DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1"

Transkript

1 DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 Türksel KAYA BENSGHİR * Özet: Web teknolojileri ve e-posta devlet vatandaş iletişiminde etkileşimi geliştirmede ve etkili kılmada maliyet, hız, süreklilik, erişebilirlilik, gizlilik ve güvenirlilik gibi özellikler açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan etkili yararlanabilme ise yeni iletişim araçlarının yapısına ve ruhuna uygun yasal, yönetsel ve örgütsel düzenlemelerin yapılmasına bağlıdır. Bu makalede, devlet-vatandaş iletişiminde etkileşimli, katılımcı ve paylaşımcı yönetime katkıda bulunabilecek potansiyeli olan e-posta ve kamu yönetiminde kullanımı incelenmiş ve ülkemizde e-devlete geçiş süresinde devletin bu yeni aracı etkili kullanabilme ve yönetebilmesine ışık tutacak önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: E-posta, devlet-vatandaş, iletişim, Türkiye, e-devlet, bilişim, eğitim, halkla ilişkiler. GİRİŞ Devlet-vatandaş arasında iletişimin temelinde devletin vatandaşı için var olduğu gerçeği yatar. Bunlar arasında etkileşim doğuracak iletişim kanalları ne kadar açık olursa, o kadar vatandaşın refahı, mutluluğu, huzuru ve güveni sağlanır. Bunlar arasındaki iletişimsizlik en başta devletin vatandaşına, vatandaşın da devletine olan güvenini yok eder. Güvensizlik ise ülkede demokrasi ve insan haklarının gelişmesini ve yeşermesini önler. Bu bağlamda, yalnızca devletin vatandaşına değil, vatandaşın da devletine kolay erişebilmesi ve etkileşim, iletişim ve paylaşım içinde olması oldukça önemlidir. Günümüze kadar bu ikili arasındaki iletişim ve etkileşim ağırlıklı olarak yazışma-posta-, yüz yüze görüşme, telefon ve faks gibi iletişim araçlarına dayalı olarak örgütlenmiş ve uygulana-gelmiştir. Günümüzde ise bilgi teknolojileri alanında yaşanan hızlı gelişmeler bu araçlara alternatif ya da destek olabilecek yeni araçlar -internet, web teknolojileri ve e-posta- sunmuştur. Diğer iletişim araçlarında farklı özellikleri olan bu yeni araçlar devlet-vatandaş iletişimi ve etkileşimi gelişt irmede ve etkili kılmada önemli fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu yeni araçların yapısına ve ruhuna uygun yasal, yönetsel ve örgütsel düzenlemelerin yapılması ve bu yeni 1 Bu çalışma, 9-11 Kasım 2000 tarihleri arasında İstanbul da yapılan inet-tr 2000 VI Türkiye de İnternet Konferansı nda bildiri olarak sunulmuştur. * Dr., TODAİE Asistanı, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33 Sayı 4 Aralık 2000, s

2 50 Amme İdaresi Dergisi olanakların doğuracağı dijital bölünmeyi- sayısal uçurumu-(digital divine) daraltan önlemlerin alınması gereklidir. Bu yazıda, devlet-vatandaş iletişiminde etkileşimci, katılımcı ve paylaşımcı yönetime -yönetişime-(governance) katkıda bulunabilecek potansiyeli olan e- posta ve kamu yönetiminde kullanımı ele alınmış ve ülkemizde devletin bu yeni aracı etkili kullanabilme ve yönetebilmesine ışık tutacak öneriler geliştirilmiştir. E-PO STA VE KULLANIM DURUMU E-posta en genel tanımıyla toplumda bireyler, gruplar ve örgütler arasında bilginin elektronik olarak üretilmesine, kullanılmasına, saklanmasına dağıtılmasına ve değişimine olanak sağlayan yeni bir iletişim, etkileşim ve paylaşım aracıdır. İnternet ve web teknolojilerinin ürünü olarak doğan bu yeni iletişim aracı, dünya üzerinde özellikle bilgi toplumu altyapısını oluşturmada önemli yollar kat etmiş ülkelerde giderek yaygın olarak kullanılmaktadır. Nitekim, Nua kayıtlarına göre, ABD de halkın %40 nın ve toplam işgücünün üçte ikisinin e- posta kullanıcısı olduğu görülmektedir. Öte yandan, Avrupa ve Asya/Pasifik ülkelerinin büyük bir kısmında çalışan nüfusun %5 i ve hane halkının da %6 sı e-posta kullanıcısıdır ht t p://www.nua.ie/surveys/index.cgi?f=vs&art _id= & rel=true ( ). IDC E-posta Kullanım Tahmin ve Analiz Raporu Batı Avrupa da 2000 yılı içinde 511 milyar olan yıllık gönderilen e-posta sayısının 2005 de 1.6 trilyona ulaşacağını ve 2005 yılına kadar günlük gönderilen e-posta sayısının da 35 milyarı bulacağını göstermektedir (ht t p://www.nua. ie/surveys/index.cgi?f=vs&art_id= &rel=true ( ). Tüm dünyada ise 1990 larda 15 milyon olan e-posta -account-kullanıcı sayısının 2002 yılına kadar 1 milyara ulaşacağı öngörülmektedir ht t p://www.nua. ie/surveys/index.cgi?f=vs&art_id= &rel=true ( ). Ülkemizde internet ve e-posta kullanımında sayısal duruma bakacak olursak, internet kullanıcı sayısının son zamanlarda yürütülen çeşitli kampanyalarla iki milyonu aştığını ve her internet kullanıcısına ait en az iki e-posta adresi hesabıyla e-posta kullanıcı sayısının da yaklaşık olarak 4 milyonun üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde diğer konularda olduğu gibi bilişim alanında istatistiki bilgilere ulaşmak üzere yapılan araştırmalar yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu alanda sayısal büyüklükler ancak tahmini olarak belirlenebilmektedir. 2 Bu rakamlar nüfusumuzun ancak %3-4 nün internet ve e- posta olanaklarından yararlanabilme şansını yakaladığını göstermektedir. Bu sonuç bize diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sayısal 2 Ülkemizde internet ve e-posta kullanıcı say ısı ile ilgili olarak BTHABER Haftalık Bilişim Gazatesi Uzmanının bilgi ve görüşüne başvurulmuştur.

3 Devlet-Vatandaş İletişiminde E-Posta 51 uçurumun -digital divine- oldukça büyük olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla devletin bu uçurumu daraltmak üzere gerek internet, gerek e-posta kullanımını yaygınlaştırmak üzere stratejiler geliştirmesi ve politikalar üretmesi kaçınılmazdır. DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE NEDEN E-PO STA? Bu sorunun yanıtını verebilmek için e-postanın diğer iletişim araçlarına göre ne gibi farklılıklara ve özelliklere sahip olduğuna bakmak gerekir. Henüz bireyler ve kurumlar için oldukça yeni olan ve gün geçtikçe kullanımı art an bu yeni aracı; telefon, mektup, ve yüz yüze iletişimden farklı kılan özellikleri şu başlıklar altında özetleyebiliriz: Maliyet Hız Süreklilik Erişebilirlilik Gizlilik Güvenirlilik Devlet vatandaş etkileşiminde e-posta kullanımının en çarpıcı yönü bu iletişim aracının sağladığı maliyet üstünlüğüdür. E-posta iletişimi kağıda dayalı iletişimle gelen kırtasiye, basım ve postalama maliyetini ortadan kaldırmaktadır. Örneğin, ABD de Gelirler Kurumu (IRS) vergiyi elektronik ortamda sunulan formlarla toplayarak maliyet sağlamaktadır. Bu yolla daha önce geleneksel yönteme göre 1040 doküman için 3,17 dolar harcama yaparken bu rakam aynı sayıda dokümanın elektronik ortamda işlenmesiyle 1,76 dolara inmiş ve yaklaşık 1,5 dolarlık tasarruf sağlanmıştır (U.S. Government Printing Office, 1998). Bilginin elektronik ortamda iletilmesi, aynı zamanda bilgiyi üretme, işleme ve saklamaya olanak sağlayarak bilginin el ile -manuel- işlenmesini ortadan kaldırır. Öte yandan bilginin hatalardan arındırılması ve noksanlıklarının giderilmesi otomatik olarak gerçekleştirilebilmekte ve elektronik ortamda iletilen bilgiler sorgulanabilmektedir. E-posta küreselleşen dünyada iş ya da seyahat amacıyla ülkelerinde uzaklaşan vatandaşların devlete erişimini ve etkileşimini kesintisiz-sürekli yürütmesine olanak tanımaktadır. Devlet-vatandaş arasında iletişime konu olan bilgilerin önemli bir bölümünün gizlilik derecesi yüksektir. Bilgi teknolojileri alanında gelişen yeni araç ve yöntemler güvenli bilgi iletimine olanak tanımaktadır. Ayrıca güvenli bilgi üretimi ve iletimine yönelik araştırmalar da devam etmektedir.

4 52 Amme İdaresi Dergisi Bu özellikleriyle e-posta bir taraftan devlet ve vatandaş arasında sağlıklı iletişim ve etkileşim ortamı sağlarken, diğer taraftan vatandaşın karar alma süreçlerine katılımını kolaylaştırıcı ortam sunar. Ancak devlet, vatandaşın yönetime katılımına olanak sağlayacak atmosferi oluşturduğunda bu araç anlam kazanır. E-PO STA KULLANIMI VE YÖ NETİMİNDE KISITLAR VE ENGELLER Devlet-vatandaş iletişiminde e-posta yukarıda söz edilen avantajlar yanında kimi dezavantajları da beraberinde getirmektedir. Bunların en dikkate değeri halkı e-posta olanağına kavuşturmak üzere yapılacak yatırım maliyetinin yüksek olması ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak yenilenme yatırımı gerektirmesidir. İkinci önemli dezavantaj güvenlik ve gizlilik sorunudur. Devlet-vatandaş iletişimine konu olan bilgiler güvenlik açısından oldukça önemli nitelik taşımaktadır. Devlet-vatandaş arasında e-posta iletişimi devletin güvenli bir ulusal e-posta altyapı kurmasını gerektirmektedir. Böyle bir altyapı için teknolojik olanaklar hızla gelişirken, buna karşın yasal ve yönetsel altyapı henüz buna uygun değildir. Öte yandan, pek çok kamu kurum ve kuruluşu mevcut uygulamalarını bilgisayar ortamında yürütmekte ve önemli veri tabanlarına bilgi sistemine sahip olmaktadır. Bu haliyle mevcut bilgi sistemleri halkın kullanımına ancak standart nitelikteki raporlar ve formlarda bilgiler sunabilme özelliğine sahipken, halkın bireysel ve adhoc bilgi gereksinimlerine online yanıt verebilecek yapıdan uzaktır. Dolayısıyla henüz kamu kurum ve kuruluşları vatandaşlarla online iletişime girecek alt yapıya sahip değildir. Devletin e-posta kullanımında bir başka kısıtlılık da henüz bu internet ve e- postanın gelişmekte olan ülkelerde nüfusun çok küçük bir oranınca -çoğunlukla %5 den az- 3 kullanılabilir olmasıdır. Gerek gelir düzeyi düşük, gerekse fiziki engelli vatandaşların bu aşamada bilgi teknolojilerinin olanaklarından yararlanabilecek koşullar -internet ve e-postayı ucuz ya da ücretsiz kullanım, fiziki engelliler için özel donanımlar- henüz yeterince oluşturulamamıştır. Bir başka kısıtlılık da, kamu yönetiminin yeniden yapılanma çalışmalarında gerek örgütsel yapı gerekse yönetsel süreçlerde bilgi teknolojilerinin olanaklarından etkili yararlanabilmeyi sağlayacak yönetsel ve örgütsel değişimin gerçekleştirilememesidir. 3 Bu istatistiki bilgi Nua Araştırma Raporlarından alınmıştır. Bkz.

5 Devlet-Vatandaş İletişiminde E-Posta 53 Bu konuda söz edilmesi gereken bir başka önemli engel ise, hem yöneticilere hem de vatandaşlara bilişim ve internet kültürünün henüz yeterli düzeyde kazandırılamamasıdır. E-PO STA YA GEÇİŞTE DEVLETE DÜŞEN GÖ REVLER Devlet-vatandaş iletişiminde e-posta kullanımına geçişte her şeyden önce şu sorulara yanıtlar aranması gerekir: Vat andaş devletin veritabanlarına nasıl erişmeli? (Bilgi sistemi yönetim politikası oluşturma) Gizli bilgiler için güvenlik nasıl sağlanmalı? (Bir bilgi güvenliği politikası oluşturma) E-postaya resmiyet kazandırmada e- imza ve e-kimlik konularında ne tür yasal düzenlemelere gitmeli? (Bilişim hukuku oluşturma) Bu bağlamda devletin üstlenmesi gereken görevleri şöyle özetleyebiliriz: Kamu Kurumlarına Yönelik Bir E-Posta Yönetim Politikası Oluşturmak E-postanın sağladığı iletişim olanakları, devlet kurumlarıyla vatandaşlar arasında e-posta iletişim hacmini gün geçtikçe artırmaktadır. Bu nedenle devletin aşağıda sıralanan sorulara hızla yanıtlar arayarak kapsamlı bir e-posta yönetim politikası oluşturması gerekir: E-posta hacmi ne olabilir? Vat andaşı e-posta olanaklarından haberdar etmek için ne tür eğitim programları düzenlenebilir? E-posta standart bir formatla sunulabilir mi? Kurumlarda e-posta yönetimi ne tür bir örgütlenmeyi ve insan kaynağını gerekli kılar? Burada görev alacak insangücünün yetiştirilmesi için ne tür eğitim programlarına gereksinim vardır? E-posta kullanımında kabul edilebilir güvenlik düzeyi ne olabilir? Devlet kurumları sayıları hızla artan junk ve spam iletilerden nasıl korunabilir? E-Posta İletişimde Güvenlik Standartları Oluşturmak Devlet vatandaş arasında e-posta iletişimi diğer iletişim araçlarından (posta, telefon, kişisel) farklı bir güvenlik sistemini (kriptografi) gerektirmektedir. Güvenli bir e-posta iletişimi şu özellikleri gerektirir: Gizlilik (privacy). Devlet-vatandaş iletişimine konu olan bilgiler yetkisi olmayan erişimcilere açık olmamalıdır. Bütünlük (integrity). İletilen bilginin içeriği ve formatı herhangi bir biçimde değişime uğramamalıdır.

6 54 Amme İdaresi Dergisi Güvenirlilik (Authentication). İletişime giren taraflar iletişimle ilgili güvenleri tam olmalıdır. Kamu kuruluşları sahip oldukları misyonlara göre farklı güvenlik düzeylerine gereksinim duyar. Dolayısıyla bu farklılıklara hitap eden güvenlik standartlarını oluşturmak ve korumak çok kapsamlı çalışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Ülkemizde kişi ve kurumların talepleri üzerine e-imza ve e-kimlik BİLTEN tarafından verilmektedir. Ancak, kamuda e-posta iletişiminde henüz güvenlik standartları oluşturulmamıştır. Henüz kamuya e-imza ve kimlik veren bir kamu otoritesi de yoktur. Ancak, Adalet Bakanlığı nın konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğü bilinmektedir. Öte yandan, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı bünyesinde oluşturulan YBS Merkezi nin kamuya e-imza ve kimlik veren kurum olma yönünde çalışmalar yürüttüğü söylenmektedir. Güvenli e-posta İçin Gerekli Altyapıyı Kurmak Burada söz edilen altyapı yalnızca teknik değil, aynı zamanda yönetsel ve hukuki düzenlemelerin yapılmasını içermektedir. Günümüzde teknoloji güvenli bir e-posta altyapısını kurmaya izin verirken, mevcut idari ve hukuki altyapı bu yeni araca uygun değildir. Altyapı çalışmalarında e-postaya yasal kimlik kazandıracak e-imza standartlarının oluşturulması ve yetkisiz erişimlerden korunmak üzere kişisel bilgilerin güvenliğinin korunması yönünde kararlar alınır. Kamuya Açık İnternete Erişim Mekanları (elektronik büfe-kiosk- vb) Oluşturmak İnternet ve e-posta kullanımını geniş halk kitlelerine yayabilmek için kamuya açık yerlerde ücretsiz internet ve e-posta kullanım mekanlarının açılması kaçınılmaz görünmektedir. Özellikle ülkemizde nüfusun ancak % 3 ünün internet olanaklarına sahip olduğu düşünüldüğünde devletin açacağı ücretsiz erişim mekanlarının önemli işlev üstleneceğı açıktır. Vatandaşlara Kalıcı e-posta Adresi Vermek E-posta hizmetinde sürekliliği sağlamak için vatandaşlara kalıcı e-posta adresleri verilmesi konusunda çalışmaların yapılması gerekir. Bu bağlamda MERNİS in kapsamına halka sabit e-posta adreslerinin alınması düşünülebilir. Eğitim Programları Düzenlemek E-posta kullanımı, bilgi güvenliği gibi konularda kamuya yönelik eğitim programları düzenleyerek bilişim kültürünün oluşmasına katkıda bulunulmalıdır.

7 Devlet-Vatandaş İletişiminde E-Posta 55 E-DEVLET 4 VE KAMU YÖ NETİMİ E-posta ve bu sistemi kucaklayan e-devlet kamu yönetiminde geçerli olan pek çok kuram, kavram ve modelin yeniden gözden geçirilmesine neden olmaktadır. E-devlet ve bu yapıda önemli bir yeri olan e-posta, kamu yönetimine bir taraftan hem olumlu nitelikler kazandırırken, öte yandan etkileri tüm topluma yansıyacak olan olumsuzluklar ve sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunlardan bazıları Tablo 1 de özetlenmiştir. E-devlete geçişin henüz oldukça başında olduğumuz ülkemizde e-devlete yönelik yapılacak çalışmalarda yukarıda özetlenen olumsuzlukları kaldıracak ya da en aza indirgeyecek yaklaşımların benimsenmesi ve bu sorunlar için önceden hazırlıklı olunması yerinde olacaktır. Tabl o 1: E-De vl e ti n Kam u Yön e ti m i n e Etk i l e ri OLUMLU NİTELİKLER/ OLUMSUZLUKLAR/ KATKILAR Kamu hizmetlerinde iç verimliliği artırma Yeni hizmetler yaratma Bilgiye kolay erişim Küresel enformasyon ağlarında yer alma Maliyet tasarrufu Kurumlar arası bilgi paylaşımı Kamu hizmetlerine online erişim Bireysel etkinlik Yüksek performanslı ekip çalışması Şeffaf devlet SORUNLAR Fiziki engelliler için erişim güçlüğü Aşırı enformasyon yükü Kamu bilgilerinde gizlilik, kopyalama hakları ve koruma konularında belirsizlik Bilgiye erişimde eşitsizliğin doğuracağı uçurumlar ÜLKEMİZDE DURUM Ülkemizde başta e-devlete geçiş ve devlet vatandaş iletişiminde e-posta kullanım potansiyelini değerlendirebilmek için öncelikle devletin vatandaşla olan ilişkilerini güçlendirmede nasıl bir politika izlediğini, bunların gerek hükümet programına, gerek kalkınma ve yatırım plan ve programlarına nasıl yansıdığına bakmak gerekir. Burada bu düşünceden hareketle öncelikle devletvatandaş ilişkilerini güçlendirmede genel kapsam ortaya konacak ve ardından sırasıyla kamuda bilişime hizmet eden kurumsal yapılar ve ulusal bilişim altyapı çalışmaları, kamuda e-posta kullanımı ve yönetimi ve halkla ilişkiler alanına eğitim veren okullarda bilişim eğitimi irdelenecektir. 4 E-devlet, kısaca devletin çoğu kamu hizmetlerini internet/web teknolojileri ve olanaklarıyla sunmasıdır.

8 56 Amme İdaresi Dergisi Devlet-Vatandaş İlişkilerini Güçlendirmede Genel Kapsam Devlet-vatandaş ilişkilerini güçlendirme ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çalışmalarına da konu olmuştur. Nitekim, TODAİE tarafından gerçekleştirilen Kamu Yönetimi Araştırma Projesi nin Bürokratik İşlemler bölümünde, yönetim-vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesi, vatandaşın yönetimin işleyişi konusunda bilgilendirilmesi önerilmekte; özellikle vatandaşla, yakın ilişkisi olan kamu kuruluşlarının vatandaşlarca yapılan başvurularda izlemeleri gerekli yolları tanıtıcı kılavuzlar hazırlanması ve ayrıca iş sahiplerinden zorunlu olarak istenmesi gerekenler dışında belge istenmemesi ve vatandaşlarının beyanının temel alınması dile getirilmektedir (TODAİE, 1991). Bu hedefler gerek hükümet programlarında gerek kalkınma ve yatırım planlarında da dile getirilmektedir. Nitekim, T.C. 57. Hükümet Programında Çağdaş devlet ilkelerine ve ülkemizin gereksinimlerine yanıt verebilecek şekilde kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması ve kamu yönetimi ve kamu hizmetlerinde adaletli, şeffaf, verimli ve katılımcı bir yönetim anlayışı benimsenecektir (Resmi Gazete, 1999: Sayı 23721) hükümleriyle ülkemizde devlet-vatandaş ilişkilerinin güçlenmesine yönelik genel bir çerçeve çizilmektedir. Öte yandan, çalışmaları yeni tamamlanarak kamuoyuna sunulan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı nın Dokuzuncu Bölümünde yer alan Madde 1836 da Kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaşın memnuniyeti esas alınmak suretiyle, hizmet kalitesine ve sonuçlara odaklanarak, kamu yönetiminin etkinliğini ve halk nezdinde güvenirliğini geliştirmek esas olacaktır. ifadesi de bu çerçeveyi desteklemektedir. (DPT, 2000: 192). Aynı şekilde, 1999 Yılı Yatırım Programı nda da amaç olarak vatandaşa güvenen ve bireyi ön plana çıkaran bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi benimsenmektedir. Öte yandan, vatandaşlarla ilgili usul ve işlemlerin basitleştirilmesinde vatandaşa doğrudan hizmet veren kuruluşlarda vatandaşın beyanının esas alınması ve gereksiz formalitelerin kaldırılması ilkesi getirilmiştir. Devlet-vatandaş ilişkilerini güçlendirmeye yönelik yasal düzenleme olarak henüz TBMM de tartışılmakta olan Kamu Denetçiliği Kurumu (Türk Ombudsman ı) kurulması ve bu kurumun yapısı, statüsü ve çalışma esaslarını belirlenmesine ilişkin olarak Yurttaş Sözcüsü Kanun Tasarısı Taslağı ndan söz edebiliriz. Bu yasa taslağı yurttaş sözcüsünün denetim alanının, askeri kuruluşlar dışındaki tüm idari eylem ve işlemleri kapsamasını öngörmektedir. Yukarıda özetlenen yaklaşımlar ve oluşumlar, devletin vatandaşla olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve bireyi ön plana çıkaran bir yönetim anlayışını benimsemeyi temel hedef olarak ortaya koyduğunu göstermektedir. Ancak, bu hedefleri gerçekleştirmede nasıl bir strateji izleneceği açık olarak ortaya

9 Devlet-Vatandaş İletişiminde E-Posta 57 konulamadığı gibi hedefleri gerçekleştirmede bilişim teknolojilerinin sunduğu olanaklardan yararlanma konusunda da genel bir stratejinin de geliştirilemediği gözlenmektedir. Öte yandan, devlet vatandaş ilişkilerinde bir güvensizliğin hakim olduğu gözlenmektedir. Bu güvensizliğin bir sonucu olarak vatandaşın devletle olan iletişiminde çok sayıda form ve belge kullanılmaktadır. Bilindiği gibi devletle olan iletişimde yalnızca yazılı başvurular geçerlidir. Bir örnek vermek gerekirse vatandaşların şikayet ve taleplerine çözüm aramak üzere başvurdukları TBMM Dilekçe Komisyonuda ancak yazılı başvurular işleme alınmakta ve çözüm üretmek üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşlarıyla yazılı iletişime dayalı iş üretilmektedir. Bu çalışma yöntemi ise işin 20 günle 3 ay kadar değişen sürelerde sonuçlanmasına neden olmaktadır. Öte yandan faksla başvurular ancak kayıt almak suretiyle işleme konulmaktadır. T BMM Dilekçe Komisyonu bu çalışma yöntemiyle e-posta başvurularını henüz kabul edememektedir. Nitekim, Komisyon uzmanıyla yapılan görüşmede bugüne kadar e-posta başvurusunun olmadığını dile getirmiştir. Bu örnekten yola çıkarak ülkemizde devlet-vatandaş ilişkilerini güçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere yeni iletişim araçlarının kullanılması ve bu ilişkiyi güçlendirecek diğer önlemlerin (belge sayısını azaltma, kişisel beyana yer verme vb) alınabilmesi için mevcut mevzuatlarda (vergi, sağlık, nüfus vb.) kapsamlı düzenlemelerin yapılmasına ve yeni yasaların yapılmasına gereksinim vardır. Kamuda Bilişime Hizmet Eden Kurumsal Yapılar ve Ulusal Bilişim Altyapı Çalışmaları Ülkemizde bilim ve bilişim politikalarının oluşturulmasına ve bu politikaların uygulanmasına hizmet etmek üzere, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) Kamu-Net Üst Kurulu, İnternet Üst Kurulu ve Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Öte yandan, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı bünyesinde Başbakanlık Yönetim Bilişim Sistemi Merkezi kurulmuştur. Ayrıca, temel misyonu ülkemizi bilgi toplumuna taşımak olarak formüle edilen bir Bilgi Toplumu Bakanlığı kurmaya yönelik hazırlanan yasa taslağı, TBMM gündemine girmiştir. Ülkemizde ulusal bilişim altyapısı oluşturulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde T ÜBİT AK tarafından yürütülen Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı tamamlanmış,

10 58 Amme İdaresi Dergisi ancak bu planda yer alan önerilerin uygulanmasına yönelik çalışmalar henüz tamamlanmamıştır. Kamuda E-Posta Kullanımı ve Yönetimi Ülkemizde internete bağlanan kamu kuruluşlarının sayısı giderek artış göstermektedir. Nitekim, Kasım 2000 itibariyle toplam 574 kamu kuruluşu internet e açılmıştır (ht t p://www.met u-edu.t r-8 Kasım 2000). Ekim-Kasım 2000 döneminde internet e açılan kamu kuruluşları yaklaşık %3 artmıştır (Kaya Bensghir, 2000: 108). Öte yandan, kamuda kaç kişinin e-posta adresi olduğuna dair bir istatistiki bilgiye ulaşılamamıştır. İnternete açılan pek çok kurumun özelikle yönetici ve uzman personele e-posta olanağı sunduğu gözlenmektedir. Öte yandan, vatandaşların da özellikle öğrenci ve ekonomik düzeyi iyi olanların çeşitli servis sağlayıcılarından e-posta hizmeti aldıkları görülmektedir. Bu bulgular ışığında, internet e açılan kamu kuruluşu sayısındaki artış oldukça umut verici görünmekle birlikte, kuruluşların web siteleri incelendiğinde henüz kamu kuruluşların web i ve bu yeni aracın sunduğu olanakları yeterince kavramış oldukları söylenemez. Öyle ki pek çok kurum için web sitesi bir broşür görünümü taşımakta ve web e kurumu tanıtıcı bir araç olarak bakılmaktadır. Nitekim, sitelerde ağırlıklı olarak tanıtım amaçlı bilgiler yer almaktadır. Öte yandan sitelerde vatandaşla iletişim kurmaya ve onların görüş, eleştiri ve katılımlarını sağlamaya yönelik diyalog pencerelerine hemen hemen hiç yer verilmemekte ve yalnızca webmaster a ya da kurum personeline (yönetici ya da çalışan) ait e-posta adresleri ve diyolog pencereleri sunulmaktadır. (Kaya Bensghir, 2000: ). Kamu kuruluşlarına e-posta kanalıyla gelen mesajlar çoğunlukla webmaster ya da bu amaçla görevlendirilmiş personel tarafından süzülerek ilgili birimlere, yöneticilere aktarılmakta ve talepler yerine getirilmektedir. Kurumlarla yapılan görüşmelerde henüz kendileri için oldukça yeni olan e-posta iletişimi konusunda kurumsal bir e-posta yönetiminin olmadığı; gelen bilgi taleplerinin halka açık gizliliği olmayan bilgiler olduğu sürece karşılandığı belirtilmiştir. E- posta yoluyla gelen mesajların ağırlıklı olarak bilgi istemi içeriği taşıdığı ifade edilmektedir. Vat andaş istek, şikayet ve ihbarlarını devletin bu amaçla oluşturulmuş çeşitli mercilerine yazılı olarak başvurabilmektedir. Bu merciler, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar olabileceği gibi milletvekilleri ve diğer yetkili kişilerde olabilmektedir. Ayrıca TBMM bünyesinde bu amaca hizmet eden Dilekçe Komisyonu ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bulunmaktadır. Bu birimlerle yapılan görüşmede vatandaşların e- posta yoluyla başvurularına ilişkin şu bulgular elde edilmiştir: Öncelikle vatandaşlar bu mercilere ait web sitelerden e-posta adreslerine ulaşabilmektedirler.

11 Devlet-Vatandaş İletişiminde E-Posta 59 E-posta yoluyla Başbakana yapılan başvurular önceden Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü nce değerlendirilirken bu görev, Haziran 2000 itibarıyla Başbakanlık Halkla İlişkiler Başkanlığı na verilmiştir. Gelen mesajlar incelenerek Başbakana ve ilgili diğer mercilere iletilmektedir. Başbakanlık Halkla İlişkiler Başkanlığı ile yapılan görüşmede Başbakan a gönderilen mesajların giderek artış gösterdiği, mesajların büyük bir bölümünün sivil toplum örgütlerince -STK- (%85-90) gönderildiğini ve geri kalanlarında öğrenciler ve diğer vatandaşlarca olduğu ifade edilmiştir. STK ların bu yeni iletişim kanalını kullanmaları oldukça sevindiricidir. Ancak, STK ların çoğunlukla önemli kararların alındığı günlerde aynı mesajları defalarca göndererek server ları kilitleme noktasına sürükledikleri de belirtilmektedir. Başbakanlık Halkla İlişkiler Başkanlığı, e-posta kanalıyla gelen mesajları resmi olarak kabul etmekte ve işlemleri ve talep sahibine duyuruları ise yazışmalara dayalı -eski sistemle- gerçekleştirmektedir. Talep sahiplerine e- posta gönderilmemektedir. Yapılan görüşmelerde milletvekillerine gelen mesajların ise çoğunlukla danışmanları tarafından değerlendirildiği gözlenmiştir. Bir danışmanla yapılan görüşmede yukarıda ifade edilen bulguları doğrulayan bilgiler alınmıştır. T üm bu bulgulardan yola çıkarak devletin ve vatandaşın, e-posta aracını kullanmada bir öğrenme sürecinin içinde olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan, gerek vatandaşın gerekse devletin bu aracın diğer iletişim araçlarından olan farkı, henüz anlamadıkları ve dolayısıyla bu aracı kullanmada verimli bir öğrenme sürecinin yaşanmadığı gözlenmektedir. Bu bağlamda e-posta kullanımı ve yönetimi konusunda yapılacak eğitimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Halkla İlişkiler Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Bilişim Eğitimi Ülkemizde halkla ilişkiler uzmanı yetiştiren üniversitelerin iletişim ve halkla ilişkiler bölümünün ders programları incelendiğinde, bilgisayar kullanım eğitiminden, internet kullanımına ve web sayfası hazırlamaya kadar farklı, bilişim konularına yer verildiği görülmektedir. Verilen derslerden bazıları şu başlıkları taşımaktadır: Yeni Enformasyon Teknolojileri, Yeni İletişim Teknolojileri, Bilgi İşleme Giriş, Enformatik, İnternet, Web Tasarımı, İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Destekli Reklam ve Tanıtım. Öte yandan, bazı okulların (örneğin, Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü) ders programında (Ertekin, 2000: ) internet, web ve bilişim konularının yer almadığı dikkat çekmektedir. (Kaya, Bensghir, 2000:122). Bu bulgular, devlet-vatandaş ilişkilerini geliştirmede görev alacak personelin eğitiminde bilişim kültürünü kazandırma konusunda adımlar atıldığını

12 60 Amme İdaresi Dergisi göstermektedir. Ancak, bu eğitimlerde halkla ilişkiler uzmanlarını e-posta ve yönetimi konularında bilgilendirecek konulara rastlanmamaktadır. Burada verilen derslerin çoğu başlıklarından anlaşılacağı gibi kimi uygulamalar hariç yalnızca bilişime giriş niteliğindeki derslerle sınırlıdır. Programlarda öğrencilere e-posta ve yönetimi, internet kültürü ve web becerileri kazandıracak nitelikte konulara yer verilmesi bir taraftan öğrencilere yeni nitelikler kazandırırken, diğer taraftan halkla ilişkiler alanında verilen eğitimin niteliğini de yükseltici rol oynayacaktır. Ancak ülkemizde bilişim eğitimlerinde kimi sorunlar yaşanmaktadır. Bunlardan en çarpıcı olanı, yeni teknolojik gelişmeleri kullanabilen ve bu alandaki gelişmeleri kendi çalışma alanına uyarlayabilen akademik personelin yeterli sayıda olmaması ve özellikle de okulların bilişim altyapılarının henüz yeni yeni oturmaya başlamasıdır (Kaya Bensghir, 1995: 323). Bu noktada, ülkemizde tüm üniversitelerin ULAKNET kanalıyla internet e açılabilmeleri önemli bir adımdır. SO NUÇ Kamu yönetimi alanında bilgi toplumuna dönüşüm programları dünyada hızla devam etmektedir. ABD, Kanada, Singapur ve Japonya bu yolda hayli yol almışlardır. Dünyanın en geniş iletişim ağlarından birine sahip olan Singapur, elektronik devleti hayata geçirerek halka doğum kayıtlarını online tutmaktan emeklilik formu doldurmaya kadar çok sayıda işlemi, fareye tıklayarak gerçekleştirme olanağı sunmuşlardır. Halkının yüzde 50 den fazlasının hali hazırda online durumda olduğu ABD de Temmuz 2000 de kabul edilen elektronik imza (E-imza) ile e-devlete geçişte önemli adım atılmıştır. Ülkemizde e-devlete geçiş sürecinin henüz çok başlarındayız. Bu amaçla gerek devlete, gerek eğitim kurumlarına çok iş düşmektedir. Devletin her şeyden önce kamu yönetimini güçlü kılacak bir yapıya kavuşturmada BT kullanımının önünü açacak yasal, örgütsel, kurumsal düzenlemelerin yapılmasına ön ayak olması ve sanal ortamda güçlü kalabilmenin ve vatandaşını da güçlü kılabilmenin yollarını bulması gerekmektedir. Öte yandan, ülkemizde e-devlet oluşumunda devletin siyasi-politik- alanında ortaya çıkabilecek değişimleri irdelemeyi, akademik dünyanın daha fazla gündemine alması, bir zorunluluk olarak görünmektedir. KAYNAKÇA Branscomb, Anne, (1994), Who Owns Information? From Privacy to Access, Basic Books, New York. Cranor, Lorrie Faith and Brian LaMacchia (1998), Spam, Communications of ACM, 41 (8) Jan, s

13 Devlet-Vatandaş İletişiminde E-Posta 61 DPT (2000), Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, , Ankara. Feldman, M.S. (1987), Electronic Mail and Weak Ties in Organizations, Office: Technology and People, Vol. 3, pp Hart-Teeter (2000), The Council for Excellence in Government, 2000; E-Government: The Next American Revolution. Huff, C., L. Sproull, and S. Kiesler (1989), Computer Communication and Organizational Commitment: Tracing the Relationship in a City Government, Journal of Applied Social Psychology, Vol. 19, pp Kaya Bensghir, Türksel (2000), Halkla İlişkilerde Etkileşimli İletişim: Web (www), Amme İdaresi Dergisi, Cilt 33, Sayı 1, Mart, s Kaya Bensghir, Türksel (2000), Web deki Belediyelerimiz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, Temmuz, s Milvard H. B. Ve L. O. Snyder (1996), Electronic Government: Linking Citizens to Public Organizations Through Technology, Journal of Public Administration Research and Theory, 6 (2), s Resmi Gazete, 10 Haziran 1999, Sayı Robert H. Anderson, Tora K. Biksan ve diğerleri (1995), Universal Access to Feasibility and Societal Implications, Santa Monica, CA: RAND. TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması, TODAİE Yayın No: 238, Ankara. U.S. Government Printing Office (1998), National Partnership for Reinventing Government. Access America: Reengineering Government Through Information Technology, Washington D.C. ht t p://www.nua.ie/surveys/index.cgi?f=vs&art _id= &rel=true. ( ). ht t p://www.nua.ie/surveys/index.cgi?f=vs&art _id= &rel=true. ( ). ht t p://www.basbakanlik.gov.t r/bakanlarkurulu/57/program57.ht ml ( ) ht t p://www.rand.org/publicat ions/mr/mr650/mr650.ch7/ch7.html.

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ

E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ E-DEVLET UYGULAMALARINI KULLANANLARLA KULLANMAYANLAR ARASINDAKİ FARKLARIN VE ETKİLERİN İNCELENMESİ Dr. Tuna USLU Gedik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Özel Gebze Doğa Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ

YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ YEREL YÖNETİMLERDE İNTERNET KULLANIMI ve BULDAN BELEDİYE Sİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Özlem FEDAİ DENİŞ Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F GİRİŞ Türkiye de yerel yönetimlerin kamu bütünü içindeki payı 1950 li yıllardan

Detaylı

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları )

b. Mevzuat Çalışmaları ( Yasa ve Anayasa çerçevesinde yapılması gereken mevzuat çalışmaları ) ÇOCUK VAKFI NDAN ZEKÂ ve YETENEK KONUSUNDA ÜLKE ÖLÇEKLİ ÖNERİLER (Yeni Bir Anlayış, Yeniden Yapılandırma ve Yeni Modellerin Geliştirilmesi) -Ön Bilgi Notu- ( 3 Ağustos 2017 ) Önerilerin Amacı Çocuk Vakfı

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XIII E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY Nisan 2011 TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı 1 İçindekiler GİRİŞ 3 KAPSAM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 4 DEĞERLENDİRME 5 E-DEVLET ÜSTYAPISI GÖREV

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB

TBD Kamu-BİB. e-devlet Üstyapısı. TBD Kamu-BĠB TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı E-Devlet Üstyapısı Çalışma aşamaları: Aşama 1: e-devlet üstyapısının ana görev ve faaliyetleri neler olmalı ve bu faaliyet ve görevler hangi paydaşlarla nasıl yerine getirilmeli?

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014

Pardus Vizyonu. Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Pardus Vizyonu Prof. Dr. Abdullah ÇAVUŞOĞLU 25.06.2014 Gündem Pardus Projesi Hakkında Proje hedefleri Kamu göç projelerimiz Yürüteceğimiz Faaliyetler AKASYA Projesi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar Açık kaynak

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU 23/08/2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL İSTEK VE MEMNUNİYET SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME RAPORU Rektörlük makamının 03.01.2011 tarih ve 11 no lu Olur u ile oluşturulan Yalova Üniversitesi Bireysel

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B.

Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B. Hazırlayan: KALİTE GELİŞTİRME BİRİMİ AYŞE HANDE EROL B. İÇERİK Araştırma Kapsamı Yürürlükte olan çalışmalar Yürürlükte olan çalışmalar ile ilgili öneriler Yükseköğretim Çalışmaları Üniversitemiz işlemleri

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı

KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ. Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı KAYITLI ELEKTRONĐK POSTA (KEP) SĐSTEMĐ Doç. Dr. Mustafa ALKAN Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı 1 Sunumun Đçeriği 1. KEP e Duyulan Đhtiyaç 2. KEP Sistemi ve Yararları 3. Türkiye

Detaylı

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

İLETİŞİM PROSEDÜRÜ. 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir. Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemektedir.

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

İSTATİSTİKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI ve E-TİCARET Günümüz teknoloji çağında 2000 li yılların başından itibaren, özellikle bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, bilgi toplumunun oluşmasına büyük katkı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın.

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. Yammer Kullanım Örneği Kataloğu Yammer, güncelleştirmeleri paylaşmanızı,

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ 2016 YILI MERKEZ KÜTÜPHANE AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ AMAÇ 1- Ayrı bir merkez kütüphane binası yapılarak, kütüphane hizmetlerinin bu alandan yürütülmesini sağlamak. Hedef 1- Çağdaş bir kütüphane binasında bilgi/kültür

Detaylı

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma

Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Bütünleşik e-kurum Sistemleri ve Kurumsal Yapılanmalara Yansıması: Ankara Üniversitesi e-beyas Uygulaması ve Kurumsal Yapılanma Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU

T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 015 YILI İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 015 yılında 30.06.015-15.07.015 tarihleri arasında yapılan idari personel memnuniyet anketine

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanl kanlığı Stratejik Plan 2007-2011 2011 Haziran 2006 05.04.2010 1 Sunu Planı Proje grubu Misyon Misyon analizi Vizyon Değerlerimiz Paydaşlarımız

Detaylı

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ

e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ e-kuruma DÖNÜŞÜM PROJESİ 1 İÇERİK Proje Amaçları e-kurum Kapsamı e-imza Altyapısı Sonuçlar Değerlendirmeler 2 PROJE AMAÇLARI Kurum Verimliliği Bilgi YönetimiY Hizmetler Zamandan ve maliyetten tasarruf

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları

e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet Ağları Mustafa Çoruh International School of Management, Paris Ph.D Öğrencisi mustafacoruh@ttmail.com Özet Bu makalede e-belediye ve Kablosuz Belediye Internet

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri.

SAYI : B.08.0.ÖRG / ANKARA KONU : Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri. 03.09.2004 VALİLİĞİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) GENELGE NO: 2004/ İLGİ:a) 17.03.2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği. b) 18.01.2003

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı

ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI

ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI ULUSAL BİLGİ SİSTEMLERİSTEMLERİ GÜVENLİK PROGRAMI Hayrettin Bahşi bahsi@uekae.tubitak.gov.tr 6 HAZİRAN 2008 Gündem Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenlik Programı nedir? Programın ana hedefleri Programın alt

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ İç Kontrol Uyum Eylem Planı Danışmanlığı İç kontrol ; Sistemli, sürekli, süreç odaklı, kontrollü iyi yönetimi ifade etmektedir. Buradaki kontrol anladığımız tarzda denetimi ifade eden kontrol değildir.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE WEB PORTAL KULLANICI KILAVUZU V1.0 Genel Tanıtım Ar-Ge Web Portal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Bilim

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. BAŞVURU KILAVUZU TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BAŞVURU KILAVUZU

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. BAŞVURU KILAVUZU TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BAŞVURU KILAVUZU TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ BAŞVURU KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. Başvuru ve İşleyiş Esasları... Sayfa 3-4 2. Genel Bilgiler. Sayfa 5 3. Değerlendirme ve Kabul Sayfa 6 2 BAŞVURU VE

Detaylı

KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI

KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI T.C. BAŞBAKANLIK İdareyi Geliştirme Başkanlığı KAMU KESİMİNDE KAYNAKLARI ETKİN KULLANMA VE MALİYETLERİ DÜŞÜRME PROJE YARIŞMASI 2008 1 Projenin Amacı: Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, kamu harcamaları

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "SAĞLIĞA YENİLİKÇİ BİR BAKIŞ AÇISI: MOBİL SAĞLIK RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI 22 Mart 2016 İstanbul, Sheraton Hotel&Convention Center

Detaylı

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe

Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik. İdari Özet Türkçe Çokkültürlü bir Avustralya için Erişim ve Eşitlik İdari Özet Türkçe Avustralya Hükümet hizmetlerinin Avustralya nın kültür ve dil bakımından çeşitlilikler gösteren nüfusuna duyarlılığı üzerine bir araştırma

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010

Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BTYD 2010 Bilgi Teknolojileri Yönetişim ve Denetim Konferansı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE YÖNETİŞİM Ahmet PEKEL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bilişim Güvenliği ve Kalite Denetimi Müdürü TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICI

Detaylı

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu

Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de Kamu Kurumları Arasındaki Koordinasyon ve İletişim Sorunu Türkiye de yaklaşık 10 yıldan beri daha da saçma gelmeye başlayan pek çok olayın sebebi koordinasyon ve iletişim sorunudur. Çoğu zaman

Detaylı

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI

ÖĞRENCİLERE ENGELLİLER İLE İLGİLİ TOPLUMSAL BİLİNÇ OLUŞTURULMASI Faaliyet Ve Proje Bilgileri Özürlülük sadece belli bir kesimin çalışma konusu değildir, tüm toplumun her alanını ilgilendiren sosyal bir konudur. Özürlü bireyleri ihtiyaç sahibi olarak değil, eşit haklara

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI

2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKET SONUÇLARI T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇ RAPORU Üniversitemizde 2015 yılında 30.06.2015-15.07.2015 tarihleri arasında yapılan akademik personel memnuniyet

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 YILI STRATEJİK PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU Stratejik Gösterge 1 (Stratejik Hedef 2.2.1.) : Yerel Ağ hizmetlerinin son kullanıcılara ulaştırılmasında 2012 yılı sonu itibarıyla %99 oranlarında erişilebilirlik

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012

KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM. Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM Prof.Dr.Bülent GÜLÇUBUK, Ankara Üniversitesi 13.Aralık.2012 Dünya ciddi sorunlarla uğraşmakta Küresel sorunların giderek karmaşık hale gelmekte (göç, eşitsizlikler,

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I)

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (ELECTRONIC HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) E- İKY / E- HRM (I) Günümüzde bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızına erişilemez gelişme ve ilerlemelerin sonucunda özellikle

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005

ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 ULUSAL GRID ÇALIŞTAYI 2005 Güvenlik ve Sertifika Otoritesi Aslı Zengin asli@ulakbim.gov.tr 21-22 Eylül ANKARA GüVENLiK VE SERTiFiKA OTORiTESi Güvenlik Nedir? Grid Uygulamalarında Güvenlik Çözüm: Sertifika

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI MADDE 1. AMAÇ Bu kullanım politikası; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET)

e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET) e-devlete GEÇİŞTE KAMU KURUMLARI İNTERNET SİTELERİ (ÖZET) Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler ve bu gelişmelerin toplumsal yaşama yansımaları; eğitim ve sağlık başta olmak

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN

AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN 1. GENEL BİLGİLER 2. EGE ÜNİVERSİTESİ NDE İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMALARI 3. İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRECİNDE

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) yasal ve güvenli e-posta Sunum İçeriği Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP Sisteminin Özellikleri KEP Sisteminin İşleyişi KEP ile Yapılabilecek İşlemler KEPHS Teknik Standartlar

Detaylı

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Özel Kalem Müdürlüğü. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Özel Kalem Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Görevleri : 1-Belediye Başkanının resmi,özel ve gizlilik taşıyan yazışmalarını yürütmek. 2-Belediye Başkanına ve Müdürlüğe gelen,giden

Detaylı

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU

5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU 5902 SAYILI YASA, AFAD ve AFET RİSKLERİNİ AZALTMA ULUSAL PLATFORMU ÖMER MURAT YAVAŞ GRUP BAġKANI PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RĠSK BELĠRLEME VE STRATEJĠ GRUP BAġKANLIĞI YERİNDEN YÖNETİM

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYESİ. Özel Kalem Müdürlüğü Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine istinaden

T.C. ANTAKYA BELEDİYESİ. Özel Kalem Müdürlüğü Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine istinaden T.C. ANTAKYA BELEDİYESİ Özel Kalem Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine istinaden Özel Kalem Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları a) Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla

Detaylı