DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon Ltd. ġti. (kısaca DOĞUġ Telekom olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...adresinde mukim...(kısaca MüĢteri olarak anılacaktır) aģağıda belirtilen Ģekil ve Ģartlarda tam bir anlaģmaya varmıģlardır. Madde 2. Tanımlar ĠĢbu sözleģmede geçen ve aģağıda belirtilmeyen ifadeler ilgili mevzuatta tanımlandıkları Ģekilde anlaģılacaktır. Bu sözleģmede geçen tanım ve kısaltmalar aģağıdaki gibi anlaģılacaktır: MüĢteri: DOĞUġ Telekom dan sadece meslekî veya ticarî amaçlarla STH alan gerçek ve tüzel kiģidir. Sabit Telefon Hizmeti (STH)/Hizmet: iģletmecilere ait her türlü telekomünikasyon Ģebekesi ve altyapısı üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak ses trafiğinin Ģebeke içi, Ģehir içi, Ģehirler arası, uluslararası Ģebekelere iletilmesi, Diğer Operatörler: DOĞUġ Telekom ve Türk Telekom dıģında kalan diğer telekomünikasyon operatörleridir. Türk Telekom: Türk Telekomünikasyon Hizmetleri A.ġ. dir. Bayi / Çözüm Ortağı / ĠĢ Ortağı: DOĞUġ Telekom ile arasındaki özel anlaģma kapsamında, DOĞUġ Telekom tarafından verilen yetkilerle sınırlı olmak üzere, müģterilik iģlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen kiģi ya da kurumdur. Madde 3. Konu ĠĢbu sözleģmenin konusu; MüĢteri ye tahsis edilen Numara Listesi nde belirtilen telefon numaraları üzerinden DOĞUġ Telekom tarafından verilecek Sabit Telefon Hizmetlerine iliģkin Ģartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. SözleĢme konusu hizmetler ulusal ve uluslararası kalite ve standartlar ile Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından belirlenebilecek hizmet kalitesi parametrelerine uygun olarak verilecektir.

2 Madde 3. MüĢterinin Hak ve Yükümlülükleri 3.1 MüĢteri, bu sözleģmede yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MüĢteri beyan ettiği bilgilere ait değiģiklikleri derhal DOĞUġ Telekom a bildirecektir. Aksi takdirde DOĞUġ Telekom kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır. 3.2 MüĢteri nin STH almak için ihtiyaç duyulan telefon, sistem altyapısına sahip olması gereklidir. 3.3 MüĢteri, DOĞUġ Telekom tarafından kendisine verilecek MüĢteri Kodu ve MüĢteri ġifresi ile yapacağı tüm iģlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve/veya sonuçlarına katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk MüĢteri nin kendisine ait olacaktır. 3.4 MüĢteri nin sözleģmede yazılı telefon numarası, ad/unvan, adres, meslek vb. kiģisel bilgileri DOĞUġ Telekom tarafından hazırlanabilecek olan telefon rehberine (MüĢterilerce ulaģılabilir ve/veya kamuya açık) kaydedilebilir. MüĢteri istediği zaman, bilgilerinin rehberde düzeltilmesini, teyid edilmesini ve/veya çıkarılmasını talep etmek hakkına sahiptir. 3.5 Hizmet kapsamında kullanılan MüĢteri cihazları BTK tarafından onaylanmıģ ve DOĞUġ Telekom altyapısına uygun olmalıdır. DOĞUġ Telekom herzaman söz konusu cihazların uygunluğunu kontrol edebilir, yeni cihaz önerisinde bulunabilir. MüĢteri kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. DOĞUġ Telekom iģbu maddenin MüĢteri tarafından ihlal edilmesi halinde hizmetleri durdurma hakkına sahiptir. 3.6 MüĢteri adres değiģtirme devir, numara değiģikliği, nakil ve ünvan değiģikliği ve iptal talebini faks ve e-posta aracılığı ile DOĞUġ Telekom a bildirecektir. MüĢteri DOĞUġ Telekom tarafından yapılması istenen bildirimleri yazılı olarak veya internet aracılığı ile yaptığı bildirimleri 5 (beģ) iģgünü içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Süresinde bildirimde bulunulmaması halinde istek iģlemden kaldırılır. 3.7 MüĢteri nin telefonunun geçici olarak haberleģmeye kapatılması, DOĞUġ Telekom tarifesine göre alınması gereken aylık/yıllık ücretlerin tahsil edilmesine engel değildir. 3.8 MüĢteri iģbu sözleģmeyi imzalayarak, DOĞUġ Telekom un web sitesinde yayınladığı MüĢteri nin Operasyonel Sorumlulukları nı kabul etmiģ sayılır. 3.9 MüĢteri, iģbu sözleģme kapsamında alacağı hizmetlerde DOĞUġ Telekom un yapmıģ olduğu fizibilite, inceleme, araģtırma, rapor vs. ile belirlenen kriterlere uymakla yükümlüdür. Aksi halde oluģacak zarar ve ziyandan MüĢteri sorumludur.

3 3.10 Bina içi kablolama MüĢteri nin sorumluluğundadır. MüĢteri, kendisine ait yerel Ģebeke ortamı ve uygulamaları ile ilgili problemleri çözmekten sorumludur MüĢteri adına kayıtlı telefonu ticari amaçla üçüncü kiģilere sunamaz. DOĞUġ Telekom aksi hallerde iģbu sözleģmeyi tek taraflı olarak yazılı bildirimle fesih eder. MüĢteri, iģbu sözleģmeden doğan kullanım hakkının sadece kendine ait olduğunu, bu hakkı, kendi bünyesinde yetkili kıldığı kiģiler hariç diğer kiģi, kurum ve kuruluģlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, baģkasına kiralayamayacağını, satamayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm sorumluluk MüĢteri ye ait olacağı gibi bu durumun saptanması halinde DOĞUġ Telekom sözleģmeyi derhal feshedecektir MüĢteri, iģbu sözleģme kapsamında belirlenen STH nin ifasına yönelik DOĞUġ Telekom tarafından MüĢteri ye sağlanan herhangi bir altyapı yatırım ve destek ücretini, sözleģmenin süresinden önce fesih edilmesi durumunda gayri kabili rücu olarak derhal DOĞUġ Telekom a geri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder MüĢteri, iģbu sözleģmeye konu STH ifasında DOĞUġ Telekom un kendisi, bayi, çözüm ortağı ya da iģ ortağından baģka kiģi ve kuruluģlar tarafından yapılacak müdahalelere izin veremez. Bunun yapılması ve tespiti durumunda DOĞUġ Telekom un hizmetlerini durdurma, askıya alma, tamamen sonlandırma, vs. hakları saklıdır. Bundan dolayı MüĢteri hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MüĢteri nin üçüncü kiģi ve kuruluģlardan yararlanması zorunlu hallerde DOĞUġ Telekom un yazılı onayını alması gerekmektedir. Bunun yapılmaması halinde DOĞUġ Telekom MüĢteri nin sistemlerinde oluģacak zarar ve ziyandan dolayı sorumlu tutulamaz MüĢteri, iģbu sözleģmenin konusunu oluģturan iģlerde ve sözleģmenin maddeleri kapsamındaki ürün ve hizmetlerden yararlanırken; mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Aksi halde kullanımdan kaynaklanan her türlü kanuni yaptırım, tazminat, cezai muamelelerden doğrudan sorumlu olacağını, DOĞUġ Telekom un sözleģmeyi tazminatsız ve ihbarsız fesih edebileceğini iģbu sözleģme ile kabul, beyan ve taahhüt eder. DOĞUġ Telekom, bu tür davranıģlardan ve sonuçlarından dolayı sorumlu değildir MüĢteri, söz konusu STH ni hiçbir Ģekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, üçüncü kiģileri rahatsız ve taciz edici Ģekilde, yasalara aykırı bir amaç için, üçüncü kiģilerin haklarına tecavüz edecek Ģekilde kullanamaz MüĢteri iģbu sözleģme kapsamındaki hizmetlerin edinimine yönelik gerek DOĞUġ Telekom gerekse yasal ihtiyaçlardan kaynaklanan her türlü belgeyi eksiksiz ve zamanında teslim etmekle yükümlüdür.

4 3.17 MüĢteri, DOĞUġ Telekom ile yapılan STH bağlantısı sırasında Türk Telekom A.ġ. ye ait iletiģim hatlarındaki arıza ve aksaklıklar ile eriģim için kullanılan donanımdan, yazılım ve cihazlardan kaynaklanan arızalardan DOĞUġ Telekom un sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlarına iliģkin DOĞUġ Telekom dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talep edemeyeceğini kabul eder SözleĢme süresi içinde DOĞUġ Telekom un kendi teknik altyapısında yaptığı değiģiklikler ve teknolojik gereklilikler sonucunda MüĢteri nin hizmet kapsamında kullandığı cihazlarda ve yazılımda ilave bir yatırım gerektiren durumlar, DOĞUġ Telekom tarafından MüĢteri ye bildirilir. Bu yatırımlardan MüĢteri sorumlu olup, yatırım yapmak istemeyen MüĢteri, DOĞUġ Telekom a olan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirerek bu sözleģmeyi sona erdirebilir. Hizmet kapsamında MüĢteri ye kullanım hakkı verilmek sureti ile DOĞUġ Telekom tarafından kurulumu yapılarak teslim edilmiģ cihazlar için bu hüküm uygulanmaz MüĢteri, iģbu sözleģmeye konu hak ve yükümlülüklerini ve borçlarını DOĞUġ Telekom un yazılı muvafakatı olmadıkça hiçbir Ģekilde ve surette üçüncü kiģi ya da kuruluģlara devir ve temlik edemez ĠĢbu sözleģme kapsamındaki STH dan yararlanacak olan kiģi ve/veya kiģiler bizzat MüĢteri tarafından belirleneceğinden ve bu konu tamamen MüĢteri nin iç iģlemi olacağından, MüĢteri hiçbir zaman bu sözleģmedeki yükümlülük ve borçlarının yetkili olmayan bir kiģiye ait olduğundan bahisle DOĞUġ Telekom a itirazda bulunamayacaktır MüĢteri, sahip olduğu donanım, yazılım ve/veya hizmetlerin kullanımında DOĞUġ Telekom un zarar görebileceği durumları önlemekle mükelleftir. Aksi durumların tesbitinde DOĞUġ Telekom, MüĢteri yi yazılı olarak uyaracak, söz konusu ihlalin 7 (yedi) gün içinde giderilmemesi halinde DOĞUġ Telekom, sözleģmeden doğan tüm hakları baki kalmak üzere sözleģmeyi derhal feshedebilecektir. Madde 4. DOĞUġ Telekom un Hak ve Yükümlülükleri 4.1 DOĞUġ Telekom, iģbu sözleģme kapsamında verdiği Hizmetten MüĢteri nin faydalanmasını sağlayacaktır. MüĢteri bu hizmetin karģılığı olarak DOĞUġ Telekom Sabit Telefon Hizmetleri tarifesinde belirlenen ücretleri ödeyecektir. 4.2 Yeni telefon talepleri MüĢteri nin tüm borçlarını ödemesi Ģartı ile karģılanacaktır. Telefon devirleri MüĢteri nin gerekli belgeler ile yazılı olarak talebinin DOĞUġ Telekom a ulaģmasını takiben, hizmete iliģkin tüm borçların, devir anında belirlenemeyenler dahil, ödenmesi Ģartı ile gerçekleģtirilecektir. 4.3 DOĞUġ Telekom, STH kapsamında yükümlülüklerinden herhangi birinin ifasını kısmen ya da tamamen baģkalarına gördürme yetkisine sahiptir.

5 4.4 DOĞUġ Telekom; STH kapsamında kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılardan, bunların sonuçlarından ve ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. MüĢteri söz konusu saldırılar sonucunda ortaya çıkacak hizmet/fatura bedelini hiç bir itiraz ileri sürmeden ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.5 DOĞUġ Telekom; MüĢteri nin hattının normal kullanım düzeyinden çok daha fazla kullanılması, kullanım düzeyinde bir anormalliğin tespiti ya da MüĢteri aleyhine hukuka aykırı veya hileli bir faaliyetin varlığı konusunda Ģüphe olması durumunda, MüĢteri nin de çıkarının korunması amacı ile MüĢteri ye bilgi vererek, fatura tarihinden önceki konuģma bedelini ara ödeme adı altında talep edebilecek veya telefonu haberleģmeye kapatılabilecektir. 4.6 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, STH nın yetkili mercilerce dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine iliģkin olarak MüĢteri nin her ne nam altında olursa olsun DOĞUġ Telekom dan herhangi bir tazminat talebi hakkı bulunmamaktadır. 4.7 STH nin verilmesi sırasında Türk Telekom dan ve/veya Diğer Operatörlerden kaynaklanan sorunlarda, Türk Telekom ve/veya Diğer Operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve DOĞUġ Telekom bu durumdan sorumlu olmayacaktır. Üçüncü Ģahısların hileli bir Ģekilde Ģebekeyi bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle ya da yasal sebeplerle ya da DOĞUġ Telekom un elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle STH geçici olarak ya da tamamen durabilir. DOĞUġ Telekom un bu durumda hiçbir Ģekilde sorumluluğu yoktur. DOĞUġ Telekom, bu tür sorunları MüĢteri ye duyuracaktır. 4.8 Ulusal Numaralandırma planında değiģklik yapılması ya da mücbir sebeblerin varlığı halinde DOĞUġ Telekom 1 (bir) ay öncesinden MüĢteriyi bilgilendirmek kaydıyla telefon numarasını değiģtirebilir. 4.9 DOĞUġ Telekom, MüĢteri nin DOĞUġ Telekom müģterisi olduğunu açıklamaya yetkilidir MüĢteri nin DOĞUġ Telekom a noktadan noktaya data bağlantısı var ise; DOĞUġ Telekom tarafından mevcut data hattı kontrol edilerek QoS (Quality of Services) testleri yapılır. Hat kapasitesi STH verilmesine uygun hale getirilir. MüĢteri nin noktadan noktaya data bağlantısı yok ise; tarafların mutabık kaldığı bir yöntemle data hat bağlantısı temin edilecektir Hizmet verilirken herhangi bir zamanda arıza oluģması nedeniyle STH sisteminin çalıģmaması halinde, DOĞUġ Telekom, sistemin çalıģır hale gelmesini sağlamak için gereken iģlemleri acilen yapacaktır. Ayrıca DOĞUġ Telekom, Türk Telekom dan

6 kaynaklanan arızalara hızlı bir Ģekilde müdahale edilmesi için gerekli baģvuruları yapacaktır DOĞUġ Telekom, Türk Telekom tarafından hattın tahsis edilmesinden sonra, en geç 5 (beģ) iģ günü içerisinde, Türk Telekom santrallerinden kaynaklanan teknik bir sorun olmadıkça ve MüĢteri donanımları eksiksiz olarak hazır olduğu sürece MüĢteri nin STH bağlantısını sağlar ve hizmet vermeye baģlar DOĞUġ Telekom, MüĢteri ye iliģkin her türlü bilgileri ticari sır kapsamında gizlilik prensipleri ile korumayı taahhüt eder MüĢteri nin, STH yı kullanımı sırasında, kendi müģterileriyle ve/veya üçüncü kiģiler ile ortaya çıkabilecek sorunlarından DOĞUġ Telekom sorumlu olmayacaktır DOĞUġ Telekom, teknolojik ve hukuki geliģmeler nedeni ile iģ bu sözleģme hükümlerini MüĢteri ye 1(bir) ay öncesinden yazılı olarak bildirmek sureti ile tek taraflı olarak değiģtirebilir, sözleģmeye yeni hükümler ekleyebilir. MüĢteri ilgili değiģiklikler nedeni ile hizmete iliģkin tüm borçlarını ödeyerek sözleģmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir DOĞUġ Telekom, iģbu sözleģme kapsamında sadece bu sözleģmeden doğan veya açıkça üstlendiği zararlardan dolayı veya kanun gereğince mesul tutulduğu hallerden (örneğin kasıt veya ağır ihmal gibi) sorumludur. DOĞUġ Telekom, hiçbir halde mahrum kalınan kar dâhil (itibar kaybı, gelir kaybı, yatırım fırsatları, vs.) diğer tarafın dolaylı zararlarından sorumlu olmayacaktır DOĞUġ Telekom, sözleģmede yapılacak değiģiklikleri ve yürürlükte olan tarife içeriği ve fiyatlarda yapılacak değiģiklikleri yürürlüğe girmeden önce MüĢteri ye bildirir. Söz konusu değiģikliklerin MüĢteri aleyhine olması durumunda, MüĢteri tarafından kabul edilmemesi halinde MüĢteri nin herhangi bir tazminat ödemeden sözleģmeyi feshetme hakkı vardır. DOĞUġ Telekom un geri kalan alacakları için MüĢteri ye fatura göndermesi, fesih iģlemlerinin yapılmasını durduracak Ģekilde yorumlanamaz. Madde 5. Süre ĠĢbu sözleģme hizmet kapsamında MüĢteri ye numaranın tahsis edilmesi ile ya da numara taģıma iģleminin gerçekleģmesi ile yürürlüğe girecek olup 1 (bir) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Süre sonunda taraflardan herhangi biri en az 30 (Otuz) gün önceden yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde sözleģme süresi 1 (bir) yıl uzar. Devam eden yıllarda da aynı uzatma ve sona erdirme usulü geçerli olacaktır.

7 Madde 6. Fesih 6.1 Taraflardan biri, iģbu sözleģmeden doğacak borç ve sözleģmenin tümüne iliģkin taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı ya da iyi niyete aykırı hareketlerde bulunduğu takdirde, diğer taraf yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tebliğden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesini ister, sürenin sonunda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sözleģmeyi tek taraflı feshetme hakkına haizdir. Ayrıca DOĞUġ Telekom, bu hallerde ilgili sistemi kapatma durdurma yetkisini haizdir. 6.2 MüĢteri nin iģbu sözleģmeden doğan borçlarını ödemede temerrüde düģmesi, iflas davasına muhatap olması, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi, iģyerlerinde kesin haciz uygulanması ya da ticari faaliyetlerini durdurması (gayrifaal firma durumuna girmesi) halinde DOĞUġ Telekom herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın anlaģmayı derhal feshedebilir ve hizmeti durdurabilir. 6.3 ĠĢ bu madde kapsamındaki fesih hallerinde, MüĢteri iģbu sözleģme dolayısıyla kendisine atfedilen hakların kaybından dolayı ya da kar mahrumiyeti vb. nedenlerle, herhangi bir tazminat talebine hak kazanmaz. 6.4 Herhangi bir nedenle iģbu sözleģmenin feshi, fesih tarihine kadar olan yapılmamıģ ödemelerle ilgili yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 6.5 DOĞUġ Telekom un unvanının, ortaklık yapısının, ortaklarının değiģmesi, baģka bir Ģirket ya da Ģirketlerle birleģmesi ya da bölünmesi fesih nedeni olarak sayılamaz. 6.6 SözleĢmenin herhangi bir nedenle feshi halinde DOĞUġ Telekom un iģbu sözleģme uyarınca feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadarki alacaklarını talep hakkı saklıdır. DOĞUġ Telekom in, feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadar olan alacakları için MüĢteri ye fatura göndermesi, fesih iģlemlerinin yapılmasını durdurmaz ve sözleģmenin feshi MüĢteri nin yapılmamıģ ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Madde 7. Ücret ve Ödemeler 7.1 Taraflar yapılan STH sözleģmesi çerçevesinde Ek-1 de belirtilen Ģartlar altında ücretlendirmeyi belirlemiģlerdir. DOĞUġ Telekom tarife içeriğinde ve fiyatlarda değiģiklik yapma hakkına sahiptir. DOĞUġ Telekom tarafından yapılacak tarife ve fiyat değiģiklikleri MüĢteri ye faks, e-posta veya benzeri kanallarla değiģiklik yürürlüğe girmeden önce duyurulur. Bu fiyatlamalar takip eden ay faturalarına yansıtılacaktır. MüĢteri ye kurulumu yapılan cihaz bedeli, hizmetin verilmeye baģlamasını takiben derhal MüĢteriye faturalandırılır. MüĢteri faturanın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde fatura bedelini DOĞUġ Telekom un bildireceği hesaba ödemekle yükümlüdür.

8 7.2 DOĞUġ Telekom, MüĢteri ye aylık fatura düzenler. ĠĢbu sözleģme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar, MüĢteri, hizmet bedelini, ek teknik hizmetlere ait ücretler ve yasalarda belirtilmiģ olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte faturada belirtilmiģ olan son ödeme gününe kadar defaten ödemeyi aksi takdirde temerrüde düģmüģ addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Son ödeme gününü takip eden 10 (on) gün içerisinde ödemeyi gerçekleģtirmeyen MüĢteri ye verilen hizmet durdurulur. Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı DOĞUġ Telekom a ödenmeyen meblağlar, vade tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar, faize tabi olacaktır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, DOĞUġ Telekom tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı dikkate alınarak faiz uygulanır. DOĞUġ Telekom un yasalardan ve sözleģmeden doğan sair hakları saklıdır. 7.3 DOĞUġ Telekom, MüĢteri tarafından kendisine verilen bilgiler kapsamında son ödeme tarihinden önce MüĢteri ye ulaģacak Ģekilde fatura gönderecektir. Ancak MüĢteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adres değiģtirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan dolayı doğacak gecikmelerden DOĞUġ Telekom sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, MüĢteri, aylık fatura ödemelerini, faturanın adresine ulaģmasını beklemeksizin yapmakla mükelleftir. Fatura eline ulaģmadığı takdirde MüĢteri, fatura bilgilerini DOĞUġ Telekom dan öğrenebilir. 7.4 MüĢteri, ödemesinin gecikmesi durumunda, günlük olarak belirlenen % 0,15 gecikme faizi oranı üzerinden, DOĞUġ Telekom a gecikme bedelini ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Madde 8. Gizlilik Taraflar iģbu sözleģmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kiģilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kiģilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleģme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra en az 3 (üç) yıl birbirleri ve birbirlerinin sorumlu Ģahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmiģlerdir. Aynı husus iģbu sözleģme ve hükümleri hakkında da geçerlidir. Madde 9. Diğer Hükümler 9.1 ĠĢbu sözleģme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü ihbar ve ihtarlar alındısı teyit edilmek Ģartıyla faks, taahhütlü mektup veya noter marifetiyle tarafların, iģbu sözleģmede yazılı adreslerine gönderilecektir. Taraflar iģbu adreslerinde meydana gelecek değiģiklikleri diğer tarafa 5 iģ günü içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmıģ sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

9 9.2 ĠĢbu SözleĢmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuģmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri yetkilidir. 9.3 ĠĢbu SözleĢmeden ve uygulamasından doğacak damga vergisi, diğer resim ve harçlar konusunda tarafların her biri kendi sözleģme nüshasına iliģkin ödemeyi yapmakla mükelleftir. 9.4 ĠĢbu sözleģmede ve eklerinde yapılacak her türlü değiģiklik, taraflarca karģılıklı imzalanmadıkça geçerli addedilmeyecektir. SözleĢmenin ekleri sözleģmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Madde 10. Mücbir Sebep Halleri Mücbir sebepler; sözleģmenin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleģen, taraflarca öngürülmeyen ve tarafların kontrolü dıģında geliģen ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyecek nedenler ile genel grev, lokavt, savaģ, terörist hareketler, deprem, sel, doğal afetler, yangın ve benzeri hallerdir. AĢağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebebler kapsamında verilen hizmette oluģacak aksamalarda DOĞUġ Telekom sorumlu olmayacaktır. Bu durumların devamı müddetince taraflardan hiçbiri diğer tarafın edimini yerine getirmemesinden dolayı herhangi bir tazminat veya hak talebinde bulunamaz DOĞUġ Telekom un MüĢteri ye bildirerek gerçekleģtireceği kurulum, bakım, destek ve düzenleme çalıģmaları, 10.2 MüĢteri nin kast veya ihmalinden kaynaklanan arızalardan dolayı oluģacak kayıp ve zararlar, 10.3 DOĞUġ Telekom omurgasından kaynaklanmayan, Türk Telekom ve/veya üçüncü Ģahıslardan kaynaklanan arıza, gecikme vb sorunlar, 10.4 Hizmete iliģkin kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılardan, bunların sonuçları, 10.5 MüĢteri sorumluluğunda olan cihazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar, 10.6 Cihazlar üzerinde DOĞUġ Telekom un bilgi ve onayı dıģında, MüĢteri veya üçüncü kiģiler tarafından yapılan konfigrasyon değiģikliğinden kaynaklanan sorunlar. Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra sözleģmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak mücbir sebeblerin 30 (otuz) günü aģan bir sürede son bulmamıģsa, MüĢteri, sözleģmeyi tüm borçlarını ödemek kaydı ile feshedebilir.

10 SözleĢmenin Yapıldığı Yer Ve Tarih 10 (on) madde oluģan iģbu SözleĢme biri MüĢteri ye verilmek üzere.../.../2011 tarihinde 2 nüsha olarak Ankara da imzalanmıģtır. MüĢteri: Vergi Dairesi: No: EKLER: EK-1: Telefon Hizmetleri Fiyat Tarifesi EK-2: MüĢteri Destek Hizmetleri

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:ġerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DOĞANAY SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DOĞANAY SMS Adres: YAKACIK MAHALLESİ ÇEKİRGE CADDESİ 63/B KEÇİÖREN ANKARA Tel: 05398100218 Fax: E-Mail: doganaymedya@gmail.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. TOPLU SMS SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ

ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ ALOSMS TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi MÜSTERĠ ġġrketġn BĠLGĠLERĠ Bu sözleşme Meydan Çark Cd. Değirmenci Apt. No:74/Kat:3 Adapazarı / SAKARYA adresinde mukim, ALOSMS

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON HĠZMETLERĠ TĠC. LTD. ġtġ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi FĠRMA ADI Bu sözleşme Meydan Sokak No:3, Veko Giz Plaza Kat:21 No:74, 34396 Maslak/ İstanbul adresinde mukim, ĠNFOBĠP TELEKOMÜNĠKASYON

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYIN MÜŞTERİMİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.ġ. adına..... ġubesi (aģağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aģağıda kısaca MüĢteri olarak anılacaktır) ve bu sözleģmede

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı