Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği"

Transkript

1 Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

2 Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında

3 United States Renal Data System (USRDS),2009

4 $ $ $32.922

5 Hemodiyaliz Son dönem böbrek yetmezliği Periton diyalizi Böbrek nakli Yaşam süresi Yaşam kalitesi Maliyet

6 Bekleme listesinde ~ hasta HD PD Tx Yeni Tx T.C. Sağlık Bakanlığı Ve Türk Nefroloji Derneği, Registry

7 İnsidans Prevalans * Preemptif Tx * Yaklaşık sayı Böbrek Nakli 2012 Canlı 2380 hasta - %81.9 Kadavra 525 hasta - % hasta - T.C. Sağlık Bakanlığı Ve Türk Nefroloji Derneği, Registry 2012

8 Mutlak kontrendikasyon saptanmayan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Tüm Hastalar olası böbrek nakli adayıdır.

9 Bekleme listesi neden genişlemiyor? Retrospektif 409 hasta 125 (% 31) / Hasta nakle uygun değil Dışlanma nedenleri Medikal kontrendikasyon %46 Hasta reddi %25 Obezite %10 Ölüm %6 Medikal nedenli dışlanan hastalar KVH %32 Uyumsuzluk %28 Kanser %12 Diğer %22 Holley JL, Am J Kidney Dis

10 Beklenen yaşam süresi Komorbiditelerin doğru değerlendirilmesi Nakil sayısının artırılmasının önündeki engeller.. Kadın cinsiyet >60 yaş Siyah ırk Eğitim seviyesi Sağlık güvencesi Hemodiyaliz ünitelerinin kar amaçlı yetersiz bilgilendirme eğilimleri (%30) Milford EL, JAMA Garg PP,N Engl J Med Schold JD, Am J Transplant Schaeffner ES, Am J Kidney Dis. 2008

11 Tıbbi uygunluk.. Cerrahi uygunluk.. Zamanlama.. Konsey değerlendirmesi: RİSK/FAYDA Bunnapradist S, Am J Kidney Dis

12 Preemptif böbrek nakli ilk tercih edilmesi gereken RRT modelidir. Gelecek 12 ayda renal replasman tedavisi planlanıyorsa; potansiyel alıcı adayı olarak değerlendirilmeli ve bir merkeze yönlendirilmelidir. egfr<20 ml/dk/1.73 m² ve son 6-12 ayda progresif ve geri dönüşsüz renal fonksiyon kaybı varsa; böbrek nakli planlanmalıdır. Canadian Society of Transplantation,,2005

13 yılları, ilk böbrek nakli olan hasta, retrospektif KADAVRA CANLI Kasiske B L,JASN 2002 Greft fonksiyonunda gecikme Canlı Preemptif Nonpreemptif p Kadavra Preemptif Nonpreemptif p < <0.001

14 Anamnez FM KOMORBİDİTE KBH nın nedeni (Primer hastalık nüksü) KBH nın süresi PERİOPERATİF RİSK Önceki transplantasyon hikayesi Kardiyovasküler risk NAKİL SONRASI SAĞ KALIM MALİYET Geçirilmiş enfeksiyonlar Malignite öyküsü Sistem taramaları (Solunum sistemi, periferik vasküler hastalık, gastrointestinal sistem) Gebelikler Dişlerin değerlendirilmesi PD kateter çıkış yeri, AVF ve AVG ler enfeksiyon yönünden kontrol edilmeli Comprehensive Clinical Nephrology,4th edition.

15 Anamnez FM Ateroskleroz PVH Riskli hasta İnguinal bölgeye girişim öyküsü Batın muayenesi Vasküler sistemin değerlendirilmesi Kladikasyo Karotis oskültasyonu Periferik nabızlar İliak sistemin değerlendirilmesi Aorta iliak vasküler hastalık Yaygın ateroskleroz Vaskülit Obezite (VKİ>40 kg/m²)

16 Rutin testler Kan grubu Tam kan sayımı Biyokimya: BUN, kreatinin, albümin, elektrolitler, Ü.asit, açlık lipit paneli, karaciğer fonksiyon testleri PTz, aptt TİT İdrar kültürü PTH Rutin Seroloji Görüntüleme Serolojik testler: HBV, HCV, CMV, HIV, HSV,Varicella, EBV, HAV PA akciğer grafisi EKG PPD/Quantiferon Batın USG Hiperkoagülabilite testleri Fertil : gebelik testi Endemik bölge öyküsü: parazitozlar, toxoplazma Unutmayalım >40 yaş + aile öyküsü >50 yaş PSA ve dijital muayene Meme muayenesi Testiküler muayene Smear (>18 yaş) >35 yaş + aile öyküsü >40 yaş Mamografi Kolonoskopi: >50 yaş HRCT: >30 paket/yıl sigara Aşılama programı

17 Mutlak Kontrendikasyonlar Aktif enfeksiyon varlığı Kısa yaşam beklentisi olan aktif malignite Kısa yaşam beklentisi olan kronik hastalık varlığı (Süre merkez bağımlı <1/<3 yıl) Aktif madde bağımlılığı Akut MI Geri dönebilecek böbrek yetmezliği varlığı Rölatif Kontrendikasyonlar Ciddi KAH, KY, KOAH Aktif hepatit Kronik karaciğer hastalığı Aktif peptik ülser Ciddi periferik arter hastalığı (kladikasyo +) Serebrovasküler hastalık Potansiyel takip veya tedavi uyumsuzluğu HIV enfeksiyonu (viral yük (-) ve CD4+ Th 200) Malnütrisyon Primer oksalozis (izole böbrek naklinde) Şidddetli hiperpth Morbid obezite Nakil olmaya engel yok Eski nakil öyküsü Primer hastalık VKİ küçük hastalar Hasta yaşı > Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR) raporu >65 yaş hasta oranı %13 Tahmini yaşam süresi>organ için bekleme süresi Yaşlı hasta: Expanded donör düşün Handbook of Kidney Transplantation, 4th ed., Danovitch GM (Ed) The Kidney, 5th ed, Brenner, BM, Rector, FC 2008 SRTR reports

18 Rekürrens (%) Greft kaybı (%) IgA nefropatisi (>%50 histolojik) 2-16 FSGS *MPGN Tip Dens depozit hastalığı >80 (histolojik) **Membranöz GN Anti-GBM nefriti Ender Ender ANCA ilişkili vaskülit 20 Bilinmiyor Lupus nefriti 5-30 <10 *Tx glomerülopatiden ayrımı önemlidir. **Denovo membranöz GN daha sıktır.

19 Uygun donör seçimi ve bilgilendirme Nakil için optimal zamanlama Nakil öncesi değerlendirme Nüksün tedavisi Primer FSGS ve ilk greft kaybı FSGS nüksü FSGS nüks riski %75 Ailevi GN öyküsü varsa canlı donör bx Primer oksalozis Kombine nakil (karaciğer+böbrek) Anti-GBM nefriti Lupus nefriti Vaskülit TTP Tedavi altında 6-12 ay hastalık aktivasyonunun baskılanması Özellikle vaskülit ve lupus gibi hastalıklarda Antifosfolipid Ab taraması Nüks varsa immünsüpresif tedavi şeması gözden geçirilmeli Clin JASN, 2008; Curr Op Nep Hyp, 2010.

20 Böbrek Nakli Alıcı Adaylarının Nakil Öncesi Sistemik Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

21 USRDS arası, >18 yaş, ilk nakil Fonksiyone greftle ex olan hastalar Tüm böbrek nakli adaylarına kardiyovasküler değerlendirme yapılmalıdır. Koroner hastalık Kalp yetmezliği Kapak hastalığı Braun WE, Kidney Int. 1990;37(5):1363. Aritmi

22 Steroidler Kalsinörinler mtor-i HT, DM HL, Sigara Obezite KBH Üremik toksinler Sitokinler ADMA, CRP Homosistein İlaçlar Üremi Diyaliz Primer hastalık KBH KVH KBH DM Amiloidozis Otoimmün H. İnaktif yaşam tarzı Yaş Cinsiyet Genetik LVH Anemi Ca, P, PTH Malnütrisyon Foley RN, Mayo Clin Proc. 2005, Kaysen GA, J Am Soc Nephrol. 2004

23 Am J Kidney Dis. 2007;50(5):890. Am J Transplant. 2006;6(4):659. Transplantation. 2007;83(8 Suppl):S1. Risk faktörlerini ortaya koymak Risk faktörlerinin yönetimi Revaskülarizasyon ihtiyacının tespiti KVH ve KY semptom ve bulguları (+) KAH öyküsü DM DM±major risk faktörü varlığı Amiloidozis Anamnez/FM Komorbidite EKG / Tele EKO (sol vent fonk) 45, >55 DM, HT KAH Dislipidemi Aile hikayesi Periferik vasküler hastalık Sigara öyküsü Uzun KBH süresi Diyaliz süresi Hedef Öncelikli değerlendirme Risk faktörleri

24 Cochrane Database Syst Rev Hypertension. 2003;42(3):263. Am J Kidney Dis. 2007;50(5):890. Noninvaziv testler Kime invaziv test uygulanmalı İnvaziv test ve sonrası İdeal test? Merkezin tercihi EKO Talyum MP sintigrafisi Dobutamin stres EKO Noninvaziv test sonucu (+) MI öyküsü Semptom varlığı Yüksek riskli hastalar ANJİOGRAFİ >70 darlık Anjioplasti Cerrahi Listede yıllık takip

25 DSE MPS DSE MPS Sensitivite Spesivite KAH tespiti %70 darlık Wang LW, Cochrane Database Syst Rev.

26 yılları arasında kadavradan nakil olan 514 hasta Yüksek riskli grup: DM, KAH (+), risk faktörü (+)= Yaş, sigara, HL, HT, SVO, PVH Preop tarama: anjiografi, efor testi, eforlu EKO, dobutamin stres EKO, sintigrafi Preop tarama yapılan ve yapılmayan hastalar arasındaki girişim, koroner olay farkı İlk iskemik kardiyak olay Tarama grubu Yüksek riskli grup n=290 Koroner olay (+) 68 hasta 1. yıl 3. yıl 5. yıl %2.2 %8.9 %13.2 Koroner olay Tarama yok Düşük riskli grup n=224 Önceden PTCA/CABG Koroner olay yok Medikal n=264 Koroner olay var Girişim n=26 Yok % % % 69.2 %60.3 DM, %30.9 KAH (+) %8.8 risk faktörü (-) Koroner olay (%) 1. yıl 3. yıl 5. yıl Düşük risk Yüksek risk Ölüm 2 - % % %7.7 MI 8 - % % %7.7 PTCA/CABG 3 - % % %15.4 Risk tabanlı efektif tarama: Gereksiz test istemini %43.6 azaltır.

27 Asemptomatik hastalarda, ciddi kardiyak hastalık varlığı % , 155 Diyabetik nefropatili hasta %17 sinde (26 hasta) anjina öyküsü (+) Nakil öncesi anjiografi Screening asymptomatic diabetic patients for coronary artery disease prior to renal transplantation. Ramanathan V, Transplantation. 2005;79(10):1453 %45 Asemptomatik 97 diyabetik hasta Witczak BJ, AJT, 2006 %57 Tip 1 DM: %33 Tip 2 DM: %48 1 damarda >%70 stenoz

28 Riskli hastaların belirlenmesi İleri yaş (>45 yaş ve tip 1 DM) Sigara (>5 paket/yıl) VKİ yüksekliği EKG değişikliği (ST ve T değişikliği) DM süresi > 25 yıl Kime invaziv test Tarama testi Dobutamin stres EKO Semptomatik KAH öyküsü MI öyküsü Anjiografi Anjioplasti Cerrahi Manske CL, Kidney Int, 1993 Scandling JD, Semin Dial, 2005.

29 Nakil için kontrendikasyon saptanan adaylar Progresif anjinal semptom varlığı Son 6 ay içerisinde MI öyküsü Riskli grupta olup; yeterli inceleme yapılmayan hastalar Noninvaziv testi (+), girişime uygun olmayan, çoklu damar hastalığına bağlı, yaşam beklentisi kısa hastalar İleri sol ventrikül disfonksiyonu varlığı (EF<%20)

30 Kan grubu HLA tiplendirme Panel reaktif antikor (PRA) Çapraz karşılaştırma

31 MM 1 MM 2 MM 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM YIL 3. YIL 5. YIL DR > B >A

32 Riskli hasta, PRA %50/%85 DSA (+), XM (+) Gebelik Transfüzyon Önceki nakiller ABO uyumsuz Enfeksiyonlar (CMV) Primer H (SLE,Vaskülit) > %20* Hangi Ab T hc karşı gelişmiş Class I Ab Anti-HLA IgG (IgG1, IgG3) Kompleman fiksasyonu (+) Tarama Hangi test PRA Cross match (XM) DSA CDC Modifiye CDC (AHG/DTT) Eliza Flow Single-Ag bead assay Luminex-MFI ABD*

33 Önemi Sensitizasyonun ölçüsüdür. Takip Nakil öncesi ve sonrası erken dönemde yılda 2-3 kez takibi yapılmalıdır. Test Hücre bazlı: CDC: (+) KONTRENDİKE Solid fazlı: Eliza, Flow, Luminex RİSK FAKTÖRÜ Sonlanım Uzun bekleme süresi Canlı donör nakline engel Erken dönem rejeksiyon riski ve uzun dönem greft kaybı riskinde artış Am J Transplant 2003;3: Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:

34 PRA tarama Luminex (-) CDC-XM AHG (-) BÖBREK NAKLİ PRA tarama Luminex (+) CDC-XM AHG (-) BÖBREK NAKLİ PRA tarama Luminex (+) CDC-XM AHG (+) DESENSİTİZASYON DONÖR DEĞİŞİM PROGRAMI

35 Nakil Öncesinde İmmunolojik Risk Tanımı.. Nakil öncesi Ölçüm Yöntemi İmmünolojik Risk Çapraz Uyum DSA (anti-hla Ab) Kantitatif Antikor Ölçümü CDC T hücre CMX + CDC B hücre CMX + FC T hücre CMX + FC B hücre CMX + CDC Luminex (single Ag) MFI (>5000) ELISA CDC veya Flow-Antikor titresi FCXM-Semikantitatif Luminex-Semikantitatif MFI KONTRENDİKE DSA (+), Yüksek Risk (AMR) DSA (+), Çok Yüksek Risk (AMR) Yüksek risk Çok Yüksek Risk Yüksek Risk Yüksek Risk Faktörü Titre artışı ile risk artar. Am J Transplant 2003;3:

36 Kime? Hedef ne olmalı? Kime voiding? Kime sitoloji ve sistoskopi? Kapasite<100 cc Ürolojik hastalık öyküsü Nativ böbrekler edinsel kistik hastalık açısından taranmalıdır. Uzun diyaliz süresi USG/CT İntakt alt üriner sistem Fonksiyone mesane Mesane egzersizleri ve gerekirse augmentasyon açısından değerlendirilmeli Anormal üroflow İşeme disfonksiyonu öyküsü Mesane operasyonu VUR öyküsü Sık İYE, PYN USG ile mesanede şüpheli görünüm Siklofosfamid maruziyeti Şüpheli pelvik USG Mesane tm açısından şüpheli anamnez ve risk faktörleri varlığı Araştırmaya gerek yok Anamnez (İYE, hematüri, inkontinans) doğal USG normal Postmiksiyon rezidüel idrar yok

37 VUR a bağlı KBH sı olan hastalarda; nakil sonrası sık İYE mevcuttur. Alt üriner sistem patolojilerinde; greft sağ kalımı ve rejeksiyon sıklığı benzerdir. VUR tespit edilen tüm hastalara nefrektomi önerilmemelidir. Mesane augmentasyonu; mesane kapasitesi artırılamayan hastalarda ve sonrasında TAK ile birlikte planlanmalıdır. TAK Tek başına böbrek nakline engel değildir. Transplant Proc. 2008;40(7):2333-5; Transplant Proc. 2011;43(5):1566-9; Transplantation ;89(11): ; Transplantation. 2011,15;92(3):3115; Transplantation. 2011,27;91(4):452-6.

38 ODPKBH Tekrarlayan semptomatik kist komplikasyonları Nakil cerrahisine engel olacak kadar büyük nativ böbrekler ÇOCUKLARDA MASİF PROTEİNÜRİ Fin tipi kongenital nefrotik sendrom Mortalite, büyüme gelişme geriliği ve tromboz riski ile ilişkilidir. ERİŞKİNDE MASİF PROTEİNÜRİ Tromboz üzerine olumlu etkisi olabilir. VUR TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR Önerilir. Postoperatif enfeksiyonu azalttığı??? ÜROLİTİAZİS TEKRARLAYAN PYN Önerilir REKÜRREN GN ÖNLEMEDEKİ YERİ Etkisiz Anti GBM hastalığı: Ab devamlı (+) ise? ZAMANLAMA Nakilden 6 hafta önce** Eş zamanlı?? J Urol. 2007; Urology. 1998; Transplantation. 1996;61(2):228; Urology. 1998;51(3):492; **J Urol 2005;174(6):

39 %9.93

40 Kronik HCV enfeksiyonu; böbrek nakline engel değildir. Serumda viral titre artışı ve virüs proliferasyon: 2-30 kat artmıştır. Nakil sonrası karaciğer hastalığı riski 5 kat artmıştır. Nakil sonrası önemli karaciğer hastalığı gelişim sıklığı: % Kanser, siroz, greft kaybı ve ölüm riski artmıştır. **Diyalizle kıyaslandığında; nakil sonrası sağ kalım daha üstündür. KDIGO Guidelines, 2008 Fabrizi F, Am J Transplant. 2005;5(6):1452 **Pereira BJ, Kidney Int. 1998;53(5):1374

41 Tarama: HCV RNA RCR, αfp ± genotip Siroz açısından tarama (histoloji, USG, CT) En ideali HCV-RNA pozitif hastalara; Anti-HCV pozitif donörlerin kullanımıdır. Kadavra havuzundaki darlık düşünüldüğünde; Anti-HCV negatif vericilerin kullanımında sakınca yoktur. HCV genotipi ile, sonlanım arasında ilişki yoktur. HCV Genotip 1b KDIGO Guidelines, 2008 Periera BJ, Transplantation. 1995;60(8):799 Morales JM, Kidney Int. 1995;47(1):236

42 HCV RNA HCV RNA (-) (+) KcFT Normal Karaciğer biyopsisi Siroz KARACİĞER BÖBREK NAKLİ Bekleme listesi Normal Kronik aktif hepatit IFN HCV RNA (+) BÖBREK NAKLİ BÖBREK NAKLİ HCV RNA (-) Takip

43 Kronik HBV enfeksiyonu; böbrek nakline engel değildir. Yüksek riskli grup: HbsAg (+), HbeAg (+), HBV DNA (+) HBV ilişkili karaciğer hastalığı, karaciğer yetmezliği, siroz ve kanser riski artmıştır. Filik L, Transplant Proc KDIGO Guidelines, 2008 Duhart BT Jr, Transpl Infect Dis. 2003

44 Magee CC. Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation, 2nd ed., Pereira BJ, Elsevier Saunders, Philadelphia 2005 Nakil öncesi tarama Rutin tarama: HbsAg, Anti-Hbs ve Anti-Hbc HBsAg (+) hasta: HbeAg ve HBV DNA Tanı (invaziv/noninvaziv) Karaciğer biyopsisi (fibrozisin derecesi) Fibrotest (karaciğer stiffness): USG, MR Elastografi Antiviral Tedavi (lamivudin, entekavir, tenofovir) Nakille eş zamanlı veya replikasyon takibiyle HBV DNA:1-2 kat artış Enzim takibi:normalin 10 kat veya bazalin 2 kat artışı Ömür boyu / 1-2 yıl süreyle (yoğun immüsüpresif tedavi)??

45 Magee CC. Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation, 2nd ed., Pereira BJ, Elsevier Saunders, Philadelphia 2005 HbsAg (-) ve Anti-Hbs (-) hastalara; HbsAg (+) donörden nakil yapılmamalıdır. HbsAg (+) ve HDV (+) hastalara; nakil yapılmamalıdır. Siroz varlığında nakil yapalım mı? Varis kanaması, asit, HCC, HRS, hepatopulmoner sendrom, spontan bakteriyel peritonit, hepatik ensefalopati, portal HT, portal ven trombozu, sirotik kardiyomiyopati Yoksa Düşün!!

46 HBV (+) ± Biyopsi Siroz KARACİĞER BÖBREK NAKLİ HBV (+) Kronik hepatit Düşük risk HBV DNA (-) Antiviral tedavi eşliğinde BÖBREK NAKLİ HBV (+) Kronik hepatit Yüksek risk HBV DNA (+) Antiviral tedaviyle takip BÖBREK NAKLİ Gastroenterology Nov;137(5):1680 Ming-Chao Tsai, World J Gastroenterol. 2010

47 Riskli grup Tarama/önlem Tarama Splenektomi öyküsü KT öyküsü İmmün yetmezlik varlığı Aşılar Pnömokok (5 yıl) Hepatit B İnfluenza (yıllık) Varicella Canlı aşı zamanı!!! Asplenik hasta Menengekok H.İnfluenza Diş muayenesi Serolojik testler CMV, EBV, HSV, VZV, VDRL/RPR, HIV Endemik testler CMV Valgansiklovir profilaksisi (+) Profilaksi (-) Donör Alıcı Transplant Proc Mar;46(2):583-7 Transplant Proc Mar;46(2): KDIGO, AJT,2009. Risk Primer enfeksiyon Reaktivasyon Reaktivasyon Süperenfeksiyon

48 Nakil hastalarındaki insidans: % Genel popülasyona göre insidans kat artmış Riskli hasta: PAAG (+), PPD(+), Temas öyküsü, Donörde şüpheli öykü Tarama: PAAG, PPD, Quantiferon, eski öykü varsa CT Tedavi veya profilaksi Nakil öncesi PPD 5 mm Yeni pozitifleşen PPD testi Radyolojik bulgular Yetersiz Tbc tedavi öyküsü Aktif pulmoner tüberkülozlu hastayla yakın temas Tbc açısından şüpheli donör INAH 9-12 Ay Singh N, Clin Infect Dis. 1998

49 Diyalizle ilişkili maligniteler RCC, Mesane, Troid, Karaciğer, Serviks Nakil hastalarında sıklığı artan maligniteler Cilt, PTLD, RCC, GÜS, HCC, Vulva, Dudak, Kaposi Riskli grup Endüstriyel ve çevresel karsinojen maruziyeti, siklofosfamid tedavisi, hepatit B/C varlığı, nativ böbrekte kistlerin varlığı, viral enfeksiyonlar (EBV, HHV-8, HPV, MCV), diyaliz süresi, immünsüpresif ilaçlar, daha önceden nakil öyküsü, donörden geçiş Transplantation. 1993;55(4):742. Am J Transplant. 2001; 2(Suppl 1):5. Transplantation. 2007;83(8 Suppl):S1.

50 Malignite tipine göre 2-5 yıllık bekleme süresi gereklidir. Malignite tipi ve hasta esas alınarak, olası yaşam süresi dikkate alınmalıdır. Nakil süreci nüks sıklığını artırır. (%22-27)** Düşük riskli maligniteler Yıl Yüksek riskli maligniteler Yıl İnsidental renal karsinom İn sutu karsinomlar BEKLEME Kolorektal karsinom 5 Primer bazal ve yassı hc. cilt karsinomu Düşük gradeli mesane karsinomu Noninvaziv papiller mesane karsinomu PERYODUNA GEREK YOKTUR. Meme karsinomu LN (+), inflamatuar tip, bilateral Malign melanom 5 İn sutu meme karsinomu 2 İn sutu kolorektal karsinom Duke A veya B1 5 2 **Barrett WL, Cancer. 1993;72(7):2186.

51 PSİKİYATRİK HASTALIK Transplantasyon sonrası süreçte uyumunu etkileyecek her türlü davranışsal, ekonomik ve sosyal sorunların belirlenmesi gereklidir. Aile ya da sosyal destek aranmalı Alkol madde bağımlılığı, kişilik bozukluğu varsa; tedaviden 1 yıl sonra HEMATOLOJİK SORUNLAR Rekürren tromboz öyküsü AVF/AVG trombozu Lupus İlk nakilde greft trombozu Etyoloji? stroke öyküsü Antifosfolipid sendromu Koagülasyon bozukluğu Perioperatif tedavi Protein C,S ACA Faktör 5 Leiden OBEZİTE Cerrahi problemler BMI >35 kg/m 2 hastalar riskli Cerrahi komplikasyonlar Yeni başlangıçlı diyabet Gecikmiş greft fonk Yara yeri iyileşmesi Yara yeri enfeksiyonu Greft sağkalımı??? BMI >40 kg/m 2 hastalar transplantasyon öncesi bariatrik cerrahi için değerlendirilmeli Canadian Society of Transplantation consensus guidelines, Knoll G, CMAJ. 2005

52 PULMONER HASTALIK Evde oksijen tedavisi gereksinimi Kontrolsüz astım Ciddi kor pulmonale Ağır KOAH/Pulmoner fibrosis/restriktif Akc hastalığı FEV 1 tahmini değerin <%25 Normal şartlar altında SaO 2 <%90 Son 12 ay içinde > 4 ASYE öyküsü Progresyon gösteren hastalık varlığı SİGARA Perioperatif morbidite artışı KVH ve SVH riskinde artış Greft sağ kalımı >5 yıl sigara bırakılması greft kaybı riskinde %34 azalma* SİGARA 2005 CST guidelines J Am Soc Nephrol. 2000;11(4):753* Kasiske B L, JASN 2000;11:

53 Yaş / DM / HT / Sigara / HL TİA öyküsü / PVH Nörolojik değerlendirme Karotis muayenesi ODPKBH: baş ağrısı/ailede anevrizma öyküsü: MRG >10mm anevrizma: Nakil öncesi cerrahi SVH Aktif peptik ülser Transplantasyon öncesi tedavi edilmeli, kontrol endoskopi yapılmalı Steroid dozu yüksekken profilaksi Kolelitiazis Nakil öncesi rutin kolesistektomi önerilmiyor Diyabetiklerde yakın takip Kolonoskopi Ca için riskli grup Polip, divertikülit, İBH öyküsü varsa GİS 2005 CST guidelines Neurologic Aspects of Systemic Disease Part III, 2014, V121

54 Eski transplantasyon hikayesi Nakil sürecindeki komplikasyonlar Greft kaybı nedeni Transplantasyon sürecine uyum Komorbidite Greft kaybı nedeni olarak BK virüs Replikasyon araştırılmalı Nefrektominin faydası üzerine ortak görüş yok..??? İmmünolojik değerlendirme. HLA uyumu iyi olan tercih edilmeli. Yeniden nakil için, belirli bir süre geçmesine gerek yoktur.

55 Nakil ekibi ve hasta risk faktörlerini açık olarak paylaşmalıdır. Tüm KBH lı hastalar; nakil için değerlendirilmelidir.

56

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK Dr. Aydın TÜRKMEN Ġstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 01.04.2011 Antalya TND Kış Okulu Yüzde Ġstanbul Tıp Fakültesi Transplantasyon Serisi* Hasta Sağkalım Süreleri 120

Detaylı

Dr.M.Tuğrul Sezer SDÜ Isparta. 12. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ Mayıs 2010 Antalya

Dr.M.Tuğrul Sezer SDÜ Isparta. 12. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ Mayıs 2010 Antalya Dr.M.Tuğrul Sezer SDÜ Isparta 12. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 19-23 Mayıs 2010 Antalya SDBY Tedavisinde Transplantasyon Daha uzun ve rahat bir ömür r beklentisi sunan, Komplikasyonlara

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HEMODİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DrSevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli klibirimii i Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Prof. Dr. Murat Tuncer

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Prof. Dr. Murat Tuncer SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Murat Tuncer Son Dönem Böbrek Yetmezliği Periton Diyalizi Transplantasyon Hemodiyaliz Renal Replasman Tedavileri (2006 Yılı Sonunda İzlemde Olan

Detaylı

BÖBREK NAKLİ ALICISININ HAZIRLANMASI. Prof Dr. Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ ALICISININ HAZIRLANMASI. Prof Dr. Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ ALICISININ HAZIRLANMASI Prof Dr. Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Ulusal Kongre Kasım 2012 Böbrek nakline yönlendirmenin zamanlaması Renal fonksiyonları

Detaylı

DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA

DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 26 Mart 2010 - KKTC SDBY Tedavisinde Transplantasyon Daha uzun ve rahat bir ömür beklentisi

Detaylı

DİYABETİK HASTADA TRANSPLANTASYON HAZIRLIĞI. Dr. Mümtaz Yılmaz TND 2014, Antalya

DİYABETİK HASTADA TRANSPLANTASYON HAZIRLIĞI. Dr. Mümtaz Yılmaz TND 2014, Antalya DİYABETİK HASTADA TRANSPLANTASYON HAZIRLIĞI Dr. Mümtaz Yılmaz TND 2014, Antalya Diyabet- genel Diyabetik nefropati son dönem böbrek yetmezliğinin en sık nedenidir. 2008 de ABD deki diyalizlerin %40-45

Detaylı

VERİCİNİN TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI. Dr. Numan GÖRGÜLÜ Özel İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Kliniği

VERİCİNİN TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI. Dr. Numan GÖRGÜLÜ Özel İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Kliniği VERİCİNİN TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI Dr. Numan GÖRGÜLÜ Özel İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Kliniği VERİCİ ADAYININ HAZIRLANMASI VERİCİ ADAYININ HAZIRLANMASI VERİCİ ADAYININ

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

BÖBREK NAKLİNDE ALICI HAZIRLIĞI. Prof. Dr. Murat Tuncer

BÖBREK NAKLİNDE ALICI HAZIRLIĞI. Prof. Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİNDE ALICI HAZIRLIĞI Prof. Dr. Murat Tuncer Alıcı hazırlığı kronik böbrek yetmezliği tanısı konulduğunda başlar. Böbrek Naklinin Diyalize Göre Avantajları Canınız yanmayacak. Sıkıcı diyaliz

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Güncel Yaklaşımlar Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Malatya Deneyimi ABD Karaciğer Nakli Verileri -2007 ABD Karaciğer Nakli Verileri -2008

Detaylı

BÖBREK NAKLİ HAZIRLIĞI DİYALİZ ÜNİTESİNDE BAŞLAR. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi

BÖBREK NAKLİ HAZIRLIĞI DİYALİZ ÜNİTESİNDE BAŞLAR. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi BÖBREK NAKLİ HAZIRLIĞI DİYALİZ ÜNİTESİNDE BAŞLAR Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi 2011 Yılında Böbrek Yerine Koyma Tedavisi Başlanan Hastalar y TND kayıt sistemi raporu, 2011. T.C Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

BÖBREK NAKLİ. Prof. Dr. Murat Tuncer

BÖBREK NAKLİ. Prof. Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİ Prof. Dr. Murat Tuncer Böbrek Nakli Böbrek yetmezliğinin en iyi ve başarılı tedavi yöntemi böbrek naklidir. İlk başarılı böbrek nakli, 23 Aralık 1954 de Amerika Birleşik Devletleri nde, Boston

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ORGAN NAKLİNDE DOĞAL BARİYERLER ABO (isoaglutininler) Donör spesifik antikorlar Rej + Rej- +CDC XM

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. 12 Nisan 2014 Ülkemizde Viral Hepatit Türk Karacig er Aras tırmaları

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYI DEĞERLENDİRMESİ. Dr Hüseyin Koçak

BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYI DEĞERLENDİRMESİ. Dr Hüseyin Koçak BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYI DEĞERLENDİRMESİ Dr Hüseyin Koçak Evre 1. 2. 3. 4. 5. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI: Klinik Eylem Planı Tanım Risk Artışı Normal veya yüksek GFH ile birlikte böbrek hasarı Hafif azalmış

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI

RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. RENAL TRANSPLANTASYON SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EN SEÇKİNTEDAVİ

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA Viral Hepatitler Hemodiyaliz (HD) hastalarında birçok kronik hepatit nedeni vardır, ancak bunlardan en öne

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ

HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ Dr. Koray Acarlı MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİ BAŞKANI Hepatosellüler Karsinom Tüm kanserlerin >%5 Primer KC kanserlerinin %80-90 ı %85-90 olgu sirotik

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

Acil Karaciğer Transplantasyonu

Acil Karaciğer Transplantasyonu Acil Karaciğer Transplantasyonu A.E. (24,K) Şikayeti: Aralıklı bulantı-kusma, sarılık Hikayesi: 6 gündür mevcutmuş. Başka bir hastanede ayaktan izlenmiş. Özgeçmiş: Özellik yok. Muayene: Şuur açık, aktif,

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 Kanser Taraması Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 2005 ve 2030'da KANSER *IARC 11 milyon Yeni Vaka 27 milyon 7 milyon Ölüm 17 milyon

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Fishman JA. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S3 S6. CMV epidemiyolojisi CMV, genel popülasyonda çok yaygın

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Sunumu (İmmünyetmezlikli hastada viral enfeksiyonlar) Dr. A. Arzu Sayıner Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Olgu Dört ay önce eşinden böbrek nakli yapılan 62 yaşındaki

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

BKV Nefropatisi Dr.Turgay Arınsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı BK Virusun tanımı Epidemiyoloji Klinik bulgular Tanı Risk faktörleri Tedavi Prognoz Retransplantasyon Konuşma Planı

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR Dr.Burak Koçak Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri İlk Başarılı Böbrek Nakli Böbrek Tx Canlı Vericiden Böbrek Tx (LRDK-Tx/LURDK-Tx)

Detaylı

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği

Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği Birincil IgA Nefropatisinde C4d Varlığının ve Yoğunluğunun Böbrek Hasarlanma Derecesi ve Sağkalımı ile Birlikteliği 32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Dr. Cihan Heybeli

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON ve BAĞIŞIKLAMA Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Neden önemli? Mortalite Maliyet Yaşam kalitesi KBY hastalarında

Detaylı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı HCV İnfeksiyonu Akut hepatit C Kronik hepatit C HCV İnfeksiyonu Akut Viral

Detaylı

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi

Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Böbrek Nakli Yapılan Çocuklarda Bağışıklanma Durumunun ve Aşı Yanıtlarının Değerlendirilmesi Elif Çomak 1 Çağla Serpil Doğan 2 Arife Uslu Gökçeoğlu 3 Sevtap Velipaşaoğlu 4, Mustafa Koyun 5 Sema Akman 5

Detaylı

PRE DİYALİZ DÖNEMDE HASTA EĞİTİMİNİN ROLÜ AYTEN KARAKOÇ

PRE DİYALİZ DÖNEMDE HASTA EĞİTİMİNİN ROLÜ AYTEN KARAKOÇ PRE DİYALİZ DÖNEMDE HASTA EĞİTİMİNİN ROLÜ AYTEN KARAKOÇ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Ünitesi Hasta Eğitimi Amerikan Aile Hekimleri Eğiticileri Topluluğu (STFM) hasta eğitimini: Sağlığı

Detaylı

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği

Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama. Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyalizde İnfeksiyonları Önleme Tedbirleri ve Aşılama Dr. Ali Rıza ODABA Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Kliniği Hemodiyaliz Hastalarında İnfeksiyon Son dönem böbrek yetmezliği

Detaylı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB DOÇ. DR. NURHAN SEYAHİ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ECULİZUMAB Fare kaynaklı, insanlaştırılmış Monoklonal bütün antikor Moleküler ağırlığı 148 kda Yarı ömrü 11 gün Kompleman

Detaylı

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları

En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları En-Blok Böbrek Nakili Gerçekleştirilen Hastaların Sonuçları Caner ALPARSLAN 1, Eren SOYALTIN 1, Fatma MUTLUBAŞ 1, Seçil ARSLANSOY ÇAMLAR 1, Elif Perihan ÖNCEL 2, Demet ALAYGUT 1, Belde KASAP DEMİR 3, Önder

Detaylı

Böbrek nakli ve enfeksiyon riskleri. Op. Dr. Ahmet AYKAS Op. Dr. Sait Murat Doğan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Böbrek nakli ve enfeksiyon riskleri. Op. Dr. Ahmet AYKAS Op. Dr. Sait Murat Doğan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Böbrek nakli ve enfeksiyon riskleri Op. Dr. Ahmet AYKAS Op. Dr. Sait Murat Doğan İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Dünyada İlk Böbrek Nakli 1954 Prof. Dr. Joseph E. Murray

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ

TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 14.11.2013 - Antalya Transplantasyon İmmunolojisi Pretransplant dönem Posttransplant erken dönem Posttransplant

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr.

Hazırlayan ekip : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çalışma Grubu. Üyeler - Dr.Baktash Morrad - Dr.Ayşe Hüseyinoğlu - Dr. Genç Kardiyologlar Grup Sorumlusu - Prof.Dr.Oktay Ergene Bilimsel İçeriğin Değerlendirilmesi, Son Düzenleme - Prof.Dr. Recep Demirbağ Düzenleme, Gözden Geçirme - Uz.Dr.Rida Berilğen - Uz.Dr.Barış Düzel

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı

Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlarda Tanı Deniz Gökengin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar Gonore Klamidyal

Detaylı

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kronik Hepatit C Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Asıl Dr. Alpay alt başlık ARIstilini düzenlemek için tıklatın İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Gültekin Süleymanlar 1, Nurhan Seyahi 2, Mehmet Rıza Altıparmak 2, Kamil Serdengeçti 2

Detaylı

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Transplantasyon hastaları daha uzun Yıl 1978 İmmunsupressifler

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi

RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi RENAL ARTER DARLIĞI VE HİPERTANSİYON TEDAVİSİ Medikal tedavi daha iyi Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı Renal arter stenozu Anatomik bir tanı Asemptomatik Renovasküler hipertansiyon

Detaylı

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA

AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA AKUT VİRAL HEPATİT TEDAVİSİNDE ORAL ANTİVİRALLERİN YERİ DOÇ.DR.MUSTAFA KEMAL ÇELEN DİCLE ÜNİVERSİTESİ SAPANCA 07.09.2013 Viral Hepatitler Tarihsel Bakış İnfeksiyoz (Fekal oral bulaşan) A E Enterik yolla

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

ÇAPRAZ. Dr Sevgi Şahin. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi

ÇAPRAZ. Dr Sevgi Şahin. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi ÇAPRAZ TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi Canlı vs kadaverik donör??? ALICI BAKIŞ AÇISI Daha kısa bekleme ve hastanede kalış süresi Preemptif transplantasyon

Detaylı

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ

KONU 24A HEPATİT C. Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ 165 KONU 24A HEPATİT C Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Hepatit C virusu (HCV) hemodiyaliz hastalarında kronik karaciğer hastalığının en sık nedenidir. Hepatit C virus infeksiyonu, ülkemizde hemodiyaliz ünitelerinin

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji-İmmünoloji Bölümü

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji-İmmünoloji Bölümü AKIM SİTOMETRİK PANEL REAKTİF ANTİKOR TAYİNİ Dr. Emel Ekşioğlu-Demiralp, 2010 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji-İmmünoloji Bölümü PRA Saptama Böbrek Nakli Öncesi 1. Herhangi bir antikor var

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Türk Nefroloji Derneği. Merkezlerden Gelen Bilgilerin Analizi. Dönem 2003

Türk Nefroloji Derneği. Merkezlerden Gelen Bilgilerin Analizi. Dönem 2003 Türk Nefroloji Derneği Merkezlerden Gelen Bilgilerin Analizi Dönem 2003 13 Ağustos 2004 Omega CRO tarafından hazırlanmıştır. 1 İÇİNDEKİLER TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ İÇİNDEKİLER...2 KAYIT SİSTEMİNE FORM GÖNDEREN

Detaylı