Üniversite Eğitimi İçin Temel Bilgiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üniversite Eğitimi İçin Temel Bilgiler"

Transkript

1 Üniversite Eğitimi İçin Temel Bilgiler 1

2 İçindekiler I. BÖLÜM: MuViT 1. Giriş Sayfa 4 2. MuViT-Projesi Sayfa 4 3. MuViT in Üniversite Eğitiminin Dört İlkesi Sayfa 5 4. MuViT Piramidi Sayfa 8 II. BÖLÜM: Üniversite Yeterliliği 5. Üniversitede MuViT Eğitimi Sayfa Eğitim Modülleri Sayfa Modüllerin kullanımına yönelik kombinasyon örnekleri Sayfa Üniversitede MuViT kullanımı için bir ders örneği Sayfa 13 III. BÖLÜM: Sözlük ve Kaynakça 6. Sözlük Sayfa Kaynakça Sayfa Internet Kaynakları Sayfa 20 IV. BÖLÜM: Ek 9. MuViT-Portfolyo (Üniversite) Sayfa Öğrenciyle öngörüşme için sorular Sayfa Öğreticiler için geribildirim /dönüt yolları Sayfa Projedeki dillerin yapısına kısa bir bakış: Sayfa 32 2

3 I. BÖLÜM: MuViT 1. Giriş Sayfa 4 2. MuViT-Projesi Sayfa 4 3. MuViT Üniversite Eğitiminin Dört İlkesi Sayfa 5 4. MuViT Piramidi Sayfa 8 3

4 1. Giriş Bu kitapçık MuViT yazılımının (Software) üniversitedeki eğitimi için kuramsal ve didaktik konseptile/anlayışıyla ilgili bilgiler içermektedir. Buna konuşan kitaplar(talking Books) ve yazarlık aracı (Authoring Tool) da dâhildir. Modüller biçiminde yapılandırılmış MuVİT- Eğitimi birkaç günlük bir eğitim olarak ya da tek başına uygulanabilir. MuVİT-Eğitimi her zaman zorunlu bir temel modül ve temel modül e bağlı yan modüllerden oluşur. Yan Modüller MuVİT-Eğitimi süresince gereksinime ve zamana göre birbirleriyle birleştirilebilirler (bkz. II. Bölüm). Kitapçık, ayrıca, uygulamaya yönelik açıklamalar, konuya özel önemli kavramları kapsayan bir sözlük, daha detaylı bilgilenmeler için bir kaynakça ve internet referanslarını içermektedir. Öğretmenler, bir dosyada kendi gelişimlerini belgeleyebilir ve değerlendirebilirler. Kitapçıktaki temel bilgiler, bir AB-Projesi olan "Multilingual Virtual Talking Books MuViT" (Çokdilli Sanal Konuşan Kitaplar) çerçevesinde oluşmuştur. MuViT eğitimi konseptinin/anlayışının değerlendirmesi, 2012 ve 2013 te projeye üye ülkelerde İspanya, Almanya, Türkiye ve Rusya gerçekleşmiştir. 2. -Projesi New London Group (1996: 64) da yer alan üyelerin işaret ettiği gibi, toplumumuzda yaşanan en büyük iki değişim; hızlı dönüşüm -özellikle iletişim medyalarının süratle değişmesi- ve kültürel - dilbilimsel çeşitliliğin sürekli gelişimi olmuştur. Bu değişimler, biz pedagogları çoklu okuryazarlık öğretim bilgisi (bkz. sözlük) anlamında yeniden düşünmeye zorlamıştır. MuViT projesi çerçevesinde, farklı dillerin katkılarıyla çoklu okuryazarlılık kavramını uygulamaya dönüştüren ve aynı zamanda da öğrencilerin mevcut bilgilerini gözetip, kendi kendine öğrenmeyi özendiren ve böylelikle yaşam boyu öğrenme sürecini hedefleyen, bir bilgisayar yazılımı geliştirildi. Oldenburg Yayınevi ile yapılan işbirliği sonucu farklı dillerde hikâyeler geliştirilerek, ödevlerle/alıştırmalarla zenginleştirildi. Burada odak noktası diller üstü bir karşılaştırmaya Language Awareness yaklaşımı bağlamında yönelmektir. Avrupa daki eğitim sistemleri bugüne değin genellikle dilsel homojenliği (bkz. Katsarou 2009, Elsener 2010) ve daha çok geleneksel öğretiyi (ICT-dışı: öğretimde bilgisayarın metodik-didaktik kullanımının olmaması) izlemekteydi. Dil öğretimi, temelde, sadece modern yabancı dillere 4

5 odaklanarak, genellikle, öğrencilerin sınıfa beraberlerinde getirdikleri diğer yabancı ve kaynak dilleri göz ardı etmektedir. Öğretmenlerin sıklıkla kullandığı argüman, sınıflarındaki öğrencilerinin ana dillerini konuşup anlayamıyor durumunda olmaları nedeniyle bu kaynak dillerin derslere nasıl entegre edileceğinin bilmemeleri olmaktadır (bkz. Elsner 2010). Bunun devamında, öğretmenler, sınıflarda bilgisayar entegrasyonu ve kullanımı için kendilerini yeteri kadar hazırlıklı olmadıklarını hissettiklerini ifade etmişler ve bunun için daha çok geliştirme kursuna ihtiyaçlarının olduklarına dikkat çekmektedirler (Grossmann 2008: 14). Okulda haftada en az bir kez bilgisayar ile çalışan öğrenci oranının %33 gibi küçük bir yüzde olması Grossman ın ifadesini desteklemektedir. (Freierabend/Rathgeb 2007: 30, 40, bkz. KIM-Studie 2010) Bu nedenlerle MuViT, tek dilli ortamın aşılmasını ve aynı zamanda ICT-Prensipleri (Derslerde bilgisayarın metodik-didaktik kullanımı) temelli özerk öğrenme süreçlerinin desteklenmesini hedeflemektedir. Bununla birlikte MuViT, çoklu okuryazarlık öğretim bilgisi (bkz. Elsner/Küster/Viebrock 2007, Wildemann 2011) kapsamına dâhil edilebilecek, çok dilli ve çoklu modelli bir dil öğrenimi yaklaşımını izlemektedir. MuViT yazılımı ile yapılan çalışmalar, öğrencilerin aşağıda sıralanan çoklu okuryazarlık (multiliteracy) yetilerini desteklemektedir; Dil farkındalığının ve dil bilincinin gelişimi. Diller üstü bilincin yükseltilmesi. Farklı dillerdeki metinleri, okuma ve duyma motivasyonunun sağlanması. Kendi öğrenimleri için bilgisayarın akılcı ve verimli kullanımı 3. Üniversite Eğitiminin Dört İlkesi Aşağıda MuViT üniversite eğitim içeriğinin dört ilkesi sunulmuştur: 1. Öğrenme çıktıları (study outcomes): Öğrenme çıktıları, bir öğretmenin bu eğitim sonunda neler öğrenmesi gerektiğini tanımlar. MuViT projesi kapsamında öğretmenlerin şu yeterlikleri geliştirmeleri beklenir: 5

6 MuViT öğrenme etkinlikleri aracılığıyla alımlama ve üretme yetisi odaklı dil dersinin uygulama yetisi Bu yetinin gelişmesi; a) öğretmenin dil öğrenmeye yönelik aşağıdaki boyutlarını kendi dil dersine adapte etmesine/uygulamasına bağlıdır. Dil anlama önceliği İlk dil bilgisinin yapısı Okuryazarlıkbilgileri Kimlik gelişimi Yazı dilinin öğrenilmesi Çoklu yeti öğretimi Kültürlerarası ve dil farkındalığı Bilgi ve öğrenme ortamı olarak çok dilsellik Çoklu ortam bilgi ve öğrenme bağlamı Bireysel çokdilliğinin desteklenmesi Şekil 1: Çoklu yeti öğretiminin boyutları (Wildemann 2012) b) dil öğrenenlerin aşağıdaki özel yeterliklere sahip olması gerektiği bilincine bağlıdır: 6

7 Farklılıkları ve benzerlikleri tanıma yeterliği Çokdilli ve çokkültürlü içerikleri yapılandırma yeterliği Kültürel heterojenlik bağlamında iletişim yeterliği İletişim ya da öğrenme durumlarını ve buna bağlı etkinlikleri eleştirel çözümleme yeterliği / Dil anlamayı sağlama Çokdillilik yaklaşımına göre dil öğrenmede beklenen yeterlikler Bakış açısı değişikliği yeterliği Uzak kalma yeterliği Dilsel ve/veya kültürel bilinmeyene anlam verme yeterliği Şekil 2: Diller ve Kültürlere Yönelik Çoğulcu Yaklaşımlar İçin Ortak Başvuru Metni: RePA S.34 c) öğretmenin bir MuViT etkinliğini derse aktarmak istemesine ve MuViT i bir ders planının parçası olarak görmesine bağlıdır. d) öğretmenin yazılım ve yazarlık aracı ile birlikte temel bilgiye sahip olmasına bağlıdır. 2. Modüler yaklaşım: Müfredatın modüler yapısı bireysel ihtiyaçları kapsayacak biçimde temel alınmıştır. Bu, MuVit-etkinliklerine dayanan ve tanımlanan boyutları içeren farklı içeriklerin esnek sunulabileceğini ifade eder. Temel modül zorunludur, diğer modüller ise eğitimin ana ekseni ve süresi kapsamında seçilebilinir ve birleştirilebilinir. 3. Süreç yönetimi: Öğretmen eğitim modeli gerekli süreç yönetimini garanti eder (Esteve 2010 a/b). 7

8 4. Uygulama yönetimi: Katılımcıların bireysel deneyimlerini eğitimin her aşamasına adapte den temel modül sayesinde öğretmen eğitim modeli kuram ve uygulama arasında etkili ve sürekli bir bağ kurar. 4. Piramidi MuViT piramidi, eğitimi sürecini önceden belirtir ve çokdillilik, dil farkındalığı, çoklu yeti ve uzman öğretmenliğe yönelik bilimsel bilgileri birleştirir. MuViT eğitimi, uzmanlık ve eğitsel yeterliklerin yanı sıra kişisel becerileri de geliştirir. Öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin araştırma sonuçlarına göre (bkz. Lankes 2008; Korthagen 2001; Lipowsky 2011; Schumann/Eberle 2009) kuramsal bilgilerin aktarılmasına dayalı olan şimdiye kadarki öğretmen eğitim (Teacher Education) modelleri birçok ülkede hala yaygın olan bir model - ders 8

9 uygulamalarında önemsiz değişikliklere yol açmıştır. Bunun nedeni kuram ve uygulama arasındaki ilişkinin sınırlı olması olarak görülebilir. Bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak öğretmenler çoğu zaman kendi ders uygulamalarında algıladıklarını, edinilen kuramsal ve bilimsel bilgileri ile bağdaştıramamaktadırlar. Bu nedenle başarılı bir öğretmen eğitimi, okuldaki gerçekliğin, uygulamanın ve kuramın iç içe geçmesini gerekli kılar. Burada tanıtılan modelde söz konusu öğretmene öğretmeyi öğretmek değil, ona kendi kuram-uygulama ufkunu geliştirmede yardımcı olmak ve böylece eğitim ve öğretim davranışlarını daha da uzmanlaştırmasını sağlamaktır. Bunun gibi beceri odaklı bir öğretmen eğitimi modelinin çıkış noktasını, öğretmenlerin kişisel ders deneyimleri, fikirleri ve önyargıları oluşturmaktadır. Bunun nedeni; a) hem yaşayarak deneyimledikleri öğretme ve öğrenme durumlarını (öğrenci ve öğretmen için), hem de dil öğretimi ve öğrenimi hakkındaki (neye inanıyorum, ne demek istiyorum ve ne yapıyorum?) görüşlerini içeren kendi kişisel deneyimleri ile doğrudan bağ kurulduğunda, b) bu farkındalıktan yola çıkarak öğretmenlerde, ders içi davranışlarının Nedenini irdeleyen ve bunu yaparken içgüdüsel ve kendiliğinden olan didaktik bilgiden bilimsel bakış açısına dayalı bilgiye götüren bir iç sorgulama süreci desteklendiğinde, c) sorgulama süreci temelinde yeni yöntemlerle yüzleştiklerinde ve zihinlerinde canlandırdıkları (ve öznel kuramlarla bağdaştırdıkları) öğretim programını yeniden gözden geçirmeleri istendiğinde, öğretmenler (öğretici) daha sürekli bir biçimde kendilerini geliştirmeleridir. Burada ortaya atılan görüşlere göre, MuViT-Projesi için önerilen öğretmen eğitimi (teacher education) modeli yöntemsel açıdan, öğretmenlerin kendi ders uygulamalarından elde ettikleri kişisel deneyimler ile burada sunulan içerikle doğrudan bir bağ kurmayı özellikle hedefleyen refleksif öğrenme deneyimine dayanmaktadır (Esteve 2010/2011). 9

10 II. BÖLÜM: Üniversite Eğitimi 5. Üniversite Eğitimi Model Ders Uygulama Örneği Sayfa Bir Ders Uygulama Örneğinin Yapıtaşları Sayfa Kombinasyon Örnekleri Sayfa Bir Ders Uygulama Örneği Sayfa 13 10

11 5. Üniversite Eğitimi Model Ders Uygulama Örneği Bu bölümde yapıtaşlarının içeriği açıklanacaktır. Buradaki bilgiler MuVİT web sayfasındaki bilgilerle tamamlanacaktır (www.mu-vit.eu). 5.1 Bir Ders Uygulama Örneğinin Yapıtaşları Organizasyon MuViT - Dersin planı - İlkeler (Piramit) - Kaynakça - Yazılım/ İşlevler (Web - MuViT e giriş Temel topluluğu ve yazarlık aracnını) tanıtımı Yapıtaşları Dil farkındalığı Dil farkındalığı nedir? (tanımlama ve amaçlar vs.) Çoklu okuryazarlık - Çoklu okuryazarlık nedir? - (tanımlama, amaçlar, çok dillilik vs.) Medya yetisi - Medya araçları nelerdir? - Medya yetisi nedir? - Öğretmen ve öğrenci kimlerdir? Dijital İietişim araçları - Dijital iletişim araçları nelerdir? - Araçların seçimi ve kullanımı Kuramsal Yapıtaşları Praxisschwerpunkte Schüler: - Code-switching (düzenek kaydırma) - Rollerin değiştirilmesi/ etkileşim - Dil bilinci ve dil merakı Lehrkräfte: - Derste kullanımı Yöntemler - Videoçözümlemesi (örneğin yazılımı öğrenciler nasıl kullanıyor?) - Öğrenci ve öğretmenlerle röportaj (öğrenci ve öğretmenlerin yazılım progamı ile deneyimleri nedir? - Uygulama (örneğin yazılım derse nasıl dahil edilebilinir? - Sesli düşünme raporları Uygulamaya yönelik Yapıtaşları bausteine Yansıtma aşaması - İzleme Portfolyusu - Anket - Büyük grupta tartışmak Yansıtmaya yönelik Yapıtaşları 11

12 5.2 Kombinasyon Örnekleri Yapıtaşları gereksinimlere göre yer değitirebilir. Örnek 1: Örnek 2: Organizasyon - Dersin planı - Kaynakça - MuViT e giriş Organizasyon - Dersin planı - Kaynakça - MuViT e giriş MuViT - İlkeler (Piramit) - Yazılım/ İşlevleri (Web topluluğu ve yazarlık aracının) tanıtımı MuViT - İlkeler (Piramit) - Yazılım/ İşlevleri (Web topluluğu ve yazarlık aracının) tanıtımı Medya yetisi - Medya araçları nelerdir? - Medya yetisi nedir? - Öğretmen ve öğrenci kimlerdir? Dil farkındalığı Dil farkındalığı nedir? (tanımlama ve amaçlar vs.) Yöntemler - Videoçözümlemesi (örneğin yazılımı öğrenciler nasıl kullanıyor?) - Öğrenci ve öğretmenlerle röportaj (öğrenci ve öğretmenlerin yazılım progamı ile deneyimleri nedir? - Uygulama (örneğin yazılım derse nasıl dahil edilebilinir? - Sesli düşünme raporları Yansıtma aşaması - İzleme Portfolyusu - Anket - Büyük grupta tartışmak Çoklu okuryazarlık - Çoklu okuryazarlık nedir? - (tanımlama, amaçlar, çok dillilik vs.) Yöntemler - Videoçözümlemesi (örneğin yazılımı öğrenciler nasıl kullanıyor?) - Öğrenci ve öğretmenlerle röportaj (öğrenci ve öğretmenlerin yazılım progamı ile deneyimleri nedir? - Uygulama (örneğin yazılım derse nasıl dahil edilebilinir? - Sesli düşünme raporları - Lautdenkprotokolle Yansıtma aşaması - İzleme Portfolyusu - Anket - Büyük grupta tartışmak 12

13 5.3 Bir Ders Uygulama Örneği Oturum/Ders İçerik 1. Organizasyona ilişkin: - - Dersin planıını ve kaynakçayı tanıtmak - MuViT e giriş 2. MuViT: - İlkeleri (piramit) - Yazılım/ İşlevleri (Web topluluğu und yazarlık aracı) 3. Medya yetisi - Medya araçları nelerdir? - Medya yetisi nedir? - Öğretmen ve öğrenci kimlerdir? 4. Çoklu okuryazarlık Çoklu okuryazarlık (tanımlama, amaçlar, çok dillilik vs.) - Einführung in Hintergründe, Konzepte und didaktische Leitideen der Multiliteralitätspädagogik 5. Gruğ çalışması için etkinlikler: -Üniversite öğrencileri okul öğrencilerin MuVİT yazılımını kullanırken izliyor (video çözümleme) - Üniversite öğrencileri MuVİT yazılımını kullanan öğretmen ve öğrencilerle röportaj yapıyor. - MuVİT yazılımının derse nasıl entegre edilebileceğine ilişkin ders modeli geliştiriyor - MuVİT in bir parçasıolan yazarlık aracının derse nasıl entegre edilebileceğine ilişkin bir örnek ders modeli öğrenciler tarafından tasarlanıp uygulanıyor 6. Grup çalışmasında öğrenciler uygulamayı hazırlıyorlar. Öğretim üyesi danışmanlık hizmeti vermektedir oturumda öğrenciler grup etkinliklerini gerçekleştiriyorlar (esnek öğrenme saatler, öğretim üyesi tarafından danışmanlık hizmeti) Grup 1 + 2: Video çözümleme Grup 3 + 4: Öğrenci ve öğretmenle röportaj Grup 5 + 6: Örneklerin derse aktarımına ilişkin sorular Grup 7 + 8: Yazarlık aracı ile ders uygulamaları 10. Grup çalışmalarının sonuçlarının sunulması ve değerlendirilmesi 11. Her bir grubun sonuçları sunması için 30 dakika vakti var. 12. (Bu üç oturum blok oturum olarak da sunulabilir.) 13. Uygulama aşamassından ve sunumlardan sonra MuVİT yazılımının (web topluluğu ağırlıklı konu) sunduğu fırsatları tartışıyor Edinilen kuramsal bilgi (3.ve 4.oturum) ile uygulamada edinilen deneyimler (oturum 6 ile 9 arası) arasında bağlantılar oluşturuluyor. 14. Yansıtma Büyük grupta tartışmak 13

14 III. BÖLÜM: Sözlük ve Kaynakça 6. Sözlük Sayfa Kaynakça Sayfa Internet Kaynakları Sayfa 20 14

15 6. Sözlük Authoring Tool (Yazarlık aracı) bilingual Ççift dilli) DaF (Yabancı dil olarak Almanca) DaM DaZ Digitale Kompetenzen; Digital Competency (Dijital yetiler) Digitale Literalität, Digital Literacy (Dijital okuryazarlık) EFL ESL Easy Reader GER Herkunftssprache; Heritage language (Kaynak dil) Interkulturelle Kompetenz; Intercultural Competence (Kültürlerarası yeti) L 1 L 2 L 3 Literalität; Literacy Hikâyeler hazırlamak için kullanılan yazılım Çift dillilik. İki dil üzerinde dilsel becerilerini kullanabilen kimseler, bilingual olarak adlandırılırlar. Yabancı dil olarak Almanca. (Almanca konuşulan ülkelerden birinde öğrenilmemiş olan Almanca) Ana dil olarak Almanca İkinci dil olarak Almanca (Amaç dilin konuşulduğu ülkede edinilmiş olan Almanca) Kişinin bir veya daha fazla dijital alandaki bilgi ve becerileri Dijital teknolojileri kullanma, anlama, değerlendirme ve uygulamadaki beceri. Yabancı dil olarak İngilizce İkinci dil olarak İngilizce Yeni başlayanlar için kolay sözcük malzemeleri ile hazırlanmış kolay okunabilen resimli kitaplar. Avrupa Ortak Başvuru Metni Kaynak dil kişilerin ev ortamlarında konuştukları dildir. Bu dil genellikle ülkenin resmi dili ile aynı değildir. (Örn. Almanya da konuşulan Türkçe) Kültürlerarası yeti, öz kültür ile diğer kültürler arasındaki iletişim becerisini tanımlar. Kültürlerarası yeti, kültürler arası benzerliklerin ve farklılıkların değerlerinin anlaşılması üzerine bilgiyi içerir. Birinci dil İkinci dil Üçüncü dil Okuryazarlık dar anlamda, metinleri anlama ve üretebilme becerisini 15

16 (Okuryazarlık) Funktionale Literalität; Functional Literacy (İşlevsel okuryazarlık) Kritische Literalität; Critical Literacy (Eleştirel okuryazarlık) Visuelle Literalität; Visual Literacy (Görsel okuryazarlık) Multimodale Literalität, Multimodal Literacy (Çoklu modüler okuryazarlık) Kompetenzen; Competencies (Yeti) Komparative (oder kontrastive) Sprachbetrachtung; Comparative language analysis (Karşılaştırmalı (veya karşıtsal) dil bakışı) Medium (Medyum) Mehrsprachigkeit; Plurilingualism (Çok dillilik) Multiliteralität; multiliteracy (Çoklu okuryazarlık) Multiliteralitätspäda gogik (Çoklu okuryazarlık öğretim bilgisi) tanımlar. Daha geniş anlamda ise, insanların aktif olarak yazılı kültüre katılım yetilerini içine alan her şeyi içerir. İşlevsel okuryazarlık dilleri öğrenmeyi ve onları bağlamlarına uygun kullanabilme yetisidir. İşlevsel okuryazarlık okuma, duyma-anlama, üretmeyi ve tarışmayı kapsadığı gibi dil aktarımını da içermektedir. Eleştirel okuryazarlık, metinleri ve diğer kültürel ürünleri görünümleri açısından ve anlamlarını eleştirel bir şekilde sorgulama, yansıtma, tamamlama veya değiştirme becerisi olarak betimler (tanımlar). Görsel okuryazarlık, genelde görsel tasarımı ve özelde resimleri metin bağlamında anlama, kullanma ve oluşturma becerisini içerir. Çoklu modüler okuryazarlık, farklı metinlerdeki (sözel ve sözel olmayan) bilgileri algılama, sınıflandırma, düşünsel olarak yapılandırma ve genişletme beceresi olarak betimler (tanımlar). Yeti, kişinin, ilgili metin bağlamına uyum göstermesi, aynı zamanda aktif bir şekilde buna katılmasını sağlayacak, bilgi, beceri ve tutumdan oluşan bir kombinasyondur (oluşumdur). (Avrupa Ortak Kriter Çerçevesi) Diller arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyabilmek için gerçekleştirilen dil karşılaştırmaları. (bkz. Transfer stratejileri) Bilgi taşıyıcıları veya bilgi aktarıcılarıdır. Örneğin bilgisayar, kitap, dinleme kitabı v.s. Çok dillilik en az iki dilde işlevsel ve eylemsel dil yeterliği anlamına gelmektedir. Diller birbiriyle ilişkilidir ve birbirlerini etkilerler. (Avrupa Ortak Kriter Çerçevesi) Çoklu yeti, kişinin farklı metin türlerini yazılı, sözlü veya dijital ortamda olsun, eleştirel ve düşünsel bir şekilde alımlamayı ve üretmeyi sağlar. Eğitim bağlamında çoklu yetinin geliştirilmesi için öğretsel-yöntemsel yaklaşımdır (bkz. Çoklu yeti). 16

17 Multikulturalität; Multiculturality (Çok kültürlülük) Multilingual Talking Books (MTB) (çok dilli konuşan kitap) Sprachbewusstheit; Language Awareness (Dil bilinci) Sprachreflexion, Language Reflection (Dil düşünüşü) Storytelling (Hikaye anlatımı) TIL Tratamiento Integrado de Lenguas (Integrierte Sprachbehandlung, Integrated Language Learning) (Dil entegreli öğrenim) Top-down Bottom-up-Prozesse (Yukardan aşağı ve aşağıdan yukarı işleme süreçleri) Transferstrategien; Transfer Strategies (Transfer/aktarım stratejileri) Vielsprachigkeit; Multilingualism (Çok dillilik) Web Community (Web topluluğu) Çok kültürlülük, bir oluşum veya toplumdaki farklı kültürel gerçekliklerle ilgilidir. Metinleri farklı dillerde hem görsel hem işitsel olan dijital resim kitaplarıdır. MTB, kelime dağarcığı, okum-anlama, dilbilgisi ve dil karşılaştırması, aynı zamanda kişinin kendi okuma eylemlerini yansıtabileceği alıştırmaları içermektedir. Dil bilinci, dil hassasiyetinin gelişmesi, dilin sistem olarak algılanması ve dilin sosyo-kültürel bağlamlardaki rolüdür. Dil düşünüşü, dilin dilbilimsel bir sistem olarak düşünülmesi ve sosyokültürel bir iletişim aracı olarak algılanmasıdır. Bir hikayenin anlatılması veya yeniden anlatılmasıdır. Dil projelerinin okul konseptine uygun, koordineli yapılandırılmaları temeline dayanır. Bu entegre çalışma öğrencilerin dil bilinçlerinin oluşumunu teşvik etmelidir Top down: Metinleri anlamayı destekleyen süreçler. (Anlama veya tanımlama süreçleri) Top-down süreçler anlama stratejilerini tanımlarken, Bottom up süreçler, işleme ve üretme süreçlerine dayanır Bireyin bir dildeki bilgi ve becerilerini diğer bir dile aktarabilmesi yeteneğidir. Bununla birlikte pozitif veya negatif transfer oluşabilir. Dillerin belirli bir toplumda birarada bulunmaları. Çokdillilik (Avrupa Ortak Başvuru Metni) Müşterek ilgi alanları ya da konularla bir araya gelmiş topluluklarda farklı bireyler tarafından oluşturulmuş birbirlerine bağlı web siteleri 17

18 7. Kaynakça Armbrust, L./Lohe, V. (2012): Lernaufgaben und Mehrsprachigkeit. In: Компетенции владения иностранным языком и их формирование Language Competences and their Development: международный сборник статей/ отв. ред. и сост. В. М. Курицын Шуя: ФГБОУ ВПО ШГПУ, 2012 с (Kompetencii vladenija inostrannym jazykom i ich formirovanie. Language Competences and their Development: Hrsg. V. M. Kuritsyn -Schuja: FGBOU VPO SGPU, 2012, Breidbach, St./Elsner, D./Young, A. (2011): Language awareness in teacher education: culturalpolitical and social-educational perspectives. In: Breidbach, St./Elsner, D./Young, A. (Eds.): Language Awareness in Teacher Education. Cultural-Political and Social-Educational Perspectives. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag, Candelier, M./Camilleri Grima, A./Castelotti, V./de Pietro, J.-F./Lörincz, I./Meißner, F.- J./Schröder-Sura, A./Noguerol, A. (in Zusammenarbeit mit M. Molinié) (2009): RePA: Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen. Überarbeitete Fassung, Europäisches Fremdsprachenzentrum in Graz. Elsner, D. (2010): Englisch lernen als dritte Sprache: Was unterscheidet den zwei- oder mehrsprachigen vom einsprachigen Fremdsprachenlerner? Praxis In: Fremdsprachenunterricht 2/2009, 4-8. Elsner, D. (2011): Raising plurilingual awareness in teacher education. In Breidbach, St./ Elsner, D./ Young, A. (Hrsg.): Language Awareness in Teacher Education. Cultural-Political and Social- Educational Perspectives. Frankfurt a.m.: Peter Lang, Elsner, D. (2011): Developing Multiliteracies, Plurilingual Awareness & Critical Thinking in the Primary Language Classroom with Multilingual Virtual Talking Books (siehe: Elsner, D. (2011): Viele Sprachen für ein Europa- und wer hat sie erfunden? In: Grundschulunterricht/Sachunterricht 3/11, Elsner, D./Küster, L./Viebrock, B. (2007) (Hrsg.): Fremdsprachenkompetenzen für ein wachsendes Europa. Das Leitziel Multiliteralität. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. Elsner, D./Armbrust, L./Lohe, V. (MuViT-Group) (2011): MuViT - Multilingual Virtual Talking Books. Project Flyer. Brussels: European Commission (siehe MuViT-website). Elsner, D./Wildemann, A. (2011a): Ausbildung von Sprachlehrkräften in Europa: Zwischen Wunsch und Wirklichkeit. In: Elsner, D./Wildemann, A.: Sprachen lernen Sprachen lehren. Perspektiven für die Lehrerbildung in Europa. Language Learning Language Teaching. Prospects for Teacher Education across Europe. Frankfurt a.m.: Peter Lang Verlag, Elsner, D./Wildemann, A. (2011b) ПРОЕКТ «MUVIT» - МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ КНИГА: ЧТО, ЗАЧЕМ, КАК? In: "NAUCHNYJ POISK" Nauchnyj shurnal ISSN Nr. 2 - Schuja: FGBOU VPO "SSPU", Elsner, D./Wildemann, A. (2012): MuViT- Multiliteracy Virtual Talking Books: Why, What, How? In: Компетенции владения иностранным языкoм и их формирование Language Kompetences and their Development: сборник статей/сост. и отв. ред. В. М. Курицын - Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", с Kompetencii vladenija inostrannym jazykom i ich formirovanie, Language Competences and their Development: Hrsg. V. M. Kuritsyn - Schuja: FGBOU VPO "SGPU", Esteve, O./Melief, K./Alsina, A. (2010) (Hrsg.): Creando mi profesión. Una propuesta para el desarrollo profesional del profesorado. Barcelona: Editorial Octaedro. Esteve, O. (2004): Language Awareness im mehrsprachigen Kontext Kataloniens. In: Fremdsprache Deutsch,

19 Esteve, O./Borrás, J. (2003): Lerner als Sprachanalytiker: Zum Einsatz metasprachlicher Reflexionen im DaF-Unterricht. In: Interkulturell und Global, FET 1/2 (Sprachenlernen und Sprachbewusstheit). Freiburg: Pädagogische Hochschule Freiburg, Esteve, O. (2010). Què cal compartir per a un tractament integrat de llengües a les escoles? Perspectiva Escolar, 337, Esteve, O. (2010). Desconstruir per tornar a construir: cap a una metodología per al tractament integrat de llengües a les escoles. En O. Guasch (Ed.). El Tractament Integrat de Llengües, Barcelona: Graó. Esteve, O. (2011a). Fremdsprachenforschung, Unterrichtspraxis und Lehrerweiterbildung in Spanien, Fremdsprachen lehren und lernen (Themenschwerpunkt: Fremdsprachenforschung in Europa), 40, Heft 1, Esteve, O. (2011b): Desarrollando la mirada investigadora en el aula. La práctica reflexiva: herramienta para el desarrollo profesional como docente. En U. Ruiz (Coord.). Lengua Castellana y Literatura. Investigación, innovación y buenas prácticas. Barcelona: Graó. Feierabend, S./Rathgeb, T. (2007): KIM-Studie Kinder und Medien. Computer und Internet. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6-13jähriger in Deutschland. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. Gogolin, I. (1994): Der monolinguale Habitus der multilingualen Schule. Münster: Waxmann. Grossmann, S. (2008): Supplementing Textbooks with Computer-Based Resources in the Primary EFL-Classroom. (unpublished Master Thesis). Freiburg: Pädagogische Hochschule Freiburg. Hoodgarzadeh, M. (2011): Muttersprachen an Schulen. Funktionen von Sprachen, Kulturen, Selbstbildern. In: Elsner, D./ Wildemann, A. (Hrsg.): Sprachen lernen Sprachen lehren. Perspektiven für die Lehrerbildung in Europa. Language Learning Language Teaching. Prospects for Teacher Education across Europe. Frankfurt a.m.: Peter Lang Verlag, Hoodgarzadeh, M. /Müller, A./Schwarz, A. (2012): Mediale Kompetenzentwicklung von Lehrenden und Lernenden. Von der Theorie in die Praxis. In: Компетенции владения иностранным языком и их формирование Language Competences and their Development: международный сборник статей/ отв. ред. и сост. В. М. Курицын Шуя: ФГБОУ ВПО ШГПУ, 2012 с Kompetencii vladenija inostrannym jazykom i ich formirovanie. Language Competences and their Development: Hrsg. V. M. Kuritsyn -Schuja: FGBOU VPO SGPU, 2012, Hoodgarzadeh, M./Müller, A./Schwarz A./Kuritsyn, V. (2012): Аудиокнига и электронная иллюстрированная книга в обучении иностранным языкам: использование и разработка (Talking Book und digitalisiertes Bilderbuch im Fremdsprachenunterricht: Anwendung und Entwicklung). In: Компетенции владения иностранным языком и их формирование: международный сборник статей/ отв. ред. и сост. В. М. Курицын Шуя: ФГБОУ ВПО ШГПУ, 2012 с (Kompetencii vladenija inostrannym jazykom i ich formirovanie / Language Competences and their Development: Hrsg. V. M. Kuritsyn -Schuja: FGBOU VPO SGPU, 2012, Hoodgarzadeh, M./Müller, A./Schwarz A./Kuritsyn, V. (2012b): Электронные медийные средства в учебных целях. Пример из практики (Digitalisierte Medien für Lehrzwecke. Beispiel aus der Praxis). In: Научный поиск. Научный журнал. ISSN Nr. 2 (4) 2012 Schuja: FGBOU VPO "SSPU", Katsarou, E. (2009): A Multiliteracy Intervention in a Contemporary Mono-Literacy School in Greece. The International Journal of Learning, 16 (5), Korthagen, F. (2001): Linking Practice and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education. London: Lawrence Erlbaum Associates. 19

20 Lankes, E.-M. (Hrsg.): (2008): Pädagogische Professionalität als Gegenstand empirischer Forschung. Münster: Waxmann. Lipowsky, F. (2011): Theoretische Perspektiven und empirische Befunde zur Wirksamkeit von Lehrerfort- und -weiterbildung. In: Terhart, E./ Bennewitz, H./ Rothland,M. (Hrsg.): Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. Münster: Waxmann, NLG - New London Group: A Pedagogy of Multiliteracies: Designing social Futures. In: Harvard Educational Review 66.1 (1996): (http://wwwstatic.kern.org/filer/blogwrite44manilawebsite/paul/articles/a_pedagogy_of_ Multiliteracies_Designing_Social_Futures.htm). Schumann, St./Eberle, F. (2009): Überlegungen zur Erfassung von langfristigen Effekten der Professionalität von Lehrenden. In: Zlatkin-Troitschanskaia, O./Beck, K./Sembikk, D./Nickolaus, R./Mulder, R. (Hrsg.): Lehrerprofessionalität. Bedingungen, Genese, Wirkungen und ihre Messung. Weinheim und Basel: Beltz, Wiedwald, C./Büsching, N./Breiter, A./Nöckel, K. (2007): Pädagogische Medienentwicklungsplanung am Beispiel des Schulaufsichtsbezirks Frankfurt am Main. Zwischenbericht zur Mediennutzung in Schulen der Stadt Frankfurt a. M. aus Sicht der Lehrkräfte. Bremen: Institut für Informationsmanagement. Wildemann, A. (2010): Eigentlich spreche ich nur Kurdisch und Deutsch. Sprachinteresse und Sprachenselbstbewusstsein mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler. In: Merklinger, D./Jantzen, C. (Hrsg.): Lesen und Schreiben: Lernerperspektiven und Könnenserfahrungen. Freiburg i.b.: Fillibach, Wildemann, A. (2010): Transkulturalität und Mehrsprachigkeit in der Deutschdidaktik. Implikationen für die Lehrer(innen)ausbildung. In: STIMULUS: Germanistik im Spannungsfeld von Regionalität und Internationalität hrsg. von der ÖGG und des Instituts für Germanistik an der Universität Innsbruck, Wildemann, A. (2011): Multiliteralität als Ausgangspunkt und Zielperspektive auf dem Weg in die Schrift. In: Hüttis-Graff, P./Wieler, P. (Hrsg.): Übergänge zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Vor- und Grundschulalter. Freiburg i.b.: Fillibach, Wildemann, A. (2012): Sprachliches Lernen - multimedial und multimodal. LIFE Ideen und Materialien für Interkulturelles Lernen; hrsg. von der BMW-Group. (Bezugsadresse: BMW Group, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Wildemann, A. (i. Dr.): Sprachbegegnungen im Rahmen einer Mulitliteralitätsdidaktik. In: Sprachen und Kulturen in (Inter-)Aktion. Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag. Wildemann, A./ Hoodgarzadeh, M. (i.dr.): Talking Book als Lernmedium für Lernende und Lehrende. In: Brinkmann, E./ Valtin, R. (Hrsg.): Lesen- und Schreibenlernen mit neuen Medien. Tagungsband DGLS. Zlatkin-Troitschanskaia, O./Beck, K./Sembill, D./Nickolaus, R./Muler, R. (Hrsg.) (2009): Lehrerprofessionalität. Bedingungen, Genese, Wirkungen und ihre Messung. Weinheim, Basel: Beltz. 8. İnternet Kaynakları MuViT Multilingual Talking Books: (siehe hier insbesondere: Teacher Material: Über das Login (teachermuvit) können Materialien eingesehen und heruntergeladen werden) Medienpädagogischer Forschungsverband Süd-West - KIM-Studie 2010: Referenzrahmen für plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen RePA (Seite 34): CHIP-Studie (2008): 20

MuVİT- Portfolyo (Üniversite Eğitimi) MuViT-Portfolyo. Ad, soyad: Tarih: Seminerin/Dersin Adı: Dönem:

MuVİT- Portfolyo (Üniversite Eğitimi) MuViT-Portfolyo. Ad, soyad: Tarih: Seminerin/Dersin Adı: Dönem: MuVİT- Portfolyo (Üniversite Eğitimi) MuViT-Portfolyo Ad, soyad: Tarih: Seminerin/Dersin Adı: Dönem: Portfolyo Kendi gelişimime eşlik eden bir araç Portfolyo bir öğretme ve öğrenme aracıdır. Ayrıca çalışma

Detaylı

Öğretmen Eğitimi İçin Temel Bilgiler

Öğretmen Eğitimi İçin Temel Bilgiler Öğretmen Eğitimi İçin Temel Bilgiler 1 İçindekiler I. BÖLÜM: MuVİT 1. Giriş Sayfa 4 2. MuVİT-Projesi Sayfa 4 3. MuVİT Eğitimi için Dört İlke Sayfa 6 4. MuVİT Piramidi Sayfa 8 II. BÖLÜM: Öğretmen Eğitimi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS 2. Yabancı Dil Eğitimi YDA 312 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr Prof. Dr. Gülten Güler Tel: +90 (224) 2942274 e-mail: gguler@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1995) Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab.

Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5. Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Sözlü İletişim Becerileri 222032000001113 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi

Avrupa'da Okullarda Sanat. ve Kültür Eğitimi Avrupa'da Okullarda Sanat ve Kültür Eğitimi Bu çalışma Eurydice ağı tarafından hazırlanılmış ve 30 Avrupa ülkesinde uygulanan sanat eğitimi politikaları ve çalışmaları hakkında güncel, detaylı ve karşılaştırmalı

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMI LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS

ÖĞRETİM PROGRAMI LEHRVERANSTALTUNGSVERZEICHNIS ÖĞREİM PROGRAMI LEHRVERANSALUNGSVERZEICHNIS I. Yarıyıl (Güz Dönemi) I. Semester (Winter) ADÖ 171 Almanca Dilbilgisi I ADÖ 171 Deutsche Grammatik I ADÖ 173 Sözlü İletişim Becerileri I ADÖ 173 Mündliche

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

DERS BİLGİLERİ. Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I. İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Becerilerinin Öğretimi II YDI306 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar II

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE DERS İÇEREKLERİ DERS KODU: AFE 123 AFE 153 Okuma, Bilimsel Yazı & Eleştirel Düşünme I DERS KODU: AFE 124 AFE 154 Okuma, Akademik Yazma ve Eleştirel Düşünme I I Üç saatlık

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yabancı Dil Öğrenme Kuramları BİS 202 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Akreditasyon: (Accreditation) TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ, BELGE TANIMLARI Bir eğitim kuruluşunun akademik standartlarının dış bir merci, birlik veya sınav organı veya

Detaylı

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ!

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ DÜNYANIN HER YERİNDEYİZ! 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsünün bugün itibariyle dünyanın birçok yerinde kültür merkezleri bulunuyor. Afganistan - Kabil Almanya

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri

Dil Gelişimi. temel dil gelişimi imi bilgileri Dil Gelişimi Yaş gruplarına göre g temel dil gelişimi imi bilgileri Çocuklarda Dil ve İletişim im Doğumdan umdan itibaren çocukların çevresiyle iletişim im kurma çabaları hem sözel s hem de sözel olmayan

Detaylı

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC)

Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Dil ve Kültürlerarası Beceriler (LiMErIC) Avrupa da sosyal bütünleşme ve sosyal içermenin sürdürülebilir bir biçimde teşvik edilmesinde Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımı hayati öneme sahiptir. Ancak çoğu

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS)

TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TED ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (TEDÜ - İYS) TEDÜ-İYS ileri düzey bir İngilizce sınavı olup, üniversitemizde lisans eğitimi almak için başvuran öğrencilerin ilgili fakültelerdeki bölümlerinde

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

Soest ve Çevresindeki Okullarda Köken Dil Dersleri

Soest ve Çevresindeki Okullarda Köken Dil Dersleri Soest ve Çevresindeki Okullarda Köken Dil Dersleri Türkisch Herausgeber: KREIS SOEST Hoher Weg 1-3 59494 Soest Erdgeschoss, Raum: E182 E184 Telefon: 0 29 21 30-0 Telefax: 0 29 21 30-3493 E-Mail: integrationszentrum@kreis-soest.de

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 1 YDA 305 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Türk Dili II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank

5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank ORTAOKUL YAYINLARI 5. Sınıf (Hazırlık) 5. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Story Time My Word Bank 2 4 6 8 10 12 13 5. SINIF HAZIRLIK PRENSİP KRİTER Step serisinde yer alan materyaller ve aktiviteler,

Detaylı

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu.

Hueber. Hörkurs Deutsch für Anfänger. Deutsch als Fremdsprache. Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu. 127481.qxd:127481 12.01.2009 14:54 Uhr Seite 1 Hueber Deutsch als Fremdsprache Hörkurs Deutsch für Anfänger Yeni Başlayanlara Dinleyerek Öğrenilen Almanca Kursu 12.7481 Deutsch Türkisch Begleitheft İçindekiler

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME

ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME ÖZEL ATAFEN İLKOKULU 1. SINIFLAR İNGİLİZCE VELİ BİLGİLENDİRME Öğretmenlerimiz: Esra Akkoyun: 1 A/B Pelin Yaman: 1 C/D ATAFENDE İngilizce programı Avrupa Dil standartları ve çoklu zekâ kuramına uygun olarak

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS Siber Sanatlar 213048200001302 2 2 0 4 6

Öğretim planındaki AKTS Siber Sanatlar 213048200001302 2 2 0 4 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS Siber Sanatlar 213048200001302 2 2 0 4 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen Dersler : Yok Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Dilbilim1 YDA 201 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Almanca Ders Kitabı İncelemesi 2 YDA 306 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu /

Detaylı

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları

İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları İngilizce Konuşma I (ETI107) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce Konuşma I ETI107 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I

DERS BİLGİLERİ. Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5. YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi I YDI302 6.Yarıyıl 2+2 3 5 Ön Koşul Dersleri YDI205 İngilizce Öğretiminde Yaklaşımlar I Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar

Dersin Adı Kodu Yarıyıl (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yabancı Dil III Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Laboratuar (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS Yabancı Dil III FTR215 Güz 3-3 4 Önkoşullar Yok Dersin dili İngilizce Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KARŞILAŞTIRMALI KAMU YÖNETİMİ KKY423 7 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI:

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI: BEP HAZIRLAMA TARİHİ: Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Dil ve anlatımı başarır. Sözcükte anlam bilgisini kavramaz. Kendini basitçe

Detaylı

KELİME DAĞARCIĞIN İKİNCİ YABANCI DİL DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ

KELİME DAĞARCIĞIN İKİNCİ YABANCI DİL DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ KELİME DAĞARCIĞIN İKİNCİ YABANCI DİL DERS KİTAPLARINDAKİ YERİ FUNCTION OF VOCABULARY IN THE SECOND FOREIGN LANGUAGE SCHOOL BOOKS СЛОВО "ДАГЫРДЖЫК" В УЧЕБНИКАХ, ОБУЧАЮЩИХ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ Yrd.

Detaylı

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde

Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde - PDF Flyer - Çocuk Gündüz Bakımevi Evangelisch-lutherische Petrigemeinde Çocuk Gündüz Bakımevimiz, Hannover-Kleefeld Evangelisch-lutherische Petrigemeinde ye aittir ve Aşağı Saksonya nın en eski kuruluşlarından

Detaylı

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ)

İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) İşe Dayalı Öğrenme (İDÖ) Dr. Ö. Sürel Karabilgin 14. Bahar Sempozyumu Antalya 13 17 Nisan 2010 Sunum planı Kavramlar İDÖ tanımı ve içeriği İDÖ tipolojisi Sorunlar Anahtar kavramlar ve anlamları Strateji,

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

AKADEMISCHER WERDEGANG

AKADEMISCHER WERDEGANG AKADEMISCHER WERDEGANG 1988-1993 Studium der Germanistik und Zusatzstudium Erziehungswissenschaft an der Universität Hacettepe in Ankara 1995-1997 Studium zum Master of Art im Bereich Linguistik/Germanistik

Detaylı

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU

MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU MENTAL ARİTMETİK, PARİTMETİK VE SOROBON EĞİTİM /KURS ÖNERİ FORMU 1.Eğitimin/Kursun Amacı: Bu program ile kursiyerlerin; 1. Paritmetik (parmakla aritmetik) ve Soroban (Japon Abaküsü) Sistemi nde sayıları

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sağlığın Geliştirilmesi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 1 5 2 AKTS Kredisi: 2 1.yıl - 2.yarıyıl Lisans Zorunlu 1 h/ 30 s Teorik: 1h/30s

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç

NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç BAĞINTISIZ GENÇLİK İÇİN MEDYA TABANLI GÜÇLENDİRME NO 9 Bağıntısız gençler için medya lab yöntemleri etkileşimli araç LABlearning Rehber Koleksiyonu, toplumdan dışlanmış gençler için kuvvetlendirici medya

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları Bu Ders Çağdaş Eğitim Gereksinimleri Bilgisayarların Eğitime Girişi Bilgisayarların Eğitime Etkisi Öğrencinin ve Öğretmenin Değişen Rolü Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE: BÖLÜM: ANABİLİM DALI: PROGRAM: Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Lisans PROGRAM DERSLERİ VE ÇIKTILARI BAĞLANTI MATRİKSİ PROGRAM DERSLERİ

Detaylı

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler,

İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi. Sevgili Öğrenciler, İhtiyaç ve Tutum Analizi Anketi Sevgili Öğrenciler, Bu anket MLARG: risk grubundaki gençler için cep telefonu üzerinden İngilizce öğrenme (Proje Numarası: 2009-TR1-LEO05-08674) adında bir Avrupa Birliği

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011-2012 AKADEMİK YILI İNGİLİZCE DERS PROGRAMI Dersin adı: İngilizce Dersin kodu: E N G 2 5 1 AKTS Kredisi: 2 2.yıl - 1.yarıyıl Lisans Seçmeli 14h/ 30s Teorik: 14h/30s

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar YABANCI DİL IV Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Yabancı Dil IV FTR214 Bahar 3-3 4 Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin

Detaylı