>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR."

Transkript

1 LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U NANO TRENDLER >B LG TOPLUMU OLMAK DR. SONER AKSOY >HER EVE EMC CEM FINDIKO LU >TEKNOLOJ DE ÖNCÜ OLACA IZ AHMET SUSUZ HAKAN AYDIN LER TEKNOLOJ yy KAMERALAR y y

2

3 E d I T o Cem Kalyoncu Merhaba, Fideltus fiirketler Grubu nun bir parças olarak Kas m 2007 de faaliyete geçirdi imiz Fideltus leri Teknoloji A.fi. nin kurumsal dergisini, kuruluflunun üzerinden bir y l bile geçmeden sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Teknoloji konusunda yeni bir platform olacak dergimiz, Fideltus leri Teknoloji yle ilgili haberlerin, geliflmelerin, iflbirliklerinin yan s ra Türkiye den ve dünyadan son teknolojik geliflmelere de yer vererek iki ayda bir sizlere ulaflacak. Öncü ve lider firma olma amac yla yola ç kan yüzde yüz Türk sermayeli olan flirketimiz; güvenlik, medikal, telekomünikasyon ve biliflim alanlar nda faaliyet göstererek Türkiye nin teknolojik alt yap s n ve teknolojik geliflimini ileri götürmek misyonuyla çal flmalar n sürdürüyor. Co rafi konumu nedeniyle son derece lojistik bir konumda yer alan Türkiye yi daha üst noktalara tafl yaca m za inan yor ve bu konuda üstümüze düflen ne varsa yapmaya haz r oldu umuzu da buradan belirtmek istiyorum. Fideltus Teknoloji yi keyifle okuman z diliyorum. Bir sonraki say da görüflmek üzere. Sayg lar mla, Cem Kalyoncu Yönetim Kurulu Baflkan 3

4 I N D E x HABERLER leri teknoloji kameralar. Strix Systems Uluslararas Sat fl Direktörü Matt Holdrege, WiFi ve WiMax ile bunlar n flebeke farkl l klar hakk nda bilgi verdi. Fideltus Teknoloji, Robot Olimpiyatlar n n sponsoruydu. 8 F DELTUS GRUP TAN Fideltus Capital ile Alman IEG iflbirli i. Teknolojik bir flehir do uyor: Ispartakule. 24 B R ARACINIZI GÖZETL YOR 4

5 RÖPORTAJ Teknolojide öncü olaca z Fideltus leri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Susuz ile Hakan Ayd n, Türkiye nin teknolojik alt yap s n ve teknolojik geliflimini ileri götürmeyi ve isimlerini ilk befle yazd rmay hedefliyor. 14 TEKNO Rekor garantili NASA mayosu Pekin 2008 Olimpiyat Oyunlar nda yüzücü Michael Phelps in k rd rekorlar ve bu rekorlarda rolü oldu u söylenen LZR Racer mayolar çok konufluldu. Neydi NASA taraf ndan üretilen bu mayolar n özelli i? 16 RÖPORTAJ Türkiye, bilgi toplumu olman n neresinde? Kütahya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baflkan Dr. Soner Aksoy, Türkiye de bilgi toplumunun oluflmas yolunda yap lan çal flmalarla ilgili bilgi verdi. 18 RÖPORTAJ Her eve EMC Kiflisel veri depolama teknolojileri konusunda yeni at l mlar peflinde olan EMC nin Türkiye Genel Müdürü Cem F nd ko lu, Fideltus Teknoloji nin konu u oldu. 20 TEKNO Nano trendler Makro mikro denkleminde dünya gündemine oturan geliflmeler aras nda yapaca m z gezinti, gündelik hayat m zda de iflen al flkanl klar m zdan ve hayallerle gerçeklerin kesiflti i ufuk çizgisinden haberler veriyor. 28 F DELTUS UZMANINDAN Fideltus leri Teknoloji Proje Ürün Yöneticisi Mustafa Hararc, bir flehir yönetim sistemi olan MOBESE yle ilgili ayr nt lar kaleme ald. Sat fl ve Pazarlama Genel Müdür Yard mc s Hakan Hasflerbetçi ve fl Gelifltirme Yöneticisi Gupse Nogay Ifl nak da, bu say n n di er uzman konuklar. mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Fideltus leri Teknoloji A.fi. ad na Hakan Ayd n Akmerkez Ticaret Merkezi Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 16 Etiler- stanbul Tel: Fax: Yap m: Lea Yay nc l k Yay n Yönetmeni Dilek Girgin Art Direktör lker Ayd n Sa lamfikir Sok. Esen Palas No: 2 B Blok D: 5 Esentepe fiiflli Tel: Bask : Bizim Matbaa 4.Levent Oto Sanayii Sitesi Yeflilce M. Ulubafl C. No:31/B Seyrantepe stanbul Tel: Bask yeri ve tarihi: stanbul, Ekim Yerel süreli yay nd r. 5

6 I N T R o LER TEKNOLOJI KAMERALAR Fideltus leri Teknoloji, Türkiye deki tek mümessili oldu u Tattile n yetenekli kameralar yla güvenlik ve trafik konular nda üstün çözümler sunuyor. talya da 1988 y l nda otomasyon ve kalite kontrol yönetimiyle müflterilerine mühendislik çözümleri sunarak sektöre ilk ad m n atan, 1995 te farkl bir pazar hedefleyerek h zl denetim ve kalite kontrol yapan kameralar n n dizayn ve üretimine bafllayan Tattile in tüm ürünleri ISO ve CE belgelerine sahip. Tattile her kameraya beyin ekleyerek kameralar na analiz yetene i kazand rd, kameralar n içine bir ifllemci, yaz l m ve haf za ekledi. Yani Tattile kameralar ifllemci bir beyin gibi görüntüyü analiz ediyor, yaz l m düflünüyor ve haf - zaya yaz yor. Fideltus, plaka ve yüz tan ma gibi sistemlere sahip olan Tattile Güvenlik Kameralar alan nda kurumsal olarak ilerliyor. 6 GB a kadar kay t yapan Tattile Trafik Kameralar ise dijital kay t yapabilme özelli iyle öne ç k yor. Analog kameralar n aksine Tattile dijital kameralar ; her türlü kayd izliyor, takibini ve tespitini yap yor. Duman, hareket, s, otoyolda durma, h z limitini aflma, otoyolda geriye gitme, yang n, ortamdan eksilen veya ortama eklenen eflya, ani hareket gibi her tür de iflikli i takip edebiliyor. stenen her olas l k da bu kameralara yüklenebiliyor. Hareketli araç üzerinde aktif olarak hareketli görüntü tespiti yapabilme özellikleriyle farkl laflan kameralar, plaka ve yüz tan ma sistemlerini de içeriyor. Tattile kameralar aras nda; aktif video izleme sistemi ve alarmlar n içeren Sirio, trafik analisti ak ll kamera Rigel, plaka okuyan ve pek çok üstün özellikle çözümler sunan Vega, otomatik plaka okuyucu Deneb ve Algor ile ak ll DVR çözümleri sunan, analog kameraya dijital kameran n özelliklerini yükleyebilen Epos kameralar bulunuyor. FIDELTUS, ROBOT OL MP YATLARININ SPONSORUYDU Fideltus leri Teknoloji, 1-3 May s 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilen TÜ Robot Olimpiyatlar TÜRO 08 in sponsoruydu. stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Kontrol ve Otomasyon Kulübü nün (OTOKON) düzenledi i olimpiyatlar, TÜ Ayaza a Yerleflkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde hayata geçirildi. Türkiye de lise ve üniversite düzeyinde robotik e itiminin önemini ve verimini sorgulayan, dünyada ola anüstü h zda geliflme gösteren robotik alan nda Türkiye nin gücünü art rmay hedefleyen TÜRO 08 de, çeflitli lise ve üniversitelerden yar flmac lar, Mini Sumo, Çizgi zleyen, Süpürge, Yang n Söndüren, Silindir Tafl ma, Serbest Kategori ve Kendini Dengeleyen Robot bafll klar nda yar flt lar. Olimpiyatlar n sonucunda dereceye girenlere aralar nda bilgisayar, yaz c, taray c, webcam, video kamera, dijital foto raf makinesi, kablosuz modem, mp3 çalar, tafl nabilir hard disk gibi ürünlerin oldu u hediyeler verildi. TÜRO 08 de, ayr ca, robotik konusunda uluslararas arenada söz sahibi olan seçkin akademisyenlerin kat ld seminer ve konferanslar, ö rencilerin ve endüstri temsilcilerin çal flmalar n n yer ald sergiler de gerçeklefltirildi. 6

7 SPEKTRUM VE GÜÇ FARKI Strix Systems Uluslararas Sat fl Direktörü Matt Holdrege, 1996 dan beri kullan lmakta olan WiFi ve ilk aflamalar nda olan WiMax ile bunlar n flebeke farkl l klar hakk nda Fideltus Teknoloji ye bilgi verdi. Kablosuz a flebekeleri alan nda kendini dünya çap nda kan tlam fl bir firma olan Strix Systems in Uluslararas Sat fl Direktörü Matt Holdrege, di er a flebekeleri üreticilerine göre Strix Systems in, dünya üzerinde stratejik ve genifl ölçekli yay lm fl sistemlerinin mevcut oldu unu söylüyor. WiFi (802.11) ile WiMax in (802.16) birbirine benzer genifl bantl kablosuz teknolojiler oldu unu belirten Holdrege, WiFi, 1996 dan beri kullan l yor; WiMax ise ilk aflamalar nda. Bu nedenle WiFi oldukça olgunlaflt, serbest bir spektrumda kullan l yor ve dünyada 1 milyar kullan c n n cihaz nda yüklü. WiMax ise binalarda ve kentsel bölgelerde daha iyi performans veriyor. Yan s ra WiMax özel kullan c spektrumu için tasarland ; WiFi den daha fazla ç k fl gücü kullan m na, birçok durumda devlet yönetmeli iyle izin verilecek. Yüksek güç, büyük bir flehri kapsamak için daha az baz istasyonu anlam na geliyor, diyor. Matt Holdrege, Wi- Max ve WiFi flebeke yap s aras ndaki temel farkl l klar ise flöyle aç kl yor: WiFi flebekesi ve WiMax flebekesi aras ndaki en önemli fark spektrum ve güç. WiFi nispeten düflük ç k fl gücüne ayarlanm fl, bofl - aç k spektrumda olan birtak m genifl bloklarda kullan l r. WiFi nin avantaj daha fazla spektrum, düflük maliyet, daha fazla cihaz ve olgunlu u. WiMax n avantaj ise daha fazla güç. Wi- Fi flebekeleri Avrupa ve Asya aras nda infla edilmifltir. Avrupa da bütün hükümetlerde ve kamu servislerinde kullan lan flehir flebekelerimiz var. Üstelik güvenlik ve video izleme için belirlenmifl havaalanlar gibi kilit noktalardaki, limanlardaki ve flehir merkezlerindeki halka aç k alanlarda flebeke a lar m z mevcut. 7

8 G R U P FIDELTUS CAPITAL LE ALMAN IEG fib RL Fideltus Capital, özellikle yurtd fl ndaki varl n ve ba lant lar n güçlendirmek ad na Almanya n n önde gelen finansman flirketlerinden IEG ile, 2008 y l ndan itibaren kurumsal finans dan flmanl alan ndaki güçlerini birlefltirdi ve stratejik iflbirli i içine girdi. Kuruldu u 2006 dan bu yana kurumsal finans dan flmanl ve do rudan sermaye yat r mlar alanlar nda baflar l ifllere ve ilklere imza atan, Türkiye nin önde gelen butik kurumsal finans kuruluflu olma hedefiyle çal flmalar n sürdüren Fideltus Capital ile IEG, bu iflbirli iyle; uluslararas piyasalarda yerel mevcudiyet ve yerel deneyim imkanlar n art rarak, beraber verecekleri uluslararas kurumsal finansman dan flmanl k hizmetlerinin kalitesini yükseltme imkan n yakalad lar. Bu iflbirli i Güney Afrika, Hindistan, Çin ve Avrupa n n önde gelen ülkelerinde ofisleri bulunan IEG ye, uluslararas müflterilerinin ve yat r mc lar n n yo un ilgisini çeken Türkiye piyasas na girme olana sa lad. IEG nin kurucular ndan olan Yönetici Direktör Stefan C. Heilmann, Çeflitli Türk yat r m bankalar ve butik kurumsal finans flirketleriyle yapt m z görüflmeler ve araflt rmalar m z neticesinde, Türkiye de bizim için en ideal orta n Fideltus Capital oldu una karar verdik, yorumunu yapt. IEG ile yap lan iflbirli iyle Fideltus Capital ise; hedeflemekte oldu u 20 ila 200 milyon Amerikan dolar aras ndaki kurumsal finansman ifllemleri için, uluslararas piyasalardaki finansal ve stratejik yat r mc - lara yerel bir ortakla birlikte daha etkili bir eriflim imkan kazand. Artan uluslararas bilgi ve birikimi sayesinde Fideltus, do rudan sermaye yat r mlar ve stratejik ortakl klara ihtiyaç duyan Türk flirketlerine yeni f rsatlar yaratmak ve bu f rsatlar n de erlendirilmesinde en kaliteli flekilde hizmet vermek suretiyle; Türk flirketlerinin sürdürülebilir büyüme ve dünya pazarlar ile entegre olma süreçlerine art de er katt. Fideltus Capital in Genel Müdürü Mehmet Sa ro lu, IEG ile ayn vizyona, felsefeye ve de erlere sahibiz. Eminim ki bu baflar l iflbirli i ile hem Türkiye de hem de uluslararas piyasalarda daha da h zl bir büyüme içerisine girece iz. Yabanc sermayenin ülkemizdeki do ru flirketlere yönlendirilmesinde her iki kurumun ortak de erleri güçlü bir sinerji yaratacakt r. Türkiye art k yabanc sermayenin ilgi oda haline gelmifltir ve bu f rsat do ru de erlendirilmelidir. Fideltus ve IEG aras ndaki iflbirli inin yaratt bu sinerji ayn zamanda Türk flirketlerinin uluslararas yat r mlar na önemli katk da bulunacakt r dedi. Fideltus ve IEG, birlefltirdikleri tecrübelerini Orta Do u ve Kuzey Afrika gibi büyüyen pazarlardaki varl klar n art racak ve Avrupa ve Türkiye deki yat r m f rsatlar n özellikle buradaki yat r mc larla buluflturacak bir platform olarak kullanmay amaçl yor. Fideltus Capital hakk nda Fideltus Capital, Türkiye nin önde gelen yat r m bankalar nda uzun y llar yönetici olarak çal flm fl ve baflar l ifllere imza atm fl olan profesyonellerce kurumsal finansman yat r m dan flmanl flirketi olarak 2006 de stanbul da kuruldu. Fideltus Capital, flirket evlilikleri ve birleflmeleri, ortakl k oluflturulmas, borç yeniden yap land r lmas, borç ya da hisse senedi yoluyla finansman sa lanmas alanlar nda müflterilerine dan flmanl k hizmeti veriyor. Fideltus Capital in gerçeklefltirdi i son kurumsal finansman ifllemi STFA Yat r m Holding e yabanc bir finansal orta n bulunarak az nl k hissesi sat fl yoluyla flirketin borçlar n n yeniden yap land r lmas ve h zl büyüme için finansman sa lanmas na yönelik verdi i dan flmanl k hizmeti. 8

9 TEKNOLOJ K B R fieh R: ISPARTAKULE Bahçeflehir in hemen yan nda yeni ve teknolojik bir flehir yarat l yor; Ispartakule. Fideltus Emlak Pazarlama ve Öztafl nflaat ortak giriflimi olan proje; sosyal imkanlar, fiyatlar, yeni yollar ve her dairede haz r olan internet ba lant s yla oldukça iddial. Ispartakule projesinin dört önemli avantaj var. Öncelikle Ispartakule, teknolojiye yak n duran bir flehir. Örne in her dairede internet ba lant s haz r. Yine her daire renkli ve görüntülü interkom ba lant s na sahip. kinci olarak bu proje kapsam nda yeni yollar hayata geçiriliyor. Üçüncüsü, bölgenin en büyük, stanbul un ikinci büyük al flverifl merkezi Ispartakule bünyesinde yer al yor. Dördüncü olarak ise, bu projeyle sunulan kalitenin sosyal imkanlarla daha da güçlendirilmesine ve sa lanan pek çok katma de ere ra men ciddi bir fiyat avantaj söz konusu. Yat r m tutar 800 milyon dolar, toplam cirosu ise 1.2 milyar dolar olan uydu kent, havaalan na 18 km mesafedeki Bahçeflehir in Ispartakule mevkiinde konumlan yor. 551,111 metrekare arazi üzerinde 1 milyon metrekare inflaat alan mevcut. Proje alan n n %90 n yeflil alan ve sosyal tesislere ayr ld. Projedeki 15 adadan üçündeki 1982 konut teslim edildi. 1+1 ila 4+1 aras nda de iflen dairelerin büyüklükleri de 66 ila 197 metrekare aras nda. Birinci s n f malzemelerle yap lan projede; dairelerdeki beyaz eflya, klima, kombi, ocak, f r n, davlumbaz ve bulafl k makinesi standart olarak sunuluyor. Sosyal tesiste ise aç k-kapal havuz, sauna, squash, fitness, kuaför, büfe, mini bar, tenis kortu, basketbol sahas var. Projede çocuklara ayr bir önem verildi; bir Legokent kuruluyor. Ispartakule deki 240 bin metrekarelik ticari alanda, 85 bin metrekare kiralanabilir alan, 120 bin metrekare kapal alana sahip bir AVM yap lacak. Bir e lence merkezi ve hastane projesi de planlanma aflamas nda. Bölgede daha sonra ihale edilecek olan ilkokullar, ortaokullar, liseler, camiler ve Ispartakule belediye binas n n tamamlanmas yla yeni bir yaflam kenti oluflturulmufl olacak y l nda bölgedeki di er projelerle birlikte beklenen konut say s n n 15 bini bulaca, nüfus say s n n ise 50 bin civar nda olaca öngörülüyor. Ispartakule ye TEM otoyoluyla kolay bir ulafl m sa lan yor. Fakat Bahçeflehir ç k - fl yo un trafik ihtiyac n karfl layam yor, Bahçeflehir deki yollar da yo un trafikle bafl etmede yeterli olam yor. Bu nedenle Fideltus Emlak Pazarlama ve Öztafl nflaat ortak giriflimi; sekiz köprü, dokuz kavflak ve üç fleritten oluflan yeni bir otoyol yap m na bafllad. Otoyoldan proje alan na do ru yap m süren yeni Ispartakule ç k fl, alandaki trafik fleklini düzenleyerek al flverifl merkezine kolay ulafl m sa layacak ve otoyol yolcular n n da Bahçeflehir sakinleri gibi al flverifl merkezini kullanmalar na yard mc olacak. Otoyol yap m Aral k 2008 de tamamlanacak. 9

10 R Ö P O R T A J TEKNOLOJ DE ÖNCÜ OLACA IZ Yüzde yüz Türk sermayeli olarak Kas m 2007 de kurulan Fideltus leri Teknoloji; güvenlik, medikal, telekomünikasyon ve biliflim alanlar nda hizmet veriyor. Fideltus leri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Susuz ile Hakan Ayd n, Türkiye nin teknolojik alt yap s n ve teknolojik geliflimini ileri götürmeyi ve isimlerini ilk befle yazd rmay hedefliyor. Dilek Girgin - Foto raf: Vedat Öztürk 1 0

11 Fideltus leri Teknoloji ne zaman, hangi amaçla kuruldu? Ahmet Susuz: Fideltus Grup un flirketlerinden biri olan Fideltus leri Teknoloji, Türkiye nin teknolojik alt yap s n ve teknolojik geliflimini ileri götürmek amac yla kuruldu. Yüzde yüz Türk sermayeli olan flirketimizin kurulufl tarihi Kas m 2007 sonu. fiirket olarak 2008 in ilk aylar - n faaliyet raporlar, alt yap çal flmalar, personel al m yla geçirdik. Bu arada distribütörlüklerimizi ald k, ifllemlerimizi yapt k, ürünler ürettik. Fideltus leri Teknoloji olarak Ar-Ge çal flmalar nda da en üst ve en ileri noktaya gelmek istiyoruz. Bunun yolu öncelikle kendine inanmak ve güvenmek, sonra da konular bilmek ve do ru konular seçmektir. Türkiye nin kendi teknolojisinin, ürünlerinin olmas ve bu ürünleri satar duruma gelmesi, d flar ya ba ml l n kaybetmesi gerekiyor. Biz de Fideltus leri Teknoloji olarak bu konuda üstümüze düflen ne varsa yapmak istiyoruz. Hakan Ayd n: Günlük hayat güvence alt na alan ve yaflam kolaylaflt ran teknolojik çözümler sunuyoruz. Fideltus leri Teknoloji olarak, teknoloji alan nda öncü olmak; yeni tasar mlar ve bu tasar mlar Ar- Ge olarak gelifltirecek modeller yaratmak amac nday z. Buna paralel olarak da beyin göçünü önlemek istiyoruz. Teknolojik alanda yetiflmifl insanlar, yurtd fl na gitmek zorunda kal yorlar. Çünkü Ar-Ge alan nda yurtd fl nda çok güzel imkanlar var. Bu noktada biz, gayet güzel bir altyap oluflturarak teknolojik alanda projeler yapma ve bu durumu biraz olsun engelleme arzusunday z. Fideltus leri Teknoloji olarak Ar-Ge merkezi kurma düflünceniz var m? Ahmet Susuz: stiyoruz. fiu anda 20 civar nda Ar-Ge çal flan m z var. Bu say y, Ar-Ge merkezi kurma gere i olarak 51 e ç kart p, merkezimizi kuraca z önümüzdeki dönemde. Türkiye bu konudaki en önemli geliflimlerinden birini Altay projesinde yapt. Bu proje kapsam nda befl firmaya, Türkiye nin yerli tank n yapmalar teklif edildi; firmalar da çal flmalar na bafllad lar. Ar-Ge merkezimizi kurduktan sonra biz de bu tür projelere girebilece iz. Sizin hayat n zda teknoloji nas l bir yer tutuyor? Hakan Ayd n: Ben biliflim kökenliyim zaten. Ahmet Bey de savunma kökenli. Böyle bir model olufltu. Zaten bu iki alanda da ürünler sunuyoruz. Hepimiz bu iflin mutfa nday z. Dolay s yla sektördeki di- er firmalardan çok daha h zl büyüyece imizi düflünüyoruz. BÖLGEDE DE DD ALI OLMAK ST YORUZ Fideltus leri Teknoloji, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Hakan Ayd n: Dört ana konumuz var; güvenlik, medikal, telekomünikasyon ve biliflim. Asl nda bafllang c m z, ileri teknolojinin aç l m olan dizayn ve Ar-Ge. Bununla beraber biliflim, bizim için vazgeçilmez bir konu. Telekomünikasyonun da içinde olmak zorunday z; zaten üretti imiz ürünler var. Ayr ca biz sadece Türkiye de de il, bölgede de iddial olmak istiyoruz, hem yaz l msal hem donan msal anlamda. Üretmedi imiz ama yurtd fl ndaki mevcut ba lant lar m z ve tecrübelerimiz nedeniyle, mesela medikal taraf nda da projeler yap - yoruz. Teknolojiyi en yüksek oranda kullanan bölüm savunmad r, sonra da medikal geliyor. Ahmet Susuz: Türkiye, savunma sanayi konusunda 2000 de bir Ahmet Susuz (solda) ve Hakan Ayd n: Yeni tasar mlar ve bu tasar mlar Ar-Ge olarak gelifltirecek modeller yaratmak amac nday z. Buna paralel olarak da beyin göçünü önlemek istiyoruz. 1 1

12 R Ö P O R T A J karar ald ve Art k kendi savunmam kendim yapaca m dedi. D fla ba ml - l ktan kurtulmak gerekiyor zaten. Tabii Türkiye de çok ileri gitmifl, yabanc firmalarla ortak flirketler var. Biz de en az onlar kadar yerel bir güç olmay hedefliyoruz. Bu do rultuda yurtd fl ndan getirdi imiz ba lant lar, know how lar da kullan yoruz. Türkiye de hangi ürünlerin temsilcili ini yap yorsunuz, yan s ra hangi yerli firmalarla iflbirli i içindesiniz? Hakan Ayd n: Biliflimde MOBESE kent güvenli i konsepti alt nda Strix kablosuz sistemler ve ileri teknoloji içeren Tattile kameralar m z; medikal tarafta MED1 mobil hastane platformlar m z; ülke güvenli i ve savunma sistemlerinde ilgili ürün ve anahtar teslim çözümlerimiz var. Stratejik partner anlam nda savunma sanayi dal nda Güney Afrika ile görüflmelerimiz söz konusu. Yerli firmalardan ise CitySurf ve Defne ile ciddi iliflkilerimiz mevcut. CitySurf ile Türkiye de üç boyutlu co rafi bilgi sistemi kurup, bunu hem ilçe belediyelerine hem kamu alanlar nda aktif olarak hayata geçirece iz. LOJ ST K B R MERKEZ leri teknoloji konusunda Türkiye nin sahip oldu u avantajlar nelerdir? Ahmet Susuz: Türkiye nin kalk nma öncelikli illere, Ar-Ge yat r mlar na, tekno kentlere verdi i teflvikler, yat r mda büyük avantajlar sa lad için yat r mc lar buraya çekiyor. Ama Türkiye nin as l avantaj, lojistik bir merkez olmas nda. Kuzey Afrika, Arap Yar madas, Türki Cumhuriyetler, Rusya ve Balkanlar n yan bafl nda olmas, bu tip olaylarda önemli. Çünkü buralarda inan lmaz derecede savunma yat r mlar yap l yor. Do umuzdaki ülkelerin ço u enerji kaynaklar ndan ve bunlar n fiyatlar n n yükselmesinden dolay büyük mali güçlere sahip oldular. Ve kendilerini güvencede hissetmek için de savunma sanayine büyük yat r mlar yap yorlar. Bizim bu konuyla ilgili projelerimiz var. Savunma sanayinde de lider kurulufllar n aras na kat l p, ismimizi ilk befle yazd rmak istiyoruz. Peki ya dezavantajlar? Ahmet Susuz: Türkiye nin dezavantajlar ; geçmiflten gelen büyük yat r mlar - n n olmamas, her fleyin hep d flar dan al nmas, yetiflmifl personelin beyin göçü ad alt nda yurt d fl na gitmesi, bilim adamlar m za yeterli destek verilmemesi gibi unsurlar. Maddi destek verilmedi i sürece bu ifl yürümüyor. Yoksa Türkiye de beyin vard, fikir vard, vizyon vard, misyon vard. Bunu daha ileri noktaya götürecek teflvikler yoktu. fiimdi onlar da var; 2002 den bu yana devlet teflvikleri ço almaya bafllad. Bir dezavantaj daha söz konusu: Son ç kan kanuna göre Ar-Ge de, GSMH n n (Gayri Safi Milli Has la) yüzde 2 sini kullanabiliyorsunuz. Ancak bu kullan m, daha çok büyük yabanc flirketlerce gerçeklefltiriliyor flu anda. Oysa yerli flirketlerin de devreye girmesi, GSMH nin kullan m n n çok iyi kontrol edilmesi ve Ar-Ge çal flmalar n n Türkiye nin geliflimine katk da bulunmas çok önemli. Hakan Ayd n: Bir de flu var; entelektüel sermaye ile bir yere kadar ifl yap - yorsunuz. Ya da lokal markette kal yorsunuz. Yurtd fl nda teknolojiyle ilgili özel fonlar var. Siz projenizi götürüyorsunuz, bu fonlar projenize inan rsa, sizi al yorlar veya stratejik ortak olarak belli noktaya getiriyorlar. Sonuçta Microsoft da böyle ç kt ; bir fon Microsoft u sahiplendi ve dünyan n en büyük flirketlerinden biri oldu. Google da ayn flekilde. Yabanc web baflar öyküleri genelde bir garajda bafllar. ki kafadar bir araya gelir ve fikirlerini hayata geçirmek için kollar s var. lk ofisleri evlerinin kullan lmayan garaj d r. Steve 1 2

13 Jobs ve Steve Wozniak n Apple, Jeff Bezos un Amazon.com u, Pierre Omidyar n Ebay.com u, Bill Gates ve Paul Allen in Microsoft u, Larry Ellison un Oracle ve hatta Larry Page ve Sergey Brin in Google. Hepsinin ortak nokts sadece bir hayalle yola ç km fl olmalar. Neredeyse s f r sermaye, garaj veya ufak ofisler, kendilerinden baflkas n n inanmad fikirler. fiimdi hepsi dünyay de ifltiren giriflimler olarak kabul ediliyor. Maalesef bu, Türkiye de yok. Ama flimdi biz, Fideltus Teknoloji olarak bunu modelledik; entelektüel sermayenin bir yere getirdi i konuyu al p, daha büyük ölçekli hale getirmek istiyoruz. TÜRK YE TEKNOLOJ ÜSSÜ OLACAK Türkiye, içinde bulundu umuz co rafyan n teknoloji üssü olacak, diyebilir miyiz? Ahmet Susuz: Olacakt r, ben inan yorum. Hakan Ayd n: Biz yurtd fl nda bir anlaflma yapt m z zaman önce dünya haritas n ve bu haritada Türkiye nin yerini gösteriyoruz. Art k onlar da Türkiye nin lojistik anlamda üs olaca n biliyor. Ayr ca Türkiye de gerçekten çok genç bir nesil yetifliyor. E er iyi e itim al rlarsa inan lmaz bir güç olacaklard r. Türkiye nin teknolojik alt yap s n gelifltirmeye yönelik ne gibi projeleriniz var? Ahmet Susuz: Fideltus leri Teknoloji nin tasar m ndan üretimine kadar her fleyini oluflturdu u Araç Takip Sistemleri, flu anki en önemli çal flmam z. Dünyan n en küçük araç takip sistemi donan m. Ve daha da küçü ünü yapmak için Ar-Ge çal flmalar m z var. Hakan Ayd n: Zaten flu anda bir proje bafllatt k. stanbul ve Ankara daki tüm taksilerin, MOBESE konsepti ad alt nda kent güvenli i sistemine ba lanmas n sa l yoruz. Araç Takip Sistemlerini, taksilere adapte ediyoruz. Bu çal flmam z ekim ay nda bafll yor. Yan s ra buna benzeyen frekans kar flt r c -sinyal bozucu (jammer) ve biometrik sistemlerimiz var; flu anda Ar-Ge de olan bir çal flma. Sözünü etti iniz jammer sistem nedir? Hakan Ayd n: Frekans kar flt r c lar-sinyal bozucular 20 Khz-3 Khz aras, 400 watt ç k fl gücünde, o an için mevcut band aral n iletiflime kapatan askeri ve polis kullan m için tasarlanm fl cihazlar m zd r. Önümüzdeki 10 y ll k süreç içinde teknoloji alan nda neler geliflecek sizce? Ahmet Susuz: Ben güvenlikten örnek vereyim. On y l için Türkiye kendi atak helikopterini, tank projesini, insan savar araçlar n yapm fl olacak. Kendi uydusal alan nda büyük yat r mlar gerçeklefltirecek. Füze savunma projesini hayata geçirecek. Bunlar yapmak zorunda. Çünkü Türkiye nin çevresinde çok büyük bir elektriklenme var. Ayr ca daha güvenli flehirlere kavuflaca z. Olaylar n bir an önce ayd nlat ld, emniyetin müdahalesinin çok h zl yap ld inan lmayacak kadar güvenli flehirler olacak. Metro geliflecek, tafl mac l k daha düzenli olacak. Hakan Ayd n: Bill Gates in dedi i gibi dijital devrimle karfl karfl ya olaca z. IP, hayat m z n her alan na girecek ve teknoloji yaflam kalitemizi yükseltecek. Televizyon yay nlar IP üzerinden insanlara ulaflacak. ICT Türkiye de çok h zl geliflme gösterecek, 3G ve WiMax lisanslar n n ç kmas ndan sonra inan lmaz bir flekilde mobilite artacak. 1 3

14 T E K n o REKOR GARANT!L! Pekin 2008 Olimpiyat Oyunlar nda yüzücü Michael Phelps in k rd rekorlar çok konufluldu. Ve bir de bu rekorlarda rolü oldu u söylenen LZR Racer mayolar. Asl nda, LZR Racer in NASA taraf ndan üretildi i ö renilince kimse k r lan rekorlara flafl rmad. Peki ama neydi bu mayolar n özelli i? Halil brahim zgi 1 4

15 Daha h zl, daha yüksek, daha güçlü Olimpiyat oyunlar n n temelinde bu motto yer al yor. Dünyan n dört bir yan ndan toplan p gelen sporcular, olimpiyat oyunlar na isimlerini yazd rmak için birbirleriyle k yas ya bir rekabetin içine giriyor. Her alanda. Son olarak Pekin 2008 Olimpiyatlar da bu rekabete zemin haz rlad. Yüzmede ABD li Michael Phelps kazand alt n madalyalar ile ad ndan s kça söz ettirdi. Ancak hikâyenin bafllang c Phelps in att alt n kulaçlardan öncesine dayan yordu. Olimpiyatlardan bir hayli süre önce yüzme mayolar üreten bir flirketin yolu NASA n n Virginia daki araflt rma merkezine düfltü. Uzay mühendisleri kendilerinden bambaflka bir alanda faaliyet gösteren üreticilerle görüfltüler. stenilen, yüzme alan ndaki sporculara yard mc olacak yepyeni bir mayo gelifltirmekti. Ak flkan dinami inde uzman mühendislerin yo unlaflt klar alanlar, uçak ve uzay mekiklerinde kullan lan elementlerle s n rl yd. Yüzücülerin kat ettikleri mesafedeki ak flkanl k ilgi alanlar nda say lmazd. Ama bilim bilimdi ve benzer yönleri vard. Vücudun sürtünmesini azalt yor 13 fiubat 2008 de, Speedo firmas, LZR Racer markas yla yüzücüler için yeni bir mayoyu piyasaya sürdü. Yani olimpiyatlarda kas rga gibi esip madalya elde eden Phelps baflta olmak üzere birçok sporcuyu baflar ya kavuflturan mayo modelini. LZR Racer efsanesinin perde arkas nda, bu yeni mayonun sporcunun kaslar na daha fazla oksijen gitmesini sa lamas ve suyun içinde ultrasonik olarak vücudun sürtünmesini azaltmas yer al yor. fiubat ay nda yüzücüler Speedo nun yeni mayosunu kamuoyuna duyururken yanlar nda NASA araflt rmac s Steve Wilkinson da vard. Araflt rmay yürüten ekipte yer alan Wilkinson, yap lan çal flman n baflar s ndan emin görünüyordu. Wilkinson, bundan 30 y l önce NASA da çal flmaya bafllad nda mayo test edece ini akl ndan bile geçirmiyordu. Zaten mayo üretimiyle u raflt süreçte, meslektafllar n n kendisine bakarak k k r k k r güldüklerini de tan t m toplant s s ras nda ifade ediyordu. Ama sonuçta son gülenin Wilkinson oldu u aç k. NASA n n üretti i bu mayo, sporcular n performans n yüzde 2 düzeyinde art r yor. Bu oran, olimpiyatlara kadar geçen süre içinde 50 nin üzerinde dünya rekoru k r lmas na yetti. Olimpiyat zaman gelip çatt nda da, Michael Phelps baflta olmak üzere birçok sporcu bu yeni mayoyla birbiri ard na rekorlar k rmaya bafllad. Gazete manfletlerini süsleyen baflar larda NASA n n da ad geçiyordu. Yani NASA, yüzme tarihinde de bir rol oynam flt. nsano lunun kendini aflma duygusu uzayda oldu u gibi yeryüzünde de sürüyor. Teknoloji, beklenmedik yerlerde bile insano lunun yan nda belirerek tarih sayfalar n n yaz lmas - na ortakl k ediyor. 1 5

16 r ö p o R T A J TÜRK YE, B LG TOPLUMU OLMANIN NERES NDE? Mehmet Zeki Özergen Türkiye'nin bilgi toplumu olmas yolunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçeklefltirilen çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? Son dönemde Türkiye'nin bilgi toplumu olmas istikametinde çok ciddi ve verimli çal flmalar yap ld. E-devlet ad alt nda bütün kurumlar n online ortama çekilmesi ve vatandafllara aç lmas büyük bir aç l m oldu; gümrükten pasaport talebine kadar her safhada e-devlet uygulamas önemli mesafeler ald. TBMM de buna paralel çal flmalar yapt. Mesela, bilgisayarda elektronik imza gerekli oldu u için, Elektronik mza Yasas 'n ç kartt. Bizim komisyonumuz bu noktada katk da bulundu. Ayr ca patentle alakal yasa düzenlemelerimiz oldu. Bunlar da Türkiye'deki patent ifllemlerinin h z n art rd. Son dört y lda al nan patent say s daha önceki y llara nazaran 2-3 kat artt. Bir de elektronik komponentler var. Devrelerin içinde baz elemanlar n yerini de ifltirerek farkl komponentler üretebiliyor, bunlar farkl maksatlar için kullanabiliyorsunuz. Bir bilimsel çal flma gerektirdi i için patentinin al nmas ve korunmas gerekir. Elektronik komponentin korunmas istikametinde de çok ciddi bir yasal düzenleme yap ld. TBMM, Türkiye'de bilgi toplumunun oluflmas yolunda bu ve buna benzer pek çok konuda destek verdi. Bas nda ç kan haberlere göre Türkiye, patent liginde Pakistan n bile gerisine düfltü. Bu konuyu nas l de erlendiriyorsunuz? Do ru bir haber. Patent alabilmeniz için Ar-Ge yapman z laz m. Türkiye'de, 2002 Kas m' nda, gayrisafi milli has ladan patente ayr lan pay, yüzde 0,064 idi. Bu flimdi yüzde 1'e yükseldi. Bunun 2012 de yüzde 2 olmas n sa lamay hedefliyoruz. Türkiye'nin gayrisafi milli has las neredeyse 700 milyar dolar. 2012'de 800 milyar geçer. Bunun yüzde 2'si 16 milyar dolar eder. Yani Ar-Ge'ye 16 milyar dolar ay r rsan z, patent say n zda da art fl olur den sonra bu konudaki patlamalar göreceksiniz. bre zaten yükselme e iliminde. Çünkü üniversitelerde art k tekno kentler var. Genç mühendisler çok ciddi araflt rmalar yap yorlar. Onlar n yapm fl olduklar Ar-Ge'lerden çok say da patent konusu ortaya ç kabiliyor ve uygulamaya konuyor. Türkiye'nin bilgi teknolojileri alan ndaki gündeminde hangi bafll klar yer al yor? Türkiye e-devleti daha gelifltirmek, bütün kurumlar yla beraber elektronik ortamda yaz l m programlar n gerçeklefltirmek gibi düflüncelere sahip. Bütün vilayetlerde MOBESE sistemleri var; daha gelifltirilmifl yeni sistemleri uygulayabilmek en büyük arzumuz. Ayr ca yang n, polis, su bask n ihbar gibi ihbarlar bir telefon hatt ndan yapman z mümkün. Belediyeler, Co rafi Bilgi Sistemi'ne girdi, ayr ca Co rafi Bilgi Sistemi'ni üç boyutlu olarak ekran n za getiren sistemler gelifltirildi. Bunlar Türkiye'nin güncel konular ve bunlar n süratle yay lmas için gereken çal flmalar yap yoruz. Özel sektörde de bu istikamette pek çok firma var; Anadolu'da da larak bu hizmetleri gelifltiriyorlar. Hastanelerde de art k MOBESE, elektronik koruma, hastalar n muayeneleriyle ilgili an nda tespit sistemleri kullan l yor. Geçen gün bir hastanede röntgen çektirdim. Film, ben yukar ç k ncaya kadar elektronik ortamda doktorun ekran na gelmifl. Eskiden olsa bekleyip, filmi al p Kütahya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baflkan Dr. Soner Aksoy, Türkiye de bilgi toplumunun oluflmas yolunda yap lan çal flmalarla ilgili bilgi verdi. E-devlet uygulamalar n n önemine ve k sa zamanda ald mesafeye dikkat çeken Aksoy, Türkiye nin teknoloji gelifltiren bir ülke olmas için neler yap lmas gerekti ini de anlatt. 1 6

17 doktorunuzun yan na ç kman z gerekirdi. Bu süreci dakikaya indirmifl olmalar harika bir fley STRATEJ K AR-GE KONULARI Türkiye'nin teknoloji gelifltiren ve hatta teknoloji ihraç eden bir ülke olmas için anahtar konumda oldu unu düflündü ünüz sektörler hangileri? Teknolojiyi ihraç etmek o kadar kolay bir fley de il tabii. lkin teknolojiyi rahat bir flekilde bulan ve uygulayan bir devlet konumunda olmak laz m. Sonra bunu ihraç edeceksiniz. Ama Türkiye önümüzdeki y l içerisinde bu konuma gelir Stratejik Ar-Ge Konular bafll alt nda yap lm fl bir araflt rma var. Bu konular n içinde elektronik sanayi, yaz l m, t p, biyoteknoloji, makine imalat, tar m gibi sekiz sektör ayr lm fl. Daha çok yerli maddeleri ve yetiflmifl elemanlar itibariyle Türkiye de potansiyeli yüksek ve olan sektörler. Bu sekiz sektöre, devlet Ar-Ge yard mlar n öncelikli olarak verirse, Türkiye bu sektörlerde dünya çap nda marka olabilir, ad n duyurabilir. Türkiye'nin bir Ar-Ge üssü olmas mümkün mü? Ar-Ge üssü olabilmesi için, Ar- Ge'yi yapt ktan sonra bunlarla alakal ürünleri de piyasaya sürüp pazarlaman z, yeni teknolojik geliflmeler hakk nda bilgi sahibi olman z laz m. Bu, bundan sonraki hükümetlerin Ar-Ge'ye gösterecekleri ciddiyetle alakal bir husus. 70 y ld r Türkiye'de Ar- Ge'ye hiç ciddi gözle bak lmam fl. Devletin bu konuda olumlu yönde gelifltirdi i politikalar n stabil olmas halinde, beyin göçünün de önüne geçilmifl olur. Ar-Ge elemanlar na ve Ar-Ge yapanlara sayg duyulmas, imkanlar n geniflletilmesi gerekir. fiimdi bu ifller Türkiye'de çok ciddiye al narak yürütülüyor. Türkiye'nin enerji kaynaklar n çeflitlendirmesi için yeni nesil teknolojilere ne gibi görevler düflüyor? Enerjide arz güvenli i diye bilinen bir sorun var; yani enerjiyi ucuz, kaliteli ve güvenli olarak almak ve kullanmak durumunday z. Ciddi bir politikan z yoksa, arz güvenli ini sa layamazs n z. Dolay s yla enerjiniz, elektri iniz, petrolünüz, do al gaz n z s k s k kesilir. Bunun için iyi ve verimli politikalar gelifltirmek gerekir. Bu politikalar n bafl nda enerjiyi çeflitlendirmek, çeflitlendirmenin bafl nda ise yenilenebilir enerji kaynaklar kullanmak gelir. Bu da; rüzgar, günefl, biyodizel, biyoyak t, jeotermal gibi çeflitli enerji kaynaklar n ve üzerinde yeni çal fl lmaya bafllanan hidrojen gibi yeni enerji kaynaklar n araflt rmakla, bulmakla ve insanlar n istifadesine sunmakla mümkün olur de ç kard - m z bir yasayla bu konuda önemli bir aç l m meydana getirdik. Bu aç - l m sayesinde de gerek küçük su kaynaklar, gerek rüzgar kayna, gerek jeotermal enerjide gerçekten çok ciddi bir at l m gerçekleflti. Bu at l mlar yeni tür enerjilerin devreye girmesi anlam nda olup, arz güvenli i aç s ndan önemli. Özellikle ileri teknoloji uygulamalar konusunda kamu ve özel sektöre düflen görevler nedir? Kamuya düflen görev; ileri teknolojiyle alakal konular iyi takip etmesi ve de iflimi süratlendirmesi, buna uygun finans imkanlar n bütçesine almas d r. Özel sektörün ise daha süratli bir adaptasyon içinde oldu unu ve dünyadaki bütün geliflmeleri süratle takip etti ini görüyoruz. Yani özel sektör görevini yerine getiriyor. Devlet ise kendi de iflimi içinde özel sektörün meydana getirdi i yeni pazar hareketinin önünü açacak flekilde çal flmalar yapmal. Devlet bunun önünü t kay c de il, aç c davran fllar sergilemeli. Fideltus'un vizyonunu nas l de erlendiriyorsunuz? Fideltus; elektronik sahada, yaz - l m programlar nda dünyadaki en ileri teknolojiyi yakalad. Bu yaz - l mlar, ODTÜ ve di er üniversitelerin tekno kentlerinde, Türkiye'ye uygulanabilir hale getiren unsurlara dönüfltürebildi. Bu bak mdan tebrike de er bir çal flma içinde. Yerli a rl kl çal flmas, yerli beyin kullanmas ise ziyadesiyle sevindirici. Ayr ca ithalatla alakal da önemli teflebbüsleri var. Mesela Türkiye gibi deprem arazisi çok yo un olan ve s k s k tabii afetlerle karfl laflan bir ülke için çok önemli olabilecek mobil hastane kavram n ülkemize getirdi. Herhangi bir ilçemizde deprem oldu u andan itibaren ne yapaca m z flafl r yoruz. Ama mobil hastaneniz varsa ve bir saat sonra o bölgeye ulaflabiliyorsa bu müthifl bir olay. Doktoruyla, ameliyathanesiyle, laboratuvar yla; hiç eksiksiz. Bu Türkiye'de yeni bir kavram. Bunun hem Bay nd rl k Bakanl ve Baflbakanl k hem K z lay gibi kurumlar nezdinde hem de büyük belediyeler taraf ndan alakayla takip edilece i inanc nday m. 1 7

18 R Ö P O R T A J HER EVE EMC Telekomdan sa l a kadar birçok farkl sektörün aktörlerine hizmet veren, kiflisel veri depolama teknolojileri konusunda yeni at l mlar peflinde olan EMC, Fideltus leri Teknoloji nin stratejik ifl ortaklar ndan biri. EMC Türkiye Genel Müdürü Cem F nd ko lu, Fideltus ile birlikte, bilgi altyap s ndaki son yenilikleri, h zl ve etkili bir flekilde kullan c lara iletece iz, diyor. Halil brahim zgi - Foto raf: Vedat Öztürk Dünyan n en büyük flirketlerinden biri olarak Fortune 500 listesinde yer alan EMC, yaklafl k 30 y ll k geçmiflinde, çal flmalar n bilgi altyap s hizmetleri etraf nda flekillendirmifl bir flirket. Bundan 10 y l kadar önce Türkiye de faaliyet göstermeye bafllayan EMC, bugün telekomdan sa l a, güvenlikten kamuya kadar birçok farkl sektörün önde gelen aktörlerine hizmet veriyor. Çal flmalar n yetkin ifl ortaklar yla koordinasyon içinde sürdüren EMC nin stratejik iflbirli i gerçeklefltirdi i ifl ortaklar aras nda Fideltus leri Teknoloji de yer al yor. EMC Türkiye Genel Müdürü Cem F nd ko lu ile bilgi altyap s çözümleri ve Fideltus leri Teknoloji ile iflbirli i hakk nda konufltuk. Öncelikle bize EMC nin faaliyetlerini ve vizyonunu özetleyebilir misiniz? EMC olarak bizim iflimiz, bilgi ve bilginin etraf nda flekillenen altyap d r. Bilgi altyap s n n ihtiyaç duydu u donan m, güvenli i ve etkin bir flekilde yönetimi sa layabiliyoruz. 10 y l öncesinin depolama çözümlerinden bugüne geldi imizde ürün yelpazemizde büyük bir geniflleme söz konusu. Fideltus leri Teknoloji ile yapt n z iflbirli i hakk nda bilgi verir misiniz? Fideltus Teknoloji çok heyecan duydu umuz bir ifl orta m z. Teknolojinin içinde ve teknolojinin gelece ine inanan bir flirket olarak hayata geçirece i projelerde EMC yi tercih etmesinden dolay ayr ca bir heyecan tafl yoruz. Sektöre çok h zl bir girifl yapt lar ve sektördeki rakiplerine karfl çok h zl bir flekilde konum ald lar. EMC ve Fideltus un çal flma tarz da uyuyor. Fideltus da, EMC gibi en son teknolojiyi kullan c lara h zl ve etkili bir flekilde iletilmeyi amaçl yor. flbirli inin EMC nin faaliyetlerine ne gibi katk lar sa layaca n düflünüyorsunuz? Sadece ürün satmay de il müflterilerimiz için katma de er sa layan servisleri de gelifltirmeyi ilke olarak benimsiyoruz. Fideltus Teknoloji nin de, hayata geçirece imiz projelerle müflterilerin ifllerine de er katan bir ifl orta olaca na inan yoruz. Fideltus un 1 8

19 baflar l oldu u alanlarda, biz de h zla yol almay istiyoruz. EMC, 10 y l önce Türkiye de faaliyetlerine bafllad. 10 y l içinde Türkiye de ve dünyada veri depolamas ve yönetimi aç s ndan ne gibi yenilikler oldu? Müflterilerin art k sadece depolama ihtiyac yok. Ayn zamanda verilerin çok güvenilir biçimde saklanmas ihtiyac var. Biz yaz l m ürün ailemizle ürünlerimiz üzerinde veri güvenli i sa layabildi imiz gibi iki nokta aras nda veri süreklili i çözümleri de sunuyoruz. Artan veri depolama ihtiyaçlar, beraberinde veri yedekleme çözümlerine ihtiyac da getirdi. EMC bu konuda dünyan n önde gelen flirketlerinden Legato yu bünyesine katarak müflteri ihtiyaçlar n tek noktadan çözmek için önemli bir ad m atm fl oldu. Müflterilerimiz sadece veri taban nda yap land r lm fl verileri de il; video, ses ve dokümanlar gibi yap sal olmayan verileri de genifl ölçülerde saklamak istediklerinde içerik yönetim sistemine ihtiyaç duyuyorlard. EMC bu alanda da Documentum firmas n sat n alarak müflteri ihtiyaçlar na ilk elden cevap vermeye bafllad. Bunu takiben sanallaflt rma, a yönetimi ve bilgi güvenli i konular nda hizmet a n desteklemek için VMware, Smarts ve RSA firmalar n bünyesine katarak sunmufl oldu u hizmetleri ve çözüm yelpazesini geniflletti. Bilgi üretimi sürekli olarak art yor. Bu konudaki trendler nedir? Bilgi patlamas na görseller önemli katk da bulunuyor. Bu görselleri resimler, videoyla kaydedilen hareketli klipler ve gözetleme kameralar n n kaydetti i hareketli ve hareketsiz görüntüler oluflturuyor de dijital kamera ve kameral cep telefonlar n n say s dünya çap nda 1 milyar aflt. Hareketsiz görsellerin %10 undan az dijital olmayan kameralarla çekildi. Bu da bize verilerin çok önemli bir k sm n n dijital olarak üretildi ini gösteriyor. Verilerin oluflumundaki kaynaklar a rl kl olarak kimlerden olufluyor? Dijital olarak üretilen verilerin yaklafl k %70 i bireyler taraf ndan oluflturuluyor. Ancak oluflan verilerin sorumlulu unun %85 i kurumlara ait. Yani verileri üretenler kifliler, ama onlar saklamakla sorumlu olanlar kurumlar. Her eve EMC olarak formüle edebilece imiz flekilde, kiflisel veri depolama teknolojileri konusundaki yeni ürünlerimizi, yak n zamanda kullan c larla buluflturaca z. Kamu taraf ndan bakacak olursak, e-doküman sistemlerine geçiflin artt n görüyoruz. Bunun dijital ortam n yayg nlaflmas na etkisi nedir? Belgelerin ve sistemlerin elektronik ortama geçifli önemli bir de- iflim oluflturuyor ve bu h zlanarak sürecek. Kamudaki birçok önemli projede yer al yoruz. Tüm bu projelerde gördük ki, Türk halk na do ru bir altyap sunuldu unda dijital ortam benimsemesi kolay oluyor. Ancak Telekom altyap s n n kullan c lara yay lmas burada önem tafl yor. Ne kadar fazla ADSL kullan c s olursa, dijital imza veya e-doküman gibi yeniliklerin hayat m zda o kadar h zl yer alaca n düflünüyoruz. 1 9

20 T E K N o NANO TRENDLER Halil brahim zgi Bir Çin atasözü, bir kelebe in kanat ç rpmas n n tüm dünyay de ifltirebilece ini söyler. Teknolojik geliflmelerin getirdi i yenilikler de, amaçlad klar pratik faydan n çok ötesine geçebiliyor. nternetin bafllang ç dönemi ve bugüne kadar geçirdi i evrim bunun en çarp c örneklerinden birini oluflturuyor. Makro mikro denkleminde dünya gündemine oturan geliflmeler aras nda yapaca m z gezinti, gündelik hayat m zda de iflen al flkanl klar m zdan ve hayallerle gerçeklerin kesiflti i ufuk çizgisinden haberler veriyor. 2 0

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Odalar planlama sürecinde bulunmal

Odalar planlama sürecinde bulunmal Servotel Yönetim Kurulu Baflkan Ömer svan: Odalar planlama sürecinde bulunmal Dubai Towers ve Zorlu projeleri konusunda, ülke olarak hatal davran ld n ileri süren Ömer svan a göre, bu tür sorunlar n giderilmesi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS

SOLAREKS. Firma Hakkında SOLAREKS Firma Hakkında Firma Kimliği - Firma İsmi: Güneş Enerjisi Sistemleri Alper Uysal - Firma Kurucuları: Timuçin Uysal Elektrik Elektronik Mühendisi (Istanbul Teknik Üniversitesi & İngilizce İşletme) Alper

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış

Sunum Akışı. EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış Sunum Akışı EBA Tanıtımı Modüller ve Yenilikler Mobil Uygulamalar Sayılarla EBA Soru Cevap Kapanış EBA nedir? Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı