KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ"

Transkript

1 KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

2

3 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri...4 C. İç Kontrol Sisteminde Yetki ve Sorumluluklar...6 D. Belediye Başkanlığımız İç Kontrol ları Planı...9 I.Kontrol Ortamı ları...9 II.Risk Değerlendirme ları...16 III.Kontrol Faaliyetleri ları...19 IV.Bilgi ve İletişim ları...24 V.İzleme ları...30

4

5 MĠSYON Şehrimizin tarihi ve kültürel kimliğine sahip çıkarak, yasaların vermiş olduğu görev ve yetkiler çerçevesinde, hizmetlerini modern bir belediyecilik anlayışla gerçekleştirerek, insanların yaşadıkları şehirden zevk almalarını sağlamak. VĠZYON Belediyecilikte Kayseri Modeli Belediyecilik olarak, ilkleri gerçekleştiren belediyemizin, yalnızca ülkemizde değil dünya çapında daha da bilinir hale getirmek ve Marka Şehir imajını pekiştirmek. TEMEL DEĞERLERĠMĠZ Adil, güvenilir, kaliteli, şeffaf, katılımcı ve yenilikçi bir yönetim anlayışı, ve kültürel mirasa sahip çıkarak gelişmeyi sağlamak ve yeni projeler üretmek Yaratıcı ve yenilikçi olmak, Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, İnsan odaklı ve hemşerilerin memnuniyetini esas alan hizmet sunmak, Ekip ruhu ve takım çalışmasına önem vermek, Sosyal belediyeciliği esas almak, Halkın değerlerine saygılı olmak, Kültürel ve doğal değerleri korumak, Çevre korumaya önem vermek ve bunun için gereken koşulları oluşturmak, Karar alma sürecine katılımı genişletmek Kentlilik bilinci ve hemşeri kültürü oluşmasına katkıda bulunmak Toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı özendirmek Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 1

6 A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN GENEL ESASLARI 1. Amaç: 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini, Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamak olarak belirlenmiştir. 2. Kapsam: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Beşinci Kısmında İç Kontrol Sistemi düzenlenmiştir. Bu kısımda, iç kontrol sistemine ilişkin olarak; iç kontrolün tanımı ve amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, ön mali kontrol, mali hizmetler birimi, muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, muhasebe yetkilisinin nitelikleri ve atanması, iç denetim, iç denetçinin görevleri, iç denetçilerin nitelikleri ve atanması, iç denetim koordinasyon kurulu, iç denetim koordinasyon kurulunun görevleri hususlarına yer verilmiştir sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır. Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 2

7 3. Dayanak: İç kontrol sitemine ilişkin düzenlemeleri içeren yasal mevzuat şunlardır: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 5436 Sayılı Kanun 5628 Sayılı Kanun İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Strateji Geliştirme lerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İç Kontrol ları Tebliği Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Rehberi 4. Unsurları ve Genel KoĢulları: İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 7 inci maddesinde İç Kontrolün unsurları ve genel koşulları beş ana başlıkta belirlenmiştir. Kontrol ortamı: İdarenin yöneticileri ve çalışanlarının iç kontrole olumlu bir bakış sağlaması, etik değerlere ve dürüst bir yönetim anlayışına sahip olması esastır. Performans esaslı yönetim anlayışı çerçevesinde görev, yetki ve sorumlulukların uzmanlığa önem verilerek bilgili ve yeterli kişilere verilmesi ve personelin performansının değerlendirilmesi sağlanır. İdarenin organizasyon yapısı ile personelin görev, yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde belirlenir. Risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, mevcut koşullarda meydana gelen değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilen ve süreklilik arz eden bir faaliyettir. İdare stratejik planında ve performans programında belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmak için iş ve dış nedenlerden kaynaklanan riskleri değerlendirir. Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. Bilgi ve iletiģim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir, tasnif edilir ve ilgililerin İç Kontrol ile diğer sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir şekilde ve sürede iletilir. Gözetim: İç kontrol sistem ve faaliyetleri sürekli izlenir, gözden geçirilir ve değerlendirilir. 5. Temel Ġlkeleri: İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 6 ıncı maddesinde İç kontrolün temel ilkeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. İç kontrol faaliyetleri idarenin yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. İç kontrole ilişkin sorumluluk, işlem sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. İç kontrol malî ve malî olmayan tüm işlemleri kapsar. İç kontrol sistemi yılda en az bir kez değerlendirilir ve alınması gereken önlemler belirlenir. İç kontrol düzenleme ve uygulamalarında mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap verebilirlik ve ekonomiklik, etkinlik, etkililik gibi iyi malî yönetim ilkeleri esas alınır. Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 3

8 6. Kontrol Yapısı ve ĠĢleyiĢi: Kanunun 57 nci maddesinde ise kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemlerinin harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluştuğu belirtilmiş, yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi, Kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması, Bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemlerin alınması 7. Ġç Kontrol larının Belirlenmesi: 5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında, Görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, İç denetime ilişkin standart ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir hükmü yer almaktadır. Buna göre, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun tarihli ve (12) sayılı kararı ile Kamu İç Denetim ları belirlenmiş bulunmaktadır. Kamu İç Kontrol ları ise İç Kontrol Modeli (COSO), Uluslararası Sayıştaylar Birliği (INTOSAI) Kamu Sektörü İç Kontrol ları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol ları çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiştir. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinde, İç Kontrol larının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip yayımlanacağı, kamu idarelerinin malî ve malî olmayan tüm işlemlerinde bu standartlara uymakla ve gereğini yerine getirmekle yükümlü bulunduğu, Kanuna ve iç kontrol standartlarına aykırı olmamak koşuluyla, idarelerce, görev alanları çerçevesinde her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar belirlenebileceği belirtilmiştir. B. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠN BĠLEġENLERĠ Maliye Bakanlığınca çıkarılan Kamu İç Kontrol ları tebliğinde (5) başlık altında toplam (18) standart ve her bir standart için gerekli genel şartlar belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; 1-Kontrol Ortamı ları (4 adet standart) : 1. Etik değerler ve dürüstlük : 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler : 3. Personelin yeterliliği ve performansı : 4. Yetki devri 2- Risk Değerlendirme ları (2 adet standart) : 5. Planlama ve programlama : 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 4

9 3- Kontrol Faaliyetleri ları (6 adet standart) : 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri : 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi : 9. Görevler ayrılığı : 10. Hiyerarşik kontroller : 11. Faaliyetlerin sürekliliği : 12. Bilgi sistemleri kontrolleri 4- Bilgi ve ĠletiĢim ları (4 adet standart) : 13. Bilgi ve iletişim : 14. Raporlama : 15. Kayıt ve dosyalama sistemi : 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 5- Ġzleme ları (2 adet standart) : 17. İç kontrolün değerlendirilmesi : 18. İç denetim şeklindedir. Kamu İç Kontrol ları Tebliğinde belirlenen (5) bileşen ve her bileşen altındaki toplam (18) standart aşağıda tabloda gösterilmiştir. ĠÇ KONTROL STANDARTLARI ġemasi KONTROL ORTAMI STANDARTLAR I RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI KONTROL FAALĠYETLERĠ STANDARTLARI BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM STANDARTLAR I ĠZLEME STANDARTLAR I Etik Değerler ve Dürüstlük Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri Bilgi ve ĠletiĢim İç Kontrolün Değerlendirilmesi Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler Planlama ve Programlama Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi Raporlama İç Denetim Personelin Yeterliliği ve Performansı Görevler Ayrılığı Kayıt ve Dosyalama Sistemi Yetki Devri HiyerarĢik Kontroller Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Faaliyetlerin Sürekliliği Bilgi Sistemleri Kontrolleri Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 5

10 Ġç Kontrol; Belediye Başkanlığının hedeflerine ulaşmasına makul sağlamak üzere yöneticiler ve tüm personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Hedeflerin başarılacağına dair kesin vermez, sadece ne ölçüde başarılabileceği konusunda makul sağlar. Mali raporlama ve uygunluk hedefleriyle ilgili olarak da tam değil, makul sağlar. Mali raporlama sisteminin güvenirliğini sağlar, kararlarda kullanılan verilerin doğruluğunu artırır, yolsuzluğun ve usulsüzlüğün önlenmesine ve tespitine yardımcı olur ve denetime kanıt sağlar. İşlemlerin etkinliğini ve verimliliğini sağlar, standartlaştırılmış süreçler yardımıyla faaliyetlerin ekonomikliliğini, verimliliğini ve etkinliğini artırır. Kontrol faaliyetleri aracılığıyla varlıkların korunmasını sağlar. İç Kontrol, periyodik ve süreç kontrolleri sayesinde kanunlara ve diğer düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur. Kontrol ları; Belediye Başkanlığı nın, iç kontrol sisteminin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını gösterir. Belediye Başkanlığı nda, tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlar. Etkin bir iç kontrol sistemi, hedeflerin gerçekleşmeme ihtimalini azaltır. Yönetim ve personel tarafından gerçekleşmesi arzulanan hedefleri gerçekleştirmek suretiyle Belediye Başkanlığı nın Misyonunu yerine getirmesi için tasarlanmıştır. C. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNDE YETKĠ VE SORUMLULUKLAR Kanunun 11 inci maddesinde; Üst Yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıştır. Buna göre üst yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesi, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak yazılı izlek ve talimatların oluşturulması gibi her türlü düzenlemelerin yapılması, Harcama Yetkililerine ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlama sorumluluğu verilmiş bulunmaktadır. Üst yöneticiler ve bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol beyanını düzenler ve birim faaliyet raporları ile idare faaliyet raporlarına eklerler. İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır. Kanunun 60, 61, 63 ve 64 üncü maddelerinde, Mali Hizmetler leri, Muhasebe Yetkilileri ve İç Denetçilerin iç kontrol alanındaki görev ve sorumluluklarına yer verilmiştir. Buna göre; mali hizmetler birimleri, idarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve ön mali kontrol faaliyetini yürütmekten, Muhasebe Yetkilileri, ödeme emri belgesi ve eklerinin kontrolünden, muhasebe Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 6

11 işlemlerinin belirlenmiş standartlara ve usulüne uygun olarak kaydedilmesinden, raporlanmasından, muhafazasından ve denetime hazır halde bulundurulmasından, sorumludurlar. 1. Ġç Kontrol Sisteminde Üst Yöneticiye (Belediye BaĢkanı) Verilen Görev ve Sorumluluklar; Üst yönetici: İdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, işleyişi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliştirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. İç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme görevini üstlenmekle birlikte kurumun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyişinin sağlanmasından sorumludur. 2. Ġç Kontrol Sisteminde Harcama Yetkilisine ( Üst Yöneticisi) Verilen Görev ve Sorumluluklar; lerinde etkili bir iç kontrol sistemi oluşturmak, uygulanmasını sağlamak ve izlemek, zayıf yönleri geliştirmekle sorumludur. 3. Ġç Kontrol Sisteminde Mali Hizmetler / Strateji GeliĢtirme i Yöneticilerinin Görev ve Sorumlulukları; İç kontrol sisteminin harcama birimlerinde oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarında koordinasyonu sağlamak, eğitim ve rehberlik hizmeti sağlamaktan sorumludur. 4- Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kuruluna Verilen Görev ve Sorumluluklar; İç Kontrol Çalışma Grubu tarafından Kurula sevk edilen çalışmalar sonucu elde edilen sonuçlardan mevcut bir in çıkarılması veya yeniden değerlendirilerek geliştirilmesi, bir in eklenmesi gerektiği sonucuna varırsa, bu değişikliği yapabileceği gibi, gerekçesi ile birlikte Gruba geri göndere bilir. Kurul, Belediyemizin Kamu İç Kontrol ları ile uyumlu hale getirmek için yapılan çalışmalarda izleme ve yönlendirme görevi yürütecektir. 5- Ġç Kontrol ÇalıĢma Grubuna Verilen Görev ve Sorumluluklar; Harcama birimindeki mevcut iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol ları ile uyumlu hale getirmek için yapılması gereken çalışmalarda birimindeki uygulamaları yürütmekle görevlidir. Gruptaki birim temsilcisi üye, toplantı düzenleneceği tarihlerde çalışmalara katılmak zorundadır. İç Kontrol Çalışma Grubu tarafından çalışmalar sonucu elde edilen sonuçlardan mevcut bir in çıkarılması veya yeniden değerlendirilerek geliştirilmesini bir in eklenmesi kararını vererek onay için İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna gönderirler. Grup, kamu iç kontrol standartlarına uyum planı üzerinde sürekli olarak çalışır. Grup üyelerine çalışma sürecinde zorunlu olmadıkça başkaca görev verilmez. Grup üyeleri birim çalışmaları konusunda Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğüne ve gerekli hallerde de Kurula sürekli olarak bilgi vermek zorundadır. Grup, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı/Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü bünyesine kurulmuş olup koordinasyon Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Çalışma grupları, birimlerin iç kontrole yönelik yaptıkları kontrol ortamını oluşturma çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık görevini yerine getireceklerdir. Bu ekipte görev alacak üyeler yetki ve icra bakımından Belediye Başkanı tarafından görevlendirirler. Bu ekibin görevi iç kontrol sistemini kurmak ve işletmek değildir. İç kontrol sistemi yönetim sorumluluğunda gerçekleştirilecektir. Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 7

12 4. Personel: İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine yerleşmiş bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir. 5. Ġç Denetim i: İç kontrol sisteminin tasarım ve işleyişini sürekli olarak incelemek, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlamak ve geliştirilmesi için değerlendirme ve tavsiyeler sunmak suretiyle iç kontrol sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunur. 6. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi UyumlaĢtırma i (Maliye Bakanlığı) (MYK MUB): İç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler belirlemek, geliştirmek ve uyumlaştırmak, koordinasyon sağlamak ve idarelere rehberlik hizmeti vermekle sorumludur. 7. SayıĢtay: 6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine göre kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin işleyişini değerlendirir. Dış denetim organı olarak yapacağı düzenlilik denetimlerinde kamu idaresinin iç kontrol sisteminin düzgün biçimde işleyip işlemediğini değerlendirir. Bu kapsamda, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol beyanlarını ve iç denetim raporlarını da dikkate alır. Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 8

13 D-KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kamu Ġç Kontrol larına Uyum Planı I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Öngörülen veya ler Sorumlu KOS-1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından Başkanlık oluru alınarak hazırlanan iç kontrol standartları Uygulama Rehberi tüm birimlerimize dağıtılmıştır. İç kontrol sistemi eğitimi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından; Belediye Personelimize İç Kontrol Sistemine farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim seminerleri düzenlenmiştir. İç Kontrol Sistemi 5 Bileşen genel şart broşürü hazırlanarak tüm personele dağıtıldı. Tüm birimleri temsilen oluşturulan iç kontrol çalışma grubu ile toplantılar İç kontrolün işleyici ve risklerin değerlendirilmesine yönelik toplantılar yapılmıştır. Belediye web sayfasında (kurumsal raporlar sekmesi içerisinde) kamu iç kontrol formları yayımlanmaktadır "İç Kontrol ları Planı web sayfasında yayımlanacak tüm personele duyurulacaktır. "İç Kontrol Sistemi"nin önemi ve işleyişinin çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ve farkındalık oluşturmak üzere yılda en az 2 eğitim semineri düzenlenecektir. Gel. Şube Müd. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Gel. Şube Müd. Web - İç Kontrol ları Planı Eğitim Semineri / Mevcut durumumuza ilave olarak Mevcut durumumuza ilave olarak KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md.10) amir durumunda olan yöneticilerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 9

14 I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I KOS 1.3. KOS 1.4 KOS 1.5 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından göreve başlayan memur ve sözleşmeli memur personele kamu etik sözleşmesi imzalatılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığımız tarafından Kamu Görevlileri Etik Rehberi bastırılarak tüm personele dağıtılmıştır. Belediyemiz Etik Komisyonu tarih ve 1075 sayılı Belediye Başkanlık Makamı Oluru ile 3 yıllığına Etik komisyonu belirlenmiştir. Web sayfasında isim ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Belediyemiz web sayfasında Kurumsal Raporlar sekmesinde; Faaliyet Raporu, Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Vatandaşlar tarafından yapılan başvuru ve talepler e- belediyecilik (Elektronik Belge Yönetim Sistemi Resmi Evrak Takibi) ile evrak durumuna ilişkin gelişme ve sonuçlar ilgilileri tarafından internet sitesi üzerinden izlenebilmektedir. Belediyemiz Alo 153 Beyaz Masa ve ġikâyet Kutusu konularak vatandaşlardan gelen şikâyet ve önerileri ilgili birime ileterek sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre Kamu Hizmet ları Tabloları Belediyemiz web sayfasında güncellenerek yayımlanmaktadır Öngörülen veya ler Kamu Görevlileri Etik Rehberi bastırılarak tüm belediye personeline (Memur, İşçi, G,İşçi, Sözleşmeli, Şirket (Hizmet alımı) dağıtımı yapılacak. Belediyemiz personeline yılda en az bir defa kamu görevlileri etik davranış ilkeleri konulu eğitim semineri düzenlenecek. Tüm belediye personeline (Memur, İşçi, G,İşçi, Sözleşmeli, Şirket (Hizmet alımı) personeline Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmasına yönelik etik sözleşmesi imzalatılarak dosyasında muhafaza edilecek. Sorumlu İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Gel. Şube Müd Gel. Şube Müd Gel. Şube Müd Kamu Görevlileri Etik Rehberi Eğitim Semineri Etik Sözleşmesi Mevcut durumumuza ilave olarak Mevcut durumumuza ilave olarak Mevcut durumumuza ilave olarak Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 10

15 I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I KOS 1.6. KOS- 2 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. Faaliyet Raporumuz Belediyemiz web sayfasında Kurumsal Raporlar sekmesinde yayımlanmaktadır. Faaliyet Raporu, İç kontrol beyanı harcama yetkilileri tarafından imzalanmakta ve faaliyet raporunda yayımlanmaktadır. Öngörülen veya ler Sorumlu 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. Belediyemiz web sayfasında, Stratejik Planımızda, misyon, vizyon ve temel değerlerimiz yayımlanmaktadır. öngörülmemiştir KOS 2.2 KOS 2.3 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir çalışma yönetmelikleri olmayan birimler çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak Belediye meclisince onaylanmıştır. lerin sorumluluk ve görevlerinde değişiklik olanlar çalışma yönetmeliklerini revize etmektedirler. Görev tanımları oluşturulan formlarla belirlenmiş ve personele tebliğ edilmiştir. Görev Dağılım Çizelgesi oluşturulmuştur. Görev tanım formları ve görev dağılım çizelgeleri tüm birimler itibari ile hazırlandı. İlgili birimin bağlı olduğu amiri tarafından görev dağılım çizelgesi onaylanarak çalışan personele tebliğ edilmiştir Personelin görev tanımları yeniden gözden geçirilecek onaylanarak personele tebliğ edilecek. lerin görevlerinde ve sorumluluklarında değişiklik olanlar çalışma yönetmeliklerini Belediye Meclisine sunarak revize edeceklerdir. Web sayfasında yayımlanacaktır. bazında personel yetki ve sorumlulukları içeren görev dağılım çizelgeleri güncellenecek ve değişiklik olduğunda da güncellenerek personele tebliğ edilecektir. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Çalışma Grubu Gel. Şube Müd. Bşk./Str. Gel. Şube Müd.- 1.Hukuk Müşavirliği - Bilgi İşlem D. Bşk. Gel. Şube Müd Görev Tanımları Çalışma Yönetmeliği Görev Dağılım Çizelgesi Mevcut durumumuzda bulunan uygulamanın güncelliği sağlamak için Mevcut durumumuzda bulunan uygulamanın güncelliği sağlamak için Mevcut durumumuzda bulunan uygulamanın güncelliği sağlamak için Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 11

16 I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Öngörülen veya ler Sorumlu KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. İdare ve birim teşkilat şemamız web sayfasında, Stratejik planımızda, Faaliyet Raporumuzda, Performans Programımızda mevcuttur. KOS 2.5 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. lerinin organizasyon yapısı ve görev dağılımında, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde bilgi veri sistemleri, organizasyon yapısına, görev dağılımına ve işlemlerin kontrollerine yönelik olarak yapılmaktadır. KOS 2.6 İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. İlgili standart gereği Hassas Görev Tespit Formu oluşturulmuştur. lerin Hassas Görevleri belirlenerek birim amirleri tarafından onaylandıktan sonra ve hassas görevler personele tebliğ edilmiştir yöneticileri hassas görevleri yılda en az bir defa gözden geçirerek güncel halde tutacak ve hassas görevlerin yürütülmesinde görevleri personele duyurulacaktır. Çalışma Grubu Gel. Şube Müd. Hassas Görev Tespit Formu Mevcut durumumuzda bulunan uygulamanın güncelliği sağlamak için KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Belediyemizce satın alınarak kullanılan EBYS Sistemi (Saysis Programı) üzerinden birim yöneticileri havale edilen bir evrakı ne kadar bir sürede sonuçlandırdığını Yönetici Modülü üzerinden takip edebilmekte ve raporlama yapılabilmektedir Saysis üzerinde bulunan Yönetici Modülüne işlerlik kazandırmak amacıyla saysis görevlileri tarafından harcama yetkililerine bilgilendirme eğitimi verilecektir. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Gel. Şube Müd. Saysis Evrak Raporlama, Eğitim Yeterli sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili KOS-3 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3.1 İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. Stratejik amaçlara ulaşabilmek için nitelikli personel seçimine özen gösterilmektedir. Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 12

17 I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Öngörülen veya ler Sorumlu KOS 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Harcama yetkilileri çalışanların görevleriyle ilgili hangi eğitimin gerçekleştirilmesi gerektiğini saptayarak personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilmeleri için ihtiyaç duyulan alanlarda öncelikle hizmet içi eğitime ağırlık verilerek personelin yeterliliği, bilgi ve deneyimi geliştirilmeye çalışılması için her yıl yıl basından önce İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından eğitim ihtiyaç planlaması yapılarak yıllık eğitim planı hazırlanmaktadır. Belediyemiz yönetici ve personelinin görev alanları ile ilgili gerek yurt içi ve gerek yurt dışı toplantı, seminer, konferans. Çalışma ziyaretleri vb. aktiviteler ile ilgili faaliyetler ve etkinlikler takip edilerek katılımları sağlanmaya devam edilmektedir. un devamına yönelik Kos i ile eğitim planlaması yapılacaktır. KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Belediyemizde içerisinde personelin görevlendirilmesinde, mezuniyet alanları ve yetenekleri ön planda tutulmak suretiyle yapılmaktadır. Belirlenen mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı mahalli idareler müdürlüğünden gelen yazı ile başlatılmakta ihtiyaç olan kadrolara en yüksek puan alandan başlamak üzere atamaları yapılmaktadır. Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 13

18 I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Öngörülen veya ler Sorumlu KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığınca tüm birimlerden eğitim ihtiyaçları yazı ile talep edilerek cevap yazılarına göre planlama yapılıp eğitim programları gerçekleştirilmektedir lerden eğitim ihtiyaçları yazı ile talep edilerek cevap yazılarına göre yıllık eğitim planlaması yapılacak. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Çalışma Grubu Yıllık Eğitim Planı, Hizmet İçi Eğitim, Sertifika lerin eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen eğitim planlarına göre eğitimler verilecektir. KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir sayılı yasa ile sicil raporu değerlendirme sistemi kaldırılmış olup personel performans değerlendirmeye yönelik yeni bir mevzuat merkezi hükümet tarafından yürürlüğe konulmamıştır. Performans değerlendirmeye ilişkin yeni bir yasal düzenleme beklendiğinden bu sonraya bırakılmıştır. KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. Belediye içerisinde Performans ve görev değerlendirme formları oluşturulmuş Performans değerlendirme sonuçlarına göre başarılı görülen personelle ilgili her hangi bir ödüllendirme yapılmamıştır. Yetersiz olduğu tespit edilen personel için eğitim ihtiyacı hissedilen konularda birim amirleri tarafından İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirilerek eğitim talep edilmektedir sayılı yasa ile sicil raporu değerlendirme sistemi kaldırılmış olduğundan performans değerlendirmeye ilişkin yeni bir yasal düzenleme beklendiğinden bu sonraya bırakılmıştır. KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. Yer değiştirme (kurumlar arası nakil ) ise iki kurumun muvaffakiyeti ile yapılmaktadır. Personel üst görevlere atanması Görevde Yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile yapmaktadır. Mahalli idareler sınav duyuruları yazı ile birimlere gönderilerek sınava katılmak isteyenlerden şartları uygun olanlar sınava gönderilmektedir. Diğer üst yöneticilerin atanması ise Belediye Kanunu, 657 DMK çerçevesinde yapılmaktadır. öngörülmemiştir Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 14

19 KOS-4 KOS 4.1 KOS 4.2 KOS 4.3 KOS 4.4 KOS 4.5 I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Öngörülen veya ler Sorumlu 4- Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. lerde yapılan her bir iş için İş Akış Şeması hazırlandı. İş akış süreçlerinde imza ve onay mercileri belirlenmiş iş akış şemaları, birimlerin daire başkanı ve bağlı olduğu genel sekreter yardımcısı tarafından da onaylanmıştır. Yetki devri Başkanlık Makamının tarihli Yetki Devri Genelgesi ile belirlenmiştir. Ayrıca belediye içerisinde yapılacak yetki devirleri için Yetki Devri Formu hazırlanmıştır. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmaktadır. Yetki devredilmesinde, devredilecek yetkinin unsurları açıkça belirtilmektedir. Yetki devrinde devredilen yetki ile yetki verilen kişinin görevinin uyumlu olmasına dikkat edilmektedir. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahiptir. Yetki devri; bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olan kişiler arasından risk faktörü de dikkate alınarak yapılmaktadır. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermektedir İş akış şemasını en az yılda bir kere kontrol edilecek ve değişiklik olan birimler daha önce belirlenmiş olan standart formatına göre İş akış şemasını güncelleyerek onaya sunacaktır. Web sayfasında bulunan hizmet birimleri bölümü içerisine iş akış şemaları eklenerek personele duyurulacak. Çalışma Grubu Çalışma Grubu Gel. Şube Müd. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İş Akış Şeması İş Akış Şeması Mevcut durumumuzda bulunan uygulamanın güncelliği sağlamak için Yeterli sağlanmamaktadır. Bu nedenle ilgili Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 15

20 II. R Ġ S K D E Ğ E R L E N D Ġ R M E S T A N D A R T L A R I Öngörülen veya ler Sorumlu RDS-5 5.Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RDS 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. 30 Mart 2014 Mahalli idareler seçimlerinin yapılması ile birlikte yılı stratejik planımız, görev ve sorumluluk alanımız değişiklikler nedeni ile yenilenmiştir yılı Stratejik Planımız hazırlanırken iç, dış paydaş ve vatandaşlarımıza yönelik anketler düzenlenerek görüş ve önerileri alınmıştır. Stratejik planımızda paydaş görüşlerine yer verilerek hazırlanmıştır Stratejik Planımızda misyon vizyon ve temel değerler yeniden belirlenmiştir. Stratejik amaç, Stratejik Hedef, Performans Göstergeleri, Tahmini Maliyetleri ve yapılacak faaliyet ve Projelere yer verilerek hazırlanmıştır. RDS 5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. Müdürlüğümüze Kamu idarelerince Hazırlanacak performans Programları hakkında yönetmelik, Performans Programı hazırlama Rehberi, Performans Programı, İdare Performans Programının hazırlanması için Mayıs ayı sonunda üst yönetici duyurusu ile çalışmalara başlanmakta ve harcama yetkilileri izleyen yıl öncelik verilecek amaç ve hedefleri, performans göstergelerini, tahmini maliyetlerini de belirleyerek hazırlanan birim performans programları Strateji Geliştirme Şube gönderilmektedir. Konsolide işlemleri yapılarak İdari Performans Programı Encümen görüşü ile birlikte meclisin onayına sunulmaktadır. Mecliste onaylandıktan sonra kurum web sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. öngörülmemiştir Kamu İç Kontrol larına Uyum Planı Sayfa 16

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı İç Kontrol Eylem Planı 2012-2014 Geliştirme Müdürlüğü ÇANKAYA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ziyagökalp Cad. Emek Hizmet Binası Kat:8 No:11 Çankaya - ANKARA Tel: 0.312 458 89 00 / 1901 Faks:

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı