Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği"

Transkript

1 Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

2 Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında

3 United States Renal Data System (USRDS),2009

4 $ $ $32.922

5 Hemodiyaliz Son dönem böbrek yetmezliği Periton diyalizi Böbrek nakli Yaşam süresi Yaşam kalitesi Maliyet

6 Bekleme listesinde ~ hasta HD PD Tx Yeni Tx T.C. Sağlık Bakanlığı Ve Türk Nefroloji Derneği, Registry

7 İnsidans Prevalans * Preemptif Tx * Yaklaşık sayı Böbrek Nakli 2012 Canlı 2380 hasta - %81.9 Kadavra 525 hasta - % hasta - T.C. Sağlık Bakanlığı Ve Türk Nefroloji Derneği, Registry 2012

8 Mutlak kontrendikasyon saptanmayan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Tüm Hastalar olası böbrek nakli adayıdır.

9 Bekleme listesi neden genişlemiyor? Retrospektif 409 hasta 125 (% 31) / Hasta nakle uygun değil Dışlanma nedenleri Medikal kontrendikasyon %46 Hasta reddi %25 Obezite %10 Ölüm %6 Medikal nedenli dışlanan hastalar KVH %32 Uyumsuzluk %28 Kanser %12 Diğer %22 Holley JL, Am J Kidney Dis

10 Beklenen yaşam süresi Komorbiditelerin doğru değerlendirilmesi Nakil sayısının artırılmasının önündeki engeller.. Kadın cinsiyet >60 yaş Siyah ırk Eğitim seviyesi Sağlık güvencesi Hemodiyaliz ünitelerinin kar amaçlı yetersiz bilgilendirme eğilimleri (%30) Milford EL, JAMA Garg PP,N Engl J Med Schold JD, Am J Transplant Schaeffner ES, Am J Kidney Dis. 2008

11 Tıbbi uygunluk.. Cerrahi uygunluk.. Zamanlama.. Konsey değerlendirmesi: RİSK/FAYDA Bunnapradist S, Am J Kidney Dis

12 Preemptif böbrek nakli ilk tercih edilmesi gereken RRT modelidir. Gelecek 12 ayda renal replasman tedavisi planlanıyorsa; potansiyel alıcı adayı olarak değerlendirilmeli ve bir merkeze yönlendirilmelidir. egfr<20 ml/dk/1.73 m² ve son 6-12 ayda progresif ve geri dönüşsüz renal fonksiyon kaybı varsa; böbrek nakli planlanmalıdır. Canadian Society of Transplantation,,2005

13 yılları, ilk böbrek nakli olan hasta, retrospektif KADAVRA CANLI Kasiske B L,JASN 2002 Greft fonksiyonunda gecikme Canlı Preemptif Nonpreemptif p Kadavra Preemptif Nonpreemptif p < <0.001

14 Anamnez FM KOMORBİDİTE KBH nın nedeni (Primer hastalık nüksü) KBH nın süresi PERİOPERATİF RİSK Önceki transplantasyon hikayesi Kardiyovasküler risk NAKİL SONRASI SAĞ KALIM MALİYET Geçirilmiş enfeksiyonlar Malignite öyküsü Sistem taramaları (Solunum sistemi, periferik vasküler hastalık, gastrointestinal sistem) Gebelikler Dişlerin değerlendirilmesi PD kateter çıkış yeri, AVF ve AVG ler enfeksiyon yönünden kontrol edilmeli Comprehensive Clinical Nephrology,4th edition.

15 Anamnez FM Ateroskleroz PVH Riskli hasta İnguinal bölgeye girişim öyküsü Batın muayenesi Vasküler sistemin değerlendirilmesi Kladikasyo Karotis oskültasyonu Periferik nabızlar İliak sistemin değerlendirilmesi Aorta iliak vasküler hastalık Yaygın ateroskleroz Vaskülit Obezite (VKİ>40 kg/m²)

16 Rutin testler Kan grubu Tam kan sayımı Biyokimya: BUN, kreatinin, albümin, elektrolitler, Ü.asit, açlık lipit paneli, karaciğer fonksiyon testleri PTz, aptt TİT İdrar kültürü PTH Rutin Seroloji Görüntüleme Serolojik testler: HBV, HCV, CMV, HIV, HSV,Varicella, EBV, HAV PA akciğer grafisi EKG PPD/Quantiferon Batın USG Hiperkoagülabilite testleri Fertil : gebelik testi Endemik bölge öyküsü: parazitozlar, toxoplazma Unutmayalım >40 yaş + aile öyküsü >50 yaş PSA ve dijital muayene Meme muayenesi Testiküler muayene Smear (>18 yaş) >35 yaş + aile öyküsü >40 yaş Mamografi Kolonoskopi: >50 yaş HRCT: >30 paket/yıl sigara Aşılama programı

17 Mutlak Kontrendikasyonlar Aktif enfeksiyon varlığı Kısa yaşam beklentisi olan aktif malignite Kısa yaşam beklentisi olan kronik hastalık varlığı (Süre merkez bağımlı <1/<3 yıl) Aktif madde bağımlılığı Akut MI Geri dönebilecek böbrek yetmezliği varlığı Rölatif Kontrendikasyonlar Ciddi KAH, KY, KOAH Aktif hepatit Kronik karaciğer hastalığı Aktif peptik ülser Ciddi periferik arter hastalığı (kladikasyo +) Serebrovasküler hastalık Potansiyel takip veya tedavi uyumsuzluğu HIV enfeksiyonu (viral yük (-) ve CD4+ Th 200) Malnütrisyon Primer oksalozis (izole böbrek naklinde) Şidddetli hiperpth Morbid obezite Nakil olmaya engel yok Eski nakil öyküsü Primer hastalık VKİ küçük hastalar Hasta yaşı > Scientific Registry of Transplant Recipients (SRTR) raporu >65 yaş hasta oranı %13 Tahmini yaşam süresi>organ için bekleme süresi Yaşlı hasta: Expanded donör düşün Handbook of Kidney Transplantation, 4th ed., Danovitch GM (Ed) The Kidney, 5th ed, Brenner, BM, Rector, FC 2008 SRTR reports

18 Rekürrens (%) Greft kaybı (%) IgA nefropatisi (>%50 histolojik) 2-16 FSGS *MPGN Tip Dens depozit hastalığı >80 (histolojik) **Membranöz GN Anti-GBM nefriti Ender Ender ANCA ilişkili vaskülit 20 Bilinmiyor Lupus nefriti 5-30 <10 *Tx glomerülopatiden ayrımı önemlidir. **Denovo membranöz GN daha sıktır.

19 Uygun donör seçimi ve bilgilendirme Nakil için optimal zamanlama Nakil öncesi değerlendirme Nüksün tedavisi Primer FSGS ve ilk greft kaybı FSGS nüksü FSGS nüks riski %75 Ailevi GN öyküsü varsa canlı donör bx Primer oksalozis Kombine nakil (karaciğer+böbrek) Anti-GBM nefriti Lupus nefriti Vaskülit TTP Tedavi altında 6-12 ay hastalık aktivasyonunun baskılanması Özellikle vaskülit ve lupus gibi hastalıklarda Antifosfolipid Ab taraması Nüks varsa immünsüpresif tedavi şeması gözden geçirilmeli Clin JASN, 2008; Curr Op Nep Hyp, 2010.

20 Böbrek Nakli Alıcı Adaylarının Nakil Öncesi Sistemik Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

21 USRDS arası, >18 yaş, ilk nakil Fonksiyone greftle ex olan hastalar Tüm böbrek nakli adaylarına kardiyovasküler değerlendirme yapılmalıdır. Koroner hastalık Kalp yetmezliği Kapak hastalığı Braun WE, Kidney Int. 1990;37(5):1363. Aritmi

22 Steroidler Kalsinörinler mtor-i HT, DM HL, Sigara Obezite KBH Üremik toksinler Sitokinler ADMA, CRP Homosistein İlaçlar Üremi Diyaliz Primer hastalık KBH KVH KBH DM Amiloidozis Otoimmün H. İnaktif yaşam tarzı Yaş Cinsiyet Genetik LVH Anemi Ca, P, PTH Malnütrisyon Foley RN, Mayo Clin Proc. 2005, Kaysen GA, J Am Soc Nephrol. 2004

23 Am J Kidney Dis. 2007;50(5):890. Am J Transplant. 2006;6(4):659. Transplantation. 2007;83(8 Suppl):S1. Risk faktörlerini ortaya koymak Risk faktörlerinin yönetimi Revaskülarizasyon ihtiyacının tespiti KVH ve KY semptom ve bulguları (+) KAH öyküsü DM DM±major risk faktörü varlığı Amiloidozis Anamnez/FM Komorbidite EKG / Tele EKO (sol vent fonk) 45, >55 DM, HT KAH Dislipidemi Aile hikayesi Periferik vasküler hastalık Sigara öyküsü Uzun KBH süresi Diyaliz süresi Hedef Öncelikli değerlendirme Risk faktörleri

24 Cochrane Database Syst Rev Hypertension. 2003;42(3):263. Am J Kidney Dis. 2007;50(5):890. Noninvaziv testler Kime invaziv test uygulanmalı İnvaziv test ve sonrası İdeal test? Merkezin tercihi EKO Talyum MP sintigrafisi Dobutamin stres EKO Noninvaziv test sonucu (+) MI öyküsü Semptom varlığı Yüksek riskli hastalar ANJİOGRAFİ >70 darlık Anjioplasti Cerrahi Listede yıllık takip

25 DSE MPS DSE MPS Sensitivite Spesivite KAH tespiti %70 darlık Wang LW, Cochrane Database Syst Rev.

26 yılları arasında kadavradan nakil olan 514 hasta Yüksek riskli grup: DM, KAH (+), risk faktörü (+)= Yaş, sigara, HL, HT, SVO, PVH Preop tarama: anjiografi, efor testi, eforlu EKO, dobutamin stres EKO, sintigrafi Preop tarama yapılan ve yapılmayan hastalar arasındaki girişim, koroner olay farkı İlk iskemik kardiyak olay Tarama grubu Yüksek riskli grup n=290 Koroner olay (+) 68 hasta 1. yıl 3. yıl 5. yıl %2.2 %8.9 %13.2 Koroner olay Tarama yok Düşük riskli grup n=224 Önceden PTCA/CABG Koroner olay yok Medikal n=264 Koroner olay var Girişim n=26 Yok % % % 69.2 %60.3 DM, %30.9 KAH (+) %8.8 risk faktörü (-) Koroner olay (%) 1. yıl 3. yıl 5. yıl Düşük risk Yüksek risk Ölüm 2 - % % %7.7 MI 8 - % % %7.7 PTCA/CABG 3 - % % %15.4 Risk tabanlı efektif tarama: Gereksiz test istemini %43.6 azaltır.

27 Asemptomatik hastalarda, ciddi kardiyak hastalık varlığı % , 155 Diyabetik nefropatili hasta %17 sinde (26 hasta) anjina öyküsü (+) Nakil öncesi anjiografi Screening asymptomatic diabetic patients for coronary artery disease prior to renal transplantation. Ramanathan V, Transplantation. 2005;79(10):1453 %45 Asemptomatik 97 diyabetik hasta Witczak BJ, AJT, 2006 %57 Tip 1 DM: %33 Tip 2 DM: %48 1 damarda >%70 stenoz

28 Riskli hastaların belirlenmesi İleri yaş (>45 yaş ve tip 1 DM) Sigara (>5 paket/yıl) VKİ yüksekliği EKG değişikliği (ST ve T değişikliği) DM süresi > 25 yıl Kime invaziv test Tarama testi Dobutamin stres EKO Semptomatik KAH öyküsü MI öyküsü Anjiografi Anjioplasti Cerrahi Manske CL, Kidney Int, 1993 Scandling JD, Semin Dial, 2005.

29 Nakil için kontrendikasyon saptanan adaylar Progresif anjinal semptom varlığı Son 6 ay içerisinde MI öyküsü Riskli grupta olup; yeterli inceleme yapılmayan hastalar Noninvaziv testi (+), girişime uygun olmayan, çoklu damar hastalığına bağlı, yaşam beklentisi kısa hastalar İleri sol ventrikül disfonksiyonu varlığı (EF<%20)

30 Kan grubu HLA tiplendirme Panel reaktif antikor (PRA) Çapraz karşılaştırma

31 MM 1 MM 2 MM 3 MM 4 MM 5 MM 6 MM YIL 3. YIL 5. YIL DR > B >A

32 Riskli hasta, PRA %50/%85 DSA (+), XM (+) Gebelik Transfüzyon Önceki nakiller ABO uyumsuz Enfeksiyonlar (CMV) Primer H (SLE,Vaskülit) > %20* Hangi Ab T hc karşı gelişmiş Class I Ab Anti-HLA IgG (IgG1, IgG3) Kompleman fiksasyonu (+) Tarama Hangi test PRA Cross match (XM) DSA CDC Modifiye CDC (AHG/DTT) Eliza Flow Single-Ag bead assay Luminex-MFI ABD*

33 Önemi Sensitizasyonun ölçüsüdür. Takip Nakil öncesi ve sonrası erken dönemde yılda 2-3 kez takibi yapılmalıdır. Test Hücre bazlı: CDC: (+) KONTRENDİKE Solid fazlı: Eliza, Flow, Luminex RİSK FAKTÖRÜ Sonlanım Uzun bekleme süresi Canlı donör nakline engel Erken dönem rejeksiyon riski ve uzun dönem greft kaybı riskinde artış Am J Transplant 2003;3: Clin J Am Soc Nephrol 2006;1:

34 PRA tarama Luminex (-) CDC-XM AHG (-) BÖBREK NAKLİ PRA tarama Luminex (+) CDC-XM AHG (-) BÖBREK NAKLİ PRA tarama Luminex (+) CDC-XM AHG (+) DESENSİTİZASYON DONÖR DEĞİŞİM PROGRAMI

35 Nakil Öncesinde İmmunolojik Risk Tanımı.. Nakil öncesi Ölçüm Yöntemi İmmünolojik Risk Çapraz Uyum DSA (anti-hla Ab) Kantitatif Antikor Ölçümü CDC T hücre CMX + CDC B hücre CMX + FC T hücre CMX + FC B hücre CMX + CDC Luminex (single Ag) MFI (>5000) ELISA CDC veya Flow-Antikor titresi FCXM-Semikantitatif Luminex-Semikantitatif MFI KONTRENDİKE DSA (+), Yüksek Risk (AMR) DSA (+), Çok Yüksek Risk (AMR) Yüksek risk Çok Yüksek Risk Yüksek Risk Yüksek Risk Faktörü Titre artışı ile risk artar. Am J Transplant 2003;3:

36 Kime? Hedef ne olmalı? Kime voiding? Kime sitoloji ve sistoskopi? Kapasite<100 cc Ürolojik hastalık öyküsü Nativ böbrekler edinsel kistik hastalık açısından taranmalıdır. Uzun diyaliz süresi USG/CT İntakt alt üriner sistem Fonksiyone mesane Mesane egzersizleri ve gerekirse augmentasyon açısından değerlendirilmeli Anormal üroflow İşeme disfonksiyonu öyküsü Mesane operasyonu VUR öyküsü Sık İYE, PYN USG ile mesanede şüpheli görünüm Siklofosfamid maruziyeti Şüpheli pelvik USG Mesane tm açısından şüpheli anamnez ve risk faktörleri varlığı Araştırmaya gerek yok Anamnez (İYE, hematüri, inkontinans) doğal USG normal Postmiksiyon rezidüel idrar yok

37 VUR a bağlı KBH sı olan hastalarda; nakil sonrası sık İYE mevcuttur. Alt üriner sistem patolojilerinde; greft sağ kalımı ve rejeksiyon sıklığı benzerdir. VUR tespit edilen tüm hastalara nefrektomi önerilmemelidir. Mesane augmentasyonu; mesane kapasitesi artırılamayan hastalarda ve sonrasında TAK ile birlikte planlanmalıdır. TAK Tek başına böbrek nakline engel değildir. Transplant Proc. 2008;40(7):2333-5; Transplant Proc. 2011;43(5):1566-9; Transplantation ;89(11): ; Transplantation. 2011,15;92(3):3115; Transplantation. 2011,27;91(4):452-6.

38 ODPKBH Tekrarlayan semptomatik kist komplikasyonları Nakil cerrahisine engel olacak kadar büyük nativ böbrekler ÇOCUKLARDA MASİF PROTEİNÜRİ Fin tipi kongenital nefrotik sendrom Mortalite, büyüme gelişme geriliği ve tromboz riski ile ilişkilidir. ERİŞKİNDE MASİF PROTEİNÜRİ Tromboz üzerine olumlu etkisi olabilir. VUR TEKRARLAYAN ENFEKSİYONLAR Önerilir. Postoperatif enfeksiyonu azalttığı??? ÜROLİTİAZİS TEKRARLAYAN PYN Önerilir REKÜRREN GN ÖNLEMEDEKİ YERİ Etkisiz Anti GBM hastalığı: Ab devamlı (+) ise? ZAMANLAMA Nakilden 6 hafta önce** Eş zamanlı?? J Urol. 2007; Urology. 1998; Transplantation. 1996;61(2):228; Urology. 1998;51(3):492; **J Urol 2005;174(6):

39 %9.93

40 Kronik HCV enfeksiyonu; böbrek nakline engel değildir. Serumda viral titre artışı ve virüs proliferasyon: 2-30 kat artmıştır. Nakil sonrası karaciğer hastalığı riski 5 kat artmıştır. Nakil sonrası önemli karaciğer hastalığı gelişim sıklığı: % Kanser, siroz, greft kaybı ve ölüm riski artmıştır. **Diyalizle kıyaslandığında; nakil sonrası sağ kalım daha üstündür. KDIGO Guidelines, 2008 Fabrizi F, Am J Transplant. 2005;5(6):1452 **Pereira BJ, Kidney Int. 1998;53(5):1374

41 Tarama: HCV RNA RCR, αfp ± genotip Siroz açısından tarama (histoloji, USG, CT) En ideali HCV-RNA pozitif hastalara; Anti-HCV pozitif donörlerin kullanımıdır. Kadavra havuzundaki darlık düşünüldüğünde; Anti-HCV negatif vericilerin kullanımında sakınca yoktur. HCV genotipi ile, sonlanım arasında ilişki yoktur. HCV Genotip 1b KDIGO Guidelines, 2008 Periera BJ, Transplantation. 1995;60(8):799 Morales JM, Kidney Int. 1995;47(1):236

42 HCV RNA HCV RNA (-) (+) KcFT Normal Karaciğer biyopsisi Siroz KARACİĞER BÖBREK NAKLİ Bekleme listesi Normal Kronik aktif hepatit IFN HCV RNA (+) BÖBREK NAKLİ BÖBREK NAKLİ HCV RNA (-) Takip

43 Kronik HBV enfeksiyonu; böbrek nakline engel değildir. Yüksek riskli grup: HbsAg (+), HbeAg (+), HBV DNA (+) HBV ilişkili karaciğer hastalığı, karaciğer yetmezliği, siroz ve kanser riski artmıştır. Filik L, Transplant Proc KDIGO Guidelines, 2008 Duhart BT Jr, Transpl Infect Dis. 2003

44 Magee CC. Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation, 2nd ed., Pereira BJ, Elsevier Saunders, Philadelphia 2005 Nakil öncesi tarama Rutin tarama: HbsAg, Anti-Hbs ve Anti-Hbc HBsAg (+) hasta: HbeAg ve HBV DNA Tanı (invaziv/noninvaziv) Karaciğer biyopsisi (fibrozisin derecesi) Fibrotest (karaciğer stiffness): USG, MR Elastografi Antiviral Tedavi (lamivudin, entekavir, tenofovir) Nakille eş zamanlı veya replikasyon takibiyle HBV DNA:1-2 kat artış Enzim takibi:normalin 10 kat veya bazalin 2 kat artışı Ömür boyu / 1-2 yıl süreyle (yoğun immüsüpresif tedavi)??

45 Magee CC. Chronic Kidney Disease, Dialysis, and Transplantation, 2nd ed., Pereira BJ, Elsevier Saunders, Philadelphia 2005 HbsAg (-) ve Anti-Hbs (-) hastalara; HbsAg (+) donörden nakil yapılmamalıdır. HbsAg (+) ve HDV (+) hastalara; nakil yapılmamalıdır. Siroz varlığında nakil yapalım mı? Varis kanaması, asit, HCC, HRS, hepatopulmoner sendrom, spontan bakteriyel peritonit, hepatik ensefalopati, portal HT, portal ven trombozu, sirotik kardiyomiyopati Yoksa Düşün!!

46 HBV (+) ± Biyopsi Siroz KARACİĞER BÖBREK NAKLİ HBV (+) Kronik hepatit Düşük risk HBV DNA (-) Antiviral tedavi eşliğinde BÖBREK NAKLİ HBV (+) Kronik hepatit Yüksek risk HBV DNA (+) Antiviral tedaviyle takip BÖBREK NAKLİ Gastroenterology Nov;137(5):1680 Ming-Chao Tsai, World J Gastroenterol. 2010

47 Riskli grup Tarama/önlem Tarama Splenektomi öyküsü KT öyküsü İmmün yetmezlik varlığı Aşılar Pnömokok (5 yıl) Hepatit B İnfluenza (yıllık) Varicella Canlı aşı zamanı!!! Asplenik hasta Menengekok H.İnfluenza Diş muayenesi Serolojik testler CMV, EBV, HSV, VZV, VDRL/RPR, HIV Endemik testler CMV Valgansiklovir profilaksisi (+) Profilaksi (-) Donör Alıcı Transplant Proc Mar;46(2):583-7 Transplant Proc Mar;46(2): KDIGO, AJT,2009. Risk Primer enfeksiyon Reaktivasyon Reaktivasyon Süperenfeksiyon

48 Nakil hastalarındaki insidans: % Genel popülasyona göre insidans kat artmış Riskli hasta: PAAG (+), PPD(+), Temas öyküsü, Donörde şüpheli öykü Tarama: PAAG, PPD, Quantiferon, eski öykü varsa CT Tedavi veya profilaksi Nakil öncesi PPD 5 mm Yeni pozitifleşen PPD testi Radyolojik bulgular Yetersiz Tbc tedavi öyküsü Aktif pulmoner tüberkülozlu hastayla yakın temas Tbc açısından şüpheli donör INAH 9-12 Ay Singh N, Clin Infect Dis. 1998

49 Diyalizle ilişkili maligniteler RCC, Mesane, Troid, Karaciğer, Serviks Nakil hastalarında sıklığı artan maligniteler Cilt, PTLD, RCC, GÜS, HCC, Vulva, Dudak, Kaposi Riskli grup Endüstriyel ve çevresel karsinojen maruziyeti, siklofosfamid tedavisi, hepatit B/C varlığı, nativ böbrekte kistlerin varlığı, viral enfeksiyonlar (EBV, HHV-8, HPV, MCV), diyaliz süresi, immünsüpresif ilaçlar, daha önceden nakil öyküsü, donörden geçiş Transplantation. 1993;55(4):742. Am J Transplant. 2001; 2(Suppl 1):5. Transplantation. 2007;83(8 Suppl):S1.

50 Malignite tipine göre 2-5 yıllık bekleme süresi gereklidir. Malignite tipi ve hasta esas alınarak, olası yaşam süresi dikkate alınmalıdır. Nakil süreci nüks sıklığını artırır. (%22-27)** Düşük riskli maligniteler Yıl Yüksek riskli maligniteler Yıl İnsidental renal karsinom İn sutu karsinomlar BEKLEME Kolorektal karsinom 5 Primer bazal ve yassı hc. cilt karsinomu Düşük gradeli mesane karsinomu Noninvaziv papiller mesane karsinomu PERYODUNA GEREK YOKTUR. Meme karsinomu LN (+), inflamatuar tip, bilateral Malign melanom 5 İn sutu meme karsinomu 2 İn sutu kolorektal karsinom Duke A veya B1 5 2 **Barrett WL, Cancer. 1993;72(7):2186.

51 PSİKİYATRİK HASTALIK Transplantasyon sonrası süreçte uyumunu etkileyecek her türlü davranışsal, ekonomik ve sosyal sorunların belirlenmesi gereklidir. Aile ya da sosyal destek aranmalı Alkol madde bağımlılığı, kişilik bozukluğu varsa; tedaviden 1 yıl sonra HEMATOLOJİK SORUNLAR Rekürren tromboz öyküsü AVF/AVG trombozu Lupus İlk nakilde greft trombozu Etyoloji? stroke öyküsü Antifosfolipid sendromu Koagülasyon bozukluğu Perioperatif tedavi Protein C,S ACA Faktör 5 Leiden OBEZİTE Cerrahi problemler BMI >35 kg/m 2 hastalar riskli Cerrahi komplikasyonlar Yeni başlangıçlı diyabet Gecikmiş greft fonk Yara yeri iyileşmesi Yara yeri enfeksiyonu Greft sağkalımı??? BMI >40 kg/m 2 hastalar transplantasyon öncesi bariatrik cerrahi için değerlendirilmeli Canadian Society of Transplantation consensus guidelines, Knoll G, CMAJ. 2005

52 PULMONER HASTALIK Evde oksijen tedavisi gereksinimi Kontrolsüz astım Ciddi kor pulmonale Ağır KOAH/Pulmoner fibrosis/restriktif Akc hastalığı FEV 1 tahmini değerin <%25 Normal şartlar altında SaO 2 <%90 Son 12 ay içinde > 4 ASYE öyküsü Progresyon gösteren hastalık varlığı SİGARA Perioperatif morbidite artışı KVH ve SVH riskinde artış Greft sağ kalımı >5 yıl sigara bırakılması greft kaybı riskinde %34 azalma* SİGARA 2005 CST guidelines J Am Soc Nephrol. 2000;11(4):753* Kasiske B L, JASN 2000;11:

53 Yaş / DM / HT / Sigara / HL TİA öyküsü / PVH Nörolojik değerlendirme Karotis muayenesi ODPKBH: baş ağrısı/ailede anevrizma öyküsü: MRG >10mm anevrizma: Nakil öncesi cerrahi SVH Aktif peptik ülser Transplantasyon öncesi tedavi edilmeli, kontrol endoskopi yapılmalı Steroid dozu yüksekken profilaksi Kolelitiazis Nakil öncesi rutin kolesistektomi önerilmiyor Diyabetiklerde yakın takip Kolonoskopi Ca için riskli grup Polip, divertikülit, İBH öyküsü varsa GİS 2005 CST guidelines Neurologic Aspects of Systemic Disease Part III, 2014, V121

54 Eski transplantasyon hikayesi Nakil sürecindeki komplikasyonlar Greft kaybı nedeni Transplantasyon sürecine uyum Komorbidite Greft kaybı nedeni olarak BK virüs Replikasyon araştırılmalı Nefrektominin faydası üzerine ortak görüş yok..??? İmmünolojik değerlendirme. HLA uyumu iyi olan tercih edilmeli. Yeniden nakil için, belirli bir süre geçmesine gerek yoktur.

55 Nakil ekibi ve hasta risk faktörlerini açık olarak paylaşmalıdır. Tüm KBH lı hastalar; nakil için değerlendirilmelidir.

56

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK

TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK Dr. Aydın TÜRKMEN Ġstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 01.04.2011 Antalya TND Kış Okulu Yüzde Ġstanbul Tıp Fakültesi Transplantasyon Serisi* Hasta Sağkalım Süreleri 120

Detaylı

Dr.M.Tuğrul Sezer SDÜ Isparta. 12. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ Mayıs 2010 Antalya

Dr.M.Tuğrul Sezer SDÜ Isparta. 12. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ Mayıs 2010 Antalya Dr.M.Tuğrul Sezer SDÜ Isparta 12. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 19-23 Mayıs 2010 Antalya SDBY Tedavisinde Transplantasyon Daha uzun ve rahat bir ömür r beklentisi sunan, Komplikasyonlara

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HEMODİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DrSevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli klibirimii i Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

TRANSPLANTASYONA GİDECEK DİYALİZ HASTASI- Diyaliz Hekiminin Görev ve Sorumlulukları. Dr. Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi

TRANSPLANTASYONA GİDECEK DİYALİZ HASTASI- Diyaliz Hekiminin Görev ve Sorumlulukları. Dr. Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi TRANSPLANTASYONA GİDECEK DİYALİZ HASTASI- Diyaliz Hekiminin Görev ve Sorumlulukları Dr. Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Birimi DİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA ÖLÜM ORANLARI SDBY Tedavisinde

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Prof. Dr. Murat Tuncer

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ. Prof. Dr. Murat Tuncer SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Prof. Dr. Murat Tuncer Son Dönem Böbrek Yetmezliği Periton Diyalizi Transplantasyon Hemodiyaliz Renal Replasman Tedavileri (2006 Yılı Sonunda İzlemde Olan

Detaylı

BÖBREK NAKLİ ALICISININ HAZIRLANMASI. Prof Dr. Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ ALICISININ HAZIRLANMASI. Prof Dr. Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ ALICISININ HAZIRLANMASI Prof Dr. Serhan Tuğlular Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Ulusal Kongre Kasım 2012 Böbrek nakline yönlendirmenin zamanlaması Renal fonksiyonları

Detaylı

VERİCİNİN TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI. Dr. Numan GÖRGÜLÜ Özel İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Kliniği

VERİCİNİN TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI. Dr. Numan GÖRGÜLÜ Özel İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Kliniği VERİCİNİN TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI Dr. Numan GÖRGÜLÜ Özel İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Kliniği VERİCİ ADAYININ HAZIRLANMASI VERİCİ ADAYININ HAZIRLANMASI VERİCİ ADAYININ

Detaylı

DİYABETİK HASTADA TRANSPLANTASYON HAZIRLIĞI. Dr. Mümtaz Yılmaz TND 2014, Antalya

DİYABETİK HASTADA TRANSPLANTASYON HAZIRLIĞI. Dr. Mümtaz Yılmaz TND 2014, Antalya DİYABETİK HASTADA TRANSPLANTASYON HAZIRLIĞI Dr. Mümtaz Yılmaz TND 2014, Antalya Diyabet- genel Diyabetik nefropati son dönem böbrek yetmezliğinin en sık nedenidir. 2008 de ABD deki diyalizlerin %40-45

Detaylı

DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA

DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA DİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYONA HAZIRLANMASI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 26 Mart 2010 - KKTC SDBY Tedavisinde Transplantasyon Daha uzun ve rahat bir ömür beklentisi

Detaylı

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ. Dr. Ebru Aşıcıoğlu TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTADA İMMÜNSÜPRESİF TEDAVİ Dr. Ebru Aşıcıoğlu NIDDK USRDS EPİDEMİYOLOJİ A.B.D. de böbrek nakli sonrası diyalize dönen hasta oranı %4-5 (2010 yılında 5588 kişi) Kanada

Detaylı

Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım. Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım. Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Marjinal Canlı Donörlere Yaklaşım Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Giriş Renal transplant bekleme listesi her geçen gün artmaktadır Bekleme listesindeki hastalar > Donör

Detaylı

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU

VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders. Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU VİRAL HEPATİTLER 5. Sınıf Entegre Ders Prof. Dr. Fadıl VARDAR Prof. Dr. Sema AYDOĞDU Kronik Viral Hepatitler Sporadik Enfeksiyon ENDER HBV HCV HDV Ulusal Aşılama Programı Erişkinlerin Sorunu HFV, HGV,

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR?

KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? KRONİK BÖBREK HASTASINDA (HBV) TEDAVİ PROTOKOLU NASIL OLMALIDIR? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 07.09.2013, UVHS, Güral Sapanca Otel, Sakarya Kronik böbrek hastası

Detaylı

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HBV-HCV TRANSPLANTASYON. Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV-HCV TRANSPLANTASYON Dr Sevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HBV infeksiyonu ve HD HBV infeksiyonu insidansı agresif aşılama politikaları ile azalmıştır A.B.D: %1 seropozitif HBV TÜRKİYE: %3.9-4.8

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Renal Tranplant Donörlerinin İdeal Takip Şeması Nasıl Olmalıdır?? Dr Hamad DHEİR Göztepe Medicalpark Hastanesi

Renal Tranplant Donörlerinin İdeal Takip Şeması Nasıl Olmalıdır?? Dr Hamad DHEİR Göztepe Medicalpark Hastanesi Renal Tranplant Donörlerinin İdeal Takip Şeması Nasıl Olmalıdır?? Dr Hamad DHEİR Göztepe Medicalpark Hastanesi Canlıdan böbrek nakli Canlı donör için medikal fayda sağlamaksızın yapılan major bir cerrahi

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon

Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon Anti-HLA Antikorlar ve Transplantasyon ne zaman, ne yapmalı? Prof.Dr. Ali ŞENGÜL Medicalpark Antalya Hastane Kompleksi İmmünoloji bölümü Anti-HLA Ab Oluşumu Gebelik Transfüzyon Transplantasyon İyi HLA

Detaylı

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR?

HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? HCV POZİTİF RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POSTTRANSPLANT DİYABET GELİŞİMİ RİSKİ ARTMIŞ MIDIR? Abdullah ŞUMNU 1, Erol DEMİR 2, Ozan YEĞİT, Ümmü KORKMAZ, Yaşar ÇALIŞKAN 2, Nadir ALPAY 3, Halil YAZICI 2,

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ 9.ULUSAL ÇOCUK NEFROLOJİ KONGRESİ KASIM, 2016 PEDİATRİK RENAL TRANSPLANT HASTALARINDA POLYOMAVİRUS BK ENFEKSİYONU Begüm Avcı 1, Esra Baskın 1, Kaan Gülleroğlu 1,Özlem

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD REHBERLER: TEDAVİYE NE ZAMAN BAŞLAMALI? Dr. Behice Kurtaran Ç.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1 2 3 4 ANTİRETROVİRAL TEDAVİ HIV eradiksayonu yeni tedavilerle HENÜZ mümkün değil

Detaylı

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir

Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Uzm. Dr. Burcu Uysal Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kırşehir Tanım Sadece anti-hbc IgG nin saptanması Virusla karşılaşmayı gösteren en duyarlı gösterge En çok görülen olağan dışı

Detaylı

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi

Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı. Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Enfeksiyon Bakıs Ac ısı ile Biyolojik Ajan Kullanımı Rehberler Es lig inde Hasta Yo netimi Uz.Dr. Servet ÖZTÜRK Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalaıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + KRONİK AMR TEDAVİ EDİLMELİ Mİ? EVET DR. ÜLKEM ÇAKIR ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ + RENAL ALLOGREFTİN UZUN DÖNEM SAĞKALIMI 1 yıllık sağkalım %95 5 yıllık sağkalım %80 10 yıllık sağkalım %50 USRDS,

Detaylı

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul)

HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) HIV ile İlişkili Komorbiditeler Simpozyumu: Multidisipliner Bakım Ağı Oluşturma 4 Kasım 2016,(İstanbul) Kardiyovasküler Sorunlu Hasta Dr. Cihan YEŞİL Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

BÖBREK NAKLİNDE ALICI HAZIRLIĞI. Prof. Dr. Murat Tuncer

BÖBREK NAKLİNDE ALICI HAZIRLIĞI. Prof. Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİNDE ALICI HAZIRLIĞI Prof. Dr. Murat Tuncer Alıcı hazırlığı kronik böbrek yetmezliği tanısı konulduğunda başlar. Böbrek Naklinin Diyalize Göre Avantajları Canınız yanmayacak. Sıkıcı diyaliz

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA

Karaciğer Nakli. Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Güncel Yaklaşımlar Dr Sezai YILMAZ İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi MALATYA Karaciğer Nakli Malatya Deneyimi ABD Karaciğer Nakli Verileri -2007 ABD Karaciğer Nakli Verileri -2008

Detaylı

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ

İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ İMMUNSUPRESE HASTALARDA PROFİLAKSİ DR GÜLE ÇINAR AYDIN AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ Hematolojik malignitesi olan hastalarda KC disfonksiyonu kemoterapinin sık görülen ve önemli bir komplikasyonu! Major

Detaylı

BÖBREK NAKLİ HAZIRLIĞI DİYALİZ ÜNİTESİNDE BAŞLAR. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi

BÖBREK NAKLİ HAZIRLIĞI DİYALİZ ÜNİTESİNDE BAŞLAR. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi BÖBREK NAKLİ HAZIRLIĞI DİYALİZ ÜNİTESİNDE BAŞLAR Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi 2011 Yılında Böbrek Yerine Koyma Tedavisi Başlanan Hastalar y TND kayıt sistemi raporu, 2011. T.C Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi. Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Dr. Yaşar BAYINDIR Malatya-2013 Hepatit B ve İnsan 16. yy, Kore de Joseon Hanedanlığı ndan bir çocuk mumyası HBV genotip C2 3.000-100.000 yıl öncesine ait,

Detaylı

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı?

Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Hepatit B Hasta Takibi Nasıl Yapılmalı? Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum Planı Giriş HBsAg Pozitifliği Kronik Hepatit

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Hepatit C li Hastalarda BÖBREK TRANSPLANTASYONU

Hepatit C li Hastalarda BÖBREK TRANSPLANTASYONU Hepatit C li Hastalarda BÖBREK TRANSPLANTASYONU Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı IV. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu 7-8 Eylül 2013 / Sapanca İÇERİK Giriş / Problemin

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı

Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Kronik Böbrek Hastalığında ve Diyalizde Lipit Düşürücü Ajanların Kullanımı Dr Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Bilim Dalı Dislipidemi kronik böbrek hastalığında

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK NEFROLOJİ VE ROMATOLOJİ B.D. ÇOCUK NEFROLOJİ DERNEĞİ PATOLOJİ KURSU KASIM, 2016 Olgu-1 13 yaş, kız Haziran, 2007 (7 yaş) Şikayet yok Tam idrar tetkiki; proteinüri 1010/5/prt

Detaylı

BÖBREK NAKLİ. Prof. Dr. Murat Tuncer

BÖBREK NAKLİ. Prof. Dr. Murat Tuncer BÖBREK NAKLİ Prof. Dr. Murat Tuncer Böbrek Nakli Böbrek yetmezliğinin en iyi ve başarılı tedavi yöntemi böbrek naklidir. İlk başarılı böbrek nakli, 23 Aralık 1954 de Amerika Birleşik Devletleri nde, Boston

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTA- Mortalite ve Morbiditeye Etki Edecek Önemli İpuçları

TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTA- Mortalite ve Morbiditeye Etki Edecek Önemli İpuçları TRANSPLANTASYONDAN DİYALİZE DÖNEN HASTA- Mortalite ve Morbiditeye Etki Edecek Önemli İpuçları Dr. Numan GÖRGÜLÜ Özel İstanbul Memorial Hizmet Hastanesi Nefroloji Kliniği SUNU PLANI 1. Transplantasyon ve

Detaylı

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN

Detaylı

YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM. Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı YÜKSEK SENSİTİZE HASTAYA YAKLAŞIM Dr.Şule Şengül Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı ORGAN NAKLİNDE DOĞAL BARİYERLER ABO (isoaglutininler) Donör spesifik antikorlar Rej + Rej- +CDC XM

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dr Gülden ERSÖZ Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Delta Ag Anti HD Ig M ve G HDV RNA Real time PZR qhbsag 49 yaşında erkek hasta, doktor Annesi ve dört

Detaylı

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara

Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Dahiliye Konsültasyonu için Altın Öneriler: En Sık Görülen On Olgu Örneği Asıl Deniz alt Güney başlık Duman stilini düzenlemek için tıklatın Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Olgu 1 28 yaşında erkek Ortopedi

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

Dr. Murat ATAR Üroloji ABD

Dr. Murat ATAR Üroloji ABD Dr. Murat ATAR Üroloji ABD Transplantasyon Avrupa da son dönem böbrek yetersizliği (SDBY) ve böbrek transplantasyonuna ilişlkin veri toplayan bazı ulusal ve bölgesel kuruluşlar bulunmaktadır. Bu çeşitli

Detaylı

Renal Transplantasyonda Türkiye de Güncel Durum. Dr. Aydın Türkmen İstanbul Tıp Fakültesi

Renal Transplantasyonda Türkiye de Güncel Durum. Dr. Aydın Türkmen İstanbul Tıp Fakültesi Renal Transplantasyonda Türkiye de Güncel Durum Dr. Aydın Türkmen İstanbul Tıp Fakültesi Transplantasyon Yan Dal Okulu Amaçlarımız Temel Renal transplantasyon bilgileri güncellemek, öncesi ve sonrası Tx

Detaylı

BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYI DEĞERLENDİRMESİ. Dr Hüseyin Koçak

BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYI DEĞERLENDİRMESİ. Dr Hüseyin Koçak BÖBREK NAKLİ ALICI ADAYI DEĞERLENDİRMESİ Dr Hüseyin Koçak Evre 1. 2. 3. 4. 5. KRONİK BÖBREK HASTALIĞI: Klinik Eylem Planı Tanım Risk Artışı Normal veya yüksek GFH ile birlikte böbrek hasarı Hafif azalmış

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D.

RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER. Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. RENAL TRANSPLANTASYON VE VİRAL HEPATİTLER Doç. Dr. Yaşar Çolak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji B.D. 12 Nisan 2014 Ülkemizde Viral Hepatit Türk Karacig er Aras tırmaları

Detaylı

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık

Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi. Nurol Arık Diyaliz hastalarında serebrovasküler olay:önleme ve tedavi Nurol Arık Serebrovasküler hastalık/tanım İnme (Stroke) Geçici iskemik atak (TIA) Subaraknoid kanama Vasküler demans İskemik inme Geçici iskemik

Detaylı

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015

Kanser Taraması. Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 Kanser Taraması Dr. P. Fulden Yumuk Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İçHastalıkları ABD. Tıbbi Onkoloji BD. 5Aralık 2015 2005 ve 2030'da KANSER *IARC 11 milyon Yeni Vaka 27 milyon 7 milyon Ölüm 17 milyon

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI

RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI RENAL TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK DR.AYTÜL NOYAN BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UAM ÇOCUK NEFROLOJİ BİLİM DALI Beni Türk hekimlerine emanet ediniz. RENAL TRANSPLANTASYON SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİNİN EN SEÇKİNTEDAVİ

Detaylı

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı?

Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Tedavi Ne Zaman Yapılmalı Ne Zaman Yapılmamalı? Dr. Ziya Kuruüzüm DEÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Hepatit Akademisi 2015: Temel Bilgiler 22-25.01.2015, Kolin Otel, Çanakkale Sunum

Detaylı

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD.

KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. KRONİK HEPATİT B (Olgu Sunumu) Dr. İlkay Karaoğlan Gaziantep Ün. Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. Ve Kl. Mik. AD. Kasım-1999 HK 41 yaş, erkek Öğretmen Gaziantep Yakınması: Yok Bir yıl önce tesadüfen HBsAg

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU

EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU EŞ ZAMANLI KALP VE BÖBREK TRANSPLANTASYONU YAPILAN BİR OLGU Şahin N, Göktaş B, Küçükyorgancı S, Kabukçu HK, Titiz TA Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, Antalya GİRİŞ Hem

Detaylı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr Talip Asil Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Karotis Arter Hastalığı İskemik İnmelerin yaklaşık %20-25 inde karotis arter darlığı Populasyonda yaklaşık %2-8 oranında

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Yrd.Doç.Dr. Özgür Günal Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD HÇ, 28 yş, E, Memur 2010 yılı ocak ayında kan bağışı sırasında sarılık olduğu söyleniyor. Başvuru sırasında bazen halsizlik ve

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA

DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA DİYALİZ HASTALARINDA HEPATİTLER DR TARKAN KARAKAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ GASTROENTEROLOJİ BD, ANKARA Viral Hepatitler Hemodiyaliz (HD) hastalarında birçok kronik hepatit nedeni vardır, ancak bunlardan en öne

Detaylı

HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ

HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ HEPATOSELLÜLER KANSERDE KARACİĞER NAKLİ Dr. Koray Acarlı MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİ BAŞKANI Hepatosellüler Karsinom Tüm kanserlerin >%5 Primer KC kanserlerinin %80-90 ı %85-90 olgu sirotik

Detaylı

Acil Karaciğer Transplantasyonu

Acil Karaciğer Transplantasyonu Acil Karaciğer Transplantasyonu A.E. (24,K) Şikayeti: Aralıklı bulantı-kusma, sarılık Hikayesi: 6 gündür mevcutmuş. Başka bir hastanede ayaktan izlenmiş. Özgeçmiş: Özellik yok. Muayene: Şuur açık, aktif,

Detaylı

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer

Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Kronik HCV İnfeksiyonlarında Güncel Tedavi Yaklaşımları Dr. Kaya Süer Near East University Faculty of Medicine Infectious Diseases and Clinical Microbiology HCV tarihçesi 1989 Hepatitis C (HCV) genomu

Detaylı

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır

HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi. Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HEPATİT DELTA Klinik Özellikler, Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN Diyarbakır HDV 1700 nükleotidden oluşmaktadır Delta Ag S (22 kda) 195 aminoasit L (24 kda) 214 aminoasit Delta Ag ni 4 ayrı

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

SOLİT ORGAN TRANSPLANTASYONU ve BK VİRUS ENFEKSİYONLARI Doç. Dr. Derya Mutlu Güçlü immunsupresifler Akut, Kronik rejeksiyon Graft yaşam süresi? Eskiden bilinen veya yeni tanımlanan enfeksiyon etkenleri:

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan

Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi. Uz. Dr. Eyüp Arslan Kronik Hepatit B Tedavisinde Zor Vakaların Yönetimi Uz. Dr. Eyüp Arslan Vaka N.T, 68 Y, Erkek, Batman 10.11.1999 yılında HBs Ag pozitifliği DM ve diyabetik nefropati 15 yıldır DM, oral anti-diyabetik BUN;

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır.

Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. GİRİŞ Dünyada 350 milyonun üzerindeki hepatit B taşıyıcısının %50 sinden fazlasında infeksiyon perinatal yolla kazanılmıştır. HBeAg pozitif annelerden bebeğe bulaş oranı % 90 dır. Perinatal olarak kazanılan

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erol Demir¹, Sevgi Saçlı¹,Ümmü Korkmaz², Ozan Yeğit², Yaşar Çalışkan¹, Halil Yazıcı¹, Aydın Türkmen¹, Mehmet Şükrü

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama. Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Kronik Hastalığı Olanlarda ve İmmünsüpresif Hastalarda Bağışıklama Dr. Hüsnü Pullukçu Ege ÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bağışıklığın Baskılanması Birincil İkincil B hücre hastalıkları

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI. Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı BÖBREK NAKLİ SONRASINDA CMV HASTALIĞI Dr. Ali Çelik Dokuz Eylül Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Fishman JA. Am J Transplant 2009; 9 (Suppl 4): S3 S6. CMV epidemiyolojisi CMV, genel popülasyonda çok yaygın

Detaylı

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinde hemodiyalize giren hastaların ölüm oranlarının karşılaştırılması: Bir gözlemsel kohort çalışması Gülay Aşcı, Daniele Marcelli, Aygül Çeltik, Aileen Grassmann,

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON. Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD DİYALİZ HASTALARINDA ENFEKSİYON ve BAĞIŞIKLAMA Dr. Alpay Azap Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Neden önemli? Mortalite Maliyet Yaşam kalitesi KBY hastalarında

Detaylı

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş

Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi. Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Hemodiyaliz olgularında hepatit enfeksiyonu ve önlenmesi Dr Hayriye Sayarlıoğlu, KSÜ, Nefroloji, Kahramanmaraş Giriş Hemodiyaliz hastalarında enfeksiyon önemli mortalite nedenleri arasındadır Hepatit C

Detaylı

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI. Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İNDÜKSİYONDA YENİ ALTERNATİF ARAYIŞLARI Doç. Dr. Kültigin TÜRKMEN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 22.10.2015 SUNU PLANI İndüksiyonda yeni ilaçlara gerçekten ihtiyaç var mı? Günümüzde

Detaylı

BKV Nefropatisi Dr.Turgay Arınsoy Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı BK Virusun tanımı Epidemiyoloji Klinik bulgular Tanı Risk faktörleri Tedavi Prognoz Retransplantasyon Konuşma Planı

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA GÖRÜLEN İNFEKSİYON ETKENLERİ Dr. Talât Ecemiş Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Venöz ulaşım yolu Arteriyovenöz şantlar Kateterler

Detaylı

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri

BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR. Dr.Burak Koçak. Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri BÖBREK NAKLİNDE CERRAHİ TEKNİK VE ERKEN CERRAHİ KOMPLİKASYONLAR Dr.Burak Koçak Memorial Şişli Hastanesi, Üroloji ve Organ Nakli Bölümleri İlk Başarılı Böbrek Nakli Böbrek Tx Canlı Vericiden Böbrek Tx (LRDK-Tx/LURDK-Tx)

Detaylı