Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR"

Transkript

1 b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül Uluda n sahibi oldu u b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld. Aç l fla çok say da siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum örgütü temsilcisi kat ld. Aç l fl öncesi bir kokteyl düzenlendi. Kad nlara özel bu spor merkezi, okunan duan n ard ndan Celalettin ve Songül Uluda çiftinin birlikte kesti i kurdeleyle hizmete aç ld. KENAN ERGEN N HABER 16. SAYFADA 1 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Regaip Kandiliniz mübarek olsun ELMADA Sa l kl yaflam için yürüyüfl Elmada Belediyesi ve Ankara Halk Sa l l Müdürlü ü nün ortaklafla düzenledi i etkinlikle yüzlerce kifli Obeziteyle Mücadele için yürüdü. Çaml k Piknik ve mesire alan nda gerçekleflen etkinli e lçe Belediye Baflkan Gazi fiahin, Çubuk lçe Belediye Baflkan Dr. Tuncay Acehan, Ankara Halk Sa l Müdürü Prof Dr. Mustafa Öztürk de kat ld. HABER 2. SAYFADA ÇUBUK Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) 2014 y l ilk çeyrek verilerine göre, turizm geliri geçen y l n ayn çeyre ine göre yüzde 3,4 artarak 4 milyar 807 milyon 836 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76,2 si yabanc lardan sa land. TÜ K verilerine göre, turizm gelirinin yüzde 76,2 si yabanc ziyaretçilerden, yüzde 23,8 i ise yurt d fl nda ikamet eden vatandafl ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yap lan harcamalar n 4 milyar 261 milyon 833 bin dolar n kiflisel harcamalar, 546 milyon 3 bin dolar n ise paket tur harcamalar oluflturdu. Ayantafl tan Acehan a hay rl olsun ziyareti Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan a hay rl olsun ziyaretleri devam ediyor. Baflkan Acehan a son olarak Akyurt Belediye Baflkan Gültekin Ayantafl ve eski Çubuk Belediye Baflkanlar ndan Adem Tu luca ziyaret etti. Baflkan Acehan a yeni görevinde baflar lar dileyen Ayantafl, ziyarette gündeme iliflkin konular üzerinde görüfl al fl veriflinde bulundular. HABER 2. SAYFADA Dostluk maç n n düdü ünü Dereli çald 13 TE 16 DA Adem Yavuz Irgato lu Süleyman Göksu Yalç n çyer Dikilitafl ya mur duas na ç kt Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te GÜNCEL B T twitter.com/olaygazetesi06 F H A w A A B i C GAZETEM Z B I E t B E A dan t O R L OLAY GAZETES FACEBOOK TA e O takip edebilirsiniz r K Toplu halay pages/olay-gazetesi/ toplu sözleflme Çankaya Belediyesi ile D SK Genel- fl Sendikas Ankara 1 No lu fiubesi aras nda toplu sözleflme imzaland. flçiler sevinçlerini halay çekerek kutlad. Çankaya Belediye Baflkanl k binas nda gerçekleflen, toplu ifl sözleflmesi Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen ile D SK Genel Baflkan Kani Beko taraf ndan imzaland. Çankaya Belediyesi nin örnek bir belediye olaca n belirten Baflkan Tafldelen, flçimizle memurumuzla omuz omuza el ele olaca z. Hepimiz ayn taraftay z, ayr m z gayr m z yok; siz neyseniz ben de oyum. Bu belediyenin sahibi memuru ve iflçisidir. dedi. D SK Genel Baflkan Kani Beko, birlik, dayan flma ve mücadele günü 1 May s flçi Bayram öncesi Çankaya Belediyesi çal flanlar n n toplu ifl sözleflmesini imzalamaktan mutluluk duydu unu söyledi. Beko yeni sözleflmede eme i geçenlere teflekkür etti. Daha sonra taraflar toplu sözleflmeye imza att. KENAN ERGEN ÇANKAYA mza törenine D SK Genel fl Sendikas Çankaya fiube Baflkan Ozan Do an ve fiube Yönetimi, CHP Milletvekilleri Gülsün Bilgehan, Süleyman Çelebi, Levent Gök, zzet Çetin, Sinan Aygün, Musa Çam, CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin ile Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri de kat ld. ORTALAMA 877 DOLAR Yabanc lar n ortalama harcamas 877 dolar, yurtd fl nda ikamet eden vatandafllar n ortalama harcamas ise bin 230 dolar oldu. Türkiye den ç k fl yapan ziyaretçi say s ilk çeyrekte bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 6,1 artarak 5 milyon 65 bin 759 kifli oldu. Bunlar n yüzde 81,7 sini (4 milyon 140 bin 524 kifli) yabanc lar, yüzde 18,3 ünü (925 bin 235 kifli) ise yurt d fl nda ikamet eden vatandafllar oluflturdu. TUR ZM G DER ARTTI Yurt içinde ikamet edip baflka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandafllar n harcamalar ndan oluflan turizm gideri, geçen y l n ayn çeyre ine göre yüzde 13,3 artarak 1 milyar 365 bin 770 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 62 milyon 183 bin dolar n kiflisel, 303 milyon 587 bin dolar n ise paket tur harcamalar oluflturdu. Bu çeyrekte yurt d fl n ziyaret eden vatandafl say s bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 4,1 artarak 1 milyon 728 bin 284 kifli oldu. Bunlar n kifli bafl ortalama harcamas 790 dolar olarak gerçekleflti. (CHA) KIZILCAHAMAM Otomobil apartman bofllu unda as l kald K z lcahamam da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü otomobiliyle apartman bofllu una uçtu. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ç. idaresindeki 06 HBA 86 plakal otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu K z lcahamam Yenice Mahallesi Nam k Kemal Caddesi üzerinde bulunan Bozdo an Apartman n n bahçesine uçtu. HABER 2. SAYFADA

2 ANKARA BUGÜN /2 Ayantafl tan Acehan a hay rl olsun ziyareti Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, Akyurt Belediye Baflkan Gültekin Ayantafl makam nda ziyaret etti. Ç ubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan a hay rl olsun ziyaretleri devam ediyor. Baflkan Acehan a son olarak Akyurt Belediye Baflkan Gültekin Ayantafl ve eski Çubuk Belediye Baflkanlar ndan Adem Tu luca ziyaret etti. Akyurt Belediye Baflkan Ayantafl beraberindeki partililer ve meclis üyeleriyle birlikte Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan makam nda ziyaret etti. Baflkan Acehan a yeni görevinde baflar lar dileyen Ayantafl, ziyarette gündeme iliflkin konular üzerinde görüfl al fl veriflinde bulundular. Ziyaretten duydu u memnuniyeti belirten Baflkan Acehan, Ayantafl n Akyurt a önemli hizmetleri olan ve siyaseten bilgi birikimi ve deneyimi oldu una dikkat çekerek, Her zaman sizlerin deneyim ve bilgi birikiminizden faydalanaca z dedi. Baflkan Ayantafl da Baflkan Acehan fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k seçimlerde gösterdi i baflar dan dolay kutlad ve Çubuk ta baflar l hizmetler yapaca na inand n söyledi. Ayantafl, belediyelerde yönetimin devaml l n n önemli oldu unu belirterek, geliflim için istikrar n yakalanmas n n gereklili ini Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 30 Cemaziye l Ahir 1435 dile getirdi ve Baflkan Acehan'a bu zorlu görevinde baflar lar diledi. Eski Çubuk Belediye Baflkan Adem Tu luca da, Baflkan Acehan baflkanl a seçilmesinden dolay kutlad ve bu görevinde baflar lar diledi. Kahvehane kültürü yaflat lacak A nkara Kahveciler ve Esnaf Odas Baflkan sa Güven, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ziyaret etti. Güven, Yaflar 30 Mart Yerel Seçimleri ndeki büyük baflar s ndan dolay tebrik etti. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, hemen hemen her kesimden insanlar n u rak yeri olan kahvehanelerin, Türkiye nin mozai ini yans tt n söyleyerek Kahvehane kültürünü yaflatmak için bir tak m çal flmalar yapal m, yeni formüller gelifltirelim. Böylece hem Türkiye ye örnek olal m hem de bu meslek yaflas n dedi. Kahvehanecilerin zor günler geçirdi ini belirten Yaflar, Ankara Kahveciler ve Esnaf Odas ile birlikte ortak bir çal flma yapmaya haz r olduklar n ifade etti. Yaflar, Kahvehaneleri ayakta tutmak için el birli i ile bir tak m projeler gelifltirelim. Art k insanlar kahvehaneler yerine kafeteryalar tercih ediyor. Oysa kahvehaneler bizim kültürümüzün bir parças d r. Her türlü görüfl kahvehanelerde tart fl l r, bu mekanlar meydanlar n fikrini yans t r dedi. Ça n ihtiyaçlar na ve teknolojik yeniliklere uygun olarak kahvehanelerin yeniden tasarlanabilece ini ifade eden Ankara Kahveciler ve Esnaf Odas Baflkan sa Güven ise Güzel bir ifl yaparsak hem Türkiye ye örnek oluruz hem de esnaf m z rahat eder dedi. Otomobil apartman bofllu unda as l kald TAK fienyurt K z lcahamam da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü otomobiliyle apartman bofllu una uçtu. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ç. idaresindeki 06 HBA 86 plakal otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu K z lcahamam Yenice Mahallesi Nam k Kemal Caddesi üzerinde bulunan Bozdo an Apartman n n bahçesine uçtu. Önce yol kenar ndaki korkuluklara çarpan araç apartman çak l ndan sark k flekilde binan n duvar na TÜRK YE DE HAVA DURUMU RUM 17 Nisan 1430 msak :04 20 Günefl :05 54 Ö le :12 54 YARIN Sa l kl yaflam için yürüyüfl kindi :16 38 Akflam :19 42 Yats :21 08 çarparak durabildi. Ask da kalan araçtaki sürücü Bilal Ç., ve Babas Arif Ç. araçtan yara almadan kurtuldu. Araçtan kendi imkanlar ile ç kan Bilal. Ç. ve babas Arif Ç. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kald r ld. Kaza s ras nda apartman sakinleri büyük bir gürültü duyduklar n ve arac n apartman ve kald r m aras nda as l oldu unu gördüklerini belirttiler. K z lcahamam Devlet hastanesi ne kald r lan Sürücü Bilal Ç. ve Babas Arif Ç. kontrolleri yap larak durumlar n n iyi oldu u belirtilip taburcu edildi. E lmada Belediyesi ve Ankara Halk Sa l l Müdürlü ü nün ortaklafla düzenledi i etkinlikle yüzlerce kifli Obeziteyle Mücadele için yürüdü. Çaml k Piknik ve mesire alan nda gerçekleflen etkinli e lçe Belediye Baflkan Gazi fiahin, Çubuk lçe Belediye Baflkan Dr. Tuncay Acehan, Ankara Halk Sa l Müdürü Prof Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye Halk Sa l Kurumu Obezite Diyabet Metobolik Hastal klar Daire Baflkan Dç. Dr. Nazan Yard m, lçe Daire amirleri, Belediye personeli ve aileleri, Ankara n n birçok çeflitli ilçelerinden kat l m gerçekleflti. Program n çok güzel geçti ini ve Elmada da yürüyüfl yapmaya uygun çok güzel yerler oldu unu belirten Ankara Halk Sa l Müdürü Prof Dr. Mustafa Öztürk; Bu güzel organizasyonu ve misafirperverli inden dolay Belediye Baflkan Gazi fiahin e ve ekibine teflekkür ediyorum dedi. Bu tür faaliyetlerin düzenli ve sürekli olarak yap lmas gerekti ini belirten Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Vücudumuzun en do al egzersizi "yürüyüfltür". Yürüyüfl özel donan m ve ders gerektirmeyen, güvenli, basit ve ücretsiz bir egzersizdir. Sa l k Bakanl m za ve l Sa l k Müdürlü ümüze bize basit ama sa l m z için çok faydal ve vazgeçilmez olan yürüyüflün önemini hat rlatt klar için teflekkür ediyor, kat l mc lara da lçemize hofl geldiniz diyorum.dedi.

3 G ölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gölbafl Çorumlular Birli i Derne i ni makam nda konuk etti. Gölbafl Çorumlular Birli i Derne i Baflkan Osman Ulunç ve beraberindeki dernek üyeleri, Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret ederek, baflkanl k görevinin hay rl olmas n diledi. Gölbafl ndaki Çorumlular olarak Baflkan Duruay a yapaca çal flmalarda baflar lar dilediklerini belirten Dernek Baflkan Osman Çorumlulardan Duruay a ziyaret Ulunç, ziyaretleri s ras nda Baflkan Fatih Duruay a Çorum leblebisi hediye etti.dernek baflkanlar yla birlikte Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret eden Çorumlular, Baflkan Duruay baflkanl k görevi için tebrik ederek bir plaket verdi. Dernek olarak Gölbafl Belediyesi ne her konuda destek olacaklar n belirten Dernek Baflkan Osman Ulunç, Baflkan Fatih Duruay a Çorum leblebisi hediye etti.ziyarete gelen dernek üyelerine, destekleri ve iyi dilekleri için teflekkür eden Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay ise flunlar söyledi; Baflta ziyaretiniz için çok teflekkür ediyorum. Gölbafl m z için hep birlikte çal flaca z. 5 y l boyunca bir an bile durmadan, hayata geçirece imiz projeler ile Gölbafl m z hak etti i yerlere getirece iz. Gölbafl m z n en büyük zenginli i Anadolu nun her rengine bezenmifl olmas d r. Biz bu renkleri, Gölbafl m zda yapaca m z her etkinlikte ortaya ç karaca z. Bunun için beraberli imizi hiç bozmadan hemflehrilerimizle, derneklerimizle hep kol kola olaca z. ANKARA /3 CHP li gençler piknikte bulufltu NESR N ERENER P ikni e, CHP Ankara Milletvekili Ayfle Gülsüm Bilgehan, zzet Çetin, PM üyesi Ekrem Kerem Oktay, Kemal K l çdaro lu - nun dan flman Kenan fiimflek, Ankara l Baflkan Zeki Alç n, CHP Gençlik Kollar Genel Baflkan rfan nanç Y ld z ve MYK üyeleri, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Çankaya Belediye Baflkan vekili Selçuk Dereli, genç belediye meclis üyeleri kat ld. Tüm ilçe gençlik kollar baflkanlar ve yöneticilerinin kat ld dayan flma pikni ine 1170 kiflinin servislerle geldi ini söyleyen Ankara l Gençlik Kollar Baflkan Bar fl Artantafl, Pikni e, kat lan ve kitap toplama kampanyas na destek olan milletvekillerinden genç partililere kadar herkese teflekkür ederim, yar nlar m z n gelece i olan çocuklar m z n gelece i biz gençlere emanet dedi. lçe gençlik kollar aras nda halat çekme, çuval giyme, yumurta ve ses yar flmalar düzenlendi. CHP Gençlik Kollar MYK üyeleri ve Ankara l Gençlik Kollar aras nda halat çekme yar flmas düzenlendi. Oyunun galibini aç klayan, Bar fl Artantafl Kazanan CHP dir, kazanan CHP li gençliktir dedi. Büyükflehir Genel Sekreteri As m Balc görevine bafllad A nkara Büyükflehir Belediyesi'nde Kamil K l ç'tan boflalan Genel Sekreterlik görevine getirilen Doç. Dr. As m Balc görevine bafllad Ankara Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreterli ine atanan Doç. Dr. As m Balc, makam na oturarak Büyükflehir Belediyesi nde ilk gününde bürokratlarla ve belediye personeli ile tan flt. Ankara Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. As m Balc, 1971 y l nda Çorum Osmanc k'ta do du de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Doç. Dr. As m Balc, Yüksek Lisans n ABD'deki University of Kentucky'de tamamlad. Daha sonra Orta Do u Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde doktoras n bitiren Balc, bir süre Mu la Üniversitesinde görev yapt ktan sonra, y llar nda Sa l k Bakanl nda Bakan Dan flman olarak görev ald. Selçuk Üniversitesi Ö retim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. As m Balc, y llar aras nda da Türksat A.fi. de e-devlet ve Kurumsal letiflim Direktörlü ü görevlerinde bulundu. Balc, y llar aras nda Ankara Kalk nma Ajans Genel Sekreterli i görevini yürüttü. Son olarak, Millî E itim Bakanl Müsteflar Yard mc l görevini yapan Doç. Dr. Balc, birçok AB projesinde de yer ald. As m Balc 'n n çok say da yay nlanm fl makale ve kitab bulunuyor. yi düzeyde ngilizce bilen Doç.Dr.Balc, evli ve iki çocuk babas. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara l Gençlik Kollar, birlik, beraberlik ve dayan flma pikni i düzenledi. Adem Yavuz IRGATO LU E itimde hâlâ 90 larday z Dünya Ekonomik Forumu bir rapor aç klad. Raporda Türkiye kanun yapma etkinli inde bir hayli yol katedip 19. s raya yerleflirken, e itim kalitesinde hâlâ 90 larda seyrediyor. Ve yine rapora göre Türkiye e itim kalitesiyle 91. s rada yer ald. Dünya Ekonomik Forumu 2014 Global Bilgi ve Teknoloji raporunu yay nlad. Raporu okurken yine karamsarl klara kap ld k. Bir türlü çözemedi- imiz e itim problemi burada da karfl m za ç kt. Birçok alanda s ralamalar yap ld. Yüzlerce ülke aras nda Türkiye nin durumu çok da iç aç c de il. Türkiye son teknoloji araçlar na ulafl mda 44. s rada yer al rken, e itim sistemi kalitesiyle 91. s - rada yer ald. Matematik ve Fen bilimleri aç s ndan olumsuz bir karne sergiliyoruz. Bunun alt nda yatan nedenlerden biri de ezberci e itim sistemidir. Bu alanda Türkiye 101. s raya yerleflmifl durumda. Okur-yazarl k oran nda ise 67. s rada yer al yor. Yani teknoloji araçlar n kullanma veya ulaflma noktas nda biraz daha iyi durumdu olmam za ra men bunu e itim noktas nda uygulayam yoruz. Belki e itim sistemimiz belki e itim kalitemiz buna müsaade etmiyor. Her y l bu problemi yafl yoruz. Ancak buna kal c bir çözüm bulam yoruz. Rapordaki ülkelere bakt m zda her zaman oldu u gibi teknoloji konusunda en baflar l ülkelerin, Singapur, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Japonya karfl m za ç k yor. Son y llarda önemli at l mlar yaparak ad ndan s kça söz ettiren Türkiye, kendi uydusunu, kendi savunma sistemini, kendi askeri araçlar n üretebilme kabiliyetine sahip bir ülke haline geldi. Ancak rapora bakt m z zaman Türkiye nin daha çok kanun yapmakta üst s ralarda yer ald n görüyoruz. Koalisyon hükümeti yerine tek bir partinin hükümet olmas ndan kaynaklan yor olsa gerek. Durum böyle olunca kanun yapma yeter say - s na ulaflan milletvekillerine sahip bir iktidar partisi, rapordaki s ralamaya bir hayli katk sunmufl görünüyor. Kanun yapmaktaki baflar maalesef e itimde görülemiyor. E itimde 91. s rada olan Türkiye, kanun yapma etkinlinde 19. s rada yer al yor. Kanun ç karma etkinli inde üst s ralarda yer alan Türkiye, yarg ba ms zl konusunda makas n a z n bir hayli açm fl görünüyor. Çeliflkili bir durumla karfl karfl yay z. Çünkü rapora göre Türkiye, yarg ba- ms zl ile 85. s rada yer al yor. Yerel rekabet konusunda da ilerleme kaydeden Türkiye, hükümetlerin teknoloji sat n al m konusunda di er ülkeleri geride b rakarak 23. s rada bulunuyor. nternet kullan m nda da ilk yüzün alt nda bulunan Türkiye, son dönemlerdeki projeleri ile bu s ralamas n gelecek senelerde daha da yukar lara tafl yacakt r. Hani flu k yamet kopart lan internet güvenli i noktas nda ise Türkiye 48. s rada yer al yor. Ve son y llar n popüler alan olan sosyal medyada kullan m nda 158 ülke aras nda 61. s raday z. Ciddi yol katedilmifl demektir. (Geziciler bunda büyük pay sahibi?) Sonuç olarak çok çal flmam z gerekiyor. Enerjimizi verimli kullan p ülke olarak daha iyi seviyelere yükselmek için gayret göstermeliyi. ç çekiflmelerimizden f rsat bulup d fla aç lmal y z. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Alman First Lady den flampiyonlara hediye A lmanya Cumhurbaflkan Joachim Gauk ile birlikte Türkiye ye gelen first lady Daniela Schadt, Çankaya Belediyesi Eflli Danslar Spor Kulübü nü ziyaret ederek, çocuklara spor çanta hediye etti.almanya Cumhurbaflkan Joachim Gauk ile birlikte Türkiye ye gelen first lady Daniela Schadt, Almanya Büyükelçisi nin efli Irmtrud Pohl ve beraberlerindeki heyet, Çankaya Belediyesi Eflli Danslar Toplulu u (ÇABED) ve Güç Koflullardaki Bireyler Spor Kulübü (GÜÇKOB R) üyelerini ziyaret etti. E itim ve Ahlak konulu konferansa kat lan Gölbafl l vatandafllar, ilahi dinletisi ve semazen gösterisiyle mest oldu. Gölbafl nda Çal flmalar hakk nda bilgi alan Schadt, sosyal sorumluluk projesi olarak sivil toplum kurulufllar yla da çal flan ÇABED in, GÜÇKOB R ile iflbirli i yaparak, sokaklarda çal flan çocuklara dans ve spor e itimi vermesinin çok önemli bir çal flma oldu unu belirtti. Kendilerine küçük bir gösteri sunan çocuklar tek tek tebrik eden first lady, çocuklara sahip ç kan Çankaya Belediyesi ne ve GÜÇKOB R e itmenlerine teflekkür etti. Almanya da da benzer çal flmalar n varl ndan söz eden Schadt, karfl l kl temaslar n bundan sonra da sürece ini belirterek, çocuklara spor çanta hediye etti. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ÜÇ AYLARDAN B R NC S RECEP AYI 30 Nisan Çarflamba günü idrak edece imiz Mübarek Recep Ay, kameri aylar n yedincisidir. Ramazan Ay n n müjdecisidir."eflhur-i hurum"dan olan bu ay, fiehrullah yani Allâhü Teâlâ'n n ay d r. Bu aya oruçlu girmeli ve bu ayda çok ilticâ etmelidir. Recep ay n n 1'inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2'nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3'üncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nafile oruç sevab verilir. Bu, Hadisi fierif ile sabittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevab verilir. Bu ay Cenâb- Hakk'a mahsus bir ay oldu u için yaln z Zat- lâhi'yi bildiren hlâs Suresi ni çok okumak lâz md r. Bilhassa bu aya hürmet olarak, ayr ca günde 11 defa hlâs- fierif okumal, tevhit, isti far ve salâvat- flerifeyi ihmal etmemelidir. Bu ilahi dinletisi G ölbafl Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi'nde "E itim ve Ahlak" konulu bir konferans düzenlendi. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gölbafl lçe Müftüsü Adem Karakelebek ve belediye meclis üyelerinin kat ld konferansa Gölbafl l lar n ilgisi yo un oldu. lahiyatç Ali Küçükkösemin'in Kur'an- Kerim okudu u programda kat l mc lara, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuldu. Yaklafl k 2 saat süren konferansa konuflmac olarak kat lan Sait Çaml ca, vatandafllara e itim ve ahlak konusunda bilgiler vererek flunlar söyledi; lk emri oku olan bir dinin mensuplar y z ama e itimi diplomayla s n rland rd k. Kendini e itmeyen baflkas n da çocu unu da e itemez. Yapt klar m zla insanlar n önce kalbine sonra da hayat na gireriz. Çocuklar m za verece imiz güzel ahlak onlar n hayat n flekillendirecektir. E itimleri üzerinde bask kurarak de il, onlara örnek olarak baflar l olmalar n sa layabiliriz. Çaml ca, konuflmas n n son k sm nda konferansa kat lan çocuklar sahneye ça rd ve ne olmak istediklerini kendi a zlar ndan dinledi. Kur an- Kerim dinletisi ile bafllayan konferansta Gölbafl l vatandafllara, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuldu. Yo un ilginin oldu u konferansta Grup Nida, semazenlerin gösterileri eflli inde seslendirdi i ilahilerle, Gölbafl l lara unutulmaz bir gece yaflatt. Semazen gösterisi ve ilahilerle mest olan vatandafllar, seslendirilen baz ilahilere de hep bir a zdan efllik etti. Program sonunda konuflmac Sait Çaml ca ya çiçek veren Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, konuflmas ndan dolay Çaml ca ya teflekkür ederek, Yapm fl oldu unuz bilgilendirici ve e lenceli konuflma için çok teflekkür ederim. Gençlerimizin temiz ahlakl ve iyi e itimli olabilmeleri için bize vermifl oldu unuz bilgiler yol gösterici olacakt r dedi. Baflkan Fatih Duruay, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi için de eme i geçen herkese teflekkür etti ini belirtip, Grup Nida üyelerini tebrik etti. Ayafl'ta de iflim bafllad A nkara Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl na ba l " Ayafl flletme fiefli i" kuruldu. Ayafl Belediye Baflkan Bülent Taflan, Ayafl' m za hay rl, u urlu olsun" dedi. Ayafl' n AK Partili yeni Belediye Baflkan Bülent Taflan mazbatas n ald günden itibaren çal flmalar na devam ediyor. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl Ayafl flletme fiefli i ni Ayafl'a kazand ran Baflkan Taflan, "Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir flekilde gerçeklefltirmek ad na Ayafl flletme fiefli i ni Sinanl Mahallesi nde bulunan Belediye garaj na kurduk. Belediyemizin araçlar sürekli ar za veriyor ve devaml bak mlar yap larak hizmet vermeye çal fl yorlard. Buda ifllerin aksamas na neden olurken, mali anlamda da belediyeye yük getiriyordu. Seçimlerden önce ayda 2 kandil vard r: 1. lk cuma gecesi "Regaip Kandili", 2. Yirmi yedinci gecesi "Mi'rac Kandili"dir. Bu ay n birinci gecesi bir tespih namaz veya Recebi fierif in ilk onu zarf nda bir defaya mahsus olmak üzere k l nan on rekât namaz da k l nabilir. Önümüzdeki günlerde bu namazlar n k l n fl flekli anlat lacakt r. Recep ay nda her gün, -bafl nda ve sonunda 7'fler Fatiha ile- 100 hlâs- fierif okumak da çok sevapt r. Bu ayda, mümkün oldu u kadar Hatm-i enbiya yap lmal ve oruç tutulmal d r. Bu orucu 13, 14 ve 15'inci günlerinde tutanlar, Eyyam- B yz'da oruç tutma sünnetini de yerine getirdiklerinden, nice hastal klardan flita bulurlar. Mübarek üç aylar n z ve Regaip Kandilinizi tebrik eder, hay rl günler dilerim. halk m za hizmet etmeye söz verdik. Bizde "üçlü olursak güçlü oluruz" dedik. Hükümet imiz, Büyükflehir'imiz ve Ayafl. Hizmete giden yolda biz dilenmeye raz y z.yata yorgan Büyükflehir'e tafl d k ve mendili Büyükflehir'in önüne serdik.hiç bir talebimiz geri çevrilmiyor. Büyükflehir Belediye Baflkan m z Melih Gökçek'e çok teflekkür ediyorum. 1 Ekskavatör, 1 Modern Kepçe, 1 Silindir, 4 Kamyon, 1 Binek Araç ve 30 çal flan personel Belediye Baflkanl m za ba l olarak hizmet verecekler.araçlar m z n hepsi yüksek model olup tüm giderleri de Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan karfl lanacak. Bu daha bafllang ç temizlik araçlar m z,y kama ve sulama tankerleri,çöp araçlar m z k sacas ihtiyac m z olan her türlü araç gelecektir. Ayafl' m za hay rl u urlu olsun " dedi.

5 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Yard mc s Çetin Osman Budak, stanbul ve Ankara daki tüketicilerin pahal domates, biber, patl can tüketmesinin sorumlusunun Antalyal çiftçi olmad n, geçen y la göre ürün fiyatlar n n yüzde 12,7 oran nda geriledi ini söyledi. ANTALYA (CHA) B una ra men geçen ay stanbul ve Ankara da domates ve patl can fiyat - n n yüzde 13,6, biber fiyat n n ise yüzde 18 artt na dikkat çeken Budak, Antalya olarak k fl aylar ndaki enflasyonun bafl sorumlusu gösteriliyoruz. Ne üretici kazan - yor, ne tüketici kazan yor. Kazanan kim? Tart flmak laz m. dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n (ATSO) nisan ay meclis toplant s yap ld. Toplant da konuflan TOBB Baflkan Yard mc s ve ATSO Baflkan Çetin Osman Budak, tar m sektöründe üreticinin para kazanamamas ndan yak nd. Antalya Toptanc Hali rakamlar - n n bu iddias n n ispat oldu unu kaydeden Budak, flöyle konufltu: Geçen y l n mart ay ile bu y - l n mart ay nda ürün fiyatlar yüz- O B Baflkan : hracatta hedeflerimizi aflaca z BURSA (CHA) U luda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i (O B), seçimli genel kuruluna tek listeyle aday olan mevcut Baflkan Orhan Sabuncu, üyelerden güvenoyu ald. O B te 4 y ll k baflkanl k süresini tamamlayan ve seçimli genel kurulda tek liste olarak aday olan Baflkan Orhan Sabuncu, oy birli iyle yola devam dedi. Sabuncu, Türkiye nin ihracatta flampiyon sektörü otomotive yeni baflar lar kataca z. Bu y l d fl sat fllar - m zda hedeflerimizin üzerine ç kaca- z. fleklinde konufltu. Seçimli genel kurulda O B in faaliyet raporu ve bütçesi üyelerin oy birli- iyle ibra edildi. Genel kurula kat lan üyelere seslenen O B Baflkan Orhan Sabuncu, 4 y ll k süreçte otomotiv ihracat n n baflar l seyrini anlatt. Son 8 y ld r otomotiv endüstrisinin ihracat flampiyonu oldu unu vurgulayan Sabuncu, y llar aras nda toplam 12.7 milyar dolarl k d fl ticaret fazlas veren dev bir endüstri olduklar n kaydetti. yum sektöründeki sat fl n 674 milyon liraya gerileyerek, kredi kart sat fllar nda yüzde 25 gerileme yafland n dile getiren Budak, market al flverifllerinde ise 500 milyonluk düflüfl oldu unu belirtti. Sa l ktan seyahate, sigortadan telekoma tüm sektörlerde kredi kartl sat fllar n geriledi ini dile getiren Budak, Kartla al flverifl neredeyse çökmüfl. Kart durgunlu u ile iç piyasadaki durgunlu u net olarak görebiliyoruz. Kredi kart harcamalar ndaki düflüfl ortada. diye konufltu. Ödeme araçlar ndaki bir baflka de iflimin ise çekle ödemelerde yafland na iflaret eden Budak, flunlar söyledi: Çek Kanunu de- ifltikten sonra kredi kartlar nda büyüme yüzde 25 civar nda. Ödeme araçlar n n güvenilir olmamas ndan yönelme oldu. fiu an çek /5 EKONOM stanbullunun pahal domates yemesinin sorumlusu Antalyal çiftçi de il ANKARA (CHA) T ürkiye, Sudan la imzaland Tar msal flbirli i Anlaflmas ' ile ilk defa yabanc bir ülkede tar m arazisi iflletmeye haz rlan yor. Kurulacak ortak bir flirket, Sudan da sulaman n yap labildi i 800 bin dönüm arazide üretilen endüstri ürünlerini ihraç da edebilecek. Anlaflma kapsam nda özel sektör de Sudan'da belirlerlenen tar m arazileri üzerinede yat r m yapabilecek. Türkiye ve Sudan aras nda Türkiye-Sudan Tar msal flbirli i Anlaflmas ', Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü nde G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker ile Sudan Tar m Bakan Ibrahim Mahmoud Hamid ve Sudan Uluslararas Ekonomi ve Maliye Bakan Bader Eld n Mahmoud Abbas aras nda imzaland. mza töreninde konuflan Bakan Eker, uzun vadeli bir anlaflman n imzaland n belirterek, anlaflma kapsam nda Sudan'da örnek bir çiftlik kurulmas hedeflendi ine iflaret etti. E itim ve di er çal flmalar n da gerçeklefltirilece i dile getiren Eker, T GEM ile Sudan taraf ndan bir kuruluflun ortak olaca- bir flirketin kuruldu unu, bu flirketin, 780 bin hektar arazi kiralayabilece ini ve orada Türk özel sektörünün tar m yapmas na imkan sa layaca n söyledi. Alanlar n tespit edildi ini de aktaran Bakan Eker, fiirket, iki ülkenin ortakl dahilinde olacak. fiirketin tar msal üretim yapmas ve Türkiye'nin imkanlar n n de- Afyonlu yumurtac lar yine ihracat flampiyonu de 12,7 oran nda afla ya gitmifl. kald na de inen Budak, orta gelir tuza na düflmemek ve büyü- A FYONKARAH SAR (CHA) Her fley art yor fakat ürün fiyatlar m z artm yor. TÜ K rakamlar na meyi y ll k yüzde 3-4 aral na - Türkiye'de yumurta fiyat n belirleyen Afyonkarahisarl bakt k. K fl aylar nda biz enflasyonun bafl sorumlusuyuz, Antalya r kararl l kla yapmak gerekti inin hapsetmemek için siyasi reformla- kullan m inan lmaz azald. Çek oran yüzde 75 civar ndayd. fiu olarak. Çünkü sebze enflasyonuyla birlikte Türkiye de bir enflas- Orta gelir düzeyinden kurtulma- 75 te. Ödeme konusunda piyasala- alt n çizdi. Budak, flöyle konufltu: an çek yüzde 25, senet yüzde yon alg s yarat ld. Geçen ayda n n tek yolu yap sal reform. Türkiye yenilikçi olmal, e itim, hukuk ödeme araçlar nda yeni uygulamar n ciddi s k nt s var. Çek ya da domates ve patl can fiyatlar nda yüzde 13,6 art fl olmufl, TÜ K stanbul, Ankara verileri. Sivri biber tirmeli diyoruz. Orta gelir tuza n- Meclis üyeleri de toplant da sistemini bu yönde hemen de ifllar yap lmas gerekiyor. fiyatlar da yüzde 18 artm fl. Burada dan ç k fl n olmazsa olmaz yolu elektronik oyla anket doldurdu. ne üretici kazan yor, ne tüketidan ci. Al n size bir yap sal sorun daha. Bu konuyu önemle masaya yat rmam z laz m. Bu konuyla ilgili kamuyla, üreticiyle, çiftçiye toplant yapmam z laz m. Bu konuyu art k gündemimize net olarak oturtmam z laz m. Kazanan kim? Üretici kazanm yor, tüketici kazanm yor. Kazanan var m o da tart flma konusu. Türkiye nin, 2008 y l ndan bu yana kifli bafl na düflen milli gelirde 10 bin dolar seviyesinde çak l demokrasidir. Türkiye 10 bin dolara çak ld. 10 bin dolara geçeceksek biz kendimizi yenilemek zorunday z, orta gelir tuza ndan ç kmam z laz m. Kredi kartlar na taksit s n rlamas getirilmesinin tüm sektörler üzerinde etkili oldu unu anlatan Budak, karardan sonra al flverifllerin yüzde 17 geriledi ini ifade etti. Budak, bilgisayar ve kuyum sektörlerindeki gerilemelerin dikkat çekici oldu unu vurgulad. Geçen y l 824 milyon lira olan ku- Anket sonuçlar na göre; ifl adamlar geçen y la göre sat fllar n n düfltü ünü, bunu etkileyen en önemli üç konunun maliyetlerin artmas, finansman ve siyasi gerilim oldu u fikrinde birleflti. fl adamlar n n yüzde 27 si 2014 y l nda iflini küçültmeyi düflündü ünü belirtirken, gelecek aylarda en büyük risk olarak siyasi gerilimi gördü ünü kaydetti. AT- SO Meclisi üyeleri, bugünkü ekonomik flartlar alt nda yat r ma olumsuz bakt n belirtti. Türkiye, ilk kez baflka bir ülkede tar m yapacak erlendirilmesi sa lanacak. Yap - lacak, üretim ise dünyaya ihraç yap lacak. Anlaflma genifl bir alan kaps yor. ki ülkenin istifade edece i bir model ortaya ç k yor. Dünyan n baflka bir ülkesinde Türkiye'nin bu gücünü uluslararas sahaya tafl mas bizim aç m zdan bir ilk. ki taraf aç s ndan fayday sa layan bir model. diye konufltu. Bakan Eker, Sudan n genifl bir tar m arazisine sahip oldu una da de indi. Ya l tohumlar baflta olmak üzere, endüstri ürünlerinin ekilebildi i tar m arazilerinin mevcut oldu unu anlatan Eker, flöyle konufltu: 2006 y l ndaki ziyaretimde, imzalad m z protokolle, Sudanl 350 teknik eleman- lar e ittik, arkas ndan 5 bin tonu hibe ettik. Arkas ndan çeflitli alanlarda ifl birli i imkan m z oldu. fiimdi bu iflbirli ini, tar m ve hayvanc l kla uzun vadeye tafl d k. Hayvan sa l alan nda mutabakat zapt n n da imzalanaca n dile getiren Mehdi Eker, flöyle devam etti: Bal kç l k ve su ürünleri ile ilgili mutabakat zapt imzalanacak flekilde haz rland. Tar msal araflt rmalar n sonuçlar n n mübadelesinin iflbirli ini ön gören mutabakat zapt. Bu mutabakat zabt ile iflbirli i yat r m anlaflmas n n hay rlara vesile olmas n temenni ediyorum. Sudan Uluslararas Ekonomi ve Maliye Bakan Bader Eld n Mahmoud Abbas, ortak flirket için 800 bin hektar arazinin ayr ld - n bildirdi. Ortak kurulacak flirketin sermayesinin yüzde 80 inin T GEM yüzde 20 sinin Sudan taraf ndan karfl layaca n ifade eden Abbas, kurulacak flirketin 12 bin 500 hektar araziyi, Türk özel sektörünün ise bin hektar arazide yat r m yapaca n aç klad. Böyle bir anlaflmay ilk defa Türkiye ile imzalad klar n anlatan Abbas, yat r m kapsam nda ihracat odakl ürünlere yer verilece ini söyledi. Sudan daki do al kaynaklar daha iyi kullanmay amaçlad klar - n da anlatan Bakan, iki ülke anlaflma neticesinde Türk özel sektörünün yat r m yapmas nda oldukça kararl y z. Abbas, Ortak kurulacak flirketin sermayesinin yüzde 80 inin T GEM, yüzde 20 sinin Sudan taraf ndan karfl layaca n ifade ederek, Ayr ca bu anlaflma haricinde, mzalad m z di er mutabakat zab tlar da bu projeye yard mc olacakt r. dedi. Abbas, Türk özel sektörünü ulaflt rma konusunda yat r m yapmas n teflvik edeceklerini de aç klad. Serbest bölgelerde hangi branjda olursa flirketlerin kendiifllerini idare etmeleri konusunda avantaj sa layacaklar n da aç klayan Abbas, iki ülkenin merkez bankalar aras nda da bir mutabakat zapt n n imzalanaca n bildirdi. Amerika ve Avustralya'da yaflanan kurakl k ve Ukraynadak krizin, yiyecek fiyatlar n dünya çap nda artt na dikkat çeken Sudan Tar m Bakan Ibrahim Mahmoud Hamid ise imzalanan anlaflman n ise iyi sonuçlar do- urmas n temenni etti. üreticiler, ihracatta flampiyon oldu. Afyonkarahisar'da 25 yumurta üreticisinin bir araya gelerek kurdu u Afyon Yumurta Afi, 40 milyon dolarl k ihracat yaparak önemli bir baflar ya imza att. Yumurtac l k sektöründe ikinci ise 25 milyon dolarl k ihracat rakam ile bir baflka Afyonkarahisar firmas Hisar Yumurta Afi oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i Genel Kurul Toplant s 'nda, 2013 y l nda su ürünleri kanatl etleri, yumurta, süt ürünleri ve bal kategorilerinde ilk üçe giren 15 firma ödüllendirildi. Yumurta grubunda ilk s ray Afyonkarahisarl firmalar ald. Afyonkarahisar da, y lda 100 bin tonun üzerinde yumurta üretiliyor. Üretimin önemli bir k sm yurt d fl na gönderiliyor. Eskiden ferdi olarak çal flan ve pazarda ayakta kalma mücadelesi veren firmalar, 2005 y l ndan itibaren bir araya gelerek sektörde güç birli i yapmaya bafllad. 25 yumurta üreticisinin 7 y l önce bir araya gelerek kurdu u Afyon Yumurta, sektörde en fazla ihracat yapan firma olmay baflard. Afyon Yumurta, teknolojiyi de yak ndan takip ederek, fabrikas na kurdu u otomasyon sistemiyle yumurtalar el de meden paketlere yerlefltiriyor. Bunun d fl nda yine günlük üretilen yumurtalar Hollanda'dan ithal edilen tasnifleme makineleriyle standart kontrolünden geçiyor. Gramaj uymayan, kirli ve k r kl k olanlar ayr l yor. Afyon Yumurta Afi Azerbaycan, Türkmenistan, ran, Irak, Libya, Dubai, Suriye, Ürdün ve bir Afrika ülkesi olan Angola'ya ihracat yap yor. Afyon Yumurta Afi Yönetim Kurulu Baflkan Sait Evrenkaya, flirketin, 7 bin 500 metrekaresi kapal alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare arazi üzerinde, 14 idari personel 118 çal flan iflçisiyle faaliyetini sürdürdü ünü söyledi. Evrenkaya, flirketin ihracat n n yan s ra ulusal market zincirlerinde halk n damak tad na hitap etti ini, iç piyasa sektöründe aranan ve tercih edilen marka olmay kendine hedef edindi ini dile getirdi. Hisar Yumurta Afi Yönetim Kurulu Baflkan Cahit Pekin de Afyonkarahisar' n Türkiye yumurta borsan n belirledi ini belirterek, ülke genelinde 351 milyon dolarl k ihracat n 91 milyon dolar n Afyonlu yumurtac lar n yapt n belirtti. Afyonkarahisar, Türkiye yumurta ihracat n n yüzde 26's n tek bafl na yap yor. Irak, üreticiler için en büyük pazar durumunda. Türkiye'den haftal k Irak'a giden 260 TIR'l k yumurtan n 60 TIR' n Afyonkarahisar gönderiyor. Yumurta üreticileri, Irak d fl nda az miktarda da olsa Suriye, ran, Azerbaycan, M s r, Libya, srail'e ihracat yap yor. Sektörde flirketleflerek güç birli i yapan üreticiler, kurduklar modern entegre tesislerde üretim ve paketleme yaparak ürünlerini yurt d fl na ihraç ediyor.

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

dualarla ac ld HOCALI ANITI

dualarla ac ld HOCALI ANITI Kudüs konuflulacak Gazetemizin yazarlar ndan Dr. Mehmet S lay n haz rlay p sundu u Yaflayan Tarih adl programda Kudüs konuflulacak. 7 fiubat günü srail askerlerinin Cuma Namaz Aksa Camisi ne sald r s ve

Detaylı

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor

TRAFIK KAZALARI çocuklar vuruyor TESK ten, 9 kuruflluk motorin zamm na tepki Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, motorine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yap lan 9 kuruflluk zamm elefltirdi

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı