EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları"

Transkript

1 EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 1. Öğretmenlik ve Öğretmen Nitelikleri Dr. Ali Gurbetoğlu

2 1. Meslek Olarak Öğretmenlik a. İnsanlık ve Öğretmenlik b. Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu c. Türklerde Öğretmenlik d. Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri e. Öğretmenlerin Rolleri Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2

3 Öğretmen kimdir? Öğretmen, en genel anlamıyla mesleği öğretmek olan, öğrenmeye rehberlik eden kişidir. İlk insandan bu tarafa öğreticilik vazgeçilmez olduğundan evrensel bir uğraştır. Hayatın her aşamasında düzenli-düzensiz öğrenmeler devam eder. Dünyanın her tarafında her an ana babalar çocuklarına, usta çırağına, öğretmenler öğrencilerine sürekli bir şeyler öğretirler. Bu öğrenme ve öğretmelere genel anlamıyla "eğitim" adı verilir. Eğitimin temel iki faktörü "öğrenen" ve "öğreten" dir. Bunlara ilave üçüncü temel unsur da "muhteva" dır. Öğretim faaliyeti de, önemsenen muhtevanın, o muhtevayı bilenler tarafından bilmeyenlere kavratılması sürecidir. Bu süreçte üç temel unsurun üçü de son derece önemlidir, bunlardan birinin yokluğu diğerlerini de önemsiz kılar. İşte bu muhtevayı bilen ve onu bilmeyenlere öğretme çabası güden zümreye "öğretmen" adı verilir. Öğretim sürecinin etkili olabilmesi için öğretici ile öğrenici arasında çok özel bir ilişkinin kurulması gerekir. İşte öğretmen bu ilişkiyi kurabilen kişidir Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3

4 Meslek; insanların hayatını sürdürecek bir kazanç sağlamak için sürekli olarak yaptıkları işin genel adıdır. Meslek sahibi olmak genellikle kabiliyeti, iyi bir eğitimi ve sürekli çalışmayı gerektirir. Türk Dil Kurumunun tanımlamasıyla meslek; Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş.(tdk) Gelişmemiş toplumlarda meslekler genellikle gelenek ve göreneklerle babadan oğula veya anneden kıza intikal ederek sürdürülürdü. Az gelişmiş toplumlarda mesleklerin öğreniliş biçimi, ağırlıklı olarak usta çırak ilişkisi içinde sağlanmaktaydı. Gelişmiş toplumlarda meslekler çeşitli kademelerden oluşan örgün eğitimle edinilmektedir. Çağımız toplumlarında ise belirli yetkinlikleri ifade eden diplomalarla meslekler profesyonel bir meşguliyet niteliği kazanmıştır. Bu gelişmeler tüm mesleklerde olduğu gibi öğretmenlik mesleği için de geçerlidir Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4

5 Öğretmenlik mesleği denilince; genel anlamıyla öğretmenin geçimini sağlamak için sürekli olarak yaptığı öğretme işi veya öğretme görevi anlaşılmaktadır. Ancak öğretmenlik mesleğinin, öğretmenlerin, öğretim işini yaparak geçimini sağlamalarını aşan bir anlamı vardır. Bunların başında model olma, kültürü aktarma, rehberlik yapma, lider olma gibi vasıfları gelir. Bunlar ve benzer diğer nitelikler öğretmenliği diğer mesleklerden farklılaştırır. Başka hiçbir meslekte, işini düzgün yapmanın dışında bir çok mükellefiyetler bulunmaz. Bir iş kolunun meslek olabilmesi için; o mesleğin gerektirdiği özellikler, eğitim şekli ve düzeyi, eğitimin süresi ve içeriği, yeterlik şartları ve çalışma alanı, işe giriş şartları, ilerleyebilme imkanları, açık ve net olarak belirlenmiş olmalıdır. Buna göre ülkemizde öğretmenliğin bir meslek olup olmadığı tartışmalıdır Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5

6 Günümüzde öğretmenlik mesleği yasal olarak öğretmen kabul edilen kimseler tarafından yürütülür. Bu manada ülkemizde öğretmen, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği yeterlikleri kazandıran yüksek öğrenimi bitirerek aldığı diplomayla öğretmenlik yapma yetkisini elde etmiş olan kimsedir. Öğretmenliğe ilişkin ilk yasal metinlerden birisi 1869'da yürürlüğe giren Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir tarihli Maarif Salnamesinde, eğitim hizmetlerinin temelinin öğretmenlik hizmetinin bulunduğuna ilişki bir hüküm yer almıştır 1926 tarihli 789 sayılı Maarif Teşkilatına Dair Kanun un 12. maddesinde; Maarif hizmetlerinde asıl olan muallimliktir denilmektedir. Yine 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 43. maddesinde; "Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üstlenen bir ihtisas mesleğidir." şeklinde tanımlanmıştır Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6

7 a. İnsanlık ve Öğretmenlik Öğretmenlik insanlık kadar eski bir meslektir. İlk topluluklarda eğitim-öğretim, yetişkinlerin tecrübelerini genç kuşaklara aktarma faaliyetinin adıydı. İlk çağlardan beri insanoğlu, gündelik hayatlarının idamesini kolaylaştıracak tecrübeleri yeni kuşaklara aktarılmasını önemsemiştir. Cinsiyete göre toplumsal rollerin taksimiyle eğitim usta çırak ilişkisi içerisinde, sözlü kültür ve taklit ile sürdürülmesi söz konusu olmuştur. Toplumsal hayatın giderek karmaşık hale bürünmesi, toplumsal kurumların oluşması, bireylerin daha profesyonelce eğitilmelerini zorunlu kılmıştır. Yazının keşfiyle birlikte yazılı bir kültürün oluşması, bu kültürün yeni kuşaklara daha sistemli ve kurumsal bir yapı içinde aktarmanın yolunu açmıştır Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 7

8 Geleneksel yapı içinde asırlar boyu devam edegelen bu eğitim anlayışı sanayileşmeyle büyük bir değişime uğramıştır. Tarlada amele olarak çalışanlar bu yeni dönemde köyden kente göç ederek fabrikalarda işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Makinenin icadı ile devletler ilk kez geniş kitlelerin eğitimiyle ilgilenmek zorunda kalmışlardır. Böylece zorunlu eğitim fikri gündeme gelmiş, devletlerin bütçesinden eğitime ciddi kaynaklar aktarılması söz konusu olmuştur Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 8

9 b. Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu İnsanoğlunun bilme, öğrenme ihtiyacı onu çeşitli arayışlara sevk etmiş, öncelikle kendi kendine bu ihtiyacı karşılama yolunu tutmuştur. Gelenek ve görenekler ve bir takım beceriler aile içerisinde görerek ve taklit yoluyla yaşayarak öğrenilmiştir. Aile içinde öğrenilenler gündelik hayatta yeterli olmayınca, ihtiyaç duyulan alanlarda bilen kişilerden yararlanma yoluna gidilmiştir. Böylece kültürün ve sanatın öğretilmesinde uzman kişilerden yararlanılmıştır. Böylece öğretmenlik mesleğinin ilk örnekleri ortaya çıkmıştır Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 9

10 Geleneksel toplumlar rol dağılımı cinsiyete göre olduğundan, barınma, beslenme, güvenlik gibi ağır işler erkeklere, evin çekip çevrilmesine dayalı işler de kadınlara bırakılmıştı. Bu durum sanayi devrine kadar hemen tüm toplumlarda benzer bir seyir takip etmiştir. Bu süreçte bireylerin, cinsiyetlerine göre toplumsal rollerine hazırlanmaları daha ziyade aile içinde, görerek ve uygulayarak öğrenme şeklinde gelişmiştir. Örf, adet, töre gibi toplumsal kuralların öğretimi de daha ziyade gün görmüş, geçirmiş, toplumun yapısını bilen tecrübeli yaşlılar ve din adamları aracılığıyla sağlanmaktaydı. Dolayısıyla ilk toplumlarda tecrübeli bilge kişilerin ve din adamlarının öğretmenlik görevini üstlendikleri söylenebilir. Ayrıca bir mesleğin ayrıntılarıyla öğrenilmesi konusunda o meslek alanının tecrübeli pirlerinin yanında usta çırak ilişkisi içerinde bir öğretim sürdürülmüştür. Görüldüğü üzere geleneksel toplumlarda, öğretmenliğin henüz bir meslek olarak gelişmediği, ancak bu mesleğin bilge kişiler ve pirler tarafından ifa edildiği söylenebilir Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 10

11 C. Türklerde Öğretmenlik: Türk toplumunda da öğretmenlik mesleğinin kökleri yaklaşık üç bin yıl öncesine uzanan eğitimin köklü geçmişine dayanır. Bunun, "İslam öncesi" ve "İslam etkisi" şeklinde iki ana evrede incelenmesi mümkündür. Eğitim tarihçisi Yahya Akyüz, ana omurga olarak İslam öncesini; "Hunlar", "Göktürkler" ve "Uygurlar" olmak üzere üç ana evrede inceler. Bu evrelerden her biri, -yetiştirilmek istenen model insan tipinde önemli bir değişiklik olmasa da- bir diğerine göre önemli ölçüde farklılıklar gösterir. Akyüz, İslam etkisindeki dönemi de ilk Müslüman Türk devleti olan "Karahanlılar"dan başlayarak "Selçuklu" ve "Osmanlı" nın klasik dönemine kadar üç ana kategoriye ayırır. Model insan tipi, İslam öncesine göre büyük değişiklikler göstermekle birlikte, bu dönem kendi içinde önemli benzerlikler gösterir. Osmanlı klasik dönemi sonrasını Akyüz; "İlk Yenileşme", "Tanzimat", "Mutlakıyet" ve "Meşrutiyet" dönemleri gibi, her biri batı etkisinde farklı özellikler gösteren dönemlere taksim eder. Ve nihayet Cumhuriyet dönemi, gerek Türk eğitim tarihinde ve gerekse öğretmenlik mesleğinin gelişiminde önemli bir devre olarak ortaya çıkar Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 11

12 İslam öncesi dönemde Hun, Göktürk ve Uygurlarda örgün bir eğitimden söz edilebilir. Bunların medeniyet düzeyleri, örgün bir eğitim sistemine sahip olduklarını göstermektedir. Hunların el işleri, dokumacılık, süslemecilik, deri işlemeciliği gibi el sanatlarında gösterdikleri başarı ve bunlar üzerinde yazıyı kullanmaları, bu kültürün ortak özelliklerindendir. Göktürklerin 38 harfli bir alfabeye sahip olmaları, Orhun Anıtlarını bırakmaları da onların yazıyı ortak bir iletişim aracı olarak kullandıklarını gösterir. Uygurlar, Göktürk alfabesi yanında 14 harfli "soğd" alfabesini de geliştirdiler Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 12

13 Onların 38 harfli Göktürk alfabesinin mevcut olmasına rağmen 14 harfli Soğd alfabesini geliştirmeleri, bu alfabeyle baskı tekniğini kullanarak, günümüzde de örnekleri mevcut olan kitaplar basmaları onlarda da örgün eğitim kurumlarının varlığına delalet etmektedir. Bütün bu hususlar, eski Türklerde örgün eğitimin ve dolayısıyla öğretmenliğin bir meslek alanı olarak geliştiğini göstermektedir. Özellikle Uygurların Çin saraylarında şehzade öğretmenliği yaptıklarına dair Çin kaynaklarında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler, Uygurlarda öğretmenliğin bir meslek olarak geliştiğinin göstergeleridir. Ancak kişilikleri, yetişme şartları ve programları hakkında net bilgiler henüz mevcut değildir. Bu dönemin öğretmenleri daha ziyade "bilge" kişiler ve "şamanlar" olduğu söylenebilir Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 13

14 İslam'ın Karahanlılar ca kabul edilmesiyle başlayan yeni dönem, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetleriyle devam etmiştir. Bu dönemde, yapısı, işleyişi ve programları hakkında çok şey bildiğimiz "Sıbyan Mektepleri" ve "Medreseler" özgün birer örgün eğitim kurumu olarak ortaya çıkmış, asırlarca genç nesiller bu kurumlar eliyle eğitilmiştir. Selçuklular döneminde bu kurumlar varlığını ve etkisini sürdürmüş, "Nizamiye Medreseleri" gibi, günümüz yüksek öğretimine karşılık gelecek düzeyde eğitimleriyle, dünyada ilk üniversite örneğini oluşturacak düzeyde bir eğitim sistemi oluşturulmuştur. Bu ilim geleneği Osmanlı klasik dönemi sonuna kadar varlığını sürdürmüştür. Karahanlılar dan başlayarak Osmanlılara kadar her dönemde yaygın olarak varlığını sürdüren bu kurumlarda görev yapan öğretmenler, o günün şartlarında hem örgün hem de yaygın eğitimde öğretmenlik yapmışlardır Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 14

15 Bu dönemde "Hoca" adıyla bilinen öğretmenler, sıbyan mektebinde "muallimlik", medreselerde "müderrislik" yaparak çocukları eğitirken, camilerde "imamlık", "müezzinlik", "hatiplik" yaparak geniş halk kitlelerinin eğitiminde görev üstlenmişlerdir. Bu dönemde öğretmenlik mesleği genel eğitimden ve din adamlığından ayrı bir uzmanlık alanı olarak düşünülmemişti. Bu nedenle bilindiği kadarıyla Fatih zamanına kadar öğretmenlik için ayrı bir program veya ayrı bir meslek ve ihtisas medresesi mevcut değildi. Eğitim tarihimizde ilk kez sıbyan mektebi hocası olacaklar için Fatih medresesinde bir programın uygulandığını, bu programda öğretim ve tartışma yöntemleri anlamında "Adab-ı Mubahase ve Usul-ü Tedris" adlı bir dersin okutulduğunu, eğitim tarihçisi Yahya Akyüz ifade etmektedir. Bu bilgi Türk eğitim tarihinde öğretmenliğin müstakil bir meslek olarak algılanmaya Fatih döneminden itibaren başlandığını göstermektedir Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 15

16 Evkaf-ı Hümâyûn Nezareti Bu girişimin, eğitimi laikleştirme doğrultusunda çok önemli bir adım olarak değerlendirilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Zira o dönemde eğitim devlet eliyle değil, büyük oranda "vakıflar" aracılığıyla ve "Şeyhülislamlık" makamının kontrolünde yürütülmüştür. Aynı dönemde batıda da eğitim işi bir devlet görevi olarak görülmemiş, eğitim büyük ölçüde "kilise" eliyle, dindar vatandaş yetiştirmeye odaklı olarak sürdürülmüştür Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16

17 Osmanlı klasik dönemi sonrası döneminde eğitimde ilk yenileşme hareketleri dönemi, Batı etkisinde Türk eğitiminin ilk başlangıç yıllarıdır. Bu dönemde askeri okullardan başlayarak, Türk eğitim sistemi batılı eğitimin etkisi altına girmeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren, okullarda batılı tarz programların konulması, batı dillerinin programlara girmesi, batıdan öğretmenlerin getirilmesi ve batıya tahsil için öğrenci gönderilmesi gibi bir dizi eğitimsel açılımlar yapılmıştır. Batılı tarzda öğretmen yetiştirilmesi yerine batıdan öğretmen getirilmesi bu konuda oluşabilecek tepkiler nedeniyle gerçek niyetin halktan saklanmasının bir ürünü olduğu iddia edilebilir. Nitekim, eğitim alanında batılılaşma çabaları askeri okullardan başlamış, ancak 1839 da Tanzimat ile birlikte batılı tarzda ilk sivil orta okullar olan "Rüşdiye" mektepleri açılmıştır Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 17

18 1848 yılında bu okullara öğretmen yetiştirmek üzere "Darülmuallimin" adıyla ilk öğretmen okulu açılmıştır. Bunu aynı kurum içerisinde ilkokuldan lise kademesine kadar çeşitli kademelerde açılan batılı tarzda okullar için öğretmen yetiştirecek bölümlerin açılması izlemiştir. Yine kızlar için açılan Rüşdiyelere öğretmen yetiştirmek üzere "Darülmuallimat" adıyla kızlar için bir öğretmen okulu açılmıştır. Cumhuriyet döneminde, 3 Mart 1924 te çıkarılan "Tevhid-i Tedrisat" kanunu ile Türk eğitim sisteminin batı etkisinde devam eden süreci sona ermiş ve Türk toplumu tamamen batılı bir eğitim sistemine kavuşmuştur Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 18

19 Batılı eğitim sürecine geçiş 1928 de yapılan "harf inkılabı" ile tamamlanmıştır. Harf inkılabına kadar Cumhuriyetin Osmanlıdan aldığı eğitim mirasında öğretmen yetiştirme sorunu önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun çözümüne ilişkin teşebbüsler, I. Dünya savaşının tahribatı yüzünden büyük sıkıntılarla karşılaşmaktaydı. Buna harf inkılabının eklenmesiyle, yeni harfleri öğretecek öğretmen sorunu büyük bir sorun olarak yaşanan sıkıntıları artırmıştı. Mevcut öğretmenlerden bir kısmına yeni alfabenin öğretilmesi çabaları, başka alanlardan öğretmen sağlama gayretleri, öğretmen yetiştirme tarihinde birbirinden oldukça farklı ve ilginç uygulamalara kaynaklık etmişti. Öğretmen yetiştirmede Cumhuriyet döneminin çeşitli denemeleri, 1982 de kurulan eğitim fakülteleri yeni bir dönemi başlatmıştır Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 19

20 d. Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri: Her meslekte olduğu gibi öğretmenlik mesleğinin de kendine özgü özellikleri vardır. Bu özellikler öğretmenin görev yaptığı eğitim sisteminin kademesine, amaçlarına, okulun misyonuna, bulunduğu çevreye, velilerin beklentilerine göre değişmektedir. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini belirleyen toplumun temel değerleridir. Eğitim yöneticileri, öğretmen kişilikleri, velilerin beklentileri bu özelliklerin oluşmasında çok önemli etkilere sahiptir. Günümüzde öğretmenlik profesyonel bir meslek olarak, eğitim sektörü ile bağlantılı tüm sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik boyutları olan bir meslektir. Alanında özel bir mesleki uzmanlık, bilgi, beceri ve sabır gerektiren kutsal bir meslek olarak da tanımlanabilir. Çeşitli sebeplerle öğretmen niteliğini taşımayan kişilerin öğretmenliğe atanması Türkiye de öğretmenlik mesleğinin en temel sorunlarından birisi olmuştur. Yıllardır izlenen yanlış politikalar yüzünden öğretmenlik kurumu daima değişik meslek gruplarındaki insanlara kapıları açık tutulmuştur. Bu yüzden öğretmenlik kolay elde edilebilen, herkesin yapabileceği sıradan bir meslek olarak algılanır olmuştur. Bu tür uygulamalar öğretmenliğin özel bir ihtisas mesleği olduğuna ilişkin Milli Eğitim Temel Kanununu 43. maddesine aykırı olarak yıllarca devam etmiştir Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 20

21 Öğretmenlik Mesleğinin Temel Bazı Özellikleri insanları seven, öğrenmekten ve öğretmekten hoşlananlar için ideal bir meslektir. Temiz ve riski az meslek gruplarından olup öğretmenlerin büyük bir bölümü devlet memurudur. Öğretmenlik, tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen bir meslektir. Çalışma şartları yönüyle öğretmenlik, bazı mesleklere göre kadınlar tarafından daha çok tercih edilmektedir. Daha çok orta gelir grubunun tercih ettiği bir meslektir. Toplumda daima saygı duyulan bir meslek olmasına rağmen, statüsü düşük meslekler arasında yer almaktadır. Mesleğinde kariyer yapma ve mesleki gelişim imkanları sınırlıdır. Mesleği terk edip başka mesleki alanlara yönelme oranı diğer mesleklere göre daha yüksektir. Öğretmenlik maddi bakımdan değilse de manevi yönden tatminkar olan ve herkesin yapamayacağı kutsal bir meslektir Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 21

22 Öğretmenlik mesleği, genel kültür, özel alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi gerektirir. Öğretimin tüm kademeleri için öğretmen adayları için bu nitelikler gereklidir. Bu nitelikleri kazanabilmeleri için adayların yüksek öğrenim görmesi temel zorunluluktur. Öğretmenlerin özellikleri başlıca "Kişisel" ve "Mesleki" olmak üzere iki kategoride değerlendirilebilir. 1. Kişisel Özellikler: Açık görüşlü, anlayışlı ve objektif olmak, Öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate almak, Eğitimle ilgili problemlere bilimsel yöntemlerle yaklaşmak, Öğretimde bireysel farklılıkları dikkate almak, Yenilik ve gelişmelere açık olmak ve sürekli kendini yenilemek, Toplumsal değişme ve gelişmeleri doğru anlayıp yorumlayabilmek, Eğitimle ilgili teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, Yüksek başarı beklentisine ve araştırmacı bir yapıya sahip olmak Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 22

23 2. Mesleki Özellikler: a. Alan Bilgisi: Öğretmenin talip olduğu alanın temel bilgilerine ayrıntılı bir şekilde uzman derecesinde hakim olmalıdır. b. Öğretmenlik Meslek Bilgisi: Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği öğrenme-öğretme yöntemlerini de içeren bir takım etkinlikleri planlayıp uygulama becerilerini içeren pedagojik formasyon bilgisidir. Öğretmenlik meslek bilgisi; Öğretim sürecini planlama ve konulara çeşitlilik getirebilme, Öğretim süresini etkili kullanma ve katılımcı öğretim ortamı düzenleme, Öğrencilerdeki gelişimi izleme gibi becerileri gerektirir. c. Genel Kültür: Öğretmen dersleri hayatla ilişkilendirebilmek için aktüel ve kültürel konularda bilgi sahibi olmalıdır Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 23

24 e. Öğretmenlerin Rolleri: Temsilcilik: Davranışlarıyla, hareketleriyle, giyim-kuşamıyla hem bireysel olarak kendini hem de öğretmen olarak mesleği temsil etmektedir Liderlik: Öğretmen, gerek içinde yer aldığı öğretmen grubunda gerekse birlikte olduğu öğrenci grubu içinde bir liderlik rolü üstlenmek durumundadır. Öğreticilik: Sınıfındaki öğrencilerin hepsinin aynı seviyede ve düzeyde öğrenemeyeceğini bildiği için her öğrencinin en etkili biçimde öğrenebileceği yolu tespit ederek ona göre plan ve program yapar Arabuluculuk: Öğretmen, bireyler ve gruplar arası çatışmalarda bir arabulucu rolü üstlenmek durumundandır. Hakemlik: Öğretmen, çeşitli durumlarda haklıyı haksızı, iyiyi kötüyü, suçluyu suçsuzu ayırt etmek durumundandır Rehberlik: Öğretmen, öğrencilerinin sorunlarını bilip onların sırlarını korumak, sorunlarını çözebilmelerine yardımcı olmak durumundadır Bilgiçlik: Öğretmen, öğrencilerine göre çok şey bilir. Hatta her şeyi bilir. Öğrenci bilmediği her şeyi öğretmenine sorar. Hemen cevap alacağı, en doğru cevabı alacağı inancıyla sorar Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 24

25 Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. H. V. Dyke Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi 25

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 1. Öğretmenlik ve Öğretmen Nitelikleri Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr 1. Öğretmenlik ve Öğretmen Nitelikleri a. İnsanlık ve Öğretmenlik b.

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. Program İçeriği Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Türk Eğitim Tarihi. Program İçeriği Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Program İçeriği Dr. Ali Gurbetoğlu İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sunu İçeriği: A. Program Akışı B. Derslerin İşlenişi C. Başlıca Kaynaklar D. Değerlendirme Esasları

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Kaynaklar E. Beklentiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER

II. BÖLÜM LK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLER İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... V GİRİŞ...1 1. Eğitime Neden İhtiyaç Vardır?...1 2. Niçin Eğitim Tarihi Okuyoruz?...2 I. BÖLÜM İSLAMİYET TEN ÖNCEKİ TÜRK EĞİTİMİ 1. Eski Türklerde Eğitim Var mıdır?...5 2. Hunlarda

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Dr. Ali Gurbetoğlu

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları. Dr. Ali Gurbetoğlu EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr Sunu İçeriği: A. Program Akışı B. Derslerin İşlenişi C. Başlıca Kaynaklar D. Değerlendirme Esasları E. Genel İlkeler 20.10.2018

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK

BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK BĠR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLĠK Meslekleşme ölçütleri Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Türkiye de Öğretmenliğin Meslekleşmesi Öğretmenlerin hizmet öncesinde

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 2. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 2. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.   Dr. Türk Eğitim Tarihi 2. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@hotmail.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri İslam

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ VE YASAL DAYANAKLARI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ VE YASAL DAYANAKLARI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN TEMEL İLKELERİ VE YASAL DAYANAKLARI Türk Eğitim Sisteminin Genel Amaçları Türk Eğitim Sisteminin genel amaçları 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nda ifadesini bulmaktadır. Türk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ OSMANLI EĞİTİM SİSTEMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Medreseler çok güçlü yaygın eğitimi kurumu haline gelmiş ve toplumu derinden etkilemiştir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI

TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI TEOG VE TERCİH DANIŞMANLIĞI MESLEK; Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, Diğer insanlara yararlı bir hizmet ya da ürün sağlamaya yönelik olan, Kuralları toplumca belirlenmiş, Belli eğitimle kazanılan

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri. Yrd. Doç. Dr.

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri.  Yrd. Doç. Dr. Türk Eğitim Tarihi 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@yahoo.com 1. Türklerin İslam Öncesi Eğitimlerinin Temel Özellikleri

Detaylı

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri.

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : 0310440238 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

DERS: EĞİTİM YÖNETİMİ

DERS: EĞİTİM YÖNETİMİ DERS: EĞİTİM YÖNETİMİ Dersin verildiği Fakülte: Bölüm: Öğretim Üyesi: İletişim: Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Doç.Dr. Şakir ÇINKIR scinkir@gmail.com 5.Hafta: EĞİTİM SİSTEMİNİN

Detaylı

TÜRKİYEDE EĞİTİMİN TARİHİ GEÇMİŞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ

TÜRKİYEDE EĞİTİMİN TARİHİ GEÇMİŞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE EĞİTİMİN TARİHİ GEÇMİŞİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Türk toplumlarının eğitim anlayış ve uygulamaları, yaşama biçimlerinin

Detaylı

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ Türk Eğitim Sisteminin, günümüze kadar olan gelişim sürecine bakıldığında; *İslam Öncesi Dönem *Osmanlı Dönemi *Cumhuriyet

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar.

İmparatorluk Döneminde: Okul öncesi eğitimi üstlenen bazı kurumlar vardı. Bunlar sıbyan okulları, ıslahhaneler, darüleytamlar. TÜRKİYE DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Türkiye de ki okul öncesi eğitimin gelişmesini imparatorluk dönemindeki okul öncesi eğitim ve Cumhuriyet ten günümüze kadar olan okul öncesi eğitimi diye adlandırabilir. İmparatorluk

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Proje Ekibi ve Sorumlulukları

Proje Ekibi ve Sorumlulukları Proje Ekibi ve Sorumlulukları Doç. Dr. Bilgen Başgut Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD, Farmakoloji ABD -Süpermen in modası geçeli çok oldu. Dikkate değer bir başarı elde

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE YETERLİKLERİ

ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE YETERLİKLERİ ÖĞRETMEN NİTELİKLERİ VE YETERLİKLERİ Grup Çalışması Öğrenciler ne bekler? Bir öğretmeni neler «iyi» yapar? Niçin Hazırlanır? Öğretmen Yeterlikleri; Millî Eğitim hedeflerinin desteklenmesine katkı sağlamak,

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesindeki Okullarda Yöneticilerin Yeterlilik Alanları -1 İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Ardahan Üniversitesi Siirt Üniversitesi

Milli Eğitim Bakanlığı Bünyesindeki Okullarda Yöneticilerin Yeterlilik Alanları -1 İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Ardahan Üniversitesi Siirt Üniversitesi OKULLARDA YÖNETİCİLERİN YETERLİLİK ALANLARI - 1 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YÖNETİCİ Yönetici, bir örgütün amaçlarını

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ. 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK SİSTEMİ ve OKUL YÖNETİMİ 8. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL TÜRK MİLLİ İNİN AMAÇLARI TÜRK MİLLİ İNİN TEMEL İLKELERİ TÜRK SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASINDA BAŞLICA BELİRLEYİCİLER

Detaylı

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür

Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi. Temel Eği)m Genel Müdürlüğü. Funda KOCABIYIK Genel Müdür Türkiye de Erken Çocukluk Eğitimi Temel Eği)m Genel Müdürlüğü Funda KOCABIYIK Genel Müdür 2013 I. Türkiye de Geçmişten Günümüze Erken Çocukluk Eğitimi II. Türkiye de Erken Çocukluk Eğitiminin Yapısı III.

Detaylı

EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM NEDİR? Eğitim: Bireyde kendi yaşantıları yoluyla, kasıtlı olarak istendik yönde davranış değiştirme ya da oluşturma sürecidir. Birey davranış Eğitim süreç kültürleme

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme

Detaylı

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları

EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları EYD 536 Öğretmen Eğitimi Yaklaşımları 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme Politikaları Dr. Ali Gurbetoğlu ali.gurbetoglu@izu.edu.tr 3. İlk Yenileşme Dönemi Sonrasında Öğretmen Yetiştirme

Detaylı

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türk Eğitim Tarihine Giriş. Dr. Ali GURBETOĞLU

Türk Eğitim Tarihi. 1. Türk Eğitim Tarihine Giriş.   Dr. Ali GURBETOĞLU Türk Eğitim Tarihi 1. Türk Eğitim Tarihine Giriş Dr. Ali GURBETOĞLU www.agurbetoglu.com agurbetoglu@hotmail.com 1. Türk Eğitim Tarihine Giriş Geçmişi Bilmek Geleceği Öngörmektir Türk Eğitim Tarihi Nedir?

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin.

İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük Destekçisi Olsun. Her Veli; Öğrencisine Öğrenme İçin Her Türlü Fırsatın Verildiğini Bilsin. İstiyoruz ki; Okulumuzda, Öğrenme Temel İhtiyaç Kabul Edilsin.Hem Öğretenler, Hem Öğrenenler Birbirlerinin Gelişimine Yardımcı Olsun. ÖĞRENEN OKUL Modeli Oluşsun İstiyoruz ki; Veliler Okulumuzun En Büyük

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Prof.Dr.Muhittin TAYFUR Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü İyi ve kötü, yanlış ve doğru kavramlarını tanımlar, Etik bilincini geliştirmeye ve insanları aydınlatmaya

Detaylı

İSLAMİYETİN KABÜLÜNDEN SONRAKİ EĞİTİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE

İSLAMİYETİN KABÜLÜNDEN SONRAKİ EĞİTİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE İSLAMİYETİN KABÜLÜNDEN SONRAKİ EĞİTİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Türk toplumlarında ilk kez medrese denen eğitim

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PDR ANA BİLİM DALI 2018 BAHAR YARIYILI TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİ İZLENCESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PDR ANA BİLİM DALI 2018 BAHAR YARIYILI TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİ İZLENCESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PDR ANA BİLİM DALI 2018 BAHAR YARIYILI TÜRK EĞİTİM TARİHİ DERSİ İZLENCESİ Dersi Veren: Osman SEZGİN Telefon: (216) 521 97 97 E-posta:

Detaylı

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları)

Bacıyân-ı Rum. (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Bacıyân-ı Rum (Dünyanın İlk Kadın Teşkilatı: Anadolu Bacıları) Varlığı Neredeyse İmkânsız Görülen Kadın Örgütü Âşık Paşazade nin Hacıyan-ı Rum diye adlandırdığı bu topluluk üzerinde ilk defa Alman doğu

Detaylı

AÇIK SİSTEM. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; özelliği kazandırır.

AÇIK SİSTEM. Sistemler, çevrelerinden girdiler alarak ve çevrelerine çıktılar sunarak yaşamlarını sürdürürler. Bu durum, sisteme; özelliği kazandırır. SİSTEM: Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen parçalardan oluşan anlamlı bir bütündür. Sistemler, çevrelerinden girdiler

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Bir Meslek Olarak Öğretmenlik Ünite 10 Pedagojik Formasyon EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜNDÜZ 1 Ünite 10 BİR MESLEK OLARAK ÖĞRETMENLİK Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GÜNDÜZ İçindekiler 10.1.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Doç. Dr. M. Kemal BİÇERLİ HAYAT BOYU ÖĞRENME KAVRAMı Hayat Boyu Öğrenme; Kişisel, toplumsal, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireyin; bilgi, beceri, ilgi

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu

EĞİTİMDE DEĞİŞİM. Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu EĞİTİMDE DEĞİŞİM Prof. Dr. Aşkın Asan - Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Değişim Teknolojik gelişmeler (özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler) Bilgi artışındaki hız İşgücünün niteliğine ilişkin

Detaylı

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ

TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ürünlerinin üretimi, planlanması, kalite kontrolü, tasarımı, tekstil hammaddelerinin tekstil sektöründe kullanılabilir

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ

GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ GOÜ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ COĞRAFYA BÖLÜMÜ COĞRAFYA BÖLÜMÜ HAKKIMIZDA Coğrafya multidisipliner bir bilim olarak insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır. Hem Türkiye hem de dünya

Detaylı

Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ

Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA DİN EĞİTİMİ Eserin Her Türlü Basım Hakkı Anlaşmalı Olarak Ensar Neşriyat a Aittir. ISBN : 978-605-4036-86-8 Kitabın Adı: Paydaşlarına Göre İMAM-HATİP ORTAOKULLARINDA

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Temel Kavramlar Bilgi :

Temel Kavramlar Bilgi : Temel Kavramlar Bilim, bilgi, bilmek, öğrenmek sadece insana özgü kavramlardır. Bilgi : 1- Bilgi, bilim sürecinin sonunda elde edilen bir üründür. Kişilerin öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile çaba

Detaylı

KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU

KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU KUR AN KURSLARI 2023 VİZYONU KUR AN KURSLARI ÇALIŞTAY RAPORU KONYA 2013 VİZYONUMUZ Kur an eğitiminde engelsiz Kur an Kursu Olmak KUR AN KURSU ÇALIŞTAY RAPORU (20-25 Nisan) 2 Bu çalıştay 20-25 Nisan 2013

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Tel: / e-posta:

Tel: / e-posta: 1-Sempozyuma Davet: ULUSLARARASI CÂMİ SEMPOZYUMU (SOSYO-KÜLTÜREL VE MİMARÎ AÇIDAN) 01-02/ Ekim/ 2018 Tarih boyunca câmiler Müslümanların itikat, ibadet, ilim, sosyal, kültürel ve mimari açıdan hayatın

Detaylı

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Türk Sanat Tarihi (GRT241 ) Ders Detayları

Türk Sanat Tarihi (GRT241 ) Ders Detayları Türk Sanat Tarihi (GRT241 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Sanat Tarihi GRT241 Güz 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi Süleyman SÜRÜL Rehberlik Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı Trabzon 2013 Nelerden Bahsedeceğiz *Rehberlik Nedir? *Rehberlikte Hizmet Alanları *Mesleki

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

İKTİSAT LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ

İKTİSAT LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ İKTİSAT LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ Genel Bilgiler Programın Amacı Kazanılan Derece Kazanılan Derecenin Seviyesi Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kurallar Kayıt Kabul Koşulları Önceki Öğrenmenin Tanınması

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler a) Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ve YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ve YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ve YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER INTERNATIONAL STUDENTS AND DEVOLOPMENTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE MEHMET YALÇIN YILMAZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

Sağlık Kurumları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi Sağlık Kurumları Yönetimi BAŞARILI BİR YÖNETİCİDE BULUNAN ÖZELLİKLER VE BUNLARI KAZANMA YOLLARI Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN Perihan ŞENEL TEKİN 1 Başarılı bir yöneticide bulunan özellikler ve bunları

Detaylı

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖZEL SEYMEN EĞİTİM KURUMLARI 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI REHBERLİK BÜLTENİ MESLEK SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli Velimiz; Meslek seçiminin öneminin anlatıldığı ve siz değerli velilerimize yönelik önerileri

Detaylı

Cami Kavramı Üzerine Çözümleyici Bir Açılım Denemesi

Cami Kavramı Üzerine Çözümleyici Bir Açılım Denemesi Cami Kavramı Üzerine Çözümleyici Bir Açılım Denemesi XianUlu Camii,Pekin,ÇİN Cami kavramı yaşadığımız toplumda uzun bir aradan sonra mimari çevrelerde yeniden tartışılmaya başlandı. Bundan önce en son

Detaylı

Eğitimin Ekonomik Temelleri

Eğitimin Ekonomik Temelleri Eğitimin Ekonomik Temelleri Ekonomi, doğadaki kıt kaynakların en verimli biçimde kullanılması artırılması inceleyen bir bilim dalıdır. İnsanlar var oluşlarının itibaren doğadaki kaynakları kullanarak yaşamlarını

Detaylı

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ

GİYİM/HAZIR GİYİM/MODA TASARIMI ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere giyim, hazır giyim ve moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Giyim/hazır giyim/moda tasarımı ile ilgili

Detaylı

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek

Temel bilimlerde araştırmacı ve uzman yetiştirmek ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ BÖLÜMLERİNE AİT KONTENJANLARIN SIFIRLANMASI İLE İLGİLİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖRÜŞÜ Öğretmenlik yasal olarak tanınmış bir meslek ve

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN)

REHBER ÖĞRETMEN (PSİKOLOJİK DANIŞMAN) TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında

Detaylı

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ

1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK. Abdullah ATLİ 1.ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK Geleneksel eğitim anlayışı bireyi tüm yönleri ile gelişimini sağlama konusunda sorunlar yaşanmasına neden olmuştur. Tüm bu anlayış ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilerine matematik ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Öğrencilerine matematik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ

SANAT TARİHİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere sanat tarihi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Sanat tarihi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

/ karcicegianaokulu.com

/ karcicegianaokulu.com 0216 314 14 76-79 / karcicegianaokulu.com İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları olarak salih ve samimi niyetlerle tohumu atılmış bir kurum olma şuuruyla bugüne ulaştığımıza inanmaktayız. 20 Yılı aşkındır heyecanımızdan

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 5841 ZORUNLU İLKÖĞRENİM ÇAĞI DIŞINDA KALMIŞ OKUMA- YAZMA BİLMEYEN VATANDAŞLARIN, OKUR - YAZAR DURUMA GETİRİLMESİ VEYA BUNLARA İLKOKUL DÜZEYİNDE EĞİTİM - ÖĞRETİM YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI KASIM EKİM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ YILLIK PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

Detaylı

Günümüzdeki ilke ve kuralları belirlenmiş evlilik temeline dayanan aile kurumu yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir. (Özgüven, 2009, s.25).

Günümüzdeki ilke ve kuralları belirlenmiş evlilik temeline dayanan aile kurumu yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir. (Özgüven, 2009, s.25). Günümüzdeki ilke ve kuralları belirlenmiş evlilik temeline dayanan aile kurumu yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahiptir. (Özgüven, 2009, s.25). Tarihsel süreç içinde aile kavramının tanımı, yapısı, türleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 12 DERS İ 1. ÜNİTE ÖĞRENME ALANI-ÜNİTE: BİREY VE TOPLUM KONU KAZANIM BECERİLER AÇIKLAMA

Detaylı

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, İngilizce, Fransızca, Almanca, Japonca ve Arapça dillerinden birinde eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Yabancı dil ile ilgili

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı Adalet Meslek Etiği Dersleri

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO. Adalet Programı Adalet Meslek Etiği Dersleri Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet MYO Adalet Programı Adalet Meslek Etiği Dersleri ÜNİTE VII KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Etik Davranış İlkeleri

Detaylı

ATAKENT, MADENLER, GÜNGÖREN, PENDİK KAMPÜSÜ 3. SINIFLAR

ATAKENT, MADENLER, GÜNGÖREN, PENDİK KAMPÜSÜ 3. SINIFLAR ATAKENT, MADENLER, GÜNGÖREN, PENDİK KAMPÜSÜ 3. SINIFLAR İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları olarak salih ve samimi niyetlerle tohumu atılmış bir kurum olma şuuruyla bugüne ulaştığımıza inanmaktayız. 20 Yılı

Detaylı

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir.

TRİKOTAJ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, trikotaj ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Trikotaj konusu ile ilgili hangi

Detaylı

ÜSKÜDAR KAMPÜSÜ 10. SINIFLAR

ÜSKÜDAR KAMPÜSÜ 10. SINIFLAR ÜSKÜDAR KAMPÜSÜ 10. SINIFLAR İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları olarak salih ve samimi niyetlerle tohumu atılmış bir kurum olma şuuruyla bugüne ulaştığımıza inanmaktayız. 20 Yılı aşkındır heyecanımızdan kaybetmeden,

Detaylı

ATAKENT, MADENLER, GÜNGÖREN, PENDİK KAMPÜSÜ ANASINIFLAR

ATAKENT, MADENLER, GÜNGÖREN, PENDİK KAMPÜSÜ ANASINIFLAR ATAKENT, MADENLER, GÜNGÖREN, PENDİK KAMPÜSÜ ANASINIFLAR İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları olarak salih ve samimi niyetlerle tohumu atılmış bir kurum olma şuuruyla bugüne ulaştığımıza inanmaktayız. 20 Yılı

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

ÜSKÜDAR KAMPÜSÜ 12. SINIFLAR

ÜSKÜDAR KAMPÜSÜ 12. SINIFLAR ÜSKÜDAR KAMPÜSÜ 12. SINIFLAR İlim Yayma Vakfı İrfan Okulları olarak salih ve samimi niyetlerle tohumu atılmış bir kurum olma şuuruyla bugüne ulaştığımıza inanmaktayız. 20 Yılı aşkındır heyecanımızdan kaybetmeden,

Detaylı

İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLERİ

İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLERİ İŞVERENLERİN ÇALIŞANLARDAN BEKLENTİLERİ TEMEL YETENEKLER YETENEKLER Okuma: El kitapları, grafikler ve programlar gibi kaynaklardaki yazılı bilgileri bulma, anlama ve yorumlama Yazma: Düşünceleri, fikirleri,

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Milli eğitim sistemimizin genel yapısını şekillendiren kanun: 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu dur. Milli eğitim sistemimiz

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı