Çal fl nca oluyor. İZMİT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çal fl nca oluyor. İZMİT"

Transkript

1 Çal fl nca oluyor. İZMİT

2

3 zmit, Kocaeli'mizin gözleri gibidir. Yeflilliklerin, maviliklerin ve flehir fl klar n n içinden bakan bir çift göz düflünün... 4 y l önce zmit te doludizgin bir hizmet yar fl bafllatt k. Ve flükürler olsun, hat r say l r bir mesafe kat ettik. Hizmet binalar, kültür merkezleri, sa l k birimleri, sosyal tesisler infla ettik. Su, do algaz, kanalizasyon altyap lar n tamamlad k. Ulafl m ve üstyap alan nda dev projeleri hayata geçirdik. Ve Sekapark' kurduk. fiehrimiz denizle kucaklaflt. Türkiye'nin en muazzam flehircilik baflar lar ndan birine imza att k Bir flehir kurmak, bir flehri ayakta tutmak, büyütmek, yenilemek kolay ifl de ildir. Hem sorumluluk bilinci, hem de uzmanl k gerektirir. Ciddi bir ön haz rl n z olmal d r. Kaynaklar en iyi flekilde kullanmay bilmeniz icap eder. Biz zmit te ve Kocaeli'mizin dört bir yan nda gerçeklefltirdi imiz her hizmeti, yapt m z her yat r m kaydediyor, belgeliyoruz zmit art k, üretti imiz hizmetin sonuçlar n aç kça görebildi imiz ve bizi gururland ran tablonun merkezi... Mevcut hizmetlerimizin yan s ra yeni projelerimiz ve haz rl klar m z devam ediyor. Daha güçlü, daha sa lam, daha ayd nl k bir ufka do ru, rotam zdan sapmadan, bir an bile durmadan ilerliyoruz

4 Türkiye nin örnek parkı Ülkemizin ilk ve en büyük Endüstriyel Dönüflüm Projesi olan Sekapark' n 520 dönümlük 1. etab tamamland. Çim tepesi, kay kay pisti, t rmanma duvar, kafeleri, restoranlar, yürürüfl yollar, çocuk oyun gruplar, basketbol - futbol sahalar, deniz sahnesi ve iskeleleri ile Sekapark, Kocaeli'deki de iflim ve geliflimin en önemli sembolü. 2 Sekapark

5 Ulafl m n kilit yat r m Adalet Köprülü Kavfla Trafi in yo un oldu u saatlerde kilitlenerek ifllevsiz hale gelen ve y llarca at l durumda kalan Adalet Köprülü Kavfla, 1,5 y lda tamamlanarak hizmete girdi. D-100, Sahil Yolu, Kuzey Yan Yolu, zmit ve Gölcük ba lant lar ndaki problem çözüldü. Proje kapsam nda 600 metre yeni köprü, 2,7 kilometre D-100 ba lant yolu, 1,7 kilometre yan yol infla edildi. 3

6 Trafi e yeni bir alternatif Seka Köprülü Kavfla D-100 Karayolu'nu, tren yolunu geçerek sahil yoluna ba layan köprü araç ve yaya trafi ine hizmet ediyor. Bölgedeki trafik yo unlu unda büyük rahatlama sa layan Seka Köprülü Kavfla 'ndaki toplam yol uzunlu u 700 metre. 4

7 Ulaflımın vizyon projesi Mevlana Köprülü Kavfla D-100 Karayolu nu, tren yolunu geçerek sahil yoluna ba layan 140 metre uzunlu undaki köprü, güvenli yaya ve araç geçifli için yap land r ld. Yan yoldaki araçlar n D-100'e ç k fl n sa layan yolun uzunlu u 700 metre. Proje kapsam nda ayr ca bir de tek fleritli tünel infla edildi. 5

8 Alternatif güzergah 6 Gazanfer Bilge Bulvar zmit merkez ile Umuttepe Kampüsü'nü birbirine ba layan Umuttepe Duble Yolu'nun 1. etab tamamland. Santral ile Perflembe Pazar alan aras nda aç lan ikifler fleritli yol, trafikte önemli bir alternatif güzergah oldu. Çevre düzenlemesi yap larak yeflillendirildi.

9 40 bin kifli rahat Umuttepe Duble Yolu Umuttepe Duble Yolu, flehrin kuzey - güney aks nda da geliflebilmesi için projelendirildi. Üçtepeler Köyü'nden Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'ne kadar uzanan projenin 3. etab nda 4 fleritli 6,2 kilometre yol tamamlan p hizmete aç ld. Günde 40 bin kiflinin kulland güzergahtaki trafik problemi çözüldü. 7

10 2. etap tamamlan yor 8 Umuttepe Duble Yolu 2. Etap Santral ile Üçtepeler Köyü aras ndaki 4 kilometrelik duble yolda kamulaflt rma çal flmalar tamamland. Erenler-Cedit Konutlar n n da önünden geçecek 25 metre geniflli indeki yolun yap m ihalesi sonuçland. Çal flmalar 2009 y l bafl nda tamamlanacak.

11 Sabah sporu burada yap l r fiehit Rafet Karacan Bulvar Aç l fl n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an' n yapt fiehit Rafet Karacan Bulvar, toplam 1,3 kilometreden olufluyor. Çim ve parke yürüyüfl yolunun yan s ra bisiklet parkuru da bulunan yol, yeflil bir hat haline getirildi. Düzenlemelerle birlikte, sabah sporu yapanlar n say s nda önemli bir art fl meydana geldi. 9

12 Kanalboyundan bulvara Adnan Menderes (Kanalboyu) Bulvar Mehmet Ali Pafla ve Yeniflehir Mahalleleri aras nda s n r teflkil eden Bekirdere'nin akt kanal boyu, bulvar olarak düzenlendi. Bölgedeki elektrik ve telefon hatlar n n yer alt na al nmas ndan sonra kanal boyunca devam eden ya mur suyu menfezi yap ld. 20 metre geniflli indeki bulvar, bölgenin ulafl mdaki ana aterlerinden biri oldu. 10

13 Modern geçit, güvenli geçifl SU Yaya Üst Geçidi Okullar n da bulundu u bölgedeki yaya güvenli i SU Yaya Üst Geçidi ile sa land. Günde 3 bin kiflinin kulland, 42 metre uzunlu unda 3 metre geniflli inde üst geçit, asansörlü sistemiyle engelli vatandafllara da kolayl k sa l yor. 11

14 Yeni bina kaliteli hizmet Bekirpafla Belediye Hizmet Binas Bekirpafla Belediyesi nin yeni binas, yeni hizmet anlay fl n n sembollerinden biri. 4 blok ve 5 bin metrekarelik kapal alana sahip binada belediye hizmet birimlerinin yan s ra, kütüphane, kondisyon salonu, sergi salonu, çok amaçl 300 kiflilik kapal salon ve sosyal tesis bulunuyor. 12

15 Bekirpafla ya yak flt Mevlana Kültür Merkezi Daha önce belediye garaj olarak kullan lan alan dev bir kültür merkezine dönüfltürüldü. Bekirpafla Üçyol bölgesindeki merkezde, 1000 metrekarelik çok amaçl salon, sergi holu, idari ve ticari ofisler, e itim salonu, cep sinemas, kütüphane ve otopark bulunuyor. 13

16 Kültürün merkezi Cumhuriyet Mahallesi Kültür Merkezi Plaj Yolu olarak da bilinen zmit Cumhuriyet Mahellesi, kültürel faaliyetlerin gerçeklefltirilebilece i kapsaml bi mekana kavufltu metrekare alanda yükselen ve 3 bloktan oluflan merkez içinde, konferans salonu, çok amaçl salon, idari bürolar, fuaye ve kafeterya yer al yor. 14

17 Bekirpafla kazand Mehmet Ali Pafla Kültür ve Sa l k Merkezi 7 y l boyunca inflaat halinde bekleyen tesis, Büyükflehir Belediyesi nin devreye girmesiyle k sa sürede tamamland. Toplamda 2 bin 800 metrekarelik alana sahip kültür ve sa l k merkezinde; KO-MEK E itim Merkezi, M.A.Pafla Sa l k Oca, muhtarl k, çok amaçl salon ve kütüphane yer al yor. 15

18

19 Yak n gelecekte, Kocaeli'nin en uzak ülkelerden bile görünen bir dünya kenti olaca na inan yorum.

20 Do algaz, zmit in her yerinde zmit'e Do algaz Verilmesi ZGAZ, zmit'te 473 kilometre polietilen boru, 187 kilometre servis hatt çal flmas yaparak do algaz yayg nlaflt rd. Tüm zmitliler art k, ekonomik, çevre dostu ve güvenli enerji ile s n yor. 18

21 Su emin ellerde KOÜ Umuttepe Kampüsü Su Temini zmit'te eskimifl altyap yeni bafltan infla edildi. Çevre ve insan sa l için tehdit oluflturan eski hatlar n neden oldu u su kay p ve kaçaklar da geçmiflte kald. Çal flmalar kapsam nda 432 kilometre içmesuyu hatt yap ld. 19

22 Altyap sa l kl Kanalizasyon ve Ya mur Suyu Hatlar zmit in kanalizasyon hatlar da yenilendi. Tam 262 kilometrelik hat döflendi. Ayr ca her ya flta sel meydana gelmesi nedeniyle 50 kilometre ya mur suyu hatt yap ld. 20

23 Körfezin dereleri tertemiz Dere Islahlar zmit'te uzunlu u 8,3 kilometreyi bulan 11 dere slah edildi. Taflk n ve sel tehlikesinin önüne geçilerek çevre sa l güvence alt na al nd. Kanalizasyon hatlar ile at k sular n derelere ve denize kar flmas na engel olundu. Körfeze akan akarsular art k tertemiz... 21

24

25 fiehrimizin yükselifli hepimizin yükseliflidir.

26 Alikahya Karadenizliler Mahallesi B çk Deresi Köprüsü Her yere rahat ulafl m ZAYDAfi, Kad n Do um Hastanesi, Karadenizliler Mahallesi ve zmit e ba l köyleri; Kand ra Yolu na ba layan B çk Deresi Köprüsü geniflletildi. 20 metre eninde, 22 metre uzunlu undaki köprü, ikifler fleritli yoldan ulafl m sa l yor. 24

27 Yollar k saltan köprü Alikahya-Yahya Kaptan Akarca Köprüsü Yahya Kaptan Mahallesi'nin hemen arkas nda bulunan Akarca Deresi üzerine 12 metre geniflli inde, 25 metre uzunlu unda yeni köprü infla edildi. Köprü sayesinde yeni ve kestirme bir ulafl m güzergah olufltu. 25

28 Köprülerle kolay ulafl m Gündo du Malta Köprüsü Kal c Konutlar ndan zmit in bat bölgelerine ulafl m kolaylaflt rmak için Gündo du Malta Köprüsü infla edildi. 40 metre uzunlu unda, 17 metre geniflli indeki köprü, 4 fleritten olufluyor. 26

29 Yenilenen caddeler Caddeler p r l p r l zmit genelinde toplam uzunlu u 88 kilometreyi bulan onlarca cadde ve sokak tamamen yenilendi. Yenilenen caddeler, ulafl m kolaylaflt rd gibi, temiz ve düzenli görüntüleriyle flehre güzellik kat yor. 27

30 Örnek cadde 28 nönü Caddesi zmit'in en ifllek güzergah olan nönü Caddesi'nin altyap s ve üstyap s tamamen yenilendi. Her ya mur sonras yaflanan su bask nlar giderildi. Üstyap düzenlemeleriyle cadde, zmit'e yak fl r modern bir görünüm kazand.

31 Alikahya Kad n Do um Hastanesi Yolu Sa l a giden yol Hizmete yeni aç lan Alikahya Kad n Do um Hastanesi ile Akarca ve Karadeniz Mahallesi aras nda kolay ulafl m sa lamak amac yla, mevcut yolun kalitesi Avrupa standartlar na ç kar ld. 1,5 kilometre uzunlu undaki yolun geniflli i ise 7 metre. 29

32 Bekirpafla Turan Günefl Caddesi Bekirpafla'da büyük de iflim Bekirpafla'n n en büyük caddelerinden biri olan Turan Günefl Caddesi tamamen yenilendi. 2,2 kilometrelik yolda yap lan çal flmalarda, 11 bin 752 ton asfalt, 7990 metrekare bask beton, 5 bin 510 metrekare parke ve 1.8 kilometre bordür kullan ld. 30

33 Ihlamur kokan cadde Bekirpafla Ba dat Caddesi Do algaz, su ve ya mur suyu gibi altyap eksiklerinin tamam giderilen Ba dat Caddesi nin üstyap s da bölgeye yak fl r hale getirildi. Yaklafl k 1,5 kilometre uzunlu undaki caddeye, bank ve çeflmeler monte edildi, hlamur a açlar dikildi. 31

34 Hal gibi yollar Parke le Kaplanan Yollar zmit te caddeler asfaltla, ara sokaklar ise parke ile kapland. Baflta Yeniflehir, Körfez ve Sanayi Mahallesi olmak üzere pek çok bölgede yap lan çal flmalarda yaklafl k 200 bin metrekare parke, 150 kilometre bordür kullan ld. 32

35 Modern köy yollar Köy Yolar nda Asfalt Çal flmas Daha önce yaz-k fl toz ve çamurdan kurtulamayan zmit köylerindeki vatandafllar, 70 kilometre so uk asfalt ve 74 kilometre stabilize yol yap m yla rahat bir nefes ald kilometre tarla yolu aç larak köy halk n n tarlalar na ulafl m kolaylaflt r ld. 33

36

37 Tüm Kocaeli, hep birlikte yazd m z bir hizmet destan d r.

38 Kentin simgeleri yenilendi zmit Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli Restorasyon Çal flmas zmit'in en önemli simgelerinden Saat Kulesi ve Atatürk Heykeli yenilendi. 75 y ld r bak m yap lamayan heykel restore edilerek güzel bir görünüme kavuflurken, Saat Kulesi art k geceleri bile flehre fl k saç yor. Ayr ca, Tökeli mre An t Mezar ndan sonra Süleymanpafla Haman ve Portakal Haf z Mescidi restorasyonlar sürüyor. 36

39 En enerjik park Do u K flla Gençlik Park 50 dönümlük park n ihtiyaç duydu u enerji, günefl panelleriyle alan n kendi içerisinde üretiliyor. Kafeteryalar, futbol ve basketbol sahalar, yapay gölü, çok amaçl meydan, 183 araçl k otopark, çocuk oyun alanlar, tribünleri, t rmanma tepesi ve sergi salonlar yla park; bölgenin en önemli yaflam alan oldu. 37

40 Park n eksi i yok Fevziye Park 10 dönümlük alan üzerine yap lan Fevziye Camii Park içinde, kafeterya, sat fl büfeleri, su perdesi, yapay göl, pergolalar, yürüyüfl yolu ve yeflil alanlar bulunuyor. Park, bölgede yaflayan herkes için eksiksiz bir dinlenme alan haline geldi. 38

41 Parklar göz kamaflt r yor Plaj Yolu Demokrasi Park Yeniflehir Park, Plaj Yolu Demokrasi Park ve Alikahya Mesire Alan, yeflil alanlar ve estetik peyzaj düzenlemeleriyle bölgenin çehresini de ifltirdi. Yeni parklarla zmit, modern sosyal alanlar kazand. 39

42 Daha yeflil bir kent için Köprülü Kavflaklar Çevre Düzenlemesi Yahya Kaptan ve Adalet Köprülü Kavflaklar ile Kuruçeflme gifleler bölgesindeki 100 dönümlük alan yeflillendirildi. Binlerce a aç dikilen kavflaklar otomatik sulama sistemiyle sulan yor, yemyeflil alanlar flehre nefes ald r yor. 40

43 Sa l kl kent yaflam zmit Yürüyüfl Yolu 3. Etap Kand ra Sapa ndan, Yahya Kaptan Yonca Kavfla 'na kadar uzanan yürüyüfl yolunun son etab n n da tamamlanmas yla birlikte, yürüyüfl yolunun uzunlu u 5 kilometreye ç kt. zmit'te, imkanlar artt kça spor yapanlar n say s da h zla art yor. 41

44

45 Kocaeli mize canla baflla hizmet etmeye devam edece iz.

46 Kentsel Dönüflüm burada Erenler Cedit Konutlar Erenler Cedit bölgesindeki, 60 dönümlük Kentsel Dönüflüm alan nda 588 daire infla edildi. Aral k 2007'de teslim edilen dairelerin 240 tanesi, Kentsel Dönüflüm projesi kapsam nda hak sahibi olanlara verildi. 44

47 Yepyeni yuvalar Yeni Yuvam Konutlar Alikahya Akarca Mahallesi'nde yükselen Yeni Yuvam Konutlar, 3 blok ve 96 daireden olufluyor. Bölgenin ekonomik standartlar na uygun olarak, tam donan ml bir flekilde yap lan konutlar n inflas 8 ayda tamamland. Konutlar, Büyükflehir Belediyesi güvencesiyle Kent Konut taraf ndan infla edildi. 45

48 zmit in yeni yüzü zmitkent Konutlar Kent Konut un Kentsel Dönüflüm Projesi kapsam nda inflaat na bafllad zmitkent Konutlar nda evler yükselmeye bafllad. 1. etapta 10 blok 555 konut, 2. etapta 14 blok 676 konut yap lacak. 46

49 Yeni binada daha iyi hizmet Kocaeli Büyükflehir Belediyesi Hizmet Binas Eski binan n yetersiz kalmas nedeniyle yeni bir hizmet binas infla edildi. 5 blokta toplam 11 bin 200 metrekare kapal alan olan yeni belediye binas n n 200 araçl k bir de otopark var. Yeni bina ile flehir merkezinin geliflmesi ve genifllemesi için de önemli bir ad m at lm fl oldu. 47

50 Karayollar na dev tesis Karayollar Tesisleri Karayollar 14. fiubesi nin An tpark bölgesindeki arazisine karfl l k, kurumun ihtiyac olan tesisler infla edildi. 3 katl hizmet binas, 3 katl lojman, bak m atölyesi, y kama ya lama ünitesi, tuz deposu, sundurma ve otoparktan oluflan tesisler yaklafl k 20 dönümlük alana kuruldu. 48

51 E itime katk, gelece e yat r m Kocaeli EML Ek Binas Bostanlar Sokak'taki yol geniflletme çal flmalar s ras nda y k lan atölye binas n n yerine Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi'ne ek bina yap ld. ki bloktan oluflan, toplam 2 bin 700 metrekare kapal alana sahip olan bina içinde; 24 atölye odas bulunuyor. Kocaeli EML ye ayr ca bir de mini hal saha kazand r ld. 49

52 Önce hayat, önce sa l k Bekirpafla Otogar Sa l k ve Ambulans Merkezi zmit fiehirler Aras Otobüs Terminali bahçesinde bulunan ve sadece betonu at lan iki katl at l bina, Ambulans Komuta Merkezi haline getirildi. Modern bir mekana kavuflan sa l k ekipleri daha kaliteli hizmet vermeye bafllad. Binada ayr ca iflçi ve halk sa l poliklini i de bulunuyor. 50

53 Modern çim saha Yeflilova Spor Tesisi Bekirpafla bölgesinde amatör spor kulüpleri ve gençlere hizmet veren Yeflilova Spor Tesisi, FIFA standartlar na getirilen spor alanlar ndan biri. Zemini sentetik çim kaplanan sahaya, ayd nlatma sistemi ve modern tribünler yap ld. Tesisin çevresi tel örgüyle kapland. 51

54 Mahalle aralar ndan çim sahalara zmit Orhan Mahallesi Spor Kompleksi Izmit'in yamac nda bulunan Orhan Mahallesi'ne FIFA standartlar nda spor kompleksi kazand r ld. Sahan n bulundu u alana sentetik çim döflendi, 650 kiflilik kapal tribün yap ld, tel örgüleri ve ayd nlatma direkleri kuruldu, soyunma odalar ile idari birimler infla edildi. Gençler, futbolu art k çim sahalarda ö reniyor. 52

55 fiirintepe yi de ifltiren tesis zmit fiirintepe Spor Tesisleri 7. Boru lkö retim Okulu yan nda bulunan spor sahalar yenilendi. Futbol sahas nda ya mur sular n n birikmesi önlendi, zemin sentetik çimle kapland. Hemen yan ndaki basketbol ve voleybol sahalar nda da akrilik zemin kaplamas yap ld. 53

56 zmit Sanayi Mahallesi Spor Tesisleri Amatör spora destek zmit Sanayi ve Körfez Mahallesi'ne futbol sahas kazand r ld. Zemini sentetik çimle kaplanan, gece maçlar n n da oynanabilece i sahan n kenar na, odalar bu mahallelerde faaliyet gösteren 12 amatör spor kulübüne tahsis edilmek üzere iki katl bir idari bina infla edildi. Tesisin, 720 kiflilik kapal tribünü, güvenlik çiti ve otopark bulunuyor. 54

57 Futbolun yeni adresi Bekirpafla Yahya Kaptan Futbol Sahas 70 metre uzunlu unda ve 47 metre geniflli indeki futbol sahas n n zemini tamamen yenilenerek, FIFA standartlar na uygun sentetik çim serildi. Etraf ise 9 metre yüksekli inde tel örgü çevrildi. Futbolseverler modern ve güvenli bir spor alan kazand. 55

58 Kuruçeflme Spor Tesisleri Kuruçeflme de spor zaman Belediye araç park n n karfl s ndaki alana yap lan spor tesisleri ve kapal saha; soyunma odalar, idari hakem odalar ve 200 kiflilik tribünü ile bölgenin önemli bir eksikli ini giderdi. 56

59 Haydi tenise zmit Tenis Kulübü Kapal Tenis Kortu zmit Tenis Kulübü nün fuar alan içinde bulunan tesislerine 2 si kapal olmak üzere toplam 6 yeni kort ilave edildi. Kocaeli uluslararas müsabakalar n yap ld bir kent haline geldi. Çal flmalar kapsam nda soyunma odalar ve idari bina da infla edildi. 57

60

61 Bütün enerjimizi insana verdi imiz de erden al yoruz.

62 Kaynaktan köylere Köylere su Çubuklubala yeralt su kayna ndan Çubuklubala, Çeribafl lar, Sad klar, Bö ürgen, Hakkaniye Süverler, Afla ve Yukar Horzum Köyleri'ne su götürülerek, köylerin yaflad su problemi tamamen çözüldü. 60

63 At k sular tehlike de il Köylerde foseptik çal flmalar 14 köye foseptik yap larak köylerdeki at k su problemi çözüldü, at k sular n çevre ve insan sa l için oluflturdu u tehdit ortadan kald r ld. 61

64 Avluburun a düzenli içme suyu Eflme-Avluburun Terfi Sistemi Avluburun grubu köylerinde özellikle yaz aylar nda yaflanan su s k nt s giderildi. Çal flmalar kapsam nda 6,3 kilometre uzunlu unda çelik boru ile 2 adet terfi merkezi, terfi hatt ve içme suyu deposu yap ld. 62

65 Köylere destek Köylere nflaat Malzemesi Yard m zmit e ba l köylerde, köy konaklar yap m-onar m ve çevre düzenlemelerinde kullan lmak üzere malzeme yard m nda bulunuldu. Demirden çimentoya, kumdan parkeye kadar yaklafl k 1 milyon 100 bin YTL de erinde yard m yap ld. 63

66 Di er hizmetler Leyla Atakan Kültür Merkezi tadilat Saraybahçe Müjdat Afflin Futbol Sahas, Topçular Basketbol Ve Voleybol Sahalar zemin kaplamas Bekirpafla Tavflantepe Mahallesi Üst Yap Düzenlemesi Leyla Atakan Kültür Merkezi Tadilat Bekirpafla Üç Yol Köyü pazar alan Saraybahçe Merkez Bankas önü kavflak düzenlemesi Saraybahçe Ö retmenevi Park parke, bordür ve kamelya Kurçeflme Atatürk Caddesi orta refüj düzenlemesi 64

67 zmit Hali Patates Deposu Alikahya Mesire Alan kavflak düzenlemesi Alikahya TEM Otoyolu alt kavflak düzenlemesi Alikahya Yeni Akarca kavflak düzenlemesi Alikahya Jandarma önü kavflak düzenlemesi Akmefle brahim Korkut ve Menderes Caddeleri ba lant yollar na parke Akmefle brahim Korkut Caddesi ba lant yolu parke Akmefle cadde ve sokaklar n tretuvar Saraybahçe Yumurtac Mescit minaresi Akmefle Bizimköy Engelliler Vakf çevre düzenlemesi Bekirpafla Yahya Kaptan lkö retim Okulu konferans salonu 65

68 Parke Çal flmalar Bekirpafla Yukar Gündo du Mezarl düzenlemesi Saraybahçe Halkevi Meydan ve D-100 Karayolu k sm çevre düzenlemesi Saraybahçe Turgut Camii yan çevre düzenlemesi Saraybahçe Belediyesi Kulfall Köyü mezarl k yolu ve köy meydan Kuruçeflme Otoyol Gifleleri çevre düzenlemesi Bekirpafla Yahya Kaptan Kavfla çevre düzenlemesi Bekirpafla Asri Mezarl k Alan gasilhane yap m ve çevre düzenlemesi Akmefle Yat l Bölgesi lkö retim Okulu çevre düzenlemesi Saraybahçe zmit Zübeyde Han m K z Meslek Lisesi Bahçe 66

69 Otoyol Gifleleri Çevre Düzenlemesi düzenlemesi Saraybahçe Ba çeflme Namazgah fiehitli i Alikahya Belediye Hizmet Binas Önü kavflak düzenleme Saraybahçe 42 Evler Park Kafeterya Saraybahçe Kocaeli Sa l k Meslek Lisesi yenilenmesi Bekirpafla Tavflantepe Cem Evi tadilat ve onar m Saraybahçe Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi arkas trafo ve muhtarl k binas Saraybahçe Cedit Mahallesi muhtarl k binas Alikahya Durhasan Köyü a açland rma Akmefle çme Suyu Deposu 67

70 Ayinesi iştir kişinin... ADALET KÖPRÜSÜ BARBAROS HAYRETTiN PAŞA PARKI ESKiHiSAR TÜNEL GEÇiŞi DENiZ ULAŞIMI

71 Ayinesi iştir kişinin... BAŞiSKELE SAHiL PARKI KENTSEL DÖNÜŞÜM DÜZENLi DEPOLAMA KÜLTÜR MERKEZLERi

72 Ayinesi iştir kişinin... DOĞALGAZ YATIRIMLARI GEBZE EŞREF BiTLiS PARKI DOĞU KIŞLA GENÇLiK PARKI KiRAZLIYALI SAHiL PARKI

73 Ayinesi iştir kişinin... DENiZCiLER CADDESi KÖRFEZ HAYAT YOLU ARSLANBEY TAÇYAPRAK EVLERi KAVŞAK DÜZENLEMELERi

74 Ayinesi iştir kişinin... AĞAÇLANDIRMA DERiNCE TÜNEL GEÇiŞi TREKKING PARKURLARI KANDIRA ve EREĞLi YE DOĞALGAZ

75 Ayinesi iştir kişinin... YÜRÜYÜŞ YOLLARI SEKAPARK YENi SU KAYNAKLARI İÇME SUYU YATIRIMI

76 Ayinesi iştir kişinin... ADNAN MENDERES (KANALBOYU) BULVARI GAZANFER BiLGE BULVARI GEBZE TATLIKUYU KAVŞAĞI GÖLCÜK SANAT GALERiSi

77 Ayinesi iştir kişinin... YAYA ÜST GEÇiTLERi RAGIP DEMİRKOL BULVARI TERMiNALLER ŞEHiR imar PLANLARI

78 Ayinesi iştir kişinin... KARTEPE YE DOĞALGAZ ESKiHiSAR KALESi OYUN GRUPLARI DERiNCE RO-RO YOLU

79 Ayinesi iştir kişinin... KÖYLERE HiZMET DENiZ DENETiMi KARAMÜRSEL YELKEN iskelesi DELiVELi-AKÇAOVA YOLU

80 Bu şehirde hayat var! SEVGi MAĞAZALARI YAZ SPOR OKULLARI KAĞITSPOR EVDE BAKIM

81 Bu şehirde hayat var! ANNELERE SÜT İFTAR ÇADIRI EĞiTiME %100 DESTEK RESTORASYONLAR

82 Bu şehirde hayat var! KÜLTÜR YAYINLARI AMATÖR KULÜPLERE DESTEK TIR TiYATROSU SAHiL GÜVENLiK

83 Bu şehirde hayat var! KO-MEK SEVGiDE BULUŞALIM LALE FESTiVALi UÇURTMA ŞENLiĞi

84 Hizmetlerimiz sürecek, flehrimiz yükselecek. Ve biz, Kocaeli için canla baflla çal flmaya devam edece iz.

BAŞİSKELE. Çal fl nca oluyor.

BAŞİSKELE. Çal fl nca oluyor. BAŞİSKELE Çal fl nca oluyor. Aziz hemflerilerim, Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. 4 y l sonunda geri dönüp bakt m zda ilerlemifl, geliflmifl modern ve müreffeh bir Kocaeli görüyoruz. 4. y la gururla,

Detaylı

DERİNCE. Çal fl nca oluyor.

DERİNCE. Çal fl nca oluyor. DERİNCE Çal fl nca oluyor. Aziz hemflerilerim; Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. Geçti imiz 4 y la bakt m zda, Kocaeli nin her köflesindeki büyük de iflimi görüyoruz. Bu de iflimin en güzel örneklerinden

Detaylı

GÖLCÜK. Çal fl nca oluyor.

GÖLCÜK. Çal fl nca oluyor. GÖLCÜK Çal fl nca oluyor. Büyükflehir 4. y l n dolduruyor. 4 y ld r büyük bir hizmet maratonu içinde, durmak bilmeden çal fl yor, kofluyoruz. Gölcük'te büyük tesisler infla ettik. Denizin yuttu u Kavakl

Detaylı

KÖRFEZ. Çal fl nca oluyor.

KÖRFEZ. Çal fl nca oluyor. KÖRFEZ Çal fl nca oluyor. Aziz hemflerilerim, Körfez, limanlar yla, enerji tesisleriyle, tarihî yap lar, Hereke hal s, Yar mca kiraz yla, Kocaeli'nin genel vas flar n özetleyen bir ilçe. Olgun ve sakin,

Detaylı

KANDIRA. Çal fl nca oluyor.

KANDIRA. Çal fl nca oluyor. KANDIRA Çal fl nca oluyor. Aziz Kand ral hemflerilerim; Karadeniz sahillerimiz boyunca uzanan Kand ra, henüz aç lmam fl bir hediye paketi gibi. Sürprizlerle dolu. Biraz kurcalay nca Kand ra'n n görkemli

Detaylı

Baflbakan m z n Kat l m yla...

Baflbakan m z n Kat l m yla... Çal fl nca oluyor. Baflbakan m z n Kat l m yla... 27 Ekim 2007-14:30 Barbaros Hayrettin Pafla Parkı Kavaklı-Gölcük çindekiler 111/01 Gölcük Barbaros Hayrettin Pafla Park 111/02 Arslanbey Taçyaprak Evleri

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI

ĠMAR ÇALIġMALARI. 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI KOCAELĠ DEN SAĞLIKLI PLANLAMA ĠMAR ÇALIġMALARI 1/5.000 LİK ve 1/1.000 LİK HALİHAZIR HARİTA 1/50.000 LİK ÇEVRE DÜZENİ PLANI 1/25.000 LİK ve 1/5.000 LİK NAZIM İMAR PLANLARI ĠMAR ÇALIġMALARI Gebze Planlama

Detaylı

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL

Silivri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 297.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Silivri Toplam Yatırım 297.000 Milyon YTL (İkiyüz Doksan Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Tuzla. 225 Milyon YTL. (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Tuzla Toplam Yatırım 225 Milyon YTL (İkiyüz Yirmi Beş Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor

Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum yeni parklar ve sosyal alanlar kazanıyor Bodrum Belediyesi, yarımada genelinde çocuk oyun gruplarının da yer aldığı; dinlenme, yürüyüş, bisiklet ve spor alanlarından oluşan yeşilliklerle kaplı park

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Maltepe. 310.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Maltepe. 310.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Maltepe Toplam Yatırım 310.000 Milyon YTL (Üçyüz On Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak MALTEPE

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA

BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA BODRUM BELEDİYESİ EKİPLERİ TÜM YARIMADA Bodrum Belediyesi nin tüm birimleri Bodrum Merkez ve mahallelerdeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2016 1 GENEL DEĞERLENDİRME... 1-3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak

ASFALT ANT YE B R M A IR BAKIM ÜN TES BA ÖFÖR. bünyesinde bulunan i makinas ve araçlar n ihtiyac olan malzemeleri temin etmek ve bak mlar n yapt rmak 11. FEN LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Fen leri Müdürlü ü dari ler Birimi, Asfalt antiye Birimi ( Yap Onar m Alt Birimi, Elektrik Onar m Alt Birimi, Havuz Bak m Onar m Alt Birimi ), Yol Birimi, n aat Birimi,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM

KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM KENTSEL YENİLEME ve GELİŞİM 1 BELEDİYE SINIRLARININ GENİŞLETİLMESİ Devam Ediyor. 2 CEVATPAŞA SAHİL BANDI YENİLEME Devam Ediyor 3 KARACAÖREN KENTSEL ÇEVRE ÜRETİMİ/ a) İmar Uygulamaları b) Teknik Altyapı

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Kartal. Toplam Yatırım 440.704 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Kartal. Toplam Yatırım 440.704 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Kartal Toplam Yatırım 440.704 Milyon YTL (440.704 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak KARTAL

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Kağıthane. 147 Milyon YTL. (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Kağıthane Toplam Yatırım 147 Milyon YTL (Yüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Kartal. Toplam Yatırım 441.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Kartal. Toplam Yatırım 441.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Kartal Toplam Yatırım 441.000 Milyon YTL (Dörtyüz Kırk Bir Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bahçelievler de. Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bahçelievler de Toplam Yatırım 213.520 Milyon YTL (213.520 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip

Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip Teşekkürler Hayat Şehrin en güzel günbatımına sahip olduğum için... Proje Künyesi Arsa Alanı: 4.406.89 m Toplam İnşaat Alanı: 110.000 m Ticari Alan (Dükkan+Depo): 19.500 m Konut Alanı: 6.410 m Kapalı Otopark

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız...

İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985. Proje Resim Galerisi için Tıklayınız... İller Bankası Genel Müdürlüğü Erzurum Köyleri Deprem Binaları İnşaatı-1985 İller Bankası Genel Müdürlüğü İçme Suyu İnşaatı Ereğli/Konya-1985 Türkiye Elektrik Kurumu TEÜİAŞ Çevre Aydınlatma Çevre İhata

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ TEM ZL K LER MÜDÜRLÜ Ü Hedefimiz; Gebze de ya am kalitesini art rmak için yerel hizmetleri adil, etkin ve sürekli biçimde sunmak t r. Misyonumuzu yerine getirmede öncülük yapacak olan personelimizi e iterek,

Detaylı

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 9 Nisan 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29679 TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2016 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA

Detaylı

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor

Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Dünya çocukları Kocaeli de bulusuyor Uluslararas 23 Nisan Çocuk Festivali 20-27 Nisan 09 Sekapark ETK NL K REHBER TÜRK YE ARNAVUTLUK BEYAZ RUSYA BOSNA HERSEK BULGAR STAN ESTONYA GÜNEY KORE GÜRC STAN H

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FALİYET RAPORU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ YILI FALİYET RAPORU GERÇEKLEŞTİRİLEN İHALELER: nce yılında gerçekleştirilen ihalelere ait liste aşağıda verilmiştir. 2/419 110 luk Sabit Aksamlı Kırma Eleme Tesisi Mal Alımı 2/66262

Detaylı

İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR. İ L A N KOCAELİ VALİLİĞİNDEN BİLDİRİLMİŞTİR. Temel hak ve özgürlüklerden olan, anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının özgür bir ortamda anayasa ve kanunlarla

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Ümraniye. 436 Milyon YTL. (Dörtyüz Otuz Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Ümraniye. 436 Milyon YTL. (Dörtyüz Otuz Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Ümraniye Toplam Yatırım 436 Milyon YTL (Dörtyüz Otuz Altı Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Çatalca. Toplam Yatırım Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Çatalca. Toplam Yatırım Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Çatalca Toplam Yatırım 212.951 Milyon YTL (212.951 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak ÇATALCA

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 121 122 Elektrik, Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI SINIFLAR

Detaylı

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM.

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Avcılar da Toplam Yatırım 169 Milyon YTL (Yüz Altmış Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM

TA INMAZIN 5225 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KÜLTÜR VE TUR ZM 4 PAFTA 138 PARSEL (KALE) 2 PAFTA 43 PARSEL (KULE) L: stanbul LÇE: Sar yer YER ve ADI: Garipçe Köyü MÜLK YET: Hazine TASARRUF YETK VEREN KURUM / SAYI-TAR H Maliye Bakanl, Milli Emlak Genel Müdürlü ünün

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM TEBLİĞ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2011 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şişli Toplam Yatırım 339 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339.000 Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Şişli. 339.000 Milyon YTL. (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şişli Toplam Yatırım 339.000 Milyon YTL (Üçyüz Otuz Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Bakırköy. Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Bakırköy. Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bakırköy Toplam Yatırım 168.000 Milyon YTL (Yüz Altmış Sekiz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 133 134 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFLARI

Detaylı

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com

ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com 0282 444 69 96 ORION ALIfiVER fi MERKEZ YANI - ÇORLU www.armadacity.com ARMADA CITY B R PROJES D R. Trakya n n en baflar l projesiyle tan fl n. Çorlu nun tam kalbinde, konforla donanm fl, ihtiyac n z olan

Detaylı

Akdeniz in İncisi Antalya

Akdeniz in İncisi Antalya Akdeniz in İncisi Antalya Turizm zenginlikleri ve sahip olduğu birbirinden kaliteli tesisleriyle Türk turizminin başkenti kabul edilen Antalya, her sene milyonlarca turiste ev sahipliği yapmakta. Yüksek

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları

İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları İnşaat ve Diğer Altyapı Çalışmaları 7.1. İnşaat Faaliyetleri 7.1.1. Bölgemiz Yollarının Genişletilmesi 7 Bölgemiz yollarının artan taşıt sayısı ile taşıt trafiği yoğunluğundan dolayı yetersiz kalması ve

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Şile. Toplam Yatırım 164 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Şile. Toplam Yatırım 164 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Şile Toplam Yatırım 164 Milyon YTL (Yüz Altmış Dört Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak ŞİLE

Detaylı

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA...

MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... MODERN YAŞAMIN TÜM ÖZELLİKLERİ, KENT HAYATININ GEREKSİNİMLERİYLE BİR ARADA... YAŞAM ALANINDAN ÇOK ÖTE, GERÇEK BİR KENT PROJESİ... 2 İZMİT İN MODERN YÜZÜNÜ OLUŞTURAN KÖRFEZKENT E; 1. VE 2. PROJELERİN ARDINDAN

Detaylı

P1 Gebze-İzmit Hattı

P1 Gebze-İzmit Hattı Kocaeli 2020 Raylı Ulaşım Hattı Projeleri Hakkında Özet Bilgi Dr. Numan Akdoğan* *Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Fizik Bölümü Nanomanyetizma ve Spintronik Araştırma Merkezi P1 Gebze-İzmit Hattı Bu proje

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ MAR VE EH RC L K MÜDÜRLÜ Ü 3194 Say l mar Kanunu, yerle me yerleri ile bu yerlerdeki yap la malar n; plan, fen, sa l k ve çevre artlar na uygun te ekkülünü sa lamak amac yla düzenlenmi tir. Belediye ve

Detaylı

- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ ÖĞRENCİ EVİ VE KAFETERYASI İNŞAATI ELEKTRİK İŞLERİ YAPIMI

- KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ ÖĞRENCİ EVİ VE KAFETERYASI İNŞAATI ELEKTRİK İŞLERİ YAPIMI PROJELER - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UMUTTEPE MERKEZ KAMPÜSÜ ÖĞRENCİ EVİ VE KAFETERYASI İNŞAATI ELEKTRİK İŞLERİ YAPIMI - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TANI MERKEZİ İNŞAATI KAPSAMINDA YAPTIRILCAK OLAN ELEKTRİK

Detaylı

PARK VE YEŞİL ALANLAR

PARK VE YEŞİL ALANLAR Park Bahçeler Müdürlüğü Park Bahçeler Müdürlüğü; imar planlarında yeşil alan olarak ayrılmış alanları amacına uygun olarak park, mahalle parkı, orta refüj, meydan ve kavşak düzenlemelerini projelendirerek

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI

BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI BÖLÜM -V- YAPI SINIFLARI 91 92 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri YAPI SINIFLARI YAPININ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, BİLGİSAYAR ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİNE ESAS

Detaylı

SAĞLIK YATIRIMLARI 1

SAĞLIK YATIRIMLARI 1 SAĞLIK YATIRIMLARI 1 Yatırımın Adı Gazi Devlet Hastanesi Yenilenmesi (300 yatak) Son Durum Bakanlığımız tarafından çalışmaları devam etmektedir. Tahmini Bitiş Tarihi 2018 Şehir Hastanesi (900 yatak) Ön

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2011 VİZYONUMUZ :

2011 YILI FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU YIL : 2011 VİZYONUMUZ : 2011 YILI FAALİYET RAPORU KURULUŞUN ADI : Arhavi Belediyesi AİT OLDUĞU YIL : 2011 VİZYONUMUZ : Doğu Karadenizin şirin ilçesi Arhavi nin; doğası,kültürü sosyal etkinlikleri düzenli alt ve üst yapısı, ekonomik

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280.

Bağcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. 280. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Bağcılar da Toplam Yatırım 280.000 Milyon YTL (İkiyüz Seksen Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak

Detaylı

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam...

Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Yeninlenen Eskiflehir de, yeni bir yaflam... Sevdiklerinizin de erini biliyoruz, onlara yakıflır bir yaflam sunuyoruz. Kurulan düflleri yaflama dönüfltürüyoruz; Düfl kadar hofl bir ev, bir site kuruyoruz.

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ İhale Birimi Marangoz Atölye Birimi Yapı Denetim Birimi Yazı İşleri ve Arşiv Birimi YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI - Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul İnşaat Bakım ve

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

Beykoz. Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Beykoz. Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Beykoz Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL (283.796 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak BEYKOZ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Pendik Toplam Yatırım 427 Milyon YTL (Dörtyüz Yirmi Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK

D Ü fi L E D N Z Y A fi A M ASTERA PARK D Ü fi ASTERA L E D N Z Y A fi A M PARK ASTERA PARK D Ü fi L E D N Z Y A fi A M OL MP YAT STADI K TELL KAVfi. TEM AVRUPA KONUTLARI SOYAK S TES GÜMRÜK KAVfi. STAR TV TOK LKÖ RET M OKULU TOK EVLER ATAKENT

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2011-2012 TRABZON KENTİ STADYUM VE YAKIN ÇEVRESİ TASARIM PROJESİ 47661 1.GİRİŞ Çalışma alanı Trabzon kentinde yer alan İnönü Mahallesi ndeki Stadyum ve Yakın Çevresini kapsamaktadır. Stadyum ve yakın Çevresine baktığımızda; Numune Hastanesi, Trabzon Lisesi, Endüstri Meslek

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL DEĞERLENDİRME... 3 1.1 KURULUŞUN YATIRIMLARININ

Detaylı

ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları

ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları ULAġTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü NevĢehir Ġli Yatırımları NevĢehir Ġlimizde sorumluluğumuz altında toplam 539 km. yolumuz bulunmaktadır. Bu yollarımızın 238 km. si devlet yolu, 301 km. si

Detaylı

Beyoğlu. Toplam Yatırım 765 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Beyoğlu. Toplam Yatırım 765 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Beyoğlu Toplam Yatırım 765 Milyon YTL (Yediyüz Altmış Beş MilyonYTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı