CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)"

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia MILAN VAVRO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia FETHÝ DEVELÝOÐLU (TURKÝYE) "Uluslararasý Yarýþmalarda Yarýþan Karikatürler - Öyle Bir Dünya!" Karikatür Albümü, 1986, Ýstanbul - Türkiye

3 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3 HUSEYIN CAKMAK (CYPRUS) "The Cartoonist of The Year Prize" Cartoonists Against Crime Cartoon Albume 1996 (USA) International Cartoonists Agains Crime Association (Chicago - USA) JITET KUSTANA (INDONESIA) Jitet Kustana (Indonesia) 4th Prize The First "Vignettes for Human Rights" International Contest 2011 (Spain) HÜSEYÝN ÇAKMAK - ÝSMAÝL KAR nbu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... nthe cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... BLOG SANJINEZ Cartoon and Caricature SEYRAN CAFERLi CARTOON WEB PAGE

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR KARÝKATÜRE HÝZMET ÖDÜLÜ DOLGUN DALGIÇOÐLU Bu hafta sonu ne yapsam diye düþünüp hayal kurarken fotoðraf grubundan bir arkadaþ aradý - Hafta sonu Abant'a gidelim mi? - Ne var orada? - Mevsimi geçiyor kar fotoðraflarý çekeriz - Ýyi de diðer arkadaþlar Kartepe'ye gidelim diyorlardý. - Boþver sen onlarý, Abant daha iyi. - Bence sakýncasý yok ama yine de hoca ile görüþsek diyorum.. Anladýðým kadarýyla hep birlikte fotoðraf çektiðim arkadaþlarým hafta sonu gidilecek yer konusunda ayrýlýða düþtüler. Nasýl bir dünya bu. Ýnsan yapýsý neden bu kadar deðiþik. Bir yerde eðer on kiþi varsa bilin ki orada on deðiþik fikir var. Ayný yerde on deðiþik duygu on deðiþik kaygý var. ***** n Karikatürcü olmak ve karikatürcülerle ayný dili konuþmak anlatýlýr gibi deðil. Bursa'da karþýlaþtýðým sýcaklýkla kendimi evimde gibi hissettim. Onlarýn sýkýntýlarý neyse, bizim de Kýbrýs'ta sýkýntýlarýmýz aynýydý. n Nasýl ki ayrý pencerelerden bakýlsa da gökyüzü ayný mavilikte görülürse, hangi açýdan bakýlýrsa bakýlsýn insana dair sýkýntýlar da ayný yoðunlukta hissedilir. - Aloooo - Efendim Çakmak. - Bursa'dan karikatürcü arkadaþlarým aradý, Anadolu Karikatürcüler Derneði'nden bana Karikatüre Hizmet Ödülü vermeyi uygun görmüþler. Bu hafta sonu ödül töreni düzenlenecek, uygunsan eðer, benim ödülü almak için Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði'nin Türkiye Temsilcisi olarak Bursa'ya gidebilir misin? - Ne demek Çakmak, giderim tabii. Ancak, sen neden gitmezsin? - Yahu sorma. Yükseklik korkusu var bende. Uçaða falan binemem. Feribotla gitsem çok uzun yol. -Tamam Çakmak, ben hallederim. ***** - Alo Dolgun ne yaptýn, hocayla konuþtun mu? Karar vermiþler mi? Abant'a gideceðiz deðil mi? - Sizi bilmem ama bu hafta sonu ben Uludað'a gitmeye karar verdim. -??? Ayný tarihlere denk gelen günlerde Arif Albayrak baþka bir iþi için Ýstanbul'a gelecekti. - "Ýki gün önce gelir misin Bursa'ya gideriz" dedim ve anlattým durumu. - "Gelirim" dedi. Perþembe saat ÝDO'ya ait feribot ile yaklaþýk 1.5 saatte Mudanya'ya geçtik. Oradan kalacaðýmýz otele de yaklaþýk yarým saatte vardýk. Yani, iki saat sonra Bursa havasý alabilirsin eðer Ýstanbul'da oturuyorsan. Bursa, coðrafyadan, tarihten ve de gazetelerden bildiðim kadarý ile etrafýnda bol þeftali bahçeleri, hemen tepesindeki Uludað'da bol kestane aðaçlarý ve kýþ aylarýnda bol kar nedeniyle turizm cenneti olan bir yer. Ýçin için keyifli birkaç gün geçireceðimi hayal ettim. Hem Bursa'yý hem Bursalý karikatürcüleri uzun uzun anlatmak isterdim ama yerim kýsýtlý, kelime sayýsý belli olduðu için fazla derinlere giremeyeceðim. Yalnýz birkaç sözle özetlemek daha doðru olur kanaatindeyim. Karikatürcü olmak ve karikatürcülerle ayný dili konuþmak anlatýlýr gibi deðil. Bursa'da karþýlaþtýðým sýcaklýkla kendimi evimde gibi hissettim. Onlarýn sýkýntýlarý neyse, bizim de Kýbrýs'ta sýkýntýlarýmýz aynýydý. Nasýl ki ayrý pencerelerden bakýlsa da gökyüzü ayný mavilikte görülürse, hangi açýdan bakýlýrsa bakýlsýn insana dair sýkýntýlar da ayný yoðunlukta hissedilir. Karikatürcüler de, ister Bursa'dan ister Lefkoþa'dan baksýnlar sorunlarý hep ayný gözle görürler. Bursa'da bunu yakaladým. Ben bunlarý düþünürken, Hüseyin Çakmak müjdeyi verdi: Ýki dernek olarak hem Lefkoþa'da hem de Bursa'da karma ve dönüþümlü karikatür sergileri açacaðýz. ***** -Alooo -Efendim? -Kartepe iþi tamam mý? [16 Mart 2011 Afrika Gazetesi]

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) BAÞSAÐLIÐI Kýbrýslý Türk Karikatür Sanatçýsý, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Genel Sekreteri M. Serhan Gazioðlu'nun babasý HÜSEYÝN N. GAZÝOÐLU'nun vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, GAZÝOÐLU ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n DENÝZLÝ DE KARÝKATÜR SERGÝLERÝ Karikatürcüler Derneði - Ýzmir Temsilciliði'nin "Karikatür ve Felsefe" konulu karma karikatür sergisi, Ýzmir'in Tavas ilçesinde düzenlenen "Felsefe Olimpiyatlarý"nda yer aldý... n ÝKÝNCÝ DÝKÝLÝ KARÝKATÜR ÞENLÝÐÝ "Ýkinci Dikili Karikatür Þenliði", Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirildi... Ýzmirli karikatürcüler Mustafa Yýldýz ve Lütfü Çakýn'ýn "Çizgili-Ýkili" isimli karma karikatür sergisiyle baþlayan þenliðin açýlýþýný, Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven yaptý... Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven, karikatür þenliði sýrasýnda çocuklar tarafýndan sevgi gösterilerine maruz kaldý... "Ýkinci Dikili Karikatür Þenliði"nde yer alan "Çizgi Roman Kahramanlarýný Ne Kadar Tanýyoruz?" konulu söyleþinin ardýndan, "Çizgi Roman ve Çizgi Film Kahramanlarýný Çiziyoruz" konulu atölye çalýþmasý yapýldý... Dikili Atatürk Meydaný'nda karikatürcü Lütfü Çakýn gün boyunca portre karikatürler çizdi... n KARDER ÝZMÝR ETKÝNLÝKLERÝ Karikatürcüler Derneði - Ýzmir Temsilciliði, "47. Kütüphaneler Haftasý" etkinlikleri çerçevesinde, "Tudem Yayýnlarý" ve "Okul Kütüphanecileri Derneði" ile birlikte, Þanlýurfa, Ýstanbul, Bolu ve Tekirdað'da karma karikatür sergileri gerçekleþtirdi çizerin 37 karikatürle katýldýðý "Çizgilerin Diliyle Kitap ve Kütüphane" karikatür sergisi, "Þanlýurfa Ýl Halk Kütüphanesi", "Ýstanbul Ataþehir Cýngýllýoðlu Lisesi", "Ýstanbul Üsküdar Acýbadem Ata Ýlköðretim Okulu"nda yer aldý... n "GÜLEN KARABAÐLAR" MÝZAH DERGÝSÝ 3 ayda bir yayýnlanacak "Gülen Karabaðlar" isimli mizah dergisinin ilk sayýsý yayýnlandý... Derginin ilk sayýsýnda 40 yazar ve çizer eserleriyle yer aldý. 12 sayfa, renkli ve kuþe kaðýda basýlan mizah dergisinde ürünleri bulunan mizahçýlar þunlardýr: Abdullah Yýlmaz, Ali Karayel, Ayten Köse, Baki Murat Top, Birol Çün, Cem Koç, Cemal Ýlkbahar, Cemalettin Güzeloðlu, Cezmi Ersöz, Devrim Demiral, Ercan Baysal, Ekrem Kýlýç, Emre Özkan, Halil Ý. Yýldýrým, Halit Þekerci, Hüseyin Alpaslan, Levent Daðaþan, Lütfü Çakýn, Ýbrahim Ormancý, Mehmet Tevlim, Menekþe Çam, Murteza Albayrak, Mustafa Bora, Niyazi Yoltaþ, Ömer Çam, Özge Ulu, Özhan Mercan, Saadet Yalçýn, Sabri Ergüder, Sadýk Öztürk, Sadýk Pala, Serkan Demir, Sezer Odabaþýoðlu, Turan Ýyigün, Zafer Güven, Zeynep Gargi ve Zeynep Ýmece... n "ÇÝZMÝR- 1" KARÝKATÜR ÞENLÝÐÝ "Çizmir-1 Karikatür Þenliði" gerçekleþtirildi... Karikatür Þenliðinde yer alan bazý etkinlikler: Mizah Yazarlarý Cezmi Ersöz ve Abdullah Yýlmaz söyleþisi ve kitap imza günü... Tarla Faresi Tiyatrosu "Sesiz Adam" oyunu... "Ýzmirli Çizerler, Karikatürün Ustasý Eflatun Nuri'yi Anlatýyor" söyleþisi... Konuþmacýlar: Sema Erkoç (Eflatun Nuri'nin kýzý), Mustafa Yýldýz, Tufan Selçuk, Mete Erden, Turan Ýyigün ve sadýk Pala... Deniz Altýok'un tek kiþilik gösterisi... Atölye Çalýþmasý: "Nasrettin Hoca'dan Canlý Fýkralar"... Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði Standýnda albüm tanýtýmý... Ýzmir Belediyesi standýnda yazar, çizerler kitaplarýný imzaladýlar... Gýr Gýr mizah dergisi standýnda dergi kapaklarý sergisi... Mustafa Yýldýz'ýn koleksiyonundan seçilen eski mizah dergileri sergisi... Lütfü Çakýn, Zeynep Gargi, Birol Çün portre karikatür çizimleri... "Ýzmir'de Yaþayan Mizah Ustalarý Onur Ödülü Töreni"... Ödül alanlar: Halit Þekerci, Niyazi Yoltaþ, Eray Özbek, Muzaffer Ýzgü. Gýr Gýr mizah dergisi çizerlerinden söyleþi: Abdülkadir Tamer, Alper Ocak, Evrensel Barýþ Berkant, Mehmet Ýlhan, Rýdvan Baðýþ ve Öðünç Ersöz. Hüseyin Yurttaþ ve Hidayet Karakuþ'tan Aziz Nesin ile ilgili söyleþi... Hamit Demir ve Tamer Yontar'dan Hacivat - Karagöz gösterisi... n MÝNÝKLER ÖDÜLLERÝNE KAVUÞTU Ýzmir Rotary Derneði ile Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði'nin düzenlediði ilk okullar arasý karikatür yarýþmasý ödülleri, Ýzmir'deki Palmiye Alýþveriþ Merkezi'nde düzenlenen törenlere sahiplerine verildi... Bu yýl yedincisi düzenlenen karikatür yarýþmasýnda, ödül kazanan öðrenciler þunlardýr: Birincilik Ödülü: Mahmut Iþýk; Ýkincilik Ödülü Elif Naz Çelik; Üçüncülük Ödülü: Mehmet Derya Kelebenkli... Mansiyon Ödülleri: Bartu Türkmen, Meryem Demiralay, Fatih Benzer... Özel Ödül: Sinan Sevim... n HOMUR MÝZAH GRUBU SERGÝSÝ Homur Mizah Grubu çizerlerinin eserleri, TÜYAP ve Türkiye Yayýncýlar Birliði iþbirliði ile, Nisan 2011 tarihleri araasýnda gerçekleþecek olan 16. Ýzmir Kitap Fuarý'nda sergileniyor... Sergide 30 karikatür yer alýyor...

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- DERVÝÞ KERÝMOÐLU METÝN PEKER BÝRADER ÝÇÝN NOSTALJÝK YAZILAR... SARI LEBLEBÝ, BOZA VE PLAKET ALMAK ÝSTEYEN VAR MI? Bu yýl ondördüncüsü düzenlenen Uluslararasý Nasreddin Hoca Karikatür Yarýþmasý'na katýlan ve dereceye giren sanatçýlara ödül olarak verilecek baþarý plaketleri töreni tam karikatürlük bir ortamda gerçekleþti. Çünkü ödülün ve plaketierin daðýtýlacaðý gün salonda, ne ödülü alacak sanatçý, ne de plaketleri verecek kurumlarýn temsilcileri vardý. Dereceye giren sanatçýlara verilecek plaket ödülleri töreninin 12 Ekim Çarþamba günü yapýlacaðýný günler öncesinden basýna ve kamuoyuna açýklayan Karikatürcüler Derneði, o gün büyük bir katýlýmýn saðlanacaðýný düþünmüþtü. Çünkü sanatçýlara plaket veren kurumlarýn arasýnda baþta TRT olmak üzere, Türkiye Gazetedler Cemiyeti, Ýstanbul ve Ýzmir Büyükþehir Belediyeleri, Yayýncýlar Birliði, Mimarlar Odasý gibi önemli kuruluþlar ve sendikalar bulunuyordu. Böyle bir töreni Ekspress kaçýrmamalýydý. O nedenle Ekspress de törenin düzenleneceði Ýstanbul Büyükþehir Belediyesine ait Karikatürcüler Müzesi'ndeydi. Saat 17'de baþlayacak tören için tüm hazýrlýklar yapýlmýþ, verilecek plaketler masa üstüne konularak sanatçýlar beklenmeye baþlanmýþtý. Ancak salonda Ekspress'in dýþýnda hiç bir basýn mensubu yok. Tabii ki ödül alacak sanatçýlar ve ödül verecek kurumlarýn temsilcileri de. Saat 17.10: Törenin yapýldýðý salonda sadece DÝSK, Lastik-Ýþ ve Kristal-Ýþ sendikalarýnýn temsilcileri var. Salona ayrýca üç kurumun temsilcisi daha giriyor, toplam 6 kiþi olduk. Ayrýca ödül alacak üç karikatür sanatçýsý da var. Adam yokluðunda Karikatürcüler Derneði temsilcisi beni farkedip sevinerek yanýma sokuluyor, "siz plaket verecek bir kurumdan geliyorsunuz galiba" diyor, verdiðim yanýt olumsuz olunca üzülerek yanýmdan uzaklaþýyor. Saat 17.20: Salona gelen giden yok. Masa üstünde bekleyen plaket sayýsýna göre herkese adam baþý dört plaket düþüyor. Karikatürcüler Derneði temsilcisi bu ara salona gelerek þöyle sesleniyor: "Arkadaþlar hava yaðýþlý olduðu için plaket alacak ve verecekler gecikebilir. O nedenle sizlere boza ve sarý leblebi ikram edeceðiz. Böylelikle biraz daha bekliyebiliriz." Saat 17.35: Karikatürcüler Derneði temsilcisi oldukça düþünceli olarak törene gelen beþ altý kiþiye seslenmek üzere plaketlerin olduðu masaya geliyor ve konuþmaya baþlýyor: "Sayýn konuklar, sanatçýlarýn ve ödül verecek konuklarýn bir çoðunun gelmemesi nedeniyle töreni önümüzdeki hafta 19 Ekim Salý günü yine ayný saate erteledik. Haftaya sanýrým bir aksilik olmaz, daha çoþkulu bir tören düzenleriz." Konuklar salonu terkederken Karikatürcüler Derneði temsilcisine sanatçýlarýn ya da sanatçýlar adýna plaket alacaklarýn, plaket vereceklerin neden gelemediðini sordum. Aldýðým yanýt ise oldukça düþündürücüydü. "Bizler ödül törenini günler öncesinden duyurduk. Bazý SanatçýIarýn gelemeyeceðini öðrenmemiz üzerine o ülkenin Büyükelçisine haber verdik. Konsolosluða havale ettiler. Ama konsoloslukta çalýþan odacý bile ödül alan sanatçýnýn ülkesi adýna törene gelmedi." 19 Ekim günü yine törenin yapýldýðý salona saat 16.50'de gittiðiinde benden baþka sadece orada olan görevlilerle karþýlaþtým. Gelen konuklarýn nerede toplandýðýný sorduðumda ise "Daha hiç kimse gelmedi" yanýtýný aldým. Yine bir aksilik çýkacaðýný düþündüðüm sýrada salona 3-5 kiþinin girdiðini görerek biraz umutlandým. Gelenler sadece DÝSK ve Lastik-Ýþ sendikasý temsilcileri idi. Karikatürcüler Derneði yöneticileri, yine zaman kazanmak için gelen konuklara boza ve sarý leblebi ikram etmeye baþlamýþtý. Bu sefer dayanamadým ve Karikatürcüler Derneði yöneticilerine neden boza daðýtýldýðýný sordum, ve þu yanýtý aldým: "Burasý Vefa, buranýn bozas ünlüdür o nedenle boza ikram ediyoruz" "Peki baþkan, ödül töreni Afyon'da yapýlsaydý, o zaman kaymak mý ikram edecektiniz?" þeklindeki soruma ise yanýt verilmedi boza ikram ediyoruz." "Peki baþkan, ödül töreni Afyon'da yapýlsaydý, o zaman kaymak mý ikram edecektiniz" þeklindeki soruma ise yanýt verilmedi. Ödül töreninin ne olursa olsun gerçekleþeceðini söyleyen yöneticilere, neden ödül alan ve veren kiþilerin gelmediðini sorunca, bir yönetici, bir Nasreddin Hoca fikrasýyla cevap vermeye baþladý: "Efendim, hocamýz bir gün köyden yürüyerek uzakiaþmýþ, yorulunca bir aðacýn altýnda uyumuþ. Uykusunda öldüðünü görmüþ, hemen o s ra uyanmýþ ve ben burada öiürsem benim öldüðümü kimse öðrenemez diyerek doðruca köyüne gitmiþ ve karýsýna seslenmiþ. Haným ben falanca yerde aðacýn altýnda öldüm, koþ komþulara haber ver de benim öldüðümü öðrensinier, demiþ." Bu fýkrayla sorunu kýsaca anlatan Karikatürcüler Derneði yöneticisi, törenin baþlayacaðýný duyurdu ve bu yýl büyük ödülü kazanan Sibiryalý karikatürist Vladimir Stepanov'un geçen ay Türkiye'ye gelerek ödül olarak ortaya konulan 2000 dolarý aldýðýný, plaketi almak için beklemediðini, plaketi kendisine göndereceklerini söyledi. Diðer 18 ödülün de para ödülü olmadýðýný, sadece plaket olduðunu vurgulayan yönetici, salonda bulunan bazý kurumlarýn temsilciierini çaðýrarak, plaketieri vermek üzere davet etti. Ancak tören çok kýsa bir süre sonra sona erdi. Çünkü salondaki plaketlerin büyük bir bölümü masa üstünde kaldý. Bunun üzerine salondaki ciddi hava bozuldu ve bir aykýrý ses duyulmaya baþlandý: "Ýçinizde plaket almak isteyen var mý?" (Faruk Kýrtay, 29 Ekim 1994, Express Dergisi)

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com ELMAN MIRZOYEV WEB PAGE AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 "Çizgili Muhabbet Karikatür Grubu"ndan Heykeltraþ Mehmet Aksoy' ile Dayanýþma Ýçin Düzenlenen "insanlik YIKILMASIN" KARiKATÜR SERGiSi ÝSTANBUL'DA AÇILDI (oburmizah.com) Heykeltraþ Mehmet Aksoy'un Kars'ta yapýmý süren Ýnsanlýk Anýtý için alýnan yýkým kararýný eleþtiren Çizgili Muhabbet Grubu tarafýndan gerçekleþtirilen "Ýnsanlýk Yýkýlmasýn" konulu karikatür sergisi, Ýstanbul'da Mimarlar Odasý Ýstanbul Büyükkent Þubesi'nde açýldý. Yoðun bir ilgi ile karþýlanan serginin açýlýþýný Mehmet Aksoy gerçekleþtirdi. Mehmet Aksoy yýkým kararý sonrasý yaþanan trajikomik geliþmeleri sergi açýlýþýna gelen konuklarla paylaþtý. Daha sonra söz alan Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi Ýkinci Baþkaný Sabri Orcan, sanatçý birlikteliðinin bu durumun altýndan kalkacaðýna inancýnýn tam olduðunu belirtti. Çizgili Muhabbet Grubu adýna söz alan Aslý Yücel sanata yapýlan bu davranýþýn barýþa zarar vereceðini ve bu durumu kýnadýklarýný belirtti. En son söz alan Cumhuriyet gazetesi yazarý Oktay Ekinci, yýkým kararýnýn yaklaþan seçimlerle baðlantýsýnýn olduðunu ve heykelin yýkýlamayacaðý görüþünde olduðunu belirtti. Ýnsanlýk Yýkýlmasýn Karikatür Sergisi ilk olarak Ankara'da ODTÜ'de açýlmýþtý. Ýkinci duraðý Ýstanbul Mimarlar Odasý Büyükkent Þubesi olan sergi 15 Nisan 2011 tarihine kadar izlenebilir. Sergiye katýlan karikatürcüler: Aslý Yücel, Ahmet Erkanlý, Atay Sözer, Atilla Atala, Beti Gül Umuroðlu, Canol Kocagöz, Cemal Arýð, Coþkun Göle, Çiðdem Demir, Elgin Akpýnar, Emre Yýlmaz, Eray Özbek, Erdoðan Karayel, Firuz Kutal, Günberk Gülderen, Hakan Demirci, Hamdi Ümit Kartoðlu, Hasan Seçkin, Hayati Boyacýoðlu, Hicabi Demirci, Hilmi Þimþek, Hülya Erþahin, Hüseyin Çakmak, Ýsmail Doðan, Kamil Eser, Kamil Masaracý, Levent Elpen, Mehmet Aksoy, Mehmet Arslan, Menekþe Çam, Mete Arif Tokmak, Muammer Olcay, Muhammet Bakýr, Muharrem Akten, Mustafa Bilgin, Nezih Danyal, Nural Birden, Nuray Çiftçi, Oðuz Gürel, Recep Bayramoðlu, Saadet Demir Yalçin, Semih Poroy, Sezer Odabaþýoðlu, Turgay Karadað, Uður Demir, Vahit Akça. SERKAN SÜREK'iN KARiKATÜRLÜ ETKiNLiKLERi Kýbrýs Türk karikatürcüler Derneði üyesi ve eðitimci Serkan Sürek ve karikatürleri geçtiðimiz ay içerisinde çeþitli etkinliklerde yer aldý... Bunlardan biri, 7 Nisan 2011 tarihinde Sendikal Platform'un Lefkoþa'da düzenlediði genel grevde yer alan bazý pankartlarda Serkan Sürek'in iki karikatürü kullanýldý... 9 Nisan 2011 tarihinde Maðusa Suriçi'nde düzenlenen 3. Çocuk Panayýrý'nda, Serkan Sürek portre karikatür çizim çalýþmalarý gerçekleþtirdi...

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- FREDDY PIBAQUÉ (NACARO) TWO CASES: WORLD PRESS CARTOON AND PARAGUAÇU CARTOON SALOON *Three (3) years ago I won the second prize in the world press cartoon, Sintra, Portugal, and even today the organization has not paid me my prize. They have not sent me the catalog that also wpc promise in his rules for those selected. And nor has sent me the promised trophy. When I claim that he paid, Mr. antunes, from wpc, writes to colleagues saying he paid a lot of euros in his contest, etc, etc. (Which no one is wondering), but he do not say why he did not pay the 2500 euros of my award, which is what I am claiming. *He says he paid, but never shows the copy of bank deposit*. The last time he sent me a copy of a deposit that was rejected by Citibank. Therefore, he did not make such payment and I do not received my money. (In his message clearly stated that the Cibitank rejected hisdeposit (*). But there is more evidence of a lack of seriousness of Mr. antunes and world press cartoon: As I could not travel to receive my prize, told me in a message that he would discount the value of the flight. But this is illegal because it is not in the rules of the competition. And it's dishonest, because the value of travel tickets for winners not pay wpc, but are courtesy of TAP (portuguese airlines) sponsoring of the event. * **They also told me that of my prize money he will deduct the cost of shipping the trophy and of the event catalog. But this is not in the regulations. And besides, all wpc shipments are paid by the company TNT, one of the many corporate sponsors. (But Mr. Antunez never answers these questions). *To complete your lack of seriousness, Mr. Antunes threatened me with criminal charges for making public the alleged fraud that I am a victim. The bird pulling a gun!. *OTHER CASE:* I recently received a message from Mr Tawan Chuntra, he said that the Saloon of Humor of Paraguaçu, Brazil, had not paid their prize. But then *Paraguaçu organizers sent a copy of bank deposit,* which is very easy to do. And that showed they were a serious cartoon contest, which pay the awards. ***Unfortunately, Mr. Antunes, from world press cartoon, can not do the same, because he can not send a copy of a deposit that never did. *But there it is again calling the naive cartoonists to submit cartoons. *It is my duty to warn all colleagues: World Press Cartoon is blacklisted. *NOT PAID ME MY PRIZE FROM THREE YEARS AGO. Never returns the original drawings, as promised in its rules. But wpc sell the original artworks. How the artists can know if your cartoons were sold?. Wpc even do not the event catalog do not sent me. Sincerely. NOTE: (*) I keep copies of all messages received from WPC. Attached is a copy of the deposit paid to Mr awarded by the Board of Paraguaçu, a serious event.

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 DUYURU ANNOUNCEMENTS ATTENTION TO ALL INTERNATIONAL CARTOONIST! I was "awarded" the 1st Prize at the Yilmaz Güney Kültür Festivali - Karikatür Yarýþmasý 2008 (Turkey). ANMA REMEMBRANCE Award ceremony was held on the 27th January 2008 in Ankara but until today ( ) I have not received the "1st Prize", that was 21 months ago. My advice to all is: Do Not Participate on this Turkish cartoon festival and this event must be Black Listed. Greetings. LOUIS POL (Sydney - Australia) ULUSLARARASI KARÝKATÜR SANATÇILARININ DÝKKATÝNE 2008 yýlýnda düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazandým. Ödül töreni 27 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da yapýlacaktý ancak aradan 21 ay geçmesine raðmen ödülümü alamadým. Benim herkese önerim: Bundan sonra düzenlenecek olan sözkonusu karikatür festivaline katýlmamanýz ve bu yarýþmanýn kara listeye alýnmasýdýr. Selamlarýmla. LOUIS POL (Sydney - Avustralya) TOMISLAV DUSANIC-TOD ( ) PHOTO: WWW. HADITOONS.COM ÖLÜMÜNÜN 5. YILINDA YENÝ AKREP YAZARI HIRVAT KARÝKATÜR SANATÇISI DEÐERLÝ DOSTUMUZ TOMISLAV DUSANIC-TOD'U SEVGÝ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði - EDON Merkez Kurulu Ýþbirliði ile, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis Anýsýna Nisan 2011 Tarihleri Arasýnda Gerçekleþecek Yeniden Yakýnlaþma Etkinlikleri Çerçevesinde... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI [10 Nisan Lefkoþa] EDON Gençlik Örgütü ile Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, 11 Nisan 1965 tarihinde, faili meçhul kiþilerce öldürülen, PEO üyesi Derviþ Ali Kavazoðlu ile Kostas Miþaulis anýsýna, Kýbrýslý Türk karikatürcülerin eserlerinden oluþan "Ayný Gökyüzü Altýnda" isimli karma karikatür sergisi, 9 Nisan 2011 tarihinde, Lefkoþa'daki Ledra Caddesi'ndeki "Ledra Enformasyon Bürosu - Barýþ Salonu"nda, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu tarafýndan açýldý... Sergi açýlýþýndan önce, EDON Genel Sekreteri Haris Karamanos, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi, CTP-BG Maðusa Milletvekili Arif A. Albayrak ve AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu birer konuþma yaptýlar... "Ayný Gökyüzü Altýnda - Kýbrýs Türk Karikatürcüleri Sergisi"nde M. Serhan Gazioðlu, Musa Kayra, Hüseyin Çakmak, Mustafa C. Azizoðlu, Mehmet Ulubatlý, Mustafa Tozaký, Cemal Tunceri, Arif A. Albayrak, Dolgun Dalgýçoðlu isimli 9 Kýbrýslý Türk karikatürcünün 60 adet karikatürü yer almaktadýr... Kýbrýs Türk Karikatürcüleri Sergisi" 9-15 Nisan 2011 tarihleri arasýnda ziyarete açýk kaldý...

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði - EDON Merkez Kurulu Ýþbirliði ile, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis Anýsýna Nisan 2011 Tarihleri Arasýnda Gerçekleþecek Yeniden Yakýnlaþma Etkinlikleri Çerçevesinde... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI EDON GENEL SEKRETERÝ HARÝS KARAMANOS'UN KONUÞMASI EDON ve Kýbrýslý Türk karikatürcüler Derneði'nin gerçekleþtirdiði bu karikatür sergisinin açýlýþýna EDON Merkez Kurulu adýna hepinize hoþ geldiniz demek istiyorum. "Ayný Gökyüzünün Altýnda" isimli bu sergi Kýbrýslýrumlarýn ve Kýbrýslýtürklerin dostluðunun sembolü olan kahraman þehitler Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in anýsýna EDON'un 10 gün sürecek yeniden yakýnlaþma etkinlikleri çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir. Bugün burada bizimle birlikte olan Kýbrýslýtürk yurttaþlarýmýzý yürekten selamlýyorum. Eserleriyle bu sergiye katýlan bütün sanatçýlarý, bu etkinliðin gerçekleþmesi için katkýlarýný sunan herkesi ve özellikle Kýbrýslý Türk Karikatürcüler Derneði'ni tebrik etmek istiyorum. Sanat daima insanlarý birleþtirir, iliþkileri geliþtirir ve hayal dünyamýzý zenginleþtirir. Sýnýr tanýmaz. Dostluk ve kardeþliðin yollarýný açar. Ne tel örgüler, ne de bölücü hatlar sanatý engelleyemez. Sanatçýlarý onlara layýk olan sevgiyle kucaklayalým ve destekleyelim. Kýbrýs'ý büyük bir dostluk atölyesi yapalým. Sanatý ortak vatanýmýz Kýbrýs'ta, Akdeniz'in altýn yeþili yapraðý insanlýðýn ve yaratýcýlýðýn adasýnda, barýþ adasýnda bizi birleþtiren ortak özellikleri ortaya koyan, iki toplumun barýþ içerisinde bir arada yaþamasýný besleyen halkalardan biri yapalým. Yeniden yankýlaþma için mücadeleye hep ayný sloganla devam ediyoruz: "Kýbrýslýtürkler düþmanýmýz deðil, kardeþlerimizdir". Ýki toplumun yeniden yakýnlaþmasý Kýbrýs'ta Sol'un ve örgütümüzün en önemli öncelikleri arasýndaydý ve öyle olmaya devam etmektedir. Yeniden yankýlaþma örgütümüzün faaliyetlerinin ana referans noktasýnda yer almaktadýr. 60 eserin yer aldýðý bu sergi Kýbrýslýrumlarýn ve Kýbrýslýtürklerin ortak kültürü, ortak mücadeleleri, barýþ içinde bir arada yaþamalarý, dostluk ve iþbirliði mesajýný vermektedir. Barýþ ve dostluk için mücadelede canlarýný feda eden Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in anýsýna gerçekleþtirilmektedir. Bu iki kahraman þehidin fedakârlýklarýndan aldýðýmýz ilham, cesaret ve güçle Kýbrýs'ýmýzýn yeniden birleþmesi için mücadeleye devam ediyoruz. Ýki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaþma isteðimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Milliyetçiliðe ve þovenizme karþý yýlmadan yorulmadan mücadele etmeye devam edeceðimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Kavazoðlu ve Miþaulis'in ortak vizyonundan aldýðýmýz güç ve ilhamla Kýbrýslýrum-Kýbrýslýtürk, bütün evlatlarýný kucaklayacak bir Kýbrýs için; askersizleþtirilmiþ, barýþ içinde, özgür, egemen, federal, birleþik bir Kýbrýs için mücadeleye devam ediyoruz.

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði - EDON Merkez Kurulu Ýþbirliði ile, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis Anýsýna Nisan 2011 Tarihleri Arasýnda Gerçekleþecek Yeniden Yakýnlaþma Etkinlikleri Çerçevesinde... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU ÜYESÝ ARÝF A. ALBAYRAK'IN KONUÞMASI Deðerli dostlarým, bu etkinliðe katýlanlarýn hiç birinin siyasi kiþiliði veya bulunduðu mevki bize göre önemli deðildir... EDON'a yürekten teþekkür ediyorum ki; barýþ uðrunda ölmesini bilen bir avuç insan bu güzelim sergi salonunda biraraya gelebildi ve Kýbrýs'ta barýþý iþaret ediyorlar... Aramýzda AKEL'in Genel Sekreteri, deðerli dostum Andreas Kiprianu var... EDON'un yöneticileri var... Kýbrýslý Rum dostlarýmýz var... Sanatçý arkadaþlarýmýz var... Dokuz tane Kýbrýslý Türk karikatürcü arkadaþýmýz var... Kuzey'den gelen diðer Kýbrýslý Türk dostlarýmýz var... Kýbrýs'ta barýþ için uðraþ veren siyasetçilerin önünde saygýyla eðilmesini bilirken; daha zor olduðuna inandýðým ve Kýbrýs'ta barýþýn gelmesine daha büyük katkýyý saðlayacaðýna inandýðým, kültürel yaklaþýmlarý ortaya koyduðuna inandýðým, bir avuç neferin önünde de saygýyla eðilmenin daha doðru olacaðýna inanmaktayým... Elbette benim de bir siyasi bir görüþüm ve siyasi bir kimliðim vardýr ki, çok önemli deðildir burada... Siyasetçiler konuþtuðunda uzun konuþurlar ama sanatçýlar, özellikle karikatürcüler konuþtuðunda kelime kullanmazlar, cümle kullanmazlar... Sergilenen karikatürlere baktýðýnýzda bunu anlayacaksýnýz... Bu nedenle ben sözlerimi kýsa kesmek istiyorum... Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in onurlu duruþlarý ve anýlarý önünde saygý ile eðilirken söylemek isterim ki, bizler gibi Kýbrýs'ta barýþ için savaþanlarý da, bizim karþýmýzda bize karþý savaþanlarý da Kýbrýs Tarihi elbette yazacaktýr ama nasýl? Son cümle ile nasýl yazacaðýný söyleyeyim: Býrak seyretmeyi ateþler içerisinde zamaný çaresiz Ya sus karanlýk gecelere doðru Yada vur yüreðini ateþlere korkusuzca Bu karar senin. Yazar seni tarih, her iki þekilde de Ya kendi dünyanda mutlu bir korkak Yada buradaki gibi sevgi dünyasýnda Yorgun birer kahraman olarak Bu karar sizin sevgili dostlarým... Bu karar sizin. Sergiye katýldýðýnýz için çok teþekkür ederim...

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15 Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði - EDON Merkez Kurulu Ýþbirliði ile, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis Anýsýna Nisan 2011 Tarihleri Arasýnda Gerçekleþecek Yeniden Yakýnlaþma Etkinlikleri Çerçevesinde... KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI AKEL M. K. GENEL SEKRETERÝ ANDROS KÝPRÝANU'NUN KONUÞMASI "Ayný gökyüzü altýnda" isimli bu karikatür sergisinin organizasyonu giriþimleri nedeniyle EDON ve Kýbrýslý Türk Karikatürcüler Derneði'ni AKEL Merkez Komitesi adýna yürekten tebrik ederim. Bugün bu serginin açýlýþýný yapmak benim için özel bir onurdur. Bu sergide önemli Kýbrýslýtürk karikatürcülerin eserleri sergilenmektedir. Zengin biyografilerinde Kýbrýs içinde ve dýþýnda yer aldýklarý sergiler ve yayýnlar yer almaktadýr. Sergide sunulan eserlerin konusu Kýbrýslýtürk karikatürcülerin gözüyle Kýbrýs, Kýbrýs halký ve Kýbrýs sorunudur. Yakýn dönem Kýbrýs tarihi ve Kýbrýs sorununun varlýðý ve devamý gibi bu kadar trajik ve acý veren bir konu acaba humor ve mizah yoluyla ifade edilebilir mi? Edilebilir. Çünkü humor gerçekliðin paradoks bir biçimde sunulmasýndan baþka bir þey deðildir. Gerçekliði inceleyerek genel doðrunun ifade ettiklerinden baþka bir þey deðildir. Bir zamanlar filozof William James'in söylediði gibi, genel doðru ve humor ayný þeydir. Sadece humor dans eden genel doðrudur. Örnek olarak Kýbrýs sorununu alalým. 21. yüzyýlda iþgal altýnda vatanlarýn olmasý mantýken akýl almaz bir þeydir. Çaðdaþ dünyada dikenli tellerle ve iþgal ordularýyla bölünmüþ ülkeler olmasý; suskun, zamanýn yýkýmýna zamana terk edilmiþ ýssýz kentler ve kültürel miraslar olmasý; temel insan haklarýný kazanmak için mücadele eden halklarýn olmasý akýl almaz bir þeydir. Kýbrýs halký gibi bu kadar küçük bir halkýn, Kýbrýslýrumlarýn ve Kýbrýslýtürklerin, yabancý emperyalist merkezler onlarca yýl önce böyle karar aldýklarý için ortak vatanlarýnda birlikte yaþamalarýna müsaade edilmemesi akýl almaz bir þeydir. Bugün sözde "etnik temizlik" adýna Kýbrýslýrumlar ile Kýbrýslýtürklerin birlikte yaþamaya býrakýlmamalarýný savunanlarýn olmasý akýl almaz bir þeydir. Tüm bunlar, karikatüristlerin karikatürleriyle bizi acý ve tatlý bir düþüncelerle baþ baþa býrakarak bir görüntü, bir çizim aracýlýðý ile ortaya koyduklarý, iþledikleri konulardýr. Bugün açýlýþýný yaptýðýmýz bu sergi, fedakârlýklarýyla halkýmýzýn kardeþlik, barýþ ve yeniden yakýnlaþma mücadelesinin yolunu aydýnlatan parlak bir fener olan iki yoldaþýmýzýn anýsýna, Derviþ Ali Kavazoðlu ve Kostas Miþaulis'in onuruna EDON'un 10 gün sürecek yeniden yakýnlaþma etkinleri çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir. Onlarýn anýsýna ve onuruna en büyük þan, halkýmýzýn mücadelesinin baþarýlý sonuca ulaþmasý olacaktýr. Kýbrýs'ýn özgürleþmesi ve yeniden birleþmesi olacaktýr. Kýbrýs'ýn içinde ve dýþýnda, vatanýmýzý ve halkýmýzý bölmenin planlarýný yapanlarýn ülkemizin topraklarýnda ve halkýmýzýn beyninde diktikleri ayrýlýkçý duvarlarýn sonuncusunun da yýkýlmasý olacaktýr. Birinci ve deðiþmez hedefimiz budur. 1974'de Kýbrýs aleyhine iþlenen suçun tamamlanmasýna izin vermeyelim. Vatanýmýzý iþgalin dikenli tellerinden kurtarmak ve gelecek kuþaklara barýþ içinde yeniden birleþmiþ bir vatan býrakmak için Kýbrýslýtürk yurttaþlarýmýzla birlikte mücadele edelim. Sözlerime son verirken, bu serginin gerçekleþmesi için katkýlarýný sunan herkesi ve özellikle de yurttaþlarýmýz Kýbrýslýtürk karikatürcüleri tekrar tebrik ediyorum. Size baþarýlar dilerken, böylesi giriþimlerin sevinç ve mutluluðunu en kýsa zamanda tekrar yaþama olanaðýna sahip olmamýzý diliyorum.

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:16 KIBRISLI TÜRK KARÝKATÜRCÜLER KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE: Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali Sonuçlandý 7-77 ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI'NI ÞEVKET YALAZ 7-17 KARÝKATÜR YARIÞMASI'NI NURTEN DEMÝRTAÞ KAZANDI n Yarýþmaya 68 ülkenin karikatür ustalarý çocuklar için toplam 923 karikatür çizip gönderdiler Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali kapsamýnda yer alan, çocuklar arasýndaki kardeþlik, sevgi, dostluk baðlarýný geliþtirmek ve onlarý barýþçýl bir geleceðe hazýrlamak amacýyla düzenlenen "Küresel Isýnma" konulu Ulusal 7-17 Karikatür Yarýþmasý'na Türkiye'nin çeþitli kentlerinden çocuklar toplam 687 karikatür çizip gönderdiler. Karikatürcüler Tan Oral, Prof. Atila Özer, Ýzel Rozental, Muhammet Þengöz, Kamil Masaracý, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatrist), Mert Gürkan ve Hülya Danyal'dan oluþan yarýþma jürisi Nurten Demirtaþ'ýn (Sinop) karikatürünü TL'lik SCRÝKSS 7-17 Ödülü'ne uygun buldu INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION 17th International Ankara Cartoon Festival is organized for children between the ages of The goal of this year's festival, with the contribution of both Turkish and Foreign Cartoonists, is to combine Turkish and foreign cartoonists with children and to display both their cartoon works prepared for children and cartoons drawn by the children themselves during the festival. The aim of The International 7-77 Cartoon Competition during the festival is to make children -the adults of tomorrow- love cartooning, to contribute to the development of their awareness of humour and to enrich their world with cartoons. For the competition, 923 cartoons have been drawn and sent for children by the master cartoonists from 68 countries. The cartoon by Þevket Yalaz (Turkey) has been chosen as eligible for the award of 2000$ by the jury composed of cartoonists Tan Oral, Stephen Mumberson (England), Prof. Atila Özer, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Kamil Masaracý, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psiychiatrist), Muhahammet Þengöz and Nezih Danyal ULUSLARARASI KARÝKATÜR YARIÞMASI Karikatür Vakfý tarafýndan düzenlenen 17.Uluslararasý Ankara Karikatür Festivali 7-17 yaþ grubu çocuklar için düzenlenmektedir. Yerli ve yabancý karikatür ustalarýnýn katkýlarýyla 16 yýldýr süregelen festivalin amacý yerli, yabancý karikatürcüleri çocuklarla kaynaþtýrmak, onlarýn çocuklar için çizdikleri karikatürleri ve çocuklarýn çizdikleri karikatürleri festival sýrasýnda bir arada sergilemektir. Festival kapsamýnda yer alan Uluslararasý 7-77 Karikatür Yarýþmasý yarýnýn büyükleri çocuklara karikatürü sevdirmek, mizah duyarlýlýðýnýn geliþimine katkýda bulunmak, onlarýn dünyalarýný karikatürlerle zenginleþtirmek amacýyla düzenlendi ve yarýþmaya 68 ülkenin karikatür ustalarý çocuklar için toplam 923 karikatür çizip gönderdiler. Karikatüristler Tan Oral, Stephen Mumberson (Ýngiltere), Prof. Atila Özer, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Kamil Masaracý, Prof. Dr. Efser Kerimoðlu (Psikiyatrist), Muhammet Þengöz ve Nezih Danyal'dan oluþan yarýþma jürisi Þevket Yalaz'ýn (Ýstanbul) karikatürünü 2000$'lýk 7-77 Ödülü'ne uygun buldu.

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 KIBRISTÜRK HÝCÝV ÞÝÝRÝNE TARÝHSEL BÝR BAKIÞ VE HÜSEYÝN IRKAD'IN HÝCÝV ÞÝÝRLERÝNÝN BÝR TAHLÝLÝ (5) ULUS IRKAD O günlerin zaman ve þartlarýnda, enklav döneminin genel yapýsý da düþünülerek deðerlendirdiðimizde demokratik ve örgütsel yapý açýsýndan zayýflýklarý bulunan Kýbrýs Türk Toplumu içerisinde gene de sesler çýkmaktadýr. Hüseyin Irkad, kendine yapýlan bir haksýzlýðý ise þu þekilde dile getirmektedir: DAVACIYIM Dilekçe verdim, hakkým yok denildi, Davacýyým Amme Hizmetlerinden; Bizi hiç düþünmeden karar biçildi, Davacýyým Amme hizmetlerinden. Çaðýrmadan beni huzurlarýna, Uygun deðilsin yazdý cevabýna, Açýk kaldý aðýz bu kararýna, Davacýyým Amme hizmetlerinden, Huzurda arzý endam edemedim, Kendimizi þöyle gösteremedim, Bu karara akýl erdiremedim, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Nelerdi aranan ki yoktu bizde, Kafamýz saðlamdý gövdemiz de, Güdüm mü isterdi dilekçemizde, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Düþürdünüz ne hale adaleti, Sizdedir memurlarýn sefaleti, Var mý acep bunun kefareti, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Yaptýðýnýz nedir anlýyamadým, Saltanatýnýz kimden soramadým, Yaptýðýnýz gaflarý sayamadým, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Kirli çamaþýrlarý çok varmýþ, Yaktýklarý kiþiler bini aþmýþ, Bir çoðu adayý ter edip kaçmýþ, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Vermeden verme hakkýmý ey gafil, Býraktým seni Allaha, böyle bil, Etsin sizi de benim gibi sefil, Davacýyým Amme Hizmetlerinden. Benim mahkemem iþte kamu oyu, Hakkým yendi diyorum koyu koyu, Býraksýn Öttürmesin bu boruyu Davacýyým Amme Hizmetlerinden AÞIK KATÝBÝ Ve iþte, 1974 öncesi, 1964'lü yýllarý yaþayanlarýn bir umudunu yansýtmasý bakýmýndan Hüseyin Irkad'ýn yazdýðý bir þiiri daha: NÝSAN BALIÐI Hayýrlý müjdeler var hepimize, Çareler bulunmuþ dertlerimize, Soðuk su serpilsin yüreðimize, Ýnanmayýn Nisan birdir nisan bir. Memurlara yüzde yüz artýþ varmýþ, En düþük maaþ iki yüz kadarmýþ, Üstelik vergiler de hepten kalkmýþ, Ýnanmayýn Nisan birdir Nisan Bir. Þeker pirinç artýk ucuzlayacak, Ay sonunda elde para kalacak, Banka faizsiz kredi daðýtacak, Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan Bir. Torpil Füze iþlemiyecek artýk, Diploma kýdem bilgi gözdedir artýk, Ýki yüzlülük yokmuþ dostlar artýk, Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan Bir. Küçük Kaymaklý'yý vermiþler geri, Göçmenler dönmüþler köye dünden beri, Temiz mamur bulmuþlar cümle yeri, Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan Bir. Öðrenciler ne olmuþ okulunuz, Ýmtihan yok engelsizdir yolunuz, Ondan az olmayacak notunuz, Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan bir. Yeni haberim vardýr sizlere, Kira tahsisatý varmýþ bizlere, Ev sahipleri vurmasýn dizlere, Ýnanmayýn Nisan birdir Nisan Bir. Hayallerle bir gün daha yaþadýk, Bir an olsun eski günlere daldýk, Kuruntudan elemden uzak kaldýk, (DEVAMI 19. SAYFADA) >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

19 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19 KIBRISTÜRK HÝCÝV ÞÝÝRÝNE TARÝHSEL BÝR BAKIÞ VE HÜSEYÝN IRKAD'IN HÝCÝV ÞÝÝRLERÝNÝN BÝR TAHLÝLÝ (5) (BAÞTARAFI 18. SAYFADA) Ýnanmayýn Nisan Birdir Nisan Bir. AÞIK KATÝBÝ Hüseyin Irkad, 2000'li yýllarýn baþlarýnda Halk Hareketi baþladýðý zaman gerek serbest nazýmda gerekse Halk Þiiri þeklindeki þiirlerinde hiciv ustalýðýna ve tekniðine önem vererek þiirlerine devam etti. Aþaðýdaki þiiri de ayný teknik ve ustalýðýnýn izlerini taþýmaktadýr: ÖÐRETEMEDÝK Sana barýþý öðretemedik çocuðum Býrakmadýlar ki Varken kavgasýz var olmayý Ellerin dostluk için uzatýlmýþ Onurunla yaþamak birlikte Öðretemedik çocuðum Öðretemedik sana Býrakmadýlar ki. Taþýdýðýn zeytin dalýný Hep aldýlar elinden Paylaþmak varken Yasemen kokusunu Barýþa türkü tutmayý Býrakmadýlar ki, Býrakmadýlar Kýbrýs'a anavatanýmýz dememize Ýzin vermediler Barýþýn bu olduðunu Öðrenmenizi istemediler yavrum Býrakmadýlar ki Yarýný olmayan özgürlükler üstüne Yaþam kurulamaz çocuðum Düþünebilirsen aydýnca Varolmak olanaklý sonsuzca Sözün zincirlenirse Kelepçelenirse düþünceler kafanda Yaþamak deðil bu insanca Kelimeler zincirlendi kalem uçlarýnda Düþünceler bombalandý Sevgiyi kurþunladýlar gönlümüzde Býrakmadýlar yüreðini açmayý Dünyaya ve Güney'deki Kýbrýslý'ya Kardeþim diyebilmek herkese Hudutsuz yarýnlarý aþarak Ýzin vermediler çocuðum Öðrenmenizi istemediler Býrakmadýlar ki Sen demokrasi nedir Bilemezsin Sana yaþatamadýk ki Barýþ nedir bilir misin Barýþý yaþatamadýk ki Ya özgürce konuþmayý Býrakmadýk Nerden bileceksin ki Ama bak gör çocuðum Meydanlara toplanan bizlere bak Kodese atýlan öðretmenlerin Mahkemelerde sürünen Yazarlarýn olunca Savaþmak gerektiðini Öðrendin Barýþ demokrasi ve özgürlük Olmadan var olamazsýn ki Ýnsanca yaþayamazsýn ki Hüseyin Irkad [2 Temmuz 2001] SONUÇ Hüseyin Irkad'ýn þiirleri Anadolu Eski Halk Þiirleri ve baþkaldýrý kültürü ile, Kýbrýs'ta ayný paralelde baþlayan halk hareketleri ve isyanlarýnýn, baský dönemlerinde mizah anlayýþýný ve tepkisini göstermektedir. Kýbrýs Türk Halký'nýn yýllarýyla baþlayan enklav yaþantýsýnda Hüseyin Irkad gibi þairlerin þiirleri o dönemin baský ve ekonomik sorunlarýyla, baskýya karþý direnen veya tepki koyan Kýbrýs Türk insanýnýn ruh halini ve savunma mekanizmasýný temsil eder. Kýbrýs Türk Halký'nýn enklav yaþantýsý ve o yaþantýnýn kültürünü araþtýracak olanlar veya o tarihi bulmaya çalýþanlar, muhakkak er veya geç Hüseyin Irkad'ýn da þiirlerinden geçecekler. O þiirler, sosyal, kültürel ve ekonomik baþkaldýrý ve yaþamýn tarihsel yansýmalarýdýrlar. Osmanlý Dönemi ile baþlayan ve Kýbrýs'a da yansýyan Hiciv Kültürü muhakkak Kýbrýs Türk Halkýný da etkileyecekti. Etkilememesi de anormal bir durum olurdu. Ýþte, Kýbrýs Türk Halký bir demokrasi kültürü geçirirken Hiciv Sanatý'ný da kendini bulur gibi bulmuþtur. Hüseyin Irkad'ýn þiirleri. Kaytazzade Nazým veya Kokonoz'un yazdýklarýnýn 1970'li ve 2000'li yýllardaki bir devamý veya etkileþiminden ve onlarýn daha da geliþtirilmiþ bir þeklinden baþka bir þey deðildi. Kýbrýs Türk Halký bunca zorluða karþýn iþte böyle sanat ürünleri ve baþkaldýrý kültürüyle ayakta kaldý. Bu verilen ürünler de onun sanatsal baþkaldýrýsýnýn bir yansýmasý olarak sonsuza kadar yaþayacaktýr (Bitti)

20 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20 RAYMAN SUPRANI - CARTOONIST (VENEZUELLA) As the report by Ipys-Venezuela says correctly, I was victim, on 24th January, 2011 of a repeated harassment via Twitter through the account which belongs to the official politician Lina Ron. There were, appart from the ones mentioned by Ipys, another deprecatory and menacing phrases. Though it s quite frequent, from the Venezuelan Government, to do that, officially called "Communicational Guerrilla", by sending off menaces and insulting messages, protected by the anonymity of social nets, this time I suffered a physical and moral menace, without Lina Ron denying the bad use of her Twitter account. Mrs Lina Ron does'nt have any official charge in the government, but she is a well known politic figure related to the present regime. Unfortunately, this person has headed violent actions towards media and social communicators, including damage to installations and people, done by a well trained and organized group of antisocial people, well identified by their emblems and mottos, and protected by the government, which guarantees them total impunity. As I said before, Venezuelan Government has instituted an explicit policy of menacing through the web of "communicational guerrilla" which joins several other mechanisms used by the state in order to limit the free expression of ideas and to obtain what they call communicational hegemony and conscience monopoly. In these digital times, limiting the freedom of espression and opinion is a matter of finding new ways to obtain that goal. The objective, besides repression of freedom of expression and opinion, is to get everybody to be self censored and scared. So, I find myself in the situation in which the editorial graphic expression has turned into a high risk activity that can bring me unpredictable consequences. My case is not the only one: the Colegio Nacional de Periodistas (National Journalists College) keep a wide record of colleagues who have presented documents denouncing menaces, indicents, physical and psychological violence, which shows a general situation of hostility and harassment towards everyone who works in the profession and towards the right of information and opinion. I insist on the fact that the new ways of digital communication are generating inedit forms of censorship which are quite different, though they look for the same results, to the classic ones used previously by another totalitarian governments in the continent from Cuba to Pinochet in Chile. It is for this reason that the attention of social communicators should sharpen and focus into perceiving this new ways of censorship and coercion. Venezuelan Government is very sensitive to the variation of its international image and therefore it is also sensitive to the pression and vigilance kept by the ones who defend the freedom of conscience in the world. I am very thankful to Ipys-Venezuela, to International Freedom of Expression Exchange and its director Robert Russell, and to the colleague cartoonist Ana Von Rebeur because of the attention and diligence given to follow this situation. Lic. Rayma Suprani Caricaturista Diario EL UNIVERSAL Caracas - Venezuela (http://www.fecocartoon.com)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2012) YIL: 10 SAYI: 108 CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (NÝSAN - MAYIS 2012) SAYI - ISSUE: 108 FERNANDO

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) CHARLIE CHAPLIN (3. SAYFADA) ULUS IRKAD (4. VE 5. SAYFADA) TOMISLAV DUSANIC (8. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (9.

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA]

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2012) YIL: 10 SAYI: 110 CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (TEMMUZ - JULY 2012) SAYI - ISSUE: 110 FLORIAN DORU

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND]

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2012) YIL: 10 SAYI: 109 BERT WITTE DUTCH CARTOONIST PASSED AWAY Bert Witte was one of the most award-winning, published, prolific and versatile cartoonists

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR"

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107 izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE "NEÞE VE KARiKATÜR" MÜZESi AÇILDI (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Türkiye Hazır Beton Birliği 5. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri sahiplerini buldu Turkish Ready Mixed Concrete Association s 5th Green Point Environment Awards announced Turkish Ready Mixed Concrete Association

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2004) YIL:2 SAYI:27

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2004) YIL:2 SAYI:27 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2004) YIL:2 SAYI:27 KARÝKATÜR: RUMEN DRAGOSTINOV (BULGARÝSTAN) "DÜNYA'DA VE KIBRIS'TA BARIÞ" ULUSLARARASI KARÝKATÜR SERGÝSÝ "BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ" CARTOON

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 2 nd BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR SCHOOLBOYS, SCHOOLGIRLS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 14 16, 2016 BURSA / TURKIYE Dear President, The 2 nd Balkan Championships for

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

International Symposium of The Holy Quran and Literature

International Symposium of The Holy Quran and Literature International Symposium of The Holy Quran and Literature The 4 th Symposium of Islamic Turkish Literature will be held April 25th-26th, 2015. Yagmur Magazine of Language-Culture and Literature will organize

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

5 Mart 2016 tarihinde, kulübümüz temsilen Adana ve Seyhan Soroptimist kulüplerince ortak hazırlanan Söyleşi etkinliğine katıldık.

5 Mart 2016 tarihinde, kulübümüz temsilen Adana ve Seyhan Soroptimist kulüplerince ortak hazırlanan Söyleşi etkinliğine katıldık. TARSUS ŞELALE SOROPTİMİST KULÜBÜ Kurucu Başkan: Nuray OKYAY Dernek kodu: 33025087 Başkan : Ünzile KÜÇÜKÖNER 2. Başkan : Elvan ALPALTAŞ Sekreter : Özdem BAHÇECİ Tarih : 31.03.2016 Muhasip Üye : Filiz ALPARSLAN

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program

Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2013 Genel Kurul Ödül Programı En İyi Üye Kazandırma Programı/JCI Nedir? Eğitimi JCI TURKEY Best Local Growth & Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=33941

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) MEHMET ARSLAN (4. SAYFADA) STELA DUSANIC (8. SAYFADA) NEZÝH DANYAL (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (10. SAYFADA)

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011...

NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011... ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2011) YIL: 9 SAYI: 96 NÝCE MUTLU YILLAR 2011... HAPPY NEW YEAR 2011... BOLLA HRONYA... 2011... (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 JANUSZ KAPUSTA (USA) New Scorpion

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) VICTOR KUBAL (3. SAYFADA) G. KABAKÇIOÐLU (BÝRÇOK SAYFADA) BAYRAM HACIZADE (8. VE 9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ

Detaylı

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler)

C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite, Fakülte ve Tarih) (Japon Baskıresim Sanatına Genel Bakış ve Soyut Eğilimler) ÖĞR. GÖR. DR. SELVİHAN KILIÇ ATEŞ Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Baskı Sanatları B. İLETİŞİM E- mail : selvihan@balikesir.edu.tr selvihankilic@gmail.com C. AKADEMİK ÜNVANLARI ( Alan, Üniversite,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED

RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2010) YIL: 8 SAYI: 92 RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED MACEDONIAN CARTOON MASTER DELCO MIHAJLOV DIED (PAGE: 7) SERBIAN CARTOONIST

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu YEŞİL NOKTA ÇEVRE ÖDÜLLERİ GREEN POINT ENVIRONMENT AWARDS Türkiye Hazır Beton Birliği 4. Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) nin hazır beton sektöründe, doğa

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2004) YIL: 3 SAYI: 29 CARTOON BY: ANTONIO MINGOTE (SPAIN)

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2004) YIL: 3 SAYI: 29 CARTOON BY: ANTONIO MINGOTE (SPAIN) YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2004) YIL: 3 SAYI: 29 CARTOON BY: ANTONIO MINGOTE (SPAIN) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 DÜNYA KARiKATÜR SANATINDA BENZERLiKLER SIMILARITIES IN THE

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS)

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2011) YIL: 10 SAYI: 105 CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 DARKO DRLJEVIC (MONTENEGRO) International "Calarasi" Cartoon Contest

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) ARISTIDES H. ARES (3. SAYFADA) BAYRAM HACIZADE (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (11. SAYFADA) ULUS IRKAD (25.-26.

Detaylı

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES!

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! 2012-2013 O6RETINI YILI RESIM YARISMASI SARTNA1VIESI 4-13 Yas Grubu Son Katilim : 01 Nisan 2013 Sonuclarin Aciklanmasi : 10 Nisan 3013 Oiliil Toreni

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception)

Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality (actual visual perception) Why is the perception of lighting and illumination on photos different from the reality

Detaylı

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE THURSDAY, July 8 th 9 Temmuz 2010 CUMA FRIDAY, July 9 th Swissôtel

Detaylı

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz. Yitirdiklerimiz Nevzat YAZ (1935-2000) 1935 yılında Elazığ'da doğan Nevzat YAZ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. Meslektaşımız, Ege bölgesindeki çeşitli kuruluşlarda

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı