TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ"

Transkript

1 TESKON 215 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ ALPER YILMAZ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TUNCAY YILMAZ OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ MEHMET TAHİR ERDİNÇ ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ FATİH HAN AVCI TEMSA GLOBAL MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLDİRİ

2

3 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1669 TAŞITLARDA BUĞUNUN GİDERİLMESİ Alper YILMAZ Tuncay YILMAZ Mehmet Tahir ERDİNÇ Fatih Han AVCI ÖZET Otobüs ön camları iç yüzeylerinde soğuk dıģ hava Ģartlarında buğu meydana gelebilmektedir. Bilhassa sürüģ emniyeti bakımından bu buğunun hızlı bir Ģekilde giderilmesi gerekmektedir. Buğunun giderilmesi yolcuların net bir dıģ ortam görüntüsünden faydalanmaları için de yararlıdır. Ön cam iç yüzeyinde oluģan bir buğunun giderilmesi teorik olarak modellenmiģtir. Bu model çalıģmasında önce otobüs iç havasının ısıtılarak çeģitli sıcaklıklarda iç cam yüzeyine paralel hava üflenmesi incelenmiģ ve buğu giderilmesi için bilhassa otobüs iç hava rölatif nemi, üflenen havanın sıcaklığı ve dıģ ortam sıcaklığının çok önemli olduğu görülmüģtür. BaĢka bir alternatif olarak doğrudan dıģ havanın ısıtılarak iç hava neminin düģük olması ve böylece etkin bir buğu çözümünün çok kolaylaģacağı gösterilmiģtir. Yeni bir uygulama biçimi olarak radyasyonla (infrared) ön cam iç yüzeyinin ısıtılması ve otobüs iç havasının hiç veya çok az ısıtılarak üflenmesi incelenmiģ ve bu durumda da 1-2 kw/m 2 radyasyonla çok iyi sonuçlar alınabileceği gösterilmiģtir. DıĢ ortam sıcaklığının C ve -1 C sabit tutulması ayrıca iç ortam sıcaklığının 2 C iç ortam rölatif neminin de % 5 olarak ölçüldüğü durumlar için buğu giderme deneyleri yapılmıģtır. Deney sonuçları teorik sonuçları niceliksel olarak doğrulamaktadır. Anahtar Kelime: Otobüs, buğu, iç cam, sıcak hava, radyasyon. ABSTRACT Fogging can exist inside of the busses at cold air conditions. Especially for securty of the drive, defogging must be very fast. Defogging is also useful for travellers sight. Defogging at windshield of the bus was modelled theoretically. In this modelling study, firstly heated inside air is blowed parallel to the windshield. This was invastigated for various heating temperatures and it was shown that for defogging, especially bus inside relative humidty, blowing air temperature and outside temperature are very important. As an alternative it was shown that directly heating outside temperature lower inside air humidty can be obtained and so effective defogging can be very easy. As a new application, infrared heating of the windshield with or without hot air blowing were investigated. It was shown that good results can be obtained with 1-2 kw/m 2 radiation intensity.

4 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 167 Keeping outside temperature at C and -1 C, inside air temperature 2 C and inside relative humidty 5% deffoging experiments were carried out. Experimental results validated the theoretical results quantitatively. Key Words: Bus, defogging, windshield, heated air, infrared radiation. 1. GİRİŞ TaĢıtlarda camlarda meydana gelen buğulanmanın önlenmesi birçok bakımdan büyük önem taģımaktadır. Ön camları Ģoförün görüģünü etkilemesi bakımından, sürüģ güvenliğini ciddi bir biçimde etkileyeceği açıktır. Güvenlik dıģında konfor açısından da önemli bir durumdur. Bilhassa yolcu otobüslerinde birçok yolcunun nemli elbiselerle giriģ yapması durumunda, iç hava nemi artmakta ve böylece çiğ noktası sıcaklığı yükseldiğinden dolayı buğu oluģmaktadır. Bu da yolcu konforunu negatif olarak etkilemektedir. Bu sebeplerden dolayı buğu oluģtuğu takdirde hızla yok edilmesi veya oluģmasının önlenmesi gerekmektedir. Bunun için çeģitli çalıģmalar sonucunda bazı patentler alınmıģtır[1,2]. Buğu durumunun en iyi Ģekilde belirlenebilmesi için ayrıntılı bir araģtırma Urban ve ark.[3] tarafından gerçekleģtirilmiģ ve sensörlerin otomobilde en iyi yerleri belirlenmiģtir. Croce ve ark.[4] buğulanma ve buğu çözmeyi yüzeyde oluģan damla Ģeklinde modellemiģler ve bu modeli nümerik olarak çözerek, buğu giderilmesi zamanın fonksiyonu olarak belirlemiģlerdir. Dutra ve ark.[5] buğu giderilmesini cama hava üfleme durumunda deneysel ve nümerik olarak incelemiģler ve buğu çözmede homojen hava dağılımının ve hava hızının önemli olduğunu belirlemiģlerdir. Bu çalıģmada camda oluģan buğunun buharlaģtırılmasının çeģitli metotları açıklanacak ve bunların uygunluğu tartıģılacaktır. 2. BUHARLAŞMA HIZININ DEĞİŞİMİ Ortam ile cam yüzey arasında kütle transferi. m.( ) (1) w ci ü bağıntısından bulunur. Burada ρ i ve ρ iy su buharının otobüs içi ve iç yüzeyindeki kısmi yoğunluklarıdır. β ise kütle transferi katsayısıdır. EĢt.(1) mutlak nem kullanılarak. ci ü m w. a ( ). a ( xci xü ) (2) a a x ü üfleme havası Ģartlarından, x ci de T ci sıcaklığında doyma durumu kabul edilerek bulunur. Kuru hava yoğunluğu ρ a toplam basınç P T ve T ü sıcaklığına bağlı olup bilinen bir değerdir. Belirli bir hava hızında kütle transferi katsayısı sabit kabul edilebilmektedir. 1. kurutma bölgesinde kurutma yapıldığı varsayılarak eģt (2) den: * m xci xü (3)

5 T ( o C) 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1671 eģitliği yazılabilir. Burada x ü üfleme havasının mutlak nemi ve x ci ise cam iç yüzeydeki havanın mutlak * nemi olup, kurutma hızı m da m * w mw (4) ρ. a eģitliği ile tarif edilmiģtir. Burada m w buharlaģan su buharı kütle debisini ifade etmektedir. ġekil 1 de * çeģitli hava sıcaklıklarında kurutma hızı m w ın rölatif nem ile değiģimi verilmiģtir. ġekilden de görüldüğü gibi, kurutma hızı hava sıcaklığı ile artmakta, rölatif nem ile de düģmektedir. ġekil 2 de ise sabit kurutma hızları durumunda, hava sıcaklığı ve rölatif nem arasındaki iliģki gösterilmiģtir. ġekil 2 den görüldüğü gibi, belirli bir kurutma hızı, yüksek sıcaklık ve belirli bir nemde elde edilirken, aynı kurutma hızı düģük sıcaklık ve düģük T=1 nem değerleri seçilerek T=2de elde edilebilmektedir. T=3 T=4 T=5 T= x1 3 3 * M x Şekil 1. Kurutma hızı 6,2,4,6,8 1 nin, çeģitli üfleme sıcaklıklarında j üfleme havası rölatif nemi ile değiģimi M*=1E-3 M*=8E-3 M*=6E-3 M*=4E-3 M*=2E ,2,4,6,8 1 j Şekil 2. Hava sıcaklığının, çeģitli kurutma hızlarında hava rölatif nemi ile değiģimi

6 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR BUHARLAŞMANIN HESAPLANMASI ġekil 3a ve 3b'de camdan ısı ve kütle transferi için sıcaklık kısmi yoğunluk dağılımları verilmiģtir. Kütle transferi için buhar kısmi yoğunluğu ρ gösterilmiģtir. EĢt. (2) de bilinmeyen sadece kütle transferi katsayısı β dır. β değeri Sherwood sayısı Sh den bulunur. Bunun yanı sıra benzerlik esasından yararlanarak Nusselt sayısı (Nu)'dan dolayısıyla ısı transferi katsayısı h den de bulunabilir: h 2/3 Le (5) c a pa Burada Le Lewis sayısıdır. Isı transferi katsayısı bilinen eģitlikler yardımıyla bulunan Nu sayısından hesaplanabilir. Camlarda zorlanmıģ konveksiyon kabul edilerek Nusselt sayısı laminar ve türbülanslı akıģ için. T ü T ci T i T ad T d a) Isı transferi için sıcaklık dağılımı ρ iü ρ ad ρ d b) Kütle transferi için kısmi yoğunluk dağılımı Şekil 3. Camdan ısı ve kütle transferi Nu l =.664 Re 1/2 Pr 1/3 (6)

7 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1673 Nu t =.37 Re.8 Pr /( Re -.1 (Pr 2/3-1)) (7) eģitliklerinden hesaplanabilir. Burada Re ve Nu sayıları eģitlikleriyle tarif edilmiģlerdir. L camın uzunluğunu göstermekte olup k ve havanın ısı iletim katsayısı ve kinematik viskozitesidir. Re ve Pr Reynolds ve Prandtl sayılarıdır. u hızı cama paralel olan hava hızıdır. Türbülanslı akıģta Nu sayısı Nu= ( Nu l 2 +Nu t 2 ) 1/2 (1) Ģeklinde hesaplanmalıdır. Cam dıģ yüzeyindeki konveksiyonla ısı transferi yine (6), (7) ve (8) eģitlikleriyle hesaplanacak, hız yerine dıģ taraftaki ısı transferi katsayısı için otobüs hızı, iç taraftaki için ise üfleme hızı kullanılacaktır. Camda buğu çözme(buharlaģma) yapılabilmesi için, iç cam yüzey sıcaklığında ve doyma durumunda hesaplanan x ci değerinin x ü den büyük olması gerekir. Bu da üfleme sıcaklığı T ü ve rölatif nemi ile elde edilecek çiğ noktası sıcaklığının, cam iç yüzey sıcaklığı T iç den küçük olması anlamına gelir. Cam yüzeyinde bulunan suyun ne kadar zamanda buharlaģtırıldığını hesaplamak için önce cam yüzeyinde bir s sıvı filmi kalınlığı kabul edilmelidir. Bu durumda birim su kalınlığı s de buharlaģma zamanı t (8) (9) (11) eģitliği ile hesaplanır. suyun yoğunluğunu göstermektedir. eģt. (1) veya eģt.(2) ile hesaplanacaktır. ne kadar yüksek olursa t de o kadar uzun olacaktır. Isı transferinin hesabında su filmi kalınlığı çok küçük olduğundan, su filmi ısıl direnci ihmal edilerek dikkate alınmayacaktır. Ancak ısı transferi hesaplarında yüzeyde buharlaģmadan dolayı ısı ihtiyacı dikkate alınacaktır. Bu durumda ısı transferi qc qd qr qü mw hgl (12) qr varsa cam iç yüzeyinde gönderilen radyasyon(infared) ısı q ise üfleme havasından cam iç yüzeyine konveksiyonla transfer edilen ısıdır. eģitliğine göre hesaplanmalıdır. Burada akım Ģiddetidir. suyun buharlaģma gizli ısısıdır. Bir toplam ısı transferi katsayısı ü 1/U= 1/h d +s c /k c (13) tarifiyle de h ü (T ü - T ci ) m w h gl =U cd (T ci - T d ) (14) Ġfadesi yazılabilir. Buradan da iterasyonla T ci sıcaklığı ve k c /s c (T ci - T cd )= h d (T cd - T d ) (15) bağıntısından da T cd sıcaklığı elde edilir. h gl

8 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1674 T ci sıcaklığı belirlendikten sonra aģağıda verilen eģitliklerden p ci iç yüzey doyma basıncı bulunur. o o 3 C T C : o 3 6 ci o C T 3 C : o o ci o C T 6 C : ci o C T 1 C : ci P P P P 12.3 Tci ci (16) Tci ci (17) Tci ci (18) Tci ci (19) 1 Ġlk iki eģitlik, TS 825[6], eģt.(18) de Yılmaz ve ark.[7] tarafından verilmiģtir. EĢt.(19) ise sıcaklıkları 1 o C ye kadar artırmak için eklenmiģtir. Böylece belirlenen p ci den de x ci aģağıdaki gibi elde edilir. x ci =.622 P ci /(P T - P ci ) (2) 4. İÇ HAVANIN ISITILMASIYLA KONVEKSİYONLA BUHARLAŞMA BuharlaĢma için T i otobüs iç sıcaklığındaki hava T ü üfleme sıcaklığına kadar ısıtılır. Ġç hava mutlak nemi x i ve üfleme havasının mutlak nemi x ü böylece aynıdır. x ü = x i (21) x i değeri iç hava için verilen T i ve ji değerlerinden hesaplanır. T i değeri bilindiğinden eģt.(16)-(19) da T ci yerine T i konularak iç hava kısmi doymuģ su buharı basıncı P i değeri bulunur. Bu değerle de x i ji. Pi.622 P j. P T i i (22) eģitliğinde x i değeri elde edilir. ġekil 4 te suyun buharlaģma zamanı t nin su kalınlığı s ye oranı otobüs iç sıcaklığı T i =24 o C ve dıģ ortam sıcaklığı T d =-1 o C, otobüs iç rölatif nemi j i nin fonksiyonu olarak çeģitli üfleme sıcaklıkları T ü için verilmiģtir. ġekilden de görüldüğü gibi, makul kurutma zamanları için ya üfleme sıcaklığının çok yüksek, ya da otobüs iç hava rölatif neminin çok düģük olması gerekmektedir. Bu durum ġekil 1 de verilen eğrilerle uyum içindedir. BuharlaĢma zamanı su kalınlığı s ile lineer olarak değiģmektedir. ġekil 5 de ise iç otobüs sıcaklığı T i =24 o C, üfleme havası T ü =6 o C de t/s oranı yine otobüs iç hava rölatif neminin fonksiyonu olarak gösterilmiģtir. Bu Ģekilde parametre olarak dıģ hava sıcaklığı seçilmiģtir. DıĢ hava sıcaklığının buharlaģma zamanını çok etkilediği açıkça görülmektedir. Çok düģük dıģ hava sıcaklıklarında buharlaģma zamanını azaltmak için çok düģük otobüs içi rölatif neme veya yüksek üfleme sıcaklığına ihtiyaç duyulacaktır.

9 t/s [s/ ] t/s [s/ ] 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR T ü a= 8 o C b= 6 o C c= 5 o C T d =-1 o C T i =24 o C c b a,1,2,3,4,5,6,7,8 Şekil 4. BuharlaĢma zamanının çeģitli üfleme sıcaklıklarında otobüs iç rölatif nemi ile değiģimi 6 5 T d a= o C b= -1 o C c= -2 o C T ü =6 o C T i =24 o C c b a,1,2,3,4,5,6,7,8 j Şekil 5. BuharlaĢma zamanının çeģitli dıģ sıcaklıklarda otobüs iç hava rölatif nemi ile değiģimi(t ü =6 o C, T i =24 o C)

10 t/s [s/ ] t (s) 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR RADYASYONLA ve KONVEKSİYONLA BUHARLAŞMA Radyasyonla (Infared) ısıtma endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılmaktadır[8,9]. Radyasyonla ısıtmada kullanılması durumunda eģt.(12) de verilen q değeri sonlu bir değer olacaktır. Bunun yanında üfleme havasını da ısıtmak mümkündür. ġekil 6, 7 ve 8 de sabit T i =2 o C ve T ü =2 o C de buharlaģma zamanı iç hava rölatif neminin fonksiyonu olarak çeģitli q değerleri için verilmiģtir. Bu Ģekillerden T d = o C de ve havayı hiç ısıtmadan q sıcaklıklarda R 2 R 1 kw / m değeri ile iyi bir buharlaģma edileceği ancak -1 o C ve -2 o C dıģ q R 2 kw / m 2 R radyasyon Ģiddetinin iyi sonuç vereceği görülmektedir. ġekil 9 ve 1 da ise T ü =4 o C ve Ģekil 11 ve 12 de ise T ü =6 o C değerlerinde buharlaģma yine iç hava rölatif neminin 2 fonksiyonu olarak gösterilmiģtir. Buradan da konveksiyonla ısıtma durumunda q 1 kw / m radyasyon Ģiddetiyle çok iyi bir buharlaģma sağlanacağı görülmektedir. Td=; Tüf=2 R (%) 1 2 Şekil 6. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs içi rölatif nemin fonksiyonu olarak değiģimi(t d = o C, T ü =2 o C)

11 t/s [s/ ] t/s [s/ ] t (s) Td=-1; Tüf=2 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR (%) Şekil 7. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs içi rölatif nemin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-1 o C, T ü =2 o C) Td=-2; Tüf= t (s) (%) Şekil 8. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi (T d =-2 o C; T ü =2 o C)

12 t/s [s/ ] t (s) t/s [s/ ] Td=-2, Tüf=4 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR t (s) (%) Şekil 9. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-2 o C; T ü =4 o C). Td=-1; Tüf= (%) Şekil 1. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-2 o C; T ü =4 o C)

13 t/s [s/ ] t/s [s/ ] t (s) Td=-1; Tüf=6 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR (%) Şekil 11. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Td=-2; Ģiddetlerinde Tüf=6 otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-1 o C; T ü =6 o C) t (s) (%) Şekil 12. BuharlaĢma zamanın çeģitli radyasyon Ģiddetlerinde otobüs iç rölatif neminin fonksiyonu olarak değiģimi(t d =-2 o C; T ü =6 o C). 6. DIŞ HAVANIN ISITILMASIYLA BUHARLAŞMANIN İYİLEŞTİRİLMESİ ġekil 4-1 dan araç içi nemin ön camda buğulaģmasının giderilmesi için çok önemli olduğu gösterilmiģtir. Ancak, araç içerisinde yolculardan dolayı iç havanın nemi yüksek olabilmektedir. Bunun bir nedeni yolcuların teneffüsünden dolayı meydana gelen ısı kazancı, bir diğer nedeni ise kıģ aylarında yağıģtan dolayı yolcu giysi üstlerinin nemli olması ve bunların buharlaģmasıdır. En kritik dıģ hava durum durumudur ve yağıģlı havada nem bu değerdedir.

14 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 168 Ġç havanın T i sıcaklığının aracın radyatörü tarafından sabit tutulduğu kabul edilmektedir. Araç içerisinde belirli bir rölatif nem istenecektir. Daha önceki sonuçlardan rölatif nemin,5 ten büyük olması durumunda buğu çözmenin önemli ölçüde zorlaģtığı anlaģılmıģtır. Bu durumda 'nin bu değerden küçük tutulması hedeflenecek ve burada kabul edilecektir. Ayrıca araç içindeki ortalama hava hızı u i ' nin de nemli giysilerden buharlaģmada önemli bir etken olduğu açıktır. Bu hız kıģ ayları için m/s olarak kabul edilmiģtir. Ġnsanların metabolizmalarının durumuna göre ortama gizli ısı verirler. Bu gizli ısı değeri kiģinin verdiği gizli ısıdır. Araçta bulunan N kiģi için verilen gizli ısı olup bir (23) Ģeklinde hesaplanabilir. Araçtaki gizli ısıdan buhar miktarı (24) olarak bulunabilir. Burada buharın entalpisidir. Araçtaki yolcuların tamamının veya bir kısmının elbisesi nemli olabilir. Bu yolcuların sayısı N w olarak alınacaktır. N w değeri ile N arasındadır. Elbiselerden buharlaģan su buharı miktarı EĢitliği ile hesaplanır. Burada F p kütle transferi yapılan nemli elbise yüzeyi olup, aģağıdaki gibi alınır. (25) (26) değeri bir yolcu elbisesinin ıslanmıģ yüzey alanıdır. değeri de yaklaģık olarak (27) eģitliğinden bulunur. buharın özel gaz sabitidir. de yaklaģık olarak eģitliğinden elde edilir. ve dıģ hava için verilen (1) (4) bağıntılarından benzer Ģekilde elde edilir. Nemli elbiselerden kütle transferi için gerekli kütle transferi katsayısı (28) (29) eģitliğinden bulunur. Burada D i su buharının hava içindeki difüzyon katsayısı ve L i de ıslak yüzey uzunluğudur. Sh i sayısı da laminar ve türbülanslı akıģ için Nu için verilen (6), (7) ve (1) eģitliklerinden elde edilmelidir. ġekil 13a, b ve c de dıģ havanın (D) ısıtılması ve iç hava (I) durumuna getirilmesi ve psikometrik diyagramdaki durumlar gösterilmiģtir.

15 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1681 Q xd hd M x d ü hü M d a) M w xü hü M x d i hi M d M b b) T d i ü c) x i d ü c) Şekil 13. DıĢ havanın ısıtılması(a), iç hava durumuna getirilmesi(b), bunların psikrometrik diyagramda gösterimi(c).

16 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1682 ġekil 13 deki a ve b durumları için; (3) (31) (32) (33) Bu eģitliklerden de (34) (35) (36) eģitlikleri elde edilir. Burada gerekli dıģ hava debisi da gerekli ek ısıtma miktarıdır. Hesaplamalar için aģağıdaki değerler kullanılmıģtır.,,,,,,,, ġekil 14, 15 ve 16 da gerekli ısısı ve debisi,, dıģ hava sıcaklığının fonksiyonu olarak verilmiģtir. Islak yolcu sayısı da 52, 26, 13 ve olarak kabul edilmiģtir. Verilmesi gereken ısının yaklaģık -1 bir minimum yaptığı görülmektedir. Çiğ noktası sıcaklığı 9,5 olduğunda, teorik olarak ve dolayısıyla nun sonsuza gitmesi gerekir. Yani dıģ hava ile nemi düģük te tutma imkansız hale gelir. ve nin ıslak elbiseli yolcu sayısı ile hızla arttığı görülmektedir. Bunun daha iyi anlaģılması için Ģekil 17, 18, 19 da ısısı ve debisi N w nin fonksiyonu olarak verilmiģtir. Bu Ģekillerde parametre olarak alınmıģtır. Bu Ģekillerden, verilecek ısı ve hava debisinin ıslak elbiseli yolcu sayısı ile lineere yakın arttığı görülmektedir. ġekillerde verilen ısı miktarları egzoz ısısından yararlanarak kolaylıkla elde edilir.

17 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1683 Şekil 14. Gerekli ısısının T d dıģ hava sıcaklığı ile değiģimi Şekil 15. Gerekli debisinin T d dıģ hava sıcaklığı ile değiģimi

18 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR 1684 Şekil 16. Gerekli ısısının N w ıslak elbiseli yolcu sayısı ile değiģimi. Şekil 17. Gerekli debisinin N w ıslak elbiseli yolcu sayısı ile değiģimi.

19 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR DENEYSEL ÇALIŞMALAR Temsa otobüsleri ön camında buğu çözülme testleri ve deki dıģ ortam sıcaklıkları olan klimatik odalarda yapılmıģtır. Deneysel çalıģmalarda otobüs iç ortam nemi te tutulmuģtur. Buğu çözmenin s arasında giderildiği görülmüģ, bulunan bu sonuçlar Ģekil 5 te verilenlerle kıyaslanabilir düzeydedir. 8. SONUÇ Bu çalıģmada yapılan buğulanan ön cam iç yüzeyindeki buharlaģma teorik analizden otobüs iç havasının konveksiyon ve radyasyonla ısıtma yöntemleri incelenmiģ ve bütün yöntemlerde uygun parametrelerde seçilerek buğulanan su buharının makul sürelerde buharlaģtırılabileceği görülmüģtür. Ayrıca, dıģ hava kullanılarak kıģın iç nemin gibi çok küçük seviyelerde bulundurabileceği gösterilmiģtir. 9. TEŞEKKÜR: Bu çalıģma TEMSA Teydep 3959 Nolu proje kapsamında hazırlanmıģ olup, TEMSA ve TÜBĠTAK a teģekkür ederiz. 1. KAYNAKLAR [1] [1] S. M. KELLY, K. V. SANGWAN, Automatic windglass tag promotion method for a vechicle climate control system, USA Patent Nr , 21. [2] [2] H. M. SCDHMITT, Z. BACH, T. POLZER, R. HARTMANN, Sensor unit for detecting the wetting of a window, US Patent , 25. [3] [3] T. M. URBANK, S. M. KELLY, T. O. KING, C. A. ARCHIBALD, Development and Application Of An Integrated Dew Point And Glass Temperature Sensor, SAE World Congress, Defroit 21. [4] [4] G. GROCE, P. DAGARD, F. D. MORA, Numerical simulation of glass fogging and defogging, Int. J. Computational Fluid Dynamics, 19/6 (25), [5] [5] T. L. ZOLET, G.G. DUTRA, G. F. DE FREITAS MAIA L. V. M. PEREIRA, CFD and experimental correlations of the defrost flow and vechicle s windshield defogging, 21. Brazilian Congress of Mechanical Engineering, October , RN, Brazil. [6] [6] TS 825, Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, 14 Haziran 1999 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete. [7] [7] T. YILMAZ, A. ÖZBEK, A. YILMAZ, O. BÜYÜKALACA, Influence of Upper Layer Properties On The Ground Temperature Distribution, J. Thermal Science and Technology, 29/2, 43-51, 29. [8] [8] ASHRAE, Radiant Heating and Cooling, ASHRAE Handbook-HVAC Application, chapter 53, , 27. [9] [9] ASHRAE, Infrared Radiant Heating, ASHRAE Handbook-HVAC Systems and Equipment, Chapter 15, , 28.

20 12. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ 8-11 NĠSAN 215/ĠZMĠR ÖZGEÇMİŞ Tuncay YILMAZ 1945 te Tarsus ta doğdu de Berlin Teknik Üniversitesi nin Makina Fakültesini bitirdi yılında aynı üniversitede doktorasını tamamladı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü nde göreve baģladı yılında Makina Mühendisliği Bölümü nde Isı ve Kütle Transferi Bilim Dalında doçent oldu te Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı na profesör olarak atandı. Almanya dıģında Ġngiltere de Cambridge ve Liverpool Üniversiteleri nde, ABD de Fullbright bursiyeri olarak Massachusetts Institute of Technology de misafir öğretim üyesi olarak bulundu yıllarında K.T.Ü. Makina Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı görevini yaptı yılları arasında Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlık görevini yürüttü yılları arası Ç.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm BaĢkanlığı ve yılları arası Ç.Ü. Soğutma ve Ġklimlendirme Tekniği Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Müdürlüğü görevini yaptı. 212 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü ne Professör olarak atandı. Halen öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Mehmet Tahir ERDİNÇ 1988 yılında Ġskenderun da doğdu. 212 de Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü den mezun oldu. 214 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı üniversitede doktara eğitimine baģladı ve 213 yılında baģladığı araģtırma görevlisi görevini halen sürdürmektedir. Alper YILMAZ Doç. Dr. Alper YILMAZ 1975 yılında Tarsus ta doğdu yılında Adana Anadolu Lisesi nden mezun oldu. Makine mühendisi unvanını 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi nden aldı. Aynı yıl Çukurova Üniversitesi makine mühendisliği bölümünde araģtırma görevlisi olarak çalıģmaya baģladı. Yüksek lisans ve doktora çalıģmalarını, sırasıyla, 1999 ve 24 yıllarında Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü nde tamamladı yılları arası Ç.Ü. Soğutma ve Ġklimlendirme Merkezi nde uzman olarak çalıģtı. 26 yılında Ç.Ü. Makine Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. 211 yılında doçent unvanını aldı ve 212 yılında doçent kadrosuna atandı. Halen Ç.Ü. Otomotiv Mühendisliği Bölümü nde konveksiyonla ısı transferi ve araçlarda soğutma alanlarında çalıģmalarına devam etmektedir. Fatih Han AVCI 1978 yılında Adana da doğmuģtur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuģtur. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapmıģtır. 23 yılında Temsa Global A.ġ de Ar-Ge Mühendisi olarak çalıģma hayatına baģlamıģ olup halen aynı Ģirkette Ar-Ge Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

KAPALI YÜZME HAVUZLARININ NEM KONTROLU VE EKONOMİK OLARAK İKLİMLENDİRİLMESİ

KAPALI YÜZME HAVUZLARININ NEM KONTROLU VE EKONOMİK OLARAK İKLİMLENDİRİLMESİ 477 KAPALI YÜZME HAVUZLARININ NEM KONTROLU VE EKONOMİK OLARAK İKLİMLENDİRİLMESİ Müslüm ARICI Mustafa SEÇİLMİŞ ÖZET Kapalı yüzme havuzlarını farklı Ģekillerde iklimlendirmek mümkündür. En basit, fakat aynı

Detaylı

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ

SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŞANJÖRÜNDE ETKENLİK TAYİNİ DENEYİ Hazırlayanlar ProfDrMCAN - ÖğrGörEPULAT - ArşGörABETEMOĞLU SU-SU ÇİFTİ TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI EŞANJÖRÜ DENEYİ ISI EŢANJÖRÜNDE

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri

Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 71-77, 2005 Ýklimlendirme Yapýlacak Tesislerde Enerji Tasarrufu Tedbirleri Bülent CERÝT* Nafer DO¼RUL Özet Bu çalýþmada; iklimlendirilmesi yapýlacak tesisin cihaz

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

ÜÇ BÜYÜK ġehġr MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

ÜÇ BÜYÜK ġehġr MERKEZĠ ĠÇĠN BĠN-DATA DEĞERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI

4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI 4.2. EKSENEL VANTİLATÖRLERİN BİLGİSAYARLA BOYUTLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Asaf VAROL Tek.Eğt.Fak. Makina Eğitimi Bölüm BaĢkanı ELAZIĞ Mak.Müh. İbrahim UZUN F.Ü.Bilgi iģlem Daire BaĢkan Vekili ELAZIĞ ÖZET

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 52.Sok. No:18/A BALIKESİR Tel:0266 2461075 Faks:0266 2460948 ttp://www.deneysan.com mail: deneysan@deneysan.com

Detaylı

NEM ALMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

NEM ALMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ _ 1347 NEM ALMALI BİR İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Ertaç HÜRDOĞAN Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ İrfan UÇKAN ÖZET Bu çalışmada, nem almalı (desisif) iklimlendirme sistemlerinin

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA PROSESİNDE BİBERİN KONVEKTİF ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ

GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA PROSESİNDE BİBERİN KONVEKTİF ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ TESKON 2015 / TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. GÜNEŞ ALTINDA KURUTMA

Detaylı

Deneye Gelmeden Önce;

Deneye Gelmeden Önce; Deneye Gelmeden Önce; Deney sonrası deney raporu yerine yapılacak kısa sınav için deney föyüne çalışılacak, Deney sırasında ve sınavda kullanılmak üzere hesap makinesi ve deney föyü getirilecek. Reynolds

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması

Isıtma Tesisatında Kullanılan Plastik Borular için Sürtünme Basınç Kaybı Gradyanı Çizelgesinin Hazırlanması ve Örnek Projeye Uygulanması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(2), 25-40 ss., Aralık 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(2), pp. 25-40, December 2015 Isıtma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ

ÇĠFT KADEMELĠ ABSORBSĠYONLU - BUHAR SIKIġTIRMALI KASKAD SOĞUTMA ÇEVRĠMĠNĠN TERMODĠNAMĠK ANALĠZĠ TESKON 205 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇĠFT KADEMELĠ

Detaylı

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097

DEÜ Makina Mühendisliği Bölümü MAK 4097 ÇİFT BORULU BİR ISI EĞİŞTİRİCİSİNE ISI YÜKLERİNİN VE TOPLAM ISI TRANSFER KATSAYISININ BELİRLENMESİ üzenleyen: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA r. Mehmet Akif EZAN eney Sorumlu: Prof. r. Serhan KÜÇÜKA Arş. Gör Ayşe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI

ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI ATMOSFERDEKİ YAĞIŞA GEÇERİLİR SURUHARI MİKTARININ HESAPLANMASI SEMA TOPÇU* 1. GİRİŞ Dünya üzerindeki büyük su kütlelerinden meydana gelen buharlaşma ve canlıların terleme olayı atmosferdeki subuharının

Detaylı

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ

İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ İKLİMLENDİRME DENEYİ FÖYÜ Deneyin Amacı İklimlendirme tesisatının çalıştınlması ve çeşitli kısımlarının görevlerinin öğrenilmesi, Deney sırasında ölçülen büyüklükler yardımıyla Psikrometrik Diyagramı kullanarak,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE DERSLĠKLERĠNĠN ISIL KONFORUNUN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ÇALIġMA

ÜNĠVERSĠTE DERSLĠKLERĠNĠN ISIL KONFORUNUN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK BĠR ÇALIġMA TESKON 2015 / ISIL KONFOR SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÜNĠVERSĠTE DERSLĠKLERĠNĠN

Detaylı

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ

ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERLE İLGİLİ ÖRNEK SORU VE ÇÖZÜMLERİ.) Çift borulu paralel akışlı bir ısı değiştirici soğuk musluk suyunun sıcak su ile ısıtılmasında kullanılmaktadır. Sıcak su (cc pp 4.5 kj/kg. ) boruya

Detaylı

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C

ŞEKİL P4. Tavanarası boşluğu. Tavanarası boşluğu. 60 o C. Hava 80 o C 0.15 m 3 /s. Hava 85 o C 0.1 m 3 /s. 70 o C 8. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) 15 o C de su (ρρ = 999.1 kg m 3 ve μμ = 1.138 10 3 kg m. s) 4 cm çaplı 25 m uzunluğında paslanmaz çelikten yapılmış yatay bir borudan 7 L/s debisiyle sürekli olarak akmaktadır.

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi

Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Kalorifer Tesisatında Hidrolik Dengesizliğin Radyatör Debileri ve Isı Aktarımlarına Etkisi Doç.. Dr. Serhan KÜÇÜK ÜÇÜKA Dokuz Eylül Üniversitesi Makine MühendisliM hendisliği i BölümüB Amaç Kalorifer tesisatlarında

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

Dar Bir Kanal Ġçerisine YerleĢtirilmiĢ Farklı Sıcaklıklardaki Paralel Su Jetlerinin Isıl KarıĢım Karakteristiklerinin Ġncelenmesi

Dar Bir Kanal Ġçerisine YerleĢtirilmiĢ Farklı Sıcaklıklardaki Paralel Su Jetlerinin Isıl KarıĢım Karakteristiklerinin Ġncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Dar Bir Kanal Ġçerisine YerleĢtirilmiĢ Farklı Sıcaklıklardaki Paralel Su Jetlerinin Isıl KarıĢım Karakteristiklerinin

Detaylı

GIDA PROSESLERİNDE SOĞUTMA İŞLEMİNDE VURGULU HAVA JETLERİNİN KULLANIMI

GIDA PROSESLERİNDE SOĞUTMA İŞLEMİNDE VURGULU HAVA JETLERİNİN KULLANIMI TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. GIDA PROSESLERİNDE

Detaylı

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI

TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MAKĠNE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENERJĠ ANABĠLĠM DALI VE TERMODĠNAMĠK ANABĠLĠM DALI LABORATUARLARI MEVCUT DENEY TESĠSATLARI VE CĠHAZLAR 2013 Edirne 1 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri

Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Örnekleme Süreci ve Örnekleme Yöntemleri Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama AraĢtırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Örnekleme Süreci Anakütleyi Tanımlamak Örnek Çerçevesini

Detaylı

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI

HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI 453 HAVADAN HAVAYA ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ TS EN 308 STANDARTINA GÖRE VERİM TESTLERİNİN YAPILMASI Orcan KAYA Serhan KÜÇÜKA ÖZET Havadan havaya ısı geri kazanımı yapan ısı geri kazanım cihazlarının

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENĠN ÖZELLĠKLERĠ. Bölüm 3: Saf Maddenin Özellikleri

Bölüm 3 SAF MADDENĠN ÖZELLĠKLERĠ. Bölüm 3: Saf Maddenin Özellikleri Bölüm 3 SAF MADDENĠN ÖZELLĠKLERĠ 1 2 Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değiģimi iģleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ BAZI ŞEHİRLERDEKİ YILLIK TOPLAM ISITMA VE SOĞUTMA KAZANÇLARINA ETKİSİ Doç. Dr. Serhan Küçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Konular Isı geri kazanım cihazları,

Detaylı

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Küçük Sanayi sitesi 12 Ekim Cad. 36.Sok. No6A-B BALIKESİR Tel0266 2461075 Faks0266 2460948 ttp//www.deneysan.com mail deneysan@deneysan.com

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI

HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI V. ULUSAL TESĠSAT MÜHENDĠSLĠĞĠ KONGRESĠ VE SERGĠS Ġ 327 HİJYENİK KLİMA SANTRAL KAVRAMI Erkut BEŞER Moghtada MOBEDİ Levent ŞENOL ÖZET Bu makalede, hijyenik klima santrallerinin özellikleri üzerinde durulmuģtur.

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

.ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tmmob makina mühendisleri odası.ulusal TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ İĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER İİ KİTABI II. CİLT İZMİR mmo vavın no : 203/2 KASIM 1997 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sk. No: 36/1-A

Detaylı

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU

İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU 197 İNDİREK / DİREK EVAPORATİF SOĞUTMA SİSTEMLERİ KOMBİNASYONU Dürriye BİLGE Mustafa BİLGE ÖZET Bu çalışmada havanın, indirek ve direk olmak üzere iki aşamada evaporatif olarak soğutulduğu bir sistem tanıtılmıştır.

Detaylı

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi

Isıtma Sistemlerinde Kullanılan Plakalı Isı Değiştiricilerin Termodinamik Analizi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/febed Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (1): 13-19 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper

Detaylı

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK

DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TERMODĐNAMĐK LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI ĐKLĐMLENDĐRME TEKNĐĞĐ DERSĐN ÖĞRETĐM ÜYESĐ DOÇ. DR. ALĐ BOLATTÜRK DENEY

Detaylı

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ

KONUTLARIN FARKLI CAM VE DOĞRAMA ÖZELLĠĞĠNDEKĠ PENCERELERE BAĞLI ISITMA VE SOĞUTMA ENERJĠ GEREKSĠNĠMĠ TESKON 2015 / BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Detaylı

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir.

2. Teori Hesaplamalarla ilgili prensipler ve kanunlar Isı Transfer ve Termodinamik derslerinde verilmiştir. İlgili konular gözden geçirilmelidir. PANEL RADYATÖR DENEYİ 1. Deneyin Amacı Binalarda ısıtma amaçlı kullanılan bir panel radyatörün ısıtma gücünü oda sıcaklığından başlayıp kararlı rejime ulaşana kadar zamana bağlı olarak incelemektir. 2.

Detaylı

ÇOK FAZLI AKIŞLARDA PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

ÇOK FAZLI AKIŞLARDA PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ TESKON 2015 / BİLİMSEL / TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇOK FAZLI

Detaylı

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır.

İlk olarak karakteristik uzunluğu bulalım. Yatay bir plaka için karakteristik uzunluk, levha alanının çevresine oranıdır. DOĞAL TAŞINIM ÖRNEK PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ.) cm uzunlukta 0 cm genişlikte yatay bir plakanın 0 o C deki hava ortamında asılı olarak durduğunu dikkate alınız. Plaka 0 W gücünde elektrikli ısıtıcı elemanlarla

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİNDE ENERJİ SINIFI HESAPLAMA METODU

KLİMA SANTRALLERİNDE ENERJİ SINIFI HESAPLAMA METODU TESKON 2015 / BİLİMSEL / TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. KLİMA SANTRALLERİNDE

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MOTORLAR LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI LAMİNER VİSKOZ AKIM ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. GÜLŞAH

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI M. Bülent Vural 1953 yılında doğdu. 1976 yılında Berlin Teknik Üniversitesinden Makina Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Halen Wilo Pompa Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü

Detaylı

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ

ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ISI ĠLETĠM KATSAYISININ TESPĠTĠ DENEY FÖYÜ HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Aydın DURMUġ SAMSUN Deney 1: Doğrusal Isı Ġletimi Deneyi

Detaylı

BİR ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK BELİRLENMESİ

BİR ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNİN DENEYSEL VE SAYISAL OLARAK BELİRLENMESİ TESKON 2015 / SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından

Detaylı

BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ

BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ _ 2011 BİR OTOMOBİL KABİNİ İÇERİSİNDE ISITMA SÜRECİ İÇİN FARKLI HAVA HIZI KULLANIMININ SAYISAL ANALİZİ M. Özgün KORUKÇU Bilsay PASTAKKAYA Mustafa Kemal İŞMAN ÖZET Bu çalışmada aynı dış ortam koşullarında

Detaylı

SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK

SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK _ 1103 SOĞUK DEPO UYGULAMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA IŞIK TUTMAK Turan ERKAN ÖZET Bu bildiri, soğuk depolama prosesi parametrelerine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Soğuk depolamada sıcaklık,

Detaylı

DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ

DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ _ 1997 DEĞİŞİK HAVA HIZI DEĞERLERİ KULLANILARAK YERDEN ISITMA YAPILAN VE TAZE HAVA VERİLEN BİR OFİS İÇERİSİNDEKİ KONFOR KOŞULLARININ SAYISAL ANALİZİ M. Özgün KORUKÇU Mustafa Kemal İŞMAN Bilsay PASTAKKAYA

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

FARKLI BASINÇLAR ALTINDA SOLVENT VAKUMLU BUHARLI KURUTMA FIRINI TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ

FARKLI BASINÇLAR ALTINDA SOLVENT VAKUMLU BUHARLI KURUTMA FIRINI TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ TESKON 2015 / SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından

Detaylı

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ

ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Makale ISITILAN YÜZME HAVUZLARINDA ISITMA YÜKÜ HESABI ve ISITICI SEÇİMİ Cüneyt ÖZYAMAN ÖZET Bu çalışmada;ısıtılan yüzme larında,sıcak su kaynağı, ısı değiştirgeci ve tesisatlarının seçim ve tasarımda kullanılacak

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

KALORİFER TESİSATINDA HİDROLİK DENGESİZLİĞİN RADYATÖR DEBİLERİ VE ISI AKTARIMLARINA ETKİSİ

KALORİFER TESİSATINDA HİDROLİK DENGESİZLİĞİN RADYATÖR DEBİLERİ VE ISI AKTARIMLARINA ETKİSİ 5 KALORİFER TESİSATINDA HİDROLİK DENGESİZLİĞİN RADYATÖR DEBİLERİ VE ISI AKTARIMLARINA ETKİSİ Serhan KÜÇÜKA Erdem MUSAOĞLU ÖZET Sıcaksulu ısıtma sistemlerinde ısıtıcılardan istenilen su debisinin geçmesi

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II DOĞRUSAL ISI İLETİMİ DENEYİ 1.Deneyin Adı: Doğrusal ısı iletimi deneyi..

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ. Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü TARIMSAL YAPILARDA ÇEVRE KOŞULLARININ DENETİMİ Doç. Dr. Berna KENDİRLİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Çevre Nedir? Canlının içinde yaşadığı, büyüyüp geliştiği ve

Detaylı

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ DENEYSAN EĞİTİM CİHAZLARI SAN. VE TİC. Yeni sanayi sitesi 36.Sok. No:22 BALIKESİR Telefaks:0266 2461075 http://www.deneysan.com R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM LEVHALARDA SMUT MİKTARININ TESPİTİ VE AZALTILMASI

SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM LEVHALARDA SMUT MİKTARININ TESPİTİ VE AZALTILMASI SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN ALÜMİNYUM LEVHALARDA SMUT MİKTARININ TESPİTİ VE AZALTILMASI Toygan SÖNMEZ*, Erhan EĞĠLMEZ**, Emin YILMAZ*** *Teknik Alüminyum San. A.ġ, Çorlu 59850 Tekirdağ/Türkiye toygan.sonmez@teknikaluminyum.com.tr

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Güz Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN Makine

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

SU TASARRUFU SAĞLAYAN EMNİYET VALFİNİN OPTİMUM TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİ

SU TASARRUFU SAĞLAYAN EMNİYET VALFİNİN OPTİMUM TASARIMININ GELİŞTİRİLMESİ TESKON 2015 / SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından

Detaylı

FAYDALI BİLGİLER TERMİK KONFOR VE HAVA DAĞITIM ELEMANLARI TERMİK KONFOR NEDİR

FAYDALI BİLGİLER TERMİK KONFOR VE HAVA DAĞITIM ELEMANLARI TERMİK KONFOR NEDİR FAYDALI BİLGİLER TERMİK KONFOR VE HAVA DAĞITIM ELEMANLARI TERMİK KONFOR NEDİR ISO 7730 ye göre Termik Konfor ; Termik çevre şartlarından tatmin olunduğunun ifade edilmesidir - Başka bir ifade de ; Çevrenin,

Detaylı

YERDEN ISITMA SİSTEMİYLE İLGİLİ PARAMETRİK BİR ÇALIŞMA

YERDEN ISITMA SİSTEMİYLE İLGİLİ PARAMETRİK BİR ÇALIŞMA YERDEN ISITMA SİSTEMİYLE İLGİLİ PARAMETRİK BİR ÇALIŞMA Arş.Gör.Müslüm Arıcı, Dilay Dil, Yrd.Doç.Dr.Hasan Karabay, Doç.Dr.Kadri S. Yiğit Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü muslumarici@gmail.com

Detaylı

PMV METODU İLE ISIL KONFOR ÖLÇÜMÜ VE HESAPLANMASI

PMV METODU İLE ISIL KONFOR ÖLÇÜMÜ VE HESAPLANMASI 1 PMV METODU İLE ISIL KONFOR ÖLÇÜMÜ VE HESAPLANMASI CAN EKİCİ TSE Gebze Kalibrasyon Müdürlüğü, Çayırova Tren İstasyonu Yanı Çayırova, Gebze/KOCAELİ Tel: 0262 723 13 13 E-Mail: cekici@tse.org.tr ÖZET Günümüzde

Detaylı

ÇOKLU BUHARLAŞTIRICILI SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

ÇOKLU BUHARLAŞTIRICILI SOĞUTMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI TESKON 2015 / SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇOKLU BUHARLAŞTIRICILI

Detaylı

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ

JEOTERMAL ENERJĠLĠ ÇĠFT ETKĠLĠ LĠTYUM BROMÜR - SU AKIġKANLI ABSORPSĠYONLU SOĞUTMA SĠSTEMĠNĠN EKSERJĠ ANALĠZĠ TESKON 201 / SOĞUTMA TEKNOLOJĠLERĠ SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir JEOTERMAL

Detaylı

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre

Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre 6. ĠÇME SUYU DAĞITIM ġebekesġ TASARIMI 6.1. Dağıtım ġebekesinin OluĢturulması a) Ana Boru (İsale) Hattı: Q şeb = 1,5 Q il + Q yangın debisine ve 1 < V < 1,3 m/sn aralığında bir hıza göre uygun çap (D şeb

Detaylı

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ EXTRÜDE POLİSTREN LEVHA. 600x1250 TR200 TS EN 1607 < 5 (2) CS(10/Y)100 TS EN 826

TEKNİK BİLGİ FÖYÜ EXTRÜDE POLİSTREN LEVHA. 600x1250 TR200 TS EN 1607 < 5 (2) CS(10/Y)100 TS EN 826 Malzeme XPS Tip 1500 Kenar Profili Kare, Lambalı Yüzey Şekli Düz Yoğunluk d kg/m 3 min. 30 min. 24 min. 22 min. 23 min. 30 min. 30 Kalınlık T mm 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 T1/T2/T3 TS EN 823 Yangına

Detaylı

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU

KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU KESİKLİ İŞLETİLEN PİLOT ÖLÇEKLİ DOLGULU DAMITMA KOLONUNDA ÜST ÜRÜN SICAKLIĞININ SET NOKTASI DEĞİŞİMİNDE GERİ BESLEMELİ KONTROLU B. HACIBEKİROĞLU, Y. GÖKÇE, S. ERTUNÇ, B. AKAY Ankara Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ

TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ T.C BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAM KLİMA TESİSATI DENEY FÖYÜ 2015-2016 Bahar Yarıyılı Prof.Dr. Yusuf Ali KARA Arş.Gör.Semih AKIN

Detaylı

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi ayla:sablon 16.09.2009 09:50 Page 41 Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ayla DOĞAN Arş. Gör. Tolga PIRASACI ÖZET Bu çalışmada, pasif ısıtmada kullanılan,

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK

KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK KLİMA SUNUM - 4 PSİKROMETRİK Hesaplamalar için ÖN HESAPLAR : ( Bulunulan ŞEHİR 'e göre ) ) KIŞ AYI İÇİN Bilinenler : Kış - Dış Ortam Sıcaklığı ( KT ) : 0 C Kış - Dış Ortam Bağıl Nemi ( RH ) : 90% Kış -

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI KONDENS MİKTARI HESAPLARI Buhar kullanan bazı ünitelere ait kondens miktarı hesaplama örnekleri aşağıdadır. Ana Buhar Hatları Isınma süresinde kondens miktarı en yüksek değere ulaşır. Bu değer kondenstop

Detaylı

METRO ĠSTASYONLARINDA ĠġLETME ġartlarinin ISIL KONFORA ETKĠSĠ

METRO ĠSTASYONLARINDA ĠġLETME ġartlarinin ISIL KONFORA ETKĠSĠ TESKON 2015 / ISIL KONFOR SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. METRO ĠSTASYONLARINDA

Detaylı

SIHHĠ TESĠSAT ELEMANLARINDA AKIġ DĠRENÇ KATSAYILARININ DENEYSEL OLARAK BULUNMASI

SIHHĠ TESĠSAT ELEMANLARINDA AKIġ DĠRENÇ KATSAYILARININ DENEYSEL OLARAK BULUNMASI TESKON 2015 / BĠLĠMSEL / TEKNOLOJĠK ÇALIġMALAR Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. SIHHĠ TESĠSAT

Detaylı

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ

ISI POMPASI DENEY FÖYÜ ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ISI POMPASI DENEY FÖYÜ Hazırlayan: YRD. DOÇ. DR HAKAN ÖZCAN ŞUBAT 2011 DENEY NO: 2 DENEY ADI: ISI POMPASI DENEYĐ AMAÇ: Isı pompası

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATUVARI - 3 ONDOKZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KMB 405 KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ LABORATVARI - 3 DENEY 6: GÖVDE BORL ISI DEĞĠġTĠRĠCĠ (SHELL AND TBE HEAT EXCHANGER) Akışkan ya da katı

Detaylı