü tplamı KURUM GİDERLERİ Bölümü tplamı ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü tplamı CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI İstanbul Ü. Bütçesi (;S. Sayısı : 054)

35 "Rektörlük 35 (A/2) YATIRIM HARCAMALARI 967 ödeneği Hükümetçe istene Madde 'Bölüm tplamı Madde Bölüm t Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lir ETÜT VE PROJE GİDERLERİ EUITIM SEKTÖRÜ Etüt ve prje giderleri Teknik persnel ücreti Teknik persnel: geçici görev ylluğu YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ DERLERİ EĞİTİM SEKTÖRÜ Yapı, tesis ve büyük na fim gideri eri , Teknik persnel ücretleri Teknik persnel geçici görev ylluğu SAĞLİK SEKTÖRÜ 22.9 Yapı, tesis ve büyük narım giderleri MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM LARI VE ONARIMLARI EĞİTİM SEKTÖRÜ Makina, teçhizat alımları ve büyük narımları ^ Taşıt alımları İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

36 Rektörlük 36 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe istenen Madde Bölüm t Lir ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Blümü tplamı YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Bölümü tplamı MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM LARI VE ONARIMLARI Bölümü tplamı I YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

37 Rektörlük 37 (A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 967 ödeneği Hükümetçe istene Madde Bölüm tplamı Madde Bölüm Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Li I - Sermaye teşkili KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 3.40 Medik - Ssyal Merkezi döner sermayesi KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR Kamulaştırma ve satınal'ma bedeli' ( lirası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için) 77 - Transferler MALÎ TRANSFERLER BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE MELER sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre Millî Prdüktivite Merkezine ödenecek aidat İstanbul Ü. Bütçesi (;S. Sayısı : 054)

38 Rektörlük 38 Dölüm Madde Ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe istenen Madde Bölüm t Lir ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLER K ÖDEMKLER Uluslararası üniversiteler, kurum ve derneklere katılma payı SOSYAL TRANSFERLER LMEKLÎ SANDIĞINA ÖDEMİŞLER % ek karşılıkları Emekli ikramiyesi Sandık yönetim giderleri Diğer ödemeler EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN ZERÎ ÖDEMELER Emekli, dul ve yetim aylıkları ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE YARDIMLAR Talebe kantinlerine yardım Talebe, sanat ve kültür hareketlerinin gerektirdiği giderler istanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

39 Rektörlük 39 Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe istenen Madde Bölüm t Lir DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK KÜLLERE YARDIMLAR Memur ve müstahdemlerin öğle yemekleri içini yardım Üniversite Talebe Birliğine yardım İstanbul Üniversitesi Spr Kulübüne yardım BORÇ ÖDEMELERİ )6.300 Geçen yıllar brçları artırma İlâma bağlı brçlar (Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde ya Maliye Bakanı yetkilidir.) Geri verilecek paralar Mütaahhit bn brçları Diğer brç ödemeleri İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

40 Rektörlük 40 Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetle istenen Madde Bölüm t KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE SERMAYE TEŞKİLLERİ Bölümü tplamı KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA- LAR Bölümü tplamı MALÎ TRANSFERLER Bölümü tplamı SOSYAL TRANSFERLER Bölümü tplamı BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü tplamı SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI TOPLAMI İstanbul Ü. Bütçesi (S. Sayısı : 054)

41 Fakültesi 4 (A/l) CARİ HARCAMALAR Madde ödeneğin çeşidi 967 ödeneği Madde Bölüm tplamı Hükümetçe istene Madde Bölüm t Lir PERSONEL GİDERLERİ AYLIKLAR Genel idare aylıkları 2. Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler ÜCRETLER 2.20 Hizmetliler ücreti Geçtici hizmetliler ücreti Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti Teknik persnel ücreti İsçi ücreti SOSYAL YARDIMLAR 2.30 Çcuk zammı Tedavi ve cenaze giderleri Emekli keseneği karşılıkları Ssyal Sigrtalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları İstanbul Ü. Bütçesi (,S. Sayısı : 054)

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519)

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/519) Dönem : Q0 / Toplantı 4 MlLLET MECLİSİ S. Sayısı : Oû4 Kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları (/59) T. C. Başbakanlık 9. 4. 968 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

Toplantı : 8 1969 YILI. Ankara Üniversitesi Bütçe

Toplantı : 8 1969 YILI. Ankara Üniversitesi Bütçe Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 6 YILI Ankara Üniversitesi Bütçe 64 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ YANLIŞ - DOĞRU CETVELİ Sayfa : 77 Ulaştırma gmeırleıri Ikesdtaı tplamı mm.alitımja laşağıidalki

Detaylı

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201

T. C. Başbakanlık 9.9.1963 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Sayı : 71-2099/4201 Dtfntm : A A A Tplat: MÎLLET MECLİSİ S. sı : Q0\ Ankara Üniversitesi kuruluş kadrları hakkındaki sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Kmisynlar raprları (/) T. C. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 239 ve 0 sayılı kanunlara ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu

Detaylı

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi

Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0. 1970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi Tplantı : 9 I O CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 970 YILI İstanbul Teknik Üniversite Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 970 yılı Bütçe kanunu tasarıs Bütçe Karma Kmisynu rapru (/96) T. C. Başbakanlık

Detaylı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı

(Saygılarımla. Sabit Osman Avcı Millet Melodisi Başkamı Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 60 sayılı Atatürk Üniversitesi Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O

Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Toplantı: 12 *\{&G CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : J&O Ege Üniversitesi Kuruluş Kadrolarına ait 6953 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO

Toplantı : 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO Toplantı : f%fe CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : İO.. 96 tarih ve sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 78 nci maddesinin (b) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817)

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) Dönem : 3 Topfentı. MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 886 57 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları raporları 0/817) T. C. Başbakanlık 30

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam

Gereğini arz ederim' Sadi İRMAK Danışma Meclisi Başkam MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 509 3.6. 1938 Tarihli ve 3423 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Ertik Okulları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 1 inci Maddesine Bir fıkra Eklenmesine Dair Kanun

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetltik Dairesi 10. 3. 1972 Sayı : 71-1411/2037

Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : T. C. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetltik Dairesi 10. 3. 1972 Sayı : 71-1411/2037 Dönem : 3 Toplantı : 3 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 669 Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkındaki 539 sayılı Kanuna ve 54 sayılı Diyarbakır Tıp Fakültesi kuruluşu hakkındaki Kanuna ek kanun tasarısı

Detaylı

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ

ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ ANTALYA BUYUKŞEHIR BELEDİYESİ L 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ " \ h : 2017 MALİ YILI ÖDENEK CETVELİ (A) CETVELİ ÖRNEK-14 - " - 'v v '; =;. ii. il. Ti''-...j: - V ri*. ' : ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04

Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04 Toplantı : 8 1 AA ğ CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z04 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına döner sermayeden ödenek ve prim, yardımcı tıp personeline prim

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

Katma Bütçeli idareler 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu

Katma Bütçeli idareler 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 107 Katma Bütçeli idareler 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.5.1988 Sayı ; 19805 Mükerrer) Karan No. Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Gene! Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242)

Dönem : 1 Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : (Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 242) Dönem : Toplası* : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Vakıflar Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine ve bu kanuna bağlı () sayılı cetvelde değişiklik

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2017 Personel SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alımı Cari Transferler Sermaye Etkili, Ekonomik, Verimli Harcama 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

Dönem : 1 Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1967 YİLİ. Ankara Üniversitesi Bütçes

Dönem : 1 Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1967 YİLİ. Ankara Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 967 YİLİ Ankara Üniversitesi Bütçes Ankara Üniversitesi 967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe K Kmisynu rapru (/278) T. C. Başbakanlık 29.. 966 Kanunlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 ncu MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2006 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Sayfa 2 / 23 R İ Z E Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 3 / 23 I- OCAK-HAZİRAN 2008 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 1-Personel Giderleri

Detaylı

Dışişleri Komisyonu raporu

Dışişleri Komisyonu raporu S.Sayısı: 161 Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve Modüs vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılmasına ve anlaşmaya yanaşmıyan

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU

KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU KURUMSAL MALI DURUM BEKLENTILER RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 16 Aralık 2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017 tarihinden

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı