Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeralt n ilmek ilmek ifllediler"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI takip sistemi HABER 18 DE TfiOF tan sürücülere tatil dönüflü uyar s! Zaman zaman yerin üstüne ç ksalar da ço u zaman yerin metrelerce alt nda çal fl yor metro iflçileri. Herkes gün fl nda sabah ifline giderken; metro iflçileri de ekmek paras için gün fl nda yerin alt na iniyor. Ankara'n n Sincan-Bat kent, K z lay-çayyolu ve Keçiören-Tando an hatlar n ulafl ma haz rl yor onlar. Metronun yeni istasyonlar onlar n ellerinde flekilleniyor. HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 17 DE BAfiKAN ODABAfiI NA HOfiGELD N Z YARETLER Haberi 16 da ÇANKAYA DA YEfi L KOR DOR ATA I BAfiLADI Haberi 15 de 4 YILDIZLI OTEL AYARINDA ÜN VERS TE Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema STANBUL - Bu hafta gerilim, aksiyon, macera, komedi, dram ve belgesel türünde 9 film vizyona girdi. Peter M. Lenkov un çizgi roman serisinden uyarlanan Ölümsüz Polisler filminin yönetmen koltu unda, Uçufl Plan ve Red filmleriyle tan nan Alman yönetmen Robert Schwentke bulunuyor. Aksiyon, komedi, suç türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Robert Knepper, Kevin Bacon, Jeff Bridges ve Mary-Louise Parker yer al yor. Filmde, Nick Walker isimli bir polis memurunun ölümünden sonra gitti i gerçeküstü dünyada kendini öldüren kifliyi bulmak için yaflad macara anlat l yor. - Bir Hayalimiz Vard ngiltere de 1960 l y llarda so uk savafl s ras nda ölüm korkusu giderek artan Ginger ve Rosa adl genç k zlar n birbirine olan ba l l n n anlat ld Bir Hayalimiz Vard filminin senaristli ini ve yönetmenli ini Sally Potter üstlendi. Dram türündeki filmde, Elle Fanning, Christina Hendricks, Timothy Spall, Alessandro Nivola, Annette Bening rol al yor. - El Ele fiehre yeni gelen genç bir adam n, Paris Operas n n yönetmenine afl k olmas ve ard ndan dans çerçevesinde geliflen bir aflk hikayesinin anlat ld El Ele filmi de bu hafta izleyiciyle buluflacak. - fiimdiki Zaman Türk yap m olan fiimdiki Zaman filminin yönetmen koltu unda Belmin Söylemez oturdu. Filmde, Sanem Öge, fienay Ayd n ve Ozan Bilen rol al yor. Filmde, gelecek, kader ve dostluk temalar sorgulan rken, iflsiz ve bütün ba lar kopmufl olan Mina isimli karakterin yeni bir hayat kurmak istemesi iflleniyor. - Karayel Poyraz Dram ve komedi türündeki Karayel Poyraz filminin senaryosu, Levent nan r ve Y ld r m Bayaz t a ait. Yüksel Ar c, Numan Çak r, Hikmet Karagöz, Y ld r m Beyaz t ve Soner Ar ca n n rol ald filmin yönetmen koltu unda yine Levent nan r bulunuyor. - fieytan Geçidi Renny Harlin in yönetti i ve Holly Goss, Matt Stokoe, Luke Albright ile Ryan Hawley in oynad fieytan Geçidi nde, 1959 y l nda Ural da lar na kamp yapmaya giden 9 deneyimli Rus da c n n son derece tuhaf ölümlerinin ard ndan, bir grup Amerikal ö rencinin ayn geçide giderek bu gerçek olay araflt rmaya bafllamalar n n ard ndan yaflad klar anlat l yor. - Samsara Belgesel türündeki Samsara n n yönetmen koltu unda Ron Fricke bulunuyor. Senaryosunun Ron Fricke ve Mark Magidson taraf ndan kaleme al nd filmde do um, ölüm, yaflam ve reenkarnasyon konu ediniyor. Befl y l aflk n bir sürede, yirmi befl ülkede çekilen belgesel, insanl n kutsal sayd topraklardan, endüstrileflmenin en yo un yafland alanlara kadar genifl bir co rafyay kaps yor. - Son Moda Aflk Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling ile Gilles Cohen in oynad Son Moda Aflk filminin yönetmenli ini David Morea yapt. - Bypass Komedi türündeki Bypass filminin yönetmenli ini Aitor Mazo yapt. Barbara Goenaga, Sara Cozar, Unax Ugalde, Mikel Losada, Aitor Mazo nun da oyuncular aras nda yer ald g filmde, Bilboa da yaflayan Xabi, Lukas ve John ad nda uzun dönemli arkadafllar n hikayesi anlat l yor. (AA) 7 Eylül 2013 Bu hafta 9 film vizyonda

3 7 Eylül 2013 MERS N - MUSTAFA Ç FTÇ - Kapkaç olaylar n n önüne geçmek için "Y ld r m timleri" ad yla özel motosikletli ekip kuran Emniyet Müdürlü ü, zanl lara an nda müdahale ediyor. Kentte 2010 y l nda kapkaçç lara, yankesicilere, doland r c lara geçit vermemek için kurulan tim, bu y l n 8 ayl k döneminde yaklafl k 100 olay ayd nlatt. Sabah erken saatlerde kapkaç ve doland r c l k yap labilecek noktalarda konufllanan timler flüpheli flah slar takibe al yor. Olay gerçekleflti i anda motosikletle harekete geçen timler zanl lar yaklafl k 2 dakikada etkisiz hale getiriyor. Olaya müdahalelerinin yan s ra vatandafllar kapkaç, doland r c l k, h rs zl k gibi konularda da uyaran timler, semt pazar gibi halk n yo un bulundu u bölgelerde özel çal flmalar yürütüyor. Vatandafllardan özellikle kalabal k ortamlarda dikkatli olmas n isteyen polis ekipleri, kapkaç ve benzeri durumlardan korunmak için flu önerilerde bulunuyor: "Al flverifle ç kt n zda bilhassa semt pazarlar na gidiflinizde yükte hafif pahada a r eflyalar tafl may n. Semt pazarlar nda ve büyük al flverifl merkezlerinde ziynet eflyalar takanlar, kötü niyetliler taraf ndan takip H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 Zilkade 25 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Mersin de kurulan özel tim, kapkaçç lar n korkulu rüyas edilebiliyor. Onun için al flverifl merkezlerinden veya semt pazarlar ndan dönerken kesinlikle ss z yerleri tercih etmeyin. Apartman n za girerken arkan za dönerek takip edilip edilmedi inizi kontrol edin. Al flverifl merkezlerinde veya dü ünlerde kötü niyetli olabilecek kiflilere karfl dikkatli olun, dönerken de mümkün olu unca yaln z dönmemeye gayret edin. Semt pazarlar nda al flverifl yaparken pofletlerin fazlal ndan dolay yard mc olmaya çal flan kiflilere k sa süreli de olsa çantan z emanet etmeyin. Bu tür al flverifl merkezi, semt pazar benzeri yerlere giderken çantan zda çift cüzdan bulundurmak ve fazla miktardaki paran z, kredi kartlar n z, kimlik kart n z, ehliyetinizi, de erli evrak n z baflka cüzdanda bulundurmak ma duriyetinizi önleyecektir." Ekipler son olarak müdahale etti i bir kapkaç olay n n zanl s n 30 saniyede yakalad. Üçocak Mahallesi'nde K.B. isimli vatandafl n içerisinde diz üstü bilgisayar, 500 TL ve cep telefonu bulunan çantas n n çal nd yönünde ihbar alan ekipler h zla olay yerine ulaflt. hbardan 30 saniye sonra kapkaç zanl s L.D'yi (17) yakalayan ekipler, zanl n n yakaland n da polis telsiziyle merkeze bildirdi. Emniyetteki ifllemlerinin ard ndan mahkemeye sevk edilen zanl L.D. ise tutukland. (AA) RTÜK, Halk TV nin RTÜK karfl t yay nlar n bas n özgürlü ü olarak de erlendirdi ANKARA - fienay ÜNAL - Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK), Halk TV'nin daha önce 4207 say l yasaya ayk r davranmas yla ilgili yay nlar na ceza verilmesinin ard ndan kanal n, kurumu hedef alan yay nlar n "bas n özgürlü ü" kapsam nda de erlendirerek Halk TV'ye yapt r m uygulanmas na gerek olmad na karar verdi. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, 13 ve 17 Nisan'da Halk TV'de yay nlanan sigara görüntüleri nedeniyle kurulufla 146 bin lira müeyyide uygulanmas na karar verilmesinin kanal taraf ndan "Gezi park direnifli s ras nda yapt yay nlarla ilgi oda haline gelen Halk TV'nin çökertilmesi operasyonunda yeni ad m: RTÜK, Halk TV'ye 146 bin lira ceza daha kesti-rtük gazetecili e ceza verdi" anonslar yla duyurulmas Üst Kurul gündemine getirildi. Üst Kurul toplant s nda de erlendirilen ve uzmanlarca haz rlanan sözkonusu iddialarla ilgili izleme raporunda, Gezi Park eylemleri bafllamadan bir buçuk ay önce müeyyidelerin "4207 Say l Tütün Ürünlerinin Zararlar n n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk nda Kanun" çerçevesinde uyguland ifade edildi. Raporda, Halk TV'nin kamuoyunu yanl fl bilgilendirmesi üzerine Üst Kurul taraf ndan bas n aç klamas yap ld ve Halk TV'nin yapt r ma esas olan fiillerinin 13 ve 17 Nisan tarihli yay nlara iliflkin oldu unun, Üst Kurul'un müeyyide karar n n Halk TV'nin Gezi Park olaylar ile herhangi bir ilgisinin olmad n n, uygulanan idari para cezas n n ise herhangi bir inisiyatif kullan lmadan do rudan 4207 Say l Yasayla öngörüldü ünün belirtildi i ifade edildi. Bu aç klamaya ra men Halk TV'nin RTÜK'ü hedef alan yay nlar na devam etti i kaydedilen raporda, flu de erlendirmelere yer verildi: "Yay n kurulufllar yapm fl olduklar yay nlar n gerçekli ini, do rulu unu araflt rmak ve özgürce kanaat oluflmas n sa lamakla yükümlüdürler. Bir yay n kuruluflunun kendisine uygulanan yapt r m elefltirme hakk mutlaka vard r ve bu demokratik ülkelerin ifade özgürlü ü ile korunan en tabii haklar ndand r ancak yukar da da ifade edildi i gibi kifli veya kurumlar elefltiri s n rlar n n ötesinde küçük düflürücü, afla lay c veya iftira niteli inde ifadelere yer veremezler. Halk TV yay n kuruluflu henüz kendisine tebli süreci dahi bafllamam fl olan idari yapt r m karar na ve gerekçesine vak f olmamas na ra men ayn iddialar n sürdürmeye devam etmektedir. (AA)

4 4 YARIN Edirne Saray ndaki kaz lar Osmanl mutfak kültürüne fl k tutuyor ED RNE - Edirne Saray ndaki kaz çal flmalar s ras nda ulafl lan pek çok tafl nabilir kültür varl, Osmanl mutfak kültürüne fl k tutuyor. Edirne Yeni Saray Kaz s Baflkan Doç. Dr. Mustafa Özer, AA muhabirine yapt aç klamada, Edirne Saray nda 2009 y l ndan bu yana arkeolojik kaz çal flmalar yürüttüklerini söyledi. Kaz çal flmalar n n yan s ra belgeleme, konservasyon ve restorasyon çal flmalar da yapt klar n belirten Özer, saray n en önemli yap lar ndan olan Matbah- Amire nin (Osmanl saray mutfa ) restorasyonunun tamamland n ifade etti. Özer, Matbah- Amire ile Tunca Nehri aras ndaki alanda yürüttükleri çal flmalar kapsam nda pek çok tafl nabilir kültür varl na ulaflt klar n aktararak, Tafl nabilir kültür varl klar aras nda özellikle Matbah- Amire ile iliflkilendirebilece imiz mutfak eflyalar var. Özellikle 15. yüzy la ait oldu unu düflündü ümüz bir kepçe dikkatimizi çekiyor diye konufltu. Çal flmalar n 2 aflamal sürdü ünü anlatan Özer, kaz larda ortaya ç kar lan buluntular n kaz evinde temizlenip tasnif edilerek envanter kay tlar n n haz rland n kaydetti. Özer, saray n su makseminde de kaz çal flmalar yürüttüklerini dile getirerek, Bu y l bafllad m z su maksemi çal flmalar nda saray n infla tarihi ve onar mlar yla ilgili bilgi verebilecek bir mermer kitabeye ait parçalar ele geçirildi. Umudumuz bu parçalar n tamamlanmas ve kitabenin hangi yap ya ait oldu unu ve hangi amaç için yap lara konuldu unu tespit etmek ifadelerini kulland. Özer, kaz çal flmalar n eylül ay n n ortas na kadar sürdürmeyi planlad klar n sözlerine ekledi. Tunca Nehri kenar na kurulan Edirne Saray n n (Saray- Cedid-i Amire) yap m na, II. Murat n emriyle 1450 y l nda baflland. II. Murat n vefat ndan sonra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Ahmet, II. Ahmet, Sultan Mustafa, III. Süleyman ve IV. Mehmet (Avc Mehmet) saraya yeni yap lar ekleyerek geniflletti. (AA) KARAMAN - MEHMET ÇET N - Karaman da Selçuklu ve Osmanl mimarisinden izler tafl yan Hatuniye Medresesi, eflsiz taç kap s yla görenleri adeta büyülüyor. Karaman Belediyesi nce Kent Müzesi ne dönüfltürülen ve bugünlerde Piri Reis sergisinin aç ld medrese, yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. Belediye Baflkan Kamil U urlu AA muhabirine yapt aç klamada, medresenin Murad Hüdavendigar n k z Nefise Sultan n Karaman Saray na gelin olarak geldi inde 1382 y l nda yapt r ld n söyledi. Medresedeki büyük bir odada bulunan Nefise Sultan n sandukas n n, günümüzde yerinde olmad n anlatan U urlu, Buras uzun süre Osmanl döneminde de medrese olarak hizmet vermifl bir yer. fielçuklu medrese tipinin önemli örneklerinden. Yan taraflarda okuma hücreleri var. Büyük bir salonu olan, üstü aç k bir mekan diye konufltu. Vak flar Genel Müdürlü ü taraf ndan 90 l y llarda kiraya verilen medresenin, restorasyonun ard ndan bir dönem lokanta olarak kullan ld n aktaran U urlu, flunlar kaydetti: Belediye olarak böyle eflsiz bir eserin yap l fl amac na uygun olarak kullan lmas düflüncesiyle, buray devrald k. Medrese içinde asl na uygun çal flmalar yapt k. Buray Kent Müzesi olarak düzenledik. Selçuklu nun son medreselerinden olan bu yap, kendini yenileyen, gündemi takip eden bir kent müzesi olarak hizmet verecek. Medresenin içindeki hücrelerde okuma salonlar olacak. Piri Reis, Karaman kökenlidir lü y llar n bafl nda dünya haritas n minimum hata ile çizmifltir. UNESCO nun 2013 y l n Piri Reis y l ilan etmesi sebebi ile ilk sergiyi burada Piri Reis sergisi olarak düzenledik. Haritas n n orijinaline uygun flekilde büyültülmüfl parçalar n sergiliyoruz. Gelenler hem medreseyi görüp, Turizm hemde sergimizi geziyorlar. Bu sergi y l boyunca aç k kalacak. - Selçuklu ve Osmanl sanat aras nda köprü U urlu, Hatuniye Medresesinin sanat tarihi aç s ndan büyük önem tafl d n, taç kap s n n eflsiz özellikte oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: Medresenin kap s n n önemli özelli i; Selçuklu ve Osmanl mimarisi aras nda bir köprü görevi görmesidir.taç kap lar konusunda Selçuklu ile Osmanl mimarisi aras nda önemli farkl l klar var. Selçuklu taç kap lar genellikle Fars sanat n n etkisinde oldu u için, daha abart l, daha yüksek, çok daha fazla süslüdür. Osmanl kap lar 7 Eylül 2013 Hatuniye Medresesi kap s yla büyülüyor daha abart s zd r. Bu kap Selçuklu ile Osmanl sanat aras nda mükemmel bir köprü vazifesi yap yor. Buras çok gösteriflli de il, çok sade de de il. Tam ikisinin aras nda bir yap. Bu yüzden sanat tarihçileri, bu eflsiz kap n n bir benzerinin olmad n kabul ederler. - Osman Hamdi Bey in tablolar nda yer al yor Türkiyenin ilk müzecisi Osman Hamdi Bey in baz tablolar nda arka fon olarak Hatuniye Medresesi ni kullland n n rivayet eldi ine dikkati çeken U urlu, sözlerini flöyle sürdürdü: Osman Hamdi Bey in Kaplumba a terbiyecisi tablosunda Hatuniye Medresesinin kap s n fon olarak kulland rivayet edilir. Yapt m z araflt rmalarda bunun yanl fl oldu unu gördük. Osman Hamdi Bey, iki tablosunda Hatuniye Medresesini arka fon olarak kullanm fl. Bunlardan biri Kuran okuyan adam isimli tablosu. Bu tabloda medresesin taç kap s fon olarak kullan lm fl. Yine ressam n, Cami önünde konuflan hocalar isimli ünlü tablosunda, medresenin içindeki türbenin kap s fon olarak kullan lm fl. Bu eserlerde medresenin kap lar n n fon olarak kullan lmas, buras n n önemini bir kez daha ortaya koyuyor. (AA)

5 7 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Pencere çerçevesi. Triko. 2. Vurguncu, dalavereci. lave. 3. Birbiriyle evli olmayan kifliler aras ndaki cinsel iliflki. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. 4. Tembel hayvan. zmir ilinin bir ilçesi. 5. Efli olmayan, biricik, tek. 6. Soyundan gelinen kimse. Is yay m, konveksiyon. 7. talya da bir kent. Baya, s radan. 8. Asya da bir ülke. Manisa ilinin bir ilçesi. 9. Çok anlay fll ve sezgili kimse. Bir nota. 10. Galatasaray kulübünün kurucusu ve bir numaral üyesi. 11. Bir renk. Kar ndanbacakl bir kara yumuflakças. flte, burada anlam nda kullan lan bir söz. 12. Asalak bir böcek, kehle. Kufl yuvas. 13. Nitelikle ilgili. Nikelin simgesi. 14. Fas n plaka iflareti. Pasak. Romanya n n para birimi. 15. Haberci. Bir cetvel türü. 16. Parola. Zaman. 17. Gelip geçici istek. Kötü, fena. 18. Çalg c lar n toplad para. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. 19. Ruh. Sonuç. 20. Bravo. Bafl, kafa. Yukar dan afla ya: 1. Çaprazlama yap lan teyel. Simyac lar n kurfluna verdikleri ad. Sarma, çevirme, kuflatma. 2. Sa l k, s hhat. Bir tür otomobil yar fl. Alt n n simgesi. Arap alfabesinin ilk harfi. 3. Japonya n n para birimi. Baz eflyaya verilmesi gereken boyutlar, yan görüflü çizmeye, haz rlamaya veya denetlemeye yarayan örnek. Tunus un plaka iflareti. Artvin ilinin eski ad. 4. Uzaklaflma. Eski dilde ayna. Bir yerde oturma, e leflme. 5. Boru sesi. Bir tür yaban mersini. Ba naz, mutaass p. Yapay. 6. Y ll k. nsan toplulu u, toplum. Evcil bir geyik türü. 7. Arap yaz s nda bir sesin yuvarlak, dar ve kal n okunaca n gösteren iflaret. sviçre de bir kanton. Vilayet. Güç, derman, kuvvet. 8. Metal olmayan elementler. Burçlardan biri. Kirlili i gösteren iz. Duman karas. 9.. AKYOL ( Gazeteci ). Yönetim yeri. Köylü yard mlaflmas. 10. ktisat. Bencillik. Vücudun salg lad tuzlu s v. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Türkiye'nin kendi uça n yapma konusundaki çal flmalara h z verildi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, bu çerçevede gelinen noktay Bakanlar Kurulu toplant - s nda kabine arkadafllar yla paylaflt. Y ld r m, "Teknik çal flmay yapt k. Say n Baflbakan - m z özellikle bu projenin vakit kaybetmeden bafllamas n talimatland rd. Bu çerçevede, çal flmalar m z h zland raca z." dedi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, yerli yolcu uça üretimi KAYSER - Sabanc Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Güler Sabanc, Kayseri de Teknosa n n Kad n için Teknoloji e itiminde kurs gören 45 kad n için düzenlenen sertifika törenine kat ld. 11 flehirde sivil toplum örgütlerinin projelerine hibe verilece ini kaydeden Sabanc, program bafllang - c n Kayseri den bafllatt klar n söyleyen Sabanc, Önümüzdeki 3 y l içinde gidilecek ve birlikte çal - fl lacak. O flehirlerdeki sivil toplum örgütlerindeki projelerini hibe veriyoruz. Vak ftaki arkadafllar m z destek oluyor ve yön gösteriyor, proje yapmay ö retiyor. Baflar l olmalar n sa l yoruz. Program n n bafllang c n Kayseri den bafll yoruz. 2 proje ile Sabanc Vakf olarak destekliyoruz. diye konufltu. Projenin biri meslek sahibi olmayan kad nlara yönelik oldu unu için gelinen noktay TRT Haber'de kat ld bir programda anlatt. Dün Bakanlar Kurulu'nda konuyla ilgili bir sunum yapt n ve kabinedeki bütün arkadafllar ndan destek ald n ifade eden Y ld r m, flöyle konufltu: "Üretilecek uça n koltuk kapasitesi aras nda olacak. Arz talep ifllerine göre girmek laz m. Bölgesel uçak diye tan mlanan bir uçakt r. 3 saate yak n uçufl yapabilen, Türkiye içinde bir çok yere, Türkiye d - fl nda onlarca yere ulaflabilen ifade eden Sabanc, flunlar kaydetti: Bunlardan bir tanesi Kad n flbirli i Gelifltirme Derne i nin bir projesi. Kayseri de yafl aras nda meslek sahibi olmayan kad nlara meslek edindirmek ve ifl gücünü katmak ile ilgili bir proje. Bir doktor han m projenin bafl nda. Kayseri de aile ba lar n n kuvvetli oldu u bir flehir. Projenin bafl ndaki doktor han m Anne ve abalar m z yafll evlerine göndermeyiz kendimizi bakar z diyor. Meslek sahibi olmayan 25 kad ndan evlerinde bak m isteyen han mlar için yetifltiriyoruz. E itiyoruz ve Alzheimer hastalar na bakabilecek yetkinliklere ulafl yorlar. Bu bir bafllang ç 25 kad n m z 250 kad n olsun. nflallah yafll lar - m za daha iyi bak ls n. Sabanc Vakf n n hibe verdi i uçaklardan bahsediyoruz. Bunun nas l ve nerde yap laca tüm detay çal flmalar m zda mevcuttur. Bunun karar verildi. 3 y ll na yak n çal flma süresi vard. Bizim, 2003 Seçim Beyannamemizde kendi uça m z yapmaya yönelik beyan mevcut. Bizim çal flmam z o hedeflerin gerçekleflmesi için ad m atmak. Teknik çal flmay yapt k.say n Baflbakan m z özellikle bu projenin vakit kaybetmeden bafllamas n talimatland rd. Bu çerçevede, çal flmalar m z h zland raca z." (CHA) 7 Eylül 2013 Sabanc ; Kad nlar m z ifl hayat n katmazsak kalk nma h z m z devam ettiremeyebiliriz Sabanc Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Güler Sabanc, kad n ve k zlar n insan haklar n n gelifltirilmesine yönelik projelere destek verdiklerini söyledi. Sabanc, Önümüzdeki dönem görülüyor ki kad nlar m z ve k zlar m z ifl hayat na katmasak, ülkenin kalk nma h z n ayn flekilde devam ettiremeyebiliriz. dedi. ikinci projenin ise Çocuk Gelin projesi oldu unu ifade eden Sabanc, çocuk gelinler konusunda çarp c rakamlar var oldu unu söyledi. Sabanc, Bugün Türkiyemiz de 3 kad ndan biri 18 yafl ndan önce evleniyor. Çocuk yaflta evleniyorlar. Okumak e itim hakk bir k z çocu unun en önemli insan hakk. 18 yafl na kadar okumak en önemli insan hakk. Bunu sa lamal y z. Ondan sonra karar vermeliyiz. Art k dünya de iflti. Erken evlilik ve erken do umda anne ve çocukta hasar görüyor. Bütün de iflen flartlarda çocuk gelinler projesi böyle bir proje. Bu projenin Kayseri de uygulanmas için çal flaca z. fleklinde konufltu. Sabanc, bu projelerin baflar l olmas halinde model olaca n da söyledi. (CHA) Bakan Y ld r m: Yerli uçak konusunda teknik çal flmay yapt k

7 7 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Y ld z: Petrolde en az 12 dolar düflüfl olmal Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, petrolde fiyatlar n sürdürülebilir olmad n belirterek, "Öngördü ün fiyatlarsa mutlaka eski halini alaca n, uluslar aras siyasi istikrars zl klardan kaynaklanan yap n n kendini b rakaca n umuyorum. En az dolar daha düflüfl olmal." dedi. 7 ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, NTV canl yay - n nda gündeme ve enerji sektörune iliflkin de erlendirmelerde ve co rafyada yaflananlar n enerjiye olan etkileri üzerine aç klamalarda bulundu. M s r da oluflan darbeyle beraber, petrolün 103 dolarlar oran ndaki seviyesinin flu anda 113 dolar rakam n buldu unu belirten Y ld z, siyasi istikrars zl klar n, özellikle bölgedeki yap n n en olumsuz etkilendi i sektörlerin petrol ve enerji üretimleri oldu unu ifade etti. Özellikle Akdeniz e aç lan Süveyfl Kanal 'yla beraber, gerek Türkiye nin gerekse dünyan n baz konumlar nda de- ifliklikler oldu una dikkat çeken Y ld z, Türkiye nin ran dan ve Suudi Arabistan dan bir k s m Irak petrolleri de dahil olmak üzere ihtiyac n n yar s n Süveyfl Kanal 'ndan karfl lad na dikkat çekti. Süveyfl Kanal 'n n herhangi bir tehlikeye maruz kalaca kanaatinde olmad n ifade eden Bakan Y ld z, buna yaln zca Türkiye de il bir çok bölge ülkesinin ve dünyadaki dinamiklerin müsaade etmeyece ini söyledi. Petrolde fiyatlar n sürdürülebilir oldu unu düflünmedi ini de dile getiren Bakan Y ld z, 3 gün kadar önce Fransa da bir bankan n '150 dolarlar bulabilir' dedi inde bunu spekülatif hatta manipülatif buldu umu paylaflt n hat rlatt. Enerjideki fiyatlar n düflmesini kendisinin de istedi ini anlatan Y ld z, flöyle konufltu: "Öngördü ün fiyatlarsa mutlaka eski halini alaca n, uluslar aras siyasi istikrars zl klardan kaynaklanan yap n n kendini b rakaca n umuyorum. En az dolar daha düflüfl olmal. Üretici 200 dolara da satmak ister, ama her art rd fiyat n tüketimi olumsuz etkiledi ini görüyorlar. Bunun optimal bir noktas var, sürekli onu deniyorlar. Diyelim ki 130 dolardan satsa ne olur? 91 milyon varillik günlük tüketim belki de 75 milyon varile düfler." Sürecin Rusya ve ran'la olan enerji iliflkilerine etkisini de de erlendiren Bakan Y ld z, "fiimdi her iki ülkenin de kurumsal haf zas enerji iflleriyle, siyasi görüfl ayr l klar n ay rt edebilecek durumdad r. Suriye konusunda Rusya ile ayn fleyleri paylaflmad m z aflikar, bundan sonra da ayn görüflleri paylaflmayabiliriz, ayn fleyleri düflünecek halimiz de yok, olmaya da bilir, ama buna ra men do algazla alakal ticarette bir hibe söz konusu de il. Biz, do algaz al yoruz, karfl l nda döviz ödüyoruz. Yani her iki ülkenin de ç karlar n ön planda tutan konular var. Ham petrolle alakal konular da öyle. ran büyük bir devlet. Türkiye de büyük bir devlet. Her iki ülkenin tarihi bu konular ayr flt rmay asl nda zorunlu hale getirmifltir." ifadelerini kulland. (CHA) Gazprom: Do algaza talep art fl sürdü STANBUL - Gazprom un aç klad 2013 y l n n ilk çeyrek finansal sonuçlar na göre, tüm temel göstergelerde büyüme meydana geldi. Yap - lan aç klamada, Rusya do algaz na yönelik uzun vadeli talep art fl n sürdürdü. lk çeyrekte toplam gelirler, analistlerin beklentilerini aflarak 43,9 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleflti. ifadeleri kullan ld. Gazprom, 2013 ün birinci çeyrek finansal sonuçlar n aç klad. Avrupa do algaz piyasalar n n toparlanmay sürdürdü ü belirtilen aç klamada, Geliflmeler hem Avrupa n n Rusya do algaz na gösterdi i güçlü talepten, hem de RWE ye yönelik geçmifle dönük do algaz tedarikine alacaklar n k smen yeniden giriflinden kaynakland. Toplam sermaye harcamalar y ll k bazda yüzde 11 düflüfl kaydederek 2012 ilk çeyre inde 223,9 milyar Rus rublesi iken 2013 ilk çeyre inde 199,1 milyar Rus rublesi düzeyine indi ilk çeyre i için FA- VÖK rakam 20,0 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleflti. ifadeleri yer ald. Gazprom un Avrupa ve Türkiye ye yönelik do- algaz ihracat nda, y lbafl ndan bu yana olumlu bir seyir izledi inin alt çizildi. Avrupa n n ekonomik toparlanmas n n sürmesi yönündeki beklentiler, Rusya do algaz na gösterilen güçlü talep ve Gazprom un gelir kaynaklar - n n petrol, elektrik ve ticareti de kapsayacak biçimde genifllemesinden ötürü, gelecek dönemden beklentilerin de olumlu bir seyir izledi i ifade edildi. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, alt n ticaretinden ar nd r ld - nda cari aç n trendinin iyi oldu unu belirterek, "Bu y l yüzde 6 civar nda alt ndan ar nd r lm fl cari aç k bekliyoruz." dedi. ANKARA - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, alt n ticaretinden ar nd r ld nda cari aç - n trendinin iyi oldu unu belirterek, "Bu y l yüzde 6 civar nda alt ndan ar nd r lm fl cari aç k bekliyoruz." dedi. Babacan, yeni seçilen TOBB Yönetim Kurulu ve Konsey Üyeleri'ni ziyaretinde yapt konuflmada, ekonomiye iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomik geliflmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini de inen Babacan, Türkiye'nin son aylarda ekonomisini olumsuz etkileyen geliflmeleri bafll klar alt nda anlatt. Babacan, ekonomiyi etkileyen unsurlardan birinin yap sal ekonomik konular oldu unu söyledi. Özellikle petrol ve do algazda d flar ya ba- ml ve tasarruf oranlar n n düflük olunmas n n, Türkiye'nin cari aç n n yüksek seyretmesine yol açt n belirtti. Cari aç kla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan birinin alt n ticareti oldu u uyar s nda bulunan Babacan, "Özellikle ran'la olan alt n ticareti son 2-3 y ld r bizim d fl ticaret ve d fl denge hesaplar m z üzerinde etkili oldu. Dolay s yla alt n ticaretinden ar nd r p bakt - m zda asl nda cari aç m z n trendi iyi." ifadelerini kulland. Babacan, alt ndan ar nd r ld nda 2011 y l nda cari aç n yüzde 9,2, geçen y l 6,8 oldu unu bu y l da yüzde 6 civar nda bir aç k beklediklerini dile getirdi. Ali Babacan, bunlardan birinin küresel ekonomik konjonktür oldu unu söyledi. Geliflmekte olan ülkeleri en çok etkileyen hususun ABD Merkez Bankas 'n n (FED) para politikalar nda de iflikli e gidece ini ilan etmesi oldu unu ifade eden Babacan, küresel konjonktürle ilgili di er konunun ise Avrupa'da yap sal sorunlar n devam etmesi oldu una iflaret etti. Babacan, "Ama son aylarda dibe çöküflün durdu una dair küçük sinyaller geliyor." de- erlendirmesinde bulundu. Baflbakan Yard mc s Babacan, Türkiye ekonomisini etkileyen di er bir hususun ise Suriye olmak üzere bölgesel meseleler oldu una dikkat çekti. Bu meselelerin ekonomi üzerindeki etkisinin bugüne kadar s n rl kald na iflaret eden Babacan, özellikle Suriye konusunda uluslararas hukuk çerçevesinde kalmaya ve yap lacaklar n mutlaka dost ve müttefiklerle yap lmas na özen gösterdiklerini anlatt. (CHA) 7 Eylül 2013 Babacan: Alt ndan ar nd r lm fl cari aç % 6 bekliyoruz Marka olmak isteyen iflveren tafleron iflçili i terketmeye bafllad KAYSER - Hak fl Konfederasyonu Genel Baflkan Yard mc s ve Çelik fl Sendikas Genel Baflkan Cengiz Gül, Türkiye deki ifl hayat n n en büyük s k nt s n n tafleron iflçilik oldu unu belirterek, Tafleron iflçi çal flt ran firma k sa vadede kar eder gibi görünür ama uzun vadede büyük s k nt - ya girer. Marka olmak isteyen iflverenler tafleron iflçili in kendilerinin en büyük ayak ba oldu unu anlad ve terk etmeye bafllad dedi. 3 günlük Kayseri ziyareti öncesi bas n toplant s yaparak ifl hayat ndaki s k nt lar ve gündemi de erlendiren Gül, bugün ifl hayat n n en büyük s - k nt s n n tafleron iflçilik oldu- unu söyledi. Modern kölelik olarak niteledi i tafleron iflçili- in giderek yay lmas n n ülkenin gelece i aç s ndan en büyük s k nt oldu unu belirten Gül, Marka olmak isteyen kaliteli üretim yapmak isteyen firmalar tafleron iflçili in zarar n görmeye ve yavafl yavafl bunu terk etmeye bafllad ama di er taraftan birçok firma tafleron iflçili e devam ediyor. fl bar fl - n ve sosyal bar fl engelleyen tafleron iflçilik kalkmadan bar fl olmaz. Kayseri ve ülke genelindeki tafleron iflçilikleri önlemek ad na sendika olarak çaba sarf etmeye devam edece iz. Bir firma büyürken ayn oranda çal flanlar da refaha ermezse o zaman sosyal s k nt lar bafllar. Tafleron iflçilik ifl hayat ndaki bar fl ve huzuru tehdit ediyor dedi. Gül, Hak fl in ve Çelik fl in sadece toplu sözleflme görüflmeleri yapan kurumlar olmad n hat rlatt. (CHA)

9 7 Eylül 2013 Ekonomi YARIN 2013 te cüzdanlara kredi kart ntan çok banka kart girdi Bankalararas Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2013 te banka müflterilerinin cüzdanlar na kredi kart ndan çok banka kart n n girdi ini söyledi. Bu durumda al flverifllerde banka kartlar n n da geçerli olmas - n n etkili oldu unu ifade eden Canko, ayr ca y l bafl ndan bu yana temass z kart ve internetten al flveriflte de önemli art fl yafland n aktard. STANBUL - Dünyan n farkl baflkentlerinde 14 y ld r gerçeklefltirilen ve kartl ödeme sistemlerine fl k tutan Cards & Payments bu y l ilk kez stanbul un ev sahipli inde gerçeklefltiriliyor. stanbul Kongre Merkezi nde 4 k tadan 42 ülkenin kat l m ile bafllayan fuarda kartl ödeme sistemlerinin gelece i tart fl lacak ve yeni uygulamalar tan t lacak. Fuar yar n sona erecek. Fuar n aç - l fl konuflmas n yapan BKM Genel Müdürü Soner Canko, daha sonra Cihan n gündeme iliflkin sorular n cevaplad. Türkiye de kart deyince akla genelde olumsuz fleylerin geldi inden dert yanan BKM Genel Müdürü, oysa Türkiye nin bu konuda sunulan hizmetler aç s ndan geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerden bile ileride oldu unu vurgulad. Canko, Ülkemiz yurtd fl ndan gelen bir çok yat r mc için cazibe noktas olmaya devam ediyor. Kartl ödeme sistemlerinde de yabanc yat r mc lar n gözdesi olmaya devam ediyoruz. Bu fuar, ilk defa Türkiye de düzenlenen uluslararas bir fuar. Bir çok yabanc yat r mc, firma burada. 42 ülkeden kat l mc ve ziyaretçi var. En ünlü ödeme sistemi çözümlerinden square in yöneticileri var. Onlarla konufltu u umuzda hakk m z teslim ediyorlar. dedi. Yurtd fl ndan gelen konuklarla yapt görüflmelerde Türkiye nin bu konuda ne kadar iyi oldu unun görülece ini ifade eden Canko, Çünkü onlar bizim geldi imiz noktaya gelmeye çal fl yorlar. Nakitsiz ekonomi, kartlar yayg nlaflt rma konusunda daha çok gerideler. Hem geliflmifl ülkeler, hem geliflmekte olan ülkelerden kat kat ilerdeyiz. Bu aç dan bu konferans ve fuar uluslararas arenadaki yerimizi de gösterdi. Çok çok keyifliyiz. fleklinde konufltu. BKM Genel Müdürü Canko, nakitsiz ödeme devrini bafllatmay planlad klar 2023 hedefleri do rultusunda ad mlar atmaya devam ettiklerini, bu çerçevede son dönemdeki aç l mlar yla kredi kart kadar banka kart n n da öne ç kt n anlatt te kredi kart ndan çok banka kartlar girdi cüzdanlara. diyen Canko, yine banka kartlar n n POS cihazlar nda daha çok kullan lmaya baflland n n alt n çizdi. BKM Genel Müdürü nün verdi i bilgiye göre bununla birlikte temass z kartlar n kullan m da yayg nlaflt ve artt. Hem toplu tafl ma, hem marketlerde temass z kart kullan - m giderek art yor. Di er taraftan internetten al fl verifl de h zland. Bütün bunlar alt alta konuldu- unda kartl ödeme sistemlerinin hayatta daha çok yer ald n n görülece ini belirten Canko, Bütün bunlar keyifli. Bunlar do ru yönetmek için de bir çok fleyi paralel götürmeye çal fl yoruz. Düzenlemeler, yenilikler bir taraftan. Geldi imiz nokta çok güzel, ayn flekilde sa lam ad mlarla ileriye do ru gidece iz te Türkiye de art k nakitsiz ödemeler devrini bafllatmak istiyoruz. ifadelerini kulland. Geçen sene internete tafl d klar BKM Express in çok büyük ilgi gördü ünü vurgulayan Soner Canko, 150 bini aflk n kullan c - m z oldu. Geçti imiz ay da mobile tafl d k, iphone larda flu ana kadar 3 bine yak n kullan c s oldu. Beta testlerini yapt m z bir aflamaday z. Çok büyük övgüler al yoruz, hem sektörden, hem kullan c lardan. diye konufltu. Canko, Ancak BKM EX- Presss in as l baflar s n n bu olmad n söyledi ve flöyle devam etti: 9 Ama buradaki en büyük baflar öyküsü, burada fuarda da vurgulanan; nas l oldu da birbiriyle rekabet eden taraflar, bankalar bir araya getirdiniz, üye iflyerlerini bir araya getirdiniz. flte bence bizim Express ile baflard m z en önemi konu. Rekabet edilirken de iflbirli i yap l r ispatlam fl olduk. O yüzden BKM Express san yorum önümüzdeki vadede, 3 ila 5 y l aras nda dünyada çokca örnek al nacak, ciddi bir referans noktas haline gelecek. BKM Genel Müdürü Canko, bankalar ile müflterilerini s k s k karfl karfl ya getiren kart aidatlar ve ücretler konusunun da k sa sürede çözüme kavuflmas n bekledi ini söyledi. Bu konudaki kanuni düzenlemenin Ekim ay nda Meclis te görüflülece ini dile getiren Canko, flöyle konufltu: Ekim ay nda taslakta oldu u flekliyle kabul edilirse, her banka yal n kart ad alt nda ücret, faiz ve masraf minimum seviyede olan kartlar, y ll k kart aidat olmayan kartlar verecek. Dolay s yla tüketiciler y ll k kart aidat ödemek istemiyorlarsa yal n karta geçecekler. BDDK m z da di er masraf ve komisyonlar ile ilgili tavan belirleyecek. Bunlar n hepsini üst üste koydu unuz zaman bugün kart kullan c lar ile bankalar aras nda tart flmaya sebebiyet veren bir çok konu çözülmüfl olacak. Dolay s yla Ekim ay Türkiye nin kartl ödeme sistemleri bak m ndan geldi i noktada bir çok olumsuzlu u temizleyecek, giderecek bir dönem olacak bizim için. (CHA)

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı