Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "http://alikoker.name.tr"

Transkript

1 1- E-TİCARET NEDİR? E-ticareti açıklamaya baģlamadan önce kabaca bir ticaret tanımı yapmayı yararlı görüyorum. Günümüz ekonomisinde para karģılığı mal veya hizmet satma olayını ticaret olarak tanımlıyabiliriz. E-ticaret 1, Doğrudan fiziksel bağlantı kurmaya ya da fiziksel değiģ-tokuģ iģlemine gerek kalmadan, tarafların elektronik olarak iletiģim kurdukları her türlü ticari iģ etkinliği olarak tanımlanabilir. E-ticareti sadece internet üzerinden yapılmaya baģlanan ticari aktivite olarak görmek yanlıģ olacaktır; telefon, faks gibi klasik metodlarla ve internet TV gibi intenetten daha yeni metodlarla yapılan ticaret de e-ticaret kapsamındadır E-TİCARET TANIMLARI Elektronik ticaret konusunda, dünya genelinde yaģanan geliģmelere paralel olarak bir çok ülke ve uluslararası kuruluģ elektronik ticaret ve onunla bağlantılı konuları gündemine almıģtır. WTO (Dünya Ticaret Örgütü), UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı), OECD (Ġktisadi ĠĢbirliği ve Kalkınma TeĢkilatı), Avrupa Birliği, BirleĢmiĢ Milletlere bağlı CEFACT ( BirleĢmiĢ Milletler Yönetim, Ticaret ve UlaĢtırma ĠĢlemlerini KolaylaĢtırma Merkezi), UNCITRAL ( BirleĢmiĢ Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu Komisyonu) gibi kuruluģlar ile ITU (Uluslararası HaberleĢme Birliği) ve Dünya Bankası 'nın son bir kaç yıldır ticarette etkinliğin sağlanması amacıyla, elektronik ticarete iliģkin konularda yoğun olarak çalıģmaya baģladıkları gözlenmektedir. Uluslararası organizasyonların ve bu alanda faaliyet gösteren bazı uluslararası kuruluģların elektronik ticaret tanımları aģağıda verilmiģtir; Elektronik ticaret 2 ; WTO - Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satıģ ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD - SayısallaĢtırılmıĢ yazılı metin, ses ve görüntünün iģlenmesi ve iletilmesine dayanan kiģileri ve kurumları igilendiren tüm ticari iģlemlerdir. UN - CEFACT - ĠĢ, yönetim ve tüketim faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılanmıģ ve yapılanmamıģ iģ bilgilerinin, üreticiler, tüketiciler ve kamu kurumları ile diğer organizasyonlar arasında elektronik araçlar (Elektronik posta ve mesajlar, elektronik bülten panoları, WWW teknolojisi, akıllı kartlar, elektronik fon transferi, elektronik veri değiģimi vb.) üzerinden paylaģılmasıdır. E-Ticaret 3 konusunda en yaygın genel kabul görmüģ tanım OECD tarafından 1997 de yapılan tanımdır. Bu çerçevede E-Ticaret aģağıdaki eylemleri kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır; Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araģtırma yürütmesi, Firmaların elektronik ortamda buluģması, Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müģteriye teslimi, SatıĢ sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi E-TİCARETİN SINIFLANDIRILMASI E-ticareti 4 genel olarak ikiye ayırabiliriz. Şirketler arasında yapılan E-Ticaret (Business to Business) (B2B) Kullanıcılar için olan E-Ticaret (Business to Consumer) (B2C)

2 B2B nin özelliği 1 : Büyük Ģirketler, tedarikçi Ģirketlerin hepsiyle iģlerini Internet üzerinden yapacak. Tedarikçilerin hepsi, fiyatlarını Internet te açıklayacak. Büyük Ģirket malını, en ehven fiyat ve koģulu sunan tedarikçiden alacak. Tıpkı, e-ticaret gibi... Bu, özellikle elektronik ve otomotiv Ģirketleri için cazip. Örnek: Ford un da General Motors un da 30 bin tedarikçisi var. Artık hepsiyle Internet üzerinden iģ yapacaklar. B2B, büyük bir ihale pazarı gibi çalıģacak. Uygun koģulu sunan, büyük Ģirketin sipariģini kapacak. Sunamayan, kapamayacak. B2B, rekabeti artırmaya birebir... Daimler Chrysler, British Airways, Ġngiliz Telefon Ġdaresi (BT), Carrefour, Sears, Shell, Unilever de B2B yi seçenlerden. B2B, ortaya yepyeni aracı Ģirketler de çıkarttı: ABD de MetalSite, demir-çelik piyasasını online yönetiyor. ChemDex ve CheMatch da kimya sanayii için online B2B çözümü sağlıyor. GroupTrade ise aynı iģi ABD de KOBĠ ler için yapacak. Telekom, kırtasiye, mobilya, sigorta gibi giderleri için KOBĠ ler, GroupTrade in B2B sanal pazarından yararlanacak. Bir Ģirketin ne kadar çok tedarikçisi varsa, B2B ile edeceği kar, maliyetlerine(ve fiyata) o kadar çok yansıyacak. B2B sayesinde otomobil üretim maliyetinin ortalama 3 bin dolar kadar düģebileceği umuluyor. Elbette iģ hacmi bu kadar büyük bir pazarda, iģletim sistemleri ve yazılımların hiç aksaksız çalıģması gerek. Tıpkı B2C de olduğu gibi B2B, yazılım Ģirketlerine, güçlerini (veya güçsüzlüklerini) gösterme fırsatı. ġu veriler ABD'den: E-ticaret yapan 100 Ģirketin 1998 cirosu 1 milyar dolara dayanmıģ. 1999'da 24 milyon Amerikalı, Internet'ten hediye alıģveriģi yapmıģ. Aynı yıl 6.7 milyon kiģi tatil ve seyahat rezervasyonlarını Internet'ten yapmıģ. Intelliquist kamuoyu araģtırma Ģirketinin anketine yanıt verenlerin yüzde 81'i, bir yıl içinde Internet'ten alıģveriģe baģlamaya niyetli olduğunu açıklamıģ. Aynı ankete göre yüzde 78'in Ģöyle bir sorunu var: Eğer Internet'te sitesi olan Ģirketlere daha çok güvensek, daha çok alıģveriģ yaparız. Bu birkaç veri, web stili yaģamın anavatanı ABD'deki durumu özetliyor. Birkaç yıl içinde e-ticaretten yararlananların sayısı daha da artacak. Ama kimse, bunun, k-ticareti (klasik alıģveriģ stilini) öldüreceğini (en azından Ģimdilik) düģünmüyor. Hele, çok katlı çok mağazalı alıģveriģ merkezlerinden (mall) alıģveriģ yapma alıģkanlığını öldüreceğini, hiç... ABD'deki mall ların çoğu, ortaklıklar Ģeklinde (real estate investment trusts-reit) örgütlenmiģ durumda. Ve hisseleri borsada kote. ABD'de böyle önemli 4 REIT var. E-ticaretin cazibesi ve kabaran cirosuna karģılık bu REIT'lerin cirosu da kabarıyor! Bir yıl önceye bakıģla kazançları yüzde 26.6 ile yüzde 30.2 arasında artmıģ. Elbette kaç milyon kiģi ABD'de, aradığı kitap için belki artık kitapçıya gitmekten vazgeçti. Ya da diģ macununu, evinin temel gıda ihtiyaçlarını e-ticaretle sağlamaya baģladı. Ama tüketim, sadece otomatik, anonim ve gündelik alıģveriģten ibaret değil. Pek çok ihtiyacı e-ticaretin sağladığı kolaylıklara rağmen tatmin etmek mümkün değil. Bir kumaģı ellemeden, bir koltuğa oturmadan, bir ayakkabıyı giymeden alıģveriģ, henüz mümkün mü? Değil... e-ticarette en hızlı en öncü ülke ABD'deki veriler, bunun kanıtı... ġu sırada e ve k-ticaret kendi kulvarlarında koģan atletler gibi. E-ticaretin hızı ve koģma tekniği herkese çok ilginç geliyor. Ama k-ticaretin seyircisi, sponsorları hala çok ve güçlü. Bu iki güçlü koģucu arasında rekabet Ģansı giderek azalan ise, küçük iģletmeler. Bu da ayrı bir gerçek B2C business-to-customer anlamına gelmektedir. Bu iki sözcük, iģ ve ticaretin, Internet bağlantılı yeni boyutuyla ilgili. B2C, ticaretin müģteriye bakan yüzü (yani e-ticaret) için. B2B ise, Ģirketlerin Internet üzerinden birbiriyle iģ yapmaya baģlayan firmalara bakan yüzü. B2B hacmi, bu konularda her zaman öncü olan ABD de 1998 de 39 milyar dolardı KATILIMCILARA GÖRE E-TİCARETİN SINIFLANDIRILMASI E-ticaret 2, katılımcılarına göre 4 sınıf altında incelenebilir : A) Firma - Firma arası : Bir firmanın, kapalı veya açık bir ağ kullanarak, tedarikçisinden mal sipariģ etmesi, fatura alması ve ödeme yapması, bu sınıfa bir örnektir. Bu sınıftaki e-ticaret, Elektronik Veri DeğiĢimi (EVD) yoluyla, uzun süredir gerçekleģtirilmektedir

3 B) Firma - Tüketici arası : Genelde e-ticaretten söz edildiğinde, kiģilerin aklına ilk gelen aktiviteler, bu sınıftakiler-dir. Elektronik alıģveriģ, elektronik bankacılık gibi. Bu sınıf, internetin ve kiģisel bilgisayarların yaygınlaģması ile popülerlik kazanmıģtır. C) Firma - Devlet arası : ABD'de hemen hemen tüm kamu ihaleleri, internet üzerinden ayrıntılarıyla firmalara duyurulmakta, firmalar baģvurularını EVD yoluyla yapabilmektedir. Kurum vergilerinin tahsilatı, sosyal güvenlik bilgilerinin devletçe takibi gibi birçok konuda da elektronik ağlardan yararlanılması gündemdedir. D) VatandaĢ - Devlet arası : Bu sınıf dahilinde fazla bir ilerleme olmamıģtır ancak gelecekte, sosyal güvenlik ödemeleri gibi vatandaģları ilgilendiren birçok hizmetin internet kanalıyla yürütülmesi düģünülmektedir 1.4 E-TİCARETİN TARAFLARI Elektronik Ticaretin taraflarını Ģöyle sıralayabiliriz 1 : - Alıcı - Satıcı - Üretici - Bankalar - Komisyoncular - Sigorta ġirketleri - Nakliye ġirketleri - Özel sektör bilgi teknolojileri - Sivil toplum örgütleri - Üniversiteler - Onay kurumları, elektronik noterler - DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı - Gümrük MüsteĢarlığı - Diğer Kamu Kurumları Amaçlanan düzeyde elektronik ticaretin gerçekleģebilmesi için ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de belli bir süreye ihtiyaç vardır. Bu konudaki çalıģmalar dünyada da yeni hız kazanmaya baģlamıģtır. Ülkelerin elektronik ticarete geçiģ süresini kısalttıkları ölçüde uluslararası ticarette üstünlük sağlayacakları açıktır. Kapalı bilgisayar ağları üzerinden elektronik ticaret uygulamaları bir ölçüye kadar gerçekleģtirilmektedir. Ancak, açık bilgisayar ağı olan internet, elektronik ticaret için çok daha uygun bir alt yapıdır. Internetle, kapalı yapıdan açık yapıya geçerek küresel ağların getireceği avantajlardan yararlanmak mümkün olacaktır. Bu da, özellikle Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmelerin (KOBĠ) dünya ticaretinde yer almalarına imkan sağlayacaktır. Piyasaların hızla küreselleģtiği ve bilginin ticaret yapanlar için stratejik öneme sahip olduğu günümüzde, özellikle KOBĠ lerin ticari bilgi ve iletiģim ihtiyacının karģılanması amacıyla, BirleĢmiĢ Milletler Ticaret Noktalarını GeliĢtirme Programı çerçevesinde pek çok ülkede ticaret noktaları kurulmuģtur. UNCTAD tarafından desteklenen UNTPDC nin (United Nations Trade Point Development Center) geliģtirdiği Küresel Ticaret Noktaları Ağı (Global Trade Point Network-GTPNet) KOBĠ'lere Elektronik Ticaret Olanakları (Electronic Trade Opportunities - ETO) sunmaktadır. Tüccarlar bu ağ üzerinden sunulan ETO hizmeti ile, ihtiyaç duydukları piyasa, nakliye, sigorta, kredi olanakları, gümrük mevzuatı ile ithalat ve ihracat bilgilerine kolayca ulaģabilmekte ve kendi ürün ve hizmetlerini tanıtabilmektedirler. GTPNet, ticaret alanındaki kamu ve özel sektör çabalarının desteklenmesi ve milli ekonomilerin verimlilik düzeylerinin artırılması için, 180 ülkede kurulmuģ olan ticaret noktalarını internet üzerinden birbirine bağlayan Küresel Ticaret Noktaları Ağı dır. Dünyanın her tarafındaki kullanıcılarına elektronik posta ve Internet News aracılığı ile dağıtılan ürün, hizmet ve yatırım bilgileri GTPNet in ETO hizmeti olup Ġnternet üzerinde en fazla baģvurulan sitelerdendir. Tüm ticaret noktaları GTPNet üyesi 1 3

4 olarak bu sistemden yararlanabilmektedir. GTPNet üzerinde, ETO kullanımı ve EDI uygulaması ile KOBĠ'lere, kendi olanakları ile ulaģamayacakları bilgileri edinme, küresel pazarlara ulaģma ve bu ortamda elektronik ticaret yapma olanağı sağlanmaktadır. Ancak, bu sistemdeki alıģ-veriģ iģlemleri birbirlerini tanımayan ve önceden bir bağlantısı olmayan kullanıcılar arasında gerçekleģmektedir. ĠĢte bu durum, kullanıcıların sisteme güvenini sağlamak, bilginin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak gibi bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Bu çerçevede, sayısal imza ve bilginin güvenliği ile haksız rekabetin önlenmesi, kiģisel bilginin, tüketicinin ve fiziki mülkiyet haklarının korunması gibi konular büyük önem kazanmaktadır.(bu konu e-ticarette güvenlik baģlığı adı altında ayrıntıları ile incelenmiģtir.) 2- E-TİCARETİN ETKİLERİ E-Ticaret 1, özü itibariyle ekonomik bir olgu gibi algılansa da sosyal ve kültürel alanlarda da etkiler oluģturmaktadır. E-Ticaretin; birey, firmalar ve toplum üzerinde farklı etkiler oluģturduğu görülmektedir. MüĢteri beklentilerinin pazarı yeniden tanımladığı veya yeni pazarlar oluģturduğu koģullara E-Ticareti benimseyen firmalar, daha hızlı uyum sağlamakta ve rekabet konusunda avantaj elde etmektedir. Bireylere ise alıģveriģ, bilgi ve hizmetlere eriģim, kamu ile etkileģim konularında fiziki uzaklık ve zaman kısıtlarını ortadan kaldıran yeni yollar sunulmaktadır E-Ticaret İş Hayatında Hangi Faaliyetleri Etkilemektedir? Pazarlama, satıģ ve promosyon, Ön satıģ, taģeronluk, tedarik, Finansman ve sigorta, Ticari iģlemler: sipariģ, teslimat ve ödeme, Servis ve bakım, Ortak ürün geliģtirme ve çalıģma, Kamu ve özel hizmetleri kullanma, Kamu ile ilgili iģlemler: vergi, gümrük, vb. Teslimat ve lojistik, Kamu alımları, Muhasebe, Elektronik ortamdaki ürünlerin otomatik ticareti, AnlaĢmazlıkların çözümü. E-Ticaret in iģ hayatına etkilerinden örnekler; KOBĠ lere büyük firmalarla eģit Ģartlarda rekabet etme imkanı, Reklam, nakliye, ürün tasarımı ve üretim maliyetlerinde azalma, Pazar raporları ve stratejik planlama konularında ilerleme, Etkin pazarlama, EĢit Ģartlarda yeni pazarlara ulaģım, Ürün ve hizmet tasarımına müģterinin dahil edilmesi. 2.2 E-TİCARET İN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİ OECD tarafından üye ülkelerde 1998 ortalarında yürütülen ve 1999 da yayınlanan araģtırmaya göre E-Ticaret in, ekonomik ve sosyal yaģamda oldukça kayda değer değiģikliklere neden olduğu belirlenmiģtir; Ekonomik yaģama iliģkin etkileri; a. iģletmelerarası rekabeti artırmakta, b. iģletmelerde genel maliyetleri düģürmekte, c. maliyetler fiyatlara yansımakta, 1 4

5 d. tüketici açısından ürün seçenekleri artmakta, e. yukarıdaki (c) ve (d) bendindeki faktörler ile pazar gücünün tüketiciye geçmesi sağlanmakta, f. aracısızlaģma veya yeni fonksiyonlar üstlenen aracılar oluģmakta, g. Siber aracılar oluģmakta, h. Hayatı kolaylaģtırmakta; 7 gün 24 saat (7x24) çalıģma prensibi ile sürekli ticaret ve alıģveriģ imkanı sunmakta, i. 7x24 prensibi ile açık olan mağazalar, aracıların da fonksiyon değiģtirmesi ile ürün fiyatlarını 10 a 1 seviyesinde ucuzlatmakta, j. halen firma-firma arası %90 firma-tüketici arası %10 civarında olan oranın, teknolojik altyapının geliģmesi ve tüketiciye daha kolay ulaģılması ile, firma-tüketici lehinde yükselmesi beklenmekte, k. telekomünikasyon alt yapısındaki geliģmeler, ucuz PC ler, kablo TV, telefon hatları, vb. altyapı geliģmeleri ile KOBĠ lerin doğrudan evdeki tüketiciye satıģ yapması ve pazarını geniģletmesi tahmin edilmekte, l. E-Ticaretin yaygınlaģmasındaki teknik ve felsefi niteliğin Ģeffaflık ve açıklık olduğu belirtilmekte, m. Açıklık tüketicinin pazar gücünü artırmakta, fakat kiģisel bilgilerin toplanmasıyla aleyhte kullanılabilecek bir veri tabanı yaratmakta, n. E-Ticaret ile zamanın göreli önemi değiģmekte, pazara coğrafi olarak yakın olmanın önemi ortadan kalkmakta, o. Firma tedarik/zincir yönetiminde düzenli bir planlama ile maliyetler düģürülmekte (ABD de bu konuda %15-20 tasarruf edilmiģ durumdadır), p. Web tabanlı pazarlama ve sipariģi online geçmek de iģletme lehine verimliliği artırmakta, q. SipariĢ alma, alındı makbuzu, fatura tutarlılığı vb. izlemede yapılan hatalar E-Ticaret ile düģmekte, böylece genel maliyetler azalmakta, r. Pazar yapısını değiģtirmekte, s. Firmanın iģ organizasyonu ve modelleri değiģmekte Ģeklinde özetlenmektedir. ABD de yapılan bir araģtırma ile firma-firma arası ticaretin, elektronik ortamda ve geleneksel yöntemlerle yapılması durumunda ortaya çıkan maliyetlerinin mukayesesi yapılmıģtır. Bu araģtırma neticesinde Tablo 1 de izlenebileceği gibi sektörler itibariyle irdelendiğinde E-Ticaret ile ortalama %15-20 arasında tasarruf elde edildiği belirlenmiģtir; Tablo 1: E-Ticaret Ġle Tahmini Tasarruflar (*) ENDÜSTRĠ Uzay, Makine Endüstrisi Kimyasal ürünler Kömür Endüstrisi Tasarruf Oranı (%) ENDÜSTRĠ 11 Sağlık 5 10 ĠletiĢim 5-15 Bilgi Teknolojileri Elektronik Parçalar Gıda Katkı Maddeleri Orman Ürünleri Havayolu TaĢımacılığı Hayat Bilimleri Metal/Makine Endüstrisi Medya ve Tanıtım ĠĢletme/Bakı m/onarım Benzin ve Gaz Kağıt Endüstrisi Çelik Endüstrisi Tasarruf Oranı (%)

6 (*) Kaynak: Business Week, 17 Ocak 2000 Sosyal yaģama iliģkin etkileri; E-Ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karģı piyasanın küreselleģmesi neticesinde, organizasyonların bilgi temelli yapıya geçmelerini ve böylece ekonominin bilgi temelli yapı esasına dayandırılmasını getirmekte ve bunun sonucunda, eğitim, kültür, sağlık gibi alanlarda yaygınlaģarak sosyal politikalar üretilmesini zorunlu kılmaktadır. Farklı gelir gruplarının E-Ticarete geçiģte eģit avantaja sahip olmalarını sağlamak üzere eğitim, sağlık ve kültür alanında ucuz Internet eriģimleri sağlanması ve Internet in sunduğu imkanlardan toplumun her kesiminin eģit oranda faydalanma imkanının altyapı ve ortam açısından oluģturulması gerekmektedir. 2.3 E-TİCARET İN KOBİ LERE ETKİSİ Esnek yapılarından dolayı müģteri beklentilerine daha hızlı adapte olabilecek KOBĠ lerin(küçük ve orta büyüklükteki iģletmelerin), büyük firmalara oranla E-Ticaret te daha avantajı konumda bulundukları düģünülmektedir. Dinamik yapıları olan KOBĠ lerin büyük firmalar karģısındaki en büyük dezavantajı olan uzak coğrafyalardaki pazar ve müģteriye eriģememe sorunuda, Ġnternet ile ortadan kalkmaktadır. Avrupa Birliği nde E-Ticaretin KOBĠ lerde geliģimi ile ilgili KPMG Group tarafından yapılan araģtırmalar, E-Ticaretin beģ temel engel ile karģı karģıya olduğunu ortaya koymuģtur yılından baģlayarak, 1998 ve 1999 yılında tekrarlanan bu araģtırmada, E-Ticaretin engellerinin güvenlik ile ilgili, iģgücü kaynaklı, teknik altyapı kaynaklı olduğu ve ayrıca uygulama maliyetlerinin yanısıra E-Ticaretin boyutları konusunda bilgi yetersizliği ile ilgili olduğu belirlenmiģtir. Ancak son üç yılı kapsayan bu araģtırmada, sözkonusu engeller varlığını sürdürse de miktar olarak bu engellerde azalmaların kaydedildiği belirtilmektedir. E-Ticaret ile ilgili KOBĠ lerde son üç yılı kapsamak üzere yapılan aynı araģtırmanın diğer bulguları da aģağıda belirtildiği gibidir; Ürün tanıtım amaçlı Internet kullanımında artıģ bulunmakta, Internet karlı satıģ yöntemi olarak algılanmakta, Internet, Pazarlama ve yeni müģterilere ulaģma aracı olarak benimsenmekte, E-Ticaret firma-müģteri iliģkilerini geliģtirmekte, ĠĢletmelerin E-Ticarete ilgisi gün geçtikçe artmakta ancak firma bütçesinde bu iģe ayrılan oran sabit kalmakta, ĠĢletmelerin E-Ticarete geçen rakiplerini yakalamaları için oldukça az süre bulunmakta, ĠĢletmelerin rakiplerinin E-Ticaret konusunda ne yaptıklarını mutlaka izlemeleri gerekmektedir. KOBĠ lerin E-Ticaret kapsamında hangi amaçlara yönelik olarak Internet i kullandıkları yönünde aynı kaynak tarafından yapılan araģtırma sonucunda, Internet ten beģ temel amaç için yararlanıldığı belirlenmiģtir. Pazar AraĢtırma, Ürün/Hizmet Arama, Pazarlama, MüĢteri ile ĠletiĢim, Girdi Temini. Fransa Maliye Bakanı nın, Ocak 2000 tarihinde Nando Times e KOBĠ statüsündeki firmalardan %50 sinin internet bağlantısının bulunduğu yönündeki açıklaması kayda değer önem taģımaktadır. Access Media International tarafından yayınlanan ABD ile ilgili çalıģmanın rakamları ise daha dikkat çekicidir yılında Ġnternet eriģimi bulunan KOBĠ sayısı 3 Milyon rakamını aģmıģtır. Son yapılan araģtırmalar, KOBĠ lerin %84 ünün bilgisayar sahibi olduğu, %21 inin ise web sitesinin bulunduğunu göstermektedir. Aynı kaynağa göre ABD de nin üzerindeki KOBĠ, ürün ve hizmetlerinin satıģını internet üzerinden gerçekleģtirmiģtir. ABD de KOBĠ lerin E-Ticaret iģlem hacmindeki payı ise 25 Milyar $ rakamını aģmıģtır. 2.4 E-TİCARET İN YÖNETİME ETKİLERİ 6

7 Ġnternet, firmaların iģ yapma Ģeklini de değiģtirmektedir; ElektronikleĢme: Bilgilerin elektronik ortamda tutulması ile, herhangi birisi, herhangi bir zamanda herhangi bir yerden ihtiyaç duyduğu bilgiye bir baģkasına gerek kalmadan ulaģabilmektedir. Fiyat listeleri, sipariģ formları, tanıtım filmleri, vb. materyaller firmanın servis bilgisayarından intranet aracılığı ile güncel olarak eriģilebilmektedir. Hareketlilik: Ġnternet teknolojisi, kiģilere bulundukları yerden bağımsız olarak bilgiye eriģim imkanı sunmaktadır. MüĢterilerine destek vermek için seyahat eden çalıģanlarının, ihtiyaç duyduğu bilgiye herhangi bir zamanda herhangi bir yerden güncel olarak ulaģabilmesi, firmanın müģterilerinin ihtiyaçlarına cevap vermedeki performansını artırmaktadır. Çabukluk: ĠĢ adamları, güncel bilgilere gece veya gündüz istedikleri zaman ulaģabilmektedir. ĠĢ ortağının veya firmasının web sitesine ulaģarak son fiyat listesine, üretim rakamlarına, malların çıkıģ tarihine kolaylıkla eriģebilmektedir. ÇalıĢma Grupları: Ġnternet, verinin paylaģımına ve çalıģanların iģbirliği yapmasına da altyapı sunmaktadır. Firmalar, haber grupları, konuģma odaları, vb. araçlar ile değiģik coğrafi yerlerdeki çalıģanlarını biraraya getirerek çalıģma grupları oluģturabilmekte, müģterilerinin önerilerini değerlendirebilmektedir. 2.5 E-TİCARET İN REKLAMCILIĞA VE PAZARLAMAYA ETKİLERİ ĠĢletmeler açısından sanal pazarlamanın birkaç ayrı yönden avantajı bulunmaktadır. EtkileĢimli Elektronik Pazarlama: ĠĢletmeler, etkileģimli olarak ses, görüntü unsurlarını da kullanarak hazırlayacakları sanal mağazalarda müģteri ile karģılıklı etkileģim içerisinde satıģlarını yapabilmektedir. Etkin ve Hızlı MüĢteri Talepleri Yönetimi: Sanal ortamda yapılan alıģveriģ hangi müģterinin hangi mala talep duyduğu yönünde bir veri tabanı oluģturulmasına imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda iģletmeler müģteri taleplerini veya satıģ reyonlarını yönlendirme Ģansını elde edebilmektedir. E-Ödeme Ġmkanı: Elektronik ortamda ücretin ödenmesi ve alıģveriģin elektronik ortamda tamamlanması, iģletmeler açısından lojistik altyapıda tasarruf yapılması açısından avantaj olarak değerlendirilmektedir. EtkileĢimli Tedarik Zincir Yönetimi: ĠĢletmelerin nereye, ne kadar, hangi tarihte ürün veya hizmet sağlamaları gerektiğinin kararı ve bunun yönetiminin elektronik ortamda alıcı ve satıcılar arasında etkileģimin sağlanması bir avantaj oluģturmaktadır. EtkileĢimli Stok Yönetimi: ĠĢletmelerin tedarik yönetimlerinin bir baģka yönü de stok yönetimidir. Dolayısıyla etkileģimli olarak hangi üründen ne kadar ve hangi süreyle stok bulunduracağının yönetimi de elektronik ortamda gerçekleģtirilebilmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetlerinde Etkinlik ve Hız: Bu tür hizmetlerde sonuca hızlı eriģilmesi, alıģveriģin hızlı bir Ģekilde tamamlanması taraflara zamandan tasarruf sağladığı gibi hizmetin etkinliğini de artırmaktadır. Sanal Anket ve Kamuoyu: Elektronik ortamda alıģveriģ yapan kesim ile hızlı ve etkin bir Ģekilde anket yapılıp hizmetin yönlendirilmesi ve istenilen kapsamda kamuoyu oluģturulması da mümkündür. Birebir Pazarlama: Elektronik pazarlamada doğrudan tüketiciye hitap ederek birebir pazarlama yapma imkanı bulunmaktadır. Ancak E-Ticaretin yaklaģık üç yıllık geçmiģinde büyük bir geliģme ile yaygınlaģtığı bilinmekle beraber, birtakım zorlukları içerdiği de gözlenmektedir. Bunlar; ĠĢletmelerin, değiģen pazar koģullarına uyum sağlayamaması, Ayıplı ürün teslimi sonucu Ģirketlerin ürünü yenilemede lojistik güçlükle karģılaģması, ĠĢletmelerin hızlı geliģen teknolojik altyapıya uyum sağlayamaması, ĠĢletmelerin ürün geliģtirmede yetersiz kalmaları, ĠĢletmelerde, ürün dağıtım amaçlı oluģturulan kanalların lojistik olarak yetersiz kalmaları Ģeklinde özetlenebilir. 7

8 2.6 E-TİCARET İN TÜKETİCİYE VE ALIŞVERİŞE ETKİLERİ Sanal dünyada alıģveriģ yapmak gerek birey gerekse firma olarak müģteriye önemli avantajlar sağlamaktadır; Hesaplı: Sanal dünyadaki alıģveriģ, klasik mağazada yaptığınız alıģveriģten daha ucuzdur. Sanal iģ dünyasındaki mağaza kirası, personel gideri, elektrik, vb. masrafların ihmal edilecek düzeyde olması satıģ fiyatlarına da yansımaktadır. ġehirlerarası veya ülkelerarası dolaģarak mağazalar arasındaki fiyat karģılaģtırması, bire beģ oranında Ģehiriçi telefon ücreti ödeyerek yalnızca Ġnternet ile yapılabilmektedir. Kolay ve Rahat: Sanal dünyadaki alıģveriģi ile evden çıkmadan, trafik ve park sorunu yaģamadan, zaman ve benzin harcamadan muazzam çeģitlilikteki ürün ve hizmetler incelenebilmektedir. Birçok sanal mağaza, ana caddelerdeki benzerlerine kıyasla daha fazla stok bulundurabilmektedir. Ayrıca sanal dünyada yapılacak kısa bir gezinti ile, satın alınacak ürün/hizmet ile ilgili uzmanların raporlarına ulaģılabilmekte, diğer tüketicilerin fikirleri öğrenilebilmektedir. Hızlı: Satın almak istenilen ürün seçildikten sonra yalnızca beklemek gerekmektedr. Birçok mağaza e-posta servisi ile sipariģin hangi aģamada olduğu hakkında (ne zaman kargoya verildi, ne kadar sürede teslimat yapılacak, vb.) müģterisini de bilgilendirmektedir. Güvenli: Birkaç basit önlemi aldığınızda, sanal dünyadaki alıģveriģde kredi kartı kullanmanın restoran veya dükkanda kullanmadan daha az riskli olduğu görülmektedir. Birçok online satıģ yapan sanal mağaza, müģterilerin ödeme bilgilerini güvenli olarak ulaģtırabilmesi için çeģitli güvenlik önlemleri (SLL, SET) almaktadır. Bilgileri göndermeden sözkonusu güvenlik önlemlerinin (alıģveriģ yapılan mağazanın gerçekten o mağaza olduğunun garanti edilmesi, satıcıya gönderilecek bilgilerin, özellikle kredi kartı, Ģifrelenerek ulaģtırıldığı, vb.) alınıp alınmadığının kontrol edilmesi tüketicinin lehine olacaktır. Web tarayıcı programının altındaki durum çubuğundaki Anahtar ın kapalı olması, mağazanın güvenlik önlemi aldığını göstermektedir. Güvenlik önleminin türü ve derecesine anahtarın üzerine tıkayarak ve mağazanın web sitesinden öğrenilmesi gerekmektedir. Ayrıca son dönemde bankalar, Ġnternet üzerinde rahat ve güvenli kullanabilmesi için Sanal Kart uygulamasını baģlatmıģtır. Yalnızca Ġnternette kullanılabilen ve normal zamanda sıfır TL/$ limiti olan Sanal Kart ın limitini, alıģveriģ sırasında kart sahibi artırmakta/belirlemekte ve alıģveriģin sonunda ise kalan miktar olması durumunda tekrar sıfır layabilmektedir. Eğlenceli: Web dünyasındaki en keyifli alıģveriģlerden birisi de online müzayedelerdir. Dünyanın herhangi bir yerinden insanlar herhangi birģeyi online müzayedeye katılarak satın alabilmektedir. Küresel: Sanal dünyada müģteriler, en geniģ çeģitlilikte mağaza bulma imkanına sahiptir. Bu mağazaların bir kısmı büyük Ģehirlerde bulunabilecek olmasına karģın bir kısmına ise yalnızca Ġnternet dünyasında eriģilebilmektedir. 2.7 E-TİCARET İN AVANTAJLARINA GENEL BİR BAKIŞ E-Ticaret 1, satıcı ve alıcılara Ģu avantajları sağlamaktadır: Ġstediğiniz yere satıģ / Ġstediğiniz yerden alıģveriģ : Satıcılar, ürün ve hizmetlerini tüm dünyaya satma imkanı bulurken, alıcılar da sunulan ürün ve hizmetler arasından kolayca seçim yapabilirler. Rekabette üstünlük / Hizmet kalitesinde artıģ : Satıcılar, müģterilerine daha yakın olduklarından, rakiplerinden daha çok tercih edilir. MüĢteriler de daha kaliteli hizmete kavuģur. KiĢiselleĢtirilmiĢ ürünleri ucuza mal edebilme / KiĢiselleĢtirilmiĢ ürünlere ulaģabilme : Satıcılar, müģterilerinin ihtiyaçlarını ayrıntılı ve hızlı bir Ģekilde öğrenebilir, onlara ekonomik 1 8

9 fiyatlarla özel hizmet sunabilirler. MüĢteriler de kendilerine uygun ürünlere daha uygun fiyatla sahip olurlar. Aracıların azalması / Ġhtiyaca hızlı eriģim : E-Ticaret, ürün ve hizmetleri, çoğu kez, üreticiden tüketiciye aracısız olarak ulaģtırır. Bu nedenle, maliyet ve zaman açısından hem satıcı hem de alıcı avantajlıdır. ĠĢlem maliyetinden tasarruf / Daha ucuz ürün ve hizmetler : Elektronik ortamda yapılan iģlemler normal iģlemlere oranla çok daha ucuza mal olduğundan, hem satıcı hem de alıcı önemli ölçüde tasarruf edebilir. Yeni iģ imkanları / Yeni ürünler : E-ticaret, mevcut ürün ve hizmetler için pazar yaratmanın ve ticaretin yapısını değiģtirmesinin yanısıra, birçok yeni ürün ve hizmeti de beraberinde getirmiģtir. Bunlara örnek olarak, sanal ortamda alıcı ve satıcıları buluģturan aracıları (information brokers) gösterebiliriz. 3 E-TİCARETTE ÖDEME YÖNETEMLERİ B2C 1 e-ticarette güvenliğin sağlanması için farklı protokoller ve ödeme araçları kullanılmaktadır. Kullanılan en yaygın ödeme aracı, sahip olduğu standart ödeme altyapısı ve geniģ kullanıcı kitlesi ile kredi kartıdır. Internet üzerinden kredi kartları kullanarak yapılan iģlemlerde SSL (Secure Sockets Layer) ve SET (Secure Electronic Transaction) güvenlik protokolleri kullanılmaktadır. Sanal kredi kartı, fiziksel olarak kullanılmayan ve yalnızca internet alıģveriģlerinde kullanılan kredi kartıdır. Bu kart ile alıģveriģ yapmadan önce kullanılabilir limit arttırabilmekte ve alıģveriģ tamamlandıktan sonra kalan limit sıfırlanabilmektedir. Sanal kredi kartının düģük ve kontrol edilebilir limiti sayesinde yetkisiz kiģilerin kullanımı sonucu doğacak riskler en aza indirilmektedir. Geçici kart numarası (pseudo, one time card number), her iģlem için ve yalnızca o iģlemde kullanılmak üzere rastgele üretilen geçici bir kredi kartı numarasıdır. AlıĢveriĢten önce normal kredi kartı ile ilģkilendirilir. Böylece alıģveriģ sonunda provizyonun gerçek karttan alınması sağlanır. ĠĢlemden önce kart sahibi kendisine ait kullanıcı ismi ve Ģifresiyle geçici kart numarasını almak için bankasıyla temas kurmak zorunda olduğundan, iģlemi inkar edememektedir. E-ticarette güvenliği arttıran bu yöntem mağazanın kimliğini kanıtlayamamaktadır. (Orbiscom.com) Elektronik para ise, internet üzerinde yapılan alıģveriģlerde gerçek para yerine kullanılabilen sanal paradır. Birim maliyeti kredi kartı ödemeleri için yüksek olan düģük tutarlı alıģveriģler için idealdir. Yukarıda bahsettiğimiz ödeme Ģekillerine ek olarak elektronik ticarette, kağıt ortamındakine göre daha sade, hızlı ve ucuz çözüm olan ve fiziksel çekin elektronik ortama aktarıldığı elektronik çek (echeck.org), internet üzerinde yapılan harcamaların Internet Servis Sağlayıcıların (ISS) faturalarına borç kaydedilmesini (ipin.com), tüketicilerin internet üzerinden satın aldıkları ürün ve hizmetlerin bedellerinin telefon faturalarına borç kaydeden (Echarge.com) ve e-ticarette gerçekleģen ödemelerin üçüncü bir kuruluģta toplanıp ilgili taraflara dağıtımının yapıldığı (PayPal.com) ödeme sistemleri de kullanılmaktadır. 3.1 SANAL PARA NEDİR? Geleceğin ödeme yöntemi olarak gördüğüm e-para hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek istiyorum.e-para 2, tam olarak, kullandığınız bilgisayarın sabit diskinde sizin adınıza bulunan, ve internet üzerinde yaptığınız alıģveriģlerde harcayabileceğiniz paradır. Siz harcama yaptıkça, harcadığınız miktar toplamdan düģülür. e-para kullanımı pek yaygın değildir. Ancak, gelecekte sık kullanacağımız bir araç olabilir. AĢağıdaki satırlar bazılarımıza Ģu an bir fantazi gibi gelebilir. Temel olarak, gidip, e-para servisi veren bir bankadan, kredi kartımızla ya da peģin ödemeyle, bir miktar e-para alıyoruz. Daha sonra, banka bu miktarı bizim bilgisayarımıza transfer ediyor.internet üzerinde bir alıģveriģ yaptığımızda da, eğer burada e-para geçiyorsa, sipariģ formunda e-para ile

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu

1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1 Emyo-İşletme 2-Eticaret Ders Notu 1. E-TİCARETİN ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMAK İnsanoğlu her geçen gün hayatına yeni ve değişik şeyler katmaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu yenilik ve değişimler insanların

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMASININ STOK YÖNETİMİ BOYUTUNDA ANALİZİ VE BİR UYGULAMA Fatma

Detaylı

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİEĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE E- TİCARET ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından gelitirilen modüller; Talim

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS)

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) KARAR DESTEK SİSTEMLERİ (DSS) Karar Destek Sistemleri, yani DSS, yöneticilerin karar vermesine yardımcı olan interaktif ve bilgisayar ortamında olan sistemlerdir. DSS ler yöneticilerin karar vermede yardımcı

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET

ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÇAĞDAŞ İŞLETMECİLİK AÇISINDAN ELEKTRONİK TİCARET ÖZET Halil ELİBOL * Burcu KESİCİ İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden

Detaylı

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ VE TİCARET OKULU DEPREM ÇALIŞMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIMI: BEYOĞLU İLÇESİ BEREKETZADE MAHALLESİ PİLOT ÇALIŞMASI HAZIRLAYAN: İLTER EROL GÜROL DANIŞMAN: YASİN

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ...

ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3. I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6. III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ... ĠÇĠNDEKĠLER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANI SAYIN NĠHAT ERGÜN ÜN MESAJI. 3 I GĠRĠġ.. 5 II EVRENSEL TÜKETĠCĠ HAKLARI 6 III BĠLĠNÇLĠ ALIġVERĠġ ĠLKELERĠ....... 9 A-ALIġVERĠġĠN PLANLANMASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR..

Detaylı

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ

ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ BANKASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ HALKLA ĠLĠġKĠLER VE TANITIM ANA BĠLĠM DALI HALKLA ĠLĠġKĠLER BĠLĠM DALI ETKĠN MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠNĠN MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNE YANSIMALARI GARANTĠ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ PAZARLAMA VE PERAKENDE ELEKTRONİK BANKACILIK ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ T.C. FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARI ĠÇĠN YENĠ BĠR UZAKTAN EĞĠTĠM SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE MODELLENMESĠ Yusuf YALÇIN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ ELEKTRONĠK VE BĠLGĠSAYAR

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ OYUNCAK BĠTĠM ĠġLEMLERĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Salih BARIġIK-Halime TEMEL

Salih BARIġIK-Halime TEMEL 136 ĠNTERNET BANKACILIĞI KULLANIMINDA GÜVENLĠK UNSURLARININ BĠLĠNĠLĠRLĠĞĠ (ANKET UYGULAMASINA DAYALI SPSS ÇÖZÜMLEMESĠ) Salih BARIġIK 1 Halime TEMEL 2 ÖZET İnternetin insan yaşamına sağladığı kolaylıklar

Detaylı

i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı

i~tanbul YAYıN NO: 2006-3 TICARET ODASı YAYıN NO: 2006-3 i~tanbul TICARET ODASı istanbul TicARET ODASı ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE ELEKTRONiK TicARET REHBERi Hazırlayan Aysun KÜÇÜKYILMAZLAR AB ve Uluslararasıİşbirliği Şubesi YAYıN NO: 2006-3

Detaylı

www.e50plus.eu Page 1 of 28

www.e50plus.eu Page 1 of 28 AVRUPA PROGRAMI LLP-Leonardo da Vinci- Yenilik Transferi Geleneksel Ürünlerin 50 yaş üstü kadınlar tarafından e-ticareti Avrupa Birliği Yaşam Boyu Eğitim Programı desteği ile Proje Numarası 2009-1-GR1-LEO

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI

TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI T.C. KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TÜRKĠYE DE ĠNTERNET BANKACILIĞI ADAPTASYONUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN TEKNOLOJĠ-ORGANĠZASYON- ÇEVRE MODELĠ ĠLE ARAġTIRILMASI Doktora Tezi SavaĢ BAYOĞLU

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ELEKTRĠK - ELEKTRONĠK TEKNOLOJĠSĠ KAPALI DEVRE KAMERA KONTROL SĠSTEMLERĠNĠN BAĞLANTILARI 523EO0125 Ankara 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan

Detaylı

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011

Ali Murat GARĠPCAN. Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi. Programı: Bilgisayar Sistemleri. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih: 09 Haziran 2011 T.C FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ELEKTRONĠK TĠCARET AMAÇLI YENĠ BĠR YAZILIMIN GELĠġTĠRĠLMESĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Ali Murat GARĠPCAN (08231101) Anabilim Dalı: Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı