Ýlave Program Paketleri:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýlave Program Paketleri:"

Transkript

1 Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr

2 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý Deterjan Tüketim Verileri

3 Program-Paketleri Birçok programdan oluþan çeþitli program paketlerini ilave edebilirsiniz. Bu program paketleri çamaþýr makinesinin elektroniðine yetkili servis tarafýndan aktarýlýr. Programlar ekranda Miele tarafýndan belirlenen bir sýra ile gösterilir. Bu sýra deðiþtirilemez. Aþaðýdaki program-paketleri daha sonra temin edilebilir veya fabrikada ayarlanýr (deðiþiklik hakký saklýdýr): Bebek Havlu bebe giysileri Narin bebek giysisi Çocuk uyku tulumu Tüylü oyuncaklar Çocuk bezi Eco Pamuklu Eco Pamuklu Eco + Bakýmý Kolay Eco Ev XL Bornoz "Kuþ Tüyü" Tül perdeler Yastýklar Hijyen & Çocuklar Mini çocuk giysileri Bak. kolay çam. hijyeni Oyun taþlarý Medic Yastýklar Yeni çamaþýrlar Bak. kolay çam. hijyeni Çocuk bezi Spor & Saðlýk Bornoz Spor ayakkabýlar Spor giysiler Ev Kuþ tüyü Tül perdeler Yastýklar Ýpek/iç çamaþýrý 3

4 Program Seçimi Yeni Programlarýn Seçimi Ekranda þunlar görülür: veya Gecikmeli Baþlatma ( ) vedevir Sayýsý ( ) tuþlarý ile seçme listesinde gezininiz. Ýstenilen program ekranda görüldüðünde, bunu ýsý derecesi (OK) tuþu ile onaylayýnýz. Program seçme düðmesini Diðer Programlar program adýnýn yanýndaki kontrol ýþýðý yanýncaya kadar saða doðru çeviriniz. 4

5 Sýkma Son Sýkma Devir Sayýsý Program D/dak. Bakýmý Kolay Eco 1200 Bornoz 1600 Çocuk bezi 1600 Çocuk uyku tulumu 1200 Havlu bebe giysi Hijyen Bakýmý kolay 1200 Ýpek/iç çamaþýrý 600 Kuþ tüyü 1200 Mini çocuk giysileri 1200 Narin bebek giysisi 1200 Oyun taþlarý Pamuklu Eco 1600 Pamuklu Eco plus 1600 Spor ayakkabýlar 1000 Spor Giysiler 1200 Tül perdeler 600 Tüylü oyuncaklar 800 Yastýklar 1200 Yeni çamaþýrlar 1200 Son sýkma devir sayýsýný azaltabilirsiniz. Yukarýda yazýlý son sýkma devir sayýsýndan daha yüksek bir sayý seçimi mümkün deðildir. Durulama Sýkma Çamaþýrlar ana yýkamadan ve durulama aralarýnda sýkýlýr. Son sýkma devir sayýsý azaltýldýðýnda durulama aralarýndaki devir sayýsý da düþürülür. Son Sýkmanýn Seçilmemesi (Durulama Sonu) Devir sayýsý tuþu ile Durulama sonu ayarýný yapabilirsiniz. Çamaþýrlar son durulama iþleminden sonra suyun içinde kalýr. Hemen kazandan çýkarýlmayacak çamaþýrlarýn kýrýþmamasý için bu bir önlemdir. Son Sýkmanýn Baþlatýlmasý: Otomatik çamaþýr makineniz size sýkma iþlemi için uygun olan en yüksek sýkma devir sayýsýný sunar. Daha düþük bir sýkma devir sayýsý seçebilirsiniz. Start/Stop tuþu ile son sýkma iþlemini baþlatýnýz. Programý Bitirme: Kapak tuþuna basýnýz. Kazandaki su dýþarý pompalanýr. Bunun arkasýndan Kapak tuþuna yeniden basýnýz ve kazan kapaðýný açýnýz. Durulama Sýkma ve Son Sýkmanýn Seçilmemesi (Sýkmasýz ) Devir sayýsý tuþu ile sýkmasýz ayarýný seçiniz. Son durulamadan sonra su dýþarý boþaltýlýr ve kýrýþmayý önleme fonksiyonu devreye girer. Bazý programlarda bu ayar yapýldýðý zaman ilave bir durulama uygulanýr. 5

6 Program Tablosu Bakýmý Kolay Eco 40 C / 60 C maks. 3,5 kg Çam. cinsi Sentetik iplikli, karma dokumalý veya bakýmý kolay donanýmlý pamuklular Öneri Yýkama gücünün ayný kalmasý durumunda Bakýmý Kolay 40 C/ 60 C programlarýnda yaklaþýk % 20 enerji tasarrufu saðlanýr. Seçilen yýkama derecesi düþürülür ve yýkama süresi yaklaþýk 20 dakika uzatýlýr. Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýný azaltýnýz. Bornoz 90 C ile soðuk arasý maks. 6,0 kg Çam. cinsi Bornozlar, sauna havlularý ve pamuklu plaj havlularý Çocuk bezi 90 C ile 30 C arasý maks. 5,0 kg Çam. cinsi Çocuk bezleri, bebek giysileri, bebek yatak çarþaflarý. Öneri Kaba kirlerin akýtýlmasý için bir ön yýkama uygulanýr. Deterjanýn 1 / 3 ini bölmesine ve 2 / 3 sini ise bölmesine doldurunuz. Beyazlatma gücü daha fazla olduðu için toz deterjan kullanýnýz. Çocuk uyku tulumu 60 C ile soðuk arasý maks. 4,0 kg Çam. cinsi Kuþtüyü veya kumaþ dolgulu çocuk uyku tulumlarý, çocuk arabasý örtüleri, emekleme örtüleri Havlu bebe giysileri 90 C ile soðuk arasý maks. 5,0 kg Çam. cinsi Bebek havlularý, bornozlar, havlu bezler, bebek arabasý örtüleri, tulumlar. Öneri Yýkama ve durulama iyileþtirilmiþtir. Hijyen Bakýmý kolay 90 C ile 30 C arasý maks. 3,5 kg Çam. cinsi Doðrudan tene temas eden veya özel hijyen gerektiren iç çamaþýrlarý gibi sentetik iplikli veya bakýmý kolay dokumalý pamuklular bu programda yýkanýr. Öneri Mükemmel bir hijyen saðlamak için yýkama ýsý derecesini 40 C veya daha yüksek seçiniz. Üreticinin bakým etiketine bakýnýz. Kýrýþmaya yatkýn çamaþýrlarda son sýkma devir sayýsýný azaltýnýz. 6

7 Program Tablosu Ýpek/iç çamaþýrý 30 C ile soðuk arasý maks. 1,0 kg Çamaþýrlar Ýpekli ve elde yýkanabilen ve yün içermeyen tüm çamaþýrlar Öneri Ýnce külotlu çoraplar ve sutyenler küçük bir torba içinde yýkanmalýdýr. Kuþ tüyü 60 C ile soðuk arasý maks. 2,0 kg Çam. cinsi Kuþ tüyü dolgulu ceket, uyku tulumlarý, yastýk ve diðer tekstil ürünleri. Öneri Bakým etiketine dikkat ediniz! Mini çocuk giysileri 40 C ile soðuk arasý maks. 3,0 kg Çam. cinsi Hafif kirli bakýmý kolay çamaþýrlar Öneri Kýsa süreli temiz yýkama Narin bebek giysisi 60 C ile soðuk arasý maks. 3,0 kg Çam. cinsi Sentetik iplikli veya bakýmý kolay donanýmlý pamuklu T-þörtler, tulumlar, zýbýnlar. Öneri Kirlerin tamamen çýkmasý için ana yýkama uzatýlýr ve buna ek olarak iyi bir durulama yapýlýr. Oyun taþlarý 40 C ile soðuk arasý maks. 6,0 kg Çam. cinsi Plastik ve plastik oyuncaklarýn (örneðin: Lego- ve oyun taþlarý, sürüngenler, geçmeli yapý parçalarý) temizlenmesi için bu program kullanýlýr Öneri Yýkanacak oyuncaklarý bir file torbanýn içinde yýkayýnýz. Bunun yanýna çamaþýr ilave etmeyiniz. Üzerine metal parçalar bulunan oyuncaklarý yýkamayýnýz (paslanma tehlikesi). 7

8 Program Tablosu Pamuklu Eco 40 C maks. 8,0 kg Malzemeler Pamuklu, keten ve karma dokumalý T-þörtler, masa örtüleri v.s. Öneri Pamuklu programýnda yýkama ayarý deðiþtirilmezse yakl. % 20 enerji tasarrufuna ulaþýlýr. Seçilen yýkama ýsý derecesi tekrar düþürülür. Pamuklu Eco plus 60 C maks. 8,0 kg Malzemeler Pamuklu, keten ve karma dokumalý T-þörtler, masa örtüleri v.s. Öneri Pamuklu programýnda yýkama ayarý deðiþtirilmezse yakl. % 10 enerji tasarrufuna ulaþýlýr. Seçilen yýkama ýsý derecesi tekrar düþürülür. Spor ayakkabýlar 40 C ile soðuk arasý maks. 2 çift ayakkabý Çam. cinsi Sadece spor ayakkabýlar (deri ayakkabý olamaz) Öneri Üreticinin bakým etiketine bakýnýz. Kaba kirleri önce bir fýrça ile yok ediniz. Kendinden yapýþan bantlarý kapatýnýz. Yumuþatýcý kullanmayýnýz. Kurutmak için kurutma makinesi içinde kurutma sepeti kullanýnýz. Tozlarý yok etmek için otomatik olarak deterjansýz olarak deterjansýz yýkama uygulanýr. Spor giysiler 60 C ile soðuk arasý maks. 3,0 kg Çam. cinsi Spor ve fitness çalýþmalarýnda giyilen triko ve pantolonlar, mikrofazerli spor giysiler ve yünlü giysiler Öneri Yumuþatýcý kullanmayýnýz. Üreticinin bakým iþaretlerine dikkat ediniz. Tül perdeler 40 C ile soðuk arasý maks. 2,0 kg Çam. cinsi Üreticisi tarafýndan makinede yýkanabilirliði belirtilen tül perdeler. Öneri Perdelerdeki tozlarý yok etmek için önce otomatik olarak deterjansýz bir ön yýkama uygulanýr. Kýrýþmaya yatkýn perdelerde sýkma devir sayýsýný düþürünüz veya sýkma iþlemini yaptýrmayýnýz. Perde halkalarýný çýkartýnýz. 8

9 Program Tablosu Tüylü oyuncaklar 40 C ile soðuk arasý maks. 1,0 kg Çam. cinsi Üreticisi tarafýndan yýkanmasýna izin verilen bez oyuncak hayvanlar. Öneri Ýçi saman dolu bez oyuncaklarý yýkamayýnýz. Yastýklar 90 C ile soðuk arasý 2 Yastýk (40 x 80 cm) veya 1 Yastýk (80 x 80 cm) Çam. cinsi Sentetik dolgulu yýkanabilen yastýklar Öneri Bakým etiketine dikkat ediniz! Yeni çamaþýrlar 40 C ile soðuk arasý maks. 3,0 kg Çam. cinsi Pamuklu, havlu- ve poliyester dokuma yeni çamaþýrlar Öneri Üretim artýklarý dokumadan temizlenir. 9

10 Program Akýþý Ana Yýkama Durulama Sýkma Su seviyesi Yýkama ritmi Su seviyesi Durulama sayýsý Durulama Sýkma Son Sýkma Bakýmý Kolay Eco 2-3 3) Bornoz 2-3 2) Çocuk bezi 7) 3 Çocuk uyku tulumu 3-4 3) Havlu bebe giysi ) Hijyen Bakýmý kolay 3-4 3) Ýpek/iç çamaþýrý 2 Kuþ tüyü 5) 3 Mini çocuk giysileri 2-3 3) Narin bebek giysisi 3-4 2) Oyun taþlarý 3 Pamuklu Eco 2-4 2) Pamuklu Eco plus 2-4 2) Spor ayakkabýlar 6) 2 Spor Giysiler 2-3 3) Tül perdeler 6) 3 Tüylü oyuncaklar 3 Yastýklar 3 Yeni çamaþýrlar 2-3 3) Bir sonraki sayfaya bakýnýz. 10

11 Program Akýþý = düþük su seviyesi = orta su seviyesi = yüksek su seviyesi = Yoðun-yýkama ritmi = Normal-yýkama ritmi = Korumalý-yýkama ritmi = Hassas-yýkama ritmi = Salýnýmlý-yýkama ritmi = Elde yýkama ritmi 5) Hýzlý Sýkma: Yýkama iþleminden önce hýzlý bir sýkma iþlemi yapýlýr, bu sayede kuþ tüyü yastýklardaki hava alýnýr. Bundan sonra haznesinden ana yýkama için su alýnýr. 6) Ön Yýkama: Tozlarýn temizlenmesi için makine otomatik olarak deterjansýz bir ön yýkama uygular. 7) Bir ön yýkama uygulanýr. Program akýþýndaki özellikler: 1) Yýkama suyu ýsý derecesi 90 C ile 60 C arasý seçildiðinde 2 defa durulama uygulanýr. Isý derecesi 60 C nin altýnda tutulduðu zaman durulama sayýsý üçe çýkar. 2) Üçüncü ve dördüncü durulamalar þu durumlarda yapýlýr: kazanda çok fazla köpük oluþursa, son sýkma devir sayýsý 700 D/dak. daha düþükse, sýkmasýz bir iþlem seçilmiþse. 3) Üçüncü durulama þöyle uygulanýr: sýkmasýz bir iþlem seçilmiþse. 4) Çamaþýrlar sadece ana yýkamadan sonra sýkýlýr. 11

12 Deterjan Standart- Color- Hassas- Özel-* Emprenye Deterjan maddesi** Yumuþatýcý Bakýmý Kolay Eco X X X Bornoz X X X Çocuk bezi 2) X Çocuk uyku tulumu X X Havlu bebe giysi. X X X Hijyen Bakýmý kolay X X X Ýpek/iç çamaþýrý X X Kuþ tüyü 1) X X X Mini çocuk giysileri X X X Narin bebek giysisi X X Oyun taþlarý 1) X X X Pamuklu Eco X X X Pamuklu Eco plus X X X Spor ayakkabýlar 1) X Spor Giysiler 1) X X X Tül perdeler 2) X X X Tüylü oyuncaklar 1) X X X Yastýklar 1) X X X X Yeni çamaþýrlar X X X 12

13 Deterjan 1) Sývý deterjan kullanýmý Ön yýkama seçildiðinde bölmesine bir sývý deterjan kabýnýn yerleþtirilmesi tavsiye edilir. Bu kabý Miele yetkili servisinden satýn alabilirsiniz. 2) Toz deterjan kullanýmý * Özel deterjanlar: Bu deterjanlar özel yýkama programlarý veya belirli bir çamaþýr türü için geliþtirilmiþ ürünlerdir (örneðin: Miele CareCollection) ** Sadece "membranlý dokumalar için uygundur" uyarýsý olan emprenyeleme maddesini kullanýnýz, bunlar fluorkimyasal bileþimlere dayanmaktadýr. Parafin içeren maddeler kullanmayýnýz. Empreyenleme maddesini bölmesine doldurunuz. 13

14 Deterjan Program-Paketleri Kýsa Leke* Buharlý Düzletme Otomatik dozaj* Ýlave Su Ön Yýkama Ekstra Sessiz Yumuþatma Havlu bebe giysileri Bebek Hassas Bornoz Pamuklu Eco Pamuklu Eco + Kuþ tüyü Tül perdeler Mini çocuk giysileri Çocuk uyku tulumu Yastýklar Tüylü oyuncaklar Yeni çamaþýrlar Bakýmý Kolay Eco Bak. kolay çam. hijyeni Ýpek/iç çamaþýrý Oyun taþlarý Spor ayakkabýlar Spor giysiler Çocuk bezi * Modele göre 14

15 Tüketim Verileri Çamaþýr Miktarý Tüketim Verileri Enerji Su Süre Kalan kwh Lt. Nem % Bakýmý Kolay Eco 60 C 3,5 kg 0, sa. 12 dak. 40 C 3,5 kg 0, sa. 58 dak. Bornoz 60 C 6,0 kg 1, sa. 46 dak. Çocuk bezi 60 C 5,0 kg 1, sa. 22 dak. Çocuk uyku tulumu 30 C 4,0 kg 0, sa. 28 dak. Havlu bebe giysileri 60 C 5,0 kg 1, sa. 12 dak. Hijyen Bakýmý kolay 60 C 3,5 kg 1, sa. 10 dak. Ýpek/iç çamaþýrý 30 C 1,0 kg 0, dak. Kuþ tüyü 40 C 2,0 kg 0, sa. 28 dak. Mini çocuk giysileri 40 C 3,0 kg 0, dak. Narin bebek giysisi 40 C 3,0 kg 0, sa. 27 dak. Oyun taþlarý 30 C 5,0 kg 0, dak. Pamuklu Eco 40 C 8,0 kg 0, sa. 59 dak. Pamuklu Eco plus 60 C 8,0 kg 0, sa. 59 dak. Spor ayakkabýlar 30 C 1,5 kg 0, dak. Spor giysiler 40 C 3,0 kg 0, sa. 07 dak. Tül perdeler 40 C 2,0 kg 0, dak. Tüylü oyuncaklar 30 C 1,0 kg 0, dak. Yastýklar 60 C 1,0 kg 0, sa. 17 dak. Yeni çamaþýrlar 30 C 3,0 kg 0, sa. 00 dak. 15

16 Deðiþiklik haklarý saklýdýr./4112 EEE yönetmeliðine uygundur M.-Nr / 00

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207

tr, el - TR, GR Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Kullanma Kýlavuzu Otomatik Çamaþýr Yýkama Makinesi PW 6107 PW 6137 PW 6167 PW 6207 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve makineyi meydana gelebilecek

Detaylı

% 50. Yıkama ve dozajlamayı diğeri de yapıyor. Ama en iyisini bir tanesi. Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi 2016 Nisan

% 50. Yıkama ve dozajlamayı diğeri de yapıyor. Ama en iyisini bir tanesi. Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi 2016 Nisan Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi 2016 Nisan Yıkama ve dozajlamayı diğeri de yapıyor. Ama en iyisini bir tanesi. TwinDos özellikli W1 serisi çamaşır makineleri ve eşsiz 2 li sıvı deterjan dozajlama

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS180 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Çamaşır ve Kurutma Makinesi Kataloğu 2012

Çamaşır ve Kurutma Makinesi Kataloğu 2012 Çamaşır ve Kurutma Makinesi Kataloğu 2012 2 Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümler... 3 4 İyi bir çamaşır makinesi ileri teknoloji ürünü olmalıdır. Temizlik ve hijyen konusunda hassas olmalı, üretilirken

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM180

Konveyörlü Tip WTM180 Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Indesit Basic Std Range (Temel Std Seri) 2008 Arcadia Platformu

Indesit Basic Std Range (Temel Std Seri) 2008 Arcadia Platformu Indesit Basic Std Range (Temel Std Seri) 2008 Arcadia Platformu Aktivite Ca Maiano, Ekim-Kasım 2008 Sunan Francesco Nieli 0 Açıklamalar I W C 7 14 5 S (Avrupa) I: Indesit W: Çamaşır Makinesi U: İnce 33

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 163

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf!

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! 20 ÖZELLiKLER A+ Sınıfı A sınıfından %13 daha tasarruflu. -%20 A+++ -%20 Sınıfı A+++ sınıfından %20 daha tasarruflu. A+++ Sınıfı A sınıfından %33 daha

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf!

ÇAMAŞIR MAKiNELERi. Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! Daha fazla çamaşır, daha az zaman, daha çok tasarruf! 22 ÖZELLiKLER A+ Sınıfı A sınıfından %13 daha tasarruflu. -%20 A+++ -%20 Sınıfı A+++ sınıfından %20 daha tasarruflu. A+++ Sınıfı A sınıfından %33 daha

Detaylı

KÜÇÜK DEVLER Yeni Mop-Profi PW 5064

KÜÇÜK DEVLER Yeni Mop-Profi PW 5064 KÜÇÜK DEVLER Yeni Mop-Profi PW 5064 Yeni KÜÇÜK DEV Mop-Profi PW 5064 Daima Daha İyi Miele kalite demektir. Daima Daha İyi sloganı 110 yıldan uzun süredir Miele nin felsefesidir. Bu mükemmel çamaşır bakımı

Detaylı

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ 2012 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 9127 N 9123 HE 9 kg Yıkama Kapasitesi 1200 Sıkma Devri (d/d) A+++ Enerji Sınıfı (A+++ Enerji sınıfından %20 daha tasarruflu) B Sıkma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 162

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM300

Konveyörlü Tip WTM300 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Temizlik ve Bakým Cozumleri

Temizlik ve Bakým Cozumleri Temizlik ve Bakým Cozumleri KÜF TEMÝZLEYÝCÝ HÝJYENÝK EV KULLANIMI anýnda etki beyazlatýr aktif klor etkisi KÜF TEMÝZLEYÝCÝ Güçlü ve kalýcý bir þekilde her çeþit küfün giderilmesinde kullanýlýr. Kalýcý

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 661

Detaylı

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli Electrolux Bulaşık Yıkama Sistemleri serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama,

Detaylı

su ve enerjiden tasarruf edin!

su ve enerjiden tasarruf edin! Yüksek teknolojiden de il, su ve enerjiden tasarruf edin! PWE 71072 S Fiyat Listesi Kasım - Aralık 2012 ADVANTAGE A ÖZEL +9 TAKSİT VE 2AY ERTELEME AYRICA %5 VADE FARKI İLE 24AY VADE FARKLI TAKSİT FIRSATI

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU ŞUBAT 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstili sektörü 2014 yılı ilk aylarında oldukça yüksek ihracat değerleri ile başlangıç yapmıştır. Bu

Detaylı

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU

ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU ANKASTRE MONTAJ KILAVUZU 54,8 cm 59,7 cm 82 cm 81,6 cm 60 cm 58 cm 1,4 cm 15,3 cm 5,9 cm 2807110174/021009.1246 2 DOLAP KAPAĞI SOL TARAFA AÇILACAKSA 35 3 4 ø10 Havșa delme DOLAP KAPAĞI SAĞ TARAFA AÇILACAKSA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 163

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Tepsi yıkama makinesi TW1

Tepsi yıkama makinesi TW1 Electrolux bulaşık makineleri yelpazesi etkin bir temizlik, ekonomi ve ergonomi konularında çok yüksek talepleri olan profesyoneller için üretilir. Ürün yelpazesi bardak yıkama, tezgahaltı ve giyotin tip

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 165

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların

Detaylı

Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi 2015 Haziran. Tüm çamaşır/kurutma makinesi alımlarında Miele FashionMaster, Rulo ütü %50 avantajlı fiyatla

Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi 2015 Haziran. Tüm çamaşır/kurutma makinesi alımlarında Miele FashionMaster, Rulo ütü %50 avantajlı fiyatla Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi 2015 Haziran Tüm çamaşır/kurutma makinesi alımlarında Miele FashionMaster, Rulo ütü %50 avantajlı fiyatla 1 W1 Serisi Çamaşır Makineleri PowerWash 2.0 PowerWash 2.0

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

Turtop Tekstil Mefruşat San. ve Tic. Ltd.Şti. Tel +90(232) 4676696 Fax: +90(232) 4676697 www.turtopsoftplay.com info@turtopsoftplay.

Turtop Tekstil Mefruşat San. ve Tic. Ltd.Şti. Tel +90(232) 4676696 Fax: +90(232) 4676697 www.turtopsoftplay.com info@turtopsoftplay. TURTOP Tekstil olarak çocukların eğitimi, öğretimi ve oyunlarında yardımcı olacak, zekalarını geliştirecek, hem oyun hem de dinlenme zamanlarında kullanabilecekleri ürünler imal etmekte ve Avrupa da bulunan

Detaylı

Konveyörlü Tip WTM140

Konveyörlü Tip WTM140 serisi, bulaşık yıkama işleminde yüksek verimlilik, tasarruf ve ergonomi konularında yüksek beklentileri bulunan profesyoneller için üretilir. Ürün serisi bardak yıkama, tezgahaltı, giyotin tip, konveyörlü,

Detaylı

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI

/ 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 27.03.2006 / 73 İNDİRİMLİ ORANA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN KAPSAMI 8/3/2006 tarih ve 26102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/10138 sayılı BKK ile tekstil ürünleri, Katma Değer Vergisi oranlarının belirlendiği

Detaylı

Beklentinizin ötesindeki teknoloji tasarımla buluştu. Siemens avantgarde. siemens-home.bsh-group.com/tr. Gelecek evinizde. Siemens Ev Aletleri

Beklentinizin ötesindeki teknoloji tasarımla buluştu. Siemens avantgarde. siemens-home.bsh-group.com/tr. Gelecek evinizde. Siemens Ev Aletleri Beklentinizin ötesindeki teknoloji tasarımla buluştu. Siemens avantgarde. siemens-home.bsh-group.com/tr Gelecek evinizde. Siemens Ev Aletleri Zamanın ötesinde bir tasarım. avantgarde çamaşır makinesinin

Detaylı

BULAŞIK MAKiNELERi. Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar!

BULAŞIK MAKiNELERi. Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar! Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar! 28 Prof ilo EkDurulama özelliği, bulaşıklarınızı daha fazla su ile durulayarak deterjan kalıntılarından daha iyi arındırır. Aileniz için maksimum hijyen sağlar! 29 ÖZELLiKLER

Detaylı

Teknoloji ve Tasarımın Eşsiz Buluşması

Teknoloji ve Tasarımın Eşsiz Buluşması Teknoloji ve Tasarımın Eşsiz Buluşması Buzdolapları Derin Dondurucular Çamaşır Makineleri Kurutma Makineleri Bulaşık Makineleri Kuzine Fırınlar Fırınlar Set Üstü Ocaklar Aspiratörler 2 3 İçindekiler Buzdolapları

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Çamaşır Makinesi AL 591 EX. Kullanma Kılavuzu. Döküman Numarası 2820523449/190313.1321

Çamaşır Makinesi AL 591 EX. Kullanma Kılavuzu. Döküman Numarası 2820523449/190313.1321 AL 591 EX Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523449/190313.1321 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

BULAŞIK MAKiNELERi. Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar!

BULAŞIK MAKiNELERi. Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar! Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar! 28 Prof ilo EkDurulama özelliği, bulaşıklarınızı daha fazla su ile durulayarak deterjan kalıntılarından daha iyi arındırır. Aileniz için maksimum hijyen sağlar! 29 ÖZELLiKLER

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 162

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012. Solo Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012. Solo Bulaşık Makineleri Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012 Solo Bulaşık Makineleri 2 Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümler... 3 4 İyi bir bulaşık makinesi en yeni teknolojilerle donanmış olmalıdır. Temizlik ve hijyen konusunda hassas

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kurutmalı çamaşır makinesi

Kullanım Kılavuzu Kurutmalı çamaşır makinesi Kullanım Kılavuzu Kurutmalı çamaşır makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Miele'den bahar fırsatları!

Miele'den bahar fırsatları! Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi 2017-2 Miele'den bahar fırsatları! Çamaşır ve Kurutma Makineleri şimdi 2.000 TL ye varan indirim avantajıyla... WDB 020, WKB 120, TDA 140, TDB 120 modelleri kampanyaya

Detaylı

4 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik

4 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik Yüksek kapasite, ergonomik tasarım ve ekonomi; mükemmel yıkama sonuçlarıyla birleşince Electrolux tünel tip bulaşık makineleri tüm büyük catering kuruluşlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Bu kurumsal

Detaylı

if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar!

if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar! if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar! 2012-2013 Çamaşır makinesi alana kurutma makinesinde %25 indirim*! * * Inverter motorlu çamaşır, kurutma ve bulaşık makinelerinde geçerlidir. * T76280AC

Detaylı

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%) İGV Ora nı (%) Min İGV (USD/ KG) İGV. Ora nı (%) İGV (USD/ KG) 11 % 4,25 1,25 4,25 1,25 18 % 4,25 1,25 15/7606 İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR (.05.15 T. 29371 R.G.) Karar Sayısı : 15/7606 /23 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına

Detaylı

Her kumaşın kendine özgü bir ütüleme tekniği vardır Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına

Her kumaşın kendine özgü bir ütüleme tekniği vardır Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına Her kumaşın kendine özgü bir ütüleme tekniği vardır Fitilli kadife ve kadife: Kalın bir örtüyü ütü masasına yerleştirin. Giysinin içini dışına getirin ve ütüleyin. Zor ütülenen bölgeler için dikey buhar

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların

Detaylı

01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ

01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ 01.01.2010 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ Eski beyaz eşyasını getirene %20 indirim 1.SEÇENEK Eski beyaz eşyasını getirene %20 indirim (1+11) Taksit ÜRÜNLER PFT (1+3)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 278

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 278

Detaylı

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ

BULAŞIK BARDAK ÇATAL KAŞIK TABAK YIKAMA MAKİNELERİ Bulaşık Bardak Yıkama Makinası Modeli : OBY 500 B İşlev:Setaltı Sanayi Tipi Endüstriyel Bulaşık Bardak Yıkama Makinası-Bardak Yıkama Makinesi Anılan Yıkama Kapasitesi (*) : 500 Bardak / Saat Yıkama Sepeti

Detaylı

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI

www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI www.nily.com.tr TEMİZLİK KİMYASALLARI Makine ve Kimya Kompleksi TEMİZLİK KAZANÇ Saruhan şirketler grubu olarak faaliyette bulunduğumuz sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimimizi

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 278

Detaylı

Electrolux Tünel Tip Bulaşık Makineleri

Electrolux Tünel Tip Bulaşık Makineleri Yüksek kapasite, ergonomik tasarım ve ekonomi; mükemmel yıkama sonuçlarıyla birleşince Electrolux tünel tip bulaşık makineleri tüm büyük catering kuruluşlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Bu kurumsal

Detaylı

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi

Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Doπru Atık Ayrıµtırma Rehberi Artık Çöp Bidonu Kül Bayan çorapları Bayan petleri Ampul Lastik Kedi kumu Süprüntü artıkları Mum artıkları Tükenmez kalem Deri Plaster, sargı malzemeleri Plastik kova Porselen,

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU MAYIS 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstil sektörü, 2013 senesini oldukça başarılı bir şekilde kapatmıştır. %13,5 büyüme ile 3,296 Milyar

Detaylı

TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ

TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ TEKSTİL HİJYEN ÜRÜNLERİ Çorlu Makina ve Kimya Kompleksi Dünya daki teknolojik gelişmeleri yakından takip eden SARUHAN, faaliyette bulunduğu sektörlerde uluslararası standartlarda ürünler geliştirerek üretimini

Detaylı

Tekstil eşyalarına uygulanan Korunma ve Gözetim Önlemleri Tebliğleri Listeleri

Tekstil eşyalarına uygulanan Korunma ve Gözetim Önlemleri Tebliğleri Listeleri TG: Tek Gözetim Menşe Ülke : Tek Kota Menşe Ülke ( kota ÇG: Çift Gözetim istenir) : Çift kota İlgili Tebliğ Gözetim : Kayıt Belgesi Birim Kota Seviyesi Kota Seviyesi 2 4 5(1) 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

DÜNYANIN TEMİZLİĞİ INOKSCLEAN 2016 ürün kataloğu 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Temizlik arabanızda bulunması gerekli malzemelerin eskizsiz olduğunu kontrol edin. Ofise girip, genel durumunu gözlemleyin.

Detaylı

M VE KORUNMA ÖNLEMLER

M VE KORUNMA ÖNLEMLER 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) YÖNETMELİK Başbakanlık (Dış Ticaret Müsteşarlığı) tan: BELİRLİ TEKSTİL ÜRÜNLERİ İTHALATINDA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kılavuzu W455H

Kullanma Kılavuzu W455H Kullanma Kılavuzu W455H 438 9212-51 05.16 İçindekiler İçindekiler Genel... 5 Kontrol Paneli... 5 Kontrol düğmesi... 5 Ekran... 6 Ayar butonları... 6 Yıkama Programı... 7 Başlat Menüsü... 9 Başlat... 9

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların

Detaylı

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. 1. Taşıması Kolay Esnek itme kolu ile her pozisyona uygundur. Kullanıcı dostudur ve otomobiliniz

Detaylı

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU

EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET RAPORU AĞUSTOS 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ EV TEKSTİLİ İHRACATI Türkiye de ev tekstil sektörü her geçen gün gelişim göstermeye devam etmektedir. Sektör 2013 senesini %13,5 artışla

Detaylı

BULAŞIK MAKiNELERi. Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar!

BULAŞIK MAKiNELERi. Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar! Jet gibi yıkar, pırıl pırıl yapar! 27 ÖZELLiKLER Enerji Sınıfı A+ Sınıfı A sınıfından %10 a varan enerji tasarrufu sağlar. EkDurulama Bulaşık makineniz, bu opsiyon seçildiğinde 3 lt. kadar daha fazla su

Detaylı

Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi

Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi Çamaşır Bakım Ürünleri Fiyat Listesi 2017-1 1 W1 Serisi Çamaşır Makineleri PowerWash 2.0 40% daha iyi temizleme performansı PowerWash 2.0 PowerWash 2.0 özelliğine sahip Miele Çamaşır Makineleri A+++ enerji

Detaylı

Hotpoint. hotpoint.com.tr

Hotpoint. hotpoint.com.tr Hotpoint hotpoint.com.tr HOTPOİNT YENİ NESİL BUZDOLABI HIGH DEFINITION SOĞUTMA FONKSİYONEL DİZAYN STİL HIGH DEFINITION SOĞUTMA Maksimum besin tazeliğini sağlama Bakteri ve kötü kokuları önleme ve dolap

Detaylı

3 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik

3 Tanklı geniş konveyörlü HD-Elektrik Yüksek kapasite, ergonomik tasarım ve ekonomi; mükemmel yıkama sonuçlarıyla birleşince Electrolux tünel tip bulaşık makineleri tüm büyük catering kuruluşlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Bu kurumsal

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korur ve oluşabilecek zararların

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Kullanma Kılavuzu Isı Pompalı Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu Isı Pompalı Kurutma Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanma Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr

Detaylı

Electrolux Tünel Tip Bulaşık Makineleri

Electrolux Tünel Tip Bulaşık Makineleri Yüksek kapasite, ergonomik tasarım ve ekonomi; mükemmel yıkama sonuçlarıyla birleşince Electrolux tünel tip bulaşık makineleri tüm büyük catering kuruluşlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Bu kurumsal

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu şekilde kendinizi korumuş olur ve oluşabilecek zararların

Detaylı

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt)

Temizlik Setleri. Ürün Özellikleri: Mop. Sap. Kova. Tekerlekli Taşıma Aparatı. Ürün Kodu. Ürün Barkod Koli Barkod Koli İçi Hacim (lt) İÇİNDEKİLER TEMİZLİK SETLERİ... 4 MOPLAR... 6 APARATLAR... SAPLAR... 14 CAM TEMİZLİK ÜRÜNLERİ... 16 TEMİZLİK BEZLERİ... 18 SÜNGER VE OVMA ÜRÜNLERİ... 20 Temizlik Setleri Mop Temizleme alanı genişletilmiş

Detaylı

3 Tanklı HD - Buharlı

3 Tanklı HD - Buharlı Yüksek kapasite, ergonomik tasarım ve ekonomi; mükemmel yıkama sonuçlarıyla birleşince Electrolux tünel tip bulaşık makineleri tüm büyük catering kuruluşlarının ilk tercihi haline gelmiştir. Bu kurumsal

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Çamaşır Makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr. 10 375

Detaylı

Kabinin fazla boyanması. Kabin sac metal parçaları. Hazırlık işlemi PGRT ÖNEMLİ!

Kabinin fazla boyanması. Kabin sac metal parçaları. Hazırlık işlemi PGRT ÖNEMLİ! Hazırlık işlemi ÖNEMLİ! Üstyapının metal kısmı diğer şeyler arasında çinko bir katla korozyona karşı korunur. Tam korozyon koruma için, bu çinko kat, mesela üstyapı üzerindeki bir çalışma sırasında zarar

Detaylı

SleepOne Ürün Platformu

SleepOne Ürün Platformu Kare Medikal 2003 yılında üretim,satış ve ihracat faaliyetlerini birleştirmek üzere kurulmuştur. PAP cihazları, ventilasyon, oksijen tedavisi, aerosol tedavisi ve aspirasyon ürün gruplarında ar-ge ve üretim

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ

ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ ÜRÜN KATALOĞU Önder KARAKUZ BİRLİK BİO TEKNOLOJİ ve SU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (0) 3 3 46 (0) 3 3 47 www.birbiotek.com BİRLİK BİO TEKNOLOJİ kurulduğu ilk günden itibaren yılların verdiği deneyimle, tedarik

Detaylı

PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY

PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY PROVIDENT COST DOWN HIGH QUALITY UKM-PROVIDENT ÇAMAŞIR HİJYENİ VE ÜRÜN UYGULAMALARI UKM UĞUR KİMYA KİMDİR? 1993 yılında kuruluşu uluşugerçekleşen şirketimiz, iz, 11 yıldır misyonunu u iyi bir kimya firması

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU GWM 9701. Döküman numarası 2820525083_TR/25-02-16.(16:18)

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU GWM 9701. Döküman numarası 2820525083_TR/25-02-16.(16:18) ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU GWM 9701 TR www.grundig.com Döküman numarası 2820525083_TR/25-02-16.(16:18) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Grundig ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kurutmalı çamaşır makinesi

Kullanım Kılavuzu Kurutmalı çamaşır makinesi Kullanım Kılavuzu Kurutmalı çamaşır makinesi Makineyi kurmadan ve çalıştırmadan önce Kullanım Kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazınızı gelecek zararlardan korumuş olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90

FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. 10.90 FIRSATLAR ÇARŞAMBA GÜNLERİ BAŞLAR! 20-26 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİDİR. www.facebook.com/sokmarketler www.twitter.com/sokmarketler dakikalarınızı ŞOK ta yükleyebilirsiniz. Yüklemelerinizde işlem

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi

Kullanım Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi Kullanım Kılavuzu Kurutmalı Çamaşır Makinesi Makinenin yerleştirilmesi, kurulması ve ilk kez çalıştırılmasından önce kullanım kılavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu bilgiler sayesinde kendinizi korur ve oluşabilecek

Detaylı

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler

Dekontaminasyon. Manuel Dekontaminasyon. Temizlik. Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi için yapılan işlemler Dekontaminasyon Manuel Dekontaminasyon Dr. Aydan Özkütük Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD Bir nesnenin mikroorganizmalardan arındırılarak güvenli hale getirilmesi

Detaylı

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ

SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Konveyörlü Fritöz Sebze Yıkama Makinesi SYM-300 Vibrasyon Konveyörlü SEBZE YIKAMA MAKİNESİ Soğuksan SYM-300 Sebze yıkama makinesi büyük ölçekli mutfakların taze sebze ve meyve yıkama ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı