Preeklamptik Anne Bebeklerinin Demografik, Klinik ve Laboratuar Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Preeklamptik Anne Bebeklerinin Demografik, Klinik ve Laboratuar Özelliklerinin Değerlendirilmesi"

Transkript

1 ARAŞTIRMA T A D reeklamptik Anne Bebekleri reeklamptik Anne Bebeklerinin Demografik, Klinik ve Laboratuar Özelliklerinin Değerlendirilmesi The Evaluation of Demographic, Clinical and Laboratory Features of reeclamptic Mothers Babies Ali Metin Akdağ 1, İlyas Yolbaş 2, Selvi Kelekçi 2, Cevat Ülgen 2, Velat Şen 2, Fesih Aktar 2 1 Batman Çocuk Hastanesi, Batman, Türkiye 2 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye Özet Amaç: reeklamsi bebeklerde başta prematurite olmak üzere bebeklerde birçok sağlık problemlerine neden olan bir sorundur. Bu çalışmada preeklamptik anne bebeklerinin klinik, laboratuvar ve demografik özellikleri değerlendirildi. Materyal ve Metod: Bu çalışma Ocak 2010-Aralık 2011 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Ünitesi nde izlenmiş gebelik yaşı hafta arasında değişen toplam 768 yeni doğanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. reeklamptik anne bebeği 258 yeni doğan (105 erkek, 153 kız) Grup I i oluştururken, sağlıklı anne bebeği olan solunum sıkıntısı ve prematüre gibi tanılarla yatan 468 yeni doğan (198 erkek, 270 kız) kontrol grubunu yani Grup II i oluşturdu. Gruplar laboratuvar, klinik ve demografik özellikler açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Ortalama anne yaşı, gebelik sayısı, canlı doğum sayısı, sezeryanla doğum sayısı, laktat dehidrogenaz değeri, potasyum değeri, prematürite oranı, mortalite oranı, yatış süresi, C-reaktif protein değeri, sürfaktan uygulama oranı, mekanik vantilatör uygulanma oranı, taze donmuş plazma ihtiyacı, transfüzyonu ihtiyacı, hiperbilurubinemi, respiratuvar distres sendromu, mekonyum aspirasyonu sendromu oranı grup 1 de grup 2 ye göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Grup 1 de ortalama gebelik yaşı, doğum ağırlığı, kalsiyum, total bilirubin ve eritrosit transfüzyonu ihtiyacı oranı grup 2 ye göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. Düşük doğum sayısı, hemogram bulguları, trombosit transfüzyonu ihtiyacı bakımından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı. Sonuç: reeklamptik anne bebeklerinin doğum sonrası yaşadığı sorunların çoğunun prematürite ve buna sekonder gelişen komplikasyonlar oluşturmaktadır. Kaliteli yenidoğan yoğun bakım ünitesi ve multidisipliner ekipler ile preeklamsiye bağlı gelişen perinatal mortalite ve morbiditenin azaltılacağı kanısındayız. Anahtar Kelimeler: reeklampsi, reeklamptik Anne Bebekleri, Sağlık roblemi Abstract Objective: re-eclampsia may cause especially prematurity and many health problems in infants. In this study, were evaluated clinical, laboratory and demographic characteristics of preeclamptic mothers babies. Methods: In this study, were retrospectively analyzed files of 768 newborns ranging from 24 to 41 weeks Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. İlyas YOLBAŞ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, TÜRKİYE Mobil: , gestational age that were followed in Dicle University Medical Faculty Hospital, neonatal unit between January 2010-December Group I consist of 258 (105 male, 153 female) new born babies of preeclamptic mothers, and Group II consist of 468 (198 males, 270 females) new born babies of healthy mothers with respiratory distress of prematüre. Laboratories, clinical and demographic characteristics of groups were compared. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):

2 Akdağ ve ark. Results: Mean maternal age, number of pregnancies, number of live births, Number of cesarean delivery, lactate dehydrogenase values, potassium value, prematurity rate mortality rate, length of stay, C- reactive protein value, rate of application of the surfactant, application rate of mechanical ventilation, fresh frozen plasma requirement, hyperbilurubinemia, respiratory distress syndrome, meconium aspiration syndrome were statistically significantly higher in the group 1 than group 2. Mean of gestational age, birth weight, calcium, total bilirubin, red blood cell transfusion requirements were statistically significantly lower in the group 1 than group 2. There was no statistically significant difference due to number of abortion, findings of complete blood count and platelet transfusions requirement between the two groups. Conclusion: rematurity and secondary to complications prematurity are the most common problems of pre-eclamptic mothers Babies after burn. We believe that the perinatal mortality and morbidity can be reduced due to pre-eclampsia quality neonatal intensive care units and multidisciplinary teams. Key Words: re-eclampsia, reeclamptic Mothers Babies, Health roblems reeklampsi, 20. gebelik haftasından sonra gelişen, birden fazla ölçümde sistolik kan basıncının 140 mmhg nın üzerinde ve diastolik kan basıncının 90 mmhg nın üzerinde olduğu, proteinüri ve ödem ile karakterize bir hastalıktır (1). reeklampsi tüm gebeliklerin ortalama %5-10 unda görülür. Maternal ve perinatal morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerinden biridir (2). Annede ablasyo plasenta, intraserebral kanama, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüme neden olabilirken; fetusta erken doğum, perinatal asfiksi, intrauterin gelişme geriliği ve inutero fetus ölümüne yol açabilmektedir. reeklampsinin tedavisinde maternal ve fetal mortaliteyi azaltması nedeniyle gebenin doğurtulması sıklıkla tercih edilir. Bu sebeple iatrojenik prematürite preeklamptik anne bebeklerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biridir (3). Bu prematürite bebeklerde anemi, apne, asfiksi, hipoglisemi, hiperglisemi, hiperkalsemi, hipokalsemi, hipomagnezemi, rikets, hipotermi, hiperbilirubinemi, infeksiyonlar, bağışıklık problemleri, genitoüriner sistem problemleri, respiratuar distres sendromu, bronkopulmoner displazi, intrakraniyal kanama, patent duktus arteriyosus, preterm retinopatisi ve nekrotizan enterekolit sık görülen problemlerdir (3). reeklamsinin perinatal motalite ve morbiditenin önemli bir nedeni olduğundan dolayı preeklamptik anne bebeklerinin tanınması, doğum sonrası ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılaştıkları sorunların bilinmesi, uygun yeni doğan yoğun bakım koşullarının hazırlanması ve tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi perinatal mortalite ve morbidite riskinin azaltılması bakımından önemlidir. Çalışmamızda preeklamptik anne bebekleri ile sağlıklı anne bebeklerini demografik, klinik, laboratuar ve tedavi açısından karşılaştırarak preeklamptik anne bebeklerini bekleyen risklerin belirlenmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem Bu çalışma Ocak 2010-Aralık 2011 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Ünitesi nde izlenmiş gebelik yaşı hafta arasında preeklamptik anne bebeği olan 258 bebeğin ve sağlıklı anne bebeği olan 468 bebeğin dosyaları retrospektif olarak tarandı. Çalışmamızda iki grup oluşturuldu. Grup I; bilinen başka bir patolojik problemi olmayan değişik gestasyon haftasındaki 258 (105 erkek, 153 kız) preeklamptik anne bebeğinden oluşuyordu. Grup II de ise bilinen başka bir patolojik problemi olmayan sadece solunum sıkıntısı ve/veya prematüre olan değişik gestasyon haftasındaki 468 (198 erkek, 270 kız) sağlıklı anne bebeğinden oluşuyordu. reeklampsi tanısında öykü, obstetrik muayene ve laboratuvar incelemelerinden yaralanıldı. Tanıda 20.gebelik haftasından sonra altı saat ara ile en az iki defa bakılan kan basıncının 140/90 mmhg olması veya ortalama arteriyel kan basıncının >105 mmhg olması, proteinürinin spot idrarda >+1 veya 24 saatte >300 mg olması dikkate alınarak tanı kondu (4). Çalışmada Grup I ve Grup II i oluşturan bebeklerin annelerinin yaşları, gebelik sayıları, düşük ve canlı doğum sayıları, gebelik süreleri, çoğul gebelik sayıları, doğum haftası, doğum yeri, doğum şekli, doğum ağırlıkları, cinsiyetleri, tedavisi süresince gelişen problemler ve komplikasyonlar, yapılan tedaviler ve müdahaleler, klinik ve laboratuar özellikleri, prognozları ile ilgili veriler incelendi. Çalışmaya alınan yenidoğanlardan elde edilen veriler değerlendirilirken istatistiksel analizler için Statistical ackage for Social Sciences (SSS) for Windows v programı kullanıldı. Elde edilen veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra niceliksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırılmalarında Student t testi ve normal dağılım gösteren parametrelerin gruplar arası karşılaştırılmalarında Mann Whitney U testi kullanıldı. Gruplar arasındaki yüzde oranlarının karşılaştırılması Chi-square testi ile yapıldı. Tüm testlerde p < 0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):

3 reeklamptik Anne Bebekleri ARAŞTIRMA Bulgular reeklamptik anne bebeği tanısı ile takip edilen yeni doğanların sayısı 258 olup bu sayının 105 i (%40,7) erkek, 153 ü (%59,3) kız olgulardan oluşuyordu. reeklemptik anne bebeklerinden oluşan gruptaki kız erkek oranı 1,45/1 olarak saptandı. Sağlıklı anne bebeklerinden oluşan kontrol grubunun sayısı ise 466 olup bunun 198 i (%42,3) erkek 270 i (%57,7) kız olarak tespit edildi. Kontrol grubu içinde kız erkek oranı 1,36/1 olarak saptandı. Her iki grubu oluşturan bebekler cinsiyet açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (p:0.695). Grupları oluşturan bebeklerin anne yaşları 15 ile 51 arasında değişmekte idi. Gruplar arasında ortalama anne yaşı, gebelik sayısı, gebelik süresi (hafta), canlı doğum sayısı, doğum ağırlığı, yatış süresi bakımından yapılan karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken, düşük sayısı bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (Tablo 1). Gruplarda yer alan bebeklerin ilk alınan kan örneklerinin laboratuar açısından karşılaştırılmasında grupların ortalama serum üre, kreatinin, glukoz, kreatin kinaz, alanin transferaz, aspartat transferaz, sodyum değerleri, beyaz küre, hemoglobin, hematokrit ve platelet değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken; kalsiyum, laktat dehidrogenaz, potasyum, total bilirubin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu (Tablo 2). Gruplarda yer alan bebeklere verilen tedaviler açısından karşılaştırmada Fototerapi, Kan değişimi, TD transfüzyonu ihtiyacı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, sürfaktan uygulaması, mekanik vantilatör (MV) uygulanması, eritrosit transfüzyonu ihtiyacı, trombosit transfüzyonu ihtiyacı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulundu (Tablo 3). Tablo 1. Grupların anne yaşı, gebelik sayısı, gebelik süresi (hafta), canlı doğum sayısı, doğum ağırlığı, yatış süresi ve düşük doğum sayısı bakımından karşılaştırılması Grup I (n=258) Ort±SD Grup II (n=468) Ort±SD Anne yaşı (yıl) 31,14±4,219 28,65±6,31 <0,001 Gebelik sayısı 4,58±2,95 3,61±2,77 <0,001 Gebelik yaşı (hafta) 33,37±4,21 36,15±3,45 <0,001 Canlı doğum sayısı 3,83±2,44 3,09±2,21 <0,001 Düşük doğum sayısı 0,74±1,21 0,57±1,57 0,148 Doğum ağırlığı (gram) 2051,28±830, ,78±713,33 <0,001 Yatış süresi (gün) 13,88±13,75 7,22±8,29 <0,001 Tablo 2. Grupların laboratuvar parametreleri açısından karşılaştırılması Laboratuar parametreleri Grup I Grup II Ort±SS (n) Ort±SS (n) Üre 33,48±31,10 (231) 32,02±31,18 (424) 0,565 Kreatinin 0,68±0,41 (230) 0,88±3,52 (424) 0,393 Glukoz 72,87±52,12 (236) 74,54±45,50 (429) 0,686 Kreatin Kinaz 379,70±540,07 (205) 354,78±416,49 (389) 0,533 Laktat Dehidrogenaz 842,73±408,19 (207) 667,50±307,13 (409) <0,001 Alanin Transferaz 23,77±58,69 (221) 21,70±47,78 ( 418) 0,631 Aspartat Transferaz 72,37±137,79 (222) 58,10±57,31 (420) 0,660 Kalsiyum 8,462±1,05 (229) 8,844±1,12 (423) <0,001 Sodyum 137,996±6,14 (234) 138,536±8,13 (427) 0,376 otasyum 6,02±5,50 (230) 5,22±1,07 (426) 0,004 Total bilirubin 9,403±5,60 (233) 13,127±81 (422) <0,001 C-reaktif protein 0,90±2,08(193) 0,41±1,16 (379) <0,001 Beyaz küre 12,89±4,64 (112) 13,54±4,51 (284) 0,200 Hemoglobin 16,71±3,54 (182) 16,57±4,25 (327) 0,711 Hematokrit 51,88±7,830 (117) 50,86±7,573 (161) 0,274 latelet sayısı 278,10±125,22 (112) 302,26±125,57 (284) 0,085 p Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):

4 Akdağ ve ark. Tablo 3. Grupların verilen tedaviler açısından karşılaştırılması Uygulanan tedaviler Grup I Grup II Fototerapi kullanımı 158/258 (%61,2) 302/468 (%64,5) 0,421 Kan değişimi 6/258(%2,3) 23/468(%4,9) 0,113 Sürfaktan uygulaması 106/258 (%41,19) 60/468 (%12,8) <0,001 Mekanik vantilatör uygulanması 92/258 (%35,7) 60/468 (%12,8) <0,001 Eritrosit transfüzyonuihtiyacı 56 /258 (%21,7) 63/468 (%13,5) 0,005 Trombosit transfüzyonu ihtiyacı 4/258(%1,6) 3/468 (%0,6) 0,253 TD transfüzyonu ihtiyacı 25/258(%9,7) 22/468 (%4,7) 0,011 Tablo 4. Gruplarda görülen diğer sağlık problemleri bakımından karşılaştırılması Genel özellikleri Grup I Grup II rematurite 178/258 (%69) 184/468 (%39,3) <0,001 Sezeryanla doğum 216/258(%83,7) 227/468 (%48,5) <0,001 Çoğul gebelik 29/258 (%11,2) 39/468(%8,3) >0,25 Hiperbilurubinemi 131/258 (%50,8) 175/468 (%37,4) <0.05 RDS 151(%60) 101(%41) <0,001 MAS 20(%7,8) 13(%2,8) <0,001 RDS: Respiratuar distres sendromu, MAS: Mekonyum aspirasyon sendromu Gruplar hastalarda görülen diğer sağlık problemleri bakımından karşılaştırıldığında prematurite, sezeryanla doğum, hiperblirubinemi, respiratuvar distres sendromu ve mekonyum aspirasyon sendromu görülme sıklığı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken, çoğul gebelik görülme sıklığı açısından gruplar arasında fark bulunmadı (Tablo 4). Mortalite oranları bakımından yapılan karşılaştırmada Grup I de yer alan bebeklerden %21,3 (n:55) ölüm görülürken Grup II de 27 (%5,8 (n:27) oranında ölüm görüldü. Her iki grup mortalite açısından karşılaştırıldığında Grup I de mortalite oranının Grup II den istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek olduğu bulundu (p<0.001). Tartışma Günümüzde sık görülen preeklampsi gerek gebe annelerin kendilerinde gerekse intrauterin dönemde bebeklerinde ciddi komplikasyonlara ve erken doğumlara neden olması nedeniyle önemli sağlık problemlerinden biri olmaya devam etmekte ve hala preeklamptik anne bebeklerinde potansiyel fetal ve neonatal komplikasyonları arasında, fetal ölüm, intrauterin gelişme geriliği ve prematüre doğum önemli yer tutmaktadır (5-7). reeklamptik anne bebekleri ile sağlıklı anne bebekleri farklı klinik özellikler gösterebilmektedirler. Acunaş ve ark nın (8) yaptığı preeklamptik ve normotansif annelerin prematüre bebeklerinin prognoz açısından karşılaştırılması çalışmasında ise her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bu çalışmalardaki farklı sonuçlar göstermektedir ki preeklamptik anne bebeklerinin doğum sonrası karşılaştıkları problemler her ne kadar bilinse de preeklampsinin yeni doğanlara olan etkileri ve dolayısı ile ortaya çıkardığı klinik durum farklılık göstermektedir. Bütün bunlara rağmen günümüzde preeklamptik bebekler için en önemli risk faktörleri arasında prematürite ve buna bağlı olarak gelişen düşük gebelik haftası ve düşük doğum ağırlığı sayılabilir. 307 preeklamptik ve 619 sağlıklı gebe üzerinde yapılan retrospektif bir çalışmada; preeklamptik grupta kontrol grubuna göre gebelik süresinin anlamlı düzeyde düşük bulunması da bizim çalışmamızı destekler niteliktedir (9). Bunun yanı sıra Çetinkaya ve arkadaşlarının (10) yaptığı çalışmada preeklamptik anneler ile normotansif annelerin prematüre bebeklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada ise preeklamptik anne bebeklerinin doğum ağırlığı ve gebelik süresinin kontrol grubuna göre düşük bulunmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Bizim Çalışmamızda da preeklamptik anne bebeklerinin doğum ağırlığı ve gebelik süresinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşük bulundu. reeklamptik anne bebeklerinin hastanede yatış süresinin anlamlı olarak uzun olması; preeklamptik anne bebeklerinin sıklıkla prematüre ve düşük doğum ağırlıklı olmasına bağlı olarak ortaya çıkan Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):

5 reeklamptik Anne Bebekleri ARAŞTIRMA komplikasyonların fazla olmasına bağlanmıştır. Friedman ve ark (11) yaptığı gestasyonel haftalardaki preeklamptik anne bebekleri ile normotansif anne bebeklerinin karşılaştırılmasında preeklamptik anne bebeklerin hastanede yatış süreleri istatistiksel olarak anlamlı uzun tespit edilmiştir. Bizim çalışmamızda da önceki çalışmaya benzer şekilde preeklamptik anne bebeklerinin yatış süresi normal anne bebeklerinin yatış süresine göre istatistiksel olarak uzun bulunmuştur. Daha önce yapılan bir çalışmada preeklamtik anneler ile normotansif annelerin yaşları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir (7). Bu sonuç bizim çalışmamızın sonucu ile uyumlu bulunmamıştır. Literatürde yer alan preklamptik bebekler ile ilgili yapılan birçok çalışmada preeklamptik bebeklerin sıklıkla prematüre oldukları saptanmıştır (12-14). Bizim çalışmamızın sonucu da literatür ile uyumlu olarak bulunmuştur. Bunun muhtemel nedeni preeklampside en önemli tedavi seçeneğinin doğum olması, buna bağlı olarak preeklamptik gruptaki gebelerin çoğunun ağır preeklampsi tanısı almasından ve gebeliklerinin çoğunun prematür olarak sonlanmasından kaynaklandığı düşünüldü. Banias ve ark (13) gestasyonel haftalardaki ağır preeklamptik anne bebeklerinde yaptıkları bir çalışmada daha fazla oranda RDS sıklığı bildirmiştir. Yapılan başka bir çalışmada Acunaş ve ark (8) preeklamptik olan ve olmayan annelerin prematüre bebeklerinde neonatal prognozu araştırmışlar ve prematüre olan preeklamptik anne bebeklerinde RDS nin daha fazla görüldüğünü ancak istatistiksel olarak anlamlı olmadığını saptamışlardır. Bizim çalışmamızda preeklamptik anne bebeklerinde RDS görülme sıklığı normal anne bebeklerine göre istatistiksel olarak yüksek bulundu. Friedman ve ark (11) yaptığı, gestasyonel haftalardaki preeklamptik anne bebekleri ile normotansif anne bebeklerinin yer aldığı çalışmada, MV ihtiyacı preeklamptik bebeklerde daha fazla bulunmuştur ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Bizim çalışmamızda, mevcut çalışmaya benzer şekilde preeklamptik anne bebeklerinde daha fazla oranda MV kullanma sıklığı saptanmış ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum preeklamptik anne bebeklerinin 3. basamak yenidoğan yoğun bakımda takip edilme ihtiyacını arttırmaktadır. Çetinkaya ve ark (10) yaptığı çalışmada, preeklamptik anne ile nomotansif annelerin prematüre bebekleri hiperbilirubinemi sıklığı açısından karşılaştırılmış, preeklamptik bebeklerde hiperbilirubinemi oranının daha fazla olduğu saptanmış ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Çalışmamızda preeklamptik anne bebeklerinde hiperbilirubinemi görülme oranı, exchange transfüzyon ve fototerapi ihtiyacı sağlıklı anne bebeklerine oranla istatistiksel olarak yüksek tespit edilmiştir. reeklamptik anne bebekleri ile normotansif anne bebeklerinin karşılaştırılmasına yönelik literatürde yer alan çalışmalarda, özellikle prognoz açısından farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Örneğin Wijnberger ve arkadaşlarının (15) yaptıkları çalışmada; preeklamsi ve plasental disfonksiyona bağlı olarak, gebelerde artan oksidatif stres ve yetersiz antioksidan savunmanın benzer şekilde prenatal olarak bebekleri de etkilediği, bundan dolayı bu bebeklerde prematürite ile ilgili morbiditelerin diğer prematürelere oranla daha fazla görüldüğünü gösteren çalışmalar vardır (16-18). Bizim çalışmamızda önceki çalışmalara benzer şekilde preeklamptik anne bebeklerinde mortalite oranının kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptanması preeklamptik anne bebeklerinin karşılaştıkları en sık komplikasyon olan prematürite, intrauterin gelişme geriliği ve fetal asfiksiye bağlandı. Sonuç olarak; maternal ve fetal mortaliteyi azaltması nedeniyle preeklampsinin tedavisinde sıklıkla gebenin doğurtulmasının tercih edilmesi günümüzde iatrojenik prematüriteyi preeklamptik anne bebeklerinin en sık karşılaştığı sorunlardan biri haline getirmiştir. reeklamptik anne bebeklerine yaklaşımda; prematürite ve buna sekonder gelişen komplikasyonlar başta olmak üzere gelişebilecek diğer sorunların erken dönemde fark edilmesi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi koşullarının düzenlenmesi ve multidisipliner ekiplerin oluşturulması ile preeklamsiye bağlı gelişen perinatal mortalite ve morbiditenin azaltılacağı kanısındayız. Kaynaklar 1. Cunningham FG, MaC Donald C, Gant NF, et al. Hypertensive disorders in pregnancy. In: Williams Obstetrics, ed 20.Stamford, CT, Appleton and Lange, 1997: Adi-Said D, Annegers JF, Combs-Cantrell D, et al. Case-control study of the risk factors for preeclampsia. Am J Epidemiol 1995; 142: Sibai BM. Hypertension in pregnancy in: Gabbe SG, Niebly JR, simpson JL (eds). Obstetrics Normal & roblem regnancies (3nd Ed). Churcill Livingstone 1996: ACOG Committee on Obstetric ractice. ACOG practice bulletin. Diagnosis and management of preeclampsia and eclampsia. Number 33, January American College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet 2002; 77: Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):

6 Akdağ ve ark. 5. National high blood pressure education program working group on high blood pressure in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2000; 183: Gitto E, ellegroni S, Gitto, Barberi I, Reiter RJ. Oxidative stress of the newborn in the pre- and postnatal period and the clinical utility of melatonin. J ineal Res 2009; 46: Shah DM, Shenai J, Vaughn WK. Neonatal outcome of prematüre infants of mothers with preeclampsia. J erinatol 1995; 15: Acunaş B, Varol F, Vatansever Ü, et al. Neonatal outcome of prematüre infants of preeclamptic mothers. GORM 2002; 8: Odegard RA, Vatten LJ, Nilsen ST, Salvesen KA, Austgulen R. reeclampsia and fetal growth. Obstet Gynecol 2000; 96: Cetinkaya M, Ozkan H, Köksal N, Karali Z, Ozgür T. Neonatal outcomes of prematüre infants born to preeclamptic mothers. J Matern Fetal Neonatal Med. 2010; 23: Friedman SA, Schiff E, Kao L, Sibai BM. Neonatal outcome after preterm delivery for preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1995; 172: Shah DM. Hypertensive disorders of pregnancy. In: Martin RJ, Fanaroff AA, Wash MC,editors. Fanaroff and Martin s Neonatal-erinatal Medicine Diseases of the Fetus and Infant.8th edition. hiladelphia: Mosby Elsevier 2006: Banias BB, Devoe LD, Nolan TE. Severe preeclampsia in preterm pregnancy between 26 and 32 weeks' gestation. Am J erinatol 1992; 9: Dennis EJ, Mc Farland KF, Hester LL. The reeclampsia-eclampsia Syndrome. In Danforth DN (ed): Obstetrics and Gynecology (4th ed). Harper and Row, hiladelphia 1982: Wijnberger LDE, Krediet TG, Visser GHA, Van Bel F, Egberts J. Early neonatal antioxidant capacity after preexisting impaired placental function. Early Hum Dev 2003; 71: Saugstad OD. Mechanisms of tissue injury by oxygen radicals: implications for neonatal disease. Acta aediatr 1996; 85: Supnet MC, David-Cu R, Walther FJ. lasma xanthine oxidase activity and lipid hydroperoxide levels in preterm infants. ediatr Res 1994; 34: Moison RMW, De Beaufort AJ, Haasnoot AA, Dubbelman TMAR, Van Zoeren-Grobben D, Berger HM. Uric acid and ascorbic acid redox ratios in plasma and tracheal aspirate of preterm babies with acute and chronic lung disease. Free Radic Biol Med 1997; 23: Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014: 12(3):

28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları

28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 6: 35-39 / Eylül 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi 28-34. Gestasyonel Haftadaki Ağır Preeklamptik Anne İnfantlarının Neonatal Prognozları Neonatal Outcomes

Detaylı

Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geriye dönük değerlendirilmesi

Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen düşük doğum ağırlıklı bebeklerin geriye dönük değerlendirilmesi JCEI / 2015; 6 (3): 291-295 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0535 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir üniversite yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZEL BİR HASTANEDE YENİDOĞAN ÜNİTESİNE YATIRILAN İNDİREKT HİPERBİLİRUBİNEMİLİ OLGULARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ *Aysun Çakır, *Hanife Köse,*Songül Ovalı Güral, *Acıbadem Kadıköy Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

Ağır Preeklampsideki Proteinüri Maternal ve Perinatal Sonuçları Etkiler mi?

Ağır Preeklampsideki Proteinüri Maternal ve Perinatal Sonuçları Etkiler mi? Klinik Araştırma Ağır Preeklampsideki Proteinüri Maternal ve Perinatal Sonuçları Etkiler mi? Alpaslan AKYOL *, Demet ÇAKMAK **, Ali İsmet TEKİRDAĞ * * İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı

Aile Hekimliği Uzmanı, Altıyüzevler Aile Sağlığı Merkezi, Tokat. Adres: Karşıyaka Mh. İbni. Kemal Cd. 8. Sk Göksu Evleri, Altıyüzevler Aile Sağlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2014;6 (2):129-137 Orijinal Makale Oktay G. Aile Sağlığı Birimimde Kayıtlı Bebeklerin Doğum Ağırlığını Etkileyen Faktörler Factors Affecting the Birth Weight

Detaylı

GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN ERKEN KLİNİK SONUÇLARI THE EARLY CLINICAL OUTCOMES OF LATE PRETERM NEWBORNS

GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN ERKEN KLİNİK SONUÇLARI THE EARLY CLINICAL OUTCOMES OF LATE PRETERM NEWBORNS 30 Orjinal Makale / Original Articles Geliş Tarihi / Received: 25.12.2009 Kabul Tarihi / Accepted: 01.02.2010 Türkiye Çocuk Hast. Derg. / Turkish J. Pediatr. Dis. 2010; 4(1): 30-35 GEÇ PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN

Detaylı

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER

YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ UYGULAMALARI VE PERİNATAL/NEONATAL ETKİLER Nilüfer Güzoğlu, H. Gözde Kanmaz, Dilek Dilli, Nurdan Uras, Ömer Erdeve, Uğur Dilmen İlk tüp bebeğin 1978 de doğumundan bu yana IVF

Detaylı

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Gözde Kanmaz, Banu Mutlu, Fuat Emre Canpolat, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi Obstetrik tahminlerdeki belirsizliklere

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE

500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE 500 GEBEDE RİSK FAKTÖRLERİ NEONATAL MORBİDİTE VE MORTALİTE Dr. A. AMAÇ - Dr. N. SARPER. Dr. D. TANUGUR ÖZET Ekim 199l'de İstanbul Zeynep Kamil Hastanesine doğum

Detaylı

*'" Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ

*' Atatürk Ünİ\'ersitesi Hemşirelik Yüksekokulu. (Arş. Gör.) PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Ciltl, Sayı :2, 1998 PREMATÜRE BEBEKLERDEKİ MORTALİTE YE MORBİDİTE İNSİDANS I VE ÖNDE GELEN ÖLÜM NEDENLERİ Duygu ARIKAN* Fatma GÜDÜCÜ** ÖZET Atatürk

Detaylı

)üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi

)üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi )üşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin Perinatal Sonuçlarının Değerlendirilmesi :ıents Evaluation of Perinatal Outcome of Small for Gestational Age Babies Tevfik GÜVENAL *, Meral ÇETİN***, Bayram Ali MAMİK**,

Detaylı

PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ?

PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ? 1 PREMATÜRE BEBEKLERDE OKSİDATİF HASARI ÖNLEMEDE HANGİ LİPİD SOLÜSYONU DAHA ETKİLİ; SMOFLIPID Mİ, CLINOLEIC Mİ? Hilal Özkan, Nilgün Köksal, Bayram Ali Dorum, Fatma Kocael, Yeşim Özarda İlçöl, Cengiz Bozyiğit,

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Analysis of Maternal and Fetal Outcomes of Patients Diagnosed with HELLP Syndrome

Analysis of Maternal and Fetal Outcomes of Patients Diagnosed with HELLP Syndrome ZKTB ORİJİNAL ARAŞTIRMA HELLP Sendromu Tanısı Alan Hastaların Maternal ve Fetal Sonuçlarının Analizi Analysis of Maternal and Fetal Outcomes of Patients Diagnosed with HELLP Syndrome Ümmügülsüm ESENKAYA

Detaylı

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği

PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ. Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği PERİNATOLOJİ ve ÖNLENEBİLİR ANNE ÖLÜMLERİ Dr. Şevki ÇELEN ZTB Kadın Sağlığı EAH Perinatoloji Kliniği Perinatoloji Yüksek riskli gebelik Maternal ve fetal sağlığı tehdit eden, mortalite ve morbidite olasılığını

Detaylı

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür.

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. ALFA FETO PROTEİN AFP; Alfa feto protein; Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. AFP testi ne

Detaylı

HELLP Sendromu ve A r Preeklampsi Olgular nda Maternal ve Fetal Sonuçlar n Karfl laflt r lmas

HELLP Sendromu ve A r Preeklampsi Olgular nda Maternal ve Fetal Sonuçlar n Karfl laflt r lmas Perinatoloji Dergisi Cilt: 13, Say : 1/Mart 2005 9 HELLP Sendromu ve A r Preeklampsi Olgular nda Maternal ve Fetal Sonuçlar n Karfl laflt r lmas Selahattin Kumru, Mehmet fiimflek, Bilgin Güratefl, Ekrem

Detaylı

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya Gebelikte diyabet taraması Prof. Dr. Yalçın Kimya Gestasyonel diyabet İlk defa gebelik sırasında saptanan diyabet Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S62 9.

Detaylı

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE*

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ'NDE MATERNAL MORTALİTE* M. Feridun AKSU, Rıza MADAZLI, Mustafa ÖZGÖN, Erdal BUDAK, Yıldız KÖSE Giriş Yöntem Gereç

Detaylı

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk

Dr. Semih Demir. Tez Danışmanı. Doç.Dr.Barış Önder Pamuk T.C. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ GEÇİRİLMİŞ GESTASYONEL DİYABETES MELLİTUS ÖYKÜSÜ OLAN BİREYLERDE ANJİOPOETİN BENZERİ PROTEİN-2 ( ANGPTL-2

Detaylı

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ

DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ DOĞUM ŞEKLİNİN YENİDOĞAN ÜZERİNE ETKİLERİ Doç. Dr. F. Emre CANPOLAT Zekai Tahir Burak Neonatoloji Kliniği Sunum planı Hangi doğum şekli bebek için daha uygun Doğum şekli hangi sistemlere etki eder Elektif

Detaylı

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler 384 Dicle Tıp Dergisi / M. Bekdaş ve ark. Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortalite 2013; 40 (3): 384-390 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0294 ÖZGÜN ARAŞTIRMA /

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 1991 YILI PERİNATAL MORTALİTE VE MORBİDİTE SONUÇLARININ DEGERLENDİRİLMESİ Ahmet AL VER C*) - Sultan KA VUNCUOGLU - Ümit KURU C***> Nurdan BİLGEN

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi

Anne Yaşı ve Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yıl: 11 Cilt: 5 Sayı: 19 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Anne Yaşı Gebelik Sayısının Bebeğin Doğum Ağırlığı ile İlişkisi Yrd. Doç. Dr. Saadet YAZICI* Yrd. Doç. Dr. Gülümser DOLGUN* Öz Amaç: Çalışmanın amacı, anne

Detaylı

Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması

Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması doi:10.5222/otd.2016.1027 Araştırma Adölesan Doğumların Demografik Özellikleri ve Maternal-Fetal Sonuçları: İstanbul da Referans Bir Hastanede Gerçekleştirilen Olgu-Kontrol Çalışması Kerem Doğa Seçkin*,

Detaylı

Geç preterm bebeklerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ne yatışı gerektiren erken neonatal sorunlar

Geç preterm bebeklerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ne yatışı gerektiren erken neonatal sorunlar doi:10.5222/buchd.2014.044 Klinik Araştırma Geç preterm bebeklerde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ne yatışı gerektiren erken neonatal sorunlar Early onset neonatal problems of late preterm infants that

Detaylı

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE

ÖZET SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI VE DOGUM HASTANESİNDE ULTRASONOGRAFİ VE KARDİOTOKOGRAFİNİN PERİNATAL, FETAL VE NEONATAL MORTALİTE ORANLARINA ETKİSİ Op. Dr. Can YENER - Op. Dr. Mebrure ALTUG Dr. Ayşe KIRKER

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006: 5 (6) ARAŞTIRMA RESEARCH ARTICLE BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ NDE YAPTIRILAN DOĞUMLARIN İNCELENMESİ Atilla Senih MAYDA*, Türker ACEHAN**, Suat ALTIN**, Mehmet ARICAN**,

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2

Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 Naciye Sinem Gezer 1, Atalay Ekin 2 1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir 2 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir

Detaylı

9. BÖLÜM. PREEKLAMPSİ ve EKLAMPSİ

9. BÖLÜM. PREEKLAMPSİ ve EKLAMPSİ 9. BÖLÜM GEBELİK DÖNEMİNİN HİPERTANSİYONLA İLİŞKİLİ HASTALIKLARI PREEKLAMPSİ ve EKLAMPSİ Gebelik döneminde ortaya çıkan hipertansiyon ve hipertansiyonla birlikte seyreden diğer hastalık tabloları, maternal

Detaylı

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır?

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır? BETA HCG Kanda Gebelik Testi; HCG blood test quantitative; Serial beta HCG; Repeat quantitative beta HCG; Human chorionic gonadotrophin blood test quantitative; Beta-HCG blood test quantitative; Pregnancy

Detaylı

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470104 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde beş yıllık sürede (2007-2011) neonatal ölüm nedenleri Selda Arslan 1, Ali Bülbül 1, Ayşe Şirin Aslan 2, Evrim Kıray

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

Preeklampside Tiroid Fonksiyon Değişiklikleri ve Fetal Prognostik Değeri

Preeklampside Tiroid Fonksiyon Değişiklikleri ve Fetal Prognostik Değeri Perinatoloji Dergisi 1: 236-240,1993 Preeklampside Tiroid Fonksiyon Değişiklikleri ve Fetal Prognostik Değeri İsmail YILMAZ, Erdal AKTAN, Ferit SOYLU, Süleyman B. TOSUN İzmir Atatürk Devlet Hastanesi 2.

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu?

İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 275-282 Orijinal Makale İkiz eşlerinin doğum ağırlıklarındaki diskordans morbidite ve mortalite açısından risk oluşturur mu? Mehtap Kılıç 1, Canan Aygün

Detaylı

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır.

ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ. Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞININ ÖNEMİ Sağlık; bireyin beden, ruh ve sosyal açıdan tam bir iyilik durumunda olmasıdır. Anne-çocuk sağlığı hizmetlerinin amacı; özelde anne ve çocukların, genelde ise toplumun sağlıklı

Detaylı

PREEKLAMPSİ. Dr. Sadettin Güngör. Yeni ACOG Önerileri. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatal Merkezi İstanbul

PREEKLAMPSİ. Dr. Sadettin Güngör. Yeni ACOG Önerileri. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatal Merkezi İstanbul PREEKLAMPSİ Yeni ACOG Önerileri Dr. Sadettin Güngör Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatal Merkezi İstanbul Plan Giriş Preeklamsinin önemi Preeklampsi araştırmaları Cemiyetler ve

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan

ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ. Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan ACOG diyor ki GEÇ-TERM VE POST-TERM GEBELİKLERİN YÖNETİMİ Özeti yapan: Dr. Yasemin Doğan Son adet tarihinden itibaren 42 0/7 gebelik haftasına ulaşan veya bu haftayı geçen gebelikler post-term gebelik

Detaylı

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi

Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Sepsis Hastalarının Yoğun Bakımdan Servise Taburculukta ph, LDH ve Kalp Hızının Sistematik Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi

Detaylı

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık ( ) Kansere Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Beş Yıllık (2003-2007) e Bağlı Ölüm Kayıtlarının Değerlendirilmesi The Determination of the

Detaylı

Malatya da İki Hastanede Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Anneye Ait Doğurganlık ve Prenatal Dönem Özelliklerinin İncelenmesi

Malatya da İki Hastanede Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Anneye Ait Doğurganlık ve Prenatal Dönem Özelliklerinin İncelenmesi İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 1: 34-38. Araştırma Makalesi Malatya da İki Hastanede Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Anneye Ait Doğurganlık ve Prenatal Dönem Özelliklerinin İncelenmesi

Detaylı

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI ARAŞTIRMA MAKALESİ

AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI ARAŞTIRMA MAKALESİ İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,2013;17:55-62 ARAŞTIRMA MAKALESİ AĞRI İLİNDE SEZARYEN ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANALYSIS OF CESAREAN SECTION RATES AT AGRI Lütfullah ÇAKIR 1, Baki ERDEM

Detaylı

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi

Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi İKSST Derg 6():65-70, 014 doi:10.5/iksst.014.065 Araştırma Bebek Doğum Tartısının Maternal ve Fetal Komplikasyonlara Etkisi The Effects of Birth Weight on the Maternal and Fetal Complications Hasan Talay

Detaylı

PREEKLAMPTİK HASTALARDA UMBİLİKAL ARTER DOPPLER İNCELEMESİNİN MATERNAL LABORATUAR DEĞERLERİ VE NEONATAL SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

PREEKLAMPTİK HASTALARDA UMBİLİKAL ARTER DOPPLER İNCELEMESİNİN MATERNAL LABORATUAR DEĞERLERİ VE NEONATAL SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ 2005; Cilt: 2 Sayı: 4 Sayfa: 279-283 PREEKLAMPTİK HASTALARDA UMBİLİKAL ARTER DOPPLER İNCELEMESİNİN MATERNAL LABORATUAR DEĞERLERİ VE NEONATAL SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ Mekin SEZİK*, Okan ÖZKAYA*, Hülya Toyran

Detaylı

ZKTB OLGU SUNUMU ÖZET. Anahtar kelimeler: Adölesan, ileri maternalyaş, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım

ZKTB OLGU SUNUMU ÖZET. Anahtar kelimeler: Adölesan, ileri maternalyaş, yenidoğan, yenidoğan yoğun bakım ZKTB OLGU SUNUMU CİLT: 45 YIL: 2014 SAYI: 3 ÖZET Adölesan veya İleri Anne Yaşı: Yenidoğan İçin Risk midir? Tek Bir Merkezin Retrospektif Sonuçları Is Adolescentor Advanced Maternal Age Risky for Newborn?:

Detaylı

İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES

İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES Araştırma İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES Burcu ARTUNÇ ÜLKÜMEN, Halil Gürsoy PALA, Esat ÇALIK, Faik Mümtaz

Detaylı

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ

DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ DOĞUMSAL KALP HASTALIĞI OLAN YENİDOĞANLARDA ERKEN DÖNEM PROGNOZ Müşerref KASAP, Özge ALTUN KÖROĞLU, Fırat ERGİN, Demet Terek, Mehmet YALAZ, Reşit Ertürk LEVENT, Yüksel ATAY, Nilgün KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi

Detaylı

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları

Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Kliniğimizde fetusun ikinci trimester ultrasonografik taramasında pes ekinovarus saptanan hastaların perinatal ve ortopedik sonuçları Rauf Melekoğlu Sevil Eraslan Ebru Çelik Harika Gözde Gözükara Bağ İnönü

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel İntrauterin Büyüme Geriliği (İUBG) Hesaplanan gebelik haftasında beklenen fetal ağırlığın 10. persentilden daha düşük olması Fetusun büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi Original Article / Orijinal Araştırma Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Takip Edilen Preterm Yenidoğanların Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Preterm Neonates Admitted To Neonatal Intensive

Detaylı

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE

SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE SSK BAKIRKÖY DOGUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİNDE 1987-1991 YILLARI ARASINDA MATERNAL MORTALİTE Dr. A.i. TEKİRDAG C"') - Dr. U. KAL (*) Dr. Y. CEYLAN C"') - Dr. B. ARSAN

Detaylı

Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA

Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA Araştırma Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA Burcu ARTUNÇ ÜLKÜMEN, Halil Gürsoy PALA, Esat ÇALIK, Faik Mümtaz KOYUNCU

Detaylı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM. Dr. Ferruh N. Ayoğlu. Halk Sağlığı Anabilim Dalı DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Dr. Ferruh N. Ayoğlu Sevmek güzel şey delikanlım, l sev bakalım. Madem ki kafanın içerisinde ışıklı bir karanlık var, benden izin sana sev sevebildiğin kadar. Yaşanan her 1 dakika da:

Detaylı

Preeklamptik anne bebeklerinde beyaz küre sayısı ile bronkopulmoner displazi gelişimi ilişkisi

Preeklamptik anne bebeklerinde beyaz küre sayısı ile bronkopulmoner displazi gelişimi ilişkisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010; 53: 198-203 Orijinal Makale Preeklamptik anne bebeklerinde beyaz küre sayısı ile bronkopulmoner displazi gelişimi ilişkisi Fuat Emre Canpolat 1, Gülsevin Tekinalp

Detaylı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı

Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kliniğimizde, bir yıllık yenidoğan puls oksimetre tarama testi deneyimimiz ve doğumsal kalp hastalığı sıklığı Kamil Şahin, Murat Elevli, Canan Yolcu, H. Nilgün Selçuk Duru Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi,

Detaylı

İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Olgularımızın Değerlendirilmesi +

İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Olgularımızın Değerlendirilmesi + İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 11(1) 19-23 (2004) İnönü Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Olgularımızın Değerlendirilmesi + Hande Gülcan*,

Detaylı

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu 26.9.11 Hipertansiyon (>14/ 9) ve Proteinüri ( >.3 g / 24-s) > gebelik hafta En sık medikal komplikasyon (%2-7) Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbidite

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Journal of Cukurova University Faculty of Medicine Araştırma Makalesi / Research Article Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine Solunum Sıkıntısı Nedeniyle Yatan Hastaların

Detaylı

Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri

Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri Araştırma Makalesi / Research Paper Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 0 (4): 247-, 2011 Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ

11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ 11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ Prof. Dr. Sermet Sağol Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum AD Perinatoloji RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ PREEKLAMPSİ SGA (PE olmadan)

Detaylı

CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı?

CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı? 10 Haziran 2016 CVS ve AS Gebelik Kaybına Yol Açar mı? Prof.Dr. Ali ERGÜN A/S V CVS Amniosentez CVS Amnio CVS 11 16 20 40 Gestasyonel hafta 15% Fetal kayıp Randomize çalışmalar Cochrane Library, Issue

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara, Metin Kaya Gürgöze, Mustafa Aydın, Ünal Bakal Fırat Üniversitesi

Detaylı

Gec Preterm Olgularin Yonetimi

Gec Preterm Olgularin Yonetimi Gec Preterm Olgularin Yonetimi Serdar H. Ural, M.D., F.A.C.O.G. Chief, Division of Maternal Fetal Medicine Director, Fellowship Training Program Medical Director, Labor and Delivery Unit Director, Obstetrical

Detaylı

Maternal near miss morbidite kavramı ve. Maternal mortaliteyi azaltıcı stratejiler

Maternal near miss morbidite kavramı ve. Maternal mortaliteyi azaltıcı stratejiler Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği ve Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Perinatolojide Güncel Konular 13 Nisan 2014 Bursa Kervansaray Hotel Maternal near miss morbidite kavramı ve Maternal mortaliteyi

Detaylı

Düşük Doğum Ağırlığı ve Prematüritenin Kordon Kan Parametreleri Üzerine Etkisi*

Düşük Doğum Ağırlığı ve Prematüritenin Kordon Kan Parametreleri Üzerine Etkisi* Van Tıp Dergisi: 4 (4): 193-197, 1997 Düşük Doğum Ağırlığı Düşük Doğum Ağırlığı ve Prematüritenin Kordon Kan Parametreleri Üzerine Etkisi* Hulusi Gürel**, Sebahat Atar Gürel**, Dursun Odabaş***, Şahin

Detaylı

Prematüre bebeklerin izlem sonuçları

Prematüre bebeklerin izlem sonuçları Türk Pediatri Arşivi 2005; 40: 33-8 Prematüre bebeklerin izlem sonuçları Neslihan Çiçek, Ayça Vitrinel, Serdar Cömert, Gülay Erdağ, Feza Aksoy, Yasemin Akın Özet Yenidoğan ünitelerinde son yıllarda görülen

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE

TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ..Dr. Ömer ERDEVE TABURCULUK SONRASI REHOSPİTALİZASYON VE NEDENLERİ.Dr. Ömer ERDEVE Rehospitalizasyon - TANIM Kim? Ne kadar süre boyunca? Hangi düzey ünite? Maliyet? Mortalite ve morbidite üzerine etkisi? Rehospitalizasyon

Detaylı

Kronik Hipertansif Hastaya Yaklaşım DR. AYHAN SUCAK

Kronik Hipertansif Hastaya Yaklaşım DR. AYHAN SUCAK Kronik Hipertansif Hastaya Yaklaşım DR. AYHAN SUCAK Hipertansiyon tüm gebeliklerin % 7-10' una eşlik eder Gebelikte en sık görülen medikal komplikasyondur Önemli bir maternal ve perinatal mortalite kaynağıdır

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI

BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI LABORATUVAR KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

Mekonyum aspirasyon sendromu sıklığı ve prognostik faktörler: tek merkez deneyimi

Mekonyum aspirasyon sendromu sıklığı ve prognostik faktörler: tek merkez deneyimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011; 54: 211-215 Orijinal Makale Mekonyum aspirasyon sendromu sıklığı ve prognostik faktörler: tek merkez deneyimi Ramazan Özdemir 1, Ahmet Akçay 1, Evrim Alyamaç

Detaylı

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL

DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH CAUSES IN DR. BEHÇET UZ CHILDREN S HOSPITAL SSK İzmir Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 10 (3): 137-141, 2004 DR. BEHÇET UZ ÇOCUK HASTANESİNDE MEYDANA GELEN ÇOCUK ÖLÜM NEDENLERİNİN İNCELENMESİ THE EVALUATION OF DEATH

Detaylı

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması

Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Orijinal araştırma-original research http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1942 Spontan ve IVF ikiz gebeliklerin obstetrik ve perinatal sonuçlarının karşılaştırılması Comparison of obstetric and perinatal

Detaylı

CİDDİ EKLAMPTİK HASTALAR

CİDDİ EKLAMPTİK HASTALAR Sunu Planı Gestasyonel Hipertansiyon Eklampsi CİDDİ EKLAMPTİK HASTALAR TARK-2015 Belek-Antalya Zeynep Baysal Yıldırım Dicle Üniversitesi Nöbet YöneHmi Hipertansiyon Tedavisi Sıvı YöneHmi Eklampside Anestezi

Detaylı

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi

Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip. Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu. *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Burcu Bursal Duramaz*, Esra Şevketoğlu, Serdar Kıhtır, Mey Talip Petmezci, Osman Yeşilbaş, Nevin Hatipoğlu *Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Merkezi sinir sistemi

Detaylı

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen

Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen Zeynep Eras, Özlem Konukseven, Fuat Emre Canpolat, Çiğdem Topçu, Evrim Durgut Şakrucu, Uğur Dilmen ZTB Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gelişimsel Pediatri Ünitesi GİRİŞ ÇDDA / preterm doğum

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ

11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ 11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ Prof. Dr. Sermet Sağol Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum AD Prerinatoloji RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ SGA (PE olmadan) PREEKLAMPSİ

Detaylı

Kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları

Kan grubu uyuşmazlığı bulunmayan yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları Dicle Tıp Dergisi / S. Yel ve ark. Yenidoğanlarda kan değişimi sonuçları 2013; 40 (2): 231-236 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.02.0260 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Kan grubu

Detaylı

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisi Ebru Yüce, Deniz Ulaş, Nermin Köşüş, Serap Simavlı, Aydın Köşüş Amaç 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum

Detaylı

2008 2013 YILLARI ARASINDA HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞEN ADÖLESAN DOĞUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2008 2013 YILLARI ARASINDA HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞEN ADÖLESAN DOĞUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 2008 2013 YILLARI ARASINDA HASTANEMİZDE GERÇEKLEŞEN ADÖLESAN DOĞUMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of the Adolescent Deliveries Between 2008 and 2013 Years: A Hospital Based Study Hasan Onur TOPÇU 1,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi Ekim 2012, İstanbul

Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi Ekim 2012, İstanbul Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul Obstetrik Pratiğinde Trombofili Taramalarını Kime, Nasıl Yapalım? Trombofili Kalıtsal Edinsel Literatür ve Kadın-doğum birliklerinin önerileri

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı