Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR"

Transkript

1 b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül Uluda n sahibi oldu u b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld. Aç l fla çok say da siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum örgütü temsilcisi kat ld. Aç l fl öncesi bir kokteyl düzenlendi. Kad nlara özel bu spor merkezi, okunan duan n ard ndan Celalettin ve Songül Uluda çiftinin birlikte kesti i kurdeleyle hizmete aç ld. KENAN ERGEN N HABER 16. SAYFADA 1 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) Regaip Kandiliniz mübarek olsun ELMADA Sa l kl yaflam için yürüyüfl Elmada Belediyesi ve Ankara Halk Sa l l Müdürlü ü nün ortaklafla düzenledi i etkinlikle yüzlerce kifli Obeziteyle Mücadele için yürüdü. Çaml k Piknik ve mesire alan nda gerçekleflen etkinli e lçe Belediye Baflkan Gazi fiahin, Çubuk lçe Belediye Baflkan Dr. Tuncay Acehan, Ankara Halk Sa l Müdürü Prof Dr. Mustafa Öztürk de kat ld. HABER 2. SAYFADA ÇUBUK Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR Türkiye statistik Kurumu nun (TÜ K) 2014 y l ilk çeyrek verilerine göre, turizm geliri geçen y l n ayn çeyre ine göre yüzde 3,4 artarak 4 milyar 807 milyon 836 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76,2 si yabanc lardan sa land. TÜ K verilerine göre, turizm gelirinin yüzde 76,2 si yabanc ziyaretçilerden, yüzde 23,8 i ise yurt d fl nda ikamet eden vatandafl ziyaretçilerden elde edildi. Bu çeyrekte yap lan harcamalar n 4 milyar 261 milyon 833 bin dolar n kiflisel harcamalar, 546 milyon 3 bin dolar n ise paket tur harcamalar oluflturdu. Ayantafl tan Acehan a hay rl olsun ziyareti Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan a hay rl olsun ziyaretleri devam ediyor. Baflkan Acehan a son olarak Akyurt Belediye Baflkan Gültekin Ayantafl ve eski Çubuk Belediye Baflkanlar ndan Adem Tu luca ziyaret etti. Baflkan Acehan a yeni görevinde baflar lar dileyen Ayantafl, ziyarette gündeme iliflkin konular üzerinde görüfl al fl veriflinde bulundular. HABER 2. SAYFADA Dostluk maç n n düdü ünü Dereli çald 13 TE 16 DA Adem Yavuz Irgato lu Süleyman Göksu Yalç n çyer Dikilitafl ya mur duas na ç kt Bugün 3 te Bugün 4 te Bugün 13 te GÜNCEL B T twitter.com/olaygazetesi06 F H A w A A B i C GAZETEM Z B I E t B E A dan t O R L OLAY GAZETES FACEBOOK TA e O takip edebilirsiniz r K Toplu halay pages/olay-gazetesi/ toplu sözleflme Çankaya Belediyesi ile D SK Genel- fl Sendikas Ankara 1 No lu fiubesi aras nda toplu sözleflme imzaland. flçiler sevinçlerini halay çekerek kutlad. Çankaya Belediye Baflkanl k binas nda gerçekleflen, toplu ifl sözleflmesi Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen ile D SK Genel Baflkan Kani Beko taraf ndan imzaland. Çankaya Belediyesi nin örnek bir belediye olaca n belirten Baflkan Tafldelen, flçimizle memurumuzla omuz omuza el ele olaca z. Hepimiz ayn taraftay z, ayr m z gayr m z yok; siz neyseniz ben de oyum. Bu belediyenin sahibi memuru ve iflçisidir. dedi. D SK Genel Baflkan Kani Beko, birlik, dayan flma ve mücadele günü 1 May s flçi Bayram öncesi Çankaya Belediyesi çal flanlar n n toplu ifl sözleflmesini imzalamaktan mutluluk duydu unu söyledi. Beko yeni sözleflmede eme i geçenlere teflekkür etti. Daha sonra taraflar toplu sözleflmeye imza att. KENAN ERGEN ÇANKAYA mza törenine D SK Genel fl Sendikas Çankaya fiube Baflkan Ozan Do an ve fiube Yönetimi, CHP Milletvekilleri Gülsün Bilgehan, Süleyman Çelebi, Levent Gök, zzet Çetin, Sinan Aygün, Musa Çam, CHP Çankaya lçe Baflkan Mehmet Perçin ile Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri de kat ld. ORTALAMA 877 DOLAR Yabanc lar n ortalama harcamas 877 dolar, yurtd fl nda ikamet eden vatandafllar n ortalama harcamas ise bin 230 dolar oldu. Türkiye den ç k fl yapan ziyaretçi say s ilk çeyrekte bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 6,1 artarak 5 milyon 65 bin 759 kifli oldu. Bunlar n yüzde 81,7 sini (4 milyon 140 bin 524 kifli) yabanc lar, yüzde 18,3 ünü (925 bin 235 kifli) ise yurt d fl nda ikamet eden vatandafllar oluflturdu. TUR ZM G DER ARTTI Yurt içinde ikamet edip baflka ülkeleri ziyaret eden Türk vatandafllar n harcamalar ndan oluflan turizm gideri, geçen y l n ayn çeyre ine göre yüzde 13,3 artarak 1 milyar 365 bin 770 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 62 milyon 183 bin dolar n kiflisel, 303 milyon 587 bin dolar n ise paket tur harcamalar oluflturdu. Bu çeyrekte yurt d fl n ziyaret eden vatandafl say s bir önceki y l n ayn çeyre ine göre yüzde 4,1 artarak 1 milyon 728 bin 284 kifli oldu. Bunlar n kifli bafl ortalama harcamas 790 dolar olarak gerçekleflti. (CHA) KIZILCAHAMAM Otomobil apartman bofllu unda as l kald K z lcahamam da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü otomobiliyle apartman bofllu una uçtu. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ç. idaresindeki 06 HBA 86 plakal otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu K z lcahamam Yenice Mahallesi Nam k Kemal Caddesi üzerinde bulunan Bozdo an Apartman n n bahçesine uçtu. HABER 2. SAYFADA

2 ANKARA BUGÜN /2 Ayantafl tan Acehan a hay rl olsun ziyareti Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan, Akyurt Belediye Baflkan Gültekin Ayantafl makam nda ziyaret etti. Ç ubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan a hay rl olsun ziyaretleri devam ediyor. Baflkan Acehan a son olarak Akyurt Belediye Baflkan Gültekin Ayantafl ve eski Çubuk Belediye Baflkanlar ndan Adem Tu luca ziyaret etti. Akyurt Belediye Baflkan Ayantafl beraberindeki partililer ve meclis üyeleriyle birlikte Çubuk Belediye Baflkan Tuncay Acehan makam nda ziyaret etti. Baflkan Acehan a yeni görevinde baflar lar dileyen Ayantafl, ziyarette gündeme iliflkin konular üzerinde görüfl al fl veriflinde bulundular. Ziyaretten duydu u memnuniyeti belirten Baflkan Acehan, Ayantafl n Akyurt a önemli hizmetleri olan ve siyaseten bilgi birikimi ve deneyimi oldu una dikkat çekerek, Her zaman sizlerin deneyim ve bilgi birikiminizden faydalanaca z dedi. Baflkan Ayantafl da Baflkan Acehan fiair Tamer Karahan dan KONFERANS VE SEM NER Seminerler ve konferanslar hakk nda bilgi almak, iflyerinizde, okulunuzda, kurumunuzda (belediye, vak f, dernek) seminer veya konferans düzenlemek istiyorsan z Ayr nt l bilgi için iletiflime geçebilirsiniz KONULAR 1- OT ZM Okyanusun derinlerindeki inciler 2-ENGELL LERE ÖZEL SEM NER As l engelliler onlar görmeyenlerdir Engellilere de il, engellere yol verelim 3- fi TME ENGELL LER Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sa r olamaz. (William Shakespeare) 4- ÇOCUK E T M Leyle in bal k do urdu u nerede görüldüyse art k.. Çocuk Büyütürken Yap lan Hatalar! 5- TÜRK YE DE C NSEL E T M EKS KL Yasak ve sansür asla çözüm de ildir. Olmayacakt r. 6- ERKEKLER N E T M Erkek olmak ve adam olmak aras ndaki farklar Öküz Geni 7- KÜÇÜK GEL NLER nsan öldürmek günah de il mi? 8- TECAVÜZ Bana dokunmayan y lan bin y l yasas n dersek, an gelir o sessizlikte o y lan sizi de bulabilir. 9- KADIN C NAYETLER Kanats z melek katliam 10-KADINA fi DDET fiiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, ancak bahanesi olabilir 11- AfiK ÜZER NE fi R TADINDA Aflk dedi in yoksulluktur! Ankara S cakl k seçimlerde gösterdi i baflar dan dolay kutlad ve Çubuk ta baflar l hizmetler yapaca na inand n söyledi. Ayantafl, belediyelerde yönetimin devaml l n n önemli oldu unu belirterek, geliflim için istikrar n yakalanmas n n gereklili ini Tamer KARAHAN GSM : (0553) H CR 30 Cemaziye l Ahir 1435 dile getirdi ve Baflkan Acehan'a bu zorlu görevinde baflar lar diledi. Eski Çubuk Belediye Baflkan Adem Tu luca da, Baflkan Acehan baflkanl a seçilmesinden dolay kutlad ve bu görevinde baflar lar diledi. Kahvehane kültürü yaflat lacak A nkara Kahveciler ve Esnaf Odas Baflkan sa Güven, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ziyaret etti. Güven, Yaflar 30 Mart Yerel Seçimleri ndeki büyük baflar s ndan dolay tebrik etti. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, hemen hemen her kesimden insanlar n u rak yeri olan kahvehanelerin, Türkiye nin mozai ini yans tt n söyleyerek Kahvehane kültürünü yaflatmak için bir tak m çal flmalar yapal m, yeni formüller gelifltirelim. Böylece hem Türkiye ye örnek olal m hem de bu meslek yaflas n dedi. Kahvehanecilerin zor günler geçirdi ini belirten Yaflar, Ankara Kahveciler ve Esnaf Odas ile birlikte ortak bir çal flma yapmaya haz r olduklar n ifade etti. Yaflar, Kahvehaneleri ayakta tutmak için el birli i ile bir tak m projeler gelifltirelim. Art k insanlar kahvehaneler yerine kafeteryalar tercih ediyor. Oysa kahvehaneler bizim kültürümüzün bir parças d r. Her türlü görüfl kahvehanelerde tart fl l r, bu mekanlar meydanlar n fikrini yans t r dedi. Ça n ihtiyaçlar na ve teknolojik yeniliklere uygun olarak kahvehanelerin yeniden tasarlanabilece ini ifade eden Ankara Kahveciler ve Esnaf Odas Baflkan sa Güven ise Güzel bir ifl yaparsak hem Türkiye ye örnek oluruz hem de esnaf m z rahat eder dedi. Otomobil apartman bofllu unda as l kald TAK fienyurt K z lcahamam da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü otomobiliyle apartman bofllu una uçtu. Edinilen bilgiye göre, Bilal Ç. idaresindeki 06 HBA 86 plakal otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu K z lcahamam Yenice Mahallesi Nam k Kemal Caddesi üzerinde bulunan Bozdo an Apartman n n bahçesine uçtu. Önce yol kenar ndaki korkuluklara çarpan araç apartman çak l ndan sark k flekilde binan n duvar na TÜRK YE DE HAVA DURUMU RUM 17 Nisan 1430 msak :04 20 Günefl :05 54 Ö le :12 54 YARIN Sa l kl yaflam için yürüyüfl kindi :16 38 Akflam :19 42 Yats :21 08 çarparak durabildi. Ask da kalan araçtaki sürücü Bilal Ç., ve Babas Arif Ç. araçtan yara almadan kurtuldu. Araçtan kendi imkanlar ile ç kan Bilal. Ç. ve babas Arif Ç. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kald r ld. Kaza s ras nda apartman sakinleri büyük bir gürültü duyduklar n ve arac n apartman ve kald r m aras nda as l oldu unu gördüklerini belirttiler. K z lcahamam Devlet hastanesi ne kald r lan Sürücü Bilal Ç. ve Babas Arif Ç. kontrolleri yap larak durumlar n n iyi oldu u belirtilip taburcu edildi. E lmada Belediyesi ve Ankara Halk Sa l l Müdürlü ü nün ortaklafla düzenledi i etkinlikle yüzlerce kifli Obeziteyle Mücadele için yürüdü. Çaml k Piknik ve mesire alan nda gerçekleflen etkinli e lçe Belediye Baflkan Gazi fiahin, Çubuk lçe Belediye Baflkan Dr. Tuncay Acehan, Ankara Halk Sa l Müdürü Prof Dr. Mustafa Öztürk, Türkiye Halk Sa l Kurumu Obezite Diyabet Metobolik Hastal klar Daire Baflkan Dç. Dr. Nazan Yard m, lçe Daire amirleri, Belediye personeli ve aileleri, Ankara n n birçok çeflitli ilçelerinden kat l m gerçekleflti. Program n çok güzel geçti ini ve Elmada da yürüyüfl yapmaya uygun çok güzel yerler oldu unu belirten Ankara Halk Sa l Müdürü Prof Dr. Mustafa Öztürk; Bu güzel organizasyonu ve misafirperverli inden dolay Belediye Baflkan Gazi fiahin e ve ekibine teflekkür ediyorum dedi. Bu tür faaliyetlerin düzenli ve sürekli olarak yap lmas gerekti ini belirten Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Vücudumuzun en do al egzersizi "yürüyüfltür". Yürüyüfl özel donan m ve ders gerektirmeyen, güvenli, basit ve ücretsiz bir egzersizdir. Sa l k Bakanl m za ve l Sa l k Müdürlü ümüze bize basit ama sa l m z için çok faydal ve vazgeçilmez olan yürüyüflün önemini hat rlatt klar için teflekkür ediyor, kat l mc lara da lçemize hofl geldiniz diyorum.dedi.

3 G ölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gölbafl Çorumlular Birli i Derne i ni makam nda konuk etti. Gölbafl Çorumlular Birli i Derne i Baflkan Osman Ulunç ve beraberindeki dernek üyeleri, Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret ederek, baflkanl k görevinin hay rl olmas n diledi. Gölbafl ndaki Çorumlular olarak Baflkan Duruay a yapaca çal flmalarda baflar lar dilediklerini belirten Dernek Baflkan Osman Çorumlulardan Duruay a ziyaret Ulunç, ziyaretleri s ras nda Baflkan Fatih Duruay a Çorum leblebisi hediye etti.dernek baflkanlar yla birlikte Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay makam nda ziyaret eden Çorumlular, Baflkan Duruay baflkanl k görevi için tebrik ederek bir plaket verdi. Dernek olarak Gölbafl Belediyesi ne her konuda destek olacaklar n belirten Dernek Baflkan Osman Ulunç, Baflkan Fatih Duruay a Çorum leblebisi hediye etti.ziyarete gelen dernek üyelerine, destekleri ve iyi dilekleri için teflekkür eden Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay ise flunlar söyledi; Baflta ziyaretiniz için çok teflekkür ediyorum. Gölbafl m z için hep birlikte çal flaca z. 5 y l boyunca bir an bile durmadan, hayata geçirece imiz projeler ile Gölbafl m z hak etti i yerlere getirece iz. Gölbafl m z n en büyük zenginli i Anadolu nun her rengine bezenmifl olmas d r. Biz bu renkleri, Gölbafl m zda yapaca m z her etkinlikte ortaya ç karaca z. Bunun için beraberli imizi hiç bozmadan hemflehrilerimizle, derneklerimizle hep kol kola olaca z. ANKARA /3 CHP li gençler piknikte bulufltu NESR N ERENER P ikni e, CHP Ankara Milletvekili Ayfle Gülsüm Bilgehan, zzet Çetin, PM üyesi Ekrem Kerem Oktay, Kemal K l çdaro lu - nun dan flman Kenan fiimflek, Ankara l Baflkan Zeki Alç n, CHP Gençlik Kollar Genel Baflkan rfan nanç Y ld z ve MYK üyeleri, Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, Çankaya Belediye Baflkan vekili Selçuk Dereli, genç belediye meclis üyeleri kat ld. Tüm ilçe gençlik kollar baflkanlar ve yöneticilerinin kat ld dayan flma pikni ine 1170 kiflinin servislerle geldi ini söyleyen Ankara l Gençlik Kollar Baflkan Bar fl Artantafl, Pikni e, kat lan ve kitap toplama kampanyas na destek olan milletvekillerinden genç partililere kadar herkese teflekkür ederim, yar nlar m z n gelece i olan çocuklar m z n gelece i biz gençlere emanet dedi. lçe gençlik kollar aras nda halat çekme, çuval giyme, yumurta ve ses yar flmalar düzenlendi. CHP Gençlik Kollar MYK üyeleri ve Ankara l Gençlik Kollar aras nda halat çekme yar flmas düzenlendi. Oyunun galibini aç klayan, Bar fl Artantafl Kazanan CHP dir, kazanan CHP li gençliktir dedi. Büyükflehir Genel Sekreteri As m Balc görevine bafllad A nkara Büyükflehir Belediyesi'nde Kamil K l ç'tan boflalan Genel Sekreterlik görevine getirilen Doç. Dr. As m Balc görevine bafllad Ankara Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreterli ine atanan Doç. Dr. As m Balc, makam na oturarak Büyükflehir Belediyesi nde ilk gününde bürokratlarla ve belediye personeli ile tan flt. Ankara Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. As m Balc, 1971 y l nda Çorum Osmanc k'ta do du de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Doç. Dr. As m Balc, Yüksek Lisans n ABD'deki University of Kentucky'de tamamlad. Daha sonra Orta Do u Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü nde doktoras n bitiren Balc, bir süre Mu la Üniversitesinde görev yapt ktan sonra, y llar nda Sa l k Bakanl nda Bakan Dan flman olarak görev ald. Selçuk Üniversitesi Ö retim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. As m Balc, y llar aras nda da Türksat A.fi. de e-devlet ve Kurumsal letiflim Direktörlü ü görevlerinde bulundu. Balc, y llar aras nda Ankara Kalk nma Ajans Genel Sekreterli i görevini yürüttü. Son olarak, Millî E itim Bakanl Müsteflar Yard mc l görevini yapan Doç. Dr. Balc, birçok AB projesinde de yer ald. As m Balc 'n n çok say da yay nlanm fl makale ve kitab bulunuyor. yi düzeyde ngilizce bilen Doç.Dr.Balc, evli ve iki çocuk babas. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara l Gençlik Kollar, birlik, beraberlik ve dayan flma pikni i düzenledi. Adem Yavuz IRGATO LU E itimde hâlâ 90 larday z Dünya Ekonomik Forumu bir rapor aç klad. Raporda Türkiye kanun yapma etkinli inde bir hayli yol katedip 19. s raya yerleflirken, e itim kalitesinde hâlâ 90 larda seyrediyor. Ve yine rapora göre Türkiye e itim kalitesiyle 91. s rada yer ald. Dünya Ekonomik Forumu 2014 Global Bilgi ve Teknoloji raporunu yay nlad. Raporu okurken yine karamsarl klara kap ld k. Bir türlü çözemedi- imiz e itim problemi burada da karfl m za ç kt. Birçok alanda s ralamalar yap ld. Yüzlerce ülke aras nda Türkiye nin durumu çok da iç aç c de il. Türkiye son teknoloji araçlar na ulafl mda 44. s rada yer al rken, e itim sistemi kalitesiyle 91. s - rada yer ald. Matematik ve Fen bilimleri aç s ndan olumsuz bir karne sergiliyoruz. Bunun alt nda yatan nedenlerden biri de ezberci e itim sistemidir. Bu alanda Türkiye 101. s raya yerleflmifl durumda. Okur-yazarl k oran nda ise 67. s rada yer al yor. Yani teknoloji araçlar n kullanma veya ulaflma noktas nda biraz daha iyi durumdu olmam za ra men bunu e itim noktas nda uygulayam yoruz. Belki e itim sistemimiz belki e itim kalitemiz buna müsaade etmiyor. Her y l bu problemi yafl yoruz. Ancak buna kal c bir çözüm bulam yoruz. Rapordaki ülkelere bakt m zda her zaman oldu u gibi teknoloji konusunda en baflar l ülkelerin, Singapur, Finlandiya, Yeni Zelanda ve Japonya karfl m za ç k yor. Son y llarda önemli at l mlar yaparak ad ndan s kça söz ettiren Türkiye, kendi uydusunu, kendi savunma sistemini, kendi askeri araçlar n üretebilme kabiliyetine sahip bir ülke haline geldi. Ancak rapora bakt m z zaman Türkiye nin daha çok kanun yapmakta üst s ralarda yer ald n görüyoruz. Koalisyon hükümeti yerine tek bir partinin hükümet olmas ndan kaynaklan yor olsa gerek. Durum böyle olunca kanun yapma yeter say - s na ulaflan milletvekillerine sahip bir iktidar partisi, rapordaki s ralamaya bir hayli katk sunmufl görünüyor. Kanun yapmaktaki baflar maalesef e itimde görülemiyor. E itimde 91. s rada olan Türkiye, kanun yapma etkinlinde 19. s rada yer al yor. Kanun ç karma etkinli inde üst s ralarda yer alan Türkiye, yarg ba ms zl konusunda makas n a z n bir hayli açm fl görünüyor. Çeliflkili bir durumla karfl karfl yay z. Çünkü rapora göre Türkiye, yarg ba- ms zl ile 85. s rada yer al yor. Yerel rekabet konusunda da ilerleme kaydeden Türkiye, hükümetlerin teknoloji sat n al m konusunda di er ülkeleri geride b rakarak 23. s rada bulunuyor. nternet kullan m nda da ilk yüzün alt nda bulunan Türkiye, son dönemlerdeki projeleri ile bu s ralamas n gelecek senelerde daha da yukar lara tafl yacakt r. Hani flu k yamet kopart lan internet güvenli i noktas nda ise Türkiye 48. s rada yer al yor. Ve son y llar n popüler alan olan sosyal medyada kullan m nda 158 ülke aras nda 61. s raday z. Ciddi yol katedilmifl demektir. (Geziciler bunda büyük pay sahibi?) Sonuç olarak çok çal flmam z gerekiyor. Enerjimizi verimli kullan p ülke olarak daha iyi seviyelere yükselmek için gayret göstermeliyi. ç çekiflmelerimizden f rsat bulup d fla aç lmal y z. E ER DUANIZ OLMAZSA NE fie YARARSINIZ? D YE BUYURUYOR YÜCE MEVLA LAHYATÇI/E T MC /YALÇIN ÇYER N KUR AN DA VAHYED LEN DULARI LE ONLARIN fierhler N N SAM M DUYGULARLA ELE ALINDI I K NC BASKI K TABI ÇIKTI TEM N ED LECEK ADRES: 2KAYNAK YAYINCILIK HACIBAYRAM K TPÇILAR fiarfiisi NO:39 Tel: ULUS/ANKARA

4 ANKARA 4 Alman First Lady den flampiyonlara hediye A lmanya Cumhurbaflkan Joachim Gauk ile birlikte Türkiye ye gelen first lady Daniela Schadt, Çankaya Belediyesi Eflli Danslar Spor Kulübü nü ziyaret ederek, çocuklara spor çanta hediye etti.almanya Cumhurbaflkan Joachim Gauk ile birlikte Türkiye ye gelen first lady Daniela Schadt, Almanya Büyükelçisi nin efli Irmtrud Pohl ve beraberlerindeki heyet, Çankaya Belediyesi Eflli Danslar Toplulu u (ÇABED) ve Güç Koflullardaki Bireyler Spor Kulübü (GÜÇKOB R) üyelerini ziyaret etti. E itim ve Ahlak konulu konferansa kat lan Gölbafl l vatandafllar, ilahi dinletisi ve semazen gösterisiyle mest oldu. Gölbafl nda Çal flmalar hakk nda bilgi alan Schadt, sosyal sorumluluk projesi olarak sivil toplum kurulufllar yla da çal flan ÇABED in, GÜÇKOB R ile iflbirli i yaparak, sokaklarda çal flan çocuklara dans ve spor e itimi vermesinin çok önemli bir çal flma oldu unu belirtti. Kendilerine küçük bir gösteri sunan çocuklar tek tek tebrik eden first lady, çocuklara sahip ç kan Çankaya Belediyesi ne ve GÜÇKOB R e itmenlerine teflekkür etti. Almanya da da benzer çal flmalar n varl ndan söz eden Schadt, karfl l kl temaslar n bundan sonra da sürece ini belirterek, çocuklara spor çanta hediye etti. Genifl Aç Süleyman GÖKSU ÜÇ AYLARDAN B R NC S RECEP AYI 30 Nisan Çarflamba günü idrak edece imiz Mübarek Recep Ay, kameri aylar n yedincisidir. Ramazan Ay n n müjdecisidir."eflhur-i hurum"dan olan bu ay, fiehrullah yani Allâhü Teâlâ'n n ay d r. Bu aya oruçlu girmeli ve bu ayda çok ilticâ etmelidir. Recep ay n n 1'inci günü oruç tutanlara 3 senelik, 2'nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3'üncü günü oruç tutanlara ise 1 senelik nafile oruç sevab verilir. Bu, Hadisi fierif ile sabittir. Üç günden sonra her gününe birer ay oruç sevab verilir. Bu ay Cenâb- Hakk'a mahsus bir ay oldu u için yaln z Zat- lâhi'yi bildiren hlâs Suresi ni çok okumak lâz md r. Bilhassa bu aya hürmet olarak, ayr ca günde 11 defa hlâs- fierif okumal, tevhit, isti far ve salâvat- flerifeyi ihmal etmemelidir. Bu ilahi dinletisi G ölbafl Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Kongre Merkezi'nde "E itim ve Ahlak" konulu bir konferans düzenlendi. Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Gölbafl lçe Müftüsü Adem Karakelebek ve belediye meclis üyelerinin kat ld konferansa Gölbafl l lar n ilgisi yo un oldu. lahiyatç Ali Küçükkösemin'in Kur'an- Kerim okudu u programda kat l mc lara, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuldu. Yaklafl k 2 saat süren konferansa konuflmac olarak kat lan Sait Çaml ca, vatandafllara e itim ve ahlak konusunda bilgiler vererek flunlar söyledi; lk emri oku olan bir dinin mensuplar y z ama e itimi diplomayla s n rland rd k. Kendini e itmeyen baflkas n da çocu unu da e itemez. Yapt klar m zla insanlar n önce kalbine sonra da hayat na gireriz. Çocuklar m za verece imiz güzel ahlak onlar n hayat n flekillendirecektir. E itimleri üzerinde bask kurarak de il, onlara örnek olarak baflar l olmalar n sa layabiliriz. Çaml ca, konuflmas n n son k sm nda konferansa kat lan çocuklar sahneye ça rd ve ne olmak istediklerini kendi a zlar ndan dinledi. Kur an- Kerim dinletisi ile bafllayan konferansta Gölbafl l vatandafllara, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi de sunuldu. Yo un ilginin oldu u konferansta Grup Nida, semazenlerin gösterileri eflli inde seslendirdi i ilahilerle, Gölbafl l lara unutulmaz bir gece yaflatt. Semazen gösterisi ve ilahilerle mest olan vatandafllar, seslendirilen baz ilahilere de hep bir a zdan efllik etti. Program sonunda konuflmac Sait Çaml ca ya çiçek veren Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, konuflmas ndan dolay Çaml ca ya teflekkür ederek, Yapm fl oldu unuz bilgilendirici ve e lenceli konuflma için çok teflekkür ederim. Gençlerimizin temiz ahlakl ve iyi e itimli olabilmeleri için bize vermifl oldu unuz bilgiler yol gösterici olacakt r dedi. Baflkan Fatih Duruay, ilahi dinletisi ve semazen gösterisi için de eme i geçen herkese teflekkür etti ini belirtip, Grup Nida üyelerini tebrik etti. Ayafl'ta de iflim bafllad A nkara Büyükflehir Belediyesi Fen flleri Daire Baflkanl na ba l " Ayafl flletme fiefli i" kuruldu. Ayafl Belediye Baflkan Bülent Taflan, Ayafl' m za hay rl, u urlu olsun" dedi. Ayafl' n AK Partili yeni Belediye Baflkan Bülent Taflan mazbatas n ald günden itibaren çal flmalar na devam ediyor. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkanl Ayafl flletme fiefli i ni Ayafl'a kazand ran Baflkan Taflan, "Belediye hizmetlerinin etkin ve verimli bir flekilde gerçeklefltirmek ad na Ayafl flletme fiefli i ni Sinanl Mahallesi nde bulunan Belediye garaj na kurduk. Belediyemizin araçlar sürekli ar za veriyor ve devaml bak mlar yap larak hizmet vermeye çal fl yorlard. Buda ifllerin aksamas na neden olurken, mali anlamda da belediyeye yük getiriyordu. Seçimlerden önce ayda 2 kandil vard r: 1. lk cuma gecesi "Regaip Kandili", 2. Yirmi yedinci gecesi "Mi'rac Kandili"dir. Bu ay n birinci gecesi bir tespih namaz veya Recebi fierif in ilk onu zarf nda bir defaya mahsus olmak üzere k l nan on rekât namaz da k l nabilir. Önümüzdeki günlerde bu namazlar n k l n fl flekli anlat lacakt r. Recep ay nda her gün, -bafl nda ve sonunda 7'fler Fatiha ile- 100 hlâs- fierif okumak da çok sevapt r. Bu ayda, mümkün oldu u kadar Hatm-i enbiya yap lmal ve oruç tutulmal d r. Bu orucu 13, 14 ve 15'inci günlerinde tutanlar, Eyyam- B yz'da oruç tutma sünnetini de yerine getirdiklerinden, nice hastal klardan flita bulurlar. Mübarek üç aylar n z ve Regaip Kandilinizi tebrik eder, hay rl günler dilerim. halk m za hizmet etmeye söz verdik. Bizde "üçlü olursak güçlü oluruz" dedik. Hükümet imiz, Büyükflehir'imiz ve Ayafl. Hizmete giden yolda biz dilenmeye raz y z.yata yorgan Büyükflehir'e tafl d k ve mendili Büyükflehir'in önüne serdik.hiç bir talebimiz geri çevrilmiyor. Büyükflehir Belediye Baflkan m z Melih Gökçek'e çok teflekkür ediyorum. 1 Ekskavatör, 1 Modern Kepçe, 1 Silindir, 4 Kamyon, 1 Binek Araç ve 30 çal flan personel Belediye Baflkanl m za ba l olarak hizmet verecekler.araçlar m z n hepsi yüksek model olup tüm giderleri de Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan karfl lanacak. Bu daha bafllang ç temizlik araçlar m z,y kama ve sulama tankerleri,çöp araçlar m z k sacas ihtiyac m z olan her türlü araç gelecektir. Ayafl' m za hay rl u urlu olsun " dedi.

5 Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Baflkan Yard mc s Çetin Osman Budak, stanbul ve Ankara daki tüketicilerin pahal domates, biber, patl can tüketmesinin sorumlusunun Antalyal çiftçi olmad n, geçen y la göre ürün fiyatlar n n yüzde 12,7 oran nda geriledi ini söyledi. ANTALYA (CHA) B una ra men geçen ay stanbul ve Ankara da domates ve patl can fiyat - n n yüzde 13,6, biber fiyat n n ise yüzde 18 artt na dikkat çeken Budak, Antalya olarak k fl aylar ndaki enflasyonun bafl sorumlusu gösteriliyoruz. Ne üretici kazan - yor, ne tüketici kazan yor. Kazanan kim? Tart flmak laz m. dedi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n (ATSO) nisan ay meclis toplant s yap ld. Toplant da konuflan TOBB Baflkan Yard mc s ve ATSO Baflkan Çetin Osman Budak, tar m sektöründe üreticinin para kazanamamas ndan yak nd. Antalya Toptanc Hali rakamlar - n n bu iddias n n ispat oldu unu kaydeden Budak, flöyle konufltu: Geçen y l n mart ay ile bu y - l n mart ay nda ürün fiyatlar yüz- O B Baflkan : hracatta hedeflerimizi aflaca z BURSA (CHA) U luda Otomotiv Endüstrisi hracatç lar Birli i (O B), seçimli genel kuruluna tek listeyle aday olan mevcut Baflkan Orhan Sabuncu, üyelerden güvenoyu ald. O B te 4 y ll k baflkanl k süresini tamamlayan ve seçimli genel kurulda tek liste olarak aday olan Baflkan Orhan Sabuncu, oy birli iyle yola devam dedi. Sabuncu, Türkiye nin ihracatta flampiyon sektörü otomotive yeni baflar lar kataca z. Bu y l d fl sat fllar - m zda hedeflerimizin üzerine ç kaca- z. fleklinde konufltu. Seçimli genel kurulda O B in faaliyet raporu ve bütçesi üyelerin oy birli- iyle ibra edildi. Genel kurula kat lan üyelere seslenen O B Baflkan Orhan Sabuncu, 4 y ll k süreçte otomotiv ihracat n n baflar l seyrini anlatt. Son 8 y ld r otomotiv endüstrisinin ihracat flampiyonu oldu unu vurgulayan Sabuncu, y llar aras nda toplam 12.7 milyar dolarl k d fl ticaret fazlas veren dev bir endüstri olduklar n kaydetti. yum sektöründeki sat fl n 674 milyon liraya gerileyerek, kredi kart sat fllar nda yüzde 25 gerileme yafland n dile getiren Budak, market al flverifllerinde ise 500 milyonluk düflüfl oldu unu belirtti. Sa l ktan seyahate, sigortadan telekoma tüm sektörlerde kredi kartl sat fllar n geriledi ini dile getiren Budak, Kartla al flverifl neredeyse çökmüfl. Kart durgunlu u ile iç piyasadaki durgunlu u net olarak görebiliyoruz. Kredi kart harcamalar ndaki düflüfl ortada. diye konufltu. Ödeme araçlar ndaki bir baflka de iflimin ise çekle ödemelerde yafland na iflaret eden Budak, flunlar söyledi: Çek Kanunu de- ifltikten sonra kredi kartlar nda büyüme yüzde 25 civar nda. Ödeme araçlar n n güvenilir olmamas ndan yönelme oldu. fiu an çek /5 EKONOM stanbullunun pahal domates yemesinin sorumlusu Antalyal çiftçi de il ANKARA (CHA) T ürkiye, Sudan la imzaland Tar msal flbirli i Anlaflmas ' ile ilk defa yabanc bir ülkede tar m arazisi iflletmeye haz rlan yor. Kurulacak ortak bir flirket, Sudan da sulaman n yap labildi i 800 bin dönüm arazide üretilen endüstri ürünlerini ihraç da edebilecek. Anlaflma kapsam nda özel sektör de Sudan'da belirlerlenen tar m arazileri üzerinede yat r m yapabilecek. Türkiye ve Sudan aras nda Türkiye-Sudan Tar msal flbirli i Anlaflmas ', Tar m flletmeleri Genel Müdürlü ü nde G da Tar m ve Hayvanc l k Bakan Mehdi Eker ile Sudan Tar m Bakan Ibrahim Mahmoud Hamid ve Sudan Uluslararas Ekonomi ve Maliye Bakan Bader Eld n Mahmoud Abbas aras nda imzaland. mza töreninde konuflan Bakan Eker, uzun vadeli bir anlaflman n imzaland n belirterek, anlaflma kapsam nda Sudan'da örnek bir çiftlik kurulmas hedeflendi ine iflaret etti. E itim ve di er çal flmalar n da gerçeklefltirilece i dile getiren Eker, T GEM ile Sudan taraf ndan bir kuruluflun ortak olaca- bir flirketin kuruldu unu, bu flirketin, 780 bin hektar arazi kiralayabilece ini ve orada Türk özel sektörünün tar m yapmas na imkan sa layaca n söyledi. Alanlar n tespit edildi ini de aktaran Bakan Eker, fiirket, iki ülkenin ortakl dahilinde olacak. fiirketin tar msal üretim yapmas ve Türkiye'nin imkanlar n n de- Afyonlu yumurtac lar yine ihracat flampiyonu de 12,7 oran nda afla ya gitmifl. kald na de inen Budak, orta gelir tuza na düflmemek ve büyü- A FYONKARAH SAR (CHA) Her fley art yor fakat ürün fiyatlar m z artm yor. TÜ K rakamlar na meyi y ll k yüzde 3-4 aral na - Türkiye'de yumurta fiyat n belirleyen Afyonkarahisarl bakt k. K fl aylar nda biz enflasyonun bafl sorumlusuyuz, Antalya r kararl l kla yapmak gerekti inin hapsetmemek için siyasi reformla- kullan m inan lmaz azald. Çek oran yüzde 75 civar ndayd. fiu olarak. Çünkü sebze enflasyonuyla birlikte Türkiye de bir enflas- Orta gelir düzeyinden kurtulma- 75 te. Ödeme konusunda piyasala- alt n çizdi. Budak, flöyle konufltu: an çek yüzde 25, senet yüzde yon alg s yarat ld. Geçen ayda n n tek yolu yap sal reform. Türkiye yenilikçi olmal, e itim, hukuk ödeme araçlar nda yeni uygulamar n ciddi s k nt s var. Çek ya da domates ve patl can fiyatlar nda yüzde 13,6 art fl olmufl, TÜ K stanbul, Ankara verileri. Sivri biber tirmeli diyoruz. Orta gelir tuza n- Meclis üyeleri de toplant da sistemini bu yönde hemen de ifllar yap lmas gerekiyor. fiyatlar da yüzde 18 artm fl. Burada dan ç k fl n olmazsa olmaz yolu elektronik oyla anket doldurdu. ne üretici kazan yor, ne tüketidan ci. Al n size bir yap sal sorun daha. Bu konuyu önemle masaya yat rmam z laz m. Bu konuyla ilgili kamuyla, üreticiyle, çiftçiye toplant yapmam z laz m. Bu konuyu art k gündemimize net olarak oturtmam z laz m. Kazanan kim? Üretici kazanm yor, tüketici kazanm yor. Kazanan var m o da tart flma konusu. Türkiye nin, 2008 y l ndan bu yana kifli bafl na düflen milli gelirde 10 bin dolar seviyesinde çak l demokrasidir. Türkiye 10 bin dolara çak ld. 10 bin dolara geçeceksek biz kendimizi yenilemek zorunday z, orta gelir tuza ndan ç kmam z laz m. Kredi kartlar na taksit s n rlamas getirilmesinin tüm sektörler üzerinde etkili oldu unu anlatan Budak, karardan sonra al flverifllerin yüzde 17 geriledi ini ifade etti. Budak, bilgisayar ve kuyum sektörlerindeki gerilemelerin dikkat çekici oldu unu vurgulad. Geçen y l 824 milyon lira olan ku- Anket sonuçlar na göre; ifl adamlar geçen y la göre sat fllar n n düfltü ünü, bunu etkileyen en önemli üç konunun maliyetlerin artmas, finansman ve siyasi gerilim oldu u fikrinde birleflti. fl adamlar n n yüzde 27 si 2014 y l nda iflini küçültmeyi düflündü ünü belirtirken, gelecek aylarda en büyük risk olarak siyasi gerilimi gördü ünü kaydetti. AT- SO Meclisi üyeleri, bugünkü ekonomik flartlar alt nda yat r ma olumsuz bakt n belirtti. Türkiye, ilk kez baflka bir ülkede tar m yapacak erlendirilmesi sa lanacak. Yap - lacak, üretim ise dünyaya ihraç yap lacak. Anlaflma genifl bir alan kaps yor. ki ülkenin istifade edece i bir model ortaya ç k yor. Dünyan n baflka bir ülkesinde Türkiye'nin bu gücünü uluslararas sahaya tafl mas bizim aç m zdan bir ilk. ki taraf aç s ndan fayday sa layan bir model. diye konufltu. Bakan Eker, Sudan n genifl bir tar m arazisine sahip oldu una da de indi. Ya l tohumlar baflta olmak üzere, endüstri ürünlerinin ekilebildi i tar m arazilerinin mevcut oldu unu anlatan Eker, flöyle konufltu: 2006 y l ndaki ziyaretimde, imzalad m z protokolle, Sudanl 350 teknik eleman- lar e ittik, arkas ndan 5 bin tonu hibe ettik. Arkas ndan çeflitli alanlarda ifl birli i imkan m z oldu. fiimdi bu iflbirli ini, tar m ve hayvanc l kla uzun vadeye tafl d k. Hayvan sa l alan nda mutabakat zapt n n da imzalanaca n dile getiren Mehdi Eker, flöyle devam etti: Bal kç l k ve su ürünleri ile ilgili mutabakat zapt imzalanacak flekilde haz rland. Tar msal araflt rmalar n sonuçlar n n mübadelesinin iflbirli ini ön gören mutabakat zapt. Bu mutabakat zabt ile iflbirli i yat r m anlaflmas n n hay rlara vesile olmas n temenni ediyorum. Sudan Uluslararas Ekonomi ve Maliye Bakan Bader Eld n Mahmoud Abbas, ortak flirket için 800 bin hektar arazinin ayr ld - n bildirdi. Ortak kurulacak flirketin sermayesinin yüzde 80 inin T GEM yüzde 20 sinin Sudan taraf ndan karfl layaca n ifade eden Abbas, kurulacak flirketin 12 bin 500 hektar araziyi, Türk özel sektörünün ise bin hektar arazide yat r m yapaca n aç klad. Böyle bir anlaflmay ilk defa Türkiye ile imzalad klar n anlatan Abbas, yat r m kapsam nda ihracat odakl ürünlere yer verilece ini söyledi. Sudan daki do al kaynaklar daha iyi kullanmay amaçlad klar - n da anlatan Bakan, iki ülke anlaflma neticesinde Türk özel sektörünün yat r m yapmas nda oldukça kararl y z. Abbas, Ortak kurulacak flirketin sermayesinin yüzde 80 inin T GEM, yüzde 20 sinin Sudan taraf ndan karfl layaca n ifade ederek, Ayr ca bu anlaflma haricinde, mzalad m z di er mutabakat zab tlar da bu projeye yard mc olacakt r. dedi. Abbas, Türk özel sektörünü ulaflt rma konusunda yat r m yapmas n teflvik edeceklerini de aç klad. Serbest bölgelerde hangi branjda olursa flirketlerin kendiifllerini idare etmeleri konusunda avantaj sa layacaklar n da aç klayan Abbas, iki ülkenin merkez bankalar aras nda da bir mutabakat zapt n n imzalanaca n bildirdi. Amerika ve Avustralya'da yaflanan kurakl k ve Ukraynadak krizin, yiyecek fiyatlar n dünya çap nda artt na dikkat çeken Sudan Tar m Bakan Ibrahim Mahmoud Hamid ise imzalanan anlaflman n ise iyi sonuçlar do- urmas n temenni etti. üreticiler, ihracatta flampiyon oldu. Afyonkarahisar'da 25 yumurta üreticisinin bir araya gelerek kurdu u Afyon Yumurta Afi, 40 milyon dolarl k ihracat yaparak önemli bir baflar ya imza att. Yumurtac l k sektöründe ikinci ise 25 milyon dolarl k ihracat rakam ile bir baflka Afyonkarahisar firmas Hisar Yumurta Afi oldu. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller hracatç lar Birli i Genel Kurul Toplant s 'nda, 2013 y l nda su ürünleri kanatl etleri, yumurta, süt ürünleri ve bal kategorilerinde ilk üçe giren 15 firma ödüllendirildi. Yumurta grubunda ilk s ray Afyonkarahisarl firmalar ald. Afyonkarahisar da, y lda 100 bin tonun üzerinde yumurta üretiliyor. Üretimin önemli bir k sm yurt d fl na gönderiliyor. Eskiden ferdi olarak çal flan ve pazarda ayakta kalma mücadelesi veren firmalar, 2005 y l ndan itibaren bir araya gelerek sektörde güç birli i yapmaya bafllad. 25 yumurta üreticisinin 7 y l önce bir araya gelerek kurdu u Afyon Yumurta, sektörde en fazla ihracat yapan firma olmay baflard. Afyon Yumurta, teknolojiyi de yak ndan takip ederek, fabrikas na kurdu u otomasyon sistemiyle yumurtalar el de meden paketlere yerlefltiriyor. Bunun d fl nda yine günlük üretilen yumurtalar Hollanda'dan ithal edilen tasnifleme makineleriyle standart kontrolünden geçiyor. Gramaj uymayan, kirli ve k r kl k olanlar ayr l yor. Afyon Yumurta Afi Azerbaycan, Türkmenistan, ran, Irak, Libya, Dubai, Suriye, Ürdün ve bir Afrika ülkesi olan Angola'ya ihracat yap yor. Afyon Yumurta Afi Yönetim Kurulu Baflkan Sait Evrenkaya, flirketin, 7 bin 500 metrekaresi kapal alan olmak üzere toplam 15 bin metrekare arazi üzerinde, 14 idari personel 118 çal flan iflçisiyle faaliyetini sürdürdü ünü söyledi. Evrenkaya, flirketin ihracat n n yan s ra ulusal market zincirlerinde halk n damak tad na hitap etti ini, iç piyasa sektöründe aranan ve tercih edilen marka olmay kendine hedef edindi ini dile getirdi. Hisar Yumurta Afi Yönetim Kurulu Baflkan Cahit Pekin de Afyonkarahisar' n Türkiye yumurta borsan n belirledi ini belirterek, ülke genelinde 351 milyon dolarl k ihracat n 91 milyon dolar n Afyonlu yumurtac lar n yapt n belirtti. Afyonkarahisar, Türkiye yumurta ihracat n n yüzde 26's n tek bafl na yap yor. Irak, üreticiler için en büyük pazar durumunda. Türkiye'den haftal k Irak'a giden 260 TIR'l k yumurtan n 60 TIR' n Afyonkarahisar gönderiyor. Yumurta üreticileri, Irak d fl nda az miktarda da olsa Suriye, ran, Azerbaycan, M s r, Libya, srail'e ihracat yap yor. Sektörde flirketleflerek güç birli i yapan üreticiler, kurduklar modern entegre tesislerde üretim ve paketleme yaparak ürünlerini yurt d fl na ihraç ediyor.

6 /6 DIfi HABERLER FARUK AKKAN MOSKOVA - U krayna politikalar nedeni ile ABD ve AB nin ikinci yapt r m kararlar n n ard ndan Rusya karfl l k vermeye haz rlan yor. Rusya parlamentosu üst kanad Federasyon Konseyi Baflkan Valentina Matviyenko, hükümetin karfl l k için haz rl k yapt n, dostça olmayan giriflimlere cevap verilmesi gerekti ini söyledi. Bas na de erlendirmede bulunan Matviyenko, Rusya n n bu tür yapt r mlar n verece i zarar n üstesinden gelebilecek güçte oldu unu, kendi ekonomisini gelifltirerek ve dünyan n farkl co rafyalar ile iflbirli ini art rarak yoluna devam edece ini belirtti. Rusya gibi güçlü bir ülkenin d fl politika kararlar n n yapt r mlarla de ifltirilmesinin imkans z oldu una de inen Metviyenko, Rusya küresel siyaset ve ekonomiye entegre olmufl durumda. Rusya ile yapt r m dili ile konuflmak uygun de il ve kabul edilemez. uyar s nda bulundu. Matviyenko hükümetin karfl yapt r m karar na destek olacaklar n söyledi. Rusya n n do u ve güney Ukrayna da yaflanan olaylarda dahli oldu u ile ilgili iddialar n yersiz ve gerçek d fl oldu unu savunan Matviyenko, Bizim duruflumuz aç k. Sivil savafl n ç kmas ve kan Ero lu: Bu y l müzakereler referandum karar yla sonuçland r labilir LAHYATÇI/E T MC / YALÇIN ÇYER N KIRK YILLIK, T T Z VE ÖZVER L ÇALIfiMASININ ÜRÜNÜ OLAN ARAPÇA K TABI S Z KUR AN A ULAfiTIRMAYI HEDEFLEMEKTE. ARAPÇA K TAP, YARDIMCI K TABI VE CD YE LEN fi Alman devlet televizyonu rkç reklam spotunu yay nlamayacak KÖLN (CHA)- A lmanya'da rkç ve yabanc düflman söylemleriyle tan nan Pro NRW nin, Avrupa Parlamentosu seçimleri için haz rlatt reklam filmi mahkeme taraf ndan yasakland. Alman devlet televizyonu ARD nin söz konusu spotu yay nlamayaca duyuruldu. Almanya da yabanc düflman ve rkç söylemlerle dikkat çeken Pro NRW, gelecek ay yap lacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için reklam spotu haz rlatt. Alman birinci devlet televizyonu ARD nin yay nlanmas talebiyle bu kanala ba l RBB ye iletilen reklam spotu, kanal yönetimi taraf ndan kabul edilmedi. Konuyu mahkemeye tafl lan Pro NRW ye mahkemeden cevap geldi. Söz konusu reklam filminin halk kin ve nefrete sevk etti i, rkç ve yabanc düflman söylemler içerdi i gerekçesiyle yay nlanmas na yasak getirildi. Rusya parlamentosu üst kanad Federasyon Konseyi Baflkan Valentina Matviyenko, hükümetin karfl l k için haz rl k yapt n, dostça olmayan giriflimlere cevap verilmesi gerekti ini söyledi. Moskova, ikinci dalga sonras yapt r mlara karfl l k verecek akmas na engel olmak istiyoruz. Bir de burada sivillere karfl ordunun güç kullanmas na kesinlikle karfl y z. tespitinde bulundu. Rusya D fliflleri Bakan Yard mc s Sergey Ryabkov da karfl yapt r mlar için çal flmalar n bafllad n, bir k s m yapt r mlar n süre ile s n rl oldu unu, bunlarla ilgili taslak haz rland n belirtti. Rus diplomat burada aceleye getirilecek bir konu olmad n, gerekli karfl l n uygun flekilde verilece ini ifade etti. ABD, Rusya dan 7 isim ve 17 flirketi daha kara listeye eklerken, Brüksel 10 isimle birlikte listeyi 48 kifliye ç kard. Bu geliflmeden sonra reklam filmini geri çeken Pro NRW baflka bir spot haz rlatarak kanala gönderdi ini duyurdu. ARD ye ba l bölgesel kanal RBB yeni gönderilen parti reklam spotunun sak ncal ögelerden ar nd r ld n ve bu nedenle de yay nlanaca n aç klad. Yasaklanan bir önceki reklam filmi; baflta mülteciler, Müslümanlar ve Romenler olmak üzere yabanc lara karfl rkç söylemler içeriyordu. Schröder ve Putin kol kola kutlama yapt BERL N (CHA)- U krayna da Rusya ile Avrupa Birli i aras nda kriz sürerken Almanya n n eski Baflbakan Schröder, Rus lider Putin ile St. Petersburg da yafl günü kutlamas yapt. 70. yafl na giren Schröder için düzenlenen programa Gazprom yönetimi ve Almanya dan baz SPD li politikac lar da kat ld. Almanya eski Baflbakan Gerhard Schröder, 7 Nisan da 70. yafl na girdi. Partisi Sosyal Demokratlar (SPD) Berlin de Schröder için ayn gün bir yafl günü partisi düzenlemiflti. Eski Baflbakan ard ndan da memleketi Hannover de Afla Saksonya eyaletindeki kutlamalarda tebrikleri kabul etti. Kutlamalara Schröder in kadim dostu Rus lider Vladimir Putin kat lmam flt. ki politikac St. Petersburg da kol kola görüntülendi. Edinilen bilgilere göre, Avrupa Birli i ve Rusya aras nda devam eden Ukrayna krizi nedeniyle Almanya ya Schröder in yafl günü kutlamalar na kat lamayan Putin buna mukabil St. Petersburg da bir program düzenledi. Yusufov Saray nda bir araya gelen iki lidere Gazprom yönetimi de efllik etti. Almanya dan ise Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin SPD li Baflbakan Erwin Sellering kat ld. Siyaseti b rakt ktan sonra Rus enerji flirketi Gazprom un yönetim kuruluna transfer olan Schröder, Kremlin in önemli bir paya sahip oldu u flirkette halen yöneticili ini sürdürüyor. Ukrayna krizinde de Putin e yönelik elefltirileri kabul etmeyen Almanya n n eski Baflbakan Schröder ülkesinde halen Kremlin fiefi ne yönelik tepkileri gö üslemeye devam ediyor. TEM N EDEB LECE N Z ADRESLER Birleflik Da t m tüm sat fl noklatalar ile 2Kaynak Yay nc l k/hac bayram Kitapç lar çarfl s No:39 Ulus/Ankara Tel: REMZ SAMAR LEFKOfiA (CHA)- K KTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, K br s'ta müzakerelerin May s ta müzakerecilerin Afrika dönüflü tekrar canland r laca n ve art k özlü konulara geçilece ini söyledi. Ero lu, " ki tarafta da çözüm niyeti varsa bu y l içinde müzakereler bir referandum karar yla sonuçland r labilir. dedi. Dervifl Ero lu, bugün bir kabulünde yapt aç klamada, müzakerecilerin Afrika da temaslarda bulundu unu ifade ederek, müzakerelerde Yönetim ve Güç Paylafl m, AB, Ekonomi, Toprak, Mülkiyet ve Garantiler olmak üzere 6 bafll k bulundu unu dile getirdi. Bu bafll klar n daha önceki liderler ve kendisinin de tart flt n, baz yak nlaflmalar oldu unu fakat yeni seçilen Rum liderin bu yak nlaflmalar kabul etmek istemedi ini kaydeden Ero lu, müzakerelere b rak lan yerden bafllama taahhüdü alt na girmedi ini, fakat kendisinin b rak ld yerden devam için taahhüt verdi ini anlatt. Ero lu, ortak metnin ard ndan müzakerelerin yeniden bafllad n kaydetti. Cumhurbaflkan Ero lu, Müzakereler 6 May s ta Afrika dönüflü tekrar canland r lacak ve art k özlü konulara geçilecek. 6 bafll kta anlafl lmam fl konulardan bafllayarak K br s sorunu çözmeye çal flaca z. nflallah sorunu çözeriz diye düflünüyoruz. dedi. Niyet varsa bu y l içinde müzakerelerin bir referandum karar yla sonuçland r labilece ini ifade eden Ero lu, ancak bunun için Türk taraf nda olan çözüm iradesinin Güney de de olmas gerekti ini kaydetti. "TÜRK YE'DEN SU EYLÜL AYINDA GELECEK" Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu, Türkiye den gelecek su projesi konusunda ise, y llardan beridir bunun bir hayalleri oldu unu, ancak art k projenin yap m n n sürdü ünü ve suyun ülkeye gelece ini ifade ederek, suyun Eylül ay nda adaya gelece ini, fakat 20 Temmuz a kadar suyu getirmek istediklerini belirtti. Ero lu, önemli olan n suyun KKTC ye gelmesi oldu unu vurgulayarak, bir k sm içme bir k sm kullan m suyu olacak Bar fl Suyu'ndan ihtiyaç olursa Rum taraf na da sat labilece ini, kurak bir ülke olan KKTC ye de çok iyi gelece ini anlatt.

7 Bakanl ktan belediye projelerine 104 milyonluk çevre deste i ANKARA - Ç evre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, geçen y l belediyelere 104 milyon 893 bin 212 lira destek verildi ini bildirdi. Bakanl k Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli inden yap lan yaz l aç klamaya göre Güllüce, 2013'te belediyelere yap - lan deste e iliflkin rakamlar aç klad. 929 projeye 104 milyon 893 bin 212 lira destek sa land n kaydeden Güllüce, çevre kirlili inin giderilmesi için haz rlanan 613 projeye 47 milyon 780 bin 69 lira, 41 at ksu ar tma tesisi projesine 7 milyon 274 bin 992 lira, 26 kanalizasyon projesine 3 milyon 472 bin 151 lira, 23 kat at k tesisine 7 milyon 780 bin lira, 8 müflavirlik projesine 993 bin lira, 6 bisiklet yolu projesine 3 milyon 278 bin lira finansman deste i verildi ini belirtti. Yerel idarelere 133 çöp toplama arac, 36 vidanjör ve 43 yol süpürme arac n n hibe edildi ini aktaran Güllüce, 2014'te ise flimdiye kadar 13 projeye 1 milyon 230 bin lira destek sa land bilgisini verdi. Ere li ilçesinde emekliye ayr larak köye yerleflen hayvansever iflçi, yaflam n yüzlerce sokak köpe ine bakarak sürdürüyor. Emekli iflçi, kendini sokak köpeklerine adad KOÇ 21 Mart 20 Nisan K ZLER 21 Mayıs 21 Haziran ASLAN 23 Temmuz 23 Ağustos TERAZ 24 Eylül 23 Ekim YAY 23 Kasım 21 Aralık KOVA 21 Ocak 18 Şubat GÜNLÜK BURÇLAR Bugün duygusal hayat n zda oldukça çalkant l ve iniflli ç k fll bir gün geçirebilirsiniz.sosyal ve kültürel hayat n zda baflar l bir tablo çizeceksiniz. Akl n zda birçok de iflik düflünce olabilir ancak, bunu karfl n zdakilere aktarmakta zorluk çekebilirsiniz.lükse olan afl r düflkünlü ünüz hiç de akl n zda olmayan maddi kay plara neden olabilir. Bugün her zamankinden daha fazla aç k fikirli, düflüncelerinin fark nda olan bir yap içine gireceksiniz. Genel olarak ilk yarg lar n z do ru ve kesin olacakt r. Duygusal iliflkilerinizde gergin ortamlar olusabilir. Bu süre içinde özellikle aflk konusunda hiçbir yenilik yapmaman z iyi olur. Bugün aflk hayat n z bir hayli hareketli. Trajik iliflkiler gündeme gelebilir. fl hayat n zda afl r yo unlaflma görülebilir ve yüklenebileceginiz ifllerden fazlas na kalk flmak sa l n zda, çeflitli rahats zl klara yol açabilir. E er böyle bir durumla karfl lafl r ve baflka çare bulamazsan z alt nda kald n z iflleri bir s raya koymal ve acele etmeden ele almal s n z. Bugün aile içinde çok güzel geliflmelerle karfl laflabilirsiniz. Aflk yaflam n zda bekledi inizi bulamayabilir karfl n zdaki kiflinin size ilgi ve sevgi göstermemesine üzebilirsiniz. Ortakl k ve iflbirli i konular nda baz hayal k r kl klar gündeme gelebilir. Önemli bir projede birlikte hareket etti iniz kiflinin bekledi iniz performans göstermedi ini fark edebilirsiniz. Düflüncelerinizi sorunlar n üzerine yo unlaflt r rsan z, bunun o kadar da içinden ç k lamayacak kadar önemli bir fley olmad n fark edersiniz. Özellikle bugün yeni planlar gelifltirmek için oldukça uygun bir gündesiniz. Hareketlerinizde kararl bir flekilde hedefe do ru ilerleyebilirsiniz. Bu da sizin moralinizi yükseltecek ve kendinizi daha da iyi hissedeceksiniz. Hem zihinsel aç dan hem de duygusal olarak kendinizi gerilim içinde hissetti iniz bir gündesiniz. Çevrenizdeki insanlardan ve sevdiklerinizden çok fazla beklenti içine girebilir ve onlar yanl fl anlayabilirsiniz. Aniden ortaya ç kabilecek olaylar çok fazla büyütmeyin ve gereksiz tart flmalara girmekten kaç n n. BO A 21 Nisan 21 Mayıs Pozitif düflünmeniz ve içinizdeki duygular do ru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz. E er aceleci ve sinirli bir davran fl biçimi sergilerseniz, bask c tutumlar n zla yak nlar n z zorlayabilirsiniz. Daha sakin ve çok kat oldu unuz konularda esnek davranarak iliflkilerinizdeki dengeyi korumal s n z. Yarat c l k gerektiren konularla yak ndan ilgilisiniz. Olumlu elefltirileriniz, yak n çevrenizden takdir görmenizi sa layacak. YENGEÇ lfl hayat n zda ise aceleci olmamal s n z. Telafll bir yap, sahip 22 Haziran 22 Temmuz oldugunuz enerjiyi yönlendirmede hatalar yapman za neden olacakt r. Fakat savaflmak ve çaba göstermek istemiyorsunuz. BAfiAK 24 Ağustos 23 Eylül AKREP 24 Ekim 22 Kasım Zekan z n güçlü oldu u bir gününüzdesiniz. E er önünüze ç kan f rsatlar de erlendirirken k vrak zekan z kullanabilirseniz kazançl ç kars n z. fl hayat n zdaki iliflkilerde üstlerinizle küçük sorunlar yaflayabilirsiniz. Beklenmedik ifl yolculuklar, haberler ya da tahmin etmedi iniz konuklar sizi ziyarete gelebilir. Bugün kendinizi sadece iflinize odaklayacaks n z. flyerinizdeki arkadafllar n zdan destek isterseniz, onlar bu zor günün yükünü biraz hafifletebilirler. Gelece e yönelik planlar n z uygulamaya koymadan önce kimseye açmay n. Çünkü çevrenizdeki baz kifliler onlar engellemek için harekete geçebilirler. Bugün yak n çevrenizdeki arkadafllar n z ve dostlar n zla ilgili bir de erlendirme yapma f rsat bulacak ve onlar n sizin için ne kadar önem tafl d n bir kez daha kavrayacaks n z. O LAK 22 Aralık Kendinizi güçlü ve enerjik hissedeceksiniz. Olaylara mant kl yaklafl p, 20 Ocak duygular n z kontrol alt na almay baflarabilirsiniz. BALIK 19 Şubat 20 Mart Bugün ifl hayat n zda sizi oldukça yo un bir tempo bekliyor. Yeni projeler, h zl de ifliklikler ya da yeni sorumluluklar nedeniyle gününüzün nas l geçti ini fark etmeyebilirsiniz. Disiplinli bir flekilde çal flmak ve sadece elinizdeki konulara odaklanman z gerekiyor. ZONGULDAK - CEM SÜRME- NEL - E re li Demir ve Çelik Fabrikalar 'ndan emekliye ayr larak K z lca köyüne yerleflen Cengiz Cevikel (45), yüzlerce sokak köpe inin bak m n üstlendi.cevikel, AA muhabirine yapt aç klamada, flehirdeki evini terk ederek ormanl k alana yerleflti ini, do ayla iç içe yaflamay çok sevdi- ini söyledi. Evine en yak n komflusunun 2 kilometre uzakta oldu unu anlatan Cevikel, "Yan mda sokak köpe i var. Yemek saatinde bu say 100'ü geçiyor. Köpeklerin yan s ra burada sahipleri taraf ndan terk edilmifl eflek ve kediler de var. Nerede ihtiyaç sahibi hayvan varsa yan mda" diye konufltu. Cevikel, hayvanlar n hepsinin ma dur oldu unu, ölüme terk edildi ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: "Sokak hayvanlar n b rak p 'hayat m nezih yaflayay m' diyemedim. Buras do- a harikas bir yer, hayalim kendi bafl ma yaflamakt. Bu kadar köpe imin olaca n hiç tahmin etmemifltim. stanbul'dan bile art k bana sokak köpekleri yollamaya bafllad lar. Yüzlerce sokak köpe ine hayvanseverlerin de katk s yla yaln z yaflad m ormanl k alan n çevresinde bak yorum. fiehir hayat n uzak ormanl k alanda yüzlerce sokak köpe- iyle yaflamak çok güzel." Çin enerji yap s n "temiz enerjiye" yöneltmeyi planl yor PEK N - Ç in, ülkedeki enerji yap s n de ifltirmeyi ve "yeflil bir kalk nma" için daha temiz enerjiye yönelmeyi planlad n aç klad. Baflbakan Li K çiang' n baflkanl n yapt Çin Ulusal Enerji Komisyonu'nun toplant lar n n ard ndan yap lan aç klamada ülkenin, enerji üretim ve tüketiminde reformlar teflvik edece ini, enerji kullan m n daha "yeflil" hale getirece i belirtildi. Li, Çin'in özellikle do u bölgelerdeki nükleer santrallerde yeni güvenlik önlemlerle donat lm fl santraller kurulmas n hedeflerini ifade etti. Çin'in enerji güvenli ini sa lamas n n önemine dikkati çeken Li, bu projelerin ülkenin ekonomik büyüme ve istikrar na katk sa layaca n dile getirdi. Li, Çin'in hava kirlili ini de savafl açt n hat rlatarak, enerji tasarrufu ve emisyonlar azaltmay hedeflediklerini, ülkenin elektrikli araç kullan - m n n geliflimi ve kömür kullanan termik santrallerin gereken emisyon de erlerine ulaflmas için çal flaca n kaydetti. /7 GÜNCEL YAfiAM Hayat kurtaran kad nlar direksiyon bafl nda D YARBAKIR - AZ Z ASLAN - B ölgede zab ta, muhtar, temizlik iflçisi, otobüs floförlü ü gibi alanlar n yan s ra Diyarbak r Sa l k l Müdürlü- ünde 7 kad n ambulans floförü, Acil Sa l k Hizmetleri stasyonunda hastalar hastaneye ulaflt rmak için hizmet veriyor. Sa l k l Müdürlü ünde yaklafl k 1 y ld r çal flan 7 kad n ambulans floförü, direksiyona olan hakimiyetleri ve ustal klar yla görenlerin takdirini topluyor. Kad n ambulans floförleri, gece gündüz demeden çal flarak zaman nda hastanelere ulaflt rd klar hastalar n hayatlar n n kurtulmas na vesile oluyor. Ambulans floförlü ü yapan kad nlar, kimi zaman ambulans n zincir takma, akü takviyesi ve lastik de iflimi gibi tamir gerektiren ifllerini de yap yor. Diyarbak r'da 12 Nolu Acil Sa l k Hizmetleri stasyonu'nda görevli Acil T p Teknisyeni ve ambulans floförü Sibel Tekin, AA muhabirine yapt aç klamada, gece nöbetinde Acil Komuta Merkezi'nden gelen vakaya 90 saniyede ç k fl yaparak hastaya ilk müdahaleyi gerçeklefltirdiklerini söyledi. Diyarbak r'da 4 y ld r görevli oldu unu, 1 y ld r da ambulans floförü olarak çal flt n belirten Tekin, "Erkek ambulans floförleri kad nlar n bu ifli yapamayaca n söylüyordu. Bu mesle i sonradan ö rendiklerini kendilerine anlatarak 'biz de ö reniriz' diyorduk. Kad n olarak her ifli baflard m z gibi bu ifli de baflar r z dedik ve baflard k" dedi. l Ambulans Servisinden gelen yaz ya göre e itime tabi tutulduklar n anlatan Tekin, e itimleri baflar l bir flekilde tamamlad klar n, kentte 7 kad n n ambulans floförü olarak çal flt n bildirdi. Ambulans floförlü ü yaparken zorluklarla karfl laflmad - n, daha önce araç sürme deneyiminin bulundu unu anlatan Tekin, "En çok hasta yak nlar n n tepki vermelerinden korkuyordum. O insanlar hastalar n n bir an önce hastaneye yetifltirilmesini istedikleri için kad nlar n bu konuda yetersiz olaca- n düflünerek, tepki vermesinden korkuyordum. Ancak tebrik edenlerin hasta yak nlar oldu unu gördüm. Bu da bizi bu ifli yapmam z için daha çok motive etti" diye konufltu. Tekin, nöbetçi oldu unda ambulansa zincir takma, akü takviyesi ve lastik de iflimini bile yapt klar n belirterek, nöbet de ifliminde ambulans ar zas z ve temiz bir flekilde arkadafllar na teslim etti ini kaydetti. Ambulans floförlü ünün kolay bir meslek olmad na dikkati çeken Tekin, "Yerine göre ambulans n ar zas n gideriyorum. Tekerle i patlad nda de ifltiriyorum. Çünkü benden sonra görevli arkadafllara arac temiz ve ar zas z vermek zorunday m. Bu konular bir kad n için zordur. 4 günlük bir e itime tabi tutulduk. Ambulansa zincir takma, akü takviyesi ve teker de iflimi e itimini ald k. Bu e itimlerin yeterli oldu unu düflünüyorum. Gece vakalar gündüz vakalar gibi olmuyor. Gece vakalar na ç karken, bilmedi imiz yerler ve insanlar n evlerine ve özel hayatlar na giriyoruz. Bu nedenle bazen çekindi imiz noktalar oluyor. Ama, Diyarbak r'da bir tehlike ile karfl laflmad m" diye konufltu. Çin'deki enerji politikalar yla sorumlu kurum olan Ulusal Enerji Komisyonu'na Çin Baflbakan Li'nin yan s ra, ülkede 10'dan fazla enerji ile ilgili üst otorite kat l yor. Komisyon, Çin'in büyük enerji konular ndaki koordinasyonu baflta olmak üzere enerji konusundaki stratejik politikalarda belirleyici rol oynuyor. Çin, ülkede halen kurulumu süren onlarca nükleer santralin yan s ra hidroelektrik santralleri, rüzgar ve günefl enerjisi istasyonlar gibi projeler gelifltiriyor. Ayr ca ülkenin bat kesiminden do u kesimine enerji nakli için "ultra yüksek gerilim hatlar " üzerine projeler yap yor.

8 'Günefl gözlü ü gözünüzü karartmas n' AMASYA (CHA) B az kimseler taraf ndan günefl gözlü ünün bir aksesuar gibi kullan ld na dikkat çeken Optisyen Emre Özyaz - c, günefl gözlü ünün bir ihtiyaç oldu unu söyledi. Özyaz c, "Gerek d fl koflullarda çal flan gerekse fl a hassasiyeti olanlar için günefl gözlü- ü bir zarurettir. Kalitesiz gözlüklerle de gözlerinizi karartmay n." uyar s nda bulundu. Merzifon'da Emre Optik iflletme sahibi Özyaz c, günefl gözlü ünün asl nda bir ihtiyaç oldu unu ifade etti. Özyaz c, gerek d fl koflullarda çal flan kifliler için gerekse fl a hassasiyeti nedeniyle yaz n parlak güneflli günlerde zorlanan kifliler için günefl gözlü ünün gerekli oldu- unu belirtti. Günefl gözlü ü al rken markas ndan, fiyat ndan, fleklinden çok ultraviyole filtresi var m, ultraviyole ediyor mu, etmiyor mu özelliklerinin çok önemli oldu- una vurgu yapt. SA LIK /8 K sa boylu ve ince yap l larda kemik erimesi riski yüksek Kemik erimesi olarak da adland - r lan osteoporoz; kemiklerin incelmesi, zay flamas ve k r lmas ile karakterize bir hastal k olarak tan mlan - yor. ADANA (CHA) A c badem Adana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Coflkun Akal n, kemik erimesinin günümüzde daha çok kad nlarda görülen bir hastal k olmas na karfl n son y llarda erkeklerin de risk alt nda oldu una dikkati çekti. Dr. Coflkun Akal n, Günümüzde 50 yafl n üzerindeki her 3 kad ndan birinde kemik erimesi ortaya ç k yor. Erkeklere bakt m zda ise her 5 erkekten birinde kemik erimesi tespit ediliyor. diye konufltu. Dr. Çoflkun Akal n, osteoporozun özellikle çocukluk ça ndaki yanl fl beslenme ve yanl fl yaflam tarz n n etkisi ile ortaya ç kt n söyledi. Osteoporozun, belirti vermenden sinsice ilerledi ini ve ileri yafllarda görüldü ünü anlatan Dr. Akal n, Dünyan n her yerinde 65 yafl üstündeki pek çok kad n ve erkekte kalça, omurga, el bile i ve di er kemiklerde k r klara rastlan yor. Tedavi edilmeyen osteoporozda bel ve s rt a r s, boyda k salma, s rtta kamburlaflma, kaburgalar ve kalça kemi inde k r klar olabiliyor. Bu nedenle de kemik erimesinin tan s n n konulabilmesi için kemik yo unlu unun ölçülmesi gerekiyor dedi. Kemik yo unlu u incelemelerinin d fl nda kan ve idrar testlerinin de erken tan ya yard mc oldu unu belirten Dr. Coflkun Akal n, hastal k hakk nda flu bilgileri verdi: - Hastal k uzun süre hiçbir belirti vermeden sessizce ilerleyebilir. Bu nedenle düzenli kontrolden geçmek çok önemlidir - Hastada bel, kalça ve s rt a r lar olabilir. Boyda k salma, omurgada kemik k r klar, el, el bile i ve kaburga k r klar n n yan s ra kalça kemi inde k r k da görülebilir - Kaybolan kemi i yerine koymak oldukça pahal, zor ve uzun zaman alan bir tedavi yöntemidir. Bu nedenle risk faktörlerini belirlemek ve osteoporozu önlemeye yönelik tedbirler almak gerekir - Kemik erimesinin tedavisinde kalsiyum ve D vitamini al nmas olmazsa olmazd r! - Yaflam tarz nda de ifliklikler yapmak, düflme riskini azaltacak önlemler almak, doktor taraf ndan belirlenen egzersiz program n uygulamak, beslenme al flkanl n önerilen flekilde de ifltirmek ve ilaçlar do ru flekilde kullanmak gerekir - Tedavinin takibi aç s ndan da kontrollere de mutlaka düzenli bir flekilde ve aksatmadan devam edilmelidir Osteoporozu önlemede kalsiyum ve D vitamini kullan m n n çok önemli oldu unu söyleyen Dr. Coflkun Akal n, Hem kad n hem de erkekte iskelet sisteminin geliflmesi ve kemik yo unlu unun devam için ömür boyu yeterli kalsiyum ve D vitamini al m önemlidir. Kalsiyum ihtiyac, çocukluk ça nda mg, eriflkinlerde mg, kad nlardaki postmenopozal dönemde ve ileri yafllardaki erkeklerde ise günlük kalsiyum ihtiyac mg düzeyindedir dedi. Süt ve süt ürünlerinin kalsiyum kayna olarak diyette yer almas gerekti ini de anlatan Akal n, flunlar söyledi: Bunlar ayn zamanda zengin protein kaynaklar d r. Bunun yan s ra kalsiyum yönünden zengin di er besinler olarak yeflil sebzeleri (brokoli, k v rc k, lahana, spanak), bal k çeflitlerini ve özellikle badem gibi baz kuru yemiflleri de ihmal etmemek gerekir. Kalsiyumun mümkün oldu unca kalsiyumdan zengin besinlerle vücuda al nmas n tavsiye eden Dr. Akal n, tedavide hakk nda flu bilgileri verdi: E er besinlerle al nam yorsa mutlaka ek kalsiyum deste i verilmelidir. Ayr ca D vitamini de kemik sa l, kalsiyum emilimi, kas gücü ve denge-düflme riski aç s ndan önemlidir. Çünkü D vitamini, sindirim sisteminde kalsiyum emilimini art r r ve kemiklerde kalsiyum birikimine yard m eder. 50 yafl üzeri önerilen D vitamini dozu IU dur. Do rudan günefl fl na maruz kal nd nda D vitamininin yüzde 90 deride sentezlenebiliyor. Karaci er, ya l bal klar ve yumurta sar s da D vitamininden zengindir. Kemik sa l n n korunmas ve osteoporozun önlenmesi için düzenli fiziksel aktivite de beslenme kadar önemlidir. Yürüyüfl, kemiklerin güçlenmesi ve sa l kl bir yaflama sahip olabilmek için en iyi fiziksel aktivitedir. Denge egzersizlerini de denge ve düflme riskini azaltmak için tavsiye eden Dr. Coflkun Akal n, Osteoporozun tedavisinde kemik y k m yapan hücrelerin faaliyetlerini bask - layan bir tak m ilaçlar da kullan lmaktad r. Fakat ilaç tedavisine, kemik yo unlu u ölçüm sonuçlar ve kiflisel faktörlerle birlikte de erlendirilerek hekim taraf ndan karar verilmelidir ifadelerini kulland.(cha) 'Sedef, beklenmedik flekilde ortaya ç k p, kaybolabilir, bulafl c de il' BURSA (CHA) T oplumun yüzde 2 sini ilgilendiren bir deri hastal olan sedef, kad n ve erkekte eflit oranda ve her yaflta görülebiliyor. Uluda Üniversitesi T p Fakültesi Deri ve Zührevi Hastal klar Ana Bilim Dal uzmanlar, Sedef, beklenmedik bir flekilde ortaya ç k p kaybolabilir. Bulafl c (mikrobik) bir hastal k de ildir ve iyileflirken deride iz b rakmaz." uyar s nda bulundu. Uluda Üniversitesi Sa l k Kurulufllar isimli internet sitesine konuyla ilgili aç klama yapan uzmanlar, sedef hastal nda deri hücrelerinin ço alma döngüsü artt n ve normalde 3-4 hafta iken bu hastal kta 3-4 gün gibi k sa sürdü üne dikkat çekerken, "Bunun sebepleri halen tam olarak anlafl - lamam flt r. Baz kifliler özellikle ailesinde sedef hastal olanlar bu hastal a daha yatk n olurlar. Baflka bir deyiflle baz kifliler için bu hastal k genetik ya da ailesel olabilir. Ancak sedef için tetikleyici faktör ço unlukla bo- az enfeksiyonu, stres ya da deri hasar gibi d fl etkenlerdir. Yine de sedef hastal geliflen ya da nükseden ço u hastada bir neden saptanamaz. Genellikle günefl fl sedefi iyilefltirir; ancak özellikle günefl yan geliflti inde kötülefltirebilir. Afl r alkol al m, sigara, di er hastal klar için kullan lan ilaçlar da sedefi kötülefltirebilir. Beslenme ile sedef aras nda belirgin bir iliflki yoktur. Bu hastal k psikolojik durumla çok yak ndan iliflkilidir. Stresli veya depresyonda oldu unuz dönemlerde tedaviye direnç gösterebilir veya kendinizi mutlu hissetti inizde kendili inden iyileflebilir." ifadelerine yer verdi. Sedef hastal genetik oldu unun vurguland aç klamada, "Sedef hastal n n geçifl flekli karmafl kt r ve tam olarak ayd nlat lamam flt r. Pek çok gen rol oynayabilir. Sedef hastal - ne kadar ileri yaflta görülürse genetik ile ilgisi o kadar azal r. Sedef bazen kafl nt l olabilen üzeri beyaz kepeklerle kapl k zar kl klara sebep olur. Bunlar en s k saçl deri, kaçla, diz ve dirseklerde görülür. Sedefi olanlar yüzde 5 ile 10 unda eklemler de tutulabilece inden eklem hareketleri sertleflir ve a r l olur. En fazla tutulan eklemler el ve ayak parmak uçlar ndaki eklemlerdir. T rnak tutulumuna ba l olarak t rnaklarda çukurlanmalar, renk ve flekil de iflikli i görülür. Sedefli ço u hasta için as l sorun görünüm ve toplumun kendilerine karfl olan bak fl aç s d r. Bu onlar n yaflam kalitesini etkileyebilir." denildi. Sedefteki yamalar n üzerinde gümüfl rengi kabukla kapl k zar kl klar oldu unun hat rlat ld aç klamada, sedefte; kesi, çizme, kafl ma veya sürtünme ile hasarlanm fl bölgede hastal - a ait k zar kl klar ortaya ç kaca dile getirildi. Geniz eti birçok hastal n sebebi BURSA (CHA) Ç ocukluk ça nda en s k rastlanan cerrahi sorun geniz eti. Geniz eti büyümesi ve hastal klar - n n yol açt olumsuz belirtilerin özellikle ebeveynlerce bilinmesi, daha erken dönemde çocuklar n genizeti ve bu duruma efllik edebilecek istenmeyen hastal klar n ortaya ç kmas n engellemek ad na çok önemli. Konur T p Merkezi Kulak Burun Bo- az Uzman Dr. Cem H zl, geniz etinin yol açt sorunlara dikkat çekti. Dr. H zl, geniz etinin önemini flöyle anlatt : Geniz eti yerleflti i bölge itibariyle, burundan gelen hava ak m n n bo az bölgesini geçerek akci erlere ulaflmas n sa layan dar bir kavflak niteli inde. Bu dar alana ayn zamanda orta kula n havalanmas n ve normal fonksiyonunu sa lamada büyük önemi olan östaki tüpü de aç l yor. Tüm bu sebepler normal flartlarda küçük ve t kay c olmayan geniz eti dokusunun az miktarlarda dahi büyümesi durumunda neden önemli sa l k problemlerine yol açt n aç kl yor. Büyümeye ba l t kan kl k ve bu t kan kl a ba l olarak geliflen sa l k sorunlar na dikkat çeken H zl, flöyle devam etti: Horlama, burun t kan kl, a z aç k uyuma, solunumun yaklafl k 8-10 saniye ve civar sürelerle kesilmesi (apne nöbetleri), tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlar ve uzun vadede bu enfeksiyonlara ba l olarak geliflen iflitme kay plar, seste bo ukluk, konuflma bozukluklar, difllerde çürüme fleklindedir. Geniz etinin büyümesinden ba ms z bir flekilde adenoidit denilen s k enfeksiyon ataklar, Adenoidit nedeniyle kulak baflta olmak üzere s k geçirilen alt ve üst solunum yollar enfeksiyon ataklar yaflanabiliyor. Çocuklarda t kan kl k bulgular ya da s k tekrarlayan enfeksiyon öyküsü bulunmas halinde hekime görünmek gerekti ini ifade eden H zl, tedavi konusunda flu bilgileri verdi: Geniz eti operasyonlar her zaman genel anestezi alt nda yaklafl k yar m saat süren bir operasyonla gerçeklefltiriliyor. Hasta, ayn gün taburcu olmakta ve 3-4 günlük ev istirahati büyük oranda iyileflme süreci için yeterli oluyor. Kelebek Y ld r m Mah. Dr. Neslihan Özenli Cad. No:20/B Akyurt Deva Sakarya Mah.Baflflehir Sok. No:88/2 ( Ank. Hast. Karfl.) Ulucanlar Alt nda Gülay 882.Cad.No:112/C Battalgazi Alt nda Gökçe Camiatik Mah. Kantarc Sok. No:14 Ayafl Ayafl Beypazar Kavflak Sok. Devlet Hastanesi Karfl s Beypazar papatya sok. No: 1/1 Beypazar Hülya Dikmen Cad. No:310/A-B Dikmen Çankaya Hüner Portakal Çiçe i Sok. No:3/A Afla Ayranc Çankaya Emek fiifa Emek Mah. 8. Cad. No:66 Emek Çankaya Beyazgül Bülbülderesi Cad. No:110/F Çankaya Çankaya fieref Meflrutiyet Cad. No:12/51 K - z lay Çankaya Beysu Park Çayyolu Mah. Dorukkent Sit. Kümeevleri No:209/5 Çankaya Reyhan Barbaros Mah. Karagöl Cad. No:2/D Çubuk Çubuk nce Kemalpafla Mah. So ukp nar Sok. No:5 Elmada Elmada Cengiz stasyon Mah. Sa l k Sok. No:1/E Hasano lan/elmada Elmada Bizim stasyon Mah. Alan Sok. No:2/19-D Etimesgut Etimesgut Atakent Atakent Mah. 12. Cad. No:108/10 Elvankent Etimesgut Özgüven fieyh fiamil Mah. 13. Cad. 3. Etap Eryaman fl Merkezi No:3 Eryaman Etimesgut Gölbafl Bahçelievler Mah Sok. No:6/C-D Gölbafl Gölbafl Mutlu Yeni Mah. Ordu Cad. Mutlu Sok. No:11/A Güdül Güdül Yenice Kayabafl Mah. Ça Termal Tesisleri Zemin Kat No:23 Haymana Haymana Sa l k Ankara Cad. No:42/D Kalecik Kalecik Derman Atatürk Mah. 29 May s Cad. No:76/A Kazan Kazan Demircan Fatih Cad. No:152/A Keçiören Keçiören Mart Uyan fl Mah. Ayaza a Cad. No:2/A Keçiören Keçiören Alpay Uludere Sok. No:12/C Etlik Keçiören Setenay Emrah Mah. Çiçekli Sok. No:15/B ncirli Keçiören Keçiören Fatih Karfl yaka Mah. Ankara Cad. No:31/D K z lcahamam K z lcahamam Gürkan Karfl yaka Mah. Cumhuriyet Cad. No:3 Lalahan-Mamak Mamak Göksen Ça layan Mah. T p Fakültesi Cad. No:242/A Mamak Mamak Can 100. Y l Mah. Hoflebe Cad. No:24/A Nall han Nall han Polatl Tu ba Yeni Mah. Refik Cesur Cad. No:58/A Polatl Polatl Yeni Damla Fatih Mah. Kad o lu Sok. No:25/13 Pursaklar Pursaklar Begüm P narbafl Mah. Yaflar Kemal Sok. No:90/13-A Sincan Sincan Ebru Ahi Evran Mah Cad. No:16 Sincan Sincan Temelli ST KLAL MAH. HÜRR - YET CAD.NO:30/B TEMEL- L Sincan Erkmen Yunus Emre Mah. Devrimler Cad. No:33/A Sincan Sincan Erdem Kale Mah. Hastane Sok. No: 11 fiereflikoçhisar fiereflikoçhisar Kocaman

9 Dünya ya son 14 y lda nükleer güçte 26 asteroid çarpm fl TEKNOLOJ /9 nternetin gelece i Brezilya'da tart fl l yor STANBUL ABD de gökbilimcilerin kurdu- u özel bir vak f, 2000 y l ndan bu yana Dünya n n çeflitli bölgelerine 26 büyük asteroid düfltü ünü bildirdi. Nükleer bomba ile ayn güçteki bu asteroidlerin her biri büyük flehirleri yok edebilecek etkiye sahip TDK GÜZEL TÜRKÇE BULMACASI D ünya y göktafl çarpmas tehdidinden korumak amac yla Amerikal astrofizikçi Piet Hut ile eski NASA astronotu ve fizikçi Ed Lu nun 2002 de kurdu u B612 Vakf, y k c göktafl tehdidinin düflünülenden daha fazla oldu una dair bir rapor yay nlad. NÜKLEER BOMBADAN FARKSIZ Rapora göre, Kapsaml Nükleer Test Yasa Anlaflmas Örgütü (CTBTO) nun Uluslararas zleme Sistemi (IMS), 2000 den beri yeryüzünde asteroidlerin sebep oldu u 26 nükleer patlama tespit etti. Asteroidlerin güçlü bir flekilde patlad bölgelerin, yerleflim birimlerinden uzakta ya da okyanuslarda oldu u belirlendi. Patlamalar n gücü, 1 ila 600 kiloton TNT kal b n n infilak ile efl de er. 6 A ustos 1945 te Hiroshima ya at lan nükleer bomban n gücü 15 kilotondu ve 40 binden fazla insan hayat n kaybetmiflti. Dünyan n de iflik yerlerinde 269 tesisi bulunan IMS, yer alt nda, yer üstünde, su alt nda ve atmosferde meydana gelen nükleer patlamalar tespit edebiliyor. Göktafllar n n büyük ço unlu u atmosferin yüksek tabakalar nda patlad. Dünya ya çarpana kadar da BULMACA ÇÖZÜMÜ BUGÜN 10. SAYFADA varl klar tespit edilemedi y llar aras nda kiloton aras nda 26 büyük infilak belirlendi. En son Rusya n n Chelyabinsk bölgesi semalar nda geçti imiz y l patlayan asteroit 600 kiloton gücündeydi. Chelyabinsk te binlerce bina hasar alm fl, yaralananlar olmufltu. BÜYÜK B R FELAKET SADECE fians ÖNLEYEB L R B612 nin yay nlad raporla ilgili aç klamada bulunan eski NASA astronotu ve fizikçi Ed Lu, Gözlemlerimiz sonucu, bütün bir ülkeyi veya k tay yok etme potansiyeline sahip en büyük asteroitler tespit edilmifl olsa da, 1 milyon tehlikeli asteroitten 10 binden az n n büyük flehirleri yerle bir edecek potansiyeli oldu unu belirledik. Bir dahaki büyük çarp flman n nerede ve nas l olaca n bilmiyoruz. Bu flehir yok edicilerin sebep olabilece i büyük bir felaketi önleyecek tek fley flans dedi. B612 Vakf n n kurulufl amac, en geç 2015 y l na kadar bir göktafl n n yörüngesini de ifltirebilecek kontrol mekanizmalar n oluflturmak. Vakf n finansman n sa lad Sentinel Uzay Teleskobu nun umuldu u gibi 2018 y l nda faaliyete geçmesiyle tehlikeli 200 bin göktafl n n daha etkili bir flekilde takip edilmesi öngörülüyor. SAO PAULO B rezilya Devlet Baflkan Dilma Rosseff in giriflimleriyle düzenlenen dünya internet yöneticileri buluflmas Sao Paulo da bugün bafllad. ki gün sürecek toplant sonras nda yay mlanacak ortak bildiri, küresel bir problem olan internet yönetiminin gelece ine çözüm önerileri sunmas bekleniyor. Küresel bir problem olan internet yönetiminin yeniden dizayn konusunu ele alacak toplant hükümet temsilcilerinin yan s ra sivil toplum kurulufllar, özel sektör temsilcileri, internet yönetiminden sorumlu kurulufllar ve akademisyenleri bir araya getiriyor. Geçti imiz y l ABD nin di- er ülke liderlerini ve baz stratejik kurumlar izledi inin ortaya ç kmas n n ard ndan bu duruma tepki olarak Dilma Rousseff in Birleflmifl Milletler aç l fl toplant s nda dile getirdi i internet yönetimine ortak çözüm aray fl bu toplant yla somut bir ad ma kavufluyor. Program öncesi çözüme katk yapmalar için tüm devletlerden görüfl al nd n ifade eden organizatörler, kayg lar n genel olarak telif haklar, güvenlik ve gizlilik ilkelerinin ihlali konular na odakland - n ifade ediyorlar. Dünyan n birçok ülkesinden resmi makamlar ve özel sektörü temsilen kat l mc lar n yer ald toplant da Türkiye 27 üyeden oluflan Multisektörel Yüksel Komitesinde bakanl k düzeyinde temsil ediliyor. Genifl kat l mla gerçekleflen toplant da Türkiye de son dönemde getirilen intenet yasaklar özel bir oturumda ele al - nacak. nternet yönetimine dahil olan tüm uluslararas otoriteleri bir araya getiren ilk platform olma özelli ini tafl yan toplant ya Birleflmifl Milletler de (BM) destek veriyor. Soldan sa a 1. Tasarlama imkân veya olas l bulunmak Erdemleri bak m ndan çok büyük, yüce... Parlak, pamuklu kumafl Oh sesini ç karmak, oh demek... Gövdeleri halkas z, bafllar gö üsle birleflik, a z yap lar s r c, sokucu veya emici örümce imsiler tak m Patrik olma durumu... Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayr nt lar yla alg lanan, iyi görünen Bir kimseyi gönderme, yollama (eski)... Benzerleri veya parçalar aras nda çok az aral k bulunan, seyrek karfl t... Çeliflkili ve tutars z iki cümleyi birbirine ba lamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Dek, de in, kadar, beri vb. edatlarla birlikte kullan larak bir fiilin, bir hareketin, bir yerin, bir fleyin bafllad veya sona erdi i noktay, zaman ve uzakl k bak m ndan abartmal bir biçimde anlatan bir söz B çak, k l ç vb. kesici araçlar n kab... Bak r elementinin simgesi... Bir oyunda görev almak Sanca, yelkeni veya sereni direkten afla alma... Çocuk dilinde d flk... nmek ifli Geçirilen, yaflan lan bütün süre Çimento yap m nda f r ndan ezilmeden ç kan piflirme ürünü... Çal flma, emek Azerbaycan Türkçesi... Kal t m (eski) Yaz geceleri karadan denize do ru esen yel... Ödünçleme (eski) Süpürge otu... De iflik renkte boya kullan larak kumafl üzerine desen ve zemin basma ifllemi Do u Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür k y teknesi... Amerika Birleflik Devletleri'nde kullan lan ngilizce, Amerikan ngilizcesi (halk a z ) Çifte atan veya aln nda çift sakar bulunan... "Kurnazca ve haince düzen" anlam nda "... Cengiz oyunu", "çok zorba" anlam nda "... k ran bafl kesen", "bir kimse birinden ald n ötekine, ötekinden ald n bir baflkas na vererek iflini yürütmek" anlam nda "... külah n Veli'ye, Veli'nin külah n..." giydirmek deyimlerinde geçen bir söz Kulakla alg lamak, duymak... Menetmek ifli.. Yukar dan afla ya 1. Dönence... Be enilme merak Esas durufla geçilmesi için verilen komut... ki fleyi birbirinden ay ran uzakl k, aç kl k, aral k, boflluk, mesafe Sultanlara yaraflan veya sultanlarla ilgili... brikle su tafl yan kimse Bir uyar y, bir tehlikeyi bildirmek için verilen iflaret... Belli bir noktaya göre olan yer, taraf... Bir dinin ö renilmesi gereken inançlar n n ve tap nma kurallar n n tümü Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya ba l, Anadolu'da yaflayan (eski)... Siyah, yeflil, kahverengi ve k rm z renklerde olabilen, yanarda lardan püsküren lav n aniden so umas yla oluflan volkanik cam, obsidiyen... Fermiyum elementinin simgesi Isparta iline ba l ilçelerden biri... Mentefle... Tanr tan maz Sporlar ask denen torbalar içinde oluflan (mantar)... Kürekle at p temizlemek Ey, hey anlamlar nda bir seslenme sözü... Tiksinme, i renme (eski)... Kad nlar n kirpiklerini k v rmak ve daha uzun göstermek için f rça ile sürdükleri ya l sürme, maskara Düflüncesizce her ifle at lan, cüretkâr... Gevifl getirenlerden, Kongo da batakl k ormanlarda yaflayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi k z l kestane renginde, bacaklar beyaz çizgili bir memeli hayvan... flveren taraf ndan ifl yapan isteklendirip verimini art rmak veya sonuca daha kolay ve çabuk ulaflmas n sa lamak amac yla verilen para Sert, kat (halk a z )... Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk... Geçerli olan, yürürlükte olan nanmak ifli.. Amerikal Gerçeklik... Bir tarafa yat rma, e me (eski) Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak haz rlanm fl arpa... Manganez elementinin simgesi... Kuvarss z granit, ortoklaz, mika, hornblentten oluflan platonik kayaç Bir rasyonel say - n n veya cebirsel ifadenin karesi olan say veya ifade nce softan hafif ve dar bir üstlük (eski)... Yard m isteme (eski)

10 YAfiAM TRABZON - TUNCAY BEKAR - /10 T rabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Deresi Vadisi'nde meydana gelen heyelan n ard ndan oluflan Sera Gölü, 20 y l aflk n süredir özellikle piknikçilerin ve turistlerin b rakt çöplerle kirletiliyor. Göl ve çevresindeki çöp sorununun çözümü için Trabzon Valili i giriflimiyle bafllat lan çal flmada, fikur'un düzenledi i Toplum Yarar na Çal flma Program kapsam ndaki Çevre Temizli i Projesi ile ifle bafllayan 6 iflçi, Sera Gölü Tabiat Park 'nda görevlendirildi. flçiler her gün düzenli olarak göl ve çevresinde temizlik yaparak, göle gelen ziyaretçilerin keyifli anlar yaflamas na vesile oluyor. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, AA muhabirine yapt aç klamada, Sera Gölü Tabiat Park 'n n yeni turizm sezonuna haz rland na iflaret ederek, Trabzon sahiline 3 kilometre mesafede bulunan gölün yöre halk n n yan s ra yerli ve yabanc turistlerin be enisini toplayan do a harikas bir yer oldu unu ifade etti. Halk n ve turistlerin her mevsim dinlenip içerisindeki restoranlarda yöresel yemeklerden yiyip muhteflem bir manzarada keyifli sohbet etme imkan buldu u Sera Gölü'nün yeni turizm sezonunda da yo un turist bekledi ini anlatan Öz, "Geçmifl y llardan beri devam eden bir çevre sorunu olan Sera Gölü'nün çöp sorununa da çözüm bulduk. Do a harikas Sera Gölü'nün çevre temizli i art k her gün düzenli olarak yap lmakta" dedi. Ayn anda 2 bin kifli kitap okudu Do u Kara deniz'in önemli turizm merkezlerinden Sera Gölü'nde y llard r piknikçiler ile turistlerin b rakt çöplerle oluflan sorun, sadece göl ve çevresini temizlemek için al nan 6 iflçi ile çözüme kavufluyor. Sera Gölü ndeki kirlili e 6 iflçiyle çözüm bulundu BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Ellerinin çamuruyla usta oldular ESK fieh R - DEN Z AÇIK - yaln zca toprak ç kar lmas ve piflirme aflamas nda üretken oluyor. Köyde bulunan "be- E skiflehir'in Mihal çç k ilçesine ba l Sorkun köyündeki kad nlar, 8 as rd r otantik yöntemlerle yap lan çömlekçilik gedan üretiminin her aflamas nda kad nlar ön yaz" ve "k z l" topra n ç kar lmas n n ard nlene ini yaflatmak için el att klar iflte usta oldular.çömlekçili in önemli temel geçim kay- konusu iki topra n kar flt r l p çamur haline plana ç k yor.çömle in özelli ini ald söz na oldu u Sorkun köyü sakinleri, geliflen getirilmesinde, flekil verilmesinde, kurutmas nda, kaz nmas nda, s rlanmas nda kad nla- teknolojiye ra men çömle i atalar ndan kalma yöntemlerle üretmeye devam ediyor.bu r n emek yo un çal flmas bulunuyor.yaklafl k 14 y ld r çömlekçilikle u raflan Halime emek yo un iflin hemen hemen her aflamas ndan kad nlar çal fl yor. Sorkun'da, erkekler Aslan, AA muhabirine yapt aç klamada, Sera Gölü'ne gelen konuklar n göl çevresinde yürüyüfl yapmas n arzu ettiklerini söyleyen Öz, "Gölün çevresinde yürüyüfl parkuru oluflturmak üzere iki aflamal proje ihalesi en k sa zamanda gerçeklefltirilecek. Birinci bölge için uygulama projesi kademeli olarak gerçeklefltirilerek gölün etraf bütün olarak gezilebilir hale geçirilecek" diye konufltu.do u Karadeniz'de Uzungöl'den sonra en çok ziyaret edilen göllerden biri olan ve temizlenmesi turistlerin yan s ra esnaf da memnun eden Sera Gölü, Trabzon'a 10, Akçaabat sahiline ise 3 kilometre mesafede yer al yor. Ulafl m oldukça kolay olan gölün 1950 y l nda yaflanan heyelanda kayan toprak ve hafriyat n derenin önünü kapat p suyun normal ak fl n kesmesi sonucu olufltu u belirtiliyor. nasiplerini topraktan ald klar n kaydetti.y llard r çömlekçili in içinde olduklar n ifade eden Aslan, flöyle konufltu:"bu ifl için çabal - yoruz ancak yeteri kadar para etmiyor. Esnaf götürüp sat yor ve iyi para kazan yorlar. Sadece çamuru yo urmak için bir gün u rafl - yoruz. Bir-iki haftada üretiyoruz. Cilalay p pifliriyoruz. Daha sonra ekmek param z kazan yoruz. Bu ürünlerde kad n eme i var. Akflama kadar çömlekçilikle u rafl yoruz. Daha sonra da evin ifllerini yap yoruz." fi rnak ta bulunan Türk Semenderi do aya b rak ld fiirnak - C izre ilçesinde bulunan nesli tükenmekte olan "Türk Semenderi", genel sa l k durumunun iyi oldu unun anlafl lmas üzerine do aya b rak ld. fi rnak Orman ve Su flleri, Do a Koruma ve Milli Parklar fiube Müdürü Orhan Kalay, yapt yaz l aç klamada, Cizre ilçesinde vatandafllarca bulunan Türk Semenderi" olarak bilinen ve nesli tükenmekte oldu u için koruma alt na al nan su kertenkelesinin lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ünün bildirmesi üzerine teslim ald klar n belirtti. Türk Semenderi'nin yap lan ilk müdahalede herhangi bir yaras n n olmad, genel sa l k durumunun gayet iyi oldu unun anlafl lmas üzerine uygun bir yerde do aya yeniden b rak ld n kaydeden Kalay, nadir görülen ve önemli bir tür olan Türk Semenderi'nin orman aç kl klar, su kenarlar, tafll k ve kayal k alanlar n ana habitatlar oldu unu vurgulad. Kalay, Türk Semenderi'nin habitat kayb ndan dolay tehlikedeki türlerden oldu unu bildirdi. Cizre'de 17 Nisan'da Cudi Mahallesi'nde oturan bir vatandafl, evinin bahçesinde buldu u Türk Semenderi'Ni yetkililere teslim etmiflti. D YARBAKIR - D iyarbak r'da özel bir okul taraf ndan düzenlenen etkinlikte, ö retmen, ö renci ve velilerden oluflan 2 bin kifli ayn anda kitap okudu. Sur ilçesindeki özel bir okul taraf ndan kitap okuman n önemine dikkati çekmek amac yla düzenlenen etkinlikte, okulun bahçesinde bir araya gelen ö retmen, ö renci ve velilerden oluflan yaklafl k 2 bin kifli 15 dakika boyunca ayn anda kitap okudu. Okunan kitaplar n, Ç nar ilçesine ba l bir köye gönderilece i belirtildi. Okulun Genel Müdürü Ahmet Aybak, gazetecilere yapt aç klamada, Türkiye'de kitap okuma seviyesinin çok düflük oldu unu belirterek, etkinli- i kitap okuman n önemine dikkati çekmek amac yla düzenlediklerini söyledi. Etkinli i bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiklerini kaydeden Aybak, "Yaklafl k 2 bin kifli ayn anda kitap okudu. Kitaplar, Milli E itim Müdürlü ü ile görüfltükten sonra Ç nar' n bir köyüne hibe edece iz. Köyde de kitap okuma etkinli i düzenleyece iz" diye konufltu. Diyarbak r'da herkesin kitap okumas n arzulad klar n anlatan Aybak, önümüzdeki y llarda kitap okuyan say s n art rarak Guinness Rekorlar Kitab 'na girmeye hedeflediklerini sözlerine ekledi.

11 Y lda 206 fuar ile stanbul birinci s rada STANBUL - (AA) - T ürkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) 2013 y l fuar istatistiklerini aç klad. TOBB'un verilerine göre;geçti imiz y l düzenlenen toplam 407 fuar, 15 milyon 500 bin 48 kifli ziyaret etti. Yabanc ziyaretçi say s 527 bin 748 oldu. Fuarlarda, toplam 60 bin 520 firma stant açt. Ziyaretçi say s s ralamas nda; 3 milyon 268 bin kifli ile tar m, serac l k, hayvanc l k ve teknolojileri alan ndaki fuarlar birinci, 2,1 milyon ziyaretçi say s ile kitap ve süreli yay nlar sektörü ise ikinci oldu. Üçüncülü ü 1 milyon 934 bin ziyaretçi ile genel fuarlar ald. Fuar say s aç s ndan da birinci yine tar m, serac l k, hayvanc l k ve teknolojileri sektörü. 49 fuar say s na sahip bu sektörü, 35 fuarla s tma, so utma, havaland rma, do algaz ve sistemleri, inflaat malzemeleri, banyo, mutfak, seramik, nalburiye, h rdavat, tesisat alan ndaki fuarlar izledi. E itim, e itim ekipmanlar ve teknolojileri fuarlar ise 34 organizasyon ile üçüncü oldu. TUR ZM /11 Aflç ve garson adaylar Çince ö reniyor ADANA - (AA) VOLKAN KAfi K Zafer Müzesi ne AFYON-KARAHbüyük ilgi 81 ilden orta ve lise SAR - (AA) dengi okul ö rencileri B Baflkomutan olmak üzere, seminer, Mustafa Kemal kongre, e itim amaçl Atatürk ün silah kente gelen kamu kurum arkadafllar yla birlikte ve kurulufl çal flanlar yla kald, Baflkomutan vatandafllar olmak üzere Meydan grup olarak 15 bin 661 Muharebesi nin planland olarak kulland klar Baflkomutan Meydan Muharebesi nin belediye binas olma 760 yerli ve bin 325 ö renci özel olarak yapt r lan ilk kiflinin, bireysel olarak bin ve görüflüldü ü, cumhuriyet tarihinin en önemli anlar na planlar n n tart fl ld yer olan özelli ini tafl d n kaydetti. olmak üzere toplam 18 bin tan kl k eden Zafer Müzesi ni Zafer Müzesi nin, cumhuriyet Kuflçu, Zafer Müzesi nde 746 kiflinin ziyaret etti ini 2013 y l nda 18 bin 746 kifli tarihinin en önemli anlar na Atatürk ün 28 ve 29 A ustos bildiren Kuflçu, Bununla birlikte tüm resmi bayramlarda ziyaret etti. tan kl k etti ini söyledi tarihlerinde kulland Do a Koruma ve Milli Afyonkarahisar n flehir eflyalarla, BüyükTaarruz halka aç k olan müzeyi, özellikle Afyonkarahisar n Parklar 5. Bölge Müdürü merkezinde yer alan Zafer s ras nda kullan lan silah, Mehmet Kuflçu, AA muharine Müzesi binas n n, cephane ve mühimmatlar n kurtulufl gününde, Zafer yapt aç klamada, Baflkomutan Mustafa Kemal Pafla, Belediye Baflkan Saito lu komutanlar n foto raflar, Bayram nda yüzlerce kifli y llar aras nda dönemin yan s ra bu savafla kat lan Bayram nda ve Cumhuriyet Garp Cephesi Komutan smet Mehmet Sait Efendi savafl n cereyan ediflini ziyaret ediyor. nönü, Genelkurmay Baflkan taraf ndan yapt r ld n gösteren haritalar n sergilendi ini aktard. gelen protokol üyeleri ve Kuflçu, Afyonkarahisar a Fevzi Çakmak Pafla ve Garp belirten Kuflçu, Cephesi Harekat fiube Afyonkarahisar n ilk Müzeyi bu y l içerisinde vatandafllar n mutlaka Zafer Müdürü Tevfik B y kl o lu - belediye binas olarak yap lan askeri birliklerin, Cumhuriyet Müzesi ni ziyaret ettiklerini nun, kald klar ve karargah Zafer Müzesi nin, Anadolu da E itim Gezileri kapsam nda sözlerine ekledi. 2 KISIM (22 KALEM) TEM ZL K MALZEMES KARA HVCL. K.LI I M LL SAVUNMA BAKANLI I GENEL KURMAY BAfiKANLI I BA LILARI VE MÜSTEfiARLIK 2 KISIM (22 KALEM) TEM ZL K MALZEMES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : GÜVERC NL K ET MESGUT ET MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : (Dahili 2401 ve 2407) c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov. tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 2 K s m 22 Kalem (Birinci K s m:6 Kalem Kiflisel Temizlik, kinci K s m:16 Kalem Genel Temizlik) Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 45 inci Bak m Merkezi Komutanl Tafl.Tük.521 Mal Saymanl Etimesgut/Ankara. c) Teslim tarihi : Mallar sözleflmenin imzalanmas n takip eden günden itibaren 15 (ONBEfi) takvim günü içinde defaten teslim edilecektir. Son teslim tarihinin tatil gününe rastlamas durumunda tatil gününün bitimini takip eden ilk ifl günü mallar n teslim edilece i son gün olacakt r. K s mlardan birinin veya tamam n tek yükleniciye ihale edilmesi durumunda, 15 (ONBEfi) takvim günü her k s m için ayn tarihte bafllat l p, k s mlar n teslim tarihine göre ayr ayr hesaplanacak ve ayr ayr sonland r lacakt r. Her K s m malzeme, yüklenici taraf ndan 15 (ONBEfi) takvim günü içerisinde farkl zamanlarda teslim edilebilecektir. Yüklenici taraf ndan her k - s m için ayr fatura tanzim edilip, mal saymanl nca ayr Tafl n r Mal fllem Belgesi tanzim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu- u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda Resmi lanlar al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Liras ) karfl l Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKA- RA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zh.Brl.Okl.ve E t.tüm.k.l hale Komisyon Baflkanl Etimesgut / ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n (www.bik.gov.tr) N ezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde ngilizce ve Rusça'n n yan s ra Çince e itim de alan ö renciler, turizm sektörüne nitelikli ara eleman olarak yetifliyor. Hizmet sektöründe önde gelen ve ülke ekonomisini kalk nd racak döviz girdisinde önemli paya sahip turizm sektörüne ara eleman yetifltiren Nezihe Yalvaç Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde, Yiyecek çecek Hizmetleri Çince Bölümü'nde 134, Rusça Bölümü'nde 156, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ngilizce Bölümü'nde 152 ö renci e itim görüyor. Çince konuflma ve yazman n yan s ra mesleki terimlerle ilgili e itim de alan ö rencilere, yiyecek ve içecek adlar, restoranda müflteri karfl lanmas, isteklere nas l cevap verilece i gibi konular da ö retiliyor. Ö renciler, Milli E itim Bakanl Mesleki ve Teknik E itim Genel Müdürlü ü ile imzalanan protokol kapsam nda Çince'yi Uluslararas Yayg nlaflt rma Ofisi öncülü ünde bu ülkede de e itim görüyor. Okulda teorik e itim alan ö renciler, okulun uygulama otelinde de sektöre ön haz rl k e itiminden geçtikten sonra turizm bölgelerinde 9 ay staj görüyor. Sektöre adaptasyonlar n tamamlayan ö renciler, mezun olduktan sonra baflta staj gördükleri yer olmak üzere sektörde çal flmaya bafll yor. Çince ö retmeni Kübra Üstüntafl, AA muhabirine, Ankara Üniversitesi'nden mezun oldu unu ve bir y l Tayvan'da dil e itimi ald n söyledi. Ö rencilere, a rl kl olarak konuflma ile ilgili e itim verdi ini anlatan Üstüntafl, mesleki Çince'de ise bölümle alakal kelimeleri ö retti ini ifade etti. Üstüntafl, "Ö rencilerin Çince'ye ilgisi güzel ama yazmakta zorlan yorlar" dedi. Çince e itim alan 9. s n f ö rencisi Halil Öztürk de bu dile ilgi duydu unu belirterek, "Okulu bitirip, aflç olmak istiyorum. Çince'nin ileride yararl olaca n düflünüyorum" diye konufltu. Ö renci Nevin Kahveci ise "Çince ö renmek için Mersin'den Adana'ya geldim. Bu dile ilgi duyuyorum, ö renmeye de bafllad m. Aflç olmak istiyorum" dedi.

12 KÜLTÜR/SANAT Uluslararas Karadeniz Tiyatro Festivali nin 15 incisi düzenlenecek TRABZON (AA) let Tiyatrosu organizasyonunda 2-15 May s'ta düzenlenecek Rusya'dan tiyatro topluluklar - Tunus, Mo olistan, KKTC ve T rabzon'da, 15'incisi düzenlenecek "Uluslararas yatro topluluklar sahne ala- Görgün, festivalde Trab- festivalde, yerli ve yabanc ti- n n kat laca n söyledi. Karadeniz Tiyatro Festivali"nde Türkiye dahil, 12 ül- Trabzon Devlet Tiyatrosu rum, stanbul, Antalya ve Adacakzon'un yan s ra Bursa, Erzukenin tiyatro toplulu u, 16 Müdürü Birkan Görgün, düzenledi i bas n toplant s nda, oyun sahneleyece ini bildirdi. na Devlet Tiyatrosu'nun da oyunla tiyatroseverlerin karfl - s na ç kacak. festivale Türkiye, Almanya, Bu y l oyunlar n halka aç k /12 Devlet Tiyatrolar Genel Fransa, talya, Macaristan, alanlarda da oynanaca n dile Müdürlü ü'nce Trabzon Dev- Portekiz, Gürcistan, Moldova, getiren Görgün, flöyle konufltu: Ma rib Hatt' "Türk "Festivalimizin aç l fl n, Trabzonspor Marina alan nda kat l mc ülkelerin tiyatro sanatç lar yla yapaca z. Denizden takalarla ülkelerin bayraklar marina alan na ç kart lacak. Marinada oluflturulacak maket gemi üzerine bayraklar çekilecek. Fransa'dan kat lacak tiyatro ekibi, aç l fl günü oyun sahneleyecek. nefesiyle" yenileniyor RABAT (AA) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Anza...: 124 Dogalgaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Anza...: 185 Telefon Anza...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 BELED YELER Büyükflehir Belediyesi...: Alt nda Belediyesi...: Beypazar Belediyesi...: Çankaya Belediyesi...: Elmada Belediyesi...: Pursaklar Belediyesi...: Etimesgut Belediyesi...: Gölbafl Belediyesi...: Keçiören Belediyesi...: K z lcahamam Belediyesi...: Mamak Belediyesi...: Sincan Belediyesi...: Polatl Belediyesi...: Yenimahalle Belediyesi...: Çubuk Belediyesi...: HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hast....: Dr. Z. Tahir Burak D.evi...: GÜ. T p Fakültesi Hast...: GATA...: Güven Hastanesi...: HÜ. T p Fak. Hast....: bn-i Sina Hastanesi...: Keçiören Hastanesi...: Numune Hastanesi...: Olgunlar Hastanesi...: Sevgi Hastanesi...: SSK Do umevi...: SSK D flkap Hastanesi...: SSK Ulus Hastanesi...: Yüksek htisas Hastanesi...: Zübeyde Han m Do umevi...: ULAfiIM AfiT Dan flma...: Demiryolu Gar Müdürlük...: Gar Rezervasyon...: Havaliman...: HAVAfi...: THY...: THY Kavakl dere...: Aeroflot...: Al talia...: Austrian Airlines...: Azerbeycan Havayollar...: British Airways...: Delta...: Lufthansa...: K br s Havayollar...: Sebena...: Swissair...: slam medeniyetinin estetik tasavvurunun bafll ca tezahürlerinden Hüsn-i hatt, Ma rip'te, bünyesindeki güzelli e, bölgeye mahsus zevk ve tarz n temin etti i zarafeti de ekleyerek hayatiyetini devam ettiriyor. T arihi seyir boyunca bu sanattaki aray fl ve yarat c l klar n daha çok Kufi hatt n mihver alarak sürdüren Ma ripli hattatlar, günümüzde Türk hattatlarla kurduklar temaslar n, "Ma rip hatt n n kendini yenilemesi ve farkl tecrübelere aç lmas nda belirleyici rol oynad n " ifade ediyor. AA muhabirine konuflan Fasl hattat Muhammed Sabri, slam co rafyas nda "maflr k" ve "ma rib" olarak bafll ca iki çerçevede ele al nan yaz türlerinin ortak kökeninin Nabat alfabesi oldu unu, slamiyetin intiflar etmesiyle baflta, Ma rib bölgesinin yüzy llarca sadakatle ba l kalaca Kufi hatt olmak üzere birçok yaz nevinin ortaya ç kt n belirtti. KAYRAVAN KUF S Fas, Tunus ve Cezayir'i içeren Ma rib bölgesinin, Arapça hatla, 7'nci yüzy ldaki fetihlerle slamiyetin ilk döneminde tan flt n ifade eden Sabri, dönemin en önemli medeniyet merkezi Kayravan'da özellikle mushaf yaz m nda Kufi hatt n kullan lmaya baflland n ve buradan da di er ülkelere yay ld n anlatt. Sabri, fiarkta hat sanat ndaki çeflitlenmeye ra men Kayravanl hattatlar n, bir ara merhale olarak nitelendirilebilecek "Kayravan Kufisi"ne ba l kald n ve bu tarz korumaya çal flt klar n kaydetti. Hicri 4'üncü as rdan itibaren, bölgede kurulan devletlerin ad yla sinem Cennetten Kovulmak 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali'nde "En yi Film", "En yi Yard mc Kad n Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülü"nü kazanan "Cennetten Kovulmak" filminin yönetmen koltu unda Ferit Karahan oturuyor. Ezgi Asaro lu, Rojin Tekin, Gülistan Acet, Bünyamin Kavrut, Jülide Kural' n rol ald film, dram severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Filmde, Emine'nin görevli oldu- u inflaatta, kendisine karfl l ks z bir aflk besleyen Kürflat adl iflçinin hayat n kaybetmesi üzerine yaflananlar anlat l yor. A V ZYONA YEN G REN F LMLER Sensiz Olmaz Yeni bir hayata bafllamak zorunda olan Hache, yeni bir k z arkadafl edinmifltir. Ama bir sorun vard r. Hache hala eski aflk n hala unutamam flt r. Hache, 2 senenin ard ndan ngiltere'den spanya'ya geri döner. Fakat Babi'nin hat ras hala akl ndad r ve onunla tekrar birlikte olmaktan korkmaktad r. Yeni bir hayata bafllamak zorunda olan Hache, bunun için giriflimlerde bulunur ve Giz ad nda bir k zla tan fl r. Fakat Babi'yi görünce onu unutamad n anlar ve bütün düflünceleri de iflmeye bafllar.art k Hache bir seçim yapmak zorundad r. an lmak suretiyle yerel eda ve zevkin mahsulü, " srarla" Kufi eksenli yeni hat ekollerinin flekillenmeye bafllad n vurgulayan Sabri, bu ekolleri, "Murab ti Kufisi ( ), Muvahhidi Kufisi ( ) ve Merini Kufisi ( )" fleklinde s ralad. Zamanla hatlar yumuflayan ve daha dairevi bir karakter kazanan Ma rib hatt ndaki yal nl k ve esnekli in, fiarktaki emsallerinin aksine bu hatt tanzim eden s k kural ve ölçülerin bulunmamas ndan kaynakland ve bu durumun da yaz mda "keyfili e" yol açt elefltirilerine kat lmad n ifade eden Sabri, bu görüflün sathi bir de erlendirmenin ürünü oldu unu ve tarihi mesnedinin bulunmad - n savundu. Sabri, Ma rib hatt - n n kaideleri konusunda tarih boyunca eserler yaz ld n, bunlar aras nda Ahmed Rufai el-kastali'nin "Ma rib Kufisi" ve alt türlerinin kaidelerine iliflkin manzum eserinin ilk akla gelen kitap oldu- unu kaydetti. Hatta iliflkin bir kitab da bulunan Sabri, Ma rib hatt n düzenleyen kurallar n oda nda en mükemmel geometrik form olan dairenin bulundu unu, bütün harflerin bünyesinin sadece noktalarla ölçülmek yerine, daireye nispetleri aç s ndan belirlendi ini söyledi. Türk hattatlar n çal flmalar ndan da övgüyle söz eden Sabri, hayranl k duydu unu dile getirdi- i tu ralarla özel olarak ilgilendi- ini ve bu alanda eserler haz rlad n ifade etti. Fas'ta kraliyete ba l olarak çal flmalar n yürüten önde gelen hattatlardan Muhammed el-masluhi de Ma rib hatt n n, Meriniler döneminde büyük at l m yapt - n, o güne kadar baflta Mushaf olmak üzere dini eserlerin yaz m na hasredilen hat sanat n n, di er süsleme sanatlar yla cami ve mescitler gibi dini yap larda da kullan lmaya baflland n kaydetti. Masluhi, Fas yönetiminin Hat sanat n n korunmas ve daha genifl kitlelere aktar lmas için 90'l y llardan itibaren yo un çaba sarfetti ini belirterek, bu çerçevede Hatt n akademi müfredat na al nd, sergiler aç ld ve müsabakalar tertip edildi i bilgisini verdi. Masluhi, di er yandan Türkiye'nin, Ma rib hatt n n dünyaya tan t lmas, kendini yenilemesi ve bu vadideki farkl tecrübelere yönelik aç l mlar sa lamas nda belirleyici rol oynad n da vurgulad. nkara The Amazing Spider-Man 2 Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan'un rol ald " nan lmaz Örümcek Adam 2" filminin yönetmen koltu unda Marc Webb oturuyor. Macera sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefleyen ABD yap m filmin konusu özetle flöyle: "Hayat oldukça yo un geçen Peter Parker, bir yandan kötü adamlar yakalay p, di er yandan aflk Gwen ile vakit geçiriyordur. Gwen' n babas na k z ndan uzak durarak onu koruyaca na dair verdi i sözü de unutmayan Peter, bu sözü tutmakta zorlanmaktad r. Lal Y l 1974, ufak bir Antakya köyünün s k nt l s ca nda henüz on dört yafllar nda iki çocu un zorlu ve macera dolu yolculuklar n n bafllang c na tekabül etmektedir. Di er çocuklar n aksine oyun oynay p vakit geçirmek yerine farkl heyecanlar arayan iki s - k dosttan Cemal, büyüdü ünü kan tlayarak Safiye ile birlikte olmak, Süleyman ise onunla dalga geçen mahalle çocuklar na hepsinden daha cesur oldu unu göstermek için Adana?da Endifle isimli filmini çekmekte olan Y lmaz Güney in foto raf n çekmeye karar verirler.

13 Alt nda Aktafl ta gecekondu y k m ANKARA/13 PUSULAMIZ Göreve geldi- i günden itibaren Alt nda da 30 binden fazla gecekonduyu kavgas z gürültüsüz y - kan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, kent esteti ine zarar veren harabe yap lar birer birer ortadan kald r yor. Y k m n adresi bu defa Aktafl Mahallesi oldu. Aktafl Mahallesi nde baz harabe evlerde ahlaka uygun olmayan davran fllar n tespit edilmesi üzerine harekete geçen Alt nda Belediyesi, Mevlana Caddesi üzerinde bulunan 50 gecekondunun y k m n da baflar yla gerçeklefltirdi. Daha önce bu bölgede 2 bine yak n gecekondu y kan Alt nda Belediyesi, Aktafl TOK Konutlar n n etraf ndaki yeflil alanlar iflgal eden harabe yap lara da taviz vermedi. Güvenli- i tehdit eden tüm yap lar ortadan kald r ld. Biz Alt nda da ezber bozduk. 10 y ld r aral ks z y k m yapmay sürdürüyoruz. Üstelik bu sürede bir tek gecekondu yap m na dahi izin vermedik. Çünkü Alt nda da insanlar bize güveniyor. Art k vatandafllar kendileri mahallelerine y k m n gelmesini istiyor. Biz de onlar n taleplerini yerine getiriyoruz. diyen Baflkan Tiryaki, y k mlar n süratle devam edece inin alt n çizdi. Bugün için de il, do mam fl çocuklar m z için çal fl - yoruz. diyen Alt nda Belediye Baflkan Tiryaki, Alt nda n el at lmam fl tüm mahallelerine girilece ini ve tümüyle de iflim gerçeklefltirilece ini söyledi. AVM den biraz daha küçük çarfl projelerinin Alt nda n pek çok mahallesinde hayata geçece- E snaf ve Sanatkarlar Derne- i(esder) daha önce düzenlemifl oldu u 1. ve 2. Alt nkepenk k sa film yar flmalar ile Muhabbet-i Çay k sa film yar flmas n n ard ndan önümüzdeki günlerde Türk Standardlar Enstitüsü (TSE) ile Püf Noktas temal yeni bir k sa film yar flmas düzenlemek için haz rl klara bafllad. ESDER ve TSE ortakl yla gerçeklefltirilecek k sa film yar flmas n n tan t m ve de- erlendirme toplant s na yurt genelinden 30 kifliden oluflan genç sinemac lar kat ld. Genç sinemac - lar 2 gün süren etkinli in ilk gününde TSE de bilgilendirme toplant - s na kat ld. TSE nin konferans salonunda 3 saat süren de erlendirme toplant s n n ard ndan yar flmac lar n görüfllerine yer verildi. Toplant da TSE yetkililerinden kurum hakk nda bilgiler edinen k sa filmciler, çekilecek k sa filmlerin temas yla ilgili görüfllerini ilerleyen günlerde belirlenebilmesi hususunda görüfl birli ine var ld. Etkinli in 2. Gününde k sa film ekibi, Beypazar ve Ayafl görme imkan buldu. ESDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus bu birlik ve beraberlikteli in k - sa film projelerine çok büyük katk s olaca n söyleyerek, Bir arada ortak kararlar al nabilmesi ad na sizleri davetlimiz olarak burada a rl yoruz. 1. G ölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay, Dikilitafl Mahallesi nde hafta sonu düzenlenen ya mur duas na kat ld. Yaklafl k 3 bin Gölbafl l vatandafl n kat l m yla yap - lan dualara avuç aç p, amin diyen Belediye Baflkan Fatih Duruay, yap lan dualar n ard ndan vatandafllarla birlikte yemek yedi. K fl mevsiminde ya fl n az olmas nedeniyle ya mur duas na ç kan yaklafl k 3 bin Gölbafl l vatandafl, ya mur ya mas için dua etti. Dikilitafl ta düzenlenen ya mur duas na kat lan Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay da, edilen dualara vatandafllarla birlikte amin dedi. Baflkan Duruay, ya mur duas n n ard ndan ikram edilen yemekte de vatandafllarla birlikteydi. Dikilitafl Mahallesi ndeki ini söyleyen Baflkan Tiryaki, yeflil alan projelerinin de artarak devam edece inin sözünü verdi. Y k mlar n daha da h z kazanaca n söyleyen Veysel Tiryaki, Allah k smet ederse Alt nda çok daha güzel günler bekliyor. dedi. Aktafl Mahallesi nde yap lan y k mlar esnas nda hiçbir sorun yaflanmamas dikkatlerden kaçmad. Vatandafllara karfl sa duyu bir tav r sergileyen Alt nda Belediyesi ne ba l ekipler, y - k mlarda ald önlemlerle de halk sa l na verdi i önemi bir kez daha gözler önüne serdi. Mahalle sakinleri, uyuflturucu madde kullananlar n u rak yeri olan harabe yap lar n y k lmas yla rahat bir nefes ald. ESDER de sanat buluflmas Y l: 40 Say : DORUKKAYA Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi ADINA MT YAZ SAH B Selahaddin ALTUNBAfi GENEL YAYIN YAYIN KURULU MÜDÜRÜ BAfiKANI Mehmet FAT H KARACA Nilüfer GÜLEK Yaz iflleri Müdürü: Ali ÖZDEM RO LU ISSN SorumluYaz iflleri Müdürü: Ayflegül BALDEM R stihbarat fiefi: Ali hsan YILMAZ - Kenan ERGEN Sayfa Editörü: Emine ÖZCAN - Alp Aslan O UZ Polis-Adliye : Ersoy GÜNER nternet Editörü - Selim YÜKSEL Ekonomi : Mulla NAN Spor : Dursun D NÇ Yurt Haberler : Hayrettin VURAL Turizm : U ur OK Sa l k :Yasin DUR ADRES: Macun Mahallesi 3. Cad. No: 2 Yenimahalle/ANKARA Tel: Fax: DA ITIM: Akda t m (Abdulgani AKDA ) Günü geçmifl gazetelerin fiyat : 35 KR Yay n Türü: Yerel Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer: Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mah. 3. cd. 2/1 Yenimahalle / Ankara Tel: Gazetemizde yay nlanan karikatür ve yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlar na aittir. Sözleflmesiz yazarlara ve karikatüristlere herhangi bir ücret ödenmez RESM LANLARA NTERNET S TEM Z adresinden ulaflabilirsiniz Ve 2. Alt nkepenk k sa film yar flmalar serisi ve Muhabbet-i Çay bafll kl, esnaf konu alan yar flmalar m z n ard ndan 2014 y l içerisinde yeni bir film yar flmas düzenlemek için bu gün buraday z. ESDER ve TSE olarak kalite, standart ve hizmet anlay - fl n n filme aktar lmas, eme in konu al nmas ve de erlerin korunmas amac yla böyle bir çal flman n temelini atm fl bulunuyoruz. Az kelimeyle çok fley ifade edebilmek önemli ve dikkat çekici oldu u kadar zordur da. Bu anlay flla K sa Filmlerde de anlatmak istedi imizi 3-5 dakikayla izleyenlere sunmak kolay bir ifl de il. Biz zoru baflararak sizlerin de katk lar yla eme imizin karfl l n alaca m za gönülden inan yorum. Sizleri TSE deste- iyle burada a rlamaktan gurur duyuyorum. Fikirleriniz bizim için çok önemli. Bu niyetle bu gün buraday z. Bu davetimize kat ld n z için hepinize teflekkür ediyorum. Bu projemizde bizlerden deste ini esirgemeyen TSE yetkililerine de ayr ca teflekkür ediyorum dedi. Dikilitafl, ya mur duas na ç kt ya mur duas na kat lan Gölbafl Belediye Baflkan Fatih Duruay a; Ak Parti Gölbafl lçe Baflkan Osman Karaaslan ve belediye meclis üyeleri de efllik etti. Yalç n ÇYER lahiyatç /E itimci/yazar DAYANIfiMA KUR AN IN EN SICAK TAVS YES D R c)-bugün Anlamam z Gereken Dersler ve Dayan flma Kamp m z Bu ayet bizim aç m zdan üç önemli noktay anlat yor: 1- Zalimler her zaman ayn d r ve ayn davran fllar sergilerler. 2- Böyle ortamlarda sosyal yard mlaflman n çok önemli oldu unu ve müminlerin biri birine çok muhtaç oldu unu anlat yor. Sosyal dayan flman n en büyük ba namazd r. 3- Bizim böyle ortamlarda ne yapmam z gerekti ini. Çünkü as l imtihan Müslümanlar n beraber yaflarken verecekleri imtihand r. Müslümanlar Medine de bu a r imtihan veriyorlar. Yak n iliflkiler imtihan a rlaflt r - yor. Kap lar biri birine bak yor. nsanlar çok beraber oluyor. Gizliliklerini görebiliyor. Bugünün hali, daha önce anlatt m iki ortam n en ac mas z tarihini yafl yor. Zulüm, katil, insan n afla lanmas, al n p sat lmas, erkek ve k z çocuklar n n diri diri öldürülmesi. Toplumlar n en düflük bir ahlaki felakete girmesi. nsanl k tarihinin en katil silahlar bu yaflad - m z ça da yap lm fl ten beri Hirofloma dan bafllamak üzere yap lan katliamlar, kimyasal sald r lar ve daha niceleri... Bütün bunlar ça m z n en ac mas z bir ça oldu unu anlatmaktad r. fiimdi de insanlar dünyan n her taraf ndan bir kurtar c bekliyor. Bu kurtar c ne beklenen mehdi ne de inecek olan sa(a.s.s) olacakt r. Bu kurtar c daha önceki önderlerin yapt n yapmakt r. Hz. Musa, Hz. Harun ve son Resul Hz. Muhammed in(a.s.s) sünnetleri. Darlar-mekânlar, beytler- oluflturmak ve bu mekanlar ibadi, sosyal ve ahlaki mekanlar haline getirmek. flte bu kamplar m z bu mekânlar n nüvesidir den beri her yapt m zda bu sosyal dayan flmalar flehirlere de tafl mal y z. Bulundu umuz bölgelerde bu mekânlar oluflturmak ve dayan flma mekânlar haline getirmeliyiz. Bak n bu tatil köyünde ne güzel günler geçiriyoruz. Tabii bu dayan flmalar en zor imtihanlard r. Hofl güzle ve mutlu yönleri vard r flüphesiz. Ancak zor bir imtihan Medine de inen Kur an dan bunu anl yoruz. Burada k sa bir sureyi dikkatinize sunuyorum. nsan yak n oldu mu daha çok ortakl klar oluyor. Hucurat suresinden de bunu anl yoruz. Tabii bu sureyi hepsini burda ifllemek mümkün de il. Ama bu sureyi birkaç defa okuman z tavsiye ediyorum. III-HUCURAT SURES NDE DAYANIfiMAYI SA LAYAN AHLAK LKELER Hucurat suresi Medine de inmifl. Gerçekten bir toplumu Teavununu-dayan flma ve yard mlaflmas n - hem sa layan hem de bozan tüm ilkeleri özetliyor. man birli ini sa layan, kitaba ve sünnete sayg, kardefllik, üstünlük- rklar, toplumlar aras üstünlü ün takvada olmas -, odalaradan konuflma, kulis yapma, lakaplaflma, ad takma, g yebet etme, tecessüs etme, tüm bunlar yenecek ve becerebilecek enerjiyi kazanmam n yolu, ilahi emirlere tamamen teslim olmak ve daha nicleri A r imtihan Medine. Hay rda yar flman n, beraber olman n, kardeflli in pekiflmesi ve devam için Medine a r bir imtihan. Bir kaç gün içinde bu imtihan n a rl - n görece iz. Özellikle zannla hareket ve zanna götürecek davran fllardan uzak durmak. Yaz m bu y l n kamp için haz rlad m dualarla bitireyim: 1.D REN fi DUASI "Ey Rabbimiz! Bize zorluklara tahammül gücü ba- flla, üzerimize sab r ya d r, ad mlar m z sa lam k l ve hakikati inkar eden ve flükrü etmeyen bu topluma karfl bize yard m et!"(2/250) 2-KARDEfiL K DUASI Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmifl imanl kardefllerimizi ba flla; kalplerimizde, iman edenlere karfl hiçbir kin b rakma! Rabbimiz! fiüphesiz ki sen çok flefkatli, çok merhametlisin!(59/10) 3-A LEM Z VE B Z M NAMAZ KILANLARDAN OLMAMIZ VE DUAMIZIN KABULU Ç N YAPI- LACAK DUA Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namaz devaml k lanlardan eyle; ey Rabbimiz! Duam kabul et!» 'Rabbimiz, hesaplar n görülece i gün, beni, anam, babam, bütün Mü minleri koruma kalkan na al, ba flla' diye dua ediyordu(14/40-41) 4-GÜZEL AHLAKI STEME VE KÖTÜ AHLAK- TAN UZAK OLMA Allah m bizi ahlak n en güzeline ilet, ahlak n en güzeline ancak sen iletirsin. Allah m yarad l fl m güzel yapt n gibi ahlak m da güzellefltir. Allah m beni(bizi) ahlak n kötüsünden yüz çevirt ahlak n kötüsünden ancak sen yüz çevirisin. Rabbim bu dayan flmam z gelece imizin ayd nl k ls n. Bu dualar m kabul buyursun. Sizleri de bu dualara amin demeye ve böyle salih amelleri yapmaya davet ediyorum. Allah a emanet olun.

14 1 MAYIS 2014 PERŞEMBE ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez yapılan merkezi ortak sınavlara giren öğrenciler, yeni orta öğretime geçiş sisteminden memnun olduklarını belirtti. Seviye Belirleme Sınavı'nın (SBS) kaldırılmasının ardından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan yeni ortaöğretime geçiş sistemi kapsamında yapılan merkezi ortak sınavlar tamamlandı Kasım'da ilk dönem yazılılarının yapıldığı merkezi ortak sınavların, ikinci dönemki yazılılarında, 8. sınıf öğrencileri dün Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi, bugün ise fen ve teknoloji, TC inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sınavlarında ter döktü. Sınavları AA muhabirine değerlendiren 8. sınıf öğrencisi Selen Ayda, sınavının iyi geçtiğini belirterek, en çok matematik yazılısın zorlandığını söyledi. İhtiyacı olan öğrenciler için ücretsiz "Yıldız Butik" İSTANBUL (AA) Türk Kızılayı ileyıldızteknik Üniversitesi (YTÜ) işbirliğiyle ihtiyaç sahibi ve burslu 5 bin öğrenciye yönelik hazırlanan sevgi ve kardeşlik mağazası "Yıldız Butik" törenle açıldı. YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşantürk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet LütfiAkar, üniversite ile hayır işlerinde işbirliği yaptıklarını ve bugün "Yıldız Butik" isimli yeni bir projeye imza attıklarını söyledi. Butiğin "sevgi ve kardeşlik mağazası" olarak kurulduğunu anlatanakar, butikten ihtiyaç sahibi ve burs alan öğrencilerle çalışanların yararlanabileceğini belirtti. Kızılay olarak mağaza bulunan ürünlerin temini ve organizasyonla alakalı görev üstlendiklerini aktaranakar, "Mağazada tamamı sıfır ve son derece kaliteli firmaların yaptığı bağışlarla elde edilen ayakkabıdan monta her türlü giyim eşyası mevcut. Butikte yaklaşık 10 bin parça ürün var" dedi. Merkezi sınavlardan öğrenciler memnun İnkılap tarihi ve din kültürü yazılılarının da geçen dönem yapılan ortak sınavlara göre daha kolay olduğunu dile getiren Ayda, bu sene uygulamaya konulan ortaöğretime geçiş sisteminin geçen yıl yapılan SBS'den daha kolay olduğunu ifade etti. Ayda, günde 3 sınava girmenin kendisini zorlamadığını vurgulayarak, "SBS'de bütün sınavlar aynı gün giriyorduk. O daha zordu, bu sistem daha kolay. Aralarda molaların olması stresimizi daha da azaltıyor. Sınavların 2 güne yayılması da daha iyi oldu" dedi. 8. sınıf öğrencilerinden Gülin Ölmez ise sınavlarda en çok İngilizce'de zorlandığını belirterek, yeni sistemle liselere girişler için sadece bir sınav yapılmamasının daha iyi olduğunu, stresini azalttığını söyledi. Sınava giren öğrencilerden Mert Işık da bugünkü sınavda İngilizce testinin kendisini biraz zorladığını belirterek, birinci döneme kıyasla bu dönemki sınavlar için daha çok çalıştığını belirtti. SBS'ye göre merkezi ortak sınavların daha iyi olduğunu dile getiren Işık, "3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sistem kötüydü. Burada yanlışlar doğruyu götürmediği için güzel oldu" diye konuştu. Mert Işık'ın annesi Asuman Işık ise bu sistemin eski sisteme göre daha iyi olduğunu dile getirerek, çocukların daha az heyecanlandığını kaydetti. Asuman Işık, "Önceden bir sınava giriyorlardı. Çocuklarla beraber hepimiz daha çok heyecanlıydık. Sınav ikiye bölündü. Bundan daha çok memnunum. Aileleri daha çok rahatlattı" ifadelerini kullandı. Öğrenci Doğa Şahin de kendisini en çok zorlayan testin matematik olduğunu kaydederek, merkezi ortak sınavların eski sisteme göre daha kolay olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Akar, gelecekte üniversitelerle kan bağışı kampanyaları da yapacaklarını ifade etti. YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmailYüksek de üniversiteden bur alan 2 bin öğrenci bulunduğunu belirterek, mağazadan burs alan öğrencilerin yanı sıra ihtiyacı olan öğrencilerle çalışanların da yararlanabileceğini kaydetti. Ürünlerin, sponsorlar ve bağışçılar aracılığıyla toplandığını dile getirenyüksek, "Gelsin öğrencilerimiz buradan giyinsin" diye konuştu. BAŞKENT TİCARET REHBERİ Merkez: Aslanbey Cad. No: 19 İskitler/Ankara Tel: (312) Fax: (312) Cep: Şube: İvedik Org. San. Bölgesi Mrk. San. Sit Sok. No: 41 Yenimahalle/Ankara - Tel: (312) Merkez: Anafartalar Cad. Vakıf Çarşısı No. 22/A-1 Ulus/ANKARA Tel: Şube: Şehit Teğmen Kalmaz Cad. (Posta Cad.) No: 42/A Ulus/ANKARA Tel: Adres: 8. Cad. No: 64/2 Emek/Çankaya Tel: Güleryüz Sanayi Sitesi 539 Sok. No: 67 İvedik Org.San.Böl. Yenimahalle/ANKARA Tel: (0312) Fax: (0312) Cep:

15 Süper Lig'de şampiyonluk kupası sergilendi ANKARA (AA) Muharrem Kasapoğlu, kupa tanıtım olduklarını dile getirerek, "Bu yıl Türk futboluna Spor Toto Süper Lig sezonu töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonluğu 350 milyona yakın kaynak aktardık. şampiyonluk kupası, Spor Toto Teşkilat garantileyen Fenerbahçe takımını kut- Türk futbolunun istediğimiz standartlara ortaya koymakta kararlıyız" dedi. Başkanlığı'nda sergilendi. Şampiyonluğunu ligin bitimine üç hafta ladı. Kupanın sarı-lacivertli takıma ne zaman gelmesi noktasında katkımızı GÜNLÜK SİYASİ GAZETE kala ilan eden Fenerbahçe'nin müzesine teslim edileceğine ilişkin takvimin Futbol sahalarının şiddetten arınması götüreceği kupa, basın mensuplarına teşkilat bahçesindeki halı sahada düzenlenen onluk kupasının bir hafta boyunca vatanlerin de daha kurumsal hale gelmeleri için SPOR netleşmediğini belirten Kasapoğlu, şampiy- için temennide bulunan Kasapoğlu, kulüp- törenle tanıtıldı. daşların izlenimine açık olacağını ifade etti. hesap verebilirlik ve şeffaflık noktasında Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, son 4 yıldır lige sponsor gayret etmeleri gerektiğini kaydetti. 1 MAYIS 2014 PERŞEMBE /15 Sporun derdi "ırkçılık" Önüne geçilmek için her ne kadar sert tedbirler alınsa da sporda son dönemlerde sıklıkla yaşanan ırkçılık olaylarının önüne geçilemiyor. Tekvandonun şampiyon üçüzleri ANKARA (AA) Son olarak Barcelona ile Villarreal arasında oynanan maçta Barcelonalı futbolcu Daniel Alves'e tribünlerden muz atılması ve oyuncunun muzu yerden alıp, yiyerek tepki göstermesi ile NBAtakımlarından LosAngeles Clippers'ın sahibi Donald Sterling'e ait olduğu iddia edilen ve ırkçı söylemler içeren ses kaydından medyaya yansıması, sporda ırkçılığın vardığı boyutları gözler önüne serdi. Yaşanan bu olaylara karşı uluslararası kamuoyunda, özellikle de sosyal medyada tepkiler artıyor. AralarındaAlves'in takım arkadaşları, kulüp yönetimi, FIFABaşkanı Sepp Blatter, Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff, İtalya Başbakanı Matteo Renzi veamilli Futbol Takım Teknik Direktörü Cesare Prandelli'ni de bulunduğu birçok ünlü isim, Brezilyalı oyuncunun maçtaki söz konusu tepkisine büyük destek gösterdi. Sivasspor Teknik Direktörü Roberto Carlos, Fenerbahçe'nin eski yıldızıalex de Souza, Manchester Cityli SergioAgüero, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızları Oscar, David Luiz ve Willian, Tottenhamlı oyuncular Mousa Dembele ve Nacer Chadli, Zenitli oyuncu Hulk gibi futbol camiasının önemli isimleri de sosyal paylaşım sitelerinde yer alan fotoğraflarıylaalves'in yanında olduğunu vurguladı. Sosyal paylaşım sitelerinde sporda ırkçılığa tepki yağarken, benzer yaklaşımlar LosAngeles Clippers'ın sahibi Donald Sterling'e deabd'de gösterildi. Sterling'e ait olduğu iddia edilen ses kaydının ardındanabd Başkanı Barack Obama, Hidayet Türkoğlu'nun da dahil olduğu ülkedeki birçok sporcu ve sanatçı olmak üzere birçok ünlü isim Sterling'i ağır eleştirdi. Obama, ülkede geçmişten gelen ırkçı ve ayrımcı tutumlarla mücadele de ciddi mesafeler alınmasına rağmen hala devam ettiğini ve Donald Sterling hakkında "NBABaşkanıAdam Silver'ın gerekeni yapacağına" inandığını söyledi. Silver ise söz konusu ses kaydının orijinal olup olmadığının inceleneceğini ve Donald Sterling hakkında soruşturma başlatacaklarını duyurdu. Bunların dışında birçok spor branşında da ırkçılık olayları yaşanmaya devam ediyor. Bunların bazıları şöyle: Golf: 2008'de oynanan uluslararası bir golf turnuvasının canlı yayını sırasında ünlü golfçu Tiger Woods hakkında espri yollu ırkçı söylemlerde bulunan spiker Kelly Tilghman, işten uzaklaştırılmıştı. Tennis: Kaliforniya'da 2001'de oynanan Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Indian Wells turnuvasında Venus Williams, kardeşi Serena ile yarı final maçına çıkmadan önce son anda sakatlanarak turnuvadan çekilmişti. Bu durumun ardından seyirciler, turnuvanın finalinde Serena'yı yuhalamış ve çeşitli hakaretlerde bulunmuştu. Tenisçi kardeşlerin babası Richard Willams, bazı taraftarların maç boyunca kendisine renginden dolayı çeşitli söylemlerde bulunduğunu belirtmiş ve Williams kardeşler protesto amacıyla sonraki yıllarda turnuvaya katılmamıştı. Buz hokeyi: 2011'deABD'de oynanan Ulusal Buz Hokeyi Ligi (NFL) maçında Philadelphia Flyers ile Detroit Red Wings takımları karşılaşmış ve Flyers'ın Kanadalı oyuncusu Wayne Simmonds'a muz fırlatılmıştı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan Simmonds, "Genellikle beyaz oyuncuların yer aldığı bir sporda siyah hokeyci olarak oynamak, açıkça alışmak zorunda bırakıldığım bir durum" diye konuşmuştu. Bursa'da "Hakem Gözüyle Antrenör Paneli" BURSA (AA) Eski futbol hakemi Muhittin Boşat, "MHK Başkanı ZekeriyaAlp'in, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tekrar oynanma kararı alındığı anda istifa etmesi lazımdı. Ne yazık ki o tavrı sergilemedi" dedi. Türkiye FutbolAntrenörleri Derneği Bursa Şubesi tarafından Ördekli Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hakem GözüyleAntrenör" konulu panele katılan eski hakemler ve futbol yorumcuları Boşat, Mustafa Çulcu ile Bünyamin Gezer, etkinlik öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Boşat, sezon başından bu yana performansları değerlendirildiğinde özellikle Spor Toto Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin başarısız olduğunu savundu. Bu başarısızlığın, hakemlerin yönetilmesi ve atanmasından kaynaklandığını öne süren Boşat, "Bana göre hakemlere verilen eğitimler doğru değil. Hakem atamaları, hakemlerin de kafasını karıştırıyor. Bu da hata yapma ihtimallerini yükseltiyor" değerlendirmesinde bulundu. Boşat, hakem hatalarında herhangi bir kasıt olduğunu düşünmediğini anlattı. Ligde Bursaspor ve diğer bazı takımların, hakem hatalarından olumsuz etkilendiğini iddia eden Boşat, şöyle konuştu: "Hakem hatalarından en çok hangi kulübün canının yandığını sorarsanız, 'Kayserispor' derim. Hakem sayısı arttıkça hatalar azalacağı yere daha da arttı. Merkez Hakem Kurulundaki (MHK) arkadaşlarımız, 5 ve 6'ncı hakem uygulamasına balıklama atladı. Örneğin Cüneyt Çakır, Avrupa'daki maçlara çıktığı zaman yardımcıları iki deneyimli hakem oluyor. Oysa Türkiye'de böyle bir şey yok. Bizde çok deneyimsiz hakemler, kale arkasında çizgi hakemliği yapmaya başladı. Paylaşım çoğaldı ancak kimse sorumluluk almıyor. Bu uygulamanın yarar getirdiğine inanmıyorum. MHK Başkanı ZekeriyaAlp'in, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından tekrar oynanma kararı alındığı anda istifa etmesi lazımdı. Ne yazık ki o tavrı sergilemedi." Bir dönem MHK Başkanlığı da yapan Mustafa Çulcu, hakemler üzerinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor takımlarıyla bir korku sırası oluşturulduğunu ileri sürdü. MHK'nin, hakem atamalarıyla bu 4 kulüpten ses gelmediği sürece yoluna devam ettiğini savunan Çulcu, "Hakemler, yaptığı hatalardan ders çıkarmıyor. Şu ana kadar MHK'de hakemlere ciddi dersler anlatılan bir düzen oluşturduğuna dair bir duyum almadık. Hakemlere yol gösterebilecek kimse yok" ifadesini kullandı. Çulcu, bir yanda 13 hakeme 204 maç verilip öbür tarafta 75 maça 12 hakemden birinin atandığı bilgisini verdi. KAYSERİ (AA) Beraber başladıkları tekvando sporunda başarılı sonuçlar alan Kayserili üçüzler, son olarak farklı kilolarda katıldıkları organizasyonda Türkiye şampiyonu oldu. Yay-Tan-San Spor Kulübü'nde spor hayatlarını sürdüren 13 yaşındaki üçüzler, Ayşe Sümeyra, Hasan Rauf ve Muhammed Emin Alıcı milli takım antrenörleri Arzu Tan Sayan ve Yavuz Sayan tarafından çalıştırılıyor. Tekvandoya yaklaşık 4 yıl önce başlayan kardeşler, son olarak kısa bir süre önce Erzincan'da düzenlenen MEB Okullararası Türkiye Şampiyonası'nda farklı kilolarda Türkiye şampiyonu olarak hem hocalarının hem de ailelerinin gururu oldu. 41 kiloda şampiyon olan Ayşe Sümeyra Alıcı, tekvandoda daha büyük başarılar hedeflediğini dile getirerek, "Tekvandoya Arzu hocamızın okulumuza gelmesiyle başladım. 4 yıldır tekvando sporu yapıyorum. Bu süre zarfında birçok kez Türkiye genelinde şampiyonluklar ve bazı dereceler elde ettim. Son olarak Erzincan'da Türkiye şampiyonu oldum. Erkek kardeşlerim de kendi kilolarında Türkiye şampiyonları oldu. Üçüzler olarak böyle bir başarıya imza attığımız için çok mutluyuz. Bize güvenenleri mahcup etmedik" dedi. Hasan Rauf Alıcı ise üçüzler olarak aynı organizasyonda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "4 yıldır yoğun şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını madalya kazanarak, aldığımız için çok mutluyuz. 4 yıldır farklı turnuvalarda şampiyonluklar ve dereceler almıştık ama ilk kez aynı anda şampiyon olduk. Ben 37 kiloda şampiyonluğu elde ettim. Hedefimiz uzun vadede olimpiyat şampiyonu olmak. Kısa vadede de bu sene Azerbaycan'daki dünya şampiyonasında altın madalya almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. 41 kiloda Türkiye şampiyonu olan Muhammed Emin Alıcı da aile ile antrenörlerinin desteği ve çok çalışarak şampiyon olduklarını söyleyerek, şunları söyledi: "Arzu ve Yavuz hocamızın izinde ilerlemeye çalışıyoruz. Geçen yıl minikler şampiyonasına Hasan ile beraber girdik. Ben birinci, Hasan ikinci oldu. Bazen şakayla karışık kavga ettiğimiz de oluyor kardeşlerimizle. İyi tekvandoya başlamışız. Hedefimiz olimpiyatlara gitmek. Orada kardeşimle final oynayarak bayrağımızı en yükseklere çıkartmak istiyoruz." Ailelerin kendilerini çok destek verdiğini belirten Alıcı, "Annem ev hanımı, babam bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Annem biz tekvandoya ilk başladığımızda ehliyet aldı. Çünkü evimiz antrenman salonundan uzaktı. Bizi buraya getirmek için ehliyet aldı. Kendisine bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. T.C. ANKARA 10. İCRA DAİRESİ 2012/9136 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazia bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 28/04/2014 1, İhale Tarihi : 30/05/2014 günü, saat 10:05-10:07 arası. 2. İhale Tarihi : 17/06/2014 günü, saat 10:05-10:07 arası. İhale Yeri : ANKARAADLİYESİ 1 NOLU MEZAT SALONU No Takdir Edilen Değeri TL Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 06 DJ 9203 Plakalı 2008 model VOLKSWA- GEN Marka 1KM-JETTA 1.9TDİ PRİMELİNE tipli BXEB08310 Motor No lu WVWZZZ1K28M Şasi No lu Siyah renkli sol yan arka kapı hafif vuruk camlar lastikler farlar sağlam anahtar ve ruhsatı yok hususi araç (Parka giriş tarihi: (Teminat T. Vakıflar Bankası TAO İban No: TR nolu hesaba yatırılabilir) Basın (www.bik.gov.tr) Resmi İlanlar www ilan gov tr de

16 1 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: ISSN Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) B-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. F ifa kokartl eski milli hakemlerimizden Çankaya Belediyesi Meclis Baflkanvekili Selçuk Dereli, dostluk turnuvas n n aç l fl maç n yönetti.ankara Divri i Kültür Derne i taraf ndan her y l düzenlenen Divri i Köyleri Hal Saha Futbol Turnuvas genifl bir kat l mla gerçeklefltirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir in hemflehrilerini yaln z b rakmad dostluk turnuvas n n aç l fl maç nda Çankaya Belediyesi Meclis Baflkanvekili Selçuk Dereli de hakemlik yapt.çok say da Divri i linin izleyici oldu u turnuvan n ilk maç Dereli nin alk fllar aras nda çald düdük ve Özdemir in bafllama vurufluyla aç ld. Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi CHP Grup Baflkanvekili Do an Y lmazkaya n n da yer ald maç, renkli görüntülere sahne oldu. A nkara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül Uluda n sahibi oldu u b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld. Aç l fla çok say da siyasetçi, bürokrat ve sivil toplum örgütü temsilcisi kat ld. Aç l fl öncesi bir kokteyl düzenlendi. Kad nlara özel bu spor merkezi, okunan duan n ard ndan Celalettin ve Songül Uluda çiftinin birlikte kesti i kurdeleyle hizmete aç ld. KADINLARA ÖZEL MERKEZ Spor Merkeziyle ilgili bilgi veren b-fit Ankara Operasyon Sorumlusu P - nar Örmen, B-Fit in Türkiye geneli 238 flubesi bulundu unu, Cevizlidere fiubesi nin Ankara daki 21. merkez oldu unu söyledi. Örmen, b-fit, spor alan, yaflam kulübü, kad n istihdam sa l yor. 500 kad n giriflimciye, 500 antrenöre ifl imkan sa land. b- fit in kurucusu Bedriye Hülya, ABD de ö renciyken ö rendi i bu sistemi 8 y ld r Türkiye de uyguluyor. Bayilik sistemiyle çal flan Merkez, 30 dakikal k istasyon çal flmas yla, antrenör eflli inde gerçeklefliyor. Her merkezde, kafe alan, soyunma odalar, çocuklar için oyun alan bulunuyor. Genellikle it ve çekme kuvvetiyle çal flan hidrolik aletler kullan l - yor yafl aras her kad na hitap ediyoruz. dedi. Örmen, b-fit in sporun yan s ra, Beslenme semineri, gezi, kahvalt gibi sosyal sorumluluk çal flmalar da gerçeklefltirdi ini belirtti. Her kad n n bir b- fit i olabilece ini belirten Örmen, kurumsal yap lar yla kad nlar n destekçisi oldu unu söyledi. Dostluk maç n n düdü ünü dereli çald Yaz YORUM lahi fl k makaleleriyle M. Kemal Pilavo lu Yaz dizileriyle Dr. Mehmet S lay TÜRK YE N N EN GEN fi KONU VE YAZAR KADROSU LE HERGÜN S ZLERLEY Z Adem Yavuz Irgato lu Tamer Karahan Ziya Demirel Yalç n çyer Kenan Ergen Erol Da l Abdullah Cengiz Deniz Tan k Kartal Göktan Muhammed Aslan Nazan Bozdemir Fazl K l nç Gülflah Güçyetmez Süleyman Göksu M. Recep Tiryaki Mehmet Akif Duman

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı