Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), sensorinöral

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRBT), sensorinöral"

Transkript

1 Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8: Afi-OYUN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Do umsal sensorinöral iflitme kayb nda YRT nin tan de eri Mahmut Kebapç, Rag p Özkan, aki Adap nar, Tamer Kaya AMAÇ Do umsal sensorinöral iflitme kayb olan olgularda yüksek rezolusyonlu bilgisayarl tomografi ile iç kulak anomalilerinin s kl n saptamak ve yüksek rezolusyonlu bilgisayarl tomografinin bu olgulardaki rolünü tart flmakt r. GEREÇ VE YÖNTEM Yafllar aras nda de iflen, k rkdört ü erkek, ellidört ü k z, 98 sensorinöral iflitme kayb olan olguya yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi tekni i ile temporal kemik incelemesi yap ld. Tetkik kemik algoritmi parametreleri kullan larak, 1mm kal nl nda, aksiyel kesitler al narak uyguland. Gerekli görüldü ünde koronal kesitler al nd veya sagital rekonstrüksiyon yap ld. Postnatal viral enfeksiyon (menenjit, k zam k, kabakulak), do- um travmas, anoksi, labirentitis, otitis media öyküsü olan çocuklar çal flma kapsam na al nmad. ULGULAR Do umsal sensorinöral iflitme kayb olan 98 olguya yap lan yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi incelemesinde 23 (%23.5) olguda iç kulak anomalisi saptand. u olgular n 7 sinde koklear displazi, 9 unda izole genifl vestibüler kanal, 4 ünde izole lateral semisirküler kanal displazisi mevcuttu. Ayr ca 6 olguda (bu olgular n 3 ünde koklear displazi mevcuttu) iki tarafl genifl vestibüler kanal ile birlikte koklea, vestibül ve semisirküler kanal anomalilerinden biri veya birkaç izlendi. Yirmibir olguda anomali iki tarafl, iki olguda tek tarafl idi. Sensorinöral iflitme kay plar orta dereceden çok ileri dereceye kadar de iflmekteydi. SONUÇ Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi do- umsal sensorinöral iflitme kayb olan olgularda iç kulak anomalilerinin ortaya konmas nda tan de eri yüksek bir görüntüleme yöntemidir ve sensorinöral iflitme kayb n n yönlendirilmesinde de erli bir role sahiptir. M. Kebapç (E), R. Özkan,. Adap nar, T. Kaya Osmangazi Üniversitesi T p Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dal, Eskiflehir Gelifli: / Kabulü: Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi (YRT), sensorinöral işitme kayb olan (SNİK) olgularda, iç kulak malformasyonlar n değerlendirmede oldukça s k kullan lan bir görüntüleme yöntemidir (1, 2). Ancak SNİK l olgularda spesifik tan protokolü üzerinde fikir birliği yoktur ve bu olgular n değerlendirilmesinde temporal kemik görüntüleme yöntemlerinin zamanlamas ve yarar sorgulanmaktad r (3). az yazarlar SNİK li olgularda, iç kulağ n değerlendirilmesinde T tetkikinin rutin olarak kulan m n n gereksiz olduğunu savunmaktad r (4). Doğumsal sensorinöral işitme kayb olan olgularda YRT nin amac kemik labirent ve otik kapsülün incelenmesidir. Kemik labirentte, gebeliğin 1. trimesterinde çeşitli nedenlerle gelişiminin sapmas veya durmas na bağl, değişik anomaliler oluşur (5). u anomaliler aras nda koklea, vestibül, semisirküler kanal, vestibüler ve koklear kanal malformasyonlar bulunur. u malformasyonlar izole veya bir sendrom ile birlikte olabilir (6). u çal şman n amac doğumsal sensorinöral işitme kayb olan olgularda YRT ile iç kulak anomalilerinin radyolojik özelliklerini ve s kl ğ n gözden geçirmek ve YRT nin bu olgulardaki rolünü tart şmakt r. Gereç ve yöntem Çal şmam zda yaşlar aras nda değişen (ortalama 12), k rkdört ü erkek, ellidört ü k z, 98 SNİK li olguya YRT tekniği ile temporal kemik incelemesi yap ld. Çal şma kapsam na al nan olgularda tek tarafl olan biri d ş nda hepsinde iki tarafl orta-ileri derecede sensorinöral işitme kayb mevcuttu. Olgular n hiçbirinde daha önce temporal kemik YRT teknigi uygulanmam şt. Olgular m z içinde Waardenburg sendromu tan s alm ş 2 olgu mevcuttu. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi incelemeleri Toshiba TCT-600 cihaz yla yap ld. Kesit kal nl ğ 1 mm, kesit aral ğ 1mm, FOV 210 mm, 512x512 matriks, kemik algoritmi, 120 kv-250 ma parametreleri kullan larak, antropolojik temel hatta (inferior orbital kenar ile eksternal akustik kanal n üst kenar aras nda çizilen çizgi) +20 derecelik aç yla (orbito-meatal plan) süperior semisirküler kanal n üst seviyesinden, bazal koklear k vr m n en alt kesimine kadar aksiyal kesitler elde edildi. Görüntülemede genellikle WW / WL değerleri kullan ld. Gerekli görüldüğünde sagital ve koronal reformasyon 474 Aral k 2002

2 A Resim 1. Mondini displazisi. A. Aksiyel T kesitinde, koklean n bazal k vr mlar normal genifllikte izlenmekte. Ayr ca sa da genifl vestibüler kanal görülüyor.. Koklean n orta ve apikal k vr mlar nda geniflleme ve modiolusta hipoplazi (modiolus normalde, süperior modiolar veya midmodiolar seviyede basal k vr m n santralinde hiperdens yap olarak izlenir. u görünümün izlenmemesi hipoplastik olarak tan mlan r) görülüyor. u olguda iki tarafl, k sa lateral semisirküler kanal, genifl vestibül ve sol genifl vestibüler kanal mevcuttu (kesitlerde izlenmiyor). A Resim 2. fiiddetli koklear hipoplazi. A. Aksiyel T kesitinde, koklean n bazal, orta ve apikal k vr mlar normalden genifl izlenmekte.. Her iki lateral semisirküler kanal k sa, genifl ve her iki vestibül genifl grülüyor. uyguland. ütün olgular n odiyogramlar mevcuttu. İşitme kay plar ndaki ilerleme öykü ile değerlendirildi. Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarl tomografi incelemesi s ras nda kontrast madde kullan lmad. Sadece Waarderburg sendromlu 2,5 yaş ndaki bir olguya sedasyon yap ld. Vestibüler kanal genişliğinin değerlendirilmesinde iki yöntem temel al nd. İlkinde vestibüler kanal ölçümü, eksternal apertura ile kommon krusun orta noktas ndaki ön-arka çap al narak yap ld ve üst s - n r 2 mm olarak kabul edildi (7). Diğerinde vestibüler kanal genişliği lateral semisirkuler kanal n ampulla çap - n geçtiğinde genişlemiş olarak değerlendirildi (8). Her iki yöntemden en az birinin pozitif olmas durumunda vestibüler kanal geniş olarak yorumland. Viral enfeksiyon (menenjit, k zam k, kabakulak), doğum travmas, anoksi, prematurite labirentitis, otitis media öyküsü olan çocuklar çal şma kapsam na al nmad. ulgular Nedeni bilinmeyen sensorinöral işitme kayb olan 98 olguya yap lan YRT incelemesinde 23 (%23.5) olguda iç kulak anomalisi saptand. Orta ve d ş kulak oluşumlar normaldi. Yaşlar 6-20 aras nda, yaş ortalamas 13, onbeşi k z, sekizi erkekti. Yirmibir olguda anomali iki tarafl, iki olguda tek tarafl idi. İki tarafl olgular n 2 sinde anomali asimetrikti. eş olgunun kardeşlerinde veya yak n akrabalar nda da sensorinöral işitme kayb vard. Sensorinöral işitme kay plar orta dereceden çok ileri dereceye kadar değişmekteydi. Tek tarafl anomalisi olan olguda, tek tarafl miks tip işitme kayb vard. Onyedi olguda işitme kayb n n ilk yaşta geliştiği, 4 olguda Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 475

3 A Resim 3. Ortak kavite deformitesi. A. Aksiyel T kesitinde solda, koklea, vestibül ve semisirküler kanallar ortak kistik bir kavite fleklinde izlenmekte.. Ayn görünümün koronal T kesiti. u olguda sa da koklear aplazi anomalisi mevcuttu (kesitlerde izlenmiyor). A Resim 4. Koklear aplazi. A. Aksiyel T kesitinde sa da, kokleaya ait bir yap izlenmemekte. Orta kulak yap lar ve mastoid havalanmas normal görünümde.. Üç mm üstten geçen kesitte vestibül ve lateral semisirküler kanal deforme olarak görülüyor. Ayr ca iç kulak yolu normalden dar görünümde. u olguda solda fliddetli koklear hipoplazi anomalisi mevcuttu (kesitlerde izlenmiyor). ise erken çocukluk döneminde başlay p ilerleme gösterdiği saptand. ir olguda 2 yaş nda geçirilen kafa travmas ndan sonra işitme kayb akut olarak gelişmişti. Jackler ve arkadaşlar n n (5) embriyogenezisi temel alarak yapt klar s - n flamaya göre saptad ğ m z iç kulak anomalileri koklea baz nda 7 olguda mevcuttu. u 7 olgunun 4 ü klasik (gerçek) Mondini displazisiydi ve simetrikti (Resim 1). unlar n 2 si k z, 2 si erkekti. Üçünde iki tarafl koklea anomalisine genişlemiş vestibül, k sa lateral semisirküler kanal ve geniş vestibüler kanal eşlik ediyordu. ir olguda ise geniş vestibüler kanal mevcut değildi. Koklea anomalisi 3 olguda orta ve apikal k vr m n kistik bir şekil almas, diğer 1 olguda ise küçük koklea ve modiolus hipoplazisi şeklindeydi (9). Sensorinöral işitme kayb 4 olguda da doğuştan stabildi. Diğer 3 koklear displazili olgunun 2 si k z, 1 i erkekti. ir olguda şiddetli koklear hipoplazi mecuttu ve simetrikti (Resim 2). Diğer 2 olgunun koklear anomalisi asimetrikti. Asimetrik olan 4 kulağ n birinde ortak kavite deformitesi (Resim 3), 1 inde şiddetli koklear hipoplazi, 2 sinde koklear aplazi mevcuttu (Resim 4). Olgular n tümünde iki tarafl koklea anomalisine vestibül, semisirküler kanal anomalileri eşlik ediyordu sensorinöral işitme kayb 3 olguda da doğuştan stabildi. Geniş vestibüler kanal (GVK) 15 olguda saptand. Onbiri k z, 4 ü erkekti. Dokuz olguda izole geniş vestibüler kanal izlendi (Resim 5). Yedisinde iki tarafl, 2 sinde tek tarafl yd. Sensorinöral işitme kayb n n bir olguda 2 yaş nda geçirilen minör kafa travmas ndan sonra geliştiği, 1 inde ilerleyici, 7 inde doğuştan stabil olduğu saptand. Tek tarafl GVK olgular ndan birisinde anomali olan kulakta ileri derecede miks tip işitme kayb mevcuttu. Diğer kulakta işitme normaldi. u olguda işitme kayb ilk okul döneminde başlam ş ve 14 yaş nda 476 Aral k 2002

4 A Resim 5. ki tarafl izole genifl vestibüler kanal. A. Vestibüler kanal iki tarafl genifl izlenmekte. Her iki vestibül ve lateral semisirküler kanallar normal görünümde.. Koklea, orta kulak yap lar ve mastoid havalanmas normal izlenmekte. derin miks tip işitme kayb ile sonuçlanm şt. Alt olguda iki tarafl GVK ile birlikte koklea, vestibül, semisirküler kanal anomalilerinden, biri veya birkaç izlendi. Sensorinöral işitme kayb 3'ünde ilerleyici (üçü de kardeşti), 3 ünde doğuştan stabildi. Eksternal apertura ile kommon krusun orta noktas ndan vestibüler kanal n çap aksiyal kesitlerde mm aras nda ölçüldü. Ortalamas 4 mm idi. Vestibüler kanal genişliği ile işitme kayb derecesi aras nda korelasyon izlenmedi. İzole geniş ve/veya k sa lateral semisirküler kanal (LSSK) ve çoğunlukla asimetrik geniş vestibül 4 olgumuzda iki tarafl olarak olarak tespit edildi Resim 6. ki tarafl izole lateral semisirküler kanal anomalisi. Her iki lateral semisirküler kanal k sa, genifl izlenmekte. (Resim 6). Olgular n ikisi kardeşti. Hepsinde de sensorinöral işitme kayb ilk yaşta fark edilmişti. Diğer kemik labirent anomalileri ile birlikte olan (en s k koklear displazi) semisirküler kanal anomalileri toplam 10 olguda saptand. İç kulak yolu anomalisi olarak 1 olguda dar iç kulak yolu saptand. Waardenburg sendromlu, sensorinöral işitme kayb olan 2 olgumuzun birinde modiolar hipoplazi saptand. Tart flma İç kulağ n gelişimi embryogenezin erken döneminde başlar. Membranöz labirint 8. hafta sonunda karakteristik şeklini al r. Otik kapsülün kemikleşmesi membranöz labirintin etraf nda gelişir ve doğuma kadar devam eder. Duyusal epitelin maturasyonu 2. trimester sonu ve 3. trimester baş (18. haftada süperior, 20. haftada posterior, haftada lateral semisirküler kanallar) döneminde, membranöz labirentin gelişiminden sonra olur (10). Doğumsal iki tarafl sensorinöral işitme kay plar nda neden yaklaş k % 50 genetiktir. Kalan %50 de ise infeksiyon, teratojenik ajanlar, metabolik hastal klar vb. gibi genetik d ş nedenler sorumludur (11). Genetik bozukluklar otozomal resesif veya dominant olabilirler ve izole veya bir sendromla birlikte olan işitme kayb na sebep olabilirler (11). Son çal şmalarda, resesif izole genetik sensorinöral işitme kay plar ndan s kl kla konneksin 26 geninin sorumlu olduğu vurgulanm şt r (12). Prenatal dönemde özellikle ilk trimesterda etkili olan genetik veya genetik d ş etkenler, çoğunlukla kemik labirentte belirgin bir değişiklik oluşturmadan membranöz labirentte displazik değişikliklere neden olurlar. u değişiklikler YRT ile gösterilemeyebilir. u yüzden sensorinöral işitme kayb olan olgularda, T ile görülebilen iç kulak anomalilerin insidans beklenenden düşük olabilir (2). Sensorinöral işitme kayb olan olgular n %7-31 inde aşikar iç kulak malformasyonlar görülür (1,2,4,5). Görüntüleme tekniklerindeki ilerlemeler Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 477

5 T ile gösterilebilen iç kulak anomalilerinin oran n yükseltmiştir (2). Ayr ca iç kulak yap lar n n dikkatli kantitatif incelemesi yap ld ğ nda, T de normal iç kulak görünümlü olgular n çoğunda gizli anormallikler saptanabilir (2,13,14). u durum organogenezisin çok erken döneminde meydana gelen, membranöz labirentteki displazik değişikliklere kemik labirent değişiklerinin de eşlik ettiğini düşündürür. Serimizde 23 olguda (%23.5) belirgin iç kulak anomalisi saptand. En s k saptanan anomali geniş vestibüler kanald (%15). unu koklear displazi (%7) ve izole lateral SSK displazisi (%4) takip etti. ulgular m z literatür ile uyumluydu. Geniş vestibüler kanal, doğumsal veya erken çocukluk dönemindeki SNİK ya en s k eşlik eden iç kulak anomalisidir ve genellikle iki tarafl - d r (2,15,16). u anomali izole olabilir veya koklea (en s k Mondini) vestibül ve semisirküler kanal anomalisi ile birlikte görülebilir (15). u olgular n %20 kadar aileseldir (17). Geniş vestibüler kanall olgular m z n 9 u izole, 13 ü iki tarafl idi. Son y llarda geniş vestibüler kanal anomalisine sahip olgular n hemen hepsinde, kokleada hacim değişikliği olmadan modiolar kusur olduğu bildirilmiştir (2). izim serimizde Mondini displazisi olan 3 olgu d ş ndaki 12 olgunun, 5 inde modiolar hipoplazi saptand (beşi de iki tarafl yd ). u anomaliye sahip olgularda çoğunlukla ilerleyici ve flüktuan tipte işitme kayb bulunur (8,15,16). izim olgular m z n 4 ünde ilerleyici bu tip işitme kayb saptand. Ayr ca bu olgular, OS ile endolenf aras ndaki bas nç dengesinin bozularak membranöz labirintin y rt lmas na veya hiperosmalar kese içeriğinin iç kulağa reflüsüne bağl olarak ani işitme kayb riskine sahiptirler (koklear displazilerde de olduğu gibi) (18). u yüzden geniş vestibüler kanala sahip olgular n OS bas nc ndaki ani değişikliklere neden olabilecek kafa travmalar ndan sak nmalar ve spor aktivitelerini k s tlamalar önerilir (8,15,16). Dolay s yla T ile bu anomalinin saptanmas bu olgular n yönlendirilmesi aç s ndan önemlidir. Serimizde 1 olguda 2 yaş nda geçirilen minör kafa travmas ndan sonra SNİK gelişmişti. İlerleryici tipte işitme kayb bulunan geniş vestibüler kanall olgularda, ilerlemeyi durdurmak için, endolenfatik kanal n cerrahi olarak oklüzyonu önerilmiştir (19). Ancak bu teknik yayg n başar bulmam şt r (20). Olgular m z n hiç birine cerrahi operasyon uygulanmad. Koklear displaziler genellikle değişik derecelerde (altta yatan membranöz displazinin şiddetine göre) SNİK ya neden olurlar. Genellikle iki tarafl ve simetrik olarak izlenirler. Tek tarafl olanlarda etkilenmemiş kulakta da %50 SNİK mevcuttur (5). Jackler ve arkadaşlar n n embriyogenezisi temel alarak yapt klar s n flamada koklear displaziler 5 ana grupta toplanm şt r. 1) Komplet labirintin aplazi (Michel aplazi): iç kulak yap lar oluşmam şt r. 2) Ortak kavite deformitesi (4.-5. hafta aras ): koklea, vestibül ve semisirküler kanallar 7-10 mm uzunluğunda ortak kistik bir kavite oluştururlar. 3) Koklear aplazi (5. hafta): koklea yoktur, semisirküler kanallar deforme veya normaldir. 4) Koklear hipoplazi (6.-7. hafta aras ): koklear tomurcuk 1-3 mm çap nda olup normalden küçüktür, semisirküler kanallar genellikle deformedir. 5) Mondini displazisi (7. hafta): koklea sadece 1.5 ile 1.75 dönüş gösterir, sadece bazal dönüş normaldir, vestibül, semisirküler kanallar geniş veya normaldir. u gruplar n koklear displaziler içindeki s kl ğ ise s ras yla %1, 3, 15, 26, 55 olarak belirtilmiştir. Serimizdeki koklear displazilerinin oran ise s ras yla %0, 7, 14, 21, 57 olarak bulundu. Koklear displaziye sahip olgular sadece SNİK riskiyle değil tekrarlayan menenjit riskiyle de karş karş yad rlar (16,21). Tekrarlayan menenjitin nedeni orta kulağa OS s z nt s n n olmas d r. OS un subaraknoid mesafeden iç kulağa (labirent lümeni) geçebileceği iki yol, iç kulak yolu (İKY) ve koklear kanald r. İç kulak yolunun fundus kesimi labirent lümeni ile komşudur. Patolojik bağlant lar en s k İKY nin fundusunda olmaktad r. Displastik kulaklar n %10 unda İKY fundusunun koklea veya vestibül ucunda geniş defektler oluşur ve aralar ndaki kemik septum izlenmez. OS iç kulaktan orta kulağa ise en s k oval pencere ya da stapes taban yoluyla geçer (5,21). u yap lar YRT ile iyi bir şekilde gösterilebilir. Prevelans düşük olsa bile, T bu displazilerin mevcudiyetini tan mlayarak, önemli bir yarar sağlayabilir. izim bir olgumuzda tekrarlayan menenjit ataklar mevcuttu. u olgularda tekrarlayan menenjitin tedavisi cerrahi girişimle OS fistülünün kapat lmas d r. Fistülün kapat lmas için genellikle vestibül fasya, kas yada yağla doldurulup oblitere edilir (5,22). Olgumuza da böyle bir operasyon başar yla uyguland. Semisirküler kanal displazileri, (özellikle LSSK) SNİK li olgularda s k rastlanan doğumsal anomalilerdendir (7). İzole veya diğer kemik labirent anomalileriyle (s kl kla koklea) birlikte oluşabilirler. İzole olanlar n genellikle şiddetli formlar nda SNİK vard r. Aplazileri nadirdir. Posterior semisirküler kanal displazileri LSSK anomalisi ile birliktedir ve daha şiddetli anomaliyi gösterir (5). İzole LSSK displazisi (k sa, geniş, çogunlukla asimetrik geniş vestibüllü) normal kişilerde de rastlant sal bir bulgu olarak gözlenebilir (22). Ayr ca LSSK displazisi ile birlikte olan, iletim tipi işitme kay plar da bildirilmiştir (23). Serimizdeki semisirküler kanal anomalilerinin s kl ğ literatür bulgular yla uyumluydu (%11). İç kulak yolunun gelişimsel anomalileri SNİK li olgularda seyrek olarak görülür. u anomaliler dar veya geniş kanal şeklinde karş m za ç kabilir (10, 13,24). İç kulak yolunun darl ğ 8. sinirin gelişim bozukluğuna işaret edebilir. ir olguda fasiyal sinir fonksiyonlar normal ve iç kulak yolu 3 mm den dar ise, o kanaldan olas l kla sadece fasiyal sinir geçer (10). İç kulak yolu darl ğ izole veya diğer kemik labirent anomalileriyle birlikte olabilir. Serimizde 1 Mondini displa- 478 Aral k 2002

6 zili olguda tek tarafl dar iç kulak yolu saptand. Doğumsal iç kulak yolu darl ğ n n aksine geniş iç kulak yolu normal kişilerde de görülebilir (10). Ancak geniş iç kulak yoluna sahip olgularda, iç kulak yolu ile vestibül aras ndaki kemik septumun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi çok önemlidir. Zira bu septumun yokluğu veya zay fl ğ, subaraknoid alan ile iç kulak aras nda güçlü bir fistül riskine neden olur (10,25). Yine bu olgularda stapedektomi gibi oval pencere yak n ndaki cerrahi girişimler sonras nda OS kaçağ riski yüksektir (10). Serimizde geniş iç kulak yolu saptanmad. Sensorinöral işitme kayb olan olgular n bir çok formunda koklear implantasyonun faydal olduğu kan tlanm şt r (10). Son y llarda koklear malformasyonlu veya geniş vestibüler kanall olgulara da bu işlem başar yla uygulanmaktad r (26,27). Ancak daha şiddetli displazilerde (ortak kavite deformitesi gibi) özellikle fistül ve menenjit riski nedeniyle koklear implantasyonun yarar tart şmal d r (28). Olgular m z n 2 sine (biri Mondini displazili, diğeri şiddetli koklear hipoplazili) koklear implantasyon uyguland ve ilk sonuçlar olumlu olarak değerlendirildi. Doğumsal SNİK ve iç kulak anomalileri baz hastal k veya sendromlarla birlikte bulunabilir. u hastal k veya sendromlar n ortak bulgusu SNİK olabilir (6). u yüzden SNİK li bir olguda, saptanabilen bir iç kulak anomalisi, bilinmeyen veya önceden tahmin edilmeyen bir sendromu yada hastal - ğ ortaya ç karabilir. Waardenburg sendromlu (renkli iris, beyaz perçem, iç kantus genişliği) ve SNİK li olgular n bir k sm nda hipoplastik koklea ve semisirküler (özellikle posterior) kanal gibi kemik labirent anomaliler gözlenebilir. Ancak SNİK nedeni çoğunlukla membranöz labirent displazisidir (29). izim iki olgumuzdan birinde iki tarafl simetrik modiolar hipoplazi saptand. izim deneyimlerimize göre YRT doğumsal sensorinöral işitme kayb olan olgularda iç kulak anomalilerinin ortaya konmas nda tan değeri yüksek bir görüntüleme yöntemidir. Tan mlanan anomalilerde tedavi seçenekleri s n rl olsa bile, özellikle geniş vestibüler kanall ve tekrarlayan menenjitli olgularda, cerrahi girişime karar verme ve olgular n takibinde yararl bir yöntem olabilir. u aç dan deneyimli radyolog ve klinisyen işbirliği önemlidir. DIAGNOSTIC VALUE OF HRCT IN PATIENTS WITH CONGENITAL SENSORINEURAL HEARING LOSS PURPOSE: To investigate the prevalence of inner ear anomalies with high resolution computed tomography in patients with congenital sensorineural hearing loss, and discuss its role in the evaluation of patients with congenital sensorineural hearing loss. MATERIALS AND METHODS: Ninety eight patients with congenital sensorineural hearing loss (44 male, 54 female), aged between years were evaluated with high resolution computed tomography of the temporal bone. Sections 1 mm thick were obtained in axial projections using high spatial resolution bone algorithms. Coronal sections or sagittal reformations were obtained, if necessary. Patients who had perinatal or postnatal pathologies (anoxia, birth trauma, meningitis, measles, mumps, labyrinthitis, otitis media) were excluded. RESULTS: Of the 98 patients, 23 (23.5 %) were found to have anomalies of the inner ear (21 bilateral and 2 unilateral). Cochlear dysplasia was found in 7, isolated large vestibular aqueduct was found in 9 and isolated lateral semicircular canal was found in 4 cases. Six cases (3 of them had cochlear dysplasia also) had one or more cochlear, vestibular and semicircular anomalies associated with large vestibular aqueduct. Twenty one cases had bilateral, two cases had unilateral inner ear anomalies. The degree of sensorineural hearing loss was variable, ranging from moderate to profound deafness. CONCLUSION: High resolution computed tomography has a high diagnostic yield in detecting the anomalies of inner ear in patients with congenital sensorineural hearing loss and has a valuable role in the management of these patients. TURK J DIAGN INTERVENT RADIOL 2002; 8: Kaynaklar 1. Cross NC, Stephens SDG, Francis M, Hourihan MD, Reardon W. Computed tomography evaluation of the inner as a diagnostic, counselling and management strategy in patients with congenital sensorineural hearing impairment. Clin Otolaryngol 1999; 24: Antonelli PJ, Varela AE, Mancuso AA. Diagnostic yield of high resolution computed tomography for pediatric sensorineural hearing loss. Laryngoscope 1999; 109: Grundfast KM. Hearing loss. In: luestone CD, Stool SE, Kenna MA, eds. Pediatric Otolaryngology. Philadelphia: W Saunders, 1996: Shusterman D, Handler SD, Marsh RR, ilaniuk L, Tom LWC. Usefulness of computed tomographic scan in the evaluation of sensorineural hearing loss in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 118: Jackler RK, Luxford WM, House WF. Congenital malformations of the inner ear: a classification based on embryogenesis. Laryngoscope 1987; 97: Mafee MF, Selis JE, Yannias DA, et al. Congenital sensorineural hearing loss. Radiology 1984; 150: Valvassori GE. The large vestibular aqueduct and associated anomalies of the inner ear. Otolaryngol Clin Nort Am 1983; 16: elenky WM, Madgy DN, Leider JS, ecker CJ, HotalingAJ. The enlarged vestibular aqueduct syndrome (EVA Syndrome). Ear Nose Throat J 1993; 72: Lemmerling MM, Mancuso AA, Antonelli PJ, Kubilis PS. Normal modiolus: CT appearance in patients with a large vestibular aqueduct. Radiology 1997; 204: Jackler RK. Congenital malformations of the inner ear. In: Cummings CS, et al. eds. Otolaryngology Head Neck Surgery. 2nd ed. Chicago: Mosby Yearbook, 1993; Paparella MM, Schachern PA. Sensorineural hearing loss in children non genetic. In Paparella MM, Schumrick DA. eds. Otolaryngology. 3rd ed. Philadelphia: W Saunders, 1991; Jun AI, McGuirt WT, Hinojosa R, Green GE, Fischel-Ghodsian N, Smith RJ. Temporal bone histopathology in connexin 26- related hearing loss. Laryngoscope 2000; 110: Pappas DG, Simpson LC, McKenzie RA, et al. High resolution computed tomography: determination of the cause of pediatric sensorineural hearing loss. Laryngoscope 1990; 100: Fatterpekar GM, Mukherji SK, Alley J, Lin Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji 479

7 Y, Castillo M. Hypoplasia of the bony canal for the cochlear nerve in patients with congenital sensorineural hearing loss: initial observations. Radiology 2000; 215: Levenson MJ, Parisier SC, Jacobs M, et al. The large vestibular aqueduct in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989; 115: Park AH, Kou, Hotaling A, Azar-Kia, Leonetti J, Papsin. Clinical course of pediatric congenital inner ear malformations. Laryngoscope 2000; 110: Tong KA, Harnsberger HR, Dahlen RT, Carey JC, Ward K. Large vestibular aqueduct syndrome: a genetic disease? AJR 1997; 168: Gussen R. Sudden deafness associated with iki tarafl Ressner s membrane ruptures. Am J Otol 1983; 4: Wilson DF, Hodgson RS, Talbot JM. Endolymphatic sac obliteration for large vestibular aqueduct syndrome. Am J Otol 1997; 18: Welling D, Slater PW, Antonelli PJ, Gantz J, Shelton C, Luxford WM. Sensorineural hearing loss following occlusion of the enlarged vestibular aqueduct. Am J Otol 1999; 20: Ohlms LA, Edwards MS, Mason EO, Igarashi M. Recurrent meningitis and Mondini dysplasia. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1990; 116: Mizuno M, Harada T. Labyrinthhine anomalies with normal cochlear function. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 1992; 54: Johnson J, Lalwani AK. Sensorineural and conductive hearing loss associated with lateral semicircular canal malformation. Laryngoscope 2000; 110: irman CS, Gibson WP. Hearing loss associated with large internal auditory meatus: report of five paediatric cases. J Laryngol Otol 1999; 113: Phels PD. Congenital cerebrospinal fluid fistule of the petrous temporal bone. Clin Otolaryngol 1986; 11: SlatteryWH, Luxford WM. Cochlear implantation of the congenital malformed cochlea. Laryngoscope 1995; 105: Fahy CP, Carney AS, Nikolopoulos TP, Ludman CN, Gibbin KP. Cochlear implantation in children with large vestibular aqueduct syndrome and a review of the syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2001; 59: Phelps PD, King A, Michaels L. Cochlear dysplasia and meningitis. Am J Otol 1994; 15: Oysu C, Oysu A, Aslan I, Tinaz M. Temporal bone imaging findings in Waardenburg's syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2001; 58: Aral k 2002

Doğumsal aural atrezi (DAA) kulak kepçesi, d ş kulak yolu ve

Doğumsal aural atrezi (DAA) kulak kepçesi, d ş kulak yolu ve Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:47-53 Afi-OYUN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Do umsal aural atrezide YRT bulgular Mahmut Kebapç, Tamer Kaya, aki Adap nar, Rag p Özkan AMAÇ Do umsal aural atrezili

Detaylı

Michel aplazisi ve Mondini displazisi birlikteli i: Olgu sunumu

Michel aplazisi ve Mondini displazisi birlikteli i: Olgu sunumu TKBBV 2010 Gelifl tarihi / Received: Ekim / October 19, 2006 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: A ustos / August 19, 2009 Online yay n tarihi / Published online: fiubat / February 8,

Detaylı

Kohlear implant adaylar nda temporal kemik BT ve MRG

Kohlear implant adaylar nda temporal kemik BT ve MRG Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2003) 9:41-46 BAfi-BOYUN RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Kohlear implant adaylar nda temporal kemik BT ve MRG Gülgün Demirpolat, Recep Savafl, Seçil Totan, Ifl l Bilgen,

Detaylı

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa

Dr Gökhan ORCAN, Dr Figen PALABIYIK, Dr Zeynep YAZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Bursa Dr Gökhan ORCN, Dr Figen PLIYIK, Dr Zeynep YZICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi ilim Dalı, ursa İkiz eşi olarak 37. gebelik haftasında doğan kız bebek, doğumdan itibaren özellikle

Detaylı

Koklear implantasyon adayı hastaların yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans inceleme sonuçları

Koklear implantasyon adayı hastaların yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans inceleme sonuçları 392 Dicle Tıp Dergisi / M. Reşorlu ve ark. Koklear implantasyon öncesi BT ve MR görüntüleme 2012; 39 (3): 392-397 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.03.0164 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Waardenburg Sendromu (Dört Olgu Nedeniyle)

Waardenburg Sendromu (Dört Olgu Nedeniyle) Okmeydanı Tıp Dergisi 8(3):157161, 01 doi:10.5/otd.01.157 Olgu Waardenburg Sendromu (Dört Olgu Nedeniyle) Muhlis Bal, Güler Berkiten, İlhan Topaloğlu, Onur Büyükkoç S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 KULAĞA İLİŞKİN TERİMLER YRD. DOÇ. DR. PERİHAN ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1

TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 KULAĞA İLİŞKİN TERİMLER YRD. DOÇ. DR. PERİHAN ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 TIBBİ TERMİNOLOJİ 3 KULAĞA İLİŞKİN TERİMLER YRD. DOÇ. DR. PERİHAN ŞENEL TEKİN P. ŞENEL TEKİN 1 A. Anatomik Terimler İşitme ve denge organını içinde bulunduran yapıya kulak (auris) adı verilir. Kulak dış

Detaylı

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik

Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik Vestibüler Sistem ve Vertigo Prof. Dr. Onur Çelik www.onurcelik.com Vestibuler sistem Periferik Otolitik yapılar Utrikulus Sakkulus Semisirküler kanallar Vestibüler ganglion Vestibüler sinir Vestibuler

Detaylı

Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi

Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(6):294-298 Klinik Çalışma / Original Article 294 Timpanosklerozun saptanmasında temporal

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD.

Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar. Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı-azlığı ve nörolojik hastalıklar Prof. Dr. Yüksel Yılmaz Marmara Üniv. Tıp Fak. Çocuk Nörolojisi BD. Çocuklarda işitme kaybı sıklığı ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi Çocuklarda

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu

Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2):64-68 doi: 10.5606/kbbu.2013.08208 Özgün Makale / Original Article Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu Sensitivity,

Detaylı

Vertigo ve tinnituslu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının araştırılması

Vertigo ve tinnituslu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının araştırılması BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(2):77-81 Çalışma - Araştırma / Original Article 77 Vertigo ve tinnituslu hastalarda

Detaylı

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS

BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 1, Sayfa 205-211, 1985 BİR OLGU NEDENİYLE CLEIDOCRANIAL DYSOSTOSIS Yıldız BATIRBAYGİL* Alparslan GÖKALP** Cleidocranial Dysostosis veya «Marie and Sainton» Sendromu

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Koklear implantasyon cerrahisi uygulanan 36 hastanın analizi

Koklear implantasyon cerrahisi uygulanan 36 hastanın analizi 262 Dicle Tıp Dergisi / E. Yorgancılar ve ark. Koklear implantasyon cerrahisi 2012; 39 (2): 262-268 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0138 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Koklear

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hakan Şimşek. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Yetişkinde Gergin Omurilik Sendromu ve Eşlik Eden Toraks Deformitesi Gergin omurilik, klinik bir durumdur ve zemininde sebep olarak omuriliğin gerilmesi sonucu

Detaylı

KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİADA PREOPERATİF KOMPÜTERİZE TOMOGRAFİNİN DEĞERİ

KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİADA PREOPERATİF KOMPÜTERİZE TOMOGRAFİNİN DEĞERİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 2, 1994 KRONİK SÜPÜRATİF OTİTİS MEDİADA PREOPERATİF KOMPÜTERİZE TOMOGRAFİNİN DEĞERİ THE VALUE OF PREOPERATIVELY COMPUTED TOMOGRAPHY IN CHRONIC SUPPURATIVE

Detaylı

Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım

Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2):47-52 doi: 10.5606/kbbu.2013.98608 Davetli Derleme / Invited Review Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım An approach to unilateral hearing loss Ş. Armağan İncesulu

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

T A D. Temporal kemiğin BT inceleme yöntemi DERLEME. Suat Keskin 1, Zeynep Keskin 2, Mehmet Akif Teber 1

T A D. Temporal kemiğin BT inceleme yöntemi DERLEME. Suat Keskin 1, Zeynep Keskin 2, Mehmet Akif Teber 1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (3): 113-118 113 T A D DERLEME Temporal kemiğin BT inceleme yöntemi Suat Keskin 1, Zeynep Keskin 2, Mehmet Akif Teber 1 1 Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Ani flitme Kay pl Olgular m zda Tedavi ve Prognozun Retrospektif Analizi

Ani flitme Kay pl Olgular m zda Tedavi ve Prognozun Retrospektif Analizi Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2002 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Eylül / September 19, 2002 Ani flitme Kay pl Olgular m zda Tedavi ve Prognozun

Detaylı

MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 3, 1994 MAKSİLLOFASYAL TRAVMALARDA ÜÇ BOYUTLU BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ THREE - DIMENSIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN MAXILLOFACIAL TRAUMA Dr. Gökhan ERPEK

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi Sıra No 2010 YAYIN YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİSİ (SCI/SCI-E/SSCI/ SSCI-E/DİĞER ULUSALARARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL) ULAKBİM GRUBU Yıl Sayı Sayfalar 2 Kulak Burun Boğaz ile İlgili Yabancı Cisimler

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI

2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI 06.04.2009/75 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklikler

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri

Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri KBB htisas Dergisi 2002;9(3):179-183 KL N K ÇALIfiMA Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri Causes of failure in open cavity mastoidectomy Kemal GÖRÜR, Cengiz ÖZCAN, Murat ÜNAL, Yusuf VAYISO

Detaylı

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD)

AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) AFRİKA HASTALIĞI -SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ -LUMPY SKIN DISEASE (LSD) 1 GÜNDEM Tanım Epidemiyoloji (Hastalığın Yayılımı) Mücadele Soru-Cevap 2 Afrika Hastalığı Nedir? Sivrisinek, kene ve sokucu sineklerle

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON 1 Tarifname BCL2 BASKILAMA İŞLEVİYLE ANTİ-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE Teknik Alan YÖNELİK BİR FORMÜLASYON Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Detaylı

Konjenital Petröz Apeks Kolesteatomları

Konjenital Petröz Apeks Kolesteatomları KBB ve BBC Dergisi 16 (1):29-33, 2008 Konjenital Petröz Apeks Kolesteatomları Congenital Petrous Apex Cholesteatomas *Dr. Metin ARSLAN, **Dr. Tijen CEYLAN, **Dr. Đstemihan AKIN, **Dr. Mustafa SAĞIT, **Dr.

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim)

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim) 1 CURRICULUM VITAE Eylül 2009 Dr. Seçil (Artut) Totan Terrace Fulya Hakkı Yeten Cd. No :11 D :15 34365 Fulya-İstanbul Tel: 0-532-300 75 74 seciltotan@gmail.com I. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Ankilozan spondilit (AS) nedeni bilinmeyen seronegatif bir

Ankilozan spondilit (AS) nedeni bilinmeyen seronegatif bir Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:339-343 TORAKS RADYOLOJ S ARAfiTIRMA YAZISI Ankilozan spondilit: Toraks YRBT bulgular Meriç Tüzün, Bora Y lmaz, Alper Dilli, Sad k Ard ç, Baki Hekimo lu AMAÇ Ankilozan

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Graves Hastalığında Orbita Tutulumunun Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi

Graves Hastalığında Orbita Tutulumunun Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Graves Hastalığında Orbita Tutulumunun Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi Evaluation Of Graves Ophthalmopathy By Computed Tomography Sema BULUT *, Fikret

Detaylı

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr

ARAŞTIRMA RAPORU. Rapor No: 2012.03.08.XX.XX.XX. : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33 e-posta: gurbuz@metu.edu.tr ARAŞTIRMA RAPORU (Kod No: 2012.03.08.XX.XX.XX) Raporu İsteyen : Raporu Hazırlayanlar: Prof. Dr. Bilgehan Ögel Tel: 0.312.210 41 24 e-posta: bogel@metu.edu.tr : Prof. Dr. Rıza Gürbüz Tel: 0.312.210 59 33

Detaylı

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ

BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ tasarım BĐSĐKLET FREN SĐSTEMĐNDE KABLO BAĞLANTI AÇISININ MEKANĐK VERĐME ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ Nihat GEMALMAYAN Y. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü Hüseyin ĐNCEÇAM Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Ramazan GÜN

ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Ramazan GÜN Dicle Tıp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayı: 2, (117-122) ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kronik süpüratif otitis mediyada yaş, hastalık süresi ve kolesteatom varlığının sensorinöral işitme kaybı ile ilişkisi

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

Meniere hastal nda sakküler fonksiyon kayb n göstermede vestibüler uyar lm fl potansiyel ölçümlerinin önemi: Olgu sunumu

Meniere hastal nda sakküler fonksiyon kayb n göstermede vestibüler uyar lm fl potansiyel ölçümlerinin önemi: Olgu sunumu Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2004;13(5-6):135-139 OLGU SUNUMU Meniere hastal nda sakküler fonksiyon kayb n göstermede vestibüler uyar lm fl potansiyel ölçümlerinin önemi: Olgu sunumu Clinical value of

Detaylı

Ayrık Omurilik Malformasyonları

Ayrık Omurilik Malformasyonları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ayrık Omurilik Malformasyonları Split Cord Malformations Mehmet TATLI *, Aslan GÜZEL**, Özen KARADAĞ*** ÖZET Ayrık omurilik malformasyonu, omuriliğin kıkırdak veya

Detaylı

MSS anomalilerinde fetal mrg ne kadar katkı sağlıyor?

MSS anomalilerinde fetal mrg ne kadar katkı sağlıyor? MSS anomalilerinde fetal mrg ne kadar katkı sağlıyor? dr. nahit özcan sonomed görüntüleme merkezi Fetal MRG Fetal MRG, USG den sonra daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunda kullanılan alternatif tanı yöntemidir.

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri

Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Dr. Levent Vahdettin Sınıf II Div 1 Anomaliler ve Tedavi Prensipleri Ortodontik tedavilerin başlıca hedeflerinden biri de yüz estetiği ve güzelliğini sağlayıp, geliştirmektir. Yüz profilindeki değişiklikler,

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

Ders 2: Aktüerya. Ankara Üniversitesi. İST424 Aktüeryal Risk Analizi Ders Notları. Doç.Dr. Fatih Tank. Sigortacılığın.

Ders 2: Aktüerya. Ankara Üniversitesi. İST424 Aktüeryal Risk Analizi Ders Notları. Doç.Dr. Fatih Tank. Sigortacılığın. yal ya yal Ders 2: ya Ankara Üniversitesi Giriş yal ya yal ya Tanım (5.1.1 Risk) Hasar oluşumundaki belirsizliğe risk denir. Objektif Risk Risk Subjektif Risk Tanım (5.1.2 Objektif Risk) Gerçekleşen hasarın

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014

ACİL SERVİSTE NÖBET YÖNETİMİ UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 UZ DR SEMRA ASLAY YDÜ HASTANESİ ACİL SERVİS MART 2014 Nöbet Beyin hücrelerindeki aşırı ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak serebral fonskiyonların baskılanması ile sonuçlanan bir durum Epilepsi

Detaylı

1. Paksoy M, Eken M, Ayduran E, Altİn G. Two cases of granular celi tumors of the

1. Paksoy M, Eken M, Ayduran E, Altİn G. Two cases of granular celi tumors of the 1. Adı Soyadı :Mehmet EKEN 2. Doğum Tarihi :03.10.1973 3. Unvanı :Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu :Prof. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997 Yüksek

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var!

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var! Hassasiyeti YÜKSEK ve GÜVENİLİR Bir Tarama Testi Fetal trizomilerin taranması ve Y kromozomunun değerlendirilmesinde kullanılan son derece gelişmiş bir kan testi Amniyosentezden önce bir şansınız daha

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ

DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ DOĞUMSAL BÖBREK VE ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİNDE PRENATAL RİSK FAKTÖRLERİ Alper Soylu, Hatice Eroğlu, Seçil Arslansoyu Çamlar, Mehmet Türkmen, Salih Kavukçu Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Complications of otitis media

Complications of otitis media Medeniyet Medical Journal 3():0-4, 06 doi:0.5/mmj.06.0 ISSN 49-04 e-issn 49-4606 Original Article / Orijinal Makale Otorhinolaryngology / Kulak Burun Boğaz Complications of otitis media Otitis media komplikasyonları

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

T.C Ġstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ICD 10 AM KLĠNĠK KODLAMA EĞĠTĠMĠ PROGRAMI

T.C Ġstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ICD 10 AM KLĠNĠK KODLAMA EĞĠTĠMĠ PROGRAMI T.C Ġstanbul Medipl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ICD 10 AM KLĠNĠK KODLAMA EĞĠTĠMĠ PROGRAMI AçılıĢ Süreç de gelinen nkta Hastalıkların sınıflandırılması ve ICD-10 Tanıtımı Kdlama kavramı Tıbbi kayıtlardan

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ DERS KURULU (Dönem III, Kurul 7) DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR BAŞKORDİNATÖR YRD. BAŞKORDİNATÖR YRD.

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Osteosarkom multipl myelomdan sonra en s k görülen primer

Osteosarkom multipl myelomdan sonra en s k görülen primer Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:271-275 OLGU LD R S Primer kranyofasyal osteosarkom olgusunda T ve MRG bulgular Deniz C l z, ülent Sakman, Ekin Fatma Fettaho lu, Enis Yüksel D. C l z (E),. Sakman,

Detaylı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME. Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ PROGNOZU VE GÖRÜNTÜLEME Dr. Öznur Leman Boyunağa Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Radyoloji Bilim Dalı Doğal seyir & Prognoz Tedavi edilmezse uzun dönemde ekstremite

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Petröz apeks kolesteatomu: Olgu sunumu

Petröz apeks kolesteatomu: Olgu sunumu 286 Dicle Tıp Dergisi / E. Yorgancılar ve ark. Petröz apeks kolesteatomu 2012; 39 (2): 286-290 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0143 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Petröz apeks kolesteatomu:

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.

İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ. Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org. 719 İZMİR İLİ İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI İSTATİSTİKLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİNİNKENT YAŞAMINA ETKİLERİ Alpaslan ERTÜRK Maden Yüksek Mühendisi izmir@maden.org.tr Aykut AKDEMİR Maden Mühendisi izmir@maden.org.tr

Detaylı

Erken ve geç yaş koklear implant uygulamasında uzun dönem etkinliklerinin karşılaştırılması

Erken ve geç yaş koklear implant uygulamasında uzun dönem etkinliklerinin karşılaştırılması BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2012;22(3):123-128 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.024 123

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Dr. SAFTER ARİF ULUBİL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Dr. SAFTER ARİF ULUBİL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Dr. SAFTER ARİF ULUBİL ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi: 16 Eylül 1974 Medeni Durumu: Evli, 2 çocuk sahibi Yabancı Diller: İngilizce, Almanca Adres: Küçüksu Mah Atabek Cd Bahçeli Vadi Sitesi B2-2

Detaylı

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri

BİLDİRİ. 3 (Bildiri ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster Bildiri BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 30)/İnfantil Subglottik Hemanjioma: Tedavi Öncesi Ve Sonrası Bilgisayarlı Tomografi Bulguları 3 ( ID: 60)/Travmatik orbital leptomeningeal kist Poster

Detaylı