LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS 2 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI BÝYOLOJÝ DENEME SINAVI. 2. Otsu bitkilerde, ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK"

Transkript

1 LS 2 ÜNÝVERSÝTE HAIRLIK Ö-DE-BÝR AINLARI BÝOLOJÝ DENEME SINAVI A Soru sayýsý: 0 anýtlama süresi: 5 dakika Bu testle ilgili yanýtlarýnýzý optik formdaki Biyoloji bölümüne iþaretleyiniz. Doðru yanýtlarýnýzýn sayýsýndan yanlýþ yanýtlarýnýzýn sayýsýnýn dörtte biri düþülecek ve kalan sayý bu testle ilgili ham puanýnýzý oluþturacaktýr Bað sayýsý Bað sayýsý Bað sayýsý H 2 O ukarýda, bir insanýn sindirim kanalýnda gerçekleþen enzimsel bir tepkimeye katýlan ve tepkime sonucunda oluþan moleküller numaralandýrýlarak gösterilmiþtir. Buna göre, I. 1 numaralý molekül substrat, ve numaralý moleküller üründür. 1 X Monomer çeþidi sayýsý ukarýdaki sütun grafiklerinde, bir bitki hücresinden alýnan polipeptit, yað, karbonhidrat özelliðinde olan X, ve moleküllerinin monomerleri arasýndaki bað sayýsý ile maksimum monomer çeþidi sayýsý gösterilmiþtir. Buna göre, X, ve molekülleriyle ilgili, Monomer çeþidi sayýsý 20 Monomer çeþidi sayýsý I 2 numaralý molekül, hidroliz olayýnda görevli bir enzim çeþididir. ve numaralý moleküllerin toplam aðýrlýðý, 1 numaralý molekülün aðýrlýðýndan fazladýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? I. Birer gramlarýnýn kalorimetre kabýnda yakýlmasý sonucu açýða çýkan enerji miktarlarý arasýndaki iliþki, > X > þeklindedir. X molekülü, bitkilerde hücre duvarý yapýsýna katýlan selülozdur. A) alnýz I B) alnýz II C) I ve III I Bitki molekülünün yapýsýna katýlan bazý monomer çeþitlerini, dýþ ortamdan hazýr almýþtýr. IV. apýlarýndaki monomer sayýlarý arasýndaki iliþki, X = > þeklindedir. yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur? A) alnýz IV B) I ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV 2. Otsu bitkilerde, I. stomalarýn açýlmasý, I nasti hareketlerinin gerçekleþmesi, gövdenin dik durmasý olaylarýndan hangilerinde turgor basýncý etkilidir? A) alnýz I B) I ve II C) I ve III Bu testin her hakký Ö-DE-BÝR ayýnlarý na ait ve saklýdýr. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamýnýn veya bir kýsmýnýn Ö-DE-BÝR yayýnlarýnýn yazýlý izni olmadan kopya edilmesi, fotoðrafýnýn çekilmesi, herhangi bir yolla çoðaltýlmasý ya da kullanýlmasý yasaktýr. Bu yasaða uymayanlar gerekli cezai sorumluluðu ve testlerin hazýrlanmasýndaki külfeti peþinen kabullenmiþ sayýlýr.

2 . Tütün mozaik virüsünün genomu nitröz asidi ile muamele edilecek olursa, prolin aminoasidini þifreleyen kodonun, lösin aminoasidini þifreleyen bir kodona dönüþtüðü belirlenir. Bu deðiþiklik, kýlýf proteininin hatalý üretilmesine neden olmaktadýr. Normal kýlýf proteini, protein sindirebilen karboksipeptidaz enzimi tarafýndan parçalanamazken, hatalý olarak üretilen mutant kýlýf proteini bu enzim tarafýndan parçalanmaktadýr. Bu durumda mutant kýlýf proteinine sahip bir virüs, hücre içine enjekte edildiðinde hücre içinde karboksipeptidaz enzimi etkisi ile tamamen yok edilebilmekte ancak normal kýlýf proteinine sahip virüs yok edilememektedir. ukarýda verilen bilgilere göre, aþaðýdaki ifadelerden hangisine ulaþýlamaz? 6. Aþaðýdakilerden hangisi, vejetatif üremeye örnek deðildir? A) Asma aðacýnýn dalýnýn topraða dikilmesi ile yeni asma bitkisinin oluþmasý B) Bezelye tohumlarýnýn çimlendirilmesi ile yeni bezelye bitkilerinin oluþmasý C) Süsen bitkisinin, yerin altýnda yatay olarak büyüyen gövdesi üzerindeki düðümlerinden, yeni süsen bitkilerinin oluþmasý D) Muz bitkisinden alýnan çeliklerden, uygun çevre koþullarýnda yeni muz bitkilerinin oluþmasý E) Afrika menekþesinden koparýlan yapraktan, yeni Afrika menekþesi bitkisinin oluþmasý A) Virüs genomunda gerçekleþen bir deðiþim sonucu, bir aminoasit çeþidinin yerine baþka bir aminoasit çeþidinin þifrelenmesi saðlanabilir. B) Virüste gerçekleþen bir mutasyon, virüsün hastalýk oluþturma özelliðini artýrýcý yönde etki yapmayabilir. C) Mutant kýlýf proteinine sahip her virüs, normal virüslere göre çoðalabilme özelliðini daha uzun süre korur. D) Nitröz asidi, virüs genomunun deðiþebilmesinde etkili olan bir mutajendir. E) Karboksipeptidaz enzimi her protein çeþidinin sindiriminde etkili olmayýp, özel bir protein çeþidinin sindirimini saðlayabilir. 7. ukarýda bir bölünme evresi gösterilmiþtir. 5. apýsýndaki pentoz ve adenin nükleotit sayýsý bilinen DNA molekülü ile ilgili, aþaðýda verilen niceliklerden hangisi hesaplanamaz? A) apýsýndaki guanin nükleotit sayýsý B) Bir kez eþlenmesi sýrasýnda kullanýlacak serbest deoksiribonükleotit sayýsý C) apýsýndaki ikili hidrojen baðlarýnýn, üçlü hidrojen baðlarýna oraný D) Bir zincirindeki timin nükleotitlerinin, ayný zincirdeki pürin bazý bulunduran nükleotitlere oraný E) apýsýndaki glikozit baðý sayýsý Bu bölünme evresiyle ilgili, I. n = kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünmesinin metafaz evresi olabilir. I 2n = kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesinin metafaz I evresi olabilir. 2n = 8 kromozomlu bir üreme ana hücresinin mayoz bölünmesinin metafaz II evresi olabilir. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve III E) I, II ve III 2

3 8. I IV 10. Anne Baba DDEeFf x ddeeff ukarýda genotipleri verilen anne ve babanýn DdeeeFf genotipli bir çocuðu olduðuna göre, bu durum, II III I. annede anafaz II de ayrýlmama ile oluþan bir yumurtanýn, babadan gelen normal bir sperm ile döllenmesi, V ukarýdaki soyaðacýnda bir hastalýðý fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak belirtilmiþtir. Buna göre, bu hastalýðýn X kromozomunun kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde taþýnan çekinik bir özellik olmadýðýna, numaralandýrýlmýþ bireylerden hangisinin fenotipi kanýt olarak gösterilebilir? A) I B) II C) III D) IV E) V I IV. babada anafaz I de ayrýlmama ile oluþan bir spermin, anneden gelen normal bir yumurtayý döllemesi, babada anafaz II de ayrýlmama ile oluþan bir spermin anneden gelen normal bir yumurtayý döllemesi, annede anafaz I de ayrýlmama ile oluþan yumurtanýn, babadan gelen normal bir spermle döllenmesi olaylarýndan hangilerinin gerçekleþmesine baðlý olabilir? (Genler baðýmsýzdýr.) A) I ve II B) III ve IV C) I, II ve III D) I, II ve IV E) II, III ve IV 9. Ýnsanlarda, I. otozomal baskýn, I IV. X kromozomunun kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde bulunan çekinik, X kromozomunun kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde bulunan baskýn, kromozomunun X kromozomu ile homolog olmayan bölgesinde bulunan çekinik genlerden hangileri, babadan erkek çocuðuna aktarýlamaz? A) alnýz I B) alnýz III C) alnýz IV 11. Bir insan geninin bakteriye aktarýlmasý ve bu gendeki þifreye göre sentezlenen molekülden çok sayýda elde edilmesi için yapýlan, I. ilgili geni, taþýyýcý DNA molekülüyle birleþtirme, I IV. rekombinant DNA molekülünü bakteriye nakletme, insan vücudundan alýnan hücreden, ilgili gene sahip DNA molekülünü izole etme, özel enzimlerle ilgili geni insanýn DNA molekülünden ayýrma, V. gendeki þifreye göre üretilen molekülleri kültür ortamýndan izole etme iþlemlerinin gerçekleþtirilme sýrasý, aþaðýdakilerden hangisinde doðru verilmiþtir? A) I, II, III, IV, V B) III, IV, I, II, V C) III, IV, II, I, V D) I, II, V, III, IV E) III, IV, II, V, I

4 Hava III ukarýda, ayný genetik özelliklere sahip, nemli ortamda yaþamaya uyum saðlamýþ özdeþ iki bitki kullanýlarak hazýrlanan deney düzeneði gösterilmiþtir. Deney düzeneðindeki renkli yað damlacýðýnýn B kabýna doðru hareket etmesini saðlamak için, I. A kabýndaki bitkinin yapraklarýný vazelinle kaplama, I A kabý Su kültürü Renkli yað damlacýðý A kabýndaki bitkiyi karanlýkta, B kabýndaki bitkiyi aydýnlýkta bekletme, B kabýndaki bitkinin yaprak sayýsýný azaltma iþlemlerinden hangileri uygulanabilir? B kabý A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve II E) II ve III Ba(OH) 2 çözeltisi ukarýdaki düzenekte I. kaba havanýn içindeki karbondioksit moleküllerini tutan Ba(OH) 2 çözeltisi konularak kaptaki bitki tohumlarýna oksijen gazýnýn ulaþmasý saðlanmýþtýr. Bir süre sonra I kapta bulunan Ba(OH) 2 çözeltisinin bulanýklaþtýðý ve bu kabýn aðýrlýðýnda belirli bir miktar artýþ olduðu tespit edilmiþtir. Buna göre, bu deney düzeneði, I. bitki tohumlarýnda aerobik solunum sýrasýnda açýða çýkan karbondioksit miktarý, I I II Bitki tohumlarý Ba(OH) 2 çözeltisi bitki tohumlarýnýn birim zamanda gerçekleþtirdiði etil alkol fermantasyonu hýzý, bitki tohumlarýnda depolanan besin maddesi çeþidi ve miktarý niceliklerinden hangilerini doðrudan belirleyebilmek amacýyla hazýrlanmýþtýr? (Þekildeki oklar, deney düzeneðindeki havanýn hareket yönünü ifade etmektedir.) A) alnýz I B) I ve II C) I ve III 1. Bir bitkinin palizat parankimasý hücresinde, I. glikoliz, 15. Aþaðýda verilen özelliklerden hangisine bakýlarak omurgalý canlýlarýn incelendiði sýnýf belirlenemez? Krebs döngüsü, A) Akciðerlerinin yapýsýnda alveol keselerinin bulunmasý I Calvin döngüsü tepkimelerinden hangileri, çift katlý zarla çevrili organellerde gerçekleþebilir? A) alnýz III B) I ve II C) I ve III B) Boþaltým organýnýn böbrekler olmasý C) Göðüs boþluðunu karýn boþluðundan ayýran kaslý diyaframýn bulunmasý D) Olgunlaþmýþ alyuvar hücrelerinin çekirdeksiz olmasý E) Vücut yüzeyinde tüylerin bulunmasý

5 16. Aþaðýdaki þemada, oksijenli solunum tepkimelerinin basamaklarý özetlenmiþtir. 2AT AT Glikoz 2 irüvat 2NADH + H + Sitoplazma memeli türü 1. memeli türü 2CO 2 2NADH + H + 2 Asetil CoA AT Krebs devri 6NADH + H + 2FADH 2 1 Maksimum yaþam süresi (%) CO 2 AT ETS 2e 2e 2H + 6O 2 ukarýdaki grafikte, ayný kapalý alan içinde yaþayan, baþlangýçtaki sayýlarý ayný olan iki farklý memeli canlý türüne ait bireylerin yaþam süreleri ile yaþayabilen birey sayýlarý arasýndaki iliþki gösterilmiþtir. Grafikte verilen canlý türleri ile ilgili, 12H 2 O Mitokondri Buna göre, ökaryot bir hücrede gerçekleþen oksijenli solunumla ilgili, aþaðýda verilen ifadelerden hangisi doðru deðildir? A) Karbondioksitin açýða çýktýðý tepkimeler, mitokondride gerçekleþir. B) NAD + ve FAD molekülleri, hem elektron hem de proton taþýr. C) Oksijenli solunumun mitokondride gerçekleþen tepkimeleri sýrasýnda toplam AT sentezlenir. D) NAD + molekülünün indirgenmesi hem glikoliz hem de Krebs devrinde gerçekleþirken, FAD molekülünün indirgenmesi sadece Krebs devrinde gerçekleþir. E) Oksijenli solunumda harcanan AT sayýsý, sentezlenen AT sayýsýndan daha azdýr. I. Maksimum yaþam süresinin % 60 ý tamamlanana kadar 1. memeli canlý türüne ait bireylerin yaklaþýk yarýsý ölmüþtür. Maksimum yaþam süresinin ilk % 10 luk kýsmý içinde 1. memeli canlý türüne ait birey sayýsýndaki azalma, 2. memeli canlý türüne ait birey sayýsýndaki azalmaya göre daha yavaþtýr. I Maksimum yaþam süresinin % 80 i tamamlanýncaya kadar 2. memeli canlý türünün yoðunluðu daha fazla iken, yaþam süresinin sonlarýna doðru 1. memeli canlý türünün yoðunluðu daha fazla olur. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) alnýz I B) I ve II C) I ve III 17. Ýnsanda, gözbebeðinin karanlýk ortamda büyümesi aydýnlýk ortamda ise küçülmesi, aþaðýda verilenlerden hangisine örnektir? A) Ýçgüdüsel davranýþ B) Ýzlenim yoluyla öðrenme C) Doðuþtan gelen refleks D) Deneme yanýlma yoluyla öðrenme E) Koþullanma yoluyla öðrenme 5

6 19. Güneþ Iþýnlarýn bir kýsmý geri yansýr. Iþýnlarýn bir kýsmý soðurulur. ERÜÜ Uzaya yansýyan ýþýnlarýn oraný azalýr. Iþýnlarýn bir kýsmý yeryüzüne tekrar geri döner. ukarýdaki þekilde, Dünya ya ulaþan güneþ ýþýnlarýnýn, Dünya da izlediði yol gösterilmiþtir. 21. X canlý türünün canlý türü ile birlikte incelendiði en küçük sýnýflandýrma birimi sýnýf, canlý türü ile birlikte incelendiði en küçük sýnýflandýrma birimi takým, canlý türü ile birlikte incelendiði en küçük sýnýflandýrma birimi cinstir. Buna göre,, ve türü canlýlardan alýnan eþit miktarlardaki kan, X türüne ait üç canlýya ayrý ayrý enjekte edildiðinde, X türü canlýlarýn kanýndaki çökelme oranlarýnýn aþaðýdaki grafiklerden hangisindeki gibi olmasý beklenir? A) B) Þekilde verilen bilgilere göre, karbondioksit ve su bu- C) D) harý gibi gazlarýn oranýnýn arttýðý atmosfer tabakasýnýn yaptýðý etki (I) ve bu tabakadan geri dönen ýþýnlarýn yeryüzünde yaptýðý etki (II) aþaðýdakilerden hangisinde doðru isimlendirilmiþtir? I II A) Asit yaðmuru Çevre kirliliði E) B) Sera etkisi Küresel ýsýnma C) Radyasyon Küresel ýsýnma D) Küresel ýsýnma Sera etkisi E) Sera etkisi Asit yaðmuru 20. Bir tohumun çimlenmesinden genç bir fide olana kadar geçen süreçte kuru aðýrlýðýnda meydana gelen deðiþim aþaðýdaki grafikte gösterilmiþtir. Kuru aðýrlýk aman 1 2 Buna göre, 1 ve 2 numaralý zaman aralýklarýnda, I. oksijen üretimi, karbondioksit üretimi, I protein sentezi olaylarýndan hangileri ortak olarak gerçekleþir? A) alnýz I B) I ve II C) I ve III 22. ph azaldýðýnda veya karbondioksitin basýncý arttýðýnda oksijenin hemoglobinden kolaylýkla ayrýlmasýna Bohr etkisi denir. Buna göre, I. akciðer kýlcallarý, I mide kýlcallarý, böbrek kýlcallarý damarlarýndan hangilerinde Bohr etkisi meydana gelir? A) alnýz I B) alnýz II C) alnýz III D) I ve III E) II ve III 6

7 2. 1. tozlaþma 2. tozlaþma. tozlaþma 25. olen S S S 1 S Tepecik Tepecik S 1 S 2 Iþýk 1 2 Diþi organ Diþi organ S 1 S 2 S 1 S 2 S 1 S 2 S S x S 1 S 2 S 1 S x S 1 S 2 S 1 S 2 x S 1 S 2 ukarýda S 1 S 2 genotipli diþi özellik gösteren bir bitkinin S S, S 1 S ve S 1 S 2 genotipli erkek bitkilerle tozlaþmasý durumunda gerçekleþen olaylar gösterilmiþtir. 1. tozlaþmada erkek bitkiden gelen S ve S genlerine sahip iki polen de diþi organda çimlenirken, 2. tozlaþmada S genine sahip polen diþi organda çimlenirken S 1 genine sahip polen çimlenememiþtir.. tozlaþmada ise S 1 ve S 2 genlerine sahip iki polen de diþi organda çimlenememiþtir. ukarýda verilen bilgilere göre, I. Diþi organda bazý polenlerin çimlenip, bazý polenlerin çimlenememesi, bitki türü içindeki genetik çeþitliliði artýrmayý saðlayan bir durumdur. Diþi bitkinin genotipinde bulunan alel gen çeþitlerine sahip olan polenler, diþi organda çimlenemez. Destek ukarýdaki þekillerde, bitki filizleri kullanýlarak yapýlan deneylerde, bitki filizlerinde ok yönünde gerçekleþen yönelim hareketleri gösterilmiþtir. Buna göre, 1, 2 ve ile gösterilen yönelim hareketleri, aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? 1 2 A) Fototropizma Geotropizma Haptotropizma B) Fototropizma Travmatropizma Hidrotropizma C) Hidrotropizma Haptotropizma Geotropizma D) Kemotropizma Geotropizma Hidrotropizma E) Haptotropizma Geotropizma Hidrotropizma I Diþi organda döllenme sonucu oluþacak tohumdaki embriyonun bir hücresinde, S özelliðine etki eden ayný gen çeþitleri bulunamaz. yargýlarýndan hangileri doðrudur? A) alnýz I B) I ve II C) I ve III 26. Kanda karbondioksit taþýnmasý sýrasýnda gerçekleþen bazý tepkimeler aþaðýda verilmiþtir. N CO 2 + H 2 O K H 2 CO H 2 CO M H + + HCO L 2. Hücre dýþý sindirim, I. hücre içine alýnamayacak kadar büyük olan besin moleküllerinden yararlanabilme, Buna göre, verilen tepkimelerden, I. akciðer kýlcallarýnda, doku kýlcallarýnda sindirim atýklarý hücre dýþýnda kaldýðýndan, atýklarýn hücreden uzaklaþtýrýlabilmesi için enerji harcamama, gerçekleþenler, aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? I besin moleküllerini zardan geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalama özelliklerinden hangileri açýsýndan, hücre içi sindirimden farklýlýk gösterir? A) alnýz I B) alnýz II C) I ve II D) I ve III E) II ve III I II A) M N K L B) K L M N C) N K L M D) L M N K E) K L M N 7

8 27. Hormon Gastrin Enterogastrin Sekretin Salgýlandýðý organ Mide Onikiparmak baðýrsaðý Onikiparmak baðýrsaðý Hedef organ Hedef organýn tepkisi Mide özsuyu salgýsýný Mide artýrma Mide özsuyu salgýsýný Mide durdurma Bikarbonat iyonlarý ankreas salgýlama Karaciðer Safra üretimi 29. Salgý hücresi Hücre zarý Kan Hormon reseptörü Sitoplazmik bir enzimin aktive edilmesi mrna Özgül bir protein sentezi Hedef Hücre SÝTOLAMA DNA mrna Hormon reseptörü Çekirdek Hücre zarý Kan Salgý hücresi ukarýdaki tabloda, insanýn sindirim sisteminden salgýlanan bazý hormonlarla ilgili bilgiler verilmiþtir. Tablodaki bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Bir hormon çeþidinin birden fazla hedef organý olabilir. ukarýdaki þekilde, iki farklý salgý hücresinin salgýladýklarý hormonlarýn hedef hücreyi etkileme mekanizmasý gösterilmiþtir. Þekilde verilen bilgilere göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? B) Hormon salgýlayan bez, salgý yapmasý için sinirsel yollarla uyarýlýr. C) Bir hormon çeþidi, farklý çeþit tepkilerin oluþmasýna neden olabilir. D) Bir organ çeþidi, birden fazla çeþitte hormonla uyarýlabilir. E) Bir organýn salgý miktarý, hormonal uyarýlarla denetlenebilir. A) Bazý hormonlarýn reseptörleri hücre zarýnda iken, bazý hormonlarýn reseptörleri çekirdek içindedir. B) Reseptörü çekirdek içinde bulunan bir hormon, hücre zarýndan geçebilir. C) Reseptörü çekirdek içinde bulunan bir hormon, DNA molekülünden mrna sentezlenmesini uyararak etkinlik gösterebilir. D) Reseptörü hücre zarýnda bulunan bir hormon, etkisini sitoplazmada gösterebilir. E) Reseptörü sitoplazmada bulunan bir hormon, hücre zarýndan geçemez. 0. Bir sinir hücresine, þiddeti giderek artan uyarýlar verildiðinde aksiyon potansiyelinin durumu aþaðýda verilmiþtir. Çok sayýda sinir hücresinden oluþmuþ olan bir sinir kordonuna þiddeti giderek artan uyarýlar verildiðinde aksiyon potansiyelinin durumu aþaðýda verilmiþtir. Aksiyon potansiyeli Aksiyon potansiyeli Uyarý þiddeti 1 2 Eþik deðerdeki uyarý þiddeti Uyarý þiddeti ukarýda verilen eðriler dikkate alýndýðýnda, aþaðýdaki ifadelerden hangisine ulaþýlamaz? 28. Aþaðýda insan böbreðine ait bir nefronun þekli gösterilmiþtir Þekilde numaralandýrýlarak gösterilen madde geçiþlerinden hangisinde, madde geçiþi kan basýncý etkisiyle gerçekleþir? A) 1 B) 2 C) D) E) 5 A) Eþik deðerin altýnda olan bir uyarý, sinir hücresinde aksiyon potansiyeli oluþturmazken, eþik deðerde bir uyarý ile eþik deðerin üzerindeki bir uyarý sinir hücresinde ayný aksiyon potansiyelinin oluþmasýný saðlar. B) Sinir kordonunda eþik deðeri birbirinden farklý olan sinir hücreleri bulunur. C) Hem sinir hücresine hem de sinir kordonuna uygulanan uyarý þiddetinin artmasý ile oluþan impulslarýn iletim hýzý artar. D) Sinir kordonuna uygulanan uyarý þiddetinin artmasý durumunda, sinir kordonunda oluþan aksiyon potansiyeli büyüklüðü de belirli bir deðere kadar artar. E) Bir sinir kordonuna uygulanan uyarý þiddeti arttýkça kordonda bulunan tüm sinir hücrelerinin uyarýlmasý saðlanabilir. 8

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

İal-biyoloji METABOLİZMA/SOLUNUM. 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir?

İal-biyoloji METABOLİZMA/SOLUNUM. 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir? METABOLİZMA/SOLUNUM 1.Metabolizma ölçümünde dikkate edilecek koşullar nelerdir? 2.Solunum evrelerinde elektron vericiler (giren madde) ve elektron alıcıları (son) yazınız Evreler Elektron vericiler Elektron

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Doğadaki Enerji Akışı

Doğadaki Enerji Akışı Doğadaki Enerji Akışı Güneş enerjisi Kimyasal enerjisi ATP Fotosentez olayı ile enerjisi Hareket enerjisi Isı enerjisi ATP Enerjinin Temel Molekülü ATP + H 2 O ADP + H 2 O ADP + Pi + 7300 kalori AMP +

Detaylı

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

LYS BÝYOLOJÝ. Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý LYS BÝYOLOJÝ Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey

Detaylı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı

Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Biyoloji Canlılarda Solunum Enerjinin Açığa Çıkışı Canlılarda Enerji Dönüşümleri Canlılarda Solunum: Enerjinin Açığa Çıkışı Canlı hücrede gerçekleşen tüm metabolik olaylar enerji gerektirir. Hayvanlar

Detaylı

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM

HÜCRESEL SOLUNUM OKSİJENSİZ SOLUNUM 1 HÜCRESEL SOLUNUM *Hücresel solunum: Besinlerin parçalanarak ATP sentezlenmesine, hücresel solunum denir. ----------------------- OKSİJENSİZ SOLUNUM ----------------------- (ANAEROBİK SOLUNUM = FERMANTASYON)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #4 1) Bir hücrenin X maddesini difüzyonla almakta olduğu görülmüştür. Bu hücre ve içerisinde bulunduğu ortamla ilgili, I. Ortamdaki X yoğunluğu hücreden daha fazladır. II. X in

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #21 1) Aşağıda bazı dönüşüm tepkimeleri gösterilmiştir. a 2) Enzimlerin çalışma hızına etki eden faktörlerle ilgili; RH RH ADP + Pi ATP I II b Buna göre a ve b yönlerindeki değişimlerle

Detaylı

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon

Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon Canlılarda Enerjitik Olaylar, Fotosentez ve Kemosentez, Aerobik Solunum ve Fermantasyon SOLUNUM İki çeşit solunum vardır HÜCRE DIŞI SOLUNUM: Canlıların dış ortamdan O 2 alıp, dış ortama

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #2 1) Aşağıdaki grafikte, ph derecesi ile X, Y ve Z enzimlerin tepkime hızı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 2) Aşağıdaki şemada kloroplast ile mitokondri arasındaki madde alış

Detaylı

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur?

30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? 30. Çiçekli bir bitkinin yaþam döngüsü sýrasýnda döllenme sonrasý, zigot ilk olarak aþaðýdaki yapýlardan hangisini oluþturur? A) Tohum B) Meyve C) Polen D) Embriyo E) Yumurta 39. Çiçekli bitkilerin üremesinde

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

AEROBİK SOLUNUM (OKSİJENLİ SOLUNUM) 1. SINIF ÜNİTE, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI 1..4. Hücresel Solunum Anahtar Kavramlar fermantasyon, glikoliz, mitokondri, oksijenli solunum, hücresel solunum, krebs

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-2 BİYOLOJİ TESTİ. Bu Testte; Toplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1-A Adı Soyadı Okulu Sınıfı LS-2 BİOLOJİ ESİ Bu estte; oplam 30 adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 45 dakikadır. 1. Bacaktaki kanı şekilde gösterildiği gibi taşıyan damarla ilgili olarak; I. oplardamardır.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #8 1) Arkebakteriler sıra dışı koşullarda bile yapısı bozulmadan kalabilen enzimlere sahiptir. Arkelere ait bu enzimler, I. Kalitesi düşük metal cevherlerinin işlenmesi, II. Zehirli

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #5 Miktar 1) I.Hemoglobinin yapısındaki karbon atomu sayısını tespit etmek II. Solunumda kullanılacak gazların hangi molekülle taşınacağını tespit etmek III. Kanın ph ını tespit

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #15 1) Bir hücrede meydana gelen bölünme evrelerinden birine ait şekil yukarıdaki gibi ise; I. Diploit kromozomludur. II. Glikozu nişasta şeklinde depolar. III. Sitoplazması boğumlanma

Detaylı

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #2

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #2 LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #2 1) Fotosentezin aydınlık evre reaksiyonlarında kullanılan; I. NADP II. ADP III. Enzim IV. ETS moleküllerinden hangileri karbon tutma reaksiyonlarında üretilir? A) Yalnız I

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #17 1) Memeli bir hayvanın vücudunda gerçekleşen biyokimyasal tepkimelerden bazıları aşağıdaki gibidir. I Glikojen Glikoz ATP III Buna göre I, II ve III ile gösterilen metabolik

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 10. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 10. Sınıf 1) Hücre döngüsünün interfaz evresini yeni tamamlamış bir hücre ile bu hücrenin döngü sonunda oluşturduğu yeni hücrelerde; I. DNA miktarı II. Gen Sayısı III. Gen

Detaylı

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir.

01 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. 4. Aşağıda şemada ATP sentezi ve hidrolizi gösterilmiştir. 10. SINIF / B YOLOJ ATP Glikoliz 01 kavrama testi 1. Aşağıda ATP molekülünün yapısı şematik olarak gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I nolu bağ iki organik molekülü birbirine

Detaylı

5. Bitki hücrelerinde yer alan kofullar ile ilgili,

5. Bitki hücrelerinde yer alan kofullar ile ilgili, Hücre / Hücre Organelleri - 7 BÖLÜM 02 Test 14 1. Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisinde polimer organik madde sentezi gerçekleşmez? A) Kloroplast B) Golgi aygıtı C) Ribozom D) Çekirdek 2. Bir hücrenin;

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D

ayxmaz/biyoloji 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki ana DNAdan yeni DNA molekülleri hangi sonulca üretilir A B C D 1. DNA replikasyonu.. için gereklidir A) sadece mitoz B) sadece mayoz C) mitoz ve mayoz D) sadece gamet oluşumu E) sadece protein sentezi 2. DNA aşağıdaki sonuçlardan hangisi ile üretilir Kalıp DNA yukarıdaki

Detaylı

Protein Sentezi Bir polipeptit sentezi sırasında; DNA'nın ilgili kısmı (gen) açılır. (IV)

Protein Sentezi Bir polipeptit sentezi sırasında; DNA'nın ilgili kısmı (gen) açılır. (IV) Protein Sentezi - 1 1. Bir polipeptit sentezi sırasında; DNA'nın ilgili kısmı (gen) açılır. (IV) mrna sentezlenir ve ribozomun küçük alt birimine bağlanır. (I III) trna uygun amino asitleri ribozoma bağlar

Detaylı

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e.

6. glikolizde enerji kazanım hesaplamalarında; Substrat düzeyinde -ATP üretimi yaklaşık yüzde kaç hesaplanır? a. % 0 b. % 2 c. % 10 d. % 38 e. www.lisebiyoloji.com ayxmaz/biyoloji Test Çoktan Seçmeli 1. Hangi terim moleküllerin parçalanması ile açığa çıkan enerjinin depolandığı metabolik yolları ifade eder? a. anabolik yollar b. Katabolik yollar

Detaylı

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez

Doğru - Yanlış Soruları. Etkinlik - 1. ÜNİTE 1 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ BÖLÜM 1 Fotosentez Etkinlik - 1 Fotosentez Doğru - Yanlış Soruları Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına ''D'', yanlış olanların yanına ''Y'' harfi yazınız. 1. ATP'nin sentezi bir fosforilasyon olayıdır. 2. İnorganik

Detaylı

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır.

Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum bütün canlı hücrelerde görülen katabolik(yıkım) bir olaydır. Solunum olayının amacı enerji üretmektir. Tüm canlı hücreler, enerji gerektiren hayatsal olaylarında kullanacakları ATP enerjisini besinlerin

Detaylı

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları

Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları A. Mayoz Bölünme Mayoz ve Eşeyli Üreme Biyoloji Ders Notları Eşeyli üremenin temelidir. Eşey ana hücrelerinden (2n), eşey hücrelerini (n) oluşturan özelleşmiş bölünme şeklidir. Mayoz I ve II olarak birbirini

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

1- Aşağıda verilen mayoz bölünme geçirmekte olan hücrelerin evrelerini ve her birinin kromozom sayısını yazınız. (6*1,5=9 ) 5- Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? (2*4=8 ) Profaz_I

Detaylı

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2003 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için, bu hücrede; I. ribozom, II. kloroplast, III. mitokondri,

Detaylı

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6 LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #6 1) Aşağıda verilen grafikler hangi organellerde gerçekleşen kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkar? Protein Pirüvik asit CO2 2) Protein sentezi sırasında gerçekleşen olaylarla

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

*Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir.

*Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir. SOY AĞAÇLARI *Soy ağacı: Bireylerin atalarını şekil ya da sembollerle gösteren tabloya soy ağacı denir. Dişiler; yuvarlak erkekler ise kare şekli ile gösterilir. Evlenmeler, iki birey arasında yatay çizgiyle

Detaylı

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ

HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ HÜCRENİN YAŞAM DÖNGÜSÜ *Hücrenin yaşam döngüsü: Hücrenin; bir bölünme sonundan, ikinci bir bölünme sonuna kadar olan zaman sürecinde; geçirdiği yaşamsal olaylara hücrenin yaşam döngüsü denir. Hücreler,

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1

HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME. Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 HÜCRE BÖLÜNMESİ VE ÜREME Mitoz Bölünme ve Eşeysiz Üreme 1 Hücrenin bölünmeye başlamasından itibaren onu takip eden diğer hücre bölünmesine kadar geçen zaman aralığına hücre döngüsü denir. Hücreler belli

Detaylı

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7 : HÜCRESEL SOLUNUM Yaşam için gerekli enerjinin tümü güneşten gelir.güneşte hidrojen füzyonla helyuma dönüşür ve ışık üretilir.yeşil bitkiler güneş ışığının enerjisini fotosentezle glukozdaki kimyasal

Detaylı

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir.

Solunumda organik bileşikler karbondioksite yükseltgenir ve absorbe edilen oksijen ise suya indirgenir. Solunum bütün aktif hücrelerde oksijenin absorbe edilmesi ve buna eşdeğer miktarda karbondioksitin salınması şeklinde sürekli olarak devam eden bir prosestir. Solunumda organik bileşikler karbondioksite

Detaylı

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1

KİMYASAL ENERJİ ve HAYAT ÜN TE 1 ÜN TE (Adenozin Trifosfat) Hücrenin enerji kaynağıdır. Yapısında bulunan elementler; C, H, O, N ve P dir. Yapı taşları: P P ¾ 3 tane fosforik (H3 4 ) P tane 5C lu şeker (Riboz) tane Azotlu organik baz

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) TEOG1 DENEME SINAVI 1 ( DNA, Mitoz, Mayoz Kapsamlı) 4. 1.Şekilde hayvan hücresinin mitoz bölünmede bir evresi gösterilmiştir. Bu evreden sonra aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kalıtım maddesinin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3

10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 10. SINIF KONU ANLATIMI 6 MAYOZ BÖLÜNME-3 Mayoz Bölünmenin Genel Özellikleri Üreme ana hücrelerinde görülür. Üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Sadece 2n kromozomlu hücrelerde görülür. 4 yeni hücre

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. 2000 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Bir populasyonun birey sayısı, yukarıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi, I. zaman aralığında artmış, II. zaman aralığında azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinde

Detaylı

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN

ISPARTA HALIKENT ANADOLULİSESİ ÖĞRETİM YILI 9 A-B-C-D-E SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 3. YAZILI SINAVI RAKAMLA YAZIYLA PUAN 1. Doğal sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi göz önünde bulundurulmamıştır? A) Genetik (soy) benzerliği B) Anatomik benzerlik C) Dünyadaki dağılımları D) Akrabalık derecesi E) Embriyonik benzerlik

Detaylı

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON

HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON HÜCRE SOLUNUMU ve FERMENTASYON 1 Bakteriler yoğurt, peynir, pizza üretimi gibi mayalanma olaylarını gerçekleştirirler. Kaslarınız çok çalışırsa, oksijen yokluğundan dolayı kasılamazlar. Yediğiniz bütün

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #6 1) Canlılar soylarının devam ettirebilmek için üreyerek yeni bireyler meydana getirir. Bu üreme olaylarıyla ilgili olarak; I. Bakterinin ikiye bölünerek kendine benzer yeni

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2

ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 ADIM ADIM YGS-LYS 44. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-4 BAKTERİLER ALEMİ-2 BAKTERİLERDE EŞEYSİZ ÜREME İKİYE BÖLÜNME Bakteri bölüneceği zaman DNA dan bir kopya çıkartılır. Böylece bakteri içinde iki tane

Detaylı

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM

ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM ÜNİTE 7:HÜCRESEL SOLUNUM Hücreler iş yapabilmek için enerjiye gereksinim duyarlar. Enerji ekosisteme güneş enerjisi yoluyla gelir ve ototrof canlılar sayesinde güneş enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi

Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre Solunumu: Kimyasal Enerji Eldesi Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. Organik moleküllerin atomları enerji depolamaya müsaittir. Hücreler enzimler aracılığı ile organik

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ

Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Sunum ve Sistematik 1. ÜNİTE: HÜCRE, ORGANİZMA VE METABOLİZMA KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu

Detaylı

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #1

LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #1 LYS BiYOLOJi DENEME SINAVI #1 1) Ağıza alınan besinler mideye ulaşıncaya kadar aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? A) Tükürük bezlerinden amilaz enziminin salgılanması B) Peristaltik hareketin gerçekleşmesi

Detaylı

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ

Bunları Biliyor musunuz? MİTOZ MİTOZ Canlının en küçük yapı biriminin hücre olduğunu 6. sınıfta öğrenmiştik. Hücreler; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdekten meydana gelmiştir. Hücreler büyüme ve gelişme sonucunda belli bir olgunluğa

Detaylı

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir.

FEN BÝLGÝSÝ TESTÝ. cam balon içindeki. X gazý ve borularda- ki cývalar þekildeki gibi dengededir. FEN BÝGÝSÝ TESTÝ 1. Þekil - I Þekil - II Bir ucu duara menteþelenmiþ çubuðunun diðer ucuna cismi Þekil - l deki gibi iple baðlanýyor. çubuðu serbest býrakýldýktan bir süre sonra cisminin aðýrlýðýnýn etkisiyle

Detaylı

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü

Işık şiddetindeki Sıcaklıktaki değişme yönü değişme yönü 1999 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. "Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır" hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde, bitki özütünün, aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu

Detaylı

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır

Akıllı Defter. 9.Sınıf Biyoloji. vitaminler,hormonlar,nükleik asitler. sembole tıklayınca etkinlik açılır. sembole tıklayınca ppt sunumu açılır 9.Sınıf Biyoloji 1 Akıllı Defter vitaminler,hormonlar,nükleik asitler sembole tıklayınca etkinlik açılır sembole tıklayınca ppt sunumu açılır sembole tıklayınca video açılır 1 VİTAMİNLER ***Vitaminler:

Detaylı

A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ

A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ DNA nın Yapısı ve Replikasyonu Biyoloji Ders Notları A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ İlk olarak Friedrich Miescher (1869) akyuvar hücreleri ve balık sperminde yönetici molekülleri tespit etmiştir. Çekirdekte

Detaylı

Paleoantropoloji'ye Giriş Ders Yansıları

Paleoantropoloji'ye Giriş Ders Yansıları ANT139 PALEOANTROPOLOJİ YE GİRİŞ Genetiğin Basit Temelleri, Kavramlar, Mendel Genetiği, Gen Aktarımı 3. Ders Canlılığı anlayabilmek için moleküler seviyeye inmek gerekir! Hücre Yaşayan organizmaların temel

Detaylı

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol)

Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) hücre solunumu Hücre solunumu ve fermentasyon enerji veren katabolik yollardır. (ΔG=-686 kcal/mol) C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 6 CO 2 + 6 H 2 0 + enerji (ATP + ısı) Hücre solunumu karbonhidratlar, yağlar ve protein

Detaylı

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi

BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI. Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi BİTKİLERDE SOLUNUM REAKSİYONLARI Prof. Dr. Necmi İŞLER Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Havanın serbest O2 kullanarak bitki hücrelerinde şekerlerin, yağların ya da diğer organik moleküllerin oksitlenmesi

Detaylı

2009 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2009 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2009 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdakilerden hangisi anabolik bir reaksiyondur? A) Glukoz -> Maltoz B) Protein -> Aminoasit C) ATP -> ADP D) Hidrojen peroksit -> Su E) Nişasta ->

Detaylı

TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU

TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU TIBBİ BİYOLOJİ YAĞLARIN VE PROTEİNLERİN OKSİDASYONU Yağların Oksidasyonu Besinlerle alınan yağlar ince bağırsakta safra asidi tuzları ile önce emülsiyonlaşarak küçük damlacıklar haline getirilir. Sonra

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19

1. B HÜCRELER N YAPISI... 1 2. ENZ MLER VE LEVLER ... 19 İÇİNDEKİLER 1. BİTKİ HÜCRELERİNİN YAPISI... 1 1.1. BİTKİ HÜCRELERİ VE YAPISI... 1 1.1.1. Meristematik Bitki Hücresi... 2 1.1.2. Olgun Bitki Hücresi... 3 1.1.3. Odunsu Bitki Hücresi... 4 1.1.4. Otsu Bitki

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #5

YGS ANAHTAR SORULAR #5 YGS ANAHTAR SORULAR #5 1) 2) Yağ + Lipaz %30 Nişasta + %40 Aminoasit + Su %20 Aminoasit + %5 İyot + %5 Amilaz + Su İçinde yağ ve yağı sindiren enzim bulunan bir bağırsak parçası saf suyla dolu olan cam

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı)

TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) 1. TEOG1 DENEME SINAVI 2 ( DNA, Mitoz,Mayoz Kapsamlı) Yukarıdaki şekil için aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? A) Hücre 2 kere mitoz bölünme geçirmiştir. B) Oluşan yavru hücreler ana hücrenin

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ

CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ CANLILAR VE ENERJİ İLŞKİLERİ Besin Zincirindeki Enerji Akışı Madde Döngüleri Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm Hazırlayan; Arif Özgür ÜLGER Besin Zincirindeki Enerji Akışı Bütün canlılar yaşamlarını devam

Detaylı

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2.

12-B 61. Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi C) D) 1. durum 2. 61. Işık 1. durum 2. durum Işık Şekildeki yeşil bir bitki 1. durumdan 2. duruma getirilirse bitkinin bir süre sonra alacağı şekil hangisi gibidir? A) B) C) D) E) 14 62. Hayvanların sınıflandırılmasında

Detaylı

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

TG 1. 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ BİYOLOJİ TESTİ ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : TG 1 11 12 Mayıs 2013 DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI

Detaylı

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal

ÖRNEKTİR. BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF. Sayısal BİYOLOJİ Bitkisel Dokular - 1 11. SINIF Sayısal 01 1. Bit ki hüc re le rinde, genç bitki hücreleri ile yaşlı bitki hücreleri arasında yapısal ve işlevsel olarak bazı farklılıklar bulunur. Buna göre; I.

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA 12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) Temel nükleik asittir. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #12 1) İnsanda döllenme sırasında, I. Spermdeki çekirdek, sentrozomun yumurtaya geçmesi II. Spermdeki akrozomun patlayarak zona pellusidayı eritmesi III. Yumurtadaki salgı maddelerinin

Detaylı

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması

HÜCRE. Dicle Aras. Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması HÜCRE Dicle Aras Hücre bölünmesi, madde alışverişi ve metabolizması Hücre Bölünmesi Hücre bölünme ve çoğalması iki şekilde gerçekleşir. Vücut soma hücrelerinin bölünme ve çoğalma biçimi Mitoz (mitosis),

Detaylı

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

TG 7 ÖABT BİYOLOJİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 7 ÖABT BİYOLOJİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

#f!v I9h,I j$a+ s%d@ 3b=.a~o:aV a!!!!a!!a!aaa!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

#f!v I9h,I j$a+ s%d@ 3b=.a~o:aV a!!!!a!!a!aaa!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -2 Biyoloji Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

FEN BİLİMLERİ SINAVI

FEN BİLİMLERİ SINAVI DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ B OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. FEN BİLİMLERİ SINAVI BİYOLOJİ TESTİ 1. Bu testte 30 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Biyoloji Testi

Detaylı

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir?

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? 1) 3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mayoz bölünmenin sebep olduğu faydalardan değildir? A) Genetik yapısı aynı hücreler oluşur. B) Tür içi çeşitliliğin ortaya çıkmasını sağlar. C) Eşeyli üreme için

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -2 Biyoloji Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde yer

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme

LYS ANAHTAR SORULAR #6. Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme LYS ANAHTAR SORULAR #6 Mitoz ve Mayoz Bölünme Eşeyli ve Eşeysiz Üreme İnsanda Üreme 1) 2n = 40 kromozomlu memeli türünde, Dişinin ovaryumlarında yumurta hücresi oluşurken anafaz I evresinde gonozomların

Detaylı

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi.

S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. S. 1) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik mücadele ye örnektir? A) Üreaz enziminin üretimi. B) Sadece böcekleri hasta eden virüs üretimi. C) Tek hücre proteini üretimi. D) Melez bitkilerle bitki türünün

Detaylı

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz.

MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. MİTOZ ÇALIŞMA KÂĞIDI A. Aşağıdaki resimli bulmacayı çözünüz. B. Numaralandırılmış evrelerle ilgili aşağıdaki cümlelerde ifadeyi doğru tamamlayan koyu renkli ifadeyi yuvarlak içine alınız. 2. / 5. resimde

Detaylı

ayxmaz/lisebiyoloji.com

ayxmaz/lisebiyoloji.com Adı/Soyadı: Sınıf/No: / Fotosentez İnceleme Çalışma 1. Verilen terimleri kullanarak aşağıdaki ifadeleri tamamlayın. A.Terimler: Klorofil, Kloroplast, Mavi ve kırmızı ışık dalgalarının,yeşil ışık dalgalarının,

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #23 1) Embriyo Amniyon Sıvısı 2) Bakterilerin ve paramesyumun konjugasyonu sırasında; I. Sitoplazmadaki serbest deoksiribonükleotitlerin azalması II. Kalıtsal çeşitlilik artışı

Detaylı