GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü"

Transkript

1 GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü

2 Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) Sultanahmet - STANBUL

3 SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap lan düzenlemeler, özellikle Gelir Vergisi mükelleflerinin beyanda bulunurken dikkate almalar gereken hususlarda önemli de i¾ikliklere yol açm ¾t r. Yap lan bu düzenlemeler neticesinde göz önünde bulundurulmas gereken hususlar daha büyük bir önem kazanm ¾ bulunmaktad r. Bu amaçla Gelir Vergisi mükelleflerinin y ll k Gelir Vergisi beyan nda bulunurken kar¾ la¾abilecekleri sorunlara cevap verebilecek ¾ekilde Gelir Vergisi Rehberi haz rlanm ¾ bulunmaktad r. Bu çal ¾mam zda konular okura ayr nt - ya bo ulmaks z n sunulmu¾, ayr ca 4444, 4684, 4697 ve 4710 say l yasalar ile yap lan düzenlemelerin 2002 y l içerisinde verilecek beyannamelerde dikkate al nmas gereken hükümleri de öncelikle aç klanm ¾ bulunmaktad r. Kat ld m z günden bu yana mensubu olmaktan her daim gurur duydu um Gelirler Kontrolörlü ü mesle inin engin bilgi birikiminden yararlanarak haz rlanan bu çal ¾man n tüm okurlara yararl olmas öncelikli dile imdir. zmir, Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü

4 Ç NDEK LER GEL R VERG S REHBER B R NC BÖLÜM YILLIK BEYANNAMEDE BEYAN ESASI I. GENEL AÇIKLAMA GELiR N TOPLANMASI VE BEYAN ESASI MAH YET YILLIK BEYANNAME LE BEYAN ED LMES ZORUNLU OLAN GEL RLER Tam Mükellefiyette Yabanc Memleketlerde Elde Edilen Kazanç ve ratlar Kazanç Elde Etmemi¾ Olsalar Dahi Y ll k Beyanname Vermek Zorunda Olanlar Ticari Kazanç Sahipleri Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Zirai Kazanç Sahipleri Serbest Meslek Kazanc Sahipleri stisna Haddini A¾an ve Tevkif Suretiyle Vergilendirilmemi¾ Kazanç ve ratlar Menkul Sermaye rad Elde Edenler Gayrimenkul Sermaye rad Elde Edenler Ücret Geliri Elde Edenler Di er Kazanç ve rat Elde Edenler Dar Mükellefiyette Y ll k Beynname Verilmesi ve Gelirin Toplanmas yla lgili Esaslar

5 Gelirin Toplanmas ve Beyan nda Aile Bireylerinin Durumu YILLIK BEYANNAME VER LMEYECEK VE BEYANNAMEDE TOPLANMAYACAK GEL RLER Tam Mükellefiyette Ücretler Menkul Sermaye ratlar Gayrimenkul Sermaye ratlar Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Zirai Kazançlar Di er Ücretler Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Kazanç ve ratlar n stisna Hadleri çinde Kalan K s mlar Dar Mükellefiyette GEL R VERG S KANUNUNDA YER ALAN ND R M VE ST SNALAR Menkul Sermaye rad le lgili stisna ve ndirimler Beyan Edilmeyecek Menkul Sermaye ratlar Gelir Vergisi Kanununun Geçici 55 inci Maddesi Gere ince Beyan Edilmeyecek M.S ½ah s Sigorta Poliçeleri Dolay s yla Elde Edilen Menkul Sermaye ratlar ndirim Oran na Tabi Menkul Sermaye ratlar Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar ndan Elde Edilen Gelirlerde stisna Uygulamas Di er Menkul Sermaye ratlar Hisse Senetleri Kar Paylar ¾tirak Hisselerinden Do an Kazançlar Kurumlar n dare Meclisi Ba¾kan ve Üyelerine Verilen Kar Paylar Off Shore (K y Bankac l ) Gayrimenkul Sermaye rad ile lgili stisna GMS stisnas ndan Yararlanamayacak Olanlar Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gayrimenkul Sermaye rad stisnas ndan Yararlan p Yararlanamayaca Di er Kazanç ve ratlar le lgili stisnalar De er Art ¾ le lgili stisnalar Menkul K ymetlerin Elden Ç kar lmas ndan Do an Kazançlar Hisse Senetlerinin Elden Ç kar lmas ndan Sa lanan Kazançlar n Vergilendirilmesi

6 Hisse Senetlerinin ktisap Tarihi Sermaye Art r mlar Dolay s yla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin ktisap Tarihi Ayn Hisse Senedinden Y l çinde Birden Fazla Al m Yap lmas Halinde Sat lan Hisse Senedinin ktisap Tarihinin Belirlenmesi Hisse Senetlerinin Elden Ç kar lmas ndan Do an Kazanc n Tespiti De er Art ¾ Kazanc n n Tespitinde Esas Al nacak Maliyet Bedeli ktisap Bedelinin Tevsik Edilememesi Hisse Senetlerinin Maliyet Bedelinin Endekslenmesi Sermaye Art r mlar Dolay s yla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Maliyet Bedeli Hisse Senetlerinin Elden Ç kar lmas ndan Do an Zararlar n Mahsubu ndirim Oran Uygulanmak Suretiyle Kazanc n Tespiti Kazanc n Tespitinde Dikkate Al nacak Giderler Beyan Edilecek Kazanc n Tespitinde Dikkate Al nacak stisna Tutar Geçici lmühaberler Devlet Tahvili ve Hazine Bonosunun Elden Ç kar lmas ndan Do an Kazançlar Gayrimenkullerin Elden Ç kar lmas ndan Do an Kazançlar Beyan Edilmeyecek Olanlar Gayrimenkullerin Elden Ç kar lmas nda Safi Kazanc n Tespiti Telif Haklar ve htira Beratlar n n Elden Ç kar lmas Ortakl k Haklar n n veya Hisselerinin Elden Ç kar lmas ndan Do an Kazançlar Di er Haklar n Elden Ç kar lmas ndan Do an Kazançlar Faaliyeti Durdurulan Bir ¾letmenin K smen veya Tamamen Elden Ç kar lmas ndan Do an Kazançlar Ar zi Kazançlarla lgili stisnalar Ücretler ile lgili ndirim ve stisnalar Elçilik ve Konsolosluklarda Çal ¾an Hizmetlilerde Ücret stisnas Bireysel Emeklilik Sisteminden ve Sigorta ½irketlerinden Yap lan Ödemelere li¾kin stisna

7 Türk Uluslararas Gemi Siciline Kay tl Gemilerde Çal ¾an Gemi Adamlar na Ödenen Ücretlere li¾kin stisna Ücretlerde stisnalar Gider Kar¾ l klar nda stisnalar Tazminat ve Yard mlarda stisnalar Vatan Hizmetleri Yard mlar nda stisnalar Teçhizat ve Tay n Bedellerinde stisnalar Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde stisnalar Te¾vik kramiye ve Mükafatlar nda stisnalar Özel ndirim ve Sakatl k ndirimi ve Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Gören llerde Özel ndirim Tutar Ticari Kazançla lgili stisnalar PTT Acentalar nda Kazanç stisnas Sergi ve Panay r stisnas Yat r m ndirimi Uygulamas Yat r m ndiriminden Yararlanacak Olanlar Yat r m ndiriminden Yararlanman n ½artlar Basit Usulde Vergilendirilenlerde Sakatl k ndirimi Türk Uluslararas Gemi Siciline Kay tl Gemilerin ¾letilmesinden ve Devrinden Elde Edilecek Kazançlara li¾kin stisna Zirai Kazançla lgili ndirim ve stisnalar Te¾vik kramiyesi Yat r m ndirimi stisnas Serbest Meslek Kazanc le lgili ndirim ve stisnalar Serbest Meslek Kazançlar stisnas Kanun Hükmü stisna Kapsam stisnadan Yararlanma ½artlar Sergi ve Panay r stisnas Özürlü Serbest Meslek Erbab ile Bakmakla Yükümlü Oldu u Özürlü Ki¾i Bulunan Serbest Meslek Erbab nda Sakatl k ndirimi Ola anüstü Hal Bölgesinde ve Kalk nmada Öncelikli Yörelerde Bulunan llerdeki Mükelleflere Uygulanan Gelir Vergisi stisnas BEYANNAME VER LMEYEN HALLER LE LG L ÖRNEKLER HAYAT STANDARDI ESASI

8 3.1. HAYAT STANDARDI ESASINA TAB OLAN MÜKELLEFLER HAYAT STANDARDI ESASINA TAB OLMAYAN MÜKELLEFLER HAYAT STANDARDI ESASINA GÖRE T CAR VE MESLEK KAZANCIN TESP T Temel Gösterge Tutar n n Tespiti Temel Gösterge Tutar n n Uygulanmas Ticari Kazanç Sahiplerinde Temel Gösterge Tutarlar n n Uygulanmas Bir Tek ¾yerinde Faaliyette Bulunan ve Adi Ortakl k veya Kollektif ½irket ile Komandit ½irkete Ortak Olmayan Ticari Kazanç Sahiplerinde Temel Gösterge Tutarlar n n Uygulanmas Birden Fazla ¾yerinde Faaliyette Bulunan ve Adi Ortakl k veya Kollektif ½irket ile Komandit ½irkete Ortak Olmayan Ticari Kazanç Sahiplerinde Temel Gösterge Tutarlar n n Uygulanmas Adi Ortakl klar ve Kollektif ½irketlerde Ortaklara, Komandit ½irketlerde de Komandite Ortaklara Uygulanacak Olan Temel Gösterge Tutar Birden Fazla ¾yeri Olan Adi Ortakl klar, Kollektif ½irketler ile Komandit ½irketlerde Temel Gösterge Tutar ½ahsi ¾letmesi Olan Ticari Kazanç Sahiplerinin Ayr ca, Adi Ortakl k ve Kollektif ½irket Orta veya Komandit ½irketlerde Komandite Ortak Olmas Halinde Uygulanacak Temel Gösterge Tutar Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Beyan Serbest Meslek Kazançlar nda Temel Gösterge Tutar Ticari Kazanç ve Serbest Meslek Kazanc n Birlikte Elde Edenlerin Temel Gösterge Tutar Hayat Standard lave Gösterge Tutarlar Özel Ta¾ tlar Bizzat Kullan lan Birden Fazla Binalar Özel Hizmetlerde Çal ¾t r lan Ki¾iler Turistik Amaçl yurt D ¾ Seyahatler Yar ¾ At Yeti¾tirenler Hayat Standard lave Gösterge Tutarlar n n Uygulanmas HAYAT STANDARDI ESASINDA ZAH UYGULAMASI zah Nedeni Olan Gelirler Emekli, Maluliyet, Dul ve Yetim Ayl Y ll k Beyannameye Dahil Edilmeyen Gelir Vergisine Tabi Gelirler

9 Beyannameye Dahil Edilen Gelir Vergisine Tabii Gelirler zah Uygulamas zah Nedeni Kabul Edilmeyecek Olan Gelirler Faaliyetin K st Dönemde Olmas Halinde zah Nedeni Gelir Uygulamas ÖZELL K ARZ EDEN DURUMLAR ve Daha Yukar Ya¾ta Olan Bir Ta¾ tla Münhas ran Nakliyecilik Yapan Mükelleflerle lgili Temel Gösterge Tutarlar lk ¾e Ba¾layan Mükelleflerde Hayat Standard Uygulamas Tasfiye Halinde Bulunan Kollektif ½irketlerin Ortaklar ile Adi ve Eshaml Komandit ½irketlerin Komandite Ortaklar n n Hayat Standard Esas Kar¾ s ndaki Durumu Hac Seyahatleri ile Tedavi Amac yla Yap lan Yurt D ¾ Seyahatlerin Hayat Standard Kar¾ s ndaki Durumu Miras Ortakl klar nda Hayat Standard Hayat Standard Esas na Göre Zarar Mahsubu ve ndirim Uygulamas Zarar Mahsubu ndirimlerin Yap lmas KALKINMADA ÖNCEL KL YÖRELER L STES YILLIK BEYANNAMEDE MAHSUP ED LECEK ND R MLER VE GEÇM ½ YIL ZARARLARI ZARAR MAHSUBU Geçmi¾ Y l Zararlar Kazanç ve ratlardan Mahsup Edilemeyecek Zararlar Yurt D ¾ Zararlar n ndirimi Yurt D ¾ Zararlar n Tevsiki Her Y l çin Denetim Yapt rma Zorunlulu u Yurt D ¾ nda Zarar Mahsubu MAHSUP ED LECEK ND R MLER Y ll k Beyanname ile Bildirilen Gelirlerden Sigorta Primi ile Ba ¾ ve Yard m ndirimleri Sigorta Primi ve Bireysel Emeklilik Katk Pay Ba -Kur Primleri Ba ¾ ve Yard mlar n ndirimi Deprem Bölgesine Yap lan Ba ¾ ve Yard mlar Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler ile Serbest Meslek Erbab nda Sakatl k ndirimi

10 4.3. MATRAH VE GEL R UNSURLARINDAN ND R LEMEYECEK G DERLER VERG B LD R M GEL R UNSURLARININ TOPLANMASI Beyan Edilen Kazanc n, Esas Al nacak Hayat Standard Temel ve. lave Gösterge Tutar ndan Dü¾ük Olmas Beyan Edilen Kar n, Esas Al nacak Hayat Standard Temel ve lave Gösterge Tutar ndan Fazla Olmas Hayat Standard Esas na Tabi Gelir Unsurunun Bulunmamas GEL R VERG S N N HESAPLANMASI Y l nda Elde Edilen Gelirlere Uygulanacak Vergi Nispetleri Genel Vergi Nispeti Ücret Gelirlerinin Beyan nda Vergi Nispeti Y l nda Elde Edilen Gelirlere Uygulanacak Vergi Nispetleri MAHSUP VE ADE VERG ALACA¼ININ MAHSUBU KES NT YOLU LE ÖDENEN VERG LER Y llara Yayg n n¾aat ve Onarma ¾inde Mahsup ve ade Zirai Kazançta Vergilerin Mahsubu ndirim Oran Uygulanan Menkul Sermaye ratlar nda Mahsup ve ade Di er Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler GEÇ C VERG N N MAHSUBU YABANCI MEMLEKETLERDE ÖDENEN VERG LER N MAHSUBU FON PAYI FON PAYI HESAPLAYIP ÖDEYECEK GERÇEK K ½ LER Y ll k Beyanname Veren Gelir Vergisi Mükelleflerinin Fon Pay na li¾kin Mükellefiyetleri Vergi Tevkifat Yapmak Zorunda Olan Sorumlular n Fon Pay na li¾kin Mükellefiyetleri D ¼ER HUSUSLAR YILLIK BEYANNAMEDE TARH MUAMELELER TARH YER TARH YATIN MUHATABI VERG LEND RME DÖNEM TARH ZAMANI YILLIK BEYANNAMEN N VER LMES

11 9.1. BEYANNAMEN N VER LECE¼ YER BEYANNAMEN N VER LECE¼ SÜRE Gayr menkul Sermaye rad Elde Edenlerin Y ll k Beyan Ticari Kazanc n Basit Usulde Tespit Edenlerin Y ll k Beyan Di er Haller Özellik Arz Eden Durumlar Ölüm Hali Memleketi Terk Hali YILLIK BEYAN ESASINDA VERG N N ÖDENMES GAYR MENKUL SERMAYE RATLARINDA T CAR KAZANCIN BAS T USULDE TESP T ED LMES HAL NDE D ¼ER HALLER D ¼ER ÜCRETLERDE ÖDEME YILLIK BEYANNAMEN N DOLDURULMASI VE EKLENECEK BELGELER YILLIK BEYANNAMEN N DOLDURULMASI Y ll k Gelir Vergisi Beyannamesinin Doldurulmas nda Dikkat Edilecek Hususlar Y ll k Beyannamenin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Mü¾avirlerce mzalanmas K NC BÖLÜM BEYANNAME DÜZENLEME ÖRNEKLER I. MENKUL SERMAYE RADI BEYANINA L ½K N ÖRNEKLER GAYR MENKUL SERMAYE RADI BEYANINA L ½K N ÖRNEKLER ÜCRET GEL RLER N N BEYANINA L ½K N ÖRNEK D ¼ER KAZANÇ VE RATLARIN BEYANINA L ½K N ÖRNEKLER Z RA KAZANCIN BEYANINA L ½K N ÖRNEK SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANINA L ½K N ÖRNEKLER T CAR KAZANÇ BEYANINA L ½K N ÖRNEKLER

12 B R NC BÖLÜM YILLIK BEYANNAMEDE BEYAN ESASI 1. GENEL AÇIKLAMA 4369 Say l Kanunla anla¾ lmas zor, karma¾ k bir sistematik çerçevesinde bulunan, bu nedenle de uygulamada s kça yanl ¾l klar n yap lmas na yol açan gelirin toplanmas ve beyan ile ilgili düzenleme basit ve uygulamas kolay bir yap ya dönü¾türülmü¾, te¾ebbüs gelirlerini ve ücretleri gözeten bir sistem olu¾turulmaya çal ¾ lm ¾t r say l yasa ile yap lan bu de i¾iklikler sonucunda Gelir Vergisi Kanunu nun 2 nci maddesinin 1-6 numaral bentlerinde yaz l gelir unsurlar ile ili¾kilendirilemeyen gelirlerin, kayna ne olursa olsun di er kazanç ve irat olarak vergilendirilece i hüküm alt na al nm ¾ ve gelir kavram içerisine giren di er kazanç ve iratlar n say larak belirtilmesi uygulamas ndan vazgeçilmi¾tir. Ancak, 4369 say l kanunun haz rl klar s ras nda ve yasalla¾ma sürecinde mevcut olan ekonomik ko¾ullar, 1997 y l ortalar nda Tayland da ba¾layan sermaye ve mal hareketleri ile Güneydo u Asya y etkisi alt na alan finansal kriz, 1998 y l n n ortalar nda Rusya y da etkisi alt na alarak tüm dünyada ekonomik krize yol açm ¾t r. Dünya ekonomisini sarsan bu kriz Türk ekonomisini de etkilemi¾ ve ekonomik daralmaya neden olmu¾tur. Vergi sistemini ekonomik ko¾ullardan ba ms z olarak dü¾ünmek mümkün olmad ndan, yeni düzenlemelere gi- 13

13 dilmi¾ ve 4444 say l yasa ile 4369 say l kanunla yap lan köklü de i¾iklerin bir k sm tarihine kadar ertelenmi¾tir say l kanunla Gelir Vergisi Kanunu nun 85 ve 86 nc maddelerinde yap lan de i¾iklik sonucu her gelir unsurunun kendi içerisinde ayr olarak ele al nmas ve de erlendirmeye tabi tutulmas imkan sa lanm ¾t r. Söz konusu gelir unsurunun beyan edilmesi gerekmiyor ise di er gelirler nedeniyle verilmesi gereken y ll k beyannameye dahil edilmemesi sa lanm ¾t r. Buna göre, 86 nc maddede say lan kazanç ve iratlar için hiç bir ¾ekilde beyanname verilmeyecek; ticari, ziraî ve mesleki kazançlar nedeniyle zorunlu olarak verilmesi gereken y ll k beyannamelere, bu kazanç ve iratlar ithal edilmeyecektir. Böylece, gelirin toplanmas bak m ndan ticari, zirai ve mesleki kazanç sahiplerini cezaland r c bir mahiyet ta¾ yan ve bu mükelleflerin fazla vergi ödemelerine yol açan önceki düzenleme yürürlükten kald r lm ¾t r. Ayr ca Gelir Vergisi Kanunu nun 93 üncü maddesinde yer alan "Aile reisi beyan " da 4369 say l kanunla tarihinde geçerli olmak üzere yürürlükten kald r lm ¾t r. Bu ¾ekilde, e¾lerin ve velayet alt ndaki çocuklar n y ll k beyanname ile bildirmesi icap eden gelirlerinin aile reisi taraf ndan beyan edilmesi uygulamas na (1998 y l içinde geçerli olmak üzere) son verilmi¾tir. E¾ler ve velayet alt ndaki çocuklar y ll k beyanname ile beyan edilmesi gereken gelirlerini ayr ayr verecekleri beyannameler ile beyan edeceklerdir. Bu ¾ekilde aile bireylerine ait gelirlerin bir tek beyannamede toplanarak vergi dilimlerindeki artan oranl l k nedeniyle daha fazla vergi ödenmesine neden olan uygulamaya son verilmi¾tir. Aile reisi beyan kalkm ¾ olmakla beraber velayet alt ndaki çocuklar n kanuni temsilcileri için 213 say l Vergi Usul Kanunu nun 10 uncu maddesinde yer alan sorumluluk devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yap lan son yasal düzenleme ise, 4605 say l yasa ile hayata geçirilmi¾ bulunulmaktad r. Bu çerçevede daha önce uygulamadan kald r lan hayat standard esas, tarihinden geçerli olmak üzere yeniden uygulamaya konulmu¾tur. 14

14 Ayr ca, 2001 y l nda kanunla¾an 4697 say l kanun ile Gelir Vergisi Kanununa, Bireysel Emeklilik Sistemine ili¾kin hükümler eklenerek, ¾ah s sigorta primlerinin indirilmesine ili¾kin yeni düzenlemeler yap lm ¾t r. Bunun yan s ra 4710 say l kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 59 uncu madde ile hazine bonosu ve devlet tahvili faiz gelirlerinin ve bu menkul k ymetlerin al m sat m kazanc n n vergilendirilmesinde belirli ¾artlar dahilinde istisna getirilmi¾tir. K saca genel esaslar na de inilen bu yasal düzenlemeler do rultusunda, mükelleflerin 2001 takvim y l nda elde ettikleri gelirlerin beyan esaslar izleyen bölümlerde ayr nt l olarak aç klanm ¾ bulunulmaktad r. 2. GEL R N TOPLANMASI VE BEYAN ESASI 2.1. MAH YET Beyan esas, mükellefin kendi mali gücünü bizzat kendisinin bildirmesidir. Gelir vergisi uygulamas bak m ndan mali gücün en iyi tespit kriteri ise y ll k gelirdir. Hilaf na hüküm olmad kça, gelir vergisi mükellefin veya vergi sorumlusunun beyan üzerine tarh olunur. Gelir vergisine tabi bulunan ve kanunun 2 nci maddesinde say lan kazanç ve iratlar n vergilenmesinde temel prensip, mükellefin veya vergi sorumlusunun beyan edecekleri gelir üzerinden verginin tarh olunmas d r. Beyan esas nda, beyan edilecek gelir mükellef veya vergi sorumlusu taraf ndan bir beyanname ile beyan edilir. Ancak Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunu baz hallerde beyan n mükellef veya vergi sorumlusu d ¾ ndaki kimseler taraf ndan yap lmas n da öngörmü¾tür. Bunlar kanuni temsilciler ve mirasç lar olarak s ralayabiliriz. Gelirin toplanmas ise mükelleflerin çe¾itli kaynaklardan bir takvim y l içinde (vergilendirme dönemi) elde ettikleri vergiye tabi kazanç ve iratlar için y ll k beyanname vermeleri ve bu kazanç ve iratlar n y ll k beyannamede birle¾tirmeleri anlam na gelmektedir. 15

15 Bu nedenle mükelleflerin, Gelir Vergisi Kanunu nun 2 nci maddesinde yaz l kaynaklardan bir takvim y l içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar için Gelir Vergisi Kanunu nda aksine hüküm olmad kça y ll k beyanname vermeleri gerekmektedir. Ayr ca Gelir Vergisi Kanununa göre beyan gereken gelirlerin y ll k beyannamede toplanmas zorunludur. Temel prensip yukar da aç kland üzere bir takvim y l içinde elde edilen gelir unsurlar n n bir beyannamede toplanarak beyan edilmesidir. Tabi ki söz konusu temel prensip Gelir Vergisi Kanununda aksine bir hüküm olmad sürece geçerlidir. Gelir Vergisi Kanunu nun 85 ve 86 nc maddelerinde ise hangi gelir unsurlar n n verilecek y ll k gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesinin zorunlu oldu u hangi gelir unsurlar için beyanname verilmeyece i veya verilecek beyannameye dahil edilmeyece i aç kça hüküm alt na al nm ¾t r. Beyanname verilmesi zorunlu olan gelir unsurlar ile beyanname verilmeyecek veya verilen beyannameye dahil edilmeyecek gelirlerin neler oldu u a¾a da aç klanm ¾t r YILLIK BEYANNAME LE BEYAN ED LMES ZORUNLU OLAN GEL RLER Yukar daki bölümde de aç kland üzere, a¾a da yaz l olan gerçek ki¾iler bir takvim y l içinde elde ettikleri a¾a da belirtilen kazanç ve iratlar için y ll k beyanname vermeye ve bu kazanç ve iratlar n y ll k beyannamelerinde toplamaya mecburdurlar Tam Mükellefiyette Yabanc Memleketlerde Elde Edilen Kazanç ve ratlar Tam mükellefiyet esas nda vergilendirilen mükellefler Türkiye içinde ve d ¾ nda elde ettikleri gelirlerini y ll k beyannamelerinde toplamak zorundad rlar. Türkiye d ¾ nda elde edilen gelirlerin y ll k beyannamede toplanabilmesi için ise bu gelirlerin elde edilmesine ba l d r. 16

16 Gelir Vergisi Kanunu nun 85 inci madde hükmüne göre, yabanc memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar a¾a da belirtilen hallerde elde edilmi¾ say l r ve y ll k beyannamedeki di er gelirlerle toplan r. Bunlar; Mükellefin bu gelirlerini Türkiye'de ki hesaplar na intikal ettirdi i y lda, veya Mükellefin bu gelirlerini Türkiye'de ki hesaplar na intikal ettirilmemesinin iradesi d ¾ ndaki sebeplerden ileri geldi i tevsik olunan hallerde, mükellefin bu kazanç ve iratlara tasarruf edebildi i y lda elde edilmi¾ say l r. Söz konusu gelirleri elde eden tam mükellefler, bu gelirleri y ll k beyannameye dahil ederek veya di er gelirleri ile toplamak zorundad rlar Kazanç Elde Etmemi¾ Olsalar Dahi Y ll k Beyanname Vermek Zorunda Olanlar Baz gelir unsurlar vard r ki kazanç elde edilmemi¾ olsa dahi y ll k gelir vergisi beyannamesinin verilmesi zorunludur. Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesinin ikinci f kras nda say lan gelir unsurlar için mükellefler kazanç elde etmemi¾ olsalar dahi y ll k gelir vergisi beyannamesi vermek zorundad rlar. Söz konusu gelir unsurlar Ticari Kazanç, Zirai Kazanç ve Serbest Meslek Kazançlar d r. Bu gelir unsurlar n n d ¾ nda yer alan di er gelir unsurlar nda da birtak m kazançlar vard r ki, bunlar içinde elde edilmesi halinde mutlak suretle y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Yap lan aç klamalar do rultusunda gelir unsurlar itibariyle mutlak suretle y ll k gelir vergisi beyannamesi verilmesi gereken haller a¾a - daki ¾ekilde olacakt r Ticari Kazanç Sahipleri Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç sahipleri ile kollektif ¾irket ortaklar ve komandit ¾irketlerin komandite ortaklar kazanç temin etmemi¾ olsalar dahi y ll k beyanname vermek zorundad rlar. 17

17 Söz konusu mükelleflerin, ticari ve s nai faaliyetleri sonucu bir kar elde edip etmemeleri, zarar etmi¾ olmalar, beyan edilecek bir gelirin bulunmamas vb. durumlarda olmalar y ll k beyanname verme zorunlulu unu ortadan kald rmamaktad r. Ayr ca kollektif ¾irketler ile komandit ¾irketlerinin tasfiye dönemlerine girmi¾ olmalar, kollektif ¾irket ortaklar ile komandit ¾irketlerin komandite ortaklar n n söz konusu dönemler için de y ll k beyannamelerini vermelerini gerektirmektedir Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler 4369 say l yasa ile yap lan düzenlemeler neticesinde Götürü Usulde vergilendirme uygulamas na son verilmi¾ tarihinden itibaren Basit Usul uygulamas na geçilmesi öngörülmü¾tür. Bu düzenlemelerin amac ve uygulama esaslar Bakanl kça yay mlanan 215 seri no lu Gelir Vergisi Genel Tebli i ile aç klanm ¾ olup, bahse konu bu tebli ile Bakanl k a¾a da yer alan usul ve esaslar belirlemi¾ bulunmaktad r. Temel prensip Basit Usulde vergilendirilen mükelleflerin ticari faaliyetinden elde ettikleri gelirleri y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmeleridir. Söz konusu mükelleflerin, ticari ve s nai faaliyetleri sonucu bir kar elde edip etmemeleri, zarar etmi¾ olmalar, beyan edilecek bir gelirin bulunmamas vb. durumlarda olmalar y ll k beyanname verme zorunlulu unu ortadan kald rmamaktad r. Bunun tek istisnas n Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 44 üncü maddesinin üçüncü f kras olu¾turmakta olup bu konu ilerleyen bölümlerde ele al nm ¾t r Say l kanunla, götürü usulden basit usule geçen mükelleflere ilave vergi yükü getirilmemi¾ ve 1999, 2000 ve 2001 y llar nda vergilendirilecek kazançlar na üst s n r konulmu¾tur. Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 44 üncü maddesi hükmüne göre, basit usule tabi mükelleflerin 2001 y l sonuna kadar, ilgili vergilendirme dönemleri için beyan edecekleri safi kazanç tutar n n, Gelir Vergisi Kanunu nun 4369 Say l Kanunla de i¾meden önceki 46 nc maddesine göre intibak ettikleri 18

18 derecelerin bulunduklar yöreler itibariyle belirlenen ve 1998 y l nda uygulanan götürü safi kazanç tutar n n 1999, 2000 ve 2001 y llar nda yeniden de erleme oran nda art r lan tutarlar a¾mas halinde; beyan edilen tutarlar yerine bu tutarlar vergilemeye esas al n r. Ancak 4605 say l kanun ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 58 inci madde ile Basit Usulde vergilendirilen mükellefler için Hayat Standard Esas getirilmi¾tir. Buna göre, kazanc basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri zarar beyan da dahil olmak üzere, bu faaliyetleri ile ilgili olarak beyan edecekleri kazançlar, hayat standard temel gösterge tutar ndan dü¾ük oldu u takdirde, temel gösterge tutar vergi tarh na esas kazanç tutar olarak esas al n r. Konu ile ilgili ayr nt l aç klamalar yaz m z n Hayat Standard bölümünde yap lm ¾t r. Yukar da yap lan aç klamalar özetlenecek olur ise; kazanc basit usulde tespit edilen ticari kazanç sahipleri taraf ndan beyan edilen safi kazanç tutar ; -Hayat standard temel gösterge tutar n n alt nda ise hayat standard temel gösterge tutar n n, -Hayat standard temel gösterge tutar n n üzerinde, ancak götürü safi kazanç tutar n n alt nda ise beyan n n, -Götürü safi kazanç tutar n n üzerinde ise götürü safi kazanç tutar n n, vergi tarh na esas al nmas gerekmektedir y l nda uygulanan götürü matrahlar n yeniden de- erleme oran olan %52,1 ile art r lmas sonucu bulunan tutarlar yöreler ve götürülük dereceleri itibariyle 230 nolu Gelir Vergisi Genel Tebli inde aç klanm ¾t r.ayn ¾ekilde 238 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebli inde 2000 y l için uygulanacak götürü matrahlar aç klanm ¾ olup en son 244 nolu gelir vergisi tebli inde ise 2001 takvim y l için uygulanacak götürü matrahlar aç klanm ¾t r. Söz konusu 244 nolu gelir vergisi genel tebli inde aç klanan tutarlar a¾a da tablo halinde belirtilmi¾tir. 19

19 Diyarbak r Kalk nmada Öncelikli Erzurum ve Samsun Di er Büyük¾ehir Yöreler Di er Yöreler Büyük¾ehir Belediye Belediye S n rlar Derece (TL) (TL) S n rlar çinde (TL) çinde (TL) Yukar da belirlenen safi kazanç tutarlar, 98/10885 say l Bakanlar Kurulu Karar uyar nca, münhas ran belediye te¾kilat bulunmayan köylerde (belediyelerin mücavir alan s n rlar hariç) i¾yeri bulunan ve faaliyet gösteren mükelleflere %70 oran nda indirimli olarak uygulanacakt r. Buna göre, belediye ve belediyelerin mücavir alan s n rlar d ¾ nda kalan yerlerde (yani köylerde) faaliyette bulunan ve i¾yeri olan mükelleflere uygulanacak safi kazanç tutar a¾a daki gibi olacakt r. Derece Kalk nmada Öncelikli Yöreler (TL) Di er Yöreler (TL) Temel prensip, basit usulde vergilendirilenlerin ticari kazançlar n y ll k gelir vergisi beyannamesi ile beyan etmesidir. Bunun tek istisnas n Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 44 üncü maddesinin üçüncü f kras olu¾turmaktad r. Söz konusu madde hükmüne göre, basit usulde vergilendirilen mükelleflerden münhas ran belediye te¾kilat bulunmayan köylerdeki (belediyelerin mücavir alan s n rlar hariç) i¾yerinde faaliyet gösterenler tarihleri aras nda elde ettikleri ve 103 üncü madde de yaz l tarifenin birinci gelir diliminin yar - s n a¾mayan söz konusu kazançlar için beyanname vermeyeceklerdir. Belirtilen mükelleflerin 2001 y l kazançlar için beyanname vermeyecekleri kazanç s n r TL d r. Söz konusu tutar Gelir Vergi Kanunu nun Geçici 44 üncü madde 20

20 hükmü gere ince beyan edecekleri safi kazanc n çok üzerinde olmas nedeniyle münhas ran belediye te¾kilat bulunmayan köylerdeki (belediyelerin mücavir alan s n rlar hariç) i¾yerlerinde faaliyet gösteren ve basit usulde vergilendirilen mükellefler 2001 y l vergilendirme dönemi ile ilgili olarak beyanname vermemeleri gerekmektedir Zirai Kazanç Sahipleri Zirai kazançlarda temel prensip, çiftçilerin elde etti i zirai kazançlar n Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesine göre has latlar üzerinden tevkifat yap lmak suretiyle vergilendirilmesidir. Bunun yan s ra Gelir Vergisi Kanunu nun 53 üncü maddesi belirli ¾artlar dahilinde çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilmesini kabul etmi¾tir. Buna göre çiftçilerden; Ziraat gruplar na göre belirlenen i¾letme büyüklü ü ölçüsünü a¾anlar (G.V.K madde 54 de i¾letme büyüklü ü ölçüleri belirtilmi¾tir.), Bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca sahip olanlar, On ya¾ na kadar ikiden fazla traktöre sahip olanlar (Traktörün kendi i¾inde kullan lmas ¾art yla söz konusu ¾art on y l süre (2007 y l sonuna kadar.) ile dikkate al nmaz.) (G.V.K. Geçici Madde 45/2), Ziraat gruplar n n birkaç tanesi içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yap lmas halinde, en fazla iki gruba ait i¾letme büyüklüklerinde bu gruplar için tespit olunan hadlerin yar s n a¾anlar, Kendi i¾letmesi ve dahil bulundu u ortakl klar müstakilen i¾letme büyüklü ü ölçüsünün alt nda kald halde,kendi i¾letmesinin ve ortakl klardaki paylar n n toplam belirlenen i¾letme büyüklü ü ölçüsünü a¾anlar, Kendi iste iyle gerçek usulde vergilendirilmek isteyenler, 21

1. Yasal Düzenlemeler

1. Yasal Düzenlemeler 1. Yasal Düzenlemeler Gelirin toplanması ve beyanı ile toplama yapılmayan haller Gelir Vergisi Kanununun 85 inci maddesi ile 4842 ve 4962 sayılı Kanunlarla değişik 86 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz

Detaylı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı

SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı SĐRKÜLER : 2009-08 24.12.2008 KONU : 2009 Yılında Uygulanacak Hadler ve MSĐ Đndirim Oranı 23.12.2008 tarih ve 27089 no.lu Resmi Gazete de yayınlanan 270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan

Detaylı

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689

KALE Danismanlik 0232-4454842 0555-9730689 1 278 SERĐ NO'LU GELĐR VERGĐSĐ GENEL TEBLĐĞĐ Resmi Gazete Sayısı 27800 (6. Mükerrer) Resmi Gazete Tarihi 29/12/2010 Kapsam 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve

Detaylı

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 287 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 29221 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2014 Kapsam 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015

No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 No: 2015/8 Tarih: 02.01.2015 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNCE 2002 YILI GELİRLERİNİN BEYANI VE BEYAN EDİLMEYECEK GELİRLER İBRAHİM ÖZDEMİR Eski Baş Hesap Uzmanı, Y.M.M. (VERGİ DÜNYASI/ŞUBAT-2003) Bilindiği üzere 4369 Sayılı Kanunun 47.maddesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026

SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 SİRKÜLER İstanbul, 10.01.2014 Sayı: 2014/026 Ref: 4/026 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI HAD VE TUTARLARIN 2014 YILINDA GEÇERLİ OLACAK YENİ MİKTARLARI AÇIKLANMIŞTIR 30.12.2013 tarih ve Mükerrer

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 01/10/2010 SİRKÜLER NO : 2010/81 DEVREDEN YATIRIM İNDİRİMİNİN KULLANIMI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi nin iptal kararı üzerine, 01 Ağustos 2010

Detaylı

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler

SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile. 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler SİRKÜ : 2015/04 KAYSERİ Konu : 2015 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2015 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2015 yılı

Detaylı

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/09 TAR H: 19.01.2012 KONU 5 Seri No lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan 5 Seri No'lu Kurumlar

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar?

VERGİ GÜNLÜGÜ www.vergigunlugu.com. Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi. 1. Hazır Beyan Sistemi Ne Zaman Başlar? Vergide HAZIR BEYAN SİSTEMİ Kapsam Genişledi Kira Gelirlerinden sonra, ücret, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar da kapsama girdi Kişilerin elde etikleri kira gelirlerine, gayrimenkul alım

Detaylı

15.03.2010. Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4

15.03.2010. Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4 15.03.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/4 Konu: YILLIK GELĐR VERGĐSĐ BEYANNAMESĐNDE MAHSUP EDĐLECEK ĐNDĐRĐMLER VE GEÇMĐŞ YIL ZARARLARI Gelir Vergisi Kanunu nun 83 ncü maddesi uyarınca hilafına hüküm

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 05.01.2016 ÖZEL SİRKÜLER NO: 2016 / 10 KONU: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER HK. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012

Detaylı

2012 Yılında Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar

2012 Yılında Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar 2012 Yılında Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Tutarlar 26 Aralık 2011 Tarihli ve 28154 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek

SİRKÜLER 2013/23. : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek SİRKÜLER 2013/23 SİRKÜLERİN Tarihi : 02.05.2013 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Vadesi Gelmemiş İleri Tarihli Çeklere Senetler Gibi Reeskont Uygulanabilecek : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu : 30.04.2013 Tarih

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/27 TARİH: 16.03.2009 KONU 5838 Sayılı Kanunun 492 Sayılı Harçlar Kanununda Yaptığı Değişikliklere İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 59 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 5.2.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-18 Konu: 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Form Ba ile Form Bs Bildirimlerinin 2010 Yılı ve Müteakip Yıllarda Verilmesine İlişkin İZMİR. 5.2.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 04.02.2010

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/8 İstanbul, 02 Ocak 2008 KONU : 2008 Yılında Uygulanacak

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri Y YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE TASDİKİ ZORUNLU İŞLEMLER YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER (2011 Yılı Gelirleri İçin) YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YATIRIMLARIN VE ĠSTĠHDAMIN TEġVĠKĠ ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5084 Kabul Tarihi : 29/1/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :6/2/2004 Sayı :25365 Yayımlandığı

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz.

ki banka ve benzeri finans kurumlar için Türkiye'de i yeri veya daimi temsilci arac yla faaliyette bulunma art aranmaz. VERG S RKÜLER NO: 2012/07 TAR H: 19.01.2012 KONU Gelir Vergisi Kanunu nun Geçici 67 nci Maddesi Kapsam nda Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesine Yönelik Aç klamalar n Yer Ald Gelir

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri Semineri Faruk Sabuncu Partner 15 Mart 2006, Swissotel, İstanbul *connectedthinking PwC İçerik İstisnalar* Vergi Kesintisi Vergi Mahsubu * Yurtdışı

Detaylı

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV)

Uçak ve helikopterler (Türkku u, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) a daki (IV) VERG S RKÜLER NO: 2013/16 TAR H: 18.01.2013 KONU 2013 Y nda Uygulanacak Motorlu Ta tlar Vergisi Tarifelerine li kin Tebli Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) say

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25

SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 SĐRKÜLER Đstanbul, 23.01.2012 Sayı: 2012/25 Ref: 4/25 Konu: GELĐR VERGĐSĐ KANUNU NUN GEÇĐCĐ 67. MADDESĐ KAPSAMINDA TÜREV ÜRÜNLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLERĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMALARIN YER

Detaylı

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009

Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Sirküler no: 043 İstanbul, 15 Nisan 2009 Konu: Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form un doldurulmasına ilişkin açıklamalar. Özet: Kurumlar Vergisi mükelleflerinin,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI

TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI 01.07.2008/105 TMSF YE GEÇEN KIYI BANKALARINDAN ELDE EDĐLEN FAĐZ GELĐRLERĐNĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐYLE ĐLGĐLĐ TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET : TMSF ye geçen bazı kıyı (offshore) bankalarında mevduat hesabı bulunan

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz.

Sunuş. Şirketimiz uzmanları tarafından hazırlanan bu metnin, tasarrufların değerlendirilmesinde kişilere yardımcı olmasını dileriz. Sunuş Gerçek kişilerin vergiye tabi gelirleri arasında önemli bir yer tutan menkul kıymet gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu nda, bu kıymetlerin vade tarihine kadar elde tutulmasından elde edilen faiz gelirleri

Detaylı

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011

VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 VERGĐ SĐRKÜLERĐ NO: 2011/35 TARĐH: 29.06.2011 KONU Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yer alan tevkifat oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi

Detaylı

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi

Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Menkul Sermaye Gelirleri 2011 Yılı Vergi Rehberi Şubat 2011 Vergi 2 Sunuş Geniş kitlelerin parasını değerlendirdiği para ve sermaye piyasalarında küçük veya büyük yatırımı olanlar bakımından yatırımlardan

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI SİNCAN İMKB TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI Mehmet Ali GÜLER 1 ANONİM ŞİRKETLERDE KAR DAĞITIMI 1. Kâr: İşletmenin faaliyet döneminde öz kaynaklarında

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne SİRKÜ : 2003/10 KAYSERİ Konu : 1- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 04.08.2003 2- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değ. İşl. İlişkin Esaslar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI R A P O R 06/30-31-32-33- 34-35 15 HAZİRAN 2006 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI 5 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU AÇIKLAMALARI Yeni kurumlar vergisi kanunu 21.06.2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04)

02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) 02.01.2013 SİRKÜLER (2013 04) Konu: 2013 Yılında Uygulanacak; Maktu Damga Vergisi ve Harç Oranlarının %15 Oranında Artırılmasına, Kaynak Kullanım Destekleme Fonundaki Oran Değişikliği, Mevduat ile Ödenen

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa

BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI. 21/1992 Sayılı Yasa R.G : 49 12 Mayıs, 1992 BANKA VE SİGORTA İŞLEMLERİ VERGİSİ YASASI 21/1992 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi (BSİV)Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Verginin

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN ENFLASYONDAN ARINDIRILMASI VE 220 NO.LU GVK GENEL TEBLİĞİ ÜZERİNE

MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN ENFLASYONDAN ARINDIRILMASI VE 220 NO.LU GVK GENEL TEBLİĞİ ÜZERİNE MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN ENFLASYONDAN ARINDIRILMASI VE 220 NO.LU GVK GENEL TEBLİĞİ ÜZERİNE Sakıp ŞEKER * I- GİRİŞ Glir Vergisi Kanunu nun 3239 Sayılı Kanun la değişik 85. maddesinin ikinci fıkrası 01.01.1994

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı.

SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004. ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. SİRKÜLER NO: POZ-2004 / 34 İST, 25/01/2004 ÖZET: 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün 11/02/2004 tarih ve 16 sayılı gelir vergisi sirküleri yayımlanmıştır.bu

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir

BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir BES ve Hayat Sigortaları İle ilgili Vergi Kanunlarında Yer Alan Düzenlemeler (İstisna, Muafiyet ve Ayrıcalıklar) Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir GENEL BİLGİ 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi

Detaylı

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012

Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 Resmi Gazete No : 28264 Resmi Gazete Tarihi : 14/04/2012 Yürürlük Tarihi : 01/05/2012 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 9 Vergi Sorumlusu Gerekli görülen hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin

2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011. Arkan & Ergin 2011 Y l Gelir Vergisi Beyan ( 2010 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin ) BFS - 2011/02 stanbul, 21.02.2011 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2010 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

KONU : TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA 6. BÖLGEDE UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILDI.

KONU : TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA 6. BÖLGEDE UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILDI. KONU : TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLAR KAPSAMINDA 6. BÖLGEDE UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILDI. 27 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 283 seri numaralı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

SİRKÜLER 2009 / 09. Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır. Ankara, 10 / 03 / 2009 SİRKÜLER 2009 / 09 KONU: 2008 YILI KAZANÇLARININ BEYANI Gelir Vergisi mükellefleri tarafından 2008 yılında elde ettikleri kazanç ve iratların beyan esasları aşağıdaki gibi olacaktır.

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU (AHE ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU) TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI

Detaylı

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE HAYAT STANDARDI ESASI UYGULAMASI I- GENEL BİLGİ : Hayat Standardı esası vergi güvenlik müessesesi olup GVK nun mükerrer 116 ve geçici 35. maddelerinde düzenlenmiştir. Gerçek

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.07-469 22/05/2009 Konu : Malul Çocuğu Olan Kadın Sigortalılar.

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013

2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 2013 Y l Gelir Vergisi Beyan (2012 Takvim Y l nda Elde Edilen Gelirler çin) BFS - 2013/03 stanbul, 06.03.2013 Bu sirkülerimizde, tam mükellef gerçek kifliler taraf ndan 2012 takvim y l nda elde edilen

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266)

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2008 Sirküler No: 2008/2 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Seri No:266) 28.12.2007 tarih ve 26740 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 266 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 06.07.2010 / 87-1 2 NO LU SERBEST BÖLGELER KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 5810 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değiştirilen geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı