Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?"

Transkript

1 Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi İstanbul da yapıldı Dünya Meyve Suyu Günü kutlandı Dünyada Dimes tutkusu hızla büyüyor

2 Dimes. Sadece meyve! içindekiler G da Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Ali R za Diren Sorumlu Yaz iflleri Müdürü pek Yosun Yaflar Tasar m Tanzer Ercanpolat 01 Editör Temmuz-A ustos-eylül 2010 Y l: 10 - Say : Baflkan n Sesi 03 Dal ndan Dimes 04 Dünyada Dimes 08 Dimes ten Taze Haber 16 Türkiye den Taze Haber 19 Uzman Görüflü 20 Bizden Biri 22 Kapak Konusu 26 Tan d k Bir Yüz 28 Tüketicinin Sesi 29 ngilizce Özetler Bask tunabas m Yaz flma Adresi: Emek Mah. S vat Cad. No:4/1 Sar gazi/ümraniye stanbul Tel: Faks: editörden Sevgili Dimes Dostlar ; T pk yaz mevsimi gibi; dopdolu, hareketli ve enerjik bir say yla karfl n zday z. Ayn enerjiyle 50 y l aflk n süredir Türkiye de ve dünyada faaliyet gösteren Dimes, son 3 ay içine s d rd onlarca faaliyetle bu say m z n da dolu dolu olmas n sa lad. Dimes in sahip oldu u geliflim potansiyeli, Dimes Life Bülten in sayfalar na da ayn pozitif enerji ve dinamizmle yans yor. Sevgili okurlar, Yukar da bahsetti im gibi, bu say m zda da Dimes in gerek ülkemizde, gerekse dünyan n dört bir yan nda gerçeklefltirdi i faaliyetlere dair haberler bulacaks n z. Aç k söylemek gerekirse bu dergiyi haz rlayan bizler bile, her say da artan yurtd fl haberlerini flaflk nl k, hayranl k ve gururla karfl l yoruz. Sizlerden ald - m z tepkilerden de anl yoruz ki, sizler de ayn duygu ve düflünceleri paylafl yorsunuz. Tabii bir ç nar n dallar n n ne kadar yükse e, yapraklar n n ne kadar çok alana ulaflaca, o ç nar n köklerine ve topra na ba l d r. Dimes de dünyada gösterdi i bu baflar y, ülkemizden ald güçle hayata geçiriyor. Bu köklerden en önemlilerinden biri tüketiciler, bir di eri de bayiiler. Dimes in bu iki büyük de eri ile ilgili haberleri de dergimizin ilerleyen sayfalar nda bulabilirsiniz. Bildi iniz gibi birkaç say d r, içinde bulundu umuz sektörün dünyadaki en önemli organizasyonlar ndan olan Dünya Meyve Suyu Kongresi ile ilgili haberler yaz yorduk. flte o önemli kongre, geçti imiz günlerde ülkemizde gerçekleflti ve bizler de sizler için kongreden önemli notlar sayfalar m za tafl d k. Kapak konumuzda ise yaz aylar n n vazgeçilmezleri aras nda yer alan; baz lar na göre ifl, ama ço unlu umuz için tatille ayn anlama gelen yolculuk konusunu ele ald k. Daha keyifli ve güvenli yolculuklar geçirebilmeniz için ihtiyac n z olan tüm bilgileri sizler için derlemeye çal flt k. Tüm bu haberlerin ve daha fazlas n n yer ald elinizdeki bu say y haz rlarken biz çok keyif ald k. Umuyorum ki sizler de ayn keyifle okuyacaks n z. Bir sonraki bültende görüflene dek mutlu bir yaz geçirmeniz dile iyle Hoflçakal n. Editör: fiafak fiahin 3

3 baflkan n sesi Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren Dal ndan Dimes Dimes ten Enfes Yenilikler De erli Dimes Dostlar ; Dimes in sizlerle buluflma noktalar ndan biri olan ve benim çok önem verdi im Dimes Life Bülten in sayfalar ndan sizlere yaz yor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkemiz ve dünyam z, bu y l yaz mevsimine birçok konuda inifl ve ç k fllarla ulaflt. Biz çok iyi biliyoruz ki, toplumlar, ekonomiler, olaylar ve bireyler her zaman de iflir, her zaman farkl l k gösterir. Önemli olan bu de iflimleri proaktif bir flekilde gözlemleyebilmek ve gö üsleyebilmektir. Dimes olarak bu yetimiz bizi yar m as rdan fazla zamand r hep zirveye tafl d, tafl maya da devam ediyor. Çal flma azmimiz ve tüketicilerimize olan sevgimizi korudu umuz sürece, yeni yat r mlar m za h z veriyor, baflar dan baflar ya kofluyoruz. Geçti imiz günlerde bu baflar lara bir yenisini daha ekledik, bir kez daha takdir edilmenin hakl gururunu yaflad k. Dünya g da endüstrisinin kalbini tutan bir kurum olan ve merkezi Paris te bulunan SIAL in organize etti i Sial d Or ödüllerinde, Dimes Life K rm z Havuç & fieftali Nektar, tüm kategoriler aras nda Türkiye nin en yenilikçi ürünü olarak ülke ödülünü ald. Böylelikle, her zaman geliflim ilkemizin bir meyvesini daha toplam fl olduk. Ald m z bu ödüller bizi yeni yat r mlar yapma yolunda daha çok motive ediyor. Geçti imiz aylarda Dimes i meyve suyu sektöründe dünyan n en önemli markalar ndan biri yapma yolunda bir ad m daha att k. zmir deki fabrikam za yeni bir yat r m yapt k ve eski makinalara göre 3 kat daha yüksek h zla üretim yapma imkan sa layan bu yeni fabrika yat r m yla gücümüze güç katm fl olduk. Bir di er yat r m m z ve yenilik ata m z olan ve 2008 y l nda entegre etti imiz Datakod sistemini giderek daha yayg n bir halde kullan yoruz. Bayilerimiz ve distribütörlerimizle daha etkin bir a sistemine günbegün geçifl yap yoruz. Tabii tüm bu yat r mlar yurtd fl ndaki baflar l organizasyonlar m - za da do rudan yans yor ve Dimes in bayra n daha yükseklerde dalgaland r yor. Ürünlerimizi sadece ihraç etmekle kalm - yoruz, ayn zamanda farkl kültürlerdeki insanlara Dimes markas n sevdiriyoruz. De erli dostlar; Yukar da bahsetti im tüm bu geliflmelerin, bizlerin elde etti i baflar lar n tek bir kayna var: Meyve... Bunun bilincinde olan ve bu cömert bitkinin üstüne milyarlarca dolarl k yat r m yapan ifl insanlar, bilim insanlar ve yetifltiriciler; 2 y lda bir IFU (Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu) nun organize etti i Dünya Meyve Suyu kongresinde bulufluyor. Ne mutlu bize ki bu y l organizasyonun ev sahipli ini aln n n ak yla Türkiye yapt. Bu baflar l organizasyonu düzenleyen ve sektöre büyük katk sa layan MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derne i) ne sonsuz teflekkürler. Bu organizasyonun önemini geçen y ldan beri dergimizin sayfalar nda sizlere yans t yorduk. Ayn bilinçle Dimes ailesi olarak, yönetim kurulundan, üretim ve pazarlamaya kadar hepimiz kongreye kat ld k ve çok fley kazand k. Biliyoruz ki ülkeler bu organizasyonun sonuçlar ndan ne oranda istifade edebilirse, üretim ve tüketim oranlar nda da art fl yakalayacaklard r. Bu anlay fl n ve uygulamalar m z n, üretim yapt m z illerde de büyük sevinç ve takdirle karfl land n görüyoruz. Geçen y l oldu u gibi bu y l da Tokat Sosyal Güvenlik Kurumu, Tokat ili ve çevresinde en fazla istihdam sa layan, en yüksek ve düzenli olarak prim ödeyen kurum olarak bizleri ödüllendirdi. nan yorum ki ayn baflar y gelecek y l da yakalayacak ve birincilik ipini yine gö üsleyece iz. Bizleri gururland ran tüm baflar lar m z sizlerle paylaflmaktan büyük mutluluk duydu umu belirtir, bol kazançl, sa l kl ve keyifli bir yaz geçirmenizi dilerim. %100 kategorisinde muhteflem kar fl m: Dimes Premium %100 Kar fl k Meyve Suyu Dimes Türkiye de bir ilki gerçeklefltirdi ve elma, üzüm, fleftali, kan portakal, kay s, havuç, mango, ananas ve ayva y bir araya getirdi. Özellikle kan portakal ve tropik meyvelerin enfes aromas, Dimes Premium %100 Kar fl k Meyve Suyunda bir araya geliyor ve yaz aylar n n s cak günlerinde eflsiz lezzette bir serinlik kayna sunuyor. lave fleker içermeyen %100 kategorisinde, Türkiye de bu meyvelerden oluflan baflka bir kar fl m yok. Ekfli elma sevenlere özel: Dimes Buzz Ekfli Elma Kavurucu yaz s caklar nda farkl bir lezzet arayanlara Dimes ten harika bir haber var. Dimes Buzz dan flimdi de Ekfli Elma... Elman n lezzeti ve sa l Dimes Buzz un ferahl - yla birleflti. Taptaze ekfli elman n inan lmaz tad, Dimes Buzz Ekfli Elma da sizleri bekliyor. Prizma ambalaj yla raflardaki yerini alan bu yeni ürün, flimdiden bu yaz n yeni gözdesi oldu. Ne Limonatamdan Ne Diyetimden Vazgeçerim Diyenlere Dimes ten fiekersiz Limonata Lezzetinden hiçbir fley kaybetmeden %50 oran nda azalt lan enerjisi ile Dimes Light Limonata, formunu korumak isteyenlerin vazgeçilmezi olacak. Taze s k lm fl limonatan n o geleneksel lezzetini, günümüzün sa l kl yaflam trendi içerisinde sunan Dimes, bu yeni ürünüyle nostaljiyi günümüze uyarl yor. 2 3

4 Dünyada Dimes Dimes in Balkanlar daki gücü * Türkiye nin ve Dimes in bayra n Avrupa da baflar ile tafl yan Akfor Lojistik in sahibi skender Keser ile samimi bir sohbet gerçeklefltirdik. Yafll k tan n dinamik ülkeleri Arnavutluk, Makedonya ve Kosova daki meyve suyu pazar n konufltuk. Bize biraz firman zdan bahsedebilir misiniz? 1989 y l nda Recep Keser taraf ndan, stanbul Ümraniye de nakliye firmas olarak kurulan flirketimiz, 2002 y l nda faaliyet kapsam na lojistik hizmetlerini de katarak, uluslararas alanda çal flmaya bafllam flt r. Aileden gelen orijin gücü, flirketimize Balkan ülkelerinde güçlü ortakl klar kurma imkan n kolaylaflt rm fl ve bu bölgede verdi imiz tüm hizmetlerde uzmanlaflma yolunu açm flt r. fiu an yurtiçinde 30, yurtd fl nda 45 olmak üzere, toplam 75 kiflilik bir ekibe sahibiz. Arnavutluk, Makedonya ve Kosova da, birer adet ülke distribütörüyle ve yaklaflan yaz sezonu öncesi, toplam 600 noktaya, 30 araçl k filo ile hizmet vermekteyiz. Dimes ile çal flmaya nas l ve ne zaman bafllad n z? 2009 y l nda Balkan ülkeleri pazar nda, güçlü bir Türk meyve suyu markas n n eksikli ini tespit ettik ve dünya meyve suyu pazar n n en güçlü markalar ndan biri oldu una inand m z Dimes in kap s n çald k. Onlar da bizi Dimes ailesine kabul etti. Da t m n yapt n z Arnavutluk, Makedonya ve Kosova da meyve suyu pazar ndan bahsedebilir misiniz? Nas l de erlendiriyorsunuz? Bölgenin co rafik olarak Avrupa ya yak nl, al flkanl klar ve standartlar, tüketicinin ürün tercihlerinde kendisini göstermektedir. Avrupa ülkelerine yak n bir meyve suyu tüketim trendi oldu unu ve bu anlamda h zla yükselme e ilimine sahip, en genç pazarlar n bafl nda geldi ini düflünüyoruz. Genel olarak bu ülkelerde %100 meyve suyu ve nektarlarda en çok hangi çeflitler tercih ediliyor? Makedonya daki tüketiciler %100 meyve suyu olarak fleftali-üzüm ve portakal, nektarda ise kar fl k ve nar nektar n tercih etmektedirler. Kosova ve Arnavutluk ta ise %100 meyve suyu olarak portakal ve viflne-üzüm, nektarda ise ayva ve viflne nektar tercih etmektedirler. Bu ülkelerde kifli bafl na düflen meyve suyu tüketim miktar yaklafl k ne kadar? Makedonya ve Kosova da 25 lt, Arnavutluk ta 15 lt civar nda. Bu ülkelerdeki meyve suyu tüketicisinin profilini tarif edebilir misiniz? Damak zevki son derece yüksek bir kitleye hitap etti imizi düflünüyoruz. Kaliteli meyve suyu konusunda son derece duyarl lar. Bu ülkelerde meyve suyu ürün kültürünün uzun y llar önce oluflmufl olmas, Dimes ürün gam nda bulunan tüm ürünlerin sat fl ve penetrasyonu konusunda bize büyük destek sa lamaktad r. Dimes markas ve Dimes flirketi hakk ndaki görüfllerinizi bizimle paylafl r m s n z? Dimes in bir Türk markas de il, çok güçlü bir dünya markas oldu unu düflünüyoruz. Marka gücünü, tüketici tercihleri ve kalitesiyle oluflturan Dimes markas, bu ülkelerde sat fl raflar ndaki yeriyle rakiplerimize gözda vermektedir. Dimes çal flanlar n n bizlere olan dostça ve profesyonel yaklafl mlar, birlikte kolayca ekip ruhu oluflturmam zda kolayl k sa lam flt r. Dimes in markas na ve müflterisine verdi i önem, çal flt m z ülkelerde k sa bir süre içerisinde, bizlerde ve son kullan c larda güçlü bir sadakat duygusu olufluna sebebiyet vermifltir. yi ki vars n Dimes. Arnavutluk Bayimiz-Bujar Mancellari Makedonya Bayimiz-Abdurahman Jusufi Kosova Bayimiz- deal Qollaku Dimes meyve sular ile ilgili hiç ilginç bir olay yaflad n z m? Olay kafeteryada geçiyor. Müflterilerden biri meyve suyu portakal siparifli veriyor. Kendisine %100 Dimes portakal suyu bardakta servis ediliyor. Müflteri bir iki yudum içtikten sonra hemen garsonu ça r yor. Bu meyve suyunun masaya yanl fll kla servis edilmifl olabilece ini belirterek, kendisinin taze s k lm fl portakal suyu siparifli vermedi ini söylüyor. * For English look for page

5 Dünyada Dimes Balkanlar Dimes le tan flmaktan memnun Balkanlar n küçük ama flirin ülkeleri Kosova, Arnavutluk ve Makedonya da, tüketiciler Dimes in tad m aktivitelerini keyifle karfl lad lar. Bu ülkelerin büyük ve önemli marketlerinde kurulan Dimes stantlar nda Kosoval, Arnavut ve Makedon tüketiciler Dimes i çok be endiklerini dile getirdiler. Sahip oldu u ürün çeflitlili ini memnuniyet ve biraz da flaflk nl kla karfl layan tüketiciler, bundan sonra Dimes i tercih edeceklerinin sinyallerini verdiler. Dimes Güney Kore deydi 28 y ld r aral ks z düzenlenen, Kore nin en iyi, en büyük ve en profesyonel fuar SEOUL FOOD HOTEL 2010 un Türkiye pavyonunda Dimes de vard May s tarihlerinde gerçekleflen fuarda Dimes; sahip oldu u ürünleri, stand ve tasar mlar yla büyük ilgi gördü.1000 den fazla kat l mc firman n yer ald fuarda Dimes stand, yerli ve yabanc lardan oluflan ziyaretçilerin ak n na u rad. Lezzetli ve sa l kl ürünleri, c v l c v l renkleriyle Dimes, Güney Koreli çocuklar n da sevgilisi oldu. Gine de Dimes! Afrika n n birçok ülkesinde oldu u gibi Gine de de Dimes sevgisi h zla büyüyor. Gineli tüketicilerin taleplerini karfl layabilmek için Dimes bayisi Mr. Diallo, ekibini kap kap dolaflt r p da t m yapt r - yor. Dimes in ürünlerini çok be endiklerini ifade eden Gineliler, kaliteli meyve suyu içmekten çok memnun olduklar n dile getiriyorlar. Singapur da Dimes e Büyük lgi Asya n n en büyük ve en önemli fuarlar ndan olan, bölge ülkelere aç l m anlam nda stratejik bir platform oluflturan Food & Hotels Asia 2010 Fuar, Nisan tarihleri aras nda Singapur Expo da düzenlendi. Nijer de Dimes Tutkusu Dünyan n ekonomik aç dan en zor durumda olan ülkelerinden biri olmas na ra men Nijer de Dimes tüketimi ve sevgisi h zla art yor. Nijer in bayisi, meyve sular n ülkenin birçok noktas ndaki Dimes tutkunlar na ulaflt rmak için yo un çaba harc yor. Nijer bayisi bafl ndan geçen ilginç bir olay anlat rken Nijer in önemli hastanelerinden bir tanesinden ofisimize gelen bir bayan, elindeki bofl Dimes Fruitmix (Kar fl k Meyve Nektar ) kutusunu göstererek acilen bu meyve suyundan istiyorum demiflti diyor. Dimes, Türkiye de üretti i ve dünyan n 75 ülkesine ihraç etti i meyve sular n n ayn s n, felsefesi gere i en fakir ülkelere bile hiçbir de ifliklik yapmadan sevk etmektedir. Dimes, Orta Avrupa n n Çetin Pazar Macaristan da Avrupa n n en zor pazarlar ndan biri olan Macaristan da Dimes in en büyük güvencesi ürünlerinin tafl m fl oldu u ve retention rate denilen alg s n n çok yüksek olmas d r. Retention rate ad verilen bu alg herhangi bir ürünün denendikten sonra be enilerek tüketilmesine devam edilmesidir. Yemenliler Dimes'i Seçiyor Arabistan yar madas n n en önemli tüketim noktalar ndan birisi olan Yemen de Dimes market raflar nda h zla yerini al yor. Baflkent Sanaa da penetrasyon oran çok yüksek olan Dimes, di er flehirlere de alt bayiler kanal ile inmeye bafllad. Dünyan n 70 farkl ülkesinden 2600 e yak n firma ve e yak n ziyaretçi ile sektörün öncü fuarlar aras ndaki yerini koruyan F&H Asia da Dimes de yer ald. Özellikle h zla büyüyen Güneydo u Asya pazar ndan ziyaretçilerin fazla oldu u fuarda Dimes, sahip oldu u ürün zenginli i ve kalitesiyle büyük ilgi gördü. Amjandool Marketi Amjandool Marketi 6 Tad m aktivitelerine önem veren Dimes Macaristan bayisi bu sayede Macaristan tüketicilerinin dikkatini çekmeyi baflard. Bayi Bu kadar bol meyve suyu çeflitlerinin aras nda dikkat çekici bir flekilde öne ç kmak inan lmaz bir olay diye eklemektedir. Macaristan Metro larda yerini almaya bafllayan Dimes her geçen gün raflardaki bulunurlu unu art rmaktad r. Macaristan Orta Avrupa n n en stratejik ve en önemli tüketim noktalar ndan bir tanesidir. * For English look for page 31. For English look for page 32. * Alhamad City Mart City Mart 7

6 Dimes ten Taze Haber Ataflehir Dimes Karavan Sar gazi D MES Güçlü rakiplerini geride b rakarak Serinlik, Lezzet ve Do all k Türkiye yi Geziyor! Paris ten ödülle döndü!* Dimes Life K rm z Havuç&fieftali Nektar ; 1986 y l ndan beri düzenlenen dünyan n seçkin marka yar flmalar ndan biri olan Sial d Or Yar flmas nda pek çok aday ürünü geride b rakarak Türkiye ad na birincilik ödülü kazand. stanbul u kar fl kar fl gezen Dimes Meyve Bahçesi Karavan flimdi de Ege ve Akdeniz de sevenlerine keyifli dakikalar yaflat yor. 23 Nisan Cuma günü, stanbul Befliktafl Çilekli Spor Tesisleri ndeki çocuk karnaval yla bafllayan Dimes Meyve Bahçesi Karavan aktivitesine ilgi büyük oldu. fiaflk nbakkal Ekim 2010 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek Sial Uluslararas G da Fuar çerçevesinde da - t lacak d Or Ödülleri için Türkiye den yar flacak ürünler Dünya G da Dergisi taraf ndan belirlendi. 29 ülkenin kat l m ile organize edilen bu yar flmada, ülkelerden gelen ürünler belli kriterler çerçevesinde incelendi, her kategoride bir ürüne ödül verildi. Ayr ca her ülkenin ürün kategorilerinde yar flan ürünler de erlendirildi ve o ülke için bir ürün, 'ülke ödülü' kazand. Global Sial d'or ödülü ise yar flmaya kat lan tüm ürünleri de erlendiren jürinin en be endi i ürüne verildi. Geleneksel Sial d Or ödülleri için 30 ülkeden gelen jüri üyeleri May s tarihlerinde Paris te Lutetia Otel de topland ve Sial d Or ödülünü vermek üzere en yenilikçi ürünleri seçti. Türkiye nin önde gelen g da firmalar n n üretti i; dondurmal pasta, mercimek köfte harc, votka, karadut reçeli gibi birçok güçlü aday ürün aras ndan öne ç kan Dimes Life K rm z Havuç & fieftali Nektar, tüm kategoriler aras nda Türkiye nin en yenilikçi ürünü olarak ülke ödülünü ald. Dimes Meyve Bahçesi Karavan tad m-tan t m aktiviteleri Etiler, Gaziosmanpafla, Ataflehir, Viaport AVM, çerenköy, Sar gazi, Ba dat Caddesi - fiaflk nbakkal, Kartal, Halkal, Ba dat Caddesi - Suadiye, Büyük Ada, Mecidiyeköy, Bak rköy, Maltepe, Ümraniye, Avc lar ve Haramidere olmak üzere stanbul un 17 farkl noktas nda Dimes sevenlerle bulufltu. Bu proje ile stanbul un farkl semtlerindeki pek çok tüketiciye ulaflan Dimes, yaklafl k kifliye markay daha yak ndan tan t p, Dimes in lezzet yolculu una ç karm fl oldu. Ayr ca karavan n bulundu u bölgelerden geçen yaya ve araçlarla birlikte toplamda yaklafl k 1,5 milyon kifliye görünürlük sa land. stanbullular taraf ndan büyük ilgi ve be eniyle karfl lanan Dimes Meyve Bahçesi Karavan, stanbul un ard ndan Ege ve Akdeniz sahil yörelerinde serinlik ve lezzet da tmaya devam ediyor. Yaz aylar boyunca yazl k bölgeleri dolaflacak olan karavan, böylelikle yaz s ca ndan bunalan tatilcilere keyifli bir sürpriz yapm fl olacak. Bak rköy Ülkemizde insan sa l n tehdit eden en büyük sorunlardan bir tanesi yüksek kolesterol olarak karfl m za ç k yor. D MES in; kolesterol problemini do al yollardan çözmek için tüketicilerine sundu u Dimes Life fieftali & K rm z Havuç Nektar, global platformda ülkemizin baflar l ürünü olarak ad ndan sözettirerek, ald ödülle baflar s n tescilledi. Ürün; günde bir ila üç porsiyon aras nda tüketildi i takdirde, içeri indeki bitkisel stanol yard m yla kandaki kolesterol düzeyini düflürmeye destek olmaktad r. Befliktafl Çilekli Tesisleri Büyükada Gaziosmanpafla Suadiye 8 * For English look for page 29. Bak rköy Maltepe 9

7 Dimes ten Taze Haber Bez Bebek Fanlar na T Dimes ten Müthifl Sürpriz üm Türkiye de çocuklar n sevgilisi Bez Bebek in en güzel ç kartmalar, Dimes amblajlar nda hayranlar yla bulufltu. Televizyonda yay nland günden beri çocuklar n sevgilisi haline gelen Bez Bebek dizisinin en be enilen karakterleri Dimes ambalajlar nda yer almaya bafllad. Sevilen kahramanlar n yer ald ç kartmalar 6 l 200 ml meyve suyu çoklu paketleriyle birlikte ücretsiz olarak al nabiliyor. Ayr ca ç kartmalar toplayan Bez Bebek fanlar için kampanya dönemi boyunca ma azalarda, standlarda ve al flverifl merkezlerinde ç kartma albümü da t l yor. Bez Bebek ç kartmalar, sat fl noktalar ve daha birçok bilgi adresindeki Çocuk Kulübü nden de takip edilebilecek. Dimes Doya Doya Meyve! Dimes in c v l c v l reklam filmi ekranlardaki ve tüketicilerin kalbindeki yerini ald. Dimes Doya Doya Meyve! slogan yla tüketicilerine seslenen reklam filminde Dimes için kullan lan taptaze meyvelerin çekirdekten yetifltirildi i vurgulan yor. 36 saniyelik reklam spotunda ayr - ca Çiftçilerimiz için üretti imiz 2 milyon fidan önce Dimes lik Meyveler e sonra Dimes Meyve Suyu na dönüflüyor deniliyor. Bursa n n Gürsu ilçesi Adaköy de çekilen reklam filmi için 10 günlük bir ön haz rl k süreci yafland. 65 kiflilik bir ekibin çal flt film 1 günde çekildi. Filmde rol alan afacan çocuklar, tüketiciler, özellikle anneler taraf ndan çok be enildi. Sevecen diyaloglar ve konuflma tarzlar yla izleyenlere keyif verdikleri dile getirildi

8 Dimes ten Taze Haber Do ru Beslenme ve Do ru Diyet stanbul da Konufluldu VII. Uluslar Aras Beslenme ve Diyetetik Kongresi Nisan da stanbul Hilton Oteli nde Hacettepe Üniversitesi önderli inde gerçeklefltirildi. Kongre, beslenme ve diyetetik alan nda görev yapan akademisyen, beslenme ve diyet uzmanlar n n yan s ra bu sektörde faaliyet gösteren birçok firman n temsilcisi ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü ö rencilerinden oluflan yaklafl k 1500 kiflilik bir kat l mla gerçekleflti. Türkiye deki birçok bilimsel ve sektörel organizasyona destek veren Dimes, bu kongrede stand yla yer ald. Kat l mc lar n özellikle Dimes Life ürünlerine yo un ilgisiyle karfl laflan Dimes stand n ayr ca Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Beslenme Anabilim Dal Baflkan Prof. Dr. Sevinç Yücecan ve Beslenme Uzman Prof. Dr. Ayfle Baysal da ziyaret ettiler. ZS AD fl Günü ndeki Tek çecek Firmas Dimes zmir Sanayici ve fladamalar Derne i; üyeler aras nda ticari iliflkileri gelifltirmek, zmirli flirketlerin büyümesi ve zmir ekonomisinin geliflmesine katk sa lamak amac yla 29 May s ta zmir Fuar Alan nda ZS AD fl Günü etkinli i düzenledi. ZS AD üyesi 210 firman n yer ald etkinlikte Dimes, tek içecek firmas olarak büyük ilgi gördü. Ayr ca KOSGEB, AB GEM, GEME, SGK ve fikur gibi kurumlar da, standlarda firmalarla birlikte oldu ve yetkililere bilgi ve destek verdi. Tokat a Hizmetlerinden Dolay Dimes e Ödül Dünya Gençleri Tokat Stand nda Dimes le Bulufltu * 19 May s Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayram dolay s ile May s 2010 tarihleri aras nda Ankara da gerçeklefltirilen ve bu y l 3.sü düzenlenen Dünya Kültürleri ve Gençlerinin Büyük Anadolu Buluflmas etkinliklerine ilgi de büyük oldu May s 2010 Sosyal Güvenlik Haftas kapsam nda Tokat SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) l Müdürlü ü, Sosyal Güvenlik Haftas Kutlama Resepsiyonu organize etti. Tokat l Protokolü nün kat ld resepsiyonda Tokat il ve ilçeleri genelinde en çok personel istihdam eden, en yüksek ve düzenli olarak prim ödeyen ilk 10 iflveren e plaket verildi. 6 lde Geçen y l bafllayan bu ödüllendirmede Dimes G da Sanayi ve Tic. A.fi. ikinci kez y l n iflvereni konumunda plaket ald. Birincilik ödülünü Dimes Yönetim Kurulu Baflkan Ali R za Diren ad na Diren Yat r m A.fi. Grup nsan Kaynaklar ve Bordro Tahakkuk fiefi fiükrü Kaya ya, Tokat Valisi fierif Y lmaz verdi. Dimes Çiftlik Yolu Süt Ziyafeti Türkiye nin 81 ilinin ve Dünya ülkelerinin 50 den fazlas n n yer ald, 3000 den fazla gencin kat ld etkinlikler 15 May s günü An tkabir i ziyaret ile bafllad. Ard ndan kat l mc ülkelerin bayraklar n n yer ald sevgi kortejinin yürüyüflü düzenlendi. Sevgi kortejinin Atatürk Kültür Merkezi ne ulaflmas ile resmen bafllayan etkinlikte ilk olarak aç l fl galas düzenlendi. Kat l mc ülkelerin yan s ra, protokol ve bakanlar m z n da yer ald aç l fl seremonisi renkli gösterilere sahne oldu. Buluflman n Türkiye bölümünü ziyaret edenler Tokat stand na da büyük ilgi gösterdi. Dimes meyve sular ile karfl lanan ziyaretçiler, standdan be eniyle ayr ld lar. 12 * For English look for page 29. Dimes in son dönemde ç k fl yakalayan ürünlerinden Dimes Çiftlik Yolu Süt, Nisan ve May s aylar nda stanbul, Ankara, zmir, Kayseri, Manisa ve Antalya olmak üzere 6 ilde birçok farkl noktada tad m aktiviteleri gerçeklefltirdi. Dimes Çiftlik Yolu Süt ün tad n çok be endiklerini ve do al bir lezzete sahip oldu unu dile getiren tüketiciler, standlar bol bol ziyaret ettiler. 13

9 Dimes ten Taze Haber Dimes Kabatafl Erkek Lisesi Uçurtma fienli i ndeydi Kabatafl Erkek Lisesi nin önderli inde 8 May s günü Sar yer Belediyesi Demirciköy Sosyal Tesisleri nde Uçurtma fienli i düzenlendi. fienlikte yer alan önemli isimlerin ço u eski Kabatafl Erkek Lisesi ö rencileriydi. Eski bir Kabatafl Lisesi mezunu olan Erol Diren in Genel Müdürü oldu u Dimes de, flenli in sponsorlar aras ndayd. Tüm kat l mc lar n ve ö rencilerin stand n ziyaret etti i Dimes, lezzetli ikramlar yla büyük ilgi gördü. Yine eski mezunlardan Sar yer Belediye Baflkan fiükrü Genç de mekan tahsisini gerçeklefltirdi ve flenlikte yer ald. Befliktafl Kaymakam Sadettin Yücel, Kabatafll lar Derne i, flitme Engelli Çocuklar Vakf ve Hamit brahimiye Otistik Çocuklar E itim Merkezi de flenlikte liseli ö renci ve mezunlar n yan ndayd. Mart Uçurtma Kulübü ve ö renciler doyas ya uçurtma uçurdular. Dimes Merchandiser Teflhir Yar flmas n n Kazananlar Belli Oldu Dimes bünyesinde 2 y ld r düzenlenmekte olan Merchandiser Teflhir Yar flmas n n merakla beklenen sonuçlar belli oldu. De erlendirmelere göre, kriterler içerisinde ödül almak için ilk 25 içine girmek ve bölge içinde ilk 3 e girmek gerekiyordu. Bu koflullar yerine getiren ve ödül hak eden Dimes çal flanlar flu flekilde s raland : Türkiye birincisi ç Anadolu Bölgesi nden Nurhan K l ç. kinci ve üçüncü olan isimler ise Do u Marmara Bölgesi nden R za nce ve Osman Balc. Bölge baz nda ise en baflar l olarak Ege Bölgesi seçildi. Bu bölge, ekip ortalama puan n en yüksekte tutarak bu baflar y sa lad. Ekip çal flmas toplam baflar y getirmifl oldu. Dimes Ailesi olarak yar flmaya kat lan tüm mensuplar m z n baflar l ve özverili çal flmalar n gönülden kutluyoruz. Nurhan K l ç, ç Anadolu Bölgesi (Birincilik Ödülü) Ali R za nce ( kincilik Ödülü) Osman Balc (Üçüncülük Ödülü) Nurhan K l ç (Birincilik Ödülü) Gülben Ergen in Hay rl Giriflimine Dimes Deste i 14 Çocuklar Gülsün Diye Tokat a yeni bir anaokulu daha eklendi. Ünlü sanatç Gülben Ergen in Milli E itim Bakanl ile gerçeklefltirdi i Çocuklar Gülsün Diye kampanyas kapsam nda Tokat n Refladiye lçesi Bozcal Köyü nde bir anaokulu aç ld. 23 Nisan da vatandafllar n ve üst düzey yetkililerin yo un kat l m yla gerçekleflen aç l flta, Dimes de konuklara meyve suyu ikram etti ve yeni aç lan anaokulundaki minikler için Dimes Çiftlik Yolu Süt ba fl nda bulundu. Tokat Valisi fierif Y lmaz n da kat ld aç l flta Gülben Ergen yapt konuflmada; ''Okul öncesi çocuklar m z n e itimine önem vermeliyiz. Bu kampanyan n devam gelecek, di er illerde de okul yapt raca z'' dedi. Dimes, flitme Engelli Sporcular n Yan nda Konya'da, May s Engelliler Haftas kapsam nda Türkiye flitme Engelli Okullar Spor Oyunlar düzenlendi. Kente oyunlara kat lmak üzere 32 ilden 44 okul tak m geldi. Etkinliklere ö renciler ve vatandafllar da kat ld. Büyükflehir Belediyesi Atatürk Stad 'nda Türkiye flitme Engelli Okullar Spor Oyunlar müsabakalar gerçeklefltirildi. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm ve masa tenisinden oluflan müsabakalara ilgi büyük oldu. Müsabakalara kat lan Malatya Akflemseddin flitme Engelliler lkö retim Okulu nun ana sponsoru Dimes ti. Müsabakalara kat lan ö rencilerin formalar, bask l tiflörtlerinin yan s ra okuldaki di er ö rencilere de Dimes logolu tiflörtlerden hediye edildi. Ayr ca Konya ya giden kafilenin yiyecek ve içecek ihtiyaçlar da karfl land. Akflemseddin li ö renciler, atletizm dal nda kazand klar ikincilik ve di- er dallarda ald klar madalyalarla büyük sevinç yaflad lar. Spor oyunlar n n sonunda Devlet Tiyatrolar Kültür Merkezi nde düzenlenen veda etkinli ine yine Dimes sponsorlu unda animasyon ekibi nefle katt. Ö rencilerin nefleyle karfl lad etkinli e protokol de kat ld. Vali Yard mc s, Belediye Baflkan, l Milli E itim Müdürü, ö renci yak nlar ve aileler de etkinlikte yer ald lar. 15

10 Türkiye den Taze Haber Türkiye nin Gurur Kayna Dünya Meyve Suyu Kongresi ne Türkiye de ilk kez düzenlenen 16. Dünya Meyve Suyu Kongresi, Swissotel de tarihinin en yüksek kat l m ile bafllad. 30 u aflk n ülkeden firmalar n kat ld kongreye, en fazla ilgi ise Almanya dan geldi. Ayr ca kongrede sunulacak 25 bilimsel tebli in 7 si Türkiye den kat lan bilim adamlar na aitti. Sektör ad na birçok ilkin yafland 16. Dünya Meyve Suyu Kongresi nin aç l fl n yapan Meyve Suyu Endüstrisi Derne i (MEYED) Yönetim Kurulu Baflkan Alaaddin Güç, Avrupa n n tedarik ihtiyac n n yak n bir gelecekte Türkiye taraf ndan karfl lanaca- na inand klar n ve bu vesileyle sektör büyüklü ünün önümüzdeki 5 y l içinde 2 kat büyüyerek 3 milyar TL düzeyine oturmas n beklediklerini söyledi. Kongrenin, kat l mc lara kapal olarak düzenlenen ön toplant lar nda ise MEYED, Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU) nun yönetim kuruluna girdi. Dimes Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren de MEYED ad na IFU yönetim kuruluna seçildi. Ozan Diren in sorumlu oldu u bölgeler, Güneydo u Avrupa ve Avrasya olarak belirlendi. Dünya Meyve Suyu Günü Türkiye den lan Edildi lgi Büyük Oldu* Kongrede konuflan IFU Baflkan Bruno Jud, dünya çap nda kutlanacak bir meyve suyu günü önerisini heyecanla ve memnuniyetle karfl lad klar n aç klad. Jud bunun için, bir alt komisyon kurulmas karar al nd n vurgulayarak Türkiye nin, projenin yarat c s olarak pilot seçildi ini söyledi. Aralar nda, ABD ve Avustralya gibi önemli pazarlar n da bulundu u komisyonda Türkiye ye baflkanl k görevi verildi ini belirten Jud, projede büyük eme i geçen MEYED Genel Sekreteri Ebru Akda baflkan seçmekten de mutluluk duydu unu ifade etti. Bu arada, kongrede Türkiye nin IFU Yönetim Kurulu na girmesi karar da al nd. Swissotel stanbul da gerçekleflen kongrenin aç l fl n yapan MEYED Yönetim Kurulu Baflkan Alaaddin Güç, Türk meyve suyu endüstrisinin son 10 y lda ald yolun tüm dünya sektörleri taraf ndan izlendi- ine dikkat çekerek, bu pazar n büyük bir potansiyel oluflturdu unu ifade etti. Güç, büyüme h z her geçen gün ivme kazanan Türk meyve suyu sektöründe, bu kongreyle birlikte karfl l kl pek çok yeni yat r m f rsat ortaya ç kaca n öngördüklerini vurgulad. Dimes Göz Doldurdu Dünya Meyve Suyu Kongresi boyunca Swissotel de aç lan Dimes stand, yerli ve yabanc birçok kat l mc n n ak n - na u rad. Farkl ve modern tasar - m yla da dikkat çeken stantta Dimes ürünlerinin ikram edilmesinin yan s - ra, sektörden ve bilim dünyas ndan birçok kifliye firma hakk nda derinlemesine bilgi verildi. Yönetimin tam kadro olarak yer ald kongrede Dimes, özellikle yabanc kat l mc lar n ilgi oda yd. lgi çekici ve kullan c dostu tasar mlar yla ambalajlar çok be endiklerini dile getiren ziyaretçilerin ilgisini, özellikle Dimes Life fonksiyonel ürün kategorisi çekti. Dünyada Bir lk Dünya Meyve Suyu Günü Dünyada ilk defa Dünya Meyve Suyu Günü çeflitli sokak etkinlikleriyle Türkiye de kutland. Türkiye de faaliyet gösteren tüm meyve suyu firmalar n ayn çat alt nda toplayan Meyve Suyu Endüstrisi Derne i (MEYED) öncülü ünde, ilk kez bu y l ilan edilmesine karar verilen Dünya Meyve Suyu Günü, stanbul da düzenlenen çeflitli sokak etkinlikleriyle kutland. Sa l kl ve bilinçli bir topluma katk da bulunmay amaçlayan MEYED, bu ad m yla Uluslararas Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu ndan (IFU) tam not alm flt. Türkiye nin öncülük edece i Dünya Meyve Suyu Günü kutlamalar n n ilki bu y l 30 May s Pazar günü, stanbul Bebek Park nda düzenlenen festival ile gerçeklefltirildi. Kutland Ailelerin çocuklar yla e lenceli bir Pazar günü geçirmeleri için özel olarak haz rlanan Bebek Park nda, yetiflkinler için özel dinlenme alanlar, çocuklar için oyun alanlar oluflturuldu. Basketbol sahalar n n efsanevi basketbolcusu, Milli Tak m Menajeri Harun Erdenay ve milli tak m n genç y ld z Engin Atsür, çocuklara basketbol oyunlar oynatmak üzere organizasyonda yer ald lar. Etkinlik sponsoru olan MEYED üyesi meyve suyu firmalar n n stantlar n n da yer ald flenlikte, gün boyunca halka meyve suyu ikram yap ld. Halktan yo un ilgi gören ve önemli bir kat l mla gerçekleflen Dünya Meyve Suyu Günü nün bundan böyle her y l kutlanmas hedefleniyor. 16 Ayr ca Dimes, kongrenin bir gününde ö len yeme inin sponsoru oldu. Dimes in lezzetli ve sa l kl ürünleri eflli inde yenen yemekte, yerli ve yabanc sektör temsilcileri ve akademisyenler bir araya geldi. * For English look for page 29. For English look for page 30. * 17

11 Türkiye den Taze Haber Dünya Süt Günü Bilinci Bu Y l Çocuklar m za Yarad Dünya genelinde yayg n olarak, 1 Haziran tarihinde kutlanan Dünya Süt Günü, ülkemizde ise Tar m ve Köyiflleri Bakanl nca 1991 y l nda bafllat lan Süt Tüketimini Art rma Kampanyas çerçevesinde 21 May s ve bu tarihi kapsayan hafta Süt Haftas olarak kutlanmaktad r. 22. Kalp Haftas Türk Kalp Vakf ndan Ses Getiren Bas n Toplant s Türk Kalp Vakf taraf ndan kalp ve damar hastal klar yla mücadeleye dikkati çekmek üzere düzenlenen Kalp Haftas etkinliklerinin 22'ncisinin aç l fl, Point Otel Barbaros'ta gerçeklefltirilen törenle yap ld. Tören, brahim Zaman' n foto raflar ndan oluflan '' stanbul stanbul'' adl slayt gösterisiyle bafllad. Özel fiiflli Terakki lkö retim Okulu Korosu ö rencilerinin verdi i küçük bir konserle devam eden törende konuflan Türk Kalp Vakf Onursal Baflkan Çetin Y ld - r mak n, 22 senedir düzenledikleri etkinliklerle kalp ve damar hastal klar na dikkati çekmeye çal flt klar n ifade Bebek Park Kalp Dostlar n A rlad 22. Kalp Haftas etkinlikleri çerçevesinde 18 Nisan Pazar günü Turkcell Kuruçeflme Arena dan Bebek Park na kadar TKV nin önderli inde Kalp Yürüyüflü düzenlendi. Kalp sa l na önem veren herkesin keyifle kat ld yürüyüfl, gün boyu Bebek Park nda devam eden etkinlikle birlefltirildi. Kalp ve damar sa l na yönelik sahip oldu u kalp dostu ürünlerle, TKV nin destekledi i Dimes, yürüyüfle kat lanlar yaln z b rakmad. Gün boyu stantlar nda gerçeklefltirdi i ikramlarla, kat l mc lara sa l kl ve lezzetli anlar yaflatt. Dünya Süt Günü bu y l ülkemizde 21 May s ta Okul Sütü Projesi ile kutland. Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Baflkan Harun Çall, Dünya Süt Günü nedeniyle yay nlad mesaj nda, Konseyin çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan Okul Sütü Projesi nin hayata geçirilmesiyle, 4 pilot ilde 4 bine yak n ö renciye süt içme al flkanl kazand r ld n söyledi. Bu proje kapsam nda 4 pilot il olan stanbul, zmir, Ankara ve Diyarbak r da toplam 3656 ö renciye her okul günü 200 ml lik kutularda süt da t m yap ld. Hedef Geliflmifl Ülkeleri Yakalamak Ambalajl Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derne i (ASÜD), ülkemizde süt tüketimini artt rmay hedefliyor. 21 May s Dünya Süt Günü nedeniyle ASÜD den yap lan aç klamada, Türkiye nin süt ve süt ürünleri tüketimi konusunda dünyan n çok gerisinde oldu u belirtildi. Aradaki tüketim fark n n, özellikle içme sütünde belirgin bir flekilde görüldü ü ifade edilen aç klamada, birçok AB ülkesinde ve Avustralya da 100 kg aflan, ABD ve Kanada da ise 100 kg a yaklaflan y ll k kifli bafl na içme sütü tüketiminin Türkiye de henüz 26 kg oldu u kaydedildi. Bu Y l Dolu Dolu Kutland etti. Y ld r mak n, ''22 sene evvel, kalp ve damar hastal klar bugünkü kadar herkesi, her kesimi tehdit etmiyordu senesinde kalp ve damar hastal klar bir eriflkin erkek hastal olarak biliniyordu. fiimdi üzülerek belirteyim ki genç, yafll, zengin fakir, kad n erkek herkesi etkiliyor ve tehlike oluflturuyor'' diye konufltu. Toplant y sa l k camias, akademisyenler ve uzmanlar n yan s ra, çok say da bas n mensubu da takip etti. Ünlü simler Konufltu Dimes in de son dönemde önemli destekçilerinden biri oldu- u TKV taraf ndan düzenlenen bas n toplant s nda, sanat camias n n ünlü isimleri de kalp ve damar sa l hakk nda görüfllerini dile getirdiler. Usta komedyen ve oyuncu Müjdat Gezen, Türk sinemas n n sultan Türkan fioray ve ünlü yap mc Arma an Ça layan da toplant ya kat lan isimler aras ndayd. Uzman Görüflü 4-2 KURALI 19:00'dan Diyetisyen Seçil Kenar sonra hiçbir fley yeme! yan lg s Televizyon ve magazin programlar nda ve bilinçsiz diyet yapan ve bu konuda kendini çok bilgili bulan kiflilerin her yerde söyledi i bir cümle vard r; 19:00 (veya bu kifliye göre 18:00 de olabiliyor) dan sonra hiçbir fley yemeyin veya ben akflam yemek yemiyorum çok güzel kilo verdim. Bu cümleler tamamen bilim d fl d r, bireyleri yanl fl yönlendirmektir. Herkesin kendi yaflam tarz vard r ve bu yaflam tarz - na göre diyeti ayarlan r. Hatta baz dönemlerde bilinen diyet kurallar bile bozulabilir. Her diyette herkes kepekli ekmek yemek zorunda de ildir veya ara ö ün tüketmek veya 2.5 lt su içmek. Bunlar n yerine diyete baflka alternatifler eklenebilir. Bir dan flan m bana sebze yeme i verecekler diye diyete bafllamak istemiyorum demiflti, oysa salatay yeterli tüketiyordu. 1 tabak sebze yeme i yemeden diyeti sa l kl bitirdik. Baflka bir dan flan m ise her gün lahmacun ve kebap yiyerek zay flam flt r. Hat rlad m di er bir dan flan m ise makarnay o kadar seviyordu ki her gün 1 ö ün makarna vermifltik diyette, klifleler yoktu. Sizi açl a mahkum eden ve sevmedi iniz, istemedi- iniz fleyleri yemek zorunda b rakan diyetleri yapmay - n z, istediklerinizi ve asla vazgeçemeyece iniz durumlar diyetisyeninize anlat n z. Kesin, kat kurallardan oluflan diyetleri bir süre devam ettirebilir ve yeme düzeninizin d fl ndaki besinleri ancak sevmeyerek bir süre tüketebilirsiniz. Belki bu diyetlerle ve k s tlamalarla bir süre diyeti devam ettirip çok güzel kilo da verebilirsiniz ancak gerçek yaflam n za döndü ünüzde verdi iniz tüm kilolar geri ald n z göreceksiniz. Ço umuz iflten ç kt ktan sonra eve gider ve bir süre dinlendikten sonra 23:00-24:00 sular nda uyuruz. Bu dinlenme s ras nda ise hemen hemen hiç hareket etmeyiz, bu durumda da tabii ki akflam yedi imiz a r ve yüksek kalorili besinleri vücut yakamayacak ve bunlar ya olarak depolan p a rl k art fl na sebep olacakt r. Fakat flöyle düflünün, siz saat 02:00 sular nda uyuyorsan z, saat 18:00 dan sonra hiçbir fley yemeyerek ne kadar zinde ve sa l kl kalabilirsiniz? Gece çal flan bir dan - flan mla bir görüflmede 18:00 dan sonra yemek yemenin sak ncal oldu unu ve ancak gece yar s na kadar zorla dayand n ve sonra açl k krizine girip kocaman bir hamburger yedi ini ve asla diyet yapamad n paylaflm flt. Burada unutulmamas gereken bir kural vard r: 4-2 kural. Yatmadan 4 saat önce ana yemek, 2 saat önce de ara ö ün yenilerek yat labilir. Yani siz 02:00 sular nda uyuyorsan z 21:00 da akflam yeme inizi, daha sonras nda 23:30 civar nda ara ö ününüzü tüketebilirsiniz. Gün içindeki yemek saatleri de klasik 9:00-12:00-18:00 fleklinde olmayabilir. Önemli olan metabolizman n yavafllamamas d r ve bir sonraki ö üne çok fazla ac kman z n engellenmesi için 3-4 saatte bir olacak flekilde kendi sa l kl beslenme fleklinizi oturtabilirsiniz. Örne in siz çok geç yatan ve sabah geç kalkan birisisiniz, bu durumda afla daki saatler ve flekilde beslenmenizde hiçbir sak nca yoktur. Sabah: 12:00 1 dilim peynir 4-5 adet zeytin veya 1 adet yumurta 2 dilim kepek ekmek Domates-salatal k 1 tatl kafl reçel Yeflil çay Ara: 15:00 1 porsiyon meyve 200 gr yo urt Ara ö ün zamanlar nda d flar da olacaksan z yan n zda kuru kay s / f nd k / ceviz / leblebi / kepekli bisküvi tarz nda besinlerden bulunsun; 5-6 f nd k kuru kay s 1 çay barda kadar leblebi 4-5 adet kepekli bisküvi adet f nd k Meyveli yo urt adet f nd k 2 top dondurma Akflam: 20: g k.et/tavuk/bal k/hindi Az zeytinya l salata Mezelerden taba n za k zartma olmayan, hafif, sebze ve yo urt içerikli olanlar tercih edebilirsiniz, 1-2 dilim kepek ekmek veya 3-4 kafl k bulgur pilav 18 19

12 Bizden Biri Dimes in Bat Marmara daki Gücü Em-Pa Meflrubat Babadan gelen deneyimi yeni neslin çal flma azmi ve bilgisiyle birlefltiren bir flirket Em-Pa. stanbul un geliflen bölgesi Baflakflehir deki ofislerinde patronlar yla Em-Pa y ve Dimes i konufltuk, keyifli bir sohbet gerçeklefltirdik. Mücahit Coflkun - Gülten Coflkun - Murat Kenliç Em-Pa n n hikayesini bir de sizlerden dinleyebilir miyiz? Biz küçükken at arabam z vard, onla da t m yap yorduk. Hatta o dönemlerde plastik kasa da yoktu, tahta kasalarla da t m yapard k. Depozitolu flifle kolalar n kasalar vard. Onlar da zaten kasalardan uzun kal yordu. At arabas na koydu umuz zaman üst üste, tang r tungur ses ç kar rd onlar uzun oldu u için. O kasalar tutamazd k kald r rken, dökülürdü. ki tane flifleyi birbirine s k flt rarak kald r rd k. fiimdi teknolojinin geldi i noktaya bak n. mkanlar ne kadar artt. Ne günlerden geçip geldik. Ben ilk okulda, hem okuyup hem babam n yan nda çal fl rd m. Sabah dörtte kalk p gidiyorduk ki, oradaki ifl merkezlerine sabah da t m yapal m. Buralara geldikten sonra dedik ki, biz nas l bir bölgede ifl yapm fl z. Çünkü burada arabayla hemen bakkal n önüne yanafl yorsunuz. Oralarda Dimes in hakim oldu u litrelik ambalaj pazar n n yan s ra, küçük ambalajlarla büfelerde iyi sat fl yakalad k öyle de ildi. Kasalar uzakta durur, kaç kat yukar lara tafl rs n. Bir de hep çay ocaklar tabii hanlarda. Burada bir bakt k, bakkal kendi boflunu dükkan n önüne ç kar yor. Yani anlayaca n z zor flartlardan bugünlere geldik. Bu çekirdek ekibi nas l kurdunuz? Eflim Gülten Han m ve Murat Bey i Unilever de çal fl rlarken tan d k. Sonra bizlere kat ld lar. Tecrübeleri bize güç katt. Merchandising dedi imiz tanzim-teflhirde bizim fark m z ortaya ç km fl oldu. Onlar ekibimizi oluflturmaya, e itmeye bafllad lar. Unilever deki bilgi birikimimizi buraya getirince bizim için art de er oldu. Dimes le nas l tan flt n z? Ben askerdeyken yap lm fl ba lant. Geldi imde Dimes le anlaflma yap lm flt. lk baflta 14 palet, iyi müflterilerimizin hepsine verdik ürünlerden. Teflhirimizi yapt k. Sonra Dimes ten yetkililer geldi, bize ürünü çok iyi tan tt lar, biz de müflterilerimize tan tt k. Örne in bakkala diyorduk ki, denemek için al bir koli götür, evinde çocu una içir. Onlar da ürünü deneyip kalitesini anlad ktan sonra al mlar - n art rd lar. Böyle böyle bulundu umuz bölgede Dimes i yayg n hale getirdik. Kategori baz nda düflündü ümüzde, meyve suyu sat fl n n baflar l olmas neye ba l d r? Meyve suyu pazar nda en önemli unsur; öncelikle ürün kaliteli olacak. kincisi ürün bilinecek, üçüncüsü de noktada hem s cak hem so uk olarak tüketiciye sunuluyor olacak. Ben noktaya gerekli penetrasyonu yapar m, noktaya da iskonto yapar m, fiyat indiririm, bir flekilde dikkatini çekip tüketiciye tatt r r m. Ama ürün kötüyse ikinci defa müflteriye ben o ürünü satamam. Müflteri ikinci defa gelip almaz. Bizim birlikte çal flt m z Dimes, ilkinden sonra da defalarca içmeye gelece i bir marka. O aç dan bulundu umuz pazarda da t m ve sat fl biz kendi ad m za çok iyi yapt m z düflünüyoruz. Ürün de çok iyi olunca, baflar l olmamak için hiçbir neden yok. Ayr ca, kontaklar m z n sa lam oldu u büfeleri, sirkülasyonu yüksek noktalar iyi de erlendirdik; Dimes in hakim oldu u litrelik ambalaj pazar n n yan s ra, küçük ambalajlarla büfelerde iyi sat fl yakalad k. EM-PA Meflrubat Em-Pa Meflrubat n kurucusu Tunceli Hozat do umlu Hayri Coflkun 1980 y l nda stanbul a yerleflti. O y llarda sucu statüsüyle su, maden suyu ve kola da t m yla Gümüflsuyu/Topkap bölgesinde ifl hayat na girdi. Ard ndan Avc lar Bölgesi nde galon su da t m yapan flirketini kurdu. Zaman n ve piyasan n de iflikli e u ramas n n vermifl oldu u güçle Marmara34 Esenler Bayiili i ni ald. Daha sonra 1997 y l nda ayn kategoriden Efes Pilsen in dahil olmak üzere kola, su, maden suyu da t m yapan Em-Pa Meflrubat kuruldu y l nda Frefla ve Dimes bayiliklerini, 2006 y l nda ise Nestle Waters bayili ini alarak sat fl ve da t m faaliyetlerin devam etti. Halen 1000 metrekare kapal, 1500 metrekare aç k alan ile Küçükçekmece lçesi ne ba l Baflakflehir yolundaki Em-Pa Meflrubat ta Hayri Coflkun, Mücahit Coflkun, Gülten Coflkun ortakl yla faaliyetine devam etmektedir

13 Kapak Konusu İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Yolculuk, hiç kuflkusuz insanl k tarihinin en eski aktivitelerinden biri. Bulundu umuz yerden, güvendi imiz, bildi imiz bir mekandan baflka bir yere gitme arzusu, milyonlarca y ld r dinmiyor, dinmeyecek. nsan n benli ini bir yerden baflka bir yere götürme iste inin alt nda yatan nedenler düflünüldü ünde, birçok farkl cevap almak mümkün. Merak, yenilik, de ifliklik, uzaklaflma, özlem Yolculuk esnas nda yaflanan onca s k nt, zahmet, do abilecek onlarca, hatta yüzlerce riske ra men; dinmek tükenmek bilmeyen bir seyahat arzusu. Milyonlarca y l önce yürüyerek bafllanan bu seyahat, daha sonralar hayvan s rt nda süregelmifl ve flimdi ise dünyan n dört bir taraf nda seyahat etme güdüsünü tatmin eden onlarca seçene e dönüflmüfl. Kimimiz hala yürürken, kimimiz hala hayvanlarla yolculuk ederken, kimimiz de teknolojinin sunduklar yla serüvene devam ediyor: Uçak, gemi, otomobil, otobüs, motosiklet, bisiklet klim koflullar n n yönlendirmesi sonucu bu seyahatleri ço unlukla yaz aylar nda ve de genellikle tatil amaçl yap yoruz. Peki tatilin önemli bir parças say lan seyahatin daha güvenli ve konforlu geçmesi için nelere dikkat etmemiz gerekti ini biliyor muyuz? flte cevab Seyahatlerin ortak sorunu: Hareketsizlik! Dört saatten fazla süren uçak yolculu unda k p rdamadan seyahat etmek sa l k aç s ndan tehlikeli sonuçlar do urabiliyor. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ), özellikle uçakta dört saatten fazla k p rdamadan seyahatin sa l k aç s ndan tehlikeli sonuçlar do urabilece i uyar s nda bulundu

14 Kapak Konusu DSÖ taraf ndan yay nlanan araflt rmaya göre, özellikle s k s k uçak yolculu u yapan kimseler daha büyük tehlikeyle karfl karfl ya bulunuyor ve dahas risk, seyahatin bitmesiyle bitmeyip bir ay kadar sürüyor. Araflt rma; otobüs, tren veya otomobilde dört saatten fazla hareket etmeden oturanlar n da ayn flekilde "emboli atma", yani p ht n n koparak damar t kamas riskiyle karfl karfl ya bulunuyor. Hareketsizlik yüzünden bacak damarlar nda atan emboli, vücut içinde yolculuk yaparak akci- erlere geliyor ve kan dolafl m n engelleyebiliyor. T p dilinde "trombo-emboli" olarak adland r lan bu olay n ilk belirtileri; a r, dokunma hassasiyeti ve rahats z bölgede oluflan ödem olarak say l yor. DSÖ uzmanlar, p ht n n (embolinin) ci erlere ulaflmas halinde soluma güçlü ü ve gö üste a r ortaya ç kt n belirterek, tedaviye bafllanmazsa ölüm tehlikesi belirdi ine dikkati çekiyor. Araflt rmaya göre, "emboli atmas " riski alt binde bir gibi düflük bir ihtimal olmakla beraber fliflman, k sa ve uzun boylu yolcularla irsi kan ve dolafl m rahats zl klar olanlar ve do um kontrol hap içen kad nlar daha fazla tehlike alt nda bulunuyor. Dünyada y lda 2 milyara yak n insan n uçak yolculu u yapt - n hat rlatan DSÖ uzmanlar, "bunun, halk sa l sorunu oldu unu" vurgulad. Türklerin vazgeçemedi i seyahat türü: Otomobil Temel flart sab r Acele etmeyin. Unutmay n; yolculuk tatilin bir parças olarak görülmelidir. Yol güzergah ndaki do al ve tarihi güzellikleri de program m za kat n. Gereksiz yere geç kalma telafl yaflamay n. Program n zda gecikmeler olmas beklenmelidir. Eflyalar araca kesinlikle görüflü k s tlamayacak flekilde yüklenmelidir. Arac n içindeki eflyalar n, ani fren ya da çarp flma an nda yolculara do ru hareket etmeyecek flekilde yerlefltirilmesi gerekir. Hava yast klar varsa, yast kla yolcu aras nda hiçbir sert cisim bulundurulmamal. Koltuk kafal klar n n ve emniyet kemerlerinin do ru olarak ayarlanmas gerekir. Araçta eksiksiz bir ilk yard m çantas n n bulunmas flartt r. Araçta çal fl r durumda bir yang n söndürme cihaz n n da bulundurulmas son derece önemlidir. Güvenlikten hiçbir flekilde ödün vermeyin. Arkada oturanlar ve çocuklar da dahil olmak üzere emniyet kemerleriniz ba l olmadan kesinlikle hareket etmeyin. Koltuk bafll klar n mutlaka bafl n za göre ayarlay n. Su, büskivi, günefl gözlü ü gibi sürücünün yolculuk esnas nda ihtiyaç duyabilece i her fley araçta haz r bulundurulmal d r. S kan, hareketleri k s tlayan giysiler, ayakkab lar giyilmemeli. Rahat giysiler tercih edilmelidir. Yorgunlu un saati yoktur. Bir sürücünün yolculuk esnas nda aniden uykusu gelebilir. Sürücü yorgunluk hissetti i anda tereddüt dahi etmeden hemen yavafllay p, uygun bir yer bulup dinlenmeli, uyumal d r. Yolculukta sürücü ve yolcular yediklerine dikkat etmeli. Az yemek yemek gerekir ve bilhassa kuru yemekler tercih edilmelidir. Çünkü a r yemekler hem sürücü hem yolcularda uyku yapar, uyufluklu u bafllat r. Uzun yolda sürücünün dikkatinin da lmamas için yolculara düflen görevler nelerdir? Seyahate çocuklarla beraber ç k lacaksa onlar n s k lmamalar için iyi bir plan yap lmas gerekir. Ancak çocuklar n eline yolculuk esnas nda oynamalar için top, tabanca gibi oyuncaklar verilmemeli. Aksi takdirde sürücünün dikkati da labilir. Çocuk a lamas, tart flma, ciddi bir konu hakk nda konuflmak, haberleri dinlemek, yüksek sesli müzik gibi etkenler sürücünün konsantrasyonunu çok çabuk da t r. Yaz tatilinin keyif noktalar : Tekne yolculuklar Deniz k y s ço u tatilcinin vazgeçilmezidir. Sevimli mavi suyun içerisinde serinleme düflüncesi, çok az kiflinin karfl koyabilece- i bir durumdur. Fakat sularda, sessiz pusuya yatm fl tehlikeler olabilir. Teknelerde bulunan su depolar s n rl oldu u için su ve elektrik kullan m na dikkat edilmelidir. fliniz bitince kapatmay unutmay n. Kamaralar n bulundu u bölümlerde sigara içmeyin. Teknelerde bulunan tuvaletlere yabanc madde atmamal y z. Kaptana veya yak nlar n za haber vermeden uzun süre yattan ayr lmay n. Teknede küçük çocuklara çok dikkat edin. Bir anl k dalg nl n z onun suya düflmesine neden olabilir. Motor stop etmeden veya manevra tamamlanmadan denize atlamamaya gayret edin. Bu flekilde birçok kaza gerçekleflti ini unutmay n. Yatlarda güverte ve merdivenlere dikkat edin. Genelde nemli veya slak olan ayaklar kayman za ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir. Motosiklet tutkunlar için hayat kurtaran öneriler Yolculuk boyunca seleye dikkatsizce, gevflek bir flekilde oturup yay lmay n. S rt n zdaki ba lar zedeleyebilir ve dolay s yla disklerinizde kal c hasar oluflmas na yol açabilirsiniz. Kula n z koruyun. Karayolunda yolculuk, e er kulaklar n z aç kta b rakacak kask tak yorsan z kula n zda hasara yol açabilir. Tam boyutlu, vizörlü kasklardan edinin. Bu kasklar n da alttan gelecek tirbulans önleyecek flekilde dizayn edilmifl olanlar n seçin. Bu, sizi her türlü K.B.B. hastal klar ndan koruyacakt r. Kolunuzu kald rarak tansiyon kontrolü yap n. Tansiyon kollar n z gerer, kasar ve sertlefltirir. Gaz kontrolünüzü, sevk ve idare yetene inizi azalt r. Bileklerinizi afla da tutun ve b rak n dirsekleriniz do al bir flekilde k r ls n. Ya l yiyeceklerden kaç n n. Ya molekülleri k rm z kan hücrelerinde tutunurlar ve beyninizi oksijenden yoksun b rak rlar. Kafeinden sak n n. Yorgun oldu unuzda kan hücrelerinizi yeniden harekete geçirmek için egzersiz yapmay deneyin. Bu ifle yaramazsa derhal dinlenin. Bir ilk yard m çantas bulundurun. lk yard m kursu K z lay ya da di er devlet ya da özel kurulufllardan kurs al n. Kitap okuyup bilgi edinin. S k s k gevfleyin, rahatlay n. Çimenlerin üzerine yay l n. Bir yoga kitab edinmeyi ve yoga yapmay bile düflünebilirsiniz. Motosikletinizi bazen itin! So uk bir havaya yakaland ysan z, kondisyonunuzu yükseltmek ve vücut s n z artt rmak için en iyi yol budur. Fakat so uk havada terlemenize yol açacak derecede bu ifli sürdürmeyin! Vücudunuzun sesini dinleyin. Yaln zca yorgun motosiklet kullanmak kazalara yol açmaz. Vücudunuzun bir yeri a r - yorsa, bu bel ve s rt a r lar ve bilek ve ellerde görülen carpal tüneli sendromu gibi kal c rahats zl klara yol açabilir. Motosikletin yaratt titreflim hipoterminin ilk nedenidir. Kendinizi rüzgardan kurtar n. yi kalitede, rüzgar geçirmeyen bir motosiklet k yafeti sat n al n. Fakat teri ve vücut s cakl n d flar atabilen, özel bir kumafltan dokunmufl oldu undan emin olun. Giderek artan seyahat türü olan havayolunda dikkat edilmesi gereken sa l k önlemleri fiimdi, yolculuk s ras nda olas rahats zl klara bir göz atal m: Bas nç fark ; üst solunum yollar nda iltihap, alerji ve sinüzit problemi olan hastalarda fliddetli bafl ve kulak a r s na neden olabilir. Esneme, burnu t kayarak yutkunma, sak z çi neme gibi yöntemler faydal olabilir. Damar iltihab (tromboflebit) olan hastalar, uçufl s ras nda bacak egzersizleri ve s k s k 1-2 dakikal k yürüyüfller yapmal d r. Kalp krizi geçirmifl hastalar n, 6 haftadan önce uçak yolculu una ç kmalar sak ncal d r. Hafif yüksek tansiyonu olan hastalar, uçak yolculu undan etkilenmemekle birlikte, uçufl stresinden kaynaklanan afl r heyecanlanmalara karfl sakinlefltirici kullanabilir. Ekonomi s n f sendromu Sürekli ilaç kullanan hastalar, ilaçlar n mutlaka yanlar - na almal, bagaja vermemelidir. Uzun süren uçak ve otobüs yolculuklar s ras nda hareketsiz kalmak, toplardamarlarda dolgunlu a yol açarak, bacakta p ht oluflmas - na neden olabilir. Bu p ht yerinden oynay p akci erleri t - kad nda, ölümcül sonuçlar do abilir. Özellikle 40 yafl üzerindekiler, varisi olanlar, sigara içenler, sigarayla birlikte do um kontrol hap kullananlar, hamileler, yak n zamanda kar n ve bacak ameliyat geçirenler, normalden fazla kilolu insanlar, ekonomi s n f sendromu için riskli grup içinde yer al r. Yolculuktan hemen önce 1 Aspirin al nmas ve her 2 saatte bir araç içinde küçük yürüyüfller yap lmas fayda sa layacakt r. Araç tutmas Zaman fark flikâyetleri Ülkeler aras nda yaflanan zaman fark ndan dolay, yeme ve uyku düzeni bozukluklar ortaya ç kabilir. Bafll ca etkileri, terleme, halsizlik ve haz ms zl kt r. Yolculuk s - ras nda bol bol su içmek, sigara ve alkolden uzak durmak, 45 dakikadan fazla uyumamak, mümkün oldu unca gün fl nda kalmak, zaman fark ndan do an rahats zl klar azalt r. Yolculuk s ras nda, denge sisteminin görsel ve iflitsel olarak uyar lmas sonucu araç tutmas meydana gelebilir. Yafl n küçülmesi ve içinde bulunulan arac n küçüklü ü, araç tutmas riskini art r r. Çaresi var m d r? Yolculuk s ras nda hafif sulu g dalar al nmal ve alkol tüketilmemelidir. Günefl gözlü ü ve bir objeye konsantre olmak araç tutmas n azalt r. Otomobilde en az sallanan ön koltukta, otobüste orta k s mda, gemide orta alt k s mda ve uçakta kanat bölgesinde oturmak faydal d r. Araç tutulmas na karfl yolculuktan hemen önce ilaç da al nabilir. Kaynaklar: Lawrence Grodsky /Stayinsafe Sürüfl Okulu- A.B.D

15 Tan d k Bir Yüz Söylefli: fiafak fiahin Güzel ve Çal flkan Bir Oyuncu pek Tuzcuo lu Türkiye nin son y llarda yetifltirdi i en baflar l oyuncular ndan biri olan pek Tuzcuo lu nu Mu la da süren çekimleri esnas nda yakalad k ve keyifli bir teleröportaj gerçeklefltirdik. "Benim için en önemli fley, güzellikten öte sa l kt r." Yeni bir proje içinde oldu unuzu biliyoruz. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz? Evet, Star Tv de yay nlanacak yeni bir dizi projesindeyim flu anda. Düriye nin Gü ümleri adl bir köy komedisi. Emre K nay la paylafl yoruz bafl rolleri. Çekimler Mu la da, çok keyifli bir flekilde devam ediyor. Biz de sab rs zl kla yeni yay n döneminde izleyicilerimizle buluflmak için ekip olarak çal fl yoruz. Yaz boyu çekimler sürecek galiba. Tatil planlar n z ne oldu? fiu anda çekim yapt m z yere Bodrum, Marmaris çok yak n. Akyaka diye güzel bir yer var, oras da çal flt m z yere çok yak n. Ara ara kaç yoruz buralara denize girmeye. Bir iki gün ara verince denize kaç yoruz ama önemli olan iflimiz. fiansl - y z, çünkü çekimler baflka illerde de olabilirdi. Denize, günefle yak n yerdeyiz, hem tatil, hem ifl havas içinde gidiyoruz. Ama ben yaz aylar boyunca daha çok ifl odakl plan yapt m. Yani bu Diyarbak r, Urfa, stanbul da olabilirdi ama Mu la denk geldi. En az 3-4 ay buraday z. Oyuncu pek Tuzcuo lu nun küçük de olsa bir de yazarl k deneyimi var. Bu serüven nas l bafllad? Asl nda yazmaya Elele Dergisi ile bafllad m ilk olarak. Sonra Takvim Gazetesi nde bir köflem vard, bir süre orada yazd m. fiu anda Star Gazetesi nde yazmaya devam ediyorum. Asl nda yazarl k hayat mda çok yer tutmuyor, yani ben esas olarak oyuncuyum ama görüfllerimi sevenlerimle yazarak paylaflmaktan da mutlu oluyorum. Bir de galiba bir kitap deneyiminiz oldu? Türk Kalp Vakf ile sevgililer günü için özel bir projeydi o. Aflk ma adl bir kitapt. A rl kl olarak aflk fliirlerimin ve sözlerimin oldu u bir kitapt. çinde ünlü, çok de- erli isimlerin aflk foto raflar n n oldu u özel projeydi o. Çok keyifliydi aç kças benim için. Türk Kalp Vakf yarar na, aflk n kayna kalp için gerçeklefltirdi imiz güzel ve özel bir projeydi. Peki oyuncu pek Tuzcuo lu bu yo un tempoda beslenmesine nas l dikkat ediyor? Bildi imiz kadar yla dizi çekimleri oldukça zor ve zahmetli... Benim hayat mda en önemli ve en k ymetli ö ün kahvalt. Onsuz güne bafllam yorum ve özenli kahvalt etmeye dikkat ediyorum. Onun d fl ndaki ö ünler aç kças çok önemsedi- im ö ünler de il. Kahvalt da ne yiyorum derseniz, o da son zamanlarda biraz de iflti. Çünkü geçenlerde york testi yapt rd m. York testi, hangi g da veya g dalara karfl intolerans n z oldu unu hemen ö renebilece iniz bir kan testi. Yani vücudunuza neyin iyi gelmedi ini ö reniyorsunuz. Bana da sütte, peynirde, ekmekte falan bulunan baz faydal bakterilerin iyi gelmedi i ortaya ç kt. Onun için mayas z ekmek yiyorum. Peyniri az yemeye, inek sütünden yap lanlar tüketmeye çal fl yorum. Meyve yemeyi yaz n çok seviyorum. Özellikle karpuz, elma, erik çok tüketti im meyveler aras nda. Anlad m z kadar yla ünlülerden s kça duydu umuz diyetlerden farkl olarak daha bilimsel yöntemlerle rejim yap yorsunuz. Evet. Çünkü ben modaya uyup diyet yapmam. Benim için önemli olan sa l kl yaflamak. Benim için en önemli fley güzellikten öte, sa l kt r. Dolay s yla ben güzel olmak için de il, sa l kl bir yaflam m olsun diye dikkat ediyorum beslenmeme ve yediklerime. Organik yafl yorsunuz diyebilir miyiz? Giderek yükselen bir trend haline geldi, siz bu trendin neresindesiniz? Daha Türkiye de ço unluk ekolojik tar m, organik beslenme falan bilmezken on sene önce bu yola baflvurdum, o yollardan geçtim. fiimdi insanlar n bu tür söylemleri ve bu tarafa yönelmeleri bir taraftan hofluma da gidiyor ama ben trend olsun diye hiçbir fley yapmam. Benim için önemli olan hastal a yol açmayan ürünlerle, sa l kl yaflayabilmektir. Bunun için de zaten do al beslenmemiz gerekiyor. Sa l kl yaflam n yolu sa l kl g dalardan geçiyor. Tabii bu, örne in çikolata yemedi im anlam na gelmesin ama bitter yiyorum. Kakao oran % daha yüksek olanlardan yemeye dikkat ediyorum. Yani anlayaca n z kendime göre bir sistemim var ve bu sistemimden de gayet mutluyum

16 Tüketici nin Sesi Dimes in motivasyon kayna : Tüketici e-postalar Her zaman geliflim ilkesiyle yar m as rdan fazla zamand r tüketicisiyle buluflan Dimes, yine tüketicilerinden ald geribildirimleri önemli bir motivasyon kayna olarak görüyor. flte birkaç örnek: Merhabalar. Ürünlerinizin menfleini gösterirken kullanm fl oldu unuz "Made in Türkiye" ifadesi için bir vatandafl olarak size minnettar m. Ülkemiz aç s ndan örnek teflkil ettiniz ve bir Türk kurumu olarak üzerinize düfleni yapt n z. Demekki istenirse bir flekilde tepki verilebiliyormufl. Çal flmalar n zda baflar lar dilerim. Sayg lar mla... Tuba L vçapar Merhabalar, Tunus ta yaflamaktay m ve sizin ürünlerinizi markette ilk gördü ümde sevinçten raftaki tüm ürünlerinizi ald m. Hatta market sahibi gülerek Türk müsünüz? diye sordu Ürünlerinizi bize ulaflt rd n z için teflekkür ediyorum. Selamlar, Güven Karadeniz 28 Tüm ürünlerinizi çok be eniyorum. Ailecek kullan yoruz. Baflar - lar n z n devam n diliyorum. Eme inize sa l k... Sedat fiahin Merhabalar, Bizlere bu ürünleri sundu unuz için sonsuz teflekkürler. Ürünlerinizin kalitesi tart fl lmaz. Daima ileriyi hedeflemeniz dile iyle sa l k esenlik ve baflar lar diliyorum. Hüseyin Yenigün ki y la yak n bir süredir sürekli olarak %100 Üzüm Suyu ürününüzü kullan yorum. Art k kahvalt lar m devaml üzüm suyuyla yap yorum. 5 yafl ndaki o luma da sürekli kulland r yorum. O da sizin ürününüzün tad n seviyor. Bu zaman zarf nda piyasadaki bütün ürünleri denedim. Ancak sizinkiyle onlar n aras nda büyük tat fark var ve sizinki gerçekten çok kaliteli. Baflar lar n z n devam n dilerim. Erhan Bilge / Ayd n Geçen hafta Hong Kong'dan Fiji Adalar na ailemle yolculuk esnas nda, Air Pacific Havayollar n n ikram nda küçük k z m D - MES markal meyve suyunun servis yap ld n gösterince, önce çok flafl rd k ve uçakla 20 saat gibi bir mesafede ve dünyan n çok uzak bir köflesinde Türkiye'ye ve kendimize ait bir ürünü görmekten çok büyük bir gurur duyduk. Asl nda ilk flaflk nl geçen sene, bütün dünyaya tropikal meyve sular satan Filipinler'deki bir markette D MES meyve suyunu görünce yaflam flt m. Filipinler çok ucuz bir ülke olmas na ra men D MES rafa girebilmiflti. Emin olunuz 3-5 ayd r Hong Kong marketlerinde de D MES markal ürünleri bulmak mümkün ve raflarda her geçen gün kaplad alan biraz daha geniflletiyor. Son zamanlarda çok h zl geniflleyen/büyüyen bir firma (THY) olarak hep kendimizi görüyorduk, ancak D MES'i de bu kulvarda görmek çok güzel. Sizleri bu dünya markas na dönüflen güzel çal flman zdan dolay tebrik ediyorum. Hüseyin Ceyhan Türk Hava Yollar / Hong Kong Direktörü Ailece sizin sütünüzü kullan yoruz, 20 ayl k o lum da dahil. Süt kalitenizi düflürmeyin lütfen. Ayr ca kutular n z n üzerine "Made in TÜRK YE" yazman z çok takdir ediyorum. Umar m di er tüm Türk firmalar da sizin gibi uygular. Baflar lar. Emre Onur O ut English Dimes Returned from Paris with Prize by Leaving Behind its Strong Competitors! Dimes Life Red Carrot & Peach Nectar won the grand prize on behalf of Türkiye in the Sial d Or Competition which has been organized since 1986 as one of the prestigious brand competitions of the world leaving behind many candidate products. The World Food Magazine selected the products to participate in the competition from Türkiye for d Or Prizes to be granted under Sial International Food Fair to be implemented in between October 17 21, In this competition organized by participation of 29 countries, products coming from the countries were examined against certain criteria, one product from each category was granted a prize. In addition, products competed in product categories of each country were evaluated and a product won the country prize for that country. Global Sial d'or prize, however, was granted to the product appreciated by the jury evaluating all products participated in the competition. Jury members who came from 30 countries for the traditional Sial d Or prizes met at Lutetia Hotel in Paris on 10th 11th May and selected the most innovative products in order to grant Sial d Or prize. Dimes Life Red Carrot & Peach Nectar which became prominent among many strong candidate products produced by leading food companies of Türkiye like ice cream cake, lentil balls mix, vodka, black mulberry jam won the country prize as the most innovative product of Türkiye among all categories. High cholesterol is seen as one of the major problems threatening human health in Türkiye. Dimes Life Peach & Red Carrot Nectar offered by D MES to its consumers in order to solve cholesterol problem by natural means achieved to be referred as the successful product of Türkiye on the global platform and registered its success with the prize it won. If the product is consumed in between one and three portions in a day, it supports to reduce cholesterol level in blood by the help of the plant stanol contained in it. World Youth met with Dimes A great interest was shown in the events of Great Anatolia Meeting of World Cultures and Youth which took place in Ankara (capital of Türkiye) in between May 14-21, 2010 due to 19 May Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day for the 3rd time this year. The events involving 81 cities of Türkiye and more than 50 countries of the world, and participated by more than 3000 young people started with visit to Anitkabir (Atatürk s mausoleum) on May 15th. Then, march of affinity cortege was arranged with flags of the participant countries. In the event which was formally started with arrival of affinity cortege to Atatürk Cultural Center, opening gala was organized firstly. Opening ceremony including the protocol and Turkish ministers in addition to the participant countries witnessed colorful shows. Those visiting Türkiye part of meeting also showed a great interest in Tokat stand. Visitors who met with Dimes fruit juices left the stand with appreciation. A Source of Pride for Türkiye IFU (International Federation of Fruit Juice Producers) Congress Gets Intense Attention Held in Türkiye for the first time, 16th IFU Congress was completed with highest participation in its history at Istanbul Swissotel. Firms from over 30 countries attended the congress, with the greatest attention received from Germany. 29

17 English Alaaddin Güç, Chairman of the Board of Turkish Fruit Juice Association (MEYED), opened the congress and stated they believe Türkiye would be meeting supply need of Europe in the future. At the congress, MEYED was accepted into board of directors of International Federation of Fruit Juice Producers (IFU). Ozan Diren, Member of Dimes Board of Directors, was elected on behalf of MEYED into IFU. World Fruit Juice Day announced in Türkiye IFU President Bruno Jud explained that they welcomed with excitement and satisfaction a suggestion of a fruit juice day to be celebrated worldwide. Jud said that Türkiye as creator of the project was chosen pilot region for this implementation. Jud also expressed that it was great source of pleasure for him that Türkiye was assigned chairmanship position at the committee including important markets like USA and Australia. MEYED Chairman of the Board, Alaaddin Güç emphasized on that the road covered by Turkish fruit juice industry in the last 10 years are monitored by all world sectors, and expressed that that market constituted a great potential. Güç underlined they anticipated many new mutual investment possibilities to occur after this congress in Turkish fruit juice sector with its growth rate gaining pace every passing day. Dimes Makes a Strong Impression Dimes booth set up during IFU Congress was flooded by many participants, either native or foreigner. In the booth attracting attention with its different and modern design, not only Dimes products were served, but also many people from sector and science world were given in-depth information on the company. The management participated as complete team in the congress, and Dimes was a focus of attention, especially for foreigner participants. Having expressed that they liked so much the packages with their attractive and user-friendly designs, visitors was particularly interested in Dimes Life functional product category. First Time in the World World Fruit Juice Day Celebrated For the first time in the world, World Fruit Juice Day was celebrated in Türkiye with various street events. Having organized the celebration and aiming for contribution to a healthy and conscious society, MEYED received full marks of International Fruit Juice Federation (IFU). The first of World Fruit Juice Day celebration to be pioneered by Türkiye was completed this year with the festival held at Istanbul Bebek Park, on Sunday, May 30. The Power of Dimes in Balkan Countries We made an interview with skender Keser, owner of Akfor Logistics who succesfully carries the flag of Dimes and Türkiye in Europe. We talked the fruit juice market in Albania, Kosovo and Macedonia which are the dynamic countries of old continent. Can you tell us about your company shortly? How many employees have you got? How many vehicles do you have? How long have you been in this sector? How many points do you reach? How many dealers do you work with? Established by Recep Keser in Istanbul Umraniye as a transport company in 1989, our company started to work in the international field by including logistics services in its scope of activity in Origin power coming from the family allowed our company to establish strong partnerships in Balkan states and led us to specialize in all services we provide in that region. Now, we have a team of total 75 persons including 30 persons in the country and 45 persons abroad. We provide services with one country distributor in each of Albania, Macedonia and Kosovo deal Qollaku - Kosovo and with a fleet of 30 vehicles to total 600 points before the following summer season. How and when did you start to work with Dimes? We observed lack of a strong Turkish fruit juice brand on the Balkan states market in 2009 and we knocked at the door of Dimes we believe as one of the strongest brands of the world fruit juice market. They accepted us in Dimes family as well. Can you talk about the fruit juice market on which you distribute it? How do you consider it? Closeness of the region to Europe geographically, habits and standards come into prominence in product preferences of the consumer. We believe it to be a fruit juice consumption trend close to the European countries and be the leader of the youngest markets with the trend of fast rise in Abdurahman Jusufi - Macedonia this sense. In general, which types are preferred most in 100% fruit juices and nectars in these countries? Consumers in Macedonia prefer peach-grape and orange as 100% fruit juice and mixed and pomegranate nectars. In Kosovo and Albania, orange and cherry-grape are preferred as 100% fruit juice and quince and cherry nectars. How much fruit juice is approximately consumed per capita in these countries? 25lt. in Macedonia and Kosovo, 15lt. in Albania. Can you describe profile of fruit juice consumer in these countries? We think that we address to an audience with extremely high taste. They are very sensitive regarding high quality fruit juice. The fact that fruit juice product culture has established in these countries long years before provide us with a great support concerning sales and penetration of all products in Dimes product range. Would you like to share your opinions about Dimes brand and the company Dimes with us? We consider Dimes to be a very Bujar Mancellari - Albenia strong world brand, not a Turkish brand. Dimes brand which gains its brand power from consumer preferences and quality threatens our competitors with its position on sales shelves in these countries. Friendly and professional approaches of Dimes employees to us helped us to establish team spirit together easily. Significance given by Dimes to its brand and customer caused a strong loyalty sense in us and end users in the countries we operate in a short time. So glad we have you Dimes. Have you ever experienced any interesting event related to Dimes fruit juices? The event occurred in a cafeteria. One of the customers ordered orange juice. 100% Dimes orange juice was served to the customer in a glass. The customer called the waiter immediately after he drank one or two sips. He stated that this fruit juice might be served to the table by mistake since he did not order fresh-squeezed orange juice! Dimes visits South Korea Dimes was one of the participants of Turkish pavillion in SEOUL FOOD HOTEL 2010, being held for 28 years non-stop, the best, the biggest and the most professional fair of Korea. At the fair held in May, Dimes attracted considerable attention with its design, booth and products in its possession. During the fair over 1000 participating firm attended, Dimes booth was flooded by visitors, both native and foreigners. Dimes with its delicious and healthy products, sparkling colors was highly appreciated by South Korean kids as well. Dimes in Guinea! As in many other African countries, Dimes affection in Guinea is rapidly increasing. Dimes dealer; Mr. Diallo is getting his team go from door to door and distribute Dimes in order to meet the demands by Guinean consumers. Guineans not only indicates that they appreciate Dimes products so much, but also expresses that they are so pleased to drink quality fruit juice

18 English Balkans pleased to meet Dimes Consumers in Kosovo, Albania and Macedonia; small but adorable countries of the Balkans have joyfully welcomed taste activities of Dimes. hospitals of Niger, showed the empty Dimes Fruitmix box in her hand and told us that she immediately wanted one another of those fruit juices". The same fruit juices Dimes produces in Türkiye and exports to 75 countries in the world are shipped to the poorest countries without any modification done as per its corporate philosophy. Dimes in Yemen Alhamad Market Kosovan, Albanian and Macedonian consumers expressed that they favored Dimes so much at Dimes booths set up at large and important markets of those countries. Having welcomed its product range with satisfaction and a little bit of surprise, the consumers implied that they would prefer Dimes from now on. Now Dimes in Hungary, Compelling Market of Central Europe The greatest assurance of Dimes in Hungary, which is one of the most challenging markets of Europe, is the great amount of perception brought by its products and called retention rate. This perception called retention rate is retention of any product for consumption after trying and appreciating it. Having placed importance on tasting activities, Dimes Hungarian dealer thus managed to attract attentions of Hungarian consumers. The dealer adds; It s such an incredible thing to become prominent in a striking manner among plenty of fruit juice types.. Taking its place at Hungarian Metro s, Dimes is increasing its availability every passing day. Hungary is one of the most strategic and important consumption points of Central Europe. Dimes Passion in Niger Consumption of and affection towards Dimes is booming in Niger, despite it being one of the economically poorest countries of the world. Dimes' Nigerian dealer makes great effort to convey fruit juices to Dimes lovers at many points of the country. Telling an interesting instance he has experienced, Dimes' Nigerian dealer states; "A lady rushed to our office one day, from one of the significant Dimes is rapidly taking its place on market shelves in Yemen which is one of the important consumption points in Arabian peninsula. Dimes with its high rate of penetration in the capital city of Sanaa has initiated to spread over other cities as well by means of sub-dealers. Aljandool Market The Great Interest to Dimes at Singapore One of the biggest and important fairs about food industry, Food & Hotels Asia has been held successfully in Singapore. The fair took place between April 20th and 23rd at the Singapore Expo. City Mart Market Food & Hotels Asia is the region's largest and most important industry event of the year and a strategic platform for buyers and sellers to conduct direct business face to face. The exhibition is a showcase for manufacturers, distributors, and suppliers from around the world, representing all of the key sectors within the food and hospitality trade. The 2010 event registered nearly 2600 companies and nearly visitors from 70 countries took part in F&H Asia. In this big organisation, many people visited Dimes stand and had the chance to taste all flavours of Dimes fruit juices. 32

19 KORUYUCU KATKI ÇERMEYEN L ATA, ES BUZZ L MONATA!! ve fe hl s f l n z eti mek, keyfini için,

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı