Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tabiata sayg akl n vicdan d r."

Transkript

1

2 Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1

3 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte ve takdirle karfl lamaktay m. Halk m z n gelecek nesillerimizin sa l n ilgilendiren çevre ve su problemlerinin çözümünde ve daha yeflil bir Türkiye nin ihyas nda çok önemli mesafeler kaydedilmifltir. Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaflkan 2

4 Tabiat; yefliliyle, suyuyla, havas yla ve topra yla ayr lmaz bir bütündür. Biz çal flmalar m z bu bütünlü ü dikkate alarak yap yoruz. Su ihtiyac ndan planl geliflmeye, hava kalitesinden at k yönetimine kadar bir yerleflim biriminin bütün ihtiyaçlar n ayn anda dikkate alarak, tabii kaynaklar n ak lc kullan m yla sürdürülebilir kalk nmay sa lamak temel görevimizdir. Recep Tayyip ERDO AN T.C. Baflbakan 3

5 Gelecek nesillerin emaneti olarak de erlendirdi imiz ve bafll ca zenginli imizi teflkil eden temiz çevre, tabii güzelliklerin befli i olan ormanlar m z daha geliflmifl ve zenginleflmifl olarak gelecek nesillere devretme çabalar n yo un olarak yaflad m z bir faaliyet dönemini geride b rakt k. Halk m z n refah ve mutlulu unu her fleyin üzerinde tutan bir anlay flla yürüttü ümüz çal flmalarla; Hükümetimizce benimsenen vatandafl, hizmet ve netice odakl kamu yönetimini sürdürerek dinamik, fleffaf ve hesap verebilir bir yönetim oluflturma ve böylece yolsuzluklar önleme, kat l mc l yayg nlaflt rma Bakanl - m za tahsis edilen kaynaklar tahsis gayelerine uygun olarak etkin ve verimli bir biçimde kullanma yolunda kat etti imiz mesafeleri kamuoyu ile paylaflmak için gayret ediyoruz. Ülkemizi; berrak akan akarsular, kirlenmekten korunmufl topra- ve havas, tertemiz deniz ve gölleri, zengin bitki ve hayvan türlerine sahip ormanlar ve tabii güzellikleri ile sa l kl bir çevrede yafl yor olman n huzurunu duyan, yüzü gülen mutlu insanlar n yaflad diyara dönüfltürmek için flevk ve heyecanla çal - fl yoruz. Genç, dinamik ve e itim seviyesi yüksek bir nüfus yap m zla; sanayileflmifl ülkelerin yaflad hatalara düflmeden bir yandan sahip oldu umuz yeralt ve yerüstü tabii kaynak ve zenginliklerimizi halk m z n refah n art rmada kullan lmas na imkân tan rken di er yandan da koruma- kullanma dengesini gözeterek tabii güzellik ve kaynaklar m z gelifltirme gayreti içinde bulunuyoruz. Birbiriyle ba daflmaz gözüken sanayici ve çevreci taleplerin bir çat flmaya yol aç lmadan birlikte karfl lanmas n n ne kadar zor ve maharet gerektiren bir gayret ve tecrübe gerektirdi i, inan - yorum ki kamuoyunca takdir edilmektedir. Bu güç vazifenin üstesinden gelmemizde büyük destek ve katk lar n ald m z, her geçen gün say lar ve etkinlikleri artan sivil toplum kurulufllar n n Bakanl m z politikalar n n belirlenmesi ve uygulanmas nda daha çok söz sahibi olmas n n önemi çok büyüktür. fiüphesiz baflar y getiren di er önemli unsur da, kendilerine flükran duydu- um ve takdir etti im; mesai kavram na ba l kalmaks z n bir sevdayla hizmet veren her kademedeki personelimiz ve yöneticilerimizin fedakarane gayretleri ve kendilerini yenileme ve aflma arzular d r. Buradan de erli Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere bütün bakan arkadafllar ma, milletvekillerine ayr ca benden önceki bakan m z Say n Osman Pepe'ye katk ve desteklerinden dolay flükranlar m sunar m. Prof. Dr. Veysel ERO LU ÇEVRE VE ORMAN BAKANI Her geçen y l hizmet ç tas n yükselterek halk m za lay k oldu u hizmetleri sunmaya devam etme azmimizi tekrarlayarak bu yöndeki çabalar m z n sonuçlar n yans tan Çevre ve Orman Bakanl 2007 Y l Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunuyor faydal olaca n ümit ediyorum. 4

6 SUNUfi Bakanl m z; insanlar m z n sa l kl, temiz ve yaflanabilir bir çevrede huzurlu bir hayat sürmesini sa lamak, baflta ormanlar m z olmak üzere korunan alanlarla ilgili olarak kanunlarla ve taraf oldu umuz uluslararas sözleflmelerle Bakanl m za verilen görev ve sorumluluklar ; fleffaf, denetlenebilir ve hesap verebilirli i esas alan bir kamu yönetimi anlay fl ve bize tahsis edilen kaynaklar verimli ve etkin kullanma gayretiyle bir faaliyet dönemini daha hizmet kalitesini yükselterek tamamlam flt r. Çevre, ormanc l k ve su kaynaklar alan nda dünyan n gitti i yeri görmeye çal flarak ona göre teflkilat yap m z ve hizmet anlay fl m z yeniden flekillendirerek; günlük sorunlarla u raflan, gelece i planlayan, erken uyar sistemleri kurarak yanl fll klar önlemeyi hedefleyen ça dafl kamu yönetimi anlay fl n benimsemifl bir teflkilat n yöneticisi olarak inan yorum ki, bu anlay fl tüm hizmet alanlar m zda tam olarak yerlefltirdi imizde, gücümüz ve kapasitemizi tam olarak kullanma imkân na kavuflmufl olarak özellikle çevre alan nda karfl karfl ya bulundu umuz devasa sorunlar n üstesinden gelebilecek ve ülkemizi Avrupa Birli i normlar na sahip k larak modern dünyan n üyeleri aras nda hak etti imiz yeri k sa sürede alaca z. Kamuya hizmetlerimizi; standard n her geçen gün gelifltirerek daha doyurucu, süratli ve etkin olarak sunarak hizmet al c lar n memnuniyetini en üst düzeye ç karmak temel hedeflerimiz aras nda yer almaktad r say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ile öngörülen stratejik planlama esas ve uzun vadeli bütçeleme sistemine uygun olarak yürütülen, halk m z n sa l n ve yaflama kalitesi standartlar n do rudan etkileyen faaliyetlerimizi kamuoyu ile paylaflarak yukar da belirtti imiz hedeflere ne ölçüde yaklaflt m z ortaya koyma f rsat veren bu faaliyet raporumuzun, halk m z n bilgi edinme hakk n kullanmas na ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmesine hizmet etmesini temenni ediyorum. Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA MÜSTEfiAR Umuyorum ki, Çevre ve Orman Bakanl olarak sahip oldu umuz gücün ve kapasitenin fark nda olan, mevcut kaynaklar - m z ve kabiliyetlerimizle yapt klar m z analiz ederek yapabileceklerimizi planlayan, böylece etkilili i ve verimlili i art ran, gerçeklefltirdi imiz faaliyetleri veriye dönüfltürüp kaydederek bilgi sistemi uygulamalar n hayata geçiren, faaliyetlerimizi istatistiki anlamda inceleyerek y llar itibar yla elde edilen geliflmeleri etkin biçimde takip eden bir teflkilat olarak gelecek için daha do ru ve geçerli kararlar alma imkân bulaca z 5

7 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I I Y I L I F A A L Y E T R A P O R U 6

8 Ç NDEK LER I- GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUK C- DAREYE L fik N B LG LER Fiziksel Yap Örgüt Yap s Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynaklar Sunulan Hizmetler a) Ana Hizmet Birimleri Taraf ndan Sunulan Hizmetler i) Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü ii) Çevresel Etki De erlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlü ü iii) A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü ü iv) Orman-Köy liflkileri Genel Müdürlü ü v) Do a Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlü ü vi) Araflt rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl vii) D fl liflkiler ve Avrupa Birli i Dairesi Baflkanl viii) E itim ve Yay n Dairesi Baflkanl b) Dan flma ve Denetim Birimleri Taraf ndan Sunulan Hizmetler i) Teftifl Kurulu Baflkanl ii) Strateji Gelifltirme Baflkanl iii) Hukuk Müflavirli i iv) Bakanl k Müflavirleri v) Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i c) Yard mc Hizmet Birimleri Taraf ndan Sunulan Hizmetler i) Personel Dairesi Baflkanl ii) dari Mali fller Dairesi Baflkanl iii) Bilgi fllem Dairesi Baflkanl iv) Savunma Sekreterli i v) Özel Kalem Müdürlü ü

9 Ç NDEK LER II- GAYE VE HEDEFLER A-TEMEL LKELER B-TEMEL POLITIKALAR VE ÖNCELIKLER III- FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MALI B LG LER Bütçe Uygulama Sonuçlar Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar Mali Denetim Sonuçlar B- PERFORMANS BILGILERI Faaliyet ve Proje Bilgileri a) Ana Hizmet Birimleri Taraf ndan Yürütülen Faaliyet ve Projeler i) Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü ii) Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü ü iii) A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü ü iv) Orman-Köy liflkileri Genel Müdürlü ü v) Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü vi) Araflt rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl vii) D fl liflkiler ve Avrupa Birli i Dairesi Baflkanl viii) E itim ve Yay n Dairesi Baflkanl b) Dan flma ve Denetim Birimleri Taraf ndan Yürütülen Faaliyet ve Projeler i) Teftifl Kurulu Baflkanl ii) Strateji Gelifltirme Baflkanl iii) Hukuk Müflavirli i iv) Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i c) Yard mc Hizmet Birimleri i) Personel Dairesi Baflkanl ii) dari Mali fller Dairesi Baflkanl iii) Bilgi fllem Dairesi Baflkanl iv) Savunma Sekreterli i v) Özel Kalem Müdürlü ü Performans Sonuçlar Tablosu Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi IV- KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR V- GENEL DE ERLEND RME, ÖNER VE TEDB RLER VI- EKLER MERKEZ TEfiK LATI ANA H ZMET B R MLER ÇEVRE YÖNET M GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÇEVRESEL ETK DE ERLEND RMES VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü A AÇLANDIRMA VE EROZYON KONTRLU GENEL MÜDÜRLÜ Ü DO A KORUMA VE M LL PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü ORMAN KÖY L fik LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü BA LI KURULUfiLAR DEVLET SU filer GENEL MÜDÜRLÜ Ü ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü DEVLET METEOROLOJ filer GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖZEL ÇEVRE KORUMA BAfiKANLI I

10 9

11 GENEL B LG LER A- Misyon ve Vizyon Bakanl m z Stratejik Plan çal flmalar devam etmekte olup, 31 Ocak 2009 tarihi itibari ile tamamlanarak Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl na teslim edilecektir. Kat l mc yaklafl mlarla haz rlanan stratejik plan çal flmalar - m z n misyon, vizyon ve temel de erler tan mlamalar henüz sonuçlanmam fl olmakla birlikte, öne ç kan taslak misyon ve vizyon tan mlar m z afla da verilmektedir. Misyon Sürdürülebilir kalk nma ilkesi çerçevesinde, çevrenin ve insan sa l n n korunarak hayat kalitesinin bütün canl lar bak - m ndan art r lmas maksad yla çevrenin ve ormanlar n bütün unsurlar n n korunmas, gelifltirilmesi ve uluslararas normlara uygun bir yönetim anlay fl n n hakim k l nmas d r. Vizyon Bugünkü ve gelecek kuflaklar n temel ihtiyaçlar n n sa land, çevre kalitesinin art r ld, biyolojik çeflitlili in korundu- u, tabii kaynaklar n sürdürülebilir kalk nma yaklafl m ile ak lc yönetildi i sa l kl bir çevrede yaflama hakk n gözeten yönetim anlay fl n n hakim oldu u çevre, ormanc l k ve do a koruma alanlar nda politika ve uygulamalara yön veren sayg n bir kurum olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluk Bakanl k, merkez ve taflra teflkilat ile ba l kurulufllardan meydana gelir. Merkez teflkilat ; ana hizmet birimleri, dan flma ve denetim birimleri ile yard mc hizmet birimlerinden oluflur. Sürekli kurullar; Yüksek Çevre Kurulu, Mahalli Çevre Kurullar, Çevre ve Ormanc l k fiuras ve Merkez Av Komisyonudur. Taflra teflkilat ; tarihli ve 3046 say l Kanun, tarihli ve 5442 say l l daresi Kanunu ve tarihli ve 190 say l Genel Kadro ve Usulü Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak kurulmufl olan, 81 ilde l Çevre ve Orman Müdürlü ü fleklinde teflkilatlanm fl olup, taflra teflkilat m zda do rudan merkeze ba l taflra kuruluflu olarak görev yapan 1 adet araflt rma enstitüsü müdürlü ü ile 10 adet araflt rma müdürlü ü ve özel kanunla kurulmufl olan 1 adet milli park müdürlü ünden oluflmaktad r. 01/5/2003 tarihli ve 4856 say l Çevre ve Orman Bakanl Teflkilât ve Görevleri Hakk nda Kanunun 2 nci maddesiyle Bakanl n görevleri afla daki gibi belirlenmifltir. 1. Çevrenin korunmas, kirlili inin önlenmesi ve iyilefltirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar haz rlamak; bu çerçevede, araflt rmalar ve projeler yapmak, yapt rmak, bunlar n uygulama esaslar n tespit etmek, uygulanmas n sa layacak tedbirleri almak. 2. Çevrenin korunmas ve kirlili inin önlenmesi amac yla ülke flartlar na uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vas flar n tespit etmek. 3. Ülke flartlar na uygun olan çevre standartlar n Türk Standartlar Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmas n sa lamak. 4. At k ve yak tlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kal c özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek flekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulay c kurum ve kurulufllar n bu konudaki taleplerini de erlendirerek sonuçland rmak; ülkenin at k yönetimi politikas n belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulmas ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlemek. 10

12 5. Çevrenin korunmas ve kirlili inin önlenmesi için çevre standartlar ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçeklefltirmek amac yla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kurulufllar n n laboratuvarlar ndan yararlanmak. 6. Ülkedeki kirlenme konular ile kirlenmenin mevcut oldu u veya olmas muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bak m ndan çözümünü sa layan kayna n bulunmas yla ilgili çal flmalar yönetmek veya yönlendirmek. 7. Sürdürülebilir kalk nma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olgular n ortak bir çerçeve içinde de erlendirilmesini gerçeklefltirecek çevresel etki de erlendirmesi ve stratejik çevresel de erlendirme çal flmas n n yap lmas n sa lamak, bu çal flmalar denetlemek ve izlemek. 8. Dengeli ve sürekli kalk nma amac na uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararlar n bir arada düflünülmesine imkân veren rasyonel do al kaynak kullan m n sa lamak üzere, kalk nma plânlar ve bölge plânlar temel al narak çevre düzeni plânlar n haz rlamak veya haz rlatmak, onaylamak, uygulanmas n sa lamak. 9. Hayvanlar n korunmas na yönelik çal flmalar, ilgili bakanl k, kurum ve kurulufllar n iflbirli i ile yapmak, yapt rmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sa lamak. 10. Çevre konusunda görev verilmifl olan özel kurulufllar ile kamu kurum ve kurulufllar aras nda iflbirli i ve koordinasyonu sa lamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kurulufllar yönlendirmek, desteklemek ve bakanl klar aras iflbirli i esaslar n yönetmelikle belirlemek. 11. Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. 12. Çevre uygulamalar na etkinlik kazand rmak için baflta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir e itim program uygulamak, bu amaçla yap lan e itim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini gelifltirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araflt rmalar yapmak. 13. Çevre ve orman konular nda uluslararas düzeyde sürdürülen çal flmalar n izlenmesi ve bunlara katk da bulunulmas amac yla ulusal düzeyde yap lan haz rl klar ilgili kurulufllarla iflbirli i halinde yürütmek ve bu çal flmalara Türkiye'nin ifltirakine iliflkin koordinasyonun sa lanmas na, uluslararas iliflkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yard mc olmak. 11

13 14. Ormanlar n korunmas, imar ve slah ile bak m n sa lamak. 15. Orman s n rland r lmas ve kadastrosunu yapmak, vas f tayini ile devlet ormanlar na iliflkin kamu yarar na irtifak hakk tesisi ve iznine ait iflleri yürütmek. 16. Orman s n rlar içerisinde ve yeniden orman rejimine al nacak yerlerde genel a açland rma plân düzenlemek, bu plân n gerektirdi i etüt ve proje iflleri ile a açland rmalar yapmak veya yapt rmak. 17. Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. 18. Devlet ormanlar içindeki otlak, yaylak ve k fllaklar özel mevzuat na göre slah etmek, otlatma amenajman plânlar n yapmak veya yapt rmak. 19. A açland rma yapmak, devaml ve geçici fidanl klar kurmak, özel a açland rma yapmak ve fidanl k tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kiflileri desteklemek. 20. Devlet ormanlar ile tüzel kiflili i haiz kamu kurumlar na ve özel ormanlara ait amenajman plânlar - n yapmak veya yapt rmak. 21. Devlet ormanlar içinde ve bitifli inde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik geliflmelerini sa lamak maksad yla bunlar her türlü kredi ve yard m kaynaklar yla desteklemek, orman-halk iliflkilerini gelifltirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. 22. Baflka yerlere nakledilecek orman köylülerinin b rakt klar tafl nmazlar n kamulaflt r lmas n sa lamak ve buralar a açland rmak. 23. Yurt içi odun hammadde ihtiyac n karfl lamak, odun ve odun d fl orman ürünlerinin ithalat ve ihracat na iliflkin esaslar belirlemek, gerekti inde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. 24. Millî parklar, tabiat parklar, tabiat an tlar, tabiat koruma alanlar ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeflitlili in, av ve yaban hayat alanlar n n tespiti, yönetimi, korunmas, gelifltirilmesi, iflletilmesi ve ifllettirilmesini sa lamak. 25. Bakanl n çal flma alan na giren hizmetlere iliflkin olarak, araflt rma birimleri ve e itim merkezleri açmak, yurt içinde ve d fl nda gerekli personeli yetifltirmek, her çeflit uygulamal araflt rmalarla e itim, yay n ve yay m çal flmalar yapmak, yapt rmak, dokümantasyon ve tan tma faaliyetlerinde bulunmak. 12

14 DAREYE L fik N B LG LER 1- Fiziksel Yap Bakanl m z, Yenimahalle lçesi imar ada 1 nolu parselde bulunan m 2 lik kapal alana sahip merkez bina (22 ve 21 katl olmak üzere, 6 asansörlü, aç k ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yang n alarm sistemli, v.b.) ve imar ada 1 parsel 1440 m 2 lik kapal alana sahip ek hizmet binas ile ayr ca Haymana Yolu 5 km. de Gölbafl Çevre Referans Laboratuar olmak üzere toplam m 2 kapal alanda hizmet vermektedir. Bakanl m za ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler afla daki gibidir. Bakanl k Merkez Binas : Bakanl k Makam, Müsteflarl k Makam, Özel Kalem Bürolar, Müsteflar Yard mc lar, Merkez Teflkilat Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü, Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü ü, A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü ü, Orman Köy liflkileri Genel Müdürlü ü, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü, Araflt rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl, D fl liflkiler ve Avrupa Birli i Dairesi Baflkanl, E itim ve Yay n Dairesi Baflkanl, Merkez Teflkilat Dan flma ve Denetleme Birimleri; Teftifl Kurulu Baflkanl, Strateji Gelifltirme Baflkanl -, Hukuk Müflavirli i, Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i, Merkez Teflkilat Yard mc Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Baflkanl, dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl, Bilgi fllem Dairesi Baflkanl, Savunma Sekreterli i, Özel Kalem Müdürlü ü. Bakanl k Ek Binas (1.Cad. 23.Sok. Befltepe): Döner Sermaye Merkez fiube Müdürlü ü, Bakanl k Arflivi, Sa l k Merkezi, Terzi, Berber, fioförler Odas, dare Amirli i, Savunma Sekreterli i Nöbetçi Memur Odas (Kriz ve Kripto Merkezi), Bakanl k Müflavirleri. Bakanl k Ek Binas (Çevre Referans Laboratuvar Haymana Yolu 5. km Gölbafl -Ankara): Çevre Yönetimi Genel Müdürlü üne ba l Ölçüm ve Denetleme Dairesi Baflkanl, Laboratuarlar fiube Müdürlü ü, Standartlar Kalite Güvence ve E itim fiube Müdürlü ü, Laboratuvar Elemanlar Odas, Güvenlik Personel Odas, Laboratuvarlar, Uzmanlar Odas, Yemekhane, fioförler Odas, Kazan Dairesi. Ba l Kurulufllar; Orman Genel Müdürlü ü, Özel Çevre Koruma Kurumu Baflkanl, Devlet Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü ve Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü. 13

15 Tablo1: Bakanl k Birimlerine Göre Merkez Bina Da l m KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Maksatl Toplant Salonlar Teras 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü 18 Çevresel Etki De erlendirmesi ve Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Md. Planlama Genel Md. 17 Çevresel Etki De erlendirmesi ve Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Md. Planlama Genel Md. 16 Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Md. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Md. 15 Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Md. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü 14 Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Md. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü AR-GE/Orman Köy liflkileri Genel Md. 13 Orman Köy liflkileri Genel Müdürlü ü Orman Köy liflkileri Genel Müdürlü ü 12 A açland rma ve Erozyon Kontrolü Gn. Md. A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Md. 11 A açland rma ve Erozyon Kontrolü Gn. Md. Bilgi fllem Dairesi Baflkanl 10 Teftifl Kurulu Baflkanl Teftifl Kurulu Baflkanl 9 Personel Dairesi Baflkanl Personel Dairesi Baflkanl 8 D fl liflkiler AB Dairesi Baflkanl D fl liflkiler AB Dairesi Baflkanl 7 Strateji Gelifltirme Baflkanl Strateji Gelifltirme Baflkanl 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Orman Genel Müdürlü ü 5 Makam Makam 4 Müsteflarl k Müsteflarl k 3 E itim ve Yay n Dairesi Baflkanl Hukuk Müflavirli i 2 dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Savunma Sekreterli i 1 Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Bilgi Edinme Birimi Saymanl k Z Vip / Santral Ziyaretçi Bekleme Salonu / Genel Evrak B1 Yemekhane Otopark + Depo B2 Kalorifer Dairesi + Mescid + Depo Otopark B3 Otopark 14

16 DAREYE L fik N B LG LER 2- Teflkilat Yap s Bakanl k Teflkilat ; merkez teflkilat, ba l kurulufllar ve taflra teflkilatlar ndan meydana gelmektedir. Bakan; Bakanl k Teflkilat n n en üst amiridir. Bakanl k Müsteflar ; Bakandan sonra Bakanl n üst amiridir say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 11'inci maddesi gere ince Müsteflar, Bakanl n üst yöneticisidir y l nda Bakanl n merkez teflkilat nda; 5 i genel müdürlük ve 3 ü daire baflkanl olmak üzere 8 anahizmet birimi, 5 dan flma ve denetim birimi, 5 yard mc hizmet birimi, 4 ba l kurulufl yer almakta, taflra teflkilat nda ise 81 ilde kurulmufl olan il müdürlükleri, özel kanunla kurulmufl olan 1 adet milli park müdürlü ü ile 1 adet ormanc l k araflt rma enstitüsü müdürlü ü ve 10 adet ormanc l k araflt rma müdürlü ü hizmet yapm flt r. BAKAN Müsteflar Müsteflar Yard mc lar (4) Anahizmet Birimleri Dan flma ve Denetim Birimleri Yard mc Hizmet Birimleri Taflra Teflkilatlar Ba l Kurulufllar Çevre Yönetimi Genel Md. Teftifl Kurulu Baflkanl Personel Dai. Bflk. 81 Adet l Müdürlü ü Devlet Su flleri Gn. Müd. Çevresel Etki De. ve Plan. Genel Md. Strateji Gelifltirme Baflkanl dari ve Mali fller Dai. Bflk. Gelibolu Yar madas Tarihi M.P.Müd. Orman Genel Müdürlü ü A açland rma ve Erozyon Kont.Gn.Md. Hukuk Müflavirli i Bilgi fllem Dai. Bflk. 1 Adet Orm. Araflt rma Enstitüsü Devlet Meteoroloji Gen. Müd. Orman-Köy liflkileri Genel Müd. Bakanl k Müflavirleri Savunma Sekreterli i 10 Adet Orm. Araflt rma Müd. Özel Çevre Kurumu Bflk. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müd. Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i Özel Kalem Müdürlü ü Araflt rma ve Gelifltirme Dai. Bflk. D fl lflkiler ve AB Dai. Bflk. E itim ve Yay n Dai. Bflk. 15

17 DAREYE L fik N B LG LER 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsam nda sistem iletiflim altyap s ve teknik deste e iliflkin bilgiler afla da gösterilmektedir. Bakanl k WEB Sitesinden verilen hizmetler; e-sözlük (Çevre ve Ormanc l k Terimleri Sözlü ü) e-mevzuat (Geçerli Mevzuat) e-kitap (Makaleler) e-arfliv Merkez Teflkilat nda Sistem letiflim Altyap Cihaz a) Lan Veri Taban Sunucusu : 4 Adet b) E-posta Sunucu : 2 Adet c) nternet Sunucu : 2 Adet d) Switch : 50 Adet e) Virüs Önleme Sistemi : 1 Adet f) Veri Taban Yedekleme Sistemi : 1 Adet g) nternet Veri Taban Sunucu : 1 Adet h) Lan Sunucu : 1 Adet ) Modem : - i) Firewall : 2 Adet 16

18 Tablo 2 Merkez ve Taflra Teflkilatlar ndaki Teknolojik Malzemenin Da l m Malzemenin Ad Toplam 2006 Toplam 2007 Fotokopi Kiflisel Bilgisayar Taray c Yaz c Faks Laptop GPS Tablo 3 Merkez ve Taflra Teflkilatlar ndaki Araç Say lar Malzemenin Ad Toplam 2006 Toplam 2007 Binek Oto Station Wagon Pick-Up Arazi Pick-Up Minibüs Otobüs 6 9 Kamyon Motosiklet Jeep (Arazi-Binek) Panel 2 1 tfaiye Arazöz 3 2 Greyder 1 1 Kepçe fl Makinesi 6 7 Tekne Bot (zodyak) 3 6 Kamyonet Ambulans 1 1 Traktör Lokomatif 1 Kar-Motoru Tafl. 3 A aç Sok.Arac 1 Toplam Araç

19 DAREYE L fik N B LG LER 4- nsan Kaynaklar 2007 y l sonu itibariyle Bakanl k merkez ve taflra teflkilat na tahsis edilmifl olan 8356 kadrodan 5087 adedi dolu, 3271 adet ise bofl durumda olup, tahsis edilen kadronun % 61'i kullan lm flt r y l nda Bakanl k merkez teflkilat ve taflra teflkilatlar nda 5087 kadrolu, 317 sözleflmeli olmak üzere toplam 5404 personel görev yapm flt r. Ayr ca 4956 adet kadrolu iflçi çal flmaktad r. Bakanl k personelinin % 94'ü kadrolu, % 6's sözleflmeli statüsünde görev yapmaktad r. Toplam personelin % 23'ü merkez teflkilat birimlerinde kalan % 77'si de taflra teflkilatlar nda çal flmaktad r y l nda ise Bakanl k merkez ve taflra teflkilat na tahsis edilmifl olan kadrodan adedi dolu, adedi ise bofl durumda olup, tahsis edilen kadronun % 60 kullan lm flt r y l ile 2007 y l aras ndaki personel farkl l aç ktan atamalar ile kurumlar aras personel naklinden kaynaklanmaktad r. Tablo 4 Bakanl m za Tahsis Edilen Kadro Say s Bakanl m za Tahsis Edilen Kadro Say s Dolu Bofl Toplam

20 Personelin hizmet y llar na göre say sal da l m na iliflkin bilgiler afla da detayland r lm flt r. Bakanl k kadrolu ve sözleflmeli personelinin % 81'lik k sm 10 y ldan fazla kamu hizmet tecrübesine sahiptir fiekil 1: Kadrolu ve Sözleflmeli Personelin Hizmet Y l Da l m Bakanl m z cinsiyet ayr mc l baflta olmak üzere her türlü ayr mc l a karfl d r. F rsat Eflitli inin sa lanmas benimsenmifltir. Bakanl m z n merkez ve taflra teflkilat nda görev yapmakta olan personelin kad n ve erkek da l m afla daki tabloda gösterilmektedir. Buna göre Bakanl m zda % 75 oran nda erkek personel % 25 oran nda bayan personel bulunmaktad r. fiekil 2: Kadrolu ve Sözleflmeli Personelin Cinsiyet Da l m 19

21 DAREYE L fik N B LG LER Bakanl m z personel yap s n n alan nda uzmanlaflm fl ve nitelikli kadrolardan oluflmas hedeflenmektedir y l sonu itibariyle kadrolu ve sözleflmeli personelin yaklafl k % 57'sini 4 y l ve üstü yüksek e itim mezunlar oluflturmaktad r. Personelin durumu afla da grafikte gösterilmektedir. fiekil 3: Kadrolu ve Sözleflmeli Personelin E itim Durumlar Personel Say s lk O. Orta O. Lise Teknik Lise 2 Y ll k Y.O. 3 Y ll k Y.O. 4 Y ll k Y.O. 5 Y ll k Y.O. Lisanas üstü Doktora 6 Y ll k Y.O. Bakanl m zda 2007 y l sonu itibariyle kadrolu ve sözleflmeli personelin yafl gruplar na göre da l m afla da gösterilmektedir. Toplam personelin yaklafl k yar s n n yafl, üçte birinin yafl aras nda oldu u görülmektedir. fiekil 4: Kadrolu ve Sözleflmeli Personelin Yafl Gruplar na Göre Say sal Da l m 20

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR.

2007 FAAL YET RAPORU KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU. KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. KADIKÖY BELED YES 2007 FAAL YET RAPORU 2007 FAAL YET RAPORU Ça r Merkezi Tel: 444 55 22 Santral Tel: 0216 542 50 00 web: www.kadikoy.bel.tr KADIKÖY DE YAfiAMAK AYRICALIKTIR. Efendiler!.. Dünyada her

Detaylı

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU

2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU 2007 KOCAEL BÜYÜKfiEH R BELED YES FAAL YET RAPORU Haz rlayan Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl çerik Haz rlama Bayram Çolako lu Osman Gür Hasan Sait Akbafl Ülkü Toraman Grafik Tasar m RNA Arfliv Bas

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Sevgili stanbullular,

Sevgili stanbullular, "Her fert istedi ini düflünmek, istedi ine inanmak, kendine mahsus siyasî bir fikre malik olmak, seçti i dinin icaplar n yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetlerine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdan

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri A-M SYON V ZYON VE DE ERLER B-YETK GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- DAREYE L K N B LG LER

Detaylı

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3

2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 2 0 0 4 B B F A A L Y E T R A P O RU < 9 3 > 94-115 araflt rma, bilgi ifllem ve iletiflim Araflt rma Faaliyetleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bilgi fllem Halkla liflkiler D fl liflkiler > araflt rma, Bilgi

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI

enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI enterprise europe flletmelere Yönelik AB Destekleri Avrupa flletmeler A - STANBUL STANBUL SANAY ODASI Bu broflür Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenen Avrupa flletmeler A stanbul Merkezi faaliyetleri

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315)

Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E Aral k 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-12/315) Meflrutiyet Caddesi, No. 74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax:

Detaylı

2009 FAALiYET RAPORU

2009 FAALiYET RAPORU 2009 FAALiYET RAPORU Çalýþmak demek, boþuna yorulmak, terlemek deðildir. Zamanýn gereklerine göre bilim, teknik ve her türlü uygar buluþlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Değerli Bucalılar,

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI

DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E DIfi T CARETTE ÇEVRE KORUMA KAYNAKLI TAR FE DIfiI TEKN K ENGELLER VE TÜRK SANAY Ç N EYLEM PLANI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DIfi T CARETTE

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r. 1973 y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de

Detaylı

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz. varsa. Şehrimiz. Güzel olur! YAKUP YEŞİLTAŞ YAKUP YEŞİLTAŞ Editör Ayflenur MENEKfiE Yayına Hazırlık Sultan DEDE Kapak Tasar m Halil UYAR Yapım Sanat stanbul 2 Bask / Cilt Mavi Ofset Ümidimiz 3 içindekiler Teflekkür Sunufl Önsöz Ümit fiehri Nasıl

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı