indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi"

Transkript

1 indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu

2 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 ARALIK 2013 TARiHLi KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN ic;erdikleri ic;indekiler SAYFA DENETc;i BAGIMSIZ DENETiM RAPORU... KONSOLiDE BiLANc;OLAR KONSOLiDE KAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 KONSOLiDE NAKiT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLiDE OZSERMA YE DEGi~iM T ABLOLARI... 5 KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 ~AKER TILLY GURELi GURE~i YEMiNLi IYJALi. MU~AVi_RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A,~. BAGIMSIZ DENETiM RAPORU indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi Yonetim Kurulu' na; Giri~ indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi (~irket) ve Bagh Ortakhgmm (hepsi birlikte "Grup" olarak amlacakttr) tarihi itibariyle haztrlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu, aym tarihte sona eren ytla ait konsolide kar veya zarar, konsolide kapsamlt kar veya zarar tablosunu, konsolide ozkaynaklar degi~im tablosunu ve konsolide nakit akt~ tablosunu, onemli muhasebe politikalannm ozetini ve dipnotlarmt denetlemi~ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla jzgili Olarak $irket Yonetiminin Sorumlulugu..., Grup yonetimi fmansal tablolann Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlart Kurumu'nca yaytmlanan Tlirkiye Muhasebe I Finansal Raporlama Standartlart'na ("TMS I TFRS") gore haztrlanmast ve dlirlist bir ~ekilde sunumundan sorumludill. Bu sorumluluk, fmansal tablolarm hata velveya hile ve usulstizltikten kaynaklanan onemli yanlt~ltklar ic;:erineyecek bic;:imde haztrlanarak, gerc;:egi dtiri.ist bir ~ekilde yansttmasmt saglamak amactyla gerekli ic;: kontrol sisteminin tasarlanmasmt, uygulanmasmt ve devam ettirilmesini, ko~ullarm gerektirdigi muhasebe tahminlerinin yaptlmasmt ve uygun muhasebe politikalarmm sec;:ilmesini ic;:ermektedir. Bagmtszz Denetim Kurulu~unun Sorumlulugu Sorumlulugumuz, yapttgtmtz bagtmstz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkmda gori.i~ bildirmektir. Bagtmstz denetirnimiz, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu'nca yaytmlanan Tiirkiye Bagtmstz Denetim Standartlart'na ("TDS") uygun olarak gerc;:ekle~tirilmi~tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasm1 ve denetimin finansal tablolarda onemli bir hata bulunmadtgl hususunda makul bir glivence saglamak Uzere planlanarak yliri.itliltnesini gerektirmektedir. Bagtmstz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bagtmstz denetim kamtt toplamak amactyla, bagtmstz denetim tekniklerinin kullamlmasmt ic;:ermektedir. Bagtmstz denetim tekniklerinin sec;:imi, finansal tablolarm hata velveya hileden ve usulstizltikten kaynaklantp kaynaklanmadtgl hususu da dahil olmak lizere onemli yanh~ltk ic;:erip ic;:ermedigine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize gore yaptlmt~trr. Bu risk degerlendirmesinde, ~irketin ic;: kontrol sistemi goz onlinde bulundurulmu~tur. Ancak, amactmtz ic;: kontrol sisteminin etkinligi hakkmda gorii~ vermek degil, bagtmstz denetim tekniklerini ko~ullara uygun olarak tasarlamak amactyla, $irket yonetimi tarafmdan hazrrlanan fmansal tablolar ile ic;: kontrol sistemi arasmdaki ili~kiyi ortaya koymakttr. Bali;lmstz denetimimiz, aynca $irket yonetimi tarafmdan benimsenen muhasebe politikalar1 ile yapllan onemli muhasebe tahminlerinin ve fmansal tablolarm bir blitlin olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini ic;:ermektedir. Bagtmstz denetim strasmda temin ettigimiz bagtmstz denetim kanttlarmm, gtiri.i limlizlin olu~turulmasma yeterli ve uygun bir dayanak olu~turduguna inantyoruz. Gorii~ Gorli~limlize gore, ili~ikteki konsolide fmansal tablolar, indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 'nin 31 Araltk 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn1 tarihte sona eren ytla ait fmansal performansm1 ve nakit aknnlanm, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu'nca yaytmlanan Tlirkiye Muhasebe I Finansal Raporlama Standartlan ("TMS I TFRS") c;:erc;:evesinde dogru ve dtiri.ist bir bic;:imde yansttmaktadtr. G - ~ an Independent member of BAKER TILLY INTERNATIONAL Merkez : Beybi Giz Plaza, Derebayu Caddesi Meydan Sokak No: I Kat Moslak I ISTANBUL Tel: (0 212) (pbx) Fax (0212) Ticarel Sicil No: Mersis No: Web cam lr E moil: Ankara Olis ASO Kule, Alaturk Bulvan No: 193 Kat: 9 Kavaklrdere I ANKARA Tel: (0312) (pbx) Fax: (0312) ~ntalya Ofis Fener Mah Sokak No: 36 Daire.4 Lara / ANTALYA..Tel: (0242) (pbx) Fax: (0242) lzmirofis Atalurk Cad. Ekim Apt. No:174/1 Kot.S Dair~:9 Alsancak I IZMIR Tel: (0232) (pbx) Fax: (0232) Trakya Ofis Ataturk Bulvan No 44 Doire:9-10 TEKIRDAG. Tei:(0282) Fax: (0282) Bursa Ofis 9dunluk Mohallesi Akademi Coddesi No:lO Zeno I ~ Merkezi D ~lok Kat:7 0:31 Nilufer/BURSA Tei:(0224) (pbx/ Fax:(0224) Gazianlep Olis ln<ilipmar Mahallesi Muammer Aksoy Bulv. Nisanla~l.Sk. No:ll F&H I~ Mila. K:S No:6 ~ehitkomiv GAZIANTEP Tel: 10342) pbx) Faks:(0342) Ball Karadeniz Ofis Kara!'Y" Moh. Hom Ahmet Yesevi So~. 3K I ~ Merkezi No: 2/2 BOLU Tel: (0374) pbx) Fax: (0374)

4 ~ AKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi IYJALi. MU~AVi. RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.~. Diger j[gili Mevzuattan Kaynaklanan Bagrmsrz Denetc;i Yilkiimlulukleri Hakkmda Raporlar say1h TUrk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci Maddesi uyarmca; Yonetirn Kurulu tarafim1za denetim kapsammda istenen as;iklamalan yapmi ve istenen belgeleri vermi tir, aynca ~irket'in 1 Ocak- hesap doneminde defter tutma dtizeninin, kanun ile ~irket esas sozle mesinin finansal raporlamaya ili kin hliklimlerine uygun olmad1gma dair onemli bir hususa rastlanmamj~tir say1h TUrk Ticaret Kanununun 378'inci Maddesine gore, pay senetleri borsada i lem goren irketlerde, yonetim kurulu, ~irketin varhgm1, geli~mesini ve devamm1 tehlikeye dli liren sebeplerin erken te~hisi, bunun is;in gerekli onlemler ile s;arelerin uygulanmas1 ve riskin yonetilmesi amaciyla, uzman bir komite kurmak, sistemi s;ah tirmak ve geli tirmekle yliklimltidlir. Aym kanunun 398'inci Maddesinin 4'lincli fikrasma gore, denets;inin, yonetirn ku~;ulunun irketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zarnanmda te his edebilrnek ve risk yonetirnini gers;ekle tirebiirnek is;in 378'inci rnaddede ongorlilen sisterni ve yetkili korniteyi kurup kurmad1gmi, boyle bir sistern varsa bunun yap1s1 ile kornitenin uygularnalarmi as;iklayan, esaslan KGK tarafmdan belirlenecek, ayn bir rapor dlizenleyerek, denetirn raporuyla birlikte, yonetirn kuruluna sunrnas1 gerekrnektedir. Denetirnirniz, bu riskleri yonetrnek is;in ~irket Yonetirni'nin, gers;ekle tirdigi faaliyetlerin operasyonel etkinligi ve yeterliligini degerlendirmeyi kapsamarnaktad1r. Bilans;o tarihi itibanyla KGK tarafmdan henliz bu raporun esaslan hakkmda bir as;1klarna yapilrnarni tlr. DolaylSl ile bu konuya ili~kin ayn bir rapor hazirlanrnami tir. GURELi YEMiNLi MALi MU~A virlik VE BAGIMSIZ DENETiM HizMETLERi A.~. An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL Dr. Haklo DEDE Sorurnlu Ortak Ba~denet~i istanbul, 11 Mart ,; an independent member of BAKER TILLY INTERNAT I ONAL Merkez : Beybi Giz Ploza, Oereboyu Caddesi Meydan Sokak No: I Kot: Maslak I istanbul Tel: 10212) lpbx) Fox: 10212) Ticarel Sicil No: Mersis No: Web:www.gureiLcamJr Ankara Olis ASO Kule, AloiUrk Bulvon No: 193 Kol: 9 Kovokhdere I ANKARA Tel: 10312) lpbx) Fox: 10312) ~ntolyo Olis Fener Moh Sokok No: 36 Doire:4 Loro I ANTALYA..Tel: 10242) lpbx) Fox: 10242) E-moil: lzmir Olis AloiUrk Cad. Ekim Apt No:174ll Kat:S. Doir~:9 Alsancok I IZMIR Tel: 10232) lpbx) Fax: 10232) Trakya Ofis AlaiUrk Bulvan No:44 Daire:9-10 TEKIRDAG. Tei:I0282) Fax: 10282) Bursa Ofis pdunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:IO Zeno I~ Merkezi D ~lok Kat:/ 0:31 NiiUferiBURSA _Tei:I0224) lphx/ Fax:I0224) Gozianlep Ofis lncilipmar Mohollesi Muommer Aksoy Bulv. Nisonlosr,Sk. No:ll F&H Is Mrkz K:S No:6?ehilkomil/ GAZIANTEP Tel: 10342) pbx) Foks:I0342) E-moil: Boh Koradeniz Ofis Koro1oyrr Moh. Hoco Ahmel Yesevi Sok. 3K Is Merkezi No: LU Tel: 10374) pbx) Fox: 10374)

5 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.S. 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 1..., FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) Bagtmstz Denetimden Yeniden Diizenlenmi (*) Bagtmstz Denetimden Ge<;mi Ge<;mi VARLIKLAR Dip not Referanslan 31 Arahk2012 Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatmmlar Ticari Alacaklar j[i$kili TaraflardanTicari Alacaklar jli$kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar Diger Alacaklar -jli$kili Tarajlardan Diger Alacaklar -jli$kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ttirev Arac;:lar Stoklar Pe~in Odenmi~ Giderler Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar Diger Donen Varhklar Duran Varhklar Finansal Yatmmlar Diger Alacaklar -jli$kili Taraflardan Diger Alacaklar jli$kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar Yatmm Amac;:h Gayrimenkuller Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Varhklar -$erefiye -Diger Maddi Olmayan Duran Varlzklar Erte l enmi~ Vergi Varhg1 TOPLAM V ARLIKLAR ili~ikteki Ac;:iklayJcl Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm TamamlayJclsldir. (*) Yeniden dtizenleme etkileri Not 2.04 kar~jla~t1rmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm dtizenlenmesi notunda ac;:jk! anmj~tlr. G YEMiNLi I $A p.:.f; rmsiz DENETiM

6 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MirHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Sayfa No: 2 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Yeniden Duzenlenmi~(*) Bagzmszz Bagzmszz FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLANc;:O) (TL) Denetimden Denetimden r- KAYNAKLAR Ge~mi~ Ge~mi~ Dipnot Referanslan K.Isa Vadeli Yiikiimliiliikler Ktsa Vadeli Bon;Ianmalar Uzun Vadeli Bor~tlanmalarm Ktsa Vadeli Ktstmlart Diger Finansal Yi.iki.imltiltikler Ticari Bor~tlar jfi~kili Taraflara Ticari Borr;lar jfi~kili Olmayan Tarajlara Ticari Bor~lar <;:ah~an l ara Saglanan Faydalar Kapsammda Borylar Diger Bor~tlar jfi~kili Tarajlara Diger Borr;lar jfi~kili Olmayan Tarajlara Diger Borr;lar Ti.irev Ara~tlar r- Erte l enmi~ Gelirler Donem Kart Vergi Yi.iki.imli.iltigi.i Ktsa Vadeli Kar~thklar Diger Kzsa Vadeli Kar~zlzklar Diger Ktsa Vadeli Yi.iktimltili.ikler 26 Uzun Vadeli Yii kii mliilii kler ~ Uzun Vadeli Bor~tlanmalar f""""' <;:ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~thklar Ertelenmi~ Vergi Ytiki.imli.iltigti OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Serrnaye Serrnaye <;:evirim Farklart ( ) Geri Ahnmt~ Paylar (-) ( ) Pay lara ili~kin Primler I iskontolar ( Hisse Senedi ihra~t Primleri) Kar veya Zararda Y eniden Stmflandmlmayacak Diger Kapsarnh Birikmi~ Gelirler veya Giderler ( ) -Yeniden Degerleme ve Olr;iim Kazanr;!Kayzplarz ( ) Kar veya Zararda Yeniden Smtf1andmlacak Diger Kapsamh Birikmi~ Gelirler veya Giderler ( ) -Yabancz Para (:evrim Farklarz ( ) -Finansal Riskten Korunma Fonu 12 (12.855) Kardan Aynlan Kts t tlanmt~ Yedekler Geymi~ Ytllar Kar/Zararlart Net Donem Kart/Zarart Kontrol Gtici.i Olmayan Paylar TOPLAM KA YNAKLAR ili~ikteki A<;:tklaytcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlayJCJSJdtr. (*) Yeniden di.izenleme etkileri Not 2.04 kar~t l a~ttrrnah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm di.izenlenmesi notunda a~ttklanmt~ttr.

7 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.S. 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 3 KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL) Dip not Bag,ms1z Denetimden Ge~mi 1 Ocak2013 Yeniden Diizenlenmi (*) Bag1ms1z Denetimden Ge~mi 1 Ocak2012 Referans1 SURDURULEN F AALiYETLER Has II at 28 Sati~lann Mali yeti (-) 28 BRUT KARIZARAR Gene! Yonetim Giderleri (-) 29 Pazarlama, Sat1~ ve Dag1tlm Giderleri (-) 29 Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 31 Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ESAS F AALiYET KARl I ZARARI Ozkaynak YOntemiyle Degerlenen Yatmmlarm Kar I Zararlarmdan Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KARIIZARARI Finansal Gelirler 33 Finansal Giderler (-) 33 SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARIIZARARI Stirdtirlilen Faaliyetler Vergi GeliriGideri - Donem Vergi GeliriGideri 35 - Ertelenmi~ Vergi GeliriGideri 35 Dllnem KariZaranmn Dagiiimi Kontrol Goco Olmayan Paylar Ana Ortakh.k Paylar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pay Ba~ma Kazan~ 36 0, , DiGER KAPSAMLI GELiR ( ) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandmlacaklar ( ) Yabanc1 Para <;evrim Fark ( ) Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazanc;:lari!Kayiplari (22.750) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smiflandmlmayacaklar ( ) Emeklilik Planlarmdan AktOeryal Kazanc;: ve Kay1plar ( ) Azmhk Aktlleryal Kazanc;: ve Kay1plar Diger Kapsamh GeliriGider Dagiiimi Kontrol Goco Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylar ili~ikteki Artiklay!cl Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tarnamlaylclsldlr. (*) Yeniden di.izenleme etkileri Not 2.04 kar~il~t1rmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm di.izenlertfjq~~~rfl8;(fi!j.«iln

8 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DO NEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 4 NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) Dipnote Referans1an Baf1lmslZ Denetimden Ge~mi$ 1 Ocak2013 Yeniden Dii zenlenmi~ Baf1lmslz Denetimden Ge~mi$ 1 Ocak 2012 A. i$letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI$LARI Siirdiiriilen Faaliyet1er Vergi Oncesi Kan I (Zara n ) Dlinem Net Kan/Zaran Mutabakatt i1e i1gili Diize1tmeler Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Dilzeltmeler Ktdem Tazminatt Kar~thgmdaki Artt~ (+) Ktdem Tazminatl Odemeleri (-) Alacaklar Reeskont Tutan (+) Sabit Ktymet Satl~ Kart(-) Zarart (+) Borr;: Kar~thklarmdaki Artt~( +) Azah~ (-) Cari Donem Silpheli Alacak Kar~thgt (+) Konusu Kalmayan Silpheli Alacak Kar~thgt (-) Stok Deger Dil~il~ Kar~thgt (+) Borr;: Senetleri Prekontu (-) Faiz Gideri (+) Faiz Geliri (-) Menkul Ktymet veya uzun vadeli yatmmlardan elde edilen kazanr;:lar (-) i~1etme Sermayesinde Ge r ~ekle~en Degi~im 1 er Stoklardaki Art t ~l Azah~la ilgili Dilzeltmeler Ticari i~iemlerdeki ve Diger Alacaklardaki Artt~(-) Ahm Sattm amar;:h Menkul Ktymetlerdeki artt~ (-) Ticari Borr;:lardaki Ve Diger Borr;:lardaki azah~(-) Faaliyet1erden E1de Edilen Nakit Aki~ I an Diger DOn en V arhklarda artt~ (-) I azah~ ( +) Konso1idasyondan Gelen Nakit Deger Diger Yilkilmlillilklerde azah~ l ar (-)I artt~ (+) Diger Artt~lar/Azah~ l ar (+)1(-) Vergi Odemeleri (-) ( ) (5.288) (14.911) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ll.l26 ( ) l.l (446.o38) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B. YATffiiM F AALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKISLARI Mali Duran Varhk ahmlart neti (-) Y atmm Amar;:h Gayrimenkuller (-) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklarm Altmmdan Kaynaklanan Nakit <;:tkt~lart Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklarm Satl~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~le r i C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKISLARI Ktsa vadeli mali borr;:lardaki artt~ (+) Uzun vadeli mali borr;:lardaki artt~ (+) Odenen Temettiller (-) Faiz Odemeleri (-) Finansal Riskten Korunma Fonu YABANCI PARA (:EVRiMi FARKLARlNlN ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI$1AZALI$ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (22.750) ( ) NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTISIAZALI$ ( ) D. DONEM BASI NAKiT DEGERLER DONEM SONU KASA VE BANKALAR ili~iktek i A<;:tklayict Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlayicisidtr.

9 1 I } indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.S. Sayfa No: 5 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR OZKAYNAKDEGiSiM TABLOSU (TL) Kar veya Zararda Yeniden Smlf1andmlmayacak Kar veya Zararda Yeniden Sm1flandmlacak Birikmi~ Bagunsrz Diger Kapsamh Birikmi$ Diger Kapsamh Gelirler ve Gelirler ve Giderler Giderler Denetimden Ge>mi I Ocak 2013 Geymi~ ylllar karlanna transferler Yedeklere transferler Sermaye artmmt TemettO Odemesi Bir i kmi~ Karlar Yeniden Riskten Kardan Ana Kontrol Geri Pay ihra~ De~.er l eme Sermaye Ge~;mi$ Net DOnem Odenmi$ Diger Yabanc1 Para Korunma Aynlan Ortakhga Giicii Dipnot Referanslan Ahnml$ Primleri/ veoi~;iim Cevirim Villar Karl Kar1/ Ozkaynaklar Sermaye Kazan9(Kay plar) Cevirim Farklan Kazan1/ Kisitlanmi$ Ail Olmayan Paylar iskontolan Kazan~; I Farklan Zararlan Zarar1 Kayiplar Yedekler Ozkaynaklar Paylar Kay1plari Not-27 Paylann Geri Ahm i!lemleri Nedeniyle Meydana Gelen Art1j/ Azah1 Toplam Kapsamh Gelir Yabanc1 para ~evrirn farklan Riskten Korunma Kazanc;:l Kaytplan Net donem kan Emeklilik planlan aktiieryal kazan~ ve kay1plar Not ( ) (12.855) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bagrmsrz Denetimden Ge m I Ocak 2012 Not Ge~mi~ ytllar karlanna transferler ( ) Yedeklere transfcrler ( ) Sermaye artmmt Temettii Odemesi ( ) ( ) ( ) J <Q J> rph n Geri Ahm i~lemleri Nedeniyle Meydana Gelen Ar11$1 Azah~ 2( ~op l am Kapsamh Gelir ( ) (22.750) ( ) ~z. (ll r ~~a revrimfark/an ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) N ~ l. 'f.mma Kazanrl Kayrplan (22.750) (22.750) (22.750). 0 Net do 1 kan m.,..a ;{klayjcj Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlaytcJsJdtr. ( ) ( ) Not ) (12.855) )

10 - indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablo1ara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikfe Turk Lirast olarak gosterilmi$tir) 1 ~irket'in ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.$ yilmda Turkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu, her llirlli bili~im lirunlerini yurtir;:i ve yurtd1~mdan tedarik etmek suretiyle bili~im sektorunde faaliyet gosteren bayilere toptan ticareti yapmaktrr. $irket Sermaye Piyasas1 Kurulu'na (SPK) kay1th olup Haziran 2004' de hisselerinin %15,34'li Borsa istanbul'a kote edilmi~tir. ve tarihleri itibariyle $irket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhklan a~ag1da yer almaktadrr: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.$. Bilgisayar ve aksamlar1 (Datagate) ahm sat1m ,24 59,24 Neotech Teknolojik Drunler Dag. A.$. Ev elektronigi lirlinleri (Neotech) ahm satimi ,00 80,00 Tek1os Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. (Teklos) Lojistik ,99 99,99 Artim Bili~irn <;ozlim ve Dag1t1m A.$. Bili~irn lirunleri yedek (Art1m) p_arr;:a ahm - satlmi ,00 51,00 indeks International FZE (*) (Indeks FZE) Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm satimi Dirhemi Datagate International FZE (* *) (Datagate Bilgisayar ve aksamlan BAE FZE) alim sat1m1 Dirhemi - 59,24 (*) 9 May1s 2012 tarihinde Birle~ik Arap Emirliklerinde Indeks International FZE linvanh yeni bir $irket kurulmu~ olup $irkete i~tirak oram% loo'dlir. (**) 9 May1s 2012 tarihinde Birle~ik Arap Emirliklerinde Datagate International FZE unvanh yeni bir $irket kurulmu~ olup bagh ortagimrz olan Datagate A.$.'nin $irkete i~tirak oram% 100'dlir. ve tarihleri itibariyle $irket'in ozkaynak yontemi ile muhasebele~tirilen mli~terek yonetime tabi ~irketlerin detay1 a~agtda yer almaktadrr: Dogrudan Dolayh $irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Neteks ileti~irn Drlinleri Dagitim A.$. Network lirtinleri ahm (Neteks) - satimi ,00 50,00 Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.$., Neotech Teknolojik Drunler Dag. A.$., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$., Art1m Bili~im <;ozlim ve Dagitim A.$. ve indeks International FZE, ve Datagate International FZE'nin mali tablolan tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~tir. Neteks ileti~irn Drunleri Dagitim A.$. 'nin mali tablolan ise ozkaynaktan pay alma yontemine gore muhasebele~tirilmi~tir. $irket'in en biiytik ortag1 Nevres Erol Bilecik (% 35,93)'dir y1lmm oniki ayhk doneminde Grup'un r;:ab~an ortalama personel sayisj355'tir. (2012 Yth: 344 ). Grup personelinin tamam1 idari personeldir. $irket'in ticari sicile kay1th adresi Ayazaga Mahallesi Ayazaga Cendere Caddesi No:l3/1 Si~lilistanbul'dur. ana merkezi istanbul olup Ankara, izmir ve Diyarbakrr'da ~ubeleri bulunmaktadrr. $irketin 2 FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ili$kin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Esaslar Grup muhasebe kay1tlanm Turkiye'de ger;:erli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhg1'nca yayimlanan Tek Dlizen Hesap Plam gereklerine gore TL olarak tutmaktadrr. ili~ikteki fmansal tablolar SPK'nm 13 Haziran 2013 tarih ve sayil1 Resmi Gazete'de yayrmlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") hliktimlerine uygun olarak hazrrlanmi~trr. Grup Tebligin 5. Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK' ml - an Tlirkiye Muhasebe Standartlan'm I Tlirkiye Finansal Raporlama Standartlar1 ile B lar ~feyl<~i ~ 6 YEMiNLi MALi RL K VE "'".GIMSIZ DE ETiM HiZM A~.

11 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedi/a;e Turk Lirast olarak gosterilmi:jtir) ("TMS/TFRS") uygulamaktadrr. Ekli konsolide fmansal tablolar Grup'un yasal kayrtlarma dayandmlmr~ ve geyerli para birimi olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan Tlirkiye Muhasebe Standartlan"na gore ~irket"in durumunu laylkryla arz edebilmek i9in bir takrm diizeltme ve smrflandrrma degi~ikliklerine tabi tutularak hazrrlanmr~trr. 1 Ocak- 31 Arallk 2013 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 11 Mart 2014 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmr~trr. Gene! Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~lann yasal mevzuata gore dtizenlenmi~ fmansal tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadrr. Yabanc1 Para i~iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi Grup'un ana ~irketi olan indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.~'nin fonksiyonel para birimi 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem i9in, ah~ ve satr~larm onemli ol9iide ABD Dolarr bazh olmasr nedeniyle, 21 no'lu Uluslararasr Muhasebe Standardr ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. l Temmuz 2013'den itibaren sati$larm onemli olytide TL bazh olarak degi$mesi dolayrsryla fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine yonetimce karar verilmi~tir. Grup'un fonksiyonel para birimleri indeks Bilgisayar Sistemleri Mlihendislik Sanayi ve Ticaret A.~,Neotech Teklonojik Uriinler Dagrtim A. ~,Artrm Bili~im <;ozlim ve Dagrtrm A.~'de TL, diger frrmalar i9in USD'dir yrh ve I Ocak Haziran 2013 tarihine kadar olan donemde yabancr para i~lemlerinin ABD Dolarr'na yevrimindeki ana hatlar a~agrda belirtilmi~tir:,... - Yabancr para i$lemleri, yabancr para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar lizerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayrtlara almrr. Her bilanyo tarihinde, - Parasal yabancr kalemler kapam~ kurlan lizerinden, - Tarihi maliyeti ile kayrtlarda izlenen parasal olmayan yabancr kalemler i~lemin geryekle~tigi tarihteki kurlar iizerinden ABD Dolan'na yevrilir. Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasr SPK'ya sunulmak lizere hazrrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar Tiirk Lirasr olarak sunulmu~tur. 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan olarak hazrrlanan fmansal tablolarm sunum amacma yonelik olarak Tiirk Lirasr'na 9evrimindeki ana hatlar a~agrda belirtilmi~tir: - Var!Ik, ytikiimliiliikler ve donemin fmansal tablolarma almrm~ gelir ve gideri sonucunda olu~anlar hari9 ozkaynaklar kalemleri (bazr ozkaynaklar kalemleri hariy) bilanyo tarihi itibariyle olu$an kapam~ kurlarr lizerinden Tiirk Lirasr'na 9evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile ta~rnmakta olup bunlara ili~kin yevrim farklarr ozkaynaklar iyerisinde yabancr para yevrim farklan hesabmda gosterilmektedir. - Bu i~lemler sonucunda olu$an diger tlim farklar ozkaynaklar ve diger kapsamh gelir/gider ile ili$kilendirilmektedir. 30 Haziran 20I3, 3I Arallk 20I2 ve 3I Arallk 20II tarihleri itibariyle TLIABD Dolan kapam~ kurlan a~agrda belirtilmi~tir: Tarih 30 Haziran I Arallk 20I2 3I Arallk 201I ABD Dolan Kuru 1,9248 I,7826 I,8889 I Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve satr~larm onemli olyiide TL bazh olarak degi~mesi dolayrsryla indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.~'nin fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Buna gore I Temmuz 2013 tarihinden sonra geryekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. 31 Arallk 2013 tarihi itibariyle hazrrlanan fmansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra ger9ekle~en i~le i one! para birimi TL olarak degi~tirildigi i9in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilm 7 G 0 VEMiN u :-r.!i.~:l!i~~~!""-. GIMSIZ 0

12 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar {Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk LirasL olarak gosterilmi~tir) Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanmr~ ve 30 Haziran 2013 tarihine kadar ger9ekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak 9evrime tabi tutulmu~ olup, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele~tirilmi~tir Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 17 Mart 2005 tarih 11/367 no'lu karan ile yiiksek enflasyon donemi 2005 yrh itibariyle sona ermi~ olup 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ekli mali tablolar herhangi bir diizeltme i~lemine tabi tutulmamr~trr. Ekli mali tablolardaki parasal olmayan krymetler Uluslararasr Muhasebe Standardr 29 "Yuksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama" prensiplerine uygun olarak 31 Arahk 2004 tarihine kadar ta~rnm1~ olan degerleri uzerinden mali tablolarda yer almaktadrr Konsolidasyon Esaslan Bagh Ortakhklar, ~irket'in ya dogrudan ve I veya dolayh olarak sahip oldugu hisseler neticesinde soz konusu ~irketlerdeki hisselerle ilgili toplam oy kullanma hakkmm% 50' den fazlasmr kullanma yetkisi vas1tas1yla; veya oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasmr kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalarr uzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~letme politikalarmr ~irket'in menfaatleri dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve gucune sahip oldugu ~irketleri ifade eder. Bagh ortakhklarm bilan90 ve kar/zarar tablolan ~irket'in mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. ~irket'in aktifmde yer alan bagh ortakhklarm kayrth degeri ile bagh ortakhklarm ozsermayeleri kar~rhkh olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup i9i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon srrasmda silinmi~tir. Azmhk haklan, azmhk hissedarlarmm bagh ortakhklann net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonus:larmdaki paymr gosterir. Bu detaylar konsolide bilan9o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklarma ait zararlar bagh ortakhklarm hisselerine ait azmhk s:rkarlarmdan fazla ise, azmhgm baglayrcr yiikiimliilukleri olmadrgr takdirde azmhklara ait zararlar yogunlugun 91karlan aleyhine sonuylanabilir. ve tarihleri itibariyle ~irket'in bagh ortakhklannm detayr a~agrdaki gosterilmi~tir: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram 0 /o Oram 0 /o Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.$. Bilgisayar ve aksamlarr ahm sat1m ,24 59,24 Neotech Teknolojik Oriinler Dag. A.$. Ev Elektronigi urunleri ahm satrrnr ,00 80,00 Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. Lojistik ,99 99,99 infin Bilgisayar Ticaret A.$. Bilgisayar ve aksamlan ahm satlmr, dr~ ticareti ,80 99,80 Bili~im iirunleri yedek Arttm Bili~im <;oziim ve Dagrtrm A.~. par9a ahm - satimr ,00 51, indeks International FZE (*) (Indeks Bilgisayar ve aksamlar1 BAE FZE) ahm satimr Dirhemi Datagate International FZE (**) (Datagate Bilgisayar ve aksamlarr FZE) BAE ahm satrmr Dirhemi - 59, (*) 9 Mayrs 2012 tarihmde Brrle~ik Arap Emrr1iklennde Indeks International FZE unvanh yem brr $rrket kurulmu~ olup $irkete i~tirak oram% IOO'dur. (**) 9 Mayrs 2012 tarihinde Birle~ik Arap Emirliklerinde Datagate International FZE unvanh yeni bir $irket kurulmu~ olup bagh ortagrmrz olan Datagate A.$. 'nin ~irkete i~tirak oram% 100'dur. 8 L I.. AVIRLiK VE ~ HiZM. A~.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Eczacıbaşı Yatırım

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM

TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM TERA MENKUL DEĞERLER ANONĠM ġġrketġ ve BAĞLI ORTAKLIĞI NIN 01.01.2012 31.12.2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARI ve BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 3 4

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

Finans Portföy Yönetimi A.Ş. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan Finans Portföy Yönetimi A.Ş. içindekiler Sayfa Finansal tablolarla ilgili bağımsız denetim raporu 12 Finansal durum

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Destek Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 3 Şubat 2015 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetim raporu ile 126

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ. 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR ve BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 2 3 30.06.2013 TARİHLİ

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı. 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Alternatif Yatırım Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2015 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar 24 Nisan 2015 Bu rapor, 23 sayfa finansal tablolar ve tamamlayıcı notlarından

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı