Tabiata sayg akl n vicdan d r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tabiata sayg akl n vicdan d r."

Transkript

1

2 Tabiata sayg akl n vicdan d r. 1

3 Kuruluflundan bu yana, Çevre ve Orman Bakanl n n gerçeklefltirmifl oldu u geliflmeleri, alm fl oldu u mesafeyi ve ortaya koymufl oldu u yeni yaklafl mlar yak ndan izlemekte ve takdirle karfl lamaktay m. Halk m z n gelecek nesillerimizin sa l n ilgilendiren çevre ve su problemlerinin çözümünde ve daha yeflil bir Türkiye nin ihyas nda çok önemli mesafeler kaydedilmifltir. Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaflkan 2

4 Tabiat; yefliliyle, suyuyla, havas yla ve topra yla ayr lmaz bir bütündür. Biz çal flmalar m z bu bütünlü ü dikkate alarak yap yoruz. Su ihtiyac ndan planl geliflmeye, hava kalitesinden at k yönetimine kadar bir yerleflim biriminin bütün ihtiyaçlar n ayn anda dikkate alarak, tabii kaynaklar n ak lc kullan m yla sürdürülebilir kalk nmay sa lamak temel görevimizdir. Recep Tayyip ERDO AN T.C. Baflbakan 3

5 Gelecek nesillerin emaneti olarak de erlendirdi imiz ve bafll ca zenginli imizi teflkil eden temiz çevre, tabii güzelliklerin befli i olan ormanlar m z daha geliflmifl ve zenginleflmifl olarak gelecek nesillere devretme çabalar n yo un olarak yaflad m z bir faaliyet dönemini geride b rakt k. Halk m z n refah ve mutlulu unu her fleyin üzerinde tutan bir anlay flla yürüttü ümüz çal flmalarla; Hükümetimizce benimsenen vatandafl, hizmet ve netice odakl kamu yönetimini sürdürerek dinamik, fleffaf ve hesap verebilir bir yönetim oluflturma ve böylece yolsuzluklar önleme, kat l mc l yayg nlaflt rma Bakanl - m za tahsis edilen kaynaklar tahsis gayelerine uygun olarak etkin ve verimli bir biçimde kullanma yolunda kat etti imiz mesafeleri kamuoyu ile paylaflmak için gayret ediyoruz. Ülkemizi; berrak akan akarsular, kirlenmekten korunmufl topra- ve havas, tertemiz deniz ve gölleri, zengin bitki ve hayvan türlerine sahip ormanlar ve tabii güzellikleri ile sa l kl bir çevrede yafl yor olman n huzurunu duyan, yüzü gülen mutlu insanlar n yaflad diyara dönüfltürmek için flevk ve heyecanla çal - fl yoruz. Genç, dinamik ve e itim seviyesi yüksek bir nüfus yap m zla; sanayileflmifl ülkelerin yaflad hatalara düflmeden bir yandan sahip oldu umuz yeralt ve yerüstü tabii kaynak ve zenginliklerimizi halk m z n refah n art rmada kullan lmas na imkân tan rken di er yandan da koruma- kullanma dengesini gözeterek tabii güzellik ve kaynaklar m z gelifltirme gayreti içinde bulunuyoruz. Birbiriyle ba daflmaz gözüken sanayici ve çevreci taleplerin bir çat flmaya yol aç lmadan birlikte karfl lanmas n n ne kadar zor ve maharet gerektiren bir gayret ve tecrübe gerektirdi i, inan - yorum ki kamuoyunca takdir edilmektedir. Bu güç vazifenin üstesinden gelmemizde büyük destek ve katk lar n ald m z, her geçen gün say lar ve etkinlikleri artan sivil toplum kurulufllar n n Bakanl m z politikalar n n belirlenmesi ve uygulanmas nda daha çok söz sahibi olmas n n önemi çok büyüktür. fiüphesiz baflar y getiren di er önemli unsur da, kendilerine flükran duydu- um ve takdir etti im; mesai kavram na ba l kalmaks z n bir sevdayla hizmet veren her kademedeki personelimiz ve yöneticilerimizin fedakarane gayretleri ve kendilerini yenileme ve aflma arzular d r. Buradan de erli Say n Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an baflta olmak üzere bütün bakan arkadafllar ma, milletvekillerine ayr ca benden önceki bakan m z Say n Osman Pepe'ye katk ve desteklerinden dolay flükranlar m sunar m. Prof. Dr. Veysel ERO LU ÇEVRE VE ORMAN BAKANI Her geçen y l hizmet ç tas n yükselterek halk m za lay k oldu u hizmetleri sunmaya devam etme azmimizi tekrarlayarak bu yöndeki çabalar m z n sonuçlar n yans tan Çevre ve Orman Bakanl 2007 Y l Faaliyet Raporunu kamuoyunun bilgisine sunuyor faydal olaca n ümit ediyorum. 4

6 SUNUfi Bakanl m z; insanlar m z n sa l kl, temiz ve yaflanabilir bir çevrede huzurlu bir hayat sürmesini sa lamak, baflta ormanlar m z olmak üzere korunan alanlarla ilgili olarak kanunlarla ve taraf oldu umuz uluslararas sözleflmelerle Bakanl m za verilen görev ve sorumluluklar ; fleffaf, denetlenebilir ve hesap verebilirli i esas alan bir kamu yönetimi anlay fl ve bize tahsis edilen kaynaklar verimli ve etkin kullanma gayretiyle bir faaliyet dönemini daha hizmet kalitesini yükselterek tamamlam flt r. Çevre, ormanc l k ve su kaynaklar alan nda dünyan n gitti i yeri görmeye çal flarak ona göre teflkilat yap m z ve hizmet anlay fl m z yeniden flekillendirerek; günlük sorunlarla u raflan, gelece i planlayan, erken uyar sistemleri kurarak yanl fll klar önlemeyi hedefleyen ça dafl kamu yönetimi anlay fl n benimsemifl bir teflkilat n yöneticisi olarak inan yorum ki, bu anlay fl tüm hizmet alanlar m zda tam olarak yerlefltirdi imizde, gücümüz ve kapasitemizi tam olarak kullanma imkân na kavuflmufl olarak özellikle çevre alan nda karfl karfl ya bulundu umuz devasa sorunlar n üstesinden gelebilecek ve ülkemizi Avrupa Birli i normlar na sahip k larak modern dünyan n üyeleri aras nda hak etti imiz yeri k sa sürede alaca z. Kamuya hizmetlerimizi; standard n her geçen gün gelifltirerek daha doyurucu, süratli ve etkin olarak sunarak hizmet al c lar n memnuniyetini en üst düzeye ç karmak temel hedeflerimiz aras nda yer almaktad r say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu ile öngörülen stratejik planlama esas ve uzun vadeli bütçeleme sistemine uygun olarak yürütülen, halk m z n sa l n ve yaflama kalitesi standartlar n do rudan etkileyen faaliyetlerimizi kamuoyu ile paylaflarak yukar da belirtti imiz hedeflere ne ölçüde yaklaflt m z ortaya koyma f rsat veren bu faaliyet raporumuzun, halk m z n bilgi edinme hakk n kullanmas na ve denetleme fonksiyonunu yerine getirmesine hizmet etmesini temenni ediyorum. Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA MÜSTEfiAR Umuyorum ki, Çevre ve Orman Bakanl olarak sahip oldu umuz gücün ve kapasitenin fark nda olan, mevcut kaynaklar - m z ve kabiliyetlerimizle yapt klar m z analiz ederek yapabileceklerimizi planlayan, böylece etkilili i ve verimlili i art ran, gerçeklefltirdi imiz faaliyetleri veriye dönüfltürüp kaydederek bilgi sistemi uygulamalar n hayata geçiren, faaliyetlerimizi istatistiki anlamda inceleyerek y llar itibar yla elde edilen geliflmeleri etkin biçimde takip eden bir teflkilat olarak gelecek için daha do ru ve geçerli kararlar alma imkân bulaca z 5

7 Ç E V R E V E O R M A N B A K A N L I I Y I L I F A A L Y E T R A P O R U 6

8 Ç NDEK LER I- GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUK C- DAREYE L fik N B LG LER Fiziksel Yap Örgüt Yap s Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar nsan Kaynaklar Sunulan Hizmetler a) Ana Hizmet Birimleri Taraf ndan Sunulan Hizmetler i) Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü ii) Çevresel Etki De erlendirmesi ve Plânlama Genel Müdürlü ü iii) A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü ü iv) Orman-Köy liflkileri Genel Müdürlü ü v) Do a Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlü ü vi) Araflt rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl vii) D fl liflkiler ve Avrupa Birli i Dairesi Baflkanl viii) E itim ve Yay n Dairesi Baflkanl b) Dan flma ve Denetim Birimleri Taraf ndan Sunulan Hizmetler i) Teftifl Kurulu Baflkanl ii) Strateji Gelifltirme Baflkanl iii) Hukuk Müflavirli i iv) Bakanl k Müflavirleri v) Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i c) Yard mc Hizmet Birimleri Taraf ndan Sunulan Hizmetler i) Personel Dairesi Baflkanl ii) dari Mali fller Dairesi Baflkanl iii) Bilgi fllem Dairesi Baflkanl iv) Savunma Sekreterli i v) Özel Kalem Müdürlü ü

9 Ç NDEK LER II- GAYE VE HEDEFLER A-TEMEL LKELER B-TEMEL POLITIKALAR VE ÖNCELIKLER III- FAAL YETLERE L fik N B LG VE DE ERLEND RMELER A- MALI B LG LER Bütçe Uygulama Sonuçlar Temel Mali Tablolara liflkin Aç klamalar Mali Denetim Sonuçlar B- PERFORMANS BILGILERI Faaliyet ve Proje Bilgileri a) Ana Hizmet Birimleri Taraf ndan Yürütülen Faaliyet ve Projeler i) Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü ii) Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü ü iii) A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü ü iv) Orman-Köy liflkileri Genel Müdürlü ü v) Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü vi) Araflt rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl vii) D fl liflkiler ve Avrupa Birli i Dairesi Baflkanl viii) E itim ve Yay n Dairesi Baflkanl b) Dan flma ve Denetim Birimleri Taraf ndan Yürütülen Faaliyet ve Projeler i) Teftifl Kurulu Baflkanl ii) Strateji Gelifltirme Baflkanl iii) Hukuk Müflavirli i iv) Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i c) Yard mc Hizmet Birimleri i) Personel Dairesi Baflkanl ii) dari Mali fller Dairesi Baflkanl iii) Bilgi fllem Dairesi Baflkanl iv) Savunma Sekreterli i v) Özel Kalem Müdürlü ü Performans Sonuçlar Tablosu Performans Sonuçlar n n De erlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin De erlendirilmesi IV- KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TEN N DE ERLEND R LMES A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR V- GENEL DE ERLEND RME, ÖNER VE TEDB RLER VI- EKLER MERKEZ TEfiK LATI ANA H ZMET B R MLER ÇEVRE YÖNET M GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÇEVRESEL ETK DE ERLEND RMES VE PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜ Ü A AÇLANDIRMA VE EROZYON KONTRLU GENEL MÜDÜRLÜ Ü DO A KORUMA VE M LL PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜ Ü ORMAN KÖY L fik LER GENEL MÜDÜRLÜ Ü BA LI KURULUfiLAR DEVLET SU filer GENEL MÜDÜRLÜ Ü ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü DEVLET METEOROLOJ filer GENEL MÜDÜRLÜ Ü ÖZEL ÇEVRE KORUMA BAfiKANLI I

10 9

11 GENEL B LG LER A- Misyon ve Vizyon Bakanl m z Stratejik Plan çal flmalar devam etmekte olup, 31 Ocak 2009 tarihi itibari ile tamamlanarak Baflbakanl k Devlet Planlama Teflkilat Müsteflarl na teslim edilecektir. Kat l mc yaklafl mlarla haz rlanan stratejik plan çal flmalar - m z n misyon, vizyon ve temel de erler tan mlamalar henüz sonuçlanmam fl olmakla birlikte, öne ç kan taslak misyon ve vizyon tan mlar m z afla da verilmektedir. Misyon Sürdürülebilir kalk nma ilkesi çerçevesinde, çevrenin ve insan sa l n n korunarak hayat kalitesinin bütün canl lar bak - m ndan art r lmas maksad yla çevrenin ve ormanlar n bütün unsurlar n n korunmas, gelifltirilmesi ve uluslararas normlara uygun bir yönetim anlay fl n n hakim k l nmas d r. Vizyon Bugünkü ve gelecek kuflaklar n temel ihtiyaçlar n n sa land, çevre kalitesinin art r ld, biyolojik çeflitlili in korundu- u, tabii kaynaklar n sürdürülebilir kalk nma yaklafl m ile ak lc yönetildi i sa l kl bir çevrede yaflama hakk n gözeten yönetim anlay fl n n hakim oldu u çevre, ormanc l k ve do a koruma alanlar nda politika ve uygulamalara yön veren sayg n bir kurum olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluk Bakanl k, merkez ve taflra teflkilat ile ba l kurulufllardan meydana gelir. Merkez teflkilat ; ana hizmet birimleri, dan flma ve denetim birimleri ile yard mc hizmet birimlerinden oluflur. Sürekli kurullar; Yüksek Çevre Kurulu, Mahalli Çevre Kurullar, Çevre ve Ormanc l k fiuras ve Merkez Av Komisyonudur. Taflra teflkilat ; tarihli ve 3046 say l Kanun, tarihli ve 5442 say l l daresi Kanunu ve tarihli ve 190 say l Genel Kadro ve Usulü Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak kurulmufl olan, 81 ilde l Çevre ve Orman Müdürlü ü fleklinde teflkilatlanm fl olup, taflra teflkilat m zda do rudan merkeze ba l taflra kuruluflu olarak görev yapan 1 adet araflt rma enstitüsü müdürlü ü ile 10 adet araflt rma müdürlü ü ve özel kanunla kurulmufl olan 1 adet milli park müdürlü ünden oluflmaktad r. 01/5/2003 tarihli ve 4856 say l Çevre ve Orman Bakanl Teflkilât ve Görevleri Hakk nda Kanunun 2 nci maddesiyle Bakanl n görevleri afla daki gibi belirlenmifltir. 1. Çevrenin korunmas, kirlili inin önlenmesi ve iyilefltirilmesi için prensip ve politikalar tespit etmek, programlar haz rlamak; bu çerçevede, araflt rmalar ve projeler yapmak, yapt rmak, bunlar n uygulama esaslar n tespit etmek, uygulanmas n sa layacak tedbirleri almak. 2. Çevrenin korunmas ve kirlili inin önlenmesi amac yla ülke flartlar na uygun olan teknolojiyi belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vas flar n tespit etmek. 3. Ülke flartlar na uygun olan çevre standartlar n Türk Standartlar Enstitüsü ile birlikte belirlemek, uygulamak ve uygulanmas n sa lamak. 4. At k ve yak tlar ile ekolojik dengeyi bozan, havada, suda ve toprakta kal c özellik gösteren kirleticilerin çevreye zarar vermeyecek flekilde bertaraf edilmesi için denetimler yapmak; ülke genelinde tüm uygulay c kurum ve kurulufllar n bu konudaki taleplerini de erlendirerek sonuçland rmak; ülkenin at k yönetimi politikas n belirlemek ve bu konuda gerekli tedbirleri almak; tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetlerin durdurulmas ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlemek. 10

12 5. Çevrenin korunmas ve kirlili inin önlenmesi için çevre standartlar ve ekolojik kriterler esas olmak üzere her türlü analizi, ölçüm ve kontrolleri gerçeklefltirmek amac yla laboratuvar kurmak, kurdurmak ve denetimlerini yapmak veya mevcut kamu kurum ve kurulufllar n n laboratuvarlar ndan yararlanmak. 6. Ülkedeki kirlenme konular ile kirlenmenin mevcut oldu u veya olmas muhtemel bölgeleri ve sektörleri tespit etmek ve izlemek, bu problemlerin teknik, idari ve finansman bak m ndan çözümünü sa layan kayna n bulunmas yla ilgili çal flmalar yönetmek veya yönlendirmek. 7. Sürdürülebilir kalk nma ilkesi çerçevesinde, çevreye olumsuz etki yapabilecek her türlü plân, program ve projenin, fayda ve maliyetleriyle çevresel olgular n ortak bir çerçeve içinde de erlendirilmesini gerçeklefltirecek çevresel etki de erlendirmesi ve stratejik çevresel de erlendirme çal flmas n n yap lmas n sa lamak, bu çal flmalar denetlemek ve izlemek. 8. Dengeli ve sürekli kalk nma amac na uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararlar n bir arada düflünülmesine imkân veren rasyonel do al kaynak kullan m n sa lamak üzere, kalk nma plânlar ve bölge plânlar temel al narak çevre düzeni plânlar n haz rlamak veya haz rlatmak, onaylamak, uygulanmas n sa lamak. 9. Hayvanlar n korunmas na yönelik çal flmalar, ilgili bakanl k, kurum ve kurulufllar n iflbirli i ile yapmak, yapt rmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sa lamak. 10. Çevre konusunda görev verilmifl olan özel kurulufllar ile kamu kurum ve kurulufllar aras nda iflbirli i ve koordinasyonu sa lamak; bu konuda faaliyette bulunan gönüllü kurulufllar yönlendirmek, desteklemek ve bakanl klar aras iflbirli i esaslar n yönetmelikle belirlemek. 11. Çevreye olumsuz etkileri olan her türlü faaliyeti ülke bütününde izlemek ve denetlemek. 12. Çevre uygulamalar na etkinlik kazand rmak için baflta mahalli idareler olmak üzere, sürekli bir e itim program uygulamak, bu amaçla yap lan e itim faaliyetlerini izlemek, desteklemek, yönlendirmek, çevre bilincini gelifltirmek ve çevre problemleri konusunda kamuoyu araflt rmalar yapmak. 13. Çevre ve orman konular nda uluslararas düzeyde sürdürülen çal flmalar n izlenmesi ve bunlara katk da bulunulmas amac yla ulusal düzeyde yap lan haz rl klar ilgili kurulufllarla iflbirli i halinde yürütmek ve bu çal flmalara Türkiye'nin ifltirakine iliflkin koordinasyonun sa lanmas na, uluslararas iliflkilerin yürütülmesi ile ilgili mevzuat çerçevesinde yard mc olmak. 11

13 14. Ormanlar n korunmas, imar ve slah ile bak m n sa lamak. 15. Orman s n rland r lmas ve kadastrosunu yapmak, vas f tayini ile devlet ormanlar na iliflkin kamu yarar na irtifak hakk tesisi ve iznine ait iflleri yürütmek. 16. Orman s n rlar içerisinde ve yeniden orman rejimine al nacak yerlerde genel a açland rma plân düzenlemek, bu plân n gerektirdi i etüt ve proje iflleri ile a açland rmalar yapmak veya yapt rmak. 17. Erozyonu önleyici her türlü tedbiri almak. 18. Devlet ormanlar içindeki otlak, yaylak ve k fllaklar özel mevzuat na göre slah etmek, otlatma amenajman plânlar n yapmak veya yapt rmak. 19. A açland rma yapmak, devaml ve geçici fidanl klar kurmak, özel a açland rma yapmak ve fidanl k tesis etmek isteyen gerçek ve tüzel kiflileri desteklemek. 20. Devlet ormanlar ile tüzel kiflili i haiz kamu kurumlar na ve özel ormanlara ait amenajman plânlar - n yapmak veya yapt rmak. 21. Devlet ormanlar içinde ve bitifli inde oturan köylülerin sosyal ve ekonomik geliflmelerini sa lamak maksad yla bunlar her türlü kredi ve yard m kaynaklar yla desteklemek, orman-halk iliflkilerini gelifltirmek ve bu konuda her türlü tedbiri almak. 22. Baflka yerlere nakledilecek orman köylülerinin b rakt klar tafl nmazlar n kamulaflt r lmas n sa lamak ve buralar a açland rmak. 23. Yurt içi odun hammadde ihtiyac n karfl lamak, odun ve odun d fl orman ürünlerinin ithalat ve ihracat na iliflkin esaslar belirlemek, gerekti inde tohum, fidan ve üretimle ilgili maddeleri ithal ve ihraç etmek. 24. Millî parklar, tabiat parklar, tabiat an tlar, tabiat koruma alanlar ve orman içi mesire yerleri ile biyolojik çeflitlili in, av ve yaban hayat alanlar n n tespiti, yönetimi, korunmas, gelifltirilmesi, iflletilmesi ve ifllettirilmesini sa lamak. 25. Bakanl n çal flma alan na giren hizmetlere iliflkin olarak, araflt rma birimleri ve e itim merkezleri açmak, yurt içinde ve d fl nda gerekli personeli yetifltirmek, her çeflit uygulamal araflt rmalarla e itim, yay n ve yay m çal flmalar yapmak, yapt rmak, dokümantasyon ve tan tma faaliyetlerinde bulunmak. 12

14 DAREYE L fik N B LG LER 1- Fiziksel Yap Bakanl m z, Yenimahalle lçesi imar ada 1 nolu parselde bulunan m 2 lik kapal alana sahip merkez bina (22 ve 21 katl olmak üzere, 6 asansörlü, aç k ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yang n alarm sistemli, v.b.) ve imar ada 1 parsel 1440 m 2 lik kapal alana sahip ek hizmet binas ile ayr ca Haymana Yolu 5 km. de Gölbafl Çevre Referans Laboratuar olmak üzere toplam m 2 kapal alanda hizmet vermektedir. Bakanl m za ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler afla daki gibidir. Bakanl k Merkez Binas : Bakanl k Makam, Müsteflarl k Makam, Özel Kalem Bürolar, Müsteflar Yard mc lar, Merkez Teflkilat Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü, Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlü ü, A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü ü, Orman Köy liflkileri Genel Müdürlü ü, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü, Araflt rma ve Gelifltirme Dairesi Baflkanl, D fl liflkiler ve Avrupa Birli i Dairesi Baflkanl, E itim ve Yay n Dairesi Baflkanl, Merkez Teflkilat Dan flma ve Denetleme Birimleri; Teftifl Kurulu Baflkanl, Strateji Gelifltirme Baflkanl -, Hukuk Müflavirli i, Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i, Merkez Teflkilat Yard mc Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Baflkanl, dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl, Bilgi fllem Dairesi Baflkanl, Savunma Sekreterli i, Özel Kalem Müdürlü ü. Bakanl k Ek Binas (1.Cad. 23.Sok. Befltepe): Döner Sermaye Merkez fiube Müdürlü ü, Bakanl k Arflivi, Sa l k Merkezi, Terzi, Berber, fioförler Odas, dare Amirli i, Savunma Sekreterli i Nöbetçi Memur Odas (Kriz ve Kripto Merkezi), Bakanl k Müflavirleri. Bakanl k Ek Binas (Çevre Referans Laboratuvar Haymana Yolu 5. km Gölbafl -Ankara): Çevre Yönetimi Genel Müdürlü üne ba l Ölçüm ve Denetleme Dairesi Baflkanl, Laboratuarlar fiube Müdürlü ü, Standartlar Kalite Güvence ve E itim fiube Müdürlü ü, Laboratuvar Elemanlar Odas, Güvenlik Personel Odas, Laboratuvarlar, Uzmanlar Odas, Yemekhane, fioförler Odas, Kazan Dairesi. Ba l Kurulufllar; Orman Genel Müdürlü ü, Özel Çevre Koruma Kurumu Baflkanl, Devlet Meteoroloji flleri Genel Müdürlü ü ve Devlet Su flleri Genel Müdürlü ü. 13

15 Tablo1: Bakanl k Birimlerine Göre Merkez Bina Da l m KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Maksatl Toplant Salonlar Teras 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü 18 Çevresel Etki De erlendirmesi ve Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Md. Planlama Genel Md. 17 Çevresel Etki De erlendirmesi ve Çevresel Etki De erlendirmesi ve Planlama Genel Md. Planlama Genel Md. 16 Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Md. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Md. 15 Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Md. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü 14 Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Md. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü AR-GE/Orman Köy liflkileri Genel Md. 13 Orman Köy liflkileri Genel Müdürlü ü Orman Köy liflkileri Genel Müdürlü ü 12 A açland rma ve Erozyon Kontrolü Gn. Md. A açland rma ve Erozyon Kontrolü Genel Md. 11 A açland rma ve Erozyon Kontrolü Gn. Md. Bilgi fllem Dairesi Baflkanl 10 Teftifl Kurulu Baflkanl Teftifl Kurulu Baflkanl 9 Personel Dairesi Baflkanl Personel Dairesi Baflkanl 8 D fl liflkiler AB Dairesi Baflkanl D fl liflkiler AB Dairesi Baflkanl 7 Strateji Gelifltirme Baflkanl Strateji Gelifltirme Baflkanl 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlü ü Orman Genel Müdürlü ü 5 Makam Makam 4 Müsteflarl k Müsteflarl k 3 E itim ve Yay n Dairesi Baflkanl Hukuk Müflavirli i 2 dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Savunma Sekreterli i 1 Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i dari ve Mali fller Dairesi Baflkanl Bilgi Edinme Birimi Saymanl k Z Vip / Santral Ziyaretçi Bekleme Salonu / Genel Evrak B1 Yemekhane Otopark + Depo B2 Kalorifer Dairesi + Mescid + Depo Otopark B3 Otopark 14

16 DAREYE L fik N B LG LER 2- Teflkilat Yap s Bakanl k Teflkilat ; merkez teflkilat, ba l kurulufllar ve taflra teflkilatlar ndan meydana gelmektedir. Bakan; Bakanl k Teflkilat n n en üst amiridir. Bakanl k Müsteflar ; Bakandan sonra Bakanl n üst amiridir say l Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 11'inci maddesi gere ince Müsteflar, Bakanl n üst yöneticisidir y l nda Bakanl n merkez teflkilat nda; 5 i genel müdürlük ve 3 ü daire baflkanl olmak üzere 8 anahizmet birimi, 5 dan flma ve denetim birimi, 5 yard mc hizmet birimi, 4 ba l kurulufl yer almakta, taflra teflkilat nda ise 81 ilde kurulmufl olan il müdürlükleri, özel kanunla kurulmufl olan 1 adet milli park müdürlü ü ile 1 adet ormanc l k araflt rma enstitüsü müdürlü ü ve 10 adet ormanc l k araflt rma müdürlü ü hizmet yapm flt r. BAKAN Müsteflar Müsteflar Yard mc lar (4) Anahizmet Birimleri Dan flma ve Denetim Birimleri Yard mc Hizmet Birimleri Taflra Teflkilatlar Ba l Kurulufllar Çevre Yönetimi Genel Md. Teftifl Kurulu Baflkanl Personel Dai. Bflk. 81 Adet l Müdürlü ü Devlet Su flleri Gn. Müd. Çevresel Etki De. ve Plan. Genel Md. Strateji Gelifltirme Baflkanl dari ve Mali fller Dai. Bflk. Gelibolu Yar madas Tarihi M.P.Müd. Orman Genel Müdürlü ü A açland rma ve Erozyon Kont.Gn.Md. Hukuk Müflavirli i Bilgi fllem Dai. Bflk. 1 Adet Orm. Araflt rma Enstitüsü Devlet Meteoroloji Gen. Müd. Orman-Köy liflkileri Genel Müd. Bakanl k Müflavirleri Savunma Sekreterli i 10 Adet Orm. Araflt rma Müd. Özel Çevre Kurumu Bflk. Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müd. Bas n ve Halkla liflkiler Müflavirli i Özel Kalem Müdürlü ü Araflt rma ve Gelifltirme Dai. Bflk. D fl lflkiler ve AB Dai. Bflk. E itim ve Yay n Dai. Bflk. 15

17 DAREYE L fik N B LG LER 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsam nda sistem iletiflim altyap s ve teknik deste e iliflkin bilgiler afla da gösterilmektedir. Bakanl k WEB Sitesinden verilen hizmetler; e-sözlük (Çevre ve Ormanc l k Terimleri Sözlü ü) e-mevzuat (Geçerli Mevzuat) e-kitap (Makaleler) e-arfliv Merkez Teflkilat nda Sistem letiflim Altyap Cihaz a) Lan Veri Taban Sunucusu : 4 Adet b) E-posta Sunucu : 2 Adet c) nternet Sunucu : 2 Adet d) Switch : 50 Adet e) Virüs Önleme Sistemi : 1 Adet f) Veri Taban Yedekleme Sistemi : 1 Adet g) nternet Veri Taban Sunucu : 1 Adet h) Lan Sunucu : 1 Adet ) Modem : - i) Firewall : 2 Adet 16

18 Tablo 2 Merkez ve Taflra Teflkilatlar ndaki Teknolojik Malzemenin Da l m Malzemenin Ad Toplam 2006 Toplam 2007 Fotokopi Kiflisel Bilgisayar Taray c Yaz c Faks Laptop GPS Tablo 3 Merkez ve Taflra Teflkilatlar ndaki Araç Say lar Malzemenin Ad Toplam 2006 Toplam 2007 Binek Oto Station Wagon Pick-Up Arazi Pick-Up Minibüs Otobüs 6 9 Kamyon Motosiklet Jeep (Arazi-Binek) Panel 2 1 tfaiye Arazöz 3 2 Greyder 1 1 Kepçe fl Makinesi 6 7 Tekne Bot (zodyak) 3 6 Kamyonet Ambulans 1 1 Traktör Lokomatif 1 Kar-Motoru Tafl. 3 A aç Sok.Arac 1 Toplam Araç

19 DAREYE L fik N B LG LER 4- nsan Kaynaklar 2007 y l sonu itibariyle Bakanl k merkez ve taflra teflkilat na tahsis edilmifl olan 8356 kadrodan 5087 adedi dolu, 3271 adet ise bofl durumda olup, tahsis edilen kadronun % 61'i kullan lm flt r y l nda Bakanl k merkez teflkilat ve taflra teflkilatlar nda 5087 kadrolu, 317 sözleflmeli olmak üzere toplam 5404 personel görev yapm flt r. Ayr ca 4956 adet kadrolu iflçi çal flmaktad r. Bakanl k personelinin % 94'ü kadrolu, % 6's sözleflmeli statüsünde görev yapmaktad r. Toplam personelin % 23'ü merkez teflkilat birimlerinde kalan % 77'si de taflra teflkilatlar nda çal flmaktad r y l nda ise Bakanl k merkez ve taflra teflkilat na tahsis edilmifl olan kadrodan adedi dolu, adedi ise bofl durumda olup, tahsis edilen kadronun % 60 kullan lm flt r y l ile 2007 y l aras ndaki personel farkl l aç ktan atamalar ile kurumlar aras personel naklinden kaynaklanmaktad r. Tablo 4 Bakanl m za Tahsis Edilen Kadro Say s Bakanl m za Tahsis Edilen Kadro Say s Dolu Bofl Toplam

20 Personelin hizmet y llar na göre say sal da l m na iliflkin bilgiler afla da detayland r lm flt r. Bakanl k kadrolu ve sözleflmeli personelinin % 81'lik k sm 10 y ldan fazla kamu hizmet tecrübesine sahiptir fiekil 1: Kadrolu ve Sözleflmeli Personelin Hizmet Y l Da l m Bakanl m z cinsiyet ayr mc l baflta olmak üzere her türlü ayr mc l a karfl d r. F rsat Eflitli inin sa lanmas benimsenmifltir. Bakanl m z n merkez ve taflra teflkilat nda görev yapmakta olan personelin kad n ve erkek da l m afla daki tabloda gösterilmektedir. Buna göre Bakanl m zda % 75 oran nda erkek personel % 25 oran nda bayan personel bulunmaktad r. fiekil 2: Kadrolu ve Sözleflmeli Personelin Cinsiyet Da l m 19

21 DAREYE L fik N B LG LER Bakanl m z personel yap s n n alan nda uzmanlaflm fl ve nitelikli kadrolardan oluflmas hedeflenmektedir y l sonu itibariyle kadrolu ve sözleflmeli personelin yaklafl k % 57'sini 4 y l ve üstü yüksek e itim mezunlar oluflturmaktad r. Personelin durumu afla da grafikte gösterilmektedir. fiekil 3: Kadrolu ve Sözleflmeli Personelin E itim Durumlar Personel Say s lk O. Orta O. Lise Teknik Lise 2 Y ll k Y.O. 3 Y ll k Y.O. 4 Y ll k Y.O. 5 Y ll k Y.O. Lisanas üstü Doktora 6 Y ll k Y.O. Bakanl m zda 2007 y l sonu itibariyle kadrolu ve sözleflmeli personelin yafl gruplar na göre da l m afla da gösterilmektedir. Toplam personelin yaklafl k yar s n n yafl, üçte birinin yafl aras nda oldu u görülmektedir. fiekil 4: Kadrolu ve Sözleflmeli Personelin Yafl Gruplar na Göre Say sal Da l m 20

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama

2014 YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ Açıklama OCAK Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a verilmesi (Muhasebe i ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar gereğince hesap dönemi başında verilecek bilgiler bildirilir.) (17.12.2011

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU B LEC K ÜN VERS TES 2011 YILI KURUMSAL MAL DURUM VE BEKLENT LER RAPORU Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl Temmuz 2011 Ç NDEK LER SUNU 2 I. OCAK-HAZ RAN 2011 DÖNEM BÜTÇE UYGULAM A SONUÇLARI 3 A- Bütçe

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi

Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas. TEfiK LAT fiemasi Gelir daresi Baflkanl Merkez Binas TEfiK LAT fiemasi YEREL VERG YÖNET M NDE YEN DÖNEM Erzurum Diyarbak r VERG DA RES BAfiKANLIKLARI VERG DA RES BAfiKANLIKLARI DA ILIMI Edirne stanbul Zonguldak Tekirda

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu yönetmelik, İnegöl Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

FAAL YET RAPORU 200 2007

FAAL YET RAPORU 200 2007 FAAL YET RAPORU 2007 2 Gazi Mustafa Kemal Atatürk 3 4 Recep Tayyip Erdo an Baflbakan 5 Ç NDEK LER Bakan n Mesaj...9 Müsteflar Sunuflu...11 I - GENEL B LG LER...12 A. Misyon ve Vizyon...12 B. Yetki, Görev

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Gürsu Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ

ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ ĐNSAN KAYNAKLARI VE EĞĐTĐM MÜDÜRLÜĞÜ 1. ĐNSAN KAYNAKLARI BĐRĐMLERE GÖRE PERSONEL DAĞILIMI MAKĐNE ĐKMAL BAKIM VE ONARIM GENEL SEKRETERLĐK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Sekreter 1 Müdür 1 Genel Sekreter Yardımcısı Büro

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI Bakan Bakan Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcıları (4) Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Taşra Teşkilatı Bağlı

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu TaşımaUlaşım

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401

Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 Enstitü Sekreteri İbrahim İNAN E- Mail Adresi: ibrahim.inan@omu.edu.tr Telefon: 4829/7401 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 51/b maddesi gereği; Enstitü Sekreterine bağlı büro ve iç hizmet görevlerini

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU

ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU. 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU ENERJø PøYASASI DÜZENLEME KURUMU 2013 YILI SAYIùTAY DENETøM RAPORU Eylül 2014 NDEK LER KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU U... 3 SAYI TAYIN

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN RAPORU 1. PLANLAMANIN

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.04 / 42 5 /01/2009 Konu : Daire Başkanlıklarının Görev Dağılımı GENELGE (2009/.10.) Bilindiği üzere; Yönetim Kurulumuzun 23/05/2008 tarihli 2008/154 sayılı kararı ve Bakanlık

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler

OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MYO GÖREV TANIMI FORMU. Amiri: Rektör

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ARSLANBEY MYO GÖREV TANIMI FORMU. Amiri: Rektör Amiri: Rektör Sistemin işlemesi için Yardımcılarından birine vekalet verir ve bunuda Rektörlük Makamına ve ilgili tüm daire başkanlıklarına bildirir Yönetim Kuruluna, Yüksekokul Kuruluna ve Disiplin Kuruluna

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü STRATEJ GEL fit RME DA RES BAfiKANLI I ANKARA 2009 2 Bakan Sunuflu Dünyada ve ülkemizde yaflanan

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı