TECVİD TEST SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TECVİD TEST SORULARI"

Transkript

1 1 TECVİD TEST SORULARI Sorular 5. Dönem Tashih i Huruf programına yönelik hazırlanmıştır. Hazırlayan: A. Halim GARİP Eğitim Görevlisi / 2014 RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ EĞİTİM MERKEZİ

2 1 TECVÎD BİLGİSİ TEST SORULARI / Kişinin namazı sahih olacak kadar Kur an-ı Kerimi usulüne uygun bir şekilde (Tecvid üzere) okumasının hükmü nedir? A) Farz-ı Ayın B) Vacip C) Sünnet D) Farz-ı Kifaye 2- Aşağıdakilerin hangisi tecvidin konularından değildir? A) Harflerin sıfatları B) Ğunne -İdğam C) İ-lal D) Med 3- Kur an-ı okuyabilen herkesin kolaylıkla fark edip, anlayabileceği derecedeki hatalı okuyuşlara ne denir? A) Hezrame C) Lahn-ı Celi B) Lahn-ı Hafi D) lahik 4- Aşağıdakilerden hangisi Lahn-ı hafi değildir? A) Tabii meddi terk B) Ra harfinde ifrad ve tefrid C) İdğam-ı terk D) Medd-i lazımı iki elif miktarı çekmek 5- Aşağıdaki Tecvidlerden hangisinin hükmü vaciptir? A) Meddi lazım B) Meddi munfasıl C) Meddi arız D) Meddi lin 6- Aşağıdaki tecvid lerden hangisi iki harften az, bir harften fazla tutularak okunur? A) Lin harfi B) Şeddeli Ra C) Şeddeli lam D) İdğam-ı Meal Ğunne

3 2 kelimesinde bulunan son (he harfi) konusunda aşağıdakilerden hangisi م ل ي م ن تمه 7- doğrudur? A) Uzatır çünkü makabli müteharrik B) Uzatmaz çünkü istisna kurallardan C) Uzatmaz çünkü kelimenin aslından D) Uzatmaz çünkü makabli fetha 8- Meddi Arızın uzatılma ölçüsü son harfin harekesine göredir. Son harf fethalı, kesreli, zammeli, olursa sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) 3 Vecih,4 Vecih,7 Vecih, B) 7 Vecih,3 Vecih,4 Vecih, C) 4 Vecih,3 Vecih,7 Vecih, D) 4 Vecih,4 Vecih,7 Vecih, 9- Vakıf halinde ب نماء Kelimesinde hangi tecvid kuralları vardır? A) Meddi Arız C) Meddi muttasıl, medd-i tabii D) Meddi munfasıl, medd-i tabii B) Meddi tabii 10- Aşağıdakilerden hangisi meddi munfasılın diğer isimlerinden değildir? A) El-Meddu z-zaid B) El-Meddu s-sani C) El-Meddu l Fasl D) El Meddu l-caiz vardır? Kelimesinde sırası ile aşağıdaki tecvidlerden hangisi الم ت ضام ر 11- A) Meddi tabi,meddi arız,hükmürra B) Meddi munfasıl,meddi lazım,hükmürra C) Meddi munfasıl,meddi arız, Hükmürra D) Medi tabii,meddi lazım,hükmürra 12-Her zaman (vakfen ve vaslen) var olan sükuna ne ad verilir? A) Sükunu kat ı B) Sükunu lin B) Sükunu arız D) Sükunu lazım

4 3 13- önce yokken sonradan vakıf sebebiyle oluşan anlamına gelen kavram hangisidir? A) Vakıf B) Arız C) Vecih D) Fer i yoktur? Kelimesinde vakf yapıldığı zaman hangi vecih ا لر ح يم 14- A) Tevassut ile revm B) Tavassut ile işmam C) Revm D)Tul ile işmam 15- Revm de harekenin ne kadarı okunur? A)1/2 B)1/3 C)1/4 D)1/1 16-Mülâyemet ve yumuşaklık anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) İşmam B) Revm C) Lin D) Sükun 17-Aşağıdakilerin hangisinde revm ve işmam yapılır? A) Sonu tenvinli kelimelerin zammeli,kesreli halinde B) Arızı harekelerde C) Müenneslik ta larında D) Cemi mimlerinde vardır? kelimesinde bulunan harflerin hangisinde Meddi lin كهيعص 18- A) Sad C) Ye B) Ayn D) Kef 19-İhfa uygulamasında Ğunne miktarı yani (ğunneyi tutma ölçüsü) ne kadardır? A) Yarım elif B) Bir elif miktarı C) İki harften az bir harften fazla D) Bir buçuk elif miktarı

5 4 20- değildir? Kelimesinde ki tecvid aşağıdakilerden hangisi ك ن ت م A) Dil ihfası B) İhfâ C) İhfâ-i Eam D) ihfa Ehass 21- İzhar yapmanın hikmeti ile ilgili hangi cümle söylenebilir? A) İzhar harfleri; yüce Allah ın isimlerinden bazılarının ilk harfi olması B) Diğer tecvidlerden başka bir tecvid oluşturmak için C) Nun-u sakin ve tenvin ile izhar harflerinin mahreçlerinin birbirine uzak olması. D) Hiçbiri 22- Aşağıdakilerin hangisi izhar çeşidi değildir? A) Harf izharı B) Kelime izharı C) Lisan izharı D) Şefevi izharı 23- İklab yapıldığında iklab uygulamasında hangisi yoktur? A) İşmam B) Çevirmek C) İhfa D) Ğunne 24- Aşağıdakilerden hangisi idğamın şartlarından değildir? A) Müdğâm ile müdğâmün fîh olan harflerin yazıda peşpeşe gelmesi B) Müdğam sakin nun ve tenvin,müdğamün fih herhangi bir harf olmalıdır C) Müdğâm olan harfin kesinlikle sakin,müdğâmün fîhin ise mutlaka harekeli olması lâzımdır. D) Müdğâm med harfi olmamalıdır 25- vardır? Kelimesinde hangi tecvid أم م ل م ن ل قك م A) İdğam mütecaniseyn, nakıs idğam B) İdğam mütekaribeyn, tam idğam C) İdğam mütecaniseyn, tam idğam D) Kalkale 26- Aşağıdakilerden hangisi İdğam meal ğunnenin nakıs olanlarındandır? A) ماء B) ب ن ي م ان (D م ن م وال (C م ن ن ور م ن

6 27- Aşağıdaki tecvidlerin hangisinde ğunne yoktur? A) İhfa B) İdğam misleyn C) İdğam mütekaribeyn D) İdğam şemsiyye Mealğunne 28- Aşağıdakilerden hangisi İzhar-ı kelime-i vahidenin şartlarından değildir? A) Bir kelimede olması B) Fethalı bir med harfinin gelmesi C) İzhar yapılacak harflerden biri sakin nun olmalı D) İzhar yapılacak harflerden biri sakin nun önde olmalı iklap, izhar, ihfa,isti la, kalkale harflerinin sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir? A) B) C) D) م رب ه م ب م -30 Kelimesindeki mim ile ba arasındaki tecvide ne ad verilir? A) İdğam-ı mealğunne C) İhfa-i Şefevi B) İzhar-ı Şefevi D) İklap vardır? ayetinde hangi tecvidler و و ج د ك ض ال ا ف ه د ى -31 A) Medd-i lazım-ihfa-medd-i arız B) Medd-i lazım-ihfa-fer-i med C) Medd-i lazım-ihfa-medd-i haciz D) Medd-i lazım-ihfa-medd-i tabii vardır? Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları و الش م س - 32 A) İdğam-ı Şemsiyye,İzhar-ı şefevi B) İdğam-ı şemsiyye,ihfa-i şefevi C) İzhar-ı kameriyye,izhar-ı şefevi D) İdğam-ı şemsiyye,idğam misleyn meal ğunne 33- Asım ve rivayeti hafsa göre ب ل ر ف ع ه الل ه örneğindeki lam - ra arasındaki tecvid için hangisi söylenemez? A) Tam idğamdır B) Hükmü vaciptir C) İzhar ile okunur. D) İdğam mütekaribeyndir

7 6 34- Aşağıdakilerin hangisi İdğam mütecaniseyn harflerinden değildir? A) Tı ( ط ), Dâl ( د ) ve Te ( ت )Harfleri B) Se ( ث ), Zâl ( ذ ) ve Zı ( ظ )Harfleri C) Be ( ب ) ve Mîm ( م ) Harfleri D) Kaf ( ق ) ve Kef ( ك ) Harfleri vardır? Kelimesindeki nun lar arasında hangi tecvid kuralı و م ن ن ع م ر ه 35- A) İhfa C) İdğam misleyn meal ğunne B) Teşdid meal ğunne D) İdğam misleyn bileğunne 36- Aşağıdakilerin hangisi İdğam bileğunne için doğru değildir? A) Tam idğamdır B) Hükmü vaciptir C) Ğunnesiz idğamdır D) Bir harften okuma zamanından fazla, iki harf okuma zamanından az tutulur. 37- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde kalkale en şidetli olarak telaffuz edilir? م وال م عب د (C ي م د خ ل ون (B لممقد تما م ب الل ه (A ب ا ل م ق (D 38- Ra harfinin kalın okunduğu durumlara ne ad verilir? A) Telhin B) Terkik C) Tefhim D) İsti la okunur? Kelimesindeki Ra harfi nasıl ق ر ط اس 39- A) İnce B) Kalın C) Hem ince hem kalın D) Mübalağalı okunur? Kelimesindeki (Ra) harfi vakıf halinde nasıl ع ز ي ر 40- A) Lin li okunur C) Kalın B) İnce D) Hem ince hem kalın

8 okunur? Kelimesindeki Ra harfi vakıf halinde nasıl م ص ر - 41 A) Kalın C) Hem kalın hem ince B) İnce D) Revimli okunur 7 okunur? Kelimesindeki Ra harfi nasıl و ا ر ص ا ادا 24- A) İnce C) Hem kalın hem ince B) Kalın D) Mübalağalı okunur? Kelimesindeki Ra harfi nasıl ا ن ار ت ب ت م 23- A) İnce B) Kalın C) Hem ince hem kalın D) Mübalağal okunur? Kelimesindeki Ra harfi nasıl ك ل ف ر ق 22- A) İnce B) Kalın C) Hem ince hem kalın D) Mübalağalı okunur? Kelimesindeki Ra harfi nasıl ف ر ق ة 24- A) İnce B) Kalın C) Hem ince hem kalın D) Mübalağalı okunur? Kelimesindeki Ra harfi nasıl و اص ط ب ر 24- A) İnce B) Kalın C) Hem ince hem kalın D) Mübalağalı okunur? Kelimesindeki Ra harfi nasıl ا و ل وا ر ب ة 24- ل A) İnce C) Hem ince hem kalın B) Kalın D) Mübalağalı

9 8 28- Fecir suresi 4. ayetinde و ال ي ل ا ذ ا ي س ر vakıf halinde yesr kelimesinde Ra harfi nasıl okunur? A) İnce C) Hem ince hem kalın B) Kalın D) Mübalağalı ال س ال -29 vardır? -Kelimesinde, nasıl vakıf yapılır, kaç vecih س A) Sadece lamelif uzatılırak elif-i isbat ile. B) Sadece lam cezimlenir elif-in hazfi ile. C) Bir defa lamelif uzatılarak(elif-i isbat ile), bir defada elifin hazfi ile okunur. D) Hiçbiri surededir? -ayetindeki sekte hangi و ل م ي ج ع ل ل ه ع و ا جا ق ي ا ما --50 A) Kehf C) Vakıa B) Kıyame D) Mutaffifin hangisidir? Kelimesindeki lam ve ra arasındaki tecvid ك ال ب ل ر ان 51- A) İdğam bilağunne B) İdğam mütekaribeyn C) İzhar-ı kameriye D) Sekte 52- Bir cümlenin, lafzının veya kelime dizisinin nihâyet bulduğu, fakat mâna itibariyle daha sonraki cümle ile alâkalı olduğu yerde vakfetmeye ne denir. A) Vakfı tam C) Vakfı hasen B) Vakfı kafi D) Vakfı kabih gerçekleşir? kelimesinde durulduğunda nasıl bir vakıf ام د 53- ل م م A) Vakfı tam C) Vakfı hasen B) Vakfı kafi D) Vakfı kabih 54- Durmakta geçmekte caizdir. Ancak vakıf yapmak daha uygun olan vakıf hangisidir? ق (D ص (C ز (B ج (A

10 9 doğrudur? -Secavendinde aşağıdakilerden hangisi ق 55- A) Vakıf evlâ Vasıl caizdir B) Vasıl evlâ Vakıf caizdir C) Durulduğunda geriden alınır D) Durulmaz 56-Kehf suresi a. 18 de - ل ن ن د ع و ا kelimesinde vakıf yapılırsa nasıl durulur? A) Vav harfi cezimlenerek durulur. B) Ayın harfi Med yapılmadan durulur. C) Ayın harfinde med yaparak durulur. D) Vav harfi uzatılarak durulur. durulur? kelimesinde vakıf yapılırsa nasıl ا ن ا ت ل و 57- A) Vav harfi cezimlenerek durulur. B) Lam harfi Med yapılmadan durulur. C) Lam harfinde med yaparak durulur. D) Vav harfi uzatılarak durulur. ل ي ر ب و ا 58- Rum suresi a. 30 da kelimesinde nasıl vakıf yapılır? A) Vav harfi cezimlenerek durulur. B) Ba harfi Med yapılmadan durulur. C) Ba harfinde med yaparak durulur. D) Vav harfi uzatılarak durulur. 59- Kehf 18/38 da لك نا kelimesi vakıf halinde nasıl okunur? A) Med yaparak B) Cezim ile C) Şeddeli D) Med yapmadan okunur? kelimesi vakıf halinde nasıl ا نا 60- A) Med yaparak B) Kasr yapılarak C) Şeddeli D) Sükunlu

11 Harfler telaffuz edilirken, mahrecin sıkışması sebebiyle, sesin kuvvetli çıkmasına ne denir? A) Cehr C) Şiddet B) İsmat D) Kalkale 62- Harfi telaffuzu esnasında güvercinin kanat sesi veya ıslık sesine benzer kuvvetli bir sesin çıkmasına ne ad verilir? A) İsmat C) İzlak B) Safir D) Sıfat 63- Aşağıdakilerden hangisi istitale sıfatına sahip harflerden dir? ق (D ع (C ط (B ض (A 64- Terkik harflerinin toplam sayısı kaçtır? A)18 B)21 C)12 D)7 65- Kur an okurken tecvide uymak şartı ile hızlı okuma usulüne ne ad verilir? A) Arz C) Mukabele B) Hadr D) Hezrame 66- Üstadın talebeyi dinlemesine ne ad verilir? A) Sema C) Arz B) Hadr D) Tilavet 67- Kur-an okurken tefekkür- tedebbür mana ağırlıklı okuma şekline ne isim verilir? A) Talim C) Tertil B) Tahkik D) Kıraat 68- Kalkale sıfatı,sıfatı lazımedendir. Bu ifadeye göre Namazda Zammu sure okurken kalkale yapılması gereken yerde kalkale yapılmasa namaz bozulurmu? A) Bozulur. B) Bozulmaz. C) Sehiv secdesi gerekir D) Hiçbiri

12 69- Ğunne sıfatı, sıfatı lazımedendir. Bu ifadeye göre Namazda Zammu sure okurken İdğamı Maalğunne yapılması gereken yerde İdğam-ı Maalğunne yapmayan kişinin namazı bozulurmu? A) Bozulur. B) Bozulmaz. C) Sehiv secdesi gerekir D) Hiçbiri Namazda Zammu sure okurken - خ ل ق -kelimesini ح ل ق - şeklinde okuyan bir kimsenin namazı bozulurmu? Bozulursa neden? A) Bozulur.Çünkü harf değişimi manayı bozar yapılan hata lahni Celi dir. B) Bozulmaz. yapılan hata lahni Hafi dir. C) Sehiv secdesi gerekir D) Hiçbiri çıkarılır? Harfleri hangi mahreçten ت د ط 71- A) Halk C) Cevf B) Lisan D) Cevf 72- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinin mahreci takdiridir? A) Tekrir B) Adras C) Hayşum D) Tefeşşi 73- Aşağıdaki harflerden hangisi Huruf-i halk mahrecine en yakın yerden çıkar? A) Dad C) Nun B) Şın D) Kef 74- Aşağıdaki harflerden hangisinde inhiraf sıfatı vardır? A) Kef C) Lam B) Fe D) Lam, ra 75- Sesin dil ve damak ortasında yayılmasıyla ortaya çıkan sıfat hangisidir? A) İstifale C) Safir B) İnfitah D) Tefeşşi 76-Aşağıdaki kelimelerden hangisinde teshil ile okuma şekli yoktur? آلل (D آال ن (C د او د (B آلذ ك ر ي ن (A

13 ا ن ت ب وأ ب ا ث م 12 ى -77 sırasyla hangi tecvidler vardır? A) İhfa, Meddi Munfasıl, Meddi tabi B) İhfa, Meddi munfasıl, meddi tabii C) İhfa, Meddi muttasıl, Meddi tabii D) İhfa, Medi tabii, Meddi tabii. vardır? sırası ile aşağıdaki tecvidlerden hangisi ق ال وا ء أ ن ت 78- A) Medi tabii, Meddi Munfasıl,ihfa B) Medi tabii, Meddi tabii, ihfa. C) Meddi tabii, Meddi muttasıl,ihfa D) Hiçbiri. 79- Harfin, üstün-esre arası, fakat esreye daha yakın bir sesle meylettirerek okunmasına ne ad verilir? A) İhtilas B) Revm C) İmale-i Kübra D) İmali-i Suğra 80- Aşağıdakilerden hangisi Kur an okumayla ilgili değildir? A) Tedebbür B) İ lal C) Tefekkür D) Teenni 81- Aşağıdakilerden hangisi Kur an ın okuyuş şekilleriyle ilgili bir kavramdır? A) Tedvir C) Tenasüb B) Teabbüd D) Tertib 82- Kur an-ı Kerim tilavet ederken aşağıdakilerin hangisinde Raf u savt yapılmaz? A) Allahı ın Rahmeti ile alakalı ayetlerde B) Cennetten bahseden ayetlerde C) Mü minlerin özellikleri ile ilgili ayetlerde D) Azab ayetlerinde

14 83- Mânâ harflerini rollerine; kelimeleri, cümle ve ayetleri delâlet ve ifade ettikleri manalarına yakışır bir tarzda okumaya ne ad verilir? A) Tertil C) Temsil B) Talim D) Tahkik Sesi alçaltarak, sesin perde ve tonunu indirerek, edayı ve tavrı değiştirerek ve sedayı hüzünlü bir şekle sokarak okumaya ne denir? A) Talim C) Temsil B) Hafd-u savt D) Telhin 85- Aşağıdakilerden hangisi temsili okuma konularından değildir? A) Vakıf-İbtidaya riayet C) Mana vurgusu B) Terci yapmak D) Hafdu savt-ref u savt 86- On kıraat imamı, iki ravisi ve ravilerinin talebeleriyle okuyuşuna ne ad verilir? A) Aşere C) Teysir B) Takrib D) Tayyibetünneşr 87- İmam-ı Asım ve rivayeti hafs kıraatinde kaç tane sekte vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) Ra harfinin hem kalın hem ince okunduğu yerler kaç tanedir? A) 3 B) 4 C) 1 D) Asım kıraatına göre aşağıdakilerden hangisi fer i harflerden değildir? A) Hemze-i müsehhele C) Sad-ı müşemme B) Elif-i mümale D) Nun-u muhfat 90- Aşağıdakilerden hangisi edna-i halk harflerindendir? A) He C) Ğayn B) Ayn D) Kaf

15 Aşağıdakilerden hangisi sıfatı arızadan değildir? A) İdğam C) Sekte B) İstitale D) İhfa 92- Aşağıdakilerden hangisi Tefhim ile okunmaz? A) İsti la harflerinden sonra gelen harfi medden vav ve elif B) Kalın okunan Ra harfi C) Lam-ı mufahham D) Ayn harfi 93- Kasr etmek tecvidde hangi anlamlarda kullanılmamaktadır? A) Hiç uzatmamak C) İki elif miktarı uzatmak B) En az Bir elif miktarı uzatmak D) Bir elif miktarına yakın uzatmak 94- Kur an-ı Kerimdeki bazı harflerin altında bulunan kasr قصر işareti neden konmuştur? A) Uzatılacak olan harfi manadan dolayı kısa okumak B) Uzatılacak olan bu harfin okumaya zorluk verdiğinden C) Altına konan harfleri med harfi sanmamak için D) Uzatmanın fazlaya kaçması endişesi ile 95- İbtida halinde okunan, vasl halinde düşen okunmayan harfe ne ad verilir? A) Elif C) Sükunu arız B) Vasıl hemzesi D) Sebebi med 96- Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Sakin harf sadece cezimli harfdir B) Sükunu lazım kelimenin ortasında ve sonunda bulunur C) Sükunu arız sadece kelimenin sonunda bulunur D) Sebebi med bir elif miktarından fazla okutmayı sağlar 97- Zammeli * ه* he nin makabli müteharrik (harekeli) ise aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Zamirdeki med, meddi tabiidir. B) Zamir tecvidi vardır C) Meddi muttasıla sebebiyet verebilir. D) Zamirin uzatıldığı durumlarda Vav-ı mukadder, Ya-i mukadder vardır

16 98- Aşağıdaki kelimelerin hangisi eş anlamlı değildir? A) Fer i med: Meddi mezid C) İdğam: Çevirmek B) Asli med: Tabii med D) Meddi arız: Meddi vakıf Meddi arızda son harfin harekesi fetha olursa kaç vecih caizdir? A) 7 B) 4 C) 3 D) Lin harfinden sonra gelen sükunu lazım ise kaç vecih yapılır? A) 4 B) 3 C) 7 D) Medd-i ta zim neye denir? A) Meddi lazımın diğer bir ismi B) Kelimenin başındaki ma olumsuzluk edatına C) Allah lafzındaki lam harfinin meddine D) Kelimei tevhidin başındaki (lam elifin (ال meddine 102- İklabın hükmü nedir? A) Caiz C) Farz B) Sünnet D) Vacip 103- Sakin mim yine harekeli bir mim e uğrarsa ne olur? A) İdğam-ı meal ğunne C) İdğam-ı misleyn meal ğunne B) İklap D) İhfa-i şefevi okunur? -lafzındaki lam harfinden önceki harf fethalı ise lam harfi nasıl ا ل له 104- A) İnce C) Teshil ile B) Kalın D) Hem kalın hem ince 105- Tul miktarı uzatma şekli aşağıdaki tecvidlerin hangisinde bulunur? A) Meddi tabii C) Meddi lin B) İdğam-ı misleyn D) İklab 106- Bir önceki harfin harekesi esre olduğunda hangi harf harf-i med olur? A) Ya B) Vav C) Elif D) Hemze

17 Mim ve Nun harflerinde hangi sıfat bulunur? A) İmale C) İzlak B) Ğunne D) Cevf 108- Tahkik okuyuşunda Meddi munfasıl kaç elif miktarı uzatılır? A) 4 B) 3 C) 2 D) Vakıf halinde ل ل غمي ب kelimesinde hangi tecvidler vardır? A) İzhar, meddi arız, kalkale B) lam harfinin izharı, meddi arız, kalkale C) İzhar-ı kameriyye, meddi arız, kalkale D) İzhar-ı kameriyye, meddi lin, kalkal? vardır Vakıf halinde hangi tecvidler ل لن اظ ر ين 110- A) İdğam-ı misleyn mealğunne,meddi tabii, hükmürra, meddi arız B) İdğam-ı Şemsiyye,meddi tabii, hükmürra, meddi arız C) İdğam-ı Şemsiyye mealğunne,meddi tabii, hükmürra, medd-i arız D) i.şemsiyye,meddi tabii, hükmürra, meddi arız-idğam-ı misleyn? vardır örneğinde sırayla hangi tecvid ل ل ك تماب 111- A) İzhar, meddi arız,kalkale B) lam harfinin izharı, meddi arız, kalkale C) İzhar-ı kameriyye, meddi arız, kalkale D) İzhar-ı şefevi, meddi arız, kalkale? vardır örneğinde sırayla hangi tecvid ل ل مقو م 112- A) İzhar, meddi lin B) lam harfinin izharı, meddi lin C) İzhar-ı kameriyye, meddi lin D) İzhar-ı şefevi, meddi lin

18 17 söylenemez? örneğinde medd-i lin le ilgili hangisi ل ل مقو م 113- A) meddi lin 4 vecih uzatmak caizdir. B) Mim harfinde iskan ile vakıf yapılır. C) Mim harfinde revim yapılır. D) meddi lin 7 vecih uzatmak caizdir.? vardır vakıf halinde hangi tecvidler ل ل م ت ق م ي 114- A) Fiil olan kelimedeki lam izharı-teşdid bilağunne - M.arız 3 vecih B) İzhar-ı kameriyye- teşdid bilağunne - Meddi arız 3 vecih C) İzhar-ı kameriyye- teşdid bilağunne - Meddi arız 4 vecih. D) İzhar-ı kameriyye- teşdidi bilağunne - Meddi arız 7 vecih? vardır örneğinde sırayla hangi tecvid ي و م ال ت ق ى ال ج م ع ان A) izharı kameriyye, izharı kameriyye, mim-i sakin izharı, m. arız, B) Lam asli harftir(fiil lamıdır), izharı kameriyye, mim-isakin izharı, meddi arız, C) İzharı kameriyye,izharı kameriyye, mim-i sakin izharı, meddi arız, D) İzharı kameriyye, Lam asli harftir(fiil lamıdır), mim-i sakin izharı, meddi arız, 116- Mim ( (م vakıf işaretiyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A) Vasıl evladır. B) Mim ( (م vakf-ı lazımdır. Mutlaka vakıf yapılmalıdır. C) Vakıf yapılmalıdır, Vakıf yapılmaz ise mana bozulur. D) Bu vakıf işaretinin bulunduğu yerde vakıf yapıp, sonraki bölüme geçmek daha uygundur Ta ( ط ) vakıf işaretiyle ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğrudur? A) Vasıl evladır. B) Vakıf evladır. C) Mutlaka durulmalıdır. D) Geçmek daha güzeldir.

19 yanlıştır? Teshil ile ilgili verilen bilgilerden hangisi تسهيل A) تسهيل Kolaylaştırmak demektir. B) تسهيل Hemzeyi, hemze ile he arası bir sesle okumaktır. C) Sad harfinin yazıldığı صyerlerde harfi س sin gibi okunur. D) Asım kıraati, hafs rivayetine göre teshil Fussılet suresi 44. ayette teshil yapılır İhfa olunan nun harfine hangi isim verilir? A) en-nunul Muhfat C) Elif-i Mümale B) İzhar olunan nun D) Sad-ı Müşemme 120- İhfa olunan nun ile Ğunne nin mahreci için hangi seçenek doğrudur? A) Dil mahreci B) Huruf-i Halk C) Dudak mahreci D) Hayşüm verilmiştir? kelimesinde medler sırasıyla hangi seçenekte doğru ه ؤآلء 121- A) Meddi Muttasıl - Meddi Muttasıl. B) Meddi Munfasıl - Meddi Muttasıl. C) Meddi Muttası l- Meddi Munfasıl. D) 2 adet Meddi Muttasıl vardır Revm ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. A) Revm de az da olsa bir hareke vardır. Bundan dolayı vasıl hükmündedir. B) Revm de 3 te bir oranında hareke belli edilir. C) Revm Zamme ve Kesre harekede yapılır. D) Revm Fetha harekede yapılır. yapılır? Kelimesinde vakıf nasıl م ث و اي 123- A) Meddi tabi şeklinde uzatılarak durulur. B) Vakıf halinde Meddi Arız oluşur. C) Son harf şeddelenir. D) Vakıf halinde Meddi lin gerçekleşir.

20 124- Tenvinli bir harften sonra sakin bir harf gelirse; tenvin tek harekeye düşürülür ve kesreli bir nun eklenerek okunur. Bu durumu açıklayan örnek hangi seçenekte verilmiştir?.م ن ج وع م وآمنمه م (A. م وم ن مشر م حاس د إ ذم ا م ح م س مد (B C).ب س م الل.أم م حد الل ه الص مد (D 19 م ر م واس م ى -125 Kelimesinde vakıf nasıl yapılır? A) Son harf ى şeddelenerek durulur. B) Vakıf halinde ى Cezimlenerek durulur. C) Meddi tabi uzatılarak سşeklinde durulur. D) Hiç biri yapılır? Kelimesinde vakıf nasıl م اه ى A) Son harf ى şeddelenerek durulur. B) Vakıf halinde ى Cezimli durulur. C) Meddi tabi şeklinde uzatılarak durulur. D) Hiç biri.

21 127- Besmele tekasür suresine أ ل هي ك م الت ك اث ر vasledilecek olsa nasıl vasıl yapılır? 20 A) أ ل هي ك م kelimesinin hemzesi Vasıl hemzesidir. Besmele ile birlikte okunduğu zaman hemze okunmaz. B) أ ل هي ك م kelimesinin hemzesi, Katı hemzesidir. Besmele ile birlikte okunduğu zaman hemze okunur. أ ل هي C) Besmele çekilir vakıf yapılır. Sonra D) Hiç biri. kelimesi okunur ك م 128- Kur an da kaç sure Huruf-u Mukatta-a ile başlar? Mekki ve medeni olanların sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir. A) 29 sure (2 Sure Mekki, 27 sure Medeni) B) 30 sure (23 Sure Mekki, 7 sure Medeni) C) 29 sure (27 sure Mekki, 2 sure medeni) D) 29 sure (19 sure Mekki, 10 sure medeni) 129- Al-i İmran suresinin birinci ayeti الم ayet-i kerimesinden ikinci ayete ( vardır? ) vaslederken kaç vecih ا لل ه ل إ ل ه إ ل ه و ال ح ي ال ق ي وم A) iki vecih okunur. (Tul Tevassut) B) iki vecih okunur. (Tul Kasr) C) Üç vecih okunur. (Tul Tevassut - Kasr). D) Bir vecih sadece Tul miktarı uzatılarak okunur.

22 yapılırmı? kelimesinde vakıf halinde Revm ve İşmam ا ل مي ع ا د 130- Aşağıdakilerden hangisi en doğrudur. 21 A) Hem revm hem kalkale ikisi aynı anda yapılır. B) Kalkale olan örneklerde revm ve işmam yapılmaz. C) Revm yapılmaz, kalkale asli sıfattır. D) Revm yapılacağı zaman kalkale terk edilir, revm yapılır. Hem revm hem kalkale ikisi aynı anda yapılmaz Vakıf halinde - ي و م ئ ذ - ح ين ئ ذ -kelimelerinde vakıf halinde revm yapılırmı? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Tenvinli örneklerde revm yapılmaz. B) Bu iki örnekte işmam yapılır. C) Kur an da bu iki örnek dışında tenvinli kelimelerin zammeli, kesreli geldiği durumlarda revm yapılır. D) Tenvinli örneklerde revm ve işmam yapılmaz İlmi kıraate kaynak olan en-neşr gibi eserlerde Tenvinli kelimelerde revm ve işmam yapılır ifadesi geçmektedir. Bu ifadeyi en güzel açıklayan cümle hangisidir? A) Tenvinli örneklerde revm ve işmam yapılmaz. B) Vakıf halinde tenvin düşer, hareke devam eder. Kalan harekenin durumuna göre revm yapılır. C) İki üstünlü olarak gelen kelimelerde revm yapılır. D) İki üstünlü olarak gelen kelimelerde işmam yapılır. -kelimesinde vakıf halinde hem kalkale hem İşmam birlikte ا ل مي ع اد yapılırmı? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur. A) Kalkale olan örneklerde işmam yapılmaz. B) İşmam kalkaleli örneklerde yapılmaz. Çünkü, kalkale asli sıfattır. C) İşmam yapılacağı zaman kalkale terk edilir. Hem işmam hem kalkale ikisi aynı anda yapılmaz. D) Hem işmam hem kalkale ikisi aynı anda yapılır. Önce kalkale yapılır. Kalkale sesi bittikten sonra işmam yapılır.

23 134- Surelerin başlangıçlarını konu edilen ilim aşağıdakilerden hangisidir. 22 A) Sureteyn Beyn B) Evveli Sure C) Fevasılü s-süver D) Fevasılül Ayet 135- Evveli Sureye istiaze ve besmele ile başlanırsa kaç vecih başlanabilir. A) 1 vecih. B) 2 vecih. C) 3 vecih. D) 4 vecih Harfler bir mahrece temas ederek çıkıyorsa bu mahrece hangi isim verilir. A) Mukadder mahrec. B) Hakiki mahrec C) Arizi mahrec D) Hiçbiri 137- Harfler herhangi bir mahrece temas etmeden çıkıyorsa bu mahrece hangi isim verilir. A) Hakiki mahrec B) Arizi mahrec C) Mukadder mahrec. D) Hiçbiri 138- İhfa olunan nun un mahreci hangisidir? A) Hakiki mahreç - Hayşüm B) Arizi mahreç - Hayşüm C) Mukadder mahreç- Hayşüm D) Hiçbiri 139- Harfi med olan (elif, vav, ya) harflerinin mahreci hangisidir? A) Hakiki mahreç - Hayşüm B) Arizi mahreç - Hayşüm C) Mukadder mahreç - Hayşüm D) Mukadder mahreç - Cevf

24 Ba ب harfinin mahreci aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Hakiki mahreç - Hurufüşşefe B) Arizi mahrec- Hurufüllisan C) Mukadder mahreç- Hurufüşşefe D) Hiçbiri 141- Harflerin mahreç sayısı (çıkış noktası) Kıraat alimlerinin çoğuna ve ilk nahivcilere göre 14 dir? Bu 17 tasnifi bilinen meşhur kıraat alimlerinden hangilerine göredir? A) Halil b.ahmet- İbn-i cezeri B) Sibeveyh- Ebu Amr ed-dani - Şatibi C) Ferra İbn-i keysan D) Hiçbiri 142- Aşağıdaki örnekte olduğu gibi ayet sonuna besmeleyi vasledip, besmelenin sonunda vakfetmekle ilgi yanlış olan cümle hangisidir? ]- أ نت م و ل ن ا ف انص ر ن ا ع ل ى ال ق و م ال ك اف ر ين ب س م اهلل الر ح من الر ح يم - [ A) Besmelenin mahalli ayetin sonu değil ayet başlangıcı ve sure evvelidir. B) Ayeti besmeleye vasledip, besmele sonunda durmak caiz değildir. C) İki sure arasında Vaslı Kül ile geçilebilir. D) Örnekte verildiği gibi ayetin sonuna besmeleyi vasledip, besmelenin sonunda vakfetmek caizdir İmam-ı Asım ve rivayeti hafs kıraatinde He-i Sekit kaç kelimedir, kaç yerde geçer? A) 4 yerde,7 yerde C) 7 kelime,7 yerde B) 5 yerde,7 kelime D) 7 kelime, 9 yerde 144- Harfi telaffuz ederken, mahrecin kuvvetli bir şekilde sarsılmasına denir. Yukarıdaki boşluğa en uygun kavram hangisidir? A) Cehr C) Şiddet B) İsmat D) Kalkale

25 145- Aşağıdakilerden hangisi temsili okuma konularından değildir? A) Ses vurgusu C) Ref u savt B) Hafdu ssavt D) İ lal 24 ا و ل وا -146 hemzedir? kelimesinin hemzesi nasıl bir ا ر ب ة yer alan ل ر ب ة A) Hemze-i Vasıl B) Hemze-i Katı C) Hemzenin harekesi arızidir. D) Hiçbiri 147- Meddi Tabii yi 1 elif miktarı uzatmanın hükmü nedir? A) Caiz C) Muhtelefün Fih B) Vacip D) Hiçbiri 148- Müttefekun Aleyh kavramı aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır? A) Medd-i Munfasıl C) Medd-i Lin B) Medd-i Arız D) Medd-i Tabii 149- Muhtelefün Fih kavramı aşağıdakilerden hangisiyle bağlantılıdır? A) İklab C) Medd-i Tabii B) Medd-i Lazım D) Medd-i Arız? vardır kelimelerinde sırayla hangi tecvid kuralları ا ل س ن ت ك م و ا ل وا ن ك م 150- A) İzharı kameriyye, mim-i sakin izharı, izharı kameriyye, medd-i tabii B) Lam asli harftir(fiil lamıdır), mim-i sakin izharı, Lam asli harftir(fiil lamıdır), medd-i tabii C) Lam asli harftir(isim lamıdır), mim-i sakin izharı, Lam asli harftir(isim lamıdır), medd-i tabii D) Lam asli harftir(fiil lamıdır), mim-i sakin izharı, İzharı kameriyye, medd-i tabii

26 151- Kur an okumaya başlarken İSTİAZE çekmenin hükmüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 25 A) Nahl suresi 98.i ayetinde geçen Festeız emrini vücüb kabul edenlere göre vaciptir. B) Nahl suresi 98.i ayetinde geçen Festeız emrini Mendub kabul edenlere göre Müstahaptır. C) Nahl suresi 98.i ayetinde geçen Festeız emrini mendup kabul edenlere göre Kur an okumaya başlarken İstiaze yi terk etse günahkar olmaz. Vacip kabul edenlere göre günahkar olur. D) istiaze çekmeye gerek yoktur Kur an okumaya başlarken BESMELE çekmenin hükmüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Farz B) Vacip C) Caiz D) Sünnet SEMÜD Hud suresi 68. Ayet-i kerimesinde geçen ا ل ا ن ث م ود ا 153- Kelimesinde, imam-ı Asım ve Rivayeti hafsa göre nasıl vakıf yapılır? A) - ا ل ا ن ث م ود ا Dal harfi uzatılarak durulur. B) Semüd kelimesinde durulmaz. C) - ا ل ا ن ث م ود Dal harfi uzatılmadan meddi arız şeklinde vakıf yapılır. Çünkü (Dal harfinden sonra gelen elif harfi hattı Osmani de bu şekilde yazılmıştır.) D) Nafi, ibn-i kesir, Ebu Amr, ibn-i Amir, Asımın diğer Rivayeti Ebubekir şube, Kisai, Cafer, Halefül Aşir,kıraatine göre Semüd kelimesindeki Dal harfi tenvinli okunur. Dal harfini tenvinli okuyan kıraatlere göre vakıf halinde dal harfi med yapılarak durulur. (Hatta yazılı olan elif harfi bu kıraatin okunması için de müsaittir)

27 26 uzatılırmı? Vasıl halinde, bu iki kelime arasında kalan lam harfi ق ال وا ال ن 154- Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır. A) Uzatılmaz, çünkü içtima-i sakineyn gerçekleşir. B) Uzatılmaz, çünkü iltika-i sakineyn gerçekleşir. C) Kur an-ı Kerimde bu şekilde iki kelime arasındaki medler vasıl halinden dolayı uzatılmaz. D) Uzatılır, çünkü Lam harfinden sonra harfi meddden vav harfi gelmiş. Bundan dolayı vasıl halinde bu iki kelime arasında Meddi lazım gerçekleşir Şuara suresi suresi.41 Ayet-i kerimesinde geçen فملمم ا تم م راءا ا ل م م م عان TERAE kelimesinde nasıl vakıf yapılır? A)- فملمم ا تم م راء Meddi Muttasıl şeklinde (hemze uzatılmadan durulur). B) TERAE kelimesinde vakıf yapılmaz. C) Meddi Arız şeklinde durulur. D) - فملمم ا تم م راءا Hemze uzatılarak meddi Tabii şeklinde vakıf yapılır. Çünkü kelimenin aslı - تمم راء م ى -idi Bakara suresinin.4 Ayetinde geçen أ و لم ئ مك ع م لمى ه د ى م ن ر ب م kelimelerde tecvidler sırayla hangisinde doğru verilmiştir. A) Medd-i Tabii - M. Muttasıl- idğam - Teşdid bilağunne. B) Medd-i Muttasıl - Medii Tabii- İdğam-ı mealğunne- Teşdid Bilağunne, C) Medd-i Tabii, Medd-i Muttasıl, Medii Tabii, İdğam-ı misleyn mealğunne D) Medd-i Muttasıl -Medii Tabii- İ. mealğunne- İ.Bilağunne - Teşdidbilağunne,

28 27.5 Vakıf halinde Bakara suresinin م ن ر ب م م وأ و لم ئ مك ه م ال م ف ل ح ومن -157 Ayetinde geçen kelimelerde tecvidler sırayla hangisinde doğru verilmiştir. A) İ.Bilağunne Mim-i sakin izaharı, Medii Tabii, Meddi Muttasıl, izhar-ı kameriyye, Meddi Arız. B) İ.Bilağunne - Teşdid bilağunne - Mim-i sakin izharı - M. Muttasıl - Medd-i arız. C) İ.Bilağunne-Teşdid bilağunne- Mim-i sakin izharı Meddi Muttasıl- İzhar-ı kameriyye, Medd-i arız. D) İ.Bilağunne - Teşdid bilağunne- M. Muttasıl, İzhar-ı kameriyye, Medd-i arız.? vardır örneğinde sırayla hangi tecvid امل فا 158- A) İzhar-ı Kameriyye Medd-i Tabii B) Fiil olan lam harfinin izharı- Medd-i Tabii C) İsim olan lam harfinin izharı- Medd-i Tabii D) İzhar - Medd-i Tabii? vardır Vakıf halinde sırayla hangi tecvid امل مفي 159- A) İzhar-ı Kameriyye Medd-i Lin B) İzhar-ı kameriyye- Medd-i Arız C) İsim olan lam harfinin izharı- Medd-i lin D) İzhar Medd-i Arız. vardır? Kelimesinde sırası ile hangi tecvid kuralları ام ل مقمر 160- A) İzhar, Hükmürra kalın okunur. B) İzhar-ı kameriyye. C) İzhar-ı kameriyye, Hükmürra kalın okunur. D) İdğam-ı şemsiyye, Hükmürra ince okunur yoktur? Kelimesinde vakıf halinde hangisi نمس تمع ي A) Medd-i Arız 7 vecih caizdir. B) Medd-i ivaz C) Revm yapılır D) İşmam yapılır

29 28 Ayet-i kerimesinde vakıf halide düşünüldüğünde اهد نم ا الص م را مط ال م س تمق ي م -162 hangi tecvid kuralları vardır? A) Medd-i Tabii -İdğam-ı Şemsiyye bilağunne Hükmürra - Medd-i Tabii İzhar-ı kameriyye - Medd-i Arız B) Medd-i Tabii -İdğam-ı Şemsiyye bilağunne - Hükmürra - Medd-i Tabii İzhar-ı kameriyye Medd-i Tabii C) İdğam-ı Şemsiyye bilağunne - İdğam-ı Şemsiyye Hükmürra - Medd-i Tabii Medd-i Arız D) İdğam-ı Şemsiyye bilağunne - Hükmürra - Medd-i Tabii - İzhar-ı kameriyye Medd-i Arız Meryem suresinin birinci ayet-i kerimesinde sırasıyla hangi كهيعص 163- tecvidler vardır? A) Medd-i lazım h. Müsakkal Medd-i tabii - Medd-i tabii Medd-i lin ihfa - Medd-i lazım h.mühaffef- kalkale. B) Medd-i lazım h. Mühaffef- Medd-i tabii - Medd-i tabii Medd-i lin ihfa - Medd-i lazım h.mühaffef- kalkale. C) Medd-i lazım h. Müsakkal- Medd-i tabii - Medd-i tabii - Medd-i lazım h.mühaffef- kalkale. D) Medd-i lazım h. Mühaffef- Medd-i tabii - Medd-i tabii - Medd-i lazım h.müsakkalkalkale. vardır? Şura suresi 1.2. ayetlerinde sırasıyla hangi tecvidler حم عسق 164- A) Medd-i tabii - Medd-i lazım h. Muhaffef mim-i sakin izharı - Medd-i lin ihfa - Medd-i lazım harfi muhaffef - Medd-i lazım harfi muhaffef - B) Medd-i tabii - Medd-i lazım h. Muhaffef mim-i sakin izharı - Medd-i lin ihfa - Medd-i lazım harfi muhaffef - Medd-i lazım harfi müsakkal C) Medd-i tabii - Medd-i lazım h. Müsakkal mim-i sakin izharı - Medd-i lin ihfa - Medd-i lazım harfi müsakkal - Medd-i lazım harfi muhaffef - D) Medd-i tabii - Medd-i lazım h. Muhaffef mim-i sakin izharı - Medd-i lin ihfa - Medd-i lazım harfi müsakkal - Medd-i lazım harfi müsakkal

30 م والص اف ات kelimesinde vakıf halinde hangi tecvidler oluşur? A) İzhar-ı Kameriyye Medd-i Lazım- Medd-i Arız B) İdğam-ı Şemsiyye bilağunne Medd-i Lazım- Medd-i Arız C) İdğam-ı Şemsiyye bilağunne Meddi Tabii- Medd-i Arız D) İdğam-ı Şemsiyye bilağunne Medd-i Lazım- Medd-i Tabii oluşur? kelimesinde vakıf halinde hangi tecvidler م د م هام تمان 166- A) Kalkale Medd-i Lazım - Medd-i Tabii B) Kalkale Medd-i Lazım - Medd-i Arız C) Kalkale Medd-i Arız Medd-i Lazım D) Kalkale Medd-i Lazım - Medd-i Tabii Ayetinde sırasıyla halinde hangi tecvidler م ل ي م ط م ث ه ن إ نس قمب لمه م م ومال م جان -167 oluşur? A) Mim-i sakin izharı Kalkale Teşdid mealğunne ihfa- ihfa kalkale- mimi sakin izharı medd-i tabii -Medd-i Lazım kelime-i müsakkale - Teşdid mealğunne Mim-i sakin izharı Lazım- Medd-i Arız B) Mim-i sakin izharı Kalkale Teşdid mealğunne ihfa- ihfa kalkale- mimi sakin izharı medd-i tabii -Medd-i Lazım kelime-i mühaffefe - Teşdid mealğunne. C) Mim-i sakin izharı Kalkale Teşdid mealğunne ihfa- kalkale- mimi sakin izharı Medd-i Lazım kelime-i müsakkale - Teşdid mealğunne D) Mim-i sakin izharı Kalkale Teşdid mealğunne ihfa- ihfa kalkale- mimi sakin izharı medd-i tabii -Medd-i Lazım kelime-i müsakkale - Teşdid mealğunne م ومال م جان -168 kelimesinde vakıf halinde hangisi söylenemez? A) Medd-i Tabii - Medd-i Lazım kelime-i müsakkale - Teşdid meal ğunne - iskan. B) Medd-i Tabii - Medd-i Lazım kelime-i müsakkale - Teşdid meal ğunne İşmam. C) Medd-i Tabii - Medd-i Lazım kelime-i müsakkale - Teşdid meal ğunne Revm. D) Medd-i Tabii - Medd-i Lazım kelime-i müsakkale - Teşdid meal ğunne m.arız.

31 30 oluşur? Ayet-i kerimesinde vakıf halinde hangi tecvidler ا ل 169- A) Medd-i lazım kelime-i müsaakkal- idğam-ı misleyn -Medd-i lazım harfi mühaffef B) Medd-i lazım harfi muhaffef- i.misleynmealğunne - Medd-i lazım harfi mühaffef C) Medd-i lazım harfi müsaakkal-i.misleynmealğunne -Medd-i lazım harfi müsaakkal D) Medd-i lazım harfi müsaakkal-i.misleynmealğunne - Medd-i lazım harfi mühaffef oluşur? Zuhruf suresinin 1. ayetinde vakıf halinde hangi tecvidler حم 170- A) Medd-i Tabii Medd-i lazım harfi mühaffef B) Medd-i Tabii Medd-i lazım harfi müsaakkal C) Meddi lazım harfi müsaakkal - Medd-i Tabii D) Meddi lazım harfi mühaffef - Medd-i Tabii oluşur? Şuara suresinin 1. ayetinde vakıf halinde hangi tecvidler طسم 171- A) Medd-i Tabii Medd-i lazım harfi mühaffef - İdğam-ı Mealğunne Medd-i lazım harfi müsaakkal B) Medd-i Tabii Medd-i lazım harfi mühaffef - İdğam-ı Mealğunne Medd-i lazım harfi mühaffef C) Medd-i Tabii - Medd-i lazım harfi mühaffef - İdğam-ı Mealğunne Medd-i lazım D) Medd-i Tabii - Medd-i lazım harfi müsaakkal - İdğam-ı Mealğunne Meddi lazım harfi mühaffef 172- yanlıştır? kelimesinde ki medlerle ilgili hangisi إ ذم ا م جاء م A) Medd-i Tabii Medd-i Muttasıl B) Medd-i Tabii Medd-i Muttasıl en az 2 elif miktarı uzatılır C) Medd-i Tabii Medd-i Muttasıl en fazla 4 elif miktarı uzatılır D) Medd-i İvaz Medd-i Muttasıl en az 1 elif miktarı uzatılır

32 31 م عب م د ت -173 örneğinde hangi tecvid kuralı vardır? A) Kalkale B) Nakıs idğam C) İdğam-ı Mütecaniseyn D) İdğam-ı Mütekaribeyn 174- vardır? örneğinde hangi tecvid kuralları ما فمر طت م A) Medd-i Tabii - Kalkale B) Medd-i Tabii - Tam idğam C) Medd-i Tabii - İdğam-ı Mütecaniseyn (Nakıs idğam) D) Medd-i Tabii - İdğam-ı Mütekaribeyn (Nakıs idğam) örneklerinin ortak özellikli tecvid kuralı بم م سط م ت فمر طت م --ام م حط ت hangisidir? A) Kalkale B) İdğam-ı Mütekaribeyn (nakıs idğam) C) İdğam-ı Mütecaniseyn (nakıs idğam) D) İdğam-ı Mütekaribeyn (tam idğam) vardır? örneğinde hangi tecvid kuralları م ل ي م ل د م وم ل ي ولمد -176 A) Mim-i sakin izharı Kalkale-i suğra - Mim-i sakin izharı Medd-i Tabii - Kalkale-i Kübra B) Mim-i sakin izharı Kalkale-i Kübra - Mim-i sakin izharı - Medd-i Tabii - Kalkalei Kübra C) Mim-i sakin izharı Kalkale-i Suğra - Mim-i sakin izharı - Medd-i Tabii - Kalkale-i Suğra D) İzhar-ı Şefevi - Kalkale-i Suğra - Mim-i sakin izharı - Medd-i Tabii - Kalkale-i Suğra

33 32 örneğinde ra harfi nasıl okunur, ve sırayla hangi tecvid ار ج ع وا إ م ل أمب يك م 177- kuralları vardır? A) Ra harfi ince okunur - medd-i munfasıl- medd-i munfasıl- Medd-i Tabii B) Ra harfi kalın okunur- medd-i munfasıl- medd-i munfasıl- Medd-i Tabii C) Ra harfi hem ince hem kalın okunur m. munfasıl- m. munfasıl- Medd-i Tabii D) Hiçbiri م والص ي ف -178 Kelimesinde vakıf halide dikkate alındığında hangi tecvid kuralı bulunmaz? A) İzhar-ı Kameriyye B) İdğam-ı Şemsiyye bilağunne C) Revm yapılır D) Medd-i lin ن م خو ف -179? bulunmaz vakıf halide düşünülürse hangi tecvid kuralı م A) İzhar B) Medd-i lin C) İhfa D) Revm م وال ق ر آن - Yasin suresinin 1. Ayetinde VAKIF 2. Ayetinde de يس. م وال ق ر آن 180- kelimesinde VAKIF yapıldığında hangi tecvidler vardır? A) Medd-i Tabii - Meddi lazım Harfi Müsakkal İzhar-ı Kameriyye- Hükmürra kalın -Medd-i Arız B) Medd-i Tabii - Meddi lazım Harfi Muhaffef - İzhar-ı Kameriyye Hükmürra kalın - Medd-i Arız C) Medd-i Tabii - Meddi lazım Harfi Muhaffef İzhar - İzhar-ı Kameriyye - Hükmürra - Medd-i Arız D) Medd-i Tabii - Meddi lazım Kelime-i Muhaffef İzhar-ı Kameriyye- Medd-i Tabii -Medd-i Arız

34 33 م وما ي م س ط ر ون -181 Kaf suresinin 1. Ayetinde VAKIF yapıldığında ن م وال مقلمم sırayla hangi tecvidler vardır? A. Meddi lazım Harfi Müsakkal İzhar-ı Kameriyye-Medd-i Tabii - Hükmürra kalın - Medd-i Arız B. Meddi lazım Kelime-i Müsakkal İzhar - İzhar-ı Kameriyye - Medd-i Arız C. Meddi lazım Kelime-i Muhaffef İzhar-ı Kameriyye- Hükmürra kalın - Medd-i Arız D. Meddi lazım Harfi Muhaffef - İzhar - İzhar-ı Kameriyye Medd-i Tabii - Hükmürra kalın - Medd-i Arız ء م امع م جم ي 182- kelimesinde ki ikinci hemzeye ait bir özelliktir. Kelime anlamı kolaylaştırmak demek olup, hemzenin şiddet sıfatı giderilip, hemzeyi hemze ile elif veya (he) arası bir sesle okumaktır ki bu ses tam elif değildir tam (he) de değildir. Burada anlatılmak istenen konu hangisidir? A) İşmam C) Revm B) Teshil D) İzlak 183- Kelime olarak, koklatmak anlamına gelir. Istılahi anlamı, sükundan sonra duadakları ileriye sürerek zammeye işaret etmektir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağlantılıdır. A) Revm B) Teshil C) İşmam D) Zamme 184- Revm le ilgili hangisi yanlıştır? A) Hafif bir sesle son harfin harekesi belli edilir. B) Revmde hem ses hem görüntü vardır. C) Revm de ses yoktur. D) Revmde üçte bir hareke sesi vardır İşmam la ilgili hangisi yanlıştır? A) Son harfin zamme harekesine işaret için dudaklar yumulur. B) İşmamda ses vardır. C) İşmam da ses yoktur. D) İşmamda görüntü vardır.

35 Kelime anlamı, bir şeyi güzel ve hoş yapmaktır. Istılahi anlamı; Harflere, her sıfattan hakkını, müstehakkını vermek ve herbir harfi aslına götürmektir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle bağlantılıdır. A) Hasen B) Tecvid C) Mahreç D) Hiçbiri 187- Tecvid in tanımında geçen-- hak, ا م حق م ه م و م س تم م حق م ها müstehak' kelimelerinin karşılığı hangi seçenekte doğru verilmiştir. A) Hakkaha Sıfatı Arıza demek, Müstehakkahe- Sıfatı Lazime demektir. B) Hakkaha -Tecvid demek, Müstehakkahe-talim demektir. C) Hakkaha Sıfatı Lazime demek, Müstehakkahe- Sıfatı Arıza demektir. D) Hiçbiri 188- Kur an okurken, uyguladığımız tecvid bilgileri AŞERE bilgilerine göre yazılmıştır. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz? A) Kur an okurken, uyguladığımız tecvid bilgileri AŞERE bilgilerine göre yazılmıştır. B) Kur an okurken, uyguladığımız tecvid bilgileri TAKRİB bilgileri dahilinde yazılmalıdır. C) Karabaş tecvidindeki, Tecvid bilgileri Aşere bilgilerine göre yazılmıştır. D) Hiçbiri 189- Tarihte ilk müstekıl tecvid eserinin müellifi kimdir? A) İmam-ı Asım ve Hafs B) İbn-i Mücahid C) İmam-ı Cezeri D) Musa b. Ubeydullah el- Hakani 190- örneğinde hangi Tecvid kuralı vardır ي م اب م ن ا ر مكب م م ع نام A) Medd-i tabii teşdid bilağunne- Ra kalın -Kalkale - Medd-i tabii B) Medd-i tabii-teşdid bilağunne-ra kalın İ. Mütecaniseyn (tam idğam) Medd-i tabii C) Medd-i tabii-teşdid bilağunne-ra kalın- İ. Mütecaniseyn (nakıs idğam) Medd-i tabii D) Medd-i tabii - teşdid bilağunne -Ra ince -İdğam-ı Mütekaribeyn (tam idğam) Medd-i tabii

36 ص ص س ش ض س Sahih kıraatlere göre düşünüldüğünde fer-i harfler verilmiştir? hangisi seçenekte doğru A) Hemze-i Müsehhele -Elif-i Mumale-Sad-ı Müşemme- Lam-ı Muğallaza-Nun-i Muhfat B) Hemze-Hemze-i Müsehhele- Hemze-i Katı-Hemze-i Vasıl-Hemze-i istifham C) Hemze-Hemze-i Müsehhele- Hemze-i Katı-Hemze-i Vasıl- Lam-ı Muğallaza-Nun-i Muhfat D) Hemze-i Müsehhele -Elif-i Mumale-Lam-ı Muğallaza-Nun-i Muhfat- Hemze-i istifham ر ن م aittir? harfleri hangi sıfata فم لب 192- A) İsmat B) İstitale C) İzlak D) İstifale aittir? harfleri hangi sıfata ط ب م جد ق A) İsmat B) İnhiraf ل aittir? --- harfleri hangi sıfata ع م ر ن C) İstifale D) Kalkale A) İnce harfleridir. B) inhiraf harfleridir. C) İstifale harfleridir. D) Beyniyye harfleridir Safir sıfatlı harfler hangileridir? ذ A) ص س B) C) D) ز ز ص

37 ص ض ض س İtbak sıfatlı harfler hangileridir? ض ط ق A) ص س ظ B) ص ض ط ظ (C ز D) ص aittir? harfleri hangi sıfata ام ت 197- جد ب م مك قطم A) İstifale harfleridir. B) Rihvet harfleridir. C) Şiddet sıfatlı harfleridir. D) Beyniyye harfleridir. aittir? harfleri hangi sıfata فم ت 198- م س مك ص خ مش م حث ه A) İstitale harfleridir. B) inhiraf harfleridir. C) Cehr harfleridir. D) Hems harfleridir. ت ب ث م د ع ذمنب ا م رمى ز د سمع ة ش م م ص د م ر مض يف طم م ب ظ ن ل ه ن ع م 199- tecvid kuralının harfleridir? A) İhfa harfleridir. B) idğam-ı şemsiyye harfleridir. C) İzharı Kameriyye harfleridir. D) idğam-ı mütekaribeyn harfleridir harfleri hangi ا

38 37 م عق يم ه ف م و م خ مك ج م ح ام ب غ -200 harfleri hangi tecvid kuralının harfleridir? A) İhfa harfleridir. B) idğam-ı şemsiyye harfleridir. C) İzharı Kameriyye harfleridir. D) idğam-ı mütekaribeyn harfleridir. ن ج وع م وآمنمه م م ن م خو ف -201? bulunur sırayla hangi tecvid kuralı م A) İklab - M.Tabii - İ.Mealğunne- M. Tabii -İ.Misleyn Mealğunne- İzhar- Meddi lin B) İhfa - M.Tabii - İ.Mealğunne- M. Tabii -İ.Misleyn Mealğunne- İzhar- Meddi lin C) İzhar -M.Tabii - İ.Mealğunne- M. Tabii -İ.Misleyn Mealğunne- İzhar- Meddi lin D) İhfa - M.Tabii - İ.Mealğunne- M. Tabii -İ.Misleyn Mealğunne- İzhar- Meddi lin ن ج وع م وآمنمه م -202 doğrudur? ihfa ve İdğamla ilgili hangisi م A) İhfa-i Şefevi Tam idğam B) İhfa İdğam-ı Misleyn C) İhfa i ehas - Nakıs idğam D) İhfa İdğam-ı Bileğunne bulunur? örneğinde sırayla hangi tecvid kuralı فم م ج م علمه م مك م عص ف م أ ك ول -203 A) Mim-i sakin ihfası İdğam-ı Mealğunne Meddi Lin B) Mim-i sakin izharı İdğam-ı Mealğunne Meddi Arız C) Mim-i sakin izharı İdğam-ı Mealğunne Meddi Lin D) Mim-i sakin izharı İdğam-ı Bilağunne Meddi Arız örneğinde vakıf halide düşünüldüğünde hangi tecvid kuralı مأ ك ول 204- bulunmaz? A) Medd-i Arız (Revm vechi) B) Medd-i Arız (işmam vechi) C) Meddi Arız iskan( sükun) vechiyle durulur. D) Vakıf halinde Meddi Arızdır. 4 vecih uzatılır.

39 bulunur? örneğinde hangi tecvidler أملمي م س الل ه ب أمح مكم ا ل م اك م ي A) Medd-i Lin Medd-i Tabii İzhar-ı Kameriyye Medd-i Tabii Medd-i Arız B) Lafzaullah lam kalın- M. Tabii İzhar-ı Şefeviyye Medd-i Tabii Medd-i Arız C) Lafzaullah lam kalın- M. Tabii İzhar-ı Kameriyye Medd-i Tabii Medd-i Arız D) Lafzaullah lam kalın- M. Tabii İzhar Medd-i Tabii Medd-i Arız örneğinde vakıf halide düşünüldüğünde hangi تمر م يه م ب م جا م رة من س جيل -206 tecvid kuralları bulunur? A) Hükmürra kalın Medd-i Tabii Mim-i Sakin ihfası Medd-i Tabii Hükmürra- İdğam-ı Mealğunne ihfa- Meddi Arız B) Hükmürra ince Medd-i Tabii Mim-i Sakin ihfası ihfa Medd-i Tabii - Meddi Arız C) Hükmürra hem ince hem kalın Mim-i Sakin ihfası Medd-i Tabii İdğam-ı Mealğunne ihfa-meddi Arız D) Hükmürra kalın Medd-i Tabii Mim-i Sakin ihfası Medd-i Tabii - İdğam-ı Mealğunne Meddi Lin örneğinde vakıf halide düşünüldüğünde sırayla hangi tecvid م ن س جيل 207- kuralı bulunmaz? A) İhfa - Medd-i Arız (Revm vechi) B) İhfa - Medd-i Arız (işmam vechi) C) İhfa - Meddi Arız iskan( sükun) vechiyle durulur. D) İhfa - Vakıf halinde Meddi Arızdır. 4 vecih uzatma şekli vardır. bu tarif hangi tecvid kuralıyla تممقل ق ل ال مخ م رج م ح ت ي س م م ع لمه ن مب م رة قمو ي ة -208 ilgilidir? A) İklab B) Kalkale C) Şidet sıfatı D) Cehr sıfatı

40 39 م سا من ف أمح م سن تمق و ي -209 Ayet-i Kerimede vakıf halide لممقد م خلمق نما ا ل ن düşünüldüğünde sırayla hangi tecvid kuralı bulunur? A) Kalkale - Kalkale İzhar-ı Şefevi İhfa- Medd-i Tabii - Medd-i Munfasıl - Kalkale - Meddi Arız B) Kalkale - Kalkale İzhar Medd-i Munfasıl İhfa - Kalkale - Meddi Arız C) Kalkale - Kalkale İzhar-ı Kameriyye Medd-i Muttasıl - Kalkale - Meddi Arız D) Kalkale - Kalkale İzhar-ı Kameriyye İhfa - Medd-i Tabii - Medd-i Munfasıl - Kalkale - Meddi Arız م سا من ف أمح م سن تمق و ي -210 Ayetinde üç yerde kalkale tecvidi لممقد م خلمق نما ا ل ن bulunmaktadır. Kalkale ile ilgili hangisi doğrudur? A) Üç kalkale de kübradır. B) Üç kalkale de Suğradır. C) Birinci kalkale kübra, son iki kalkale Suğradır. D) İlk iki kalkale kübra, son kalkale Suğradır م وم ل ي ولمد م ل ي م ل د -211 Ayet-i Kerimesindeki kalkale tecvidleriyle ilgili hangi seçenek doğrudur? A) İki kalkale de kübradır. B) İki kalkale de Suğradır. C) Birinci kalkale suğra, son kalkale suğradır. D) Birinci kalkale suğra, son kalkale kübradır. vardır? -Ayet-i Kerimesinde sırasıyla hangi tecvid kuralları م ل ي م ل د م وم ل ي ولمد 212- A) Mim-i sakin izharı kalkale-i kübra - Mim-i sakin izharı - Medd-i Tabii kalkale-i kübra B) Mim-i sakin izharı kalkale-i kübra - Mim-i sakin izharı- Medd-i Tabii kalkale-i suğra C) Mim-i sakin izharı kalkale-i suğra - Mim-i sakin izharı - Medd-i Tabii kalkale-i kübra D) Mim-i sakin ihfası kalkale-i suğra - Mim-i sakin izharı - Medd-i Tabii kalkale-i kübra

41 40 doğrudur? -- Örneğindeki tecvidlerle ilgili hangi seçenek إ ن ف ي ذ ل ك 213- A) Teşdid bilağunne Medd-i Tabii-Medd-i Arız B) Teşdid mealğunne Medd-i Tabii-Medd-i Tabii C) Teşdid bilağunne Medd-i Tabii-Medd-i Tabii D) Teşdid Mealğunne Medd-i Tabii-Medd-i Arız doğrudur? Örneğindeki --آلي ات tecvidlerle ilgili hangi seçenek ل ك ل A) Medd-i Tabii-Medd-i Fer-i-idğam-ı Bilağunne-Teşdid bilağunne. B) Medd-i Tabii-Medd-i Tabii-idğam-ı Bilağunne-Teşdid mealğunne. C) Medd-i Tabii-Medd-i Tabii-idğam-ı Bilağunne-Teşdid bilağunne. D) Medd-i Tabii-Medd-i Tabii-idğam-ı mealğunne-teşdid bilağunne. doğrudur? Örneğindeki tecvidlerle ilgili hangi seçenek ص ب ار ش ك ور A) Teşdid bilağunne- Medd-i Tabii-ihfa-Medd-i Tabii B) Teşdid bilağunne- Medd-i Tabii-ihfa-Medd-i Lazım C) Teşdid bilağunne- Medd-i Tabii-ihfa-Medd-i Arız D) Teşdid mealğunne- Medd-i Tabii-ihfa-Medd-i Arız م ن ي ش اء -216 Örneğindeki tecvidlerle ilgili hangi seçenek doğrudur? و ي ه د ي A) Medd-i Tabii-İdğam-ı Mealğunne-Medd-i Muttasıl B) Medd-i Tabii-Tam idğam-medd-i Arız C) Medd-i Tabii-İdğam-ı Bilağunne-Medd-i Fer-i D) Medd-i Tabii-İdğam-ı Bilağunne-Medd-i Muttasıl yanlıştır? vakıf hali de düşünüldüğünde hangi seçenek و و ي ل 217- A) Vakıf halinde Medd-i arızdır. B) Vakıf halinde Medd-i lindir. 7 vecih uzatılır. C) Vakıf halinde işmam vechi vardır. D) Bu örnekte revm yapılır

42 41 م رب نما م وتممقب ل د م عاء Örneğindeki tecvidlerle ilgili hangi seçenek doğrudur? A) Teşdid mealğunne-medd-i Tabii-Teşdid bilağunne-medd-i Arız B) Teşdid bilağunne-medd-i Tabii-Teşdid mealğunne-medd-i Arız C) Teşdid bilağunne-medd-i Tabii-Teşdid bilağunne-medd-i muttasıl D) Teşdid mealğunne-medd-i Tabii-ihfa-Medd-i vacip ب و اد غ ي ر -219 seçenek doğrudur? Örneğinde vakıf hali de düşünüldüğünde tecvidlerle ilgili hangi A) Medd-i tabii-izhar-medd-i lin-hümürra kalın B) Medd-i tabii-izhar-medd-i lin-hümürra ince C) Medd-i tabii-ihfa-medd-i lin-hümürra kalın D) Medd-i tabii-izhar-ı şefevi Medd-i lin-hümürra ince 220- yanlıştır? Örneğinde vakıf hali de düşünüldüğünde hangi seçenek ب و اد A) Medd-i arız-kalkale B) Medd-i tabii-medd-asli C) Medd-i arız-kalkale ile revm ikisi aynı anda yapılmaz. (Ya kalkale yapılmalı yada revm) D) Tenvinli kelimede vakıf halinde tenvin düşer, kalan harekeye göre revm yapılır. م داب ة Örneğinde vakıf halide düşünülürse hangisi yanlıştır? A) Medd-i lazım B) Vakıf halinde iskan ile durulur. C) Revm yapılır. D) Revm yapılmaz çünkü ta-i te nis ta sı var Örneğinde zamirle igili hangisi doğrudur? م وأمخ وه A) He harfi kelimenin aslından olduğu için uzatılmaz. B) Zamirin öncesi sakin olduğu için uzatılmaz. C) Zamir olduğu için uzatılır. D) Revm ve işmam yapılır.

43 42 م وإ خ م وت ه -223 Örneğinde zamirle ilgili hangisi söylenemez? A) Zamirin öncesi harekeli olduğu için he uzatılır. B) Zamirden önceki harf uzatılmadığı için için he uzatılır. C) Zamirin öncesi kesre harekeli olduğu için he uzatılır. D) Zamirin öncesi harekeli olduğu için he uzatılmaz. Örneğinde tecvid kuralları hangi seçenekte doğru لممقد مكا من ف ي وس م ف -224 verilmiştir? A) Kalkale- M.tabii- M.tabii - M.tabii-Medd-i arız B) Kalkale- M.tabii- M.tabii -İdğam-ı misleyn M.tabii C) Kalkale- M.tabii- M.tabii -İdğam-ı misleyn M.tabii-M.Arız D) Kalkale- Medd-i tabii- Medd-i tabii - Medd-i tabii 225- Örneğinde tecvid kuralları hangi seçenekte doğru آي م ات ل لس ائ ل ي verilmiştir? A) M. tabii- M.tabii İdğ. bilağunne idğam-ı şemsiyye Medd-i munfasıl- Medd-i arız B) M. tabii- M.tabii İdğ. bilağunne idğam-ı şemsiyye Medd-i muttasıl- Medd-i arız C) M. tabii- M.tabii İdğ. bilağunne izharı kameriyye Medd-i muttasıl- Medd-i lazım D) M. tabii- M.tabii İdğ. mealğunne idğam-ı şemsiyye Medd-i muttasıl- Medd-i arız ب ا ل ر ام ل ر 226- Örneğinde hükmürra ile ilgili hangisi yanlıştır? A) Birinci ra kalın, ikinci ra ince okunur. B) Her iki ra harfi kalın okunur C) Şeddeli ra harekeye tabidir. D) Şeddeli ra harekeye göre ince veya kalın okunur.

44 43 م عن م صم ل ت م doğrudur? ihfaك ن ت م örnekleriyle ilgili hangi seçenek A) Her iki ihfa da ihfa-i ehas tır B) Her iki ihfa da ihfa-i eam dır C) 1.Örnek ihfa-i ehas 2. Örnek ihfa-i eam dır D) 1.Örnek ihfa-i eam dır 2. Örnek ihfa-i ehas tır Örneğinde tecvid kuralları hangi seçenekte doğru ف مغي م اب م ة ا ل ب -228 verilmiştir? A) M.tabii M.tabii i.kameriyye-teşdid bilağunne-kalkale B) M.tabii M.tabii i.kameriyye-teşdid mealğunne-kalkale C) M.tabii M.tabii izhar-ı lisani-teşdid bilağunne- kalkale D) M.tabii M.tabii i.k. vahide-teşdid bilağunne- kalkale 229- Örneğinde zamirle igili hangisi doğrudur? م وأمل ق وه A) He harfi kelimenin aslından olduğu için uzatılmaz. B) Zamirin öncesi sakin olduğu için uzatılmaz. C) Zamir olduğu için uzatılır. D) Revm ve işmam yapılır Örneğinde hangi tecvid kuralları vardır? م وأمل ق وه A) İzhar-ı kameriyye zamir uzatılmaz. B) İzhar-ı Kelime-i vahide-zamir uzatılmaz. C) Fiilde olan lam harfidir(lam-ı tarif değildir). Zamir uzatılmaz. D) İsimde olan lam harfidir(lam-ı tarif değildir). Zamir uzatılmaz. ا م ه مذا ذ م ه ب ب ك تما ب -231 hangi tecvid kuralları vardır? A) İdğam-ı misleyn bilağunne-m.tabii-m.tabii-m.tabii-m.tabii- B) Kalkale-M.tabii-M.tabii-M.tabii-M.tabii C) İdğam-ı misleyn-m.tabii- M.tabii- M.tabii- M.tabii D) Kalkale-İdğam-ı misleyn bilağunne-m.tabii- M.tabii- M.tabii

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları

Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1 Kur an Okuma ve Tecvid Bilgisi Test Soruları 1. Kur an okuyan kimsenin, Kıraatini lahni celi den kurtaracak kadar Kur an-ı Tecvid üzere okumasının hükmü.? a) Vacip b) Sünnet c) Farz-ı Kifaye d) Farz-

Detaylı

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır.

TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. TECVİD TECVİD Lügat manası; Güzel yapmaktır. Peygamberimiz(sav): Allah Kur an ı indirildiği gibi okuyanı sever. buyurarak bu tarz okuyuşu teşvik etmiştir. Kur an-ı Kerim de Allah; Kuranı açık açık, tane

Detaylı

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI

KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI KUR AN-I KERİM SINAV SORULARI 1. DÜZEY 1.Aşağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim in tevatür yoluyla gelmiştir ifadesinin tanımıdır? A) Doğru söyleyen insanlar tarafından nakledilmesi. B) Her asırda yalan

Detaylı

Med Yapmanın Hükümleri

Med Yapmanın Hükümleri 33 Med Yapmanın Hükümleri S. Med nedir? C. Med harflerinden herhangi biriyle sesi uzatmaktır. S. Med harfleri nelerdir? ( ا و ي ) : şunlardır C. Med harfleri a. ا : Kendinden önceki harf üstün harekesi

Detaylı

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ

HURUF-İ MUKATTAA MUKATTA HARFLERİNİN TECVİT TAHLİLLERİ 81 HURUF-İ MUKATTAA HURUF-İ MUKATTAA: Kuran ı kerimde bulunan 114 sûrenin 29 tanesi huruf i mukatta diye tabir edilen harflerle başlar. MUKATTAA kelimesi arapça bir isimdir. KAT EDİLMİŞ, KESİLMİŞ, KESİK,

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Yâsîn Suresi 13-27 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 6 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 6 YÂSÎN SURESİ 13-27 AYETLERİ TİLAVET VE

Detaylı

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER AD SOYAD: KUR AN-I KERİMİ ÖĞRENMENİN (OKUMANIN) FAZİLETİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) BUYURUYORLAR Kİ; 1) Sizin en hayırlılarınız Kur an-ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. ( BUHÂRÎ

Detaylı

Harflerin Mahreçleri

Harflerin Mahreçleri 12 Harflerin Mahreçleri S. Mahreç (çıkış yeri) nedir? C. Bir harfi seslendirirken harfin sesinin çıktığı yerdir. Mahreçler vasıtasıyla harfler birbirinden ayırt edilir. S. Harfin mahreci nasıl bilinir?

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Bakara Suresi 285-286 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 4 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 4 BAKARA SURESİ 285-286 AYETLERİ TİLAVET

Detaylı

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI

KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI KUR'AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI...

Detaylı

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015 ADNAN HOYLADI Bu kitapçık Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf Kur an-ı Kerim dersi kitabından alınmıştır. TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM İ TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI

DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü DİN EĞİTİMİ ALANI KUR AN-I KERİM TİLÂVETİ VE TASHİH-İ HURUF EĞİTİMİ-1 KURS PROGRAMI ANKARA, 2018 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN

Detaylı

T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI

T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI T.C. DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Program Geliştirme Daire Başkanlığı) KUR AN-I KERĠM HĠZMET ĠÇĠ EĞĠTĠM PROGRAMI ANKARA 2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER GĠRĠġ... 3 1. GEREKÇE... 3 2.

Detaylı

TECVİD DERSLERİ. En hayırlınız Kur an-ı öğrenen ve öğretendir Hadis

TECVİD DERSLERİ.  En hayırlınız Kur an-ı öğrenen ve öğretendir Hadis TECVİD DERSLERİ En hayırlınız Kur an-ı öğrenen ve öğretendir Hadis 2 Konular Harfler ısımler Kalın ve İnce Harekeler (Arapça düşün) Fetha (E-A) Kesra (İ) Damme (U) Cezim (Harfin Harekesiz olması) Şedde

Detaylı

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT

KUR AN-I KERİM I. Prof. Dr. Yaşar KURT KUR AN-I KERİM I Prof. Dr. Yaşar KURT 2 1.1. KURÂN I KERİM İ OKUYUŞ ŞEKİLLERİ 1.1.1. Tahkîk veya Tertil 1.1.2. Tedvîr 1.1.3. Hadr 1.2. TEMSILÎ OKUMA ESASLARI 1.2.1. Temsilî Okumanın Tanımı ve Önemi 1.2.2.

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM TECVİDLİ OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ

KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ 1 KUR AN-I KERİM TECVİT DERSLERİ HARF-İ MEDD HARF-İ MED = (UZATMA HARFİ ) Bazı şartlarla kendisinden önceki harfi harekesi doğrultusunda uzatan harflere denir. Bunlar üç adettir. Elif ( ا ) Vav و) ) Yâ

Detaylı

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ

BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ BURSA MERKEZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TECVİD NOTLARI MUSTAFA GÜLEÇ TECVİD İN TANIMI Sözlükte; Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelir. Istılahta; "Kur'an-ı Kerim'i güzel bir biçimde

Detaylı

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme

Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme م م ب Fatiha süresi-dil Yönünden İnceleme Video olarak bak Önemli not :Bu yazı, şaz kıraatler içerir.bu yüzden kendi bildiğiniz şekilde Kur an ı okumaya devam ediniz. ا رل س م ب ا رل ح بي م ب س بي ه للا

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 1 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

TECVÎD NAMAZDA OKUNAN DUALAR NAMAZDA OKUNAN SÛRELER EZAN VE DUASI KÂMET (İKÂMET) SELÂ (SALÂ) KURAN OKUDUKTAN SONRA OKUNACAK DUA

TECVÎD NAMAZDA OKUNAN DUALAR NAMAZDA OKUNAN SÛRELER EZAN VE DUASI KÂMET (İKÂMET) SELÂ (SALÂ) KURAN OKUDUKTAN SONRA OKUNACAK DUA TECVÎD NAMAZDA OKUNAN DUALAR NAMAZDA OKUNAN SÛRELER EZAN VE DUASI KÂMET (İKÂMET) SELÂ (SALÂ) KURAN OKUDUKTAN SONRA OKUNACAK DUA DERSE BAŞLARKEN OKUNACAK DUA @ Elazığ 2009 1 İÇİNDEKİLER I. TECVÎD... 3 1.

Detaylı

TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI

TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHİH-İ HURUF (KUR' AN-I KERİM İ GÜZEL OKUMA) HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI Ankara 2011 1 TASHİH-İ

Detaylı

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI

TECVİD BİLGİSİ. Anadolu İmam-Hatip Lisesi ADNAN HOYLADI TECVİD BİLGİSİ Anadolu İmam-Hatip Lisesi 2015 ADNAN HOYLADI Bu kitapçık Anadolu İmam-Hatip Lisesi 9 ve 10. Sınıf Kur an-ı Kerim dersi kitabından alınmıştır. Anadolu İmam-Hatip Lisesi Tecvid Bilgisi İçindekiler

Detaylı

أحكام التجوید لتزیین القرأن المجید

أحكام التجوید لتزیین القرأن المجید أحكام التجوید لتزیین القرأن المجید اعوذ با من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین والصلوة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى الھ وصحبھ اجمعین رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر آمین یامعین

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK YETERLİK SINVI Soru Sayısı: 100 dayın dı ve Soyadı

Detaylı

التسهيل في تجويد التنزيل

التسهيل في تجويد التنزيل 1 التسهيل في تجويد التنزيل Et-Teshil fi Tecvidi t-tenzil (Kolay Anlatımlı Tecvid) Hazırlayan: Ahmed Hurşid Rauf 2Baski 2012M_ 1433H Tercüme: Abdurrahman AKKUŞ Trondheim (Norveç) Mevlana Camii İmam-Hatibi

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN

DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN DUA KİTABIM 1 DUA KİTABIM 2016 HAZİRAN Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi No:2 Selçuklu/KONYA +90 332 221 14 00 www.komek.org.tr

Detaylı

İZMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI -15 ANA HATLARIYLA KUR'ÂN TECVİDİ. Yrd. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL

İZMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI -15 ANA HATLARIYLA KUR'ÂN TECVİDİ. Yrd. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL İZMİR İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI -15 ANA HATLARIYLA KUR'ÂN TECVİDİ Yrd. Doç. Dr. Rahim TUĞRAL Dizgi - İç Düzen - Redaksiyon Yrd, Doç Dr. Rahim TUĞRAL rahirn.tugral@deu.eclu.tr Tel: 0505 398 36

Detaylı

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy)

Murat eğitim kurumları. Arapça 4 konu 2. İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) Murat eğitim kurumları Arapça 4 konu 2 İsim ve fiil cümlelerinde olumsuzluk (nefy) İlk önce iyi haber bu konu kolay. Bilmemiz gereken birkaç harfimiz bir de fiilimiz var. Harfler: ال, ل ن, ل م ve.لم ا

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 06/08/2015-E.15277 T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı *BE8R0KF7* Pin: 48741 Sayı :73584642-774.01.01- Konu :C ve D Grubu Cami Görevlileri İçin Kur'an-ı Kerim Hizmet İçi Eğitim

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı

İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI. Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı İHTİYAÇ ODAKLI ÖĞRETİM PROGRAMI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI Bünyamin ALBAYRAK Program Geliştirme Daire Başkanı Öğrenim Hakkı Madde 57 Özürleri nedeniyle okula devam edemeyen, okula

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM. KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ (9-12.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden itibaren

Detaylı

ELİF CÜZÜ. Farklı Bir Yöntemle. (Tecvîd İlaveli)

ELİF CÜZÜ. Farklı Bir Yöntemle. (Tecvîd İlaveli) Farklı bir metotla hazırlanan bu çalışma Kur an okumayı kolay, hızlı ve doğru bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. Kur an okumayı öğrenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır. ELİF CÜZÜ Farklı Bir Yöntemle

Detaylı

TECVİD SORU VE CEVAPLARI

TECVİD SORU VE CEVAPLARI TECVİD SORU VE CEVAPLARI Soru 1 Kur'an-ı kerim okumaya başlarken isti-azenin hükmü nedir :?: Cevap 1 Süre evvellerinde isti-aza bir kısım Alimler vacip demişler isede esah olan ekser ulemaya göre sünnettir.

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI A. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAM GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam dininin ana kaynaklarının birincisidir.

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır EYLÜL 2014 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI ARAPÇA IV DERS KİTABINA İLİŞKİN CETVELİ Değiştirilen kelimeler yuvarlak içinde gösterilmiştir. 1. Ünite 1, sayfa 5, son satır 4. ت ض ع أ ن ث ى الا خ ط ب وط تم وت ج وع

Detaylı

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI:

باسمه سبحانه وتعالى األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: ~ 1 ~ باسمه سبحانه وتعالى İsim : Not :.... األسئلة الكالسيكية من كتاب األمثلة EMSİLE SORULARI: 1) Emsile (أم ث ل ة) nasıl bir kelimedir ve ne demektir? م ف اع لة mufâale kelimesinin cem idir. Misâl kelimesi,

Detaylı

ÖĞRETİM YILI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ YILLIK PLÂNI

ÖĞRETİM YILI HAFIZLIK EĞİTİMİ TEMEL ÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ YILLIK PLÂNI HAFIZLIK İ TEMEL ÖĞRETİM KUR AN-I KERİM DERSİ YILLIK PLÂNI EYLÜL EKİM 1 2 3 4 K.Kerim ve Muhtevasını Tanıma K.Kerim Okumaya Giriş Yüzünden Okunup Ezberlenecek Bazı Dua, Sure ve Anlamları 1. İslam ın i

Detaylı

ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر

ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر ر ب ی س ر و لا ت ع س ر ر ب ت م م ب ال خ ی ر Yâ Rabbi! Kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla sonuçlardır. KUR ÂN HARFLERİNİN ÇIKIŞ YERLERİ ض Dilin yan tarafını sağ veya sol üst yan dişlere vurarak çıkarılır.

Detaylı

TECVİD İN TANIMI Kur'an-ı Kerim'i güzel bir biçimde okumak için uyulması gereken kuralları içeren ilim Tecvid-in tarifi: Hükmü:

TECVİD İN TANIMI Kur'an-ı Kerim'i güzel bir biçimde okumak için uyulması gereken kuralları içeren ilim Tecvid-in tarifi: Hükmü: TECVİD İN TANIMI Sözlükte; Bir şeyi süslemek, güzel ve hoşça yapmak anlamlarına gelir. Istılahta; "Kur'an-ı Kerim'i güzel bir biçimde okumak için uyulması gereken kuralları içeren ilim dir. Tecvid-in tarifi:

Detaylı

İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ

İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ İMAM-HATİP LİSELERİ KUR AN-I KERİM DERS KİTABI 9-10 YAZARLAR Faruk SALMAN Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...: 4850 DERS KİTAPLARI DİZİSİ...: 1439 12.?.Y.0002.3991

Detaylı

KUR AN VE KIRAAT TARİHİ TEST SORULARI

KUR AN VE KIRAAT TARİHİ TEST SORULARI KUR AN VE KIRAAT TARİHİ TEST SORULARI Hazırlayan: A. Halim GARİP Eğitim Görevlisi / 2014 RİZE MÜFTÜ YUSUF KARALİ EĞİTİM MERKEZİ İLETİŞİM: 05335520813 1 1 KUR AN VE KIRAAT TARİHİ TEST SORULARI / 2014 1-

Detaylı

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu.

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. س ي د ن ا و ن ب ي ن ا م ح م د صلى تعالى عليه و سل م İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. 1 ا ب ى ب ك ر ب ن الص د يق 30 ث اب ت ب ن ا ق ر م 2

Detaylı

AĢağıdaki surelerin hangisinin baģındaki hemze kat'ı hemzesidir? 1. a) Fâtiha b) Tekâsür 2. c) Kâri'a d) Rahmân e) Târık

AĢağıdaki surelerin hangisinin baģındaki hemze kat'ı hemzesidir? 1. a) Fâtiha b) Tekâsür 2. c) Kâri'a d) Rahmân e) Târık KURAN-I KERĠM Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi TECVİD dersi 9. 10. 11 1 Sınıflar Soru Bankası 4. 5. 6. 7. 8. edilir? a) Ġstiaze b) Besmele c) Ġstihaze d) Hamdele e) Salvele denir. Bu cümle aģağıdakilerden

Detaylı

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU. KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU KUR AN-I KERİM DERSİ (5-8. Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI 1.GİRİŞ Kur an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. İslam toplumlarının temel referansı olan Kur an-ı Kerim indirilişinden

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 2 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ II DKB205 3 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KUR AN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ I DKB 107 1 1+2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER İmran AKDEMİR 2013 (Güncelleme 2018) TEKRAR EDEN 97 AYET Kuran ın 97 ayeti diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 10 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 10 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KUR AN-I KERİM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 25 3. KUR AN-I KERİM DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 3. 1. GİRİŞ Kur an-ı Kerim, İslam inancının ana kaynağıdır. Bütün Müslüman milletlerde olduğu

Detaylı

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris

ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER. Abdullâh Saîd el-müderris ARAPÇA DİLBİLGİSİ BELİRLİLİK TAKISI, ŞEMSÎ VE KAMERÎ HARFLER Abdullâh Saîd el-müderris Rahmân ve Rahîm olan Allâh In ismiyle. Hamd, Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz.

Detaylı

أتي E-t-y. Gelmek, ulaşmak, varmak, yapmak, etmek, işlemek

أتي E-t-y. Gelmek, ulaşmak, varmak, yapmak, etmek, işlemek أتي E-t-y Bu kökten türeyen kelimeler Kuran da 549 kez kullanılmıştır. Kelime Ayet No Anlamı Açıklama 2/23, 2/25, (etâ) أ ت ى 2/38, 2/85, 2/106, 2/109, 2/118, 2/145, 2/148, 2/189 (2defa), 2/210, 2/214,

Detaylı

KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ. Âyet. Cem u l-kur ân

KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ. Âyet. Cem u l-kur ân KUR'ÂN SÖZLÜĞÜ Âyet Sözlükte "açık alâmet, işâret, emâre, iz ve nişâne" demektir. Çoğulu ây ve âyât'tır. Allah'ın varlığına delâlet eden şeylere ve peygamberlerin hak olduğunu ispat eden mucizelere de

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 3. GRUP MÜEZZİN KYYIM DİYNET İŞLERİ BŞKNLIĞI YETERLİK SINVI 11/03/2012

Detaylı

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER

AYETLERLE MÜBTEDA -HABER AYETLERLE MÜBTEDA -HABER www.youtube.com/user/sanalmedrese Mübteda ve haber her ikisi de merfudur.bu merfuluk lafzan,mahallen veya takdiren olabilir. Durum Ayet Mübteda Ayet no Mahallen م ا م ع ا م ا م

Detaylı

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR

ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR ANAHTAR HARFLER 7 İLE 19 UN SİSTEMLİ MÜHÜRLERİDİR Kuran da 29 surenin başında, bilinen bir kelime oluşturmaksızın yer alan bağımsız harfler veya harf grupları vardır. Bunlar harf ayetlerdir ve 29 surenin

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHÎH-İ HURÛF HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHÎH-İ HURÛF HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı TASHÎH-İ HURÛF HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI Ankara 2017 Bu eğitim programının hizmet içi kurslarda uygulanması,

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM 10. SINIFLAR SORU SAYISI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM 10. SINIFLAR SORU SAYISI 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İMAM-HATİP LİSELERİ MESLEK DERSLERİ SEVİYE BELİRLEME SINAVI / 1.DÖNEM Adı ve Soyadı:.. T.C Kimlik No:. DERSLER 10. SINIFLAR SORU SAYISI Kur an ı Kerim 20 Arapça 20 Fıkıh 20 Hadis

Detaylı

A.CELÂLEDDİN KARAKILIÇ

A.CELÂLEDDİN KARAKILIÇ K Ü Ç Ü K علم جتويد TECVÎD İLMİ Kur ânı Kerîm Okuma Kâıdeleri H A Z I R L A Y A N A.CELÂLEDDİN KARAKILIÇ 2013 0 K Ü Ç Ü K علم جتويد TECVÎD İLMİ Kur ânı Kerîm Okuma Kâıdeleri 1 2 K Ü Ç Ü K علم جتويد TECVÎD

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 3. GRUP MÜEZZİN KAYYIM DİYANET İŞLERİ AŞKANLIĞI YETERLİK SINAVI

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM

KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM KUR AN TİLÂVETİNDE MÜKEMMELLİK/ HİLYETÜ T-TİLÂVE Fİ TECVÎDİ L-KUR ANİ L-KERÎM (Rihâb Muhammed Müfid Şakakî, çev. F. Yasemin Mısırlı, Guraba Yayıncılık, 2012, 326 s.) Yaşar AKASLAN * Günümüz kırâat otoriteleri

Detaylı

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz

Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü. Abdulaziz b. Baz Kur'an'ı hızlı okumanın ve namazı hızlı kılmanın hükmü [ ثريك Turkish ] Türkçe Abdulaziz b. Baz Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2012-1433 حكم اإلرساع يف القراءة والصالة «باللغة الرتكية»

Detaylı

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون

Kur an Anahtarı احمد سداد اوستون Kur an Anahtarı مفتاح القرآن احمد سداد اوستون ١٤٣٤-2013 Takdim Maksat: Bu kitabın maksadı Kur an-ı Kerim i asgari seviyede anlayabilmek için gerekli kelime bilgisini ve temel dilbilgisi kurallarını vermektir.

Detaylı

Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları. Muhammed Nureddin Yekta

Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları. Muhammed Nureddin Yekta Kur an okuma kuralları Namaz Duaları Tecvid Kuralları Muhammed Nureddin Yekta Yüce Allah ın adıyla! Yüce Allah a hamd Resulüne selat ve selam olsun. Bilindiĝi gibi Kur an-ı Kerim arapça olarak nazil olmuştur.

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Dr. Öğr. Ü. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com EĞİTİM Bireyin kendi iradesi ile belirli bir program dahilinde davranış kazandırma, davranış geliştirme, davranış değiştirme

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 9 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 9 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuk Usulü II -Ders Planı- Dersin konusu: manaya delaletinin kapalılığı bakımından lafızlar [hafî-müşkilmücmel-müteşâbih] Ön hazırlık: İlgili tezler: hakkı

Detaylı

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU

VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU VI-CAMİLERDE KUR AN ÖĞRETİMİ PROGRAMI ALANLARI VE DERSLERİ TABLOSU KUR AN-I KERİM DİNİ BİLGİLER ÖĞRENME ALANI Yüzünden Okuma Ezber İtikat İbadet Siyer Ahlâk 6 ÜNİTELER 1. Kur (50 ) 2. Kur (50 ) 3. Kur

Detaylı

ERZİNCAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR AN-I KERİM EZBERLERİ

ERZİNCAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR AN-I KERİM EZBERLERİ ERZİNCAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR AN-I KERİM EZBERLERİ KUR AN OKUMA VE TECVİD-5 KUR AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İsmail Hakkı SEZGİN ADIM :. SOYADIM :. SINIFIM: NUMARAM: İMZAM:

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4)

EV SOHBETİ DERSLERİ. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. (Tîn, 95:4) Ders: 15 Konu: İSLAM A GİRİŞ Bundan önceki derslerimizde İman ve İmanın şartları ile alakalı bilgileri içeren dersler hazırladık ve kardeşlerimizle buluşturduk. Bundan sonra ki derslerimizde ise, İslam

Detaylı

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME:

SAHÎH ÂŞÛRÂ FIKHI MUKADDİME: 1 ن س ت غ ف ر ه و ن ع وذ ب ا ل ل و ين ه ن س ت ع و ن ح م د ه إ ن ال ح م د ل ل م ن ش ور ر أ ن ف س نا و م ن س ي ئا ت أ ع م ال نا م ن ي ه د ه ا ل ل و أ ش ه د أ ن ل ل ه ن ي ض ل ل ف ل ها د ي وم ف ل م ض ل ل ه

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN EĞİTİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI Ankara 2005 1 KUR AN-I KERİM HİZMET İÇİ EĞİTİM KURSU PROGRAMI (120 I. GİRİŞ Kur

Detaylı

Kur an-ı Kerim I. Hafta 5 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN

Kur an-ı Kerim I. Hafta 5 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kur an-ı Kerim I Hafta 5 Yrd.Doç.Dr. Alican DAĞDEVİREN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan

Detaylı

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5)

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) ا ي اك ن ع ب د و ا ي اك ن س ت ع ني (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) 1 و م ا ا م ر وا ا ل ل ي ع ب د وا الل م ل ص ني ل ه الد ين ح ن ف اء و ي ق يم وا الص

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM KUR AN-I KERİM (ELİFBA) OKUMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا

Ders 1-5 Tekrar. Rab, efendi. Alem, dünya ه ذا Ders 1-5 Tekrar Kelime: Đsim, fiil, harf. Đsim: Varlıkları gösteren kelimelerdir. Sıfatlar dilbilgisi bakımından isim sayılır. Đsimler şahıslara göre çekilirler. Ben Bu Zeyd Darbe, vuruş Temiz, güzel Rab,

Detaylı

TECVİD - KUR AN TARİHİ İLMİHAL SORULARI VE CEVAPLARI

TECVİD - KUR AN TARİHİ İLMİHAL SORULARI VE CEVAPLARI 0 TECVİD - KUR AN TARİHİ İLMİHAL SORULARI VE CEVAPLARI Abdülhalim Garip / 05335520813 1 S.1. Tashih-i Huruf ne demektir? C.1. Harfleri doğru telaffuz etmektir. Kur an harflerini okurken Maharic-i Huruf

Detaylı

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye

Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye Tam Fiil- Nakıs Fiil Her bir fi il içün bir merfû,yani fail (özne ) lâzımdır. Eğer fi il, o merfu ile, kelâm yönünden tamâm olup, başka bir şeye muhtâc olmazsa, o fiile tam fiil, merfû una da fâ il (özne)

Detaylı

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan

İsmi Tafdil. Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Bu misalde ل الك ح lafzı, ismi tafdil olan İsmi Tafdil Alimde olan hilimden (yumuşaklıktan) daha güzel bir hilm hiçbir kimsede olmamıştır. Ben hiçbir adam görmedim ki, onun gözünde olan kuhlin güzelliği, Zeydin gözünde olan kuhlin güzelliği gibi

Detaylı

ELİF CÜZÜ. Farklı Bir Yöntemle. Farklı bir metotla hazırlanan bu çalışma Kur an okumayı kolay, hızlı ve doğru bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor.

ELİF CÜZÜ. Farklı Bir Yöntemle. Farklı bir metotla hazırlanan bu çalışma Kur an okumayı kolay, hızlı ve doğru bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. Farklı bir metotla hazırlanan bu çalışma Kur an okumayı kolay, hızlı ve doğru bir şekilde öğretmeyi amaçlıyor. ELİF CÜZÜ Farklı Bir Yöntemle Adnan HOYLADI Farlı Bir Yöntemle ELİF CÜZÜ (Tecvîd ve Namaz

Detaylı

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

(İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) İLİMO Mayıs 2016 İSLAMİ İLİMLER OLİMPİYATI (İHO 8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN) B KİTAPÇIĞI ARAPÇA SORULARI (1. SINAV-20 SORU) 1- Aşağıdakilerden hangisi bir sıfat değildir? ك ب ير (a و اس ع ة (b ح د يق ة (c

Detaylı

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük

Ne kadar kötü ب ئ س Temel-esas. Alçattı-küçük اب ت ل ى İmtihan etti أ ت م Tamamladı ذ ر ي ة Zürriyet-nesil إ م ام ا Önder م ث اب ة Sevap-dönüş yeri ي ن ال Ulaşıyor أ م ن ا Emniyet yeri م ص ل ى Namazgâh ط ه ر Temizle طمائ ف ي Taife Kendini ibadete

Detaylı

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. »ب ن ي ال س ل م ع ل ى خ م س : ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل الل و أ ن م ح م د ا ر س ول الل و إ ق ام الص ل ة و إ يت اء الز ك اة و ال ح ج و ص و م ر م ض ان «İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah tan başka

Detaylı

SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİPLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI

SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİPLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Program Geliştirme Daire Başkanlığı SÖZLEŞMELİ İMAM-HATİPLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI Ankara 2018 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

ERZİNCAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR AN-I KERİM EZBERLERİ

ERZİNCAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR AN-I KERİM EZBERLERİ ERZİNCAN İLAHİYAT FAKÜLTESİ KUR AN-I KERİM EZBERLERİ Hazırlık Sınıfı I KUR AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İsmail Hakkı SEZGİN ADIM :. SOYADIM :. SINIFIM: NUMARAM: İMZAM: EZBERİMİN

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı