Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeralt n ilmek ilmek ifllediler"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI takip sistemi HABER 18 DE TfiOF tan sürücülere tatil dönüflü uyar s! Zaman zaman yerin üstüne ç ksalar da ço u zaman yerin metrelerce alt nda çal fl yor metro iflçileri. Herkes gün fl nda sabah ifline giderken; metro iflçileri de ekmek paras için gün fl nda yerin alt na iniyor. Ankara'n n Sincan-Bat kent, K z lay-çayyolu ve Keçiören-Tando an hatlar n ulafl ma haz rl yor onlar. Metronun yeni istasyonlar onlar n ellerinde flekilleniyor. HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 17 DE BAfiKAN ODABAfiI NA HOfiGELD N Z YARETLER Haberi 16 da ÇANKAYA DA YEfi L KOR DOR ATA I BAfiLADI Haberi 15 de 4 YILDIZLI OTEL AYARINDA ÜN VERS TE Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema STANBUL - Bu hafta gerilim, aksiyon, macera, komedi, dram ve belgesel türünde 9 film vizyona girdi. Peter M. Lenkov un çizgi roman serisinden uyarlanan Ölümsüz Polisler filminin yönetmen koltu unda, Uçufl Plan ve Red filmleriyle tan nan Alman yönetmen Robert Schwentke bulunuyor. Aksiyon, komedi, suç türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Robert Knepper, Kevin Bacon, Jeff Bridges ve Mary-Louise Parker yer al yor. Filmde, Nick Walker isimli bir polis memurunun ölümünden sonra gitti i gerçeküstü dünyada kendini öldüren kifliyi bulmak için yaflad macara anlat l yor. - Bir Hayalimiz Vard ngiltere de 1960 l y llarda so uk savafl s ras nda ölüm korkusu giderek artan Ginger ve Rosa adl genç k zlar n birbirine olan ba l l n n anlat ld Bir Hayalimiz Vard filminin senaristli ini ve yönetmenli ini Sally Potter üstlendi. Dram türündeki filmde, Elle Fanning, Christina Hendricks, Timothy Spall, Alessandro Nivola, Annette Bening rol al yor. - El Ele fiehre yeni gelen genç bir adam n, Paris Operas n n yönetmenine afl k olmas ve ard ndan dans çerçevesinde geliflen bir aflk hikayesinin anlat ld El Ele filmi de bu hafta izleyiciyle buluflacak. - fiimdiki Zaman Türk yap m olan fiimdiki Zaman filminin yönetmen koltu unda Belmin Söylemez oturdu. Filmde, Sanem Öge, fienay Ayd n ve Ozan Bilen rol al yor. Filmde, gelecek, kader ve dostluk temalar sorgulan rken, iflsiz ve bütün ba lar kopmufl olan Mina isimli karakterin yeni bir hayat kurmak istemesi iflleniyor. - Karayel Poyraz Dram ve komedi türündeki Karayel Poyraz filminin senaryosu, Levent nan r ve Y ld r m Bayaz t a ait. Yüksel Ar c, Numan Çak r, Hikmet Karagöz, Y ld r m Beyaz t ve Soner Ar ca n n rol ald filmin yönetmen koltu unda yine Levent nan r bulunuyor. - fieytan Geçidi Renny Harlin in yönetti i ve Holly Goss, Matt Stokoe, Luke Albright ile Ryan Hawley in oynad fieytan Geçidi nde, 1959 y l nda Ural da lar na kamp yapmaya giden 9 deneyimli Rus da c n n son derece tuhaf ölümlerinin ard ndan, bir grup Amerikal ö rencinin ayn geçide giderek bu gerçek olay araflt rmaya bafllamalar n n ard ndan yaflad klar anlat l yor. - Samsara Belgesel türündeki Samsara n n yönetmen koltu unda Ron Fricke bulunuyor. Senaryosunun Ron Fricke ve Mark Magidson taraf ndan kaleme al nd filmde do um, ölüm, yaflam ve reenkarnasyon konu ediniyor. Befl y l aflk n bir sürede, yirmi befl ülkede çekilen belgesel, insanl n kutsal sayd topraklardan, endüstrileflmenin en yo un yafland alanlara kadar genifl bir co rafyay kaps yor. - Son Moda Aflk Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling ile Gilles Cohen in oynad Son Moda Aflk filminin yönetmenli ini David Morea yapt. - Bypass Komedi türündeki Bypass filminin yönetmenli ini Aitor Mazo yapt. Barbara Goenaga, Sara Cozar, Unax Ugalde, Mikel Losada, Aitor Mazo nun da oyuncular aras nda yer ald g filmde, Bilboa da yaflayan Xabi, Lukas ve John ad nda uzun dönemli arkadafllar n hikayesi anlat l yor. (AA) 7 Eylül 2013 Bu hafta 9 film vizyonda

3 7 Eylül 2013 MERS N - MUSTAFA Ç FTÇ - Kapkaç olaylar n n önüne geçmek için "Y ld r m timleri" ad yla özel motosikletli ekip kuran Emniyet Müdürlü ü, zanl lara an nda müdahale ediyor. Kentte 2010 y l nda kapkaçç lara, yankesicilere, doland r c lara geçit vermemek için kurulan tim, bu y l n 8 ayl k döneminde yaklafl k 100 olay ayd nlatt. Sabah erken saatlerde kapkaç ve doland r c l k yap labilecek noktalarda konufllanan timler flüpheli flah slar takibe al yor. Olay gerçekleflti i anda motosikletle harekete geçen timler zanl lar yaklafl k 2 dakikada etkisiz hale getiriyor. Olaya müdahalelerinin yan s ra vatandafllar kapkaç, doland r c l k, h rs zl k gibi konularda da uyaran timler, semt pazar gibi halk n yo un bulundu u bölgelerde özel çal flmalar yürütüyor. Vatandafllardan özellikle kalabal k ortamlarda dikkatli olmas n isteyen polis ekipleri, kapkaç ve benzeri durumlardan korunmak için flu önerilerde bulunuyor: "Al flverifle ç kt n zda bilhassa semt pazarlar na gidiflinizde yükte hafif pahada a r eflyalar tafl may n. Semt pazarlar nda ve büyük al flverifl merkezlerinde ziynet eflyalar takanlar, kötü niyetliler taraf ndan takip H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 Zilkade 25 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Mersin de kurulan özel tim, kapkaçç lar n korkulu rüyas edilebiliyor. Onun için al flverifl merkezlerinden veya semt pazarlar ndan dönerken kesinlikle ss z yerleri tercih etmeyin. Apartman n za girerken arkan za dönerek takip edilip edilmedi inizi kontrol edin. Al flverifl merkezlerinde veya dü ünlerde kötü niyetli olabilecek kiflilere karfl dikkatli olun, dönerken de mümkün olu unca yaln z dönmemeye gayret edin. Semt pazarlar nda al flverifl yaparken pofletlerin fazlal ndan dolay yard mc olmaya çal flan kiflilere k sa süreli de olsa çantan z emanet etmeyin. Bu tür al flverifl merkezi, semt pazar benzeri yerlere giderken çantan zda çift cüzdan bulundurmak ve fazla miktardaki paran z, kredi kartlar n z, kimlik kart n z, ehliyetinizi, de erli evrak n z baflka cüzdanda bulundurmak ma duriyetinizi önleyecektir." Ekipler son olarak müdahale etti i bir kapkaç olay n n zanl s n 30 saniyede yakalad. Üçocak Mahallesi'nde K.B. isimli vatandafl n içerisinde diz üstü bilgisayar, 500 TL ve cep telefonu bulunan çantas n n çal nd yönünde ihbar alan ekipler h zla olay yerine ulaflt. hbardan 30 saniye sonra kapkaç zanl s L.D'yi (17) yakalayan ekipler, zanl n n yakaland n da polis telsiziyle merkeze bildirdi. Emniyetteki ifllemlerinin ard ndan mahkemeye sevk edilen zanl L.D. ise tutukland. (AA) RTÜK, Halk TV nin RTÜK karfl t yay nlar n bas n özgürlü ü olarak de erlendirdi ANKARA - fienay ÜNAL - Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK), Halk TV'nin daha önce 4207 say l yasaya ayk r davranmas yla ilgili yay nlar na ceza verilmesinin ard ndan kanal n, kurumu hedef alan yay nlar n "bas n özgürlü ü" kapsam nda de erlendirerek Halk TV'ye yapt r m uygulanmas na gerek olmad na karar verdi. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, 13 ve 17 Nisan'da Halk TV'de yay nlanan sigara görüntüleri nedeniyle kurulufla 146 bin lira müeyyide uygulanmas na karar verilmesinin kanal taraf ndan "Gezi park direnifli s ras nda yapt yay nlarla ilgi oda haline gelen Halk TV'nin çökertilmesi operasyonunda yeni ad m: RTÜK, Halk TV'ye 146 bin lira ceza daha kesti-rtük gazetecili e ceza verdi" anonslar yla duyurulmas Üst Kurul gündemine getirildi. Üst Kurul toplant s nda de erlendirilen ve uzmanlarca haz rlanan sözkonusu iddialarla ilgili izleme raporunda, Gezi Park eylemleri bafllamadan bir buçuk ay önce müeyyidelerin "4207 Say l Tütün Ürünlerinin Zararlar n n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk nda Kanun" çerçevesinde uyguland ifade edildi. Raporda, Halk TV'nin kamuoyunu yanl fl bilgilendirmesi üzerine Üst Kurul taraf ndan bas n aç klamas yap ld ve Halk TV'nin yapt r ma esas olan fiillerinin 13 ve 17 Nisan tarihli yay nlara iliflkin oldu unun, Üst Kurul'un müeyyide karar n n Halk TV'nin Gezi Park olaylar ile herhangi bir ilgisinin olmad n n, uygulanan idari para cezas n n ise herhangi bir inisiyatif kullan lmadan do rudan 4207 Say l Yasayla öngörüldü ünün belirtildi i ifade edildi. Bu aç klamaya ra men Halk TV'nin RTÜK'ü hedef alan yay nlar na devam etti i kaydedilen raporda, flu de erlendirmelere yer verildi: "Yay n kurulufllar yapm fl olduklar yay nlar n gerçekli ini, do rulu unu araflt rmak ve özgürce kanaat oluflmas n sa lamakla yükümlüdürler. Bir yay n kuruluflunun kendisine uygulanan yapt r m elefltirme hakk mutlaka vard r ve bu demokratik ülkelerin ifade özgürlü ü ile korunan en tabii haklar ndand r ancak yukar da da ifade edildi i gibi kifli veya kurumlar elefltiri s n rlar n n ötesinde küçük düflürücü, afla lay c veya iftira niteli inde ifadelere yer veremezler. Halk TV yay n kuruluflu henüz kendisine tebli süreci dahi bafllamam fl olan idari yapt r m karar na ve gerekçesine vak f olmamas na ra men ayn iddialar n sürdürmeye devam etmektedir. (AA)

4 4 YARIN Edirne Saray ndaki kaz lar Osmanl mutfak kültürüne fl k tutuyor ED RNE - Edirne Saray ndaki kaz çal flmalar s ras nda ulafl lan pek çok tafl nabilir kültür varl, Osmanl mutfak kültürüne fl k tutuyor. Edirne Yeni Saray Kaz s Baflkan Doç. Dr. Mustafa Özer, AA muhabirine yapt aç klamada, Edirne Saray nda 2009 y l ndan bu yana arkeolojik kaz çal flmalar yürüttüklerini söyledi. Kaz çal flmalar n n yan s ra belgeleme, konservasyon ve restorasyon çal flmalar da yapt klar n belirten Özer, saray n en önemli yap lar ndan olan Matbah- Amire nin (Osmanl saray mutfa ) restorasyonunun tamamland n ifade etti. Özer, Matbah- Amire ile Tunca Nehri aras ndaki alanda yürüttükleri çal flmalar kapsam nda pek çok tafl nabilir kültür varl na ulaflt klar n aktararak, Tafl nabilir kültür varl klar aras nda özellikle Matbah- Amire ile iliflkilendirebilece imiz mutfak eflyalar var. Özellikle 15. yüzy la ait oldu unu düflündü ümüz bir kepçe dikkatimizi çekiyor diye konufltu. Çal flmalar n 2 aflamal sürdü ünü anlatan Özer, kaz larda ortaya ç kar lan buluntular n kaz evinde temizlenip tasnif edilerek envanter kay tlar n n haz rland n kaydetti. Özer, saray n su makseminde de kaz çal flmalar yürüttüklerini dile getirerek, Bu y l bafllad m z su maksemi çal flmalar nda saray n infla tarihi ve onar mlar yla ilgili bilgi verebilecek bir mermer kitabeye ait parçalar ele geçirildi. Umudumuz bu parçalar n tamamlanmas ve kitabenin hangi yap ya ait oldu unu ve hangi amaç için yap lara konuldu unu tespit etmek ifadelerini kulland. Özer, kaz çal flmalar n eylül ay n n ortas na kadar sürdürmeyi planlad klar n sözlerine ekledi. Tunca Nehri kenar na kurulan Edirne Saray n n (Saray- Cedid-i Amire) yap m na, II. Murat n emriyle 1450 y l nda baflland. II. Murat n vefat ndan sonra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Ahmet, II. Ahmet, Sultan Mustafa, III. Süleyman ve IV. Mehmet (Avc Mehmet) saraya yeni yap lar ekleyerek geniflletti. (AA) KARAMAN - MEHMET ÇET N - Karaman da Selçuklu ve Osmanl mimarisinden izler tafl yan Hatuniye Medresesi, eflsiz taç kap s yla görenleri adeta büyülüyor. Karaman Belediyesi nce Kent Müzesi ne dönüfltürülen ve bugünlerde Piri Reis sergisinin aç ld medrese, yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. Belediye Baflkan Kamil U urlu AA muhabirine yapt aç klamada, medresenin Murad Hüdavendigar n k z Nefise Sultan n Karaman Saray na gelin olarak geldi inde 1382 y l nda yapt r ld n söyledi. Medresedeki büyük bir odada bulunan Nefise Sultan n sandukas n n, günümüzde yerinde olmad n anlatan U urlu, Buras uzun süre Osmanl döneminde de medrese olarak hizmet vermifl bir yer. fielçuklu medrese tipinin önemli örneklerinden. Yan taraflarda okuma hücreleri var. Büyük bir salonu olan, üstü aç k bir mekan diye konufltu. Vak flar Genel Müdürlü ü taraf ndan 90 l y llarda kiraya verilen medresenin, restorasyonun ard ndan bir dönem lokanta olarak kullan ld n aktaran U urlu, flunlar kaydetti: Belediye olarak böyle eflsiz bir eserin yap l fl amac na uygun olarak kullan lmas düflüncesiyle, buray devrald k. Medrese içinde asl na uygun çal flmalar yapt k. Buray Kent Müzesi olarak düzenledik. Selçuklu nun son medreselerinden olan bu yap, kendini yenileyen, gündemi takip eden bir kent müzesi olarak hizmet verecek. Medresenin içindeki hücrelerde okuma salonlar olacak. Piri Reis, Karaman kökenlidir lü y llar n bafl nda dünya haritas n minimum hata ile çizmifltir. UNESCO nun 2013 y l n Piri Reis y l ilan etmesi sebebi ile ilk sergiyi burada Piri Reis sergisi olarak düzenledik. Haritas n n orijinaline uygun flekilde büyültülmüfl parçalar n sergiliyoruz. Gelenler hem medreseyi görüp, Turizm hemde sergimizi geziyorlar. Bu sergi y l boyunca aç k kalacak. - Selçuklu ve Osmanl sanat aras nda köprü U urlu, Hatuniye Medresesinin sanat tarihi aç s ndan büyük önem tafl d n, taç kap s n n eflsiz özellikte oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: Medresenin kap s n n önemli özelli i; Selçuklu ve Osmanl mimarisi aras nda bir köprü görevi görmesidir.taç kap lar konusunda Selçuklu ile Osmanl mimarisi aras nda önemli farkl l klar var. Selçuklu taç kap lar genellikle Fars sanat n n etkisinde oldu u için, daha abart l, daha yüksek, çok daha fazla süslüdür. Osmanl kap lar 7 Eylül 2013 Hatuniye Medresesi kap s yla büyülüyor daha abart s zd r. Bu kap Selçuklu ile Osmanl sanat aras nda mükemmel bir köprü vazifesi yap yor. Buras çok gösteriflli de il, çok sade de de il. Tam ikisinin aras nda bir yap. Bu yüzden sanat tarihçileri, bu eflsiz kap n n bir benzerinin olmad n kabul ederler. - Osman Hamdi Bey in tablolar nda yer al yor Türkiyenin ilk müzecisi Osman Hamdi Bey in baz tablolar nda arka fon olarak Hatuniye Medresesi ni kullland n n rivayet eldi ine dikkati çeken U urlu, sözlerini flöyle sürdürdü: Osman Hamdi Bey in Kaplumba a terbiyecisi tablosunda Hatuniye Medresesinin kap s n fon olarak kulland rivayet edilir. Yapt m z araflt rmalarda bunun yanl fl oldu unu gördük. Osman Hamdi Bey, iki tablosunda Hatuniye Medresesini arka fon olarak kullanm fl. Bunlardan biri Kuran okuyan adam isimli tablosu. Bu tabloda medresesin taç kap s fon olarak kullan lm fl. Yine ressam n, Cami önünde konuflan hocalar isimli ünlü tablosunda, medresenin içindeki türbenin kap s fon olarak kullan lm fl. Bu eserlerde medresenin kap lar n n fon olarak kullan lmas, buras n n önemini bir kez daha ortaya koyuyor. (AA)

5 7 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Pencere çerçevesi. Triko. 2. Vurguncu, dalavereci. lave. 3. Birbiriyle evli olmayan kifliler aras ndaki cinsel iliflki. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. 4. Tembel hayvan. zmir ilinin bir ilçesi. 5. Efli olmayan, biricik, tek. 6. Soyundan gelinen kimse. Is yay m, konveksiyon. 7. talya da bir kent. Baya, s radan. 8. Asya da bir ülke. Manisa ilinin bir ilçesi. 9. Çok anlay fll ve sezgili kimse. Bir nota. 10. Galatasaray kulübünün kurucusu ve bir numaral üyesi. 11. Bir renk. Kar ndanbacakl bir kara yumuflakças. flte, burada anlam nda kullan lan bir söz. 12. Asalak bir böcek, kehle. Kufl yuvas. 13. Nitelikle ilgili. Nikelin simgesi. 14. Fas n plaka iflareti. Pasak. Romanya n n para birimi. 15. Haberci. Bir cetvel türü. 16. Parola. Zaman. 17. Gelip geçici istek. Kötü, fena. 18. Çalg c lar n toplad para. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. 19. Ruh. Sonuç. 20. Bravo. Bafl, kafa. Yukar dan afla ya: 1. Çaprazlama yap lan teyel. Simyac lar n kurfluna verdikleri ad. Sarma, çevirme, kuflatma. 2. Sa l k, s hhat. Bir tür otomobil yar fl. Alt n n simgesi. Arap alfabesinin ilk harfi. 3. Japonya n n para birimi. Baz eflyaya verilmesi gereken boyutlar, yan görüflü çizmeye, haz rlamaya veya denetlemeye yarayan örnek. Tunus un plaka iflareti. Artvin ilinin eski ad. 4. Uzaklaflma. Eski dilde ayna. Bir yerde oturma, e leflme. 5. Boru sesi. Bir tür yaban mersini. Ba naz, mutaass p. Yapay. 6. Y ll k. nsan toplulu u, toplum. Evcil bir geyik türü. 7. Arap yaz s nda bir sesin yuvarlak, dar ve kal n okunaca n gösteren iflaret. sviçre de bir kanton. Vilayet. Güç, derman, kuvvet. 8. Metal olmayan elementler. Burçlardan biri. Kirlili i gösteren iz. Duman karas. 9.. AKYOL ( Gazeteci ). Yönetim yeri. Köylü yard mlaflmas. 10. ktisat. Bencillik. Vücudun salg lad tuzlu s v. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Türkiye'nin kendi uça n yapma konusundaki çal flmalara h z verildi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, bu çerçevede gelinen noktay Bakanlar Kurulu toplant - s nda kabine arkadafllar yla paylaflt. Y ld r m, "Teknik çal flmay yapt k. Say n Baflbakan - m z özellikle bu projenin vakit kaybetmeden bafllamas n talimatland rd. Bu çerçevede, çal flmalar m z h zland raca z." dedi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, yerli yolcu uça üretimi KAYSER - Sabanc Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Güler Sabanc, Kayseri de Teknosa n n Kad n için Teknoloji e itiminde kurs gören 45 kad n için düzenlenen sertifika törenine kat ld. 11 flehirde sivil toplum örgütlerinin projelerine hibe verilece ini kaydeden Sabanc, program bafllang - c n Kayseri den bafllatt klar n söyleyen Sabanc, Önümüzdeki 3 y l içinde gidilecek ve birlikte çal - fl lacak. O flehirlerdeki sivil toplum örgütlerindeki projelerini hibe veriyoruz. Vak ftaki arkadafllar m z destek oluyor ve yön gösteriyor, proje yapmay ö retiyor. Baflar l olmalar n sa l yoruz. Program n n bafllang c n Kayseri den bafll yoruz. 2 proje ile Sabanc Vakf olarak destekliyoruz. diye konufltu. Projenin biri meslek sahibi olmayan kad nlara yönelik oldu unu için gelinen noktay TRT Haber'de kat ld bir programda anlatt. Dün Bakanlar Kurulu'nda konuyla ilgili bir sunum yapt n ve kabinedeki bütün arkadafllar ndan destek ald n ifade eden Y ld r m, flöyle konufltu: "Üretilecek uça n koltuk kapasitesi aras nda olacak. Arz talep ifllerine göre girmek laz m. Bölgesel uçak diye tan mlanan bir uçakt r. 3 saate yak n uçufl yapabilen, Türkiye içinde bir çok yere, Türkiye d - fl nda onlarca yere ulaflabilen ifade eden Sabanc, flunlar kaydetti: Bunlardan bir tanesi Kad n flbirli i Gelifltirme Derne i nin bir projesi. Kayseri de yafl aras nda meslek sahibi olmayan kad nlara meslek edindirmek ve ifl gücünü katmak ile ilgili bir proje. Bir doktor han m projenin bafl nda. Kayseri de aile ba lar n n kuvvetli oldu u bir flehir. Projenin bafl ndaki doktor han m Anne ve abalar m z yafll evlerine göndermeyiz kendimizi bakar z diyor. Meslek sahibi olmayan 25 kad ndan evlerinde bak m isteyen han mlar için yetifltiriyoruz. E itiyoruz ve Alzheimer hastalar na bakabilecek yetkinliklere ulafl yorlar. Bu bir bafllang ç 25 kad n m z 250 kad n olsun. nflallah yafll lar - m za daha iyi bak ls n. Sabanc Vakf n n hibe verdi i uçaklardan bahsediyoruz. Bunun nas l ve nerde yap laca tüm detay çal flmalar m zda mevcuttur. Bunun karar verildi. 3 y ll na yak n çal flma süresi vard. Bizim, 2003 Seçim Beyannamemizde kendi uça m z yapmaya yönelik beyan mevcut. Bizim çal flmam z o hedeflerin gerçekleflmesi için ad m atmak. Teknik çal flmay yapt k.say n Baflbakan m z özellikle bu projenin vakit kaybetmeden bafllamas n talimatland rd. Bu çerçevede, çal flmalar m z h zland raca z." (CHA) 7 Eylül 2013 Sabanc ; Kad nlar m z ifl hayat n katmazsak kalk nma h z m z devam ettiremeyebiliriz Sabanc Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Güler Sabanc, kad n ve k zlar n insan haklar n n gelifltirilmesine yönelik projelere destek verdiklerini söyledi. Sabanc, Önümüzdeki dönem görülüyor ki kad nlar m z ve k zlar m z ifl hayat na katmasak, ülkenin kalk nma h z n ayn flekilde devam ettiremeyebiliriz. dedi. ikinci projenin ise Çocuk Gelin projesi oldu unu ifade eden Sabanc, çocuk gelinler konusunda çarp c rakamlar var oldu unu söyledi. Sabanc, Bugün Türkiyemiz de 3 kad ndan biri 18 yafl ndan önce evleniyor. Çocuk yaflta evleniyorlar. Okumak e itim hakk bir k z çocu unun en önemli insan hakk. 18 yafl na kadar okumak en önemli insan hakk. Bunu sa lamal y z. Ondan sonra karar vermeliyiz. Art k dünya de iflti. Erken evlilik ve erken do umda anne ve çocukta hasar görüyor. Bütün de iflen flartlarda çocuk gelinler projesi böyle bir proje. Bu projenin Kayseri de uygulanmas için çal flaca z. fleklinde konufltu. Sabanc, bu projelerin baflar l olmas halinde model olaca n da söyledi. (CHA) Bakan Y ld r m: Yerli uçak konusunda teknik çal flmay yapt k

7 7 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Y ld z: Petrolde en az 12 dolar düflüfl olmal Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, petrolde fiyatlar n sürdürülebilir olmad n belirterek, "Öngördü ün fiyatlarsa mutlaka eski halini alaca n, uluslar aras siyasi istikrars zl klardan kaynaklanan yap n n kendini b rakaca n umuyorum. En az dolar daha düflüfl olmal." dedi. 7 ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, NTV canl yay - n nda gündeme ve enerji sektörune iliflkin de erlendirmelerde ve co rafyada yaflananlar n enerjiye olan etkileri üzerine aç klamalarda bulundu. M s r da oluflan darbeyle beraber, petrolün 103 dolarlar oran ndaki seviyesinin flu anda 113 dolar rakam n buldu unu belirten Y ld z, siyasi istikrars zl klar n, özellikle bölgedeki yap n n en olumsuz etkilendi i sektörlerin petrol ve enerji üretimleri oldu unu ifade etti. Özellikle Akdeniz e aç lan Süveyfl Kanal 'yla beraber, gerek Türkiye nin gerekse dünyan n baz konumlar nda de- ifliklikler oldu una dikkat çeken Y ld z, Türkiye nin ran dan ve Suudi Arabistan dan bir k s m Irak petrolleri de dahil olmak üzere ihtiyac n n yar s n Süveyfl Kanal 'ndan karfl lad na dikkat çekti. Süveyfl Kanal 'n n herhangi bir tehlikeye maruz kalaca kanaatinde olmad n ifade eden Bakan Y ld z, buna yaln zca Türkiye de il bir çok bölge ülkesinin ve dünyadaki dinamiklerin müsaade etmeyece ini söyledi. Petrolde fiyatlar n sürdürülebilir oldu unu düflünmedi ini de dile getiren Bakan Y ld z, 3 gün kadar önce Fransa da bir bankan n '150 dolarlar bulabilir' dedi inde bunu spekülatif hatta manipülatif buldu umu paylaflt n hat rlatt. Enerjideki fiyatlar n düflmesini kendisinin de istedi ini anlatan Y ld z, flöyle konufltu: "Öngördü ün fiyatlarsa mutlaka eski halini alaca n, uluslar aras siyasi istikrars zl klardan kaynaklanan yap n n kendini b rakaca n umuyorum. En az dolar daha düflüfl olmal. Üretici 200 dolara da satmak ister, ama her art rd fiyat n tüketimi olumsuz etkiledi ini görüyorlar. Bunun optimal bir noktas var, sürekli onu deniyorlar. Diyelim ki 130 dolardan satsa ne olur? 91 milyon varillik günlük tüketim belki de 75 milyon varile düfler." Sürecin Rusya ve ran'la olan enerji iliflkilerine etkisini de de erlendiren Bakan Y ld z, "fiimdi her iki ülkenin de kurumsal haf zas enerji iflleriyle, siyasi görüfl ayr l klar n ay rt edebilecek durumdad r. Suriye konusunda Rusya ile ayn fleyleri paylaflmad m z aflikar, bundan sonra da ayn görüflleri paylaflmayabiliriz, ayn fleyleri düflünecek halimiz de yok, olmaya da bilir, ama buna ra men do algazla alakal ticarette bir hibe söz konusu de il. Biz, do algaz al yoruz, karfl l nda döviz ödüyoruz. Yani her iki ülkenin de ç karlar n ön planda tutan konular var. Ham petrolle alakal konular da öyle. ran büyük bir devlet. Türkiye de büyük bir devlet. Her iki ülkenin tarihi bu konular ayr flt rmay asl nda zorunlu hale getirmifltir." ifadelerini kulland. (CHA) Gazprom: Do algaza talep art fl sürdü STANBUL - Gazprom un aç klad 2013 y l n n ilk çeyrek finansal sonuçlar na göre, tüm temel göstergelerde büyüme meydana geldi. Yap - lan aç klamada, Rusya do algaz na yönelik uzun vadeli talep art fl n sürdürdü. lk çeyrekte toplam gelirler, analistlerin beklentilerini aflarak 43,9 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleflti. ifadeleri kullan ld. Gazprom, 2013 ün birinci çeyrek finansal sonuçlar n aç klad. Avrupa do algaz piyasalar n n toparlanmay sürdürdü ü belirtilen aç klamada, Geliflmeler hem Avrupa n n Rusya do algaz na gösterdi i güçlü talepten, hem de RWE ye yönelik geçmifle dönük do algaz tedarikine alacaklar n k smen yeniden giriflinden kaynakland. Toplam sermaye harcamalar y ll k bazda yüzde 11 düflüfl kaydederek 2012 ilk çeyre inde 223,9 milyar Rus rublesi iken 2013 ilk çeyre inde 199,1 milyar Rus rublesi düzeyine indi ilk çeyre i için FA- VÖK rakam 20,0 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleflti. ifadeleri yer ald. Gazprom un Avrupa ve Türkiye ye yönelik do- algaz ihracat nda, y lbafl ndan bu yana olumlu bir seyir izledi inin alt çizildi. Avrupa n n ekonomik toparlanmas n n sürmesi yönündeki beklentiler, Rusya do algaz na gösterilen güçlü talep ve Gazprom un gelir kaynaklar - n n petrol, elektrik ve ticareti de kapsayacak biçimde genifllemesinden ötürü, gelecek dönemden beklentilerin de olumlu bir seyir izledi i ifade edildi. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, alt n ticaretinden ar nd r ld - nda cari aç n trendinin iyi oldu unu belirterek, "Bu y l yüzde 6 civar nda alt ndan ar nd r lm fl cari aç k bekliyoruz." dedi. ANKARA - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, alt n ticaretinden ar nd r ld nda cari aç - n trendinin iyi oldu unu belirterek, "Bu y l yüzde 6 civar nda alt ndan ar nd r lm fl cari aç k bekliyoruz." dedi. Babacan, yeni seçilen TOBB Yönetim Kurulu ve Konsey Üyeleri'ni ziyaretinde yapt konuflmada, ekonomiye iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomik geliflmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini de inen Babacan, Türkiye'nin son aylarda ekonomisini olumsuz etkileyen geliflmeleri bafll klar alt nda anlatt. Babacan, ekonomiyi etkileyen unsurlardan birinin yap sal ekonomik konular oldu unu söyledi. Özellikle petrol ve do algazda d flar ya ba- ml ve tasarruf oranlar n n düflük olunmas n n, Türkiye'nin cari aç n n yüksek seyretmesine yol açt n belirtti. Cari aç kla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan birinin alt n ticareti oldu u uyar s nda bulunan Babacan, "Özellikle ran'la olan alt n ticareti son 2-3 y ld r bizim d fl ticaret ve d fl denge hesaplar m z üzerinde etkili oldu. Dolay s yla alt n ticaretinden ar nd r p bakt - m zda asl nda cari aç m z n trendi iyi." ifadelerini kulland. Babacan, alt ndan ar nd r ld nda 2011 y l nda cari aç n yüzde 9,2, geçen y l 6,8 oldu unu bu y l da yüzde 6 civar nda bir aç k beklediklerini dile getirdi. Ali Babacan, bunlardan birinin küresel ekonomik konjonktür oldu unu söyledi. Geliflmekte olan ülkeleri en çok etkileyen hususun ABD Merkez Bankas 'n n (FED) para politikalar nda de iflikli e gidece ini ilan etmesi oldu unu ifade eden Babacan, küresel konjonktürle ilgili di er konunun ise Avrupa'da yap sal sorunlar n devam etmesi oldu una iflaret etti. Babacan, "Ama son aylarda dibe çöküflün durdu una dair küçük sinyaller geliyor." de- erlendirmesinde bulundu. Baflbakan Yard mc s Babacan, Türkiye ekonomisini etkileyen di er bir hususun ise Suriye olmak üzere bölgesel meseleler oldu una dikkat çekti. Bu meselelerin ekonomi üzerindeki etkisinin bugüne kadar s n rl kald na iflaret eden Babacan, özellikle Suriye konusunda uluslararas hukuk çerçevesinde kalmaya ve yap lacaklar n mutlaka dost ve müttefiklerle yap lmas na özen gösterdiklerini anlatt. (CHA) 7 Eylül 2013 Babacan: Alt ndan ar nd r lm fl cari aç % 6 bekliyoruz Marka olmak isteyen iflveren tafleron iflçili i terketmeye bafllad KAYSER - Hak fl Konfederasyonu Genel Baflkan Yard mc s ve Çelik fl Sendikas Genel Baflkan Cengiz Gül, Türkiye deki ifl hayat n n en büyük s k nt s n n tafleron iflçilik oldu unu belirterek, Tafleron iflçi çal flt ran firma k sa vadede kar eder gibi görünür ama uzun vadede büyük s k nt - ya girer. Marka olmak isteyen iflverenler tafleron iflçili in kendilerinin en büyük ayak ba oldu unu anlad ve terk etmeye bafllad dedi. 3 günlük Kayseri ziyareti öncesi bas n toplant s yaparak ifl hayat ndaki s k nt lar ve gündemi de erlendiren Gül, bugün ifl hayat n n en büyük s - k nt s n n tafleron iflçilik oldu- unu söyledi. Modern kölelik olarak niteledi i tafleron iflçili- in giderek yay lmas n n ülkenin gelece i aç s ndan en büyük s k nt oldu unu belirten Gül, Marka olmak isteyen kaliteli üretim yapmak isteyen firmalar tafleron iflçili in zarar n görmeye ve yavafl yavafl bunu terk etmeye bafllad ama di er taraftan birçok firma tafleron iflçili e devam ediyor. fl bar fl - n ve sosyal bar fl engelleyen tafleron iflçilik kalkmadan bar fl olmaz. Kayseri ve ülke genelindeki tafleron iflçilikleri önlemek ad na sendika olarak çaba sarf etmeye devam edece iz. Bir firma büyürken ayn oranda çal flanlar da refaha ermezse o zaman sosyal s k nt lar bafllar. Tafleron iflçilik ifl hayat ndaki bar fl ve huzuru tehdit ediyor dedi. Gül, Hak fl in ve Çelik fl in sadece toplu sözleflme görüflmeleri yapan kurumlar olmad n hat rlatt. (CHA)

9 7 Eylül 2013 Ekonomi YARIN 2013 te cüzdanlara kredi kart ntan çok banka kart girdi Bankalararas Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2013 te banka müflterilerinin cüzdanlar na kredi kart ndan çok banka kart n n girdi ini söyledi. Bu durumda al flverifllerde banka kartlar n n da geçerli olmas - n n etkili oldu unu ifade eden Canko, ayr ca y l bafl ndan bu yana temass z kart ve internetten al flveriflte de önemli art fl yafland n aktard. STANBUL - Dünyan n farkl baflkentlerinde 14 y ld r gerçeklefltirilen ve kartl ödeme sistemlerine fl k tutan Cards & Payments bu y l ilk kez stanbul un ev sahipli inde gerçeklefltiriliyor. stanbul Kongre Merkezi nde 4 k tadan 42 ülkenin kat l m ile bafllayan fuarda kartl ödeme sistemlerinin gelece i tart fl lacak ve yeni uygulamalar tan t lacak. Fuar yar n sona erecek. Fuar n aç - l fl konuflmas n yapan BKM Genel Müdürü Soner Canko, daha sonra Cihan n gündeme iliflkin sorular n cevaplad. Türkiye de kart deyince akla genelde olumsuz fleylerin geldi inden dert yanan BKM Genel Müdürü, oysa Türkiye nin bu konuda sunulan hizmetler aç s ndan geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerden bile ileride oldu unu vurgulad. Canko, Ülkemiz yurtd fl ndan gelen bir çok yat r mc için cazibe noktas olmaya devam ediyor. Kartl ödeme sistemlerinde de yabanc yat r mc lar n gözdesi olmaya devam ediyoruz. Bu fuar, ilk defa Türkiye de düzenlenen uluslararas bir fuar. Bir çok yabanc yat r mc, firma burada. 42 ülkeden kat l mc ve ziyaretçi var. En ünlü ödeme sistemi çözümlerinden square in yöneticileri var. Onlarla konufltu u umuzda hakk m z teslim ediyorlar. dedi. Yurtd fl ndan gelen konuklarla yapt görüflmelerde Türkiye nin bu konuda ne kadar iyi oldu unun görülece ini ifade eden Canko, Çünkü onlar bizim geldi imiz noktaya gelmeye çal fl yorlar. Nakitsiz ekonomi, kartlar yayg nlaflt rma konusunda daha çok gerideler. Hem geliflmifl ülkeler, hem geliflmekte olan ülkelerden kat kat ilerdeyiz. Bu aç dan bu konferans ve fuar uluslararas arenadaki yerimizi de gösterdi. Çok çok keyifliyiz. fleklinde konufltu. BKM Genel Müdürü Canko, nakitsiz ödeme devrini bafllatmay planlad klar 2023 hedefleri do rultusunda ad mlar atmaya devam ettiklerini, bu çerçevede son dönemdeki aç l mlar yla kredi kart kadar banka kart n n da öne ç kt n anlatt te kredi kart ndan çok banka kartlar girdi cüzdanlara. diyen Canko, yine banka kartlar n n POS cihazlar nda daha çok kullan lmaya baflland n n alt n çizdi. BKM Genel Müdürü nün verdi i bilgiye göre bununla birlikte temass z kartlar n kullan m da yayg nlaflt ve artt. Hem toplu tafl ma, hem marketlerde temass z kart kullan - m giderek art yor. Di er taraftan internetten al fl verifl de h zland. Bütün bunlar alt alta konuldu- unda kartl ödeme sistemlerinin hayatta daha çok yer ald n n görülece ini belirten Canko, Bütün bunlar keyifli. Bunlar do ru yönetmek için de bir çok fleyi paralel götürmeye çal fl yoruz. Düzenlemeler, yenilikler bir taraftan. Geldi imiz nokta çok güzel, ayn flekilde sa lam ad mlarla ileriye do ru gidece iz te Türkiye de art k nakitsiz ödemeler devrini bafllatmak istiyoruz. ifadelerini kulland. Geçen sene internete tafl d klar BKM Express in çok büyük ilgi gördü ünü vurgulayan Soner Canko, 150 bini aflk n kullan c - m z oldu. Geçti imiz ay da mobile tafl d k, iphone larda flu ana kadar 3 bine yak n kullan c s oldu. Beta testlerini yapt m z bir aflamaday z. Çok büyük övgüler al yoruz, hem sektörden, hem kullan c lardan. diye konufltu. Canko, Ancak BKM EX- Presss in as l baflar s n n bu olmad n söyledi ve flöyle devam etti: 9 Ama buradaki en büyük baflar öyküsü, burada fuarda da vurgulanan; nas l oldu da birbiriyle rekabet eden taraflar, bankalar bir araya getirdiniz, üye iflyerlerini bir araya getirdiniz. flte bence bizim Express ile baflard m z en önemi konu. Rekabet edilirken de iflbirli i yap l r ispatlam fl olduk. O yüzden BKM Express san yorum önümüzdeki vadede, 3 ila 5 y l aras nda dünyada çokca örnek al nacak, ciddi bir referans noktas haline gelecek. BKM Genel Müdürü Canko, bankalar ile müflterilerini s k s k karfl karfl ya getiren kart aidatlar ve ücretler konusunun da k sa sürede çözüme kavuflmas n bekledi ini söyledi. Bu konudaki kanuni düzenlemenin Ekim ay nda Meclis te görüflülece ini dile getiren Canko, flöyle konufltu: Ekim ay nda taslakta oldu u flekliyle kabul edilirse, her banka yal n kart ad alt nda ücret, faiz ve masraf minimum seviyede olan kartlar, y ll k kart aidat olmayan kartlar verecek. Dolay s yla tüketiciler y ll k kart aidat ödemek istemiyorlarsa yal n karta geçecekler. BDDK m z da di er masraf ve komisyonlar ile ilgili tavan belirleyecek. Bunlar n hepsini üst üste koydu unuz zaman bugün kart kullan c lar ile bankalar aras nda tart flmaya sebebiyet veren bir çok konu çözülmüfl olacak. Dolay s yla Ekim ay Türkiye nin kartl ödeme sistemleri bak m ndan geldi i noktada bir çok olumsuzlu u temizleyecek, giderecek bir dönem olacak bizim için. (CHA)

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Turistler art k stanbul u "T kl yorlar"

Turistler art k stanbul u T kl yorlar Turistler art k stanbul u "T kl yorlar" Tanıtım görevlisi bürokratların, turizm acentalarının ve halkla ilişkiler uzmanlarının yıllardır Kafdağı nın ardında sandıkları ve o nedenle yalnızca düşlemekle

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı