CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia MILAN VAVRO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia FETHÝ DEVELÝOÐLU (TURKÝYE) "Uluslararasý Yarýþmalarda Yarýþan Karikatürler - Öyle Bir Dünya!" Karikatür Albümü, 1986, Ýstanbul - Türkiye

3 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3 HUSEYIN CAKMAK (CYPRUS) "The Cartoonist of The Year Prize" Cartoonists Against Crime Cartoon Albume 1996 (USA) International Cartoonists Agains Crime Association (Chicago - USA) JITET KUSTANA (INDONESIA) Jitet Kustana (Indonesia) 4th Prize The First "Vignettes for Human Rights" International Contest 2011 (Spain) HÜSEYÝN ÇAKMAK - ÝSMAÝL KAR nbu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... nthe cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... BLOG SANJINEZ Cartoon and Caricature SEYRAN CAFERLi CARTOON WEB PAGE

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR KARÝKATÜRE HÝZMET ÖDÜLÜ DOLGUN DALGIÇOÐLU Bu hafta sonu ne yapsam diye düþünüp hayal kurarken fotoðraf grubundan bir arkadaþ aradý - Hafta sonu Abant'a gidelim mi? - Ne var orada? - Mevsimi geçiyor kar fotoðraflarý çekeriz - Ýyi de diðer arkadaþlar Kartepe'ye gidelim diyorlardý. - Boþver sen onlarý, Abant daha iyi. - Bence sakýncasý yok ama yine de hoca ile görüþsek diyorum.. Anladýðým kadarýyla hep birlikte fotoðraf çektiðim arkadaþlarým hafta sonu gidilecek yer konusunda ayrýlýða düþtüler. Nasýl bir dünya bu. Ýnsan yapýsý neden bu kadar deðiþik. Bir yerde eðer on kiþi varsa bilin ki orada on deðiþik fikir var. Ayný yerde on deðiþik duygu on deðiþik kaygý var. ***** n Karikatürcü olmak ve karikatürcülerle ayný dili konuþmak anlatýlýr gibi deðil. Bursa'da karþýlaþtýðým sýcaklýkla kendimi evimde gibi hissettim. Onlarýn sýkýntýlarý neyse, bizim de Kýbrýs'ta sýkýntýlarýmýz aynýydý. n Nasýl ki ayrý pencerelerden bakýlsa da gökyüzü ayný mavilikte görülürse, hangi açýdan bakýlýrsa bakýlsýn insana dair sýkýntýlar da ayný yoðunlukta hissedilir. - Aloooo - Efendim Çakmak. - Bursa'dan karikatürcü arkadaþlarým aradý, Anadolu Karikatürcüler Derneði'nden bana Karikatüre Hizmet Ödülü vermeyi uygun görmüþler. Bu hafta sonu ödül töreni düzenlenecek, uygunsan eðer, benim ödülü almak için Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin Türkiye Temsilcisi olarak Bursa'ya gidebilir misin? - Ne demek Çakmak, giderim tabii. Ancak, sen neden gitmezsin? - Yahu sorma. Yükseklik korkusu var bende. Uçaða falan binemem. Feribotla gitsem çok uzun yol. -Tamam Çakmak, ben hallederim. ***** - Alo Dolgun ne yaptýn, hocayla konuþtun mu? Karar vermiþler mi? Abant'a gideceðiz deðil mi? - Sizi bilmem ama bu hafta sonu ben Uludað'a gitmeye karar verdim. -??? Ayný tarihlere denk gelen günlerde Arif Albayrak baþka bir iþi için Ýstanbul'a gelecekti. - "Ýki gün önce gelir misin Bursa'ya gideriz" dedim ve anlattým durumu. - "Gelirim" dedi. Perþembe saat ÝDO'ya ait feribot ile yaklaþýk 1.5 saatte Mudanya'ya geçtik. Oradan kalacaðýmýz otele de yaklaþýk yarým saatte vardýk. Yani, iki saat sonra Bursa havasý alabilirsin eðer Ýstanbul'da oturuyorsan. Bursa, coðrafyadan, tarihten ve de gazetelerden bildiðim kadarý ile etrafýnda bol þeftali bahçeleri, hemen tepesindeki Uludað'da bol kestane aðaçlarý ve kýþ aylarýnda bol kar nedeniyle turizm cenneti olan bir yer. Ýçin için keyifli birkaç gün geçireceðimi hayal ettim. Hem Bursa'yý hem Bursalý karikatürcüleri uzun uzun anlatmak isterdim ama yerim kýsýtlý, kelime sayýsý belli olduðu için fazla derinlere giremeyeceðim. Yalnýz birkaç sözle özetlemek daha doðru olur kanaatindeyim. Karikatürcü olmak ve karikatürcülerle ayný dili konuþmak anlatýlýr gibi deðil. Bursa'da karþýlaþtýðým sýcaklýkla kendimi evimde gibi hissettim. Onlarýn sýkýntýlarý neyse, bizim de Kýbrýs'ta sýkýntýlarýmýz aynýydý. Nasýl ki ayrý pencerelerden bakýlsa da gökyüzü ayný mavilikte görülürse, hangi açýdan bakýlýrsa bakýlsýn insana dair sýkýntýlar da ayný yoðunlukta hissedilir. Karikatürcüler de, ister Bursa'dan ister Lefkoþa'dan baksýnlar sorunlarý hep ayný gözle görürler. Bursa'da bunu yakaladým. Ben bunlarý düþünürken, Hüseyin Çakmak müjdeyi verdi: Ýki dernek olarak hem Lefkoþa'da hem de Bursa'da karma ve dönüþümlü karikatür sergileri açacaðýz. ***** -Alooo -Efendim? -Kartepe iþi tamam mý? [16 Mart 2011 Afrika Gazetesi]

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) BAÞSAÐLIÐI Kýbrýslý Türk Karikatür Sanatçýsý, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Genel Sekreteri M. Serhan Gazioðlu'nun babasý HÜSEYÝN N. GAZÝOÐLU'nun vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, GAZÝOÐLU ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n DENÝZLÝ DE KARÝKATÜR SERGÝLERÝ Karikatürcüler Derneði - Ýzmir Temsilciliði'nin "Karikatür ve Felsefe" konulu karma karikatür sergisi, Ýzmir'in Tavas ilçesinde düzenlenen "Felsefe Olimpiyatlarý"nda yer aldý... n ÝKÝNCÝ DÝKÝLÝ KARÝKATÜR ÞENLÝÐÝ "Ýkinci Dikili Karikatür Þenliði", Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi... Ýzmirli karikatürcüler Mustafa Yýldýz ve Lütfü Çakýn'ýn "Çizgili-Ýkili" isimli karma karikatür sergisiyle baþlayan þenliðin açýlýþýný, Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven yaptý... Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven, karikatür þenliði sýrasýnda çocuklar tarafýndan sevgi gösterilerine maruz kaldý... "Ýkinci Dikili Karikatür Þenliði"nde yer alan "Çizgi Roman Kahramanlarýný Ne Kadar Tanýyoruz?" konulu söyleþinin ardýndan, "Çizgi Roman ve Çizgi Film Kahramanlarýný Çiziyoruz" konulu atölye çalýþmasý yapýldý... Dikili Atatürk Meydaný'nda karikatürcü Lütfü Çakýn gün boyunca portre karikatürler çizdi... n KARDER ÝZMÝR ETKÝNLÝKLERÝ Karikatürcüler Derneði - Ýzmir Temsilciliði, "47. Kütüphaneler Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde, "Tudem Yayýnlarý" ve "Okul Kütüphanecileri Derneði" ile birlikte, Þanlýurfa, Ýstanbul, Bolu ve Tekirdað'da karma karikatür sergileri gerçekleþtirdi çizerin 37 karikatürle katýldýðý "Çizgilerin Diliyle Kitap ve Kütüphane" karikatür sergisi, "Þanlýurfa Ýl Halk Kütüphanesi", "Ýstanbul Ataþehir Cýngýllýoðlu Lisesi", "Ýstanbul Üsküdar Acýbadem Ata Ýlköðretim Okulu"nda yer aldý... n "GÜLEN KARABAÐLAR" MÝZAH DERGÝSÝ 3 ayda bir yayýnlanacak "Gülen Karabaðlar" isimli mizah dergisinin ilk sayýsý yayýnlandý... Derginin ilk sayýsýnda 40 yazar ve çizer eserleriyle yer aldý. 12 sayfa, renkli ve kuþe kaðýda basýlan mizah dergisinde ürünleri bulunan mizahçýlar þunlardýr: Abdullah Yýlmaz, Ali Karayel, Ayten Köse, Baki Murat Top, Birol Çün, Cem Koç, Cemal Ýlkbahar, Cemalettin Güzeloðlu, Cezmi Ersöz, Devrim Demiral, Ercan Baysal, Ekrem Kýlýç, Emre Özkan, Halil Ý. Yýldýrým, Halit Þekerci, Hüseyin Alpaslan, Levent Daðaþan, Lütfü Çakýn, Ýbrahim Ormancý, Mehmet Tevlim, Menekþe Çam, Murteza Albayrak, Mustafa Bora, Niyazi Yoltaþ, Ömer Çam, Özge Ulu, Özhan Mercan, Saadet Yalçýn, Sabri Ergüder, Sadýk Öztürk, Sadýk Pala, Serkan Demir, Sezer Odabaþýoðlu, Turan Ýyigün, Zafer Güven, Zeynep Gargi ve Zeynep Ýmece... n "ÇÝZMÝR- 1" KARÝKATÜR ÞENLÝÐÝ "Çizmir-1 Karikatür Þenliði" gerçekleþtirildi... Karikatür Þenliðinde yer alan bazý etkinlikler: Mizah Yazarlarý Cezmi Ersöz ve Abdullah Yýlmaz söyleþisi ve kitap imza günü... Tarla Faresi Tiyatrosu "Sesiz Adam" oyunu... "Ýzmirli Çizerler, Karikatürün Ustasý Eflatun Nuri'yi Anlatýyor" söyleþisi... Konuþmacýlar: Sema Erkoç (Eflatun Nuri'nin kýzý), Mustafa Yýldýz, Tufan Selçuk, Mete Erden, Turan Ýyigün ve sadýk Pala... Deniz Altýok'un tek kiþilik gösterisi... Atölye Çalýþmasý: "Nasrettin Hoca'dan Canlý Fýkralar"... Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði Standýnda albüm tanýtýmý... Ýzmir Belediyesi standýnda yazar, çizerler kitaplarýný imzaladýlar... Gýr Gýr mizah dergisi standýnda dergi kapaklarý sergisi... Mustafa Yýldýz'ýn koleksiyonundan seçilen eski mizah dergileri sergisi... Lütfü Çakýn, Zeynep Gargi, Birol Çün portre karikatür çizimleri... "Ýzmir'de Yaþayan Mizah Ustalarý Onur Ödülü Töreni"... Ödül alanlar: Halit Þekerci, Niyazi Yoltaþ, Eray Özbek, Muzaffer Ýzgü. Gýr Gýr mizah dergisi çizerlerinden söyleþi: Abdülkadir Tamer, Alper Ocak, Evrensel Barýþ Berkant, Mehmet Ýlhan, Rýdvan Baðýþ ve Öðünç Ersöz. Hüseyin Yurttaþ ve Hidayet Karakuþ'tan Aziz Nesin ile ilgili söyleþi... Hamit Demir ve Tamer Yontar'dan Hacivat - Karagöz gösterisi... n MÝNÝKLER ÖDÜLLERÝNE KAVUÞTU Ýzmir Rotary Derneði ile Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði'nin düzenlediði ilk okullar arasý karikatür yarýþmasý ödülleri, Ýzmir'deki Palmiye Alýþveriþ Merkezi'nde düzenlenen törenlere sahiplerine verildi... Bu yýl yedincisi düzenlenen karikatür yarýþmasýnda, ödül kazanan öðrenciler þunlardýr: Birincilik Ödülü: Mahmut Iþýk; Ýkincilik Ödülü Elif Naz Çelik; Üçüncülük Ödülü: Mehmet Derya Kelebenkli... Mansiyon Ödülleri: Bartu Türkmen, Meryem Demiralay, Fatih Benzer... Özel Ödül: Sinan Sevim... n HOMUR MÝZAH GRUBU SERGÝSÝ Homur Mizah Grubu çizerlerinin eserleri, TÜYAP ve Türkiye Yayýncýlar Birliði iþbirliði ile, Nisan 2011 tarihleri araasýnda gerçekleþecek olan 16. Ýzmir Kitap Fuarý'nda sergileniyor... Sergide 30 karikatür yer alýyor...

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- DERVÝÞ KERÝMOÐLU METÝN PEKER BÝRADER ÝÇÝN NOSTALJÝK YAZILAR... SARI LEBLEBÝ, BOZA VE PLAKET ALMAK ÝSTEYEN VAR MI? Bu yýl ondördüncüsü düzenlenen Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý'na katýlan ve dereceye giren sanatçýlara ödül olarak verilecek baþarý plaketleri töreni tam karikatürlük bir ortamda gerçekleþti. Çünkü ödülün ve plaketierin daðýtýlacaðý gün salonda, ne ödülü alacak sanatçý, ne de plaketleri verecek kurumlarýn temsilcileri vardý. Dereceye giren sanatçýlara verilecek plaket ödülleri töreninin 12 Ekim Çarþamba günü yapýlacaðýný günler öncesinden basýna ve kamuoyuna açýklayan Karikatürcüler Derneði, o gün büyük bir katýlýmýn saðlanacaðýný düþünmüþtü. Çünkü sanatçýlara plaket veren kurumlarýn arasýnda baþta TRT olmak üzere, Türkiye Gazetedler Cemiyeti, Ýstanbul ve Ýzmir Büyükþehir Belediyeleri, Yayýncýlar Birliði, Mimarlar Odasý gibi önemli kuruluþlar ve sendikalar bulunuyordu. Böyle bir töreni Ekspress kaçýrmamalýydý. O nedenle Ekspress de törenin düzenleneceði Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine ait Karikatürcüler Müzesi'ndeydi. Saat 17'de baþlayacak tören için tüm hazýrlýklar yapýlmýþ, verilecek plaketler masa üstüne konularak sanatçýlar beklenmeye baþlanmýþtý. Ancak salonda Ekspress'in dýþýnda hiç bir basýn mensubu yok. Tabii ki ödül alacak sanatçýlar ve ödül verecek kurumlarýn temsilcileri de. Saat 17.10: Törenin yapýldýðý salonda sadece DÝSK, Lastik-Ýþ ve Kristal-Ýþ sendikalarýnýn temsilcileri var. Salona ayrýca üç kurumun temsilcisi daha giriyor, toplam 6 kiþi olduk. Ayrýca ödül alacak üç karikatür sanatçýsý da var. Adam yokluðunda Karikatürcüler Derneði temsilcisi beni farkedip sevinerek yanýma sokuluyor, "siz plaket verecek bir kurumdan geliyorsunuz galiba" diyor, verdiðim yanýt olumsuz olunca üzülerek yanýmdan uzaklaþýyor. Saat 17.20: Salona gelen giden yok. Masa üstünde bekleyen plaket sayýsýna göre herkese adam baþý dört plaket düþüyor. Karikatürcüler Derneði temsilcisi bu ara salona gelerek þöyle sesleniyor: "Arkadaþlar hava yaðýþlý olduðu için plaket alacak ve verecekler gecikebilir. O nedenle sizlere boza ve sarý leblebi ikram edeceðiz. Böylelikle biraz daha bekliyebiliriz." Saat 17.35: Karikatürcüler Derneði temsilcisi oldukça düþünceli olarak törene gelen beþ altý kiþiye seslenmek üzere plaketlerin olduðu masaya geliyor ve konuþmaya baþlýyor: "Sayýn konuklar, sanatçýlarýn ve ödül verecek konuklarýn bir çoðunun gelmemesi nedeniyle töreni önümüzdeki hafta 19 Ekim Salý günü yine ayný saate erteledik. Haftaya sanýrým bir aksilik olmaz, daha çoþkulu bir tören düzenleriz." Konuklar salonu terkederken Karikatürcüler Derneði temsilcisine sanatçýlarýn ya da sanatçýlar adýna plaket alacaklarýn, plaket vereceklerin neden gelemediðini sordum. Aldýðým yanýt ise oldukça düþündürücüydü. "Bizler ödül törenini günler öncesinden duyurduk. Bazý SanatçýIarýn gelemeyeceðini öðrenmemiz üzerine o ülkenin Büyükelçisine haber verdik. Konsolosluða havale ettiler. Ama konsoloslukta çalýþan odacý bile ödül alan sanatçýnýn ülkesi adýna törene gelmedi." 19 Ekim günü yine törenin yapýldýðý salona saat 16.50'de gittiðiinde benden baþka sadece orada olan görevlilerle karþýlaþtým. Gelen konuklarýn nerede toplandýðýný sorduðumda ise "Daha hiç kimse gelmedi" yanýtýný aldým. Yine bir aksilik çýkacaðýný düþündüðüm sýrada salona 3-5 kiþinin girdiðini görerek biraz umutlandým. Gelenler sadece DÝSK ve Lastik-Ýþ sendikasý temsilcileri idi. Karikatürcüler Derneði yöneticileri, yine zaman kazanmak için gelen konuklara boza ve sarý leblebi ikram etmeye baþlamýþtý. Bu sefer dayanamadým ve Karikatürcüler Derneði yöneticilerine neden boza daðýtýldýðýný sordum, ve þu yanýtý aldým: "Burasý Vefa, buranýn bozas ünlüdür o nedenle boza ikram ediyoruz" "Peki baþkan, ödül töreni Afyon'da yapýlsaydý, o zaman kaymak mý ikram edecektiniz?" þeklindeki soruma ise yanýt verilmedi boza ikram ediyoruz." "Peki baþkan, ödül töreni Afyon'da yapýlsaydý, o zaman kaymak mý ikram edecektiniz" þeklindeki soruma ise yanýt verilmedi. Ödül töreninin ne olursa olsun gerçekleþeceðini söyleyen yöneticilere, neden ödül alan ve veren kiþilerin gelmediðini sorunca, bir yönetici, bir Nasreddin Hoca fikrasýyla cevap vermeye baþladý: "Efendim, hocamýz bir gün köyden yürüyerek uzakiaþmýþ, yorulunca bir aðacýn altýnda uyumuþ. Uykusunda öldüðünü görmüþ, hemen o s ra uyanmýþ ve ben burada öiürsem benim öldüðümü kimse öðrenemez diyerek doðruca köyüne gitmiþ ve karýsýna seslenmiþ. Haným ben falanca yerde aðacýn altýnda öldüm, koþ komþulara haber ver de benim öldüðümü öðrensinier, demiþ." Bu fýkrayla sorunu kýsaca anlatan Karikatürcüler Derneði yöneticisi, törenin baþlayacaðýný duyurdu ve bu yýl büyük ödülü kazanan Sibiryalý karikatürist Vladimir Stepanov'un geçen ay Türkiye'ye gelerek ödül olarak ortaya konulan 2000 dolarý aldýðýný, plaketi almak için beklemediðini, plaketi kendisine göndereceklerini söyledi. Diðer 18 ödülün de para ödülü olmadýðýný, sadece plaket olduðunu vurgulayan yönetici, salonda bulunan bazý kurumlarýn temsilciierini çaðýrarak, plaketieri vermek üzere davet etti. Ancak tören çok kýsa bir süre sonra sona erdi. Çünkü salondaki plaketlerin büyük bir bölümü masa üstünde kaldý. Bunun üzerine salondaki ciddi hava bozuldu ve bir aykýrý ses duyulmaya baþlandý: "Ýçinizde plaket almak isteyen var mý?" (Faruk Kýrtay, 29 Ekim 1994, Express Dergisi)

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com ELMAN MIRZOYEV WEB PAGE AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 "Çizgili Muhabbet Karikatür Grubu"ndan Heykeltraþ Mehmet Aksoy' ile Dayanýþma Ýçin Düzenlenen "insanlik YIKILMASIN" KARiKATÜR SERGiSi ÝSTANBUL'DA AÇILDI (oburmizah.com) Heykeltraþ Mehmet Aksoy'un Kars'ta yapýmý süren Ýnsanlýk Anýtý için alýnan yýkým kararýný eleþtiren Çizgili Muhabbet Grubu tarafýndan gerçekleþtirilen "Ýnsanlýk Yýkýlmasýn" konulu karikatür sergisi, Ýstanbul'da Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi'nde açýldý. Yoðun bir ilgi ile karþýlanan serginin açýlýþýný Mehmet Aksoy gerçekleþtirdi. Mehmet Aksoy yýkým kararý sonrasý yaþanan trajikomik geliþmeleri sergi açýlýþýna gelen konuklarla paylaþtý. Daha sonra söz alan Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi Ýkinci Baþkaný Sabri Orcan, sanatçý birlikteliðinin bu durumun altýndan kalkacaðýna inancýnýn tam olduðunu belirtti. Çizgili Muhabbet Grubu adýna söz alan Aslý Yücel sanata yapýlan bu davranýþýn barýþa zarar vereceðini ve bu durumu kýnadýklarýný belirtti. En son söz alan Cumhuriyet gazetesi yazarý Oktay Ekinci, yýkým kararýnýn yaklaþan seçimlerle baðlantýsýnýn olduðunu ve heykelin yýkýlamayacaðý görüþünde olduðunu belirtti. Ýnsanlýk Yýkýlmasýn Karikatür Sergisi ilk olarak Ankara'da ODTÜ'de açýlmýþtý. Ýkinci duraðý Ýstanbul Mimarlar Odasý Büyükkent Þubesi olan sergi 15 Nisan 2011 tarihine kadar izlenebilir. Sergiye katýlan karikatürcüler: Aslý Yücel, Ahmet Erkanlý, Atay Sözer, Atilla Atala, Beti Gül Umuroðlu, Canol Kocagöz, Cemal Arýð, Coþkun Göle, Çiðdem Demir, Elgin Akpýnar, Emre Yýlmaz, Eray Özbek, Erdoðan Karayel, Firuz Kutal, Günberk Gülderen, Hakan Demirci, Hamdi Ümit Kartoðlu, Hasan Seçkin, Hayati Boyacýoðlu, Hicabi Demirci, Hilmi Þimþek, Hülya Erþahin, Hüseyin Çakmak, Ýsmail Doðan, Kamil Eser, Kamil Masaracý, Levent Elpen, Mehmet Aksoy, Mehmet Arslan, Menekþe Çam, Mete Arif Tokmak, Muammer Olcay, Muhammet Bakýr, Muharrem Akten, Mustafa Bilgin, Nezih Danyal, Nural Birden, Nuray Çiftçi, Oðuz Gürel, Recep Bayramoðlu, Saadet Demir Yalçin, Semih Poroy, Sezer Odabaþýoðlu, Turgay Karadað, Uður Demir, Vahit Akça. SERKAN SÜREK'iN KARiKATÜRLÜ ETKiNLiKLERi Kýbrýs Türk karikatürcüler Derneði üyesi ve eðitimci Serkan Sürek ve karikatürleri geçtiðimiz ay içerisinde çeþitli etkinliklerde yer aldý... Bunlardan biri, 7 Nisan 2011 tarihinde Sendikal Platform'un Lefkoþa'da düzenlediði genel grevde yer alan bazý pankartlarda Serkan Sürek'in iki karikatürü kullanýldý... 9 Nisan 2011 tarihinde Maðusa Suriçi'nde düzenlenen 3. Çocuk Panayýrý'nda, Serkan Sürek portre karikatür çizim çalýþmalarý gerçekleþtirdi...

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- FREDDY PIBAQUÉ (NACARO) TWO CASES: WORLD PRESS CARTOON AND PARAGUAÇU CARTOON SALOON *Three (3) years ago I won the second prize in the world press cartoon, Sintra, Portugal, and even today the organization has not paid me my prize. They have not sent me the catalog that also wpc promise in his rules for those selected. And nor has sent me the promised trophy. When I claim that he paid, Mr. antunes, from wpc, writes to colleagues saying he paid a lot of euros in his contest, etc, etc. (Which no one is wondering), but he do not say why he did not pay the 2500 euros of my award, which is what I am claiming. *He says he paid, but never shows the copy of bank deposit*. The last time he sent me a copy of a deposit that was rejected by Citibank. Therefore, he did not make such payment and I do not received my money. (In his message clearly stated that the Cibitank rejected hisdeposit (*). But there is more evidence of a lack of seriousness of Mr. antunes and world press cartoon: As I could not travel to receive my prize, told me in a message that he would discount the value of the flight. But this is illegal because it is not in the rules of the competition. And it's dishonest, because the value of travel tickets for winners not pay wpc, but are courtesy of TAP (portuguese airlines) sponsoring of the event. * **They also told me that of my prize money he will deduct the cost of shipping the trophy and of the event catalog. But this is not in the regulations. And besides, all wpc shipments are paid by the company TNT, one of the many corporate sponsors. (But Mr. Antunez never answers these questions). *To complete your lack of seriousness, Mr. Antunes threatened me with criminal charges for making public the alleged fraud that I am a victim. The bird pulling a gun!. *OTHER CASE:* I recently received a message from Mr Tawan Chuntra, he said that the Saloon of Humor of Paraguaçu, Brazil, had not paid their prize. But then *Paraguaçu organizers sent a copy of bank deposit,* which is very easy to do. And that showed they were a serious cartoon contest, which pay the awards. ***Unfortunately, Mr. Antunes, from world press cartoon, can not do the same, because he can not send a copy of a deposit that never did. *But there it is again calling the naive cartoonists to submit cartoons. *It is my duty to warn all colleagues: World Press Cartoon is blacklisted. *NOT PAID ME MY PRIZE FROM THREE YEARS AGO. Never returns the original drawings, as promised in its rules. But wpc sell the original artworks. How the artists can know if your cartoons were sold?. Wpc even do not the event catalog do not sent me. Sincerely. NOTE: (*) I keep copies of all messages received from WPC. Attached is a copy of the deposit paid to Mr awarded by the Board of Paraguaçu, a serious event.

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 DUYURU ANNOUNCEMENTS ATTENTION TO ALL INTERNATIONAL CARTOONIST! I was "awarded" the 1st Prize at the Yilmaz Güney Kültür Festivali - Karikatür Yarýþmasý 2008 (Turkey). ANMA REMEMBRANCE Award ceremony was held on the 27th January 2008 in Ankara but until today ( ) I have not received the "1st Prize", that was 21 months ago. My advice to all is: Do Not Participate on this Turkish cartoon festival and this event must be Black Listed. Greetings. LOUIS POL (Sydney - Australia) ULUSLARARASI KARÝKATÜR SANATÇILARININ DÝKKATÝNE 2008 yýlýnda düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazandým. Ödül töreni 27 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da yapýlacaktý ancak aradan 21 ay geçmesine raðmen ödülümü alamadým. Benim herkese önerim: Bundan sonra düzenlenecek olan sözkonusu karikatür festivaline katýlmamanýz ve bu yarýþmanýn kara listeye alýnmasýdýr. Selamlarýmla. LOUIS POL (Sydney - Avustralya) TOMISLAV DUSANIC-TOD ( ) PHOTO: WWW. HADITOONS.COM ÖLÜMÜNÜN 5. YILINDA YENÝ AKREP YAZARI HIRVAT KARÝKATÜR SANATÇISI DEÐERLÝ DOSTUMUZ TOMISLAV DUSANIC-TOD'U SEVGÝ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði - EDON Merkez Kurulu Ýþbirliði ile, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis Anýsýna Nisan 2011 Tarihleri Arasýnda Gerçekleþecek Yeniden Yakýnlaþma Etkinlikleri Çerçevesinde... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI [10 Nisan Lefkoþa] EDON Gençlik Örgütü ile Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, 11 Nisan 1965 tarihinde, faili meçhul kiþilerce öldürülen, PEO üyesi Derviþ Ali Kavazoðlu ile Kostas Miþaulis anýsýna, Kýbrýslý Türk karikatürcülerin eserlerinden oluþan "Ayný Gökyüzü Altýnda" isimli karma karikatür sergisi, 9 Nisan 2011 tarihinde, Lefkoþa'daki Ledra Caddesi'ndeki "Ledra Enformasyon Bürosu - Barýþ Salonu"nda, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafýndan açýldý... Sergi açýlýþýndan önce, EDON Genel Sekreteri Haris Karamanos, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi, CTP-BG Maðusa Milletvekili Arif A. Albayrak ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu birer konuþma yaptýlar... "Ayný Gökyüzü Altýnda - Kýbrýs Türk Karikatürcüleri Sergisi"nde M. Serhan Gazioðlu, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak, Mustafa C. Azizoðlu, Mehmet Ulubatlý, Mustafa Tozaký, Cemal Tunceri, Arif A. Albayrak, Dolgun Dalgýçoðlu isimli 9 Kýbrýslý Türk karikatürcünün 60 adet karikatürü yer almaktadýr... Kýbrýs Türk Karikatürcüleri Sergisi" 9-15 Nisan 2011 tarihleri arasýnda ziyarete açýk kaldý...

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði - EDON Merkez Kurulu Ýþbirliði ile, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis Anýsýna Nisan 2011 Tarihleri Arasýnda Gerçekleþecek Yeniden Yakýnlaþma Etkinlikleri Çerçevesinde... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI EDON GENEL SEKRETERÝ HARÝS KARAMANOS'UN KONUÞMASI EDON ve Kýbrýslý Türk karikatürcüler Derneði'nin gerçekleþtirdiði bu karikatür sergisinin açýlýþýna EDON Merkez Kurulu adýna hepinize hoþ geldiniz demek istiyorum. "Ayný Gökyüzünün Altýnda" isimli bu sergi Kýbrýslýrumlarýn ve Kýbrýslýtürklerin dostluðunun sembolü olan kahraman þehitler Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in anýsýna EDON'un 10 gün sürecek yeniden yakýnlaþma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir. Bugün burada bizimle birlikte olan Kýbrýslýtürk yurttaþlarýmýzý yürekten selamlýyorum. Eserleriyle bu sergiye katýlan bütün sanatçýlarý, bu etkinliðin gerçekleþmesi için katkýlarýný sunan herkesi ve özellikle Kýbrýslý Türk Karikatürcüler Derneði'ni tebrik etmek istiyorum. Sanat daima insanlarý birleþtirir, iliþkileri geliþtirir ve hayal dünyamýzý zenginleþtirir. Sýnýr tanýmaz. Dostluk ve kardeþliðin yollarýný açar. Ne tel örgüler, ne de bölücü hatlar sanatý engelleyemez. Sanatçýlarý onlara layýk olan sevgiyle kucaklayalým ve destekleyelim. Kýbrýs'ý büyük bir dostluk atölyesi yapalým. Sanatý ortak vatanýmýz Kýbrýs'ta, Akdeniz'in altýn yeþili yapraðý insanlýðýn ve yaratýcýlýðýn adasýnda, barýþ adasýnda bizi birleþtiren ortak özellikleri ortaya koyan, iki toplumun barýþ içerisinde bir arada yaþamasýný besleyen halkalardan biri yapalým. Yeniden yankýlaþma için mücadeleye hep ayný sloganla devam ediyoruz: "Kýbrýslýtürkler düþmanýmýz deðil, kardeþlerimizdir". Ýki toplumun yeniden yakýnlaþmasý Kýbrýs'ta Sol'un ve örgütümüzün en önemli öncelikleri arasýndaydý ve öyle olmaya devam etmektedir. Yeniden yankýlaþma örgütümüzün faaliyetlerinin ana referans noktasýnda yer almaktadýr. 60 eserin yer aldýðý bu sergi Kýbrýslýrumlarýn ve Kýbrýslýtürklerin ortak kültürü, ortak mücadeleleri, barýþ içinde bir arada yaþamalarý, dostluk ve iþbirliði mesajýný vermektedir. Barýþ ve dostluk için mücadelede canlarýný feda eden Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in anýsýna gerçekleþtirilmektedir. Bu iki kahraman þehidin fedakârlýklarýndan aldýðýmýz ilham, cesaret ve güçle Kýbrýs'ýmýzýn yeniden birleþmesi için mücadeleye devam ediyoruz. Ýki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaþma isteðimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Milliyetçiliðe ve þovenizme karþý yýlmadan yorulmadan mücadele etmeye devam edeceðimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Kavazoðlu ve Miþaulis'in ortak vizyonundan aldýðýmýz güç ve ilhamla Kýbrýslýrum-Kýbrýslýtürk, bütün evlatlarýný kucaklayacak bir Kýbrýs için; askersizleþtirilmiþ, barýþ içinde, özgür, egemen, federal, birleþik bir Kýbrýs için mücadeleye devam ediyoruz.

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði - EDON Merkez Kurulu Ýþbirliði ile, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis Anýsýna Nisan 2011 Tarihleri Arasýnda Gerçekleþecek Yeniden Yakýnlaþma Etkinlikleri Çerçevesinde... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ ARÝF A. ALBAYRAK'IN KONUÞMASI Deðerli dostlarým, bu etkinliðe katýlanlarýn hiç birinin siyasi kiþiliði veya bulunduðu mevki bize göre önemli deðildir... EDON'a yürekten teþekkür ediyorum ki; barýþ uðrunda ölmesini bilen bir avuç insan bu güzelim sergi salonunda biraraya gelebildi ve Kýbrýs'ta barýþý iþaret ediyorlar... Aramýzda AKEL'in Genel Sekreteri, deðerli dostum Andreas Kiprianu var... EDON'un yöneticileri var... Kýbrýslý Rum dostlarýmýz var... Sanatçý arkadaþlarýmýz var... Dokuz tane Kýbrýslý Türk karikatürcü arkadaþýmýz var... Kuzey'den gelen diðer Kýbrýslý Türk dostlarýmýz var... Kýbrýs'ta barýþ için uðraþ veren siyasetçilerin önünde saygýyla eðilmesini bilirken; daha zor olduðuna inandýðým ve Kýbrýs'ta barýþýn gelmesine daha büyük katkýyý saðlayacaðýna inandýðým, kültürel yaklaþýmlarý ortaya koyduðuna inandýðým, bir avuç neferin önünde de saygýyla eðilmenin daha doðru olacaðýna inanmaktayým... Elbette benim de bir siyasi bir görüþüm ve siyasi bir kimliðim vardýr ki, çok önemli deðildir burada... Siyasetçiler konuþtuðunda uzun konuþurlar ama sanatçýlar, özellikle karikatürcüler konuþtuðunda kelime kullanmazlar, cümle kullanmazlar... Sergilenen karikatürlere baktýðýnýzda bunu anlayacaksýnýz... Bu nedenle ben sözlerimi kýsa kesmek istiyorum... Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in onurlu duruþlarý ve anýlarý önünde saygý ile eðilirken söylemek isterim ki, bizler gibi Kýbrýs'ta barýþ için savaþanlarý da, bizim karþýmýzda bize karþý savaþanlarý da Kýbrýs Tarihi elbette yazacaktýr ama nasýl? Son cümle ile nasýl yazacaðýný söyleyeyim: Býrak seyretmeyi ateþler içerisinde zamaný çaresiz Ya sus karanlýk gecelere doðru Yada vur yüreðini ateþlere korkusuzca Bu karar senin. Yazar seni tarih, her iki þekilde de Ya kendi dünyanda mutlu bir korkak Yada buradaki gibi sevgi dünyasýnda Yorgun birer kahraman olarak Bu karar sizin sevgili dostlarým... Bu karar sizin. Sergiye katýldýðýnýz için çok teþekkür ederim...

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði - EDON Merkez Kurulu Ýþbirliði ile, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis Anýsýna Nisan 2011 Tarihleri Arasýnda Gerçekleþecek Yeniden Yakýnlaþma Etkinlikleri Çerçevesinde... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI AKEL M. K. GENEL SEKRETERÝ ANDROS KÝPRÝANU'NUN KONUÞMASI "Ayný gökyüzü altýnda" isimli bu karikatür sergisinin organizasyonu giriþimleri nedeniyle EDON ve Kýbrýslý Türk Karikatürcüler Derneði'ni AKEL Merkez Komitesi adýna yürekten tebrik ederim. Bugün bu serginin açýlýþýný yapmak benim için özel bir onurdur. Bu sergide önemli Kýbrýslýtürk karikatürcülerin eserleri sergilenmektedir. Zengin biyografilerinde Kýbrýs içinde ve dýþýnda yer aldýklarý sergiler ve yayýnlar yer almaktadýr. Sergide sunulan eserlerin konusu Kýbrýslýtürk karikatürcülerin gözüyle Kýbrýs, Kýbrýs halký ve Kýbrýs sorunudur. Yakýn dönem Kýbrýs tarihi ve Kýbrýs sorununun varlýðý ve devamý gibi bu kadar trajik ve acý veren bir konu acaba humor ve mizah yoluyla ifade edilebilir mi? Edilebilir. Çünkü humor gerçekliðin paradoks bir biçimde sunulmasýndan baþka bir þey deðildir. Gerçekliði inceleyerek genel doðrunun ifade ettiklerinden baþka bir þey deðildir. Bir zamanlar filozof William James'in söylediði gibi, genel doðru ve humor ayný þeydir. Sadece humor dans eden genel doðrudur. Örnek olarak Kýbrýs sorununu alalým. 21. yüzyýlda iþgal altýnda vatanlarýn olmasý mantýken akýl almaz bir þeydir. Çaðdaþ dünyada dikenli tellerle ve iþgal ordularýyla bölünmüþ ülkeler olmasý; suskun, zamanýn yýkýmýna zamana terk edilmiþ ýssýz kentler ve kültürel miraslar olmasý; temel insan haklarýný kazanmak için mücadele eden halklarýn olmasý akýl almaz bir þeydir. Kýbrýs halký gibi bu kadar küçük bir halkýn, Kýbrýslýrumlarýn ve Kýbrýslýtürklerin, yabancý emperyalist merkezler onlarca yýl önce böyle karar aldýklarý için ortak vatanlarýnda birlikte yaþamalarýna müsaade edilmemesi akýl almaz bir þeydir. Bugün sözde "etnik temizlik" adýna Kýbrýslýrumlar ile Kýbrýslýtürklerin birlikte yaþamaya býrakýlmamalarýný savunanlarýn olmasý akýl almaz bir þeydir. Tüm bunlar, karikatüristlerin karikatürleriyle bizi acý ve tatlý bir düþüncelerle baþ baþa býrakarak bir görüntü, bir çizim aracýlýðý ile ortaya koyduklarý, iþledikleri konulardýr. Bugün açýlýþýný yaptýðýmýz bu sergi, fedakârlýklarýyla halkýmýzýn kardeþlik, barýþ ve yeniden yakýnlaþma mücadelesinin yolunu aydýnlatan parlak bir fener olan iki yoldaþýmýzýn anýsýna, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in onuruna EDON'un 10 gün sürecek yeniden yakýnlaþma etkinleri çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir. Onlarýn anýsýna ve onuruna en büyük þan, halkýmýzýn mücadelesinin baþarýlý sonuca ulaþmasý olacaktýr. Kýbrýs'ýn özgürleþmesi ve yeniden birleþmesi olacaktýr. Kýbrýs'ýn içinde ve dýþýnda, vatanýmýzý ve halkýmýzý bölmenin planlarýný yapanlarýn ülkemizin topraklarýnda ve halkýmýzýn beyninde diktikleri ayrýlýkçý duvarlarýn sonuncusunun da yýkýlmasý olacaktýr. Birinci ve deðiþmez hedefimiz budur. 1974'de Kýbrýs aleyhine iþlenen suçun tamamlanmasýna izin vermeyelim. Vatanýmýzý iþgalin dikenli tellerinden kurtarmak ve gelecek kuþaklara barýþ içinde yeniden birleþmiþ bir vatan býrakmak için Kýbrýslýtürk yurttaþlarýmýzla birlikte mücadele edelim. Sözlerime son verirken, bu serginin gerçekleþmesi için katkýlarýný sunan herkesi ve özellikle de yurttaþlarýmýz Kýbrýslýtürk karikatürcüleri tekrar tebrik ediyorum. Size baþarýlar dilerken, böylesi giriþimlerin sevinç ve mutluluðunu en kýsa zamanda tekrar yaþama olanaðýna sahip olmamýzý diliyorum.

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:16 KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE: Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali Sonuçlandý 7-77 ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI'NI ÞEVKET YALAZ 7-17 KARÝKATÜR YARIÞMASI'NI NURTEN DEMÝRTAÞ KAZANDI n Yarýþmaya 68 ülkenin karikatür ustalarý çocuklar için toplam 923 karikatür çizip gönderdiler Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali kapsamýnda yer alan, çocuklar arasýndaki kardeþlik, sevgi, dostluk baðlarýný geliþtirmek ve onlarý barýþçýl bir geleceðe hazýrlamak amacýyla düzenlenen "Küresel Isýnma" konulu Ulusal 7-17 Karikatür Yarýþmasý'na Türkiye'nin çeþitli kentlerinden çocuklar toplam 687 karikatür çizip gönderdiler. Karikatürcüler Tan Oral, Prof. Atila Özer, Ýzel Rozental, Muhammet Þengöz, Kamil Masaracý, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatrist), Mert Gürkan ve Hülya Danyal'dan oluþan yarýþma jürisi Nurten Demirtaþ'ýn (Sinop) karikatürünü TL'lik SCRÝKSS 7-17 Ödülü'ne uygun buldu INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION 17th International Ankara Cartoon Festival is organized for children between the ages of The goal of this year's festival, with the contribution of both Turkish and Foreign Cartoonists, is to combine Turkish and foreign cartoonists with children and to display both their cartoon works prepared for children and cartoons drawn by the children themselves during the festival. The aim of The International 7-77 Cartoon Competition during the festival is to make children -the adults of tomorrow- love cartooning, to contribute to the development of their awareness of humour and to enrich their world with cartoons. For the competition, 923 cartoons have been drawn and sent for children by the master cartoonists from 68 countries. The cartoon by Þevket Yalaz (Turkey) has been chosen as eligible for the award of 2000$ by the jury composed of cartoonists Tan Oral, Stephen Mumberson (England), Prof. Atila Özer, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Kamil Masaracý, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psiychiatrist), Muhahammet Þengöz and Nezih Danyal ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 17.Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali 7-17 yaþ grubu çocuklar için düzenlenmektedir. Yerli ve yabancý karikatür ustalarýnýn katkýlarýyla 16 yýldýr süregelen festivalin amacý yerli, yabancý karikatürcüleri çocuklarla kaynaþtýrmak, onlarýn çocuklar için çizdikleri karikatürleri ve çocuklarýn çizdikleri karikatürleri festival sýrasýnda bir arada sergilemektir. Festival kapsamýnda yer alan Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak, onlarýn dünyalarýný karikatürlerle zenginleþtirmek amacýyla düzenlendi ve yarýþmaya 68 ülkenin karikatür ustalarý çocuklar için toplam 923 karikatür çizip gönderdiler. Karikatüristler Tan Oral, Stephen Mumberson (Ýngiltere), Prof. Atila Özer, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Kamil Masaracý, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatrist), Muhammet Þengöz ve Nezih Danyal'dan oluþan yarýþma jürisi Þevket Yalaz'ýn (Ýstanbul) karikatürünü 2000$'lýk 7-77 Ödülü'ne uygun buldu.

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 KIBRISTÜRK HÝCÝV ÞÝÝRÝNE TARÝHSEL BÝR BAKIÞ VE HÜSEYÝN IRKAD'IN HÝCÝV ÞÝÝRLERÝNÝN BÝR TAHLÝLÝ (5) ULUS IRKAD O günlerin zaman ve þartlarýnda, enklav döneminin genel yapýsý da düþünülerek deðerlendirdiðimizde demokratik ve örgütsel yapý açýsýndan zayýflýklarý bulunan Kýbrýs Türk Toplumu içerisinde gene de sesler çýkmaktadýr. Hüseyin Irkad, kendine yapýlan bir haksýzlýðý ise þu þekilde dile getirmektedir: DAVACIYIM Dilekçe verdim, hakkým yok denildi, Davacýyým Amme Hizmetlerinden; Bizi hiç düþünmeden karar biçildi, Davacýyým Amme hizmetlerinden. Çaðýrmadan beni huzurlarýna, Uygun deðilsin yazdý cevabýna, Açýk kaldý aðýz bu kararýna, Davacýyým Amme hizmetlerinden, Huzurda arzý endam edemedim, Kendimizi þöyle gösteremedim, Bu karara akýl erdiremedim, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Nelerdi aranan ki yoktu bizde, Kafamýz saðlamdý gövdemiz de, Güdüm mü isterdi dilekçemizde, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Düþürdünüz ne hale adaleti, Sizdedir memurlarýn sefaleti, Var mý acep bunun kefareti, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Yaptýðýnýz nedir anlýyamadým, Saltanatýnýz kimden soramadým, Yaptýðýnýz gaflarý sayamadým, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Kirli çamaþýrlarý çok varmýþ, Yaktýklarý kiþiler bini aþmýþ, Bir çoðu adayý ter edip kaçmýþ, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Vermeden verme hakkýmý ey gafil, Býraktým seni Allaha, böyle bil, Etsin sizi de benim gibi sefil, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Benim mahkemem iþte kamu oyu, Hakkým yendi diyorum koyu koyu, Býraksýn Öttürmesin bu boruyu Davacýyým Amme Hizmetlerinden AÞIK KATÝBÝ Ve iþte, 1974 öncesi, 1964'lü yýllarý yaþayanlarýn bir umudunu yansýtmasý bakýmýndan Hüseyin Irkad'ýn yazdýðý bir þiiri daha: NÝSAN BALIÐI Hayýrlý müjdeler var hepimize, Çareler bulunmuþ dertlerimize, Soðuk su serpilsin yüreðimize, Ýnanmayýn Nisan birdir nisan bir. Memurlara yüzde yüz artýþ varmýþ, En düþük maaþ iki yüz kadarmýþ, Üstelik vergiler de hepten kalkmýþ, Ýnanmayýn Nisan birdir Nisan Bir. Þeker pirinç artýk ucuzlayacak, Ay sonunda elde para kalacak, Banka faizsiz kredi daðýtacak, Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan Bir. Torpil Füze iþlemiyecek artýk, Diploma kýdem bilgi gözdedir artýk, Ýki yüzlülük yokmuþ dostlar artýk, Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan Bir. Küçük Kaymaklý'yý vermiþler geri, Göçmenler dönmüþler köye dünden beri, Temiz mamur bulmuþlar cümle yeri, Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan Bir. Öðrenciler ne olmuþ okulunuz, Ýmtihan yok engelsizdir yolunuz, Ondan az olmayacak notunuz, Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan bir. Yeni haberim vardýr sizlere, Kira tahsisatý varmýþ bizlere, Ev sahipleri vurmasýn dizlere, Ýnanmayýn Nisan birdir Nisan Bir. Hayallerle bir gün daha yaþadýk, Bir an olsun eski günlere daldýk, Kuruntudan elemden uzak kaldýk, (DEVAMI 19. SAYFADA) >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

19 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19 KIBRISTÜRK HÝCÝV ÞÝÝRÝNE TARÝHSEL BÝR BAKIÞ VE HÜSEYÝN IRKAD'IN HÝCÝV ÞÝÝRLERÝNÝN BÝR TAHLÝLÝ (5) (BAÞTARAFI 18. SAYFADA) Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan Bir. AÞIK KATÝBÝ Hüseyin Irkad, 2000'li yýllarýn baþlarýnda Halk Hareketi baþladýðý zaman gerek serbest nazýmda gerekse Halk Þiiri þeklindeki þiirlerinde hiciv ustalýðýna ve tekniðine önem vererek þiirlerine devam etti. Aþaðýdaki þiiri de ayný teknik ve ustalýðýnýn izlerini taþýmaktadýr: ÖÐRETEMEDÝK Sana barýþý öðretemedik çocuðum Býrakmadýlar ki Varken kavgasýz var olmayý Ellerin dostluk için uzatýlmýþ Onurunla yaþamak birlikte Öðretemedik çocuðum Öðretemedik sana Býrakmadýlar ki. Taþýdýðýn zeytin dalýný Hep aldýlar elinden Paylaþmak varken Yasemen kokusunu Barýþa türkü tutmayý Býrakmadýlar ki, Býrakmadýlar Kýbrýs'a anavatanýmýz dememize Ýzin vermediler Barýþýn bu olduðunu Öðrenmenizi istemediler yavrum Býrakmadýlar ki Yarýný olmayan özgürlükler üstüne Yaþam kurulamaz çocuðum Düþünebilirsen aydýnca Varolmak olanaklý sonsuzca Sözün zincirlenirse Kelepçelenirse düþünceler kafanda Yaþamak deðil bu insanca Kelimeler zincirlendi kalem uçlarýnda Düþünceler bombalandý Sevgiyi kurþunladýlar gönlümüzde Býrakmadýlar yüreðini açmayý Dünyaya ve Güney'deki Kýbrýslý'ya Kardeþim diyebilmek herkese Hudutsuz yarýnlarý aþarak Ýzin vermediler çocuðum Öðrenmenizi istemediler Býrakmadýlar ki Sen demokrasi nedir Bilemezsin Sana yaþatamadýk ki Barýþ nedir bilir misin Barýþý yaþatamadýk ki Ya özgürce konuþmayý Býrakmadýk Nerden bileceksin ki Ama bak gör çocuðum Meydanlara toplanan bizlere bak Kodese atýlan öðretmenlerin Mahkemelerde sürünen Yazarlarýn olunca Savaþmak gerektiðini Öðrendin Barýþ demokrasi ve özgürlük Olmadan var olamazsýn ki Ýnsanca yaþayamazsýn ki Hüseyin Irkad [2 Temmuz 2001] SONUÇ Hüseyin Irkad'ýn þiirleri Anadolu Eski Halk Þiirleri ve baþkaldýrý kültürü ile, Kýbrýs'ta ayný paralelde baþlayan halk hareketleri ve isyanlarýnýn, baský dönemlerinde mizah anlayýþýný ve tepkisini göstermektedir. Kýbrýs Türk Halký'nýn yýllarýyla baþlayan enklav yaþantýsýnda Hüseyin Irkad gibi þairlerin þiirleri o dönemin baský ve ekonomik sorunlarýyla, baskýya karþý direnen veya tepki koyan Kýbrýs Türk insanýnýn ruh halini ve savunma mekanizmasýný temsil eder. Kýbrýs Türk Halký'nýn enklav yaþantýsý ve o yaþantýnýn kültürünü araþtýracak olanlar veya o tarihi bulmaya çalýþanlar, muhakkak er veya geç Hüseyin Irkad'ýn da þiirlerinden geçecekler. O þiirler, sosyal, kültürel ve ekonomik baþkaldýrý ve yaþamýn tarihsel yansýmalarýdýrlar. Osmanlý Dönemi ile baþlayan ve Kýbrýs'a da yansýyan Hiciv Kültürü muhakkak Kýbrýs Türk Halkýný da etkileyecekti. Etkilememesi de anormal bir durum olurdu. Ýþte, Kýbrýs Türk Halký bir demokrasi kültürü geçirirken Hiciv Sanatý'ný da kendini bulur gibi bulmuþtur. Hüseyin Irkad'ýn þiirleri. Kaytazzade Nazým veya Kokonoz'un yazdýklarýnýn 1970'li ve 2000'li yýllardaki bir devamý veya etkileþiminden ve onlarýn daha da geliþtirilmiþ bir þeklinden baþka bir þey deðildi. Kýbrýs Türk Halký bunca zorluða karþýn iþte böyle sanat ürünleri ve baþkaldýrý kültürüyle ayakta kaldý. Bu verilen ürünler de onun sanatsal baþkaldýrýsýnýn bir yansýmasý olarak sonsuza kadar yaþayacaktýr (Bitti)

20 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20 RAYMAN SUPRANI - CARTOONIST (VENEZUELLA) As the report by Ipys-Venezuela says correctly, I was victim, on 24th January, 2011 of a repeated harassment via Twitter through the account which belongs to the official politician Lina Ron. There were, appart from the ones mentioned by Ipys, another deprecatory and menacing phrases. Though it s quite frequent, from the Venezuelan Government, to do that, officially called "Communicational Guerrilla", by sending off menaces and insulting messages, protected by the anonymity of social nets, this time I suffered a physical and moral menace, without Lina Ron denying the bad use of her Twitter account. Mrs Lina Ron does'nt have any official charge in the government, but she is a well known politic figure related to the present regime. Unfortunately, this person has headed violent actions towards media and social communicators, including damage to installations and people, done by a well trained and organized group of antisocial people, well identified by their emblems and mottos, and protected by the government, which guarantees them total impunity. As I said before, Venezuelan Government has instituted an explicit policy of menacing through the web of "communicational guerrilla" which joins several other mechanisms used by the state in order to limit the free expression of ideas and to obtain what they call communicational hegemony and conscience monopoly. In these digital times, limiting the freedom of espression and opinion is a matter of finding new ways to obtain that goal. The objective, besides repression of freedom of expression and opinion, is to get everybody to be self censored and scared. So, I find myself in the situation in which the editorial graphic expression has turned into a high risk activity that can bring me unpredictable consequences. My case is not the only one: the Colegio Nacional de Periodistas (National Journalists College) keep a wide record of colleagues who have presented documents denouncing menaces, indicents, physical and psychological violence, which shows a general situation of hostility and harassment towards everyone who works in the profession and towards the right of information and opinion. I insist on the fact that the new ways of digital communication are generating inedit forms of censorship which are quite different, though they look for the same results, to the classic ones used previously by another totalitarian governments in the continent from Cuba to Pinochet in Chile. It is for this reason that the attention of social communicators should sharpen and focus into perceiving this new ways of censorship and coercion. Venezuelan Government is very sensitive to the variation of its international image and therefore it is also sensitive to the pression and vigilance kept by the ones who defend the freedom of conscience in the world. I am very thankful to Ipys-Venezuela, to International Freedom of Expression Exchange and its director Robert Russell, and to the colleague cartoonist Ana Von Rebeur because of the attention and diligence given to follow this situation. Lic. Rayma Suprani Caricaturista Diario EL UNIVERSAL Caracas - Venezuela (http://www.fecocartoon.com)

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY]

CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (KASIM 2012) YIL: 11 SAYI: 112 CARTOON BY: CAFER ZORLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (KASIM - NOVEMBER 2012) SAYI - ISSUE: 112 RACHID AIT

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15)

KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT, IS ATTACKED IN SYRIA. (Sayfa - Page: 13-15) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EYLÜL 2011) YIL: 9 SAYI: 102 DÜNYACA ÜNLÜ SURÝYELÝ KARIKATÜR SANATÇISI ALÝ FERZAT, FAÞÝST ESAT REJÝMÝ'NÝN SALDIRISINA HEDEF OLDU... POLITICAL CARTOONIST ALI FARZAT,

Detaylı

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak... DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Barýþa katký bildirisine imza

Barýþa katký bildirisine imza Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Baca deðil kanser borusu

Baca deðil kanser borusu Ülkemizdeki baz istasyonlarý tam defilelik! Ne estetik bir dizayn bu... Ya bir yapay palmiyenin tepesine gizlenmiþ, ya da baca diye evin damýna! Sanki maskeli balo! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı