>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ">4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR."

Transkript

1 LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U NANO TRENDLER >B LG TOPLUMU OLMAK DR. SONER AKSOY >HER EVE EMC CEM FINDIKO LU >TEKNOLOJ DE ÖNCÜ OLACA IZ AHMET SUSUZ HAKAN AYDIN LER TEKNOLOJ yy KAMERALAR y y

2

3 E d I T o Cem Kalyoncu Merhaba, Fideltus fiirketler Grubu nun bir parças olarak Kas m 2007 de faaliyete geçirdi imiz Fideltus leri Teknoloji A.fi. nin kurumsal dergisini, kuruluflunun üzerinden bir y l bile geçmeden sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Teknoloji konusunda yeni bir platform olacak dergimiz, Fideltus leri Teknoloji yle ilgili haberlerin, geliflmelerin, iflbirliklerinin yan s ra Türkiye den ve dünyadan son teknolojik geliflmelere de yer vererek iki ayda bir sizlere ulaflacak. Öncü ve lider firma olma amac yla yola ç kan yüzde yüz Türk sermayeli olan flirketimiz; güvenlik, medikal, telekomünikasyon ve biliflim alanlar nda faaliyet göstererek Türkiye nin teknolojik alt yap s n ve teknolojik geliflimini ileri götürmek misyonuyla çal flmalar n sürdürüyor. Co rafi konumu nedeniyle son derece lojistik bir konumda yer alan Türkiye yi daha üst noktalara tafl yaca m za inan yor ve bu konuda üstümüze düflen ne varsa yapmaya haz r oldu umuzu da buradan belirtmek istiyorum. Fideltus Teknoloji yi keyifle okuman z diliyorum. Bir sonraki say da görüflmek üzere. Sayg lar mla, Cem Kalyoncu Yönetim Kurulu Baflkan 3

4 I N D E x HABERLER leri teknoloji kameralar. Strix Systems Uluslararas Sat fl Direktörü Matt Holdrege, WiFi ve WiMax ile bunlar n flebeke farkl l klar hakk nda bilgi verdi. Fideltus Teknoloji, Robot Olimpiyatlar n n sponsoruydu. 8 F DELTUS GRUP TAN Fideltus Capital ile Alman IEG iflbirli i. Teknolojik bir flehir do uyor: Ispartakule. 24 B R ARACINIZI GÖZETL YOR 4

5 RÖPORTAJ Teknolojide öncü olaca z Fideltus leri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Susuz ile Hakan Ayd n, Türkiye nin teknolojik alt yap s n ve teknolojik geliflimini ileri götürmeyi ve isimlerini ilk befle yazd rmay hedefliyor. 14 TEKNO Rekor garantili NASA mayosu Pekin 2008 Olimpiyat Oyunlar nda yüzücü Michael Phelps in k rd rekorlar ve bu rekorlarda rolü oldu u söylenen LZR Racer mayolar çok konufluldu. Neydi NASA taraf ndan üretilen bu mayolar n özelli i? 16 RÖPORTAJ Türkiye, bilgi toplumu olman n neresinde? Kütahya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baflkan Dr. Soner Aksoy, Türkiye de bilgi toplumunun oluflmas yolunda yap lan çal flmalarla ilgili bilgi verdi. 18 RÖPORTAJ Her eve EMC Kiflisel veri depolama teknolojileri konusunda yeni at l mlar peflinde olan EMC nin Türkiye Genel Müdürü Cem F nd ko lu, Fideltus Teknoloji nin konu u oldu. 20 TEKNO Nano trendler Makro mikro denkleminde dünya gündemine oturan geliflmeler aras nda yapaca m z gezinti, gündelik hayat m zda de iflen al flkanl klar m zdan ve hayallerle gerçeklerin kesiflti i ufuk çizgisinden haberler veriyor. 28 F DELTUS UZMANINDAN Fideltus leri Teknoloji Proje Ürün Yöneticisi Mustafa Hararc, bir flehir yönetim sistemi olan MOBESE yle ilgili ayr nt lar kaleme ald. Sat fl ve Pazarlama Genel Müdür Yard mc s Hakan Hasflerbetçi ve fl Gelifltirme Yöneticisi Gupse Nogay Ifl nak da, bu say n n di er uzman konuklar. mtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Fideltus leri Teknoloji A.fi. ad na Hakan Ayd n Akmerkez Ticaret Merkezi Nispetiye Cad. E3 Blok Kat: 16 Etiler- stanbul Tel: Fax: Yap m: Lea Yay nc l k Yay n Yönetmeni Dilek Girgin Art Direktör lker Ayd n Sa lamfikir Sok. Esen Palas No: 2 B Blok D: 5 Esentepe fiiflli Tel: Bask : Bizim Matbaa 4.Levent Oto Sanayii Sitesi Yeflilce M. Ulubafl C. No:31/B Seyrantepe stanbul Tel: Bask yeri ve tarihi: stanbul, Ekim Yerel süreli yay nd r. 5

6 I N T R o LER TEKNOLOJI KAMERALAR Fideltus leri Teknoloji, Türkiye deki tek mümessili oldu u Tattile n yetenekli kameralar yla güvenlik ve trafik konular nda üstün çözümler sunuyor. talya da 1988 y l nda otomasyon ve kalite kontrol yönetimiyle müflterilerine mühendislik çözümleri sunarak sektöre ilk ad m n atan, 1995 te farkl bir pazar hedefleyerek h zl denetim ve kalite kontrol yapan kameralar n n dizayn ve üretimine bafllayan Tattile in tüm ürünleri ISO ve CE belgelerine sahip. Tattile her kameraya beyin ekleyerek kameralar na analiz yetene i kazand rd, kameralar n içine bir ifllemci, yaz l m ve haf za ekledi. Yani Tattile kameralar ifllemci bir beyin gibi görüntüyü analiz ediyor, yaz l m düflünüyor ve haf - zaya yaz yor. Fideltus, plaka ve yüz tan ma gibi sistemlere sahip olan Tattile Güvenlik Kameralar alan nda kurumsal olarak ilerliyor. 6 GB a kadar kay t yapan Tattile Trafik Kameralar ise dijital kay t yapabilme özelli iyle öne ç k yor. Analog kameralar n aksine Tattile dijital kameralar ; her türlü kayd izliyor, takibini ve tespitini yap yor. Duman, hareket, s, otoyolda durma, h z limitini aflma, otoyolda geriye gitme, yang n, ortamdan eksilen veya ortama eklenen eflya, ani hareket gibi her tür de iflikli i takip edebiliyor. stenen her olas l k da bu kameralara yüklenebiliyor. Hareketli araç üzerinde aktif olarak hareketli görüntü tespiti yapabilme özellikleriyle farkl laflan kameralar, plaka ve yüz tan ma sistemlerini de içeriyor. Tattile kameralar aras nda; aktif video izleme sistemi ve alarmlar n içeren Sirio, trafik analisti ak ll kamera Rigel, plaka okuyan ve pek çok üstün özellikle çözümler sunan Vega, otomatik plaka okuyucu Deneb ve Algor ile ak ll DVR çözümleri sunan, analog kameraya dijital kameran n özelliklerini yükleyebilen Epos kameralar bulunuyor. FIDELTUS, ROBOT OL MP YATLARININ SPONSORUYDU Fideltus leri Teknoloji, 1-3 May s 2008 tarihlerinde gerçeklefltirilen TÜ Robot Olimpiyatlar TÜRO 08 in sponsoruydu. stanbul Teknik Üniversitesi ( TÜ) Kontrol ve Otomasyon Kulübü nün (OTOKON) düzenledi i olimpiyatlar, TÜ Ayaza a Yerleflkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi nde hayata geçirildi. Türkiye de lise ve üniversite düzeyinde robotik e itiminin önemini ve verimini sorgulayan, dünyada ola anüstü h zda geliflme gösteren robotik alan nda Türkiye nin gücünü art rmay hedefleyen TÜRO 08 de, çeflitli lise ve üniversitelerden yar flmac lar, Mini Sumo, Çizgi zleyen, Süpürge, Yang n Söndüren, Silindir Tafl ma, Serbest Kategori ve Kendini Dengeleyen Robot bafll klar nda yar flt lar. Olimpiyatlar n sonucunda dereceye girenlere aralar nda bilgisayar, yaz c, taray c, webcam, video kamera, dijital foto raf makinesi, kablosuz modem, mp3 çalar, tafl nabilir hard disk gibi ürünlerin oldu u hediyeler verildi. TÜRO 08 de, ayr ca, robotik konusunda uluslararas arenada söz sahibi olan seçkin akademisyenlerin kat ld seminer ve konferanslar, ö rencilerin ve endüstri temsilcilerin çal flmalar n n yer ald sergiler de gerçeklefltirildi. 6

7 SPEKTRUM VE GÜÇ FARKI Strix Systems Uluslararas Sat fl Direktörü Matt Holdrege, 1996 dan beri kullan lmakta olan WiFi ve ilk aflamalar nda olan WiMax ile bunlar n flebeke farkl l klar hakk nda Fideltus Teknoloji ye bilgi verdi. Kablosuz a flebekeleri alan nda kendini dünya çap nda kan tlam fl bir firma olan Strix Systems in Uluslararas Sat fl Direktörü Matt Holdrege, di er a flebekeleri üreticilerine göre Strix Systems in, dünya üzerinde stratejik ve genifl ölçekli yay lm fl sistemlerinin mevcut oldu unu söylüyor. WiFi (802.11) ile WiMax in (802.16) birbirine benzer genifl bantl kablosuz teknolojiler oldu unu belirten Holdrege, WiFi, 1996 dan beri kullan l yor; WiMax ise ilk aflamalar nda. Bu nedenle WiFi oldukça olgunlaflt, serbest bir spektrumda kullan l yor ve dünyada 1 milyar kullan c n n cihaz nda yüklü. WiMax ise binalarda ve kentsel bölgelerde daha iyi performans veriyor. Yan s ra WiMax özel kullan c spektrumu için tasarland ; WiFi den daha fazla ç k fl gücü kullan m na, birçok durumda devlet yönetmeli iyle izin verilecek. Yüksek güç, büyük bir flehri kapsamak için daha az baz istasyonu anlam na geliyor, diyor. Matt Holdrege, Wi- Max ve WiFi flebeke yap s aras ndaki temel farkl l klar ise flöyle aç kl yor: WiFi flebekesi ve WiMax flebekesi aras ndaki en önemli fark spektrum ve güç. WiFi nispeten düflük ç k fl gücüne ayarlanm fl, bofl - aç k spektrumda olan birtak m genifl bloklarda kullan l r. WiFi nin avantaj daha fazla spektrum, düflük maliyet, daha fazla cihaz ve olgunlu u. WiMax n avantaj ise daha fazla güç. Wi- Fi flebekeleri Avrupa ve Asya aras nda infla edilmifltir. Avrupa da bütün hükümetlerde ve kamu servislerinde kullan lan flehir flebekelerimiz var. Üstelik güvenlik ve video izleme için belirlenmifl havaalanlar gibi kilit noktalardaki, limanlardaki ve flehir merkezlerindeki halka aç k alanlarda flebeke a lar m z mevcut. 7

8 G R U P FIDELTUS CAPITAL LE ALMAN IEG fib RL Fideltus Capital, özellikle yurtd fl ndaki varl n ve ba lant lar n güçlendirmek ad na Almanya n n önde gelen finansman flirketlerinden IEG ile, 2008 y l ndan itibaren kurumsal finans dan flmanl alan ndaki güçlerini birlefltirdi ve stratejik iflbirli i içine girdi. Kuruldu u 2006 dan bu yana kurumsal finans dan flmanl ve do rudan sermaye yat r mlar alanlar nda baflar l ifllere ve ilklere imza atan, Türkiye nin önde gelen butik kurumsal finans kuruluflu olma hedefiyle çal flmalar n sürdüren Fideltus Capital ile IEG, bu iflbirli iyle; uluslararas piyasalarda yerel mevcudiyet ve yerel deneyim imkanlar n art rarak, beraber verecekleri uluslararas kurumsal finansman dan flmanl k hizmetlerinin kalitesini yükseltme imkan n yakalad lar. Bu iflbirli i Güney Afrika, Hindistan, Çin ve Avrupa n n önde gelen ülkelerinde ofisleri bulunan IEG ye, uluslararas müflterilerinin ve yat r mc lar n n yo un ilgisini çeken Türkiye piyasas na girme olana sa lad. IEG nin kurucular ndan olan Yönetici Direktör Stefan C. Heilmann, Çeflitli Türk yat r m bankalar ve butik kurumsal finans flirketleriyle yapt m z görüflmeler ve araflt rmalar m z neticesinde, Türkiye de bizim için en ideal orta n Fideltus Capital oldu una karar verdik, yorumunu yapt. IEG ile yap lan iflbirli iyle Fideltus Capital ise; hedeflemekte oldu u 20 ila 200 milyon Amerikan dolar aras ndaki kurumsal finansman ifllemleri için, uluslararas piyasalardaki finansal ve stratejik yat r mc - lara yerel bir ortakla birlikte daha etkili bir eriflim imkan kazand. Artan uluslararas bilgi ve birikimi sayesinde Fideltus, do rudan sermaye yat r mlar ve stratejik ortakl klara ihtiyaç duyan Türk flirketlerine yeni f rsatlar yaratmak ve bu f rsatlar n de erlendirilmesinde en kaliteli flekilde hizmet vermek suretiyle; Türk flirketlerinin sürdürülebilir büyüme ve dünya pazarlar ile entegre olma süreçlerine art de er katt. Fideltus Capital in Genel Müdürü Mehmet Sa ro lu, IEG ile ayn vizyona, felsefeye ve de erlere sahibiz. Eminim ki bu baflar l iflbirli i ile hem Türkiye de hem de uluslararas piyasalarda daha da h zl bir büyüme içerisine girece iz. Yabanc sermayenin ülkemizdeki do ru flirketlere yönlendirilmesinde her iki kurumun ortak de erleri güçlü bir sinerji yaratacakt r. Türkiye art k yabanc sermayenin ilgi oda haline gelmifltir ve bu f rsat do ru de erlendirilmelidir. Fideltus ve IEG aras ndaki iflbirli inin yaratt bu sinerji ayn zamanda Türk flirketlerinin uluslararas yat r mlar na önemli katk da bulunacakt r dedi. Fideltus ve IEG, birlefltirdikleri tecrübelerini Orta Do u ve Kuzey Afrika gibi büyüyen pazarlardaki varl klar n art racak ve Avrupa ve Türkiye deki yat r m f rsatlar n özellikle buradaki yat r mc larla buluflturacak bir platform olarak kullanmay amaçl yor. Fideltus Capital hakk nda Fideltus Capital, Türkiye nin önde gelen yat r m bankalar nda uzun y llar yönetici olarak çal flm fl ve baflar l ifllere imza atm fl olan profesyonellerce kurumsal finansman yat r m dan flmanl flirketi olarak 2006 de stanbul da kuruldu. Fideltus Capital, flirket evlilikleri ve birleflmeleri, ortakl k oluflturulmas, borç yeniden yap land r lmas, borç ya da hisse senedi yoluyla finansman sa lanmas alanlar nda müflterilerine dan flmanl k hizmeti veriyor. Fideltus Capital in gerçeklefltirdi i son kurumsal finansman ifllemi STFA Yat r m Holding e yabanc bir finansal orta n bulunarak az nl k hissesi sat fl yoluyla flirketin borçlar n n yeniden yap land r lmas ve h zl büyüme için finansman sa lanmas na yönelik verdi i dan flmanl k hizmeti. 8

9 TEKNOLOJ K B R fieh R: ISPARTAKULE Bahçeflehir in hemen yan nda yeni ve teknolojik bir flehir yarat l yor; Ispartakule. Fideltus Emlak Pazarlama ve Öztafl nflaat ortak giriflimi olan proje; sosyal imkanlar, fiyatlar, yeni yollar ve her dairede haz r olan internet ba lant s yla oldukça iddial. Ispartakule projesinin dört önemli avantaj var. Öncelikle Ispartakule, teknolojiye yak n duran bir flehir. Örne in her dairede internet ba lant s haz r. Yine her daire renkli ve görüntülü interkom ba lant s na sahip. kinci olarak bu proje kapsam nda yeni yollar hayata geçiriliyor. Üçüncüsü, bölgenin en büyük, stanbul un ikinci büyük al flverifl merkezi Ispartakule bünyesinde yer al yor. Dördüncü olarak ise, bu projeyle sunulan kalitenin sosyal imkanlarla daha da güçlendirilmesine ve sa lanan pek çok katma de ere ra men ciddi bir fiyat avantaj söz konusu. Yat r m tutar 800 milyon dolar, toplam cirosu ise 1.2 milyar dolar olan uydu kent, havaalan na 18 km mesafedeki Bahçeflehir in Ispartakule mevkiinde konumlan yor. 551,111 metrekare arazi üzerinde 1 milyon metrekare inflaat alan mevcut. Proje alan n n %90 n yeflil alan ve sosyal tesislere ayr ld. Projedeki 15 adadan üçündeki 1982 konut teslim edildi. 1+1 ila 4+1 aras nda de iflen dairelerin büyüklükleri de 66 ila 197 metrekare aras nda. Birinci s n f malzemelerle yap lan projede; dairelerdeki beyaz eflya, klima, kombi, ocak, f r n, davlumbaz ve bulafl k makinesi standart olarak sunuluyor. Sosyal tesiste ise aç k-kapal havuz, sauna, squash, fitness, kuaför, büfe, mini bar, tenis kortu, basketbol sahas var. Projede çocuklara ayr bir önem verildi; bir Legokent kuruluyor. Ispartakule deki 240 bin metrekarelik ticari alanda, 85 bin metrekare kiralanabilir alan, 120 bin metrekare kapal alana sahip bir AVM yap lacak. Bir e lence merkezi ve hastane projesi de planlanma aflamas nda. Bölgede daha sonra ihale edilecek olan ilkokullar, ortaokullar, liseler, camiler ve Ispartakule belediye binas n n tamamlanmas yla yeni bir yaflam kenti oluflturulmufl olacak y l nda bölgedeki di er projelerle birlikte beklenen konut say s n n 15 bini bulaca, nüfus say s n n ise 50 bin civar nda olaca öngörülüyor. Ispartakule ye TEM otoyoluyla kolay bir ulafl m sa lan yor. Fakat Bahçeflehir ç k - fl yo un trafik ihtiyac n karfl layam yor, Bahçeflehir deki yollar da yo un trafikle bafl etmede yeterli olam yor. Bu nedenle Fideltus Emlak Pazarlama ve Öztafl nflaat ortak giriflimi; sekiz köprü, dokuz kavflak ve üç fleritten oluflan yeni bir otoyol yap m na bafllad. Otoyoldan proje alan na do ru yap m süren yeni Ispartakule ç k fl, alandaki trafik fleklini düzenleyerek al flverifl merkezine kolay ulafl m sa layacak ve otoyol yolcular n n da Bahçeflehir sakinleri gibi al flverifl merkezini kullanmalar na yard mc olacak. Otoyol yap m Aral k 2008 de tamamlanacak. 9

10 R Ö P O R T A J TEKNOLOJ DE ÖNCÜ OLACA IZ Yüzde yüz Türk sermayeli olarak Kas m 2007 de kurulan Fideltus leri Teknoloji; güvenlik, medikal, telekomünikasyon ve biliflim alanlar nda hizmet veriyor. Fideltus leri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Susuz ile Hakan Ayd n, Türkiye nin teknolojik alt yap s n ve teknolojik geliflimini ileri götürmeyi ve isimlerini ilk befle yazd rmay hedefliyor. Dilek Girgin - Foto raf: Vedat Öztürk 1 0

11 Fideltus leri Teknoloji ne zaman, hangi amaçla kuruldu? Ahmet Susuz: Fideltus Grup un flirketlerinden biri olan Fideltus leri Teknoloji, Türkiye nin teknolojik alt yap s n ve teknolojik geliflimini ileri götürmek amac yla kuruldu. Yüzde yüz Türk sermayeli olan flirketimizin kurulufl tarihi Kas m 2007 sonu. fiirket olarak 2008 in ilk aylar - n faaliyet raporlar, alt yap çal flmalar, personel al m yla geçirdik. Bu arada distribütörlüklerimizi ald k, ifllemlerimizi yapt k, ürünler ürettik. Fideltus leri Teknoloji olarak Ar-Ge çal flmalar nda da en üst ve en ileri noktaya gelmek istiyoruz. Bunun yolu öncelikle kendine inanmak ve güvenmek, sonra da konular bilmek ve do ru konular seçmektir. Türkiye nin kendi teknolojisinin, ürünlerinin olmas ve bu ürünleri satar duruma gelmesi, d flar ya ba ml l n kaybetmesi gerekiyor. Biz de Fideltus leri Teknoloji olarak bu konuda üstümüze düflen ne varsa yapmak istiyoruz. Hakan Ayd n: Günlük hayat güvence alt na alan ve yaflam kolaylaflt ran teknolojik çözümler sunuyoruz. Fideltus leri Teknoloji olarak, teknoloji alan nda öncü olmak; yeni tasar mlar ve bu tasar mlar Ar- Ge olarak gelifltirecek modeller yaratmak amac nday z. Buna paralel olarak da beyin göçünü önlemek istiyoruz. Teknolojik alanda yetiflmifl insanlar, yurtd fl na gitmek zorunda kal yorlar. Çünkü Ar-Ge alan nda yurtd fl nda çok güzel imkanlar var. Bu noktada biz, gayet güzel bir altyap oluflturarak teknolojik alanda projeler yapma ve bu durumu biraz olsun engelleme arzusunday z. Fideltus leri Teknoloji olarak Ar-Ge merkezi kurma düflünceniz var m? Ahmet Susuz: stiyoruz. fiu anda 20 civar nda Ar-Ge çal flan m z var. Bu say y, Ar-Ge merkezi kurma gere i olarak 51 e ç kart p, merkezimizi kuraca z önümüzdeki dönemde. Türkiye bu konudaki en önemli geliflimlerinden birini Altay projesinde yapt. Bu proje kapsam nda befl firmaya, Türkiye nin yerli tank n yapmalar teklif edildi; firmalar da çal flmalar na bafllad lar. Ar-Ge merkezimizi kurduktan sonra biz de bu tür projelere girebilece iz. Sizin hayat n zda teknoloji nas l bir yer tutuyor? Hakan Ayd n: Ben biliflim kökenliyim zaten. Ahmet Bey de savunma kökenli. Böyle bir model olufltu. Zaten bu iki alanda da ürünler sunuyoruz. Hepimiz bu iflin mutfa nday z. Dolay s yla sektördeki di- er firmalardan çok daha h zl büyüyece imizi düflünüyoruz. BÖLGEDE DE DD ALI OLMAK ST YORUZ Fideltus leri Teknoloji, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor? Hakan Ayd n: Dört ana konumuz var; güvenlik, medikal, telekomünikasyon ve biliflim. Asl nda bafllang c m z, ileri teknolojinin aç l m olan dizayn ve Ar-Ge. Bununla beraber biliflim, bizim için vazgeçilmez bir konu. Telekomünikasyonun da içinde olmak zorunday z; zaten üretti imiz ürünler var. Ayr ca biz sadece Türkiye de de il, bölgede de iddial olmak istiyoruz, hem yaz l msal hem donan msal anlamda. Üretmedi imiz ama yurtd fl ndaki mevcut ba lant lar m z ve tecrübelerimiz nedeniyle, mesela medikal taraf nda da projeler yap - yoruz. Teknolojiyi en yüksek oranda kullanan bölüm savunmad r, sonra da medikal geliyor. Ahmet Susuz: Türkiye, savunma sanayi konusunda 2000 de bir Ahmet Susuz (solda) ve Hakan Ayd n: Yeni tasar mlar ve bu tasar mlar Ar-Ge olarak gelifltirecek modeller yaratmak amac nday z. Buna paralel olarak da beyin göçünü önlemek istiyoruz. 1 1

12 R Ö P O R T A J karar ald ve Art k kendi savunmam kendim yapaca m dedi. D fla ba ml - l ktan kurtulmak gerekiyor zaten. Tabii Türkiye de çok ileri gitmifl, yabanc firmalarla ortak flirketler var. Biz de en az onlar kadar yerel bir güç olmay hedefliyoruz. Bu do rultuda yurtd fl ndan getirdi imiz ba lant lar, know how lar da kullan yoruz. Türkiye de hangi ürünlerin temsilcili ini yap yorsunuz, yan s ra hangi yerli firmalarla iflbirli i içindesiniz? Hakan Ayd n: Biliflimde MOBESE kent güvenli i konsepti alt nda Strix kablosuz sistemler ve ileri teknoloji içeren Tattile kameralar m z; medikal tarafta MED1 mobil hastane platformlar m z; ülke güvenli i ve savunma sistemlerinde ilgili ürün ve anahtar teslim çözümlerimiz var. Stratejik partner anlam nda savunma sanayi dal nda Güney Afrika ile görüflmelerimiz söz konusu. Yerli firmalardan ise CitySurf ve Defne ile ciddi iliflkilerimiz mevcut. CitySurf ile Türkiye de üç boyutlu co rafi bilgi sistemi kurup, bunu hem ilçe belediyelerine hem kamu alanlar nda aktif olarak hayata geçirece iz. LOJ ST K B R MERKEZ leri teknoloji konusunda Türkiye nin sahip oldu u avantajlar nelerdir? Ahmet Susuz: Türkiye nin kalk nma öncelikli illere, Ar-Ge yat r mlar na, tekno kentlere verdi i teflvikler, yat r mda büyük avantajlar sa lad için yat r mc lar buraya çekiyor. Ama Türkiye nin as l avantaj, lojistik bir merkez olmas nda. Kuzey Afrika, Arap Yar madas, Türki Cumhuriyetler, Rusya ve Balkanlar n yan bafl nda olmas, bu tip olaylarda önemli. Çünkü buralarda inan lmaz derecede savunma yat r mlar yap l yor. Do umuzdaki ülkelerin ço u enerji kaynaklar ndan ve bunlar n fiyatlar n n yükselmesinden dolay büyük mali güçlere sahip oldular. Ve kendilerini güvencede hissetmek için de savunma sanayine büyük yat r mlar yap yorlar. Bizim bu konuyla ilgili projelerimiz var. Savunma sanayinde de lider kurulufllar n aras na kat l p, ismimizi ilk befle yazd rmak istiyoruz. Peki ya dezavantajlar? Ahmet Susuz: Türkiye nin dezavantajlar ; geçmiflten gelen büyük yat r mlar - n n olmamas, her fleyin hep d flar dan al nmas, yetiflmifl personelin beyin göçü ad alt nda yurt d fl na gitmesi, bilim adamlar m za yeterli destek verilmemesi gibi unsurlar. Maddi destek verilmedi i sürece bu ifl yürümüyor. Yoksa Türkiye de beyin vard, fikir vard, vizyon vard, misyon vard. Bunu daha ileri noktaya götürecek teflvikler yoktu. fiimdi onlar da var; 2002 den bu yana devlet teflvikleri ço almaya bafllad. Bir dezavantaj daha söz konusu: Son ç kan kanuna göre Ar-Ge de, GSMH n n (Gayri Safi Milli Has la) yüzde 2 sini kullanabiliyorsunuz. Ancak bu kullan m, daha çok büyük yabanc flirketlerce gerçeklefltiriliyor flu anda. Oysa yerli flirketlerin de devreye girmesi, GSMH nin kullan m n n çok iyi kontrol edilmesi ve Ar-Ge çal flmalar n n Türkiye nin geliflimine katk da bulunmas çok önemli. Hakan Ayd n: Bir de flu var; entelektüel sermaye ile bir yere kadar ifl yap - yorsunuz. Ya da lokal markette kal yorsunuz. Yurtd fl nda teknolojiyle ilgili özel fonlar var. Siz projenizi götürüyorsunuz, bu fonlar projenize inan rsa, sizi al yorlar veya stratejik ortak olarak belli noktaya getiriyorlar. Sonuçta Microsoft da böyle ç kt ; bir fon Microsoft u sahiplendi ve dünyan n en büyük flirketlerinden biri oldu. Google da ayn flekilde. Yabanc web baflar öyküleri genelde bir garajda bafllar. ki kafadar bir araya gelir ve fikirlerini hayata geçirmek için kollar s var. lk ofisleri evlerinin kullan lmayan garaj d r. Steve 1 2

13 Jobs ve Steve Wozniak n Apple, Jeff Bezos un Amazon.com u, Pierre Omidyar n Ebay.com u, Bill Gates ve Paul Allen in Microsoft u, Larry Ellison un Oracle ve hatta Larry Page ve Sergey Brin in Google. Hepsinin ortak nokts sadece bir hayalle yola ç km fl olmalar. Neredeyse s f r sermaye, garaj veya ufak ofisler, kendilerinden baflkas n n inanmad fikirler. fiimdi hepsi dünyay de ifltiren giriflimler olarak kabul ediliyor. Maalesef bu, Türkiye de yok. Ama flimdi biz, Fideltus Teknoloji olarak bunu modelledik; entelektüel sermayenin bir yere getirdi i konuyu al p, daha büyük ölçekli hale getirmek istiyoruz. TÜRK YE TEKNOLOJ ÜSSÜ OLACAK Türkiye, içinde bulundu umuz co rafyan n teknoloji üssü olacak, diyebilir miyiz? Ahmet Susuz: Olacakt r, ben inan yorum. Hakan Ayd n: Biz yurtd fl nda bir anlaflma yapt m z zaman önce dünya haritas n ve bu haritada Türkiye nin yerini gösteriyoruz. Art k onlar da Türkiye nin lojistik anlamda üs olaca n biliyor. Ayr ca Türkiye de gerçekten çok genç bir nesil yetifliyor. E er iyi e itim al rlarsa inan lmaz bir güç olacaklard r. Türkiye nin teknolojik alt yap s n gelifltirmeye yönelik ne gibi projeleriniz var? Ahmet Susuz: Fideltus leri Teknoloji nin tasar m ndan üretimine kadar her fleyini oluflturdu u Araç Takip Sistemleri, flu anki en önemli çal flmam z. Dünyan n en küçük araç takip sistemi donan m. Ve daha da küçü ünü yapmak için Ar-Ge çal flmalar m z var. Hakan Ayd n: Zaten flu anda bir proje bafllatt k. stanbul ve Ankara daki tüm taksilerin, MOBESE konsepti ad alt nda kent güvenli i sistemine ba lanmas n sa l yoruz. Araç Takip Sistemlerini, taksilere adapte ediyoruz. Bu çal flmam z ekim ay nda bafll yor. Yan s ra buna benzeyen frekans kar flt r c -sinyal bozucu (jammer) ve biometrik sistemlerimiz var; flu anda Ar-Ge de olan bir çal flma. Sözünü etti iniz jammer sistem nedir? Hakan Ayd n: Frekans kar flt r c lar-sinyal bozucular 20 Khz-3 Khz aras, 400 watt ç k fl gücünde, o an için mevcut band aral n iletiflime kapatan askeri ve polis kullan m için tasarlanm fl cihazlar m zd r. Önümüzdeki 10 y ll k süreç içinde teknoloji alan nda neler geliflecek sizce? Ahmet Susuz: Ben güvenlikten örnek vereyim. On y l için Türkiye kendi atak helikopterini, tank projesini, insan savar araçlar n yapm fl olacak. Kendi uydusal alan nda büyük yat r mlar gerçeklefltirecek. Füze savunma projesini hayata geçirecek. Bunlar yapmak zorunda. Çünkü Türkiye nin çevresinde çok büyük bir elektriklenme var. Ayr ca daha güvenli flehirlere kavuflaca z. Olaylar n bir an önce ayd nlat ld, emniyetin müdahalesinin çok h zl yap ld inan lmayacak kadar güvenli flehirler olacak. Metro geliflecek, tafl mac l k daha düzenli olacak. Hakan Ayd n: Bill Gates in dedi i gibi dijital devrimle karfl karfl ya olaca z. IP, hayat m z n her alan na girecek ve teknoloji yaflam kalitemizi yükseltecek. Televizyon yay nlar IP üzerinden insanlara ulaflacak. ICT Türkiye de çok h zl geliflme gösterecek, 3G ve WiMax lisanslar n n ç kmas ndan sonra inan lmaz bir flekilde mobilite artacak. 1 3

14 T E K n o REKOR GARANT!L! Pekin 2008 Olimpiyat Oyunlar nda yüzücü Michael Phelps in k rd rekorlar çok konufluldu. Ve bir de bu rekorlarda rolü oldu u söylenen LZR Racer mayolar. Asl nda, LZR Racer in NASA taraf ndan üretildi i ö renilince kimse k r lan rekorlara flafl rmad. Peki ama neydi bu mayolar n özelli i? Halil brahim zgi 1 4

15 Daha h zl, daha yüksek, daha güçlü Olimpiyat oyunlar n n temelinde bu motto yer al yor. Dünyan n dört bir yan ndan toplan p gelen sporcular, olimpiyat oyunlar na isimlerini yazd rmak için birbirleriyle k yas ya bir rekabetin içine giriyor. Her alanda. Son olarak Pekin 2008 Olimpiyatlar da bu rekabete zemin haz rlad. Yüzmede ABD li Michael Phelps kazand alt n madalyalar ile ad ndan s kça söz ettirdi. Ancak hikâyenin bafllang c Phelps in att alt n kulaçlardan öncesine dayan yordu. Olimpiyatlardan bir hayli süre önce yüzme mayolar üreten bir flirketin yolu NASA n n Virginia daki araflt rma merkezine düfltü. Uzay mühendisleri kendilerinden bambaflka bir alanda faaliyet gösteren üreticilerle görüfltüler. stenilen, yüzme alan ndaki sporculara yard mc olacak yepyeni bir mayo gelifltirmekti. Ak flkan dinami inde uzman mühendislerin yo unlaflt klar alanlar, uçak ve uzay mekiklerinde kullan lan elementlerle s n rl yd. Yüzücülerin kat ettikleri mesafedeki ak flkanl k ilgi alanlar nda say lmazd. Ama bilim bilimdi ve benzer yönleri vard. Vücudun sürtünmesini azalt yor 13 fiubat 2008 de, Speedo firmas, LZR Racer markas yla yüzücüler için yeni bir mayoyu piyasaya sürdü. Yani olimpiyatlarda kas rga gibi esip madalya elde eden Phelps baflta olmak üzere birçok sporcuyu baflar ya kavuflturan mayo modelini. LZR Racer efsanesinin perde arkas nda, bu yeni mayonun sporcunun kaslar na daha fazla oksijen gitmesini sa lamas ve suyun içinde ultrasonik olarak vücudun sürtünmesini azaltmas yer al yor. fiubat ay nda yüzücüler Speedo nun yeni mayosunu kamuoyuna duyururken yanlar nda NASA araflt rmac s Steve Wilkinson da vard. Araflt rmay yürüten ekipte yer alan Wilkinson, yap lan çal flman n baflar s ndan emin görünüyordu. Wilkinson, bundan 30 y l önce NASA da çal flmaya bafllad nda mayo test edece ini akl ndan bile geçirmiyordu. Zaten mayo üretimiyle u raflt süreçte, meslektafllar n n kendisine bakarak k k r k k r güldüklerini de tan t m toplant s s ras nda ifade ediyordu. Ama sonuçta son gülenin Wilkinson oldu u aç k. NASA n n üretti i bu mayo, sporcular n performans n yüzde 2 düzeyinde art r yor. Bu oran, olimpiyatlara kadar geçen süre içinde 50 nin üzerinde dünya rekoru k r lmas na yetti. Olimpiyat zaman gelip çatt nda da, Michael Phelps baflta olmak üzere birçok sporcu bu yeni mayoyla birbiri ard na rekorlar k rmaya bafllad. Gazete manfletlerini süsleyen baflar larda NASA n n da ad geçiyordu. Yani NASA, yüzme tarihinde de bir rol oynam flt. nsano lunun kendini aflma duygusu uzayda oldu u gibi yeryüzünde de sürüyor. Teknoloji, beklenmedik yerlerde bile insano lunun yan nda belirerek tarih sayfalar n n yaz lmas - na ortakl k ediyor. 1 5

16 r ö p o R T A J TÜRK YE, B LG TOPLUMU OLMANIN NERES NDE? Mehmet Zeki Özergen Türkiye'nin bilgi toplumu olmas yolunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçeklefltirilen çal flmalar hakk nda bilgi verir misiniz? Son dönemde Türkiye'nin bilgi toplumu olmas istikametinde çok ciddi ve verimli çal flmalar yap ld. E-devlet ad alt nda bütün kurumlar n online ortama çekilmesi ve vatandafllara aç lmas büyük bir aç l m oldu; gümrükten pasaport talebine kadar her safhada e-devlet uygulamas önemli mesafeler ald. TBMM de buna paralel çal flmalar yapt. Mesela, bilgisayarda elektronik imza gerekli oldu u için, Elektronik mza Yasas 'n ç kartt. Bizim komisyonumuz bu noktada katk da bulundu. Ayr ca patentle alakal yasa düzenlemelerimiz oldu. Bunlar da Türkiye'deki patent ifllemlerinin h z n art rd. Son dört y lda al nan patent say s daha önceki y llara nazaran 2-3 kat artt. Bir de elektronik komponentler var. Devrelerin içinde baz elemanlar n yerini de ifltirerek farkl komponentler üretebiliyor, bunlar farkl maksatlar için kullanabiliyorsunuz. Bir bilimsel çal flma gerektirdi i için patentinin al nmas ve korunmas gerekir. Elektronik komponentin korunmas istikametinde de çok ciddi bir yasal düzenleme yap ld. TBMM, Türkiye'de bilgi toplumunun oluflmas yolunda bu ve buna benzer pek çok konuda destek verdi. Bas nda ç kan haberlere göre Türkiye, patent liginde Pakistan n bile gerisine düfltü. Bu konuyu nas l de erlendiriyorsunuz? Do ru bir haber. Patent alabilmeniz için Ar-Ge yapman z laz m. Türkiye'de, 2002 Kas m' nda, gayrisafi milli has ladan patente ayr lan pay, yüzde 0,064 idi. Bu flimdi yüzde 1'e yükseldi. Bunun 2012 de yüzde 2 olmas n sa lamay hedefliyoruz. Türkiye'nin gayrisafi milli has las neredeyse 700 milyar dolar. 2012'de 800 milyar geçer. Bunun yüzde 2'si 16 milyar dolar eder. Yani Ar-Ge'ye 16 milyar dolar ay r rsan z, patent say n zda da art fl olur den sonra bu konudaki patlamalar göreceksiniz. bre zaten yükselme e iliminde. Çünkü üniversitelerde art k tekno kentler var. Genç mühendisler çok ciddi araflt rmalar yap yorlar. Onlar n yapm fl olduklar Ar-Ge'lerden çok say da patent konusu ortaya ç kabiliyor ve uygulamaya konuyor. Türkiye'nin bilgi teknolojileri alan ndaki gündeminde hangi bafll klar yer al yor? Türkiye e-devleti daha gelifltirmek, bütün kurumlar yla beraber elektronik ortamda yaz l m programlar n gerçeklefltirmek gibi düflüncelere sahip. Bütün vilayetlerde MOBESE sistemleri var; daha gelifltirilmifl yeni sistemleri uygulayabilmek en büyük arzumuz. Ayr ca yang n, polis, su bask n ihbar gibi ihbarlar bir telefon hatt ndan yapman z mümkün. Belediyeler, Co rafi Bilgi Sistemi'ne girdi, ayr ca Co rafi Bilgi Sistemi'ni üç boyutlu olarak ekran n za getiren sistemler gelifltirildi. Bunlar Türkiye'nin güncel konular ve bunlar n süratle yay lmas için gereken çal flmalar yap yoruz. Özel sektörde de bu istikamette pek çok firma var; Anadolu'da da larak bu hizmetleri gelifltiriyorlar. Hastanelerde de art k MOBESE, elektronik koruma, hastalar n muayeneleriyle ilgili an nda tespit sistemleri kullan l yor. Geçen gün bir hastanede röntgen çektirdim. Film, ben yukar ç k ncaya kadar elektronik ortamda doktorun ekran na gelmifl. Eskiden olsa bekleyip, filmi al p Kütahya Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baflkan Dr. Soner Aksoy, Türkiye de bilgi toplumunun oluflmas yolunda yap lan çal flmalarla ilgili bilgi verdi. E-devlet uygulamalar n n önemine ve k sa zamanda ald mesafeye dikkat çeken Aksoy, Türkiye nin teknoloji gelifltiren bir ülke olmas için neler yap lmas gerekti ini de anlatt. 1 6

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i

EKO. GELECE N KENTLER : AKILLI ve YEfi L. Sadece EKOIQ da: GRI Amsterdam: Sürdürülebilirli in ve Raporlaman n Gelece i Project2 7/1/10 10:56 AM Page 1 EKO TEMMUZ-A USTOS 2010 SAYI:4 MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) 2010 Yeflil Ekonomi Raporundan Sat rbafllar Bilim laç Genel Müdürü Dr. Erhan Bafl: Çevreye

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR

noktas Türksat 4A ile dünyay küçültece iz BAGLANTI lk Milli uydu 2015 te uzayda olacak LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR noktas BAGLANTI Ayl k Ulaflt rma ve letiflim Dergisi 1 HAZ RAN 2009 S:5 LET fi M NTERNETTE, IPv6 LE SONSUZA ADIM ATILIYOR nternette yak n markaj dönemi bafll yor. IPv6, bulundu unuz yerin nokta tespitini

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

bag lant Noktas YHT de güvenlik b1 MART 2011 UNIVERSITE DUZEYINDE » Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu N bag b1 MART 2011 S: 26 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr YHT de güvenlik Ulaflt rma ve letiflim Dergisi UNIVERSITE DUZEYINDE» Cengiz Küçükayvaz, uçaklar neredeyse F LM SET NE indirtiyordu

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda

15-17 Haziran 2010. Sponsorlu unda 15-17 Haziran 2010 Sponsorlu unda 2 GYODER Katk lar yla 10. Y l Sponsoru Sponsorlar Katk da Bulunanlar Bas n Sponsorlar letiflim Sponsorlar Stratejik Ortaklar GYODER 3 4 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 10 Baflkan

Detaylı

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı