indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi"

Transkript

1 indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve BagimSIZ Denetim Raporu

2 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 ARALIK 2013 TARiHLi KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARIN ic;erdikleri ic;indekiler SAYFA DENETc;i BAGIMSIZ DENETiM RAPORU... KONSOLiDE BiLANc;OLAR KONSOLiDE KAPSAMLI GELiR TABLOLARI... 3 KONSOLiDE NAKiT AKIM TABLOLARI... 4 KONSOLiDE OZSERMA YE DEGi~iM T ABLOLARI... 5 KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLARA AiT DiPNOTLAR

3 ~AKER TILLY GURELi GURE~i YEMiNLi IYJALi. MU~AVi_RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A,~. BAGIMSIZ DENETiM RAPORU indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi Yonetim Kurulu' na; Giri~ indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi (~irket) ve Bagh Ortakhgmm (hepsi birlikte "Grup" olarak amlacakttr) tarihi itibariyle haztrlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosunu, aym tarihte sona eren ytla ait konsolide kar veya zarar, konsolide kapsamlt kar veya zarar tablosunu, konsolide ozkaynaklar degi~im tablosunu ve konsolide nakit akt~ tablosunu, onemli muhasebe politikalannm ozetini ve dipnotlarmt denetlemi~ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla jzgili Olarak $irket Yonetiminin Sorumlulugu..., Grup yonetimi fmansal tablolann Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlart Kurumu'nca yaytmlanan Tlirkiye Muhasebe I Finansal Raporlama Standartlart'na ("TMS I TFRS") gore haztrlanmast ve dlirlist bir ~ekilde sunumundan sorumludill. Bu sorumluluk, fmansal tablolarm hata velveya hile ve usulstizltikten kaynaklanan onemli yanlt~ltklar ic;:erineyecek bic;:imde haztrlanarak, gerc;:egi dtiri.ist bir ~ekilde yansttmasmt saglamak amactyla gerekli ic;: kontrol sisteminin tasarlanmasmt, uygulanmasmt ve devam ettirilmesini, ko~ullarm gerektirdigi muhasebe tahminlerinin yaptlmasmt ve uygun muhasebe politikalarmm sec;:ilmesini ic;:ermektedir. Bagmtszz Denetim Kurulu~unun Sorumlulugu Sorumlulugumuz, yapttgtmtz bagtmstz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkmda gori.i~ bildirmektir. Bagtmstz denetirnimiz, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu'nca yaytmlanan Tiirkiye Bagtmstz Denetim Standartlart'na ("TDS") uygun olarak gerc;:ekle~tirilmi~tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasm1 ve denetimin finansal tablolarda onemli bir hata bulunmadtgl hususunda makul bir glivence saglamak Uzere planlanarak yliri.itliltnesini gerektirmektedir. Bagtmstz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bagtmstz denetim kamtt toplamak amactyla, bagtmstz denetim tekniklerinin kullamlmasmt ic;:ermektedir. Bagtmstz denetim tekniklerinin sec;:imi, finansal tablolarm hata velveya hileden ve usulstizltikten kaynaklantp kaynaklanmadtgl hususu da dahil olmak lizere onemli yanh~ltk ic;:erip ic;:ermedigine dair risk degerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize gore yaptlmt~trr. Bu risk degerlendirmesinde, ~irketin ic;: kontrol sistemi goz onlinde bulundurulmu~tur. Ancak, amactmtz ic;: kontrol sisteminin etkinligi hakkmda gorii~ vermek degil, bagtmstz denetim tekniklerini ko~ullara uygun olarak tasarlamak amactyla, $irket yonetimi tarafmdan hazrrlanan fmansal tablolar ile ic;: kontrol sistemi arasmdaki ili~kiyi ortaya koymakttr. Bali;lmstz denetimimiz, aynca $irket yonetimi tarafmdan benimsenen muhasebe politikalar1 ile yapllan onemli muhasebe tahminlerinin ve fmansal tablolarm bir blitlin olarak sunumunun uygunlugunun degerlendirilmesini ic;:ermektedir. Bagtmstz denetim strasmda temin ettigimiz bagtmstz denetim kanttlarmm, gtiri.i limlizlin olu~turulmasma yeterli ve uygun bir dayanak olu~turduguna inantyoruz. Gorii~ Gorli~limlize gore, ili~ikteki konsolide fmansal tablolar, indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 'nin 31 Araltk 2013 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn1 tarihte sona eren ytla ait fmansal performansm1 ve nakit aknnlanm, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu'nca yaytmlanan Tlirkiye Muhasebe I Finansal Raporlama Standartlan ("TMS I TFRS") c;:erc;:evesinde dogru ve dtiri.ist bir bic;:imde yansttmaktadtr. G - ~ an Independent member of BAKER TILLY INTERNATIONAL Merkez : Beybi Giz Plaza, Derebayu Caddesi Meydan Sokak No: I Kat Moslak I ISTANBUL Tel: (0 212) (pbx) Fax (0212) Ticarel Sicil No: Mersis No: Web cam lr E moil: Ankara Olis ASO Kule, Alaturk Bulvan No: 193 Kat: 9 Kavaklrdere I ANKARA Tel: (0312) (pbx) Fax: (0312) ~ntalya Ofis Fener Mah Sokak No: 36 Daire.4 Lara / ANTALYA..Tel: (0242) (pbx) Fax: (0242) lzmirofis Atalurk Cad. Ekim Apt. No:174/1 Kot.S Dair~:9 Alsancak I IZMIR Tel: (0232) (pbx) Fax: (0232) Trakya Ofis Ataturk Bulvan No 44 Doire:9-10 TEKIRDAG. Tei:(0282) Fax: (0282) Bursa Ofis 9dunluk Mohallesi Akademi Coddesi No:lO Zeno I ~ Merkezi D ~lok Kat:7 0:31 Nilufer/BURSA Tei:(0224) (pbx/ Fax:(0224) Gazianlep Olis ln<ilipmar Mahallesi Muammer Aksoy Bulv. Nisanla~l.Sk. No:ll F&H I~ Mila. K:S No:6 ~ehitkomiv GAZIANTEP Tel: 10342) pbx) Faks:(0342) Ball Karadeniz Ofis Kara!'Y" Moh. Hom Ahmet Yesevi So~. 3K I ~ Merkezi No: 2/2 BOLU Tel: (0374) pbx) Fax: (0374)

4 ~ AKER TILLY GURELi GUREbi YEMiNLi IYJALi. MU~AVi. RLiK ve BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.~. Diger j[gili Mevzuattan Kaynaklanan Bagrmsrz Denetc;i Yilkiimlulukleri Hakkmda Raporlar say1h TUrk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci Maddesi uyarmca; Yonetirn Kurulu tarafim1za denetim kapsammda istenen as;iklamalan yapmi ve istenen belgeleri vermi tir, aynca ~irket'in 1 Ocak- hesap doneminde defter tutma dtizeninin, kanun ile ~irket esas sozle mesinin finansal raporlamaya ili kin hliklimlerine uygun olmad1gma dair onemli bir hususa rastlanmamj~tir say1h TUrk Ticaret Kanununun 378'inci Maddesine gore, pay senetleri borsada i lem goren irketlerde, yonetim kurulu, ~irketin varhgm1, geli~mesini ve devamm1 tehlikeye dli liren sebeplerin erken te~hisi, bunun is;in gerekli onlemler ile s;arelerin uygulanmas1 ve riskin yonetilmesi amaciyla, uzman bir komite kurmak, sistemi s;ah tirmak ve geli tirmekle yliklimltidlir. Aym kanunun 398'inci Maddesinin 4'lincli fikrasma gore, denets;inin, yonetirn ku~;ulunun irketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zarnanmda te his edebilrnek ve risk yonetirnini gers;ekle tirebiirnek is;in 378'inci rnaddede ongorlilen sisterni ve yetkili korniteyi kurup kurmad1gmi, boyle bir sistern varsa bunun yap1s1 ile kornitenin uygularnalarmi as;iklayan, esaslan KGK tarafmdan belirlenecek, ayn bir rapor dlizenleyerek, denetirn raporuyla birlikte, yonetirn kuruluna sunrnas1 gerekrnektedir. Denetirnirniz, bu riskleri yonetrnek is;in ~irket Yonetirni'nin, gers;ekle tirdigi faaliyetlerin operasyonel etkinligi ve yeterliligini degerlendirmeyi kapsamarnaktad1r. Bilans;o tarihi itibanyla KGK tarafmdan henliz bu raporun esaslan hakkmda bir as;1klarna yapilrnarni tlr. DolaylSl ile bu konuya ili~kin ayn bir rapor hazirlanrnami tir. GURELi YEMiNLi MALi MU~A virlik VE BAGIMSIZ DENETiM HizMETLERi A.~. An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL Dr. Haklo DEDE Sorurnlu Ortak Ba~denet~i istanbul, 11 Mart ,; an independent member of BAKER TILLY INTERNAT I ONAL Merkez : Beybi Giz Ploza, Oereboyu Caddesi Meydan Sokak No: I Kot: Maslak I istanbul Tel: 10212) lpbx) Fox: 10212) Ticarel Sicil No: Mersis No: Web:www.gureiLcamJr Ankara Olis ASO Kule, AloiUrk Bulvon No: 193 Kol: 9 Kovokhdere I ANKARA Tel: 10312) lpbx) Fox: 10312) ~ntolyo Olis Fener Moh Sokok No: 36 Doire:4 Loro I ANTALYA..Tel: 10242) lpbx) Fox: 10242) E-moil: lzmir Olis AloiUrk Cad. Ekim Apt No:174ll Kat:S. Doir~:9 Alsancok I IZMIR Tel: 10232) lpbx) Fax: 10232) Trakya Ofis AlaiUrk Bulvan No:44 Daire:9-10 TEKIRDAG. Tei:I0282) Fax: 10282) Bursa Ofis pdunluk Mahallesi Akademi Caddesi No:IO Zeno I~ Merkezi D ~lok Kat:/ 0:31 NiiUferiBURSA _Tei:I0224) lphx/ Fax:I0224) Gozianlep Ofis lncilipmar Mohollesi Muommer Aksoy Bulv. Nisonlosr,Sk. No:ll F&H Is Mrkz K:S No:6?ehilkomil/ GAZIANTEP Tel: 10342) pbx) Foks:I0342) E-moil: Boh Koradeniz Ofis Koro1oyrr Moh. Hoco Ahmel Yesevi Sok. 3K Is Merkezi No: LU Tel: 10374) pbx) Fox: 10374)

5 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.S. 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 1..., FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLAN(:O) (TL) Bagtmstz Denetimden Yeniden Diizenlenmi (*) Bagtmstz Denetimden Ge<;mi Ge<;mi VARLIKLAR Dip not Referanslan 31 Arahk2012 Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatmmlar Ticari Alacaklar j[i$kili TaraflardanTicari Alacaklar jli$kili Olmayan Tarajlardan Ticari Alacaklar Diger Alacaklar -jli$kili Tarajlardan Diger Alacaklar -jli$kili Olmayan Tarajlardan Diger Alacaklar Ttirev Arac;:lar Stoklar Pe~in Odenmi~ Giderler Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar Diger Donen Varhklar Duran Varhklar Finansal Yatmmlar Diger Alacaklar -jli$kili Taraflardan Diger Alacaklar jli$kili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar Yatmm Amac;:h Gayrimenkuller Maddi Duran Varhklar Maddi Olmayan Duran Varhklar -$erefiye -Diger Maddi Olmayan Duran Varlzklar Erte l enmi~ Vergi Varhg1 TOPLAM V ARLIKLAR ili~ikteki Ac;:iklayJcl Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm TamamlayJclsldir. (*) Yeniden dtizenleme etkileri Not 2.04 kar~jla~t1rmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm dtizenlenmesi notunda ac;:jk! anmj~tlr. G YEMiNLi I $A p.:.f; rmsiz DENETiM

6 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MirHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Sayfa No: 2 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Yeniden Duzenlenmi~(*) Bagzmszz Bagzmszz FiNANSAL DURUM TABLOSU (BiLANc;:O) (TL) Denetimden Denetimden r- KAYNAKLAR Ge~mi~ Ge~mi~ Dipnot Referanslan K.Isa Vadeli Yiikiimliiliikler Ktsa Vadeli Bon;Ianmalar Uzun Vadeli Bor~tlanmalarm Ktsa Vadeli Ktstmlart Diger Finansal Yi.iki.imltiltikler Ticari Bor~tlar jfi~kili Taraflara Ticari Borr;lar jfi~kili Olmayan Tarajlara Ticari Bor~lar <;:ah~an l ara Saglanan Faydalar Kapsammda Borylar Diger Bor~tlar jfi~kili Tarajlara Diger Borr;lar jfi~kili Olmayan Tarajlara Diger Borr;lar Ti.irev Ara~tlar r- Erte l enmi~ Gelirler Donem Kart Vergi Yi.iki.imli.iltigi.i Ktsa Vadeli Kar~thklar Diger Kzsa Vadeli Kar~zlzklar Diger Ktsa Vadeli Yi.iktimltili.ikler 26 Uzun Vadeli Yii kii mliilii kler ~ Uzun Vadeli Bor~tlanmalar f""""' <;:ah~anlara Saglanan Faydalara ili~kin Uzun Vadeli Kar~thklar Ertelenmi~ Vergi Ytiki.imli.iltigti OZKAYNAKLAR Ana Ortakhga Ait Ozkaynaklar Odenmi~ Serrnaye Serrnaye <;:evirim Farklart ( ) Geri Ahnmt~ Paylar (-) ( ) Pay lara ili~kin Primler I iskontolar ( Hisse Senedi ihra~t Primleri) Kar veya Zararda Y eniden Stmflandmlmayacak Diger Kapsarnh Birikmi~ Gelirler veya Giderler ( ) -Yeniden Degerleme ve Olr;iim Kazanr;!Kayzplarz ( ) Kar veya Zararda Yeniden Smtf1andmlacak Diger Kapsamh Birikmi~ Gelirler veya Giderler ( ) -Yabancz Para (:evrim Farklarz ( ) -Finansal Riskten Korunma Fonu 12 (12.855) Kardan Aynlan Kts t tlanmt~ Yedekler Geymi~ Ytllar Kar/Zararlart Net Donem Kart/Zarart Kontrol Gtici.i Olmayan Paylar TOPLAM KA YNAKLAR ili~ikteki A<;:tklaytcJ Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlayJCJSJdtr. (*) Yeniden di.izenleme etkileri Not 2.04 kar~t l a~ttrrnah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm di.izenlenmesi notunda a~ttklanmt~ttr.

7 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.S. 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 3 KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLI GELiR TABLOSU (TL) Dip not Bag,ms1z Denetimden Ge~mi 1 Ocak2013 Yeniden Diizenlenmi (*) Bag1ms1z Denetimden Ge~mi 1 Ocak2012 Referans1 SURDURULEN F AALiYETLER Has II at 28 Sati~lann Mali yeti (-) 28 BRUT KARIZARAR Gene! Yonetim Giderleri (-) 29 Pazarlama, Sat1~ ve Dag1tlm Giderleri (-) 29 Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler 31 Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-) 31 ESAS F AALiYET KARl I ZARARI Ozkaynak YOntemiyle Degerlenen Yatmmlarm Kar I Zararlarmdan Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler 32 Yatmm Faaliyetlerinden Giderler (-) 32 FiNANSMAN GiDERi ONCESi FAALiYET KARIIZARARI Finansal Gelirler 33 Finansal Giderler (-) 33 SURDURULEN FAALiYETLER VERGi ONCESi KARIIZARARI Stirdtirlilen Faaliyetler Vergi GeliriGideri - Donem Vergi GeliriGideri 35 - Ertelenmi~ Vergi GeliriGideri 35 Dllnem KariZaranmn Dagiiimi Kontrol Goco Olmayan Paylar Ana Ortakh.k Paylar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pay Ba~ma Kazan~ 36 0, , DiGER KAPSAMLI GELiR ( ) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smlflandmlacaklar ( ) Yabanc1 Para <;evrim Fark ( ) Nakit Ak1~ Riskinden Korunma Kazanc;:lari!Kayiplari (22.750) Kar veya Zarar Olarak Yeniden Smiflandmlmayacaklar ( ) Emeklilik Planlarmdan AktOeryal Kazanc;: ve Kay1plar ( ) Azmhk Aktlleryal Kazanc;: ve Kay1plar Diger Kapsamh GeliriGider Dagiiimi Kontrol Goco Olmayan Paylar Ana Ortakhk Paylar ili~ikteki Artiklay!cl Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tarnamlaylclsldlr. (*) Yeniden di.izenleme etkileri Not 2.04 kar~il~t1rmah bilgiler ve onceki donem tarihli finansal tablolarm di.izenlertfjq~~~rfl8;(fi!j.«iln

8 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DO NEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR Sayfa No: 4 NAKiT AKI~ TABLOSU (TL) Dipnote Referans1an Baf1lmslZ Denetimden Ge~mi$ 1 Ocak2013 Yeniden Dii zenlenmi~ Baf1lmslz Denetimden Ge~mi$ 1 Ocak 2012 A. i$letme FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKI$LARI Siirdiiriilen Faaliyet1er Vergi Oncesi Kan I (Zara n ) Dlinem Net Kan/Zaran Mutabakatt i1e i1gili Diize1tmeler Amortisman ve itfa Giderleri ile ilgili Dilzeltmeler Ktdem Tazminatt Kar~thgmdaki Artt~ (+) Ktdem Tazminatl Odemeleri (-) Alacaklar Reeskont Tutan (+) Sabit Ktymet Satl~ Kart(-) Zarart (+) Borr;: Kar~thklarmdaki Artt~( +) Azah~ (-) Cari Donem Silpheli Alacak Kar~thgt (+) Konusu Kalmayan Silpheli Alacak Kar~thgt (-) Stok Deger Dil~il~ Kar~thgt (+) Borr;: Senetleri Prekontu (-) Faiz Gideri (+) Faiz Geliri (-) Menkul Ktymet veya uzun vadeli yatmmlardan elde edilen kazanr;:lar (-) i~1etme Sermayesinde Ge r ~ekle~en Degi~im 1 er Stoklardaki Art t ~l Azah~la ilgili Dilzeltmeler Ticari i~iemlerdeki ve Diger Alacaklardaki Artt~(-) Ahm Sattm amar;:h Menkul Ktymetlerdeki artt~ (-) Ticari Borr;:lardaki Ve Diger Borr;:lardaki azah~(-) Faaliyet1erden E1de Edilen Nakit Aki~ I an Diger DOn en V arhklarda artt~ (-) I azah~ ( +) Konso1idasyondan Gelen Nakit Deger Diger Yilkilmlillilklerde azah~ l ar (-)I artt~ (+) Diger Artt~lar/Azah~ l ar (+)1(-) Vergi Odemeleri (-) ( ) (5.288) (14.911) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ll.l26 ( ) l.l (446.o38) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B. YATffiiM F AALiYETLERiNDEN KA YNAKLANAN NAKiT AKISLARI Mali Duran Varhk ahmlart neti (-) Y atmm Amar;:h Gayrimenkuller (-) Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklarm Altmmdan Kaynaklanan Nakit <;:tkt~lart Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varhklarm Satl~mdan Kaynaklanan Nakit Giri~le r i C. FiNANSMAN FAALiYETLERiNDEN NAKiT AKISLARI Ktsa vadeli mali borr;:lardaki artt~ (+) Uzun vadeli mali borr;:lardaki artt~ (+) Odenen Temettiller (-) Faiz Odemeleri (-) Finansal Riskten Korunma Fonu YABANCI PARA (:EVRiMi FARKLARlNlN ETKiSiNDEN ONCE NAKiT VE NAKiT BENZERLERiDEKi NET ARTI$1AZALI$ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (22.750) ( ) NAKiT VE NAKiT BENZERLERiNDEKi NET ARTISIAZALI$ ( ) D. DONEM BASI NAKiT DEGERLER DONEM SONU KASA VE BANKALAR ili~iktek i A<;:tklayict Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolarm Tamamlayicisidtr.

9 1 I } indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.S. Sayfa No: 5 31 ARALIK 2013 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOLiDE FiNANSAL TABLOLAR OZKAYNAKDEGiSiM TABLOSU (TL) Kar veya Zararda Yeniden Smlf1andmlmayacak Kar veya Zararda Yeniden Sm1flandmlacak Birikmi~ Bagunsrz Diger Kapsamh Birikmi$ Diger Kapsamh Gelirler ve Gelirler ve Giderler Giderler Denetimden Ge>mi I Ocak 2013 Geymi~ ylllar karlanna transferler Yedeklere transferler Sermaye artmmt TemettO Odemesi Bir i kmi~ Karlar Yeniden Riskten Kardan Ana Kontrol Geri Pay ihra~ De~.er l eme Sermaye Ge~;mi$ Net DOnem Odenmi$ Diger Yabanc1 Para Korunma Aynlan Ortakhga Giicii Dipnot Referanslan Ahnml$ Primleri/ veoi~;iim Cevirim Villar Karl Kar1/ Ozkaynaklar Sermaye Kazan9(Kay plar) Cevirim Farklan Kazan1/ Kisitlanmi$ Ail Olmayan Paylar iskontolan Kazan~; I Farklan Zararlan Zarar1 Kayiplar Yedekler Ozkaynaklar Paylar Kay1plari Not-27 Paylann Geri Ahm i!lemleri Nedeniyle Meydana Gelen Art1j/ Azah1 Toplam Kapsamh Gelir Yabanc1 para ~evrirn farklan Riskten Korunma Kazanc;:l Kaytplan Net donem kan Emeklilik planlan aktiieryal kazan~ ve kay1plar Not ( ) (12.855) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bagrmsrz Denetimden Ge m I Ocak 2012 Not Ge~mi~ ytllar karlanna transferler ( ) Yedeklere transfcrler ( ) Sermaye artmmt Temettii Odemesi ( ) ( ) ( ) J <Q J> rph n Geri Ahm i~lemleri Nedeniyle Meydana Gelen Ar11$1 Azah~ 2( ~op l am Kapsamh Gelir ( ) (22.750) ( ) ~z. (ll r ~~a revrimfark/an ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) N ~ l. 'f.mma Kazanrl Kayrplan (22.750) (22.750) (22.750). 0 Net do 1 kan m.,..a ;{klayjcj Notlar Bu Konsolide Finansal Tablolann TamamlaytcJsJdtr. ( ) ( ) Not ) (12.855) )

10 - indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablo1ara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikfe Turk Lirast olarak gosterilmi$tir) 1 ~irket'in ORGANiZASYONU VE FAALiYET KONUSU indeks Bilgisayar Sistemleri Muhendislik Sanayi ve Ticaret A.$ yilmda Turkiye'de kurulmu~ olup faaliyet konusu, her llirlli bili~im lirunlerini yurtir;:i ve yurtd1~mdan tedarik etmek suretiyle bili~im sektorunde faaliyet gosteren bayilere toptan ticareti yapmaktrr. $irket Sermaye Piyasas1 Kurulu'na (SPK) kay1th olup Haziran 2004' de hisselerinin %15,34'li Borsa istanbul'a kote edilmi~tir. ve tarihleri itibariyle $irket'in konsolidasyona tabi tutulan bagh ortakhklan a~ag1da yer almaktadrr: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.$. Bilgisayar ve aksamlar1 (Datagate) ahm sat1m ,24 59,24 Neotech Teknolojik Drunler Dag. A.$. Ev elektronigi lirlinleri (Neotech) ahm satimi ,00 80,00 Tek1os Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. (Teklos) Lojistik ,99 99,99 Artim Bili~irn <;ozlim ve Dag1t1m A.$. Bili~irn lirunleri yedek (Art1m) p_arr;:a ahm - satlmi ,00 51,00 indeks International FZE (*) (Indeks FZE) Bilgisayar ve aksamlan BAE ahm satimi Dirhemi Datagate International FZE (* *) (Datagate Bilgisayar ve aksamlan BAE FZE) alim sat1m1 Dirhemi - 59,24 (*) 9 May1s 2012 tarihinde Birle~ik Arap Emirliklerinde Indeks International FZE linvanh yeni bir $irket kurulmu~ olup $irkete i~tirak oram% loo'dlir. (**) 9 May1s 2012 tarihinde Birle~ik Arap Emirliklerinde Datagate International FZE unvanh yeni bir $irket kurulmu~ olup bagh ortagimrz olan Datagate A.$.'nin $irkete i~tirak oram% 100'dlir. ve tarihleri itibariyle $irket'in ozkaynak yontemi ile muhasebele~tirilen mli~terek yonetime tabi ~irketlerin detay1 a~agtda yer almaktadrr: Dogrudan Dolayh $irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Neteks ileti~irn Drlinleri Dagitim A.$. Network lirtinleri ahm (Neteks) - satimi ,00 50,00 Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.$., Neotech Teknolojik Drunler Dag. A.$., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$., Art1m Bili~im <;ozlim ve Dagitim A.$. ve indeks International FZE, ve Datagate International FZE'nin mali tablolan tam konsolidasyon yontemine gore konsolide edilmi~tir. Neteks ileti~irn Drunleri Dagitim A.$. 'nin mali tablolan ise ozkaynaktan pay alma yontemine gore muhasebele~tirilmi~tir. $irket'in en biiytik ortag1 Nevres Erol Bilecik (% 35,93)'dir y1lmm oniki ayhk doneminde Grup'un r;:ab~an ortalama personel sayisj355'tir. (2012 Yth: 344 ). Grup personelinin tamam1 idari personeldir. $irket'in ticari sicile kay1th adresi Ayazaga Mahallesi Ayazaga Cendere Caddesi No:l3/1 Si~lilistanbul'dur. ana merkezi istanbul olup Ankara, izmir ve Diyarbakrr'da ~ubeleri bulunmaktadrr. $irketin 2 FiNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ili$kin ESASLAR 2.01 Sunuma ili~kin Esaslar Grup muhasebe kay1tlanm Turkiye'de ger;:erli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanhg1'nca yayimlanan Tek Dlizen Hesap Plam gereklerine gore TL olarak tutmaktadrr. ili~ikteki fmansal tablolar SPK'nm 13 Haziran 2013 tarih ve sayil1 Resmi Gazete'de yayrmlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi" ("Teblig") hliktimlerine uygun olarak hazrrlanmi~trr. Grup Tebligin 5. Maddesine gore Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlan Kurumu ("KGK' ml - an Tlirkiye Muhasebe Standartlan'm I Tlirkiye Finansal Raporlama Standartlar1 ile B lar ~feyl<~i ~ 6 YEMiNLi MALi RL K VE "'".GIMSIZ DE ETiM HiZM A~.

11 indeks BiLGiSAY AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedi/a;e Turk Lirast olarak gosterilmi:jtir) ("TMS/TFRS") uygulamaktadrr. Ekli konsolide fmansal tablolar Grup'un yasal kayrtlarma dayandmlmr~ ve geyerli para birimi olan "TL" cinsinden ifade edilmi~ olup, KGK tarafmdan yaymlanan Tlirkiye Muhasebe Standartlan"na gore ~irket"in durumunu laylkryla arz edebilmek i9in bir takrm diizeltme ve smrflandrrma degi~ikliklerine tabi tutularak hazrrlanmr~trr. 1 Ocak- 31 Arallk 2013 hesap donemine ait konsolide finansal tablolar, 11 Mart 2014 tarihinde Yonetim Kurulu tarafmdan onaylanmr~trr. Gene! Kurul'un ve ilgili yasal kurulu~lann yasal mevzuata gore dtizenlenmi~ fmansal tablolan ve bu finansal tablolan degi~tirme yetkisi bulunmaktadrr. Yabanc1 Para i~iemlerin Fonksiyonel Para Birimi Cinsinden Degerlemesi Grup'un ana ~irketi olan indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.~'nin fonksiyonel para birimi 30 Haziran 2013 tarihine kadar olan donem i9in, ah~ ve satr~larm onemli ol9iide ABD Dolarr bazh olmasr nedeniyle, 21 no'lu Uluslararasr Muhasebe Standardr ("UMS") "Kur Degi~iminin Etkileri" uyarmca ABD Dolan olarak belirlenmi~tir. l Temmuz 2013'den itibaren sati$larm onemli olytide TL bazh olarak degi$mesi dolayrsryla fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine yonetimce karar verilmi~tir. Grup'un fonksiyonel para birimleri indeks Bilgisayar Sistemleri Mlihendislik Sanayi ve Ticaret A.~,Neotech Teklonojik Uriinler Dagrtim A. ~,Artrm Bili~im <;ozlim ve Dagrtrm A.~'de TL, diger frrmalar i9in USD'dir yrh ve I Ocak Haziran 2013 tarihine kadar olan donemde yabancr para i~lemlerinin ABD Dolarr'na yevrimindeki ana hatlar a~agrda belirtilmi~tir:,... - Yabancr para i$lemleri, yabancr para ile fonksiyonel para birimi arasmdaki i~lem tarihindeki spot kur uygulanmak suretiyle bulunan tutar lizerinden fonksiyonel para birimi cinsinden kayrtlara almrr. Her bilanyo tarihinde, - Parasal yabancr kalemler kapam~ kurlan lizerinden, - Tarihi maliyeti ile kayrtlarda izlenen parasal olmayan yabancr kalemler i~lemin geryekle~tigi tarihteki kurlar iizerinden ABD Dolan'na yevrilir. Fonksiyonel Para Biriminden Farkh Bir Raporlama Para Birimi Kullamlmasr SPK'ya sunulmak lizere hazrrlanan bu finansal tablolar ve dipnotlar Tiirk Lirasr olarak sunulmu~tur. 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan olarak hazrrlanan fmansal tablolarm sunum amacma yonelik olarak Tiirk Lirasr'na 9evrimindeki ana hatlar a~agrda belirtilmi~tir: - Var!Ik, ytikiimliiliikler ve donemin fmansal tablolarma almrm~ gelir ve gideri sonucunda olu~anlar hari9 ozkaynaklar kalemleri (bazr ozkaynaklar kalemleri hariy) bilanyo tarihi itibariyle olu$an kapam~ kurlarr lizerinden Tiirk Lirasr'na 9evrilir. Ozkaynaklar hesaplarmdan sermaye ve sermaye yedekleri tarihsel nominal degerleri ile ta~rnmakta olup bunlara ili~kin yevrim farklarr ozkaynaklar iyerisinde yabancr para yevrim farklan hesabmda gosterilmektedir. - Bu i~lemler sonucunda olu$an diger tlim farklar ozkaynaklar ve diger kapsamh gelir/gider ile ili$kilendirilmektedir. 30 Haziran 20I3, 3I Arallk 20I2 ve 3I Arallk 20II tarihleri itibariyle TLIABD Dolan kapam~ kurlan a~agrda belirtilmi~tir: Tarih 30 Haziran I Arallk 20I2 3I Arallk 201I ABD Dolan Kuru 1,9248 I,7826 I,8889 I Temmuz 2013 den itibaren ah~ ve satr~larm onemli olyiide TL bazh olarak degi~mesi dolayrsryla indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret A.~'nin fonksiyonel para biriminin TL olarak belirlenmesine karar verilmi~tir. Buna gore I Temmuz 2013 tarihinden sonra geryekle~en i~lemler TL olarak kabul edilerek muhasebele~tirilmi~tir. 31 Arallk 2013 tarihi itibariyle hazrrlanan fmansal tablolarda yer alan parasal olmayan kalemler 30 Haziran 2013 tarihine kadar ABD Dolan cinsi olarak kabul edilmi~tir. Bu tarihten sonra ger9ekle~en i~le i one! para birimi TL olarak degi~tirildigi i9in parasal olmayan kalemler TL olarak muhasebele~tirilm 7 G 0 VEMiN u :-r.!i.~:l!i~~~!""-. GIMSIZ 0

12 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar {Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk LirasL olarak gosterilmi~tir) Gelir tablosu hesaplan ise yine parasal olmayan kalemlerde uygulanan muhasebe teknigi uygulanmr~ ve 30 Haziran 2013 tarihine kadar ger9ekle~en i~lemler ortalama ABD Dolan kuru kullamlarak 9evrime tabi tutulmu~ olup, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren ise TL olarak muhasebele~tirilmi~tir Yiiksek Enflasyon Donemlerinde Mali Tablolarm Diizeltilmesi Sermaye Piyasasr Kurulu'nun 17 Mart 2005 tarih 11/367 no'lu karan ile yiiksek enflasyon donemi 2005 yrh itibariyle sona ermi~ olup 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ekli mali tablolar herhangi bir diizeltme i~lemine tabi tutulmamr~trr. Ekli mali tablolardaki parasal olmayan krymetler Uluslararasr Muhasebe Standardr 29 "Yuksek Enflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama" prensiplerine uygun olarak 31 Arahk 2004 tarihine kadar ta~rnm1~ olan degerleri uzerinden mali tablolarda yer almaktadrr Konsolidasyon Esaslan Bagh Ortakhklar, ~irket'in ya dogrudan ve I veya dolayh olarak sahip oldugu hisseler neticesinde soz konusu ~irketlerdeki hisselerle ilgili toplam oy kullanma hakkmm% 50' den fazlasmr kullanma yetkisi vas1tas1yla; veya oy kullanma hakkmm % 50'den fazlasmr kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve i~letme politikalarr uzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve i~letme politikalarmr ~irket'in menfaatleri dogrultusunda kontrol etme yetkisi ve gucune sahip oldugu ~irketleri ifade eder. Bagh ortakhklarm bilan90 ve kar/zarar tablolan ~irket'in mali tablolan ile tam konsolidasyon yontemi kullamlarak konsolide edilmi~tir. ~irket'in aktifmde yer alan bagh ortakhklarm kayrth degeri ile bagh ortakhklarm ozsermayeleri kar~rhkh olarak netle~tirilmi~ aym zamanda ~irket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup i9i i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon srrasmda silinmi~tir. Azmhk haklan, azmhk hissedarlarmm bagh ortakhklann net aktiflerindeki ve donem faaliyet sonus:larmdaki paymr gosterir. Bu detaylar konsolide bilan9o ve kar/zarar tablosundan ayn olarak gosterilir. Azmhk haklarma ait zararlar bagh ortakhklarm hisselerine ait azmhk s:rkarlarmdan fazla ise, azmhgm baglayrcr yiikiimliilukleri olmadrgr takdirde azmhklara ait zararlar yogunlugun 91karlan aleyhine sonuylanabilir. ve tarihleri itibariyle ~irket'in bagh ortakhklannm detayr a~agrdaki gosterilmi~tir: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram 0 /o Oram 0 /o Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.$. Bilgisayar ve aksamlarr ahm sat1m ,24 59,24 Neotech Teknolojik Oriinler Dag. A.$. Ev Elektronigi urunleri ahm satrrnr ,00 80,00 Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$. Lojistik ,99 99,99 infin Bilgisayar Ticaret A.$. Bilgisayar ve aksamlan ahm satlmr, dr~ ticareti ,80 99,80 Bili~im iirunleri yedek Arttm Bili~im <;oziim ve Dagrtrm A.~. par9a ahm - satimr ,00 51, indeks International FZE (*) (Indeks Bilgisayar ve aksamlar1 BAE FZE) ahm satimr Dirhemi Datagate International FZE (**) (Datagate Bilgisayar ve aksamlarr FZE) BAE ahm satrmr Dirhemi - 59, (*) 9 Mayrs 2012 tarihmde Brrle~ik Arap Emrr1iklennde Indeks International FZE unvanh yem brr $rrket kurulmu~ olup $irkete i~tirak oram% IOO'dur. (**) 9 Mayrs 2012 tarihinde Birle~ik Arap Emirliklerinde Datagate International FZE unvanh yeni bir $irket kurulmu~ olup bagh ortagrmrz olan Datagate A.$. 'nin ~irkete i~tirak oram% 100'dur. 8 L I.. AVIRLiK VE ~ HiZM. A~.

13 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Di:inemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedila;e Turk Lirast olarak gosterilmi~tir) ve tarihleri itibariyle $irket'in i:izkaynak yi:intemi ile konsolidasyona tabi tutulan mii~terek yi:inetime tabi ~irketlerin detayr a~agrda yer almaktadrr: Dogrudan Dolayh ~irket ismi Faaliyet Alam Sermayesi i~tirak i~tirak Oram% Oram% Neteks ileti~im iiriinleri Dagrtlm A.$. Network iiriinleri ahmsatrmr ,00 50,00 i~tirak yatmmlan ve i~ ortakhklan, i:izkaynak yontemi kullamlarak muhasebele~tirilir ve ilk olarak maliyet degeri ile kaydedilir. Yatmm maliyeti i~lem maliyetlerini de is:erir. Konsolide fmansal tablolar, Grup'un i~tirakteki onemli etkisinin veya mii~terek kontroliin ba~ladrgr tarihten bittigi tarihe kadar, i~tirak ile Grup arasmdaki muhasebe politikalarmm uyumu is:in yaprlan diizeltme kayrtlarmdan sonraki Grup'un ozkaynak yi:intemiyle muhasebele~tirilen yatmmlarm kar veya zarar ile diger kapsamh gelirindeki paymr is:erir. Grup'un bir i~tirakin zararlarmdan kendisine dii~en payr, soz konusu i~tirakteki toplam payma e~it veya bu paym iistiinde ise, i~tirakteki paymm defter degeri (varsa uzun vadeli yatmmlan da is:ermek suretiyle) srfrrlanrr ve Grup'un i~tirak adma herhangi bir taahhiidii veya i~tirak adma yaprlmr~ Odemesi olmadrgr durumlarda, ilave zararlarm kayrtlara almmasr durdurulur. Satm ahm bedelinin, i~tirakin satm ahnma tarihindeki kayrth belirlenebilir varhklarmm, yiikiimliiliiklerinin ve ko~ullu bors:larmm gers:ege uygun degerinin iizerindeki krsmr ~erefiye olarak kaydedilir. Serefiye, yatmmm defter degerine dahil edilir ve yatmmm bir pars:asr olarak deger dii~iikliigii as:rsmdan incelenir. i~tirakin satm almma tarihindeki kayrth tammlanabilir varhklarmm, yiikiimltiltiklerinin ve ko~ullu yiikiimliiliiklerinin gers:ege uygun degerinin satm ahm bedelini a~an krsmr dogrudan donem kar/zararma kaydedilir. Datagate Bilgisayar Malzemeleri A.$., Neotech Teknolojik Uriinler Dag. A.$., Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.$., Artrm Bili~im (:oziim ve Dagrtlm A.$., indeks International FZE ve Datagate International FZE 'nin mali tablolan tam konsolidasyon yonternine gore konsolide edilmi~tir. Neteks ileti~irn Uriinleri Dagrtlm A.$. 'nin mali tablolan ise ozkaynaktan pay alma yontemine gore muhasebele~tirilmi~tir. Bagh ortakhklarm bilans:o ve gelir tablolarr tam konsolidasyon yontemlerine gore konsolide edilmi~ ve Sirket'in sahip oldugu bagh ortakhklarm kayrth degeri ile ozsermayeleri kar~rhkh olarak netle~tirilmi~tir. Aym ~ekilde Sirket ile bagh ortakhklar arasmdaki grup ivi i~lemler ve bakiyeler konsolidasyon srrasmda kar~rhkh olarak elimine edilmi~tir. Azmhk haklan, azmhk hissedarlarmm bagh ortakhklarm net aktiflerdeki ve donem faaliyet sonus:larmdaki paymr gosterir. Bu detaylar konsolide bilans:o ve gelir tablosunda ayn olarak gosterilir. Azmhk haklanna ait zararlar bagh ortakhklarm hisselerine ait azmhk s:rkarlarmdan fazla ise, azmhgm baglayrcr yiikiimliiliikleri olmadrgr takdirde azmlrklara ait zararlar s:ogunlugun s:rkarlarr aleyhine sonus:lanabilir. Konsolidasyon Kapsamma Dahil Edilmeyen Sirketler Konsolidasyona dahil edilmeyen ana ortaklrk ve bagh ortaklrk ile sermaye, yonetim ve denetim bakrmmdan ili~kili bulunan ortakhklar a~agrdaki gibidir: i~tirak Oram A~rh~ <;:evrim Bagh Ortakhk Adr 0 /o Tutan Farlu infin Bilgisayar Ticaret A.$. 99, Toplam i~tirak Tutan infin Bilgisayar Ticaret A.$. i~letmesinin gerek kiiviik olmasr gerekse faaliyet hacminin dii~iik olmasr ve konsolide mali tablolarr onemli ols:iide etkilememesi nedeni ile konsolidasyon kapsamr dr~mda tutulmu~tur. Bu bagh ortaklrklar, konsolide fmansal tablolarda, satrlmaya hazrr fmansal varlrklar olarak smrflandmlmr~lardrr. Bu ~irketlere ait ozet fmansal veriler Not:7'de yer almaktadrr. G y 31 Aralrk 2013 tarihi itibari ile konsolidasyon kapsamr dr~mda brrakrlan ~irketlerin finansal sonus:larmm konsolide finansal tablolarda yer alan sonus:larla kar~rla~trrmasr a~agrda yer almaktadrr. 9 G Q R YEMi BAGIMSIZ

14 indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmediki;e Turk LirasL olarak gosterilmifjtir) Aktif Don em Finansal Sonu~lan Toplami Ozkaynak Toplami Net SatJ~lar Kan/(Zaran) Konsolidasyona Dahil Edilmeyen ( ) (18.197) ~irketler Konsolide Finansal Tablolar I I /o 0,55% (0,07%) 0,53% (0,35%) Aktiftoplam1 ve sat1~lar i9erisinde yer alan kalemlerin onemli bir k1sm1 bu ~irketler konsolidasyona dahil edilse bile konsolidasyon esnasmda elimine edilecek kalemlerdir. Soz konusu ~irketler konsolidasyon kapsam1 d1~mda brrak1lrrken dikkate alman diger hususlar a~ag1da yer almaktad:.r. Bu ~irketlerin onemli tutarda bilanyo d1~1 varhklan veya ytiktimliiliikleri yoktur. ~irketlerin onemli bir sabit k1ymet vb. varhklan da mevcut degildir. Yukandaki veriler 1~1gmda yapllan biitiin nitel ve nice! veriler degerlendirilerek bu ~irketlerin konsolidasyon kapsamma almmamasmm konsolide fmansal sonuylara onemli bir etkisi olmayacag1 degerlendirilmi~ ve bu ~irketler konsolidasyona dahil edilmemi~tir Kar~da~hrmah Bilgiler ve Onceki Donem Tarihli Mali Tablolann Diizeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek iizere, Grup'un mali tablolan onceki donemle kar~ila~trrmah hazrrlanmaktadrr. Mali tablo kalemlerinin gosterimi veya smlflandmlmas1 degi~tiginde kar~lla~tmlabilirligi saglamak amaciyla, onceki donem mali tablolan da buna uygun olarak yeniden smlflandmlrr. SPK'nm 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayli1 toplantlsmda alman karar uyarmca Sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya ili~kin Esaslar Tebligi kapsamma giren sermaye piyasas1 kurumlan i~tin 3I Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara donemlerden itibaren yliriirliige giren finansal tablo ornekleri ve kullamm rehberi yaymlanm1~trr. Yiiriirliige giren bu formatlar uyarmca Grup'un fmansal durum tablolarmda ye~itli smlflamalar yapllm1~trr. Grup'un tarihli finansal durum tablosunda yapllan smitlamalar ~unlardrr: - 3I Arallk 20I2 tarihli fmansal tablolarda diger donen varllklar hesap grubunda yer alan TL tutarmdaki gelecek aylara ait giderler ile verilen sipari~ avanslan finansal durum tablosunda pe~in Odenmi~ giderler olarak, - 31 Arallk 2012 tarihli finansal tablolarda diger donen varllklar hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki pe~in odenen vergi fmansal durum tablosunda cari donem vergisiyle ilgili varhklar olarak, - 31 Arallk 2012 tarihli finansal tablolarda diger bor9lar hesap grubunda yer alan TL tutarmdaki personele borylar ile Odenecek sosyal giivenlik kesintisi fmansal durum tablosunda yah~anlara saglanan faydalar kapsammda bor~tlar olarak, - 31 Arallk 2012 tarihli fmansal tablolarda diger borylar hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki gelecek aylara ait gelirler ile alman sipari~ avanslar1 fmansal durum tablosunda ertelenmi~ gelirler olarak, - tarihli fmansal tablolarda diger fmansal ylikiimliiliikler i9erisinde gosterilen 178.2I9 TL tutarmdaki tiirev ara9lara ili~kin ylikiimliiliikler finansal durum tablosunda k1sa vadeli tiirev ara9lar olarak smttlandmlm1~trr. Grup'un 31 Arallk 20 I2 tarihli kar veya zarar tablosunda yap1lan simflamalar ~unlardrr: - Esas faaliyetlerinden diger gelirler hesap grubunda bulunan Sabit k1ymet sat1~ karlan'nm TL' si yatmm faaliyetlerinden gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan kur fark1 geliri ve gideri'nin TL si esas faaliyetlerden diger gelirler kaleminde, TL'sinin esas faaliyetlerden diger giderlerinde, TL'sinin fmansman giderlerinde, I 05 TL sinin ise finansman gelirlerinde gosterilmi~tir. - Finansal gelirler hesap grubunda bulunan 17.3I TL tutarmdaki sat1~iardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont geliri ve onceki donem reeskont iptali geliri esas faaliyetlerden diger gelirler i9erisinde, - Finansal giderler hesap grubunda bulunan TL tutarmdaki ah~lardan elimine edilen faiz, cari donem reeskont gideri ve onceki donem reeskont iptali esas faaliyetlerden diger giderler iyerisinde smiflandmlmi~trr. Grup'un yapm1~ oldugu degerlendirme sonucunda tarihli konsolide fmansal tablolarda oransal konsolidasyon yontemi ile konsolide edilen mii~terek yonetirne tabi ortakhkdan Tiirkiye'de faaliyet gosteren %50 ortakhg1 olan Neteks Bilgisayar A.~. I Ocak 2013 tarihinden itibaren ozkaynaktan pay alma metodu ile ozet konsolide fmansal tablolara dahil edilmi~tir.standarttaki degi~ikliklerin baglffislz denetirnden ge9mi~ 3I Arahk 20 I2 tarihli konsolide bilanyoya ve baglffisiz denetirnden geymi~ I Ocak- 3I Arallk 20I2 tarihin e ait ozet kar veya zarar tablosuna etkileri a~ag1da sunulmu~tur. IO

15 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MirHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedih;e Tiirk Lirast olarak gosterilmi$fir) Ozkaynaktan Pay Ozkaynaktan Pay Alma Yontemi ile Alma Yontemi ile Bag msiz Denetimden Bilan~o D1~1 Kalan Konsolide Edilen Yeniden Diizenlenmi~ VARLIKLAR Ge~mi~ KISlm KISim Donen Varhklar ( ) Nakit ve Nakit Benzerleri ( ) Ticari Alacaklar ( ) /i~ki/i Tarajlardan Ticari Alacaklar I -11i$kili 0/mayan Tarajlardan Ticari Alacak/ar ( ) Diger Alacaklar (6.804) /i~k i/i Tarajlardan Dif!;er Alacaklar /i~ki/i 0/mayan Tarajlardan Difter Alacaklar (6.804) Stoklar ( ) Pe~in Odenmi~ Giderler ( ) Cari Donem Vergisiyle ilgili Varhklar Diger Donen Varhklar ( ) Duran Varhklar ( ) Finansal Yatmmlar ( ) Diger Alacaklar (3.965) i$kili Tarajlardan Dif!;er Alacaklar -11i$kili 0/mayan Tarajlardan Diger Alacak/ar (3.965) Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yatmmlar Yatmm Ama9h Gayrimenkuller Maddi Duran Varhklar (77.341) Maddi Olmayan Duran Varhklar ( ) $erefiye ( ) Diger Maddi Olmayan Duran Varhklar (3.339) Ertelenmi~ Vergi Varhg ( ) TOP!. AM YARI.IKI AR ( ) KAYNAKLAR Klsa Vadeli Yiikiimliiliikler ( ) K.Jsa Vadeli Borylanmalar ( ) Uzun Vadeli Borylanmalarm K1sa Vadeli KISimlan Ticari Borvlar ( ) i$kili Tarajlara Ticari Borqlar (5.042) i$kili Tarajlara 0/mayan Ticari Bor(:lar ( ) <;:ah~anlara Saglanan Faydalar Kapsammda Bor9lar (18.495) Diger Borylar ( ) i$kili Tarajlara Dif!;er Borqlar i$kili 0/mayan Tarajlara Difter Borqlar ( ) Tarev Araqlar (7.389) Erte/enmi$ Ge/irler ( ) DOnem Kan Vergi Yiikiimltiliigu ( ) K.Jsa Vadeli Kar~1hklar ( ) Diger K1sa Vadeli Kar~1hklar ( ) Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler (32.605) Uzun Vadeli Bor9lanmalar K.Jdem Tazminall Kar~ hii (32.605) OZKAYNAKLAR ( ) Ana Ortakl1ga Ait Ozkaynaklar ( ) Odenmi~ Sermaye Sermaye Diizeltme Farklar1 ( ) ( ) Kar veya Zararda Yen. Sm1f. Diger Kap. Gel. veya Gid. ( ) ( ) - Yabanc1 Para <;:evrim Farklan ( ) ( ) ( ) - Finansal Riskten Korunma Fonu (12.855) (12.855) Kardan Aynlan K s tlanm1~ Yedek1er (95.362) Gevmi~ Y1llar Kar/Zararlan ( ) Net Donem Kan/Zarar ( ) Kontrol Giicii Olmayan Paylar TOPLAM KA YNAKLAR ( ) G I

16 indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.S. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedi/a;e Turk LirasL olarak gdsterilmifjtir) Yeniden Yeniden Diizenlenmi~ Ozkaynaktan Diizenlenmi~ Bag mslz Ozkaynaktan Pay Alma I Ocak20I2- Denetimden Pay Alma Tasnif Yontemi ile 3I Arahk 20I2 Ge~mi~ Yontemi ile Konsolide Bilan~o D1~1 I Ocak20I2- Edilen K1s1m KalanK1s1m 3I Arahk 20I2..., SURDURULEN FAALiYETLER Has1lat Satl~lann Mali yeti (-) ( ) ( ) ( ) BRUT KAR I (ZARAR) Gene! Yonetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, Sail~ ve Dag1tlm Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Esas Faaliyetler Diger Gelirleri Esas Faaliyetler Diger Giderleri (-) ( ) (10.225) ( ) ( ) FAALiYET KARl I (ZARARI) Ozkaynak Yontemiyle Degerlenen Yallnmlarm Kar I Zarar. Paylar Yatmm Faaliyetlerinden Gelirler Finansal Gelirler ( ) Finansal Giderler (-) ( ) ( ) ( ) VERGi ONCESi KARIIZARARI I Vergi Gelir I (Gideri) ( ) ( ) ( ) - Donem Vergi Gelir I (Gideri) ( ) ( ) ( ) - Ertelenmi~ Vergi Gelir I (Gideri) DONEM KARIIZARARI I I Azmhk Paylan Ana Ortakhk Paylar Netle~tirme I Mahsup Mali tablolarda yer alan fmansal varhklar ve ytikiimliiliikler, ilgili degerleri netle~tirmeye izin veren yasal bir yetkinin olmas1 ve degerlerin net olarak gosterilmesi hususunda bir niyetin olmasi ya da varhgm gen;ekle~mesi ile borcun yerine getirilmesinin aym anda olmas1 durumunda mali tablolarda net degerleri lizerinden gosterilmektedirler Muhasebe Politlkalarmda Degi~ildikler Gerekli olmas1 veya Grup'un mali durumu, performansi veya nakit akimlan iizerindeki i~lemlerin ve olaylann etkilerinin mali tablolarda daha uygun ve glivenilir bir sunumu sonucunu doguracak nitelikte ise muhasebe politikalarmda degi~iklik yap1lrr. Muhasebe politikalannda yapilan degi~ikliklerin onceki donemleri etkilemesi dururnunda, soz konusu politika hep kullammdaym1~ gibi mali tablolarda geriye doniik olarak da uygulanrr. UMS 19'de yapiian degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan kidem tazminati aktiieryal kay1p ve kazan9lar1 diger kapsamh gelirde raporlanmr~trr. $irket yonetimi muhasebe politikasr degi~ikliginin tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki finansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonrasr etkilerin onemsiz seviyede goriilmesi nedeniyle ge9mi~ donem konsolide fmansal tablolarmda ilgili kalemlerinin diizetilmesine gerek olmadrgma karar vermi~tir Muhasebe Tahminlerindeki Degi~iklikler ve Hatalar Grup benzer nitelikteki i~lemleri, diger olaylart ve durumlan tutarh olarak konsolide fmansal tablolara alrr, degerler ve sunar. Muhasebe politikalarmda yapiian onemli degi~iklikler ve tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye donlik olarak uygulanrr ve onceki donem finansal tablolan yeniden diizenlenir. Muhasebe tahminlerindeki degi~iklikler, yalmzca bir doneme ili~kin ise, degi~ikligin yapildigi cari donemde, gelecek donemlere ili~kin ise, hem degi~ikligin yaptldtgt donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik olarak uygulanrr. Cari donem faaliyet sonucuna bir etkisi olan veya sonraki donemlere etkisi olmasr beklenen muhasebe tahminindeki bir degi~ikligin niteligi ve tutan fmansal tablo dipnotlarmda, gelecek donemlere ili~kin etkinin tahmininin mlimkiin olmadtgt haller dr~mda a9iklanrr. Grup Yonetimi, maddi ve maddi olmayan duran varhklarm yararh omlirlerinin tespiti, ktdem tazminatt hesabmda kullamlan aktiieryal varsayrmlar, Grup lehine veya aleyhyj. icra takipleri i9in aynlacak kar~tltklar, stok deger dii~likliiglinlin tespiti gibi hususlarda muh 12 G...!leli~6il~lAieLJ~ ' r=minu MA f'.. t,gimsi ENE

17 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine A it Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirasz olarak gosterilm i~tir) ba~vurmaktadrr. Kullamlan tahminlere ili~kin acylidamalar a~agtda ilgili dipnotlarda yer almakta olup cari donemde muhasebe tahminlerinde a~agtdaki degi~iklikler yap t lmt~trr. UMS 21 Kur degi~imlerinin etkileri standart1 fonksiyonel para birimini i~letmenin faaliyet gosterdigi temel ekonomik c;evrenin para birimi olarak tammlar. Bir i~letmenin faaliyette bulundugu temel ekonomik c;evre, gene! olarak nakit yaratttgt ve harcadtgt c;evredir. Gecyerli para birimi; mal ve hizmet satl~larmm en cyok etkileyen para birimi, i~cyilik v.b. giderlerin gercyekle~tirildigi para birimi, fmansman faaliyetlerinden saglanan naktin para birimi v.b. hususlar goz online almarak ve bu unsurlardaki gelecekte beklenen degi~meler goz online almarak ~irket Yonetimi tarafmdan belirlenmektedir. Grup'un Yonetimi fonksiyonel para birimine ili~kin muhasebe tahminlerini ve uyguladtgt politikalan her bilanc;o doneminde tekrar gozden gec,:irmektedir. Bu c,:erc,:evede yap1ian degerlendirmede, son donem gercyekle~meleri ve ileriye dontik beklentiler de dikkate almarak Grup'un ana ~irketi ' nin fonksiyonel para biriminin 1 Temrnuz 2013 'den itibaren TL olarak degi~tirilmesine karar verilmi~tir. Degi~ikliginin etkileri UMS 21 Paragraf geregi ileriye dontik olarak uygulanmt~trr. Diger bir deyi~le, i~letme rum kalemleri yeni gecyerli para birimi degi~im tarihi olan 30 Haziran 2013 tarihindeki doviz kuru kullamlarak c;evrilmi~ ve cyevrim sonras1 olu~an tutarlar parasal olmayan kalemler icyin tarihi maliyet olarak dikkate ahnm1~trr. UMS 19'de yaptlan degi~iklik ile daha once kar zarar tablosunda raporlanan ktdem tazminatl akttieryal kaytp ve kazanc,:lan diger kapsamh gelirde raporlanmt~trr. ~irket yonetimi muhasebe politikast degi~ikliginin tarihi itibanyla sona eren hesap donemlerindeki fmansal tablolara olan etkisini degerlendirmi~ ve hesaplanan vergi sonras1 etkilerin onemsiz seviyede gortilmesi nedeniyle gec,:mi~ donem fmansal tablolarmm UMS 19 cyerc;evesinde yeniden dtizenlenmemesine karar vermi~tir Onemli Muhasebe Politikalarmm Ozeti Hasdat Gelirler, gelir tutarmm gi.ivenilir ~ekilde belirlenebilmesi ve i~lemle ilgili ekonomik yararlarm Grup tarafmdan tasarruf edilebilmesinin muhtemel hale gelmesi i.izerine ve alman veya almabilecek bedelin gerc,:ege uygun degeri i.izerinden tahakkuk esasma gore kay1tlara almrr. Gelirler PC, diz iisru bilgisayar, elektronik ev iirlinleri, networking iirtinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlan satl~larmdan olu~maktadrr. Satt~larm tamam1 bayiler kanah ile yaptlmakta olup nihai kullamcilara mal sat1~1 gercyekle~tirilmemektedir. Net satl~lar, mal sati~larmdan iade ve satl~ iskontolarmm di.i~iilmesi suretiyle bulunmu~tur. Mallarm satl~mdan elde edilen gelir, a~agtdaki ~artlar kar~tlandtgmda muhasebele~tirilir: Grup'un mi.ilkiyetle ilgili rum onemli riskleri ve kazammlan ahctya devretmesi, Grup' un mi.ilkiyetle ili~kilendirilen ve si.iregelen bir idari k:atlhmmm ve sat!lan mallar iizerinde etkin bir kontroliiniin olmamast, Gelir tutarmm giivenilebilir bir ~ekilde olcyi.ilmesi, i~lemle ili~kili olan ekonomik faydalarm i~letmeye akl~mm olas1 olmas1, i~lemden kaynaklanacak maliyetlerin gi.ivenilebilir bir ~ekilde olcyiilmesi. Grup' un satt~ml gercyekle~tirdigi iiri.inlerin tamamma yakm1 yurtd1~1 men~eilidir. Ahmlarm bir k1smt yurtd1~1 frrmalardan bir k:tsmt ise yurtd1~1 frrmalarm Tiirkiye'deki yerle~ik kurulu~larmdan veya Ti.irkiye'de yerle~ik kurulu~lardan gercyekle~tirilmektedir. Yurticyi veya yurt d1~1 frrmalan tarafmdan verilen hedeflerin gercyekle~mesine bagh olarak "rebate", "ristum", "sell out" ve "bonus adlan" ad1 altmda bir taklffi bedeller almmakta veya cari hesaplara mahsup edilmektedir. Soz konusu bedeller sattel frrmalar tarafmdan verilen hedeflerin veya ~artlarm saglanmast ile bilanc;onun ak:tifinde credit note gelir tahakkuku olarak muhasebele~tirilmektedir. Sattel frrmalar tarafmdan "rebate", "ristum", "sell out", "bonus" ve "credit note" ad1 altmda diizenlenen belgeler (veya Grup tarafmdan di.izenlenen faturalar ile) ile soz konusu bedeller cari hesaptan mahsup edilmekte veya tahsil edilmektedir.stoklarla ilgili elde edilen "credit note"lar stoklarm maliyetinden dii~i.iliir. Bakiye k:tstm ise Satl~lar icyerisinde "Diger Satl~lar" hesabmda muhasebele~tirilir. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile bek:lenen omri.i boyunca ilgili finansal varllktan elde edilecek tahmini nakit giri~lerini soz konusu varhgm kay1th degerine indirgeyen efektif faiz oram nispetinde ilgili donemde tahakkuk ettirilir. Sat1~lar icyerisinde onemli bir finansman unsurunun bulunmast durumunda makul bedel gelecekte olu~acak nakit aktmlarmm fmansman unsuru icyerisinde yer alan gizli faiz oram ile indirgenmesi ile tespit e ll.i : Ill. ~:«~~1Jill!ii~~ esasma gore mali tablolara yansitllrr. I 13

18 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.$. 3I Arahk 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikt;e Turk LirasL olarak gosterilmi~tir) Stoklar Stoklar elde etme maliyeti veya net gervekle~ebilir degerin dii~iik olamyla mali tablolarda yansrtrhr. Grup'un stoklan PC, diz listli bilgisayar, elektronik ev liriinleri, networking liriinleri gibi bilgisayar ve bilgisayar aksamlarmdan olu~maktadrr. Maliyet FIFO metodu ile hesaplanmaktadrr. Net gervekie~ebilir deger, Grup'un satt~ fiyatmdan tahmini satt~ masraflarmm di.i~i.ilmesiyle bulunur Maddi n uran Varhklar Maddi duran varhklar, I Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler ivin 3I Arahk 2004 tarihi itibariyle enflasyonun etkilerine gore diizeltilmi~ maliyet degerlerinden; 2005 ve sonrasmda alman kalemler ivin maliyet degerlerinden birikmi~ amortismanm di.i~i.ilmesi suretiyle mali tablolarda ta~mrr. Amortisman, normal amortisman yontemi ile, her bir aktifin maliyetini iz bedel degerine getirmek lizere ekonomik omiirler esas almarak a~agrdaki oranlara gore hesaplanmaktadrr. Cinsi 31 Arahk2013 Oran_i%) Oran (%) Y eraltt ve Y erlistli Dlizenleri IO 10 Binalar 2 2 Makine ve Tesisler I0-25 I0-25 Nakil Vasttalart Do~eme ve Demirba~lar bze! Ma1iyet I Arazi ve arsa1ar ivin smrrsrz omiirleri olmasr sebebiyle amortisman aynlmamaktadrr. Maddi duran varhklar her bilanvo donemi itibari ile deger dii~iikli.igi.i yoni.inden gozden gevirilmektedir Bir maddi duran varhgm kayrth degeri, tahmini geri kazamlabilir tutarmdan fazla ise, kar~thk aynlmak suretiyle defter degeri, geri kazamlabilir degerine indirilir. Maddi duran varhklar ivin hesaplanmt~ deger di.i~iikli.igli kar~rhgt mevcut degildir. Sabit ktymetlerin sat1~1 dolaytstyla olu~an kar ve zararlar net defter degerleriyle satt~ fiyatmm kar~rla~tmlmasr sonucunda belirlenir ve faaliyet karma dahil edilir...., Bak1m ve onanm giderleri gervekle~tigi tarihte gider yazthr. Eger bak1m ve onanm gideri ilgili aktifte geni~leme veya gozle gorlini.ir bir geli~me saghyorsa aktifle~tirilir Maddi Olmayan Duran Varhklar Maddi olmayan duran varhklar bilgisayar programlan, haklan gibi satm alma yolu ile iktisap edilmi~ varhklan ve sanat eserlerini ivermektedir. i~letme biinyesi iverisinde olu~turulmu~ maddi olmayan duran varhk bulunmamaktadrr. Maddi olmayan varhklar, 1 Ocak 2005 tarihinden once satm alman kalemler ivin enflasyonun etkilerine gore di.izeltilmi~ maliyetlerinden ve I Ocak 2005'ten sonra satm alman kalemler ivin satm ahm maliyet degerinden, birikmi~ itfa ve tiikenme paylart dii~i.ilmi.i~ olarak ifade edilirler. itfa ve tiikenme paylan yararh omiirlerine gore be~ yrl ile on yrlhk slirelerde normal amortisman yontemiyle hesaplanrr. Sanat eserleri ise belirsiz faydah omre sahip oldugundan ve yrpranmaya tabi olmadtgmdan amortismana tabi tutulmamaktadrr. Maddi olmayan duran varhklar her bilanvo donemi itibari ile deger di.i~iikli.igii yoniinden gozden ge9irilmektedir Bir maddi olmayan duran varhgm kay1th degeri, tahmini geri kazamlabilir tutarmdan fazla ise, kar~thk aynlmak suretiyle defter degeri, geri kazan1labilir degerine indirilir. Maddi olmayan duran varhklar ivin hesaplanmt~ deger dii~i.ikli.igli kar~iltgi mevcut degildir Varhklarda Deger Dii~iikliigii Serefiye gibi smrrstz omrli olan varhklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varhklar ivin her yil deger di.i~i.ikli.igii testi uygulanrr. itfaya tabi olan varhklar ivin ise defter degerinin geri kazamlmasmm mlimki.in olmadigt durum veya olaylarm ortaya vtkmast halinde deger di.i~iikli.igli testi uygulanrr. Varhgm defter degerinin geri kazanabilir tutanm a~mast durumunda deger dii~i.ikliigli kar~thgi kaydedilir. Geri kazamlabilir tutar, satt~ maliyetleri di.i~i.ildiikten sonra elde edilen gervege uygun deger veya kullammdaki degerin biiyi.ik olamdtr. Deger dii~iikliigi.ini.in degerlendirilmesi ic;in varhklar ayn tammlanabilir nakit aktmlarmm oldugu en di.i~iik seviyede gruplanrr. Serefiye haricinde deger di.i~i.ikli.igi.ine tabi olan finansal olmayan varhklar her raporlama tarihinde deger dii~i.ikli.iglini.in olast iptali ivin gozden ge9irilir. 14

19 indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANA Yi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikqe Turk Lirasz olarak gosterilmi tir) Grup Yonetimi tarihi itibariyle yaptrgr degerlendirmede Yatmm Amar;;h Gayrimenkuller, Maddi Duran varhklar ve Maddi Olmayan Duran Varhklar iizerinde deger dii~iikliigii olu~mu~ olmasmi gerektirebilecek bir durum tespit etmemi~tir. Bu varhklarm tahmini piyasa degerlerinin kayrth degerlerinin iizerinde oldugu tahmin edilmektedir. Bunlarm dr~mdaki varhklar ise ta~rtlar ile idari amar;;larla kullamlan demirba~ v.b. varhklardan olu~maktadrr. Bu varhklarm sigorta degerleri ve yerine koyma maliyetleri kayrth degerlerinin iizerindedir Ara~tJrma Geli~tirme Giderleri Yoktur Bon;lanma Maliyetleri Borr;;lanrna giderleri gene! olarak olu~tuklan tarihte giderle~tirilmektedirler. Borr;;lanrna giderleri, bir varhgm elde edilmesiyle, yaprmryla veya iiretimiyle dogrudan ili~kilendirilebiliyor ise aktifle~tirilmektedirler. Borr;;lanrna giderlerinin aktifle~tirilmesi, harcamalar ile borr;;lanrna giderleri gerr;;ekle~tigi zaman ba~lar, ilgili varhk kullamma hazrr hale gelene kadar devam eder. Borr;;lanrna giderleri, varhklarm ama9lanan kullammlarma hazrr olduklan zamana kadar aktifle~tirilmektedirler. Bor9lanrna giderleri, faiz giderleri ve bor9lanrna ile ilgili diger maliyetleri i9ermektedir. Grup'un aktifle~tirilen fmansman maliyeti bulunrnamaktadrr Finansal Ara'rlar (i) Finansal varlzklar Finansal yatmmlar, gerr;;ege uygun deger farki kiir -zarar hesaplanna yansrtrlan ve gerr;;ege uygun degerinden kayrtlara alman finansal varhklar haricindeki varhklar olup ger9ege uygun piyasa degerinden alrm i~lemiyle dogrudan ili~kilendirilebilen harcamalar dii~iildiikten sonra kalan tutar iizerinden muhasebele~tirilir. Yatmmlar, yatmm ara9larmm ilgili olduklarr piyasa tarafmdan belirlenen siirelere uygun ~ekilde teslim edilmeleri ko~ulunu ta~1yan bir sozle~meye bagh olarak i~lem tarihinde kayrtlara almrr veya kayrtlardan 9Ikanlrr. Finansal var!iklar "ger9ege uygun deger farkr kiir veya zarara yansrtilan fmansal varhklar", "vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar", "satrlmaya hazrr fmansal varhklar" ve "kredi ve alacaklar" olarak smrflandmlrr. Etkinfaiz yontemi; Etkin faiz yontemi, finansal varhgm itfa edilmi$ maliyet ile degerlenrnesi ve ilgili faiz gelirinin ili~kili oldugu doneme dagrtilmasr yontemidir. Etkin faiz oranr; finansal aracm beklenen ornrii boyunca veya uygun olmasr durumunda daha krsa bir zaman dilimi siiresince tahsil edilecek tahmini nakit toplammm, ilgili finansal varhgm tam olarak net bugiinkii degerine indirgeyen orandrr. Ger9ege uygun deger farkr kiir-zarar hesaplarma yansrtrlan finansal varhklar dr~mda smrflandmlan finansal var!iklar ile ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullanmak suretiyle hesaplanrnaktadrr. a) Ger9ege uygun deger farkz kar veya zarara yansztzlan jinansal varlzklar Ger9ege uygun deger farkr gelir tablosuna yansrtrlan fmansal varhklar; ahm-satrm amacryla elde tutulan finansal varhklardrr. Bir fmansal varhk k1sa vadede elden 9Ikarrlmasr amaciyla edinildigi zaman soz konusu ba~!ik altmda smrflandmlrr. Finansal riske kar~i etkili bir koruma aracr olarak belirlenrnemi~ olan tiirev iiriinleri te~kil eden bahse konu fmansal varhklar da ger9ege uygun deger farkr kiir veya zarara yansrtrlan fmansal varliklar olarak smrflandmlrr. Bu ba~hk altmda yer alan varhklar, donen varhklar olarak smrflandmlrrlar. b) Vadesine kadar elde tutulanjinansal varlzklar Grup'un vadesine kadar elde tutma olanagr ve niyeti oldugu, sabit veya belirlenebilir bir Odeme planma sahip, sabit vadeli bor9lanrna ara9larr, vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar olarak smrflandmlrr. Vadesine kadar elde tutulacak yatmmlar etkin faiz yontemine gore itfa edilmi~ maliyet bedelinden deger dii~iikliigii tutan dii~iilerek kayrtlara almrr ve ilgili gelirler etkin faiz yontemi kullamlmak suretiyle hesaplanrr. 15

20 indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET A.~. Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolara ili~kin Dipnotlar (Tutarlar, aksi belirtilmedikr;e Turk Lirast olarak gosterilmi tir) c) Satzlmaya hazzr finansal varlzklar Satllmaya hazrr fmansal varhklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varhk olmayan veya (b) ahm satlm amavh fmansal varhk olmayan finansal varhklardan olu~maktadrr. Satllmaya hazrr finansal varhklar kayrtlara almdtktan sonra gi.ivenilir bir ~ekilde olviilebiliyor olmasr ko~uluyla ger9ege uygun degerleriyle degerlenmektedir. Ger9ege uygun degeri gi.ivenilir bir ~ekilde olviilemeyen ve aktif bir piyasasr olmayan menkul krymetler maliyet degeriyle gosterilmektedir. Sattlmaya hazrr fmansal varhklara ili~kin kar veya zararlara ilgili donemin gelir tablosunda yer verilmemektedir. Bu tiir varhklarm makul degerinde meydana gelen degi~iklikler ozkaynak hesaplan i9inde gosterilmektedir. ilgili varhgm elden vlkanlmasr veya deger dii~iikliigii olmasr durumunda ozkaynak hesaplarmdaki tutar kar I zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir. Sattlmaya hazrr fmansal varhk olarak smtf1andmlan ozkaynak aravlarma yonelik yatmmlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebele~tirilen deger dii~ii~ kar~rhklan, sonraki donemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satrlmaya hazrr olarak srmflandmlan ozkaynak ara9lan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azalrrsa ve azah~ deger dii~iikliigii zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilen deger dii~iikliigii zararr gelir tablosunda iptal edilebilir. d) Krediler ve alacaklar Sabit ve belirlenebilir Odemeleri olan, piyasada i~lem gormeyen ticari ve diger alacaklar ve krediler bu kategoride smrflandmlrr. Krediler ve alacaklar etkin faiz yontemi kullamlarak iskonto edilmi~ maliyeti iizerinden deger di.i~iikliigii dii~iilerek gosterilir. Kredi ve alacaklar iizerindeki faizin onemsiz olmasr durumunda kredi ve alacaklarm kayrth degeri makul deger olarak kabul edilir. Finansal varlzklarda deger dusuklugu Ger9ege uygun deger farkr kiir -zarar hesaplarma yansrtllan finansal varhklar dr~mdaki fmansal varltk veya finansal varltk gruplan, her bilanvo tarihinde deger dii~i.ikliigiine ugradtklarma ili~kin gostergelerin bulunup bulunmadrgma dair degerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varhgm ilk muhasebele~tirihnesinden sonra bir veya birden fazla olaym meydana gelmesi ve soz konusu olaym ilgili finansal varhk veya varltk Grup'unun giivenilir bir bivimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit aklidlan iizerinde yol a9acagr olumsuz etki nedeniyle ilgili fmansal varhgm deger dii~iikliigiine ugrayacagma ili~kin tarafsrz bir gostergenin bulunmasr durumunda deger di.i~iikliigii zaran olu~ur. Kredi ve alacaklar i9in deger di.i~i.ikliigii tutan gelecekte beklenen tahmini nakit akrmlarmm finansal varhgm etkin faiz oram iizerinden iskonto edilerek hesaplanan bugi.inkii degeri ile defter degeri arasmdaki farktrr. Bir kar~rltk hesabmm kullamlmasr yoluyla defter degeri azaltrlmr~ olan ticari alacaklar haricinde, biitiin fmansal varltklarda meydana gelen, deger dii~iikli.igii dogrudan ilgili fmansal varhgm kayrth degerinden dii~iiliir. Ticari alacagm tahsil edilememesi durumunda soz konusu tutar kar~rltk hesabmdan dii~iilerek silinir. Kar~rhk hesabmdaki degi~imler gelir tablosunda muhasebele~tirilir. Satllmaya hazrr ozkaynak ara9lan haricinde, deger dii~iikliigii zaran sonraki donemde azalrrsa ve soz konusu azah~ deger di.i~i.ikliigii zararmm muhasebele~tirilmesi sonrasmda meydana gelen bir olayla ili~kilendirilebiliyorsa, onceden muhasebele~tirilmi~ olan deger dii~iikliigii zaran, deger dii~iikliigiiniin iptal edilecegi tarihte, yatmmm deger dii~iikliigiiniin hiv muhasebele~tirilmemi~ olmasr haline gore ula~acagr itfa edilmi~ maliyet tutanm a~mayacak ~ekilde gelir tablosunda iptal edilir. Satrlmaya hazrr ozkaynak ara9larmm ger9ege uygun degerinde deger di.i~iikliigii sonrasmda meydana gelen artr~, dogrudan ozkaynaklarda muhasebele~tirilir. Nakit ve nakit benzerleri Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satm allid tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde yevrilebilecek olan ve onemli tutarda deger degi~ikligi riski ta~rmayan yiiksek likiditeye sahip diger krsa vadeli yatmmlardrr. (ii) Finansal yukumluli1kler Grup'un fmansal yiikiimliiliikleri ve ozkaynak ara9larr, sozle~meye bagh diizenlemelere ve fmansal bir yiikiimliiliigiin veya ozkaynaga dayah bir aracm tammlanma esasma gore srmflandmlrr. Grup'un tiim bor9lan dii~i.ildiikten sonra kalan varltklarmdaki hakkr temsil eden sozle~me ozkaynaga dayah finansal ara9trr. Belirli finansal yiikiimliiliikler ve ozkaynaga dayah fmansal aravlar ivin uygulanan muhasebe politikalarr a~agrda belirtilmi~tir. 16 G Ll ''!:MiNLi MALi MO AVIRLIK VE :: AGIMSIZ DENETIM HIZM. A.S,

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSAYAR SiSTEMLERi MUHENDiSLiK SANAYi VE TiCARET

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU. Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na Acar Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi' nin 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu,

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1 Ocak- 30 Eyliil2014 Ara Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA YAR SiSTEMLERi

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31Arahk2013 Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve BagimsiZ Denetim Raporu DESPECBiLGiSAYARPAZARLAMA VETiCARET A.~ FiNANSAL TABLOLARIN i

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge-rmi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DAT AGATE BiLGiSAYAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi

Detaylı

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi

indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi indeks Bilgisayar Sistemleri Miihendislik Sanayi ve Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- Hesap Donemine Ait BagimsiZ Denetimden Ge~mi~ Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan indeks BiLGiSA Y AR SiSTEMLERi

Detaylı

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş

Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na. Giriş Bağımsız Denetim Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Görüş Türü ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. Sürekli Olumlu BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Uçak Servisi Anonim Şirketi Yönetim

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi. 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim ~irketi 1 Ocak- 30 Eyliil 2013 Hesap Donemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlan DA TAGATE BiLGiSA YAR MALZEMELERi TiCARET ANONiM ~irketi 30 EYLUL

Detaylı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar Akis Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 4 Şubat 2011 Vakıf Gayrimenkul Yatırım

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 30 Eyliil 2014 Ara Hesap Donemine Ait Sm1rh Denetimden Ge~memi~ Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSA YAR PAZARLAMA VE TiCARET A.1> FiNANSAL T

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan

Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan Despec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.~ 1 Ocak- 31 Mart 2014 Ara Hesap Donemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlan DESPEC BiLGiSAY AR PAZARLAMA VE TiCARET A.~ FiNANSALTABLOLARIN i(:erdikleri i(:indekiler

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23 Kat:4 Beylikdüzü /İstanbul Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklık Ünvanı Adres : Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş : Adnan Kahveci Mah. Yavuz Sultan Selim Bulvarı No:23

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları

Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR BİLANÇO (TL) VARLIKLAR Dipnot 30.06.2009 31.12.2008 Referansları Dönen Varlıklar 40.463.522 18.036.855 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NET TURİZM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları ekte "pdf" dosya olarak

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR

UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 30.06.2009 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU..2 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT MALİ TABLOLAR OCAK 2 HAZİRAN 2 DÖNEMİ NAKİT AKIM TABLOSU 2..2 TARİHİ İTİBARİ İLE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM

a member of PricewaterhouseCoopers Alper Önder, SMMM 1 OCAK - 2009 ARA Yönetim Kurulu na, 1. ( Grup ) ekte yer alan 30 Haziran 2009 ait konsolide gelir tablosu, konsolide özkaynaklar Grup konusu ara dönem konsolide finansal 2. konusunda güvence Sonuç 3.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1 Ocak Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 ARALIK 2014 TARİHLİ KONSOLİDE

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YAZICILAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu na Yazõcõlar Holding Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetimden Geçmiş 2016 yılı 2. 3 Aylık Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler

Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler. Transfer 1.040.688 2.949.476 (10.087.353) 6.097.189 0. Sermaye Yedekleri. Yasal Yedekler BİLANÇO (YTL) Bağımsız Denetim'den (SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2007 31.12.2006 VARLIKLAR Cari / Dönen Varlıklar 428.809.920 395.453.587 Hazır Değerler 4 71.608.033 17.756.494

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı