Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar"

Transkript

1 Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi Tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar

2 Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar Sayfa Ara Dönem Konsolide Bilanço 1 Ara Dönem Konsolide Gelir Tablosu 2 Ara Dönem Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 3 Ara Dönem Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu 4 Ara Dönem Konsolide Nakit Akım Tablosu 5 Ara Dönem Konsolide Finansal Tablo Özet Notları (Dipnotlar) 6-35 Not 1 - Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 6-9 Not 2 - Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 9-15 Not 3 - İşletme Birleşmeleri Not 4 - Bölümlere Göre Raporlama Not 5 - Nakit ve Nakit Benzerleri 18 Not 6 - Finansal Yatırımlar 18 Not 7 - Türev Finansal Araçlar Not 8 - Finansal Borçlar 19 Not 9 - Diğer Alacak ve Borçlar 20 Not 10 - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Not 11 - Maddi Duran Varlıklar 21 Not 12 - Maddi Olmayan Varlıklar 22 Not 13 - Pozitif / Negatif Şerefiye 22 Not 14 - Devlet Teşvik ve Yardımları 22 Not 15 - Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler Not 16 - Taahhütler Not 17 - Diğer Varlık ve Yükümlülükler 25 Not 18 - Özkaynaklar Not 19 - Diğer Faaliyetlerden Gelir / Giderler 28 Not 20 - Finansal Gelirler 28 Not 21 - Finansal Giderler 28 Not 22 - Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Not 23 - Hisse Başına Kar / (Zarar) 29 Not 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları 30 Not 25 - Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi Not 26 - Finansal Araçlar Not 27 - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 35 Not 28 - Diğer Hususlar 35

3 Tarihli Ara Dönem Konsolide Bilanço VARLIKLAR Dipnot Referansları Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 31 Mart 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2012 (Yeniden Düzenlenmiş - Not 2) Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Türev Finansal Araçlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar Toplam Varlıklar KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Türev Finansal Araçlar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Borçlar Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları (8.559) (8.559) Hisse Senedi İhraç Primleri Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu 7 (689) 224 Azınlık Hisseleri Satış Opsiyonu Değerleme Fonu (17.984) (17.984) Değer Artış Fonları Aktüer Kazanç / (Kayıplar) (3.964) (3.964) Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karı / (Zararı) Net Dönem Karı / (Zararı) Azınlık Payları Toplam Kaynaklar İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. (1)

4 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait Konsolide Gelir Tablosu Dipnot Referansları 31 Mart 2013 Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 31 Mart 2012 (Yeniden Düzenlenmiş - Not 2) Satış Gelirleri (net) Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) (50.954) (37.064) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 19 (3.478) (2.609) Faaliyet Karı Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararındaki Paylar 10 (421) (9.916) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 21 (55.506) (54.600) Vergi Öncesi Kar Vergi Gelir / (Gideri) Dönem Vergi Gideri (19.431) (20.596) Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) Dönem Karı Dönem Karı / (Zararı)nın Dağılımı Azınlık Payları (9.336) 271 Ana Ortaklık Payları Ana Ortaklık Hissedarlarına Ait Hisse Başına Kar / (Zarar) (tam TL) 23 0,0108 0,0019 İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır.. (2)

5 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait Konsolide Kapsamlı Gelir Tablosu 31 Mart 2013 Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 31 Mart 2012 (Yeniden Düzenlenmiş - Not 2) Dönem Karı / (Zararı) Nakit akış riskinden korunma fonu (1.139) - Ertelenmiş vergi etkisi (Not 22) İleri bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecekler toplamı (913) - Yabancı para çevrim farklarına satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler (Not 3) Yabancı para çevrim farklarındaki değişim (59.887) Yabancı para çevrim farklarındaki değişim toplamı (*) (59.887) Vergi Sonrası Diğer Kapsamlı Gelir / (Gider) Toplamı (59.887) Toplam Kapsamlı Gelir (10.168) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: Azınlık payları (8.029) (889) Ana ortaklık payları (9.279) (*) Yabancı para çevrim farkı üzerinde herhangi bir vergi etkisi bulunmamaktadır. İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. (3)

6 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu (Yeniden Düzenlenmiş - Not 2) Sermaye Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Nakit Akış Riskinden Korunma Fonu Azınlık Hisseleri Satış Opsiyonu Değerleme Fonu Değer Artış Fonları Aktüer Kazanç / (Kayıplar) Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl ve Net Dönem Karı / (Zararı) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Toplamı Azınlık Payları Özkaynaklar Toplamı 1 Ocak 2012 bakiyeleri (8.559) (1.311) Diğer kapsamlı gelir / (gider) (58.727) - - (58.727) (1.160) (59.887) Net dönem karı Toplam kapsamlı gelir / (gider) (58.727) (9.279) (889) (10.168) Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (440) - 31 Mart 2012 bakiyeleri (8.559) (1.311) Ocak 2013 bakiyeleri (8.559) (17.984) (3.964) Diğer kapsamlı gelir / (gider) (913) Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler (Not 3) Net dönem karı (9.336) Toplam kapsamlı gelir / (gider) (913) (8.029) Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenenler (Not 1, Not 3) bakiyeleri (8.559) (689) (17.984) (3.964) İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. (4)

7 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Döneme Ait Konsolide Nakit Akım Tablosu Dipnot Referansları Bağımsız İncelemeden Geçmemiş 31 Mart Mart 2012 (Yeniden Düzenlenmiş - Not 2) Faaliyetlerden sağlanan nakit akımı Vergi öncesi kar Net dönem karı ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit arasındaki mutabakat Amortisman ve itfa gideri Maddi varlıkların satışından doğan zarar / (kar) 19 (167) (63) Maddi varlıklar değer düşüklüğü karşılığı / (iadesi), net Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı 3,19 ( ) - Kıdem tazminatı, yönetim primi ve diğer karşılıklar Stok değer düşüklüğü (karşılığı) / iadesi, net (1.257) 838 Şüpheli alacak karşılığı, net Özkaynak yöntemiyle muhasebeleşen iştirak (karı) / zararı Faiz gideri Faiz gelirleri 20 (9.071) (7.886) Gerçekleşmeyen kur farkı gideri / (geliri) (60.743) İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı Ticari, diğer ve ilişkili taraflardan alacaklar ( ) ( ) Stoklar ( ) (90.828) Diğer dönen varlıklar Diğer duran varlıklar (12.409) (1.568) Ticari, diğer ve ilişkili taraflara borçlar Ödenen faiz (17.177) (10.771) Alınan faiz Kıdem tazminatı, yönetim primi ve uzun vadeli teşvik planı ödemeleri (15.111) (7.449) Ödenen vergiler (15.175) (5.056) Çalışanlara sağlanan faydalar Diğer yükümlülükler İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit (36.184) (79.427) Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları: Maddi ve maddi olmayan varlık yatırımları 11, 12 (96.583) (41.053) Maddi varlık satış hasılatı Finansal yatırımlar (35.645) (48.657) Azınlık paylarındaki değişim Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla nakit girişi Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) (88.924) Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akımları: Banka kredilerinden sağlanan nakit Banka kredilerinin ödemeleri ( ) (28.666) Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / sağlanan net nakit Yabancı para çevrim farkları (10.687) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış ( ) (76.299) Dönem başı itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler Nakit ve nakit eşdeğerleri, dönem sonu İlişikteki dipnotlar, konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluşturmaktadır. (5)

8 Ara Dönem Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Özet Dipnotlar 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Genel Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi ( CCİ - Şirket ), Türkiye, Pakistan, Orta Asya ve Orta Doğu da faaliyet gösteren bir alkolsüz içecek üretim, satış ve dağıtım şirketidir. CCİ nin faaliyeti esas olarak The Coca-Cola Company ( TCCC ) markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımından oluşmaktadır. Şirket in Türkiye nin değişik bölgelerinde 8 (2012-8) adet üretim tesisi bulunmakta olup faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde 14 ( ) üretim tesisine daha sahiptir. Şirket merkezinin adresi Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye İstanbul, Türkiye dir. Şirket in halka açık hisseleri Borsa Istanbul A.Ş. de ( BIST ) işlem görmektedir. Borsa Istanbul A.Ş., Istanbul Menkul Kıymetler Borsası nın Nisan 2013 ten itibaren geçerli yeni unvanıdır. Grup; Şirket, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarından oluşmaktadır. Grup un, konsolide finansal tabloları, Yönetim Kurulu tarafından 8 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmak üzere onaylanmış, Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu üyesi Damian Paul Gammell ile Kurumsal Finansal Kontrolör Tulu Karagöz tarafından imzalanmıştır. Genel Kurul ve belirli düzenleyici kurullar, mali tabloların yayımlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. Şirket in Hissedarları ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle Şirket in ortaklık yapısı ve ortakların payları aşağıda özetlendiği gibidir: 31 Aralık 2012 Tutar Oran Tutar Oran Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi A.Ş. ( Anadolu Efes ) %40, %40,12 The Coca-Cola Export Corporation ( TCCEC ) %20, %20,09 Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. ( Efpa ) %10, %10,14 Özgörkey Holding A.Ş %4, %4,02 Halka açık kısım %25, %25, %100, %100,00 Enflasyon düzeltme etkisi (8.559) - (8.559) - Grup un Faaliyet Alanları CCİ ve Türkiye'de faaliyette bulunan bağlı ortaklıklarından Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. ( CCSD ), Türkiye nin alkolsüz içecek üreten ve dağıtan en büyük şirketlerindendir. Şirket in tek faaliyet alanı alkolsüz içeceklerin üretimi, satışı ve dağıtımıdır. Şirket, ortağı konumunda bulunan TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu şişeleme ve dağıtım sözleşmeleri neticesinde TCCC adına tescilli Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Fanta, Sprite, Cappy, Sen Sun, Powerade, Burn ve Gladiator markalı içeceklerin TCCC nin onayladığı ambalajlarda Türkiye de üretim, satış ve dağıtımında tek yetkilidir nin Mayıs ayı içerisinde tanıtımı yapılan hazır soğuk çay çeşitleri ile Fuse Tea markası ürün kategorisine dahil olmuştur. Grup'un TCCEC ve TCCC ile imzalamış olduğu söz konusu şişeleme ve dağıtım sözleşmelerinin süresi, 30 Haziran 2016 tarihinde sona erecektir. 29 Ağustos 2008 tarihinde TCCC nin bağlı ortaklığı olan Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ( Doğadan ) ile imzalanan satış ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde, Eylül 2008 den itibaren Doğadan ürünlerinin Türkiye deki satış ve dağıtımı konusunda CCSD tek yetkilidir. CCİ nin yurt dışında faaliyet gösteren diğer bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri, Türkiye dışında TCCC markalarından oluşan gazlı ve gazsız alkolsüz içeceklerin üretim, satış ve dağıtımını yapmaktadır. CCİ nin, 16 Mart 2006 tarihinde satın aldığı bağlı ortaklığı Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi ( Mahmudiye ) ise CCİ adına tescilli Damla markalı doğal kaynak suyunun TCCC'nin onayladığı ambalajlarda Türkiye'de üretimi ile iştigal etmektedir. Grup, Schweppes Holdings Limited ile imzalanan şişeleme ve dağıtım sözleşmesi çerçevesinde Schweppes markalı ürünlerin şişeleme ve dağıtımı konusunda Türkiye de tek yetkilidir. Ayrıca zaman zaman Grup un faaliyet gösterdiği Türkiye dışındaki ülkeler için de özel yetkilendirme yapılabilmektedir. (6)

9 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle CCİ nin bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi teşebbüsleri ile nihai hisse oranları aşağıda sunulduğu gibidir: Bağlı Ortaklıklar Kurulduğu Ülke Ana Faaliyet Konusu İştirak ve Oy Hakkı 31 Mart 31 Aralık ) Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi ( CCSD ) Türkiye Coca-Cola, Doğadan ve Mahmudiye ürünlerinin satışı ve dağıtımı %99,96 %99,96 2) Mahmudiye Kaynak Suyu Limited Şirketi ( Mahmudiye ) Türkiye Kaynak suyu dolumu %99,99 %99,99 3) J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability Partnership ( Almaty CC ) (Not 1) Kazakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %100,00 %99,96 4) Azerbaijan Coca-Cola Bottlers Limited Liability Company ( Azerbaijan CC ) Azerbaycan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %99,87 %99,87 5) Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock Company ( Bishkek CC ) Kırgızistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %100,00 %100,00 6) 7) CCI International Holland B.V. ( CCI Holland ) Tonus Turkish-Kazakh Joint Venture Limited Liability Partnership ( Tonus ) Hollanda Holding şirketi %100,00 %100,00 Kazakistan Holding şirketi %99,23 %99,23 8) The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Limited ( TCCBCJ ) Ürdün Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %90,00 %90,00 9) Efes Sınai Dış Ticaret Anonim Şirketi ( Efes Sınai Dış Ticaret ) Türkiye Tuzla Serbest Bölge de dış ticaret şirketi %99,60 %99,60 10) Turkmenistan Coca-Cola Bottlers ( Turkmenistan CC ) Türkmenistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %59,50 %59,50 11) CC for Beverage Industry Limited ( CCBIL ) Irak Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %100,00 %100,00 12) Waha Beverages B.V. ( Waha B.V. ) Hollanda Holding Şirketi %76,40 %76,40 13) Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability Company ( Tacikistan CC ) Tacikistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %100,00 %100,00 14) Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water, Plastics, and Plastic Caps Production LLC ( Al Waha ) Irak Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %64,94 %64,94 15) Coca-Cola Beverages Pakistan Limited ( CCBPL ) (Not 1, Not 2) Pakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı %49,39 %49,39 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs Kurulduğu Ülke Ana Faaliyet Konusu İştirak ve Oy Hakkı 31 Mart Aralık 2012 Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. ( SSDSD ) (Not 1, Not 2) Suriye Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı %50,00 %50,00 (7)

10 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler Şirket in, Pakistan da mukim iştiraki CCBPL deki iştirak oranı %49,39 dur. CCBPL nin diğer hissedarlarından TCCC bağlı ortaklığı olan Atlantic Industries Limited Şirketi nin CCBPL deki iştirak oranı da %49,39 olup yerel hissedar olan Packages Group un ortaklık payı ise %1,22 oranındadır. CCİ Yönetim Kurulu nun 13 sayılı kararıyla onaylanan CCBPL nin Hissedarlar Sözleşmesi Mart 2013 te tadil edilerek, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere müşterek yönetilen CCBPL in kontrol gücü CCİ ye devredilmiştir. Hissedarlar sözleşmesindeki değişiklikle birlikte, 1 Ocak 2013 ten itibaren yürürlüğe giren UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartları çerçevesinde; CCİ nin CCBPL deki kontrol değişikliği UFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında, aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 31 Aralık 2012 tarihine kadar oransal konsolidasyon metoduyla konsolide edilen CCBPL, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tam olarak konsolide edilmekte ve %50,61 oranındaki diğer ortakların payları, azınlık payları hesabında muhasebeleştirilmektedir. Buna göre, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletme, daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçer ve sonuç olarak ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp varsa bunu da kar veya zararda muhasebeleştirir. Bu kazanç veya kayıp hesaplanırken, kontrolün elde edildiği tarihe kadar olan yabancı para çevrim farkları da, gelir tablosu ile ilişkilendirilir (Not 3). UFRS 11, "Müşterek Düzenlemeler", 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Standart, ortak düzenlemelerin yasal şekli yerine düzenlemenin sağladığı hak ve yükümlülükleri vurgulayarak ortak düzenlemelere daha gerçekçi bir bakış açısı getirmektedir. İki çeşit ortak düzenleme tanımlanmaktadır: müşterek faaliyetler ve iş ortaklıkları. Bu standart ile iş ortaklarının oransal konsolidasyon yöntemine son verilmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte Şirket in %50,00 oranında iştirak ettiği müşterek yönetime tabi ortaklığı SSDSD, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren konsolide finansallarda özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir (Not 10). Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup un iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Grup un iştirakinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır. Mart 2013 içerisinde CCİ nin %99,23 sahibi olduğu Tonus şirketinde bulunan %4,85 Almaty CC hissesinin satın alınmasıyla ilgili işlemler tamamlanarak, CCİ nin Almaty CC deki payı %99,96 dan %100,00 e yükselmiştir. Bu işlemin konsolide finansal tablolar üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Grup Yapısındaki 2012 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler 3 Şubat 2012 ve 21 Eylül 2012 tarihli özel durum açıklamaları ile duyurulduğu üzere, Waha B.V. ile Al Waha şirketinin hissedarları (NKG) arasında imzalanan hisse alım sözleşmesi uyarınca, Al Waha hissedarlarına ödenmesi gereken bedel ve ilgili masrafları karşılamak üzere Waha B.V. de yapılan 136,5 milyon ABD doları sermaye arttırımına CCİ ve ER payları oranında katılarak, sırasıyla 104,3 milyon ABD doları ve 32,2 milyon ABD doları ödemişlerdir. Waha B.V. de yapılan sermaye artışını takiben, Waha B.V. Al Waha nın %85,00 hissesini 133,8 milyon ABD doları karşılığı satın almış ve söz konusu işlem sonrası CCİ nin Al Waha daki dolaylı payı %64,94 olmuştur. ER ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, Al Waha satın alımı tamamlandıktan sonra yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2016 ile 2021 tarihleri arasında geçerli olan, ER nin sahibi olduğu %23,60 Waha B.V. hissesini CCİ ye satma opsiyonu (CCİ nin satın alma yükümlülüğü) bulunmaktadır. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali tablolar (1 Ocak 2013 ten itibaren UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ) standardına istinaden söz konusu hisse satış opsiyonu, Grup un konsolide finansal tablolarında yükümlülük olarak kaydedilmiştir. Anlaşma hükümlerine göre rayiç değeri TL olan satın alma yükümlülüğü ER nin opsiyonu 2016 yılsonunda kullanacağı varsayılarak indirgenmiş nakit akımı yaklaşımına dayanarak hesaplanmış ve konsolide bilançoda diğer uzun vadeli yükümlülükler kalemi içerisinde gösterilmiştir. Satış opsiyonunun rayiç değeri ile 31 Aralık 2012 tarihindeki Waha B.V. nin Al Waha ile konsolide edilmiş net varlık değeri üzerinden oluşan azınlık payı arasındaki fark olan TL öz sermaye içindeki azınlık hisseleri satış opsiyonu değerleme fonu hesabına yansıtılmıştır. (8)

11 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) NKG ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, Waha B.V. nin Al Waha hisselerinin sahibi olarak tescilini takip eden on üçüncü aydan sonra başlamak üzere otuz altıncı ayın sonuna kadar, NKG nin sahibi olduğu %15,00 Al Waha hissesini 26 milyon Amerikan Doları bedel karşılığında Waha B.V. ye satma opsiyonu (Waha B.V. nin satın alma yükümlülüğü) veya Waha B.V. nin bu hisseleri satın alma opsiyonu (NKG nin satma yükümlülüğü) bulunmaktadır. UMS 32 Finansal Araçlar standardına istinaden söz konusu hisse satış opsiyonu, Grup un konsolide finansal tablolarında yükümlülük olarak kaydedilmiştir. Makul değeri TL olan satın alma yükümlülüğü konsolide bilançoda diğer uzun vadeli yükümlülükler kalemi içerisinde gösterilmiştir (Not 17) yılı içerisinde, lokal yasa ve uygulamalar gereğince, anonim şirket statüsünden limited şirkete dönen Tonus, bu değişiklik sonrası elinde bulundurduğu kendi hisselerini sermaye azaltmak suretiyle ortaklarına payları oranında dağıtmış ve CCİ nin %94,18 olan Tonus taki sahiplik oranı %99,23 e ve Almaty CC deki dolaylı payı ise %99,72 den %99,96 ya yükselmiştir. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle, CCİ nin Tonus üzerindeki kontrolünde herhangi bir değişiklik olmamıştır ve bu işlem neticesinde azınlık paylarında meydana gelen 254 TL tutarındaki değişim UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali tablolar kapsamında özkaynak hareket tablosunda ayrıca gösterilmiştir (1 Ocak 2013 ten itibaren UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ). CCİ Yönetim Kurulu nun 526 sıra no lu kararı ile, Tacikistan Cumhuriyeti nde doğrudan tek hissedar olarak, gazlı ve gazsız her türlü alkolsüz içeceğin satış, dağıtım ve pazarlaması ile iştigal edecek, 2,5 milyon ABD Doları başlangıç sermayeli ve Coca-Cola Beverages Tajikistan Limited Liability Company unvanıyla yeni bir limited şirket Nisan 2012 de süresiz biçimde kurulmuştur. Yabancı Ülkelerdeki Bağlı Ortaklıkların ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerin Çalışma Ortamı ve Ekonomik Koşulları Konsolide edilen bazı bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin faaliyetlerine devam ettiği ülkelerde son yıllarda önemli politik ve ekonomik değişimler göze çarpmaktadır. Bu ülkeler gelişmiş piyasa sistemlerine sahip değildir ve dolayısıyla bu ülkelerdeki faaliyetler daha gelişmiş piyasalarda olmayan bazı riskler taşımaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı ortaklıkların ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin ticari olarak faaliyet göstermelerini önemli ölçüde etkileyebilir. Faaliyetlerin Dönemselliği Alkolsüz içecek tüketimi dönemseldir. Yaz sezonu boyunca talebin daha yüksek olması sebebiyle, Şirket ara dönem özet konsolide finansal tabloları faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içermektedir. Bu nedenle tarihinde sona eren üç aylık faaliyet sonuçları, tüm mali yıl sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir. Ortalama Personel Sayısı Kategoriler itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı aşağıdaki gibidir (müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve 2012 itibariyle tam olarak dahil edilmiştir). 31 Mart 2012 itibariyle müşterek yönetime tabi ortaklık olan CCBPL, 1 Ocak 2013 ten itibaren kontrol gücünün CCİ ye geçmesiyle bağlı ortaklık olmuş ve 31 Mart 2013 tarihi itibariyle tam olarak konsolide edilmiştir (Not 1, Not 3). 31 Mart 2012 Mavi yakalı Beyaz yakalı Ortalama çalışan sayısı FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR Sunuma İlişkin Temel Esaslar CCİ ve Türkiye de faaliyette bulunan bağlı ortaklıkları, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartlarına, Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve Vergi Mevzuatı hükümlerine ve Maliye Bakanlığı nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun şekilde TL olarak hazırlamaktadır. Yurt dışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülke kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır. (9)

12 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Konsolide finansal tablolar, Şirket in bağlı ortaklıklarının ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK nın tebliğlerine uygun olarak, Grup un durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, konsolidasyon muhasebesinin uygulanması, işletme birleşmelerinin kayda alınması, ertelenmiş vergi hesaplaması, kıdem tazminatı ile diğer karşılıkların hesaplamasıdır. Gerçeğe uygun değerden taşınan finansal varlıklar ile işletme birleşmeleri uygulamasına dahil olan varlık ve yükümlülükler hariç, finansal tablolar maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Grup, Konsolide finansal tablolarını SPK nın Seri: XI, No: 29, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) uyarınca hazırlamaktadır. Söz konusu Tebliğ e istinaden halka açık işletmeler 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren finansal tablolarını, Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartlarına ( UMS / UFRS ) uygun olarak hazırlamaya başlamıştır. SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttir. Grup bu çerçevede, özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablo ve dipnotlarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlamıştır. Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarda, Şirket, kıdem tazminatı karşılığını profesyonel aktüerler tarafından yapılan değerlendirmelere göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvilleri faiz oranı ile iskonto edilerek hesaplanmış ve hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar konsolide gelir tablosuna yansıtılmıştır. UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardında yapılan değişiklik kapsamında, tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak kaldırılmasıyla birlikte, Şirket in 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tabloları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, TL tutarındaki aktüeryal kayıplar kıdem tazminatı yükümlülüğüne eklenerek, 991 TL ertelenmiş vergi varlığı etkisiyle birlikte, net TL olarak özkaynak hareket tablosuna yansıtılmıştır. 1 Ocak 2013 tarihinden önce CCİ'nin müşterek yönetime tabi ortaklığı olarak değerlendirilen CCBPL, Not 1 de detaylarıyla belirtilen ortaklık anlaşması kapsamında bu tarihten itibaren bağlı ortaklık olarak değerlendirilecektir. UFRS 11'in geçerli olmasıyla birlikte daha önceden geçerli olan UMS 31 "İş Ortaklıklarındaki Paylar" standardı yürürlükten kalkmıştır (UFRS 11 Ek C15). 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren UMS 31 in yürürlükte olmaması sebebiyle, önceki dönem tarihli karşılaştırmalı konsolide finansal tablolarda CCBPL ve SSDSD oransal konsolidasyon yöntemi yerine özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiş ve ilgili karşılaştırmalı döneme ait konsolide finansal tablolar ve dipnotlar yeniden düzenlenmiştir. tarihi itibariyle yeniden düzenlenen 31 Aralık 2012 ve 31 Mart 2012 tarihli karşılaştırmalı bilgilerinin, önceki dönemlerde raporlanan finansal tablolardaki bilgiler ile arasındaki mutabakat aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2012 Raporlanan Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Etkisi Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar (Not 10) UMS 19 Etkisi Eliminasyon 31 Aralık 2012 Yeniden Düzenlenmiş Cari / dönen varlıklar (60.132) Cari olmayan / duran varlıklar ( ) (3.379) Toplam varlıklar ( ) Kısa vadeli yükümlülükler ( ) Uzun vadeli yükümlülükler (45.908) (3.453) Özkaynaklar (97.787) (3.964) Toplam kaynaklar ( ) (10)

13 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 1 Ocak Mart 2012 Raporlanan Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Etkisi Eliminasyon 31 Mart 2012 (Yeniden Düzenlenmiş) Satış gelirleri (net) (53.979) Satışların maliyeti (-) ( ) (847) ( ) Brüt kar / (zarar) (11.850) Faaliyet giderleri (-) ( ) (783) ( ) Diğer faaliyet gelir / (giderleri), net 889 (246) Faaliyet karı Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararındaki Paylar - - (9.916) (9.916) Finansal gelirler (10) (442) Finansal giderler (57.538) (93) (54.600) Vergi öncesi kar / (zarar) (9.916) Vergi gideri (-) (15.646) (15.134) Net dönem karı / (zararı) (9.916) Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları (9.916) Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar, aşağıda özetlenen ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar dışında, 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar yılsonu konsolide finansal tabloların içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir. Dolayısıyla, bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) - Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu Değişiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken uygulamaya izin verilmektedir. Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir. İleriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı gösterilecektir. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemektedir ve Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik) Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmiştir. Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Grup un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayan uygulama geriye dönük olarak yansıtılmış ve Not 2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi başlığı altına açıklanmıştır. UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik) UFRS 11 in ve UFRS 12 nin yayımlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28 de de değişiklikler yapmış ve standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. (11)

14 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir kontrol tanımı yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir standarttır. Grup, standardın finansal durumu üzerine etkilerini Not 1 Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler ve Not 2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi başlıkları altında detaylarıyla açıklamıştır. UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi tutulmasına izin verilmemektedir. Grup, standardın finansal durumu üzerine etkilerini Not 1 Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler ve Not 2 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi başlıkları altında detaylarıyla açıklamıştır. UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan konsolide finansal tablolara ilişkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren özkaynak yöntemiyle konsolide edilen SSDSD ye ilişkin açıklamalar Not 10 da sunulmuştur. Kullanılan Tahminler ve Varsayımlar tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen tahminler ve varsayımlar yapması gerekmektedir. Gerçekleşen sonuçlar, tahmin ve varsayımlardan farklı olabilir. Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Ara dönem konsolide finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan önemli varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir: a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. b) Şüpheli alacak karşılıkları için Grup yönetiminin değer düşüklüğü testleri baz alınmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve zincir mağazalar dışında kalan borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. c) Grup yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanlarının faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur. d) Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. e) Grup, gelişen olaylar veya değişen koşullar doğrultusunda, varlıkların defter değerleriyle satılamayabileceği ortaya çıktığında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak üzere varlıklarını gözden geçirir. Böyle bir belirti olduğu takdirde ve varlıkların defter değeri tahmini elde edilebilir değerini aştığı takdirde, aktifler ve nakit sağlayan birimler tahmini elde edilebilir değerinden gösterilir. Varlıkların elde edilebilir değeri net satış fiyatı veya kullanım değerinden büyük olanıdır. (12)

15 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) f) Grup, belirlenmiş olan muhasebe politikaları çerçevesinde, sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye kayıtlı değerlerini, yılda bir kez veya şartların değer düşüklüğünü işaret ettiği durumlarda daha sık aralıklarla değer düşüklüğü testine tabi tutmaktadır. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle sınırsız faydalı ömre sahip maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiye kayıtlı değerlerini geri kazanılabilir değeri ile karşılaştırılarak değer düşüklüğü testine tabi tutulmuştur. g) Ertelenen vergi aktifi gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti halinde kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda ertelenmiş vergi aktifi taşınan ve kullanılmamış birikmiş zararlar ile her türlü geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. h) Grup yönetimi, Al Waha şirketinin tüm taşınmaz varlıklarına sahip olan ve özel sözleşme hükümlerince bu taşınmazları ve taşınmazlar üzerindeki bütün haklarını Al Waha ya kiralamış olan Trust Co. yu, başka hiçbir faaliyeti olmayacağı ve kuruluşunun da sadece bu amaca hizmet edecek olmasından dolayı, söz konusu şirketi Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumlama Komitesi ve Türkiye Muhasebe Standartları Yorum 12 "Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler" (1 Ocak 2013 ten itibaren UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ) kapsamında, özel amaçlı işletme olarak tanımlamıştır. i) ER ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, Al Waha satın alımı tamamlandıktan sonra yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2016 ile 2021 tarihleri arasında geçerli olan, ER nin sahibi olduğu %23,60 Waha B.V. hissesini CCİ ye satma opsiyonu (CCİ nin satın alma yükümlülüğü) bulunmaktadır. UMS 27 Konsolide ve Bireysel Mali tablolar (1 Ocak 2013 ten itibaren UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ) standardına istinaden söz konusu hisse satış opsiyonu, Grup un konsolide finansal tablolarında yükümlülük olarak kaydedilmiştir. Anlaşma hükümlerine göre CCİ nin satın alma yükümlülüğü, ER nin opsiyonu 2016 yılsonunda kullanacağı varsayılarak indirgenmiş nakit akımı yaklaşımına dayanarak hesaplanmış ve konsolide bilançoda diğer uzun vadeli yükümlülükler kalemi içerisinde gösterilmiştir. İndirgenmiş nakit akımı yaklaşımıyla yapılan opsiyon yükümlülüğü hesaplamaları, yılda bir kez tekrar hesaplanarak yeniden değerlendirilecektir. Türev Finansal Araçlar Şirket, nihai mal üretimi için gerekli emtiaların fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan fiyat riskinden korunmak amacıyla emtia swap işlemleri gerçekleştirmektedir. Riskten Korunma Muhasebesi Riskten Korunma Muhasebesi kapsamında korunma işlemleri, - Muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borcun ya da muhasebeleştirilmemiş bir kesin taahhüdün veya bu tür bir varlık, borç ya da taahhüdün belirlenebilir bir bölümünün gerçeğe uygun değerinde meydana gelen, belirli bir risk unsuru ile ilişkilendirilebilen ve kâr veya zararı etkileyebilecek nitelikteki değişikliklere karşı gerçekleştirilen bir finansal riskten korunma işlemi olan gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemleri - Muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borca (örneğin, değişken oranlı borçların gelecekteki faiz ödemelerinin tamamı veya bir kısmı) ya da gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme ilişkin belirli bir riskle ilişkilendirilebilen ve net kâr veya zararı etkileyebilen nitelikteki nakit akışı değişikliklerinden korunmak için gerçekleştirilen bir finansal riskten korunma işlemi olan nakit akış riskinden korunma işlemleri olarak sınıflandırılır. Grup, finansal riskten korunma işleminin başlangıcında, Grup un finansal riskten korunma işlemine neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisine uygun olarak finansal riskten korunma ilişkisini tayin eder ve belgelendirir. Söz konusu belgelendirme, riskten korunma aracını, riskten korunma konusu kalemi ve işlemi, korunulan riskin niteliği ve riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerinde meydana gelen değişikliklerin, riskten koruma konusu kalem ve işlemin gerçeğe uygun değerinde ve nakit akışlarında meydana gelen değişiklikleri dengelemesinin etkinliğinin nasıl belirleneceğini kapsamaktadır. Söz konusu riskten korunma işlemlerinin başlangıcında gerçeğe uygun değer ve nakit akımlarındaki değişikliklerin karşılanmasında etkin olacağı beklenmekte olup raporlama dönemleri boyunca periyodik olarak riskten korunma işleminin etkinliği değerlendirilmektedir. (13)

16 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Gerçeğe uygun değer riski muhasebesinde, riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerindeki değişiklik konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Riskten korunma konusu kalem ve işlemin gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler, riskten korunma konusu kalem ve işlemin taşınan değerinin bir parçası olarak muhasebeleştirilir ve finansal gelir/gider kalemi içerisinde gelir tablosuna dahil edilir. Nakit akış riskinden korunma muhasebesinde, riskten koruma aracına ait kazanç ve kayıpların etkin kısmı, diğer kapsamlı gelir içerisinde nakit akış riski korunma fonuna intikal ettirilir, etkin olmayan kısım ise finansal gelir/gider kalemi içerisinde gelir tablosuna dahil edilir. Nakit akış riskinden korunma işlemlerinde, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş bulunan tutarlar, finansal riskten korunma konusu tahmini işlemin kâr veya zararı etkilediği dönem veya dönemlerde (örneğin finansal gelirin veya giderin veya tahmin edilen bir satışın gerçekleşmesi halinde) kâr ya da zarara dahil edilir. Riskten korunma konusu kalemin finansal olmayan bir varlık veya borç olduğu durumlarda, daha önceden özkaynaklarda muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç veya kayıpları iptal ederek varlık veya borcun ilk maliyetine veya defter değerine dahil edilir. Şirket, tahmini metal kutu alımlarının maruz olduğu alüminyum fiyat riskinden korunmak adına alüminyum swap sözleşmeleri gerçekleştirmiş olup nakit akış riskinden korunma muhasebesi kapsamında alüminyum swap işlemlerini riskten korunma aracı, planlanan metal kutu alımlarından dolayı gerçekleşme olayı yüksek tahmini nakit çıkışlarını riskten korunma konusu kalem olarak tayin etmiştir (Not 7, Not 26). Riskten korunma muhasebesine konu edilmeyen diğer türev araçlar Türev finansal araçlar; işlem maliyetleri işlemin yapıldığı tarihte muhasebeleştirilmek üzere gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. İlk kayıtlara alınmalarına müteakiben, türev finansal araçların gerçeğe uygun değerinde oluşan değişiklikler, konsolide gelir tablosunda finansal gelir ve gider kalemlerine intikal ettirilir. Şirket, operasyonel ve finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yabancı para riskine ve faiz oranı riskine karşı korunmak için türev enstrümanları kullanmaktadır. Türev enstrümanları ilk defa finansal tablolara alınırken maliyetleri üzerinden değerlenir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değerleri üzerinden değerlemeleri yapılır ve değişim gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Şirket in türev finansal araçları, yapılandırılmış vadeli döviz alım-satım ve faiz oranı swap sözleşmelerinden oluşabilmektedir. Bu finansal araçlar ekonomik olarak Şirket için risklere karşı etkin bir koruma sağlamakla birlikte, risk muhasebesi yönünden UMS 39 - Finansal Araçlar : Muhasebeleştirme ve Ölçme standardına ait gerekli koşulları taşımaması nedeniyle, konsolide finansal tablolarda riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleştirilmemektedir. İşlevsel ve Sunum Para Birimi Şirket'in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası (TL) olarak kabul edilmiştir. Bağlı Ortaklık ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüs İşlevsel Para Birimleri 31 Aralık 2012 Ulusal Para Birimi İşlevsel Para Birimi Ulusal Para Birimi İşlevsel Para Birimi CCSD Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Mahmudiye Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Türk Lirası Efes Sınai Dış Ticaret Türk Lirası Amerikan Doları Türk Lirası Amerikan Doları Almaty CC Kazak Tengesi Amerikan Doları Kazak Tengesi Amerikan Doları Tonus Kazak Tengesi Amerikan Doları Kazak Tengesi Amerikan Doları Azerbaijan CC Manat Amerikan Doları Manat Amerikan Doları Turkmenistan CC Türkmenistan Manatı Amerikan Doları Türkmenistan Manatı Amerikan Doları Bishkek CC Som Amerikan Doları Som Amerikan Doları TCCBCJ Ürdün Dinarı Amerikan Doları Ürdün Dinarı Amerikan Doları CCBIL Irak Dinarı Amerikan Doları Irak Dinarı Amerikan Doları SSDSD Suriye Poundu Amerikan Doları Suriye Poundu Amerikan Doları CCBPL Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi CCI Holland Euro Amerikan Doları Euro Amerikan Doları Waha B.V. Euro Amerikan Doları Euro Amerikan Doları Al Waha Irak Dinarı Amerikan Doları Irak Dinarı Amerikan Doları Tacikistan CC Somoni Amerikan Doları Somoni Amerikan Doları (14)

17 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin uluslararası yapısı ve bu şirketlerin işlemlerini Amerikan Doları ( USD ) ağırlıklı gerçekleştirmeleri, bu şirketlerin işlevsel para birimini USD olarak belirlemelerine neden olmuştur. Konsolide edilen yabancı bağlı ortaklıkların çoğu ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler finansal, ekonomik ve organizasyon olarak bağımsız olduklarından yabancı kuruluşlar olarak nitelendirilmektedir. Konsolide finansal tablolar oluşturulurken, işlevsel ve sunum para birimi USD olan yurt dışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin bilanço kalemlerinin Şirket in işlevsel ve sunum para birimi olan TL ye çevrilmesinde bilanço tarihinde geçerli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın açıkladığı resmi döviz alış kuru olan, 1 USD = 1,8087 TL (31 Aralık 2012; 1 USD = 1,7826 TL) kuru, gelir tablosunun çevriminde ise dönem içinde oluşan ortalama kur, 1 USD = 1,7803 TL (1 Ocak - 31 Mart 2012; 1 USD = 1,7899 TL) esas alınmıştır. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisindeki yabancı para çevrim farkları kalemi altında takip edilmektedir. 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ Şirket satın almaları için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içinde satın alınan ya da satılan bağlı ortaklıklar konsolide mali tablolara alındıkları tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmektedir yılında gerçekleşen CCBPL Not 1 in Grup Yapısındaki 2013 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler başlığı altında açıklandığı üzere 1 Ocak 2013 ten itibaren yürürlüğe giren UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartları çerçevesinde; CCİ nin CCBPL deki kontrol değişikliği UFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında aşamalı olarak gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde muhasebeleştirilmekte ve 31 Aralık 2012 tarihine kadar oransal konsolidasyon metoduyla konsolide edilen CCBPL, 1 Ocak 2013 ten itibaren tam olarak konsolide edilmektedir. Buna göre, aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde edinen işletme, daha önceden elinde bulundurduğu edinilen işletmedeki özkaynak payını, birleşme tarihindeki gerçeğe uygun değeri ile yeniden ölçer ve sonuç olarak ortaya çıkan bir kazanç veya kayıp varsa bunu da kar veya zararda muhasebeleştirir. Bu kapsamda CCBPL in gerçeğe uygun değerinin yeniden ölçümünde üç yıllık dönemi kapsayan finansal bütçeyi temel alan serbest nakit akım tahminleri esas alınmıştır. Üç yıllık dönemden sonraki tahmini serbest nakit akımları beklenen büyüme oranları kullanılarak hesaplanmıştır. Tahmini serbest nakit akımları iskonto edilerek peşin değerine indirgenmiştir. Faaliyette bulunulan piyasalardaki büyüme oranları, kişi başı gayrisafi yurt içi hasıla ve fiyat indeksleri gibi bilgiler dış kaynaklardan edinilmiştir. Mamul ve hammadde fiyatları, işletme sermayesi gereksinimleri ve sabit kıymet yatırımları gibi değişkenlerle ilgili tahminler Grup un öngörüleri ve geçmiş dönem gerçekleşmelerine göre yapılmıştır. Raporlama tarihi itibariyle makul değer çalışmaları tamamlanmadığından, CCBPL mali tablolarında taşınan net defter değeri ve CCBPL in %49,39 payı için önceki yıllarda yapılan satın almanın makul değer etkisinin toplamı ile, CCBPL in provizyonel olarak yapılan gerçeğe uygun değer hesaplamaları arasında oluşan fark üzerinden, CCİ'nin CCBPL'deki geçmişten taşınan %49,39 oranındaki payının karşılığı olan TL, tarihli ara dönem konsolide finansal tabloda provizyonel olarak pozitif şerefiye hesabına yansıtılmış, satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan TL gerçeğe uygun değer artış kazancı ise diğer gelirler altında Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla değer artışı olarak muhasebeleştirilmiştir (Not 13, Not 19). (15)

18 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ (devamı) CCBPL in, kontrol gücünün değiştiği tarih itibariyle hazırlanmış mali tablolarındaki net varlıklarının değerleri ile, önceki yıllarda yapılan satın almanın makul değer etkisi aşağıdaki gibidir: CCBPL Net varlıkların değeri Önceki yıllarda CCBPL hisselerinin satın alınmasıyla oluşan makul değer etkisi Önceki yıllarda CCBPL hisselerinin satın alınmasıyla oluşan pozitif şerefiye Toplam varlıkların değeri CCİ nin kontrol gücü değişen sahiplik oranı %49,39 Toplam varlıkların CCİ tarafından edinilen kısmı (Not 10) Toplam varlıkların azınlık paylarında muhasebeleştirilen kısmı Toplam varlıkların değeri CCBPL in provizyonel gerçeğe uygun değerinin CCİ tarafından edinilen kısmı Eksi: Toplam varlıkların CCİ tarafından edinilen kısmı ( ) Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan provizyonel gerçeğe uygun değer artışı Eksi: Satın alma muhasebesi çerçevesinde gelir tablosu ile ilişkilendirilen yabancı para çevrim farkları (17.980) Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan gerçeğe uygun değer artış kazancı (Not 19) CCBPL in provizyonel gerçeğe uygun değerinin CCİ tarafından edinilen kısmı Eksi: CCBPL'in 1 Ocak 2013 itibariyle net varlıklarında CCİ'ın payı ( ) Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan provizyonel pozitif şerefiye (Not 13) yılında gerçekleşen AL WAHA Not 1 in Grup Yapısındaki 2012 Yılında Gerçekleşen Değişiklikler başlığı altında açıklandığı üzere, Al Waha nın %85,00 hissesinin Waha B.V. tarafından 133,8 milyon ABD dolarının TL karşılığı olarak, TL bedelle satın alınmasıyla Grup un Al Waha daki dolaylı payı %64,94 olmuştur. Irak yasalarına göre, yabancı ortaklı şirketler taşınmaz sahibi olamadıkları için, Al Waha şirketinin tüm taşınmaz varlıklarına sahip olan ve özel sözleşme hükümlerince bu taşınmazları ve taşınmazlar üzerindeki bütün haklarını Al Waha ya kiralamış olan Trust Co. isimli özel amaçlı bir şirket kurulmuştur. Trust Co., Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Yorumlama Komitesi ve Türkiye Muhasebe Standartları Yorum 12 "Konsolidasyon - Özel Amaçlı İşletmeler" kapsamında, Grup'un 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tablolarında tam konsolide edilerek gösterilmiştir (1 Ocak 2013 ten itibaren UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar özel amaçlı işletmeler yorumunun yerini almıştır). Satın alma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Al Waha tam konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmiştir. Söz konusu bağlı ortaklığın ve Trust Co. nun konsolidasyonu için UFRS 3 İşletme Birleşmeleri kapsamında, satınalma tarihindeki Al Waha ve Trust Co. nun makul değer esasına göre hazırlanmış mali tablolarındaki net varlık değeri ile satın alım maliyeti arasındaki fark olan TL (Not 13), 31 Aralık 2012 tarihli konsolide bilançoda pozitif şerefiye hesabında muhasebeleştirilmiştir. Ayrıca Not 1 de detaylarıyla anlatıldığı üzere NGK ya ait Al Waha hisselerinin satış opsiyonunundun kaynaklanan yükümlülük ile satın alma tarihindeki Al Waha ve Trust Co. nun makul değer esasına göre hazırlanmış mali tablolarındaki net varlık değeri üzerinden hesaplanan azınlık payı arasındaki fark olan TL pozitif şerefiye olarak muhasebeleştirilmiştir (Not 13). Satın alım tarihi itibariyle, Al Waha ve Trust Co. nun makul değer esasına göre hazırlanmış mali tablolarındaki net varlıklarının toplam gerçeğe uygun değeri TL olup Grup tarafından satın alınan kısmı ise TL ve hissedarlar sözleşmesindeki azınlık hisseleri satış opsiyonuna konu olan kısmı da TL dir. Konsolidasyon kapsamında, makul değer esasına göre hazırlanmış Al Waha ve Trust Co. mali tablosunda oluşan ve TCCC ile yapılan Şişeleme ve Dağıtım Sözleşmeleri ni temsil eden TL tutarındaki maddi olmayan varlıklar, ekonomik ömürlerinin belirsiz olması ve herhangi bir ek maliyet olmaksızın yenilenmesi sebebiyle amortismana tabi olmayıp, olası bir değer düşüklüğü kaybı için değerlendirmeye tabi tutulacaktır. (16)

19 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Şirket in faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii bölümsel raporlamayı UFRS sonuçlarına göre ölçmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performansını değerlendirmek ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içermektedir. 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle sunulan bilgiler, Not 2 de detaylarıyla açıklanan yeniden düzenleme etkilerini içermemektedir ve önceki dönemlerde raporlanan tutarlar ile uyumludur. Transfer fiyatlandırması açısından, ilişkili şirketler arasında uygulanan fiyatlar, ilişkisiz üçüncü taraflarla yapılan işlemlerde gerçekleşen emsal fiyatlara göre uygundur. Grup un bölümlere göre raporlamasını içeren bilgiler ektedir: Yurt içi Yurt dışı Eliminasyon Konsolide Satış gelirleri, net (860) Brüt kar / (zarar) (126) Faaliyet giderleri (-) ( ) (89.373) ( ) Diğer faaliyet gelir / (giderleri), net Faaliyet karı / (zararı) İştirak kar / zararlarından paylar - (421) - (421) Finansal gelirler (170) Finansal giderler (40.133) (15.668) 295 (55.506) Vergi öncesi kar / (zarar) Vergi gelir / (gideri) (10.199) (3.689) (214) (14.102) Net dönem karı / (zararı) (654) Dönem Kar / (Zararı)nın Dağılımı Azınlık Payları - (9.400) 64 (9.336) Ana Ortaklık Payları Maddi ve maddi olmayan duran varlık girişleri Amortisman gideri ve itfa payı (178) Diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler ( ) ( ) Toplam varlıklar ( ) Toplam kaynaklar Mart 2012 (*) Yurt içi Yurt dışı Eliminasyon Konsolide Satış gelirleri, net (1.543) Brüt kar / (zarar) (227) Faaliyet giderleri (-) ( ) (51.764) ( ) Diğer faaliyet gelir / (giderleri), net (2.234) 889 Faaliyet karı / (zararı) Finansal gelirler Finansal giderler (49.581) (7.913) (44) (57.538) Vergi öncesi kar / (zarar) (5.514) Vergi gelir / (gideri) (14.714) (893) (39) (15.646) Net dönem karı / (zararı) (6.407) Dönem Kar / (Zararı)nın Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları (6.678) Maddi ve maddi olmayan duran varlık girişleri (847) Amortisman gideri ve itfa payı (194) Diğer nakit çıkışı gerektirmeyen kalemler (*) Önceki dönemlerde raporlanan finansal tablolar ile tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş önceki döneme ait bilgiler arasındaki mutabakat, Not 2 de Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi başlığı altında sunulmuştur. (17)

20 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 31 Aralık 2012 (*) Yurt içi Yurt dışı Eliminasyon Konsolide Toplam varlıklar ( ) Toplam kaynaklar Şirket in faaliyet bölümlerinin diğer bölümler ile gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen bölüm gelirlerinin ölçülmesi ve raporlamasında, bölümler arası transferler, normal piyasa fiyatı ve şartlarında gerçekleştirilmektedir. (*) Önceki dönemlerde raporlanan finansal tablolar ile tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş önceki döneme ait bilgiler arasındaki mutabakat, Not 2 de Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi başlığı altında sunulmuştur. 5. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 31 Aralık 2012 (Yeniden Düzenlenmiş-Not 2) Kasa Banka -Vadeli Vadesiz Çekler tarihi itibariyle TL tutarındaki yabancı para cinsinden 3 aydan kısa vadeli mevduatlar, 1 gün ile 30 gün (31 Aralık TL, 1 gün ile 28 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz oranları %0,20 - %5,00 (31 Aralık %0,20 - %5,00) arasında değişmektedir. tarihi itibariyle TL tutarındaki TL cinsinden vadeli mevduatlar, 1 gün ile 46 gün (31 Aralık TL, 2 ile 49 gün) arasında değişen kalan vadelerde olup faiz oranları %7,20 - %7,90 (31 Aralık %8,15 - %8,70) arasında değişmektedir. tarihi itibariyle 3 aydan kısa vadeli mevduatlar üzerinde 594 TL (31 Aralık TL) tutarında faiz geliri tahakkuku bulunmaktadır. ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle hazır değerlerin gerçeğe uygun değerleri kayıtlı değerlerine eşittir. 6. FİNANSAL YATIRIMLAR 31 Aralık 2012 Vadesi üç aydan uzun vadeli mevduatlar ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle 3 aydan uzun vadeli mevduatlar USD ve TL cinsinden oluşmaktadır. tarihi itibariyle bu mevduatlar 91 ile 182 gün arasında değişen vadelerde olup faiz oranları %3,00 - %8,20 arasında değişmektedir (31 Aralık ile 365 gün, %6,80 - %8,90). tarihi itibariyle 3 aydan uzun vadeli mevduatlar üzerinde TL (31 Aralık TL) tutarında faiz geliri tahakkuku bulunmaktadır. 7. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR tarihi itibariyle Şirket in gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı TL olan, tonluk, 4 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu alüminyum swap kontratları sırasıyla,11 Eylül 2012, 10 Ekim 2012, 30 Ekim 2012 ve 6 Mart 2013 tarihleri itibariyle nakit akış riskinden korunma muhasebesi uyarınca, gerçekleşme ihtimali yüksek olan metal kutu alımlarının nakit akışlarından kaynaklanabilecek finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmişlerdir (Not 2, Not 26). Söz konusu türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki değişimin tamamı etkin olup, konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir. (18)

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2014 TARİHLİ FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ARA DÖNEM FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ARA DÖNEM KAR VEYA ZARAR TABLOSU... 3 ARA DÖNEM

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2013 30.09.2013 Tarihli Konsolide Mali Tablolar TARİHLİ ARA MALİ TABLOLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAYICI NOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARLA İLGİLİ

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 Mart 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)... 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU. 2 KONSOLİDE

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş NİN 01 OCAK 30 HAZİRAN

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İçindekiler Sayfa

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı