DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ"

Transkript

1 DOĞUġ TELEKOM TELEFON HĠZMETLERĠ SÖZLEġMESĠ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Cumhuriyet Mah. Bayındır Sokak Eşref Özand İş Merkezi 23/B adresinde mukim DoğuĢ Bilgi Teknolojiileri Yazılım ve Telekominikasyon Ltd. ġti. (kısaca DOĞUġ Telekom olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...adresinde mukim...(kısaca MüĢteri olarak anılacaktır) aģağıda belirtilen Ģekil ve Ģartlarda tam bir anlaģmaya varmıģlardır. Madde 2. Tanımlar ĠĢbu sözleģmede geçen ve aģağıda belirtilmeyen ifadeler ilgili mevzuatta tanımlandıkları Ģekilde anlaģılacaktır. Bu sözleģmede geçen tanım ve kısaltmalar aģağıdaki gibi anlaģılacaktır: MüĢteri: DOĞUġ Telekom dan sadece meslekî veya ticarî amaçlarla STH alan gerçek ve tüzel kiģidir. Sabit Telefon Hizmeti (STH)/Hizmet: iģletmecilere ait her türlü telekomünikasyon Ģebekesi ve altyapısı üzerinden her türlü teknolojiyi kullanarak ses trafiğinin Ģebeke içi, Ģehir içi, Ģehirler arası, uluslararası Ģebekelere iletilmesi, Diğer Operatörler: DOĞUġ Telekom ve Türk Telekom dıģında kalan diğer telekomünikasyon operatörleridir. Türk Telekom: Türk Telekomünikasyon Hizmetleri A.ġ. dir. Bayi / Çözüm Ortağı / ĠĢ Ortağı: DOĞUġ Telekom ile arasındaki özel anlaģma kapsamında, DOĞUġ Telekom tarafından verilen yetkilerle sınırlı olmak üzere, müģterilik iģlemlerini yapmak üzere yetkilendirilen kiģi ya da kurumdur. Madde 3. Konu ĠĢbu sözleģmenin konusu; MüĢteri ye tahsis edilen Numara Listesi nde belirtilen telefon numaraları üzerinden DOĞUġ Telekom tarafından verilecek Sabit Telefon Hizmetlerine iliģkin Ģartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. SözleĢme konusu hizmetler ulusal ve uluslararası kalite ve standartlar ile Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu tarafından belirlenebilecek hizmet kalitesi parametrelerine uygun olarak verilecektir.

2 Madde 3. MüĢterinin Hak ve Yükümlülükleri 3.1 MüĢteri, bu sözleģmede yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MüĢteri beyan ettiği bilgilere ait değiģiklikleri derhal DOĞUġ Telekom a bildirecektir. Aksi takdirde DOĞUġ Telekom kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır. 3.2 MüĢteri nin STH almak için ihtiyaç duyulan telefon, sistem altyapısına sahip olması gereklidir. 3.3 MüĢteri, DOĞUġ Telekom tarafından kendisine verilecek MüĢteri Kodu ve MüĢteri ġifresi ile yapacağı tüm iģlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve/veya sonuçlarına katlanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde her türlü hukuki ve cezai sorumluluk MüĢteri nin kendisine ait olacaktır. 3.4 MüĢteri nin sözleģmede yazılı telefon numarası, ad/unvan, adres, meslek vb. kiģisel bilgileri DOĞUġ Telekom tarafından hazırlanabilecek olan telefon rehberine (MüĢterilerce ulaģılabilir ve/veya kamuya açık) kaydedilebilir. MüĢteri istediği zaman, bilgilerinin rehberde düzeltilmesini, teyid edilmesini ve/veya çıkarılmasını talep etmek hakkına sahiptir. 3.5 Hizmet kapsamında kullanılan MüĢteri cihazları BTK tarafından onaylanmıģ ve DOĞUġ Telekom altyapısına uygun olmalıdır. DOĞUġ Telekom herzaman söz konusu cihazların uygunluğunu kontrol edebilir, yeni cihaz önerisinde bulunabilir. MüĢteri kontrole izin vermek ve gerekli kolaylığı göstermekle yükümlüdür. DOĞUġ Telekom iģbu maddenin MüĢteri tarafından ihlal edilmesi halinde hizmetleri durdurma hakkına sahiptir. 3.6 MüĢteri adres değiģtirme devir, numara değiģikliği, nakil ve ünvan değiģikliği ve iptal talebini faks ve e-posta aracılığı ile DOĞUġ Telekom a bildirecektir. MüĢteri DOĞUġ Telekom tarafından yapılması istenen bildirimleri yazılı olarak veya internet aracılığı ile yaptığı bildirimleri 5 (beģ) iģgünü içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Süresinde bildirimde bulunulmaması halinde istek iģlemden kaldırılır. 3.7 MüĢteri nin telefonunun geçici olarak haberleģmeye kapatılması, DOĞUġ Telekom tarifesine göre alınması gereken aylık/yıllık ücretlerin tahsil edilmesine engel değildir. 3.8 MüĢteri iģbu sözleģmeyi imzalayarak, DOĞUġ Telekom un web sitesinde yayınladığı MüĢteri nin Operasyonel Sorumlulukları nı kabul etmiģ sayılır. 3.9 MüĢteri, iģbu sözleģme kapsamında alacağı hizmetlerde DOĞUġ Telekom un yapmıģ olduğu fizibilite, inceleme, araģtırma, rapor vs. ile belirlenen kriterlere uymakla yükümlüdür. Aksi halde oluģacak zarar ve ziyandan MüĢteri sorumludur.

3 3.10 Bina içi kablolama MüĢteri nin sorumluluğundadır. MüĢteri, kendisine ait yerel Ģebeke ortamı ve uygulamaları ile ilgili problemleri çözmekten sorumludur MüĢteri adına kayıtlı telefonu ticari amaçla üçüncü kiģilere sunamaz. DOĞUġ Telekom aksi hallerde iģbu sözleģmeyi tek taraflı olarak yazılı bildirimle fesih eder. MüĢteri, iģbu sözleģmeden doğan kullanım hakkının sadece kendine ait olduğunu, bu hakkı, kendi bünyesinde yetkili kıldığı kiģiler hariç diğer kiģi, kurum ve kuruluģlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, baģkasına kiralayamayacağını, satamayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde tüm sorumluluk MüĢteri ye ait olacağı gibi bu durumun saptanması halinde DOĞUġ Telekom sözleģmeyi derhal feshedecektir MüĢteri, iģbu sözleģme kapsamında belirlenen STH nin ifasına yönelik DOĞUġ Telekom tarafından MüĢteri ye sağlanan herhangi bir altyapı yatırım ve destek ücretini, sözleģmenin süresinden önce fesih edilmesi durumunda gayri kabili rücu olarak derhal DOĞUġ Telekom a geri ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder MüĢteri, iģbu sözleģmeye konu STH ifasında DOĞUġ Telekom un kendisi, bayi, çözüm ortağı ya da iģ ortağından baģka kiģi ve kuruluģlar tarafından yapılacak müdahalelere izin veremez. Bunun yapılması ve tespiti durumunda DOĞUġ Telekom un hizmetlerini durdurma, askıya alma, tamamen sonlandırma, vs. hakları saklıdır. Bundan dolayı MüĢteri hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MüĢteri nin üçüncü kiģi ve kuruluģlardan yararlanması zorunlu hallerde DOĞUġ Telekom un yazılı onayını alması gerekmektedir. Bunun yapılmaması halinde DOĞUġ Telekom MüĢteri nin sistemlerinde oluģacak zarar ve ziyandan dolayı sorumlu tutulamaz MüĢteri, iģbu sözleģmenin konusunu oluģturan iģlerde ve sözleģmenin maddeleri kapsamındaki ürün ve hizmetlerden yararlanırken; mevzuat hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Aksi halde kullanımdan kaynaklanan her türlü kanuni yaptırım, tazminat, cezai muamelelerden doğrudan sorumlu olacağını, DOĞUġ Telekom un sözleģmeyi tazminatsız ve ihbarsız fesih edebileceğini iģbu sözleģme ile kabul, beyan ve taahhüt eder. DOĞUġ Telekom, bu tür davranıģlardan ve sonuçlarından dolayı sorumlu değildir MüĢteri, söz konusu STH ni hiçbir Ģekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, üçüncü kiģileri rahatsız ve taciz edici Ģekilde, yasalara aykırı bir amaç için, üçüncü kiģilerin haklarına tecavüz edecek Ģekilde kullanamaz MüĢteri iģbu sözleģme kapsamındaki hizmetlerin edinimine yönelik gerek DOĞUġ Telekom gerekse yasal ihtiyaçlardan kaynaklanan her türlü belgeyi eksiksiz ve zamanında teslim etmekle yükümlüdür.

4 3.17 MüĢteri, DOĞUġ Telekom ile yapılan STH bağlantısı sırasında Türk Telekom A.ġ. ye ait iletiģim hatlarındaki arıza ve aksaklıklar ile eriģim için kullanılan donanımdan, yazılım ve cihazlardan kaynaklanan arızalardan DOĞUġ Telekom un sorumlu olmadığını, doğabilecek zararlarına iliģkin DOĞUġ Telekom dan herhangi bir hak ve/veya tazminat talep edemeyeceğini kabul eder SözleĢme süresi içinde DOĞUġ Telekom un kendi teknik altyapısında yaptığı değiģiklikler ve teknolojik gereklilikler sonucunda MüĢteri nin hizmet kapsamında kullandığı cihazlarda ve yazılımda ilave bir yatırım gerektiren durumlar, DOĞUġ Telekom tarafından MüĢteri ye bildirilir. Bu yatırımlardan MüĢteri sorumlu olup, yatırım yapmak istemeyen MüĢteri, DOĞUġ Telekom a olan tüm borç ve yükümlülüklerini yerine getirerek bu sözleģmeyi sona erdirebilir. Hizmet kapsamında MüĢteri ye kullanım hakkı verilmek sureti ile DOĞUġ Telekom tarafından kurulumu yapılarak teslim edilmiģ cihazlar için bu hüküm uygulanmaz MüĢteri, iģbu sözleģmeye konu hak ve yükümlülüklerini ve borçlarını DOĞUġ Telekom un yazılı muvafakatı olmadıkça hiçbir Ģekilde ve surette üçüncü kiģi ya da kuruluģlara devir ve temlik edemez ĠĢbu sözleģme kapsamındaki STH dan yararlanacak olan kiģi ve/veya kiģiler bizzat MüĢteri tarafından belirleneceğinden ve bu konu tamamen MüĢteri nin iç iģlemi olacağından, MüĢteri hiçbir zaman bu sözleģmedeki yükümlülük ve borçlarının yetkili olmayan bir kiģiye ait olduğundan bahisle DOĞUġ Telekom a itirazda bulunamayacaktır MüĢteri, sahip olduğu donanım, yazılım ve/veya hizmetlerin kullanımında DOĞUġ Telekom un zarar görebileceği durumları önlemekle mükelleftir. Aksi durumların tesbitinde DOĞUġ Telekom, MüĢteri yi yazılı olarak uyaracak, söz konusu ihlalin 7 (yedi) gün içinde giderilmemesi halinde DOĞUġ Telekom, sözleģmeden doğan tüm hakları baki kalmak üzere sözleģmeyi derhal feshedebilecektir. Madde 4. DOĞUġ Telekom un Hak ve Yükümlülükleri 4.1 DOĞUġ Telekom, iģbu sözleģme kapsamında verdiği Hizmetten MüĢteri nin faydalanmasını sağlayacaktır. MüĢteri bu hizmetin karģılığı olarak DOĞUġ Telekom Sabit Telefon Hizmetleri tarifesinde belirlenen ücretleri ödeyecektir. 4.2 Yeni telefon talepleri MüĢteri nin tüm borçlarını ödemesi Ģartı ile karģılanacaktır. Telefon devirleri MüĢteri nin gerekli belgeler ile yazılı olarak talebinin DOĞUġ Telekom a ulaģmasını takiben, hizmete iliģkin tüm borçların, devir anında belirlenemeyenler dahil, ödenmesi Ģartı ile gerçekleģtirilecektir. 4.3 DOĞUġ Telekom, STH kapsamında yükümlülüklerinden herhangi birinin ifasını kısmen ya da tamamen baģkalarına gördürme yetkisine sahiptir.

5 4.4 DOĞUġ Telekom; STH kapsamında kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılardan, bunların sonuçlarından ve ortaya çıkacak doğrudan ve dolaylı zararlardan hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. MüĢteri söz konusu saldırılar sonucunda ortaya çıkacak hizmet/fatura bedelini hiç bir itiraz ileri sürmeden ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.5 DOĞUġ Telekom; MüĢteri nin hattının normal kullanım düzeyinden çok daha fazla kullanılması, kullanım düzeyinde bir anormalliğin tespiti ya da MüĢteri aleyhine hukuka aykırı veya hileli bir faaliyetin varlığı konusunda Ģüphe olması durumunda, MüĢteri nin de çıkarının korunması amacı ile MüĢteri ye bilgi vererek, fatura tarihinden önceki konuģma bedelini ara ödeme adı altında talep edebilecek veya telefonu haberleģmeye kapatılabilecektir. 4.6 Yasaların ve yargı kararlarının öngördüğü durumlarda, STH nın yetkili mercilerce dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanması ve gözetimine iliģkin olarak MüĢteri nin her ne nam altında olursa olsun DOĞUġ Telekom dan herhangi bir tazminat talebi hakkı bulunmamaktadır. 4.7 STH nin verilmesi sırasında Türk Telekom dan ve/veya Diğer Operatörlerden kaynaklanan sorunlarda, Türk Telekom ve/veya Diğer Operatörlerin çözüm süreleri geçerlidir ve DOĞUġ Telekom bu durumdan sorumlu olmayacaktır. Üçüncü Ģahısların hileli bir Ģekilde Ģebekeyi bloke etmek amaçlı hareketleri sebebiyle ya da yasal sebeplerle ya da DOĞUġ Telekom un elinde olmayan nedenlerle, mücbir sebeplerle STH geçici olarak ya da tamamen durabilir. DOĞUġ Telekom un bu durumda hiçbir Ģekilde sorumluluğu yoktur. DOĞUġ Telekom, bu tür sorunları MüĢteri ye duyuracaktır. 4.8 Ulusal Numaralandırma planında değiģklik yapılması ya da mücbir sebeblerin varlığı halinde DOĞUġ Telekom 1 (bir) ay öncesinden MüĢteriyi bilgilendirmek kaydıyla telefon numarasını değiģtirebilir. 4.9 DOĞUġ Telekom, MüĢteri nin DOĞUġ Telekom müģterisi olduğunu açıklamaya yetkilidir MüĢteri nin DOĞUġ Telekom a noktadan noktaya data bağlantısı var ise; DOĞUġ Telekom tarafından mevcut data hattı kontrol edilerek QoS (Quality of Services) testleri yapılır. Hat kapasitesi STH verilmesine uygun hale getirilir. MüĢteri nin noktadan noktaya data bağlantısı yok ise; tarafların mutabık kaldığı bir yöntemle data hat bağlantısı temin edilecektir Hizmet verilirken herhangi bir zamanda arıza oluģması nedeniyle STH sisteminin çalıģmaması halinde, DOĞUġ Telekom, sistemin çalıģır hale gelmesini sağlamak için gereken iģlemleri acilen yapacaktır. Ayrıca DOĞUġ Telekom, Türk Telekom dan

6 kaynaklanan arızalara hızlı bir Ģekilde müdahale edilmesi için gerekli baģvuruları yapacaktır DOĞUġ Telekom, Türk Telekom tarafından hattın tahsis edilmesinden sonra, en geç 5 (beģ) iģ günü içerisinde, Türk Telekom santrallerinden kaynaklanan teknik bir sorun olmadıkça ve MüĢteri donanımları eksiksiz olarak hazır olduğu sürece MüĢteri nin STH bağlantısını sağlar ve hizmet vermeye baģlar DOĞUġ Telekom, MüĢteri ye iliģkin her türlü bilgileri ticari sır kapsamında gizlilik prensipleri ile korumayı taahhüt eder MüĢteri nin, STH yı kullanımı sırasında, kendi müģterileriyle ve/veya üçüncü kiģiler ile ortaya çıkabilecek sorunlarından DOĞUġ Telekom sorumlu olmayacaktır DOĞUġ Telekom, teknolojik ve hukuki geliģmeler nedeni ile iģ bu sözleģme hükümlerini MüĢteri ye 1(bir) ay öncesinden yazılı olarak bildirmek sureti ile tek taraflı olarak değiģtirebilir, sözleģmeye yeni hükümler ekleyebilir. MüĢteri ilgili değiģiklikler nedeni ile hizmete iliģkin tüm borçlarını ödeyerek sözleģmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir DOĞUġ Telekom, iģbu sözleģme kapsamında sadece bu sözleģmeden doğan veya açıkça üstlendiği zararlardan dolayı veya kanun gereğince mesul tutulduğu hallerden (örneğin kasıt veya ağır ihmal gibi) sorumludur. DOĞUġ Telekom, hiçbir halde mahrum kalınan kar dâhil (itibar kaybı, gelir kaybı, yatırım fırsatları, vs.) diğer tarafın dolaylı zararlarından sorumlu olmayacaktır DOĞUġ Telekom, sözleģmede yapılacak değiģiklikleri ve yürürlükte olan tarife içeriği ve fiyatlarda yapılacak değiģiklikleri yürürlüğe girmeden önce MüĢteri ye bildirir. Söz konusu değiģikliklerin MüĢteri aleyhine olması durumunda, MüĢteri tarafından kabul edilmemesi halinde MüĢteri nin herhangi bir tazminat ödemeden sözleģmeyi feshetme hakkı vardır. DOĞUġ Telekom un geri kalan alacakları için MüĢteri ye fatura göndermesi, fesih iģlemlerinin yapılmasını durduracak Ģekilde yorumlanamaz. Madde 5. Süre ĠĢbu sözleģme hizmet kapsamında MüĢteri ye numaranın tahsis edilmesi ile ya da numara taģıma iģleminin gerçekleģmesi ile yürürlüğe girecek olup 1 (bir) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Süre sonunda taraflardan herhangi biri en az 30 (Otuz) gün önceden yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde sözleģme süresi 1 (bir) yıl uzar. Devam eden yıllarda da aynı uzatma ve sona erdirme usulü geçerli olacaktır.

7 Madde 6. Fesih 6.1 Taraflardan biri, iģbu sözleģmeden doğacak borç ve sözleģmenin tümüne iliģkin taahhütlerinden herhangi birini zamanında yerine getirmediği veya eksik yerine getirdiği, yükümlülüklerine uymadığı ya da iyi niyete aykırı hareketlerde bulunduğu takdirde, diğer taraf yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tebliğden itibaren 7 (yedi) günlük süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesini ister, sürenin sonunda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde sözleģmeyi tek taraflı feshetme hakkına haizdir. Ayrıca DOĞUġ Telekom, bu hallerde ilgili sistemi kapatma durdurma yetkisini haizdir. 6.2 MüĢteri nin iģbu sözleģmeden doğan borçlarını ödemede temerrüde düģmesi, iflas davasına muhatap olması, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi, iģyerlerinde kesin haciz uygulanması ya da ticari faaliyetlerini durdurması (gayrifaal firma durumuna girmesi) halinde DOĞUġ Telekom herhangi bir bildirim yükümlülüğü olmaksızın anlaģmayı derhal feshedebilir ve hizmeti durdurabilir. 6.3 ĠĢ bu madde kapsamındaki fesih hallerinde, MüĢteri iģbu sözleģme dolayısıyla kendisine atfedilen hakların kaybından dolayı ya da kar mahrumiyeti vb. nedenlerle, herhangi bir tazminat talebine hak kazanmaz. 6.4 Herhangi bir nedenle iģbu sözleģmenin feshi, fesih tarihine kadar olan yapılmamıģ ödemelerle ilgili yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. 6.5 DOĞUġ Telekom un unvanının, ortaklık yapısının, ortaklarının değiģmesi, baģka bir Ģirket ya da Ģirketlerle birleģmesi ya da bölünmesi fesih nedeni olarak sayılamaz. 6.6 SözleĢmenin herhangi bir nedenle feshi halinde DOĞUġ Telekom un iģbu sözleģme uyarınca feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadarki alacaklarını talep hakkı saklıdır. DOĞUġ Telekom in, feshin hüküm ve sonuçlarının doğduğu tarihe kadar olan alacakları için MüĢteri ye fatura göndermesi, fesih iģlemlerinin yapılmasını durdurmaz ve sözleģmenin feshi MüĢteri nin yapılmamıģ ödemeleri ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Madde 7. Ücret ve Ödemeler 7.1 Taraflar yapılan STH sözleģmesi çerçevesinde Ek-1 de belirtilen Ģartlar altında ücretlendirmeyi belirlemiģlerdir. DOĞUġ Telekom tarife içeriğinde ve fiyatlarda değiģiklik yapma hakkına sahiptir. DOĞUġ Telekom tarafından yapılacak tarife ve fiyat değiģiklikleri MüĢteri ye faks, e-posta veya benzeri kanallarla değiģiklik yürürlüğe girmeden önce duyurulur. Bu fiyatlamalar takip eden ay faturalarına yansıtılacaktır. MüĢteri ye kurulumu yapılan cihaz bedeli, hizmetin verilmeye baģlamasını takiben derhal MüĢteriye faturalandırılır. MüĢteri faturanın tebliğinden itibaren yedi (7) gün içinde fatura bedelini DOĞUġ Telekom un bildireceği hesaba ödemekle yükümlüdür.

8 7.2 DOĞUġ Telekom, MüĢteri ye aylık fatura düzenler. ĠĢbu sözleģme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar, MüĢteri, hizmet bedelini, ek teknik hizmetlere ait ücretler ve yasalarda belirtilmiģ olan tüm vergi, resim ve harçlarla birlikte faturada belirtilmiģ olan son ödeme gününe kadar defaten ödemeyi aksi takdirde temerrüde düģmüģ addedileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Son ödeme gününü takip eden 10 (on) gün içerisinde ödemeyi gerçekleģtirmeyen MüĢteri ye verilen hizmet durdurulur. Vadesi geldiği halde tamamı veya bir kısmı DOĞUġ Telekom a ödenmeyen meblağlar, vade tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar, faize tabi olacaktır. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için, DOĞUġ Telekom tarafından günlük bazda gecikmeli gün sayısı dikkate alınarak faiz uygulanır. DOĞUġ Telekom un yasalardan ve sözleģmeden doğan sair hakları saklıdır. 7.3 DOĞUġ Telekom, MüĢteri tarafından kendisine verilen bilgiler kapsamında son ödeme tarihinden önce MüĢteri ye ulaģacak Ģekilde fatura gönderecektir. Ancak MüĢteri tarafından eksik bilgi verilmesi, adres değiģtirilmesi veya gönderim kanallarında meydana gelebilecek aksamalardan dolayı doğacak gecikmelerden DOĞUġ Telekom sorumlu tutulamaz. Bu sebeple, MüĢteri, aylık fatura ödemelerini, faturanın adresine ulaģmasını beklemeksizin yapmakla mükelleftir. Fatura eline ulaģmadığı takdirde MüĢteri, fatura bilgilerini DOĞUġ Telekom dan öğrenebilir. 7.4 MüĢteri, ödemesinin gecikmesi durumunda, günlük olarak belirlenen % 0,15 gecikme faizi oranı üzerinden, DOĞUġ Telekom a gecikme bedelini ödeyeceğini kabul ve beyan eder. Madde 8. Gizlilik Taraflar iģbu sözleģmenin ifası kapsamında birbirleri hakkında öğrenecekleri her türlü gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kiģilere açıklamamayı ve istihdam ettikleri yardımcı kiģilerinin de bu hususa uymalarının sağlanması için ellerinden gelen önlemleri almayı ve gerek sözleģme yürürlükte bulunduğu sürece ve gerek sona erdikten sonra en az 3 (üç) yıl birbirleri ve birbirlerinin sorumlu Ģahısları aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmamayı kabul ve taahhüt etmiģlerdir. Aynı husus iģbu sözleģme ve hükümleri hakkında da geçerlidir. Madde 9. Diğer Hükümler 9.1 ĠĢbu sözleģme ve uygulaması ile ilgili olarak yapılacak her türlü ihbar ve ihtarlar alındısı teyit edilmek Ģartıyla faks, taahhütlü mektup veya noter marifetiyle tarafların, iģbu sözleģmede yazılı adreslerine gönderilecektir. Taraflar iģbu adreslerinde meydana gelecek değiģiklikleri diğer tarafa 5 iģ günü içinde yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, eski adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmıģ sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

9 9.2 ĠĢbu SözleĢmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuģmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve Ġcra Müdürlükleri yetkilidir. 9.3 ĠĢbu SözleĢmeden ve uygulamasından doğacak damga vergisi, diğer resim ve harçlar konusunda tarafların her biri kendi sözleģme nüshasına iliģkin ödemeyi yapmakla mükelleftir. 9.4 ĠĢbu sözleģmede ve eklerinde yapılacak her türlü değiģiklik, taraflarca karģılıklı imzalanmadıkça geçerli addedilmeyecektir. SözleĢmenin ekleri sözleģmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Madde 10. Mücbir Sebep Halleri Mücbir sebepler; sözleģmenin yapıldığı sırada mevcut olmayıp sonradan gerçekleģen, taraflarca öngürülmeyen ve tarafların kontrolü dıģında geliģen ve yükümlülüklerini yerine getirmelerini engelleyecek nedenler ile genel grev, lokavt, savaģ, terörist hareketler, deprem, sel, doğal afetler, yangın ve benzeri hallerdir. AĢağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebebler kapsamında verilen hizmette oluģacak aksamalarda DOĞUġ Telekom sorumlu olmayacaktır. Bu durumların devamı müddetince taraflardan hiçbiri diğer tarafın edimini yerine getirmemesinden dolayı herhangi bir tazminat veya hak talebinde bulunamaz DOĞUġ Telekom un MüĢteri ye bildirerek gerçekleģtireceği kurulum, bakım, destek ve düzenleme çalıģmaları, 10.2 MüĢteri nin kast veya ihmalinden kaynaklanan arızalardan dolayı oluģacak kayıp ve zararlar, 10.3 DOĞUġ Telekom omurgasından kaynaklanmayan, Türk Telekom ve/veya üçüncü Ģahıslardan kaynaklanan arıza, gecikme vb sorunlar, 10.4 Hizmete iliģkin kullanılacak platformlar üzerinden gelebilecek saldırılardan, bunların sonuçları, 10.5 MüĢteri sorumluluğunda olan cihazlar ve kablolamadan kaynaklanan arızalar, 10.6 Cihazlar üzerinde DOĞUġ Telekom un bilgi ve onayı dıģında, MüĢteri veya üçüncü kiģiler tarafından yapılan konfigrasyon değiģikliğinden kaynaklanan sorunlar. Mücbir sebeplerin sona ermesinden sonra sözleģmenin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak mücbir sebeblerin 30 (otuz) günü aģan bir sürede son bulmamıģsa, MüĢteri, sözleģmeyi tüm borçlarını ödemek kaydı ile feshedebilir.

10 SözleĢmenin Yapıldığı Yer Ve Tarih 10 (on) madde oluģan iģbu SözleĢme biri MüĢteri ye verilmek üzere.../.../2011 tarihinde 2 nüsha olarak Ankara da imzalanmıģtır. MüĢteri: Vergi Dairesi: No: EKLER: EK-1: Telefon Hizmetleri Fiyat Tarifesi EK-2: MüĢteri Destek Hizmetleri

HER SAYFANIN ALTINA İMZA ATILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

HER SAYFANIN ALTINA İMZA ATILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. HER SAYFANIN ALTINA İMZA ATILMASI ÖNEMLE RİCA OLUNUR. COSMOSCELL BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON TİC.LTD.ŞTİ. SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar İşbu Sözleşme ile taraflardan Cosmoscell Bilişim ve Telekomünikasyon

Detaylı

Müşteri: Zaga iletişim'den sadece meslekî veya ticarî amaçlarla STH alan gerçek ve tüzel kişidir.

Müşteri: Zaga iletişim'den sadece meslekî veya ticarî amaçlarla STH alan gerçek ve tüzel kişidir. Madde 1. Taraflar Bir tarafta Eskişehir Mah. Kurtuluş Cad.No: 183/A Şişli / İstanbul adresinde mukim ZAGA DANIŞMANLIK İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. ile diğer tarafta...adresinde mukim......(kısaca Müşteri olarak

Detaylı

Müşteri: Mornet Telekom dan sadece meslekî veya ticarî amaçlarla STH alan gerçek ve tüzel kişidir.

Müşteri: Mornet Telekom dan sadece meslekî veya ticarî amaçlarla STH alan gerçek ve tüzel kişidir. Madde 1. Taraflar Bir tarafta Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:20/25 Şişli/İSTANBUL adresinde mukim Mornet Telekomünikasyon Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. (kısaca

Detaylı

BEE TELEKOM HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BEE TELEKOM HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ BEE TELEKOM HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ KURUMSAL ABONE BİLGİLERİ Unvanı : BİREYSEL ABONE BİLGİLERİ Adı Soyadı: :.. TC Kimlik No... Yetkili : Adres : TC Kimlik No : Adres : İlçe / İl : Tel / Fax : İlçe

Detaylı

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ELFE İLETİŞİM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Ayvalı Mah. Gazze Cad. Mert Apt. No:36/10 Etlik- Keçiören/ANKARA adresinde mukim ELFE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİC.LTD. ŞTİ. (Kısaca

Detaylı

BEE TELEKOM HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

BEE TELEKOM HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ BEE TELEKOM HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ KURUMSAL ABONE BİLGİLERİ BİREYSEL ABONE BİLGİLERİ Unvanı : Adı Soyadı: :.. TC Kimlik No... Yetkili Adres TC Kimlik No Adres İlçe / İl Tel / Fax İlçe / İl GSM

Detaylı

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 TTM TELEKOM TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:80 K:2 34050 Eyüp/İSTANBUL adresinde mukim TTM Telekomünikasyon ve İletişim Hiz. San. ve Dış Tic.

Detaylı

Veri trafiğinin geçmesi için Türk Telekom üzerinden sağlanan hat

Veri trafiğinin geçmesi için Türk Telekom üzerinden sağlanan hat DESTEK HATTI 0212 236 42 44 İLG TELEKOM SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır.

Detaylı

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

VOICE SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme taraflar arasında 6 sayfa ve 18 maddeden ibaret olarak.../.../... tarihinde İstanbul'da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi 29 Ekim Cad. No1 Kuyumcukent

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON ABONELİK FORMU 3. KONU 4. MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İŞ NET SABİT TELEFON ABONELİK FORMU 3. KONU 4. MÜŞTERİ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1 İşbu Sözleşme taraflar arasında 18 maddeden ibaret olarak /.../... tarihinde İstanbul da 3 (üç) nüsha olarak imzalanmıştır. 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok.

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

İŞ NET KURUMSAL IPSEC VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET KURUMSAL IPSEC VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET KURUMSAL IPSEC VPN HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

TTM TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TTM TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 TTM TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONE BİLGİLERİ Abone Adı Soyadı / Şirket Ünvanı Adres Posta Kodu Semt : İlçe İl : Vergi Dairesi : Vergi Numarası : Telefon / Fax : GSM : Şirket Yetkilisi : T.C. Kimlik

Detaylı

İŞNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONE BİLGİLERİ

İŞNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONE BİLGİLERİ 1 İŞNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Abone Adı Soyadı / Şirket Ünvanı ABONE BİLGİLERİ Adres 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde

Detaylı

BİREYLER İÇİN 1. İmza sahibi vekâleten imza atıyor ise vekaletname örneği 2. İmza sahibine ait kimlik fotokopisi ( T.C. Kimlik Numarası içermelidir)

BİREYLER İÇİN 1. İmza sahibi vekâleten imza atıyor ise vekaletname örneği 2. İmza sahibine ait kimlik fotokopisi ( T.C. Kimlik Numarası içermelidir) SAYIN MİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI OLDUĞUNDAN VE SÖZLEŞMEDE İSTENİLEN TÜM VERİLERİN (ADRES, TELEFON VB.) EKSİKSİZ

Detaylı

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SABİT TELEFON HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ

SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ SANAL SUNUCU HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE ĠġORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET İNTERNET ERİŞİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1 UYDU ERİŞİM HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU

ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 İŞNET ADSL/VDSL İNTERNET ERİŞİMİ ABONELİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu Sözleşme, Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 34394 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde mukim İşNet ELEKTRONİK

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ

VODAFONE Ġġ ORTAĞIM CEPTE WIFI KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala Özel Cepte Wi-Fi Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek 2 de belirtilen GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil)

Paket AĢımı TL/MB (KDV- ÖĠV dahil) ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU ve DEĞĠġĠKLĠK FORMU 1. ORTAK INTERNET PAKETĠ TARĠFESĠ ĠLK BAġVURU: A. ANA HAT NUMARASI TANIMLAMA Ana Hat numarası tanımlamak için, Ģirketiniz üzerine kayıtlı

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ

FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ FRANCHİSİNG SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta,.. adresinde mukim RADĠKAL EĞĠTĠM KURUMLARI..A.ġ (Bu sözleģmede kısaca FRANCHİSE VEREN olarak anılacaktır) ile diğer tarafta. adresinde mukim A.ġ... (Bu sözleģmede

Detaylı

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ MARTİN TELEKOM İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ Taraflar İşbu Sözleşme merkezi İstanbul Beşiktaş Dikilitaş Mah. Barbaros Bulvarı Ertuğrul Sitesi No:133/1 adresinde bulunan Martin Telekomünikasyon ve Uydu Teknolojileri

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanya Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım ipad Retina ve ipad Mini Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6

E-Dönüşüm Merkezi Müşteri Sözleşmesi Sayfa 1 / 6 1. TARAFLAR 1.1....... Adres : Telefon : Fax : E-mail : Yukarıda açık adresi, telefon, fax ve e-mail i bulunan...... bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TANIMLAR 1 ADUM BİLİŞİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ VAİROSMS SMS HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Abone: SMS hizmetleri sunan ADUM Bilişim Yazılım ve Danışmanlık Sanayi ve

Detaylı

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KURUMSAL MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK SİGORTACILIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME MADDE 1 - TARAFLAR İşbu sözleşme, Zurich Sigorta A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No:47/6 Fındıklı 34427

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone Yarına Hazırlayan Smart Tab 6 Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

MİKROTEL İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. SES HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

MİKROTEL İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. SES HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MİKROTEL İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. SES HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ Tarih :. MADDE 1 TARAFLAR İş bu sözleş e abo elik başvurusu da bulunan....(bundan böyle kısaca ABONE olarak anılacaktır.)

Detaylı

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL

... adet... (...) GB internet kullanımı içeren ve kampanya süresince aylık... (...) TL ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Vodafone ipad Air ve Mini Retina Tablet Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen

Detaylı

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 1- TARAFLAR 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Demirci ve Demirci Bilgisayar ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Internet Paylaşımı Tabletler Kampanyaları ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ

NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ NOKIA 500 ve NOKIA ASHA 303 (KURUMSAL) CĠHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESĠ AVEA ĠletiĢim Hizmetleri A.ġ. nin ( AVEA ) Kurumsal NOKIA 500 ve NOKIA Asha 303 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) ġirketimiz/kurumumuz

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ

SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ SAYFA 1 SİNERJİ SANAL SUNUCU BULUNDURMA HİZMETİ EKİ 1. HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI 1.1. HİZMET İN TANIMI 1.1.1. SİNERJİ Sanal Sunucu Bulundurma Hizmeti ( Hizmet ); Müşteri ye ait müşteri ile mutabık kalınan

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 0266 606 06 10 xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR ESKĠ KUYUMCULAR MAH. TEVFĠKSAĞLAMPAġA SK. FERAH ĠġHANI KAT:3 KARESĠ/BALIKESĠR adresinde bulunan DATABİR İNTERNET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen Tek Telefon Servisi Kampanyası (Taahhütsüz, 12 Ay, 24 Ay) dan ( Kampanya )

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşmede yer alan;

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) MADDE 2 - TANIMLAR İş bu sözleşmede yer alan; HİZMET SÖZLEŞMEMİZ MADDE 1 - TARAFLAR 1.1 Fethiye Mah. Sanayi Cad. No: 263 İç kapı : 24 Nilüfer / BURSA adresinde mukim Air Fiber İnternet ve İletişim Hizmetleri San.ve Tic. Ltd. Şti Telefon : +90 (224)

Detaylı

*İkamet Adresi fotoğraf

*İkamet Adresi fotoğraf Abone No *TC Kimlik No *Adı - Soyadı BİSİKLET ABONE BİLGİ FORMU ÇABİS. *İkamet Adresi fotoğraf İş Adresi Ev Telefonu İş Telefonu *GSM E Mail *Doğum Yeri ve Tarihi İş bu sözleşme ABONE tarafından doldurulmuş,

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ

TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN. KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ TÜRKTELEKOMÜNĠKASYON A.ġ. AĠLE SAĞLIK MERKEZĠ KAMPANYASI NIN KATILIM KOġULLARI VE ABONELĠK TAAHHÜTNAMESĠ KAMPANYA'NIN KOġULLARI: Türk Telekomünikasyon A.ġ. (Türk Telekom) telefon abonelerinin ("Abone"),

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %40 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ

işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ işnet ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYIN MÜŞTERİMİZ; SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ E-FATURA UYGULAMASI ÖZEL ENTEGRATÖRLÜK HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ-İMZALI

Detaylı

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business Büyük İndirim Kampanyası dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya )

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ HOLDİNG CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Holding Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli,

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Taraftar Esnaf Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Taraftar Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Large tarifesine dahil olarak yararlanmak istememiz

Detaylı

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER

SAYIN MÜŞTERİMİZ, İSTENİLEN BELGELER 1 SAYIN MÜŞTERİMİZ, SİZLERE İLETMİŞ OLDUĞUMUZ HİZMET SÖZLEŞMESİ NİN, İKİ NÜSHA OLARAK DÜZENLENDİĞİNDEN, HER SAYFASININ KAŞELİ - İMZALI OLDUĞUNDAN VE SÖZLEŞMEDE İSTENİLEN TÜM VERİLERİN (ADRES, TELEFON,

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası

Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 Ve Yeni ipad Kampanyası ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Smart Tab 10 ve Yeni ipad Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek te belirtilen hatlarımız için

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ

WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ WWW.IT4PROFIT.COM KULLANIM SÖZLEġMESĠ MADDE 1 SÖZLEġMENĠN TARAFLARI ĠĢ bu sözleģme ; Barbaros Mah. Evren Cad. No:56 Yenisahra / Ġstanbul adresinde mukim ASBIS TR Bilgisayar Ltd. ġti. (Bundan böyle kısaca

Detaylı

Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca DorukNet olarak anılacaktır.

Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca DorukNet olarak anılacaktır. HOSTING HİZMETLERİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, DorukNet in sunmuş olduğu Hosting Hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve DorukNET, aşağıda belirtilen

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ

SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ SAYFA 1 SİNERJİ KURUMSAL HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bu SİNERJİ Kurumsal Hizmet Sözleşmesi ( Sözleşme ),.../.../20... ( Yürürlük Tarihi ) tarihinde yürürlüğe girmek üzere İstanbul da, Barbaros Mah. Mimar

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Alt Bayi İndirim Kampanyası 2 Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Alt Bayi İndirim Kampanyası 2 den ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Large tarifesine dahil olarak yararlanmak

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Samsung Tablet Kampanyası Taahhütnamesi Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İşOrtağım Yarına Hazırlayan Tablet Kampanyaları (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../...

Detaylı

İŞTE GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ. Bu Sözleşmede geçen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki gibi anlaşılacaktır:

İŞTE GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ. Bu Sözleşmede geçen tanım ve kısaltmalar aşağıdaki gibi anlaşılacaktır: 1 İŞTE GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Benim İşim Samsung Galaxy S III Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ

AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ AR-GE DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü, Öğretmenler Cad, No: 14, 06530 ANKARA adresinde bulunan Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

İŞ NET ALAN ADLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞ NET ALAN ADLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞ NET ALAN ADLARI HİZMET SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar Bir tarafta Kore Şehitleri Cad. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak No:5 Zincirlikuyu 34394 Şişli- İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim,

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ. 2... adresinde mukim (bundan böyle kısaca OSGB olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak - Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ile (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ Tel : +90 212 777 9 483 Cep : +90 544 769 7 638 SÖZSOFT SMSKONTÖR TEDARİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. Taraflar İşbu sözleşme, Sağlayıcı Firma Yetkili: Özlem ÖZTÜRK Adres: 3. Bölge G5 Cad. Kayabaşı Mah. Kat:3

Detaylı