ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107. izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE. KARiKATÜR""

Transkript

1 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT - MART 2012) YIL: 10 SAYI: 107 izmir KONAK BELEDiYESi BÜNYESiNDE "NEÞE VE KARiKATÜR" MÜZESi AÇILDI

2 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 BOZO STEFANOVIC [BOSNIA AND HERZEGOVINA] "Frist Prize" 38. World Cartoon Gallery Album, 2010 [Skopje - Macedonia] LOUIS POSTRUZIN SERGEY MOSIENKO [RUSSIA] 9. Internazionale "Rassegna Umoristica" Cartoon Contest Album, 1988 (Trento - Italia) NEÞE VE KARÝKATÜR MÜZESÝ n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... n The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... SMUGMUG Best Humor - Cartoon Turgut Çeviker -

3 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 3 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR 3. Uluslararasý Ramiz Gökçe Karikatür Yarýþmasý nýn Konusu Hakkýnda Basýn Toplantýsý Düzenlendi... Mühendislerin Olmadýðý Bir Dünya RAHME ÇÝFTÇÝOÐLU Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði, Karikatürcü Örgütleri Federasyonu Kýbrýs Temsilciliði (FECO-CYPRUS), Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, DAÜ Karikatür ve Mizah Kulübü ile Ramiz Gökçe yi Anma Komitesi iþbirliðiyle uluslararasý bir karikatür yarýþmasý düzenleniyor. Kýbrýs Türk sanat ve siyasetinin önemli isimlerinden Diþ Hekimi Ramiz Gökçe adýna bu yýl 3 üncüsü düzenlenen karikatür yarýþmasý hakkýnda dün basýna bilgi verildi. 3 üncü Uluslararasý Ramiz Gökçe Karikatür Yarýþmasý nýn temasý Mühendislerin Olmadýðý Bir Dünya yani mühendisler olmasaydý dünya nasýl olurdu þeklinde açýklandý. Yarýþmaya son katýlým tarihinin 20 Mart 2012 olduðu duyuruldu. HÜSEYÝN ÇAKMAK FECO-CYPRUS Baþkaný Hüseyin Çakmak, eserlerin dijital ortamda ve aracýlýðýyla kabul edileceðini ifade ederek, katýlýmcýlarýn eserlerini net adresine göndermesini istedi. Hüseyin Çakmak, birincilik ödülünün bin Amerikan Dolarý, ikincilik ödülünün 500 Amerikan Dolarý, üçüncülük ödülünün ise 300 Amerikan Dolarý olduðunu, ayrýca 10 ve 20 arasýnda özel ödülün açýkladý. Hüseyin Çakmak, 20 Nisan 2012 tarihine DAÜ Kütüphanesi Sergi Salonu nda eserlerin sergileneceðini kaydetti. Ocak ayýnda duyurulan yarýþmaya 9 ülkeden 20 ye yakýn sanatçýnýn katýldýðýný açýklayan Hüseyin Çakmak, 20 Mart a kadar ülke sayýnýn 60 ý aþmasýnýn beklendiðini ifade etti. ARÝF A. ALBAYRAK Basýn toplantýsýnda söz alan CTP Gazimaðusa Milletvekili ve Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Arif Albayrak, Diþ Hekimi Ramiz Gökçe yi sevgiyle andý. Gökçe nin sanatçý, siyasetçi ve hekim yönünden bahseden Albayrak, Kýbrýs Türk toplum kendisine hizmet edenlere vefa borcunu ödemeyi bilir dedi. HASAN AMCA DAÜ Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Hasan Amca ise böyle bir organizasyonda yer aldýðý için duyduðu mutluluðu dile getirdi. Yarýþmayla mühendisliðe dikkat çekileceðini hatýrlatan Amca, Mühendisliðin en etkili þekilde karikatürle anlatýlacaðýný düþünüyoruz. Ülkemizde elektrik ve inþaat mühendisliði dýþýndaki diðer mühendislik dallarý pek fazla bilinmiyor ama dünyada bu alanla ilgili yüzden fazla dal var dedi. [27 Ocak 2012 Kýbrýs Gazetesi] Serpil Kar Karikatür Blog

4 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 4 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- Dear Colleague Huseyin Cakmak: I send you a new info for your magazine. Thank you very much for the publish, and Greetings... Freddy Pibaque. ( ) FREDDY PIBAQUE TWO CASES: WORLD PRESS CARTOON AND PARAGUACU CARTOON SALOON On 2007 (4 years ago) I won the second prize in the world press cartoon, Sintra, Portugal, and even today the organization has not paid me my prize. They have not sent me the catalog that also wpc promise in his rules for those selected. And nor has sent me the promised trophy. When I claim that he paid, Mr. antunes, from wpc, writes to colleagues saying he paid a lot of euros in his contest, etc, etc. (Which no one is wondering), but he do not say why he did not pay the 2500 euros of my award, which is what I am claiming. He says he paid, but never shows the copy of bank deposit. The last time he sent me a copy of a deposit that was rejected by Citibank. Therefore, he did not make such payment and I do not received my money. (In his message clearly stated that the Cibitank rejected hisdeposit (*). But there is more evidence of a lack of seriousness of Mr. antunes and World Press Cartoon: As I could not travel to receive my prize, told me in a message that he would discount the value of the flight. But this is illegal because it is not in the rules of the competition. And it's dishonest, because the value of travel tickets for winners not pay wpc, but are courtesy of TAP (portuguese airlines) sponsoring of the event. They also told me that of my prize money he will deduct the cost of shipping the trophy and of the event catalog. But this is not in the regulations. And besides, all wpc shipments are paid by the company TNT, one of the many corporate sponsors. (But Mr. Antunez never answers these questions). To complete your lack of seriousness, Mr. Antunes threatened me with criminal charges for making public the alleged fraud that I am a victim. The bird pulling a gun!. OTHER CASE: I recently received a message from Mr Tawan Chuntra, he said that the PARAGUACU HUMOUR SALOON, from Brazil, had not paid their prize. But then Paraguaçu organizers sent a copy of bank deposit, which is very easy to do. And that showed they were a serious cartoon contest, which pay the awards. Unfortunately, Mr. Antunes, from world press cartoon, can not do the same, because he can not send a copy of a deposit that never did. But (ALERT!) he is again calling the naive cartoonists to submit cartoons. It is my duty to warn all colleagues: World Press Cartoon IS BLACKLISTED. NOT PAID ME MY PRIZE FROM THREE YEARS AGO. Never returns the original drawings, as promised in its rules. But wpc sell the original artworks. How the artists can know if your cartoons were sold?. WpC even do not the event catalog do not sent me. With best regards, NOTE: (*) I keep copies of all messages received from WPC. Attached is a copy of the deposit paid to winner cartoonist in the International Humour Saloon of Paraguacu, Brazil, aserious event.

5 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 5 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n ÖMER ÇAM KARÝKATÜR SERGÝSÝ AÇILDI Ýzmirli karikatürcü Ömer Çam'ýn "Karikatürü Seviyor ki, Çiziyor" isimli sergisi, Ýzmir Büyükþehir Belediyesi "Çetin Emeç Sanat Galerisi"nde açýldý Sergi açýlýþýnda, Ýzmirli çizerler Ömer Çam'ý yalnýz býrakmadýlar 45 adet karikatürün yer aldýðý sergi, 8 Þubat 2012 tarihinde sona erdi... n MANÝSA DA KARÝKATÜR SERGÝSÝ Manisa Belediyesi ve Karikatürcüler Derneði - Ýzmir Temsilciliði iþbirliðinde "Karikatürlerle Cumhuriyetin Öyküsü" isimli sergi, Þubat 2012 tarihleri arasýnda, Manisa Belediyesi Kültür Merkezi'nde yer aldý Serginin düzenlenmesine öncülük eden, Karikatürcüler Derneði'nin Manisalý üyesi Ýbrahim Atabey: "Kentimize zaman zaman karikatür ve mizah etkinleri katmanýn heyecanýný yaþýyoruz. Yakýn tarihimizi içeren karikatürlerden oluþan serginin þehrimizde ilgi gördüðüne inanýyorum" dedi n NEÞE VE KARÝKATÜR MÜZESÝ'NDE MÝZAH DOLU GÜNLER Geçtiðimiz ay içerisinde görkemli bir þekilde açýlan, Ýzmir Neþe ve Karikatür Müzesi ilgi odaðý olmaya devam ediyor... Ýzmirli mizahseverlerin uðrak yeri haline gelen müzede, geçtiðimiz günlerde ilk konuk mizah yazarý Aydoðan Yavaþlý idi... Baþka bir etkinlikte ise, karikatürcü Menekþe Çam atölye çalýþmasý gerçekleþtirdi... Menekþe Çam, karikatürün inceliklerini anlattýktan sonra, çizgilerle "Kadýn ve Sevgililer Günü" konusunu iþledi Karikatürcü Birol Çün ise, müzeye gelen ziyaretçilerin portre karikatürlerini çizdi Birçok genç çizerin katýldýðý çalýþmalar sonunda, çizilen karikatürler Neþe ve Karikatür Müzesi arþivine alýndý...

6 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 6 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) Karcomic Magazine Cartoon Lessons

7 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 7 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- Otobüslerle getirdikleri ve üç kuruþluk bilet parasýný karþýladýklarý yandaþlarýný adeta satýn almýþ gibiydiler.. Don Quichotte 04 Aralýk 2011 KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ'NÝN 38. GENEL KURULU'NA OTOBÜSLERLE GETÝRÝLEN ÜYELERÝN HER BÝRÝNÝN BÝR GARDÝYANI VARDI... Karikatürcüler Derneði 38. Olagan Genel Kurulu yapýldý... Görülen manzara; "Yarýný görebilen yegane insan" olan karikatürcülerin utanç verici bir evrim geçiriyor olmasý... - Karikatürcü yaþamýný sürdürmek için yeterince para kazanamýyor olabilir.. - Çizgilerini yayýnlayacak bir gazete, dergi, yayýnevi bulamýyor olabilir... Ama bu koþullar, onun onurundan, gururundan ve "etik karikatür" anlayýþýndan ödün vermesini gerektirmez! Muhalefete en ufak tahammülü olmayan, baskýcý ve hizipci bir anlayýþa sadece çýkar uðruna kulaklarýný týkayan, gözlerini kapayan, aðzýný býçak açmayan bir karikatürcü, üç büyük ustanýn: Turhan Selçuk, Semih Balcýoðlu ve Ferit Öngören'in kurduðu "Karikatürcüler Derneði"ne "üye" olmanýn utancýný yaþamalýdýr! Yüz yýlý aþkýn geçmiþi olan "Türk Karikatür Tarihi" bu günleri ibretle sayfalarýna kaydetmektedir. 800'ü aþkýn üye(!)si olan Karikatürcüler Derneði'nin 38. Olaðan Genel Kurulu'nun yapýldýðý "Burhan Felek Konferans Salonu" her yýl olduðundan daha kalabalýktý. Ýlk kez gördüðümüz yüzler, gelen kitlenin neredeyse yarýsýna yakýndý. Peki, kimdi bu çizerler? Bir çoðu genç.. Pýrýl pýrýl.. Anladýk ki, Metin Peker ve yönetimi on yýllýk hanedanýný riske atmamak için yandaþ üyelerini olabildiðince çoðaltma yöntemini uygulamýþ. Zaten, biz muhaliflerin yönetimi onlardan devralmak gibi bir düþüncesi olamaz çünkü yaptýrýmsal gücümüz yok, onlarýnki gibi... Bizler sadece göz göre göre yapýlan keyfi uygulamalarý, kendinden olmayanlara karþý uyguladýklarý etik dýþý yaptýrýmlarý eleþtirme ve üyeleri bu yönde bilgilendirme hakkýna ve sanþýna sahibiz. Sevindirici olan enstantaneler de vardý genel kurulda... Yanýmýza gelen ve tanýþmak isteyen genç çizerlerin çokluðu.. Ýletiþim bilgilerinin alýþveriþi sýrasýndaki heyecanlarý, coþkularý.. ve tahammülsüzlük.. Onlarý bir þekilde yanýmýzdan uzaklaþtýrma çabalarý.. Otobüslerle getirilen üyelerin her birinin bir gardiyaný vardý... Kiminle konuþuyorlar... Kime selam veriyorlar... Herhalde bir çoðuna bu sohbetlerin hesabýný sormuþlardýr... "Tek Tip Elbise" giydirselerdi bari bir de... Tamamen kendi içlerinde yaþayan ve muhalif düþüncelere tahammülü olmayan bir "cemaat" görünümü verdiler o gün.. Ne kadar ürkütücü... Ne kadar utanç verici bir durum.. n Otobüslerle getirilen üyelerin her birinin bir gardiyaný vardý... Kiminle konuþuyorlar... Kime selam veriyorlar... Herhalde bir çoðuna bu sohbetlerin hesabýný sormuþlardýr...

8 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 8 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 ULUSLARARASI "NEÞE VE KARÝKATÜR" MÜZESÝ AÇILDI KONAK BELEDÝYE BAÞKANI SN. DR. HAKAN TARTAN

9 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 9 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator)

10 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 10 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 HALÝS DOKGÖZ'DEN "ÇOCUÐUN HAKLARI VAR" KARÝKATÜR SERGÝSÝ BAÞSAÐLIÐI Karikatürcüler Derneði Baþkaný Metin Peker'in aðabeyi MUHARREM PEKER'ÝN geçirdiði trafik kazasý sonrasý vefat ettiðini üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... PEKER ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði BAÞSAÐLIÐI Karikatürcü Mehmet Selçuk'un deðerli babasý SAFFET SELÇUK'un vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... SELÇUK ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði "TÜYAP Çukurova 5. Kitap Fuarý" kapsamýnda, Ocak 2012 tarihleri arasýnda, Halis Dokgöz'ün 21 karikatüründen oluþan "Çocuðun Haklarý Var" isimli kiþisel karikatür sergisi, Adana Büyükþehir Belediyesi Altýn Koza Standý'nda yer aldý... Halis Dokgöz, karikatür sergisi ile birlikte, 10 Ocak 2012 tarihinde, "Altýn Koza Standý"nda "Çizgisel" isimli karikatür albümünü de sanatseverlere imzaladý... BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür Sanatçýsý, deðerli üstad Cafer Zorlu'nun eþi MÜYESSER ZORLU'nun vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... ZORLU ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

11 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 11 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: >>>>>>>Marilena Nardi Web Page<<<<<<<

12 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 12 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI n Penceresi cam cama, tweet yolla amcana muallim!... n Mahur bakýþlý dilberiiim, Beni sahura kaldýr da görelim!... n Çok istikrarlý bir çobandýr çoook. Böyle gelmiþ böyle güder! n Sende bir havalar sorma gitsin. TRÝP - AL ENFEKSÝYON mu? n Ustama sordum: - Ayrýlýk nereye düþer usta diye? Yanýt verdi: - Elinin körüne!... n Seher yeli daðlara çýkacaðýna, Seher'i tavlasana þaþkýn!... n Kel ölür BADEM GÖZLÜ olur, köse ölür BADEM BIYIKLI olur bu devirde abiler! n Karýsýný doðrayan adam þarký söylüyordu.'' Kýskanmakta haksýz mýyým Ferideeee... Seni sevmekte bahtsýz mýyým Feride?'' PS: Ve coþkuyu. Kadýn cinayetlerine son!... n Diyelim 5000 lira paraya ihtiyacýnýz var. Þanslý Masa'ya oturdunuz. Ama haným konuyu çaktý, pat diye söyledi. Paradan oldunuz. Þimdi o hanýma ne yaparsýnýz acep? n Yumurta mý tavuktan çýkar, yoksa tavuk mu yumurtadan? Ya da yada, sürpriz yumurta mý oyuncaktan çýkar, oyuncak mý sürpriz yumurtadan? Vallahi kafam karýþtý! Hani kadýn 40 yaþýna bastýðýný kabullenebilir ki? n KAZ gelecek yerden TAVUK esirgenmezse, KIZ gelecek yerden kimbilir ne esirgenmez birader!... n Ben kalender meþrebim, Evlilik programlarýný gezer dururum! n Kiminde ÖDEM sorunu var, Kimindeyse ÖDEME sorunu!... n Köþeyi dönsen kaç yazar...dönmen gereken bir köþe daha çýkabilir karþýna!... n Havuz problemleri çözdüreceðinize, arasýra bu çocuðu bir havuza gönderseniz diyorum!... n Yalnýzlýktan þikayet ediyoruz eyvallah... Ama, cep telefonlarýyla saatlerce kim konuþuyor o zaman? n Bakýyorsun ayný erkeði birçok evlendirme programýnda birden görüyorsun, Yoksa dörde kadar evlenmeye izin çýktý da benim mi haberim yok! n Erkeklerle gezenlere KIZ ARKADAÞ deniyor, O kýzlar için hesap ödeyen erkeklere de KAZ ARKADAÞ!... n GÜNÜNÜ ''GÜN'' ETMEK BAÞKA; GÜNÜNÜ ''GÜM'' ETMEK BAÞKA!... n Bir kösenin en sevdiði deyim: ''Býyýk altýndan gülmektir'' nedense!.. n Eskiden ebeveynler çocuklarýna ''Elalem ne der?'' diye çýkýþýrlardý, Þimdi ''Sosyal medya ne der?'' diye çýkýþýyorlar iyi mi!... n Sen elmayý seviyorsun diye, Elma kurduna engel olabilir misin? n SILA'ya FA - SILA verirsen GURBET olurmuþ! n Ýnternet icat oldu, yalnýzlýk bozuldu!... n Ýki bayram arasýnda evlenilmezse, deliler yaþam boyu bekar kalacak! n Beni bu güzel Havva'larýn abileri mahvetti! Kimimiz ACILARIN ÇOCUÐU. Kimimiz test çöze çöze AÇI'LARIN ÇOCUÐU oldu kardeþim!... n Sürekli geçmiþle yaþýyorsun, ANI KUZUSU sende!... n Kadýnlarda öyle 40 yaþ bunalýmý falan olmaz, n Çaykovski'nin ''Fýndýkkýran Balesi''ni pek kimse bilmez... Ama Tarkan'ýn ''Seni gidi fýndýkkýran'' þarkýsýný herkes bilir!... n Kim demiþ insanlarýmýz arasýnda iletiþimsizlik var diye, Telefonla konuþmada Avrupa Ýkincisi'ymiþiz ya!... n Artýk, Bolu Bey'ine selam söylenmiyor... SMS çekiliyor yahu!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

13 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 13 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 "TÜRK-YUNAN KOMÞULUÐU" KARÝKATÜR SERGÝSÝ SÝNOP'DA AÇILDI Nezih Danyal Karikatür Vakfý ve Yunanistan Karikatür Dostlarý Derneði, Avrupa Birliði Bakanlýðý tarafýndan yürütülen "Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu - II - Kültür & Sanat Bileþeni Hibe Programý" kapsamýnda yapýlan çalýþtaylar sonucunda çizilen karikatürlerden oluþan "Karikatürlerle Türk Yunan Komþuluðu" konulu karikatür sergisi, 20 Ocak 2012 tarihinde Sinop'daki "Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Güzel Sanatlar Galerisi"nde açýldý... Yunanlý karikatürcüler Nikos Triantafillou, Giannis Geroulias, Sofia Mitraki (Karachaliou), Antonis Passaris; Türk karikatürcüler Tan Oral, Nezih Danyal, Kamil Masaracý, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Muhammet Þengöz ve çocuk çizerlerin katýlýmýyla Atina ve Ankara da çalýþtaylar gerçekleþtirildi. Çizilen karikatürler daha önce Ankara ve Atina da sergilenmiþti. 31 Ocak 2012 tarihine kadar devam eden sergi, halklarýn kültürlerinin en güçlü bölümü olan sanatý ve de özelinde kendi içinde de anlatýmý en güçlü sanat dalý olan karikatürü kullanarak, unutulmak üzere olan yada öne çýkarýlmayan iki ülke arasýndaki ortak yanlarý göstermeyi, duyurmayý amaçlamýþtýr. [http://www.turkyunank.org] 6. ÝSTANBUL ULUSLARARASI KARÝKATÜR FESTÝVALÝ SERGÝSÝ EÐÝTÝM KARÝKATÜRLERÝ MÜZESÝ NDE AÇILDI [Ýstanbul] Aktiffelsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derneði, kültürlerarasý kaynaþmayý saðlayan karikatür sanatýna katkýda bulunmak amacýyla, danýþmanlýðýný karikatür sanatçýsý Tan Oral ýn yaptýðý, uluslararasý düzeyde Ýstanbul Karikatür Festivali ni gerçekleþtirmektedir yýlýnda düzenlenen Ýstanbul Uluslararasý Karikatür Festivali nin altýncýsýnda Enerji konusu iþlenmiþtir. Böylece, dillerin farklýlýðýný aþan karikatür sanatýyla; Birleþmiþ Milletlerin sürdürülebilir kalkýnma hedeflerinin merkezinde yer alan Enerji konusu gündeme getirilerek, konunun önemine dikkat çekilmek istenmiþtir. Dünya karikatürcülerinin ilgisinin büyük olduðu Festivale 41 Ülkeden 121 karikatürist, 299 eserle katýlmýþtýr. Bu festivalin karikatürlerinden bir seçki Eskiþehir de sergileniyor. Aktiffelsefe Yeni Yüksektepe Kültür Derneði Eskiþehir Þubesi nin katkýlarýyla, Anadolu Üniversitesi Eðitim Karikatürleri Müzesi nde, 11 Ocak 2012 tarihinde açýlan sergide 60 adet karikatür yer alýyor. Sergi açýlýþýnda, A.Ü. Rektör Yard. Prof. Dr. Naci Gündoðan, Vali Yard. Faruk Günay, Aktiffelsefe Derneði Eskiþehir Þubesi Yönetim Kurulu Bþk. Ezgi Uzgel Özkan ve Karikatür Arþ. Merkez Müdürü Yard. Doç.Sadettin Aygün birer konuþma yaptýlar. Odunpazarý Belediye Baþkaný Burhan Sakallý ve Müze nin kurucu Rektörü Prof. Dr. Engin Ataç ýn yaný sýra üniversite öðretim elemanlarý ve öðrencileri, Aktiffelsefe Derneði üyeleri, Eskiþehirli karikatürcü ve sanatseverlerin katýlýmý ile açýlan sergi 02 Mart 2012 tarihine kadar açýk kalacaktýr. FECO-FRANCE Federation of Cartoonists Organisations - Section France

14 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 14 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 KIBRIS'TA YAÞANMIÞ MÝZAHÝ ÖYKÜLER ULUS IRKAD KRiSTiNA HAZIR MISIN? 1974 sonrasýnda, Maðusa'da ilk defa tanýdýðým insanlar arasýndaydý Hasan Dayý Herhalde, 38 yýl kadar oluyor. Son zamanlarýnda oldukça yýpranmýþ, yürüyecek dermaný olmayan bir adamdý. Buna raðmen, gene de yerinde duramaz, oturduðu yerde eksersiz yapýp, enerjisini korumak isterdi. Hareketli bir adamdý vesselam...ýhtiyarladýðýný hiç kabul etmezdi. Son gününe kadar hayata hep baðlý kaldý. Ama 30 yýl kadar öncesi, 50 yaþlarýnýn sonlarýnda, saðlam ve hala daha Maðusa Limaný'nda çalýþan, evine sadýk bir adamdý. Maðusa içerisinde, ailesine sadakatý yönünden örnek gösterilecek bir insandý. Hanýmý Ayþe Abla ise dünyalar tatlýsý Kýbrýs'ýn saf insanlarýndan biriydi ve bu iki dünya tatlýsý insane, dört evlat yetiþtirmiþlerdi bu topluma. Ýki kýzlarý ve iki oðlularý vardý. Kýzlarý yanlarýnda, oðlularý ise ingiltere ve Amerika'da ikamet ediyordu. Hasan dayý, diðer Maðusalý insanlar gibi, ömrünü Maðusa Limaný'nda tüketmiþti. Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda, hatta daha da öncesi arabacýlýk yaptýðýný ve 1930'lu yýllarda, baþka taþýt araçlarý olmadýðý için bu arabalarýn Kýbrýslýlarýn her gün kullandýklarý taþýt ve yük araçlarý olduklarýný devamlý anlatýrdý.hele de, Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Ýngiliz Yönetimi altýnda ödenekli arabacýlýk yaptýðýný ve sýrf Nazi ve Ýtalyan uçaklarý Kýbrýs'taki Ýngiliz Kamplarý'ný bombalamaya geldikleri sýrada, yanýlsýnlar diye, sahte havaalanlarý ile sahte askeri üsler inþa ettiklerini anlatmýþtý. Bu arada, herhangi bir iþgal sýrasýnda, Nazi Birlikleri paraþütle atladýklarýnda, tuzaða düþsünler diye, tuzaklarla dolu sahte inme yerleri yaptýklarýný da anlatmýþtý. Hasan dayý, gençliðinde çok çapkýn olduðunu, arabacýlarýn o dönemlerde Maðusa içinde parmakla gösterildiklerini, meyhanelerde kavga etttiklerinde ise býçaklarýn çekildiðini sýrasý geldiðinde anlatýrdý. Aklýmda kaldýðýnca, bir keresinde de amcasýnýn kýzýný kaçýrmýþtý. Ona aþýk olmuþtu ama onu baþkasýyla evlendirmiþlerdi ya, kocasýyla anlaþamayýp geri dönünce, Hasan dayý'nýn yüreðindeki eski aþký alevlenmiþ ve kocasýna dönmek istemeyen amcasýnýn güzel kýzýný arabaya atarak kaçýrmýþtý. O zamanlar yaþadýðý köyün bütün halký ve Ýngiliz Polisleri de onlarý bulmak için seferber olmuþlardý. Bir keresinde de meyhanede çýkan bir býçaklý kavgada, kendisine kafa tutan bir baþka arabacýyý býçakladýðý için hapise de girmiþti. Nereden nereye... Maðusa'da belki de 60 yýldýr bir karýncayý bile incitmeyen bu sessiz insane, adam býçaklamýþ ve mahpusa düþmüþtü ha! "Bu olaydan sonra arabacýlar içerisinde saygýnlýðým daha da artmýþ ve kimse benimle artýk kavgaya girmemiþti" diye övünürdü... Ben, genelde bu konularda sýrf sohbet etmek için kafadan attýðýný sanýyordum ama onun son günlerindeki hallerini gördükten sonra konuþmalarýnýn pek de kafadan atma olmadýðýný anlayacaktým. Hanýmý Ayþe Abla ölür ölmez yaþlanýp yalnýz kalýnca, hep gençliðini ve baþýndan geçenleri anlatýrdý. Anlattýðýna gore, gençliðinde o kadar çok çapkýnmýþ ki, hem Maraþ'ýn Kýbrýs Rum Kesimi ile Kýbrýs Türk Kesimi'nde Kýbrýslý Rum ve Kýbrýslý Türk sevgililerinin doðurduðu iki ayrý kýzý daha varmýþ. Hasan dayý, hanýmý Ayþe abla daha ölmeden, mümtaz ve saygýn bir aile reisi görünümü verirdi ya, onu tanýyanlar, onun o mümtazlýðýna ve saygýnlýðýna kanmamamý, o görünümün altýnda bir kaplan yattýðýný söylerlerdi bana ama inanmazdým. Fakat, ölümüne doðru inanacaktým... Ne olmuþsa, Ayþe abla öldükten sonra ortaya dökülmeye baþlamýþtý ki, yaþý artýk 90'lara gelen Hasan dayýyý neredeyse tanýyamayacaktým... Ortaya çapkýn, yerinde durmaz ve küçük bir çocuk ruhu taþýyan bir adam olarak çýkmýþtý. Bu haline gerçekten çok þaþýrmýþtým... "Hasan dayý, Ayþe abla yaþarken, hep arzularýný içine atýp þimdi mi zývanadan çýktý?" dedirtecek kadar bir karaktere bürünmüþtü... "Þu komþum Hüseyin var ya. Hanýmý ölür ölmez hemen kendinden genç bir kadýnla evlendi. Ýnan ki kadýnsýz olmaz. Ben bunun yokluðunu çok çekiyorum. Kýzlarým býraksa, inan hemen evlenirim. Bir kadýnýn sesine öylesine çok ihtiyacým var ki. Bak Hüseyin'e, karýsý ölür ölmez hemen evlendi. Ýnan onu kýskanýyorum ben. Vallahi kýskanýrým böyle adamlarý. Keþke ben da evlenseydim" diyordu Duyduklarým karþýsýnda, neredeyse küçük dilimi yutacaktým. Hasan dayý, neredeyse gazetelere ilan verip bir an önce genç ve etine doluca bir kadýnla evlenmek istediðini duyuracaktý. Birileri engel çýkarmasa, belki de bu ilaný verirdi, ele avuca sýðmayan ihtiyar adam. Hasan Dayý'ya "gel filanca gazinoya gidelim, orada Nataþa'lar var, biraz eðleniriz" desem, benden önce o yola koyulacaktý. Maðusalý bir arkadaþ anlatmýþtý: "Sen bakma ona. O, 1974 öncesi de, iyi bir ev adamý olarak kendini satardý herkese ama fýrsatýný buldu muzdu Maraþ'taki meyhane ve gazinolarý kapatýrdý. Fuardalýkta üstüne yoktu ihtiyarýn" demiþti de, ben onu henüz daha tam olarak tanýmadýðým için "Yok, o kadar da deðil" demiþtim kendi kendime. Hasan dayý, Hüseyin dayýný ikinci evliliðine öylesine bir göz haset koymuþtu sanki, birkaç gün sonra Hüseyin dayýyý kaybettik. 80'inde genç bir kadýnla evlenmenin ne kadar riskli olduðu ortaya çýkýyordu da, Hasan dayýnýn gözü dýþarýdaydý. Bu arada kýzlarý, iyice yaþlanan Hasan dayýya bakmasý için, Türkiye'den gelen, 40'lý yaþlarda, etine doluca ve göze çarpan, çekici bir kadýn bulmuþlardý. Hasan Dayý'nýn beklediði fýrsat ayaðýna gelmiþti ama kýzlarýnýn evde olmasý en büyük engellerden biriydi onun için. Kadýnýn adý Fatma idi. Dul bir kadýndý. Türkiye'nin Ege bölgesinden çalýþmak ve çocuklarýnýn geleceðini saðlamak için Kýbrýs'a gelmiþti. Hasan dayýnýn kafasýndaki planý yürürlüðe koymasý için en büyük fýrsat, kýzlarýnýn evde olmadýðý saatlerdi. "Kuþun aklý Darý'da" derler ya. Hasan dayý, 40'lý yaþlarda, etine doluca ve göze çarpan Fatma hanýmý gözüne kestirmiþti bir defa. "Akmazsa damlar" derler Kýbrýs'ta. Asýl o hesap... Hasan dayýnýn kýzlarýnýn bir iþ için, sabah sabah evden çýktýklarý saatlerdi. O gün ev, Fatma haným'a emanet... Ev temizliði, öðle yemeði ve Hasan dayýnýn bakýmý Fatma hanýma aitti. Hikayenin sonuç bölümüne geçmeden once, bir baþka anýyý araya koyarak, daha sonra sonuca gireyim; Hasan dayýnýn son zamanlarýný tasvir eden baþka bir ayrýntý kalmamalý diye düþünüyorum. Bir gece, iki bastonla zar zor yürümekte olan bu Hasan dayý ile, torununun niþan töreninde buluþmuþtuk. O gece, bakýcýsý Fatma haným bayaðý þýk giyinmiþti ve Hasan dayýya yardýmcý oluyordu ama Hasan dayýnýn yanýna çok yaklaþmamaya dikkat ettiði gözüme çarpmýþtý... O gece merakýma dokundu ama fazla da araþtýrýp soramamýþtým. Bu arada, torununun niþan töreninde, Hasan dayýdan söz açýlmýþtý ki, onu tanýyanlar yine onun gençliðinde çok çapkýnlýklar yaptýðýndan bahsettiler yýlý öncesi,

15 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 15 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 KIBRIS'TA YAÞANMIÞ MÝZAHÝ ÖYKÜLER ULUS IRKAD KRiSTiNA HAZIR MISIN? "Maðusa Limaný'nda yükü endirilmesi gereken çok gemi var" diye, güya iþe gittiðini ama arabacý arkadaþlarýyla soluðu Maraþ'taki Kýbrýs Rum kabarelerinde aldýðýndan bahsettiler. Hasan dayýnýn göründüðü gibi olmadýðýný, bakýcýsý fatma hanýma "yan gözle bakmayan" görünümü altýnda bir baþka karakterin yattýðýný anlamýþtým... Nerede kalmýþtýk? Evet, Hasan dayýnýn kýzlarýnýn iþe gittiði bir sabah... Kýzlarý, Hasan dayýyý, mecburi ve zorunlu olarak Fatma ehanýma emanet etmiþlerdi. Bu fýrsat nedeni ile, Hasan dayýnýn aklýndan binbir türlü kurnazlýk ve Tilki'lik geçiyordu. Hasan dayý, odasýndan Fatma hanýma þöyle hitap etmeye baþladý: -Kristina, odama gelin biraz? Kristina ismi ona çok aþina olacak bir isimdi anlaþýlan. Muhtemelen gençliðinde tanýþtýðý, pavyon kadýnlarýndan biriydi. Birkaç defadýr, Fatma hanýma Kristina diye seslenmeye baþlamýþtý. Fatma haným, Hasan dayýnýn kendisini ismiyle çaðýrmamasýný ve Kristina diye seslenmesini garip karþýlamýþ olmasýna raðmen Hasan dayýnýn odasýna girdi. Hasan dayý, Fatma hanýmýn karþýsýnda pantolonunun kemeri çözülmüþ bir þekilde, yataðýnýn baþucunda beklemekteydi. Hasan dayý: -Kristinamu, ela do re (Kristina'cýðým, buraya gel) Kristina, ela aðabimu (Kristina, gel sevgilim) -Hasan amca, ne söylüyon? Ben anlamýyom seni? -Aðabimu, saðabo Kristinamu... (Sevgilim Seni seviyorum Kristina'cýðým...) -Allah Allah Ne dediðini anlamýyom amca... (Hasan dayý, süngüyü çekmiþ, bir nefer gibi tek bir hedefe ateþ etmek için taarruza geçmiþti. Bu arada, Fatma haným, Hasan dayýnýn bakýþlarýnýn garip olduðunu sezmiþ ve korkmaya baþlamýþtý ) -Hazýr mýsýn Kristina? Baþlayalým mý? -Ne diyon Hasan amca, birþey anlamýyom ben? -Kristina, hazýrsan baþlayalým? -Nereye baþlýyalým Hasan amica? -O iþe yavrum, o iþe... -Hangi iþe Hasan amica? Hasan dayý "Gel yavrum, sarayým seni" diyerek, pantolununu çýkarttýðý anda Fatma haným "imdaaaat" diye baðýrýp, dýþarýya koþmaya baþladý. Hasan dayý, 1930'lu yýllarda, kýz kaçýrdýðý günlerdeki anlarýný yaþarmýþçasýna, kilotlu bir þekilde, Fatma haným önde o arkada koþmaya baþladýlar. Fakat hayret! Hasan dayý iki bastonla zor yürürken, kadýnlara karþý duyduðu arzu ve cinsel açlýktan olsa gerek, koþturmaya baþlamýþtý. Hasan dayýnýn kapý komþusu, Fatma hanýmýn baðýrmasýný duyar duymaz dýþarýya çýkmýþtý. Fatma hanýmý zorla elde etmeye çalýþan, kilotlu bir vaziyette, gözü dönmüþ Hasan dayý ile karþýlaþmýþlardý. Fatma haným, korkudan tir tir titremekte idi -Saðabo Kristinamu, Aðabimu... (Seviyorum Kristinam. Sevgilim) -Ela do... (Gel buraya) Bu vaziyete komuþusu sert çýkmýþtý: -Hasan dayý, nedir bu rezillik yahu? Gir içeri. Yoksa seni, eve geldikleri zaman gýzlarýna govlaycaðým (þikayet edeceðim) Hasan dayý ise, önüne çýkan bu fýrsatýn kaçmamasý için çaba sarfediyordu: -Olmaz Kristina, gel buraya, ben sana aþýðým kýz. Seni caným çekiyor. Gel buraya!!!!... Sonradan öðrenildiðine göre, Hasan dayý, torununun niþan töreninden önce de, birkaç kez Fatma hanýma Kristina diye sataþmalarda bulunmuþtu. Fatma haným bu yüzden Hasan dayýya yanaþmaya çekiniyormuþ. Hasan dayý, bu olaydan birkaç ay sonra ölecekti. Kendisini odasýnda ölü bulduðumuz zaman, yüzü sapsarýydý. Hasan dayýyý hastahanenin ambulansýna taþýrken, içimden þöyle diyordum: "Ah be Hasan dayý, geciktim. Keþke seni bir gece, Nataþalarýa götürseydim de, son arzunu yerine getirseydim. Giderken gözün arkada kalmazdý..." Hasan dayý, nur içinde yat... Topraðýn bol olsun... Ýdam mahkumuna bile "son arzun nedir?" diye sorarlar idam etmezden önce. Ýdam mahkumlarýn son arzusu mantýklý ise yerine getirilirdi. Sen bize son arzunu söyledin ama biz dinlemedik. Gözlerin arkada kaldý, Hasan dayýcýðým. Affet bizi...

16 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 16 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: ULUSLARARASI RAMÝZ GÖKÇE KARÝKATÜR YARIÞMASI [MAÐUSA-KIBRIS-2012] KATILIM KOÞULLARI: Bu yarýþma din, dil veya ýrk ayrýmý yapýlmaksýzýn, amatör ve profesyonel, tüm dünya karikatürcülerine veya karikatür çizebilen herkese açýktýr. Konu: "Mühendislerin Olmadýðý Bir Dünya" [Mühendisler Olmasaydý Dünya Nasýl Olurdu] Yarýþmaya gönderilecek eserler karikatür tarzýnda olmalýdýr. Resim veya illistrasyon tarzýnda olan eserler kabul edilmez. Yarýþmaya gönderilecek eserler dijital olacaktýr. Ölçü: A4 veya A3... En az 100, en fazla 300 dpi... Siyah-beyaz veya renkli. Her katýlýmcý isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresini yazacaktýr. Gönderilecek karikatürler yazýsýz olacaktýr. Yarýþmada bir kiþiye birden fazla ödül verilemez. Yarýþmaya gönderilen tüm karikatürler, seçici kurul üyelerinin deðerlendirmesine sunulmazdan önce, oluþturulacak bir web sayfasýnda yayýnlanacak ve karikatürcü örgütlerin, benzer-taklit-çalýntý karikatürlere karþý oluþturulan uluslararasý organizasyonlarýn ve tüm çizerlerin dikkatine ve itirazýna getirilecektir. Herhangi bir karikatürün çalýntý, taklit veya benzer olduðu tespit edildiði taktirde, o karikatür yarýþma dýþý býrakýlacaktýr. Yarýþmaya en çok 2 eser ile katýlmak mümkündür. Eserlerlerle birlikte word [.doc] formatýnda [isim, soyisim, adres, telefon, e-posta bilgilerini içeren bilgiler] kýsa özgeçmiþ ve.jpg formatýnda bir adet fotoðraf gönderilmelidir. Gönderilecek karikatürler, ödül alsýn veya almasýn, Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði [FECO-CYPRUS] tarafýndan oluþturulacak "Uluslararasý Kýbrýs Karikatür Müzesi"nin arþivine kalacaktýr. Yarýþmaya gönderilen tüm karikatürler, kart, poster, albüm, gazete, magazin, kitap, CD ve benzeri tekniklerle basýlýp çoðaltýlabilecektir. Katýlýmcýlar yarýþmaya eser göndermekle, yarýþma koþullarýný kabul ettiklerini ve gönderdikleri eserlerin yukarýda belirtilen yerlerde kullanýmý halinde, gelecekte herhangi bir maddi tazmin istemeyeceklerini kabul etmiþ olacaklardýr. Yarýþmada ödül kazanan karikatürcüler, ödül töreni ile sergiye katýlmak istedikleri taktirde, her türlü ulaþým giderleri kendileri tarafýndan, konaklama vd. giderler DAÜ tarafýndan karþýlanacaktýr. EN SON KATILIM TARÝHÝ: 20 Mart 2012 GÖNDERÝM ADRESÝ: ÖDÜLLER: Birincilik Ödülü: 1000 USD + Plaket Ýkincilik Ödülü: 500 USD + Plaket Üçüncülük Ödülü: 300 USD + Plaket Özel Ödüller [Plaket] WEB SÝTE - URL: SPONSÖR: Gökçe Medical [Sýtký Gökçe] KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ [FECO - CYPRUS] DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ [DAÜ] MÜHENDÝSLÝK FAKÜLTESÝ DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ [DAÜ] KARÝKATÜR VE MÝZAH KULÜBÜ

17 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 17 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 3RD INTERNATIONAL RAMIZ GOKCE CARTOON CONTEST [FAMAGUSTA-CYPRUS-2012] APPLICATION REQUIREMENTS: Regardless of religion, language and race, this competition is open to all amateur and professional caricature artists or anyone who can draw cartoons. Theme: "A World without Engineers" Pieces of work to be sent for the competition should have the form of a cartoon. Pictures and illustrations will not be accepted. Cartoons to be sent for the competition should be in digital format. The Sizes of the Cartoons should be either A4 or A3 with a minimum 100 and maximum 300 dpi. Both color or black & white are acceptable. Name, surname, address, phone number and address of each participant should be indicated. Cartoons submitted for the competition should not contain any script - writing on them. A person can not be given more than one award. Before they are presented for the Selection Committee members' evaluation, all cartoons submitted for the competition will be exhibited on a website formed with the aim of bringing submitted pieces of work to the attention and objection of all cartoon artists, cartoonists' organizations and any other international organizations formed against similar - imitated - stolen cartoons. If a submitted piece of work is found to be similar, imitated or stolen, it will be disqualified from the competition. Each participant may join the competition with two cartoons at most. Along with the cartoons, a short biography in the Microsoft Word format [.doc] including name, surname, address, phone number and information and a recent photo of the applicant in the ".jpg" format should be submitted. All submitted cartoons will be archived at "Cyprus International Cartoon Museum" to be formed by the Association of Turkish Cypriot Cartoonists (FECO - CYPRUS) regardless of the fact that they receive an award or not. Results of the competition, as well as the selection committee decisions, will be released to the cartoonists who have qualified to receive awards, all participants and press. Should the cartoonists who have won awards in this competition wish to attend the award ceremony and the exhibition, they undertake all transportation expenses. Accommodation and any other related expenses will be covered by EMU. DEADLINE FOR APPLICATION: 20 March 2012 E - MAIL ADDRESS: AWARDS: First Place Award: 1000 USD + Plaque Second Place Award: 500 USD + Plaque Third Place Award: 300 USD + Plaque Special Awards [Plaque] WEB: SPONSOR:Gökçe Medical [Sýtký Gökçe] THE ASSOCIATION OF TURKISH CYPRIOT CARTOONISTS [FECO - CYPRUS) EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY [EMU] ENGINEERING FACULTY EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY [EMU] CARICATURE AND HUMOUR CLUB

18 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 18 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 INTERNATIONAL "FAX FOR PEACE" CARTOON CONTEST (ITALIA) INTERNATIONAL "WARSAW" CARTOON COMPETITION (POLAND) 3RD INTERNATIONAL CARTOON COMPETITION 2012 (GERMANY) 6TH INTERNATIONAL "NOVELLO" CARTOON CONTEST (ITALIA) Themes: "Peace, Tolerance, fight against any form of Racism and of defense of Human Rights..." Unlimited 29 FEBRUARY 2012 (4) Best 300., (1) Special Prize: Address: Istituto Superiore Via degli Alpini, Spilimbergo (Pordenone) Italia Note: The organization cannot be held responsible in case of theft, damage or loss of the works... Works will not be returned or retransmitted to their authors... The catalogue will later be sent to all competitors free of charge... Web: Nonexistent... Phone: ++39 (0) Theme: "The Ball is in Play" is Football..." A3 or A4 size... Original or Digital in JPG format, resolution 300 DPI, the longer edge - not longer than 1500 pixels... Maximum of (5) five MARCH 2012 Grand Prize: PLN., Frist Prize: PLN., Second Prize: PLN., Third Prize: PLN., Special Prizes... Address: Mail Address: Museum of Caricature and Cartoon Art, ul. Kozia 11, Warszawa (Poland) Web: Nonexistent... Phone: Nonexistent... Theme: "Beware! Food..." Minimum 500 KB., Maximum 25 MB., File Format: JPG., Color Mode: RGB., Production The cartoon can be produced analogue or digital, but it has to be sent to us only in digital format... Number of cartoons Max. number of entries per cartoonist: Three (3)... The cartoons must be the original work of the artist MARCH st Prize: Gold Elk., 2nd Prize: Silver Elk., 3rd Prize: Bronze Elk., and Special Awards + competition catalogues for the best placed cartoonists... Mail Address: LIMES Image Agency im KU-DAMM Karee., Kurfürstendamm , Eingang Lietzenburger Str 80, Berlin (Germany) Address: Detail Info: Organizer: Valeriu Kurtu Tel: Nonexistent... Theme: "Population Census: How Society is Changing..." A4 size (21x 29,7 cm) Free MARCH 2012 Frist Prize: Second Prize: Third Prize: 500. Special Prizes... Mail Address: Segreteria della 6a Edizione del Premio Novello" Presso l'ufficio Cultura del Comune di Codogno - Via Vittorio Emanuele Codogno (Lodi) Italia Address: pec.comune.codogno.lo.it Web: Organizing Committee Tel: (039)

19 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 19 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: TH INTERNATIONAL EDITORIAL CARTOON COMPETITION (CANADA) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 4. ULUSAL KARÝKATÜR YARIÞMASI (TÜRKÝYE) 6TH INTERNATIONAL "KREIS AACHEN" CARTOON FESTIVAL (GERMANY) AMASYA BELEDÝYES 3. ULUSAL KARÝKATÜR YARI MASI (TÜRKÝYE) Theme: "Citizens and Social Media..." Only one cartoon will be accepted from each cartoonist. It may be either in color or black and white and must not have won an award... A4 (21 by 29.2 cm; or 8.50 by 11 inches) MARCH 2012 Three prizes will be given: a First Prize of $1500, a Crystal Trophy, plus a Certificate from the Canadian Commission for UNESCO, a Second Prize of $750 plus a Certificate, and a Third Prize of $500 and Certificate. All sums are in Canadian dollars... Mail Address: 11th International Editorial Cartoon Competition Canadian Committee for World Press Freedom, Suite 405, 350 Sparks Street Ottawa, Ontario, Canada K1R 7S8 Address: Detail Info: Media Contacts: Bob Carty Konu: "Global Ekonomik Kriz..." Ölçü: En az A4; en fazla A3 olmalý... Eser Sayýsý: En fazla 5 eser... Not: Yarýþmaya gönderilen karikatürler ödül alsýn veya almasýn iade edilmeyecektir... Gönderilecek eserler herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr... Son Katýlým Tarihi: 02 NÝSAN 2012 Ödüller: 1. Ödül: TL., 2. Ödül: TL., 3. Ödül: TL., Mansiyon Ödülü (3 Adet): 500'er TL. Adres: 4. Karikatür Yarýþmasý., Çorum Hakimiyet Gazetesi., Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 - Çorum (Türkiye) E-Posta: Detaylý Bilgi: Sorumlu: Düzenleme Komitesi Tel: Theme: "Can you believe it?!..." DIN A4 or DIN A3 (unframed, no matte) Original drawings or signed prints... Black-white or colour, no copies... Maximum 5 cartoons APRIL 2012 Frist Prize: , Second Prize: , Third Prize: , 4th-6th each... Address: StädteRegion Aachen S 16 Stabsstelle Kultur, Empirische Forschung und Gleichstellung Raum F 403, Zollernstraße 20, Aachen (Germany) Address: staedteregion-aachen.de Web: Frau Dr. Nina Mika- Helfmeier Phone: Konu: "Amasya'ya Can Veren Yeþilýrmak..." Ölçü: Karikatürlerin boylarý en az A4 en çok A3 olmalý ve herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr... Eser Sayýsý: En fazla 5 eser... Teknik: Çizim tekniði serbesttir... Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý (ýslak imza) olmasý gerekmektedir... Son Katýlým Tarihi: 13 NÝSAN 2012 Ödüller: 1. Ödül: TL., 2. Ödül: TL., 3. Ödül: 750 TL., Mansiyon Ödülü: (3 Adet) 500'er TL. Adres: 3. Karikatür Yarýþmasý Amasya Belediyesi Kültür - Sosyal Ýþler Müdürlüðü., Amasya (Türkiye) E-Posta: Detaylý Bilgi: Ýrtibat: Mahmut Sami Bolat Tel: (0358)

20 (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 20 YIL - YEAR: 10 (ÞUBAT - MART 2012) SAYI - ISSUE: 107 5TH PATIO BRASIL HUMOR SALOON ON THE ENVIRONMENT (BRAZIL) 17TH INTERNATIONAL CARTOON EXHIBITION ZAGREB 2012 (CROATIA) INTERNATIONAL "ART-KRUG" CARTOON COMPETITION (UKRAINA) 5. INTERNATIONAL "SMILING CAT" CARTOON CONTEST (AZERBAIJAN) Theme: "The Future of Water..." Categories: Charges... Cartoons... Caricatures... Comic Strips... Works must be submitted in size A3 (297mm x 420 mm), horizontal or vertical... Each contestant may submit a total of two (2) unpublished works APRIL st Prize: R$4, , 2nd Prize: R$2, , 3rd Place: R$1, , People Prize: R$ Mail Address: ECOCARTOON SCS Qd. 07 Bl. A Administração - Bairro: Asa Sul CEP: Brasília DF (Brazil) Address: Web: Organizing Committee Phone: Nonexistent... Theme: "Tourism..." Entries is A4 or A3 format... Maximum 3 entries... Original works and digital artwork will be accepted... Digital artwork is to be numbered in pencil on the front and pencil signed... Copies cannot be admitted APRIL 2012 Frist Prize: , Second Prize: 500., Third Prize: 300., Five Special Mentions... Address: Croatian Cartoonist Association (Hrvatsko (Društvo Karikaturista) Savska Cesta Zagreb (Croatia) Detail Info: Organizing Committee... Phone: Themes: A) "Football Unites Us..." B) "Favorite Footballer of National Team on Euro " C) "Red Cross on Euro " Technicians of execution free... A format of cartoons is in an electronic kind: JPEG (3MÂ -4MÂ), 300 dpi... Only the new works created for this competition of cartoons (No more than 5 works) The old works which were participatingin other competitions (not more then 2 works) Theywill be nominated in separate section of competition... The section is called- "A successful cartoon" 25 APRIL 2012 First Prize: 700 $., Second Prize: 500 $., Third Prize: 300 $., 12 Diplomas... Address: Web: Valery Krugov Phone: Nonexistent... Theme: A) Cartoon Section: "Jury..." B) Caricature Section: "World cartoonists..." Max one entry in each section: black & white or colored, any style, any technique will be accepted. Name, address, tel and e- mail... At the end of competition there will be an exhibition on internet from the selected cartoons... A4 size... Max. 200 dpi... Format (JPEG) 30 APRIL 2012 Grand Cat Prize: Trophy+Diploma Golden Cat Prize: Trophy+Diploma Silver Cat Prize: Trophy+Diploma Bronze Cat Prize: Trophy+Diploma Honorable Mentions: Certificate... Address: Web: Seyran Caferli Phone: Nonexistent...

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA]

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2012) YIL: 10 SAYI: 110 CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (TEMMUZ - JULY 2012) SAYI - ISSUE: 110 FLORIAN DORU

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2012) YIL: 10 SAYI: 108 CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (NÝSAN - MAYIS 2012) SAYI - ISSUE: 108 FERNANDO

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND)

CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK 2012) YIL: 10 SAYI: 106 CARTOON BY: RONALD SEARLE (ENGLAND) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 VLADIMIR KOS (YUGOSLAVIA) Frist Prize [Cartoon Section] International

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MART 2009) YIL: 7 SAYI: 79 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) CHARLIE CHAPLIN (3. SAYFADA) ULUS IRKAD (4. VE 5. SAYFADA) TOMISLAV DUSANIC (8. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (9.

Detaylı

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND]

CARTOON BY: WILLEM RASING [HOLLAND] BERT WITTE [CARTOONIST - HOLLAND] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (HAZÝRAN 2012) YIL: 10 SAYI: 109 BERT WITTE DUTCH CARTOONIST PASSED AWAY Bert Witte was one of the most award-winning, published, prolific and versatile cartoonists

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 2 nd BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR SCHOOLBOYS, SCHOOLGIRLS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 14 16, 2016 BURSA / TURKIYE Dear President, The 2 nd Balkan Championships for

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 Organizer of the tournament: Chess Club IGMAN KONJIC Name of the tournament: 6th International Chess Tournament 6.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com

Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com Reklam Olanakları Advertising Opportunities Detaylı bilgi için / for detailed information: Esra Tolgay: esra.tolgay@hf-turkey.com www.win-fair.com 1 -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels www.win-fair.com

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

Ankara, Science Slam Nedir;

Ankara, Science Slam Nedir; Ankara, 10.02.2016 Nedir;, genç bilim adamlarının kendi çalıştıkları bilimsel konuları, seyirciye, canlı olarak kolay ve eğlenceli bir dille aktardıkları bir bilim yarışmasıdır. Almanya da çok popüler

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA)

CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2011) YIL: 9 SAYI: 98 CARTOON BY: VIACHESLAV SHILOV (RUSSIA) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 FEDER VICO (CSSR) 4th World Cartoon Gallery Albume, 1972 Skopje - Yugoslavia

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame

The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame Subject: Peace at the Frame We would like to draw attention one more time

Detaylı

YILDIRIM BELEDİYESİ ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YILDIRIM BELEDİYESİ ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ YILDIRIM BELEDİYESİ ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Konu: İnsan olmak İster kendisini modern olarak ister postmodern olarak nitelendirelim, sıklıkla insanlığımızı sorguladığımız bir çağdan

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2009) YIL: 7 SAYI: 78 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) MEHMET ARSLAN (4. SAYFADA) STELA DUSANIC (8. SAYFADA) NEZÝH DANYAL (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (10. SAYFADA)

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN

WIN EURASIA 2015. Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com. WIN Fairs make you WIN WIN EURASIA 2015 Reklam Olanakları / Advertising Opportunities İstanbul - Türkiye www.win-fair.com WIN Fairs make you WIN 2-1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı Duvar Panoları Genel

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY]

CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2014) YIL: 12 SAYI: 122 CARTOON BY: AHMET ERKANLI [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 12 (MAY - MAYIS 2014) SAYI - ISSUE: 122 SERGIO ARAU [MEKSÝKA]

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY]

COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2012) YIL: 11 SAYI: 113 COLLAGE CARTOON BY: TAYFUN AKGÜL - PORTRAIT: PROF. MUHÝTTÝN GÖKMEN [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (ARALIK -

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2004) YIL:2 SAYI:27

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2004) YIL:2 SAYI:27 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (EKÝM 2004) YIL:2 SAYI:27 KARÝKATÜR: RUMEN DRAGOSTINOV (BULGARÝSTAN) "DÜNYA'DA VE KIBRIS'TA BARIÞ" ULUSLARARASI KARÝKATÜR SERGÝSÝ "BÝRÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ" CARTOON

Detaylı

WIN EURASIA Metalworking

WIN EURASIA Metalworking WIN EURASIA Metalworking 11 14 Şubat / February 2016 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-metalworking.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels

Detaylı

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma

Lesson 63: Reported speech. Ders 63: Bildirilen konuşma Lesson 63: Reported speech Ders 63: Bildirilen konuşma Reading (Okuma) He told me that he would come. (Bana geleceğini söyledi.) She said that she would be fine. (İyi olacağını söyledi.) He promised that

Detaylı

Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması

Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması Safranbolu Belediyesi 15. Altın Safran Ulusal Fotoğraf Yarışması Konu: Kültürel Miras ve Korumacılık tır. Yan Tema: Ustaya Saygı dır. Yarışmanın Amacı: Tüm Dünyanın ortak sorumluluğunda olan somut miras

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES!

SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! SINAV KOLEJI ANAOKULU I ILKOGRETIM I ANADOLU - FEN USES! 2012-2013 O6RETINI YILI RESIM YARISMASI SARTNA1VIESI 4-13 Yas Grubu Son Katilim : 01 Nisan 2013 Sonuclarin Aciklanmasi : 10 Nisan 3013 Oiliil Toreni

Detaylı

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE THURSDAY, July 8 th 9 Temmuz 2010 CUMA FRIDAY, July 9 th Swissôtel

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

International Symposium of The Holy Quran and Literature

International Symposium of The Holy Quran and Literature International Symposium of The Holy Quran and Literature The 4 th Symposium of Islamic Turkish Literature will be held April 25th-26th, 2015. Yagmur Magazine of Language-Culture and Literature will organize

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS)

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2011) YIL: 10 SAYI: 105 CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 DARKO DRLJEVIC (MONTENEGRO) International "Calarasi" Cartoon Contest

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN 2009) YIL: 7 SAYI: 80 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) VICTOR KUBAL (3. SAYFADA) G. KABAKÇIOÐLU (BÝRÇOK SAYFADA) BAYRAM HACIZADE (8. VE 9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

anasayfa haberler kesik uç söyleşiler karikatür müzesi

anasayfa haberler kesik uç söyleşiler karikatür müzesi kimdir? mizah & çizgi humor & cartoon anasayfa haberler kesik uç söyleşiler karikatür müzesi iletişim exlibris MİZAH VE ÇİZGİ'YE HOŞGELDİNİZ... AS YAZILAR ANTİ KUVVACI MAHİR TEKME HALİS YALAKA HAİN KÖPEK

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 14 Mart Tıp Bayramı ve Beyaz Önlük Giydirme Tören Programı Eastern Mediterranean University Dr. Fazıl Küçük Faculty of Medicine 14 th March Medicine

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Kişisel Mektup. Mektup - Adres. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adres Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş. Kadife sokak no:17 34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul adres formatı:, şirket ismi sokak / cadde ismi + numarası posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il Jeremy

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3D modelling modelleme& animation

3D modelling modelleme& animation 3D modelling modelleme& animation animasyon graphic graf ik& design tasarım web design web tasarım& programming programlama professional photography profesyonel& fotoğrafçılık Product & Photography ürün

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) ARISTIDES H. ARES (3. SAYFADA) BAYRAM HACIZADE (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (11. SAYFADA) ULUS IRKAD (25.-26.

Detaylı

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür

Detaylı

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri Etkinlik Adı Tarih Saat 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı 11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00 Emirgan Korusu Etkinlikleri 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00 Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı Etkinlikleri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme konuşuyor musunuz? Birinin konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup konuşmadığını sormak

Detaylı

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014

CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 #1 CMPE Program Educational Objectives Employer Survey English Turkish - 2014 COM PLETE Collector: New Email Invitation (Email) Started: Thursday, April 10, 2014 1:20:02 AM Last Modified: Thursday, April

Detaylı

RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED

RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2010) YIL: 8 SAYI: 92 RUSSIAN CARTOON MASTER VALENTIN ROZANTSEV DIED MACEDONIAN CARTOON MASTER DELCO MIHAJLOV DIED (PAGE: 7) SERBIAN CARTOONIST

Detaylı