İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İçeriği. Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması,"

Transkript

1

2 Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) Nedir KAYSİS, kamu kurumlarının teşkilat yapısından, sunulan hizmetlere, hizmetlerde kullanılan belgelerden, belgelerde bulunan bilgilere kadar kamu yönetiminde yer alan unsurların mevzuat dayanaklarıyla birlikte tespit edilerek elektronik ortamda tanımlandığı, geliştirilen e-devlet uygulamalarının birbirine tek merkezden entegre edilerek a-devlete (Akıllı Devlet) geçilmesini sağlayacak temel bir bilgi sistemidir. İçeriği Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS); Devlet teşkilatını oluşturan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan birimlerinin tanımlanarak dinamik organizasyon şemalarının oluşturulması, Kamu hizmetleri ile bunların sunulma süreçlerinin tespit edilmesi, Hizmetlerin başvurularında istenen veya sonucunda düzenlenen belgelerin tanımlanması ve birer örneğinin sisteme kaydedilmesi, Hizmetlerin sunumunda girdi olarak kullanılan veya sonucunda çıktı olarak üretilen verilerin tespit edilerek üst veri (meta data) olarak tanımlanması, Hizmetlerin sunumunda yapılan resmi yazışmalar ile yazışmalardaki paraf ve imza süreçlerinin tespit edilmesi ve ilgili hizmetler ile ilişkilendirilmesi, Kurumlar/birimler, hizmetler, belgeler, yazışmalar gibi unsurlar ile yürürlükte bulunan mevzuat dayanaklarının ilişkilendirilmesi, e-devlet hizmetlerinin sunumu için geliştirilen elektronik uygulamalar ve uygulamalar üzerinden kurumların bilişim alt yapısının ortaya çıkarılması, Vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetinin ölçülmesi, Kurumların Hizmet Standartları Tablolarının oluşturulması ve vatandaşların tek noktadan erişebilecekleri şekilde sunulması, Kamu hizmetlerinin sunumuna ilişkin kurumsal performans raporlarının oluşturulması, Kurumlar tarafından sunulan ortak hizmetlere ilişkin merkezi elektronik uygulamaların geliştirilmesi, Hizmetlerin sunulma süreleri ve yıllık işlem sayıları gibi istatistiklerin toplanması gibi hususları içermektedir.

3 Amaçları Kamu yönetimine ilişkin politika ve stratejilerin geliştirilmesinde gerekli verilere tek bir noktadan erişim sağlayacak referans kaynak oluşturulması, Kamu yönetimine ilişkin verilerin vatandaşların erişimine açılarak şeffaflaşmanın artırılması, Vatandaşların kamu yönetiminden memnuniyet düzeyinin kurumlar ve hizmetler düzeyinde ölçülmesi, Vatandaş memnuniyeti de esas alınarak kamu hizmetlerinde gereksiz bürokratik işlemlerin tespit edilmesi ve mevzuat dayanaklarının sadeleştirilmesi, e-devlet kapsamında yer alacak kamu hizmetlerinin, çekirdek, destek ve bilgi sorgulama hizmetleri şeklinde tasnif edilmesinin sağlanması, Kamu kurumları ve sunulan hizmetler arasındaki ilişkilerin yazışma, belge ve veri hareketleri üzerinden ortaya çıkarılarak ulusal süreç haritaları ve veri akış şemalarının oluşturulması, Kamu kurumları tarafından sunulan ortak hizmetlere ilişkin ihtiyaç duyulan uygulamaların geliştirilerek kamu kaynaklarında etkin kullanımın, veri bütünlüğünün sağlanması ve tek merkezden raporlama yapılabilmesi, Kamu yönetimine ilişkin üst verilerin tüm kamu kurumları tarafından esas alınacak şekilde tanımlanarak kurumlar arası birlikte çalışabilirlik ve veri paylaşımının sağlanması, Kurumlar arası veri paylaşımının tek bir merkezden dinamik olarak yapılmasını sağlayacak Ulusal Veri Santralinin geliştirilmesi, Ulusal Veri Santrali aracılığıyla e-devlet çalışmalarının yapay zekaya dayalı a-devlet (Akıllı Devlet) çalışmalarına dönüştürülmesi, Ulusal Veri Santrali üzerinden elde edilen veriler ile oluşturulacak kurumsal performans raporları ve üst politika metinlerinde yer alan hedefler doğrultusunda kamu kurumlarının izlenmesi, a-devletin, KAYSİS te yer alan kayıtlar üzerinden tek merkezden dinamik olarak yönetilmesinin sağlanması, Gelişimi ve Alt Uygulamaları Yüksek Planlama Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının 29 numaralı eylemi ile kamu kurumlarına Kamu Hizmetleri Envanterini hazırlama, Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığına da koordinasyon çalışmalarını yürütme görevi verilmiştir. Bu kapsamda Başbakanlık tarafından hazırlanan hizmet envanteri tablolarının tüm kamu kurumları tarafından doldurularak İdareyi Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi istenmiştir. Gönderilen Hizmet Envanteri Tablolarının tek bir merkezde toplanması ve tablolarda yer alan kayıtların elektronik ortamda etkin bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla 2009 yılında bir veri tabanının geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle Hizmet Envanteri Yönetim Sisteminin (HEYS) geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

4 HEYS in yazılım geliştirme çalışmaları sırasında, envanter çalışmalarının yürütüleceği kamu kurumları ve alt birimlerinin elektronik ortamda tanımlı güncel listelerine ihtiyaç duyulduğundan Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı tarafından yürütülen Devlet Teşkilatı Veri Tabanı (DTVT) uygulaması İdareyi Geliştirme Başkanlığı bünyesine taşınarak Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) olarak hayata geçirilmiştir. DETSİS de devlet teşkilatında yer alan kurum ve kuruluşlar ile bunların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında yer alan tüm birimleri tekil ve değişmez nitelikte T.C. Devlet Teşkilat Numarası ile tanımlanmaktadır. Bu numaralar, vatandaşlara ilişkin bilgilerin veri tabanlarında tutulmasında T.C. Kimlik Numarasının kullanılmasına benzer yapıda, kamu kurumlarına ilişkin bilgilerin veri tabanlarında tutulmasında kullanılacaktır. Bu anlamda tüm kurumlar tarafından, başta resmi yazılar olmak üzere kamu kurumları ve alt birimlerine ilişkin oluşturulan veriler söz konusu numaralar ile ilişkilendirilecektir. HEYS te yer alan kamu hizmetlerine ilişkin bilgilerin, elektronik ortamda dinamik olarak kullanılabilmesi amacıyla bilgilerin metin olarak elle yazılması yerine ekranda yer alan seçenekler arasından seçim yaptırılarak kaydedilmesi sağlanmıştır. Bu nedenle veri girişi yapan kullanıcılara sunulacak seçenekler Başbakanlık tarafından listeler halinde tanımlanarak sisteme yüklenmektedir. Ancak hizmetlere başvurularda istenen veya varsa hizmetlerin sonucunda düzenlenen belgelerin sayıca fazla olması nedeniyle kurumlar tarafından belge adlarına ilişkin önerilerin Başbakanlığa teklif edilmesini ve Başbakanlık tarafından gerekli standartlaştırma sağlandıktan sonra belge adlarının HEYS te kullanılabilecek şekilde tanımlanması amacıyla Devlet Belge Yönetim Sistemi (DBYS) geliştirilmiştir. HEYS te, kurumların taşra veya yurtdışı teşkilatlarınca sunulan hizmetleri pilot olarak belirlenen birimler tarafından sisteme kaydedilmektedir. Bu kayıtların aynı kurumun aynı türdeki diğer taşra veya yurtdışı birimlerince de sunulup sunulmadığının, sunuluyor ise yıllık işlem sayıları ile en kısa ve en uzun sunulma sürelerinin tespit edilmesi amacıyla Hizmet Standartları Yönetim Sistemi (HSYS) geliştirilmiştir.

5 Vatandaşların kamu hizmetlerinden memnuniyet oranlarının tespit edilerek Kamu yönetimine ilişkin politikaların belirlenmesi ve bürokrasinin azaltılması gibi çalışmalarda HEYS te tanımlı verilerin yanı sıra söz konusu oranların da kullanılabilmesi amacıyla Kamu Memnuniyet Anketi (KMA) geliştirilmiştir. Kamu hizmetlerinin HEYS te tanımlanması sırasında hizmetlerin sunumu kapsamında kurumlar tarafından yapılan resmi yazışmaların sayı bölümünde yer alan SDP kodlarının sisteme kaydedilmesi istenmektedir. Bu nedenle kurumların standart dosya planlarını oluşturarak Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün onayına sunabilecekleri ve planlarda yer alan Kodların hangi hizmetler de kullanıldığının tespit edilmesi ve HEYS te tanımlanan hizmetler ile ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS) geliştirilmiştir. Yukarıda bahsedilen uygulamalardan elde edilen veriler ile yeni geliştirilecek bazı uygulamalardan elde edilecek verilerin birleştirilmesiyle e-devletin alt yapısının hayata geçirileceği anlaşılmıştır. Bu kapsamda yapılan analiz çalışmaları sonucunda 5 yeni uygulamanın daha geliştirilmesi planlanarak 2014 yılı içerisinde mevcut uygulamaların Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS) adı altında birleştirilmesine karar verilmiştir. KAYSİS in kullanıma açılmasından sonra geliştirilen ve geliştirilmesi planlanan yeni alt uygulamalar aşağıda açıklanmıştır.

6 HEYS te hizmetler tanımlanırken, hizmetlerin sunumu için kurumlara yetki/görev/sorumluluğun verildiği mevzuat dayanakları ile başvurularda belgelerin istenmesine ve resmi yazışmaların yapılmasına neden olan mevzuat dayanakları belirlenerek sisteme kaydedilmektedir. Resmi Gazete de yayımlanan mevzuat dayanakları, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen e-mevzuat Sistemi ile sağlanan entegrasyon üzerinden sorgulama yapılarak kaydedilmektedir. Ancak kamu hizmetlerine ilişkin süreçler ve başvurularda istenen belgeler incelendiğinde bunların çoğunlukla Resmi Gazetede yayımlanmayan kurum içi yönetmelik, yönerge veya tebliğ gibi ikincil mevzuat ile düzenlendiği görülmektedir. Ülkemizde kamu kurumları tarafından yürürlüğe konulan tüm ikincil mevzuatın merkezi olarak tutulduğu bir sistem bulunmamaktadır. Bu nedenle tüm kamu kurumları tarafından yürürlüğe konulan her türden mevzuatın tek merkezde tutulması ve elektronik ortamdan vatandaşların ve kamu kurumlarının erişimine açılması amacıyla Kamu Mevzuat Sistemi (KMS) alt uygulaması geliştirilmiştir. Sistemin yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış olup tüm Kurumlara ait ikincil mevzuatın sisteme yüklenmesi amacıyla yakın bir tarihte kullanıma açılacaktır Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planının 29 Numaralı eylemi olan Kamu Hizmetleri Envanteri ile temel olarak elektronik kanallar üzerinden sunulan hizmet yüzdesi gösterge sinin hesaplanması amaçlanmaktadır. HEYS te hizmetlerin elektronik ortamdan yürütülüp yürütülmediği tespit edilmesine rağmen hangi elektronik kanallar üzerinden yürütüldüğü tam olarak tespit edilememektedir. Bu nedenle kurumlar tarafından geliştirilen elektronik uygulamaların (sistemlerin) merkezi bir uygulama üzerinden tespit edilerek HEYS te elektronik ortamdan sunulduğu belirtilen hizmetler ile bu hizmetlerin sunumunu sağlayan sistemlerin ilişkilendirilmesi ve kurumların bilişim alt yapısının tespit edilmesi amacıyla Kamu Bilişim Sistemleri Envanteri (BİLSİS) alt uygulaması geliştirilmiştir. Sistemin yazılım geliştirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup yakın bir tarihte kullanıma açılacaktır. Kamu kurumları tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi gereğince Stratejik Planlarının hazırlanması ve 55. maddesi gereğince İç Kontrol Sisteminin kurulması gerekmektedir. Bu nedenle Stratejik Planlar ile İç Kontrol Sistemlerinin birbirini tamamlayacak şekilde kurumların yürüttükleri faaliyetler üzerinden ilişkilendirilmesi gerektiği görülmüştür.

7 HEYS te operasyonel süreçler şeklinde tanımlanan hizmetler esas alınarak İç Kontrol Sistemi oluşturulabilecek, hizmetlere ilişkin kurumsal hedefler ve bu hedefler doğrultusunda stratejilerin oluşturulacağı planlar hazırlanabilecektir. Ayrıca stratejik planlarda yer alan stratejiler (Faaliyetler/Projeler, Göstergeler) ile Kalkınma Planları, Hükümet Programları gibi üst politika belgelerinin ilişkilendirilmesi sağlanabilecektir. Bu nedenle kamu hizmetlerine ilişkin hedefler ve strateji ile bu hizmetlerin sunumunda yer alan alt süreçlerin tek yapı içerisinde oluşturulması ve fiili hizmet süreçlerine ilişkin istatistikler ile bir merkezden raporlanması amacıyla KAYSİS te Kamu Stratejik Yönetim Sistemi (KSYS) alt uygulamasının geliştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Sistemin yazılım geliştirme çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup yakın bir tarihte kullanıma açılması planlanmaktadır. KAYSİS te yer alan alt uygulamalardan elde edilen tüm veriler ile ilgili diğer kurumlardan alınabilecek verilerin birleştirilerek kurumların performanslarının izlenebileceği öngörülmüştür. Bu nedenle Performans Takip Sistemi (PERSİS) adıyla yeni bir alt uygulamanın geliştirilmesine yönelik analiz çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. PERSİS in hayata geçirilmesiyle kamu hizmetlerinin sunulma süreleri, yıllık işlem sayıları, personel sayıları, bütçe ve harcama rakamları, üst politika belgeleri ve stratejik planlarda yer alan hedefler ile vatandaşların memnuniyet oranları gibi veriler analiz edilerek Kurumsal Performans Raporları hazırlanabilecektir. Ayrıca kurumların aynı hizmetleri yürüten taşra ve yurtdışı birimleri arasında karşılaştırmalı performans analizleri yapılabilecektir yılında HEYS in kullanıma açılmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin sunumunda girdi olarak kullanılan ve hizmetlerin sonucunda çıktı olarak üretilen bilgi türlerinin tespit edilerek elektronik ortamda üst veri olarak tanımlanması amacıyla HEYS ile entegre olarak çalışan Kamu Veri Envanteri (KVE) uygulaması geliştirilerek kullanıma açılmıştır. Ancak 2011 yılı sonunda HEYS ve KVE işlemlerinin birlikte yürütülmesi yerine HEYS çalışmalarının tamamlanmasından sonra KVE çalışmalarının yapılmasının daha uygun olacağına karar verilerek uygulama geçici olarak durdurulmuştur. HEYS çalışmalarının tamamlanmasından sonra Uygulama yeniden kullanıma açılacaktır.

8 KAYSİS te yer alan tüm alt uygulamalar, elde edilen verilerin dinamik olarak kullanılabilmesi amacıyla İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri esas alınarak geliştirilmiştir. Bu nedenle sistemde oluşturulan tüm kayıtlar, kamu kurumları tarafından üretilen verilerin tanımlanmasında ve veri tabanlarında tutulmasında üst veri (meta data) olarak kullanılabilecek niteliktedir. Söz konusu üst verilere T.C. DETSİS Numarası, Hizmet Envanteri Kodu, Devlet Belge Numarası, Kamu Üst Veri Kodu, Resmi Yazışma Kodu, Paraf Listesi Kodu örnek olarak gösterilebilir. Tüm kamu kurumları tarafından bu üst verilerin elektronik ortamda esas alınması durumunda, örneğin numarası Milli Eğitim Bakanlığını, numarası 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamalarını Düzenlemek hizmetini, 1006 numarası Haftalık Ders Çizelgesi belgesini ifade edecektir. Kamu kurumlarının kullandıkları elektronik uygulamalar kapsamında oluşturdukları idari kayıtların (verilerin) KAYSİS te tanımlanan üst veriler ile ilişkilendirilerek tutulması halinde e-devlet çalışmaları kapsamında kurumlar arası veri paylaşımı sağlanabilecektir. Bu kapsamda KAYSİS te tanımlanan üst verileri kullanarak tüm kurumların sunucularına erişim sağlayarak kurumlar arası veri paylaşımını gerçekleştirecek, Proxy niteliğinde merkezi bir uygulamanın hayata geçirilmesi amacıyla Ulusal Veri Santrali (UVS) analiz çalışmaları yapılabilecektir. KAYSİS te, kamu hizmetleri, hizmetlerin sunulduğu elektronik uygulamalar, uygulamaların yazılım, donanım ve veri tabanı mimarisine ilişkin bilgileri, web servis erişim bilgileri, servislerde bulunan metotlar, her bir metodun giriş ve çıkış parametreleri tanımlanacaktır. Geliştirilecek UVS nin söz konusu tanımları dinamik olarak kullanması ve web servisler üzerinden tüm kurumların sunucularına (server) erişim sağlayabilmesi halinde e-devlet çalışmalarından a-devlet (Akıllı Devlet-Smart Government) çalışmalarına geçilmesi sağlanacaktır. UVS ayrıca kamu kurumlarına ait tüm sunucuların tek merkez üzerinden yönetilmesini sağlayarak dağıtık yapıda bulut bilişimi hayata geçirecektir. KAYSİS Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sistemi

KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ

KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ KAMUDA BÜROKRASİNİN AZALTILMASI VE İŞ SÜREÇLERİ ANALİZİNDE HİZMET ENVANTERİ YÖNETİM SİSTEMİNİN (HEYS) ÖNEMİ Gamze Hicran ÇETİN * Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan bürokrasi işkencesinden

Detaylı

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi

CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi CityPlus Bilgi Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi www.cityplus.com.tr Kavramlar ve Kısaltmalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemi Kent Bilgi Sistemi Kimlik Paylaşım

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı : 34202324-010.06.02- Konu : Uygulama Genelgesi hk... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 29/05/2009 tarihli ve 5902

Detaylı

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA...

a) Projenin, Bilişim Teknolojileri ve Diğer Kaynakları Kullanarak Hedeflere Ulaşması... 22 4-SONUÇLAR... 31 5-KISALTMALAR... 36 6-KAYNAKÇA... İÇİNDEKİLER 1- PROJENİN HEDEFİ... 1 a) Proje Nasıl Ortaya Çıktı ve Başlatıldı?... 1 b) Projenin Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri... 11 2-KULLANILAN KAYNAKLAR... 14 a) Bilişim Teknolojileri... 14 b) İnsan

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. BAŞBAKANLIK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. Başbakanlık Kamu Düzeni ve Güvenliği

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i BAKAN SUNUŞU Ar Ge ve inovasyona yapmış olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaşma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. Bu itibarla,

Detaylı

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012)

2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) 2012 T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI ARA FAALİYET RAPORU (01 OCAK-30 HAZİRAN 2012) İÇİNDEKİLER Sayfa I. GENEL BİLGİLER 1 A) Vizyon ve M isyon 1 B) Yetki, Görev ve Sorum luluklar 2 C) A jansa İlişkin B ilgiler

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KASIM / 2014 1 3 5 7 9 I. GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 09/01/1985 tarih ve

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii

ÖNSÖZ. Dr. Ahmet TIKTIK Müsteşar Devlet Planlama Teşkilatı. iii i ii ÖNSÖZ Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşümü konusunda yapılan çalışmalar, siyasi iradenin de büyük desteği ve ilgili tüm tarafların özverisiyle sürdürülmektedir. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bir

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı