Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeralt n ilmek ilmek ifllediler"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI takip sistemi HABER 18 DE TfiOF tan sürücülere tatil dönüflü uyar s! Zaman zaman yerin üstüne ç ksalar da ço u zaman yerin metrelerce alt nda çal fl yor metro iflçileri. Herkes gün fl nda sabah ifline giderken; metro iflçileri de ekmek paras için gün fl nda yerin alt na iniyor. Ankara'n n Sincan-Bat kent, K z lay-çayyolu ve Keçiören-Tando an hatlar n ulafl ma haz rl yor onlar. Metronun yeni istasyonlar onlar n ellerinde flekilleniyor. HABER 17 DE HABER 18 DE HABER 17 DE BAfiKAN ODABAfiI NA HOfiGELD N Z YARETLER Haberi 16 da ÇANKAYA DA YEfi L KOR DOR ATA I BAfiLADI Haberi 15 de 4 YILDIZLI OTEL AYARINDA ÜN VERS TE Haberi 19 da

2 2 YARIN Sinema STANBUL - Bu hafta gerilim, aksiyon, macera, komedi, dram ve belgesel türünde 9 film vizyona girdi. Peter M. Lenkov un çizgi roman serisinden uyarlanan Ölümsüz Polisler filminin yönetmen koltu unda, Uçufl Plan ve Red filmleriyle tan nan Alman yönetmen Robert Schwentke bulunuyor. Aksiyon, komedi, suç türündeki filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Robert Knepper, Kevin Bacon, Jeff Bridges ve Mary-Louise Parker yer al yor. Filmde, Nick Walker isimli bir polis memurunun ölümünden sonra gitti i gerçeküstü dünyada kendini öldüren kifliyi bulmak için yaflad macara anlat l yor. - Bir Hayalimiz Vard ngiltere de 1960 l y llarda so uk savafl s ras nda ölüm korkusu giderek artan Ginger ve Rosa adl genç k zlar n birbirine olan ba l l n n anlat ld Bir Hayalimiz Vard filminin senaristli ini ve yönetmenli ini Sally Potter üstlendi. Dram türündeki filmde, Elle Fanning, Christina Hendricks, Timothy Spall, Alessandro Nivola, Annette Bening rol al yor. - El Ele fiehre yeni gelen genç bir adam n, Paris Operas n n yönetmenine afl k olmas ve ard ndan dans çerçevesinde geliflen bir aflk hikayesinin anlat ld El Ele filmi de bu hafta izleyiciyle buluflacak. - fiimdiki Zaman Türk yap m olan fiimdiki Zaman filminin yönetmen koltu unda Belmin Söylemez oturdu. Filmde, Sanem Öge, fienay Ayd n ve Ozan Bilen rol al yor. Filmde, gelecek, kader ve dostluk temalar sorgulan rken, iflsiz ve bütün ba lar kopmufl olan Mina isimli karakterin yeni bir hayat kurmak istemesi iflleniyor. - Karayel Poyraz Dram ve komedi türündeki Karayel Poyraz filminin senaryosu, Levent nan r ve Y ld r m Bayaz t a ait. Yüksel Ar c, Numan Çak r, Hikmet Karagöz, Y ld r m Beyaz t ve Soner Ar ca n n rol ald filmin yönetmen koltu unda yine Levent nan r bulunuyor. - fieytan Geçidi Renny Harlin in yönetti i ve Holly Goss, Matt Stokoe, Luke Albright ile Ryan Hawley in oynad fieytan Geçidi nde, 1959 y l nda Ural da lar na kamp yapmaya giden 9 deneyimli Rus da c n n son derece tuhaf ölümlerinin ard ndan, bir grup Amerikal ö rencinin ayn geçide giderek bu gerçek olay araflt rmaya bafllamalar n n ard ndan yaflad klar anlat l yor. - Samsara Belgesel türündeki Samsara n n yönetmen koltu unda Ron Fricke bulunuyor. Senaryosunun Ron Fricke ve Mark Magidson taraf ndan kaleme al nd filmde do um, ölüm, yaflam ve reenkarnasyon konu ediniyor. Befl y l aflk n bir sürede, yirmi befl ülkede çekilen belgesel, insanl n kutsal sayd topraklardan, endüstrileflmenin en yo un yafland alanlara kadar genifl bir co rafyay kaps yor. - Son Moda Aflk Virginie Efira, Pierre Niney, Charles Berling ile Gilles Cohen in oynad Son Moda Aflk filminin yönetmenli ini David Morea yapt. - Bypass Komedi türündeki Bypass filminin yönetmenli ini Aitor Mazo yapt. Barbara Goenaga, Sara Cozar, Unax Ugalde, Mikel Losada, Aitor Mazo nun da oyuncular aras nda yer ald g filmde, Bilboa da yaflayan Xabi, Lukas ve John ad nda uzun dönemli arkadafllar n hikayesi anlat l yor. (AA) 7 Eylül 2013 Bu hafta 9 film vizyonda

3 7 Eylül 2013 MERS N - MUSTAFA Ç FTÇ - Kapkaç olaylar n n önüne geçmek için "Y ld r m timleri" ad yla özel motosikletli ekip kuran Emniyet Müdürlü ü, zanl lara an nda müdahale ediyor. Kentte 2010 y l nda kapkaçç lara, yankesicilere, doland r c lara geçit vermemek için kurulan tim, bu y l n 8 ayl k döneminde yaklafl k 100 olay ayd nlatt. Sabah erken saatlerde kapkaç ve doland r c l k yap labilecek noktalarda konufllanan timler flüpheli flah slar takibe al yor. Olay gerçekleflti i anda motosikletle harekete geçen timler zanl lar yaklafl k 2 dakikada etkisiz hale getiriyor. Olaya müdahalelerinin yan s ra vatandafllar kapkaç, doland r c l k, h rs zl k gibi konularda da uyaran timler, semt pazar gibi halk n yo un bulundu u bölgelerde özel çal flmalar yürütüyor. Vatandafllardan özellikle kalabal k ortamlarda dikkatli olmas n isteyen polis ekipleri, kapkaç ve benzeri durumlardan korunmak için flu önerilerde bulunuyor: "Al flverifle ç kt n zda bilhassa semt pazarlar na gidiflinizde yükte hafif pahada a r eflyalar tafl may n. Semt pazarlar nda ve büyük al flverifl merkezlerinde ziynet eflyalar takanlar, kötü niyetliler taraf ndan takip H CR RUM msak : kindi : Yaflam 1 Zilkade 25 A ustos Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Mersin de kurulan özel tim, kapkaçç lar n korkulu rüyas edilebiliyor. Onun için al flverifl merkezlerinden veya semt pazarlar ndan dönerken kesinlikle ss z yerleri tercih etmeyin. Apartman n za girerken arkan za dönerek takip edilip edilmedi inizi kontrol edin. Al flverifl merkezlerinde veya dü ünlerde kötü niyetli olabilecek kiflilere karfl dikkatli olun, dönerken de mümkün olu unca yaln z dönmemeye gayret edin. Semt pazarlar nda al flverifl yaparken pofletlerin fazlal ndan dolay yard mc olmaya çal flan kiflilere k sa süreli de olsa çantan z emanet etmeyin. Bu tür al flverifl merkezi, semt pazar benzeri yerlere giderken çantan zda çift cüzdan bulundurmak ve fazla miktardaki paran z, kredi kartlar n z, kimlik kart n z, ehliyetinizi, de erli evrak n z baflka cüzdanda bulundurmak ma duriyetinizi önleyecektir." Ekipler son olarak müdahale etti i bir kapkaç olay n n zanl s n 30 saniyede yakalad. Üçocak Mahallesi'nde K.B. isimli vatandafl n içerisinde diz üstü bilgisayar, 500 TL ve cep telefonu bulunan çantas n n çal nd yönünde ihbar alan ekipler h zla olay yerine ulaflt. hbardan 30 saniye sonra kapkaç zanl s L.D'yi (17) yakalayan ekipler, zanl n n yakaland n da polis telsiziyle merkeze bildirdi. Emniyetteki ifllemlerinin ard ndan mahkemeye sevk edilen zanl L.D. ise tutukland. (AA) RTÜK, Halk TV nin RTÜK karfl t yay nlar n bas n özgürlü ü olarak de erlendirdi ANKARA - fienay ÜNAL - Radyo ve Televizyon Üst kurulu (RTÜK), Halk TV'nin daha önce 4207 say l yasaya ayk r davranmas yla ilgili yay nlar na ceza verilmesinin ard ndan kanal n, kurumu hedef alan yay nlar n "bas n özgürlü ü" kapsam nda de erlendirerek Halk TV'ye yapt r m uygulanmas na gerek olmad na karar verdi. AA muhabirinin edindi i bilgiye göre, 13 ve 17 Nisan'da Halk TV'de yay nlanan sigara görüntüleri nedeniyle kurulufla 146 bin lira müeyyide uygulanmas na karar verilmesinin kanal taraf ndan "Gezi park direnifli s ras nda yapt yay nlarla ilgi oda haline gelen Halk TV'nin çökertilmesi operasyonunda yeni ad m: RTÜK, Halk TV'ye 146 bin lira ceza daha kesti-rtük gazetecili e ceza verdi" anonslar yla duyurulmas Üst Kurul gündemine getirildi. Üst Kurul toplant s nda de erlendirilen ve uzmanlarca haz rlanan sözkonusu iddialarla ilgili izleme raporunda, Gezi Park eylemleri bafllamadan bir buçuk ay önce müeyyidelerin "4207 Say l Tütün Ürünlerinin Zararlar n n Önlenmesi ve Kontrolü Hakk nda Kanun" çerçevesinde uyguland ifade edildi. Raporda, Halk TV'nin kamuoyunu yanl fl bilgilendirmesi üzerine Üst Kurul taraf ndan bas n aç klamas yap ld ve Halk TV'nin yapt r ma esas olan fiillerinin 13 ve 17 Nisan tarihli yay nlara iliflkin oldu unun, Üst Kurul'un müeyyide karar n n Halk TV'nin Gezi Park olaylar ile herhangi bir ilgisinin olmad n n, uygulanan idari para cezas n n ise herhangi bir inisiyatif kullan lmadan do rudan 4207 Say l Yasayla öngörüldü ünün belirtildi i ifade edildi. Bu aç klamaya ra men Halk TV'nin RTÜK'ü hedef alan yay nlar na devam etti i kaydedilen raporda, flu de erlendirmelere yer verildi: "Yay n kurulufllar yapm fl olduklar yay nlar n gerçekli ini, do rulu unu araflt rmak ve özgürce kanaat oluflmas n sa lamakla yükümlüdürler. Bir yay n kuruluflunun kendisine uygulanan yapt r m elefltirme hakk mutlaka vard r ve bu demokratik ülkelerin ifade özgürlü ü ile korunan en tabii haklar ndand r ancak yukar da da ifade edildi i gibi kifli veya kurumlar elefltiri s n rlar n n ötesinde küçük düflürücü, afla lay c veya iftira niteli inde ifadelere yer veremezler. Halk TV yay n kuruluflu henüz kendisine tebli süreci dahi bafllamam fl olan idari yapt r m karar na ve gerekçesine vak f olmamas na ra men ayn iddialar n sürdürmeye devam etmektedir. (AA)

4 4 YARIN Edirne Saray ndaki kaz lar Osmanl mutfak kültürüne fl k tutuyor ED RNE - Edirne Saray ndaki kaz çal flmalar s ras nda ulafl lan pek çok tafl nabilir kültür varl, Osmanl mutfak kültürüne fl k tutuyor. Edirne Yeni Saray Kaz s Baflkan Doç. Dr. Mustafa Özer, AA muhabirine yapt aç klamada, Edirne Saray nda 2009 y l ndan bu yana arkeolojik kaz çal flmalar yürüttüklerini söyledi. Kaz çal flmalar n n yan s ra belgeleme, konservasyon ve restorasyon çal flmalar da yapt klar n belirten Özer, saray n en önemli yap lar ndan olan Matbah- Amire nin (Osmanl saray mutfa ) restorasyonunun tamamland n ifade etti. Özer, Matbah- Amire ile Tunca Nehri aras ndaki alanda yürüttükleri çal flmalar kapsam nda pek çok tafl nabilir kültür varl na ulaflt klar n aktararak, Tafl nabilir kültür varl klar aras nda özellikle Matbah- Amire ile iliflkilendirebilece imiz mutfak eflyalar var. Özellikle 15. yüzy la ait oldu unu düflündü ümüz bir kepçe dikkatimizi çekiyor diye konufltu. Çal flmalar n 2 aflamal sürdü ünü anlatan Özer, kaz larda ortaya ç kar lan buluntular n kaz evinde temizlenip tasnif edilerek envanter kay tlar n n haz rland n kaydetti. Özer, saray n su makseminde de kaz çal flmalar yürüttüklerini dile getirerek, Bu y l bafllad m z su maksemi çal flmalar nda saray n infla tarihi ve onar mlar yla ilgili bilgi verebilecek bir mermer kitabeye ait parçalar ele geçirildi. Umudumuz bu parçalar n tamamlanmas ve kitabenin hangi yap ya ait oldu unu ve hangi amaç için yap lara konuldu unu tespit etmek ifadelerini kulland. Özer, kaz çal flmalar n eylül ay n n ortas na kadar sürdürmeyi planlad klar n sözlerine ekledi. Tunca Nehri kenar na kurulan Edirne Saray n n (Saray- Cedid-i Amire) yap m na, II. Murat n emriyle 1450 y l nda baflland. II. Murat n vefat ndan sonra Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim, I. Ahmet, II. Ahmet, Sultan Mustafa, III. Süleyman ve IV. Mehmet (Avc Mehmet) saraya yeni yap lar ekleyerek geniflletti. (AA) KARAMAN - MEHMET ÇET N - Karaman da Selçuklu ve Osmanl mimarisinden izler tafl yan Hatuniye Medresesi, eflsiz taç kap s yla görenleri adeta büyülüyor. Karaman Belediyesi nce Kent Müzesi ne dönüfltürülen ve bugünlerde Piri Reis sergisinin aç ld medrese, yerli ve yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. Belediye Baflkan Kamil U urlu AA muhabirine yapt aç klamada, medresenin Murad Hüdavendigar n k z Nefise Sultan n Karaman Saray na gelin olarak geldi inde 1382 y l nda yapt r ld n söyledi. Medresedeki büyük bir odada bulunan Nefise Sultan n sandukas n n, günümüzde yerinde olmad n anlatan U urlu, Buras uzun süre Osmanl döneminde de medrese olarak hizmet vermifl bir yer. fielçuklu medrese tipinin önemli örneklerinden. Yan taraflarda okuma hücreleri var. Büyük bir salonu olan, üstü aç k bir mekan diye konufltu. Vak flar Genel Müdürlü ü taraf ndan 90 l y llarda kiraya verilen medresenin, restorasyonun ard ndan bir dönem lokanta olarak kullan ld n aktaran U urlu, flunlar kaydetti: Belediye olarak böyle eflsiz bir eserin yap l fl amac na uygun olarak kullan lmas düflüncesiyle, buray devrald k. Medrese içinde asl na uygun çal flmalar yapt k. Buray Kent Müzesi olarak düzenledik. Selçuklu nun son medreselerinden olan bu yap, kendini yenileyen, gündemi takip eden bir kent müzesi olarak hizmet verecek. Medresenin içindeki hücrelerde okuma salonlar olacak. Piri Reis, Karaman kökenlidir lü y llar n bafl nda dünya haritas n minimum hata ile çizmifltir. UNESCO nun 2013 y l n Piri Reis y l ilan etmesi sebebi ile ilk sergiyi burada Piri Reis sergisi olarak düzenledik. Haritas n n orijinaline uygun flekilde büyültülmüfl parçalar n sergiliyoruz. Gelenler hem medreseyi görüp, Turizm hemde sergimizi geziyorlar. Bu sergi y l boyunca aç k kalacak. - Selçuklu ve Osmanl sanat aras nda köprü U urlu, Hatuniye Medresesinin sanat tarihi aç s ndan büyük önem tafl d n, taç kap s n n eflsiz özellikte oldu unu vurgulayarak, flöyle devam etti: Medresenin kap s n n önemli özelli i; Selçuklu ve Osmanl mimarisi aras nda bir köprü görevi görmesidir.taç kap lar konusunda Selçuklu ile Osmanl mimarisi aras nda önemli farkl l klar var. Selçuklu taç kap lar genellikle Fars sanat n n etkisinde oldu u için, daha abart l, daha yüksek, çok daha fazla süslüdür. Osmanl kap lar 7 Eylül 2013 Hatuniye Medresesi kap s yla büyülüyor daha abart s zd r. Bu kap Selçuklu ile Osmanl sanat aras nda mükemmel bir köprü vazifesi yap yor. Buras çok gösteriflli de il, çok sade de de il. Tam ikisinin aras nda bir yap. Bu yüzden sanat tarihçileri, bu eflsiz kap n n bir benzerinin olmad n kabul ederler. - Osman Hamdi Bey in tablolar nda yer al yor Türkiyenin ilk müzecisi Osman Hamdi Bey in baz tablolar nda arka fon olarak Hatuniye Medresesi ni kullland n n rivayet eldi ine dikkati çeken U urlu, sözlerini flöyle sürdürdü: Osman Hamdi Bey in Kaplumba a terbiyecisi tablosunda Hatuniye Medresesinin kap s n fon olarak kulland rivayet edilir. Yapt m z araflt rmalarda bunun yanl fl oldu unu gördük. Osman Hamdi Bey, iki tablosunda Hatuniye Medresesini arka fon olarak kullanm fl. Bunlardan biri Kuran okuyan adam isimli tablosu. Bu tabloda medresesin taç kap s fon olarak kullan lm fl. Yine ressam n, Cami önünde konuflan hocalar isimli ünlü tablosunda, medresenin içindeki türbenin kap s fon olarak kullan lm fl. Bu eserlerde medresenin kap lar n n fon olarak kullan lmas, buras n n önemini bir kez daha ortaya koyuyor. (AA)

5 7 Eylül 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Pencere çerçevesi. Triko. 2. Vurguncu, dalavereci. lave. 3. Birbiriyle evli olmayan kifliler aras ndaki cinsel iliflki. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. 4. Tembel hayvan. zmir ilinin bir ilçesi. 5. Efli olmayan, biricik, tek. 6. Soyundan gelinen kimse. Is yay m, konveksiyon. 7. talya da bir kent. Baya, s radan. 8. Asya da bir ülke. Manisa ilinin bir ilçesi. 9. Çok anlay fll ve sezgili kimse. Bir nota. 10. Galatasaray kulübünün kurucusu ve bir numaral üyesi. 11. Bir renk. Kar ndanbacakl bir kara yumuflakças. flte, burada anlam nda kullan lan bir söz. 12. Asalak bir böcek, kehle. Kufl yuvas. 13. Nitelikle ilgili. Nikelin simgesi. 14. Fas n plaka iflareti. Pasak. Romanya n n para birimi. 15. Haberci. Bir cetvel türü. 16. Parola. Zaman. 17. Gelip geçici istek. Kötü, fena. 18. Çalg c lar n toplad para. Kasaplarda sat lan kesilmifl hayvan. 19. Ruh. Sonuç. 20. Bravo. Bafl, kafa. Yukar dan afla ya: 1. Çaprazlama yap lan teyel. Simyac lar n kurfluna verdikleri ad. Sarma, çevirme, kuflatma. 2. Sa l k, s hhat. Bir tür otomobil yar fl. Alt n n simgesi. Arap alfabesinin ilk harfi. 3. Japonya n n para birimi. Baz eflyaya verilmesi gereken boyutlar, yan görüflü çizmeye, haz rlamaya veya denetlemeye yarayan örnek. Tunus un plaka iflareti. Artvin ilinin eski ad. 4. Uzaklaflma. Eski dilde ayna. Bir yerde oturma, e leflme. 5. Boru sesi. Bir tür yaban mersini. Ba naz, mutaass p. Yapay. 6. Y ll k. nsan toplulu u, toplum. Evcil bir geyik türü. 7. Arap yaz s nda bir sesin yuvarlak, dar ve kal n okunaca n gösteren iflaret. sviçre de bir kanton. Vilayet. Güç, derman, kuvvet. 8. Metal olmayan elementler. Burçlardan biri. Kirlili i gösteren iz. Duman karas. 9.. AKYOL ( Gazeteci ). Yönetim yeri. Köylü yard mlaflmas. 10. ktisat. Bencillik. Vücudun salg lad tuzlu s v. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANKARA - Türkiye'nin kendi uça n yapma konusundaki çal flmalara h z verildi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld - r m, bu çerçevede gelinen noktay Bakanlar Kurulu toplant - s nda kabine arkadafllar yla paylaflt. Y ld r m, "Teknik çal flmay yapt k. Say n Baflbakan - m z özellikle bu projenin vakit kaybetmeden bafllamas n talimatland rd. Bu çerçevede, çal flmalar m z h zland raca z." dedi. Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, yerli yolcu uça üretimi KAYSER - Sabanc Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Güler Sabanc, Kayseri de Teknosa n n Kad n için Teknoloji e itiminde kurs gören 45 kad n için düzenlenen sertifika törenine kat ld. 11 flehirde sivil toplum örgütlerinin projelerine hibe verilece ini kaydeden Sabanc, program bafllang - c n Kayseri den bafllatt klar n söyleyen Sabanc, Önümüzdeki 3 y l içinde gidilecek ve birlikte çal - fl lacak. O flehirlerdeki sivil toplum örgütlerindeki projelerini hibe veriyoruz. Vak ftaki arkadafllar m z destek oluyor ve yön gösteriyor, proje yapmay ö retiyor. Baflar l olmalar n sa l yoruz. Program n n bafllang c n Kayseri den bafll yoruz. 2 proje ile Sabanc Vakf olarak destekliyoruz. diye konufltu. Projenin biri meslek sahibi olmayan kad nlara yönelik oldu unu için gelinen noktay TRT Haber'de kat ld bir programda anlatt. Dün Bakanlar Kurulu'nda konuyla ilgili bir sunum yapt n ve kabinedeki bütün arkadafllar ndan destek ald n ifade eden Y ld r m, flöyle konufltu: "Üretilecek uça n koltuk kapasitesi aras nda olacak. Arz talep ifllerine göre girmek laz m. Bölgesel uçak diye tan mlanan bir uçakt r. 3 saate yak n uçufl yapabilen, Türkiye içinde bir çok yere, Türkiye d - fl nda onlarca yere ulaflabilen ifade eden Sabanc, flunlar kaydetti: Bunlardan bir tanesi Kad n flbirli i Gelifltirme Derne i nin bir projesi. Kayseri de yafl aras nda meslek sahibi olmayan kad nlara meslek edindirmek ve ifl gücünü katmak ile ilgili bir proje. Bir doktor han m projenin bafl nda. Kayseri de aile ba lar n n kuvvetli oldu u bir flehir. Projenin bafl ndaki doktor han m Anne ve abalar m z yafll evlerine göndermeyiz kendimizi bakar z diyor. Meslek sahibi olmayan 25 kad ndan evlerinde bak m isteyen han mlar için yetifltiriyoruz. E itiyoruz ve Alzheimer hastalar na bakabilecek yetkinliklere ulafl yorlar. Bu bir bafllang ç 25 kad n m z 250 kad n olsun. nflallah yafll lar - m za daha iyi bak ls n. Sabanc Vakf n n hibe verdi i uçaklardan bahsediyoruz. Bunun nas l ve nerde yap laca tüm detay çal flmalar m zda mevcuttur. Bunun karar verildi. 3 y ll na yak n çal flma süresi vard. Bizim, 2003 Seçim Beyannamemizde kendi uça m z yapmaya yönelik beyan mevcut. Bizim çal flmam z o hedeflerin gerçekleflmesi için ad m atmak. Teknik çal flmay yapt k.say n Baflbakan m z özellikle bu projenin vakit kaybetmeden bafllamas n talimatland rd. Bu çerçevede, çal flmalar m z h zland raca z." (CHA) 7 Eylül 2013 Sabanc ; Kad nlar m z ifl hayat n katmazsak kalk nma h z m z devam ettiremeyebiliriz Sabanc Vakf Mütevelli Heyeti Baflkan Güler Sabanc, kad n ve k zlar n insan haklar n n gelifltirilmesine yönelik projelere destek verdiklerini söyledi. Sabanc, Önümüzdeki dönem görülüyor ki kad nlar m z ve k zlar m z ifl hayat na katmasak, ülkenin kalk nma h z n ayn flekilde devam ettiremeyebiliriz. dedi. ikinci projenin ise Çocuk Gelin projesi oldu unu ifade eden Sabanc, çocuk gelinler konusunda çarp c rakamlar var oldu unu söyledi. Sabanc, Bugün Türkiyemiz de 3 kad ndan biri 18 yafl ndan önce evleniyor. Çocuk yaflta evleniyorlar. Okumak e itim hakk bir k z çocu unun en önemli insan hakk. 18 yafl na kadar okumak en önemli insan hakk. Bunu sa lamal y z. Ondan sonra karar vermeliyiz. Art k dünya de iflti. Erken evlilik ve erken do umda anne ve çocukta hasar görüyor. Bütün de iflen flartlarda çocuk gelinler projesi böyle bir proje. Bu projenin Kayseri de uygulanmas için çal flaca z. fleklinde konufltu. Sabanc, bu projelerin baflar l olmas halinde model olaca n da söyledi. (CHA) Bakan Y ld r m: Yerli uçak konusunda teknik çal flmay yapt k

7 7 Eylül 2013 Ekonomi YARIN Y ld z: Petrolde en az 12 dolar düflüfl olmal Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, petrolde fiyatlar n sürdürülebilir olmad n belirterek, "Öngördü ün fiyatlarsa mutlaka eski halini alaca n, uluslar aras siyasi istikrars zl klardan kaynaklanan yap n n kendini b rakaca n umuyorum. En az dolar daha düflüfl olmal." dedi. 7 ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, NTV canl yay - n nda gündeme ve enerji sektörune iliflkin de erlendirmelerde ve co rafyada yaflananlar n enerjiye olan etkileri üzerine aç klamalarda bulundu. M s r da oluflan darbeyle beraber, petrolün 103 dolarlar oran ndaki seviyesinin flu anda 113 dolar rakam n buldu unu belirten Y ld z, siyasi istikrars zl klar n, özellikle bölgedeki yap n n en olumsuz etkilendi i sektörlerin petrol ve enerji üretimleri oldu unu ifade etti. Özellikle Akdeniz e aç lan Süveyfl Kanal 'yla beraber, gerek Türkiye nin gerekse dünyan n baz konumlar nda de- ifliklikler oldu una dikkat çeken Y ld z, Türkiye nin ran dan ve Suudi Arabistan dan bir k s m Irak petrolleri de dahil olmak üzere ihtiyac n n yar s n Süveyfl Kanal 'ndan karfl lad na dikkat çekti. Süveyfl Kanal 'n n herhangi bir tehlikeye maruz kalaca kanaatinde olmad n ifade eden Bakan Y ld z, buna yaln zca Türkiye de il bir çok bölge ülkesinin ve dünyadaki dinamiklerin müsaade etmeyece ini söyledi. Petrolde fiyatlar n sürdürülebilir oldu unu düflünmedi ini de dile getiren Bakan Y ld z, 3 gün kadar önce Fransa da bir bankan n '150 dolarlar bulabilir' dedi inde bunu spekülatif hatta manipülatif buldu umu paylaflt n hat rlatt. Enerjideki fiyatlar n düflmesini kendisinin de istedi ini anlatan Y ld z, flöyle konufltu: "Öngördü ün fiyatlarsa mutlaka eski halini alaca n, uluslar aras siyasi istikrars zl klardan kaynaklanan yap n n kendini b rakaca n umuyorum. En az dolar daha düflüfl olmal. Üretici 200 dolara da satmak ister, ama her art rd fiyat n tüketimi olumsuz etkiledi ini görüyorlar. Bunun optimal bir noktas var, sürekli onu deniyorlar. Diyelim ki 130 dolardan satsa ne olur? 91 milyon varillik günlük tüketim belki de 75 milyon varile düfler." Sürecin Rusya ve ran'la olan enerji iliflkilerine etkisini de de erlendiren Bakan Y ld z, "fiimdi her iki ülkenin de kurumsal haf zas enerji iflleriyle, siyasi görüfl ayr l klar n ay rt edebilecek durumdad r. Suriye konusunda Rusya ile ayn fleyleri paylaflmad m z aflikar, bundan sonra da ayn görüflleri paylaflmayabiliriz, ayn fleyleri düflünecek halimiz de yok, olmaya da bilir, ama buna ra men do algazla alakal ticarette bir hibe söz konusu de il. Biz, do algaz al yoruz, karfl l nda döviz ödüyoruz. Yani her iki ülkenin de ç karlar n ön planda tutan konular var. Ham petrolle alakal konular da öyle. ran büyük bir devlet. Türkiye de büyük bir devlet. Her iki ülkenin tarihi bu konular ayr flt rmay asl nda zorunlu hale getirmifltir." ifadelerini kulland. (CHA) Gazprom: Do algaza talep art fl sürdü STANBUL - Gazprom un aç klad 2013 y l n n ilk çeyrek finansal sonuçlar na göre, tüm temel göstergelerde büyüme meydana geldi. Yap - lan aç klamada, Rusya do algaz na yönelik uzun vadeli talep art fl n sürdürdü. lk çeyrekte toplam gelirler, analistlerin beklentilerini aflarak 43,9 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleflti. ifadeleri kullan ld. Gazprom, 2013 ün birinci çeyrek finansal sonuçlar n aç klad. Avrupa do algaz piyasalar n n toparlanmay sürdürdü ü belirtilen aç klamada, Geliflmeler hem Avrupa n n Rusya do algaz na gösterdi i güçlü talepten, hem de RWE ye yönelik geçmifle dönük do algaz tedarikine alacaklar n k smen yeniden giriflinden kaynakland. Toplam sermaye harcamalar y ll k bazda yüzde 11 düflüfl kaydederek 2012 ilk çeyre inde 223,9 milyar Rus rublesi iken 2013 ilk çeyre inde 199,1 milyar Rus rublesi düzeyine indi ilk çeyre i için FA- VÖK rakam 20,0 milyar ABD dolar düzeyinde gerçekleflti. ifadeleri yer ald. Gazprom un Avrupa ve Türkiye ye yönelik do- algaz ihracat nda, y lbafl ndan bu yana olumlu bir seyir izledi inin alt çizildi. Avrupa n n ekonomik toparlanmas n n sürmesi yönündeki beklentiler, Rusya do algaz na gösterilen güçlü talep ve Gazprom un gelir kaynaklar - n n petrol, elektrik ve ticareti de kapsayacak biçimde genifllemesinden ötürü, gelecek dönemden beklentilerin de olumlu bir seyir izledi i ifade edildi. (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, alt n ticaretinden ar nd r ld - nda cari aç n trendinin iyi oldu unu belirterek, "Bu y l yüzde 6 civar nda alt ndan ar nd r lm fl cari aç k bekliyoruz." dedi. ANKARA - Baflbakan Yard mc s Ali Babacan, alt n ticaretinden ar nd r ld nda cari aç - n trendinin iyi oldu unu belirterek, "Bu y l yüzde 6 civar nda alt ndan ar nd r lm fl cari aç k bekliyoruz." dedi. Babacan, yeni seçilen TOBB Yönetim Kurulu ve Konsey Üyeleri'ni ziyaretinde yapt konuflmada, ekonomiye iliflkin de erlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomik geliflmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini de inen Babacan, Türkiye'nin son aylarda ekonomisini olumsuz etkileyen geliflmeleri bafll klar alt nda anlatt. Babacan, ekonomiyi etkileyen unsurlardan birinin yap sal ekonomik konular oldu unu söyledi. Özellikle petrol ve do algazda d flar ya ba- ml ve tasarruf oranlar n n düflük olunmas n n, Türkiye'nin cari aç n n yüksek seyretmesine yol açt n belirtti. Cari aç kla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan birinin alt n ticareti oldu u uyar s nda bulunan Babacan, "Özellikle ran'la olan alt n ticareti son 2-3 y ld r bizim d fl ticaret ve d fl denge hesaplar m z üzerinde etkili oldu. Dolay s yla alt n ticaretinden ar nd r p bakt - m zda asl nda cari aç m z n trendi iyi." ifadelerini kulland. Babacan, alt ndan ar nd r ld nda 2011 y l nda cari aç n yüzde 9,2, geçen y l 6,8 oldu unu bu y l da yüzde 6 civar nda bir aç k beklediklerini dile getirdi. Ali Babacan, bunlardan birinin küresel ekonomik konjonktür oldu unu söyledi. Geliflmekte olan ülkeleri en çok etkileyen hususun ABD Merkez Bankas 'n n (FED) para politikalar nda de iflikli e gidece ini ilan etmesi oldu unu ifade eden Babacan, küresel konjonktürle ilgili di er konunun ise Avrupa'da yap sal sorunlar n devam etmesi oldu una iflaret etti. Babacan, "Ama son aylarda dibe çöküflün durdu una dair küçük sinyaller geliyor." de- erlendirmesinde bulundu. Baflbakan Yard mc s Babacan, Türkiye ekonomisini etkileyen di er bir hususun ise Suriye olmak üzere bölgesel meseleler oldu una dikkat çekti. Bu meselelerin ekonomi üzerindeki etkisinin bugüne kadar s n rl kald na iflaret eden Babacan, özellikle Suriye konusunda uluslararas hukuk çerçevesinde kalmaya ve yap lacaklar n mutlaka dost ve müttefiklerle yap lmas na özen gösterdiklerini anlatt. (CHA) 7 Eylül 2013 Babacan: Alt ndan ar nd r lm fl cari aç % 6 bekliyoruz Marka olmak isteyen iflveren tafleron iflçili i terketmeye bafllad KAYSER - Hak fl Konfederasyonu Genel Baflkan Yard mc s ve Çelik fl Sendikas Genel Baflkan Cengiz Gül, Türkiye deki ifl hayat n n en büyük s k nt s n n tafleron iflçilik oldu unu belirterek, Tafleron iflçi çal flt ran firma k sa vadede kar eder gibi görünür ama uzun vadede büyük s k nt - ya girer. Marka olmak isteyen iflverenler tafleron iflçili in kendilerinin en büyük ayak ba oldu unu anlad ve terk etmeye bafllad dedi. 3 günlük Kayseri ziyareti öncesi bas n toplant s yaparak ifl hayat ndaki s k nt lar ve gündemi de erlendiren Gül, bugün ifl hayat n n en büyük s - k nt s n n tafleron iflçilik oldu- unu söyledi. Modern kölelik olarak niteledi i tafleron iflçili- in giderek yay lmas n n ülkenin gelece i aç s ndan en büyük s k nt oldu unu belirten Gül, Marka olmak isteyen kaliteli üretim yapmak isteyen firmalar tafleron iflçili in zarar n görmeye ve yavafl yavafl bunu terk etmeye bafllad ama di er taraftan birçok firma tafleron iflçili e devam ediyor. fl bar fl - n ve sosyal bar fl engelleyen tafleron iflçilik kalkmadan bar fl olmaz. Kayseri ve ülke genelindeki tafleron iflçilikleri önlemek ad na sendika olarak çaba sarf etmeye devam edece iz. Bir firma büyürken ayn oranda çal flanlar da refaha ermezse o zaman sosyal s k nt lar bafllar. Tafleron iflçilik ifl hayat ndaki bar fl ve huzuru tehdit ediyor dedi. Gül, Hak fl in ve Çelik fl in sadece toplu sözleflme görüflmeleri yapan kurumlar olmad n hat rlatt. (CHA)

9 7 Eylül 2013 Ekonomi YARIN 2013 te cüzdanlara kredi kart ntan çok banka kart girdi Bankalararas Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko, 2013 te banka müflterilerinin cüzdanlar na kredi kart ndan çok banka kart n n girdi ini söyledi. Bu durumda al flverifllerde banka kartlar n n da geçerli olmas - n n etkili oldu unu ifade eden Canko, ayr ca y l bafl ndan bu yana temass z kart ve internetten al flveriflte de önemli art fl yafland n aktard. STANBUL - Dünyan n farkl baflkentlerinde 14 y ld r gerçeklefltirilen ve kartl ödeme sistemlerine fl k tutan Cards & Payments bu y l ilk kez stanbul un ev sahipli inde gerçeklefltiriliyor. stanbul Kongre Merkezi nde 4 k tadan 42 ülkenin kat l m ile bafllayan fuarda kartl ödeme sistemlerinin gelece i tart fl lacak ve yeni uygulamalar tan t lacak. Fuar yar n sona erecek. Fuar n aç - l fl konuflmas n yapan BKM Genel Müdürü Soner Canko, daha sonra Cihan n gündeme iliflkin sorular n cevaplad. Türkiye de kart deyince akla genelde olumsuz fleylerin geldi inden dert yanan BKM Genel Müdürü, oysa Türkiye nin bu konuda sunulan hizmetler aç s ndan geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerden bile ileride oldu unu vurgulad. Canko, Ülkemiz yurtd fl ndan gelen bir çok yat r mc için cazibe noktas olmaya devam ediyor. Kartl ödeme sistemlerinde de yabanc yat r mc lar n gözdesi olmaya devam ediyoruz. Bu fuar, ilk defa Türkiye de düzenlenen uluslararas bir fuar. Bir çok yabanc yat r mc, firma burada. 42 ülkeden kat l mc ve ziyaretçi var. En ünlü ödeme sistemi çözümlerinden square in yöneticileri var. Onlarla konufltu u umuzda hakk m z teslim ediyorlar. dedi. Yurtd fl ndan gelen konuklarla yapt görüflmelerde Türkiye nin bu konuda ne kadar iyi oldu unun görülece ini ifade eden Canko, Çünkü onlar bizim geldi imiz noktaya gelmeye çal fl yorlar. Nakitsiz ekonomi, kartlar yayg nlaflt rma konusunda daha çok gerideler. Hem geliflmifl ülkeler, hem geliflmekte olan ülkelerden kat kat ilerdeyiz. Bu aç dan bu konferans ve fuar uluslararas arenadaki yerimizi de gösterdi. Çok çok keyifliyiz. fleklinde konufltu. BKM Genel Müdürü Canko, nakitsiz ödeme devrini bafllatmay planlad klar 2023 hedefleri do rultusunda ad mlar atmaya devam ettiklerini, bu çerçevede son dönemdeki aç l mlar yla kredi kart kadar banka kart n n da öne ç kt n anlatt te kredi kart ndan çok banka kartlar girdi cüzdanlara. diyen Canko, yine banka kartlar n n POS cihazlar nda daha çok kullan lmaya baflland n n alt n çizdi. BKM Genel Müdürü nün verdi i bilgiye göre bununla birlikte temass z kartlar n kullan m da yayg nlaflt ve artt. Hem toplu tafl ma, hem marketlerde temass z kart kullan - m giderek art yor. Di er taraftan internetten al fl verifl de h zland. Bütün bunlar alt alta konuldu- unda kartl ödeme sistemlerinin hayatta daha çok yer ald n n görülece ini belirten Canko, Bütün bunlar keyifli. Bunlar do ru yönetmek için de bir çok fleyi paralel götürmeye çal fl yoruz. Düzenlemeler, yenilikler bir taraftan. Geldi imiz nokta çok güzel, ayn flekilde sa lam ad mlarla ileriye do ru gidece iz te Türkiye de art k nakitsiz ödemeler devrini bafllatmak istiyoruz. ifadelerini kulland. Geçen sene internete tafl d klar BKM Express in çok büyük ilgi gördü ünü vurgulayan Soner Canko, 150 bini aflk n kullan c - m z oldu. Geçti imiz ay da mobile tafl d k, iphone larda flu ana kadar 3 bine yak n kullan c s oldu. Beta testlerini yapt m z bir aflamaday z. Çok büyük övgüler al yoruz, hem sektörden, hem kullan c lardan. diye konufltu. Canko, Ancak BKM EX- Presss in as l baflar s n n bu olmad n söyledi ve flöyle devam etti: 9 Ama buradaki en büyük baflar öyküsü, burada fuarda da vurgulanan; nas l oldu da birbiriyle rekabet eden taraflar, bankalar bir araya getirdiniz, üye iflyerlerini bir araya getirdiniz. flte bence bizim Express ile baflard m z en önemi konu. Rekabet edilirken de iflbirli i yap l r ispatlam fl olduk. O yüzden BKM Express san yorum önümüzdeki vadede, 3 ila 5 y l aras nda dünyada çokca örnek al nacak, ciddi bir referans noktas haline gelecek. BKM Genel Müdürü Canko, bankalar ile müflterilerini s k s k karfl karfl ya getiren kart aidatlar ve ücretler konusunun da k sa sürede çözüme kavuflmas n bekledi ini söyledi. Bu konudaki kanuni düzenlemenin Ekim ay nda Meclis te görüflülece ini dile getiren Canko, flöyle konufltu: Ekim ay nda taslakta oldu u flekliyle kabul edilirse, her banka yal n kart ad alt nda ücret, faiz ve masraf minimum seviyede olan kartlar, y ll k kart aidat olmayan kartlar verecek. Dolay s yla tüketiciler y ll k kart aidat ödemek istemiyorlarsa yal n karta geçecekler. BDDK m z da di er masraf ve komisyonlar ile ilgili tavan belirleyecek. Bunlar n hepsini üst üste koydu unuz zaman bugün kart kullan c lar ile bankalar aras nda tart flmaya sebebiyet veren bir çok konu çözülmüfl olacak. Dolay s yla Ekim ay Türkiye nin kartl ödeme sistemleri bak m ndan geldi i noktada bir çok olumsuzlu u temizleyecek, giderecek bir dönem olacak bizim için. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi Tah l ambar Konya da hububat rekoltesi artt KONYA - BRAH M YOZO LU - Türkiye nin tah l ambar olarak bilinen Konya da bu day ve arpa rekoltesi geçen y la göre 1 milyon tonun üzerinde artt. 2 milyon 100 bin ton olan bu day rekoltesi 2 milyon 750 bine ç karken, 600 bin ton olan arpa rekoltesi 1 milyon tonun üzerinde gerçekleflti. Yaklafl k 2 milyon 270 bin hektarl k alanda tar m yap lan ve ülkenin hububat ihtiyac n n önemli k sm n n karfl land Konya da hasad n tamamland bildirildi. Konya Ticaret Borsas (KTB) Yönetim Kurulu Baflkan Muhammed U ur Kaleli, AA muhabirine yapt aç klamada, dünyada bu y l hububat rekoltesinde herhangi bir sorun olmad n söyledi. Dünya genelinde 685 milyon ton bu day rekoltesinin oldu unu ifade eden Kaleli, Dünyada bu dayda yüzde 4 lük rekolte art fl oldu. Ülkemizde ise geçen y l 19 milyon ton olan bu day rekoltesi, bu y l yüzde 15 lik art flla yaklafl k 22 milyon ton olarak gerçekleflti dedi. Kaleli, ekmeklik bu day n yüzde 11 inin, makarnal k bu day n yüzde 30 unun, arpan n da yüzde 14 ünün yetifltirildi i Konya n n, geçen y l kurakl ktan en çok etkilenen illerden birisi oldu unu an msatt. Konya da geçen y l bu day rekoltesinin 2 milyon 100 bin ton oldu unu ifade eden Kaleli, Bu y l 2 milyon 750 bin ton bu day rekoltesi yakalad k. Geçen y l 600 bin ton olarak gerçekleflen arpa rekoltesi de 1 milyon tonun üzerinde gerçekleflti diye konufltu. - Bu dayda yüzde 30 luk rekolte art fl Kaleli, çiftçinin, sulanabilen arazilerde dekarda kilogram, sulanmayan alanlarda ise kilogram aras nda ürün ald n belirtti. Bu dayda, geçen y la göre Konya da yüzde 30 luk rekolte art fl gerçekleflti ine dikkati çeken Kaleli, sözlerini flöyle sürdürdü: Üretimin fazla olmas önemli, ancak kalite üzerinde de durulmal. Devlet, çiftçiler, kurum-kurulufllar ve ziraat odalar n n da üzerine düflen görevi yapmas gerekiyor. Bizim üzerimize düflen; çiftçileri e itmek, do ru tar m uygulamalar n ö retmektir. Çiftçilerimiz de alm fl olduklar destekleri, kendi tarlalar için kendi rehabilitasyonlar ve teknolojileri için kullans nlar. Baz çiftçilerimiz, ald klar destekleri farkl alanlarda kullan yor. Çiftçimizin, kendi iflletmelerini rekabet edebilir konuma getirebilmesi için hem teknolojik geliflmeleri takip etmesi, hem de iyi tar m uygulamalar n hayata geçirmesi gerekiyor. Devletimizin de toplulaflt rma ve sulama projelerini hayata geçirerek, do ru tar m uygulamalar yla birlikte üreticilerimizi ayd nlatmas gerekli. Türkiye nin bu dayda rekolte s k nt s çekmedi ini, ancak kalite sorunu oldu unu belirten Kaleli, Herkes art k g da güvencesinden, g da güvenilirli ine döndü. Afrika n n en ücra köflesine de göndersen kaliteli, proteini yüksek unlar istiyorlar ifadelerini kulland. - Suyun düzenli kullan lmas cari aç kapatabilir Geliflmifl ülkelerde su yönetiminin ba ms z flekilde yönetildi inin alt n çizen Kaleli, tarlalar n hala istenilen oranda toplulaflt r lamamas ve su yetersizli inin, çiftçinin en büyük sorunu oldu unu aktard. Kaleli, Konya da 2 milyon 270 bin hektar alan n 1 milyon 800 bin hektar n n sulanabilir oldu unu ve ovaya d fl havzalardan su getirilmesi gerekti ini vurgulayarak, flunlar kaydetti: Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu gibi su için de denetleme ve düzenleme kurulufllar aktif olarak iflletilmeli. Özel sektörün önü aç larak, k s tl kaynaklar m z en etkin ve verimli flekilde kullan lmal. Konya Ovas suyla buluflursa, bitkisel ve hayvansal ürünlerde 10 milyar liral k üretim yap lan Konya da, en az 50 milyar liral k üretim gerçeklefltirebilecek alan var. Konya, Hollanda kadar alana sahip, ancak Hollanda tar m ürünlerini iflleyerek, katma de erini yükselterek, sanayileflerek, 50 milyar dolarl k ihracat yap yor. Suyun düzenli flekilde yönetilmesiyle, ülkemizin 60 milyar dolar olan cari aç n sadece tar m ürünleriyle kapatabiliriz. (AA) 7 Eylül 2013 Otomotiv sektörü 8 ayda 2005 y l ihracat n sollad BURSA - HALUK YÜKSEL - hracat n lokomotifi konumundaki otomotiv sektörü, y l n 8 ay nda yüzde 9,9 luk art fl ve 13 milyar 774 milyon dolar ihracat ile 2005 y l n n tamam nda kaydedilen 13 milyar 59 milyon dolarl k d fl sat fl rakam n sollad. Sektör, a ustosta ise temmuz ay ndaki yüzde 35,4 lük rekorun ard ndan, yüzde 18,6 ile ayl k bazda y l n ikinci en yüksek ihracat art fl oran n gördü. AA muhabirinin, Türkiye hracatç lar Meclisi (T M) kay tlar ndan derledi i bilgilere göre, otomotiv sektörü, ocaka ustos döneminde, Türkiye nin 98 milyar 887 milyon 720 bin dolarl k ihracat ndan ald yüzde 13,9 pay ile liderli ini sürdürdü. Ocak-a ustos 2012 döneminde 12 milyar 532 milyon 587 bin dolar olan otomotiv sektörünün ihracat, bu y l n ayn döneminde yüzde 9,9 luk art flla 13 milyar 774 milyon 117 bin dolar buldu. Sektör bu rakamla, 2005 y l n n tamam nda gerçeklefltirdi i 13 milyar 59 milyon dolarl k d fl sat fl rakam n aç k ara geride b rakt. hracat n lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün en yak n takipçileri, yüzde 11,6 flar payla kimyevi maddeler ve mamulleri ile haz r giyim ve konfeksiyon sektörleri oldu. Bu sektörleri, yüzde 9,6 l k payla çelik izledi. Avrupa daki daralma ve Orta Do u daki geliflmeler yüzünden, y l n ilk çeyre inde dalgal seyreden otomotiv ihracat, nisandan itibaren istikrarl bir art fl trendine girdi. Bu y la, ocak ay ndaki 5,7 düflüflle bafllayan, ancak flubatta yüzde 9,2 art fl gerçeklefltiren otomotiv sektörü, marttaki yüzde 1,9 luk gerilemeyle yükseliflini sürdüremedi. (AA)

11 Ekonomi 7 Eylül STANBUL - Dünya piyasalar ndaki siyasi ve ekonomik geliflmelerle Türk çelik ürünlerine art arda aç lan anti-damping ve koruma önlemi soruflturmalar çelik sektörünü olumsuz yönde etkiledi. Çelik hracatç lar Birli i taraf ndan aç klanan 8 ayl k verilere göre, Türkiye nin çelik ihracat de er baz nda geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 10 gerileyerek 9,5 milyar dolar, miktar baz nda ise yüzde 5 oran nda düflüflle 12,7 milyon ton oldu. Türk çelik ihracat nda Ortado u ülkeleri liderli ini sürdürürken, geçen y l n ayn dönemine oranla talya ya olan ihracat miktar yüzde 89 artt, ABD ye ise yüzde 11 azald. Çelik sektörünün yeni pazarlar Tayland ve Endonezya ise bu dönemin dikkat çeken ülkeleri oldu. Çelik sektörünün direkt ihracat na di er birliklerin faaliyet alan na giren demir çelik ürünleri de eklendi inde, Türkiye nin 2013 y l Ocak-A ustos dönemindeki toplam çelik ihracat miktar baz nda 13,2 milyon tona, de er baz nda ise 10,9 milyar dolara ulaflt. Ocak-A ustos 2013 rakamlar na göre, bölgeler baz nda 5,32 milyon tonluk ihracatla Ortado u birincili ini sürdürürken, bu bölgeyi 1,92 milyon tonla AB ve 1,36 milyon tonla Kuzey Afrika takip etti. Ayr ca söz konusu dönemde Uzakdo u pazarlar ndan Tayland ve Endonezya ya yap lan ihracat, 2013 y l n n Ocak-A ustos döneminde geçen y l n ayn aylar na oranla 124 bin ve 44 bin ton art fl gösterdi. Türk çelik sektörü ihracat nda miktar ve de er baz nda az bir paya sahip olan Uzakdo u, yaflanan bu art fllarla sektör firmalar için alternatif bir pazar konumuna ulaflt. Sekiz ayl k dönem içerisinde en çok ihraç edilen ürünler s ralamas ise 5,67 milyon tonla çubuk, 1,3 milyon tonla kütük, 1,23 milyon tonla boru, 1,13 milyon tonla profil ve 1,07 milyon tonla s cak yass olarak gerçekleflti. Yine verilere göre, 2013 A ustos ay ihracat, geçen y l n ayn dönemi ile k yasland nda, miktarda yüzde 25,2 lik bir düflüflle 1,27 milyon ton, de erde ise yüzde 25,3 lük gerilemeyle 953 milyon dolar oldu. Bölgeler aç s ndan incelendi inde ise ilk s ray 591 bin ton ile yine Ortado u ald. Bu bölgeyi 156 bin ton ile Avrupa Birli i ve 145 bin ton Kuzey Afrika izledi. (AA) YARIN Çelik ihracat m z geriledi KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ K A Y I T Ö R M E 2 A F E R S T E K 3 Z N A E R A T O 4 A Y M E N E M E N 5 Y E G A N E E O 6 A T A L E T M 7 B A R A D 8 I R A K K U L A 9 A R F R R E 10 A L S A M Y E N 11 A L E N A A H A 12 B T A Y A N 13 A N T E L N 14 M A K R L E Y 15 U L A K T E E 16 M V A K T 17 H E V E S K E M 18 A L A T U R A E T 19 T N N E T C E 20 A F E R N S E R

12 12 YARIN Ekonomi Leblebi diyar ndan 15 ülkeye ihracat ÇORUM - GAZ NOGAY - Leblebi diyar olarak bilinen Çorum da üretilen 35 çeflit leblebi, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri baflta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor. Çorum Leblebi Üreticileri ve Pazarlama Kooperatifi Baflkan Mustafa Gülflen, AA muhabirine yapt aç klamada, geçmifl y llarda 4-5 ürün çeflidiyle tüketiciye sunulan leblebinin, tüketim al flkanl klar n n de iflmesi üzerine 35 civar nda çeflide ulaflt na dikkati çekti. Leblebinin son y llarda her yaflta insan n tüketebildi i bir ürün haline geldi ini ve çikolatal s ndan soslusuna kadar birçok vas fla an l r oldu unu ifade eden Gülflen, leblebi diyar olarak bilinen Çorum daki üreticilerin, tuzlu, ç t r, beyaz, soslu-baharatl, çikolatal, flekerli, kaplamal, ball - susaml, sade ve cips leblebi baflta olmak üzere 35 çeflidi bulunan meflhur Çorum leblebisi ni daha kaliteli üretmek için çaba gösterdi ini dile getirdi. Leblebinin, bol çeflidiyle ihraç edilmeye baflland n belirten Gülflen, Çorum un sembolü leblebimizi, Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleri baflta olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediyoruz. Avustralya, Fas, sveç, Çin ve Yeni Zelanda gibi ülkelere leblebi gönderen firmalar m z da var. Leblebimize en fazla talep Ortado u ve Körfez ülkelerinden geliyor dedi. Leblebi üreticilerinin tek çat alt nda toplanmas için kurulan kooperatifin, yaflanan usta s k nt s ile hammadde sorununa da çözüm bulmak için çal flma yapt n dile getiren Gülflen, bir planlama do rultusunda leblebi ihracat n art racaklar n kaydetti. 3 as rd r sokaklar leblebi kokuyor Çorum da yaklafl k 3 as r önce yaflayan Ahmedi Sever in, flehirde yetiflen nohut cinslerinden leblebiyi imal etti i söylenmekte. 3 as rd r kentte üretimi yap lan ve Çorum ismi ile özdeflleflen leblebinin, di er kuru yemifllerden fark, yafl sebze veya meyvelerin kurutulmas ile de il, zaten kuru olan nohuttan yap lmas d r. Ayr ca di er kuru yemifllerden ço u bir kez kavrulmas yla yenilebilecek k vama gelirken, nohut ise leblebiye dönüflmesi için 1,5 ay bulan ifllemler zincirinden geçiyor. Leblebi, nohudun günlerce u rafl sonucu terbiyesi ve özel f r nlarda kavrulmas yla elde edilir. Nohut, 3 ayr günde 3 kez s t lma ifllemine tabi tutulur. Üçüncü tavlamadan sonra bir alana serilerek dinlenmeye b rak l r. Bu, yaklafl k 15 günlük bir süreyi kapsar. Leblebi yap laca günün akflam slat larak kabarmas sa lan r. Ertesi gün leblebi yap laca tavada önce s t l r, sonra mafrak denilen aletle hafifçe bast r larak kabuklar n n ç kar lmas sa lan r. Bu ifllem s ras nda nohutlar n bir k sm ikiye bölünür. kiye ayr lanlar elekle bütünlerden ayr l r. Bölünenlere k r k leblebi de denir. Bunlardan daha çok leblebi unu yapmak için yararlan l r. Bütün olan leblebiler de iflik flekillerde sat fla sunulur. Bir kez daha kavrulma ifllemine tabi tutulmalar sonras nda sar üstüne siyah benekli görünüm kazan r. Buna çifte kavrulmufl leblebi denir. Ayr ca çikolatal, beyaz, karanfilli, biberli, flekerli ve sak z leblebi gibi 35 de iflik türü mevcuttur. Raf ömrü uzun olsa da taze tüketilmesi daha makbuldür. Taze leblebinin iki parmak aras nda s k ld nda un gibi ufalanmas gerekir. (AA) 7 Eylül 2013 Av yasa sona erdi, bal k fiyatlar 3 gün sonra düfltü BALIKES R - ZAFER AKPINAR - Su ürünlerinde av yasa n n sona ermesiyle 1 Eylül de Vira Bismillah diyerek denize aç lan bal kç lar, ilk gün umdu unu bulamay nca palamut tanesi 12, sardalya ve istavrit ise kilosu 10 liradan sofralara geldi. Bal kç lar n, bal klar n yerini belirlemesi ve daha fazla deniz ürünüyle k y ya gelmeleriyle palamutun tanesi 8, sardalya ve istavritin kilosu 5 liraya geriledi. Band rma da yurt içi ve d fl pazara bal k sunan bir firman n perakende sat fl müdürü Sezgin Acar, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçenin bal kç l k konusunda önde gelen bölgelerden oldu unu söyledi. Çok say da g rg r ile küçük bal kç teknelerinin sab rs zl kla bekledi i 1 Eylül de Vira Bismillah diyerek denize aç ld n dile getiren Acar, ilk gün denizden umulan kadar bal k ç kmad n anlatt. Bunun bal kç lar n, bal klar n yerini henüz belirleyememesinden kaynakland n vurgulayan Acar, flöyle devam etti: lk gün bal k biraz az tutuldu. Bu yüzden de fiyatlar yüksek oldu. Bal k az ve 1 Eylül ü bal kç lar kadar bekleyen vatandafllar n talebi, fiyatlar n yükselmesine yol açt. lk gün palamutun tanesi 12, hamsi, sardalya ve istavritin kilosu 10 liradan sat ld. Bir iki gün sonra bal klar n meralar tespit edildi. Bal kç lar, üçüncü gün daha fazla bal kla k y ya geldiler. Böyle olunca palamutun tanesi 8, sardalya ve istavritin kilosu 5 liraya kadar geriledi. Hamsi halen az ç k yor ve kilosu 10 liradan sat l yor. Acar, deniz suyunun s cak olmas nedeniyle bal klar n da n k halde bulundu unu belirterek, Bu da henüz istenilen düzeyde bal k yakalanmas n önlüyor. Deniz suyu biraz so usa bal klar bir araya toplanacak ve daha fazla a lara tak lacaklar dedi. (AA)

13 7 Eylül 2013 D fl Haberler YARIN 13 Yahudiler, en huzurlu ve emniyetli y llar n Osmanl da yaflad W ESBADEN - Yahudi Kültürü çin Zaman bafll kl kültür sergisinin bu y lki ana temas n Türkiye Musevileri oluflturdu. Wiesbaden da bu y l alt nc s düzenlenen sergi, Kültürleraras Diyalog Forumu (FID e.v.) ile Wiesbaden Yahudi Toplumu nun iflbirli i ile gerçekleflti. Sergide, 500. Y l Vakf Müzesi nde sergilenen eflyalar n resimleri gösterildi y l nda spanya da katliama maruz kalan binlerce Yahudi, Osmanl Padiflah 2.Bayaz d taraf ndan gönderilen gemilerle Osmanl topraklar na göç etmifllerdi y l nda bu vesileyle Türkiye de kurulan 500. Y l Vakf, bu olaylar n an - s na ayn isim alt nda bir de müze kurmufltu. Müzedeki eflyalar n resimleri, ncir A açlar ve Üzüm Ba lar Gölgesinde ismi alt nda Wiesbaden Belediyesi nde aç lan sergide 13 Ekim e kadar izlenebilecek. Serginin aç l fl, Wiesbaden Belediye Baflkan Sven Gerich, FID e.v. Baflkan Eyüp Beflir, Türkiye Musevi Cemaati Hahambafl Genel Sekreteri Yusuf Alt ntafl ve Wiesbaden Yahudi Toplumu Baflkan Dr. Jacop Gutmark n ifltirakiyle gerçekleflti. Selamlama konuflmas n yapan Dr. Gutmark, FID e.v. derne- ine bu imkan sundu u için teflekkür etti. Etkinli in fleref konu u olan Alt ntafl n Türkçe yapt konuflmas n Eyüp Beflir Almancaya çevirdi. Konuflmas nda Türkiye de yaflayan Yahudilerin tarihçesini anlatan Alt ntafl, Yahudiler en huzurlu ve emniyetli y llar n Osmanl da yaflad. dedi. Alt ntafl, Müslümanlarla Yahudilerin yüzy llarca bar fl içinde yaflad na dikkat çekerek, O zaman bu zaman de il, o zamanki insanlar bu zamanda yok ama bugünün insan bar fl içinde yaflaman n imkan n aramal ve bulmal. dedi y l nda Gazeteciler ve Yazarlar Vakf n n giriflimiyle kurulan Kültürleraras Diyalog Platformunun (KAD P) yürüttü ü diyalogun Türkiye s n rlar n aflarak uluslararas boyut kazand na da dikkat çeken Alt ntafl, fiu an bu diyalog çal flmas n n etkinli inde bir araya geldik, bar fl içinde birlikte yaflamay diyalogla aramal y z. dedi. (CHA) Avrupal Müslümanlar Birli i ilk kez KKTC'de bir araya gelecek Avrupa Müslümanlar Birli i 2013 Ola an Toplant s, Akademi K br s Geliflim Platformu nun ev sahipli inde, Eylül de ilk kez KKTC de gerçekleflecek. LEFKOfiA - Akademi K br s tan yap lan aç klamada Geliflim Platformu olarak 40 milyon Avrupal Müslüman temsil eden Avrupa Müslümanlar Birli i nin (European Muslim Union) toplant s n n, Prof. Dr. Nevzat Yalç ntafl n baflkanl nda ve Akademi K br s ev sahipli inde KKTC de yap lmas n n benimsendi i kaydedildi Eylül tarihlerinde gerçekleflecek toplant n n amac binlerce y ll k tarihiyle neredeyse bütün dinlere ev sahipli i yapm fl, bütün kültürleri bünyesinde bar nd rm fl olan Ada n n en iyi flekilde tan t lmas, ülkeler aras nda körpüler kurulmas ve K br s Türkü nün hakl davas n n tüm Avrupa ya anlat lmas olarak aç kland. Avrupa n n 16 ülkesinden 120 kiflinin kat laca ve 3 gün devam edecek toplant lara kat l mc ülkeler Türkiye, Almanya, ngiltere, Hollanda, Belçika, Fransa, Rusya, spanya, talya, S rbistan, Slovakya, Polonya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Mekedonya olarak aç kland. KKTC ve Türkiye den çok say da üst düzey davetlinin kat laca belirtilen program n aç l fl kokteyli, 20 Eylül akflam saat de Girne'de bulunan Acapulco Otel de yap lacak. (CHA) ngiliz halk, meclisin Suriye karar na destek veriyor LONDRA - ngiliz radyo ve televizyon kurumu BBC nin yapt rd - anket sonuçlar na göre kamoyunun yüzde 71 i parlamentonun Suriye ye askeri müdahaleye kat lmay reddetmesini hakl buldu. ICM araflt rma flirketin BBC için yürüttü ü ankette bin kifli kat ld. Kat l mc lar n yüzde 71 i parlamentonun ald karar do ru buldu. Bununla birlikte halk n yüzde 49'u, bu kararla ngiltere'nin uluslararas itibar n n zedelenece ini düflünüyor. Bu düflünceye karfl ç kanlar n oran yüzde 44'te kald. ngilizlerin yüzde 72'si karar n ABD ile iliflkileri etkilemeyece ini düflünüyor. Her üç ngilizden ikisi ise zaten bu tarz özel iliflinin modern dünyada yeri olmad n belirtiyor ve bunun zedelenmesini umursamad n söylüyor. BBC nin siyasi araflt rma editörü David Cowling, "Kamoyu Suriye de yaflananlar ile ngiltere aras nda bir ba lant görmüyor. ngiliz halk n n herhangi bir askeri müdahaleye kat lmaua gönlü yok." diye konufltu. (CHA)

14 14 YARIN Putin: BM karar olmadan Suriye ye operasyon 'sald r ' say l r Davuto lu: Suriyeli mültecilerin ç l n tüm dünya duymal CENEVRE - D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli mültecilerin dram n dünyaya daha etkili bir flekilde anlatmalar gerekti ini söyledi. Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli i'nde Suriyeli mültecilerin durumunu görüflmek üzere bir araya gelen Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irakl bakanlar ortak bir bas n toplant s düzenledi Suriye de yaflanan dram n art k bölge ülkelerinin kald ramayacaklar bir hal ald n ortak bir dille ifade eden bakanlar, uluslararas toplumun konuyu daha fazla görmezden gelemeyece ini belirtti. Bas n toplant s nda söz alan D fliflleri Bakan Ahmet Davuto lu, Suriye rejiminin son iki y lda kulland a r silahlar yüzünden her geçen gün artan mülteci rakamlar na bundan sonrada artarak devam edece inden endifle ettiklerini, konuya uluslararas toplumun duyars z kalmamas gerekti ini söyledi. Suriye ye komflu ülkeler olarak ortak çal flma grubu kuracaklar n anlatan Davuto lu, yaflanan insanl k dram n dünyaya daha etkili bir flekilde anlatmalar gerekti ini vurgulad. Bas n toplant s nda söz alan bir gazeteci, bakanlar n Suriye de ortak bir dille kimyasal silah kullan ld n ifade etti ini fakat BM nin henüz bu durumu kesin bir dille do rulamad n söyledi. Bunun üzerine Davuto lu, rejimin kimyasal silah kulland ktan sonra kan tlar silmek için elinden geleni yapt n ve BM çal flanlar na dört gün süreyle izin vermedi ini hat rlatt. (CHA) MOSKOVA - Kremlin in himayesinde bulunan nsan Haklar Konseyi temsilcileri ile yapt görüflmede yapt aç klamada, Bir ülkenin Kongresi bu yönde yapt r m görüflüyor. Bu yapt r m sald r d r. BM Güvenlik Konseyi d fl nda bu yöndeki yapt r mlar sald r say l r. Sadece kendini savunma hariç. de erlendirmesinde bulundu. Putin, Suriye nin ABD ye sald rmad n, bunun meflru müdafaa hakk olarak görülemeyece ini ifade etti. ABD Kongresi nin sald r y meflru k lmaya çal flmas n elefltiren Putin, Hepimiz televizyon ekranlar na yap flm fl, yapt r m olup olmayaca n bekliyoruz. Bu konufltu umuz prensip olarak saçma fleklinde konufltu. Suriye lideri Beflflar Esed in sald r pozisyonunda iken kimyasal silah kullanmas n n mant ks z oldu unu bir kez daha yineleyen Rusya lideri, Bu son kullan - lacak bir çare olarak birileri görebilir. O sald r D fl Haberler Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, ABD Kongresi Senato D fl liflkiler Komitesi nde Suriye operasyonunun ele al nd - n, orada do ru olmayan aç klamalar yap ld n söyledi. durumunda, muhalif güçleri kuflatm flken, muhalifler yard ma ihtiyaç duyar. tespitinde bulundu. ABD deki tart flmalar izledi ini ifade eden Putin, Bir kongre üyesi ABD D fliflleri Bakan BERL N - Almanya'da eçimler yaklaflt kça ilginç yenilikler de piyasaya ç kmaya bafll yor. Wahlbarometer ad verilen ak ll telefon uygulamas yla Almanya da bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy al rd? sorusu sorularak anket düzenleniyor. Kullan c ak ll telefonundan dün oy verdi i partinin bugünkü durumunu, seçece i partiyi belirleyebilecek yeni bir bilgiyi, partilerin seçim programlar nda ilginç bilgiler gibi farkl konular hemen ö renebilecek. Ayr ca kullan c, her gün yeniden gelen enteresan bilgiler fl - nda oylamaya sunulan John Kerry e soruyor: Orada El-Kaide var m? Orada onlar n güçlendi- ine dair söylentiler var. Kerry de cevap veriyor: Hay r, Size samimi olarak söylüyorum, orada onlar n hiçbirisi yok. Suriye de Almanya'da seçim anketleri cebe girdi partiler aras ndan bir evvelki günden farkl seçim yapabilme imkan na da sahip olacak. Bunun d - fl nda uygulama bir bak flta son 24 saat içinde kaç kiflinin oy kulland ve oylaman n sonucunun ne oldu u ile ilgili bilgi de verecek. Program üreten Intent Software CEO su 7 Eylül 2013 savaflan önemli muhalif grup Nusra, El-Kaide nin bir parças. Onlar bunu biliyor. Kendimi kötü hissettim O düpedüz yalan söylüyor. O yalan söyledi ini biliyor. Bu çok üzücü. elefltirisi getirdi. Putin, örgüt üyelerinin Suriye ye gitmemeleri konusunda da uyar da bulunarak, Bunu yasaklam yorum, ancak desteklemiyorum da. Bu çok tehlikeli. Bu bir tatil gezisi de il Orada çok farkl insanlar var. Hükümete karfl olanlar n hepsi de il ama, El-Kaide ile ba lant l olanlar kontrol edilemiyor ve çok ac - mas z insanlar. dedi. Rusya D fliflleri Bakanl ndan yap lan aç klamada da, BM karar olmadan Suriye ye yönelik bir operasyonunun sald r olarak tan mlanaca uyar s yap ld. Aç klamada, Daha önce de ifade etti imiz gibi bu yönde al nacak karar uluslar aras hukuka ayk r d r ve kabul edilemez. hat rlatmas yap ld. (CHA) Alexander von der Geest, kullan c lar oyun mant içerisinde seçime haz rlad klar n dile getirdi. Belirli zaman dilimleri içerisinde hangi partinin oy durumunun nas l de iflti inin her an görülebildi i uygulama; iphone, ipad ve Android cihazlar için ücretsiz indirilebiliyor. (CHA)

15 7 Eylül 2013 Ankara ÇANKAYA BELED YES NDEN YEfi L KOR DOR ATA I HABER MERKEZ Çukurambar bölgesinde oluflturdu u yeflil koridorla Ankaral n n takdirini toplayan Çankaya Belediyesi bu kez de Ata Mahallesi nde yeflil koridor oluflturacak. Belediye yapaca yeni park ile toplam 40 bin metrekarelik bir alan yeflillendirecek. Çankaya Belediyesi yeflil koridor oluflturmada s n r tan m yor. fiehrin bofl kalan kesimlerini betona mahkum etmeyen Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, bu kez de Ata Mahallesinde iki park aras na vadi niteli inde yeni bir yeflil koridor infla edilmesi için talimat verdi. Daha önce benzer bir çal flmay Çukurambar semtinde Türkan Saylan, Füsun Sayek ve Teoman Öztürk Parklar yla oluflturan Çankaya Belediyesi, Ata Mahallesi nde fiehit Üste men Muharrem Kaleli ve geçen y l tamamlad 10 bin mç'lik Ünal Temizyürek Parklar n n aras nda bulunan k sm da özgün bir yeflil koridor olarak kullan fll ve gösteriflli bir park olarak düzenleyecek. Proje çal flmalar tamamlanan park ile birlikte Ata Mahallesi toplam 40 bin mç lik bir yeflil alana sahip olacak. Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k, yeflil alan çal flmalar n n önemine dikkat çekerek, Ankara yeterince betonlaflm fl bir flehir. Çankaya Belediyesi olarak rant gözüyle bak labilecek noktalarda yeflil alan oluflturmaktan gurur duyuyoruz. Yaflan las bir yer için bizim anlay fl m z yeflil bir Çankaya d r dedi. fiehrin gürültüsünden bunalan vatandafla ve evlerine hapsolmufl çocuklara daha güzel bir yaflam alan sunmak için çal flmalar na devam eden Çankaya Belediyesi Ata Mahallesinde yapaca vadi nitelikli yeflil koridor ile Çankayal y 1 kilometre uzunlu unda bir yeflil alan ile buluflturacak. çerisinde bak teraslar, seyir tepeleri, spor ve aktivite alanlar ile yürüyüfl parkurlar bulunacak olan parkta ayr ca iki ayr kaskatl havuz ve su oyunlar ile Ata Mahallesi ve Atatürk ü sembolize eden yüksek bir an duvar yer alacak. Ata Mahallesinde yaflayan yaklafl k 5 bin vatandafl bu eflsiz manzaraya sahip olacak. Altyap aktar m çal flmalar tamamlanan ve üstyap imalatlar h zla devam eden park n kas m ay içinde tamamlanmas hedeflenirken, park inflaat bölge halk nda büyük bir memnuniyet ve heyecan yaratm fl durumda. Ata Mahallesi Muhtar R za Uzo lu ve mahalle sakinleri böylesi bir çal flma ile y llard r mezbele nitelikli bir alan yeflil bir vadi olarak halk n kullan m na açt için Baflkan Bülent Tan k'a teflekkür ettiler. YARIN HABER MERKEZ 15 Beypazar Belediyesi ne Büyükflehir deste i sürüyor B eypazar Belediyesine Ankara Büyükflehir Belediyesi nin destekleri devam ediyor. Ankara Büyükflehir Belediyesi nin Beypazar Belediyesi ne her alanda deste i devam ediyor. Bugüne kadar altyap ve üstyap desteklerinin yan s ra çeflitli araçlar da tahsis eden Büyükflehir Belediyesi, klimal bir cenaze arac n daha Beypazar Belediyesi ne teslim etti. Beypazar Belediye Baflkan M. Cengiz Özalp Do um gibi ölüm de hak ve gerçektir. Belediye olarak üzerimize düflen görevi sorunsuz yerine getirebilmek ad na mevcut arac m z n yan na bir tane daha cenaze arac gerekiyordu. Beypazar gelifliyor, de ifliyor ve sürekli göç al yor. htiyaçlar da bu oranda art yor. Büyükflehir Belediye Baflkan m z Say n Melih Gökçek e Beypazar na verdi i desteklerden dolay teflekkür ediyorum dedi.

16 16 YARIN Ankara Özgür Sesler Manguel i konuk etti Özgür Sesler Söyleflisi için Türkiye ye gelen Alberto Manguel, aya n n tozuyla Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k Emek Hizmet Binas nda ziyaret etti. HABER MERKEZ Çankaya Belediye Baflkan Bülent Tan k taraf ndan geçti imiz mart ay nda bafllat lan Özgür Sesler Söyleflileri, Alberto Manguel i konuk etti. Çankaya Belediyesi nce düzenlenen Özgür Sesler Söyleflisi için Türkiye ye gelen Alberto Manguel, aya n n Çankaya Belediye Baflkan Bülent i ziyaret ederek, Türkiye ve Ankara üzerine sohbet etti. Belediyecilik, kitap toplama-takas kampanyalar, fieker Portakal ve Fareler ve nsanlar kitaplar n n okutuldu u okullardaki soruflturma, Suriye ve Orta Do u politikalar n n konufluldu u sohbette, Manguel Özgür Sesler Söyleflileri hakk nda da bilgi ald. Tan k ve Manguel daha sonra YKY nin K z lay daki sat fl ofisini ziyaret ederek Türkiye de yay nlanan Hayali Yerler Sözlü ü kitab n inceledi. Manguel 6 Eylül 2013 te saat da Ça dafl Sanatlar Merkezi nde Ankaral larla buluflacak. Baflkan Odabafl ndan hoflgeldin ziyaretleri... HABER MERKEZ Gölbafl Belediye Baflkan Yakup Odabafl, görevine bafllayan Kaymakam fievket Cinbir ile Baflsavc Rasim Karakullukçu ya hofl geldin ziyaretinde bulundu. Baflkan Odabafl, ilk olarak baz Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Gölbafl Kaymakaml na yeni atanan fievket Cinbir'i makam nda ziyaret etti ve yeni görevinde baflar lar diledi. Baflkan Odabafl ve Meclis üyelerinden oluflan heyet, daha sonra Erzurum Cumhuriyet Baflsavc Vekilli i nden Gölbafl Cumhuriyet Baflsavc l na atanan Rasim Karakullukçu' yu da makam nda ziyaret etti. Baflsavc Rasim Karakullukçu'ya yeni görevinde baflar lar dileyen Baflkan Odabafl, adliye personelini de ziyaret ederek yeni adli y lda baflar dileklerini iletti. 7 Eylül 2013 Elmada Belediyesi ve fl-kur ortaklafla hareket ederek Elmada da 25 kifliye istihdam sa lad HABER MERKEZ Elmada Belediyesi ve fl-kur ortaklafla hareket ederek Elmada ilçe s n rlar içerisinde ikamet eden 25 kifliye istihdam sa lad. Elmada Belediyesi ve fl-kur aras nda yap lan Toplum yarar na program Projesi ile ilçe içerisinde istihdam bekleyen 25 kifli Elmada Belediyesi'nde çal flmaya bafllad tarihi ile tarihleri aras nda Elmada Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü bünyesinde çal flacak olan personelle Elmada Belediyesi Hizmet Binas yemekhanesinde buluflan Baflkan Gazi fiahin yeni personelle tan flt. lçe ifl gücüne ve ekonomisine katk fl-kur ile yap lan anlaflma neticesinde yeni ifllerine bafllayan personele hofl geldiniz diyen Baflkan fiahin, Bugüne kadar 490 vatandafl m za fl-kur arac l ile ifl imkan sa larken, yüzlerce vatandafl m za ise lçemizde bulunan iflçi talebi olan fabrikalarda istihdam sa lam fl bulunmaktay z. Yine fl-kur arac l ile siz de erli hemflerilerimizle tekrar bir araya geldik. Buradan kardefllerimizin, yeni ifllerinin hay rl olmas n temenni ediyorum. Belirli süreli de olsa, el birli i ile çal flarak ilçemizin kalk nmas na sa layaca n z katk lardan dolay flimdiden hepinize teflekkür ediyorum. dedi. Baflkan Gazi fiahin ve belediyede görevli di er idarecilerle tan flan yeni personel daha sonra görev alanlar na dönerek çal flmalar na bafllad lar.

17 7 Eylül 2013 Ankara BAfiKENTL LERE BÜYÜK NEFES YARIN 17 Yeralt n ilmek ilmek ifllediler HABER MERKEZ Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Peçenek köyü mesire alan n n Ankaral lar n hizmetine aç ld n aç klad.400 dönüm arazi üzerine kurulan mesire alan, alabildi ine genifl ve ferah görünümüyle hem insan n içini, tertemiz havas ile de... Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Peçenek köyü mesire alan n n Ankaral lar n hizmetine aç ld n aç klad. 400 dönüm arazi üzerine kurulan mesire alan, alabildi ine genifl ve ferah görünümüyle hem insan n içini, tertemiz havas ile de ci erlerini ferahlat yor. Alana yerlefltirilen 300 kamelya ve 300 barbekü alanda iç içe de il, birbirlerine mesafeli olarak duruyor. ÇOCUKLAR DA DÜfiÜNÜLDÜ Alt nda Belediyesi taraf ndan yap m gerçeklefltirilen tüm mekanlarda oldu u gibi mesire alan nda da çocuklar için her fley düflünüldü. Alanda 5 farkl noktaya yerlefltirilen çocuk oyun park n n yan s ra, basketbol, voleybol ve futbol sahalar da bulunuyor. TERTEM Z VE GÜVENL B R MEKAN Alanda, konforlu 4 adet tuvalet ve 1 mescit ziyaretçilere hizmet verirken, alan n 4 ayr noktas na kurulan 4 adet güvenlik noktas yla da mesire alan n n ve ziyaretçilerin güvenli i sa lan yor. Alanda bulunan 300 araç kapasiteli otopark ise, ziyaretçilerin otopark s k nt s yaflamadan rahatça vakit geçirebilmelerini sa l yor. PEÇENEK MES RE ALANI NEREDE? Alt nda merkeze (Siteler) araçla 20 dakika mesafede yer alan Peçenek Baflkentlilerin do ayla iç içe huzurlu vakit geçirebilmeleri için tasarlanan Peçenek Mesire Alan yar n düzenlenecek törenle kap lar n halka aç yor Köyü harmanlar na kurulan, tertemiz ve ferah havas yla ilgi çeken mesire alan, piknik ve do a severlere flehir merkezinden çok uzaklaflmadan do ayla buluflma imkan sunuyor. lçe merkezine 18 km uzakl kta olan Peçenek köyüne özel araçlarla 20 dakikada ulaflmak mümkün Alt nda ' n Karapürçek Mahallesi'nden ise 5-7 dakikada mesire alan na gidilebiliyor. Araba imkan olmayanlar için ise EGO'nun 313 numaral Orhan Gazi-Peçenek- Tatlar otobüsü ve 315 numaral Kavakl -Ayd nc k-peçenek-tatlar-gicik otobüsü hizmet veriyor. ANKARA- Zaman zaman yerin üstüne ç ksalar da ço u zaman yerin metrelerce alt nda çal fl yor metro iflçileri. Herkes gün fl nda sabah ifline giderken; metro iflçileri de ekmek paras için gün fl nda yerin alt na iniyor. Ankara'n n Sincan-Bat kent, K z lay-çayyolu ve Keçiören- Tando an hatlar n ulafl ma haz rl yor onlar. Metronun yeni istasyonlar onlar n ellerinde flekilleniyor. Vardiya usulü ile 24 saat çal flmalar devam ediyor metro flantiyelerinde. Bin iflçi çal fl yor bu flantiyelerde. Belki zor flartlarda çal fl yor iflçiler ama binlerce kifliye hizmet verecek yeni metronun heyecan n duyuyorlar flimdiden. Yerin alt yaz n serin, k fl n s cak oluyor Çal flmalar n bafllad günden bu yana metro flantiyelerinde çal flan kaynak ustas Cuma Y ld z, yerin alt nda çal flmaktan flikayetçi de il. Y ld z, "Ankara metrosunun 1. aflamas ndan beri metro flantiyelerinde çal fl yorum. Ço u zaman yerin alt nda çal fl yoruz. Ben yer alt n seviyorum asl nda. Yaz n serin olur yer alt, k fl n s cak. Ben ayr ca böyle bir iflte çal flt m için mutluyum. Yani binlerce kifliye hizmet verecek metronun her aflamas nda eme im olacak. Bununla gurur duyuyorum" diyor. Ankara'ya yak flacak Necatibey flantiyesinde ifl güvenli i uzman olarak çal flan Neflat Genç, iflçilerle oluflturduklar dostluk ortam ndan bahsediyor. S va ve boya ustas Yüksel Topal ise yeni metronun Ankara'ya yak flaca n söylüyor. Topal, "Necatibey, Çayyolu, Sö ütözü, Milli Kütüphane flantiyelerinde çal flt m. Çok emek verdik gerçekten ama yeni metro Ankara'ya yak flacak" diyor. (AA)

18 18 YARIN Ankara 7 Eylül 2013 Yiyeceklere Ak ll takip G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, Ürün Do rulama ve Takip Sistemini (ÜDTS) hayata geçirece ini ve bu sistemle tüketicilerin g da ürünlerinin içeri ini SMS ile ö renebilece ini bildirdi. Bu sistemle tüketici, alkollü içkiler, takviye edici g dalar, enerji içecekleri, bebek mamalar, formülleri, ek g dalar, bal, bitkisel s v ya lar ve siyah çay ürün gruplar n n içeri ini tek bir SMS ile ö renebilecek. ANKARA- G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, Ürün Do rulama ve Takip Sistemini (ÜDTS) hayata geçirece ini ve bu sistemle tüketicilerin g da ürünlerinin içeri ini... ads not by this site - Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamaya göre, g da ürünlerinde denetimi art racak Bakanl k, ÜDTS'yi hayata geçirecek. Bu sistemle tüketici, alkollü içkiler, takviye edici g dalar, enerji içecekleri, bebek mamalar, formülleri, ek g dalar, bal, bitkisel s v ya lar ve siyah çay ürün gruplar n n içeri ini tek bir SMS ile ö renebilecek. Bu sistemin temeli g da ürünlerine yap flt r lacak tek kullan ml k etiketlere dayan yor. Tüketiciler, sat n ald klar ürün üzerindeki etiketi basitçe sorgulayarak, ürünün kim taraf ndan üretildi ini ya da ithal edildi ini, ne zaman üretildi ini, son kullanma tarihinin geçip geçmedi ini, ürünün içeri ini ö renebilecek. Bunun yan nda tüketiciler, Bakanl n herhangi bir nedenle bir ürün hakk nda alaca piyasadan toplatma karar n ürünü tüketmeden önce bilebilecek. Sistem sayesinde ürün etiketi üzerinde bulunmas zorunlu olan ancak baz tüketicilerin okumakta zorluk çekti i bilgilere ulaflmak kolaylaflt r lacak, ürünün piyasaya arz ndan sonra etiket ya da ambalaj üzerinde yap labilecek bilgi de ifltirmeye yönelik her türlü müdahalenin de önüne geçilmifl olacak. Tüketiciler ürünün etiketini kontrol ederken herhangi bir özel okuyucu cihaza ihtiyaç duymayacak. Bahsedilen kontroller, ÜDTS'nin tüketicilere sa layaca 4 farkl sorgulama yöntemi üzerinden yap labilecek. Sistem, internet, mobil uygulamalar, SMS ve otomatik sesli yan t sistemi ile tüketicinin sorgulama talebine cevap verecek. Ürün Do rulama ve Takip Sistemi'nin ürün üzerindeki etiketleri kontrol edebilmeleri için tüketicilere sa layaca yöntemler aras nda "www.udts.com.tr" internet sayfas, ios, Android ve di er ak ll telefonlar için gelifltirilmifl ve ücretsiz olarak edinilebilen uygulamalar, tüm operatörler için geçerli olan "7364" k sa mesaj servisi ve " " numaral otomatik sesli yan t sistemi yer al yor. Ürün takip sistemi uygulanacak ürünleri üreten, ambalajlayan ve ithal eden g da iflletmecilerinin sistem konusunda bilgilendirilmeleri amac yla Bakanl k taraf ndan e itim toplant lar düzenlenecek. Ürün takip sistemi ile getirilen yeni etiketleme sistemini ilgili ürün gruplar ndaki tüm g da firmalar en geç 31 Aral k 2013 tarihine kadar uygulayacak. (AA) TfiOF'tan sürücülere tatil dönüflü uyar s ANKARA- Türkiye fioförler ve Otomobilciler Federasyonu (TfiOF) Baflkan Fevzi Apayd n, e itim ö retim y l n n bafllamas yla birlikte trafik yo unlu unun artaca n belirterek, "Sürücülerimizi dikkatli araç kullanmalar için uyar yoruz. Trafik kurallar na uyal m, acele etmeyelim" uyar s nda bulundu. Apayd n, yapt yaz l aç klamada, e itim ö retim y l n n bafllamas yla trafi in yo unlaflaca na iflaret ederek, sürücülere daha dikkatli araç kullanmalar yönünde uyar larda bulundu. Uyar lara ra men, sürücülerin trafik kurallar na uygun araç kullanmamalar sonucunda ölümlü kazalar n n artt na dikkati çeken Apayd n, flunlar kaydetti: "May sa kadar 994 ölümlü kazada bin 210 kifli hayat n kaybederken, haziran-temmuz aylar nda 601 ölümlü kazada 747 kifli hayat n kaybetmifl. lk 5 ay içinde günlük ortalama 6,6 ölümlü kaza olup 8,1 kifli hayat n kaybederken, bu aylarda günde ortalama 10 ölümlü kaza olmakta, maalesef 12,5 kifli de hayat n kaybetmektedir. Yaz aylar nda ölümlerde ve ölümlü kazalarda yüzde 50 art fl var. Bazen 25 A ustos günü oldu u gibi bir günde 26 vatandafl m z hayat n kaybederken, 101 kifli de a r yaralanm flt r. Art k her ailede trafik kazalar nedeniyle kötü bir hat ra var. Sürücülerimizi dikkatli araç kullanmalar için uyar yoruz. Trafik kurallar na uyal m, acele etmeyelim." (AA)

19 7 Eylül 2013 E itim T KA taraf ndan S rbistan'da okul yapt r ld BUYANOVATS - S rbistan' n güneyinde, Arnavut nüfusun yo un olarak yaflad Buyanovats yak nlar ndaki Veliki Trnovats'ta, Türk flbirli i ve Koordinasyon Ajans (T KA) taraf ndan yapt r lan okul, hizmete aç ld. Yaklafl k 500 ö rencinin e itim görece i Veliki Trnovats lkö retim Okulu'nun aç l fl törenine, S rbistan Devlet Bakan Suleyman Uglyanin, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay, T KA Balkanlar ve Do u Avrupa Daire Baflkan Ali Maskan, S rbistan Koordinasyon Kurumu Baflkan Zoran Stankoviç, Buyanovats Belediye Baflkan Agim Arifi, baz Türk ifladamalar ve davetliler kat ld. Bozay, burada yapt konuflmada, projenin yeni e itim-ö retim y l na yetifltirilmesinden mutluluk duydu unu belirtti. Türkiye olarak, e itim, sa l k ve yat r mlar konusunda bölge halk n n yan nda olmaya devam edeceklerini ifade eden Bozay, ''Bu gencecik çocuklara daha iyi bir gelecek b rakmak için yat r mlar yapaca z. E itim alanlar sa layaca z ve ayr ca sa l k alan nda da faaliyetler gösterece iz. Bunu yaparken, bizim gücümüz, sizlerin flu anda bize gösterdi iniz sevgi ve yak nl kt r. Sizlerden ve bu küçücük yavrular m zdan ald m z enerji ile onlara güzel bir gelecek haz rlamak en büyük ödevimizdir" diye konufltu. Maskan da T KA olarak, Balkanlar' n hemen her bölgesinde faaliyet gösterdiklerini ve bölgede yüzlerce projenin aç l fl n yapt klar n anlatt. Balkanlar'da gittikleri her yerde büyük çoflku, sevgi ve samimiyetle karfl land klar n ifade eden Maskan, ''Bu da Balkanlar ile Türkiye'nin ne kadar içiçe oldu unun, ne kadar birlikte ve beraber oldu unun göstergesidir" dedi. Türkiye ve Balkanlar aras ndaki tarihi dostluk ve kardeflli i devam ettirmeye gayret edeceklerini belirten Maskan, T KA'ya faaliyetlerini gerçeklefltirmesinde her türlü kolayl sa layan S rbistan hükümetine teflekkür etti. Konuflmalar n ard ndan, Bozay ve Maslak ile Stankoviç ve Arifi birlikte kurdela keserek okulu hizmete açt. (AA) YARIN Ö rencilerini 4 y ld zl otelde a rlayan devlet üniversitesi KAYSER - Bu y l ö renci almaya bafllayan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), ço u özel üniversitenin sahip olmad imkanlar ö rencilerine ücretsiz olarak sunuyor. Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakf 'ndan (AGÜV) gelen katk yla, 6 bölümde 120 ö rencinin e itim görece i AGÜ'de kay t döneminin bafllamas yla ö renciler kente gelmeye bafllad. Farkl flehirlerden AGÜ'yü tercih eden ve otobüslerle Kayseri'ye gelen ö renciler, otogardan servislerle al narak e itim görecekleri tarihi Sümer Bez Fabrikas 'n n eski yerleflkesine getiriliyor. Üniversite binas nda oluflturulan masalarda kay t ifllemi yap - lan ö rencilere, yönetim taraf ndan pad ya da Mac Air hediye ediliyor. Derslerin bafllayaca 9 Eylül'e kadar kentte kalacak ö renciler, ücretsiz olarak dört y ld zl otelde a rlan rken, ö rencilerin kenti tan mas için her gün ayr bir etkinlik düzenleniyor. Kentin simgesi olan Erciyes Da 'n gezme imkan bulan ö renciler, 7 Eylül'de Kayseri'de oynanacak Türkiye- Andora maç n da ücretsiz izleyebilecekler. AGÜ Rektörü Prof. Dr. hsan Sabuncuo lu AA muhabirine yapt aç klamada, AGÜ'nün ö renci merkezli bir üniversite oldu unu, dolay s yla da ö rencilerin memnuniyetini çok önemsediklerini söyledi. lk izlenimlerin önemli oldu- unu vurgulayan Sabuncuo lu, " lk geldiklerinden itibaren ö renciler hem üniversiteyi hem de kenti sevsinler istiyoruz. Bu nedenle otogardan itibaren ö rencilerimizi karfl l yoruz. Dersler bafllayana kadar her gün baflka bir etkinli e kat lmalar n sa layaca z. Öte yandan ö rencilerin teknolojiyle buluflmas n önemsedi imiz için ö rencilerimize pad ya da Mac Air hediye ediyoruz. Ö renci AGÜ'nün 170 üniversiteden farkl oldu unu hissetmeli" diye konufltu. Sabuncuo lu, üniversitede e timin tamamen ngilizce oldu- una dikkati çekerek, flöyle devam etti: "Üniversitenin ngilizce haz rl k program nda ö renci ve ö retmenin do rudan iletiflim içinde oldu u ve ayn zamanda uzaktan ö retim teknolojilerinin bir arada kullan ld bir sistem uygulanacak. Program n en önemli aflamas ise program n bir döneminin ABD'de olmas. AGÜ Dil Okulu, ABD program ile her ö rencisine ABD'nin prestijli üniversitelerinin dil okullar nda bir dönem ücretsiz olarak e itim görme imkan verecek. Ö rencilerimiz, AGÜ Dil Okulunda gösterdikleri geliflmeye göre ikinci dönemin ilk veya ikinci yar s nda ya da senenin sonunda yaz döneminde güvenilir yetiflkinler nezaretinde ABD'ye götürülecekler ve seyahat, e itim, konaklama masraflar AGÜV taraf ndan karfl lanacak." - Ücretsiz ö renci köyü Ö rencilerin bar nmas için bir ö renci köyü oluflturduklar n anlatan Sabuncuo lu, bütün ö rencilere güvenle kalabilecekleri, yeflillikler içerisinde modern yurt imkanlar n 5 y l boyunca ücretsiz sunacaklar n belirtti. Sabuncuo lu, "70 y ll k tarihe sahip estetik tafl binalardan oluflan yurt ortamlar ile ö rencilerimizi bambaflka bir yaflam tecrübesi bekliyor. Geleneksel yurt tan m n n çok ötesinde her bir dairede ayr dufllar olan, bahçeye aç lan ortak mutfa, çal flma ve dinlenme alanlar ö rencilerin kullan m na sunulacak. Öte yandan üniversitemiz AGÜV'den gelen gücüyle, burs olanaklar ile baflar l ö rencilere e itim yaflamlar boyunca geliflim deste i, e itimlerini tamamlad ktan sonra kariyer deste i bafll klar alt nda iki aflamal burs f rsatlar da sunuyor" fleklinde konufltu. nflaat mühendisli i bölümünü kazanan Serkan Hasano lu Samsun'dan geldi ini, AGÜ'yü tercih etmesinde okulun tan t - m n n etkili oldu unu söyledi. Çanakkale'den gelen makine mühendisli i ö rencisi Ekrem Bafl ise özellikle ABD'de dil e itiminden dolay AGÜ'yü tercih etti ini belirterek, "Üniversitenin imkanlar çok cezbedici. Arkadafllar ma anlatt mda devlet üniversitesi oldu unu duyunca flafl rd lar. Geldi imiz andan itibaren çok güzel sürprizlerle karfl laflt k" ifadelerini kulland.

20 20 YARIN ANTALYA Uluslararas Antalya Alt n Portakal Film Festivali ne baflvuran 206 k sa film aras ndan 20; 99 belgesel film aras ndan da 15 film yar flmaya hak kazand. Büyükflehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakf (AKSAV) iflbirli iyle gerçeklefltirilen festivalde yar flacak k sa film ve belgeseller belli oldu. Antalya Büyükflehir Belediye Baflkan ve AKSAV Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa Akayd n, yapt aç klamada, bu y l Alt n Portakal a baflvuran 206 k sa film aras ndan 20, 99 belgesel film aras ndan 15 filmin yar flmaya seçildi ini bildirdi. Akayd n, belgesel ve k sa filmi desteklemek, genç sinemac lar n sektörle bütünleflmelerine destek olmak amac yla belgesel ve k sa filme sunulan deste in art r ld n vurgulad. Geçen y l 15 bin lira olan En yi Belgesel Film ödülünün bu y l 30 bin liraya, geçen y l 10 bin lira olan En yi K sa Film ödülünün ise 15 bin liraya yükseltildi ini belirten Akayd n, En yi lk Belgesel seçilen filme de 5 bin lira parasal ödül ve Alt n Portakal Heykeli verilece ini kaydetti. - En iyi belgesel ödülü için yar flacaklar 50. Uluslararas Antalya Alt n Portakal da yar flmaya hak kazanan 15 belgesel film flöyle: -Nilüfer Uzuno lu nun Antigoni Küçük Adam z Hayat m z -Cem Fakir in Esaret Günlü ü -Dilek Gökçin in B ka BaranÍ -Piran Aydemir in FecÓra -Nezahat Gündo an n Hay Way Zaman -Hikmet Yaflar Yenigün ün mbatla Dol Kalbim -Haydar Demirtafl n Misafir -Do u Ak nc n n Mustafa n n Yaflam Zinciri -Özgür F nd k n Ola an Haller -Lusin Dink in Saroyan Ülkesi -Andrea Luka Zimmerman n Taflkafa - Bir Sokak Hikayesi -Birnur Pilavc n n Tek Bafl na Dans -Caner Canerik in Was -Deniz Koçak n Yaflam Marangozu -Deniz fiengeç in Yürümek - K sa film finalistleri Ön jüri de erlendirmesi sonunda yar flacak k sa filmler de flöyle Kültür Sanat s raland : -Cemil Sobac n n Baki Erdi Mamiko lu nun Amok Koflucusu -Mizgin Müjde Arslan n Asya -Emre Sert ve Gözde Yetiflkin in Bi Garip Adam -Tufan Tafltan n Bir Kelime -Ertu Tüfekçio lu nun Çok 7 Eylül 2013 Alt n Portakal Film Festivali nde 35 film mücadele edecek Uzun Bir Hikayenin Tam Ortas -Sad k Demiröz ün Resolution -Ziya Demirel in Evicko -Güçlü Aydo du nun Hunger -R dvan Çevik in rfan -Kudret Günefl in Jinekolog ve Tercüman -Gülistan Acet in Karpuz Cenneti -Azra Deniz Okyay n Küçük Kara Bal klar -Bülent Öztürk ün Küçük Pencereli Evler -Ahmet Bikiç in Mama -Onur Ya z n Patika -Yakup Tekintangaç n Qaps l -Bu ra Dedeo lu nun fieref Day ve Gölgesi -Ayce Kartal n Tornistan -Sevdi Gündüz ün Ziman - Belgesel ve k sa film yar flmalar n n jüri üyeleri Belgesel film yar flmas n n jürisinde bu y l usta belgeselci ve yap mc Nebil Özgentürk, Almanya Belgeselciler Birli i (AGDOK) Baflkan ve Avrupa Belgesel A (EDN) yönetim kurulu üyesi Thomas Frickel, Anadolu Üniversitesi letiflim Bilimleri Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Ulutak, Türkiye nin önemli belgesel sinema etkinliklerinden Documentarist in kurucular ndan belgesel yap mc s -sinema yazar Necati Sönmez ve haber programlar d fl nda belgesel çal flmalar yla da tan nan fiehbal fienyurt Ar nl yer al yor. Geçen y l Alt n Portakal da en iyi yönetmen ve en iyi ilk film ödüllerini kazanan, 35. Moskova Film Festivali nden büyük ödülle dönen Zerre filminin genç yönetmeni Erdem Tepegöz, film elefltirmeni Serdar Kökçeo lu, k sa film dal nda Alt n Palmiye ödüllü yönetmen Rezan Yeflilbafl, televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Esra Akkaya ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Anabilim Dal Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra Yi it de Portakal da bu y l yar flacak k sa filmleri de erlendirecek. (AA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015

Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Karar No : 2174 Karar Tarihi : 01/11//2015 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27/10/2015 günlü, 17399 sayılı yazısında; A HABER logosuyla yayın yapan "TURKUVAZ MEDYA YAYIN HİZMETLERİ A.Ş." adlı kuruluşa

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

"Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r"

Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r BD ARALIK 2014 Türkiye nin En Büyük Üniversite Kütüphanesi Baflkent Üniversitesi nde Aç ld "Baflkent Üniversitesi, Ülkemizin Yüz Ak d r" XXX Köylülerin, tezek kuruttuklar, avc lar n keklik avlad klar,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı